Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1"

Transcriptie

1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

2 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde Deel B Informatie per afdeling 29 B.1 Algemene informatie 30 B.2 De onderbouw 31 B.3 De bovenbouw 36 Deel C Telefoonnummers en adressen 41 Deel D Doorstroomgegevens 44 Bijlagen 1. Leerlingenstatuut Vrijwillige ouderbijdrage Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal 60 Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

3 Woord vooraf Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Deze schoolgids van Vmbo Maastricht en het Sint-Maartenscollege sector VMBO is vooral bedoeld voor de ouders en onze leerlingen We zullen dit schooljaar aan alle leerlingen een hand-out verstrekken van deze schoolgids. In deze samenvatting treft u als lezer diverse verwijzingen naar onze websites en Ook is deze schoolgids bestemd voor alle externe relaties van het Sint-Maartenscollege zoals de gemeente, de scholen uit het primaire onderwijs, de Inspectie en de overige scholen van het voortgezet onderwijs. Het eerste leerjaar is een samenwerkingsverband van de Vmbo scholen in Maastricht, terwijl in leerjaar 2 t/m 4 de leerlingen van het Sint-Maartenscollege zitten. De komende jaren zullen ook de hogere leerjaren geleidelijk deel gaan uitmaken van Vmbo Maastricht. In deze schoolgids wordt uitleg gegeven over o.a. de dagelijkse onderwijspraktijk, de leerlingbegeleiding en kwaliteitszorg. Ook andere informatie over vakanties, examens, contactpersonen, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is belangrijk om te weten. Op 31 augustus starten 350 eerstejaars leerlingen in Vmbo Maastricht. Voor hen is alles nieuw, vreemd en onbekend. Maar ook nu weer zullen onze nieuwe leerlingen zich na het introductieprogramma snel thuis voelen op onze school. Dat geldt ook voor de instromers in de hogere leerjaren en voor de leerlingen van het Bonnefanten College, die naar onze locatie verhuizen. Wij rekenen ook op de medewerking van u, de ouders en verzorgers. Immers het belang van uw kind is ook het belang van onze leerling. Wij als school en u als ouders/verzorgers streven hetzelfde doel na in het belang van uw kind. Daarbij is een optimale samenwerking tussen ouder/verzorger, leerling en school van groot belang. Zijn er vragen, opmerkingen, reacties of heeft u goede ideeën, neem contact op met de mentor of de teamleider van uw zoon of dochter. Namens het team Sint-Maartenscollege wens ik alle leerlingen een plezierig schooljaar met goede onderwijsresultaten toe. J.M.J. Moes Locatiedirecteur Sint-Maartenscollege, sector Vmbo Kwartiermaker Vmbo Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

4 DEEL A In alfabetische volgorde Aanmelden Leerlingen voor klas 1 moeten worden aangemeld bij het servicepunt van LVO Maastricht. Aanmelding voor klas 2, 3 en 4 wordt via de teamleider van de desbetreffende klas / sector geregeld. Adres Bemelerweg NE Maastricht Tel: Fax: website: Buslijn 6: halte Scharn kerk (Weth. van Caldenborghlaan) / halte Burg. Cortenstraat Buslijn 51: halte Scharn kerk (Weth. van Caldenborghlaan) / halte Burg. Cortenstraat Alcoholgebruik Het is verboden om alcoholhoudende dranken te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen. Arbozorg De arbeidsomstandighedenwet regelt de veiligheid van werknemers en leerlingen. Veiligheid, gezondheid en welzijn lopen als een rode draad door de Arbo-wet. De wet geeft aanwijzingen voor inrichting van ruimten en over zorg voor medewerkers en leerlingen. In ons gebouw en op ons terrein heeft een risico-inventarisatie plaats gevonden. De resultaten van de inventarisatie leiden tot een plan van aanpak om knelpunten te verbeteren. Wij hebben een veiligheidsplan. Dit plan beschrijft hoe de veiligheid geborgd is binnen onze school. Voor meer informatie over het veiligheidsplan kunt u contact opnemen met de school. Basisberoepsgerichte leerweg Zie deel B, Informatie per leerweg. Begeleiding Vaak verloopt de schoolloopbaan van een leerling prima, maar soms zijn er knelpunten die extra aandacht vragen. Over die extra mogelijkheden informeren we je onderstaand. De mentor is het eerste aanspreekpunt van elke leerling. De mentor geeft de klas de nodige informatie, houdt de resultaten bij en onderhoudt contacten met de ouders. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

5 Bovendien is de mentor beschikbaar om vragen te beantwoorden. Soms zal de mentor leerlingen doorverwijzen naar collega s die kunnen zorgen voor extra begeleiding. Die collega s vormen het zorgteam van de school. Het zorgteam is als team verantwoordelijk voor de begeleiding. Docenten en mentoren We proberen om het aantal docenten aan een klas, vooral in de onderbouw, zoveel mogelijk te beperken. Toch zul je met een groter aantal leerkrachten in contact komen dan op de basisschool. Dat komt vooral omdat in het voortgezet onderwijs de leerkrachten meestal gespecialiseerd zijn in een vak. Zij vervullen de belangrijkste taak bij de begeleiding van je leren. Eén van de docenten, de mentor, heeft een speciale taak. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en docenten. De mentor biedt de helpende hand bij problemen met leren, medeleerlingen en bij persoonlijke problemen. De counselors Wanneer de mentor niet in staat is een probleem op te lossen, wordt een counselor ingeschakeld. Elke dag is een counselor beschikbaar om hulp te bieden waar dat nodig is. Of dat nu is bij persoonlijke problemen of bij problemen in een groep. De counselor zoekt samen met jou naar een aanpak die bij je past en die ertoe leidt dat je problemen anders en wellicht beter kunt aanpakken. Persoonlijke en maatschappelijke vorming In de eerste en tweede klas word je door de mentor speciaal begeleid met betrekking tot onderwerpen als omgaan met medeleerlingen, normen en waarden, seksualiteit, genotmiddelen, veiligheid en oriëntatie op je loopbaan. Schoolmaatschappelijk werk De school beschikt over schoolmaatschappelijk werkers die door mentoren of counselors om hulp kunnen worden gevraagd bij problemen die een leerling heeft. Het Zorgadviesteam Als een leerling gedrags-, psychosociale - of leerproblemen heeft, dan kan extra hulp geboden worden. Het team bestaat uit de zorgcoördinator, counselor, schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog / Gz psycholoog en een psychologisch assistente. Ook de ambtenaar leerplicht, medewerker Bureau Halt, de schoolagent, de jeugdarts of jeugdverpleegkundige maken deel uit van het zorgadviesteam. Dit team bekijkt of je extra hulp nodig hebt en wie die hulp gaat geven. Bij problemen die binnen school niet te verhelpen zijn, verwijst het zorgadviesteam naar bijv. Bureau Jeugdzorg of Xonar. Beroepskeuze Zie Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Bevoegd gezag LVO geeft Limburg toekomst! Het Sint-Maartenscollege is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt. Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie. LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een Raad van Toezicht. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

6 LVO Bezoekadres: Postadres: Mercator 1 Postbus KW Sittard 6130 AC Sittard Telefoon College van Bestuur Dhr. Drs. A. Postema, voorzitter Dhr. drs. R.K.M. Bonekamp, lid Meer informatie? U kunt ook mailen naar Buitenschoolse activiteiten Naast het gewone lesprogramma biedt onze school diverse sport- en ontspanningsactiviteiten. Schoolfeesten Elk jaar wordt er zowel in de onderbouw als in de bovenbouw een schoolfeest georganiseerd. In de bovenbouw wordt meestal gekozen voor een locatie buiten school om schoolfeesten te laten plaatsvinden. Excursies Het is belangrijk om af en toe eens iets leuks met je klas te doen, vandaar dat de school uitstapjes organiseert voor elk leerjaar. Ook zijn er excursies die te maken hebben met het vak. Soms is dat uitstapje niet ver van Maastricht, maar in het vierde leerjaar staat Parijs of Berlijn al jarenlang op ons programma. De data en eventuele kosten worden te zijner tijd bekend gemaakt. Cameratoezicht Het cameratoezicht wordt ingezet met het oog op de beveiliging van werknemers, leerlingen, eigendommen, schoolgebouw en schoolterrein. Computers en internet Wanneer je zelfstandig wilt werken achter een computer, kun je terecht in de mediatheek. Daar staan ook computers waarmee je kunt internetten. Je mag internet op school alleen gebruiken voor studiedoelen. Internetten is bij ons gratis. Voor een goed gebruik gelden de volgende regels: - het is niet toegestaan om te chatten; - het is niet toegestaan om bestanden en/of programma s te downloaden (bijvoorbeeld films, muziek en andere programma s en/of bestanden die geen direct raakvlak hebben met de school); - het is niet toegestaan om internetpagina s te bezoeken die in strijd zijn met de normen en waarden zoals een school als de onze deze hanteert (bijvoorbeeld: internetpagina s die geweld, seks, racisme en dergelijke bevatten, zijn dus niet toegestaan); - het is niet toegestaan om zelf software te installeren, al dan niet van thuis meegenomen. Op de website kun je de gedragscode voor internet en nalezen. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

7 Decanaat Zie loopbaanoriëntatie. Directie Zie Management en deel C. Doorstroomgegevens Zie deel D voor de tabellen. Doubleren Soms is het nodig en beter dat een leerling een klas doubleert. Zie daarvoor in hoofdstuk B, informatie per klas. Ook vragen we je aandacht voor het onderdeel verblijfsduur in hoofdstuk B. Drugsbepaling Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen. Dyslexie Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Dyslectische leerlingen kunnen een beroep doen op faciliteiten tijdens de schoolloopbaan. Zij dienen dan te beschikken over een dyslexieverklaring van een bevoegde psycholoog of orthopedagoog. Een dyslectische leerling krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan Pedagogisch Didactische Ondersteuning (PDO). Daarnaast is er de mogelijkheid om bepaalde aanpassingen bij toetsen en examens toe te passen. Deze aanpassingen zijn bijvoorbeeld verlenging van tijd of examenopgaven in vergroot lettertype. In de onderbouw van het VMBO worden alle eerstejaarsleerlingen via hun dossier door de mentor gescreend op vermoeden van dyslexie. Deze leerlingen worden bij het Zorgadviesteam aangemeld voor een screening volgens het protocol dyslexie voor het voortgezet onderwijs. Deze gegevens worden met de leerling en zijn/haar ouders besproken, waarna mogelijk nader onderzoek volgt. Leerlingen die op school komen en al een dyslexieverklaring bezitten, krijgen direct toegang tot de faciliteiten. De dyslexieverklaring moet wel voldoen aan de genoemde eisen. Leerlingen met andersoortige niet-lichamelijke handicaps zoals dyscalculie (rekenstoornis) en ADHD (aandachtstekortstoornis), kunnen soms van een soortgelijke ondersteuning gebruik maken. Wij schakelen medewerkers van het Centrum voor Onderzoek en Begeleiding (COB) in. Leerlingen mogen met een eigen laptop werken als ze daar vanwege hun dyslexie baat bij hebben. Via school kan het programma Kurzweil tegen kostprijs beschikbaar worden gesteld. We kunnen dan alle leerboeken voor de betreffende leerlingen digitaal verstrekken. Examenreglement In het derde en vierde leerjaar ben je bezig met het schoolexamen. Hoe dat geregeld is, staat in het examenreglement. Dit ontvang je vóór 1 oktober inclusief het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

8 Examenresultaten sector techniek kandidaten geslaagd percentage metalektro / instalektro % sector economie kandidaten geslaagd percentage consumptief breed % handel en administratie % Totaal sector economie % gemengde en theoretische leerwegen kandidaten geslaagd percentage % kandidaten geslaagd percentage VMBO totaal % Van de 8 afgewezen examenkandidaten doen 4 leerlingen het 4 e leerjaar over en hebben 4 leerlingen de school verlaten zonder diploma om een VAVO- of MBO-opleiding te volgen. Foto s van leerlingen De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor foto s van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids en de website van de school. De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met de foto's om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd. Zo wordt ernaar gestreefd om personen zo min mogelijk herkenbaar op de foto te zetten. Indien u niet wenst dat foto's waarop uw kind herkenbaar in beeld is voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij de directeur J.M.J. Moes, p.a. Bemelerweg 1, 6226 NE, Maastricht. De school zal dan zorgen dat foto s waarop uw kind herkenbaar in beeld is, niet worden gebruikt. Mocht u aanvankelijk geen bezwaar hebben gemaakt, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch een foto gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u die verwijderd zien, dan kunt u dat alsnog bij voormelde persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, de foto van de website wordt gehaald. Gebouw Het gebouw ademt een sfeer van professionaliteit uit met betrekking tot de sectoren waarop wij voorbereiden. Vooral de eigentijdse praktijklokalen en goed verzorgde theorielokalen zijn hier van betekenis. Wij zullen jou en je ouders/verzorgers daar met trots ontvangen. Gemengde Leerweg Zie deel B, Informatie per leerweg. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

9 Gespreide betaling De leermiddelen worden door de school betaald. Toch zijn er nog kosten die aan ouders in rekening gebracht dienen te worden. Deze kosten kunnen flink oplopen. Op wens van de ouderraad bestaat daarom bij het Sint-Maartenscollege de mogelijkheid tot gespreide betaling via een speciale stichting. Uitgebreidere informatie vind je op de website: Gezien de onderwijsontwikkelingen in Maastricht gaat de Stichting Gespreide Betaling op termijn stoppen. Er worden geen nieuwe ouders/leerlingen meer toegelaten. Ouders/leerlingen die reeds deelnemen, blijven deelnemer totdat de leerling van school gaat. Gezonde voeding Naast goed onderwijs, waarin ook aandacht wordt besteed aan hoe je goed voor jezelf moet zorgen, heeft de school de taak zelf het goede voorbeeld te geven door in de automaten en de kantine te zorgen voor een verantwoord aanbod. Vanaf 1 januari 2015 gelden wettelijke regels voor alle kantines in scholen, overheidsgebouwen e.d. De laatste jaren zijn we daarom overgestapt op een gezonde schoolkantine. Deze bestaat voor minimaal 75 procent uit lekkere en gezonde producten uit de Schijf van Vijf (fruit, broodjes, etc.) en voor maximaal 25 procent uit niet-basisvoedingsmiddelen (snoep, snacks). Gezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg binnen het voortgezet onderwijs is een vervolg op de zorgverlening aan de jeugd op de basisschool. Het belangrijkste doel blijft preventie: het voorkómen resp. vroegtijdig opsporen van lichamelijke en/of psychische problemen bij jongeren. Leerlingen van klas 2 ontvangen een uitnodiging voor een preventief verpleegkundig onderzoek. Ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. De jeugdverpleegkundige van de G.G.D. besteedt in een gesprek aandacht aan je functioneren in de drie milieus (thuis, school en vrije tijd) en aan je sociaal-emotionele ontwikkeling. Tevens wordt ingegaan op specifieke vragen of klachten in relatie tot de puberteitsontwikkeling. Verder vindt onderzoek plaats van het gehoor, de ogen, lengte, gewicht, rug en houding. Wanneer er op een van deze gebieden afwijkingen worden ontdekt, wordt de jeugdarts ingeschakeld. De jeugdverpleegkundige neemt in de 3 e of 4 e klas een gezondheidsvragenlijst af. Overigens kunnen leerlingen van alle klassen bij vragen of problemen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Ook ouders kunnen, bij zorgen over de gezondheid of ontwikkeling van hun zoon/dochter, terecht bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts via een telefonische afspraak. Natuurlijk ondersteunt en adviseert deze dienst de (vertrouwens)-docenten. Telefoonnummer GGD afdeling jeugdgezondheidszorg: Jeugdarts: S. de Graaf Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen, en heeft de andere ouder een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang wie het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en dient de school steeds gelijktijdig aan beide ouders alle informatie te verstrekken. Om dit mogelijk te maken stuurt de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging een schriftelijk verzoek aan de locatiedirecteur waarin een tweede (het adres van de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging) adres wordt doorgegeven. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

10 De school informeert de andere ouder over een dergelijk verzoek. Indien twijfel bestaat over de vraag of er een wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag kan de school het gezagsregister raadplegen. Een wijziging in het gezag is daarin opgenomen. Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen het gezag hebben, kunnen op dezelfde wijze als hiervoor omschreven informatie opvragen. Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de wet verplicht om informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind te verstrekken aan de niet met het gezag belaste ouder. Onafhankelijk hiervan kan een ouder zonder gezag de school ook vragen hem/haar omtrent belangrijke feiten op gelijke wijze te informeren als de ouder met gezag. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan de locatiedirecteur. De school dient dan wel de ouder met gezag op de hoogte te stellen van het feit dat de andere ouder gelijke informatie ontvangt. De rechter kan bepalen dat informatie die de belangen van het kind schaadt niet hoeft te worden verstrekt door de ouder met gezag en/of de school. De locatiedirecteur (dhr. J. Moes) is te bereiken op het volgende adres: Bemelerweg 1, 6226 NE Maastricht. Inspectie van Onderwijs Heb je vragen over de inspectie of over onderwijs in het algemeen, dan kun je terecht bij de Inspectie van het onderwijs: Vragen over onderwijs: (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Opbrengstenoordeel 2015 Ieder jaar geeft de Inspectie van het Onderwijs weer of scholen voor voortgezet onderwijs voldoende resultaten halen (het opbrengstenoordeel). Hieronder zie je het oordeel over onze school. Opbrengstenoordeel vmbo b vmbo k vmbo (g)t onvoldoende voldoende voldoende Per onderdeel Rendement onderbouw Oordeel voldoende Van 3 e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven vmbo b vmbo k vmbo (g)t Oordeel onvoldoende voldoende onvoldoende Gemiddeld cijfer centraal examen - relatief vmbo b vmbo k vmbo (g)t Oordeel onvoldoende onvoldoende voldoende Cijfer schoolexamen minus vmbo b vmbo k vmbo (g)t cijfer centraal examen Oordeel gering verschil gering verschil gering verschil Gemiddeld cijfer centraal vmbo b vmbo k vmbo (g)t examen - absoluut Oordeel boven de norm onder de norm boven de norm Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

11 Inspraak en medezeggenschap Medezeggenschapsraad Volgens de wet moet elke school een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. De MR bevordert het overleg tussen de diverse geledingen van de school (leerlingen, ouders, personeel). Door instemmings- en adviesbevoegdheden kan de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR-vergaderingen zijn openbaar; iedereen die dat wil, kan ze bijwonen. De centrale directie vertegenwoordigt de schoolleiding. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld: LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst. De GMR is op die manier een bestuursbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn. Kaderberoepsgerichte leerweg Zie deel B, Informatie per leerweg. Kernteam Iedere leerling en iedere docent maakt deel uit van een kernteam. Dit is als het ware de thuishaven van de leerling. Aan het hoofd van ieder kernteam staat de teamleider. Klachten In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon / vertrouwenspersoon (zie vertrouwenspersonen) op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie Stichting LVO. De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO zijn te raadplegen op door Afhandeling klachten in te typen in de zoekfunctie. Men kan om een klacht te melden ook gebruik maken van het formulier Vinger aan de pols. Dit formulier is verkrijgbaar via de balie en kan door iedereen gebruikt worden. Iedereen kan op dit formulier zowel positieve als negatieve opmerkingen maken c.q. een klacht verwoorden. De naam van de klager moet vermeld worden. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

12 Kopiëren Leerlingen kunnen in de mediatheek tegen kostprijs kopiëren. Je kunt inloggen met je leerlingenaccount. Prints worden automatisch van je tegoed afgeschreven. Het tegoed wordt via de schoolrekening opgebouwd. Opladen van je tegoed kan met behulp van een kaartlezer. Kwaliteitszorg Het Sint-Maartenscollege wil de kwaliteit van het onderwijs handhaven (bewaken) én werken aan verbetering van die kwaliteit op een structurele manier. Met andere woorden: de school wil de goede dingen goed doen. Hoe regelen we een goede begeleiding van de leerlingen? Hoe is het met de kwaliteit van de lessen? Ook zaken zoals de informatievoorziening, de klachtenbehandeling zijn belangrijke onderdelen hierbij. De werkgroep Kwaliteitszorg zorgt ervoor dat de manier van werken steeds geëvalueerd en verbeterd wordt, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. Wij zijn als een van de weinige scholen officieel ISO gecertificeerd. Dit is een kwaliteitskeurmerk waar we trots op zijn. Leerlingenkluisjes Ten aanzien van het openen van leerlingenkluisjes geldt in het algemeen dat de school het recht heeft om deze te openen, zelfs als dat onaangekondigd gebeurt. De sectordirecteur en de teamleiders zijn bevoegd om de kluisjes te openen, zoveel mogelijk in het bijzijn van de betreffende leerling. Er wordt voor gezorgd dat het openen altijd in het bijzijn van een tweede werknemer gebeurt. Leerlingenpasjes Aan het begin van het schooljaar ontvang je een leerlingpasje. Zorg dat je dit pasje goed bewaart en altijd bij je hebt. Je dient het pasje op verzoek te tonen en je hebt alleen toegang tot de mediatheek als je je pasje bij je hebt. Via het leerlingenpasje wordt het kopieertegoed afgeschreven. Je kunt er je kopieertegoed mee opladen. Indien je het leerlingenpasje kwijt raakt, kun je tegen betaling van 2,50 een nieuw pasje krijgen. Leerlingenraad Er wordt jaarlijks één leerlingenraad geformeerd met leerlingen uit alle leerjaren. Elke leerling kan zich aan het begin van het nieuwe schooljaar kandidaat stellen als lid van de leerlingenraad. Deze raad behartigt de belangen van de leerlingen. Men overlegt met de schoolleiding, maar ook met elkaar. De leerlingen denken niet alleen mee over allerlei zaken, maar ze kunnen ook zelf ideeën aandragen en helpen bij de organisatie van activiteiten voor de leerlingen. Leerwegen Zie deel B, Informatie per leerweg. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

13 Lesrooster Wij vinden een goed doordacht rooster van groot belang, zowel voor leerlingen als docenten. Lange dagen en tussenuren worden zoveel mogelijk uitgesloten. Het rooster is op de webpagina van de school te zien. Tussentijdse veranderingen worden hier regelmatig op bijgehouden. Wij adviseren de leerlingen iedere dag het actuele rooster te bekijken. De lesroosters (45-minutenroosters) zijn volgens onderstaand schema opgebouwd. Onderbouw Bovenbouw Lesuur Lesuur Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze Lesuitval Onze school probeert er alles aan te doen om het uitvallen van lessen te voorkomen. Mocht er een les vervallen door het niet beschikbaar zijn van een docent, dan proberen wij deze les te laten waarnemen door een andere docent. Wanneer er geen vervanger is, word je zoveel mogelijk opgevangen in de aula. Soms is al duidelijk welke lessen uitvallen door schoolactiviteiten zoals excursies, sportdagen, proefwerkweken en schoolexamens. Deze lesuitval is van te voren te plannen en in te roosteren. Elk jaar weer slagen wij erin de vereiste onderwijstijd te realiseren. Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) begeleidt leerlingen bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het kiezen van een vervolgopleiding of een beroep. Een vervolgopleiding of beroep waar jij je goed bij voelt, waar je de capaciteiten voor hebt en waarvoor je gemotiveerd bent. Je ontwikkelt vaardigheden waarmee je zelf de richting van je loopbaan kunt bepalen. Je moet een duidelijk beeld krijgen van jezelf: wie ben ik? wat kan ik? wat motiveert mij? Je bespreekt je loopbaanplannen met je ouders, met docenten, mentoren en decaan. Je leert keuzes te maken m.b.t. de leerwegen, de profielen bovenbouw, het vakkenpakket en je zoekt informatie op over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt. Naast de mentor, de LOB-docent en de vakdocent helpt en adviseert de decaan bij keuzes die je moet maken. De keuzes die je maakt, worden goed voorbereid in mentor- en LOB-lessen in klas 1 en 2 en voorlichtingsavonden. Daarnaast zijn er individuele gesprekken mogelijk met jou en je ouders/verzorgers. De decaan Mw. M. Naus school: (rechtstreeks) of (centrale nummer) privé: Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

14 Praktische Sector Oriëntatie De Praktische Sector Oriëntatie oftewel PSO, is bedoeld om je goed voor te bereiden op de keuze voor een beroepsgericht programma in de bovenbouw. Deze lessen zijn praktisch ingericht en vormen daarom tevens een prettige afwisseling op de theorievakken van de basisvorming. Aan het einde van leerjaar 2 ben je in staat om je een goed beeld te vormen van het programma zoals dat in de bovenbouw wordt aangeboden en weet je meer over de mogelijkheden en de verdere toekomst. In maart/april van leerjaar 2 maak je een definitieve keuze voor het programma dat je in leerjaar 3 en 4 gaat volgen. Maastricht Als school zijn we er trots op in Maastricht gevestigd te zijn. De rijke geschiedenis en cultuur van de stad zijn heel interessant voor leerlingen. Diverse activiteiten richten zich dan ook op kennis van de stad. Maatschappelijke stage Onderwijs bereidt jongeren voor op deelname aan de samenleving/maatschappij. Dit "samenleven" kan ook op school geoefend worden. Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen actief deelnemen aan de maatschappij en zich daar voor inzetten. We proberen het "Actief Burgerschap" te bevorderen. Eén van mogelijkheden dat te doen, is de maatschappelijke stage. Een maatschappelijke stage is leren binnen of buiten de school waarbij leerlingen door middel van (vrijwilligers)activiteiten kennis maken met het dragen van verantwoordelijkheden voor maatschappelijke belangen. Dit kan heel divers zijn: van hulp in het dierenasiel tot ondersteuning bij het onderhoud van rolstoelen. Ook Schoolwacht (zie Schoolwacht voor meer informatie) is onderdeel van de maatschappelijke stage. Onze leerlingen dienen aan het einde van hun schoolloopbaan minimaal 32 klokuren maatschappelijke stage te hebben ingevuld. Hiervan worden bij voorkeur 10 klokuren in de onderbouw en 22 klokuren in de bovenbouw ingevuld. Management Het management van het Sint-Maartenscollege afdeling VMBO bestaat uit 4 teamleiders en 1 directeur. Zie deel C voor nadere informatie. Mediatheek Onze school heeft een eigen mediatheek. Het is de plek waar je zelfstandig en in stilte kunt studeren. Daarnaast wordt er tijdens de lessen regelmatig klassikaal gebruik gemaakt van de mediatheek. In de mediatheek kun je gebruik maken van: een collectie naslagwerken / informatieve boeken Nederlandse en buitenlandse literatuur jeugdliteratuur pc s met office programmatuur en internet print- en kopieerapparatuur (zie kopiëren) De mediatheek is tijdens schooluren geopend en alleen toegankelijk op vertoon van je leerlingenpas. Het is niet toegestaan je tas mee te nemen in de mediatheek. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

15 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De school heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode. De Meldcode is te vinden op de website van de school. Meldingsplicht bij zedenmisdrijven Het bevoegd gezag heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een vermoeden van een zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO. Wanneer het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie stelt de ouders van de betrokken leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte. Melden en registreren van incidenten en ongevallen Voor LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten. Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico s en de te nemen maatregelen om deze risico s te voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder werknemers worden in beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk. Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een incident plaats op het schoolplein. LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het melden en registreren van incidenten, (bijna) arbeidsongevallen en beroepsziekten. De regeling is er op gericht alle ongevallen en incidenten op de school op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht te krijgen in de risico s voor de leerlingen op de scholen en voor de werknemers van LVO. In de mentorles wordt aandacht besteed aan de regeling. De Regeling melding en registratie incidenten (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) van LVO is te raadplegen op door Regeling melding en registratie incidenten in te typen in de zoekfunctie. Missie Onder een missie kun je het beste verstaan datgene waarvoor de school wil staan en datgene wat ze zou willen bereiken voor haar leerlingen en personeel. Onze missie luidt: Wij willen onze leerlingen een veilig en stimulerend schoolklimaat bieden waarin ze hun intellectuele capaciteiten en creatieve vermogens optimaal kunnen ontwikkelen. Elke leerling moet een zo hoog mogelijk competentieniveau bereiken binnen zijn of haar intellectuele, sociale en emotionele mogelijkheden. Een aantal elementen uit deze missie willen we kort toelichten. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

16 Een veilig schoolklimaat: Binnen onze school moet oprechte aandacht zijn voor het welbevinden en de prestaties van elke individuele leerling. Een veilig schoolklimaat biedt een goede basis voor het leveren van prestaties. Een stimulerend schoolklimaat: Ruimte, variatie, discipline en plezier zijn sleutelwoorden als het gaat om het realiseren van een klimaat dat leerlingen stimuleert tot een actieve leerhouding. Optimale ontwikkeling van intellectuele capaciteiten: Ieder kind heeft een natuurlijk vermogen om zelfstandig kennis te verwerven en te verwerken. Rekening houdend met individuele verschillen moet de school streven naar een stelselmatige ontwikkeling van dat vermogen, zodat alle leerlingen de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om hun toekomstige studie- en/of carrièredoelen te bereiken. Optimale ontwikkeling van creatieve vermogens: In een wereld die zo snel verandert, is creativiteit onontbeerlijk. Bij de ontwikkeling van deze vermogens is een prominente rol weggelegd voor de schoolvakken die vanouds als expressievakken bekend staan. Hoogst mogelijk competentieniveau per leerling: Met dit onderdeel van onze missie willen wij laten uitkomen dat we belang hechten aan kennis. Uiteraard moet deze kennis relevant zijn, in die zin dat ze een weerspiegeling is van de actuele stand van zaken in het betreffende vakgebied. Sociale en emotionele groei: Voor een evenwichtige ontplooiing van jonge mensen is het van het grootste belang dat de nadruk niet eenzijdig ligt op de cognitieve ontwikkeling. Sociale waarden als verantwoordelijkheid, respect voor anderen en behulpzaamheid worden zowel in de dagelijkse praktijk als bij een vak als levensbeschouwelijke vorming overgebracht en vóórgeleefd. Onderwijsaanbod Het onderwijsaanbod van het VMBO bestaat uit: Leerjaar 1 en 2: Basisberoepsgerichte Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Theoretische Leerweg. Leerjaar 3 en 4: Basisberoepsgerichte Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg, de Gemengde Leerweg en Theoretische leerweg. Onderwijskundig beleid Het onderwijskundig beleid van de school wordt vastgesteld door de directie na overleg met de teams. Een exemplaar van het schoolplan kun je inzien bij de administratie. Ouderraad De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die op onze school zitten. Ouders die zich willen inzetten voor het wel en wee van de school waar hun kind les volgt. Automatisch betekent dit ook dat iemand die lid wordt van een ouderraad, dat altijd maar voor een bepaalde tijd doet. Als zoon of dochter in het examenjaar slaagt, stapt de betreffende vader of moeder ook uit de raad. Je maakt tenslotte deel uit van de school als je kind daar ook nog zit. Dit is ook meteen het probleem waar iedere ouderraad mee zit, er zijn altijd nieuwe mensen nodig die uittredende ouders willen opvolgen. Over het werk van de ouderraad wordt vaak te moeilijk gedacht. Er zijn mensen die denken dat ze gestudeerd moeten hebben om hier aan deel te nemen. Maar als de ouderraad met de directie van school vergadert, vertellen ze simpelweg hun eigen mening in hun eigen woorden over de onderwerpen die worden besproken. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

17 Behalve vergaderen helpt de ouderraad ook vaak bij activiteiten die op school worden georganiseerd. Dat kan het verzorgen van een sinterklaasattentie zijn, het helpen bij een kerstontbijt voor leerlingen of het toezicht houden bij een discoavond. Op ouderavonden is de ouderraad vaak aanwezig en bij de open dag van de school is er gelegenheid om als ouders je ervaring van de school met de bezoekers te delen en informatie te geven. De ouderraad beslist ook mee over de leefregels voor de leerlingen en heeft een controlerende taak hoe deze zaken op school verlopen. Verder adviseert de ouderraad over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Ouders die interesse hebben in de ouderraad of gewoon willen meehelpen, kunnen altijd contact opnemen met ouderraad. Je kunt de ouderraad bereiken op het volgende adres: Overgangsnormen Zie deel B, informatie per leerweg. Passend onderwijs Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. In onze school maken wij gebruik van het PM (professioneel moment) denken. Dit zijn vastgelegde overlegmomenten zoals intakegesprek, leerlingbespreking, docent-mentor, intern zorgteamoverleg. Vanuit deze gesprekken kunnen hulpvragen voor de leerling worden geformuleerd. Indien de school deze hulpvraag niet kan beantwoorden wordt een beroep gedaan op het team Passend Onderwijs van het SWV (samenwerkingsverband). Dit team heeft deskundigheid op het gebied van: leerontwikkeling didactiek gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling het kan signaleren, helpen bij het verhelderen van de vraag, adviseren, begeleiden en verbinden. Samenwerkingsverband Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Maastricht e.o. Doel van dit Samenwerkingsverband is extra ondersteuning van leerlingen in VO zo adequaat mogelijk te organiseren om binnen het Passend Onderwijs zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs een passende plek te geven. Rugzak (Leerling-gebonden financiering) vervallen Met de invoering van het passend onderwijs is de zogenaamde rugzak, of leerling-gebonden financiering, komen te vervallen. Leerling-gebonden financiering was bedoeld voor kinderen die aantoonbaar zonder extra begeleiding geen reguliere school konden bezoeken. Om in aanmerking te komen voor deze financiering moest een leerling geïndiceerd te zijn. Voor de voormalige rugzakleerlingen geldt met ingang van 1 augustus 2014 ook dat de school een zorgplicht heeft. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

18 Meer informatie Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij de contactpersoon op onze school: mw. M. Houten-Ottenheijm, , Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op Het Steunpunt Passend Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer of per via het contactformulier op de website. Pesten Onze vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineren het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. Zie Vertrouwenspersonen voor contactgegevens. Programma van Toetsing en Afsluiting In het derde en vierde leerjaar ben je bezig met het schoolexamen. Hoe dat geregeld is, staat in het examenreglement. Dit ontvang je vóór 1 oktober inclusief het programma van toetsing en afsluiting. Zie deel B, bovenbouw. Roken Roken is niet gezond, daar is iedereen het over eens. Veel aandoeningen aan de luchtwegen (astma, longkanker etc.) worden mede veroorzaakt door roken. De overheid wil daarom het roken ontmoedigen en heeft daarvoor een aantal maatregelen genomen. Zo is roken verboden in alle openbare ruimten. Door het instellen van een rookverbod willen wij daar als school bij aansluiten. Met ingang van schooljaar zijn alle gebouwen en pleinen helemaal rookvrij. Ook het roken van e-sigaretten en shishapennen is niet toegestaan. Schoolkosten De school conformeert zich aan de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op > Thema s > Onderwijs > Leermiddelen > Gedragscode Schoolkosten. Vrijwillige ouderbijdrage De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Als u de ouderbijdrage niet (volledig) betaalt, kan de school uw kind uitsluiten van de voorzieningen en activiteiten waarvoor u niet betaald heeft, tenzij u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma aangeboden aan uw kind, dat hij/zij verplicht is te volgen. De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden, op verzoek van de ouders, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding: indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 100% van de voor de ouders geldende bijstandnorm; indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing is verklaard. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

19 Indien de ouders niet voldoen aan deze voorwaarde, maar van mening zijn dat zij op grond van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen de ouders een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de schoolleiding. De schoolleiding beslist in dat geval over de toepassing van de kwijtscheldingsregeling De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde lesmaterialen Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van inschrijving op de school een gebruikersovereenkomst / schaderegeling met hun ouders worden gesloten. Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht dergelijke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het overzicht hieronder ziet u welke leermiddelen het bijvoorbeeld betreft. Door de overheid bekostigde lesmaterialen - leerboeken - werkboeken - projectboeken en tabellenboeken - examentrainingen en examenbundels - eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd s en dvd s - licentiekosten van digitaal leermateriaal Niet door de overheid bekostigde lesmaterialen - atlas - woordenboeken - agenda - rekenmachine - sportkleding - veiligheidsschoenen - overall - gereedschap - schrift, multomap - pennen en dergelijke - excursies, introductiekamp, werkweken, buitenlandse reizen De linker kolom van de tabel bevat voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval beschikbaar moet stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt. De rechterkolom bevat voorbeelden van zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen. Soms worden dergelijke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden (zie specificatie vrijwillige ouderbijdrage). Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen. Uw school informeert u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan. Meer informatie over de hoogte en opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage en de overige schoolkosten is te vinden op de website van de school: > vmbo > informatie voor ouders. Schoolplan In het schoolplan vind je het beleid, vooral ook het onderwijskundig beleid. Een exemplaar ligt ter inzage bij de administratie. Een belangrijk onderdeel van het schoolplan is de Missie (zie Missie) van de school. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

20 Schoolreglement Overal waar mensen met elkaar omgaan zijn afspraken nodig. Thuis, buiten, op straat, in het verkeer en ook op school. Deze afspraken zijn belangrijk voor een goede sfeer op school. Om een goede verhouding met elkaar te hebben volgen nu school- en leefregels (zie ook Tien gouden regels). Zorg dat je op tijd in de les bent. Bij de poort stap je af en zet je de motor van je scooter / brommer af. Plaats je fiets, scooter of brommer in de fietsenstalling. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van of schade aan jouw spullen. De kluisjes worden gehuurd en voor de sleutel betaal je een borg. De school behoudt zich het recht voor om te allen tijde de kluisjes te openen en te (laten) controleren. Het openen van een kluisje gebeurt altijd onder toezicht van een lid van het managementteam of door iemand die door hen is aangewezen. De pauze kun je in de aula of op het schoolplein doorbrengen. Dit zijn de enige plekken waar je mag eten. Gooi wat je niet meer nodig hebt niet zomaar ergens neer. Een schone school is voor iedereen prettig! De pauze gebruik je om naar het toilet te gaan. Roken op school is in de onderbouw volledig verboden (zie verder het aparte kopje over roken). In de praktijklokalen en de gymzalen gelden in het kader van de veiligheid aparte afspraken over het dragen van sieraden en kleding. Tijdens de lessen mag je geen GSM of audioapparatuur aan hebben staan of gebruiken. De apparatuur dient niet zichtbaar te zijn. Gebeurt dit wel, dan worden deze in beslag genomen en op een nader af te spreken moment weer teruggegeven. Het is niet toegestaan om in of rond de school voorwerpen bij je te hebben die wettelijk vallen onder de categorie verboden voorwerpen (messen, laserpennen, vuurwerk, (alarm-)pistolen, boksbeugels, gassprays enzovoorts). Deze voorwerpen zullen bij overtreding direct in beslag worden genomen en worden overhandigd aan de politie. Iedere leerling dient altijd het leerlingenpasje bij zich te hebben en op verzoek te kunnen tonen. Je bent verplicht om alle lessen van je rooster te volgen en alle boeken, schriften en verdere benodigdheden voor het vak bij je te hebben. Het bij je hebben of gebruiken van alcohol en drugs is absoluut verboden. Je houdt er rekening mee dat de school in een buurt ligt waar ook mensen wonen. Dus op de routes tussen school en thuis bezorg je de bewoners geen enkele overlast. In al onze gebouwen staan op diverse plaatsen, zowel opvallend als verborgen, videobewakingscamera s opgesteld die continu opnames maken. Daar waar nodig, worden de opnames gebruikt en/of overgedragen aan de politie. Op school dienen de aanwijzingen van het personeel opgevolgd te worden. In het algemeen blijkt dat wij zeer verstandige leerlingen hebben die heel goed weten wat wel en niet mag, wat als een leuke grap beschouwd mag worden en wat gewoon fout of verkeerd is. Een duidelijke waarschuwing is voor de meeste leerlingen dan ook voldoende. Als een waarschuwing niet voldoende is, dan treffen wij gepaste sancties en treden we in overleg met je ouders/verzorgers. Zonodig is de locatiedirecteur bevoegd om over te gaan tot een schorsing en/of verwijdering. Bij strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld. Het mag dus wel duidelijk zijn dat wij van alle leerlingen verwachten dat zij meewerken aan een prettige, leefbare, veilige en gezonde school. Ben je daartoe niet in staat en geeft je gedrag daar nadrukkelijk aanleiding toe, dan nemen wij afscheid van jou als leerling van het Sint-Maartenscollege. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie