Informatie integratie en vervoermiddelkeuze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie integratie en vervoermiddelkeuze"

Transcriptie

1 hoe kiest het individu zijn vervoermiddel? verwachtingen omtrent het gebruik van de buurtbus bij Weert Informatie integratie en vervoermiddelkeuze theorie en toepassing Dr. H. J. P. Timmermans Vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie van de afdeling Bouwkunde TH. Eindhoven. Ir. Th. Overduin Adviesbureau voor Ruimtelijke Ordening en Planning Van Malde en Overduin, VVeert. Inleiding De ederlandse onderzoekstraditie op het terrein van verkeers- en vervoersmodellen wordt nog steeds gedomineerd door het entropie-maximalisatie model en het gedisaggregeerde binomiale of multinomiale logit model (zie Jansen, Bovy, v. Est en Le Clerq, 1979). De intrinsieke problem en van deze modelformuleringen, zoals het zoneringsprobleem, het aggregatieprobleem en het probleem van de specificetie van de correcte keuze-verzameling, zijn algemeen bekend. Daarneast wordt. het steeds meer duidelijk dat deze modellen een aantal fundamentele tekortkomingen kennen, die de bruikba'arheid van deze modellen voor de verkeersplanning in ernstige mate beperken. Belangrijke tekortkomingen van de bestaande modellen zijn onder andere: 1. De modellen worden gecalibreerd op grond van gegevens over waargenomen keuzegedrag. Dit betekent dat de conclusies uit het onderzoek uitsluitend van toepassing zijn op de elementen, die de keuzesituatie definieren. Er bestaan geen algemeen aanvaarde regels op grond waarvan de resultaten van het onderzoek getransformeerd kunnen worden naar volledig nieuwe keuze-elementen zoals een nieuwe transporttechnologie (Hensher en Louviere, 1979). 2. De parameters van de modellen zijn een directe weergave van de covariantie van attributen van elementen uit de keuze-situatle. Aangezien de niveau 's van de attributen context-specifiek zijn, moet betwijfeld worden of deze parameters gebruikt kunnen worden voor de voorspelling van effekten van planningsmaatregelen. Gebruike/ijke statistische overwegingen gaan immers niet op in deze situatie terwijl bovendien de covariantiestruktuur gewijzigd wordt. 3. De modelvorm wordt a priori gespecificeerd; er is geen mogelijkheid dergelijke a priori asumpties te verwerpen. 4. De onafhankelijke variabelen van het model worden maastal gemeten in term en van objectieve attributen van vervoermiddelen. Het is evenwel zeer onwaarschijnlijk dat deze attributen als zodanig het individuele keuzegedrag bepalen, terwijl het bovendien de vraag is of de relatie tussen de objectieve attributen van vervoermiddelen en de perceptie er'ir13n Jinesir is. 5. De theoretische onderbouwing va n de modellen is bepaald zwak of zeer restrictief. Mede op grand van deze overwegingen is de behoefte geuit te komen tot de formulering van mode!!en \AJaarin psycho!ogische concepten zoals attitude, cognitie en oordeel een centrale rol gaan spelen (zie bijvoorbeeld 8mit, 198). Voor zover de auteurs bekend, is dit type onderzoek in ederland echter nog niet van de grand gekomen. Het doel van dit artikel is een schets te geven van een benaderingswijze, die in het licht van de geformuleerde kritiek op de bestaande modellen, een aantal voordelen zou kunnen bieden bij het onderzoek naar vervoermiddelkeuze van lndividuen. De benaderingswijze is gebaseerd op de informatie integratie theorie en de "functional measurement" methode. De toepassing van de methode zal worden ge'illustreerd aan de hand van empirisch datamateriaal over het te verwachten gebruik van een buurtbus-systeem in het streekgewest Ween. Het artikel besluit met een bespreking van de voor- en nadelen van de uiteen te zetten benaderingswijze voor de voorspelling van de keuze van vervoermiddelen vis-a-vis de mogelijkheden van de tot nu toe in ederland gehanteerde benaderingswijzen. Theoretische overwegingen. Het theoietisch gadaelte van deze studie is gsbasserd op sen alternatief paradigma, dat door Louviere et al (1976) geformuteerd werd als kader voor de analyse van reisgedrag. Dit paradigma wijkt van andere conceptualisaties af door een sterke nadruk op de functionels vormen, dal wi! zeggen op de relaties tussen attributen van objecten en waargenomen keuzegedrag. Het bestaat uit een aantal relaties op grond waarvan meetbare attributen van vervoermiddelen gerelateerd worden aan individueel keuzegedrag. Stel een individu staat voor de beslissing een bepaald vervoermiddel te kiezen. leder vervoermiddel k wordt gekenmerkt door een vector Sk van attributen (Sl k, S2k... Sik). waarbij Sk dus gedefinieerd wordt als de objectieve waarde van het i-de attribuut van verveermiddel k. Het zijn echter niet deze objectieve attributen die rechtstreeks de uitkemst van de beslissing bepalen; verondersteld wordt dal de keuze tot stand komt grand van de afweging van de subjectieve waarden Yikl van het i-de attribuut van vervoermiddel k voor reisdoel I. Yikl is dus een vector van subjectieve waarden van de attributen van vervoermiddel k(y1k!'yzk!, Yikll, Deze afweging resulteert in een unidimansionale subjectieve waarde (nut) Rkl voor vervoermiddel k met betrekking tot reisdoel I. Indien we tens lotte de waargenomen keuze patron en van vervoermiddel k veor reisdoel I weergeven als Tkl,is de uiteengezettetheorie te formaliseren door middel van het volgende recursieve systeam. Yikl Rkl Tkl Tkl := F (Sik) G(Yikll = H (Rkl) I (Sik) (1 ) (2) (3) (4) Met andere woorden, vergelijkingen 1 tot en mel 4 specificeren een formeel kader voor de bestuderlng van een aantal functionele relaties, waarbij (1) de subjectieve perceptie van attributen van vervoermiddelen gerelateerd wordt aan de objectieve grootte van die attributen; (2) de i-dimensionale vector van subjectieve waarden van attributen getransformeerd wordt in een unidimensionale subjectieve respons; (3) de samengevattesubjectieve respons gerelateerd wordt aan waargenomen reisgedrag; en (4) de oorspronkelijke objectieve waarden van de attributen door mlddel van een compositieregel gerelateerd worden aan waargenomen keuzegedrag. Afhankelijk van de functionele vorm van F. G, H, I en de veronderstellingen voor de Sloringstermen, zijn verschillende modellen afte leiden vanuit bovenstaand theoretisch kader. In het geval van het entropie-maximalisatiemodel bijvoorbeeld wordt getracht vergelijking (4) te bepalen; studies met als doel de gepercipieerde kwaliteit van attributen van vervoer- VERKEERSKUDE 31 {198} R

2 middelen te bepalen (bijvoorbeeld Golob et ai, 1972; icolaidis, 1975) houden zich bezig met vergefijking (1), terwijl vergelijking (3) onderwarp van studie is in onderzoek dat is gericht op de identificatie van de relatie tussen bij- voorbeeld attributen van vervoermiddelen en feitelijk keuzegedrag (zie Hartgen, 1974; Tischer en Phillips, 1979). Het centrale element van deze benadering wordt gevormd door de functie G op grand waarvan de subjectieve waarden van de attributen van de vervoermiddelen ge"integreerd worden tot een samengevat oordee!. Een diagnostische!oets op de vorm van deze functie is derhalve cruciaal voor de validering van het model. In de volgende paragraaf zal uiteengezet worden hoe de methode van de "functional measurement" gebruikt kan worden voar een dergelijke test. Functional measurement De methode van de "functional measurement" werd ontwikkeld door Anderson(1974) en is gekoppeld aan de informatie integratie theorie, Het gaat hierbij om de identificatie van combinatieregels die stimuli aan responses relateren in een specifieke context. De basisassumpties zijn (Louviere, 1978): 1. De subjectieve respons van een individu op een beoordelingsschaal in termen van een reactie op een stimuluscombinatie kan direct beschouwd worden als een reeel getal of kan daartoe monotoon getransformeerd worden, 2. Voor deze response op de beoordelingsschaal moet een individu de waarden van de attributen van de stimuluscombinatie combineren tot aen ge"integreerde response, Verondersteld wordt dat individuen de waarden combineren door middel van eenvoudige algebra"ische modellen zoals optellen en vermenlgvuldigen of een combinatie van be ide. 3. Soms zijn de response data s!echts ordinaal. In dergelijke gevallen is een monotone transformatie naar een gehypothetiseerd model echter mogelijk zodet variantie-analyse en regressie-analyse gebruikt kunnen worden voor het testen van empirische regels. Het doel van de "functional measurement" is mathematische vergelijkingen te vinden, die een beschrijving geven van de wijze waarop individuen verschiliende stimuli integreren, dat wil zeggen functioneel combineren, feneinde te komen tot een samengevet oordeel van een bepaald object. De theorie postuleert dus dat individuen hun beslissingen over multi-attribuut objecten baseren op eenvoudige algebra'ische regels en de methode van de "functional measurement" houdt zich bezig met de diagnose en toetsing van deze algebraische regels. De methode veronderstelt dat ieder stimulus object beschouwd wordt als een combinatie van attributen en algebra'ische regels of nutsfuncties worden gebruiktvoorde beschrijving van de wijze waarop individuen deze combinaties van attributen tegen elkaar afwegen. De algemene vorm van de algebra'ische vergelijking, die het samengevat oordeel over een bepaald stimulus object relateert aan de subjectieve waarden van de attributen va n het stimulus object, kan weergegeven worden als: Rj =f (Ylj, Y2j. Ykj) waarbij Rj hetsamengevat oordeel over stimuluscombinatie j. Yij de subjectieve waarde van attribuut i op stimuluscombinatie j. De functie f wordt bepaald op grond van "goodness-of.fit" toelsen van alternatieve modelvormen. De parameters Yij worden geschat op grand van responses met betrekking tot verschiliendestimuluscombinaties.rj is de score met betrekking tot stimuluscombinatie j. Verschiflende combinatieregels - functie f zijn mogelijk, De beste regels worden bepeald op grond van varientie-analyse inproetopzetten en daaraen gerelateerde grafische weergaven van het datamateriae!. Een eenvoudige combinatieregel wordt gevormd door een Hneair model van de vo!gende vorm: waarbij het samengevat oordeel over stimu!uscombinatie j. (5) Wi de subjectieve waarde van attribuut i voor stimuluscombinatie j. het totaal aantal attributen. het gewicht dat wordt toegekend aan attribuut i. storingsterm. Grafisch gezien wordt dit model' ondersteund door een aantal parallelle lijnen voor de interaetie-effecten, terwijl de hoofdeffecten een lineaire vorm hebben. Statistisch gezien kan dit model getoetst worden door middel van een variantie-analyse op de responses in een proefopzet, waarbij iedere dimensie van een multi-attribuut stimulus over verschillende niveau's gevarieerd wordt. Het model wordt ondersteund indien de hoofdeffecten significant zijn en de interactie-effecten statistisch niet significant van nul verschillen. De facto specificeert vergelijking (5) twee modellen: het additieve model, waarbij ieder additioneel attribuut het samengevatte oordeel doet toenemen en het zogenaamde.. averaging" model, waarbij de bijdrage van ieder attribuut relatief is ten opzichte van de bijdrage van de andere attributen, Hetformele verschil tussen beide modellen is dat in teqenstelling tot bij het additieve model de geichten in het "averaging" model sommeren tot een. Het onderscheiden van beide modellen veronderstelt enkele specifieke maatregelen in de proefopzet en -uitvoering (zie Anderson, 1974). Een alternatieve combinatieregel wordt gevormd door het multiplicatieve model: W- +e" R' = n Y.. I IJ (6) J i=1 IJ Dit model wordt grafisch ondersteund door een serie van divergerende of convergerende lijnen voor de interactie-effecten en fineaire vormen voor de hoofdeffecten, terwijl het modef statistisch wordt ondersteund door significante hoofdeffecten en multilineaire interactie componenten. Een meer algemeen model is het zogenaamde.. differential weighted averaging"-model, waarbij de gewichten niet constant zijn voor " 2S KDSTE CRT I., co r:; ::: w 15 l:j REISTIJD a " ::i i':j REI STI JD CRT I :; IU f5 w frehetle CRT I KOSTE frekwetie 3 KOSTE RElSTIJD 5.. :; 25 KDSTE CRT 2... REI5TJJD 1'6 :; : a i5 15 i'l : REISTiJD CAT 2 frekwet IE ;; 25 frekhetie CRr 2 KDSTE I:i ;{ 2 5 frekwe IE 4.1 KDSTEH '---' ' REISTIJO --J6 322 VERKEERSKUDE 31 (198) R. 6

3 aile niveau's van een bepaald attribu ut maar juist systematisch varieren als een functie van de niveaus van een gegeven attribuut. Dit model kan weergegeven worden als:!: W y.. i=1 IJ IJ (7) De toetsing van dit model is enigszins complexer. Voor details, alsmede voor een meer volledige bespreking van de methode, wordt de lezer verwezen naar Anderson (1974). Een toepassing In augustus 1979 is in het streekgewest Weert een buurtbusproject gestart met als doel de verzorging van de kernen Kelpenl Oler, Haler/Uffelsen en Altweerterheide door middel van openbaar vervoer. a enkele maanden bleek evenwel dat het feitelijk gebruik van de buurtbus aehter bleef bij de verwachtingen en duidelijk minder was dan bij vergeiijkbare projecten. Dit gegeven stelde de verantwoordelijke overheden voor de vraag welke redenen te noemen zijn voor het geringe gebruik van de buurtbus en welke maatregelen genomen zouden moeten worden am een beter functioneren van de buurtbus mogelijk te maken. Deze laatste vraag veronderstelt in term en va n onderzoek dat de effecten van veranderingen in bepaalde eigenschappen van het buurtbussysteem op het gebruik ervan gekwantificeerd dienen te worden. Aangezi en er echter nauwelijks empirisch datamateriaal bestaat over vergelijkbare bussystemen kunnen de traditionele modellen niet gebruikt worden voor de beantwoording van deze vraag. We zijn derhalve aangewezen op experimenten, waarbij een schatting wordt gemaakt van hetverwachte gebruik. Tegen deze achtergrond werd besloten in het onderzoek de "functional measurement" methode te hanteren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de- cember 1979 door middel van het huis-aanhuis verspreiden van in totaal circa 7 vragenlijsten in de drie betrokken woonkernen. Van deze 7 vragenlijsten werden er in totaal 287 terugontvangen, dit is respectievehjk 43, 34 en 41 % per woonkern. De steekproef was gevarieerd in termen van het beroep van de respondenten, hun opleiding, sexe, leeftijd en vervoermiddelbezit. Vergelijking toonde aan dat de steekproef als representatief beschouwd kan worden voor de afzonderlijke woonkernen. Een belangrijke vraag bij de opstelling van de vragenlijst was welke attributen van het buurtbussysteem in het onderzoek dienden te worden betrokken. Veelal verschillen deze van onderzoek tot onderzoek. Strikt genomen is het hierbij zo dat de keuze met betrekking tot de attributen niet a priori door de onderzoeker kan worden bepaald, maar juist a posteriori - op een onafhankelijke wijze op grond van antwoorden van respondenten - bepaald dient te worden. Aileen op een dergelijke wijze bestaat er immers enige zekerheid dat de geselecteerde attributen ook daadwerkelijk van belang zijn voor het keuzeprobleem van het individu. Uit tijdsov8rwegingen kon deze pioceduie in het onderhavige onderzoek niet gevolgd worden. Voistaan werd met een korte verkenning van relevante literatuur op grond waarvan de volgende drie attributen werden geselecteerd: 1. de reistijd met het openbaar varvoer in vergelijking met de reistijd met eigen vervoer; 2. de prijs van het buskaartje, en 3. de frequentie, waarmee de buurtbus rijdt. Met betrekking tot de gekozen attributen werden vervolgens een aantal niveaus c.q. categorieen onderschelden: 1. reistijd even lang onderweg als met eigen vervoer anderhalf maal zo lang onderweg ais met eigen vervoer. 2. kosten gratis vervoer f. 1. per rit. 3. frequentie maal per uur maal per uur maal per 2 uur. Intotaal kunnen nu2 X2X3=12combinaties worden gevormd. Elk van deze 12 stimuluscombinaties diende afzonderlijk door de respondenten te worden beoordeeld. Hun oordeel konden zij weergeven door te kiezen uit een van de vier navolgende antwoordcategorieen: 1. zeer zeker niet gebruik maken van de buurtbus; 2. waarschijnlijk niet gebruik maken van de buurtbus; 3. waarschijnlijk wei gebruik maken van de buurtbus, en 4. zeer zeker wei gebruik maken van de buurtbus. In een eerste analyse, die op het verzamelde basismateriaal werd uitgevoerd, werd nagegaan welk percentage van de respondenten te kennen geeft zeer zeker gebruikte maken van de buurtbus bij de verschillende stimuluscombinattes. De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in de figuren 1 tim 7. Uit deze figuren blijkt dat een aantal interactie-effecten een serie van divergerende (convargerende) lijnen laat zien. Ditresu!taatvvijst op het bestaan van een multiplicatieve combinatieregel. Andere effecten eehter laten een serie van min of meer parallelle lijnen zien. hetgeen wijst op het bestaan van een additief model. Daarnaast kunnen een aantal specifieke conclusies op grond van de figuren 1 tim 7 getrokken worden. Uit figuur 1 en 2 blijkt dat zowel de reistijd alsookde frequentie een belangrijke rol spejen in de vervoermiddelkeuze. Indien de reistijd met de buurtbus gelijk is aan de reistijd met eigen vervoer en de frequentie gelijk is aan 2 maal per uur, zegt ongeveer % van de respondenten zeer zeker van de buurtbus gebruik te zuiien maken. Dit percentage daait echter zeer snel indien de frequentie daalt en nag sneller indien de reistijd tegelijkertijd toeneemt tot anderhalf maal die van eigen vervoer. Zelfs bij gratis vervoer bedraagt het percentage dan nog slechts circa 5%. Oak de 7 " 25 FREKWET J E CAT 3 ; g;... KOSTE a: OJ is i!i 15 J':i 6 REISTlJO 9 25 i!l.. w!5 16 J':i o I REIST IJD FREKETlE ===========.1 KOSTE 5 FREKWET IE 4 3 KDSTE REI STl JO FREKWET IE = 25 ::> : KOSTE " f!'i KOSTE 16 REISTJJO 5 REIST IJD FREKWETlE 5 o L- o L- L L REI5TIJO FR-E-Kw-E-H-rl_E L- KD5TE 12 VERKEERsKUDE31 (19aO) R

4 kosten hebben een negatief effect op het keuzegedrag, al blijkt de invloed relatief minder groot ten opzichte van de effecten van de overige attributen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit figuur 4 dat het percentage dat te kennen geeft zeer zeker gebruik te maken van de buurtbus bij een reistijd van anderhalf maal die van eigen vervoer en een frequentie tot 1 maal per uur nauwelijks wordt be'invloed door een stijging van de prijs per rit. De overige figuren ondersteunen deze effecten. De invloed van het attribuut reistijd wordt zeer duidelijk ge 'illustreerd in de figuren 5 tim 7. Het percentage dat te kennen geeft zeer zeker gebruik te maken van de buurtbus daalt zeer snel met taenemende relstijd; de frequentie van het bussysteem is hierap slechts in beperkte mate van invloed. De resultaten die zijn weergegeven in de figuren 1 tim 7 lijken intern consistent te zijn. Het percentage dat te kennen geeft zeer zeker gebruik te maken van de buurtbus daalt bij toenemende reistijd, bij toenemende kosten en bij een afnemende frequentie. De figuren 8 tim 1 geven een grafische weergave van deze tendenties. Uit deze figuren is duidelijk dat het effect van de frequentie niet Iineair is. Een deiqalijke conclusie voor de overige twee attributen is niet mogelijk amdat hierbij slechts twee niveaus zij n anderscheiden. Een nadeel van deze vorm van analyse is dat een stringente toets op de vorm vande combinatieregel niet mogelijk is. Een dergelijke toets kan echter wei worden uitgevoerd indien verondersteld wordt dat de vier onderscheiden antwoordcategorieen een categorieschaaf vormen, die aangeeft hoe groot de kans is dat e.en respondent gebruik zel maken van de buurtbus. Aan de vier onderscheiden antwoordcategorieen worden nu de volgende kansen voor het gebruik van de buurtbus toegekend: 1. zeer zeker niet gebruik 2. waarschijnlijk niet gebruik 3. waarschijnlijk wei gebruik 4. zeer zeker gehruik % 25% 5% % Op grond van bovenstaande uitgangspunten is voor elke stimuluscombinatie de gemid delde kens op gebruik van de buurtbus be paald. Het zal duidelijk zijn dat de op deze wijze berekende gemiddelde kansen niet kunnen worden ge'interpreteerd als een percentage van het totale aantal ritten dat met de buurtbus zal worden gemaakt. Veeleer geeft het de kans aan datde buurtbus bij de vervaermiddelkeuze een serieuze ral in het keuzevraagstuk van het individu speelt. Een grafische weergave van de berekende gemiddelde kansen wordt gegeven in de figuren 11 tim 13. Figuur 11 laat duidelijk zien dat de subjectieve kans gebruik te maken van de buurtbus daalt met toenemende reistijd. Soortgelijke effecten gelden veor toenemende kosten en voor afnemende frequentie. Een opvallend kenmerk van figuur 13 is het convergeren van de Jijnen. Dit wijst op een interaetie-effeet tussen reistijd enerzijds en frequentie anderzijds. Inhoudelijk impjiceert dit gegeven dat het effect op het samengevatte oordeel van bepaalde stimuli laag is indien sen van de stimuli uit de te beoordelen stimuluscomb ina tie een laag oordeel krijgt. Om nu na te gaan in hoeverre inderdaad sprake is van significante interaetie-effecten tussen de diverse attributen is een variantieanalyse op het basismateriaal uitgevaerd. De resultaten hiervan worden weergegeven in tabel 1. Uit de variantie-analyse blijkt dat bij een betrouwbaarheidsniveau van,9 sprake is van een significante interactie tussen reistijd en frequentie. Dit is in avereenstemming met de eerder vermelde grafische resultaten, waarbij sprake was van convergerende lijnen (zie figuur en figuur 13). De overigeinterac ties, namelijk die tussen reistijd en kosten en die tussen kosten en frequentie blijken statis tisch niet significant. Vaor wat betreft de vorm van de eombinatieregel kan op grond van de tot nu toe bereikte resultaten nog worden opgemerict dat het individue!e keuzegedrag een aanta! mu!tip!i= catieve elementen bevat. Deze conclusie baseren wij op de gebleken interaetie-effecten tussen reistijd en frequentie terwijl tevens is gebleken dat deze aspecten qua belangrijkheid voor de uiteindejijke keuze van het vervoermiddel een beduidend grotere rol spelen dan de kosten. Conclusie Uit overwegingen van tijd, mankracht en geld is in dit onderzoek gekozen va or schrifte Iijke enqu8tering. Het zal duidelijk zijn dat de apzet van het onderzoek als gevolg hiervan een aantal beperkingen kent. Zo is het aanta! niveau's per stimulus beperkt gehouden, en zijn er geen replicaties uitgevoerd per subject. Ook is geen gebruik gemaakt van zogenaamde "fillers" en hestond de gehanteerde beoordelingsschaaj uit slechts vier categorieen. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat in theoretisch opzicht niet aile functionele relaties uit de theorie empirisch getoetst konden 13 SO 4 3 KDSTE 2.5 Tabel 1. Variantie-analyse resultaten. Bran van Vrijheids- Kwadratenvariatie graden sam Gemiddelde 1 2,54 6 A 1 1,11 5 B 1 4,49 3 AB 1 2,83 2 C 2 3,64 4 AC 2 4, Be 3 2 7,24 2 ABC 2 5,3' Residuen ,65 6 Totaal ,35 6 Kwadr.soml F- Betrouw- Vrijheidsgr. ratio baarheid 2, ,2 1, 1, ,27 1, 4,49 3 6,4,986 2,832,38,463 1, ,5 1, 2, 4 2,83,941 3,62 2,48,386 2,65',4,35 7, VERKEERSKUOE 31 (198} R. 6

5 worden. Toetsing van vergelijking (1) was slechts beperkt mogelijk omdat twee van de drie stimuli slechts twee niveau's hadden. Vergelijking (3) is ook geen onderwerp van empirische toetsing geweest omdat datamateriaal terzake niet voorhanden was en ook niet kon zijn. Toetsing van vergelijking (3) kan slechts uitgevoerd worden indien veranderingen in de onderscheiden attributen van het buurtbussysteem worden doorgevoerd en et een additioneel onderzoek zou worden uilgevoerd nadat deze wijzigingen zijn aangebracht. Een dergelijk aanvullend onderzoek zou tevens meer inzicht geven in de vraag in hoeverre het nu geconstateerde intentionele gebruik van de buurtbus ookdaadwerkelijkzal worden omgezet in feitelijk gebruik. Ondanks de geconstateerde beperkingen van het onderzoek blijken de besproken theoretische en methodologische structuren zinvol te zijn voor de analyse van vervoermlcjdelkeuze zowel op individueel als op groepsniveau. De benadering gaat uit van proefopzetten, hetgeen een modelformulering naar nieuwe stimulus-combinaties in principe mogelijk maakt. Uiteraard is een empirischetoetsing van deze relatis tuss n resu!taten van quasi-iaboratori um experimenten en waargenomen keuzegedrag wenselijk, zo niet noodzakelijk, maar zeker is dat de gangbare benaderingen en methoden een dergelijke generalisatie niet teelaten. Een tweede positieve eigenschap van de uiteengezette benadering is dat ze niet is gebaseerd op statistische verbanden, maar dat interpretatie mogelijk is in termen van oorzaak-gevolg relaties, zodat.. if the model predicts real-world data, we know how to control patronage because we have a theory of how causal variables interact to affect it" (Louviere en Wilson, 1978). Uit het voorbeeld is tevens duidelijk geworden dat de benadering voldoende diagnose-en toetsmogelijkheden biedt am de beste modelvorm of combinatieregel te identificeren, terwijl het bovendien mogelijk is om subjectieve scha len voor attributen van een transportsysteem af te leiden. Deze subjectieve schalen Iwnnen vervolgens gerelateerd worden aan de objectieve waarden van de attributen, hetgeen van cruciaal belang is voor beleidsrelevant onderzoek. Immers, planningsmaatregelen zijn gericht cp veranderi ng van de objectieve waarden van attributen van bijvoorbeeld transportsystemen. Door middel van de gecalibreerde functie tussen subjectieve schaalwaarden en objectieve waarden van de attributen is het mogelijk om de effecten van voorgenomen planningsmaatregelen op subjectieve oordelen te kwantificeren. Het zal duidelijkzijn dat dit gegeven belangrijke informatie kan opleveren voor de evaluatie, eventueel ex post, van planningsmaatregelen of beleidsalternatieven. tergrond zouden wij dan oak willen pleiten voor een planning en een beleid, waarinvoortdurend en integraal aandacht besteed wordt aan aile relevante attributen van openbare vervoerssystemen, omdat aileen opdezewijze positief resultaat verwacht mag worden van plannings- en beleidsmaatregelen, dietotdoel hebben het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen. Literatuur Anderson..H. (1974), Information Integration Tneory: A Brief Survey. In O.H. Krantz. R.C.Atkinson & P. Suppe.(eds.), Contemporary Developments in Mathematical Psychology (voj. 21, San Francisco,. H. Freeman.. Golob, T. F.. Canty. E. T. Gustafson. R.L.{19721.AnAnalysisof Consumer Preferences for a Public Transportation System, Transportation Research. 6. pp Hartgen, D.T. { Attitudinal and Situational Variables Influencing Urban Mode Choice: Some Empirical Findings. Transportation. 3. pp Hen.her, D.A.. Louviere. J.J. ( Behavioural Intentions as Predictors of Very Specific Behaviour, Transportation. 8. pp Jansen. C.R.M.. P. H. L Bovy. J. H. van Est. F.le Clerq ( (eds l. ew Developments in Modelling Travel Demand and Urban Systems. Some Results of Recent Dutch Research. Saxon House, Farnbarough. Louviere, J.J, {1978}. Psychological Me.asurement of Tra\lel AUribules.ln Hensher. O.A. & Q. Dalvi (eds.l.determinantso' Travel Choice. London. Saxon House, Louvier., J.J.. Ostrech. LM. Henley. D., Meyer. R.J. (1976). Travel Demand Segmentaticm: Some Theoretical Consideraa tions Related to Behaviour Modeling. In Stopher. P.A. & A.H. Meyburg (eds.j. Behavioural Travel Demand Models. Lexing ton. Massachusetts. Lexington Books. Louvier J. J., Wilson, E. M. {197BI, Predicling Consumer Response in Travel Analysis. Transport!1tion Planning and Techn%gy. 4. pp icolaidis, G.C. ( Quantification of the Comfort Variable. Transportation Research. 9. pp Smit. J. G. {19BO) Boekbaspreking: Enele Resullaten van Recent ederlands Onda.. oek, V.rk rskunde. 31. pp Tischer. M.L.. Phillips. R.V. ( The Relationship Between Transponation Perceptions and Behaviour over Time, Trans portbtion. 8, pp Attenderen op veranderde verkeerssituatie Weggebruikers, die regelmatig van een bepaalde route gebruik maken, zijn ter plekke meestal zo goed bekend, dat zij niet of na uwelijks meer letten op verkeerstekens. Doordeze plaatselijke bekendheid kan de verkeersveiligheid wei eens in het gedrang komen. vooral Als laatste vocrdeel va n de Ulteengezem, benadering kan nog genoemd worden het feit dat de substantiele theorie voor beslissingsen keuzeprocessen alsook voor wat betreft de meet methode in ean systeem ge'integreerd zijn. De modellen hebben derhalve een duidelijke theoretische onderbouwing. Inhoudelijk gezien heeft deze studie wederom aangetoond dat attributen als reistijd en frequentie van zeer grote betekenis zijn bij de bepaling van de vervoermiddelkeuze. Indien slechts ean van deze attributen een ongunstige waarde aanneemt, dan heeft dit rechtstreekse en ingrijpende gevolgen voar de aantrekkelijkheid en dus oak het gebruik van openbare vervoerssystemen. Tegen deze achwanneer veranderingen in het verkeersbeeld worden aangebracht. Zo bestaat er een reeel gevaar, dat recent geplaatste verkeersborden niet door bestuurders worden opgemerkt. Dit is vooral gevaarlijk als bijvoorbeeld tweerichtingverkeerwordt vervangen door ebnrichtingverkeer. Daarom is het erg zinvol tijdelijk te attenderen op dit soort situaties, zoa Is op foto 1 is gebeurd. De kleurstelling van deze borden isdie van tijdelijke aanduidingsborden, namelijk oranje achtergrond met zwarte letters. Deze borden moeten niet te laag geplaatst worden, omdat dan het uitzicht wordt belemmerd. Het was in deze situatie beter geweest het attentiebord hoger te plaatsen. Wegbeheerder, help ze een handje Volwassen verkeersbrigadiers helpen hier de kinderen over te steken. Gelukkig zijn ze er nog. Het is de taak van de wegbeheerder am voor de (volwassen) brigadiers het helpen bij oversteken te vergemakkelijken. In dit geval (foto 2) staat de moeder aan de linkerkant verscholen tussen auto's. Haar hoofd komt gelukkig nog boven de personenauto's uit maar bij bestelauto's lukt dit al niet meer. Kinderen die willen oversteken worden he lemaal onzichtbaar. Door parkeerhavens aan de linkerkant aan te leggen, is ter plaatse van de oversteek een uitstulping te realiseren. Dit verkort de oversteek, maakt de oversteek beter zichtbaar, geeft de brigadier maer uitzicht en laat de overstekende kinderen eerder zien. Ais een reconstructie voorlopig te veel kosi kan aan weerszijden ook een "verbod stil te staan" worden ingesteld. Een parkeerverbod is niet aan te bevelen omdat ouders, die het veiliger vinden de kinderen per auto naar school te brengen, het voor de overstekende kinderen en de brigadiers chaotisch en gevaarlijk maken. Om deze reden verdient hat ook aanbeveling op de uitstulping paaltjes op onderling korte afstand te plaatsen zoda! een autoportier moeilijk geopend kan worden. Het plaatsen van paaltjes met.. schommelkettingen" zoa Is deze rechts op de foto staan is uiteraard niet aan te bevelen. Verkeersafdeling AWB 2 VERKEERSKUOE 31 (l9bo) R

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport KvL/JPB 2005 087 Drie vragenlijsten voor het opsporen van

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

De WISC-RN als presenteerblaadje?

De WISC-RN als presenteerblaadje? De WISC-RN als presenteerblaadje? Een onderzoek naar het vaststellen van schoolproblemen bij kinderen op basis van het verschil tussen hun verbaal en performaal IQ Doctoraalscriptie Opleiding Pedagogische

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Leren schema s maken

Leren schema s maken Leren schema s maken Een onderzoek naar de effecten van een lessenserie Schema s maken voor de hoogste groep van het basisonderwijs N.A. Broer, C.A.J. Aarnoutse, F.K. Kieviet en J.F.J. van Leeuwe 16 2001

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Met een djellaba aan kan je niet fietsen

Met een djellaba aan kan je niet fietsen Met een djellaba aan kan je niet fietsen EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE VERKLARENDE FACTOREN VOOR DE MATE VAN FIETSGEBRUIK ONDER MAROKKANEN IN AMSTERDAM AAFKE VERBEEK Wageningen, januari 2007 Begeleiders:

Nadere informatie

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Met grote regelmaat is de afgelopen jaren het debat

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies,

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

De Kanteling financieel

De Kanteling financieel De Kanteling financieel KOSTEN EN BATEN VAN EEN NIEUWE AANPAK IN DE WMO 2010-094 De Kanteling financieel Kosten en baten van een nieuwe aanpak in de Wmo Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG

Nadere informatie

Het Job Demands-Resources model: overzicht en kritische beschouwing

Het Job Demands-Resources model: overzicht en kritische beschouwing Het Job Demands-Resources model: overzicht en kritische beschouwing Wilmar Schaufeli & Toon Taris * Het Job Demands-Resources model (JD-R model) is een veelgebruikt model om de relaties tussen werkkenmerken

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid j10 Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid Arnold Bakker, Toon Taris en Jan de Jonge j 10.1 Inleiding De afgelopen decennia zijn er talloze studies verricht naar de relatie tussen arbeid

Nadere informatie

GEZOND GELUK. Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen. voor de preventieve gezondheidszorg. Ruut Veenhoven

GEZOND GELUK. Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen. voor de preventieve gezondheidszorg. Ruut Veenhoven GEZOND GELUK Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Verkenningstudie in het kader van het programma

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE REÏNTEGRATIE VAN DE WWB, WW EN AO POPULATIE EEN LITERATUURSTUDIE Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arie Gelderblom Jaap de Koning m.m.v.

Nadere informatie

IT-gebruik door topmanagers

IT-gebruik door topmanagers 39 IT-gebruik door topmanagers Dr. ir. drs. A.G.M. Pijpers RE Het gebruik van IT in een organisatie groeit nog steeds. Topmanagers die niet met IT kunnen omgaan, geven een slecht voorbeeld en missen daardoor

Nadere informatie

Risicocommunicatie over lokale luchtkwaliteit

Risicocommunicatie over lokale luchtkwaliteit Wetenschapswinkel Biologie Risicocommunicatie over lokale luchtkwaliteit Irene Jonkers Risicocommunicatie over lokale luchtkwaliteit Literatuuronderzoek over het presenteren van risico-informatie aan burgers

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie