Krant PUURS/ST.AMANDS TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST EDITIE IEPER PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krant PUURS/ST.AMANDS TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST EDITIE IEPER PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK?"

Transcriptie

1 PUURS/ST.AMANDS EDITIE IEPER Krant Nr. 3 september ember 2005 Ver. uitg. F. Vanhecke, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel ZATERDAG 15 OKTOBER UUR TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST INSCHRIJVINGEN: 0479/ PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK? Luk Van Linden Geconfronteerd met het feit dat heel wat misdrijven ingevolge de werkoverlast door het gerecht in de praktijk niet meer werden vervolgd, werd in 1999 door de toenmalige regering beslist om de gemeentelijke administratieve sancties in het leven te roepen. Het kwam erop neer dat de gemeentelijke overheid voortaan ook een aantal kleinere misdrijven en gedragingen die maatschappelijk wel als zeer storend worden ervaren, zou kunnen bestraffen met administratieve boetes. Sindsdien zijn er dus drie wijzen waarop misdrijven worden afgehandeld. Ten eerste zijn er misdrijven die in het Strafwetboek staan en waarvoor alléén de rechtbanken bevoegd zijn. Ten tweede zijn er een aantal lichtere misdrijven uit het Strafwetboek die door het gerecht, maar nu ook door de gemeente via administratieve sancties kunnen worden afgehandeld, met name wanneer het gerecht niet optreedt. En tenslotte zijn er een aantal misdrijven en storende gedragingen die volledig uit het Strafwetboek werden gehaald en waarvoor uitsluitend de gemeenten nog bestraffend kunnen optreden. GEPASTE REACTIE Over de tweede categorie storende gedragingen en misdrijven hebben de drie gemeenten van de politiezone Klein-Brabant nu een overeenkomst gesloten met de Procureur des Konings, zeg maar het gerecht, van het arrondissement Mechelen. In feite komt het erop neer dat de gemeenten van onze politiezone ervan afzien om gemeentelijke administratieve sancties Lees verder volgende blz. ONRECHTMATIGE TOEWIJZINGEN VAN SOCIALE WONINGEN LEES BLZ. 3 GEZONDHEIDSRISICO S KOUTERWIJK ST AMANDS LEES BLZ. 6 IS PUURS EEN DRUGSHOL? LEES BLZ. 7-8 Cordon is levensverzekering van linkse partijen U heeft in de maanden voorafgaand aan de zomervakantie ongetwijfeld vastgesteld dat de pers zwaar in de aanval is gegaan tegen het Vlaams Belang. Telkens waren de beschuldigingen van racisme niet uit de lucht. Vlaams Belang is niet alleen de voortzetting van het Vlaams Blok, neen Vlaams Belang is nog een stuk erger dan het vroegere Vlaams Blok! Mag ik mij aan een voorspelling wagen? De volgende twaalf maanden zal het alleen maar erger worden. De linkse pers wil er absoluut voor zorgen dat de CD&V en de VLD er zelfs niet aan zullen durven denken om na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in coalitie te gaan met het Vlaams Belang. Neem nu dat de CD&V in Puurs een coalitiepartner nodig heeft. De VLD houdt zich alvast aanbevolen. Evenwel, vermits burgemeester Van den Heuvel maar een koele minnaar is van het cordon hij verklaarde een tijd geleden geen samenwerking met het Vlaams Belang uit te sluiten- behoort een samenwerking met onze Vlaams-nationale partij misschien wel tot de mogelijkheden. Vergis u nochtans niet. Als wij ooit zouden worden gevraagd om aan het bestuur deel te nemen, dan zijn we bereid dat te doen. Dat zal evenwel nooit ten koste van de essentie van ons programma gaan. Wij hebben ook plaatselijk immers geen moeite met onze rol als oppositiepartij. Kritisch waar het moet, opbouwend waar het kan. Luk Van Nieuwenhuysen

2 te bepalen en bijgevolg geen gemeentelijke ambtenaren aanstellen om boetes uit te schrijven voor deze overtredingen. Het gerecht van zijn kant engageert er zich wel toe een gepaste maatschappelijke reactie te verlenen met bijzondere aandacht voor de belangen van de slachtoffers, onder voorbehoud van een technisch sepot of een gemotiveerd opportuniteitssepot. Het zal ook jaarlijks een overzicht verstrekken aan de burgemeester over het gevolg dat het heeft gegeven aan wetsovertredingen. Koen Van den Heuvel, op dit ogenblik voorzitter van de politiezone Klein-Brabant, verdedigde in juli nog dit protocol in een vraaggesprek met een krant. Hij toonde zich overtuigd dat dit niet tot gevolg zou hebben dat overtredingen onbestraft zouden blijven. TWIJFEL Maar mogen we daar wel zo zeker van zijn? Wij hebben er in alle geval onze twijfels over. Om te beginnen, wat is dat, een gepaste maatschappelijke reactie? En wat wordt er bedoeld met een gemotiveerd opportuniteitssepot, of in mensentaal, een gemotiveerde beslissing om niet te vervolgen? Wat echter vooral onze argwaan opwekt, is de volgende passage uit het protocol: Indien de beschikbare capaciteit van het parket niet toelaat om het vereiste gevolg te geven aan de opgestelde processen-verbaal voor inbreuken op de gemeentelijke politieverordeningen en reglementen verwittigt de Procureur des Konings hiervan onverwijld de burgemeester. En wat gebeurt er dan? Dat vertelt het protocol er niet bij. Maar wat er dan te gebeuren staat, is dat een aantal misdrijven of maatschappelijk storende gedragingen op dat ogenblik niet meer zullen worden bestraft en dat de gemeenten niet onmiddellijk in staat zullen zijn om daar zelf sanctionerend tegen op te treden. Want zij zullen reglementair niet voorbereid zijn om dat te doen (geen strafbepalingen in de reglementen). En ook administratief zullen zij niet in staat zijn om direct gepast te reageren (geen speciaal aangeduide ambtenaren, geen ervaring). Er zullen met andere woorden vele kostbare maanden voorbijgaan voordat de gemeenten aan een dergelijke situatie van straffeloosheid zullen kunnen verhelpen. HET GERECHT EERST Toegegeven, ook wij zijn er voorstanders van dat misdrijven in de eerste plaats door het gerecht worden afgehandeld én bestraft. Wij geven er de voorkeur aan dat misdrijven worden bestraft eerder met strafrechterlijke dan met administratieve sancties. Maar als het gerecht in gebreke blijft, dan hebben wij liever dat de gemeente straffen oplegt dan dat er helemaal niets gebeurt. Welnu, wij hebben stellig de indruk dat een eventueel plaatsvervangend optreden van de gemeente alvast een stuk moeilijker wordt met dit protocol. Puurs VEURTSTRAAT BREENDONK : HET GAAT MAAR OM 7 HUIZEN De mensen van de Veurtstraat in Puurs zijn het gedaver van het vrachtverkeer in hun omgeving al een hele tijd beu. Ook verderop in Londerzeel maken ze hun ongenoegen meer dan duidelijk met borden en spandoeken. Op 29 maart kwamen ze met de gemeentebesturen van Puurs en Londerzeel aan tafel om de problematiek van de ontsluiting van bedrijven die aan de A12 liggen te bespreken. Het gemeentebestuur beloofde de zaak voor te leggen aan het Vlaams Gewest, maar uit navraag bleek men daar alvast van niets op de hoogte te zijn. Niet echt netjes. Vlaams Belang gemeenteraadslid Luk Van Linden kaartte de zaak aan op de Puurse gemeenteraad van juni. Hij wilde weten hoe de zaak verder moest. Een aparte in- en uitrit op de A12 zegt het gemeentebestuur niet te zien zitten, want Luk Van Linden stelde vragen bij verkeerssituatie Veurtstraat UITZENDKANTOOR POOLSE ARBEIDERS NAUWGEZETTE CONTROLE BLIJFT AANGEWEZEN dat zou te gevaarlijk zijn. Burgemeester Vandenheuvel trachtte de zaak te relativeren en deelde de gemeenteraad mee dat aan de minister werd gevraagd om de aanleg van een laterale weg langs de A12 te bekijken. Hij leek er nogal gerust in dat er tegen september een antwoord zou komen. Luk Van Linden beloofde hem alvast op de zaak terug te komen. Vlaams volksvertegenwoordiger Luk Van Nieuwenhuysen richtte intussen ook al een vraag aan minister Peeters. Dit is een dossier dat zowel gemeentelijk als op Vlaams niveau de nodige aandacht verdient. Sommigen vinden dat blijkbaar overdreven. Het is allemaal niet zo belangrijk. Een van hen is de schepen van Openbare Werken van Puurs. Die liet tijdens de discussie in de gemeenteraad slechts even van zich horen. Het was om op te merken dat het toch maar om zeven huizen ging. Maar om zeven gezinnen dus, die blijkbaar zijn aandacht niet waard zijn. Het Klein-Brabantse uitzendbedrijf dat (goedkope) Poolse arbeiders met een dubbele Duits-Poolse nationaliteit inzet, heeft tot nog toe geen Vlaamse decreten overtreden, deelde minister Vandenbroucke mee aan Vlaams volksvertegenwoordiger Luk Van Nieuwenhuysen. Die vroeg naar de resultaten van het onderzoek dat door de Inspectie Werkgelegenheid werd uitgevoerd. De Inspectie volgt samen met de federale inspectiediensten dit dossier overigens verder op. De federale overheidsdienst Toezicht Sociale Wetten onderzoekt trouwens een aantal feiten die tijdens de controle werden vastgesteld, maar die niet verder worden gespecificeerd. De Vlaamse administratie gaat dan weer de echtheid van de documenten die ter staving worden voorgelegd nauwgezet na. Vlaams Belang zal ook in de toekomst deze aangelegenheid blijven opvolgen.

3 ONRECHTMATIGE TOEWIJZINGEN VAN SOCIALE WONINGEN Toen SPa parlementslid Vandermaelen zich in juni geroepen voelde om te pleiten voor het actief opsporen van Belgen met een tweede verblijf in het buitenland ten einde hen daarvoor te kunnen belasten, pareerde zijn VLD collega Rik Daems dit door te vragen dat zou worden nagegaan hoeveel en welke huurders van sociale woningen zelf een huis bezitten. De wachtlijsten zouden verdwijnen, voorspelde hij, als van alle Marokkanen en Turken die een sociale woning huren, zou worden nagegaan of ze al dan niet zelf een huis bezitten in hun land van herkomst. Wie een sociale woning huurt mag immers zelf geen woning be- zitten. Dat is nogal logisch. Evenwel, er stelt zich een probleem om dat na te trekken. Dat gaf minister Keulen al enkele maanden geleden toe op een vraag van Luk Van Nieuwenhuysen. De sociale woningmaatschappijen geraken niet aan de informatie. Het Belgische ministerie van Financiën mag dergelijke gegevens niet vrijgeven voor andere Hoeveel huurders bezitten zelf een huis? ASBESTVERVUILING IN PUURS dan fiscale doelstellingen. En in de herkomstlanden van de allochtonen is men ook niet scheutig om die informatie vrij te geven. Er moesten bilaterale akkoorden komen met de betrokken landen, stelde Keulen in februari. Naar aanleiding van de uitspraken van VLD-er Rik Daems stelde GEEN VLAGGEN IN VOORRAAD? Van een burgemeester die ook Vlaams parlementslid is mag worden verwacht dat hij weet dat op elf juli, onze nationale feestdag, alle openbare gebouwen moeten worden bevlagd. In Puurs en deelgemeenten stonden dit jaar evenwel heel wat gebouwen er zonder vlaggen bij. Volgend jaar beter? GEMEENTE KRIJGT PAS NU OVERZICHTSLIJST ONDERZOCHTE PERCELEN Naar aanleiding van de berichten over de verspreide asbestvervuiling, ondermeer in Puurs, verwonderde Vlaams Belang er zich over dat het gemeentebestuur geen kopie ontving van de rapporten m.b.t. de individuele bodemonderzoeken die op het grondgebied van Puurs werden uitgevoerd. Volgens een antwoord van minister Peeters op een vraag van Luk Van Nieuwenhuysen blijkt dit het gevolg te zijn van een plotse besparingsdrang inzake papierverbruik. De rapporten nemen teveel papier in beslag. Dat lijkt ons in een tijd van elektronische informatieverspreiding een merkwaardige gang van zaken. Eveneens merkwaardig is het feit dat de burgemeester een brief ondertekende die samen met de rapporten naar de betrokken inwoners werd gestuurd, zonder dat de gemeente dus op de hoogte was van de inhoud van die rapporten. Rond half juli zou de gemeente wel een overzicht gekregen hebben van alle onderzochte percelen. Op de vraag of er geen preventieve maatregelen moesten worden genomen, verwijst de minister naar instructies die aan de inwoners werden gegeven om het risico van de aanwezige asbestcementdraailingen te beperken. In opdracht van OVAM werd ten slotte een code van goede praktijk voor de verwijdering van asbestcementdraailingen opgesteld. Het is nu nog wachten op de conform verklaring van het beschrijvend bodemonderzoek en uiteindelijk de verwijdering van de vervuiling. Van Nieuwenhuysen een vraag aan de VLD minister van Huisvesting over de stand van zaken van die akkoorden. En wat dacht u? De zaak wordt nog bestudeerd, zegt Keulen. Van Nieuwenhuysen merkte op dat Nederland reeds in 2001 een gelijkaardig akkoord had afgesloten met de Marokkaanse autoriteiten. Er valt dus niet veel meer te bestuderen. Peter Peeters AUTOMARKT NAAR PUURS? Begin mei werd bekend dat er onderhandelingen zouden zijn tussen het gemeentebestuur en de zaakvoerder van Autostad in Wilrijk om de Automarkt naar Puurs te brengen. Vlaams Belang liet al meteen weten dat de komst van die Automarkt geen goede zaak is, ongeacht de plaats van inplanting. Enerzijds zijn er de verkeerstechnische aspecten. Er is sprake van de Pullaar waar zelfs bijkomende verkeersinfrastructuur zou worden aangelegd. Anderzijds is er de mogelijke komst van mensen die zich met activiteiten bezighouden die zich aan de rand van de legaliteit situeren. Niet voor niets wil het gemeentebestuur van Antwerpen van de zaak af. De veelvuldige overlast is een feit en de inzet van de politiediensten zal ongetwijfeld noodzakelijk zijn. Daarvoor zal heel Klein-Brabant dan kunnen opdraaien. Vlaams Belang fractievoorzitter Luk Van Linden agendeerde de aangelegenheid op de gemeenteraad van mei. Burgemeester Vandenheuvel trachtte er zich van af te maken met de zoethouder dat het veeleer om aftastende gesprekken dan om echte onderhandelingen ging. Niets aan de hand dus. Of toch? Want Vandenheuvel zegde ook dat het niet de bedoeling was om een automarkt zoals die vandaag in Wilrijk bestaat, naar Puurs te brengen. Onder welke vorm dan wèl, vragen wij ons af?

4 ORDE OP ZAKEN Wie voldoet aan de normen om erkend te worden als politiek vluchteling, mag in België blijven. Wie niet voldoet, ook. Dat is de kern van het Belgische vluchtelingenbeleid. Het absurde van dat wanbeleid kwam onlangs nog maar eens tot uiting toen bleek dat Pakistaanse OCMW-klanten uit Antwerpen, erkende politieke vluchtelingen, regelmatig met het vliegtuig naar hun land reizen. Dat zou men eens moeten uitleggen. Een politiek vluchteling is toch iemand die omwille van zijn politieke of godsdienstige overtuiging vervolgd wordt in eigen land, en moet vrezen voor zijn leven of minstens zijn vrijheid? Hoe kan het dan dat die mensen binnen- en buitenreizen zonder enig probleem? Omdat het om nep-vluchtelingen gaat. Hoe kan iemand die van een OCMWuitkering leeft een vliegtuigbiljet naar Pakistan betalen? Omdat hij ook een ander inkomen heeft, en dus in feite geen OCMW-steun verdient. Het zou ook interessant zijn te weten wat die mensen gaan doen in Pakistan, broeinest van drughandel, moslimfundamentalisme en terrorisme. De lokale en federale overheden laten begaan. Deels uit lafheid, deels uit nalatigheid. Maar ook uit berekening. Dankzij de snel-belgwet zijn alle vreemdelingen immers potentiële kiezers. Dergelijke toestanden dacht zijn dat een de Wie schandaal. Vlaamse Daarom is regering Belang de nodi- voor- het Vlaams ge stander lessen van zou een trekken streng uit maar het Waalse rechtvaardig dictaat vreemdelingenbeleid. tegen splitsing van Wie onze Brussel-Halle- gastvrijheid en onze vergist steun Vilvoorde, zich. niet Op verdient, 11 juli, mag de Vlaamse die niet langer nationale genieten. Wie onze nodigde wetten, feestdag, minister-president normen en waarden Leterme niet eerbiedigt, (CD&V) hoort zowaar hier de niet ministers thuis. Einde van het van Waals de speeltijd! gewest en de Franse gemeenschap uit voor de lunch. Diezelfde dag schreef Leterme een vrije tribune in de Waalse kranten Frank Vanhecke waarin hij zijn beste Voorzitter Franstalige vrienden opriep Vlaams tot verantwoordelijk Belang federalisme. Leterme weet nochtans heel goed dat CAMPAGNE VOOR ONAFHANKELIJKHEID: GROOT SUCCES Begin juli gaf het Vlaams Belang het startsein van een grootscheepse campagne voor Vlaamse onafhankelijkheid. In een 11-julifolder - die in alle bussen van Vlaanderen viel - werden de Vlaamse troeven en Belgische handicaps op een rijtje gezet. Daarnaast bracht het Vlaams Belang, om te onderstrepen dat Vlaanderen alles in huis heeft om een onafhankelijke lidstaat van de Europese Unie te worden, een Vlaams paspoort en een Proeve van Vlaamse Grondwet uit. Twee brochures geven dan weer een antwoord op veelgestelde vragen over onafhankelijkheid en schetsen een strategie naar Vlaamse zelfstandigheid. Op diverse plaatsen langsheen de taalgrens werden borden geplaatst met het opschrift Hier eindigt België. De taalgrens moet eindelijk een staatsgrens worden. Het Vlaams Belang neemt het Belgische feestjaar 175/25 te baat om een offensief te lanceren voor een Vlaamse staat. België is immers synoniem voor slecht bestuur en politieke blokkeringen. Het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde maakte bovendien ondubbelzinnig duidelijk dat de Waalse minderheid dit land regeert en een behoorlijk bestuur verhindert. Dat de campagne zijn effect niet gemist heeft, bewezen alvast de honderden bestellingen van leeuwenvlaggen. De medewerkers op het nationaal secretariaat van het Vlaams Belang moesten zowaar overuren kloppen om de vlaggen te versturen! Exemplaren van het Vlaams paspoort, de Proeve van Vlaamse Grondwet en de brochures 175 jaar België en Vlaamse onafhankelijkheid kunnen gratis besteld worden bij het nationaal secre- tariaat van het Vlaams Belang, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel (zie de vulbon elders in dit blad). in- FRANSTALIGEN WILLEN ZAVENTEM KAPOT Het Brussels Gewest heeft geluidsnormen bepaald die zo absurd zijn dat elk opstijgend vliegtuig dat over Brussel komt, binnenkort een boete van euro riskeert. De reden? Het door Franstaligen gedomineerde Brussels gewest wil dat enkel de Vlaamse randgemeenten last zouden hebben van het lawaai van de luchthaven van Zaventem. Ze liggen er niet wakker van dat hun gerechtelijke stappen kunnen leiden tot een sluiting van de luchthaven en een verlies van jobs. Wat slecht is voor Zaventem, is goed voor de Waalse luchthavens van Bierset en Charleroi (het zogenaamde Brussels South ), lijken ze te denken. Toeval of niet, de Walen hebben zwaar geïnvesteerd om de capaciteit van beide luchthavens sterk te verhogen. En het is wellicht een ander toeval dat de Waalse federale minister Reynders onlangs pleitte voor een tweede nationale luchthaven.

5 MOSLIMTERRORISME: DREIGING NUMMER ÉÉN Na de bloedige islamitische bomaanslagen in Londen op 7 juli is heel Europa wakker geschud. Het besef begint te groeien dat extremistische moslims hun heilige oorlog (jihad) steeds meer in de praktijk beginnen te brengen. Deze oorlog is in de allereerste plaats gericht tegen de Europese, westerse beschaving, tegen onze vrijheid en onze welvaart. CITATEN Het multiculturalisme is een tragische vergissing die de westerse beschaving duur te staan zal komen. De overdreven openheid van het Westen voor immigranten met een andere culturele achtergrond vergemakkelijkt de aanslagen door radicale islamisten in westerse landen. Vaclav Klaus, president van Tsjechië, in Mlada Fronta Dnes van 16 juli Volgens Het Laatste Nieuws wonen in België moslims die er erg radicale ideeën op nahouden (12 juli). Van die kan er een zeshonderdtal als gevaarlijk bestempeld worden, omdat ze bereid zijn vroeg of laat tot terreuracties over te gaan. Velen van hen zijn jongeren, soms minderjarig zelfs, die actief gerekruteerd worden door ronselaars van Al-Qaeda. Om hand- en spandiensten te verlenen aan terreurcellen in ons land, of om zich in Irak op te gaan offeren voor de heilige zaak. ONZE JONGENS BIJ AL-QAEDA In het verleden is meermaals gebleken dat België een vrijhaven is voor terroristen van allerlei pluimage. Leden van terreurgroepen worden met rust gelaten zolang er hier geen bommen ontploffen. De moordenaars van de Afghaanse verzetsleider Massoud hadden een Belgisch paspoort op zak. In de Amerikaanse terroristengevangenis van Guantanamo Bay zaten overigens ook een paar van onze jongens uit Molenbeek en Schaarbeek. En de Spaanse autoriteiten wezen erop dat de Al-Qaeda-groep die de bomaanslagen in Madrid pleegde, ruim vertakt is in België. De aanslagen werden wellicht in dit land voorbereid. Verhofstadt en Dewael blijven beweren dat er geen dreiging is voor ons land. Toch zijn er talloze mogelijke doelwitten, denk maar aan de Navo en de Europese instellingen in Brussel, de Antwerpse haven, de kerncentrale in Doel. Bovendien weet iedereen dat het oprukkende fundamentalisme onder de talrijke moslims in onze grootsteden een levensgroot probleem wordt. Daarom moet men nu optreden. Wie zich in ons land vestigt zonder onze wetten, waarden en normen te eerbiedigen, mag niet langer welkom zijn. Het is een kwestie van gezond verstand. Het hele terrorismeprobleem wordt er niet mee opgelost, maar de kweekvijver wordt aangepakt. Over 10 tot 15 jaar zullen allochtonen de meerderheid uitmaken in de grote steden en zitten we wellicht in een etnische burgeroorlog. Dyab Abou Jahjah in Gazet van Antwerpen van 13 juli Ik heb uit naam van de islam gehandeld en zal precies hetzelfde doen als ik ooit vrijkom. (...) Ik voel uw pijn niet, want u bent een ongelovige. Mohammed Bouyeri, moordenaar van de Nederlandse cineast Theo van Gogh, Het Laatste Nieuws van 13 juli Rechtse liberalen bestaan niet en ik wil geen rechts beleid voeren. Rechts hoort niet thuis in mijn partij. VLD er Herman De Croo in Humo van 12 juli CD&V zal nooit een rechtse partij worden. Daarvoor is het gewicht van het ACW te groot. CD&V-senator (en ACW er)etienne Schouppe in Humo van 26 juli Toen ik zei dat we niet in een Vlaamse regering zouden stappen voor de splitsing (van Brussel-Halle-Vilvoorde) een feit was, wist ik heel goed dat dat niet haalbaar was. Maar de achterban verwachtte zo n uitspraak. N-VA-minister Geert Bourgeois in De Morgen van 23 mei DANK U, OCMW Tientallen Pakistaanse en Afghaanse politieke vluchtelingen die klant zijn bij het Antwerpse OCMW, reizen meerdere keren per jaar af naar hun land waar ze zogezegd vervolgd worden. Van het OCMW krijgen ze 613 euro per maand. De meesten werken (uiteraard in het zwart) in nachtwinkels die met geen enkele wetgeving in orde zijn, maar die door de overheid met rust worden gelaten. Men vermoedt dat sommigen in Pakistan in contact staan met islamitische terreurbewegingen. De veiligheidsdiensten hadden al vermoedens, maar beschikten niet over de informatie die bij het OCMW voorhanden was Verhofstadt zou er goed aan doen de eer aan zichzelf te houden en in september een aanleiding te zoeken om ermee te stoppen, liever dan te wachten tot Di Rupo, zoals hij ooit gezegd heeft dat hij zou doen, met de vingers knipt en Verhofstadt verplicht om plaats te maken voor de coalitie tussen PS en CD&V, zeg maar Di Rupo-Leterme, die bijna gênant openlijk, zij het formeel achter de schermen, in de maak is. Mark Grammens in Journaal van 21 juli

6 VANDALISME OP SPEEL- PLEIN TURKENHOFDREEF Het speelplein aan de Turkenhofdreef in Liezele lijkt wel het doelwit van vandalisme. Een uitgebrande vuilnisbak, graffiti, de betonnen draagstructuren van een zitbank die werden weggeklopt. Permanente bewaking is natuurlijk niet mogelijk, maar misschien kan (tijdelijke) camarabewaking soelaas brengen? Wat alleszins zou moeten gebeuren is dat schade onmiddellijk wordt hersteld of dat beschadigde stukken onmiddellijk worden verwijderd. Het is namelijk een bekend gegeven dat een verloederde indruk nog al eens aanleiding geeft tot nog meer vandalisme. Misschien moet ook worden overwogen om het speelplein s nachts af te sluiten. VRUCHTBAAR SINT-AMANDS Bornem heeft voor de zomer eindelijk het cijfer van inwoners bereikt. Dat heeft wat geduurd, want Bornem kent de kleinste bevolkingsgroei in de regio. Buurgemeente Sint-Amands is dan weer de grootste groeier in de regio qua bevolkingsaantal, kon onlangs worden vernomen. Cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek geven een groei te zien met 1,44 %. Vraag is natuurlijk in hoeverre dat aan de geboortecijfers van de autochtone bevolking kan worden toegeschreven. Wie afgaat op het straatbeeld kan inderdaad vermoeden dat het vooral nieuwe inwoners zijn die voor het record hebben gezorgd. Puurs ACHTERGELATEN VATEN BREENDONK ZO ERG NIET Werken Breendonk: vaatje laten staan Enige weken nadat de werken in Breendonk gedaan waren, werden er nog enkele vaten met gevaarlijke producten in de omgeving aangetroffen. Vlaams Belang gemeenteraadslid Peter Peeters vroeg daarover of er dan geen controle was nadat de werven door de aannemer werden verlaten. Het lijkt immers voor de hand te liggen dat op zo n ogenblik wordt nagegaan of de werken wel degelijk correct werden uitgevoerd en of alles proper werd achtergelaten. Dat is hier blijkbaar niet gebeurd, stelde hij vast, en hij vroeg of dat toeval was dan wel of er gewoonlijk wat tijd tussen wordt gelaten. Peeters kreeg te horen dat de gemeente wel degelijk controles uitvoert. Blijkbaar gebeurt dat dan toch niet erg grondig. Het gemeentebestuur trachtte de zaak nog te sussen door te zeggen dat er geen bodemvervuiling is (zijn ze daar wel zeker van?) en dat de buurtbewoners er geen punt van maken. Zij misschien niet, wij wel! GEEN NACHTBUS VOOR KLEIN-BRABANT TIJDENS HET WEEKEINDE In antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Luk Van Nieuwenhuysen bevestigde minister Van Brempt recent dat er plannen bestaan om de weekeind-nachtbussen van en naar Antwerpen uit te breiden naar de eerste en tweede gordel van gemeenten rond de metropool. Ondermeer de Rupelstreek zou hiervoor in aanmerking komen. Zo zou er al een concrete dienstregeling zijn uitgewerkt. Ondanks het feit dat er ook vanuit Klein-Brabant vraag bestaat naar een dergelijke verbinding, is daar op dit ogenblik geen sprake van. Vlaams Belang vraagt dat op zijn minst zou onderzocht worden of er tijdens de weekeinden wel degelijk vraag is naar nachtelijke busverbindingen en hoe groot de vraag desgevallend is. GEZONDHEIDSRISICO S KOUTERWIJK SINT-AMANDS In de loop van de maand april bleek uit de eerste resultaten van een enquête die werd verricht door een socioloog van de universiteit van Gent, dat liefst 85% van de inwoners van de vervuilde Kouterwijk te Sint-Amands de impact van de vervuiling in hun omgeving laag tot zeer laag inschat. Vlaams volksvertegenwoordiger Luk Van Nieuwenhuysen vroeg daarop of aan de betrokkenen wel degelijk werd duidelijk gemaakt wat de gezondheidsrisico s inhouden mocht de toestand onveranderd zijn gebleven. Immers, dergelijke doortastende ingrepen moeten gedragen worden door een meerderheid van de inwoners. De minister antwoordt dat toen de bodemvervuiling werd vastgesteld er om te beginnen een aangetekende brief naar de inwoners werd verstuurd, waarin werd verwezen naar de resultaten van het onderzoek en de preventieve maatregelen die werden genomen. Er werd ook aangegeven dat er wel degelijk sprake was van onmiddellijk gevaar. Wat zijn nu die gezondheidsrisico s? Wel, eigenlijk kan daar geen uitsluitsel over worden gegeven. Door een aantal bewoners werd in de beginfase gevraagd of er een gezondheidsonderzoek kon worden uitge- Kouterwijk: te weinig mensen voor deftig onderzoek. voerd naar de effecten op hun gezondheid. De minister zegt daarover dat dit niet tot de bevoegdheid van OVAM behoort, maar dat een dergelijk onderzoek weinig zin heeft, omdat de testgroep te beperkt is.

7 IS PUURS EEN DRUGSHOL? Het is een vraag die menig lezer wellicht zal doen opschrikken. Maar de vraag is niet zonder grond wanneer we er de criminaliteitscijfers bijhalen die betrekking hebben op drugsdelicten. Toegegeven: de criminaliteitscijfers waarover we beschikken zijn niet recent - zij gaan tot en gaan bovendien sinds 2001 in absolute cijfers uitgedrukt in dalende lijn. Het eerste is echter te wijten aan het feit dat de overheden momenteel geen cijfers meer beschikbaar stellen hebben zij misschien iets te verbergen? En de tweede vaststelling is weinig ter zake doende omdat een aantal drugsmisdrijven door de paarse regering de laatste jaren uit het strafrecht werden gehaald. Heel wat drugsdelicten worden met andere woorden niet meer vervolgd en geverbaliseerd en komen bijgevolg ook niet meer in de statistieken voor. In dergelijke omstandigheden is het dan ook niet abnormaal dat de cijfers dalen! VÉÉL HOGER Waarom zijn wij dan toch gewettigd de vraag te stellen of Puurs een drugshol is? Om de zeer eenvoudige reden dat de beschikbare cijfers ons minstens één ding zeker leren: dat het aantal geregistreerde drugsmisdrijven in Puurs véél hoger ligt dan in de rest van Vlaanderen. Ten bewijze: in 2000 lag het vastgestelde drugsgebruik in Puurs zo maar eventjes 4,2 maal hoger dan het gemiddelde vastgestelde drugsgebruik in Vlaanderen. In 2001 was dit zelfs 5,7 maal hoger! In 2002 viel gelukkig een daling vast te stellen, maar lag het vastgestelde drugsgebruik statistisch gezien in Puurs toch nog altijd 3,1 maal hoger dan in de rest van Vlaanderen. Naast het drugsgebruik, is er ook nog het betrappen op drugsbezit en de handel en fabricage van drugs. Ook in deze beide categorieën is het criminaliteitsgehalte een stuk hoger dan in de rest van Vlaanderen. En dan hebben we het hier nog maar alleen over het zichtbare gedeelte van de drugscriminaliteit, met name diegene die door de politiediensten werd ontdekt en geverbaliseerd. Lees verder volgende blz. GERECHT GEEFT SLECHT SIGNAAL: DRUGSDEALER VRIJGELATEN Midden van de maand augustus slaagde de politie van Klein-Brabant erin om in het centrum van Puurs een drugsdealer op te pakken. De man had 50 gram marihuana op zak en verklaarde dat hij verschillende drugsverslaafden uit Puurs regelmatig bevoorraadde. Begrijpe wie begrijpen kan, maar de drugsdealer werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten, zij het onder een aantal voorwaarden. Het Vlaams Belang vindt het geen goed signaal van het gerecht dat iemand die anderen uit puur winstbejag in het verderf stort er zo goedkoop van afkomt. Voor drugsdealers eisen wij nultolerantie en de strengste straffen. De helft van de scholieren experimenteert met drugs, zo bleek een aantal maanden terug uit berichten in de pers. Het probleem is niet nieuw. De politiecontrole destijds op Sjabi te Puurs baarde in heel Vlaanderen opzien. Net voor de zomervakantie verscheen in Het Nieuwsblad een reportage, gemaakt aan een schoolpoort in Bornem. Uit vraaggesprekken met scholieren bleek dat zowat één op vier van de aangesproken jongeren al had gebruikt, een belangrijk aantal gebruikt zelfs dagelijks en uit een steekproef in een klas blijkt dat iedereen weet waar je een voorraad cannabis kan inslaan. Ondanks de inspanningen ER ZIJN GEEN SOFT DRUGS inzake preventie komt het ons voor dat sommige jongeren en misschien ook wel hun ouders, de gevaren van de zogenaamde soft drugs niet of niet voldoende beseffen. En toch is het een probleem dat mijns inziens nog altijd wordt onderschat, geminimaliseerd. In een programma dat de BBC televisie voor de zomer uitzond, werd aangetoond dat minstens 75% van de jongeren die voor psychose in behandeling zijn, van jongs af aan cannabis hebben gebruikt. Een aantal onder hen lijdt zelfs aan schizofrenie. Het onschuldige cannabis tast wel degelijk de hersenen aan, bleek uit de reportage. Mensen die als jongere geregeld cannabis hebben gebruikt, zijn anders dan ze zouden geweest zijn hadden ze nooit soft drug gebruikt. Bovendien is er wel degelijk wat aan van de zogenaamde stapsteentheorie. Met andere woorden, je begint met soft drugs maar je eindigt bij hard drugs. Dat geldt zeker voor mensen die reeds van op jonge leeftijd cannabis zijn beginnen gebruiken. Het gebruik van cannabis heeft immers een dusdanig effect op de hersenen dat de drang naar zwaarder spul inderdaad groter wordt. Dat is onrustwekkend. Intussen blijft het gedoogbeleid er voor zorgen dat jongeren eigenlijk niet goed weten wat mag en wat niet mag. Nog erger lijkt het mij dat ze gewoon niet inzien waarmee ze bezig zijn en welke de gevolgen zijn. Hoe erg voor de gezondheid het regelmatig roken van sigaretten ook is, hoe gevaarlijk het overmatig gebruik van alcohol, hoe verslavend koffie ook kan zijn. het is goed om daar allemaal op te wijzen, maar de vergelijking met drugs minimaliseert de inschatting van het gevaar van die laatsten. Ook op het vlak van preventie valt er dus heel wat na te denken, maar ook : te doen. WH

8 VERNIEUWD BESTUUR VOOR VLAAMS BELANG KLEIN-BRABANT Tijdens een algemene ledenvergadering in het Dorpshuis te Sint-Amands werd het bestuur van het Vlaams Belang Klein-Brabant hernieuwd. Eerder hadden alle leden de gelegenheid gekregen om hun kandidatuur te stellen. De aanwezige leden hechtten hun goedkeuring aan het nieuw bestuur. Dat ziet er voortaan als volgt uit : Voorzitter : Luk Van Nieuwenhuysen Ondervoorzitter : Luk Van Linden Penningmeester : Wendy Hermans Secretaris : Wim Verheyden Ledenadministratie : Davy Van Assche Propaganda : Maurits De Man Bestuursleden : Joris Croket, Benny Illegems, Peter Lemmens, Martine Neckebroeck, Daniël Robijn, Marcel Schuddinck Vlaams Belang Klein-Brabant wenst de volgende vier jaren op dezelfde weg voort te gaan als de voorbije jaren. Dat betekent dat naast de gemoedelijke samenkomsten ook geregeld politieke avonden worden georganiseerd. Wij ondervinden immers dat daar wel degelijk vraag naar is. Zowel via gemeenteraad als parlement volgen we dossiers op en ook de volgende jaren wordt bijzondere aandacht besteed aan communicatie onder diverse vormen om de bevolking maximaal te informeren over onze standpunten en initiatieven. Vanzelfsprekend zal de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in een eerste periode het nieuwe bestuur bezighouden. WENST U ONZE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF TE ONTVANGEN? GEEF ONS EEN SEINTJE Vervolg van vorige blz. ONTSTELLENDE VASTSTELLING Wat moeten we nu denken van deze cijfers? Alvast dat ze heel erg verontrustend klinken en dat ze het ergste doen uitschijnen omtrent de drugscriminaliteit in Puurs tijdens de voorbije jaren. In alle geval zijn de bestuurders van CD&V ons op basis van deze cijfers hierover een duidelijke verklaring schuldig. En zij zullen met een stevige en geloofwaardige uitleg voor de pinnen moeten komen om ons van het tegendeel te overtuigen. Hoe de drugscriminaliteit de laatste jaren in onze gemeente geëvolueerd is, weten we overigens niet omdat de bevoegde overheden de cijfers tot op heden niet hebben vrijgegeven. Mochten deze onrustwekkende cijfers ook voor de laatste jaren echter bevestiging vinden, dan is het alvast de hoogste tijd om de drugspreventiecampagnes en het opsporingsbeleid inzake drugs in onze gemeente en in onze scholen in een hogere versnelling te schakelen. U kan een uitgebreider dossier ter zake nalezen op onze webstek org of dit opvragen via ons secretariaat. Peter Lemmens VLBL 05/09006 IK WIL Naam:... Straat: Nr.:... Plaats:... Postcode:... Tel.:... Geb.datum:... E-post:... uw infopakket + gratis proefabonnement een abonnement op het Vlaams Belang Magazine (9 euro) lid worden van het Vlaams Belang (12,50 euro) informatie over de Vlaams Belang Jongeren een lidmaatschap als student/scholier (6,50 euro) een leeuwenvlag (1,5x1,5m) (11,32 euro) het boek "Turkije in de Europese Unie? Een brug te ver" ontvangen en stort (12,50 euro + 1,32 portkosten) op rek.nr van Egmont vzw met de vermelding "Turkije" + naam besteller het boek "Het Belgische Ongeluk ontvangen en stort (12,50 euro + 1,32 portkosten) op rek.nr van Egmont vzw met de vermelding "Belgische Ongeluk" + naam besteller de GRATIS brochure over de EU-toetreding van Turkije de GRATIS brochure: 175 jaar België/Vlaamse onafhankelijkheid Proeve van Vlaamse Grondwet - GRATIS het GRATIS Vlaams paspoort Vlaams Belang - Molenstraat Puurs of Kattestraat Oppuurs Stortingen op rekeningnummer: Krachtens de wet van heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.

APERITIEFGESPREK. 11 uur C.C. DE DIJK BRUGGE. met Gerolf ANNEMANS. Zondag 16 oktober 2005 EDITIE IEPER

APERITIEFGESPREK. 11 uur C.C. DE DIJK BRUGGE. met Gerolf ANNEMANS. Zondag 16 oktober 2005 EDITIE IEPER BRUGGE EDITIE IEPER Krant Nr. 3 oktober 2005 Ver. uitg. F. Vanhecke, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel Wie het vreemdelingenprogramma van het Belang naast dat van de VLD van tien jaar geleden legt, zal

Nadere informatie

Krant. W dit uitgevoerd? RUMST. Lees pag. 3 EDITIE IEPER. bezoek nu onze website: Ontdek alles over het VLAAMS BELANG in Rumst

Krant. W dit uitgevoerd? RUMST. Lees pag. 3 EDITIE IEPER. bezoek nu onze website: Ontdek alles over het VLAAMS BELANG in Rumst EDITIE IEPER RUMST bezoek nu onze website: Krant WWW.VLAAMSBELANGRUMST.BE Ontdek alles over het VLAAMS BELANG in Rumst Jaargang 11 Nr. 40 sep.-okt 2005 Ver. uitg. F. Vanhecke, Madouplein 8 bus 9, 1210

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op ingediend op 1102 (2016-2017) Nr. 1 15 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Guy D haeseleer, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e Vaak worden we gecontacteerd door werkgevers die een of andere inspectiedienst over de vloer hebben gekregen. Een sociale controle brengt

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1605 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 5 maart 2003 ONTWERP VAN DECREET tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Mijn énige vraag luidt: Kan er aan de gemeenteraad een uitgebreid verslag van dit werkbezoek gegeven worden?

Mijn énige vraag luidt: Kan er aan de gemeenteraad een uitgebreid verslag van dit werkbezoek gegeven worden? Toelichtingen: Interpellatie over werkbezoek van de gouverneur aan Malle. Uit de pers konden we vernemen dat de gouverneur van Antwerpen samen met enkele gedeputeerden een werkbezoek brachten aan onze

Nadere informatie

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ!

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! www.stemnietopmij.be Neem het van mij aan, want ik kan het weten : u stemt maar beter niet op mij. Ik lees elke dag in de krant dat mijn partij toch geen enkele kans

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Psychiatrische patiënten ruimen zwerfvuil. Patiënten Sint-Jan Baptist nieuw wapen in zwerfvuilproblematiek Pag. 21

Psychiatrische patiënten ruimen zwerfvuil. Patiënten Sint-Jan Baptist nieuw wapen in zwerfvuilproblematiek Pag. 21 Gent-Eeklo-Deinze Psychiatrische patiënten ruimen zwerfvuil 29-03-2012 Pag. 21 De patiënten van de psychiatrische instelling Sint-Jan Baptist gaan om de twee maanden zwerfvuil ruimen in Zelzate. Het initiatief

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Twijfel niet: het moet nu

Twijfel niet: het moet nu Ver. uitgever: Johan Deckmyn - Charles de Kerchovelaan 9-9000 Gent Uw mening telt! ook in Gent Twijfel niet: het moet nu enquête Nog slechts enkele maanden scheiden ons van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C231 WON21 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 16 mei 2012 2 Commissievergadering nr. C231 WON21 (2011-2012) 16

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 22 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens de weigering

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

betreffende een belangenconflict

betreffende een belangenconflict stuk ingediend op 1704 (2011-2012) Nr. 1 5 juli 2012 (2011-2012) Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict verzendcode: IED 2 Stuk 1704 (2011-2012) Nr. 1 TOELICHTING

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Gewijzigde prioriteiten voor de Vlaamse Wooninspectie SITUERING

Gewijzigde prioriteiten voor de Vlaamse Wooninspectie SITUERING Gewijzigde prioriteiten voor de Vlaamse Wooninspectie SITUERING De Vlaamse Wooninspectie (onderdeel van het agentschap Inspectie RWO) staat in voor de strafrechtelijke handhaving van de elementaire veiligheids-,

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 Rapport Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 2 Klacht Op 24 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Hengelo, ingediend door Thuiszorg Centraal Twente

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 19 maart 2012 ADVIES 2012-19 met betrekking tot de weigering om een afschrift van het volledige

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap Wie in

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 17.12.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse nationaliteit), over de erkenning in Duitsland

Nadere informatie

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering De Wet van 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 Rapport Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sollicitatiebrief van 6 maart 2000 heeft behandeld. Hij

Nadere informatie

VR DOC.0510/1BIS

VR DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/233 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus.

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus. Auteur: Stijn Dekelver Op zondag 13 juni moeten alle Belgen die ouder zijn dan 18 jaar naar de stembus. Ze moeten mensen kiezen die hun stem vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar hoe werken

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER 2006.

PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER 2006. SECTORCOMITE X ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap) Brussel, 10 november 2006 PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

De Titanic vaart zich te pletter. De officieren staan machteloos

De Titanic vaart zich te pletter. De officieren staan machteloos De Titanic vaart zich te pletter. De officieren staan machteloos Nog maar net plaatste ik een een artikel met een Duits onderzoeksfilmpje naar de uitkeringsfraude door moslim-immigranten, en hup daar verschijnt

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JUNI 2012. 2012/008 Erkenning arbeidsongevallen 06/2012

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JUNI 2012. 2012/008 Erkenning arbeidsongevallen 06/2012 6 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JUNI 2012 2012/008 Erkenning arbeidsongevallen 06/2012 2012/008 Erkenning arbeidsongevallen HR De heer Dirk Holemans, OCMW-raadslid De laatste

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 JANUARI 2016 C.14.0237.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0237.N PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, met kantoor te 9000 Gent, Savaanstraat 11/101, eiser, tegen V. S., verweerster,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Gerwin De Decker Eindelijk, we hebben een regering! Zo staat het in de krant. Maar wat betekent dat eigenlijk? Daar gaat dit krantje over. Een regering? Bij jou thuis regelen je mama of papa alles. Ze

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.003/3 van 20 maart 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014 GAS-beleid in Gent PersSalonStad Gent 28 maart 2014 1 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Minderjarigen: - Verlaging leeftijdsgrens naar 14 jaar - Naast bemiddeling ook gemeenschapsdienst mogelijk - Advies

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00711 Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne -

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen

Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen Het recente vonnis omtrent het Brugse parkeertoezicht geeft de indruk dat er na het

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie