BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK DIENSTEN"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANVRAAG VAN KREDIETEN TER FINANCIERING VAN DE VOORZIENINGEN EN SCHOLEN VAN DE ORGANISATIE BROEDERS VAN LIEFDE EN VAN DE BELENDENDE VZW'S OPEN AANBESTEDING Opdrachtencentrale vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Ontwerper Financieel-economische dienst, Rudy Frigne Blz. 1 van 17

2 Inleiding De Broeders van Liefde is een christelijk geïnspireerde en waardengeoriënteerde organisatie die zich op verschillende maatschappelijke domeinen engageert. Vandaag beheren de Broeders van Liefde in België meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 15 psychiatrische centra en 15 ortho(ped)agogische centra. Ook de ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang behoren tot hun activiteiten. Daarnaast zijn ze de drijvende kracht achter tal van kleinere initiatieven, zoals opvang van aidspatiënten, van mensen met zingevingsvragen, van kansarmen, vluchtelingen... In totaal verlenen zo medewerkers in Vlaanderen en in Wallonië zorg en onderwijs aan circa cliënten (kinderen, jongeren, volwassen en ouderen). Onze aankoopwaarden Om onze patiënten, bewoners, leerlingen elke dag opnieuw te voorzien van de goederen en diensten waarop zij recht hebben, werkt onze organisatie samen met partners die dit volledige toeleveringsproces maximaal ondersteunen. Hierbij hanteren wij de gemeenschappelijke visie om in ons handelen de kwaliteit, de efficiëntie en het respect voor elk individu continu voorop te stellen. Wij doen dit vanuit een natuurlijke dynamiek om te streven naar de meest optimale dienstverlening waarvoor wij ons engageren en met grote openheid naar nieuwe uitdagingen om hiervoor een passend en deskundig antwoord te kunnen bieden. Herkent u zich als leverancier ook in deze waarden dan nodigen wij u graag uit om onze ervaringen te delen of om u in te schrijven voor deze specifieke opdracht. Blz. 2 van 17

3 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 5 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTENCENTRALE... 5 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 6 I.4 TAALGEBRUIK... 6 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 7 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 8 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 8 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 9 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 9 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 9 I.11 VARIANTEN I.12 CONTACTPERSOON - BEVOEGDHEDEN II. TECHNISCHE BEPALINGEN Blz. 3 van 17

4 Ontwerper Naam: Financieel-economische dienst Adres: Stropstraat 119, 9000 Gent Contactpersoon: De heer Rudy Frigne Telefoon: Fax: Toepasselijke reglementering Het geheel van de opdracht wordt beheerst door het Belgisch recht, de bepalingen van onderliggend bestek en door de volgende bepalingen, zoals gewijzigd op het ogenblik van bekendmaking van het bestek, die er integraal deel van uitmaken: 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Ingevolge artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken is genoemd KB niet van toepassing op deze opdracht, tenzij er expliciet in dit bestek naar verwezen wordt. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 30 kalenderdagen gebracht. Blz. 4 van 17

5 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Aanvraag van kredieten ter financiering van de voorzieningen, scholen van de organisatie Broeders van Liefde en belendende vzw's, zoals voorzien in bijlage 2A, categorie 6 van de Wet. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: PERCELEN LOOPTIJD TE ONTLENEN BEDRAG Perceel 1 10 jaar ,39 EUR Perceel 2 15 jaar ,94 EUR Perceel 3 20 jaar ,00 EUR Perceel 4 20 jaar ,00 EUR Perceel 5 15 jaar ,95 EUR Perceel 6 15 jaar ,00 EUR Perceel 7 30 jaar ,00 EUR Totaliteit van de percelen ,28 EUR Plaats van dienstverlening: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent I.2 Identiteit van de opdrachtencentrale vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Stropstraat Gent ON: De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde treedt op als opdrachtencentrale voor haar voorzieningen, scholen en belendende vzw s m.b.t de plaatsing van deze opdracht zoals omschreven in art. 2, 4 en art. 15 van de Wet. De belendende vzw s die betrokken partij zijn bij onderhavige opdracht, hierna opgesomd, zullen dan ook medeondertekenen bij de sluiting ervan: vzw Broeders van Liefde (ON: ) vzw Asster Sint-Truiden (ON: ) vzw De Enter (ON: ) Blz. 5 van 17

6 I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. I.4 Taalgebruik Alle documenten en briefwisseling in communicatie met de opdrachtencentrale betreffende deze opdracht worden in het Nederlands opgesteld. Ook de mondelinge communicatie tussen de financiële instelling en de opdrachtencentrale verloopt uitsluitend in het Nederlands. Blz. 6 van 17

7 I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de inschrijver bij zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. * De Opdrachtgever heeft geen gratis en elektronische toegang tot de genoemde attesten zoals bedoeld in artikel 60 van KB Plaatsing. De inschrijver dient deze zelf in te dienen (met name RSZ, Vennootschapsbelasting en BTW). Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Aan de financieel-economische draagkracht nodig voor de uitvoering van deze opdracht wordt voldaan indien de inschrijver: * Een financiële instelling is die over een vergunning van de financiële toezichthouder (Nationale Bank van België of analoge buitenlandse instelling) beschikt en op diens website staat vermeld. Inschrijvers met een vergunning verleend door de Nationale Bank van België hoeven geen attest bij hun offerte te voegen, de Opdrachtgever zal dit tijdens de gunningsprocedure zelf controleren (via de website Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) * Het volume (bedrag) aan kredieten dat gedurende de afgelopen drie jaar werd verricht binnen de sectoren verzorgingsinstellingen, welzijn, onderwijs en sociale economie, met vermelding van het aantal initiatiefnemers waaraan deze kredieten verleend werden (frequentie). * Gelijkaardige referenties met VIPA en/of AGION-ervaring. Minimumeisen: Minimaal 3 referenties waarvan 1 referentie met VIPA- en/of 1 referentie met AGIOn-ervaring. Blz. 7 van 17

8 I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in correct Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Tevens dient de inschrijver bij zijn offerte een exemplaar van zijn algemene kredietvoorwaarden toe te voegen, waaraan deze opdracht zal onderworpen zijn. I.7 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting, het besteknummer (2013/003) of het opdrachtvoorwerp en de perceelnummers. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Financieel-economische dienst De heer Rudy Frigne Stropstraat Gent De drager overhandigt de offerte aan de heer Rudy Frigne of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de opdrachtencentrale de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. Blz. 8 van 17

9 I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent Datum: 03 februari 2014 om uur I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 30 kalenderdagen, ingaande de kalenderdag na de dag van de opening van de offertes. I.10 Gunningscriteria Prijs is het enige gunningscriterium voor alle percelen. Deze wordt bepaald door de waarde van de marge tijdens de terugbetalingsperiode in dat perceel. Opdracht opgedeeld in percelen De opdrachtencentrale heeft het recht om slechts enkele percelen te gunnen en eventueel te besluiten om de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen geplaatst worden. De inschrijver is verplicht een offerte in te dienen voor alle percelen. De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met een gedifferentieerde prijskorting in het geval dat alle percelen aan hem worden toegewezen. Voor de individuele percelen zullen de leningen per perceel worden toegewezen aan de kredietverlener die voor dat perceel de voordeligste offerte indient, tenzij door toepassing van de financiële korting bij toekenning van alle percelen een prijsvoordeel ontstaat voor de klant. Per perceel wordt gegund aan de inschrijver met de laagste marge tijdens de terugbetalingsperiode (Marge LT) in dat perceel. In het geval door één of meerdere inschrijver(s) een prijskorting wordt voorzien indien alle percelen aan hem worden gegund zullen de gewogen gemiddelden van de individuele marges over alle percelen heen met elkaar worden vergeleken. Een gewogen gemiddelde van alle individuele marges wordt als volgt berekend: 7 ((waarde perceel i)/(waarde van alle percelen samen)) X (marge perceel i) i=1 Blz. 9 van 17

10 De sluiting van de opdracht gebeurt ofwel via aangetekend schrijven ofwel via elektronisch bericht/fax welke wordt bevestigd via aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na de verzending van het elektronisch bericht of fax. De opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat het kredietreglement ondertekend wordt voorafgaand aan het starten van de opnameperiode. I.11 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.12 Contactpersoon - bevoegdheden De Raad van Bestuur heeft de tekst van dit bestek goedgekeurd op 18 december Een kopie van deze beslissing kan op eenvoudig verzoek aan onderstaande contactpersoon opgevraagd worden. De gunningsbeslissing zal genomen worden door de Raad van Bestuur van de opdrachtencentrale met medeondertekening door de betrokken belendende vzw s, de gekozen inschrijver ontvangt een kopie van deze beslissing. De opdrachtgever stelt mevrouw De Meyer Katrijn, diensthoofd boekhouding, aan als contactpersoon. Zij wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de opdrachtgever voor alle handelingen die verband houden met de leiding over, de controle op en de ontvangst van de diensten van deze opdracht. Correspondentiegegevens contactpersoon: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Dienst Boekhouding Stropstraat Gent Telefoon: Fax: Blz. 10 van 17

11 II. Technische bepalingen a. Bepaling van de rentevoet De rentevoet is de som van een referentierentevoet vermeerderd met een marge. De referentierentevoet voor de lange termijnrente is de rentevoet (Irs Ask Duration) tegen dewelke de som van de geactualiseerde kasstromen van het krediet, op basis van de Euribor en de IRSask zero-coupon rentevoeten (ISDAFIX2), gelijk is aan het initieel ontleend kapitaal. Deze rentevoet houdt rekening met de looptijd, de aflossingswijze en de rentevoetherziening van het krediet. De rentevoet wordt verondersteld de enige kost te zijn. Eventuele dossierkosten en andere kosten dienen inbegrepen te zijn in de voorgestelde rentevoet van de lening. Bijkomende toelichting bij het bepalen van de rentevoet: De rentevoet van het(de) krediet(en) is een Actuariële Gewogen Gemiddelde Rentevoet, ook IRS Ask Duration genaamd, aangepast met de aangeboden plus/min marge, uitgedrukt in basispunten (=0,01%) s jaars. De Actuariële Gewogen Gemiddelde Rentevoet is de rentevoet aan de welke het totaal van de geactualiseerde geldstromen, op basis van de IRS ask/offer nul-coupon voor termijnen groter dan één jaar en op basis van de rentevoet EURIBOR voor de termijnen kleiner dan of gelijk aan één jaar, gelijk is aan het ontleende kapitaal (of, in voorkomend geval, aan het resterend verschuldigd saldo op de datum van rentevoetherziening). Indien een rentevoet voor een bepaalde termijn niet bestaat, zal hij berekend worden door lineaire interpolatie. De rentevoet zal vastgelegd worden met 3 decimalen na de komma en afgerond naar de derde decimaal als volgt: als de vierde decimaal kleiner is dan 5 naar de lagere decimaal, als de vierde decimaal gelijk of groter is dan 5 naar de hogere decimaal. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is 360/360 / actual/365 / actual/360. De actualisatierentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee Belgische bankwerkdagen vóór de datum van terbeschikkingstelling van het(de) krediet(en)/consolidatie of rentevoetherziening indien van toepassing, op basis van de IRS ask rentevoeten (basis 360/360), dagelijks afgebeeld op de website op pagina IRS quotes EUR FIXING of de EURIBOR-rentevoeten (basis actual/360), dagelijks gepubliceerd door Reuters, pagina EURIBOR01. Berekeningsformule: AGGI + marge = rentevoet van het(de) krediet(en) N CF t * df t t=1 CF t = K t + I t indien t < n CF t = K t + I t + RSS t indien t = n C = ontleende kapitaal Blz. 11 van 17

12 CF t = cash flow (te betalen kapitaal en interesten) op tijdstip t K t = terug te betalen kapitaal op tijdstip t I t = te betalen interesten op het uitstaand kredietsaldo op tijdstip t df t = actualisatiefactor op tijdstip t op basis van de overeenkomstige referentierentevoeten (IRS ask of EURIBOR naargelang t) N = aantal termijnen voor dewelke de rentevoet geldig is RSSt = resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t De dienstverlener deelt de gefixeerde rentevoet schriftelijk mee en dit binnen de vijf Belgische bankwerkdagen na de fixatie. Consulteerbaarheid via GOTTEX. Indien voor de toepassing van dit bestek op een bepaald moment de IRS ASK- of EURIBOR-rentevoeten niet meer zouden beschikbaar zijn op de hierboven vermelde websites, dan bepalen de opdrachtencentrale en de dienstverlener in onderling overleg en in de geest van de bepalingen van dit bestek een andere, door beide partijen te controleren, manier om de basisrentevoeten te consulteren. De Aanbestedende Overheid heeft het recht om te allen tijde aan de dienstverlener het bewijs te vragen dat hij zich heeft gebaseerd op de correcte IRS ASK- en EURIBOR-rentevoeten zoals bepaald in dit bestek. De inschrijver voegt bij zijn offerte: een aflossingstabel, berekend volgens de technische bepalingen in dit bestek (II Technische bepalingen) op een fictief bedrag van 1 miljoen euro, een looptijd van 10 jaar zonder rentevoetherziening en op basis van de gepubliceerde IRS- en EURIBOR-rentevoeten op de Belgische bankwerkdag 16 januari 2014 (met opname van de gelden twee Belgische bankwerkdagen later) en zonder marge. b. Modaliteiten van de gevraagde kredieten PERCEEL 1 Lange termijn financiering op basis van lange termijn rentevoet * Bedrag: ,39 EUR * Looptijd van het gevraagde krediet: 10 jaar * Aflossingswijze kapitaal en intrest: jaarlijkse kapitaalsaflossingen, semestriële intrestbetalingen POST INSTELLING BEDRAG AARD VAN DE WERKEN Post 1 UPC Sint-Kamillus Bierbeek ,39 EUR Herstellings- en onderhoudswerken Post 2 PC Dr. Guislain ,00 EUR Herstellings- en onderhoudswerken Post 3 Vzw Asster Sint-Truiden ,00 EUR Herconditionering Sirius 3 en 4 Post 4 Vzw Asster Sint-Truiden ,00 EUR Herconditionering Orion Post 5 PC Sint-Jan Baptist Zelzate ,00 EUR Herstellings- en onderhoudswerken Post 6 PC Zoete Nood Gods Lede ,00 EUR Groot onderhoud en installatie watergewinning (ZH) Post 7 PC Zoete Nood Gods Lede ,00 EUR Groot onderhoud (PVT) Post 8 PZ Sint-Alexius Grimbergen ,00 EUR Groot onderhoud Post 9 PC Br. Alexianen Boechout ,00 EUR Groot onderhoud TOTAAL PERCEEL ,39 EUR De inschrijver geeft in zijn offerte de marge op, op basis van 3 cijfers na de komma, die van toepassing is bovenop de IRS referentierentevoet op het krediet. Blz. 12 van 17

13 PERCEEL 2 Lange termijn financiering op basis van lange termijn rentevoet * Bedrag: ,94 EUR * Looptijd van het gevraagde krediet: 15 jaar * Aflossingswijze kapitaal en intrest: jaarlijkse kapitaalsaflossingen, semestriële intrestbetalingen POST INSTELLING BEDRAG AARD VAN DE WERKEN Post 1 PC Sint-Amandus Beernem ,00 EUR Zonnepanelen Post 2 PC Sint-Amandus Beernem ,00 EUR Hoogspanningslus Post 3 PC Sint-Amandus Beernem ,00 EUR Herstel daken en isolatie Post 4 PC Sint-Amandus Beernem ,00 EUR Aanleg parking Post 5 UPC Sint-Kamillus Bierbeek ,08 EUR Renovatiewerken Post 6 UPC Sint-Kamillus Bierbeek ,35 EUR Ruwbouw, voltooiingswerken e.a. Post 7 PC Dr. Guislain Gent ,00 EUR Gebouwen Post 8 PC Dr. Guislain Gent ,00 EUR Inrichting gebouwen Post 9 PC Sint-Amadeus Mortsel ,00 EUR Herconditionering en herinrichting zorgeenheden De Venne en Meander Post 10 Vzw Asster Sint-Truiden ,00 EUR Gebouwen, telefooncentrale en aanpassing liften Post 11 Vzw Asster Sint-Truiden ,00 EUR Herconditionering K-dienst Post 12 Vzw Asster Sint-Truiden ,00 EUR Herconditionering Sirius 3 en 4 Post 13 Vzw Asster Sint-Truiden ,00 EUR Herconditionering Orion Post 14 PC Sint-Jan-Baptist ,78 EUR Gebouwen Post 15 PC Sint-Jan-Baptist ,95 EUR Inrichting gebouwen Post 16 PC Sint-Jan-Baptist ,96 EUR Duurzame ontwikkeling Post 17 PC Sint-Jan-Baptist ,82 EUR Herconditionering (Blauwe Zaal en restaurant) Post 18 PZ Sint-Alexius Grimbergen ,00 EUR Gebouwen, herconditionering en inrichting gebouwen Post 19 PK Br. Alexianen Tienen ,00 EUR Herconditioneringswerken TOTAAL PERCEEL ,94 EUR De inschrijver geeft in zijn offerte de marge op, op basis van 3 cijfers na de komma, die van toepassing is bovenop de IRS referentierentevoet op het krediet. PERCEEL 3 Opnamefinanciering op basis van korte termijn rentevoet, gevolgd door lange termijn financiering. VIPA-LENING MET VIPA-WAARBORG (3 de VIPA-lening i.f.v. eenzelfde project) * Bedrag: ,00 EUR * Looptijd van het gevraagde krediet (exclusief opnameperiode): 20 jaar * Opnameperiode: tot en met 31/12/2014; gaat in na het vervuld zijn van alle voorafgaande voorwaarden. * Aflossingswijze kapitaal en intrest: jaarlijkse kapitaalsaflossingen, semestriële intrestbetalingen POST INSTELLING BEDRAG AARD VAN DE WERKEN Post 1 WZC Mariatroon Dendermonde ,00 EUR Realisatie nieuwbouw fase 2 TOTAAL PERCEEL ,00 EUR Blz. 13 van 17

14 De inschrijver geeft in zijn offerte de marge op die van toepassing is tijdens de opnamefinanciering evenals de marge die van toepassing is tijdens de terugbetalingsperiode, telkens op basis van 3 cijfers na de komma. Interesten worden aangerekend tijdens de opnameperiode, tenzij de opdrachtgever een consolidatielening aangevraagd heeft; aflossingen van kapitaal starten na de opnameperiode. Binnen de grenzen zoals in dit artikel omschreven, bepalen de inschrijvers de verdere invulling van deze modaliteiten in hun offerte. PERCEEL 4 Lange termijn financiering op basis van lange termijn rentevoet * Bedrag: ,00 EUR * Looptijd van het gevraagde krediet: 20 jaar * Aflossingswijze kapitaal en intrest: jaarlijkse kapitaalsaflossingen, semestriële intrestbetalingen POST INSTELLING BEDRAG AARD VAN DE WERKEN Post 1 vzw Broeders van Liefde Les Sauverdias ,00 EUR Herconditionering opvangtehuis Post 2 vzw Broeders van Liefde Fonds van De Wiele ,00 EUR Nieuwe ramen, keukens, trap, cv e.a. Post 3 vzw Broeders van Liefde Fonds van De Wiele ,00 EUR Aankoop pand TOTAAL PERCEEL ,00 EUR De inschrijver geeft in zijn offerte de marge op, op basis van 3 cijfers na de komma, die van toepassing is bovenop de IRS referentierentevoet op het krediet. PERCEEL 5 Lange termijn financiering op basis van lange termijn rentevoet AGIOn-LENING MET AGIOn-WAARBORG * Bedrag: ,95 EUR * Looptijd van het gevraagde krediet: 15 jaar * Aflossingswijze kapitaal en intrest: jaarlijkse kapitaalsaflossingen, semestriële intrestbetalingen POST INSTELLING BEDRAG AARD VAN DE WERKEN Post 1 BuSO Sint-Idesbald Roeselare ,44 EUR Nieuwbouw atelier, ruwbouw, voltooiings- en infrastructuurwerken Post 2 BuSO Sint-Idesbald Roeselare ,67 EUR Liftinstallatie Post 3 BuSO Sint-Idesbald Roeselare ,05 EUR HVAC Post 4 BuSO Sint-Idesbald Roeselare ,25 EUR Sanitaire installaties en natte brandleiding Post 5 BuSO Sint-Idesbald Roeselare ,68 EUR Elektrische installatie Post 6 BuSO Sint-Idesbald Roeselare ,86 EUR Eerste uitrusting TOTAAL PERCEEL ,95 EUR De inschrijver geeft in zijn offerte de marge op, op basis van 3 cijfers na de komma, die van toepassing is bovenop de IRS referentierentevoet op het krediet. Blz. 14 van 17

15 PERCEEL 6 Lange termijn financiering op basis van lange termijn rentevoet VIPA-LENING (KLASSIEKE VIPA) * Bedrag: ,00 EUR * Looptijd van het gevraagde krediet: 15 jaar * Aflossingswijze kapitaal en intrest: jaarlijkse kapitaalsaflossingen, semestriële intrestbetalingen POST INSTELLING BEDRAG AARD VAN DE WERKEN Post 1 t Zwalmnestje Brakel ,00 EUR Nieuwbouw kinderdagverblijf (41 plaatsen) TOTAAL PERCEEL ,00 EUR De inschrijver geeft in zijn offerte de marge op, op basis van 3 cijfers na de komma, die van toepassing is bovenop de IRS referentierentevoet op het krediet. PERCEEL 7 Lange termijn financiering op basis van lange termijn rentevoet * Bedrag: ,00 EUR * Looptijd van het gevraagde krediet: 30 jaar * Aflossingswijze kapitaal en intrest: jaarlijkse kapitaalsaflossingen, semestriële intrestbetalingen POST INSTELLING BEDRAG AARD VAN DE WERKEN Post 1 vzw De Enter ,00 EUR Aankoop pand TOTAAL PERCEEL ,00 EUR De inschrijver geeft in zijn offerte de marge op, op basis van 3 cijfers na de komma, die van toepassing is bovenop de IRS referentierentevoet op het krediet. c. Rentevoetherziening De rentevoet is vast voor de hele duur van de lening. d. Reserveringscommissie In zijn offerte kan de inschrijver een reserveringscommissie voorzien m.b.t. de niet opgenomen bedragen tijdens de opnemingsperiode. In dat geval vermeldt de offerte exhaustief welke voorwaarden op deze reserveringscommissie van toepassing zijn. e. Aflossingstabellen De gevraagde gelden zijn ter beschikking 1 week na het sluiten van de opdracht en eventueel akkoord van VIPA/AGIOn. De aflossingstabellen worden bezorgd binnen de 2 weken na ter beschikking stellen van de middelen. Blz. 15 van 17

16 OFFERTEFORMULIER Bestek nr 2013/003/v6 van 18/12/2013 De rechtspersoon: (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, BTW en RPR-nummer, nationaliteit, maatschappelijke zetel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): -., hoedanigheid -., hoedanigheid krachtens de volmacht gepubliceerd op in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (desgevallend in bijlage te voegen); Verbindt zich op zijn roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de in het bestek beschreven opdracht. Handtekening Datum Naam Functie Blz. 16 van 17

17 DE FINANCIËLE VOORWAARDEN Geval A: Niet noodzakelijk alle percelen worden aan dezelfde inschrijver gegund De gevraagde marges (tijdens de opnameperiode (KT) en tijdens de terugbetalingsperiode (LT)), alsook de reserveringscommissies (RC) op jaarbasis worden hierna opgenomen in functie van de verschillende percelen (3 cijfers na de komma): Perceel Looptijd Marge LT Marge KT RC Perceel 1 10 jaar Perceel 2 15 jaar Perceel 3 20 jaar Perceel 4 20 jaar Perceel 5 15 jaar Perceel 6 15 jaar Perceel 7 30 jaar Geval B: Alle percelen worden aan dezelfde inschrijver gegund (verplicht in te vullen, eventueel identiek als geval A) De gevraagde marges (tijdens de opnameperiode (KT) en tijdens de terugbetalingsperiode (LT)), alsook de reserveringscommissies (RC) op jaarbasis worden hierna opgenomen in functie van de verschillende percelen (3 cijfers na de komma): Perceel Looptijd Marge LT Marge KT RC Perceel 1 10 jaar Perceel 2 15 jaar Perceel 3 20 jaar Perceel 4 20 jaar Perceel 5 15 jaar Perceel 6 15 jaar Perceel 7 30 jaar Handtekening Naam inschrijver Datum Naam Functie Blz. 17 van 17

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: Rusthuizen Z.A. Zuid-Limburg v.z.w. Clement Cartuyvelsstraat 5a 3800 Sint-Truiden Datum: 31 oktober 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: HELI-14001 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN Opdrachtgever: VZW Schoolbestuur St.-Paulus Datum: 05/06/2015 BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN KREDIET Besteknummer: St.-Paulus/2015/001 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/12 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever : GasthuisZusters Antwerpen (GZA) vzw Datum: 24 MAART 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: Fin. 2014/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van kredieten

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: vzw K.A.S.O.G, Collegelaan 1, 3600 Genk Datum: 06/07/2015 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Sint-Lodewijk Brugge 0419.335.156 Datum: 26 februari 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2014/001 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 AANBESTEDENDE OVERHEID : ILvA BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 Voorwerp van de opdracht : De financiering van buitengewone

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW BLIJ LEVEN maatschappelijke zetel: Berg 8 9950 WAARSCHOOT correspondentieadres: H. Consciencelaan 51/2 9950 WAARSCHOOT Datum: 22 juni 2015. BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn gewaarborgd krediet ter financiering

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR : STAD EEKLO BESTEK NUMMER : 11 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/13 INZAGE BESTEK Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANGAAN LENINGEN TOT FINANCIERING BUITENGEWONE UITGAVEN BEGROTING 2012 VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK EN AAN DE GEMEENTE VERBONDEN

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 1

Inschrijvingsformulier 1 Inschrijvingsformulier 1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Gent Bestek nr. : KASDS 15/01 Vak 1 - Voorwerp van de offerte Voorwerp van de opdracht : het aangaan van leningen ter financiering van het

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW DE PANNE BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer AC 92 sub 24 lening ter financiering van sociaal bouwproject Stationsstraat - Pastorieweg van 21 december

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/17

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn gebonden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Katholiek Basisonderwijs Lochristi - Zaffelare Datum: 25 september 2016 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: WW-Zaffelare Lening 2016-1 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Pagina 1 van bestek lening 2013 gemeentebestuur Kapellen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG versie 2013-1/15

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS 2015-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 11 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/ VVSG versie 2009-1/15

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS 2016-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid Kijkmoment: Opening van de offertes : Stad Gent : woensdag 29 juni 2016 van 12u30 tot 15u30 :

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2014 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPEN AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : Afsluiten van leningen voor de financiering van de investeringsdienst van het dienstjaar 2006 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Hoofdstuk 1 : Administratieve

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

LEVANTO VZW SELECTIELEIDRAAD. Voorwerp van de opdracht: Onderschrijven van verzekeringscontracten brand en auto voor de periode

LEVANTO VZW SELECTIELEIDRAAD. Voorwerp van de opdracht: Onderschrijven van verzekeringscontracten brand en auto voor de periode LEVANTO VZW SELECTIELEIDRAAD Voorwerp van de opdracht: Onderschrijven van verzekeringscontracten brand en auto voor de periode 2016-2019 Gunningswijze: Referentie opdracht: Indienen van de kandidaatstellingen:

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree BESTEK NUMMER : Typebestek 2011 - aangepast OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Nummer 2010/2 van 14/09/2010 2 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem WZC Ter Burg vzw WZC Ter Burg Burggrachtstraat 1 1930 Nossegem BIJZONDER BESTEK NR 2014.001 BESTEK VOOR EEN DIENSTENOPDRACHT FINANCIERING VAN HET PROJECT: VERNIEUWBOUW VAN WZC TER BURG OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN Typecontract leningen VLOFIN/VVSG - 1 CONTACT Leidende ambtenaar bij

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht:

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gemeente Nevele Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Tel : 09/321.92.10 Fax : 09/321.92.19 E-mail : jurgen.dejaeghere@nevele.be BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie