LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011"

Transcriptie

1 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de winter van 2011 (art , 4.1.8, 5.5, 6.13, 6.16, 8.1, 8.2, 12.8). Toegevoegd Genotmiddelenreglement per 7 maart 2012 Gedragscode Social Media, internet en Bornego College per 7 december

2 Voorwoord Het woord "statuut" betekent letterlijk: "dat wat is vastgesteld". Voor leerlingen is het prettig, dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en dat zij weten wat ze van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten. Voor de school en de leraren is het goed dat zij weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden. Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn, maar dat deze zijn vastgesteld. Vandaar het leerlingenstatuut. Voor duidelijkheid over wat kan en mag, voor een goede verhouding tussen leerlingen en leraren, voor goed onderwijs in de school. Het voorliggende leerlingenstatuut mag een bijdrage zijn om dat goede onderwijs te bevorderen. Frits Hoekstra, Directeur-bestuurder Herziene versie:

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.2 Begrippen 1.3 Rechten en plichten in algemene zin 2. Toelating 3. Kwaliteit van het onderwijs 4. Dagelijkse gang van zaken 4.1 Aanwezigheid 4.2 Gedrag 4.3 Veiligheid 4.4 Schade 5. Huiswerk 6. Toetsing, beoordeling, rapportage 7. Overgang, keuze van onderwijs 8. Schoolonderzoeken, examen 9. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering 9.1 Algemeen 9.2 Publicatieborden 9.3 Bijeenkomsten 9.4 Schoolkrant 10. Inspraak 11. Privacy 11.1 Leerlingenregistratie 11.2 Ongewenste intimiteiten 11.3 Ongewenst gedrag 12. Disciplinaire maatregelen 13. Geschillen 14. Puntsgewijze toelichting Bijlage 1 Genotmiddelen reglement Bornego College Bijlage 2 Gedragscode Social Media, Internet en gebruik Bornego College 3

4 1. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen Het leerlingenstatuut is vastgesteld door de directie na instemming van de medezeggenschapsraad Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle aan de school ingeschreven leerlingen en geldt in en buiten de schoolgebouwen en terreinen, bij alle activiteiten die van de school uitgaan Het leerlingenstatuut treedt in werking na vaststelling door de directie en heeft een geldigheidsduur van 2 jaar Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van hetzij: - de medezeggenschapsraad - 10 leerlingen - 10 ouders - 10 personeelsleden - de schoolleiding - de directeur-bestuurder. Een voorstel tot wijziging wordt aan de directie schriftelijk aangeboden. De directie gaat niet tot wijziging over voordat de medezeggenschapsraad zich hierover heeft kunnen uitspreken. Indien het voorstel tot wijziging niet wordt overgenomen deelt de directie dit onder vermelding van de redenen aan betrokkenen mee Indien een maand voordat de geldigheidsduur van het leerlingenstatuut afloopt de directie geen voorstel tot wijziging heeft ontvangen, zal het leerlingenstatuut in dezelfde vorm wederom 2 jaar geldig zijn Alle geledingen van de school en daartoe behorende personen zijn gehouden de bepalingen van het leerlingenstatuut na te leven Alle rechten en plichten van de ouders die voortvloeien uit de door de inschrijving aangegane onderwijsovereenkomst gaan bij het bereiken van de meerderjarigheid van rechtswege over op de leerling, de school gaat echter uit van het feit dat ouders gedurende de inschrijving van de leerling deze blijven uitvoeren. De feitelijke overgang naar de meerderjarige leerling gaat in indien dit schriftelijk wordt aangegeven door de leerling. Hiertegen kan binnen 30 dagen schriftelijk bezwaar gemaakt worden bij de schoolleiding door een van de belanghebbenden. 1.2 Begrippen In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan: - de school: alle vestigingen van het Bornego College. - afdeling: één van de schooltypen, waaruit de scholengemeenschap is samengesteld: VMBO, HAVO, atheneum en gymnasium. - leerlingen: de leerlingen die ingeschreven staan aan de school. - ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de minderjarige leerlingen. - personeelsleden: de aan de school verbonden leden van de schoolleiding, docenten, onderwijsassistenten, onderwijsondersteunende personeelsleden, stagiaires en lio's. - docenten: de aan de school verbonden leraren en andere personeelsleden met een lesgevende taak. - mentor: de docent, die de eerste aangesproken persoon is voor die leerling die aan deze docent, als specifiek begeleider is toevertrouwd. 4

5 - teamleider: de functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderwijs, de uitvoering van het personeelsbeleid en leerlingenzorg l in een organisatorische eenheid in de school. - schoolleiding: de directeur-bestuurder, vestigingsdirecteuren en de directeur financiën en beheer. - onderwijsondersteunend personeel de aan de school verbonden personeelsleden met een nietlesgevende taak. - toelatingscommssie de commissie die een besluit neemt over de toelating en plaatsing van een leerling die niet is ingeschreven in onze school. Elke vestiging kent een toelatingscommissie, bestaande uit in ieder geval; de vestigingsdirecteur en een teamleider of personen namens hen. De vestigingsdirecteur kan de samenstelling van de toelatingscommissie veststellen. - schoolbestuur: de directeur-bestuurder van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure die handelt als en namens het bevoegd gezag. - bevoegd gezag: het verenigingsbestuur bestaande uit de toezichthoudende bestuursleden en de directeur-bestuurder. - medezeggenschapsraad het orgaan binnen de school ten behoeve van overleg en medezeggenschap. - schooldag werkdag die geen vakantiedag, algemeen erkende feestdag of daaraan gelijkgestelde dag is. - schoolreglement: samenstel van regels over de rechten en plichten van de personen en organen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. - schoolgids: de schoolinformatiegids, waarin alle zaken staan betreffende het cursusjaar. In dit leerlingenstatuut wordt ten behoeve van de leesbaarheid alleen in de mannelijke vorm geschreven. Daar waar mannelijke voornaamwoorden worden gebruikt kunnen ook vrouwelijke worden gelezen. In alle paragrafen waarin de leerling door de school wordt aangesproken of deze de school aanspreekt, terwijl deze leerling nog minderjarig is, treden zijn ouders in recht (mede) voor hem in de plaats. 1.3 Rechten en plichten in algemene zin De leerlingen genieten de rechten en zijn gehouden aan de plichten die voortvloeien uit de onderwijsovereenkomst, die met het schoolbestuur is gesloten bij inschrijving als leerling van het Bornego College De leerlingen houden in hun gedrag en uitlatingen rekening met de grondslag van de vereniging en doelstelling van de school De leerlingen en personeelsleden hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een werkbare situatie, waarin goed onderwijs kan worden gevolgd en gegeven in een passende sfeer De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de regels die gelden in de school. Evenzo hebben zij recht organen en personeelsleden te houden aan de regels die ten aanzien van hen gelden in de school De leerlingen en personeelsleden zijn respect verschuldigd aan elkaar en aan alle andere personen in de school. Zij gaan verantwoord om met de eigendommen van elkaar en met eigendommen van derden die aan school zijn toevertrouwd. 5

6 2. Toelating en plaatsing 2.1 De toelatingscommissie stelt namens het schoolbestuur de criteria vast op grond waarvan een (aspirant-)leerling kan worden toegelaten tot de school, tot een bepaalde schoolafdeling of tot een bepaald leerjaar. 2.2 Indien de toelatingscommissie meent een (aspirant-)leerling niet toe te moeten laten deelt het dit schriftelijk aan hem mee, met opgave van redenen. Voorts geeft de commissie daarbij aan dat bij het schoolbestuur om herziening van het besluit kan worden gevraagd. 2.3 De toelatingscommissie besluit na toelating over plaatsing een leerling in de meest passende opleiding, afdeling of leerjaar. Daarbij wordt het advies van de basisschool en de resultaten van het leerlingvolgsysteem gewogen. Bij toelating en plaatsing in een hoger leerjaar wordt het overgangsbewijs en determinatie advies van de eerdere school gevolgd. 2.4 De (aspirant-)leerling kan binnen zes weken nadat de weigering tot toelating is ontvangen, het schoolbestuur om herziening van dit besluit vragen. Het schoolbestuur stelt de leerling in de gelegenheid zich over de kwestie uit te spreken. Voorts voert het schoolbestuur overleg met de inspecteur hierover en -als het schoolbestuur dat nodig vindt- met andere deskundigen. Het schoolbestuur stelt de leerling in de gelegenheid om de adviezen of rapporten die op de beslissing op het verzoek tot herziening betrekking hebben, in te zien. Het schoolbestuur beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek, maar niet later dan vier weken na ontvangst hiervan. 3. Kwaliteit van het onderwijs 3.1 De leerlingen hebben recht op het volgen van goed onderwijs, waaronder een passende begeleiding. Het gaat daarbij om zaken als: - een redelijke verdeling van de lesstof over de lessen - een goede presentatie en duidelijke uitleg van de lesstof - aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde stof - het kiezen en gebruiken van geschikte leermiddelen 3.2 Als een leerling meent dat het onderwijs onvoldoende kwaliteit heeft, kan hij dit gemotiveerd kenbaar maken aan de schoolleiding. 3.3 De schoolleiding geeft binnen tien schooldagen de in het vorige artikel bedoelde leerling(en) een reactie op de klacht. Indien de leerling(en) het niet eens is met de al of niet genomen beslissing van de schoolleiding kan na afloop van de termijn van tien dagen in beroep gaan bij het schoolbestuur. Het bestuur beslist in zijn eerstvolgende vergadering. 3.4 Leerlingen hebben in gelijke situaties recht op een gelijke behandeling. 4. Dagelijkse gang van zaken Aanwezigheid De leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen volgens het voor hen geldende rooster, tenzij er voor een bepaalde les een andere regeling is getroffen. Zij moeten op tijd aanwezig te zijn De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan alle door de school tijdens schooltijd georganiseerde activiteiten, die vermeld staan in het leerplan van één of meer van de door hen gevolgde vakken. Schooltijd beslaat 5 werkdagen van 8:15 tot 17:00 uur Maatregelen bij ongeoorloofde afwezigheid en bij te laat komen moeten duidelijk en tijdig aan de leerlingen bekend zijn gemaakt. 6

7 4.1.4 Indien de docent bij aanvang van de les niet aanwezig is, informeert een van de leerlingen (de klassenvertegenwoordiger, of als die er niet is een willekeurige leerling) bij iemand van de schoolleiding of bij diegene, die door de schoolleiding daartoe is aangewezen, of de les doorgaat. De leerlingen blijven in/bij de lesruimte totdat hen door of namens de schoolleiding anders wordt aangegeven Tijdens pauzes en roostervrije uren mogen de leerlingen in de daartoe bestemde ruimten op school verblijven. Ook mogen zij de school verlaten, tenzij door of namens de schoolleiding anders is aangegeven Een leerling heeft alleen verlof om de lessen te verzuimen indien de schoolleiding dit op schriftelijk verzoek heeft toegestaan Indien een leerling ziek is, wordt dit vóór 9.00 uur door de ouder / verzorger telefonisch gemeld aan de vestiging, waar de leerling onderwijs volgt Indien een leerlingen meer dan 5 schooldagen achtereen afwezig is geweest, meldt hij zich bij terugkomst op school bij de mentor, vakdocent of teamleider om na te gaan op welke wijze de opgelopen achterstand kan worden ingehaald. 4.2 Gedrag Leerlingen moeten zich tijdens de lessen, maar ook daarbuiten, behoorlijk gedragen en zich houden aan gedragsregels zoals die zijn bekendgemaakt en/of zoals die door de schoolleiding en/of personeel van de school zijn opgesteld, zoals bijvoorbeeld in het protocol met betrekking tot "Preventie en bestrijding seksuele intimidatie en overig ongewenst gedrag" In school wordt niet gerookt. Buiten de school kan op de door de schoolleiding aangewezen plaatsen worden gerookt. Zie hiervoor ook het Genotmiddelen regelement (bijlage 1) Het is leerlingen verboden om in of rondom school drugs en/of alcohol te gebruiken, of in bezit te hebben. Bij constatering wordt de leerling onmiddellijk doorverwezen naar de schoolleiding. Zie voor verdere afspraken bijlage De leerlingengeleding binnen de medezeggenschapsraad of de leerlingenraad heeft het recht om de redelijkheid van bepaalde regels aan de orde te stellen Voor het gebruik van social mediam internet en houden leerlingen zich aan de daartoe opgestelde gedragsregels. Zie daarvoor bijlage Er mag binnen de schoolgebouwen of op de schoolterreinen geen opnames (geluid, film of foto) worden gemaakt zonder uitdrukkelijke roestemming van de schoolleiding. 4.3 Veiligheid De leerlingen en personeelsleden gedragen zich naar de gegeven voorschriften betreffende veiligheid in de school en overigens zodanig dat de veiligheid in de school zoveel mogelijk wordt gewaarborgd Voor bepaalde vakken kan het dragen van speciale kleding of beschermende hulpmiddelen worden voorgeschreven. In dat geval is de leerling verplicht die te dragen of te gebruiken Om de veiligheid te waarborgen kan de schoolleiding opnames laten maken. Waar dit gebeurd wordt dit met boden aangegeven. De bestanden worden niet langer dan 24 klokuren bewaard. Hiervan kan worden afgeweken in geval er een vermoeden is van een strafbaar feit. 7

8 4.4 Schade Het schoolbestuur aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die buiten zijn verantwoordelijkheid wordt toegebracht aan bezittingen van leerlingen. Ook aanvaardt het schoolbestuur geen wettelijke aansprakelijkheid voor het verlies van bezittingen van leerlingen die in of bij de school, of tijdens schooltijd zijn zoekgeraakt Alle schade die door een leerling aan eigendommen of bezittingen van de school of aan onder het beheer van de school staande zaken is toegebracht, wordt op kosten van de ouders of van de meerderjarige leerling hersteld. 5. Huiswerk 5.1 De leerlingen moeten op de hoogte worden gesteld van de regels betreffende het huiswerk. 5.2 De gezamenlijke docenten van een klas of groep streven ernaar het huiswerk zodanig op te geven en te spreiden dat van een evenwichtige en reële belasting sprake is. 5.3 De leerling die het door de docent opgegeven huiswerk voor een bepaald vak niet heeft gemaakt meldt dit bij aanvang van de les aan de betreffende docent onder vermelding van de reden van verhindering. Indien deze reden naar het oordeel van de docent de leerling niet van zijn plicht tot het maken van het huiswerk ontslaat, kan hij hem een maatregel opleggen. 5.4 De leerling die door omstandigheden zijn huiswerk niet heeft kunnen maken, meldt dit aan het begin van de schooldag bij de schoolleiding of bij diegene, die door de schoolleiding daartoe is aangewezen. Deze kan op grond van de redenen, die de leerling aanvoert, een huiswerkvrij-briefje meegeven. De leerling laat dit briefje aan het begin van elke les aan de docent zien. 5.5 De leerling werkt aan de hand van de door de docent beschikbaar gestelde studiewijzer. 6. Toetsing, beoordeling, rapportage De volgende artikelen hebben betrekking op alle leerjaren, tenzij het examenreglement, inclusief PTA van toepassing is. 6.1 Toetsing van de vordering van het onderwijs kan geschieden door: - repetities (toetsen van eerder geleerde stof of vaardigheden) - toetsen: deel-, voortgangs-, eind-, diagnostische toetsen e.a. - mondelinge of schriftelijke overhoringen van opgegeven leer- en/of maakwerk - gesprekken of spreekbeurten n.a.v. gelezen boeken, werkstukken e.d. - presentaties - practicum, turn- en spe(e)lopdrachten, werkstukken, praktische opdrachten - beoordeling van het gemaakte huiswerk 6.2 Van een cijfer dat het resultaat is van een af te nemen toets wordt van tevoren bekend gemaakt hoe zwaar het meetelt voor de berekening van het rapportcijfer. 6.3 Een repetitie e.d. wordt tenminste 5 schooldagen van tevoren opgegeven.de repetitie wordt afgenomen als de opgegeven stof is afgerond. 6.4 Als regel wordt niet meer dan één repetitie per dag afgenomen, uitgezonderd speciale toetsperioden. Om bepaalde redenen kunnen in overleg tussen docent en leerling(en) twee repetities op dezelfde dag worden afgesproken. 8

9 6.5 Binnen parallelle groepen/klassen van een afdeling moeten de zwaarte van de leerstof, de af te leggen toetsen, de beoordeling daarvan en de berekening van het rapportcijfer per vak gelijkwaardig te zijn. 6.6 De docent streeft ernaar om de schriftelijke toetsing binnen een week te corrigeren. De uiterlijke termijn voor correctie en bespreking van schriftelijke toetsen is 10 werkdagen. Voor werkstukken e.d. moet, afhankelijk van het aantal, de aard en de omvang van de werkstukken, rekening worden gehouden met een termijn van maximaal 6 weken. De normen van de beoordeling worden door de docent meegedeeld en zonodig toegelicht. 6.7 Een leerling heeft recht op inzage van zijn toets, nadat deze is beoordeeld. Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling kan hij dit meteen na inzage kenbaar maken aan de docent die de toets heeft afgenomen. Als het verschil van mening niet wordt opgelost kan de leerling binnen twee schooldagen na dit overleg in beroep gaan bij de teamleider. Deze raadpleegt de vaksectie en adviseert de docent. De beslissing van de school is bindend. 6.8 Een toets wordt na de beoordeling door de docent met de leerlingen besproken. 6.9 Als een werkstuk meetelt voor een rapportcijfer dan dient van tevoren bekend te zijn aan welke normen het moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en welke sancties er staan op het te laat of niet inleveren ervan. De leerlingen zijn van te voren middels een protocol hiervan op de hoogte gesteld. In het protocol staat ook de wijze van inleveren vermeld Als een leerling zich ten aanzien van enig deel van een toets aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, of als dit achteraf ontdekt wordt, kan de docent afhankelijk van de zwaarte van de geconstateerde fraude naar keuze één of meer van de volgende maatregelen treffen: - hij kan de leerling een waarschuwing geven - hij kan datgene wat door de fraude ten onrechte door de leerling is verkregen als fout rekenen - hij kan de toets ongeldig verklaren en opdragen op een ander tijdstip een nieuwe toets te maken - hij kan na de beoordeling alsnog maximaal drie punten van het cijfer aftrekken Als een leerling zich wegens ongeoorloofde afwezigheid, ter beoordeling van de teamleider, onttrokken heeft aan het maken van een duidelijk afgesproken toets, waarvan hij redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn, kan de docent, na overleg met de teamleider en nadat de leerling gehoord is, voor die toets het cijfer één toekennen Een rapport geeft de leerling een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken over een bepaalde periode. Een rapportcijfer is gebaseerd op tenminste 2 cijfers van afgenomen toetsen. Een tussenrapport geeft een overzicht van de resultaten van een bepaalde periode, onder voorbehoud van eventuele onjuistheden om technische redenen Per cursusjaar wordt driemaal een rapport of een cijferoverzicht uitgereikt. Op de Kingweg gebeurt dit niet. Op alle locaties verschijnt op de laatste schooldag het eindrapport Als het cijfer op het eindrapport (mede) wordt bepaald door de cijfers van voorafgaande rapporten dan moet van tevoren de wegingsfactor van die rapporten bekend zijn Wanneer de studieresultaten van een leerling aanleiding geven tot het treffen van maatregelen, moeten deze vooraf met de leerling - en als deze minderjarig is - met zijn ouders besproken worden Twee weken voor de toetsweek mogen er geen schriftelijke overhoringen/toetsen meer worden afgenomen indien deze niet over de toetsstof gaan die in de toetsweek zal worden getoetst. Er kan enkel van deze regel worden afgeweken als 2 op de 3 leerlingen instemmen met het verplaatsen van een schriftelijke overhoring/toets naar een datum binnen twee weken voor de toetsweek. 9

10 7. Overgang, keuze van onderwijs 7.1 De directie stelt de normen vast waaraan een leerling moet voldoen om naar het volgend leerjaar te kunnen overgaan. 7.2 De leerling kan zijn keuze voor een bepaalde richting van het onderwijs of voor een bepaalde samenstelling van zijn vakkenpakket kenbaar maken. Met deze voorkeur zal bij toelating tot een bepaalde richting of bij de toedeling van een bepaald vakkenpakket zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 8. Schoolonderzoeken, examen 8.1 Aan het begin van de examenperiode, doch uiterlijk 1 oktober na aanvang van het schooljaar, wordt de leerlingen het definitieve programma van toetsing en afsluiting bekend gemaakt. Dit programma bevat regels over de wijze van toetsen en de kennis en vaardigheden van deze leerling alsmede op welke wijze het cijfer van het schoolexamen wordt vastgesteld. Voor de zomervakantie komt het concept-pta al op de elektronische leer omgeving. 8.2 De directie stelt een examenreglement uiterlijk 1 oktober vast. Hierin staan de regels over de manier waarop het examen wordt afgenomen, de manier waarop de cijfers worden gegeven, verzuim bij examens, examenfraude, herexamen en over de mogelijkheden om tegen beslissingen betreffende het examen bezwaar te maken. 9. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering 9.1 Algemeen Leerlingen zijn vrij hun mening te uiten mits dit niet in strijd is met de goede gang van het onderwijs en de regels van de school Leerlingen moeten elkaars mening en die van anderen respecteren. Discriminerend of beledigend gedrag wordt niet toegestaan. Hiertegen kan de schoolleiding passende maatregelen treffen Kleding met een duidelijke discriminerende of aanstootgevende boodschap wordt niet toegestaan. 9.2 Publicatieborden In de schoolgebouwen zijn publicatieborden aangebracht waarop leerlingen met toestemming van de schoolleiding mededelingen kunnen ophangen. 9.3 Bijeenkomsten De schoolleiding stelt op aanvraag ruimte ter beschikking voor bijeenkomsten van leerlingen. Deze ruimte moet in ordelijke staat worden achtergelaten. 9.4 Schoolkrant Bij de uitgave van een schoolkrant stelt de schoolleiding in overleg met de redactie van de schoolkrant een redactie-reglement vast, waarin de verantwoordelijkheden en de beschikbaarheid van geld en papier e.d. voor de schoolkrant worden geregeld De schoolleiding kan de publicatie van de schoolkrant of een deel daarvan verbieden als de inhoud geheel of gedeeltelijk in strijd is met de grondslag of de doelstelling van de school, dan wel een discriminerende of beledigende inhoud bevat. 10

11 10. Inspraak 10.1 Leerlingenraad De leerlingen kunnen voor hun belangen opkomen door de leerlingenraad. Deze raad kan de schoolleiding adviseren en geraadpleegd worden door de schoolleiding over aangelegenheden die voor leerlingen van belang zijn De schoolleiding stelt een reglement vast over de taak en samenstelling van de leerlingenraad, over de verkiezing van de leden van de raad, over de wijze van overleg tussen de leerlingenraad en de schoolleiding en over de faciliteiten die de leerlingenraad bij de uitoefening van zijn taak ten dienste staan Andere vormen van inspraak 11. Privacy Het schoolbestuur legt in het medezeggenschapsreglement regels vast over de verkiezing van leerlingen in de medezeggenschapsraad, met daarin ook de rechten en plichten in deze raad Leerlingenregistratie De school legt van alle leerlingen gegevens vast. Deze gegevens moeten juist zijn. De betrokken leerling en/of zijn ouders kan/kunnen deze gegevens inzien. Ook hebben ze het recht, indien nodig te verzoeken gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen De leerlingenregistratie is alleen toegankelijk voor diegenen, die daartoe van de schoolleiding toestemming hebben gekregen. (decanen, teamleiders, docenten en leden van de administratie) De gegevens worden alleen aan anderen, dan in de punten en worden genoemd verstrekt indien dit in het belang van het onderwijs aan de betrokken leerling is, indien er een wettelijke plicht voor bestaat of met toestemming van de betrokken leerling Een ieder die de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit andere hoofde een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot bekendmaking voorvloeit Rapportcijfers en bevorderingsbeslissingen worden verstrekt aan de toeleverende school gedurende het eerste jaar, tenzij daartegen schriftelijk bezwaar is gemaakt Ongewenste intimiteiten Het schoolbestuur heeft een procedure vastgesteld, waarlangs ongewenste intimiteiten kunnen worden gemeld, zodat vervolgens passende maatregelen kunnen worden genomen. Deze procedure wordt aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen kenbaar gemaakt Ongewenst gedrag Bij vermoeden van strafbare feiten heeft de schoolleiding het recht van inzage in de begvakjes (kluisjes) en tassen van de leerling. De vestigingsdirectie kan onaangekondigd bergvakjes (kluisjes) laten doorzoeken, te bevordering van de veiligheid op de vestiging en in het kader van het handhaving van het genotreglement van het Bornego College. 11

12 12. Disciplinaire maatregelen 12.1 De leerling die de voor hem geldende regels niet nakomt kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Zo'n maatregel kan worden opgelegd door een docent, conciërge, teamleider, schoolleiding of door het schoolbestuur. disciplinaire maatregelen kunnen zijn: - het opruimen van gemaakte rommel - corveewerkzaamheden uitvoeren - het maken van strafwerk - het niet mogen meedoen aan een bepaalde activiteit - uit de les worden verwijderd - het vroeger op school komen of nablijven (dit bij voorkeur niet op de dag waarop de straf wordt opgelegd) - het niet toegelaten worden tot één les (teamleider, schoolleiding) - de toegang tot lessen of school ontzegd worden (teamleider, schoolleiding) - geschorst worden (schoolleiding) - van school worden verwijderd (schoolbestuur) Bij het opleggen van een maatregel moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de ernst van de aanleiding tot het opleggen ervan en de zwaarte van de maatregel Een leerling die de voortgang van de les verstoort is verplicht de les te verlaten zodra de docent hem dit opdraagt. Hij krijgt van de betreffende docent instructies of werk mee. De leerling meldt zich bij de teamleider en/of de docent Alvorens een straf of maatregel wordt opgelegd wordt de leerling in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel is opgelegd, kan hij aan zijn mentor doorgeven of in beroep gaan bij de schoolleiding. Schorsing 12.5 Een leerling die bij herhaling de in de school geldende regels overtreedt of die zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag (zoals alcohol - /drugsgebruik), kan door of namens het schoolbestuur worden geschorst, of definitief van de school worden verwijderd Het schorsingsbesluit wordt schriftelijk aan de leerling, en bij minderjarigheid aan de ouders / verzorgers, meegedeeld met opgave van redenen. Indien een leerling langer dan een dag wordt geschorst, meldt de schoolleiding dit bij de inspectie met opgave van de redenen. Een leerling wordt ten hoogste voor één week geschorst. Verwijdering 12.7 Als het schoolbestuur een leerling van de school wil verwijderen, stelt het de leerling en - indien hij minderjarig is - ook zijn ouders / verzorgers, in de gelegenheid om zich hierover uit te spreken. In geval het een leerplichtige leerling betreft dient het schoolbestuur ook eerst overleg te voeren met de inspectie. Daarnaast neemt de schoolleiding contact op met de leerplichtambtenaar Tijdens de procedure van verwijdering kan een leerling de toegang tot de school worden ontzegd tot de definitieve uitspraak over de rechtmatigheid van verwijdering is gedaan of uitschrijving plaats vind 12.9 Als een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door de schoolleiding of het schoolbestuur is opgelegd, kan hij van de klachtenregeling van het Bornego College gebruik maken Het besluit tot verwijdering wordt schriftelijk aan de leerling, en bij minderjarigheid aan de ouders / verzorgers meegedeeld, met opgave van redenen. Ook geeft het schoolbestuur aan dat er om herziening van het besluit kan worden gevraagd. Als een leerling wordt verwijderd meldt het schoolbestuur dit bij de inspectie, met opgave van redenen. 12

13 12.11 Een verwijderde leerling kan binnen dertig dagen nadat hij is verwijderd aan het schoolbestuur om herziening van het besluit tot verwijdering vragen. Het schoolbestuur stelt de leerling de gelegenheid zich over de kwestie uit te spreken. Ook voert het schoolbestuur overleg met de inspectie hierover en als het schoolbestuur dat nodig vindt met andere deskundigen. Het schoolbestuur stelt de leerling in de gelegenheid om adviezen of rapporten die op de beslissing op het verzoek tot herziening betrekking hebben, in te zien. Het schoolbestuur beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek, maar niet langer dan na dertig dagen na ontvangst ervan De school kan alleen dan tot verwijdering van een leerplichtige leerling overgaan als een andere school bereid is de verwijderde leerling in te schrijven, na overleg met de inspectie en als aan de inspanningsverplichting is voldaan. 13. Geschillen 13 Als leerlingen, personeelsleden en aan de school verbonden organen menen dat het leerlingenstatuut onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast, dienen zij het gerezen geschil op te lossen met de betrokken persoon/orgaan of personen/organen met wie het geschil is gerezen. Als blijkt dat het onderling oplossen van het geschil redelijkerwijs niet is gelukt of redelijkerwijs niet heeft kunnen plaatsvinden kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van het Bornego College. 13

14 14 Puntsgewijze toelichting Onderwijsovereenkomst (1.3.1) De rechten en plichten van leerlingen volgen in beginsel uit de overeenkomst die de leerlingen/ouders met de school hebben gesloten. Zo'n overeenkomst is soms in de vorm van het aanmeldingsformulier gegoten, soms ook in een apart schriftelijk contract. Meestal echter volgt deze overeenkomst uit het feit dat de leerling is toegelaten. Indien de leerlingen minderjarig zijn (in het algemeen geldt de leeftijdsgrens van 18 jaar) sluiten de ouders deze overeenkomst en zijn de ouders uiteindelijk verantwoordelijk voor het genieten en naleven van de rechten en plichten van hun kinderen. Zodra de leerlingen meerderjarig zijn wordt deze overeenkomst formeel stilzwijgend door hen overgenomen en gaat de verantwoordelijkheid voor de rechten en plichten voor de leerlingen zelf gelden. Het Bornego College vindt het echter belangrijk dat ouders betrokken en verantwoordelijk blijven. Wij kiezen er dan ook voor om de ouders als eerste aanspreekpunt te handhaven, tenzij de meerderjarige leerling schiftelijk meldt bij de schoolleiding en zijn ouders dat hij de verantwoordelijkheid overneemt. Aanwezigheid (4.1) Tegenover de plicht van de leerlingen om aanwezig te zijn en lessen te volgen bestaat het recht van leerlingen op een werkbaar lesrooster. Dat wil niet zeggen dat er geen tussenuren kunnen ontstaan. Daartoe hebben leerlingen recht op een adequate opvang of ruimte als er tussenuren zijn of als er een les uitvalt. Schade (4.4) Leerlingen hebben de plicht om schade aan goederen van anderen zo veel mogelijk te voorkomen. Ook hebben de leerlingen er recht op dat de school verlies van en schade aan bezittingen van leerlingen zo veel mogelijk voorkomt, bijvoorbeeld door het plaatsen van afsluitbare bergvakjes (kluisjes). Overgangscriteria (7.1) De overgangscriteria worden opgenomen in de informatiegids. Tijdens de ouderavonden van ieder leerjaar kan hier nadere informatie over worden verstrekt. Klachtenregeling (12.9 en 13) De klachtenregeling kan worden opgevraagd bij de vestigingsdirecteur en beschikbaar op internet. Leerlingenregistratie (11.1) Gegevens over de leerlingen worden geregistreerd in een leerlingenadministratie. Deze gegevens horen juist te zijn en alleen die gegevens mogen worden opgenomen, die voor het doel van de registratie dienen te worden verzameld. Dit is geregeld in de Wet Persoonsregistratie. De leerlingenadministratie heeft in het algemeen tot doel om gegevens van aan de school verbonden leerlingen te verzamelen, te verwerken en te verstrekken, die uit onderwijskundig of organisatorisch oogpunt voor een goed functioneren van de school of voor het belang van de betrokken leerling nodig te zijn. Leerlingenraad (10.1) Een school kan een leerlingenraad instellen, die de belangen van leerlingen behartigt. Er bestaat geen verplichting voor de instelling van zo'n raad, noch bestaan er wettelijke richtlijnen voor de taak, samenstelling en werkwijze ervan. De school is daarom vrij in haar keuzes ter zake. De leerlingenraad kan als taak hebben het voeren van overleg met de schoolleiding over aangelegenheden die voor leerlingen van belang kunnen zijn. Ook kan de leerlingenraad het recht worden gegeven om adviezen uit te brengen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan dat overleg pleegt met het schoolbestuur/de schoolleiding over alle aangelegenheden die de school betreffen. Medezeggenschapsraad (10.2) In punt 10 wordt gesproken over de medezeggenschapsraad. De mate van deelneming van leerlingen in deze raad is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs voor scholen afhankelijk gesteld van de leeftijd van het merendeel van de leerlingen in de betreffende school en van de 14

15 vraag of het een dag-of avondschool betreft. Aan een dagschool waar het merendeel van de leerlingen jonger is dan 16 jaar kunnen naast de ouders ook leerlingen in de medezeggenschapsraad zitting hebben. Aan een dagschool waar het merendeel van de leerlingen ouder is dan 16 jaar moeten naast ouders ook leerlingen in de medezeggenschapsraad zitting hebben. 15

16 Bijlage 1 Genotmiddelenreglement Bornego College Dit reglement wordt na vaststelling een integraal onderdeel van het bestaande schoolreglement. A UITGANGSPUNTEN Bij de formulering van de regels zijn wij van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 1. De regels zijn niet in strijd met de Nederlandse wetgeving. 2. De regels gelden voor iedereen die aan de school verbonden is. 3. Het resultaat van de herziene regels sluit zo dicht mogelijk aan bij de huidige uitgangspunten en handelswijze. 4. De regels zijn zo duidelijk beschreven, dat iedereen ze kan begrijpen. Het vervolg van dit stuk kan getoetst worden aan deze uitgangspunten. B DE BEGRIPPEN 1 Reglement genotmiddelen Dit reglement geldt voor situaties, waarin tabak, alcohol, cannabis (hasj en marihuana) en andere drugs een rol spelen. Al deze middelen worden in het reglement aangeduid met de naam genotmiddelen. Dit reglement is ook van toepassing op gedragingen en het gebruik, van stoffen die het functioneren op school beïnvloeden. Dit reglement geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en voor directieleden. 2 De school Onder het begrip school wordt verstaan; de gebouwen, terreinen en situaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. 3 Dealen Hieronder wordt naast het handelen, kopen en verkopen ook gedacht aan die situaties, waarbij een leerling of medewerker genoemde genotmiddelen verschaft dan wel bemiddelt of anderszins betrokken is bij de verspreiding ervan. C REGLEMENTERING 1 Tabakgebruik Het schoolgebouw is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar niet worden gerookt. Roken is daarom alleen toegestaan op de plekken die speciaal daarvoor zijn aangewezen. 2 Alcoholgebruik Omdat alcohol belemmerend werkt bij het werk en leren, wordt op school geen alcoholhoudende drank gebruikt. Dit houdt uiteraard ook in, dat men niet onder invloed van alcohol is op school. Ook in het bezit hebben of verhandelen van alcoholische dranken op school is niet toegestaan. Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 16 jaar. Daarom worden er bij activiteiten georganiseerd door de school geen alcoholhoudende dranken geschonken. In bijzondere gevallen kan voor de bovenbouw of voor personeelsbijeenkomsten van deze regel worden afgeweken. Dit beslist de directie. 3. Gebruik van Cannabis en andere drugs Omdat ook het gebruik van dergelijke middelen niet passen in de onderwijssituatie, is het op school niet toegestaan bovengenoemde middelen in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen (dealen). Dit houdt uiteraard ook in, dat men niet onder invloed mag zijn van dergelijke middelen. Ook op werk weken, excursies, schoolfeesten en klassenavonden is bovenstaande van toepassing. 16

17 4 Gokken Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook, is verboden in school en op het schoolterrein. Gokken op bijeenkomsten die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen, is in principe verboden. De directie kan een uitzondering maken voor het organiseren van kansspelen waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. In bepaalde andere gevallen kan de directie besluiten van de hierboven genoemde afspraken af te wijken of afspraken aan te vullen. D MAATREGELEN BIJ OVERTREDING 1 Bij overtreding van dit reglement wordt de betrokkene erop aangesproken en wordt de vestigingsdirecteur op de hoogte gesteld. 2 Te nemen sancties zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding van het reglement. 3 Bij geconstateerd dealen op school kan verwijdering plaatsvinden, met name ter bescherming van de overige leerlingen. De ouders en politie worden ingelicht. 4 a. Bij geconstateerd gebruik van alcohol en/of andere drugs worden de ouders ingelicht en verzocht de leerlingen van school op te halen; onder invloed kun je geen lessen bijwonen. b. Bij geconstateerd gebruik van alcohol en/of andere drugs wordt een bij de situatie passende maatregel genomen. In principe leidt het gebruik tot één dag lesontzegging. De leerling is dan wel van 8.00 tot uur op school (zie handelingsprotocol). c. Met de leerling wordt door de mentor en de teamleider en/ of de vestigingsdirecteur een gesprek gevoerd. In dit gesprek worden het functioneren en de mogelijke oorzaken aan de orde gesteld. De ouders worden ingelicht, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. d. Begeleiding zal in deze situatie een belangrijke rol spelen. 5 Zet de leerling in D4d genoemde gedrag voort, dan kan schorsing van één of meerdere dagen opgelegd worden. Dit kan leiden tot een definitieve verwijdering van de school. 6 Betreft het onder punt D4 genoemde gebruik een medewerk(st)er van de school, dan vindt een gesprek plaats met de vestigingsdirecteur. In dit gesprek kan inschakeling van externe deskundigheid worden geadviseerd. Bij herhaling worden passende maatregelen genomen conform CAO-VO (berisping, schorsing, ontslag). E F G H INDIVIDUELE BEGELEIDING Begeleiding door de school is mogelijk als het gaat om een eenvoudig probleem gaat. Het is belangrijk in dit verband, dat er bij mentoren en coördinatoren voldoende deskundigheid en ervaring is in het begeleiden. Zonodig kan de deskundigheid van de aan de school verbonden sociaal maatschappelijk werkster of preventiemedewerker van verslavingszorg ingeschakeld worden. Soms kan in overleg met haar/ hem verwijzing naar de algemene hulpverleningsinstelling de voorkeur verdienen. BEROEPSMOGELIJKHEDEN De mogelijkheid bestaat tegen opgelegde strafmaatregelen beroep aan te tekenen bij het bestuur van de school DESKUNDIGHEIDSONTWIKKELING De school stelt mentoren, leerlingbegeleiders en teamleiders in staat deskundigheid in het signaleren en begeleiden op te bouwen; mogelijkheden om die deskundigheid ook te vergroten; de mogelijkheden om die deskundigheid ook te vergroten moeten een vast aandachtspunt zijn bij de vaststelling van het jaarlijkse teamplan. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding. Vastgesteld na instemming van de MR van 7 maart

18 De gedragscode computer-, internet- en gebruik voor het Bornego College is gebaseerd op het format dat het CNV daartoe heeft ontwikkeld in In 2010 heeft het CNV een gedragcode Social Media ontwikkeld. Deze is toegevoegd aan de gedragscode die sinds 2004 op het Bornego College van kracht is. Daarnaast is de gedragscode aangepast naar aanleiding van de modelregeling ECI van de Besturenraad van juni 2011 Deze gedragscode is vastgesteld na instemming van de MR door het bestuur dd.12 december 2011 Gedragscode social media, computer-, internet-, gebruik Het bevoegd gezag van het Bornego College, gevestigd te Heerenveen en Joure gelet op artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 25 E, K, L en M reglement Medezeggenschapsraad Bornego College Overwegende dat Het Bornego College en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). Het gebruik van internet en voor (veel van) de werknemers en leerlingen binnen het Bornego College noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen doen. Aan het gebruik van internet en social media risico s verbonden zijn waardoor het nodig is gedragsregels en omgangsregels te stellen. Tegen de achtergrond van deze risico s van de werknemers en leerlingen verantwoord gebruik van social media, internet en wordt verwacht. Het Bornego College gerechtigd is tot het geven van voorschriften voor gebruik van social media, internet en en het nemen van maatregelen ter bevordering van de goede orde in de organisatie (artikel 7:660 BW). De onderhavige gedragscode voorschriften en maatregelen bevat zoals hiervoor genoemd. Het Bornego College gerechtigd is persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving van deze gedragscode. Het Bornego College bij de controle de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken werknemer(s) en leerlingen in acht neemt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 sub f WBP). heeft met instemming van de Medezeggenschapsraad (dd. 7 december 2011) de volgende gedragscode vastgesteld. 18

19 Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van personen in dienst van of werkzaam voor het Bornego College. Hieronder worden ook leerlingen verstaan. Daarnaast is deze code van toepassing voor een ieder die gebruik maakt van de internetvoorzieningen van het Bornego College incluis de toegang tot internet alsmede het gebruik van de naam Bornego College, Bornego of namen van haar vestigingen of rechtsvoorgangers in de social media. 2. Uitgangspunten 2.1 De controle op persoonsgegevens over social media, en internetgebruik is een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 2.2 De controle op social media, - en internetgebruik binnen het Bornego College zal conform deze regeling worden uitgevoerd. Indien er zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, zal conform het arbeidsrechtelijk kader, BWW en de WBP gehandeld worden. 2.3 Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord social media, - en internetgebruik en bescherming van de privacy van werknemers en leerlingen op de werkplek. 2.4 Persoonsgegevens over en internetgebruik worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum bewaartermijn van 6 maanden. 2.5 Social media kan een waardevolle bijdrage aan de organisatie bieden, maar kan de organisatie of personen in de organisatie ook schaden. Uitgangspunt is dat social media er is en dat we er op een veilige en verantwoorde manier mee om zullen gaan. 2.6 Wanneer een werknemer of leerling gebruik maakt van een computer van de school, het netwerk van de school of het wifi-netwerk in de school dan is dit gehele protocol onverminderd van kracht. 2.7 De werkgever treft voorzieningen over de positie en integriteit van de systeembeheerder en/of afdeling systeembeheer en de controle daarop dit laat onverlet het bepaalde in artikel. 3. Doel 3.1 Deze gedragscode bevat regels ten aanzien van verantwoord - en internetgebruik en over de wijze waarop controle op persoonsgegevens over - en internetgebruik plaatsvindt evenals aanwijzingen hoe we omgaan met social media. 3.2 De controle op persoonsgegevens over en internetgebruik en het gebruik van social media kan plaatsvinden met als doel onverantwoord gebruik, dat wil zeggen gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van het Bornego College zowel in persoonlijk gebruik als gebruik in relatie tot anderen binnen of buiten de school tegen te gaan. 3.3 De controle op persoonsgegevens over en internet gebruik alsmede het gebruik van social media kan plaatsvinden met als doel: a. Begeleiding/individuele beoordeling b. Voorkomen van negatieve publiciteit c. Tegengaan van seksuele intimidatie d. Tegengaan van discriminatie e. Handhaven van de persoonlijke veiligheid en integriteit f. Controle op bedrijfsgeheimen 19

20 g. Systeem en netwerkbeveiliging h. Kosten en capaciteitsbeheersing 4. gebruik 4.1 Het systeem wordt aan de werknemer en leerling voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden aan taken die voortvloeien uit de functie. 4.2 Beperkt persoonlijk gebruik van het systeem is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 5 oplevert. 5. Verboden gebruik 5.1 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud. 5.2 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten met een (seksueel) intimiderende inhoud. 5.3 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld. 5.4 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van gemaakte opnamen in de school of op het terrein van de school zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. 6. Internetgebruik 6.1 Internetsysteem en het wifi netwerk wordt aan de werknemer en leerling voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden met taken die voortvloeien uit de functie of uit het volgen van het onderwijs. 6.2 Beperkt persoonlijk gebruik van het internet is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 7 oplevert. 7. Verboden internetgebruik 7.1 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om op internet sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. Noch is het toegestaan dergelijk materiaal te downloaden of te uploaden. 7.2 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om zich ongeoorloofd toegang tot niet openbare bronnen op internet te verschaffen. 7.3 Het is een leerling of medewerker niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf van de schoolleiding enige opnames (digitaal of analoog) gemaakt in de school of op de schoolterreinen te publiceren via internet, , een social medium of in enige andere vorm. 20

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen 140826 leerlingenstatuut 2014-2015 CSG Beilen/26-8-2014 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 1 1.1 Leerlingenstatuut... 1 1.2 Begrippen... 1 1.3 Rechten en plichten in algemene

Nadere informatie

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Vooraf Het leerlingenstatuut bevat een aantal afspraken en procedures waar leerlingen direct of indirect bij betrokken zijn. Het leerlingenstatuut is

Nadere informatie

Leerlingenstatuut AOC Terra

Leerlingenstatuut AOC Terra Leerlingenstatuut AOC Terra 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door het

Nadere informatie

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs Bestand : lmcr/cvb/2013-745 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 26 maart 2013 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 1 juli 2013 Definitief besluit CvB : d.d. 2 juli 2013 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Dollard College

Leerlingenstatuut Dollard College Leerlingenstatuut Dollard College 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door

Nadere informatie

leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998

leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998 leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Leerlingenstatuut... 3 Begrippen... 3 Rechten en plichten in algemene zin... 4 Toelating... 4 Kwaliteit van het onderwijs...

Nadere informatie

Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d.

Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d. Bestand : lmcr/cvb/2007-346 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d. 9 juli 2008 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel. Februari Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel

LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel. Februari Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel Februari 2011 Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel Dit leerlingenstatuut is bestemd voor de leerlingen van de RSG Ter Apel. De school is wettelijk verplicht een leerlingenstatuut

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2012

Leerlingenstatuut 2011-2012 Leerlingenstatuut 2011-2012 CSG Groene Hart Alphen aan den Rijn juli 2011 Inhoudsopgave 1. Begrippen... 3 2. Algemene bepalingen... 3 3. Rechten en plichten in algemene zin... 4 4. Toelating... 4 5. Kwaliteit

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 06 LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 Leerlingenstatuut Dockinga College Vastgesteld april 2013. Instemming MR 20 juni 2013 Van kracht m.i.v. 1 augustus 2013. Geldig tot 1 augustus 2016. Alle eerdere versies

Nadere informatie

van (naam locatie) (plaats)

van (naam locatie) (plaats) van (naam locatie) te (plaats) april 2007 1. Algemeen 1.1. Leerlingenstatuut 1.1.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en de plichten van de leerlingen van de CSG. Het bestaat uit een algemeen deel,

Nadere informatie

Waterlant College IJdoorn

Waterlant College IJdoorn LEERLINGSTATUUT 2014 2016 Waterlant College IJdoorn Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213 Voorwoord Statuut is een statig woord en het klinkt verheven. Letterlijk betekent het dat wat is vastgesteld. Voor leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. versie juni 2014. Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55. info@pascalcollege.org www.pascalcollege.

LEERLINGENSTATUUT. versie juni 2014. Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55. info@pascalcollege.org www.pascalcollege. LEERLINGENSTATUUT Pascal College Zaandam 2013 2015 versie juni 2014 Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55 info@pascalcollege.org www.pascalcollege.nl Inhoudsopgave inhoudsopgave 2 1 Algemeen

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken. Leerlingenstatuut 2015-2017. 1 september 2015.

LEERLINGENSTATUUT. HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken. Leerlingenstatuut 2015-2017. 1 september 2015. Leerlingenstatuut 2015-2017 HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken 1 september 2015 LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 De Apollo De Apollo Leerlingenstatuut 10 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016

LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016 LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016 1. LEERLINGENSTATUUT Ter inleiding Het leerlingenstatuut van het Almere College Kampen is in de eerste plaats bestemd voor de leerlingen van onze school, omdat

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Hogelant Concepttekst 16 april 2014

LEERLINGENSTATUUT Hogelant Concepttekst 16 april 2014 LEERLINGENSTATUUT 2014 2016 Hogelant Concepttekst 16 april 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begrippen 2 1.3 Rechten en plichten in algemene zin 3 2. Toelating 3 3. Kwaliteit van het

Nadere informatie

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut van Limes Praktijkonderwijs A. ALGEMEEN 1. Betekenis en doel Een school is een gemeenschap waarin personeelsleden en leerlingen samen leven en samen leren. Om dat

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Algemeen. 1.1 Begrippen In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met:

Algemeen. 1.1 Begrippen In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met: LEERLINGENSTATUUT 1 Inleiding Voor leerlingen is het van belang te weten wat er van hen in de school wordt verwacht. Minstens zo belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van hetgeen zij op hun beurt van

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014 Leerlingenstatuut Van Lodenstein College Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Pre-ambule 3 1. Grondslag en doelstelling 2. Reformatorisch onderwijs 3. Gezag Algemeen...4 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015

LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015 LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begrippen 2 1.3 Rechten en plichten in algemene zin 3 2 Toelating 3

Nadere informatie

februari 2017 Leerlingenstatuut

februari 2017 Leerlingenstatuut februari 2017 Leerlingenstatuut Inleiding Voor je ligt het leerlingenstatuut waarin alle rechten en plichten van leerlingen op de Groene Hart scholen te Alphen aan den Rijn vastgesteld staan. Deze rechten

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT. Ter inleiding

Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT. Ter inleiding Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT Ter inleiding Dit leerlingenstatuut van het Christelijk Lyceum Delft is in de eerste plaats bestemd voor alle leerlingen van onze school,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Locatie Eksterlaan

LEERLINGENSTATUUT Locatie Eksterlaan LEERLINGENSTATUUT Locatie Eksterlaan 2013-2015 1 LEERLINGENSTATUUT Heerenlanden College 2013-2015 Ten geleide Pag. 3 1 Algemeen Pag. 4 1.1 Leerlingenstatuut Pag. 4 1.2 Begrippen Pag. 4 1.3 Rechten en plichten

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad nhoudsopgave één algemene bepalingen ARTKEL 01 begripsbepalingen 3 02 leerlingenstatuut 3 twee grondrechten

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Algemene bepalingen. In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1. Begrippen. 2. Algemene bepalingen. In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan: Inleiding Voor je ligt het leerlingenstatuut waarin alle rechten en plichten van leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool worden beschreven. Dit statuut is bindend en wettelijk verplicht (artikel 24g,

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep

LEERLINGENSTATUUT. Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Toelating 3 3. Kwaliteit van het onderwijs 4 4. Dagelijkse gang van zaken 4 5. Huiswerk

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Metameer

Leerlingenstatuut Metameer Leerlingenstatuut Metameer Volgnummer 42 Datum behandeling DO 15 oktober 2014 Datum vaststelling bestuur 15 oktober 2014 Datum vaststelling/goedkeuring RvT n.v.t. Datum advies/instemming MR 10 december

Nadere informatie

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWOORD Voor de leerlingen van het Sint-Janscollege is het prettig te weten wat er van hen op school wordt verwacht maar ook dat zij

Nadere informatie

ALTENA college, schoolwerkplan

ALTENA college, schoolwerkplan ALTENA college, schoolwerkplan CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR ATHENEUM-HAVO-VMBO(T) X. Leerlingenstatuut Inhoudsopgave Algemeen 1. Algemeen 2 2. Begrippen 2 3. Rechten en plichten in algemene zin

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT CSB

LEERLINGENSTATUUT CSB LEERLINGENSTATUUT CSB oktober 2008 1 VOORWOORD De functie van een (wettelijk voorgeschreven) Leerlingenstatuut is om alle betrokkenen helderheid te verschaffen over rechten en plichten en elkaar daarop

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2014-2016 OVER-Y COLLEGE

LEERLINGENSTATUUT 2014-2016 OVER-Y COLLEGE Rechten en plichten voor leerlingen STATUS Definitief VERSIE 1 AUTEUR Over-Y College DATUM dinsdag 2 december 14 2014 OVER-Y College Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Begrippen... 3 1.3.

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG

LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG MAART 2014 TEN GELEIDE Het is van groot belang dat alle leden van de schoolgemeenschap zich realiseren dat het Leerlingenstatuut en - met name - het Schoolreglement

Nadere informatie

2.2 LEERLINGENSTATUUT

2.2 LEERLINGENSTATUUT 2.2 LEERLINGENSTATUUT Algemene bepalingen Definitie Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen vast en bevat tevens daaruit voortvloeiende plichten van andere personen, geledingen

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen 0. Begrippen In dit leerlingstatuut bedoelen we met - bestuur: de bestuurder van alle Passie-scholen; - schoolleiding: de directeur, sectormanagers

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.2 Begrippen

1. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.2 Begrippen LEERLINGENSTATUUT Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen van Bogerman. Een belangrijk document voor jou dus. Dit leerlingenstatuut is vastgesteld op 9 april 2013. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018

LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018 LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018 A. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen en bevat

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut (uit: Schoolveiligheidsplan 2010)

Leerlingenstatuut (uit: Schoolveiligheidsplan 2010) Leerlingenstatuut (uit: Schoolveiligheidsplan 2010) Voorwoord Een leefgemeenschap, en zeker ook een school, is aan veranderingen onderhevig. Daarom hebt u in 11 jaar, de vierde druk van 'het leerlingenstatuut

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. VeenLanden College locatie Mijdrecht locatie Vinkeveen Chr. Scholengemeenschap voor mavo havo atheneum

LEERLINGENSTATUUT. VeenLanden College locatie Mijdrecht locatie Vinkeveen Chr. Scholengemeenschap voor mavo havo atheneum LEERLINGENSTATUUT VeenLanden College locatie Mijdrecht locatie Vinkeveen Chr. Scholengemeenschap voor mavo havo atheneum VOORWOORD De functie van een (wettelijk voorgeschreven) leerlingenstatuut is om

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

Zaandam, augustus Beste leerling,

Zaandam, augustus Beste leerling, LEERLINGENSTATUUT Zaandam, augustus 2014 Beste leerling, Hierbij vind je het leerlingenstatuut van je school. Deze versie is nieuw en voorzien van de laatste informatie. In het leerlingenstatuut staan

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

2011-2013 [LEERLINGENSTATUUT] Leerlingenstatuut. Scholengemeenschap de Grundel. Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012

2011-2013 [LEERLINGENSTATUUT] Leerlingenstatuut. Scholengemeenschap de Grundel. Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012 2011-2013 Leerlingenstatuut Scholengemeenschap de Grundel Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012 Instemming leerlinggeledingcmr, 18-09-2012 Advies ouder- en personeelsgeleding CMR, 18-09-2012

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA 2 REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA Overwegende dat het gewenst is het

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2013-2015

Leerlingenstatuut 2013-2015 Leerlingenstatuut 2013-2015 1 oktober 2013 0 Inhoudsopgave leerlingenstatuut I Algemene bepalingen 1. Wat is een leerlingenstatuut?... 2 2. Begrippen in dit statuut... 2 3. Hoe komt dit statuut tot stand?...

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave

Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave I - Algemeen artikel 1 Begripsbepaling artikel 2 leerlingenstatuut. II - Rechten. vrijheid van vergadering en meningsuiting

Inhoudsopgave I - Algemeen artikel 1 Begripsbepaling artikel 2 leerlingenstatuut. II - Rechten. vrijheid van vergadering en meningsuiting Leerlingenstatuut RSG Pantarijn versie 2014 Inhoudsopgave I - Algemeen artikel 1 Begripsbepaling artikel 2 leerlingenstatuut II - Rechten artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 goed onderwijs privacy

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Bestemd voor: - schoolleiding van Dunamare Onderwijsgroep - leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordiger(s) Geplaatst op: - Intranetsite Dunamare Onderwijsgroep - Website

Nadere informatie

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo 2013-2016

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo 2013-2016 PROTOCOL GENOTMIDDELEN St.-Jozefmavo 2013-2016 Inleiding Protocollen zijn lijsten met afspraken die gemaakt worden om te gebruiken als er situaties ontstaan die de dagelijkse gang van zaken op school hinderen

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik voor het Bornego College December 2011 Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik 1/11 De gedragscode computer-, internet-

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT ZWIN COLLEGE 2014

LEERLINGENSTATUUT ZWIN COLLEGE 2014 LEERLINGENSTATUUT ZWIN COLLEGE 2014 1 Inhoudsopgave A. ALGEMEEN 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure 5. Geldigheidsduur 6. Toepassing 7. Publicatie B. REGELS BINNEN DE SCHOOL/INSTELLING B1. REGELS

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo PROTOCOL GENOTMIDDELEN St.-Jozefmavo Inleiding Protocollen zijn lijsten met afspraken die gemaakt worden om te gebruiken als er situaties ontstaan die de dagelijkse gang van zaken op school hinderen of

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2014 2015 Stichting LMC Rotterdam

LEERLINGENSTATUUT 2014 2015 Stichting LMC Rotterdam LEERLINGENSTATUUT 2014 2015 Stichting LMC Rotterdam Leerlingenstatuut Stichting LMC Rotterdam 1. Algemeen A. Het leerlingenstatuut regelt jouw rechten en plichten als leerling op Mavo Delfshaven. B. Het

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Udens College

Leerlingenstatuut Udens College Diro Besproken 18-11-2010; n.a.v. bespreking MR 19-1-2011 besproken en pnt.4.2 aangepast in Diro op 10-2-2011 Leerlingenraad Advies op 20-1-2011: geen opmerkingen of aanvullingen MR Instemming leerling

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT

LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT Breda, maandag 19 december 2016 Vastgesteld door deelraad onderwijsgroep Tessenderlandt d.d. maandag 19 december 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3

Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3 Leerlingenstatuut 2017-2018 Inhoudsopgave Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3 Regels voor het onderwijs 4 Kwaliteit van het onderwijs 4 Het volgen

Nadere informatie

A. Het leerlingenstatuut regelt jouw rechten en plichten als leerling op Mavo Delfshaven.

A. Het leerlingenstatuut regelt jouw rechten en plichten als leerling op Mavo Delfshaven. LEERLINGENSTATUUT 2013 2014 Stichting LMC Rotterdam Leerlingenstatuut Stichting LMC Rotterdam 1. Algemeen A. Het leerlingenstatuut regelt jouw rechten en plichten als leerling op Mavo Delfshaven. B. Het

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Voorwoord. We hopen dat het een bijdrage is aan een goed leef- en werkklimaat op onze schoolgemeenschap. Koos Neuvel, rector CSG Dingstede

Voorwoord. We hopen dat het een bijdrage is aan een goed leef- en werkklimaat op onze schoolgemeenschap. Koos Neuvel, rector CSG Dingstede Leerlingenstatuut Voorwoord Voor leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en dat zij weten wat ze op hun beurt van de school, de medewerkers en hun medeleerlingen

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Protocol Genotmiddelen

Protocol Genotmiddelen Protocol Genotmiddelen De Spinaker VSO Alkmaar Jan Ligthartstraat 7 1817 MR Alkmaar www.despinaker.nl T: 072-5140244 M: spinaker.vsoalkmaar@ronduitonderwijs.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

1. Algemeen Toelating Kwaliteit van het onderwijs Dagelijkse gang van zaken 29

1. Algemeen Toelating Kwaliteit van het onderwijs Dagelijkse gang van zaken 29 Rustenburgerstraat 436-438 1072 HK Amsterdam Tel: 020-6624883 Karel du Jardinstraat 54 1073 TC Amsterdam Tel: 020-6620011 www.zuiderlicht.org zuiderlicht@zuiderlicht.nl LEERLINGENSTATUUT 2014 2016 Concept

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Het College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

leerlingenstatuut ds. Pierson College s-hertogenbosch

leerlingenstatuut ds. Pierson College s-hertogenbosch leerlingenstatuut ds. Pierson College s-hertogenbosch 1. BETEKENIS 1.1. Het leerlingenstatuut geeft de rechten en plichten aan van de leerlingen en is een middel om de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Stichting CVO-AV

LEERLINGENSTATUUT Stichting CVO-AV LEERLINGENSTATUUT Stichting CVO-AV 1 februari 2015 Vaststelling GMR: 9 april 2015 Vaststelling CvB: 21 april 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Inleiding... 3 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Leerlingenstatuut...

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Stichting Dunamare Onderwijsgroep 13-12-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. INLEIDING... 4 3. MAATREGELEN... 5 4. TOT SLOT... 6 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO

LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO September 2015 2 INHOUDSOPGAVE 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN 3 art. 1. Betekenis 3 art. 2. Doel 3 art. 3.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2013

Leerlingenstatuut 2011-2013 Al Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres T 030 698 21 40 Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist F 030 698 21 80 Postadres www.osgs.nl info@osgs.nl Postbus 16 3700 AA Zeist KvK 30250155 2 / 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

Leerlingenstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord Leerlingenstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord Artikel 1. betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Artikel 2. doel Een

Nadere informatie

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Leerlingenstatuut Artikel 1. Begripsbepaling Dit leerlingenstatuut verstaat onder: - bevoegd gezag: het bestuur van het Bonnefanten College, zoals statutair bepaald: de

Nadere informatie