1. Opening en mededelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening en mededelingen"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 24 juni 2008 (vastgesteld in de vergadering d.d. 30 september 2008) Aanwezig: De raadsleden: A.J. Alcántara, PvdA; M.D. Arnhem, PvdA; P.A. Bals, PvdA; A. Bhola, PvdA; H.W. de Boer, CDA; H.B. Boldewijn, PvdA; L. Burgers, PvdA; A.A. Carr, PvdA; M.A. Dalgliesh, PvdA; E.J.W. Doest, PvdA; W. Eckhardt-Angna, PvdA (20.13); E.J. Hartog, SP; M.M. Idsinga, PvdA; H.D.M. Lalji, PvdA; Y.I. Lont- Eersel, LijstLont (LL); E. Meyer, VVD; A.L. Miedema, VVD (19.23); W. Mos, OZO; E. Muller, GL; A.A. Osei, PvdA (19.23); E. Owusu Sekyere, PvdA; L.N. Parsan, PvdA; A. Saranjam, SP; M. Tiggelaven, VVD; J.L.M. Walgering, GL; M.H.G.M. van de Wiel, OZO Voorzitter: L. Burgers Griffier: G.P. Both Het Dagelijks Bestuur: E.M. Sweet, PvdA; E. Verdonk, PvdA; E.R. Jaensch, VVD; H.M. Verzijl, PvdA Afwezig: B.E. Koenen-Wilson, PvdA; M. Schaaf, Groep Schaaf (zb); K.R.K. Stena, PvdA; J. Kehla Wirnkar, DB Verslag: M.H. Plet Opening en mededelingen - In het fractievoorzittersoverleg is besloten agendapunt 4 Verbouwing activiteitencentrum Gein als B-punt te behandelen. - De bemiddelingskwestie mbt de Rekenkamer bevindt zich in de afrondingsfase. Indien nodig zal daarover in september besluitvorming plaatsvinden. - Het CDA zal een losse motie indienen inzake de twee uitgebrachte rapporten mbt het risico van criminaliteit op wijkniveau. De motie zal als laatste agendapunt worden behandeld. 1a. Vaststelling van de agenda De agenda wordt aldus vastgesteld. 2. Verslag van de vergadering dd 27 mei 2008 Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. 2a. Ingekomen stukken onderdeel toevoeging nadere Ingekomen stukken en opmerkingen schriftelijke mededelingen Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie dd inzake The Way Up Besluit: Voor kennisgeving aannemen 2. Beantwoording schriftelijke vragen VVD fractie dd DIV nr inzake brandmelding Pathé Bioscoop 1

2 Besluit: Voor kennisgeving aannemen 3. Brief van Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos dd DIV inzake dagactiviteitencentrum voor drugsverslaafden nabij Hakfort Besluit: Bespreken in cie Welzijn met preadvies DB 4. Brief van J. Keijzer dd DIV nr inzake beëindiging duolidmaatschap VVD fractie Besluit: Voor kennisgeving aannemen 5. Brief van mw Y. Lont dd inzake beëindiging lidmaatschap ChristenUnie Besluit: Voor kennisgeving aannemen NB: Hiermee eindigt het duolidmaatschap van de ChristenUnie voor mw Dumfries en dhr Dijkstra. De voorzitter spreekt namens de raad zijn dank uit aan dhr Keijzer, mw Dumfries en dhr Dijkstra voor hun inzet als duolid voor stadsdeel Zuidoost. Mw Lont: Goedenavond beste raad, God s rijke zegen vanavond. Ik vind het fijn om weer in uw midden te zijn. Het is gegaan, hoe het gegaan is. Ik heb besloten om verder te gaan als LijstLont, op weg naar een partij of een groep of een beweging. Vanavond wil ik dan ook op een formele manier afscheid nemen van de ChristenUnie. Ik vond het een fijne partij, tot een zekere hoogte. We konden niet meer samen door een deur, vandaar dat ik een beslissing heb genomen. Dat neemt niet weg dat ik mijn exduoraadsleden erg dankbaar ben voor de periode die zij mijn werk hier heel goed hebben gedaan in de raad. Alle complimenten en respect die zij verdienen. 6. Brief van mw M. Grep dd DIV nr inzake uitsluiting Kortvoortbuurt bij bewonersoverleg K-buurt door MAAZO Besluit: Ter afhandeling DB 7. Beantwoording schriftelijke vragen GL fractie dd inzake verplaatsing markt Kraaiennest Besluit: Voor kennisgeving aannemen 8. Brief van de Commissie Bijlmerweide dd DIV nr inzake haal- 2

3 baarheidsonderzoek begraafplaats in Zuidoost Besluit: Ter afhandeling DB met afschrift aan cie ROVB Voordrachten uit categorie A: BESPREEKPUNTEN Interpellatie OZO inzake Groengebied Amstelland Dhr Mos licht de interpellatie toe. Voor de bewoners van Zuidoost is groen erg belangrijk. Dat merk je aan allerlei reacties als er een bedreiging van het groen optreedt. Ter onderbouwing van het belang dat bewoners aan groen hechten, kan ik meedelen dat ik een uur voor aanvang van deze vergadering een brief van een bewoonster heb gekregen, inhoudende de beantwoording van Minister Cramer, over het groen bij de Gaasperplas. Zo hoog zoeken bewoners het dus al op om het groen zoveel mogelijk te behouden. Naar aanleiding van het verslag van de vergadering van AB-GGA (Algemeen Bestuur Groengebied Amstelland) dd 13 december 2007 en de door AB-GGA gehouden vergadering van 19 juni jl wil ik het DB een aantal vragen stellen. Het verslag van de vergadering van 13 december 2007 geeft aan dat het Algemeen Bestuur toen besloten heeft Recreatie Noord-Holland NV op te dragen medewerking te verlenen aan het voornemen van stadsdeel Zuidoost om de haalbaarheid van een permanente horecalocatie op de westoever van de Gaasperplas te onderzoeken als alternatief voor de vervallen noordoeverlocatie. 1. Op welke besluiten van de raad en van het DB is dit voornemen van het stadsdeel gebaseerd? In hetzelfde verslag wordt vermeld dat de heer Buijs, ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam, voorstelt om de voorgestelde locatie op de westoever op te nemen in de herziene Hoofd Groenstructuur (HGS) van Amsterdam. 2. Kleinschalige, zogenaamde groenondersteunende horeca is passend binnen de huidige HGS. Betekent het voorstel om de locatie westoever op te nemen in een herziene HGS dat er sprake is van de uitwerking van het idee tot vestiging van een grootschalige horecagelegenheid? Is er wellicht ook sprake van andere functies dan sec horeca? Met betrekking tot instemming van de provincie, aldus het verslag, verzoekt de heer Jaensch de voorzitter om zich als zijnde afgevaardigde van de provincie hiervoor in te spannen. 3. Is het DB met mij van mening dat de vertegenwoordigers van de besturen (provincie, gemeenten, deelraden) in het AB-GGA de standpunten van hun besturen moeten uitdragen in het AB- GGA, maar dat het de omgekeerde wereld is wanneer een vertegenwoordiger zich moet inspannen instemming te verkrijgen bij zijn eigen bestuur voor het standpunt van het AB-GGA? Is het DB verder met mij van mening dat onze vertegenwoordiger in het AB-GGA, de heer Jaensch, met zijn verzoek een onjuiste inkleuring geeft van de rol van vertegenwoordiger? 4. Hoever is de voorbereiding voor de vestiging van een horecagelegenheid aan de westoever van de Gaasperplas en welke fysieke ingrepen zijn er in de periode te verwachten tbv die horecagelegenheid? 5. Welke verbeteringen tov de huidige situatie zijn er gepland voor de infrastructuur tbv de horeca (Bal-lorig) aan de zuidoever van de Gaasperplas? (zie hiervoor: begrotingswijziging 2008, p. 9: planning december 2008 t.a.v. parkeerplaats) 3

4 Dhr Jaensch, portefeuillehouder, reageert op de interpellatie. 1. Het voornemen van het DB is mede gebaseerd op de Horecanota Zuidoost. Die is in de inspraak geweest, is in oktober 2007 vastgesteld in het bestuur, in december besproken in de cie en daaropvolgend vastgesteld in de raad. 2. Het is nog niet duidelijk welke aard de horeca zal krijgen, dus het was ook niet duidelijk of er andere functies komen naast horeca, in dit stadium. Het stadsdeel heeft namelijk nog geen concrete voorstellen hiervoor ontvangen. Als er een initiatief bekend is, dan zal dat getoetst worden aan de HGS om vast te stellen of het passend is. Er is overigens geen sluitende of passende defi nitie van het begrip grootschalige horeca. Dat moet dus met ervaringsgegevens getoetst worden. 3. Tav horeca aan de noordzijde heeft Gedeputeerde Staten eerder niet ingestemd met de wijzigingsbevoegdheid in het door de deelraad vastgestelde bestemmingsplan Horeca aan de noordzijde. Mede obv de Horecanota die door het DB was vastgesteld heeft hij de Provincie gevraagd om een inspanning. 4. Het is mogelijk dat GGA op dit moment in gesprek is met partijen over de randvoorwaarden voor de realisering van de horeca, maar deze initiatieven hebben zich nog niet gemeld bij het stadsdeel en die zijn hem als bestuurder van GGA ook niet bekend. Dus er is nog geen concrete voorbereiding aan de gang op dit moment. 5. Het is niet bekend welke wijzigingen concreet worden aangebracht, maar deze kunnen mede samenhangen met het toekomstig gebruik van de aangrenzende Gaasperzoom. Dhr Mos reageert op de beantwoording van dhr Jaensch. Het antwoord op vraag 1 vindt hij bijzonder merkwaardig. Dit is een besluit van het AB-GGA van 13 december, en de Horecanota is pas door de raad vastgesteld op 18 december. Hoe kan GGA er dan al eerder vanuit gaan dat dat het voornemen van het stadsdeel is. Het DB kan dan wel een besluit hebben genomen en die nota kan al wel in de inspraak zijn geweest, maar de raad is tóch het orgaan dat de besluiten neemt. Als GGA dus al van tevoren er vanuit gaat dat het allemaal wel in orde is, dan vindt hij dat een hele merkwaardige situatie. De vertegenwoordiger in het AB-GGA heeft hier dus een uitermate scheve schaats gereden. Naar aanleiding daarvan zal hij een motie opstellen om hierover een uitspraak te vragen. Mbt vrg 2 kan hij ermee instemmen dat die definitie van grootschalige horeca er nog niet is, maar de definitie van kleinschalig, althans het woord kleinschalig wordt wél gebruikt mbt het groen van de HGS. Dat is dus een tamelijk zwakke overweging van de portefeuillehouder. Er wordt wél al gespeculeerd over een hotelfunctie rond de Gaasperplas, en daarbij wordt niet gedacht aan de noordkant. Hij wil graag van de portefeuillehouder de uitspraak, dat het DB op dit moment van mening is, dat op de westoever geen hotel zou moeten komen. Mbt vrg 3 neemt hij aan dat de portefeuillehouder het AB-GGA bedoelt en niet het DB. Dat is hem namelijk niet helemaal duidelijk. Maar het feit dat de noordoever niet doorgaat, wil niet zeggen dat de westoever dan wel door moet gaan als compensatie. Dat de noordoever niet doorgaat, is compensatie voor het feit dat Bal-lorig wel doorging. Dat was bestuurlijk een hele ongelukkige situatie en ook van ambtelijke zijde wordt steeds meer duidelijk gemaakt, dat het bestuurlijk niet goed is verlopen. Mbt vrg 4 is er nog geen concrete voorbereiding voor de infrastructuur aan de westkant. Toch staat in de Begroting dat eind dit jaar de aanpassing wordt verwacht. Waarom heeft de portefeuillehouder dan niet gevraagd of dat dit jaar nog zou lukken? Een raadslid had dat wél gevraagd. Bij vrg 5 is er mbt de infrastructuur aan de zuidkant wellicht samenhang met de ontwikkeling van de Gaasperzoom, maar in de Begroting staat tbv de horeca aan de westoever, en dat is dus niet de Gaasperzoom. Het antwoord kan hij dus ook niet helemaal duiden. 4

5 Interpellatie LijstLont inzake drugsronselaars nabij basisscholen in Zuidoost Mw Lont licht de interpellatie toe. Vanaf vorig jaar november is gebleken dat softdrugs (marihuana en wiet) wordt geboden aan kinderen op basisscholen in Zuidoost. Destijds dacht zij dat het een incident was en zij heeft daarom niet meteen aan de bel getrokken. Maar het blijkt een gestructureerd gedrag te zijn van enkele jonge dealers. Ze voeren echt beleid om kinderen van jaar verslaafd te maken aan hasjiesj en wiet. Ze maken contact met de kinderen en bieden ze gratis een zakje wiet aan, reeds vermengd met tabak of een klaargemaakte joint. Na enige tijd moeten de kinderen ervoor betalen. Dhr Burgers, voorzitter, vraagt haar zich aan de verstrekte interpellatietekst te houden. Mw Lont vervolgt. Deze zichtbare ontwikkeling is bij het hoofd van een school gemeld en deze heeft onmiddellijk aangifte bij de politie gedaan. De politie gaf aan van deze praktijken op de hoogte te zijn en dat er o.a. strengere maatregelen zullen worden genomen door controle in de buurt van deze scholen door een buurtregisseur. Wat in deze zaak verontrustend is, is dat er in de buurt van deze scholen een jongerencentrum is waar jongeren in de openbaarheid drugs roken, dealen en aanbieden aan jonge minderjarige kinderen. Helaas heeft de politie hier nog niet ingegrepen. Zij stelt de volgende vragen: 1. Bent u ook van mening dat deze praktijken onacceptabel zijn en dat er grenzen worden over- ` schreden? 2. Bent u van mening dat de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de kleine kinderen ernstige schade oploopt door op zeer jonge leeftijd in aanraking met drugs te komen? 3. Bent u bereid met de schoolbesturen dit onderwerp te bespreken en om mn beter de omgeving van de scholen in de gaten te houden en de veiligheid van minderjarige kinderen te optimaliseren? 4. Bent u bereid met politie en justitie hierover een gesprek te voeren, om de acties ter bescherming van de kinderen te waarborgen? 5. Bent u bereid om buurthuizen of jongerencentra die dicht bij scholen staan, te wijzen op het handhaven van regels aangaande de Opiumwet? 6. Bent u bereid een bordje verboden in het openbaar roken van marihuana en hasjiesj (zoals stadsdeel West) bij buurthuizen en jongerencentra die dicht bij scholen staan te laten plaatsen, om zo zekerheid voor ouders en schoolgaande kinderen te waarborgen? Dhr Verzijl, portefeuillehouder, reageert op de interpellatie. Het DB kreeg vanmorgen deze interpellatie onder ogen, en tot op dat moment was bij het stadsdeel geen enkel signaal binnengekomen dat iets van dergelijke aard aan de orde is, terwijl men tal van overleggen heeft, zowel op het gebied van jeugd en veiligheid als die van onderwijs en welzijn. Hij zal de feiten niet bestrijden als die er zijn. Als dit gebeurd is, dan is het naar zijn gevoel een incident. Op één van die scholen was hij nog niet zo lang geleden persoonlijk aanwezig en als dit echt een structureel probleem was, dan had men hem dat wel gemeld. Hij verbaast zich erover, dat als het vanaf vorig jaar november aan de orde is, dat het vanavond pas breed in de raad gepresenteerd wordt. Een andere route had hem dan meer voor de hand geleken. Hij is inmiddels ook benaderd door een journalist van een gratis dagblad. Klaarblijkelijk heeft die ook lont geroken van deze vragen. 1. Als die praktijken er zijn, dan zijn ze natuurlijk onacceptabel. 2. Als die gebeurtenissen zich hebben voorgedaan, dan is dat natuurlijk niet goed en is dat schade- 5

6 lijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen. 3. Natuurlijk is hij bereid, als dit het geval mocht zijn het stadsdeel pleegt daar nader onderzoek naar om met betrokken schoolbesturen te overleggen. 4. Natuurlijk wil het stadsdeel ook met politie en justitie, indien de zaak de moeite waard is, nadrukkelijk overleg voeren. Want niet voor niets heeft Amsterdam het devies: kinderen eerst. En mochten dit soort zaken aan de hand zijn, dan is dat uitermate kwalijk en dan wil men die ook op de kortst mogelijke termijn daadwerkelijk bestrijden. 5. Dat wil hij wel doen richting degene die die buurthuizen runt. Hij zal Swazoom daarover dus informeren. 6. Dat gaat hem een beetje te ver, vooral omdat het stadsdeel nog niet weet wat precies de stand van zaken is en omdat het middel ook niet past bij hetgeen nu aan de orde is. Mw Lont reageert op de beantwoording van de portefeuillehouder. Zij kan zich best voorstellen dat de portefeuillehouder een beetje geschrokken is, want het is niet niks. Zij hoopt dat het inderdaad een incident is, maar zij betwijfelt dat, omdat de politie aangeeft al langere tijd op de hoogte te zijn van deze ronselaars en dat men al maatregelen aan het treffen is tegen deze groep jongeren. Zij vindt het daarom fijn, dat hij ja zegt op vraag 1 t/m 5. Maar zij vraagt hem om toch na te denken, want het is een hele kwetsbare groep. Ze kunnen zichzelf niet verdedigen, ze hebben hiervoor bescherming van ouders en school, maar ook van de overheid nodig. Zij gaat daarom een motie voorbereiden, om toch te zorgen dat verboden roken van marihuana en hasjiesj in de buurt van jongerencentra die dicht bij scholen staan komt te staan. Dhr De Boer, CDA, schrok toch wel even toen hij de vragen van de interpellatie las, namelijk van de stellingname dat er sprake is van het aanbieden van wiet en hasj aan basisschoolkinderen. Nu zegt mw Lont: laten we hopen dat het een incident is. Daarin zit dus toch een stukje twijfel over de zekerheid. En dat vindt hij een gebrek mbt de stellingname, want daarmee zet ze de zaak toch op een behoorlijke scherpte, wat Zuidoost echt niet nodig heeft naast alle problemen die het al heeft. Hij vindt het zeer verbazingwekkend dat de politie er weet van heeft, want hij heeft uit het overleg met de commissaris onlangs in de cie begrepen, dat er een goede relatie is met de stadsdeelvoorzitter; ook in het driehoeksoverleg. Het lijkt hem heel sterk dat de politie over dit soort schokkende zaken geen overleg zou voeren met de stadsdeelvoorzitter. Mw Dalgliesh, PvdA, stelt dat zij bij het lezen van de interpellatie dacht: ernstig, als dat inderdaad zo is. Mw Lont geeft aan dat dit sinds november vorig jaar speelt. Waarom heeft zij niet eerder schriftelijke vragen hierover gesteld? Want het betreft dan een urgent probleem. Zij begrijpt nu dat mw Lont zelf geconstateerd heeft dat wiet en hasjiesj uitgereikt worden aan kinderen van de basisschool en dat zij zelf naar de politie is gegaan, die gezegd heeft daarvan op de hoogte te zijn. Vorige week heeft er een overleg met de politie plaatsgevonden en er is geen moment over deze zaak gesproken. Het verbaast haar dus dat mw Lont, de eerste keer dat zij weer in de raad aanwezig is als LijstLont, deze zaak als een bom in de raad dropt, terwijl zij feitelijk heel weinig kan onderbouwen wat er precies aan de hand is. 3. Opvoeden doet er toe SDR W/30 Dhr Boldewijn, PvdA, geeft aan dat de PvdA heel blij is met deze voordracht. Men heeft goed kennis genomen hiervan, er wordt duidelijk gewerkt aan een sluitende zorgaanpak mbt de opvoeding. De PvdA zal de voordracht dus volledig steunen. Men heeft echter wel een kanttekening, nl dat men graag zou zien dat op een bepaald moment alle aanbieders van die zorg bij elkaar komen om over die zorg in z n algemeenheid te praten en daarnaast specifieke zaken met elkaar te delen. 6

7 Dhr De Boer stelt dat opvoeden er alles toe doet, want opvoeden begint al bij het opvoeden van een boreling tot volwassenwording. Het CDA staat dus volledig achter de voordracht vanuit het besef dat opvoeden er alles toe doet. Als de lokale overheid een steentje kan bijdragen door opvoeders te steunen en door zelf mee te werken aan het opvoeden van kinderen, totdat ze volwaardige mensen worden in de maatschappij, dan heeft dat de zegen van het CDA. Mw Tiggelaven, VVD, geeft aan dat ook de VVD achter de voordracht staat. Men heeft echter ook een kanttekening. In stadsdeel West is gebleken dat bij probleemgezinnen de hulpinstanties vaak langs elkaar heen werken. De VVD ziet graag dat dat in Zuidoost voorkomen wordt, want anders ben je alleen maar een heleboel geld kwijt. Het lijkt dus het beste om een coördinator per gezin aan te stellen, die de zaak in de gaten houdt. Mw Lont complimenteert het Nederlandse Jeugd Instituut met het smart geschreven rapport, het geheel is overzichtelijk. Zij denkt wel dat een heleboel geplakt en geknipt is van andere stadsdelen. Er is geconstateerd dat er geen fysiek centraal centrum voor jeugd en gezin is geweest op advies van de ChristenUnie trouwens en eindelijk komt er een regiecentrum van waaruit zal worden gewerkt. Er wordt aangegeven dat sturing zal plaatsvinden door de wethouder Jeugd. Wie is dat dan precies? Er wordt ook gekeken hoe een familie in elkaar zit, hoe je probleemjongeren kan detecteren en dat daar beleid op wordt uitgezet. Zij stelt voor daarbij ook te kijken naar de buurt. De buurt is namelijk heel erg belangrijk voor gezonde en evenwichtige kinderen. Daarom drukt zij de portefeuillehouder op het hart om ervoor te zorgen dat de buurt zo veilig mogelijk wordt, zodat kinderen naar school kunnen gaan zonder drugs aangeboden te krijgen. Het één na grootste bedrag van dit stadsdeel gaat naar dit soort projecten, en zij hoopt dat de resultaten daarvan gezien zullen worden. Het project is tot 2012 uitgezet, maar zij zou graag eind december willen weten hoe de stand van zaken is en hoe snel de dingen voor elkaar komen. Dhr Hartog, SP, vindt het een goed stuk. Er wordt gelukkig ook gesproken over coördinatie en dat lijkt de SP het belangrijkste steekwoord om ervoor te zorgen dat zaken goed op elkaar afgestemd worden. Of dat lukt, hangt mede van de uitvoering af. Het lijkt dus goed om dat na enige tijd in een evaluatie onder de loep te nemen. De SP gaat akkoord met de voordracht. Mw Muller, GL, geeft aan dat GL voor de voordracht zal stemmen. De coördinatie van dit soort projecten is inderdaad heel belangrijk en daarom is GL verheugd dat er een coördinator is die een soort beslissingsbevoegdheid heeft. Dhr Verzijl, portefeuillehouder, dankt voor alle complimenten, mede namens de opstellers van de notitie. Het stadsdeel gaat niet vanaf de geboorte bemoeizucht plegen, maar al bij min 9 maanden. Hoe eerder ouders bewust worden gemaakt van hun daadwerkelijke verantwoordelijkheid, des te beter en hoe eerder de voorlichting wordt gegeven over hoe je een kind gezond ter wereld kan brengen, des te beter. De problemen van stadsdeel West kunnen ook hier voor komen. Vandaar dat hij al bij herhaling met partners in het veld praat om niet langs elkaar heen, maar samen te werken. Het feit dat er een coördinator wordt aangesteld om dit geheel goed te organiseren is daar een kenmerkend voorbeeld van. Het gaat er met name om dat een infrastructuur wordt opgezet van een aantal lichte OKC s, door de CU Centrum voor Jeugd en Gezin genoemd. Het stadsdeel neemt die benaming graag over, want uiteindelijk wil men naar een zwaardere vorm van OKC s, die de lichte vormen aanstuurt en dan moet dat het Centrum voor Jeugd en Gezin worden. Vooralsnog is dat een netwerk strategie omdat zaken niet zo snel georganiseerd kunnen worden als men wel zou willen. Eind december lijkt dus niet haalbaar om te rapporteren, wellicht over een jaar. Met wethouder wordt stedelijk dhr Asscher bedoeld, die Jeugd in zijn portefeuille heeft. Als het Zuidoost betreft, dan wordt het portefeuillehouder of DB en dan is hij degene die daarmee bedoeld wordt. Dhr Burgers, voorzitter, brengt de voordracht in stemming. Besluit: De voordracht wordt met algemene stemmen Aangenomen 7

8 5. SPvE s Noordoostzijde Bijlmerdreef en s Gravendijkdreef SDR RO/32 Dhr Bals, PvdA, vindt het een unieke situatie dat er twee SPvE s ter bespreking liggen. De bewoners hebben zich zeer ingespannen om over de toekomst van hun gebied na te denken. Dat heeft geleid tot een eigen SPvE, dat door het DB is gefaciliteerd en ter inzage is gelegd. In de cie heeft daarover een uitvoerige discussie plaatsgevonden, waardoor het SPvE volgens de PvdA de aandacht heeft gekregen die het verdiende. In de cie heeft de PvdA aangegeven niet blij te zijn met de eengezinswoningen, die gerealiseerd zouden moeten worden op het talud voor de parkeergarages van Gouden Leeuw en Groenhoven. Het resultaat van die bespreking is dat er een knip is aangebracht, waarbij cluster 1 en 2 buiten de besluitvorming van vanavond vallen. Over deze clusters zal, conform het verzoek aan het DB, nader onderzoek plaatsvinden in overleg met de bewoners. De PvdA is dan ook erg content met het feit dat de voordracht op dit punt is aangepast, en dat het onderzoek zich ook richt op de mogelijkheid tot het opknappen van de parkeergarages. Ook bij de bewoners is dat van groot belang. Tav cluster 3, heeft de PvdA ingebracht dat door het terugbrengen van de hoogte van 40 naar 30 m (11 etages), de hoogte niet meer het grote issue was. De bewoners gaan in hun voorstel tot 9 á 10 etages. Het voornaamste bezwaar van de PvdA tegen dit onderdeel van het SPvE was de massiviteit van de toren: erg breed en haaks op de bestaande bebouwing van de Garstkamp, waardoor deze helemaal uit het zicht zou verdwijnen. Ook op dit punt is de voordracht aangepast: bij de uitwerking wordt het groen op het talud behouden. Daar is de PvdA erg content mee. Het punt dat bij de uitwerking van de toren een goede aansluiting gezocht moet worden bij de bestaande architectuur van de Garstkamp, mist men echter en daarom wordt daarvoor een motie (nr 23) ingediend. Tav cluster 4 en 5 heeft de PvdA in de cie aangegeven, dat het strooisel van de bewoners op papier speels en gevarieerd oogt, maar dat men toch denkt, dat het voorstel om woningen te realiseren op vrije kavels in de praktijk een te speelse en gevarieerde indruk zal maken. Júíst omdat het om vrije kavels gaat. Wat betreft de grex, zou het voorstel van de bewoners duurder zijn dan dat van het stadsdeel, maar in de eindafweging heeft de PvdA dat niet meegewogen. Men verwacht meer van de vrije kavels dan van de villa clusters, al dan niet op pootjes. Besluit motie 23: Het DB op te dragen om bij de uitwerking van de Garstkamptoren een goede aansluiting te zoeken bij de bestaande architectuur en de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke omgeving. Dhr Walgering, GL, stelt dat intensief over deze voordracht is gediscussieerd tussen stadsdeel, raad en bewoners, en tussen bewoners en raadsleden. Er zijn enkele presentaties gegeven en het moment is nu aangebroken om een besluit te nemen. Maar GL vraagt zich af of de raad wel een besluit kán nemen en móét nemen. Er is zo vaak gezegd, dat er wat te kiezen viel; ook binnen het stadsdeel was/ is men enthousiast over de plannen Garstkamphoek. Maar die komen in de raadsvoordracht niet voor. Er valt dus wat dat betreft niets te kiezen. Bij besluit 1 is dan wel rekening gehouden met de visie van de bewoners, door in nader overleg met de bewoners naar de verschillende opties voor bebouwing voor het gebied rond de parkeergarages te kijken, maar het gaat wel om 22 woningen, die op de Bijlmerdreef voor de parkeergarages worden gebouwd. Dit onzalig plan is dan weliswaar van tafel, maar het stadsdeel blijft als het ware leuren met die woningen en geeft de indruk dat die koste wat kost moeten worden gebouwd. GL vraagt zich echt af of dat nodig is. Kan er niet van die bouw worden afgezien? Volgens GL dient serieus te worden gekeken naar elementen uit het plan Garstkamphoek, zoals strooiselbebouwing ipv blokkendoosachtige huizen. Dhr Bals vraagt of hij van mening is dat in 5-uur cie niet serieus is gekeken naar beide plannen. Dhr Walgering vindt wel dat daar voldoende naar gekeken is, maar uiteindelijk moet je tot een keuze komen en de keuze van GL is níét die blokkendoosachtige huizen. Dhr Bals vraagt wat hij met blokkendoosachtige huizen bedoelt. Dhr Walgering bedoelt daarmee de eenvormige huizen die over het algemeen door het stadsdeel gebouwd worden; de hele Bijlmerdreef staat daar vol mee. 8

9 Dhr Bals vraagt hoe hij de vrije kavels dan noemt. Dhr Walgering noemt dat strooiselbebouwing; dat is wat creatiever/gevarieerder. Dhr Bals stelt dat hij eea door elkaar haalt, want een vrije kavel is geen strooiselbebouwing, maar wordt nader ingevuld door de keuze van architecten en bewoners. Dat zijn dus géén eenvormige blokkendozen. Dhr Walgering heeft toch de indruk dat er ontzettend veel eenvormige woningen worden gebouwd. Dhr Bals geeft aan dat de PvdA die eenvormigheid juist wil doorbreken met vrije kavels. Dhr Walgering stelt dat dat niet duidelijk in het plan tot uiting komt. Volgens het plan Garstkamphoek hoeft Geerdinkhof geen last te hebben van villa s als je een nieuw talud maakt, waardoor de woningen aan het oog van de bewoners van Geerdinkhof worden onttrokken en als gebouwd wordt in twee lagen ipv van drie, zoals het stadsdeel voorstelt. Hij vindt het het waard om dit ook in het onderzoek mee te nemen. Het is ook aantrekkelijker om twee afgeslankte torens te bouwen bij de Garstkamp. GL heeft eigenlijk liever één afgeslankte toren, want er is nogal wat leegstand bij bv de Koornhorst. Je kunt dan de logge toren van het stadsdeel buiten beschouwing laten, waardoor ook de mooie vijver verdwijnt. Wat groen betreft ontlopen de plannen elkaar niet veel, nu in beide plannen het beeldbepalende groen in belangrijke mate blijft bestaan. Op één punt is GL niet helemaal gerust als het gaat over het Garstkampplan, nl de grote parkeerplaats waarvoor toch ook groen moet worden geofferd en asfalt moet worden aangelegd. Alles tegen elkaar afwegend stelt GL voor dat er vanavond geen besluit wordt genomen over de raadsvoordracht. Dat deze raadsvoordracht ingetrokken wordt en dat het stadsdeel en bewoners serieus met elkaar in overleg gaan, om nader tot elkaar te komen mbt de bouwplannen. GL verbindt daaraan wél de voorwaarde dat van uitstel geen afstel mag komen, en stelt voor binnen zes maanden met een nieuwe raadsvoordracht te komen. Hiertoe dient hij een motie (nr 24) in. Besluit motie 24: Verzoekt de raad het voorgestelde raadsbesluit aan te houden en draagt het DB op om binnen 6 maanden met een nieuwe raadsvoordracht te komen. Dhr Miedema, VVD, merkt op dat het om twee SPvE s gaat die het hele gebied beslaan en waar uitvoerig aandacht aan is besteed, ook binnen de fractie van de VVD. Mw Tiggelaven heeft zich, als bewoonster van dat gebied, aan de discussie onttrokken en zij zal dat ook nu doen omdat zij anders als belangenhebbende zou kunnen worden aangemerkt. Dhr Mos vindt dit standpunt heel merkwaardig, want het gaat om een algemeen ruimtelijk besluit van behoorlijke omvang, en niet om één gebouw. Hij vraagt zich af of het gepast is dat een raadslid zich dan van stemming onthoudt. Hij geeft de VVD en mw Tiggelaven zelf dan ook in overweging om op dat standpunt terug te komen. Dhr Burgers, voorzitter, kan zijn gedachtegang volgen, maar aan de andere kant kan hij ook het standpunt van de VVD volgen. Zuidoost zit op dit moment met een uiterst moeizame discussie over integriteit, en mede obv de nieuwe gedragscode zal zich moeten uitkristalliseren wanneer wel en wanneer niet. Hij vindt dit zelf ook redelijk vergaand; als je dit doortrekt, dan mag je je op een gegeven moment nergens meer mee bezighouden in Zuidoost: je bent altijd betrokken. Dhr Miedema stelt dat het aan de VVD fractie is om daar een standpunt in te bepalen, en men voorkomt liever iedere vorm van schijn van belangenverstrengeling en blijft hier dus bij. In de aangepaste voordracht wordt tegemoet gekomen aan een deel van de bezwaren van de bewoners, nl de bebouwing voor de parkeergarages. Maar het nadeel in dit geval is dat er nu een knip is aangebracht in het gebied en dat je dus eigenlijk voor de ene helft waarover je niet beslist, weer van voor af aan mag beginnen. Het Garstkamphoek plan had sowieso al de voorkeur van de VVD, omdat je over het hele gebied in één keer kunt besluiten ipv dat het voort blijft dreinen zoals nu het gevolg zou zijn van de voordracht. De VVD zou dus voor dát plan willen stemmen, maar obv de voordracht kan dat niet. Om die reden dient men een amendement (nr 25) in, waarbij het besluit van de voordracht gewijzigd wordt en gekozen wordt voor het plan Garstkamphoek. Besluit amendement 25: Het besluit van de voordracht als volgt te wijzigen: 1. In te stemmen met het SPvE Garstkamphoek. 2. Het plangebied van het SPvE Garstkamphoek vast te stellen en de bijbehorende plankaart vast te stellen als uitgangspunt voor de inrichting van het maaiveld en 9

10 de te realiseren bouwplannen. 3. De grondexploitatie Noordoostzijde Bijlmerdreef en s Gravendijkdreef op basis van de voorgestelde plangrens vast te stellen. 4. Een krediet groot beschikbaar te stellen ten laste van de grondexploitatiebegroting Noordoostzijde Bijlmerdreef en s Gravendijkdreef ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van het plangebied. 5. Het DB te machtigen voor het doen van uitgaven, vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de grondexploitatiebegroting door het College van B&W. 6. Akkoord te gaan met het opstellen van een uitwerkingsplan van het bestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer voor dit plangebied. Dhr De Boer heeft in de cie het standpunt van het CDA mbt architectuur en identiteit van beide wijken al aangegeven. Hij wil nog wel de groene verbinding tussen Groenhoven, Gouden Leeuw en Geerdinkhof benadrukken. Het CDA ziet die als een spanningsboog met aan de ene kant woningbouw en aan de andere kant groen, en het is toch verrassend dat je in de Bijlmer nog het zeldzame groen vindt. Het CDA wil dat graag intact houden, want dat is nog het schaarste groen wat men in Zuidoost heeft. Hij vraagt de portefeuillehouder of zij weet hoeveel bomen in de afgelopen decennia al gekapt zijn voor woningbouw. Daarnaast vraagt hij wat de leiding van basisschool de Santenkraam van de bouwplannen vindt, want de school raakt haar zichtlocatie kwijt en de kinderen hun speelveld, waarvoor na de taludverlaging een heuveltje is aangelegd ivm de veiligheid. Voldoen de bebouwingsplannen Noordoostzijde Bijlmerdreef/ s Gravendijkdreef voor een deel aan de stedelijke opdracht inzake woningbouwinitiatieven (5000 woningen), om daarmee de CS tegemoet te komen? Is de portefeuillehouder benaderd door Minister Bos of andere landelijke partijgenoten? Hij dient een motie (nr 26) in tegen de voorgenomen woningbouw op die locatie. Besluit motie 26: 1. Geen woningbouw Noordoostzijde Bijlmerdreef en s Gravendijkdreef. 2. Inzake opknippen plangebied, geen Clusters in het Groen noch woningbouw in dit plangebied. Dhr Hartog stelt dat nav de uitgebreide bespreking in de cie het plan is gewijzigd: het wordt in tweeën geknipt. Vanavond moet over het ene deel besloten worden en het andere deel wordt op de langere baan geschoven. Het gevaar daarvan is dat er nog steeds zoiets als een zwaard van Damocles boven het talud van de parkeergarages blijft hangen, waarvan je niet weet welke kant dat opgaat. Bij de beheertoets gaf het DB er al blijk van dat het met het vertrouwen niet zo goed zit, want de beheertoets die in het plan van de bewoners was doorgerekend, wilde men niet aannemen. Het argument daarvoor was dat het beheer veel duurder zou worden, wat echter niet bleek te kloppen. Dat geeft de SP dus niet veel vertrouwen om mbt die knip en het op de langere baan schuiven er wel op te vertrouwen dat goed naar de bewoners geluisterd wordt en dat daar iets uitkomt waar iedereen zich in kan vinden. De vrije kavels zijn voor de SP vrije kavels, want die woningen moeten wel in de rooilijn staan en ze moeten aan allerlei schoonheidseisen voldoen; dus zo vrij is dat niet. In het plan Garstkamphoek ziet het er een stuk speelser uit en komt het groen veel beter tot uiting, omdat het echt gestrooid is en daarom beter in die omgeving past. Mw Dalgliesh heeft van verschillende sprekers vernomen dat niet voldoende naar de bewoners geluisterd is. De PvdA trekt zich dat aan, omdat men vindt dat men weldegelijk geluisterd heeft naar de bewoners. Zij vraagt over welke bewoners dhr Hartog het heeft: over álle bewoners van de 3 G s, of over een bepaalde groep bewoners? Hij doet het nl voorkomen alsof hij het over 100% van de bewoners uit de 3 G s heeft die achter het plan Clusters in het Groen staat. Dhr Hartog is zich ervan bewust dat daar niet eenduidig over gedacht wordt. Mw Dalgliesh ziet dan liever dat hij het ook op die manier brengt, want anders ontstaat er een heel ander beeld en dat beeld klopt niet. Dhr Hartog heeft niet het beeld gegeven dat alle bewoners eenduidig hierover denken. Hij wil naar voren brengen dat is gebleken dat alle bewoners het erover eens zijn, dat ze in eerste instantie in het plan van het DB niets hebben teruggevonden van hun kritiek. Dat zou je je aan moeten trekken. 10

11 Dhr Bals denkt dat in de gewijzigde voordracht heel veel is terug te vinden van wat de bewoners hebben aangedragen. Dat betekent ook, dat de PvdA heel goed naar de bewoners heeft geluisterd. Hij protesteert dan ook tegen de suggestie van dhr Hartog. Dhr Hartog stelt dat ten elfde ure inderdaad beter naar de bewoners is geluisterd, maar dat had veel eerder moeten gebeuren. Je had dan veel eerder tot een goede besluitvorming kunnen komen. Mw Verdonk, portefeuillehouder, stelt dat een deel van de bewoners een eigen SPvE heeft neergelegd. Wat kun je nog meer doen dan een bewoners SPvE als alternatief aan de raad geven? Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Dhr Hartog bedoelt dat dit één van de problemen is die meespelen. Je hebt nu de mazzel bewoners te hebben die goed onderlegd zijn om zelf met een alternatief plan te kunnen komen. Eigenlijk komt dat in dit geval heel goed uit, maar het is ook een motie van wantrouwen naar het DB toe, dat bewoners met een plan moeten komen dat uiteindelijk beter blijkt te zijn dan dat van het DB, met alle deskundigheid van het ambtenarenapparaat daarachter. Dus als je dan een gebied treft waar bewoners niet het geluk hebben om een goede architect in hun midden te hebben en wat minder empowerd zijn, dan delven die het onderspit. De portefeuillehouder heeft een beetje onder dwang geluisterd, omdat er echt een beweging op gang is gekomen, en dat geeft de bewoners als credit dat het DB wel móést luisteren. Dat is uiteraard goed en dat het DB dan uiteindelijk luistert, daar is de SP blij mee. Dhr Bals protesteert krachtig tegen het beeld dat dhr Hartog schetst, nl het onder dwang luisteren. Wat wil je nog meer dan twee SPvE s zo serieus nemen als de PvdA heeft gedaan. De PvdA heeft heel goed naar de bewoners geluisterd en heeft de SPvE s op de kwaliteit beoordeeld. Dhr Hartog insinueert in een demagogisch betoog waar de honden geen brood van lusten. Dhr Hartog verwacht dat het SPvE van de bewoners ook ter stemming wordt aangeboden, want dán neem je het echt serieus. Met het argument dat er een gouden randje moet komen en dat die huizen goed afzetbaar zijn volgens de corporaties die eea moeten gaan beheren, is de makelaar het niet eens. Corporaties hebben een bepaald belang, ze rekenen zich al rijk door bezit, zonder dat ze het verhuurd hebben. Die kunnen het zich veroorloven om het een paar jaar leeg te laten staan, voordat het uiteindelijk gebruikt wordt, want die kijken op een termijn van 50 jaar. 5 jaar met leegstaande woningen in die buurt moeten staan, zoals nu ook in Grunder dreigt te gebeuren, is geen vrolijk gezicht. Je hoeft dus geen haast te hebben met dit plan, want woningen zijn daar moeilijk te verkopen. Dhr De Boer stelt dat het geen gouden rand wordt, maar een stenen rand. Dhr Hartog neemt de terminologie van het DB over; die heeft het over een gouden randje, maar het is inderdaad een stenen randje. De SP twijfelt toch wel een beetje aan de argumentatie van de portefeuillehouder dat die huizen daar heel hard nodig zijn, want dan zouden die woningen in Grunder, aan de overkant van de straat, ook wel makkelijk verkocht kunnen worden. Er moet dus nog eens goed nagedacht worden over de uitvoering van dit plan, en als je dan toch een besluit wil nemen, dan moet je het plan van de bewoners erbij betrekken. De SP heeft dus liever besluitvorming dáárover en als dat niet mogelijk is, dan moet alles terug naar de cie en moet goed nagedacht worden. In dat geval kiest de SP voor de optie van GL. De SP kan het plan van de bewoners nl goed ondersteunen, maar wel met een amendement om in ieder geval de Bijlmerweide vrij te laten van bebouwing. Ook omdat daar maar een paar huizen gepland zijn en de noodzaak voor bebouwing is daar echt niet aangetoond. Mw Dalgliesh stelt dat hij het plan van de bewoners dan wel 100% moet aannemen, gezien de argumenten die hij gegeven heeft: luisteren naar de bewoners, wat bij hem erop neerkomt dat je álles overneemt wat een deel van de bewoners aangeeft. Alleen door het plan ónverkort aan te nemen heeft hij een verhaal tov de bewoners. Dhr Hartog is niet van plan om naar slechts één groep bewoners te luisteren. Hij wil de argumenten van alle bewoners meenemen en daar een goed afgewogen plan uitslepen. Als je de Bijlmerweide vrijlaat van bebouwing kun je 90% van de bewoners achter je krijgen. Daar is hij van overtuigd. Mw Dalgliesh stelt dat hij in de cie ook andere bewoners gehoord heeft dan die achter Clusters in het Groen staan. Díé bewoners heeft hij kennelijk niet gehoord, want zij hoort geen enkel voorstel van díé bewoners in zijn betoog terug. Dhr Hartog stelt dat het amendement daarvoor bedoeld is, want díé bewoners hadden bezwaar tegen bebouwing van de Bijlmerweide. Bovendien zit in het plan van de Garstkamphoek een dijkje, waardoor de bewoners van Geerdinkhof op het groen blijven uitkijken en niet tegen woningen hoeven aan te kijken. Dat is goed doordacht en de SP kan dat daarom steunen. Men wil eigenlijk wel dat het bewonersplan in stemming wordt gebracht. 11

12 Dhr Mos komt terug op het feit dat mw Tiggelaven zich aan stemming onttrekt. Hij vindt dat de VVD dan ook moet aangeven waar de grens ligt als je met zo n idee komt. Nu de VVD dat niet doet, zou je kunnen stellen, dat hier niet integer wordt gehandeld door de VVD fractie. Wél met de beste bedoelingen, maar het is natuurlijk van de zotte om te zeggen: we discussiëren nu over integriteit en hangende die discussie stemmen wij maar niet meer mee. Hij beschouwt de VVD altijd als een heel solide constructieve partij, maar hier laat men het bestuurlijk volledig afweten. Dhr Meijer, VVD, stelt dat hij na de uitgebreide discussie ook met Bureau Integriteit bekend moet zijn met het feit dat je zelf een afweging moet maken over wanneer je wel of niet onbevooroordeeld over iets mee kunt beslissen. Het punt is nu juist, dat mw Tiggelaven zodanig betrokken is bij die buurt en daar zelf ook belangen heeft liggen, dat ze niet onbevooroordeeld daarover kan oordelen en zich daarom onttrekt aan de beraadslaging en de stemming. Dhr Mos ziet de redenering als een tang op een varken. Mw Dalgliesh stelt dat de redenering van dhr Meijer voor de PvdA fractie zou beteken dat de leden die in de G-buurt wonen en de leden die het Torentijd Festival bezoeken eigenlijk de hele raad niet mee zouden kunnen beslissen over dit SPvE. Hierdoor zal de discussie over integriteit een interessante discussie blíjven. Dhr Mos stelt dat de raad indertijd te maken heeft gehad met het SPvE Grunder/Grubbehoeve. Toen men er niet uitkwam mbt de Noordoostzijde van de dreven aldaar, is dat deel van het gebied als uit te werken gebied bestempeld en is het ook op die manier terechtgekomen in het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer. Nu is men bezig met die uitwerking, en na die eerste knip in het SPvE, doet men weer een knip; dit is dus uiteindelijk een dubbele knip. De oorzaak daarvan is eigenlijk het verhaal dat de bewoners altijd al hebben opgehangen, nl: onze wijken Geerdinkhof, Gouden Leeuw en Groenhoven zijn af; daar hoef je niks meer mee. Als je er dan wél wat mee wil, dan blijkt dat dat moeilijk kan; dat heeft zelfs de PvdA erkend in de cie. De PvdA heeft toen gezegd, dat die woningen voor de garages van Gouden Leeuw en Groenhoven wel erg ongelukkig zijn en men heeft voorgesteld om te kijken of er een andere oplossing mogelijk is. Dmv die knip is dat stukje dus van de plankaart verdwenen en is er een nieuwe plangrens aangebracht. Deze omvat ook het gebied waar de PvdA de woningen voor de garages naartoe had willen schuiven, maw als die nu niet in dat nieuwe gebied zitten, kan dat niet meer. Ergo, de keuze bij de PvdA is dan: komen er wel of geen woningen voor die garages? Daar heeft hij de PvdA niet over gehoord. Volgens hem moet je die woningen gewoon maar schrappen. Dat is mogelijk, omdat de minimale bouwopgave voor dat uit te werken gebied 65 woningen is, wanneer je gaat rekenen met 110% terugbouwen en het overschot wat al gerealiseerd is tov het SPvE Grunder/Grubbehoeve in dat deel ten zuidwesten van de dreven. Dhr Bals stelt dat de nieuwe plangrens velerlei mogelijkheden biedt om die woningen te realiseren. De villa s op pootjes in de hoek zouden wél in het uitgestelde deel kunnen vallen. Daarnaast valt een gedeelte van de bocht ook buiten de besluitvorming. Er is dus ruimte genoeg om daar onderzoek en studie naar te doen, zéker in combinatie met het opknappen van de parkeergarages. Dhr Mos stelt dat volgens de plankaart circa 2/3 van de bocht er al bij is betrokken; hij ziet dus totaal geen mogelijkheid om die woningen neer te zetten. Mbt de Bijlmerweide zijn er ook argumenten door bewoners naar voren gebracht, dat je daar dat stukje langs de dreef kunt bebouwen. Volgens het DB moet je eigenlijk vanaf de weg kunnen zien waar de Bijlmerweide ligt. Hij vindt dat een hele moeilijke redenering, temeer omdat in het verleden aldoor gezegd is: we hebben een stadsstraat, dus daar past eigenlijk geen groen naast. Het ging dan mn om het groen voor die garages. Het is dan ook een beetje niet integer wanneer je op die manier je redenering aanpast al naar gelang de behoefte. OZO dient een amendement (nr 27) in ivm de inkijk die gevreesd wordt voor de lage nummers van Geerdinkhof. In de grondexploitatiebegroting is de grondopbrengst voor een meergezinswoning ongeveer vervijfvoudigd tov de opbrengst die was afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst, die de raad uiteindelijk na 1,5 jaar vragen heeft mogen ontvangen. Wat is daar de reden van? OZO kan zich enigszins vinden in de motie van GL voor enig uitstel van de besluitvorming. Op dit moment staan er inderdaad veel woningen leeg. Er is bij de Vernieuwing Bijlmermeer toch al aldoor sprake van het zorgvuldig kijken naar de fasering van oplevering van woningen, zodat er niet tegelijkertijd te veel woningen op de markt komen. Als deze woningen er nu dan ook weer bijkomen in de periode tot 2013, dan wordt het misschien extra veel. Hij ziet daarom geen probleem in enig uitstel van de besluitvorming. 12

13 Besluit amendement 27: In het SPvE op te nemen, dat eventuele bebouwing tussen de lage nummers van Geerdinkhof en s Gravendijkdreef aan de zijde van Geerdinkhof, maximaal 2 bouwlagen kent ter hoogte van de gevel (met mogelijk een lessenaardak, zodat aan de dreefzijde de woningen een gevel laten zien van 3 verdiepingen); dit alles conform de discussie in de commissie ROVB. Mw Verdonk, portefeuillehouder, schetst een stukje geschiedenis. Destijds is in het SPvE Grunder/Grubbehoeve een knip aangebracht en er is heel lang de tijd genomen om te komen tot de invulling van de Noordoostzijde, omdat de opdracht was om het plan niet verder uit te werken zonder de bewoners. De discussie en de juridische procedure gingen heel lang over het verlagen van de dreef en bewoners van het gebied hebben alle middelen die zij tot hun beschikking hadden gebruikt om het door de raad genomen besluit te bestrijden. Dan merk je dat je in een gewoon gesprek over wat als het nou toch naar beneden is, wat doe je dan aan de Noordoostzijde, niet echt veel verder komt. Het stadsdeel heeft dan ook echt de tijd genomen, totdat die discussie achter de rug was en door de rechter was beslecht en die dreef naar beneden was om te praten over de Noordoostzijde en hoe dat precies te doen. In díé fase vroegen bewoners of zij ook zelf een plan mochten maken en waar ze zich aan moesten houden. Het DB is zelfs in de cie teruggeweest om te vragen, wat nou precies de woningbouwopgave was, en daar heeft de raad een uitspraak over gedaan. Er is toen een Klankbordgroep samengesteld, die is mee gaan werken met het plan van het stadsdeel en er is een bewonersinitiatief geweest, die aan de slag is gegaan met een eigen SPvE. Dat is overigens niet ongebruikelijk, want ook een delegatie van bewoners van Geerdinkhof heeft gevraagd of zij een bureau mochten inhuren om ook hun eigen visie daar naast te leggen. De reden waarom dat is afgewezen, is niet omdat men een bureau wilde inhuren en omdat dat geld zou kosten, maar omdat men de mogelijkheid open wilde houden dat er 0 woningen uit zou komen; en dáár had de raad al nee tegen gezegd. Was dat niet het geval geweest, dan had het stadsdeel waarschijnlijk een tweede bewonersinitiatief erbij gehad. Het is dus altijd mogelijk als het DB besluit zoiets samen met bewoners te doen en er moet aanvullende ondersteuning komen voor een bewonersinitiatief om te kijken binnen welke randvoorwaarden een bewonersinitiatief gehonoreerd kan worden. Zij vindt het dan ook jammer dat een beetje de sfeer hangt van wantrouwen: het DB doet maar en luistert niet naar bewoners. DB en bewoners worden het niet eens! Men heeft elkaar uitstekend verstaan, alleen heeft men verschillende uitgangspunten en wil men verschillende dingen. De beslissing ligt hoe dan ook bij de raad en die moet dus kiezen. Zij vindt het jammer dat men de kwestie wil overstrooien met een sausje van wantrouwen, al dan niet georganiseerd door het DB, alsof het DB zich niets van bewoners aantrekt. Zij werpt die suggestie dan ook verre van zich. Dhr Hartog begrijpt dat zij dat jammer vindt, maar dan moet zij er ook alles aan doen om te voorkomen dat dat wantrouwen kan ontstaan en niet met een beheertoets komen die achteraf niet juist blijkt te zijn: dat voedt het vertrouwen niet! Bovendien is het bouwen van 0 huizen in een andere context naar voren gebracht dan zij nu suggereert. Op die manier is het moeilijk praten. Mw Verdonk heeft in de cie meteen toegegeven dat in de beheertoets een fout zit. Als er geen ruimte meer is om een fout te maken, dat toe te geven, te corrigeren en op basis daarvan verder te discussiëren, dan is niet zij degene die wantrouwen organiseert, maar dan is de ontvanger van het bericht degene die even na moet denken hoe hij daarmee om moet gaan. Er ligt maar één SPvE ter besluitvorming voor, omdat het DB is gevraagd aan de raad een keuze voor te leggen en het DB heeft voorgesteld om niet te kiezen voor het plan Garstkamphoek, maar voor Clusters in het Groen en men heeft dat ook beargumenteerd in de voordracht. Daar hoeft de raad het niet mee eens te zijn. Puur formeel gesproken, kan het Presidium zeggen: wij willen een ander besluit voorleggen. Overigens kan de SP dat ook doen, al dan niet bij motie. Mbt de splitsing en de hoogte van de toren is er een knip aangebracht. Dat was heel nadrukkelijk háár beleving van de discussie in de cie. Veel insprekers, ook op de informatie- en inspraakavonden, gaven aan dat zij om verschillende redenen niet gelukkig waren met die bebouwing voor de garages. Er waren ook klachten over hoe die garages eruit zien en het DB had ook het uitgangspunt dat men iets met die stadswand wilde doen. Die combinatie maakte dat zij met de cie gediscussieerd heeft over hoe eea eruit ziet. Als je dan met z n allen constateert, dat je daarover eigenlijk niet gelukkig genoeg wordt, dan moet je kijken welke oplossing je daarvoor kunt vinden en in het debat met de cie kreeg zij de indruk dat men aangaf: dan moet je dat stukje nog eens nader beschouwen ; dat is ook de reden van die knip. Niet om te zeggen, dat zij daar niets meer gaat doen want dan schrap je het helemaal uit de besluitvorming maar om het stukje nog eens nader te gaan bekijken. Zij wil zelfs 13

14 kijken of zij óver de plangrenzen heen kan kijken om een facelift voor die garages te organiseren; natuurlijk weer mét de bewoners. Naar aanleiding daarvan is de voordracht aangepast. Als de raad liever had geknutseld met moties en amendementen, dan had dat ook gekund, maar zij kreeg de indruk dat de cie zei: breng die knip maar aan en leg het maar met die knip voor aan de raad, en de rest doen wij wel met moties. Dhr Mos vraagt of het nog mogelijk is om de geplande woningen voor de garages te realiseren als plan Garstkamphoek hetzij Clusters in het Groen door de raad wordt aangenomen. Mw Verdonk beantwoordt eerst de andere vragen. Natuurlijk is er wat te kiezen, alleen heeft het DB in de besluitvorming alvast een keuze voor de raad gemaakt, die men wel of niet kan overnemen. Wat betreft het niet willen van blokkendoosachtige huizen en dat strooisel wat speelser is, verwijst zij naar de welstandscriteria die bepalen hoe speels of vrolijk of hoe de materialisatie van de woningen eruit zou moeten zien. Als men dat dus nader gedefinieerd wil hebben in de welstandscriteria, dan moet men niet kiezen obv het soort woning, maar dan moet men aangeven aan welke criteria die woning moet voldoen. Zij daagt GL uit om drie dezelfde type woningen langs de Bijlmerdreef te benoemen en te zeggen dat er geen andere staan. Er is een appartementengebouw in de vorm van een toren, in de vorm van een wand, er zijn beneden-/bovenwoningen met een schuin dak, er zijn flatgebouwen met een dak en er zijn woningen boven een winkelcentrum. Dat is dus niet bepaald hetzelfde. Wil men nog eens specifiek naar die welstandscriteria kijken, dan kan wellicht nog ruimte gecreëerd worden om daarover met elkaar in debat te gaan, aangezien de verdere planuitwerking toch nog moet plaatsvinden. Wat nu voorligt is slechts een vlekkenplan voor waar de kavelgrens zou moeten komen en hoeveel woningen je daar precies kwijt zou kunnen, en dat gaat nog niet over de gedetailleerdheid van hoe de woningen er precies uit zouden moeten zien. Dhr Walgering stelt dat dát nou juist een punt voor nader overleg met de bewoners zou kunnen zijn. Mw Verdonk geeft aan dat de welstandscriteria nu ook ter besluitvorming voorliggen, maar zij kan nog wel ruimte geven om daar nog eens extra naar te kijken. De keuze voor het SPvE moet dan wél vanavond op hoofdlijnen gemaakt worden. Het hele plan opnieuw ter discussie stellen is echter van een andere orde. Amendement 25 van de VVD ontraadt zij, maar mocht de raad het tóch aan willen nemen, dan stelt zij voor het grexbedrag aan te passen conform de gewijzigde voordracht, nl 5,1 mln, anders wordt uitvoering helemáál onmogelijk. Mbt motie 26 van het CDA geeft zij aan dat in de afgelopen 50 jaar meer bomen zijn geplant dan gekapt. Basisschool de Santenkraam zou graag bebouwing voor de school willen hebben. Het getal van 5000 woningen komt voort uit de Structuurvisie. De Structuurvisie van Zuidoost is een snelle vertaling geweest van wat het stadsdeel wellicht voor zijn rekening zou willen nemen als de stedelijke opgave is. Die stedelijke opgave is inmiddels geworden. Die getallen hebben niets te maken met de opgave binnen de vernieuwing van de Bijlmer. Zij is noch door dhr Bos noch door mw Cramer benaderd om hierover te praten, dus zij verneemt graag de informatie die dhr De Boer daarover heeft. Dhr Van de Wiel, OZO, vraagt of het stedelijk aantal van woningen inhoudt dat Zuidoost daar ook 10% van voor haar rekening neemt, net als destijds die 10% van Mw Verdonk gaat dát voorstel niet aan de raad voorleggen. Dhr Van de Wiel concludeert daaruit dat het argument van 10% destijds dus geen onderbouwd argument was. Dát argument geldt nu immers niet meer. Mw Verdonk stelt dat destijds een besluit is genomen over 5000 woningen, gebaseerd op een rekensom die men logisch vond. Had men toen het oppervlaktecriterium genomen, dan was men op een ander getal uitgekomen. Dhr Burgers stelt dat die 5000 ihkv de discussie over de Structuurvisie is vastgesteld. Aangezien er geen nieuwe Structuurvisie is, is het stadsdeel gebonden aan die Dhr Van de Wiel stelt dat het argument dat toen valide was volgens degene die dat argument gebruikte, nu niet meer wordt gehanteerd en dus blijkbaar niet meer zo valide is als toen werd voorgedaan. Mw Dalgliesh vraagt wat hem let om een motie daarop in te dienen. Dhr De Boer stelt dat de Santenkraam níét achter de bouwplannen staat. Dat heeft de schoolleiding hem persoonlijk verteld, mn omdat de zichtlocatie waar de kinderen vrij kunnen spelen verdwijnt. 14

15 Mw Verdonk stelt dat het wel heel erg ingewikkeld wordt als vertegenwoordigers vanuit de scholen meedraaien in het besluitvormingsproces en in de klankbordgroep zitten en een brief sturen dat ze het eigenlijk wel prettig vinden om daar woningbouw te hebben. Maar dat zijn soms andere standpunten dan individuen binnen zo n gemeenschap ook kunnen hebben. Dhr De Boer vraagt om een kopie van de betreffende brief. Mw Verdonk zegt dat toe. Dhr De Boer had het over dhr W. Gortzak, die tijdens het Torentijd Festival zei, contact op te zullen nemen met dhr Bos en andere hoge partijgenoten. Mw Verdonk vervolgt haar reactie. Zij heeft in algemene termen al aangegeven hoe het zit met de twee knippen; je brengt een knip aan om aan te geven dat het nog niet af is, en anders schrap je iets. Wat haar betreft komen de woningen er dus wél en als je uitgaat van het bestaande SPvE, dan gaat het om 22 à 23 woningen. In het traject na de eerste knip is besloten om niet een woningbouwopgave van 0 te doen, maar zo dicht mogelijk bij de opgave zoals die er lag uit te komen. Het gaat erom een kwalitatief zo goed mogelijk plan neer te leggen voor dat derde stukje van het oorspronkelijk SPvE-gebied. Dhr Mos vraagt of zij het ermee eens is dat mbt 110% terugbouw in het oorspronkelijk SPvE het nu nodig is om aan de noordoostzijde van de dreven minimaal 65 woningen te bouwen om die 110% te realiseren. Mw Verdonk verduidelijkt dat die 110% opgave niet per SPvE-gebied gaat, maar om het vernieuwingsgebied; dat betekent dat het per SPvE-gebied niet uit hoeft te komen en dat je soms minder realiseert binnen zo n gebied dan 110% van het gesloopte gedeelte en soms hoger uitkomt. In dít plangebied komt het stadsdeel hoger uit en elders lager, maar per saldo moet men op die 110% uitkomen. Mbt de grondexploitatie is de opbrengst voor meergezinswoningen 5x zo hoog als in de samenwerkingsovereenkomst, omdat de Garstkamptoren geen onderdeel is van de overeenkomst. Dhr Mos stelt dat die samenwerkingsovereenkomst gold voor het vernieuwingsgebied. Mw Verdonk geeft aan dat dat niet zo is; die samenwerkingsovereenkomst is met woningcorporatie Rochdale binnen het vernieuwingsgebied en de Garstkamptoren is daar geen onderdeel van. In de cie is ook steeds aan de orde geweest dat er veel woningen leeg staan. Het is steeds in Zuidoost het geval juist in het vernieuwingsgebied dat je niet onbeperkt hetzelfde soort woningen tegelijkertijd kunt aanbieden omdat de markt dat niet goed kan hebben, in die zin dat te veel van hetzelfde betekent dat er te veel verdund wordt en ook dat er hogere kwaliteitseisen gesteld moeten worden en de plattegrond meteen goed moet zijn. Want als het niet goed genoeg is en elders in Amsterdam is er iets vergelijkbaars of beters te vinden voor een lagere prijs, dan ben je de mensen kwijt. Amsterdam Zuidoost kan geroemd worden om haar uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Mbt het aantal vierkante meters tov het aantal euro s dat je daarvoor moet betalen, wint Zuidoost de strijd met de rest van Amsterdam. Er staan echter toch woningen leeg, omdat er ook mensen zijn die een andere eis hebben, waardoor hún prijs/kwaliteitsverhouding anders is. Er valt wel wat af te dingen op een aantal woningen en er zijn inmiddels maatregelen genomen iom Ymere, om ervoor te zorgen dat de woningen zo snel mogelijk vol komen, dat de woningen op de juiste manier gebruikt blijven worden, dat het aanzien aangepakt wordt, zodat mensen de stap naar een koopwoning met wat hulp misschien wel willen zetten. De woningen die het stadsdeel aan de noordoostzijde wil bijbouwen zijn van een andere soort en voor een deel voor een andere doelgroep, en als Zuidoost gaande de rit het juiste aantal koopwoningen in de markt wegzet, dan gaat het goed. Mocht de cie geïnteresseerd zijn in hoe dat binnen het vernieuwingsgebied gevolgd wordt, hoe men omgaat met alle nieuwbouw en hoe dat in een verkoopmonitor met analyses wordt bijgehouden, dan wil zij daar best een keer nadere uitleg of een presentatie over geven. Gewoon om eens te kijken hoe het verloop in die koopmarkt nieuwbouw in Zuidoost is georganiseerd. Dan kun je wat dieper op dat onderwerp ingaan en kijken welke knoppen je draait gedurende de rit, om de leegstand zo dicht mogelijk bij 0 te houden. Ze heeft geen bezwaar tegen motie 23 van de PvdA. Motie 24 van GL wijst ze af; verder uitstel lijkt haar niet nuttig. Motie 26 van het CDA is een station, dat al 3x in deze raad is gepasseerd, dus die ontraadt ze. Mbt amendement 27 van OZO, is in het bestemmingsplan van de bestaande woningen opgenomen, dat in dat gebied tot een derde verdieping gebouwd mag worden zonder dat sprake is van een lessenaarsdak. Hetzelfde regiem dat in het vigerende bestemmingsplan geldt voor de lage nummers zou zij hier van toepassing willen verklaren. Om die reden ontraadt zij dit amendement. 15

16 TWEEDE TERMIJN Dhr Miedema past het bedrag van 2,8 mln in amendement 25, conform het voorstel van de portefeuillehouder, aan naar 5,1 mln. Dhr De Boer stelt dat de leiding van de Santenkraam, in tegenstelling tot hetgeen mw Verdonk zegt, heeft aangegeven niet betrokken te zijn geweest bij de inspraak en de klankbordgroep, vanwege allerlei werkzaamheden zoals ouderavonden en vakanties. Er is dus helemaal geen contact geweest tussen het DB en de Santenkraam mbt de SPvE s. Dhr Hartog geeft aan dat de SP mbt de welstandscriteria liever variaties ziet in de vorm van een goed stedenbouwkundig plan dan alleen via welstandscriteria. Welstandscriteria hebben meer de neiging om eenvormigheid te bevorderen dan variaties te bevorderen. De SP ziet de welstandscriteria dus liever in combinatie met het plan Garstkamphoek. Dhr Mos stelt nav het negatief preadvies op amendement 27, dat de oplossing van een lessenaarsdak door de portefeuillehouder zélf werd aangedragen in de cie voor het probleem dat gesignaleerd werd, nl de inkijk van nieuw te bouwen woningen langs de dreef in de laagbouwhuizen van Geerdinkhof met de lage nummers; je kunt van de tweede verdieping makkelijk in de eerste verdieping kijken. De portefeuillehouder heeft dat ook als probleem erkend en daarom heeft zij die oplossing toen bedacht. De overige antwoorden van de portefeuillehouder mbt het aantal woningen zijn heel logisch. Het betreft een nieuwe categorie woningen, dus dan speelt het idee van gelijktijdige oplevering minder. Hij vraagt de PvdA nogmaals hoe het zit met de knip als er nu een besluit wordt genomen over het stukje aan de kant van Geerdinkhof met die nieuwe plangrens: wat betekent het dan voor het gebied voor de garages? Dhr Bals geeft aan dat er niet per se hoeft te worden gebouwd op het talud voor de parkeergarages. Dhr Burgers, voorzitter, schorst de vergadering voor 10 minuten om de gelegenheid te geven de moties en amendementen door te nemen. De moties en amendementen zullen in volgorde van meest verstrekkendheid in stemming worden gebracht. Dhr Burgers brengt de moties en amendementen (23 t/m 27) in stemming. Motie 26 (CDA) Dhr De Boer roept de raad op om het schaarse groen te sparen en voor de motie te stemmen. Het CDA zal consequent tegen de andere moties en amendementen stemmen, omdat men niet mee wil werken aan woningbouw in dat gebied. Dhr Van de Wiel geeft aan dat OZO tegen de motie zal stemmen, omdat de raad dit traject al achter zich heeft liggen. Dhr Bals is het met OZO eens; het zou niet consequent zijn tav eerdere besluitvorming. Dhr Hartog merkt op dat dit traject helaas al is ingezet voordat de huidige SP fractie in de raad zat. De SP stemt echter toch voor de motie. Besluit: Motie 26 wordt met 3 stemmen voor (CDA/SP) en 21 tegen Verworpen, waarbij aangetekend dat mw Dalgliesh afwezig is Motie 24 (GL) Dhr Van de Wiel geeft aan dat OZO voor de motie zal stemmen, omdat die de kans geeft om weer de eenheid terug te brengen in het gebied. Dhr Miedema geeft aan dat de VVD tegen de motie zal stemmen, omdat men al weet wat men wil en daar dus ook een eigen amendement voor heeft ingediend. Dhr Bals geeft aan dat de PvdA tegen de motie is. De SPvE s hebben de aandacht gekregen die zij verdienen, alles is heel goed doorgesproken en de PvdA is zich goed bewust van de keuze waar men vanavond voor staat. Dhr Hartog geeft aan dat de SP voor de motie stemt, omdat duidelijk is geworden dat nog een heleboel kan worden doorgerekend, waardoor het plan van de bewoners echt beter is; en die tijd moet de raad zichzelf geven. 16

17 Dhr De Boer geeft aan dat het CDA tegen de motie stemt, omdat men ook geen nieuwe raadsvoordracht wil. Besluit: Motie 24 wordt met 6 stemmen voor (GL/SP/OZO) en 18 tegen Verworpen, waarbij aangetekend dat mw Dalgliesh afwezig is Amendement 25 (VVD) Dhr Mos geeft aan dat OZO voor het amendement zal stemmen, met de kanttekening dat men het krediet van 5,1 mln totaal niet begrijpt, omdat in de oorspronkelijke besluitvorming sprake was van 4,7 mln, terwijl op dat moment de kosten voor het deel dat nu eruit is geknipt te hoog begroot waren. Je zou dan verwachten dat op dat moment het krediet hoger zou zijn dan die 5,1 mln van nu of dat die 5,1 mln nu te hoog is. Dhr Bals geeft aan dat de PvdA tegen het amendement zal stemmen, omdat dat totaal niet in de lijn is van de uitvoerige bespreking in de cie, waar de VVD niet aanwezig was. Besluit: Amendement 25 wordt met 8 stemmen voor en 17 tegen (PvdA/ CDA/LL) Verworpen Motie 23 (PvdA) Besluit: Motie 23 wordt met 22 stemmen voor en 3 tegen (VVD/CDA) Aangenomen Amendement 27 (OZO) Dhr Bals vindt dat het amendement sympathiek overkomt, maar dat het antwoord van de portefeuillehouder ook hout snijdt, nl dat het niet consequent is tav het bestemmingsplan. Er kan ook op een andere manier rekening daarmee worden gehouden. De PvdA zal daarom toch tegen het amendement stemmen, maar men geeft de portefeuillehouder wél mee om bij de uitwerking zoveel mogelijk inkijk te voorkomen. Besluit: Motie 27 wordt met 7 stemmen voor en 18 tegen (PvdA/VVD/ CDA) Verworpen Dhr Burgers brengt de voordracht in stemming. Besluit: De voordracht wordt met 15 stemmen voor (PvdA) en 10 tegen Aangenomen NB: mw Tiggelaven (VVD) heeft zich bij dit agendapunt van stemming onthouden, vanwege haar betrokkenheid als bewoner van dit gebied. 6. Concept Parkeernota Zuidoost 2008 SDR Verk/33 Dhr Idsinga, PvdA, geeft conform het in de cie gestelde nogmaals aan dat de PvdA het gevraagde besluit graag wat nader gespecificeerd had willen zien, mn de belangrijkste lijnen. Mbt de toelichting is men gelukkig met wat nu als belangrijkste lijn daarin is toegelicht en de PvdA kan dan ook instemmen met de belangrijke uitbreiding van reguleringsmogelijkheden op het gebied van parkeren, tw het uitwerken van een voorstel om te komen tot permanente monitoring van parkeren in overlastgebieden, het kostendekkend zijn van de maatregelen, de genoemde nieuwe parkeernormen en mn ook het maatwerk dat het DB wil gaan leveren daar waar sprake is van parkeeroverlast. De PvdA zal samen met de VVD een motie indienen, omdat men toch graag een vinger aan de pols wil houden, graag goed geïnformeerd wil worden en betrokken wil zijn bij de besluitvorming als het gaat om de uitvoering die gebaseerd is op deze toch wel ruimere maatregelen die gehanteerd zullen worden bij de regulering van parkeeroverlast en mn ook het realiseren van het maatwerk in de buurten en wijken. 17

18 Dhr Miedema dient de samen met de PvdA opgestelde motie (nr 30) in. Bij uitbreiding van de mogelijkheden tot regulering zit natuurlijk het punt van betaald parkeren. Daar heeft de VVD zoals in de cie reeds aangegeven, een broertje dood aan en men gaat er dan ook vanuit dat het DB dat zeer met mate zal toepassen, wat ook op die manier omschreven is in het Bestuursakkoord. Er is weliswaar een iets hogere norm geformuleerd, maar de VVD is van mening, dat je je als Zuidoost meer armslag moet kunnen permitteren wat betreft dat beleid. Op basis daarvan dient de VVD een motie (nr 29) in. Hetzelfde geldt tav de menukaart parkeren. Die zit op dit moment op slot agv discussies in de CS, terwijl daar uitzonderingen op mogelijk waren in stadsdeel Noord. Dat is op zich heel vervelend, want dat betekent dat de CS gaat bepalen welke tarieven in Zuidoost moeten gelden en dat doet dan af aan de mogelijkheden om te kunnen sturen op lokaalniveau. Dat sturen op lokaalniveau zou de VVD toch graag terug willen zien en daarom dient men een motie (nr 28) in om het DB op te dragen die uitzonderingen en sturingsmogelijkheden weer tot leven te gaan wekken. Besluit motie 28: Het DB op te dragen uitzonderingen te bedingen bij Burgemeester en Wethouders op de zogeheten menukaart parkeren, om recht te kunnen doen aan de behoefte van de bevolking van Zuidoost en voldoende flexibiliteit te hebben om te kunnen sturen door middel van tarieven. Besluit motie 29: Dat het beleid van het stadsdeel mbt parkeren zich niet beperkt tot het bouwen van parkeerplaatsen naar de (door derden aangereikte) norm, maar dat gebouwd kan worden en wordt naar de (ruimere) behoefte van de bevolking van Zuidoost en dat dus naar behoefte een hogere parkeernorm in acht genomen zal worden. Besluit motie 30: Het DB op te dragen voorgenomen besluiten ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Dhr Walgering geeft aan dat GL blij is met de nieuwe Parkeernota. Het is een degelijk stuk werk, het cijfermateriaal is misschien wat verouderd, maar GL staat achter de uitgangspunten, mn de mogelijkheid voor het invoeren van fiscaal betaald parkeren. Niet om de automobilist te pesten, maar betaald parkeren is voor GL belangrijk, als het gaat om verdeling van schaarste gerelateerd aan een groot auto aanbod. Het zou dan weleens noodzakelijk kunnen zijn voor Ganzenhoef en Venserpolder. Ook het niet parkeren door werknemers in wijken zoals Amstel 3 is daarbij een optie. Bovendien kan betaald parkeren een positieve rol spelen voor handhaving van de luchtkwaliteit. GL vindt de P+R-terreinen een goede ontwikkeling: de auto parkeren tegen een laag tarief en verder reizen met het openbaar vervoer. Tav de blauwe zones merkt GL op dat bewezen is, dat die alleen maar geld kosten. In de Parkeernota op pag 8 wordt een bedrag van genoemd, als kosten voor het handhaven van de blauwe zones en in de inspraakreacties is zelfs sprake van Dat is heel veel, en zeker in het zicht van de stadsdeelbrede bezuiniging pleit GL ervoor om die blauwe zones niet uit te breiden, maar te vervangen door betaald parkeren. Hiertoe dient hij een motie (nr 31) in. Tav de verkeersproblemen rond scholen pleit GL ervoor dat het stadsdeel stimuleert dat kinderen met de fiets naar school worden gebracht en gehaald. Besluit motie 31: Het DB op te dragen geen voordrachten meer te doen mbt de instelling van blauwe zones en over te gaan tot fiscalisering van het parkeren. Dhr De Boer vraagt naar de betekenis van mulderbonnen. In Zuidoost zijn daarvan 5400 uitgeschreven, maar de kosten zijn wel erg hoog, nl Mbt de parkeernorm hebben insprekers in de cie aangegeven dat de norm van 1,0 en 0,2 voor bezoekers soms te krap is. Het CDA stelt voor, iom de bewoners, een flexibelere parkeernorm te hanteren, zonder dat het groen daardoor sneuvelt. Hij dient een motie (nr 32) in om de parkeernorm op te trekken naar 1,2 met handhaving van 0,2 voor bezoekers. 18

19 Voor de rest vindt het CDA het een prima Parkeernota, maar men hoopt wel dat niet in heel Zuidoost betaald parkeren komt, maar alleen daar waar het nodig is, zoals de Amsterdamse Poort. Besluit motie 32: 1. Dat de gestelde parkeernorm voor woningen in het gebied flexibel wordt gehanteerd, daar waar mogelijk is tot maximaal 1,2 pp per woning. 2. Dat het DB met een voorstel komt inzake de parkeernorm voor de functie van horeca in het gebied. Dhr Van de Wiel geeft aan dat OZO een motie heeft voorbereid om de parkeernorm te verhogen naar 1,3. De VVD vindt dat er mogelijkheid moet zijn om de norm te verruimen en het CDA noemt 1,2. OZO wil de norm niet verhogen omdat men het zo leuk vindt dat alle straten vol staan met auto s, maar het is wél de realiteit op straat. Bovendien, als het beleid van het stadsdeel erop gericht is dat iedereen het nóg beter krijgt, dan kun je erop wachten dat er nog meer auto s komen. Dan is de norm van 1,0 in sommige buurten volstrekt ontoereikend. Mbt de motie van de VVD vraagt hij, wie dan uiteindelijk bepaalt wanneer de norm wordt opgetrokken, het DB of de raad. Dhr Miedema geeft aan dat je voor jezelf binnen de Parkeernota dan de beleidsvrijheid creëert om naar boven toe af te kunnen wijken. Dhr Van de Wiel vraagt of in voorkomende gevallen dat dan zou betekenen dat de raad dat moet kunnen besluiten. Dhr Miedema verduidelijkt dat het DB aan de slag gaat als het nodig is, en de VVD heeft dan graag dat, op welke wijze dan ook, daarmee naar cie of raad wordt teruggekomen. Als er afgeweken gaat worden, dan is dat een onderdeel van de planvorming die gaat plaatsvinden en dan kan de raad zich daarover uitlaten. Dhr Van de Wiel dient de motie (nr 33) in, want dan valt er toch nog wat te kiezen. Besluit motie 33: De norm van 1,0 voor nieuwe situaties te verhogen tot 1,3 en in de bestaande gebieden daar waar mogelijk de norm van 1,0 om te zetten in een norm van 1,3. Dhr Hartog geeft aan dat de SP blij is dat de Parkeernota ruimte voor maatwerk biedt. Men is het met de PvdA eens om wijzigingen via de raad te laten lopen. De SP vindt de voorgestelde parkeernormen in de Parkeernota oké, die moeten niet verhoogd worden; de benzineprijs wordt steeds hoger, dus de SP hoopt dat het autoverkeer een beetje z n top heeft bereikt. Het handhaven bij blauwe zones is misschien nog even een probleem, want in de Venserpolder is dat net ingevoerd. Als daar meer capaciteit voor nodig is dan nu, dan brengt dat ook een kostenplaatje met zich mee. Hij hoort graag van de portefeuillehouder wat de gevolgen zijn als met het huidige aantal personeelsleden of de huidige middelen niet het juiste niveau gehandhaafd kan worden. Mw Verdonk, portefeuillehouder, dankt voor de steun; het kost een paar maanden, maar dan heb je ook wat: een Kadernota. Zij heeft geprobeerd een aantal basisprincipes boven deze nota te laten hangen, nl parkeren: eerst voor de bewoners, dan voor hun bezoekers en dan voor de rest van de wereld. Onder de bewoners verstaat zij daarbij ook de in een buurt gevestigde bedrijven en hun bezoekers. Ook maatwerk per buurt vond zij daarbij belangrijk: niet heel Zuidoost heeft een vergelijkbare parkeerproblematiek. Dan heb je verschillende mogelijkheden. Dat is het uitgangspunt van deze nota geweest. Het maatwerk per buurt, welke tools je kan hanteren en de uitgangspunten staan in de kadernota beschreven. Het principe van de kadernota is dat je daarmee in goed overleg met bewoners snellere/ kortere stappen kunt nemen als in een buurt de noodzaak of wens bestaat om regulerend op te treden. In de cie heeft zij begrepen dat bij de raad, terecht, de behoefte bestaat om op een eenvoudige manier de controlerende taak uit te kunnen voeren, en dat zou betekenen dat de raad op tijd wil weten wanneer het stadsdeel in een buurt in gesprek is over te nemen parkeerregulerende maatregelen. De raad moet dat natuurlijk kunnen doen en haar suggestie in de cie is dan ook geweest om op het moment dat het stadsdeel op het punt staat zo n besluit te nemen het betreffende besluit ter kennisname neer te leggen bij de cie net als bij parkeerbesluiten. Dat is iets anders dan het ter besluitvorming voorleggen aan de raad. Als je dat gaat doen, heb je geen kadernota nodig en ga je per buurt waar het stadsdeel aan de slag is, het proces verlengen door terug te komen naar de raad. Er moet 19

20 dan elke keer per buurt een apart besluit genomen worden. Haar voorstel is daarom om het klein te houden als het kan. De raad kán zijn controlerende taak uitoefenen: als bewoners vinden dat het niet goed gaat, gaan ze vanzelf gebruik maken van telefoon, internet of raadsadres. De raad kan haar dan in de cie bevragen als men vindt dat zij niet doet wat in de kadernota is afgesproken. Dáár wil zij onmiddellijk aan meewerken. Dhr Idsinga stelt dat het de portefeuillehouder, zoals al in de cie aangegeven, duidelijk moge zijn, dat men een flinke vinger aan de pols wil houden, gezien de verstrekkende maatregelen in de kadernota. De gevoelens bij de bevolking mbt maatwerk betekenen voor PvdA en VVD, dat men meer dan alleen maar ter kennisname de stukken wil krijgen. Als de toezegging van de portefeuillehouder betekent dat men de stukken ter kennisname krijgt, maar dat men ook de ruimte krijgt om die te agenderen voor de raad en dat men ook tijd en ruimte krijgt om eventueel gewenste aanpassingen te bespreken, dan kan men daarmee akkoord gaan. Mw Verdonk stelt dat het de raad altijd vrij staat om alles te agenderen in cie en raad. Ze probeerde een vergelijking te maken met verkeersbesluiten, die nooit zijn doorgeleid naar de raad. Ook maaiveld ontwerpen worden ter kennisname aan de raad gestuurd. In een enkel geval zegt zij: u kunt het agenderen, maar ik moet wél doorgaan. Als men echter vindt dat het altíjd naar de raad moet voor besluitvorming, dan wordt de gemiddelde duur om snel met buurten iets te doen sowieso met twee maanden verlengd. Mbt motie 28 stelt zij dat Zuidoost die uitzondering had, maar dat die twee weken geleden door een debat in de gemeenteraad, waar een uitzondering instaptarief voor stadsdeel Noord was georganiseerd en door de bekende politieke beweegredenen vanuit de Westelijke Tuinsteden en centraal stedelijk politiek handelen tussen coalitiepartijen en oppositiepartijen eruit is gesloopt. Zij vindt het niet leuk om dan nota bene van de VVD de opdracht te krijgen om dat weer terug te halen. Zij aanvaardt de motie dan ook niet, maar zij wil wél afspreken, dat als het stadsdeel bij het maatwerk tot de conclusie komt dat men een tool mist die men graag zou willen inzetten, zij op dát moment probeert die ruimte te creëren binnen de menukaart; al is het maar in de vorm van een proef of een tijdelijk instrument. Zij wil echter niet bij voorbaat de opdracht krijgen om de menukaart weer aan te gaan passen, terwijl die net door de gemeenteraad in negatieve zin is bijgesteld. Mbt motie 29 geeft zij aan dat een dergelijke behoefte per definitie oneindig is, en dát vindt zij een streepje te ver. Mocht het DB tot de conclusie komen dat ergens geen alternatief beschikbaar is, dan wil zij wél afspreken om te kijken of dáár iets specifieks gedaan moet worden. Anders heeft zij geen norm meer, want dan gaat iedereen in de inspraak vertellen dat de behoefte daar zoveel groter is en dat zij moet verruimen. Zij wijst de motie dus af. Uitvoering van motie 31 wil zij niet toezeggen, want misschien is in het komende halfjaar nog iets nodig op het gebied van niet fiscale blauwe zones. Zij mag niet zomaar fiscaal parkeren invoeren. Dat is binnen de menukaart ook aan grenzen gebonden. Ze moet de gebieden waarvoor ze dat in het komende halfjaar wenst neerleggen bij de CS, die daar per 1 januari dan een formele klap op geeft, en dan mag ze pas met invoering van fiscaal regiem in Zuidoost beginnen. De motie houdt in dat in alle buurten waar het stadsdeel mee in gesprek is obv de Parkeernota, niets gedaan mag worden totdat het nieuwe systeem ingevoerd kan worden in januari. Dat geeft haar net te weinig ruimte en bovendien zou een blauwe zone vanaf 1 januari dan een fiscale blauwe zone zijn. Dhr Walgering stelt dat, als het binnen een bepaald termijn niet mogelijk is, GL zich daarnaar zal richten, bv miv januari Mw Verdonk stelt dat de motie dan aangepast moet worden. Mbt motie 32 stelt zij dat horeca en bedrijvigheid ook een parkeernorm hebben. Mbt het flexibel hanteren van de parkeernorm voor woningen verwijst zij naar blz 26 van de kadernota hoofdstuk 10.2: Het gebruik van afwijkende parkeernormen. Wellicht een alternatief waar de VVD mee kan leven mbt naar behoefte, tw: Het DB kan besluiten om vrijstelling te verlenen op het gebruik en de toepassing van de gestelde parkeernorm. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:. Dat geeft VVD en CDA misschien de ruimte om hun moties In te trekken. Dhr De Boer stelt dat in de Parkeernota niets vermeld staat over horeca. Mw Verdonk verwijst hem naar blz 26, waar in de rechter kolom staat hoe het zit met detailhandel, kantoor, overig en woningen. Horeca valt ook onder detailhandel. TWEEDE TERMIJN Dhr De Boer vindt de parkeernorm voor de detailhandel erg laag bij het aantal m² bedrijfsruimte. In de horeca komen veel meer mensen dan in een bedrijf of een ander soort van detailhandel. Voor nu 20

(Concept)Besluitenlijst Stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost d.d. 28 januari 2014

(Concept)Besluitenlijst Stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost d.d. 28 januari 2014 (Concept)Besluitenlijst Stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost d.d. 28 januari 2014 Aanwezige raadsleden Afwezig Voorzitter Griffier Het Dagelijks Bestuur Besluitenlijst mw A.J. Alcantara, PvdA; mw M.D. Arntiem,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur: E.M. Sweet, PvdA; E. Verdonk, PvdA; E.R. Jaensch, VVD; J. Kehla Wirnkar, PvdA; H.M. Verzijl, PvdA

Het Dagelijks Bestuur: E.M. Sweet, PvdA; E. Verdonk, PvdA; E.R. Jaensch, VVD; J. Kehla Wirnkar, PvdA; H.M. Verzijl, PvdA Verslag van de begrotingsvergadering van de Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 1 december 2009 (middaggedeelte) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Voordracht uit categorie A: BESPREEKPUNTEN

Voordracht uit categorie A: BESPREEKPUNTEN Verslag van de voortzetting van de begrotingsvergadering van de Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 7 december 2006 (avondgedeelte) (vastgesteld in de vergadering d.d. 30 januari 2007) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Concept-verslag van de vergadering van de Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 23 juni 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aanwezig:

Nadere informatie

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand.

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand. Dossiernummer 2016 099 Rapport Verzoeker De heer B. hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november 2016. Het betreft de gemeente Twenterand. Klacht

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

2. Verslag van de vergadering d.d. 19 december 2006

2. Verslag van de vergadering d.d. 19 december 2006 Verslag van de vergadering van de Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 19 december 2006 (vastgesteld in de vergadering d.d. 20 februari 2007) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Vaststellen omgevingsvergunning Patrijsstraat 23 A

Vaststellen omgevingsvergunning Patrijsstraat 23 A Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM gemeente Maassluis zaaknummer Z-12-02915 registratienummer ADV-13-01534 opsteller advies mevrouw M.J.M. van Tilburg doorkiesnummer 010-5931815 directielid de

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

Nota van Beantwoording. Inspraakreacties op het concept Stedenbouwkundig plan de Banne Aakstraat e.o.

Nota van Beantwoording. Inspraakreacties op het concept Stedenbouwkundig plan de Banne Aakstraat e.o. Nota van Beantwoording Inspraakreacties op het concept Stedenbouwkundig plan de Banne Aakstraat e.o. Stadsdeel Amsterdam-Noord December 2006 INHOUD 1. Inleiding 2. Inspraak en maatschappelijk draagvlak

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0 Evaluatie agendacommissie (20 formulieren ingeleverd, 10 raad en 10 forum) Verwachtingen m.b.t. de agendacommissie Stelling Oneens Neutraal Eens Geen 1 Het is de verantwoordelijkheid van de agendacommissie

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen forumavond 7 april 2015

Beantwoording technische vragen forumavond 7 april 2015 Beantwoording technische vragen forumavond 7 april 2015 Forum 1A: Besluitenlijst forumvergadering 10 maart 2015 1 -- -- -- Forum 1A: Actiepuntenlijst forumvergaderingen 1 -- -- -- Forum 1A: Afdoening ingekomen

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0023 Rv. nr.: 09.0023 B&W-besluit d.d.: 03-03-2009 B&W-besluit nr.: 09.0192 Naam programma +onderdeel: Nr.7, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Van Vollenhovenkade

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide Gemeente Bellingwedde Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide 1. Aanleiding De gemeente Bellingwedde is bezig met de actualisatie van het bestemmingsplan Wedde- Wedderheide.

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Locatie Leeuwarden E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl Locatie Leeuwarden Lange Marktstraat 5 Postbus 2203 8901 JE Leeuwarden Telefoon: 058-2343333

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang. Datum: Informerend

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Bezwaarschrift Rivierduinen subsidieverlening inloop GGZ 1 e helft 2016 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 september 2014 Documentnummer : 2014.0.072.353 Zaaknummer: 2014-03-00149 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen Aanbiedingsformulier Onderwerp Uitbreiding kinderdagverblijf De Petteflet, Tamboerpad 2 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.0678/08 07 2002

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur: E.M. Sweet, PvdA; E. Verdonk, PvdA; E.R. Jaensch, VVD; J. Kehla Wirnkar, PvdA; H.M. Verzijl, PvdA

Het Dagelijks Bestuur: E.M. Sweet, PvdA; E. Verdonk, PvdA; E.R. Jaensch, VVD; J. Kehla Wirnkar, PvdA; H.M. Verzijl, PvdA Concept-verslag van de vergadering van de Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 16 februari 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aanwezig:

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 Lijst nr. 21 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 PUBLIEKSDIENST Werkbezoek Uddel op 25 mei 2011 Voorstel dienst Publieksdienst: 1. instemmen

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Bijdrage raadsvergadering donderdag 21 januari 2016 Fractie VVD Vlaardingen. Stadsgehoorzaal. Voorzitter,

Bijdrage raadsvergadering donderdag 21 januari 2016 Fractie VVD Vlaardingen. Stadsgehoorzaal. Voorzitter, 1 Bijdrage raadsvergadering donderdag 21 januari 2016 Fractie VVD Vlaardingen Stadsgehoorzaal, Onze bijdrage geldt de agendapunten 9 en 10 gezamenlijk., Willen en kunnen. Het college wil erg veel, heeft

Nadere informatie

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken De Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 11 maart 2008 6 november 2007; BJZ 2008 0137 M 2007.06666.014 Onderwerp

Nadere informatie

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief 11-03-2010 Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief De afgelopen maanden is gemeente druk bezig geweest met omvormingsplannen voor de Meridiaan en

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : RvE Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.: 2010005933 Onderwerp : Voorstel tot evaluatie van de Beleidsnotitie Bed and Breakfast Programma : 3. Cultuurbehoud, natuur

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats (vaststellen notulen) Spreekrecht voor inwoners: Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de commissievergadering het woord

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 *Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 Commissievoorstel Onderwerp : Bestemmingsplan Cuijk, Zwaanplein Oude Werf Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder : J.H.L.M. Nielen

Nadere informatie

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Praat erover: 1. Je hoeft niet alles te weten of te begrijpen over euthanasie bij

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D2 (PA 17 december 2008) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Wethouder. Wethouder. Secretaris Verhoeven. Thomassen

Wethouder. Wethouder. Secretaris Verhoeven. Thomassen B&W advies Opsteller Eenheid Team Portefeuillehouder 19-3-2013 L.L.M. Vestjens Dienstverlening Team ROV De heer drs. P.J.M. Vogels (wethouder) B en W advies Burgemeester Secretaris Verhoeven Verlinden

Nadere informatie

Zaaknummer : 16242. 1 van 5

Zaaknummer : 16242. 1 van 5 Aan de gemeenteraad van3 : Gemeente Lemsterland Raadsvergadering : 19 december 2013 Commissievergadering : 4 december 2013 Agendapunt : RB 5 Nummer : 2013/ Datum voorstel : 5 november 2013 Onderwerp :

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Inleiding. Aanpak

Inleiding. Aanpak 04-02-2016 Rekenkamerbrief Huisvesting brandweerkazerne en gemeentewerf, behorend bij het rapport Een goed raadsvoorstel is het halve werk, onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen van de gemeente

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie