1. Opening en mededelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening en mededelingen"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 24 juni 2008 (vastgesteld in de vergadering d.d. 30 september 2008) Aanwezig: De raadsleden: A.J. Alcántara, PvdA; M.D. Arnhem, PvdA; P.A. Bals, PvdA; A. Bhola, PvdA; H.W. de Boer, CDA; H.B. Boldewijn, PvdA; L. Burgers, PvdA; A.A. Carr, PvdA; M.A. Dalgliesh, PvdA; E.J.W. Doest, PvdA; W. Eckhardt-Angna, PvdA (20.13); E.J. Hartog, SP; M.M. Idsinga, PvdA; H.D.M. Lalji, PvdA; Y.I. Lont- Eersel, LijstLont (LL); E. Meyer, VVD; A.L. Miedema, VVD (19.23); W. Mos, OZO; E. Muller, GL; A.A. Osei, PvdA (19.23); E. Owusu Sekyere, PvdA; L.N. Parsan, PvdA; A. Saranjam, SP; M. Tiggelaven, VVD; J.L.M. Walgering, GL; M.H.G.M. van de Wiel, OZO Voorzitter: L. Burgers Griffier: G.P. Both Het Dagelijks Bestuur: E.M. Sweet, PvdA; E. Verdonk, PvdA; E.R. Jaensch, VVD; H.M. Verzijl, PvdA Afwezig: B.E. Koenen-Wilson, PvdA; M. Schaaf, Groep Schaaf (zb); K.R.K. Stena, PvdA; J. Kehla Wirnkar, DB Verslag: M.H. Plet Opening en mededelingen - In het fractievoorzittersoverleg is besloten agendapunt 4 Verbouwing activiteitencentrum Gein als B-punt te behandelen. - De bemiddelingskwestie mbt de Rekenkamer bevindt zich in de afrondingsfase. Indien nodig zal daarover in september besluitvorming plaatsvinden. - Het CDA zal een losse motie indienen inzake de twee uitgebrachte rapporten mbt het risico van criminaliteit op wijkniveau. De motie zal als laatste agendapunt worden behandeld. 1a. Vaststelling van de agenda De agenda wordt aldus vastgesteld. 2. Verslag van de vergadering dd 27 mei 2008 Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. 2a. Ingekomen stukken onderdeel toevoeging nadere Ingekomen stukken en opmerkingen schriftelijke mededelingen Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie dd inzake The Way Up Besluit: Voor kennisgeving aannemen 2. Beantwoording schriftelijke vragen VVD fractie dd DIV nr inzake brandmelding Pathé Bioscoop 1

2 Besluit: Voor kennisgeving aannemen 3. Brief van Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos dd DIV inzake dagactiviteitencentrum voor drugsverslaafden nabij Hakfort Besluit: Bespreken in cie Welzijn met preadvies DB 4. Brief van J. Keijzer dd DIV nr inzake beëindiging duolidmaatschap VVD fractie Besluit: Voor kennisgeving aannemen 5. Brief van mw Y. Lont dd inzake beëindiging lidmaatschap ChristenUnie Besluit: Voor kennisgeving aannemen NB: Hiermee eindigt het duolidmaatschap van de ChristenUnie voor mw Dumfries en dhr Dijkstra. De voorzitter spreekt namens de raad zijn dank uit aan dhr Keijzer, mw Dumfries en dhr Dijkstra voor hun inzet als duolid voor stadsdeel Zuidoost. Mw Lont: Goedenavond beste raad, God s rijke zegen vanavond. Ik vind het fijn om weer in uw midden te zijn. Het is gegaan, hoe het gegaan is. Ik heb besloten om verder te gaan als LijstLont, op weg naar een partij of een groep of een beweging. Vanavond wil ik dan ook op een formele manier afscheid nemen van de ChristenUnie. Ik vond het een fijne partij, tot een zekere hoogte. We konden niet meer samen door een deur, vandaar dat ik een beslissing heb genomen. Dat neemt niet weg dat ik mijn exduoraadsleden erg dankbaar ben voor de periode die zij mijn werk hier heel goed hebben gedaan in de raad. Alle complimenten en respect die zij verdienen. 6. Brief van mw M. Grep dd DIV nr inzake uitsluiting Kortvoortbuurt bij bewonersoverleg K-buurt door MAAZO Besluit: Ter afhandeling DB 7. Beantwoording schriftelijke vragen GL fractie dd inzake verplaatsing markt Kraaiennest Besluit: Voor kennisgeving aannemen 8. Brief van de Commissie Bijlmerweide dd DIV nr inzake haal- 2

3 baarheidsonderzoek begraafplaats in Zuidoost Besluit: Ter afhandeling DB met afschrift aan cie ROVB Voordrachten uit categorie A: BESPREEKPUNTEN Interpellatie OZO inzake Groengebied Amstelland Dhr Mos licht de interpellatie toe. Voor de bewoners van Zuidoost is groen erg belangrijk. Dat merk je aan allerlei reacties als er een bedreiging van het groen optreedt. Ter onderbouwing van het belang dat bewoners aan groen hechten, kan ik meedelen dat ik een uur voor aanvang van deze vergadering een brief van een bewoonster heb gekregen, inhoudende de beantwoording van Minister Cramer, over het groen bij de Gaasperplas. Zo hoog zoeken bewoners het dus al op om het groen zoveel mogelijk te behouden. Naar aanleiding van het verslag van de vergadering van AB-GGA (Algemeen Bestuur Groengebied Amstelland) dd 13 december 2007 en de door AB-GGA gehouden vergadering van 19 juni jl wil ik het DB een aantal vragen stellen. Het verslag van de vergadering van 13 december 2007 geeft aan dat het Algemeen Bestuur toen besloten heeft Recreatie Noord-Holland NV op te dragen medewerking te verlenen aan het voornemen van stadsdeel Zuidoost om de haalbaarheid van een permanente horecalocatie op de westoever van de Gaasperplas te onderzoeken als alternatief voor de vervallen noordoeverlocatie. 1. Op welke besluiten van de raad en van het DB is dit voornemen van het stadsdeel gebaseerd? In hetzelfde verslag wordt vermeld dat de heer Buijs, ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam, voorstelt om de voorgestelde locatie op de westoever op te nemen in de herziene Hoofd Groenstructuur (HGS) van Amsterdam. 2. Kleinschalige, zogenaamde groenondersteunende horeca is passend binnen de huidige HGS. Betekent het voorstel om de locatie westoever op te nemen in een herziene HGS dat er sprake is van de uitwerking van het idee tot vestiging van een grootschalige horecagelegenheid? Is er wellicht ook sprake van andere functies dan sec horeca? Met betrekking tot instemming van de provincie, aldus het verslag, verzoekt de heer Jaensch de voorzitter om zich als zijnde afgevaardigde van de provincie hiervoor in te spannen. 3. Is het DB met mij van mening dat de vertegenwoordigers van de besturen (provincie, gemeenten, deelraden) in het AB-GGA de standpunten van hun besturen moeten uitdragen in het AB- GGA, maar dat het de omgekeerde wereld is wanneer een vertegenwoordiger zich moet inspannen instemming te verkrijgen bij zijn eigen bestuur voor het standpunt van het AB-GGA? Is het DB verder met mij van mening dat onze vertegenwoordiger in het AB-GGA, de heer Jaensch, met zijn verzoek een onjuiste inkleuring geeft van de rol van vertegenwoordiger? 4. Hoever is de voorbereiding voor de vestiging van een horecagelegenheid aan de westoever van de Gaasperplas en welke fysieke ingrepen zijn er in de periode te verwachten tbv die horecagelegenheid? 5. Welke verbeteringen tov de huidige situatie zijn er gepland voor de infrastructuur tbv de horeca (Bal-lorig) aan de zuidoever van de Gaasperplas? (zie hiervoor: begrotingswijziging 2008, p. 9: planning december 2008 t.a.v. parkeerplaats) 3

4 Dhr Jaensch, portefeuillehouder, reageert op de interpellatie. 1. Het voornemen van het DB is mede gebaseerd op de Horecanota Zuidoost. Die is in de inspraak geweest, is in oktober 2007 vastgesteld in het bestuur, in december besproken in de cie en daaropvolgend vastgesteld in de raad. 2. Het is nog niet duidelijk welke aard de horeca zal krijgen, dus het was ook niet duidelijk of er andere functies komen naast horeca, in dit stadium. Het stadsdeel heeft namelijk nog geen concrete voorstellen hiervoor ontvangen. Als er een initiatief bekend is, dan zal dat getoetst worden aan de HGS om vast te stellen of het passend is. Er is overigens geen sluitende of passende defi nitie van het begrip grootschalige horeca. Dat moet dus met ervaringsgegevens getoetst worden. 3. Tav horeca aan de noordzijde heeft Gedeputeerde Staten eerder niet ingestemd met de wijzigingsbevoegdheid in het door de deelraad vastgestelde bestemmingsplan Horeca aan de noordzijde. Mede obv de Horecanota die door het DB was vastgesteld heeft hij de Provincie gevraagd om een inspanning. 4. Het is mogelijk dat GGA op dit moment in gesprek is met partijen over de randvoorwaarden voor de realisering van de horeca, maar deze initiatieven hebben zich nog niet gemeld bij het stadsdeel en die zijn hem als bestuurder van GGA ook niet bekend. Dus er is nog geen concrete voorbereiding aan de gang op dit moment. 5. Het is niet bekend welke wijzigingen concreet worden aangebracht, maar deze kunnen mede samenhangen met het toekomstig gebruik van de aangrenzende Gaasperzoom. Dhr Mos reageert op de beantwoording van dhr Jaensch. Het antwoord op vraag 1 vindt hij bijzonder merkwaardig. Dit is een besluit van het AB-GGA van 13 december, en de Horecanota is pas door de raad vastgesteld op 18 december. Hoe kan GGA er dan al eerder vanuit gaan dat dat het voornemen van het stadsdeel is. Het DB kan dan wel een besluit hebben genomen en die nota kan al wel in de inspraak zijn geweest, maar de raad is tóch het orgaan dat de besluiten neemt. Als GGA dus al van tevoren er vanuit gaat dat het allemaal wel in orde is, dan vindt hij dat een hele merkwaardige situatie. De vertegenwoordiger in het AB-GGA heeft hier dus een uitermate scheve schaats gereden. Naar aanleiding daarvan zal hij een motie opstellen om hierover een uitspraak te vragen. Mbt vrg 2 kan hij ermee instemmen dat die definitie van grootschalige horeca er nog niet is, maar de definitie van kleinschalig, althans het woord kleinschalig wordt wél gebruikt mbt het groen van de HGS. Dat is dus een tamelijk zwakke overweging van de portefeuillehouder. Er wordt wél al gespeculeerd over een hotelfunctie rond de Gaasperplas, en daarbij wordt niet gedacht aan de noordkant. Hij wil graag van de portefeuillehouder de uitspraak, dat het DB op dit moment van mening is, dat op de westoever geen hotel zou moeten komen. Mbt vrg 3 neemt hij aan dat de portefeuillehouder het AB-GGA bedoelt en niet het DB. Dat is hem namelijk niet helemaal duidelijk. Maar het feit dat de noordoever niet doorgaat, wil niet zeggen dat de westoever dan wel door moet gaan als compensatie. Dat de noordoever niet doorgaat, is compensatie voor het feit dat Bal-lorig wel doorging. Dat was bestuurlijk een hele ongelukkige situatie en ook van ambtelijke zijde wordt steeds meer duidelijk gemaakt, dat het bestuurlijk niet goed is verlopen. Mbt vrg 4 is er nog geen concrete voorbereiding voor de infrastructuur aan de westkant. Toch staat in de Begroting dat eind dit jaar de aanpassing wordt verwacht. Waarom heeft de portefeuillehouder dan niet gevraagd of dat dit jaar nog zou lukken? Een raadslid had dat wél gevraagd. Bij vrg 5 is er mbt de infrastructuur aan de zuidkant wellicht samenhang met de ontwikkeling van de Gaasperzoom, maar in de Begroting staat tbv de horeca aan de westoever, en dat is dus niet de Gaasperzoom. Het antwoord kan hij dus ook niet helemaal duiden. 4

5 Interpellatie LijstLont inzake drugsronselaars nabij basisscholen in Zuidoost Mw Lont licht de interpellatie toe. Vanaf vorig jaar november is gebleken dat softdrugs (marihuana en wiet) wordt geboden aan kinderen op basisscholen in Zuidoost. Destijds dacht zij dat het een incident was en zij heeft daarom niet meteen aan de bel getrokken. Maar het blijkt een gestructureerd gedrag te zijn van enkele jonge dealers. Ze voeren echt beleid om kinderen van jaar verslaafd te maken aan hasjiesj en wiet. Ze maken contact met de kinderen en bieden ze gratis een zakje wiet aan, reeds vermengd met tabak of een klaargemaakte joint. Na enige tijd moeten de kinderen ervoor betalen. Dhr Burgers, voorzitter, vraagt haar zich aan de verstrekte interpellatietekst te houden. Mw Lont vervolgt. Deze zichtbare ontwikkeling is bij het hoofd van een school gemeld en deze heeft onmiddellijk aangifte bij de politie gedaan. De politie gaf aan van deze praktijken op de hoogte te zijn en dat er o.a. strengere maatregelen zullen worden genomen door controle in de buurt van deze scholen door een buurtregisseur. Wat in deze zaak verontrustend is, is dat er in de buurt van deze scholen een jongerencentrum is waar jongeren in de openbaarheid drugs roken, dealen en aanbieden aan jonge minderjarige kinderen. Helaas heeft de politie hier nog niet ingegrepen. Zij stelt de volgende vragen: 1. Bent u ook van mening dat deze praktijken onacceptabel zijn en dat er grenzen worden over- ` schreden? 2. Bent u van mening dat de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de kleine kinderen ernstige schade oploopt door op zeer jonge leeftijd in aanraking met drugs te komen? 3. Bent u bereid met de schoolbesturen dit onderwerp te bespreken en om mn beter de omgeving van de scholen in de gaten te houden en de veiligheid van minderjarige kinderen te optimaliseren? 4. Bent u bereid met politie en justitie hierover een gesprek te voeren, om de acties ter bescherming van de kinderen te waarborgen? 5. Bent u bereid om buurthuizen of jongerencentra die dicht bij scholen staan, te wijzen op het handhaven van regels aangaande de Opiumwet? 6. Bent u bereid een bordje verboden in het openbaar roken van marihuana en hasjiesj (zoals stadsdeel West) bij buurthuizen en jongerencentra die dicht bij scholen staan te laten plaatsen, om zo zekerheid voor ouders en schoolgaande kinderen te waarborgen? Dhr Verzijl, portefeuillehouder, reageert op de interpellatie. Het DB kreeg vanmorgen deze interpellatie onder ogen, en tot op dat moment was bij het stadsdeel geen enkel signaal binnengekomen dat iets van dergelijke aard aan de orde is, terwijl men tal van overleggen heeft, zowel op het gebied van jeugd en veiligheid als die van onderwijs en welzijn. Hij zal de feiten niet bestrijden als die er zijn. Als dit gebeurd is, dan is het naar zijn gevoel een incident. Op één van die scholen was hij nog niet zo lang geleden persoonlijk aanwezig en als dit echt een structureel probleem was, dan had men hem dat wel gemeld. Hij verbaast zich erover, dat als het vanaf vorig jaar november aan de orde is, dat het vanavond pas breed in de raad gepresenteerd wordt. Een andere route had hem dan meer voor de hand geleken. Hij is inmiddels ook benaderd door een journalist van een gratis dagblad. Klaarblijkelijk heeft die ook lont geroken van deze vragen. 1. Als die praktijken er zijn, dan zijn ze natuurlijk onacceptabel. 2. Als die gebeurtenissen zich hebben voorgedaan, dan is dat natuurlijk niet goed en is dat schade- 5

6 lijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen. 3. Natuurlijk is hij bereid, als dit het geval mocht zijn het stadsdeel pleegt daar nader onderzoek naar om met betrokken schoolbesturen te overleggen. 4. Natuurlijk wil het stadsdeel ook met politie en justitie, indien de zaak de moeite waard is, nadrukkelijk overleg voeren. Want niet voor niets heeft Amsterdam het devies: kinderen eerst. En mochten dit soort zaken aan de hand zijn, dan is dat uitermate kwalijk en dan wil men die ook op de kortst mogelijke termijn daadwerkelijk bestrijden. 5. Dat wil hij wel doen richting degene die die buurthuizen runt. Hij zal Swazoom daarover dus informeren. 6. Dat gaat hem een beetje te ver, vooral omdat het stadsdeel nog niet weet wat precies de stand van zaken is en omdat het middel ook niet past bij hetgeen nu aan de orde is. Mw Lont reageert op de beantwoording van de portefeuillehouder. Zij kan zich best voorstellen dat de portefeuillehouder een beetje geschrokken is, want het is niet niks. Zij hoopt dat het inderdaad een incident is, maar zij betwijfelt dat, omdat de politie aangeeft al langere tijd op de hoogte te zijn van deze ronselaars en dat men al maatregelen aan het treffen is tegen deze groep jongeren. Zij vindt het daarom fijn, dat hij ja zegt op vraag 1 t/m 5. Maar zij vraagt hem om toch na te denken, want het is een hele kwetsbare groep. Ze kunnen zichzelf niet verdedigen, ze hebben hiervoor bescherming van ouders en school, maar ook van de overheid nodig. Zij gaat daarom een motie voorbereiden, om toch te zorgen dat verboden roken van marihuana en hasjiesj in de buurt van jongerencentra die dicht bij scholen staan komt te staan. Dhr De Boer, CDA, schrok toch wel even toen hij de vragen van de interpellatie las, namelijk van de stellingname dat er sprake is van het aanbieden van wiet en hasj aan basisschoolkinderen. Nu zegt mw Lont: laten we hopen dat het een incident is. Daarin zit dus toch een stukje twijfel over de zekerheid. En dat vindt hij een gebrek mbt de stellingname, want daarmee zet ze de zaak toch op een behoorlijke scherpte, wat Zuidoost echt niet nodig heeft naast alle problemen die het al heeft. Hij vindt het zeer verbazingwekkend dat de politie er weet van heeft, want hij heeft uit het overleg met de commissaris onlangs in de cie begrepen, dat er een goede relatie is met de stadsdeelvoorzitter; ook in het driehoeksoverleg. Het lijkt hem heel sterk dat de politie over dit soort schokkende zaken geen overleg zou voeren met de stadsdeelvoorzitter. Mw Dalgliesh, PvdA, stelt dat zij bij het lezen van de interpellatie dacht: ernstig, als dat inderdaad zo is. Mw Lont geeft aan dat dit sinds november vorig jaar speelt. Waarom heeft zij niet eerder schriftelijke vragen hierover gesteld? Want het betreft dan een urgent probleem. Zij begrijpt nu dat mw Lont zelf geconstateerd heeft dat wiet en hasjiesj uitgereikt worden aan kinderen van de basisschool en dat zij zelf naar de politie is gegaan, die gezegd heeft daarvan op de hoogte te zijn. Vorige week heeft er een overleg met de politie plaatsgevonden en er is geen moment over deze zaak gesproken. Het verbaast haar dus dat mw Lont, de eerste keer dat zij weer in de raad aanwezig is als LijstLont, deze zaak als een bom in de raad dropt, terwijl zij feitelijk heel weinig kan onderbouwen wat er precies aan de hand is. 3. Opvoeden doet er toe SDR W/30 Dhr Boldewijn, PvdA, geeft aan dat de PvdA heel blij is met deze voordracht. Men heeft goed kennis genomen hiervan, er wordt duidelijk gewerkt aan een sluitende zorgaanpak mbt de opvoeding. De PvdA zal de voordracht dus volledig steunen. Men heeft echter wel een kanttekening, nl dat men graag zou zien dat op een bepaald moment alle aanbieders van die zorg bij elkaar komen om over die zorg in z n algemeenheid te praten en daarnaast specifieke zaken met elkaar te delen. 6

7 Dhr De Boer stelt dat opvoeden er alles toe doet, want opvoeden begint al bij het opvoeden van een boreling tot volwassenwording. Het CDA staat dus volledig achter de voordracht vanuit het besef dat opvoeden er alles toe doet. Als de lokale overheid een steentje kan bijdragen door opvoeders te steunen en door zelf mee te werken aan het opvoeden van kinderen, totdat ze volwaardige mensen worden in de maatschappij, dan heeft dat de zegen van het CDA. Mw Tiggelaven, VVD, geeft aan dat ook de VVD achter de voordracht staat. Men heeft echter ook een kanttekening. In stadsdeel West is gebleken dat bij probleemgezinnen de hulpinstanties vaak langs elkaar heen werken. De VVD ziet graag dat dat in Zuidoost voorkomen wordt, want anders ben je alleen maar een heleboel geld kwijt. Het lijkt dus het beste om een coördinator per gezin aan te stellen, die de zaak in de gaten houdt. Mw Lont complimenteert het Nederlandse Jeugd Instituut met het smart geschreven rapport, het geheel is overzichtelijk. Zij denkt wel dat een heleboel geplakt en geknipt is van andere stadsdelen. Er is geconstateerd dat er geen fysiek centraal centrum voor jeugd en gezin is geweest op advies van de ChristenUnie trouwens en eindelijk komt er een regiecentrum van waaruit zal worden gewerkt. Er wordt aangegeven dat sturing zal plaatsvinden door de wethouder Jeugd. Wie is dat dan precies? Er wordt ook gekeken hoe een familie in elkaar zit, hoe je probleemjongeren kan detecteren en dat daar beleid op wordt uitgezet. Zij stelt voor daarbij ook te kijken naar de buurt. De buurt is namelijk heel erg belangrijk voor gezonde en evenwichtige kinderen. Daarom drukt zij de portefeuillehouder op het hart om ervoor te zorgen dat de buurt zo veilig mogelijk wordt, zodat kinderen naar school kunnen gaan zonder drugs aangeboden te krijgen. Het één na grootste bedrag van dit stadsdeel gaat naar dit soort projecten, en zij hoopt dat de resultaten daarvan gezien zullen worden. Het project is tot 2012 uitgezet, maar zij zou graag eind december willen weten hoe de stand van zaken is en hoe snel de dingen voor elkaar komen. Dhr Hartog, SP, vindt het een goed stuk. Er wordt gelukkig ook gesproken over coördinatie en dat lijkt de SP het belangrijkste steekwoord om ervoor te zorgen dat zaken goed op elkaar afgestemd worden. Of dat lukt, hangt mede van de uitvoering af. Het lijkt dus goed om dat na enige tijd in een evaluatie onder de loep te nemen. De SP gaat akkoord met de voordracht. Mw Muller, GL, geeft aan dat GL voor de voordracht zal stemmen. De coördinatie van dit soort projecten is inderdaad heel belangrijk en daarom is GL verheugd dat er een coördinator is die een soort beslissingsbevoegdheid heeft. Dhr Verzijl, portefeuillehouder, dankt voor alle complimenten, mede namens de opstellers van de notitie. Het stadsdeel gaat niet vanaf de geboorte bemoeizucht plegen, maar al bij min 9 maanden. Hoe eerder ouders bewust worden gemaakt van hun daadwerkelijke verantwoordelijkheid, des te beter en hoe eerder de voorlichting wordt gegeven over hoe je een kind gezond ter wereld kan brengen, des te beter. De problemen van stadsdeel West kunnen ook hier voor komen. Vandaar dat hij al bij herhaling met partners in het veld praat om niet langs elkaar heen, maar samen te werken. Het feit dat er een coördinator wordt aangesteld om dit geheel goed te organiseren is daar een kenmerkend voorbeeld van. Het gaat er met name om dat een infrastructuur wordt opgezet van een aantal lichte OKC s, door de CU Centrum voor Jeugd en Gezin genoemd. Het stadsdeel neemt die benaming graag over, want uiteindelijk wil men naar een zwaardere vorm van OKC s, die de lichte vormen aanstuurt en dan moet dat het Centrum voor Jeugd en Gezin worden. Vooralsnog is dat een netwerk strategie omdat zaken niet zo snel georganiseerd kunnen worden als men wel zou willen. Eind december lijkt dus niet haalbaar om te rapporteren, wellicht over een jaar. Met wethouder wordt stedelijk dhr Asscher bedoeld, die Jeugd in zijn portefeuille heeft. Als het Zuidoost betreft, dan wordt het portefeuillehouder of DB en dan is hij degene die daarmee bedoeld wordt. Dhr Burgers, voorzitter, brengt de voordracht in stemming. Besluit: De voordracht wordt met algemene stemmen Aangenomen 7

8 5. SPvE s Noordoostzijde Bijlmerdreef en s Gravendijkdreef SDR RO/32 Dhr Bals, PvdA, vindt het een unieke situatie dat er twee SPvE s ter bespreking liggen. De bewoners hebben zich zeer ingespannen om over de toekomst van hun gebied na te denken. Dat heeft geleid tot een eigen SPvE, dat door het DB is gefaciliteerd en ter inzage is gelegd. In de cie heeft daarover een uitvoerige discussie plaatsgevonden, waardoor het SPvE volgens de PvdA de aandacht heeft gekregen die het verdiende. In de cie heeft de PvdA aangegeven niet blij te zijn met de eengezinswoningen, die gerealiseerd zouden moeten worden op het talud voor de parkeergarages van Gouden Leeuw en Groenhoven. Het resultaat van die bespreking is dat er een knip is aangebracht, waarbij cluster 1 en 2 buiten de besluitvorming van vanavond vallen. Over deze clusters zal, conform het verzoek aan het DB, nader onderzoek plaatsvinden in overleg met de bewoners. De PvdA is dan ook erg content met het feit dat de voordracht op dit punt is aangepast, en dat het onderzoek zich ook richt op de mogelijkheid tot het opknappen van de parkeergarages. Ook bij de bewoners is dat van groot belang. Tav cluster 3, heeft de PvdA ingebracht dat door het terugbrengen van de hoogte van 40 naar 30 m (11 etages), de hoogte niet meer het grote issue was. De bewoners gaan in hun voorstel tot 9 á 10 etages. Het voornaamste bezwaar van de PvdA tegen dit onderdeel van het SPvE was de massiviteit van de toren: erg breed en haaks op de bestaande bebouwing van de Garstkamp, waardoor deze helemaal uit het zicht zou verdwijnen. Ook op dit punt is de voordracht aangepast: bij de uitwerking wordt het groen op het talud behouden. Daar is de PvdA erg content mee. Het punt dat bij de uitwerking van de toren een goede aansluiting gezocht moet worden bij de bestaande architectuur van de Garstkamp, mist men echter en daarom wordt daarvoor een motie (nr 23) ingediend. Tav cluster 4 en 5 heeft de PvdA in de cie aangegeven, dat het strooisel van de bewoners op papier speels en gevarieerd oogt, maar dat men toch denkt, dat het voorstel om woningen te realiseren op vrije kavels in de praktijk een te speelse en gevarieerde indruk zal maken. Júíst omdat het om vrije kavels gaat. Wat betreft de grex, zou het voorstel van de bewoners duurder zijn dan dat van het stadsdeel, maar in de eindafweging heeft de PvdA dat niet meegewogen. Men verwacht meer van de vrije kavels dan van de villa clusters, al dan niet op pootjes. Besluit motie 23: Het DB op te dragen om bij de uitwerking van de Garstkamptoren een goede aansluiting te zoeken bij de bestaande architectuur en de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke omgeving. Dhr Walgering, GL, stelt dat intensief over deze voordracht is gediscussieerd tussen stadsdeel, raad en bewoners, en tussen bewoners en raadsleden. Er zijn enkele presentaties gegeven en het moment is nu aangebroken om een besluit te nemen. Maar GL vraagt zich af of de raad wel een besluit kán nemen en móét nemen. Er is zo vaak gezegd, dat er wat te kiezen viel; ook binnen het stadsdeel was/ is men enthousiast over de plannen Garstkamphoek. Maar die komen in de raadsvoordracht niet voor. Er valt dus wat dat betreft niets te kiezen. Bij besluit 1 is dan wel rekening gehouden met de visie van de bewoners, door in nader overleg met de bewoners naar de verschillende opties voor bebouwing voor het gebied rond de parkeergarages te kijken, maar het gaat wel om 22 woningen, die op de Bijlmerdreef voor de parkeergarages worden gebouwd. Dit onzalig plan is dan weliswaar van tafel, maar het stadsdeel blijft als het ware leuren met die woningen en geeft de indruk dat die koste wat kost moeten worden gebouwd. GL vraagt zich echt af of dat nodig is. Kan er niet van die bouw worden afgezien? Volgens GL dient serieus te worden gekeken naar elementen uit het plan Garstkamphoek, zoals strooiselbebouwing ipv blokkendoosachtige huizen. Dhr Bals vraagt of hij van mening is dat in 5-uur cie niet serieus is gekeken naar beide plannen. Dhr Walgering vindt wel dat daar voldoende naar gekeken is, maar uiteindelijk moet je tot een keuze komen en de keuze van GL is níét die blokkendoosachtige huizen. Dhr Bals vraagt wat hij met blokkendoosachtige huizen bedoelt. Dhr Walgering bedoelt daarmee de eenvormige huizen die over het algemeen door het stadsdeel gebouwd worden; de hele Bijlmerdreef staat daar vol mee. 8

9 Dhr Bals vraagt hoe hij de vrije kavels dan noemt. Dhr Walgering noemt dat strooiselbebouwing; dat is wat creatiever/gevarieerder. Dhr Bals stelt dat hij eea door elkaar haalt, want een vrije kavel is geen strooiselbebouwing, maar wordt nader ingevuld door de keuze van architecten en bewoners. Dat zijn dus géén eenvormige blokkendozen. Dhr Walgering heeft toch de indruk dat er ontzettend veel eenvormige woningen worden gebouwd. Dhr Bals geeft aan dat de PvdA die eenvormigheid juist wil doorbreken met vrije kavels. Dhr Walgering stelt dat dat niet duidelijk in het plan tot uiting komt. Volgens het plan Garstkamphoek hoeft Geerdinkhof geen last te hebben van villa s als je een nieuw talud maakt, waardoor de woningen aan het oog van de bewoners van Geerdinkhof worden onttrokken en als gebouwd wordt in twee lagen ipv van drie, zoals het stadsdeel voorstelt. Hij vindt het het waard om dit ook in het onderzoek mee te nemen. Het is ook aantrekkelijker om twee afgeslankte torens te bouwen bij de Garstkamp. GL heeft eigenlijk liever één afgeslankte toren, want er is nogal wat leegstand bij bv de Koornhorst. Je kunt dan de logge toren van het stadsdeel buiten beschouwing laten, waardoor ook de mooie vijver verdwijnt. Wat groen betreft ontlopen de plannen elkaar niet veel, nu in beide plannen het beeldbepalende groen in belangrijke mate blijft bestaan. Op één punt is GL niet helemaal gerust als het gaat over het Garstkampplan, nl de grote parkeerplaats waarvoor toch ook groen moet worden geofferd en asfalt moet worden aangelegd. Alles tegen elkaar afwegend stelt GL voor dat er vanavond geen besluit wordt genomen over de raadsvoordracht. Dat deze raadsvoordracht ingetrokken wordt en dat het stadsdeel en bewoners serieus met elkaar in overleg gaan, om nader tot elkaar te komen mbt de bouwplannen. GL verbindt daaraan wél de voorwaarde dat van uitstel geen afstel mag komen, en stelt voor binnen zes maanden met een nieuwe raadsvoordracht te komen. Hiertoe dient hij een motie (nr 24) in. Besluit motie 24: Verzoekt de raad het voorgestelde raadsbesluit aan te houden en draagt het DB op om binnen 6 maanden met een nieuwe raadsvoordracht te komen. Dhr Miedema, VVD, merkt op dat het om twee SPvE s gaat die het hele gebied beslaan en waar uitvoerig aandacht aan is besteed, ook binnen de fractie van de VVD. Mw Tiggelaven heeft zich, als bewoonster van dat gebied, aan de discussie onttrokken en zij zal dat ook nu doen omdat zij anders als belangenhebbende zou kunnen worden aangemerkt. Dhr Mos vindt dit standpunt heel merkwaardig, want het gaat om een algemeen ruimtelijk besluit van behoorlijke omvang, en niet om één gebouw. Hij vraagt zich af of het gepast is dat een raadslid zich dan van stemming onthoudt. Hij geeft de VVD en mw Tiggelaven zelf dan ook in overweging om op dat standpunt terug te komen. Dhr Burgers, voorzitter, kan zijn gedachtegang volgen, maar aan de andere kant kan hij ook het standpunt van de VVD volgen. Zuidoost zit op dit moment met een uiterst moeizame discussie over integriteit, en mede obv de nieuwe gedragscode zal zich moeten uitkristalliseren wanneer wel en wanneer niet. Hij vindt dit zelf ook redelijk vergaand; als je dit doortrekt, dan mag je je op een gegeven moment nergens meer mee bezighouden in Zuidoost: je bent altijd betrokken. Dhr Miedema stelt dat het aan de VVD fractie is om daar een standpunt in te bepalen, en men voorkomt liever iedere vorm van schijn van belangenverstrengeling en blijft hier dus bij. In de aangepaste voordracht wordt tegemoet gekomen aan een deel van de bezwaren van de bewoners, nl de bebouwing voor de parkeergarages. Maar het nadeel in dit geval is dat er nu een knip is aangebracht in het gebied en dat je dus eigenlijk voor de ene helft waarover je niet beslist, weer van voor af aan mag beginnen. Het Garstkamphoek plan had sowieso al de voorkeur van de VVD, omdat je over het hele gebied in één keer kunt besluiten ipv dat het voort blijft dreinen zoals nu het gevolg zou zijn van de voordracht. De VVD zou dus voor dát plan willen stemmen, maar obv de voordracht kan dat niet. Om die reden dient men een amendement (nr 25) in, waarbij het besluit van de voordracht gewijzigd wordt en gekozen wordt voor het plan Garstkamphoek. Besluit amendement 25: Het besluit van de voordracht als volgt te wijzigen: 1. In te stemmen met het SPvE Garstkamphoek. 2. Het plangebied van het SPvE Garstkamphoek vast te stellen en de bijbehorende plankaart vast te stellen als uitgangspunt voor de inrichting van het maaiveld en 9

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR. AGENDA Blz. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR AGENDA Blz. Opening 1. Verslag van de raadsvergadering van 1 oktober 2009 307 2. Burgerinitiatief 'voorlichting

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie