Visiedocument eerstelijnszorg Feijenoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visiedocument eerstelijnszorg Feijenoord"

Transcriptie

1 Visiedocument eerstelijnszorg Feijenoord Samenwerken, Samenleven en Samenzorgen binnen Feijenoord

2 Werkgroep 1 e lijn Feijenoord Visiedocument eerstelijnszorg Feijenoord Ten geleide In 2006 heeft een aantal betrokkenen bij de 1 e lijnszorg in Feijenoord de behoefte geuit om te werken aan een toekomstbestendige 1 e lijnszorg in deze deelgemeente. Zorg voor mensen in deze deelgemeente, afgestemd op de behoefte en in samenhang met andere sectoren op het gebied van wonen, zorg, welzijn, onderwijs, werk en veiligheid. Deze betrokkenen hebben zich georganiseerd in de werkgroep 1 e lijn Feijenoord. De ideeën die vanuit deze werkgroep zijn ontstaan zijn neergelegd in dit document. Met dit document willen wij enerzijds een gezamenlijk visie op de verschillende gebieden voor zorg, welzijn en andere voorzieningen formuleren. Anderzijds willen we met dit document anderen enthousiasmeren en motiveren deze visie met ons te delen, te verscherpen en zich te verbinden aan dit initiatief. Wij verwachten dat met een breed gedragen visie we samenhang kunnen brengen in de zorg voor burgers in Feijenoord, welke verder gaat dan alleen een laagdrempelige, wijkgerichte 1 e lijnszorg. Context De deelgemeente Feijenoord is volop in beweging. Veel aandacht wordt besteed aan de verandering van de deelgemeente van kansarm naar kansrijk. De multiple en complexe problematiek van bewoners wordt door verschillende partijen gezamenlijk opgepakt om de doelstelling (van kansarm naar kansrijk 1 ) waar te maken. Veel partijen op het gebied van wonen, veiligheid, werken, sociale cohesie en onderwijs spelen hierin een belangrijke rol. Ook zorgvoorzieningen kennen hierin een belangrijke rol. Daarbij denken we aan curatieve, preventieve, maatschappelijke en (psycho-)sociale zorg. Het huidig zorgaanbod wordt, hoewel in de meeste gevallen in voldoende mate aanwezig, niet in samenhang aangeboden, zodat burgers niet altijd de meest optimale zorg ontvangen. Bovendien zijn er binnen de 1 e lijn zorgverleners die door verschillende oorzaken de komende jaren zullen verdwijnen, waardoor witte vlekken zullen ontstaan en de druk bij de zittende zorgverleners verhoogt. Om de complexe problematiek het hoofd te bieden en aan te sluiten bij het creëren van een kansrijke gemeenschap is het geïntegreerd aanbieden van voorzieningen een zeer nuttig hulpmiddel. Dit houdt in dat eerstelijnsvoorzieningen met elkaar samenwerken, maar ook met andere sectoren binnen en buiten de zorg. We denken aan gemeentelijke diensten, AWBZ-instellingen, ziekenhuizen, woningcorporaties, bedrijfsleven, onderwijs en welzijn. Een belangrijke voorwaarde voor het leveren van zorg en welzijn in samenhang met de andere deelgebieden is het creëren van voorzieningen waar meerdere disciplines en organisaties in één pand gehuisvest zijn en waar korte lijnen bestaan tussen de verschillende participanten. Bewoners moeten in hun wijk bij een centrum terecht kunnen waar alle basiszorgvoorzieningen aanwezig zijn en multidisciplinair en sectoroverstijgend samenwerkt wordt. 1 Bron: rapport Pact op Zuid,

3 Anderzijds dienen deze voorzieningen ook aan te sluiten bij de wensen en eisen van (toekomstige) aanbieders van producten en diensten. Hierbij valt te denken aan verscherpte ARBO-normen bij apotheken, part-time werken van huisartsen e.d..ook bij deze groepen groeit de behoefte aan meer samenwerking, flexibilisering van arbeidstijden en werkruimte en een sociaal prettige, veilige en nette werkomgeving. Kortom, de zorg en welzijnsvoorzieningen zullen qua uitstraling en aanbod in moeten spelen op de zorgbehoefte van de huidige en toekomstige bewoners én aan moeten sluiten bij de werkomgeving van de hulpverleners van de toekomst. Als er nu niet actief ingespeeld wordt op de toekomst zullen witte vlekken in de wijk ontstaan die niet wenselijk zijn. Doelstelling In de periode wordt op wijkniveau binnen de deelgemeente Feijenoord een toekomstbestendig eerstelijnszorgaanbod gerealiseerd welke voldoet aan de volgende eisen 2 : vaardig, veilig, vriendelijk, vlug, vlakbij en voordelig. Met name onderstaande wijken maken deel uit van deze doelstelling. Afrikaanderwijk (9.000 inwoners) Bloemhof ( inwoners) Hillesluis ( inwoners) Vreewijk (Strevelswijk, Valkenierswijk, Vreewijk)( inwoners) Katendrecht ( inwoners) Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande voorzieningen en mogelijke uitbreiding van voorzieningen. De gevraagde doelstelling stelt hoge eisen aan de samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn en aanpalende sectoren. Eerstelijnscentra op wijkniveau ( inwoners) bieden volgens de NPCF de beste garanties voor afstemming en continuïteit. Daarnaast wordt op bovenwijksniveau een voorziening gerealiseerd waar naast de basiszorgvoorzieningen tevens voorzieningen aanwezig zijn die een bovenwijks/ deelgemeentelijk karakter hebben en waar ruimte is om vorm te geven aan de volgende assen: - 1 e lijn - preventie/ leefstijladvisering - 1 e lijn 2 e / 3 e lijn - 1 e lijn welzijn/wmo - 1 e lijn GGZ - 1 e lijn onderwijs - 1 e lijn werkgelegenheid - 1 e lijn - veiligheid Demografische ontwikkelingen 3 De bevolkingsmonitor van Rotterdam laat zien dat de bevolking van Rotterdam in de eerste twee kwartalen van 2006 een snel tempo aan het afnemen is. De prognose uit 2002, welke een groei liet zien van ongeveer inwoners in 2017 t.o.v ( inwoners), is begin 2006 bijgesteld. Deze trend heeft zich na de tweede helft van 2006 niet verder doorgezet en het inwonertal lijkt nu te stabiliseren. 4 De afname die in 2010 zijn laagste punt zou kennen en waarna een stabilisatie zou intreden ( ), lijkt nu op 1 januari 2007 al gehaald te worden. 2 1 e lijn voorop! Brochure NPCF, Bron: Cos Rotterdam; Buurtinformatie Rotterdam Digitaal, Bron: COS Rotterdam,

4 Tendensen: - minder grote toename van de allochtone bevolking - forse afname leeftijdscategorie jaar als gevolg van laag geboortecohort begin jaren 70 (algemeen verschijnsel) - teruglopende binnenlandse vestiging van de leeftijdscategorie jaar (specifiek voor Rotterdam) Mogelijk oorzaken hiervoor zijn: - studenten blijven thuis wonen; gaan niet op kamers - slechte economische omstandigheden; geen baan kunnen vinden - indirect gevolg van vestigingsbeleid waarbij jongeren (op of onder inkomensgrens) geen huis krijgen - herstructurering wijken - geboortecijfer zal op ongeveer het zelfde niveau blijven, wel zal het geboortecijfer bij allochtonen iets normaliseren - grotere migratiestroom buiten Rotterdam dan geboorte-overschot in Rotterdam - Rotterdam blijft in vergelijking met Nederland groen, wel zal het aantal ouderen in de leeftijdscategorie jaar wat toenemen tot De tendensen in de stad zijn ook zichtbaar in de deelgemeentes. In de deelgemeente Feijenoord is het inwonertal in de laatste jaren gedaald van ruim op 1 januari 2004 naar op 1 juli De verkleuring van de deelgemeente is voornamelijk een gevolg van geboorte en minder van vestiging en vertrek. Verwacht wordt dat in de komende jaren de bevolking van Feijenoord voor bijna 2/3 uit allochtonen bestaat. In Feijenoord wonen relatief veel jongeren, ruimt een kwart van de inwoners in jonger dan 20 jaar. In sommige wijken is dit bijna eenderde. Vreewijk is de enige wijk met een hoog percentage ouderen (70+). Veertig procent van de kinderen groeit op in één oudergezin. Tot slot is de sociaal economische situatie van veel inwoners laag. Ruim tweede derde heeft een laag opleidingsniveau (LO/LBO) en het percentage mensen met een uitkering en/of zonder baan ligt hoger dan het landelijk gemiddelde Met het dalen van het aantal inwoners lijkt op korte termijn een overschot te ontstaan in de woningvoorrad. Door woningcorporaties en gemeente is in 2006 echter een programma opgezet dat zich specifiek richt op het weer aantrekkelijk maken van Rotterdam-Zuid als woon-, werk- en leefomgeving. Dit betekent o.a. dat er in meerdere wijken gesloopt wordt en hier nieuwe ruimere woningen voor terug komen. In de stadvisie 2030 is deze intentie nog nadrukkelijker uitgesproken. De inzet is om met name de leefbaarheid in het hart van de stad te verbeteren in plaats van aan de randen 5. Gezondheidsituatie van bewoners 6 De Gezondheidsenquete van de GGD Rotterdam (2004) laat zien dat de gezondheidsbeleving van de bewoners van Feijenoord lager is dan gemiddeld in Rotterdam. Bijna 30% van de respondenten geeft aan een slechte tot matige gezondheid te hebben. Voor Rotterdam als geheel geldt dit voor 24% van de respondenten. De recente Gezondheidsenquete (2007) laat een lichte daling zien naar 26%. Nog altijd lager dan gemiddeld in Rotterdam. Ten opzichte van Nederland en Rotterdam als geheel heeft de deelgemeente Feijenoord een grote groep inwoners met een lage tot zeer lage sociaal economische positie (lage opleiding en laag inkomen). Ongezonde leefgewoonten, gezondheidsproblemen en psycho-sociale problematiek komen vaker voor bij mensen met een lage sociaal economische positie. Ook mensen met een uitkering, eenoudergezinnen en mensen die de regie over hun eigen leven kwijt raken/zijn, 5 Stadsvisie Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Bron: GGD-rapport Gezond in Feijenoord,

5 zijn groepen die extra aandacht behoeven, omdat het kwetsbare groepen zijn als het gaat om gezondheid en welzijn. Daarnaast is er sprake van een groeiende groep oudere migranten. Bij de jongeren is sprake van achterstand op veel gebieden, met name als gevolg van hun (lage)levensstandaard. Ook infectieziekten blijven een belangrijk aandachtspunt. Met name op het gebied van bewegen en gezonde voeding is het van belang verbetering te realiseren bij de inwoners. Dit gezien het relatief hoge percentage lichamelijk inactieven en het hoge percentage mensen met ernstig overgewicht. Ook op nationaal niveau is overgewicht een speerpunt van het gezondheidsbeleid. De jongeren, jong volwassenen en ouderen zijn de belangrijkste aandachtsgroepen. Permanente aandacht verdient de problematiek rond de traditionele risicofactor roken. Gezien de verwachte toename van een aantal chronische aandoeningen in het algemeen en het hoge percentage overgewicht in genoemde wijken, wordt een toename van het zorggebruik in de komende 13 jaar verwacht. Het aanbod van huisartsen en andere zorgvoorzieningen zal moeten meegroeien met de vraag. Gezien het grote aandeel oudere migranten is extra aandacht voor een goede toegankelijkheid van de zorg en voldoende aanbod van ouderenzorgvoorzieningen voor deze groep relevant. Dit geldt met name ook voor de wijk Vreewijk. Dit is de enige wijk in de deelgemeente met een hoog percentage ouderen. Gemeenschappelijke kenmerken van de patiëntenpopulatie met een hoge medische consumptie: lage sociaal-economische status, veel werkloosheid, hoge prevalentie chronische ziekten, veel alleenstaande moeders, overwegend allochtone patiënten met een enorme diversiteit in etnische achtergrond. Hoog percentage psychosociale problematiek. Aandacht voor vroegtijdige onderkenning van psychische problemen, zowel bij jongeren als bij mensen van middelbare leeftijd, is gezien de bevolkingssamenstelling en het verhoogd percentage overspannenheid en depressiviteit een relevant aandachtsgebied. Dit geldt ook voor problematiek van geweld binnen het gezin (huiselijk geweld, mishandeling en verwaarlozing). 7 Zie voor een uitgebreide weergave van de gezondheidssituatie van de inwoners van Feijenoord bijlage 1. In het zorgaanbod zal dus rekening gehouden moeten worden met: o de zorgvraag wordt voor een belangrijk deel bepaald door niet-westerse allochtonen o de zorgvraag komt vooral van (heel) jonge bevolkingsgroepen (0-19 jaar) en de groep jaar o de zorgvraag is complex als gevolg van vele sociale, economische en fysieke factoren die op elkaar inwerken Aanwezige gezondheidsvoorzieningen in de 1 e lijn De werkgroep 1 e lijn Feijenoord heeft de aanbieders op het gebied van 1 e lijns zorg in kaart gebracht (zie bijlage 2a). Op dit moment lijkt er geen sprake te zijn van een tekort aan hulpverleners in de deelgemeente. Wel zal een aantal van de zittende solo werkende huisartsen in de komende jaar 3 tot 10 jaar stoppen met de praktijk (bijlage 2b). Daarnaast zien we een concentratie van aanbieders rondom de Hilledijk en Randweg. Deze voorzieningen en zorgaanbieders hebben echter al jaren inspanningen verricht om te komen tot een betere huisvesting. De huidige staat van de voorziening voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit geldt eveneens voor het gezondheidscentrum in Katendrecht. De problematiek en visie op aanpak van deze problematiek biedt mogelijkheden invulling te geven aan een samenhangende, multidisciplinaire en sectoroverstijgende aanpak welke eerder in dit document is geschetst. Als er nu niet actief geinvesteerd wordt zien we een ontwikkeling die de wijk niet ten goede komt. De initiatiefgroep doet hiertoe een concreet voorstel. 7 GGD Rotterdam. Gezondheidsenquete (nog niet gepubliceerd) 5

6 Uitgangspunten voor de 1 e lijnszorg De gemiddelde gezondheidssituatie van de bewoners van de deelgemeente Feijenoord is slechter vergeleken met Rotterdam en Nederland. In het voorgaande is deze problematiek al geschetst. Dit vraagt een zorgaanbod dat adequaat kan inspelen op de vaak complexe multiple problematiek. Problematiek overigens die mede voortkomt uit de sociaaleconomische status, de woonomstandigheden en de etniciteitverschillen tussen de bewoners. We zijn van mening dat deze complexe problematiek vraagt om een wijkgerichte benadering van de eerstelijns gezondheidszorg welke de beste waarborgen biedt voor de continuïteit en kwaliteit van zorg voor haar inwoners. Een wijkgebonden eerstelijns centrum waarin het gewenste zorgaanbod in een samenhangend geheel kan worden aangeboden, lijkt de meeste passende oplossing om bewoners van de wijk adequaat te kunnen ondersteunen. Ook beantwoordt dit aan de wensen van (toekomstige) hulpverleners die een voorkeur hebben voor functioneren in een multidisciplinair samenwerkingsverband. Niet alleen biedt hen dit de mogelijkheden om adequaat om te gaan met complexe problematiek en zorgvernieuwend bezig te zijn, het geeft ook veiligheid (fysiek), een prettige werkomgeving en mogelijkheden bepaalde kosten te delen. Een samenhangend zorgaanbod zal zich moeten richten op: - medische en farmaceutische zorg, - specifieke zorg, met name chronische zorg (Astma/COPD en diabetes) en bestrijding van infectieziekten; - zorg op het gebied van leefstijl (zowel primaire als secundaire preventie), met name voeding en beweging; aanpak van overgewicht en daarmee samenhangende ziektebeelden als diabetes, klachten aan het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekten; - psychische en psychosociale zorg; o welzijnszorg, m.n. ook gericht op werkbegeleiding,schuldsanering en maatschappelijke opvang, gezondheidsproblematiek o verslavingszorg o jeugdzorg o o counseling en coaching bv. opvoedondersteuning ouderenzorg in het algemeen voor Vreewijk en voor de overige wijken met name gericht op oudere migranten. Deze zorgaanbieders zullen nauw samenwerken met andere partijen in de wijk en met andere sectoren binnen en buiten de zorg. We denken aan AWBZ-instellingen, ziekenhuizen, woningcorporaties, gemeente, bedrijfsleven, onderwijs en welzijnsorganisaties. Deze voorzieningen kunnen naast het leveren van zorg, welzijn en dienstverlening ook tegelijk werk- en leerplek, bv. in het kader van werkend leren, stage of werkbegeleiding zijn en een plaats waar bewoners van de wijk naar toe gaan voor vragen en ondersteuning op allerlei gebied. Gewenste situatie Om een samenhangend en samenwerkend multidisciplinair aanbod te doen aan de bewoners van de wijk Feijenoord zien wij verschillende voorzieningen ontstaan (zie bijlage 2c) 1. Meerdere voorzieningen op wijkniveau ( inwoners) Elke wijk in Feijenoord heeft een 1 e lijnsvoorziening waarin minimaal de basisvoorzieningen aanwezig zijn. De nadruk ligt op de in dit document genoemde wijken, Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis, Katendrecht en Vreewijk. De basisvoorziening zal afhankelijk zijn van de populatie van de wijk maar gedacht moet worden aan samenwerkende huisartsen, wijkverpleegkundigen, zorgconsulenten, thuiszorg, fysio therapie, apotheek, maatschappelijk werk. 6

7 De huidige gezondheidscentra zullen dit aanbod bieden of gaan bieden: Gezondheidscentrum Afrikaanderwijk Maashaven O.Z. 155; Gezondheidscentrum Katendrecht, Rechthuislaan 35-37; Gezondheidscentrum Lange Hille Lange Hilleweg 123; Gezondheidscentrum Tarwezigt Mijnsherenplein 14 Gezondheidscentrum Randweg, Randweg 79. Daarnaast zullen nieuwe locaties nodig zijn om de eerdere genoemde witte vlekken in de wijk te voorzien van deze samenwerkende 1 e lijnsvoorzieningen Aangewezen locaties voor (nieuwe) centra zijn op dit moment: - Hoek Slaghekstraat en Wielerstraat (project Wielslag) - Nieuwe huisvesting GC Katendrecht - Strevelsweg t.h.v. Zuidplein NB. In Vreewijk is op dit moment geen geschikte locatie voorhanden, ook hier zal een centrum aanwezig moeten zijn. De zittende hulpverleners in dit gebied (m.n. huisartsen, apotheek en fysiotherapeuten) zoeken op korte termijn een nieuw onderkomen. 2. Centrale multifunctionele voorziening Een van de bovengeschetste eerstelijnsvoorzieningen in Feijenoord heeft naast de 1 e lijns basisvoorzieningen een breder aanbod van zorg- en welzijnsdiensten en complementaire zorgvoorzieningen. Bovendien is er ruimte voor nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en maatschappelijke instellingen, commerciële bedrijvigheid, AWBZinstellingen, ziekenhuizen, woningcorporaties, gemeente, bedrijfsleven, onderwijs en welzijns-organisaties. Deze locatie moet als het kloppend hart van de wijk gaan fungeren. Indien wijkbewoners vragen, ondersteuning of dienstverlening nodig hebben kunnen ze naar dit centrum en worden via een goed functionerend front backoffice systeem geholpen of intern doorverwezen naar de juiste plek. Door de nauwe samenwerking van de diverse participanten komt men bij dit centrum niet voor een gesloten deur of wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Verder is door de samenwerking samenhang en afstemming omtrent de complexe problematiek. De huisarts werkt bijvoorbeeld samen met de leefstijladviseur, zorgconsulent, sociaal raadsman, maatschappelijk werk, fysiotherapeut en woonconsulent bij een risico gezin rondom diabetes. De aanpak wordt afgestemd en korte lijnen bevorderen het monitoren van het gewenste effect/resultaat. Mogelijke locaties voor deze voorziening zijn: - t Slag - Groene Hilledijk - Zuiderziekenhuis Gezondheidscentrum Randweg, dat gezien de verouderde staat van de huidige locatie naar een nieuwe locatie moet verhuizen zal in deze multifunctionele voorziening de 1 e lijns basiszorg leveren. Partners /participanten in dit centrum moeten zijn: Eerstelijns zorgverleners (incl. praktijkondersteuners, SPV-er, allochtone zorgconsulent, nurse practitioner e.d.) Ondersteuners 1 e lijn ( Laboratorium, prikposten, hulpmiddelenwinkel) Jeugdzorg ( ouder en kindzorg, consultatiebureau, kindertelefoon) Ouderenzorg Thuiszorg en wijkverpleging Onderwijs (Universiteit, Hogeschool en MBO) Maatschappelijk werk en schuldsanering CWI Jongerenloket Buurtverenigingen GGZ-instellingen 7

8 Ziekenhuizen Woningcorporaties Gemeentelijke diensten Lokale zorgnetwerken Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling Tot slot Zorgen voor samenwerking in zorg en welzijn in Feijenoord, wij gaan ervoor! Werkgroep 1 e lijn Samenwerken, Samenleven en Samenzorgen binnen Feijenoord U ook? Jan de Witte, apotheker Jan Galesloot, huisarts Mieke Reynen, voorzitter werkgroep Aniek Dane, medewerker Zorgimpuls 8

9 Bijlage 1 Gezondheidssituatie inwoners Feijenoord (uit: Gezond in Feijenoord, GGD Rotterdam, 2005) Lichamelijke en geestelijke gezondheid Bijna 30% van de inwoners van Feijenoord ervaart hun gezondheid als mating tot slecht. Het verschil in gezondheidsbeleving is in de afgelopen jaren groter geworden tussen Feijenoord en Rotterdam als geheel. In 2003 worden alle aspecten van kwaliteit van leven in Feijenoord minder goed beoordeeld in vergelijking met Rotterdam. Op basis van zelfgerapporteerde gegevens kan 39% van de inwoners van Feijenoord geclassificeerd worden in de groep mensen met een psychosociaal probleem. In de leeftijdscategorie van jaar is het percentage in Feijenoord veel hoger in vergelijking met Rotterdam als geheel (46% versus 36%). In Rotterdam zijn, net als in Nederland, hart- en vaatziekten (35%) en kanker (27%) de belangrijkste doodsoorzaken. Hart- en vaatziekten, kanker en psychische stoornissen veroorzaken de meeste ziektelast. Gegevens over sterfte en ziekenhuisopnamen zijn op dit moment niet beschikbaar op deelgemeente niveau. De sterfte onder Rotterdamse mannen in de periode is hoger dan die in Nederland. Onder Rotterdamse mannen is de sterfte door kanker, ziekten van ademhalingsorganen, niet natuurlijke doodsoorzaken, infectueuze en parasitaire ziekten hoger dan op grond van leeftijdsopbouw verwacht mag worden. Onder Rotterdamse vrouwen is de sterfte aan kanker, aids en moord en doodslag hoger dan op grond van leeftijdsopbouw verwacht mag worden. Het aantal ziekenhuisopnamen in Rotterdam verschilt voor bijna alle diagnoses van de op grond van leeftijdsopbouw verwachte aantallen. De grootste verschillen worden gevonden voor opnamen voor infectueuze en parasitaire ziekten, bijzondere opnamen en endocriene en stofwisselingsziekten (waaronder suikerziekte/diabetes). Voor vrouwen wordt het grootste verschil gevonden voor opnamen voor infectueuze en parasitaire ziekten, bijzondere opnamen en ziekten van de ademhalingsorganen. In vergelijking met Rotterdam rapporteren inwoners van Feijenoord vaker last te hebben van overspannenheid (12,4% versus 8,8%), depressiviteit (14,1% versus 10,2%) en neken schouderklachten (29,7% versus 24,8%). Muisarm en/of rsi komt minder vaak voor (0,3% versus 2,5%). Verschillen worden niet veroorzaakt door een verschil in leeftijdsopbouw of geslacht tussen de bevolking van Feijenoord en Rotterdam. Infectieziekten komen in Feijenoord en Rotterdam veel vaker voor dan in Nederland. Leefstijl Eenderde van de inwoners van Feijenoord geeft aan te roken. Dit is ongeveer even hoog als het Rotterdams (31%) en Nederlands gemiddelde. Het percentage rokers is hoger onder laagopgeleiden. Zware rokers (meer dan een pakje per dag) vindt men vooral onder Rotterdammers tussen de 35 en 44 jaar, mannen en alleenstaanden. In Feijenoord drinkt 62% van de bevolking alcohol, dit is veel lager dan het Rotterdams gemiddelde (79%). Het verschil met Rotterdam wordt veroorzaakt doordat mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst vaker dan autochtonen aangeven geen alcohol te drinken. 18% van de inwoners van Feijenoord heeft ooit of in de afgelopen vier weken cannabis gebruik. Dit percentage is lager dan in Rotterdam als geheel (24%). Ook onder jongeren van jaar is het gebruik van marihuana/hasj in de afgelopen vier weken lager in Feijenoord dan in Rotterdam als geheel. In Feijenoord geeft 29% aan zelden of nooit aan sport/lichaamsbeweging te doen, dit percentage is vergelijkbaar met Rotterdam (27%). Daarentegen geven mensen in Feijenoord vaker aan lichamelijk zwaar werk te doen (8% versus 6%). In Feijenoord is nog geen kwart (23%) van de inwoners van jaar lid van een sportvereniging of sportschool. Dit is lager dan Rotterdam als geheel (29%). 9

10 In de leeftijdsgroep jaar is het percentage actieven (3 keer per week minimaal 20 minuten lichaamsbeweging) in Feijenoord veel lager in vergelijking met Rotterdam (12% versus 23%). Gegevens over voedingsgewoonten in Feijenoord en Rotterdam ontbreken. Landelijke gegevens wijzen uit dat de groente- en fruitconsumptie verder daalt en dat slechts 5% van de mensen in Nederland voldoet aan de aanbevelingen ten aanzien van vetconsumptie. In Nederland is het percentage volwassenen met ernstig overgewicht in 25 jaar tijd verdubbeld. In Feijenoord is het percentage mensen met ernstig overgewicht (18%) hoger dan in Rotterdam (12%) en Nederland (12%). Het percentage mensen met overgewicht stijgt met de leeftijd. In Feijenoord is het percentage ernstig overgewicht onder 35 tot 54-jarigen bijna twee keer zo hoog als in Rotterdam als geheel (26,7% versus 13,5%). Ook is er verschil in het voorkomen van overgewicht tussen verschillende etnische groepen. Onder Rotterdammers van Turkse afkomst bedraagt het percentage overgewicht 22% en dit is veel hoger dan bij autochtonen of andere etnische groepen (Turkse mannen 16% en Turkse vrouwen 27%). Jeugd Voor de gegevens over jeugd is gebruik gemaakt van de onderzoeken van de Rotterdamse Jeugdmonitor en landelijke wetenschappelijke onderzoeken. - Landelijke onderzoeken hebben aangetoond dat bij circa 15% van de jeugd psychosociale problematiek voorkomt. Onder volwassenen ligt de psychische problematiek 10 tot 30% hoger dan het landelijk gemiddelde. Verondersteld mag worden dat dit percentage voor de jeugd in Rotterdam en Feijenoord ook hoger zal liggen. - Bij 16% van de kleuters beoordeelt de jeugdarts de psychosociale ontwikkeling als zorgelijk. Deze conclusie hangt samen met het oordeel van ouders en leerkrachten die respectievelijk 17% en 22% genoemde ontwikkelingsaspecten beoordeelden. Volgens de leerkracht verzuimt 10% van de kleuters vaak of bijna altijd vanwege ziekte. - Wat welbevinden betreft valt op dat in groep 6 van het basisonderwijs 20 % van de leerlingen depressieve gevoelens te hebben en 20% van de ouders van leerlingen in groep 6 menen internaliserende problemen (teruggetrokken gedrag, depressief/angstig gedrag) bij hun kinderen te zien. Met name Turkse meiden scoren erg ongunstig. - Uit recent onderzoek blijkt dat overgewicht bij kinderen toeneemt. In middels heeft meer dan 10% van de kinderen in Nederland overgewicht. De sterkste toename van overgewicht en obesitas vindt plaats bij kinderen van 5 tot 11 jaar. De laatste Rotterdamse Jeugdmonitor onderzoeken onder groep 2 leerlingen in Feijenoord bevestigen dit beeld. - Het merendeel van de jarigen (78%) ervaart zijn gezondheid als goed. Het Rotterdams gemiddelde is 82%. Deelname vanuit Feijenoord is gebaseerd op 25% van de leerlingen van jaar. Bij 13% is sprake van een ongunstig psychisch welbevinden. Dit cijfer wijkt niet af van het Rotterdams gemiddelde. Van de onderzoekspopulatie gaf een kwart aan problematiek in de thuissituatie te ervaren Ruim een kwart gaf aan niet zo tevreden te zijn over de woonbuurt. Daarnaast voelt 44% zich er vaak onveilig. - Uit de resultaten van de jarigen komt naar voren dat 19% negatief scoort voor psychisch welbevinden en dat bij 20% van de jongeren sprake is van frequent agressief en/of gewelddadig gedrag. Voor een aantal gegevens bleek vergelijking met overige deelgemeenten mogelijk. Zo heeft de groep jarigen relatief minder goede toekomstverwachtingen, bezoeken meer buurthuizen en rapporteren relatief meer jongeren nooit bij iemand terecht te kunnen. - Enkele gezondheidsbevindingen onder kinderen van allochtone herkomst: - Hogere zuigelingensterfte onder Turken, Marokkanen en Antillianen dan onder Nederlanders - Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren hebben vaker psychosociale problemen, met name het aantal suïcidepogingen zijn zorgwekkend 10

11 - Psychisch welbevinden bij meisjes van Turkse herkomst is minder gunstig dat van meisjes van andere allochtone herkomst en van Nederlandse herkomst - Bij Turkse kinderen komen vaker voor: chronische aandoeningen waaronder luchtwegklachten, zweren van de maag en 12-vingerige darm en tuberculose - Bij Marokkaanse kinderen worden vaker suikerziekte, cariës en erfelijke aandoeningen geconstateerd. - Kindermishandeling en seksueel geweld is een thema dat moet worden vermeld. Landelijk en nu ook stedelijk wordt steeds meer aandacht hiervoor gevraagd. Cijfers van Rotterdam en Feijenoord zijn nog niet bekend. Lokale Zorgnetwerken Er zijn Lokale Zorgnetwerken in de wijken Bloemhof, Katendrecht, Feijenoord en Vreewijk. In wordt ook in Hillesluis en Afrikaanderwijk een Lokaal Zorgnetwerk opgericht. Het Lokaal Zorgnetwerk is een wijkgericht samenwerkingsverband van hulpverleners, politie, woningcorporaties en geestelijke gezondheidszorg. De coördinator van het Lokaal Zorgnetwerk stelt de probleemanalyse samen en zorgt voor een overdracht naar reguliere hulpverlening en bewaakt het zorgtraject. Veel probleemgevallen worden vanuit de hotspotgebieden aangemeld. Ook met het interventieteam wordt samengewerkt. Door het vroegtijdig signaleren en ingrijpen kan voorkomen worden, dat mensen in de wijk overlast veroorzaken. Dit vereist een goede afstemming en samenwerking met alle betrokken partijen in de wijk. Woningbouwverenigingen en politie zijn in 2003 de twee belangrijkste verwijzers met ruim 50% van de cliënten. Van de 63 nieuwe aanmeldingen in 2003 zijn er 26 personen overgedragen aan de reguliere zorg, 17 bleven in zorg, 13 geen begeleiding meer noodzakelijk, 5 personen zijn onvindbaar of weigert hulp en 2 personen zijn overleden. De noodzaak om multidisciplinair en bovensectoraal samen te werken is een antwoord om deze complexe problematiek aan te pakken. 11

12 Bijlage 2 Legenda ROOD/ORANJE Huisartsen 1. Lodewijk Pincofsweg 82 Cools, Lachet, Quadvlieg, Wennekers 2. Persoonsstraat 46 Ader, Huisman, Prins 3. Rosestraat 123 Jansen 4. Randweg 33 Calado 5. Pretorialaan 111 Van Oel 6. Lange Hilleweg 189 B De Schipper 7. Groene Hilledijk 286 De Bos 8. Randweg 24 Veuger 9. Randweg 30 Herweijer, Mouthaan 10. Hillevliet 26 Zuniga Tamayo 11. Hillevliet 56 Baarda 12 Slaghekstraat 101a Galesloot, Hanedoes 13 Lede 12 Moor 14 Langegeer 107 Vd Wereld, Smit-Smouter 15 Breeplein 5b Mohammad Gezondheidscentra 16 Maashaven O.Z. 155 GC Afrikaanderwijk 17 Rechthuislaan GC Katendrecht 18 Lange Hilleweg 123 GC Lange Hille 19 Randweg 79 GC Randweg 20 Mijnsherenplein 14 GC Tarwezigt GEEL Fysiotherapeuten 1.Rosestraat 123 Praktijk Hengstmengel (9 ft) 2. van der Takstraat 214 Hooplot, Thuss 3. Putselaan 43 Praktijk Vleugels (? ft) 4 Hillevliet Van Idsinga (5 ft) 5 Westerbeekstraat 29 Konings, Kuijters 6 Strevelsweg 350 (verzorgingshuis) Broekman 7 Dreef 58 Zaanen, Smits 8 Vonder 52 Praktijk Oomes (5 ft) Oefentherapeuten 9 Bree 61 Boot, Baks 10 Hilledijk 279 Bunnik,Weijers

13 GROEN Verloskundigen 1 Maashaven O.Z. 196 Bouwens, Looi, Schippers, Vlak, Mourik 2 Randweg 94 V. Drongelen, Nederveen Logopedisten 3 Rosestraat 123 Fernandez, Kaulingfreks 4 Brede Hilledijk 82 Vd Bosch, vd Spaa, vd Veen 5 Groene Hilledijk 301 Janssen 6 Groene Zoom 128 Bots 7 Dreef 58 De Deugd, Schrier Tandartsen 8 Strevelsweg 16 Dental Enterprises 9 Beijerlandselaan 42 Acudent 10 Randweg 46 Lie, tandartsenpraktijk Klaassen, tandartsenpraktijk 11 Egelantierstraat 9 Kocan tandartsenpraktijk 12 Weipoort 21 Stegmann Tandarts 13 Strevelsweg 121 Chung, Tandartsenpraktijk 14 Egelantiestraat 12a Op den Akker, Tandarts 15 Randweg 31 Schneider 16 Dordtselaan 234 Van Slooten, Tandartsenpraktijk 17 Mijnsherenlaan 95d Heyink 18 Bloemfonteinstraat 78a Jalink & Jalink-Krens 19 Vuurplaat 244 Houthoff 20 Handelsplein 107 Ene, Tandartsenpraktijk 21 Laan op Zuid 394 TopDent tandartspraktijk 22 Stieltjensplein 118 Rijnveld Krabbe & Hoekstra BLAUW Apotheken 2 Rosestraat 91 Noordereiland Apotheek 2 Maashaven O.Z. 154 Apotheek vd Laan 3 Lange Hilleweg 121 Lange Hille Apotheek 4 Metro Apotheek Dordtselaan 96d 5 van Malsenstraat 70 Randweg Apotheek 6 Groene Hilledijk 336 Van Son Apotheek 7 Vuurplaat 158 Vuurplaat Apotheek 8 Breeplein 6 Apotheek Vreewijk 9 Beijerlandselaan Van Senus 13

14 10 Mijnherenplein 14 Apotheek Tarwezigt Overig I Wilhelminaplein 28 Ensis; Psychosociale zorg II Putsebocht 89 Maatschappelijk Werk III Walravenstraat 9 Diëtist; Paal 14

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Zuidoost gezond en wel?

Zuidoost gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuidoost gezond en wel? Zeven op de tien inwoners van Zuidoost hebben een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Centrum gezond en wel?

Centrum gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Van de inwoners van heeft 85% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk Mei 2013 Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL Inhoud wijkscan 1. Wijken in beeld Demografische gegevens Sociaal economisch 2. Gezondheid inwoners 3. Zorgaanbod eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 West gezond en wel? Driekwart van de inwoners van West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Feijenoord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Berdi Christiaanse Bianca Stam Voorwoord In

Nadere informatie

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Prof. Dr. Walter Devillé Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg UvA Vluchtelingen en Gezondheid OMGEVING POPULATIE KENMERKEN GEZONDHEIDS-

Nadere informatie

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte epidemiologie Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte analyse Een rapportage met gezondheidsgegevens per Haagse aandachtswijk 1 Stationsbuurt/ Rivierenbuurt 2 Schildersbuurt 3 Transvaalkwartier

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Oost gezond en wel? Driekwart van de inwoners van Oost heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Wijkscan Enschede Zuid-West. November 2013

Wijkscan Enschede Zuid-West. November 2013 Wijkscan Enschede Zuid-West November 2013 Gezond ouder worden in Enschede Zuid-West Wijkscan Enschede Zuid-West Van het gebied Enschede Zuid-West is een wijkscan gemaakt. In deze brochure vindt u de opvallendste

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Inleiding Hoe functioneren mensen en welke chronische aandoeningen hebben ze? Wat willen ze? Wat kunnen

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan Najaar 2012 Voorbeeldrapportage Wijkscan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Gebiedsindeling... 4 2. Demografie... 5 2.1 Jeugd: 0 tot 14-jarigen... 6 2.2 Ouderen: 65-plussers... 6 2.3 Sociaal economische

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Utrecht gezond!

Utrecht gezond! Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Leidsche Rijn Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Leidsche Rijn

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

Utrecht gezond!

Utrecht gezond! Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuidwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Zuidwest en subwijken

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Wijkgericht werken: doel of middel?

Wijkgericht werken: doel of middel? Wijkgericht werken: doel of middel? Pim Assendelft Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 13 juni 2017 Generalisme is ons specialisme Lichamelijke activiteit Overgewicht en obesitas

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Charlois 14 november

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Charlois 14 november Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente 14 november Inleiding Op 14 november maakte ZorgImpuls-adviseurs Loek Dresen en Caroline Zoon een Rondje door de Regio in de deelgemeente. Ongeveer 50 zorg- en

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord Inleiding Op 23 april vond de bijeenkomst Rondje door de Regio in Deelgemeente Noord plaats, georganiseerd door ZorgImpuls, adviseurs Annelies de Vries en

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

OInleiding1c Psychische ongezondheid Psychische problemen Ervaren gezondheid Eenzaamheid

OInleiding1c Psychische ongezondheid Psychische problemen Ervaren gezondheid Eenzaamheid OInleiding 1 c Depressie is één van de belangrijkste psychische stoornissen waar met preventie gezondheidswinst is te behalen. Depressie is daarom als landelijk speerpunt gekozen. In deze factsheet zal

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Hoogvliet 12 november 2013

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Hoogvliet 12 november 2013 Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Hoogvliet 12 november 2013 Inleiding Op 12 november maakte ZorgImpuls-adviseurs Loek Dresen en Caroline Zoon een Rondje door de Regio in de deelgemeente Hoogvliet.

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Inleiding Op 30 oktober jl. maakte ZorgImpuls-adviseur Annelies de Vries een Rondje door de Regio in deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Ruim

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid In dit hoofdstuk worden enkele gegevens weergegeven over de lichamelijke gezondheid van ouderen. Er zijn verschillende maten om lichamelijke gezondheid te meten. Beschreven worden die gegevens die op dit

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD

NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD Inleiding Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid in werking getreden. De gewijzigde wet verplicht gemeenten om elke

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 2011

Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 2011 Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 11 Met deze Lokale Verkenning biedt de GGD Midden-Nederland u inzicht in uw lokale gezondheidssituatie. U treft cijfers aan over gezondheidsspeerpunten en risicogroepen.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente IJsselmonde Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Prins Alexander Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Amsterdammers gezond en wel?

Amsterdammers gezond en wel? Amsterdammers gezond en wel? GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering November 2013 Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 1 Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Wettelijk kader Gewijzigde Wet Publieke Gezondheid (januari 2012) Wijzigingen betreffen drie thema s, te weten: 1. Betere voorbereiding op infectieziektecrisis 2.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

Gezondheid in Leidsche Rijn en in de stad, een zorg voor de dokter?

Gezondheid in Leidsche Rijn en in de stad, een zorg voor de dokter? Gezondheid in Leidsche Rijn en in de stad, een zorg voor de dokter? Mattijs Numans Inleiding Twee jaar geleden werd in de Leidsche Rijn Monitor het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP) geïntroduceerd.

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Verslag rondje door de regio Lansingerland

Verslag rondje door de regio Lansingerland Verslag rondje door de regio Lansingerland Datum: Donderdag 5 november 2013, 17:00-19.30 1. Kennismakingsrondje Aan de hand van de aanwezige doelgroepen (huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, thuiszorgorganisaties,

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Skyline Carnisse Antoinette van Rinsum Daphne Doorduijn Subsidie van ZonMw tot 2013 Wat wil het programma bereiken? De overstijgende programmatische doelen van het landelijke

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Gezonde wijk Overvecht (GWO)

Gezonde wijk Overvecht (GWO) Gezonde wijk Overvecht (GWO) 3 juni 2010, VWS Inspiratiedag Sabine Quak, Gemeente Utrecht, GG&GD Judith vd Mast, Agis Zorgverzekeringen Petra van Wezel, Overvecht Gezond! Opbouw presentatie Gezonde wijk

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Samenleven, Samenwerken, Samenzorgen in Feijenoord

Samenleven, Samenwerken, Samenzorgen in Feijenoord U heeft deze nieuwsbrief ontvangen omdat u interesse heeft in het project Samenleven, Samenwerken, Samenzorgen in Feijenoord Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Laat het ons dan weten. info@sameneenfeijenoord.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Noord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal

(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal 1 (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal Demografische gegevens Pagina 3 Onderwijs Pagina

Nadere informatie

Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken

Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken 10 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken vaillantlaan Schilderswijk De Schilderswijk ligt in stadsdeel Centrum en is opgedeeld in drie buurten, West, Noord en Oost. In de Gezonde wijkanalyse is geen

Nadere informatie

FEIJENOORD IN BEELD 2006

FEIJENOORD IN BEELD 2006 FEIJENOORD IN BEELD 2006 Els de Jong en Marn van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2007 In opdracht van deelgemeente Feijenoord, Stadsmarinier Feijenoord en Gebiedsmanager FZD Centrum

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie