Krant PUURS/ST.AMANDS TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST EDITIE IEPER PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krant PUURS/ST.AMANDS TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST EDITIE IEPER PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK?"

Transcriptie

1 PUURS/ST.AMANDS EDITIE IEPER Krant Nr. 3 september ember 2005 Ver. uitg. F. Vanhecke, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel ZATERDAG 15 OKTOBER UUR TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST INSCHRIJVINGEN: 0479/ PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK? Luk Van Linden Geconfronteerd met het feit dat heel wat misdrijven ingevolge de werkoverlast door het gerecht in de praktijk niet meer werden vervolgd, werd in 1999 door de toenmalige regering beslist om de gemeentelijke administratieve sancties in het leven te roepen. Het kwam erop neer dat de gemeentelijke overheid voortaan ook een aantal kleinere misdrijven en gedragingen die maatschappelijk wel als zeer storend worden ervaren, zou kunnen bestraffen met administratieve boetes. Sindsdien zijn er dus drie wijzen waarop misdrijven worden afgehandeld. Ten eerste zijn er misdrijven die in het Strafwetboek staan en waarvoor alléén de rechtbanken bevoegd zijn. Ten tweede zijn er een aantal lichtere misdrijven uit het Strafwetboek die door het gerecht, maar nu ook door de gemeente via administratieve sancties kunnen worden afgehandeld, met name wanneer het gerecht niet optreedt. En tenslotte zijn er een aantal misdrijven en storende gedragingen die volledig uit het Strafwetboek werden gehaald en waarvoor uitsluitend de gemeenten nog bestraffend kunnen optreden. GEPASTE REACTIE Over de tweede categorie storende gedragingen en misdrijven hebben de drie gemeenten van de politiezone Klein-Brabant nu een overeenkomst gesloten met de Procureur des Konings, zeg maar het gerecht, van het arrondissement Mechelen. In feite komt het erop neer dat de gemeenten van onze politiezone ervan afzien om gemeentelijke administratieve sancties Lees verder volgende blz. ONRECHTMATIGE TOEWIJZINGEN VAN SOCIALE WONINGEN LEES BLZ. 3 GEZONDHEIDSRISICO S KOUTERWIJK ST AMANDS LEES BLZ. 6 IS PUURS EEN DRUGSHOL? LEES BLZ. 7-8 Cordon is levensverzekering van linkse partijen U heeft in de maanden voorafgaand aan de zomervakantie ongetwijfeld vastgesteld dat de pers zwaar in de aanval is gegaan tegen het Vlaams Belang. Telkens waren de beschuldigingen van racisme niet uit de lucht. Vlaams Belang is niet alleen de voortzetting van het Vlaams Blok, neen Vlaams Belang is nog een stuk erger dan het vroegere Vlaams Blok! Mag ik mij aan een voorspelling wagen? De volgende twaalf maanden zal het alleen maar erger worden. De linkse pers wil er absoluut voor zorgen dat de CD&V en de VLD er zelfs niet aan zullen durven denken om na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in coalitie te gaan met het Vlaams Belang. Neem nu dat de CD&V in Puurs een coalitiepartner nodig heeft. De VLD houdt zich alvast aanbevolen. Evenwel, vermits burgemeester Van den Heuvel maar een koele minnaar is van het cordon hij verklaarde een tijd geleden geen samenwerking met het Vlaams Belang uit te sluiten- behoort een samenwerking met onze Vlaams-nationale partij misschien wel tot de mogelijkheden. Vergis u nochtans niet. Als wij ooit zouden worden gevraagd om aan het bestuur deel te nemen, dan zijn we bereid dat te doen. Dat zal evenwel nooit ten koste van de essentie van ons programma gaan. Wij hebben ook plaatselijk immers geen moeite met onze rol als oppositiepartij. Kritisch waar het moet, opbouwend waar het kan. Luk Van Nieuwenhuysen

2 te bepalen en bijgevolg geen gemeentelijke ambtenaren aanstellen om boetes uit te schrijven voor deze overtredingen. Het gerecht van zijn kant engageert er zich wel toe een gepaste maatschappelijke reactie te verlenen met bijzondere aandacht voor de belangen van de slachtoffers, onder voorbehoud van een technisch sepot of een gemotiveerd opportuniteitssepot. Het zal ook jaarlijks een overzicht verstrekken aan de burgemeester over het gevolg dat het heeft gegeven aan wetsovertredingen. Koen Van den Heuvel, op dit ogenblik voorzitter van de politiezone Klein-Brabant, verdedigde in juli nog dit protocol in een vraaggesprek met een krant. Hij toonde zich overtuigd dat dit niet tot gevolg zou hebben dat overtredingen onbestraft zouden blijven. TWIJFEL Maar mogen we daar wel zo zeker van zijn? Wij hebben er in alle geval onze twijfels over. Om te beginnen, wat is dat, een gepaste maatschappelijke reactie? En wat wordt er bedoeld met een gemotiveerd opportuniteitssepot, of in mensentaal, een gemotiveerde beslissing om niet te vervolgen? Wat echter vooral onze argwaan opwekt, is de volgende passage uit het protocol: Indien de beschikbare capaciteit van het parket niet toelaat om het vereiste gevolg te geven aan de opgestelde processen-verbaal voor inbreuken op de gemeentelijke politieverordeningen en reglementen verwittigt de Procureur des Konings hiervan onverwijld de burgemeester. En wat gebeurt er dan? Dat vertelt het protocol er niet bij. Maar wat er dan te gebeuren staat, is dat een aantal misdrijven of maatschappelijk storende gedragingen op dat ogenblik niet meer zullen worden bestraft en dat de gemeenten niet onmiddellijk in staat zullen zijn om daar zelf sanctionerend tegen op te treden. Want zij zullen reglementair niet voorbereid zijn om dat te doen (geen strafbepalingen in de reglementen). En ook administratief zullen zij niet in staat zijn om direct gepast te reageren (geen speciaal aangeduide ambtenaren, geen ervaring). Er zullen met andere woorden vele kostbare maanden voorbijgaan voordat de gemeenten aan een dergelijke situatie van straffeloosheid zullen kunnen verhelpen. HET GERECHT EERST Toegegeven, ook wij zijn er voorstanders van dat misdrijven in de eerste plaats door het gerecht worden afgehandeld én bestraft. Wij geven er de voorkeur aan dat misdrijven worden bestraft eerder met strafrechterlijke dan met administratieve sancties. Maar als het gerecht in gebreke blijft, dan hebben wij liever dat de gemeente straffen oplegt dan dat er helemaal niets gebeurt. Welnu, wij hebben stellig de indruk dat een eventueel plaatsvervangend optreden van de gemeente alvast een stuk moeilijker wordt met dit protocol. Puurs VEURTSTRAAT BREENDONK : HET GAAT MAAR OM 7 HUIZEN De mensen van de Veurtstraat in Puurs zijn het gedaver van het vrachtverkeer in hun omgeving al een hele tijd beu. Ook verderop in Londerzeel maken ze hun ongenoegen meer dan duidelijk met borden en spandoeken. Op 29 maart kwamen ze met de gemeentebesturen van Puurs en Londerzeel aan tafel om de problematiek van de ontsluiting van bedrijven die aan de A12 liggen te bespreken. Het gemeentebestuur beloofde de zaak voor te leggen aan het Vlaams Gewest, maar uit navraag bleek men daar alvast van niets op de hoogte te zijn. Niet echt netjes. Vlaams Belang gemeenteraadslid Luk Van Linden kaartte de zaak aan op de Puurse gemeenteraad van juni. Hij wilde weten hoe de zaak verder moest. Een aparte in- en uitrit op de A12 zegt het gemeentebestuur niet te zien zitten, want Luk Van Linden stelde vragen bij verkeerssituatie Veurtstraat UITZENDKANTOOR POOLSE ARBEIDERS NAUWGEZETTE CONTROLE BLIJFT AANGEWEZEN dat zou te gevaarlijk zijn. Burgemeester Vandenheuvel trachtte de zaak te relativeren en deelde de gemeenteraad mee dat aan de minister werd gevraagd om de aanleg van een laterale weg langs de A12 te bekijken. Hij leek er nogal gerust in dat er tegen september een antwoord zou komen. Luk Van Linden beloofde hem alvast op de zaak terug te komen. Vlaams volksvertegenwoordiger Luk Van Nieuwenhuysen richtte intussen ook al een vraag aan minister Peeters. Dit is een dossier dat zowel gemeentelijk als op Vlaams niveau de nodige aandacht verdient. Sommigen vinden dat blijkbaar overdreven. Het is allemaal niet zo belangrijk. Een van hen is de schepen van Openbare Werken van Puurs. Die liet tijdens de discussie in de gemeenteraad slechts even van zich horen. Het was om op te merken dat het toch maar om zeven huizen ging. Maar om zeven gezinnen dus, die blijkbaar zijn aandacht niet waard zijn. Het Klein-Brabantse uitzendbedrijf dat (goedkope) Poolse arbeiders met een dubbele Duits-Poolse nationaliteit inzet, heeft tot nog toe geen Vlaamse decreten overtreden, deelde minister Vandenbroucke mee aan Vlaams volksvertegenwoordiger Luk Van Nieuwenhuysen. Die vroeg naar de resultaten van het onderzoek dat door de Inspectie Werkgelegenheid werd uitgevoerd. De Inspectie volgt samen met de federale inspectiediensten dit dossier overigens verder op. De federale overheidsdienst Toezicht Sociale Wetten onderzoekt trouwens een aantal feiten die tijdens de controle werden vastgesteld, maar die niet verder worden gespecificeerd. De Vlaamse administratie gaat dan weer de echtheid van de documenten die ter staving worden voorgelegd nauwgezet na. Vlaams Belang zal ook in de toekomst deze aangelegenheid blijven opvolgen.

3 ONRECHTMATIGE TOEWIJZINGEN VAN SOCIALE WONINGEN Toen SPa parlementslid Vandermaelen zich in juni geroepen voelde om te pleiten voor het actief opsporen van Belgen met een tweede verblijf in het buitenland ten einde hen daarvoor te kunnen belasten, pareerde zijn VLD collega Rik Daems dit door te vragen dat zou worden nagegaan hoeveel en welke huurders van sociale woningen zelf een huis bezitten. De wachtlijsten zouden verdwijnen, voorspelde hij, als van alle Marokkanen en Turken die een sociale woning huren, zou worden nagegaan of ze al dan niet zelf een huis bezitten in hun land van herkomst. Wie een sociale woning huurt mag immers zelf geen woning be- zitten. Dat is nogal logisch. Evenwel, er stelt zich een probleem om dat na te trekken. Dat gaf minister Keulen al enkele maanden geleden toe op een vraag van Luk Van Nieuwenhuysen. De sociale woningmaatschappijen geraken niet aan de informatie. Het Belgische ministerie van Financiën mag dergelijke gegevens niet vrijgeven voor andere Hoeveel huurders bezitten zelf een huis? ASBESTVERVUILING IN PUURS dan fiscale doelstellingen. En in de herkomstlanden van de allochtonen is men ook niet scheutig om die informatie vrij te geven. Er moesten bilaterale akkoorden komen met de betrokken landen, stelde Keulen in februari. Naar aanleiding van de uitspraken van VLD-er Rik Daems stelde GEEN VLAGGEN IN VOORRAAD? Van een burgemeester die ook Vlaams parlementslid is mag worden verwacht dat hij weet dat op elf juli, onze nationale feestdag, alle openbare gebouwen moeten worden bevlagd. In Puurs en deelgemeenten stonden dit jaar evenwel heel wat gebouwen er zonder vlaggen bij. Volgend jaar beter? GEMEENTE KRIJGT PAS NU OVERZICHTSLIJST ONDERZOCHTE PERCELEN Naar aanleiding van de berichten over de verspreide asbestvervuiling, ondermeer in Puurs, verwonderde Vlaams Belang er zich over dat het gemeentebestuur geen kopie ontving van de rapporten m.b.t. de individuele bodemonderzoeken die op het grondgebied van Puurs werden uitgevoerd. Volgens een antwoord van minister Peeters op een vraag van Luk Van Nieuwenhuysen blijkt dit het gevolg te zijn van een plotse besparingsdrang inzake papierverbruik. De rapporten nemen teveel papier in beslag. Dat lijkt ons in een tijd van elektronische informatieverspreiding een merkwaardige gang van zaken. Eveneens merkwaardig is het feit dat de burgemeester een brief ondertekende die samen met de rapporten naar de betrokken inwoners werd gestuurd, zonder dat de gemeente dus op de hoogte was van de inhoud van die rapporten. Rond half juli zou de gemeente wel een overzicht gekregen hebben van alle onderzochte percelen. Op de vraag of er geen preventieve maatregelen moesten worden genomen, verwijst de minister naar instructies die aan de inwoners werden gegeven om het risico van de aanwezige asbestcementdraailingen te beperken. In opdracht van OVAM werd ten slotte een code van goede praktijk voor de verwijdering van asbestcementdraailingen opgesteld. Het is nu nog wachten op de conform verklaring van het beschrijvend bodemonderzoek en uiteindelijk de verwijdering van de vervuiling. Van Nieuwenhuysen een vraag aan de VLD minister van Huisvesting over de stand van zaken van die akkoorden. En wat dacht u? De zaak wordt nog bestudeerd, zegt Keulen. Van Nieuwenhuysen merkte op dat Nederland reeds in 2001 een gelijkaardig akkoord had afgesloten met de Marokkaanse autoriteiten. Er valt dus niet veel meer te bestuderen. Peter Peeters AUTOMARKT NAAR PUURS? Begin mei werd bekend dat er onderhandelingen zouden zijn tussen het gemeentebestuur en de zaakvoerder van Autostad in Wilrijk om de Automarkt naar Puurs te brengen. Vlaams Belang liet al meteen weten dat de komst van die Automarkt geen goede zaak is, ongeacht de plaats van inplanting. Enerzijds zijn er de verkeerstechnische aspecten. Er is sprake van de Pullaar waar zelfs bijkomende verkeersinfrastructuur zou worden aangelegd. Anderzijds is er de mogelijke komst van mensen die zich met activiteiten bezighouden die zich aan de rand van de legaliteit situeren. Niet voor niets wil het gemeentebestuur van Antwerpen van de zaak af. De veelvuldige overlast is een feit en de inzet van de politiediensten zal ongetwijfeld noodzakelijk zijn. Daarvoor zal heel Klein-Brabant dan kunnen opdraaien. Vlaams Belang fractievoorzitter Luk Van Linden agendeerde de aangelegenheid op de gemeenteraad van mei. Burgemeester Vandenheuvel trachtte er zich van af te maken met de zoethouder dat het veeleer om aftastende gesprekken dan om echte onderhandelingen ging. Niets aan de hand dus. Of toch? Want Vandenheuvel zegde ook dat het niet de bedoeling was om een automarkt zoals die vandaag in Wilrijk bestaat, naar Puurs te brengen. Onder welke vorm dan wèl, vragen wij ons af?

4 ORDE OP ZAKEN Wie voldoet aan de normen om erkend te worden als politiek vluchteling, mag in België blijven. Wie niet voldoet, ook. Dat is de kern van het Belgische vluchtelingenbeleid. Het absurde van dat wanbeleid kwam onlangs nog maar eens tot uiting toen bleek dat Pakistaanse OCMW-klanten uit Antwerpen, erkende politieke vluchtelingen, regelmatig met het vliegtuig naar hun land reizen. Dat zou men eens moeten uitleggen. Een politiek vluchteling is toch iemand die omwille van zijn politieke of godsdienstige overtuiging vervolgd wordt in eigen land, en moet vrezen voor zijn leven of minstens zijn vrijheid? Hoe kan het dan dat die mensen binnen- en buitenreizen zonder enig probleem? Omdat het om nep-vluchtelingen gaat. Hoe kan iemand die van een OCMWuitkering leeft een vliegtuigbiljet naar Pakistan betalen? Omdat hij ook een ander inkomen heeft, en dus in feite geen OCMW-steun verdient. Het zou ook interessant zijn te weten wat die mensen gaan doen in Pakistan, broeinest van drughandel, moslimfundamentalisme en terrorisme. De lokale en federale overheden laten begaan. Deels uit lafheid, deels uit nalatigheid. Maar ook uit berekening. Dankzij de snel-belgwet zijn alle vreemdelingen immers potentiële kiezers. Dergelijke toestanden dacht zijn dat een de Wie schandaal. Vlaamse Daarom is regering Belang de nodi- voor- het Vlaams ge stander lessen van zou een trekken streng uit maar het Waalse rechtvaardig dictaat vreemdelingenbeleid. tegen splitsing van Wie onze Brussel-Halle- gastvrijheid en onze vergist steun Vilvoorde, zich. niet Op verdient, 11 juli, mag de Vlaamse die niet langer nationale genieten. Wie onze nodigde wetten, feestdag, minister-president normen en waarden Leterme niet eerbiedigt, (CD&V) hoort zowaar hier de niet ministers thuis. Einde van het van Waals de speeltijd! gewest en de Franse gemeenschap uit voor de lunch. Diezelfde dag schreef Leterme een vrije tribune in de Waalse kranten Frank Vanhecke waarin hij zijn beste Voorzitter Franstalige vrienden opriep Vlaams tot verantwoordelijk Belang federalisme. Leterme weet nochtans heel goed dat CAMPAGNE VOOR ONAFHANKELIJKHEID: GROOT SUCCES Begin juli gaf het Vlaams Belang het startsein van een grootscheepse campagne voor Vlaamse onafhankelijkheid. In een 11-julifolder - die in alle bussen van Vlaanderen viel - werden de Vlaamse troeven en Belgische handicaps op een rijtje gezet. Daarnaast bracht het Vlaams Belang, om te onderstrepen dat Vlaanderen alles in huis heeft om een onafhankelijke lidstaat van de Europese Unie te worden, een Vlaams paspoort en een Proeve van Vlaamse Grondwet uit. Twee brochures geven dan weer een antwoord op veelgestelde vragen over onafhankelijkheid en schetsen een strategie naar Vlaamse zelfstandigheid. Op diverse plaatsen langsheen de taalgrens werden borden geplaatst met het opschrift Hier eindigt België. De taalgrens moet eindelijk een staatsgrens worden. Het Vlaams Belang neemt het Belgische feestjaar 175/25 te baat om een offensief te lanceren voor een Vlaamse staat. België is immers synoniem voor slecht bestuur en politieke blokkeringen. Het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde maakte bovendien ondubbelzinnig duidelijk dat de Waalse minderheid dit land regeert en een behoorlijk bestuur verhindert. Dat de campagne zijn effect niet gemist heeft, bewezen alvast de honderden bestellingen van leeuwenvlaggen. De medewerkers op het nationaal secretariaat van het Vlaams Belang moesten zowaar overuren kloppen om de vlaggen te versturen! Exemplaren van het Vlaams paspoort, de Proeve van Vlaamse Grondwet en de brochures 175 jaar België en Vlaamse onafhankelijkheid kunnen gratis besteld worden bij het nationaal secre- tariaat van het Vlaams Belang, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel (zie de vulbon elders in dit blad). in- FRANSTALIGEN WILLEN ZAVENTEM KAPOT Het Brussels Gewest heeft geluidsnormen bepaald die zo absurd zijn dat elk opstijgend vliegtuig dat over Brussel komt, binnenkort een boete van euro riskeert. De reden? Het door Franstaligen gedomineerde Brussels gewest wil dat enkel de Vlaamse randgemeenten last zouden hebben van het lawaai van de luchthaven van Zaventem. Ze liggen er niet wakker van dat hun gerechtelijke stappen kunnen leiden tot een sluiting van de luchthaven en een verlies van jobs. Wat slecht is voor Zaventem, is goed voor de Waalse luchthavens van Bierset en Charleroi (het zogenaamde Brussels South ), lijken ze te denken. Toeval of niet, de Walen hebben zwaar geïnvesteerd om de capaciteit van beide luchthavens sterk te verhogen. En het is wellicht een ander toeval dat de Waalse federale minister Reynders onlangs pleitte voor een tweede nationale luchthaven.

5 MOSLIMTERRORISME: DREIGING NUMMER ÉÉN Na de bloedige islamitische bomaanslagen in Londen op 7 juli is heel Europa wakker geschud. Het besef begint te groeien dat extremistische moslims hun heilige oorlog (jihad) steeds meer in de praktijk beginnen te brengen. Deze oorlog is in de allereerste plaats gericht tegen de Europese, westerse beschaving, tegen onze vrijheid en onze welvaart. CITATEN Het multiculturalisme is een tragische vergissing die de westerse beschaving duur te staan zal komen. De overdreven openheid van het Westen voor immigranten met een andere culturele achtergrond vergemakkelijkt de aanslagen door radicale islamisten in westerse landen. Vaclav Klaus, president van Tsjechië, in Mlada Fronta Dnes van 16 juli Volgens Het Laatste Nieuws wonen in België moslims die er erg radicale ideeën op nahouden (12 juli). Van die kan er een zeshonderdtal als gevaarlijk bestempeld worden, omdat ze bereid zijn vroeg of laat tot terreuracties over te gaan. Velen van hen zijn jongeren, soms minderjarig zelfs, die actief gerekruteerd worden door ronselaars van Al-Qaeda. Om hand- en spandiensten te verlenen aan terreurcellen in ons land, of om zich in Irak op te gaan offeren voor de heilige zaak. ONZE JONGENS BIJ AL-QAEDA In het verleden is meermaals gebleken dat België een vrijhaven is voor terroristen van allerlei pluimage. Leden van terreurgroepen worden met rust gelaten zolang er hier geen bommen ontploffen. De moordenaars van de Afghaanse verzetsleider Massoud hadden een Belgisch paspoort op zak. In de Amerikaanse terroristengevangenis van Guantanamo Bay zaten overigens ook een paar van onze jongens uit Molenbeek en Schaarbeek. En de Spaanse autoriteiten wezen erop dat de Al-Qaeda-groep die de bomaanslagen in Madrid pleegde, ruim vertakt is in België. De aanslagen werden wellicht in dit land voorbereid. Verhofstadt en Dewael blijven beweren dat er geen dreiging is voor ons land. Toch zijn er talloze mogelijke doelwitten, denk maar aan de Navo en de Europese instellingen in Brussel, de Antwerpse haven, de kerncentrale in Doel. Bovendien weet iedereen dat het oprukkende fundamentalisme onder de talrijke moslims in onze grootsteden een levensgroot probleem wordt. Daarom moet men nu optreden. Wie zich in ons land vestigt zonder onze wetten, waarden en normen te eerbiedigen, mag niet langer welkom zijn. Het is een kwestie van gezond verstand. Het hele terrorismeprobleem wordt er niet mee opgelost, maar de kweekvijver wordt aangepakt. Over 10 tot 15 jaar zullen allochtonen de meerderheid uitmaken in de grote steden en zitten we wellicht in een etnische burgeroorlog. Dyab Abou Jahjah in Gazet van Antwerpen van 13 juli Ik heb uit naam van de islam gehandeld en zal precies hetzelfde doen als ik ooit vrijkom. (...) Ik voel uw pijn niet, want u bent een ongelovige. Mohammed Bouyeri, moordenaar van de Nederlandse cineast Theo van Gogh, Het Laatste Nieuws van 13 juli Rechtse liberalen bestaan niet en ik wil geen rechts beleid voeren. Rechts hoort niet thuis in mijn partij. VLD er Herman De Croo in Humo van 12 juli CD&V zal nooit een rechtse partij worden. Daarvoor is het gewicht van het ACW te groot. CD&V-senator (en ACW er)etienne Schouppe in Humo van 26 juli Toen ik zei dat we niet in een Vlaamse regering zouden stappen voor de splitsing (van Brussel-Halle-Vilvoorde) een feit was, wist ik heel goed dat dat niet haalbaar was. Maar de achterban verwachtte zo n uitspraak. N-VA-minister Geert Bourgeois in De Morgen van 23 mei DANK U, OCMW Tientallen Pakistaanse en Afghaanse politieke vluchtelingen die klant zijn bij het Antwerpse OCMW, reizen meerdere keren per jaar af naar hun land waar ze zogezegd vervolgd worden. Van het OCMW krijgen ze 613 euro per maand. De meesten werken (uiteraard in het zwart) in nachtwinkels die met geen enkele wetgeving in orde zijn, maar die door de overheid met rust worden gelaten. Men vermoedt dat sommigen in Pakistan in contact staan met islamitische terreurbewegingen. De veiligheidsdiensten hadden al vermoedens, maar beschikten niet over de informatie die bij het OCMW voorhanden was Verhofstadt zou er goed aan doen de eer aan zichzelf te houden en in september een aanleiding te zoeken om ermee te stoppen, liever dan te wachten tot Di Rupo, zoals hij ooit gezegd heeft dat hij zou doen, met de vingers knipt en Verhofstadt verplicht om plaats te maken voor de coalitie tussen PS en CD&V, zeg maar Di Rupo-Leterme, die bijna gênant openlijk, zij het formeel achter de schermen, in de maak is. Mark Grammens in Journaal van 21 juli

6 VANDALISME OP SPEEL- PLEIN TURKENHOFDREEF Het speelplein aan de Turkenhofdreef in Liezele lijkt wel het doelwit van vandalisme. Een uitgebrande vuilnisbak, graffiti, de betonnen draagstructuren van een zitbank die werden weggeklopt. Permanente bewaking is natuurlijk niet mogelijk, maar misschien kan (tijdelijke) camarabewaking soelaas brengen? Wat alleszins zou moeten gebeuren is dat schade onmiddellijk wordt hersteld of dat beschadigde stukken onmiddellijk worden verwijderd. Het is namelijk een bekend gegeven dat een verloederde indruk nog al eens aanleiding geeft tot nog meer vandalisme. Misschien moet ook worden overwogen om het speelplein s nachts af te sluiten. VRUCHTBAAR SINT-AMANDS Bornem heeft voor de zomer eindelijk het cijfer van inwoners bereikt. Dat heeft wat geduurd, want Bornem kent de kleinste bevolkingsgroei in de regio. Buurgemeente Sint-Amands is dan weer de grootste groeier in de regio qua bevolkingsaantal, kon onlangs worden vernomen. Cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek geven een groei te zien met 1,44 %. Vraag is natuurlijk in hoeverre dat aan de geboortecijfers van de autochtone bevolking kan worden toegeschreven. Wie afgaat op het straatbeeld kan inderdaad vermoeden dat het vooral nieuwe inwoners zijn die voor het record hebben gezorgd. Puurs ACHTERGELATEN VATEN BREENDONK ZO ERG NIET Werken Breendonk: vaatje laten staan Enige weken nadat de werken in Breendonk gedaan waren, werden er nog enkele vaten met gevaarlijke producten in de omgeving aangetroffen. Vlaams Belang gemeenteraadslid Peter Peeters vroeg daarover of er dan geen controle was nadat de werven door de aannemer werden verlaten. Het lijkt immers voor de hand te liggen dat op zo n ogenblik wordt nagegaan of de werken wel degelijk correct werden uitgevoerd en of alles proper werd achtergelaten. Dat is hier blijkbaar niet gebeurd, stelde hij vast, en hij vroeg of dat toeval was dan wel of er gewoonlijk wat tijd tussen wordt gelaten. Peeters kreeg te horen dat de gemeente wel degelijk controles uitvoert. Blijkbaar gebeurt dat dan toch niet erg grondig. Het gemeentebestuur trachtte de zaak nog te sussen door te zeggen dat er geen bodemvervuiling is (zijn ze daar wel zeker van?) en dat de buurtbewoners er geen punt van maken. Zij misschien niet, wij wel! GEEN NACHTBUS VOOR KLEIN-BRABANT TIJDENS HET WEEKEINDE In antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Luk Van Nieuwenhuysen bevestigde minister Van Brempt recent dat er plannen bestaan om de weekeind-nachtbussen van en naar Antwerpen uit te breiden naar de eerste en tweede gordel van gemeenten rond de metropool. Ondermeer de Rupelstreek zou hiervoor in aanmerking komen. Zo zou er al een concrete dienstregeling zijn uitgewerkt. Ondanks het feit dat er ook vanuit Klein-Brabant vraag bestaat naar een dergelijke verbinding, is daar op dit ogenblik geen sprake van. Vlaams Belang vraagt dat op zijn minst zou onderzocht worden of er tijdens de weekeinden wel degelijk vraag is naar nachtelijke busverbindingen en hoe groot de vraag desgevallend is. GEZONDHEIDSRISICO S KOUTERWIJK SINT-AMANDS In de loop van de maand april bleek uit de eerste resultaten van een enquête die werd verricht door een socioloog van de universiteit van Gent, dat liefst 85% van de inwoners van de vervuilde Kouterwijk te Sint-Amands de impact van de vervuiling in hun omgeving laag tot zeer laag inschat. Vlaams volksvertegenwoordiger Luk Van Nieuwenhuysen vroeg daarop of aan de betrokkenen wel degelijk werd duidelijk gemaakt wat de gezondheidsrisico s inhouden mocht de toestand onveranderd zijn gebleven. Immers, dergelijke doortastende ingrepen moeten gedragen worden door een meerderheid van de inwoners. De minister antwoordt dat toen de bodemvervuiling werd vastgesteld er om te beginnen een aangetekende brief naar de inwoners werd verstuurd, waarin werd verwezen naar de resultaten van het onderzoek en de preventieve maatregelen die werden genomen. Er werd ook aangegeven dat er wel degelijk sprake was van onmiddellijk gevaar. Wat zijn nu die gezondheidsrisico s? Wel, eigenlijk kan daar geen uitsluitsel over worden gegeven. Door een aantal bewoners werd in de beginfase gevraagd of er een gezondheidsonderzoek kon worden uitge- Kouterwijk: te weinig mensen voor deftig onderzoek. voerd naar de effecten op hun gezondheid. De minister zegt daarover dat dit niet tot de bevoegdheid van OVAM behoort, maar dat een dergelijk onderzoek weinig zin heeft, omdat de testgroep te beperkt is.

7 IS PUURS EEN DRUGSHOL? Het is een vraag die menig lezer wellicht zal doen opschrikken. Maar de vraag is niet zonder grond wanneer we er de criminaliteitscijfers bijhalen die betrekking hebben op drugsdelicten. Toegegeven: de criminaliteitscijfers waarover we beschikken zijn niet recent - zij gaan tot en gaan bovendien sinds 2001 in absolute cijfers uitgedrukt in dalende lijn. Het eerste is echter te wijten aan het feit dat de overheden momenteel geen cijfers meer beschikbaar stellen hebben zij misschien iets te verbergen? En de tweede vaststelling is weinig ter zake doende omdat een aantal drugsmisdrijven door de paarse regering de laatste jaren uit het strafrecht werden gehaald. Heel wat drugsdelicten worden met andere woorden niet meer vervolgd en geverbaliseerd en komen bijgevolg ook niet meer in de statistieken voor. In dergelijke omstandigheden is het dan ook niet abnormaal dat de cijfers dalen! VÉÉL HOGER Waarom zijn wij dan toch gewettigd de vraag te stellen of Puurs een drugshol is? Om de zeer eenvoudige reden dat de beschikbare cijfers ons minstens één ding zeker leren: dat het aantal geregistreerde drugsmisdrijven in Puurs véél hoger ligt dan in de rest van Vlaanderen. Ten bewijze: in 2000 lag het vastgestelde drugsgebruik in Puurs zo maar eventjes 4,2 maal hoger dan het gemiddelde vastgestelde drugsgebruik in Vlaanderen. In 2001 was dit zelfs 5,7 maal hoger! In 2002 viel gelukkig een daling vast te stellen, maar lag het vastgestelde drugsgebruik statistisch gezien in Puurs toch nog altijd 3,1 maal hoger dan in de rest van Vlaanderen. Naast het drugsgebruik, is er ook nog het betrappen op drugsbezit en de handel en fabricage van drugs. Ook in deze beide categorieën is het criminaliteitsgehalte een stuk hoger dan in de rest van Vlaanderen. En dan hebben we het hier nog maar alleen over het zichtbare gedeelte van de drugscriminaliteit, met name diegene die door de politiediensten werd ontdekt en geverbaliseerd. Lees verder volgende blz. GERECHT GEEFT SLECHT SIGNAAL: DRUGSDEALER VRIJGELATEN Midden van de maand augustus slaagde de politie van Klein-Brabant erin om in het centrum van Puurs een drugsdealer op te pakken. De man had 50 gram marihuana op zak en verklaarde dat hij verschillende drugsverslaafden uit Puurs regelmatig bevoorraadde. Begrijpe wie begrijpen kan, maar de drugsdealer werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten, zij het onder een aantal voorwaarden. Het Vlaams Belang vindt het geen goed signaal van het gerecht dat iemand die anderen uit puur winstbejag in het verderf stort er zo goedkoop van afkomt. Voor drugsdealers eisen wij nultolerantie en de strengste straffen. De helft van de scholieren experimenteert met drugs, zo bleek een aantal maanden terug uit berichten in de pers. Het probleem is niet nieuw. De politiecontrole destijds op Sjabi te Puurs baarde in heel Vlaanderen opzien. Net voor de zomervakantie verscheen in Het Nieuwsblad een reportage, gemaakt aan een schoolpoort in Bornem. Uit vraaggesprekken met scholieren bleek dat zowat één op vier van de aangesproken jongeren al had gebruikt, een belangrijk aantal gebruikt zelfs dagelijks en uit een steekproef in een klas blijkt dat iedereen weet waar je een voorraad cannabis kan inslaan. Ondanks de inspanningen ER ZIJN GEEN SOFT DRUGS inzake preventie komt het ons voor dat sommige jongeren en misschien ook wel hun ouders, de gevaren van de zogenaamde soft drugs niet of niet voldoende beseffen. En toch is het een probleem dat mijns inziens nog altijd wordt onderschat, geminimaliseerd. In een programma dat de BBC televisie voor de zomer uitzond, werd aangetoond dat minstens 75% van de jongeren die voor psychose in behandeling zijn, van jongs af aan cannabis hebben gebruikt. Een aantal onder hen lijdt zelfs aan schizofrenie. Het onschuldige cannabis tast wel degelijk de hersenen aan, bleek uit de reportage. Mensen die als jongere geregeld cannabis hebben gebruikt, zijn anders dan ze zouden geweest zijn hadden ze nooit soft drug gebruikt. Bovendien is er wel degelijk wat aan van de zogenaamde stapsteentheorie. Met andere woorden, je begint met soft drugs maar je eindigt bij hard drugs. Dat geldt zeker voor mensen die reeds van op jonge leeftijd cannabis zijn beginnen gebruiken. Het gebruik van cannabis heeft immers een dusdanig effect op de hersenen dat de drang naar zwaarder spul inderdaad groter wordt. Dat is onrustwekkend. Intussen blijft het gedoogbeleid er voor zorgen dat jongeren eigenlijk niet goed weten wat mag en wat niet mag. Nog erger lijkt het mij dat ze gewoon niet inzien waarmee ze bezig zijn en welke de gevolgen zijn. Hoe erg voor de gezondheid het regelmatig roken van sigaretten ook is, hoe gevaarlijk het overmatig gebruik van alcohol, hoe verslavend koffie ook kan zijn. het is goed om daar allemaal op te wijzen, maar de vergelijking met drugs minimaliseert de inschatting van het gevaar van die laatsten. Ook op het vlak van preventie valt er dus heel wat na te denken, maar ook : te doen. WH

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens.

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens. CRABV 52 COM 397 16/12/2008 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DINSDAG 16 DECEMBER 2008 Voormiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MARDI 16 DECEMBRE 2008 Matin De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 2 4/09/12 11:05 Ten geleide Op 14 oktober aanstaande trekken we weer naar de stembus om nieuwe gemeente-, districts- en provincieraden

Nadere informatie

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel Magazine www.vlaamsbelang.org Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Uitgave van de Vlaams-nationale partij Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 10 nr. 1 januari 2013 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans,

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt. Onderzoek naar steunbronnen voor ouders en naasten

Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt. Onderzoek naar steunbronnen voor ouders en naasten Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt Onderzoek naar steunbronnen voor ouders en naasten Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt Onderzoek naar steunbronnen voor

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN C32 WEL3 Zit ting 2004-2005 26 oktober 2004 HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag om uitleg van mevrouw Vera Jans tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 14.03 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is geopend.

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie C133 - OPE12 Zitting 2005-2006 7 februari 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Voorlopige niet gecorrigeerde versie Niet citeren zonder de bron te

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking vergadering C51 BUI2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 5 november 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck Stuk 750 (1996-1997) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 3 mei 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Kris Van Dijck houdende regelgeving omtrent openbare toiletten en toiletten toegankelijk voor het

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen.

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen. de blauwe Zemstenaar Nr 2-2012 - Uitgave van Open Vld Zemst Zorgen voor EIGEN pensioen De kas is leeg. Juist zegt de burgemeester in de krant. Maar CD&V/N-VA en sp.a vangen de vergrijzing nu al op. Het

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie