Jaarverslag Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid Kennemerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid Kennemerland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid Kennemerland

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord.. p.3 2. STG in het kort.. p Het bestuur van de STG.. p Onderwerpen die in het bestuur zijn behandeld. p De medewerkers van de STG.. p Ondersteuning. p.5 3. Klanten van Stichting Thuiszorg Gehandicapten p Vrijwillige thuishulp. p Ondersteuning van mantelzorgers. p Ondersteuningsgroep Downsyndroom. p Ondersteuningsgroep Autisme. p Bijeenkomsten. p Bemiddeling/Ketenzorg. p.7 4. Vrijwilligers. p Jonge vrijwilligers. p.7 5. Externe contacten. p.8 6. Accenten in p Wachtlijst en menskracht. p De Kanteling. p Pilots. p Financiën. p Cijfers p.12 Bijlage: Financiën 2013 STG.. p.13 Jaarverslag 2013 STG 2

3 1. Voorwoord Rust zal je redden mag wel het motto van 2013 genoemd worden. En nog meer rust zal nodig zijn om de veranderingen in de aanloop naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) goed te doorstaan. De STG heeft zich door alle veranderingen heen weer geconcentreerd op haar taak. Het zo veel mogelijk ondersteunen van mensen met een beperking in hun thuissituatie via de inzet van vrijwilligers. Opnieuw zijn er meer mensen geholpen met meer vrijwilligers. De vraag naar vrijwilligers is als gevolg van de kanteling van professionele zorg naar mantelzorg en vrijwilligerswerk enorm toegenomen. Ook worden er andere vragen gesteld aan vrijwilligers en nemen de inhoudelijke eisen toe. Hier speelt de STG op in door samen met andere instellingen en organisaties trainingsaanbod te ontwikkelen. Vanuit de gemeente is de vraag naar alternatieve oplossingen voor de toekomstige uitstroom uit de professionele zorg (een bezuinigingsoperatie van 25%) groot. Dat is de reden dat de STG heeft meegewerkt aan pilots om nieuwe modellen van samenwerking tussen formele en informele zorg te ontwikkelen. Deze samenwerking levert goede nieuwe inzichten en werkcontacten op. Het is alleen jammer dat de STG al deze extra werkzaamheden moet uitvoeren zonder daar heel veel extra capaciteit voor te hebben. Al jarenlang is de begroting ondanks het grotere appel op haar werk op hetzelfde peil gebleven. Blijft de vraag en boordeling van wat dit alles de mens met een beperking oplevert. Is er daadwerkelijk sprake van een grotere participatie in de samenleving waarin men verkeerd? Wordt men inderdaad beter gezien als burger in een gemeente en slaagt men er in meer de eigen regie te voeren? We zullen het moeten meemaken en wel in de komende periode. Feit is dat de mensen waar de STG een ondersteuningsaanbod aan doet vaak kwetsbaar zijn en niet automatisch in staat zijn zelf op te komen voor hun belangen. Ook hun directe verwanten niet, als gevolg van de zware extra taken waar ze voor zijn gesteld. Deze groep mensen bewijst al jarenlang in de praktijk dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie. Soms is dan eindelijk een heel klein beetje hulp beschikbaar vanuit de STG. Mag dat? En mag dat soms ook een beetje meer zijn? En als we dan praten over de mensen die het werk doen, het vrijwilligerswerk, betrokken en belangeloos: kunnen we dan ook eens wat beter voor ze zorgen en meer kansen bieden door een goede begeleiding te geven onder betere voorwaarden zonder bijvoorbeeld in problemen te komen met hun uitkering? De STG zet zich hier voor in. Als de STG er nog niet was, zou je het moeten verzinnen omdat het een antwoord biedt op de nieuwe uitdagingen voor mensen met een beperking en de instanties die voor hen verantwoordelijk zijn. Dank aan deze vrijwilligers. Jan Kroft Jaarverslag 2013 STG 3

4 2. STG in het kort Stichting Thuiszorg Gehandicapten maakt het via vrijwillige thuiszorg en mantelzorg mogelijk om mensen met een beperking in hun eigen leefomgeving te laten functioneren. De doelgroep van de STG zijn volwassenen en kinderen met een beperking. Ongeveer 80 % van de klanten is jonger dan 18 jaar, 20 % betreft (jong) volwassenen. De klanten van de STG hebben een vorm van autisme, Downsyndroom, ADHD, (Licht) Verstandelijk Gehandicapten, een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Naast deze vrijwillige thuiszorg biedt de STG mantelzorgondersteuning voor ouders, broertjes en zusjes in de vorm van ondersteuningsgroepen. 2.1 Het bestuur van de STG in 2013: Ton Millenaar: Voorzitter Jan Kroft: Lid Cees van de Wal: Lid Annemarie Godschalx: Lid Onderwerpen die in het bestuur van STG zijn behandeld In overleg met MEE Amstel en Meerlanden is door het bestuur van STG in 2012 een subsidieverzoek bij de gemeente Haarlemmermeer ingediend en is door deze gemeente toegekend. Met de activiteiten voor het opzetten van een STG, in de vorm als in Midden en Zuid Kennemerland, is in 2013 een start gemaakt. Groepsactiviteiten door STG georganiseerd zijn aangeboden en vrijwilligers zijn geworven. Er is flink aan de weg getimmerd STG op de kaart bij organisaties te zetten en bekendheid te krijgen onder potentiële klanten. Dit heeft geresulteerd in 6 vrijwilligers en 8 klanten eind Op regionaal niveau is STG op het gebied van mantelzorg actief. Op deze manier probeert STG haar kennis en kunde op het gebied van mantelzorgers in haar doelgroep een onderdeel te maken van het totaal aanbod van mantelzorg in deze regio. STG neemt deel aan de regionale werkgroep mantelzorg Midden Kennemerland die in 2012 gestart is. Het project loopt in maart 2013 af maar STG zal een actieve rol in het voortzetten van deze werkgroep hebben. In Zuid Kennemerland is er regelmatig overleg met Tandem mantelzorg. In de Haarlemmermeer zijn er contactmomenten geweest met Mantelzorg Steunpunt. In 2013 is er door Net- Werk met STG contact gelegd en is STG gevraagd een bijdrage te leveren aan de pilot Het Nieuwe Zorgwerken Zuid-Kennemerland (HNZZK). Deze pilot is ontwikkeld om vrijwilligerswerk in verschillende proeftuinen (lees organisaties) aan te laten sluiten bij de huidige praktijk van Zorg en Welzijn in de regio. O.a. vanwege decentralisatie van AWBZ en vergaande WMO-aanbestedingen wordt steeds vaker een beroep gedaan op ondersteuning, zoals door STG geboden, omdat deze activiteiten niet meer vergoed worden. In deze pilot worden formele en informele zorg dichter bij elkaar gebracht voor individuele zorg. De proeftuin STG wordt in dit kader zo ingericht dat er mogelijk in de toekomst beter gehoor gegeven kan worden aan het groeiend aantal aanvragen. Ook is STG gestart met preventie van ongewenst seksueel gedrag bij minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking in het vrijwilligerswerk ( In Veilige Handen ). STG is bezig rondom dit thema een preventiebeleid op te stellen voor vrijwilligers en klanten. Dit met het doel goed voorbereid te kunnen reageren als een dergelijke situatie zich toch voordoet. 4Jaarverslag 2013 STG

5 In de voorbereiding op de WMO heeft het bestuur plannen vorm gegeven om als STG hier op in te spelen. Contacten en informatie uitwisseling met gemeentes maakten onderdeel uit van initiatieven. Het bestuur heeft zich ook bezig gehouden met de aansluiting van de informele (vrijwilligers) zorg op de professionele zorg. Dit heeft onder andere geresulteerd in de Pilot met SIG/ Stichting Welzijn Beverwijk in Midden Kennemerland en een pilot met SIG/Stichting De Baan in Haarlem. Het zal in de toekomst van groot belang zijn om de informele zorg een steviger plek te geven in de zorg die in de samenleving geboden moet worden. Zo heeft het bestuur strategisch en tactisch geprobeerd in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen. Met wie kan en moet er samengewerkt worden? Wat is onze missie in de toekomst? Hoe is het gesteld met het voorbestaansrecht van de STG? Hoe houden we de stichting gezond, inhoudelijk én financieel? In de loop van 2013 is er ook veel aandacht geweest voor de PR rond de STG. Na aanvankelijk eerst in december een bijeenkomst met de gemeentes georganiseerd te hebben, heeft deze op 21 januari 2014 daadwerkelijk plaats gevonden. In een drietal praktische en door betrokkenen zelf gehouden presentaties (een cliënt, een verwant en een vrijwilliger) is een zeer natuurgetrouw beeld van de werkzaamheden van de STG neergezet. Door de aanwezigen zeer gewaardeerd en helder over wat het nu in de praktijk feitelijk om gaat. 2.2 De medewerkers van de STG in 2013: Arianne Zandbergen: Coördinator vrijwillige thuishulp en mantelzorg, 18 uur (+ 3 uur Haarlemmermeer) Igna Stolwijk: Coördinator vrijwillige thuishulp en mantelzorg vanaf februari 2013, 20 uur Haarlemmermeer Esther Groenheide: Coördinator vrijwillige thuishulp en mantelzorg, 16 uur Ingeborg Vermeulen: Administratief medewerker tot oktober 2013, 6 uur Annemiek Joosten: Administratief medewerker vanaf oktober 2013, 6 uur Rina Bouman: Administratief medewerker vanaf maart 2013, 4 uur Haarlemmermeer. 2.3 Ondersteuning Ook in 2013 werd de STG in de bedrijfsvoering ondersteund door de SIG. 3. Klanten van Stichting Thuiszorg Gehandicapten Klanten kunnen bij de STG terecht voor ondersteuning in de thuissituatie met inzet van een vrijwilliger. Klanten zijn mensen met een beperking, veelal jonge kinderen woonachtig in gezinnen. Er worden echter ook volwassenen met een beperking in één of andere vorm begeleid. In 2013 is er duidelijk te zien dat er meer aanvragen van (jong) volwassenen bij STG binnen komen. De vragen van de (jong) volwassenen zijn meer praktische vragen zoals helpen in de huishouding en met financiën. Ook krijgt de STG steeds meer vragen van ouders met een licht verstandelijke beperking om te begeleiden in opvoedingsvraagstukken. De aanpak, werving, begeleiding e.d. wordt hierop aangepast. Daarnaast bieden we mantelzorgondersteuning zowel in de vorm van respijtzorg (tijdelijk zorg uit handen nemen) als in het geven van advies en het organiseren van ondersteuningsgroepen. Daar waar mogelijk zal de STG doorverwijzen en/of contacten leggen om de klant verder te helpen. 3.1 Vrijwillige thuishulp In 2013 ondersteunde Stichting Thuiszorg Gehandicapten 186 klanten met een vrijwilliger die bij hen thuis activiteiten verrichtte. Er was sprake van een toename van klanten. Een aantal werd rechtstreeks aangemeld en anderen via collega instellingen zoals de SIG, de MEE, het OCK en anderen. Deze toename is mede te verklaren door de Kanteling naar de WMO, niet alleen ouders maar ook de betrokken instanties zijn zich hierop aan het voorbereiden. Tevens merkten wij dat deze aanvragen vaak een complexere hulpvraag behelzen, wat het noodzakelijk maakt om nog 5Jaarverslag 2013 STG

6 gerichter op zoek te gaan naar de juiste vrijwilliger. In sommige gevallen hebben we doorverwezen naar andere instanties, daar de complexere hulpvragen niet onder de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers konden worden opgepakt. In het kader van de Pilots zijn er deskundige vrijwilligers ingezet die met extra ondersteuning vanuit de coördinatoren zich in kunnen zetten voor deze complexere hulpvragen. Naast extra begeleiding vanuit de coördinatoren is er tevens gekeken naar deskundigheidsbevordering. Een aantal vrijwilligers zijn getraind, andere vrijwilligers zijn aangeschoven bij diverse trainingen en workshops. Het persoonlijk contact is kenmerkend voor de werkwijze van de STG. Het is de belangrijkste succesfactor in het welslagen van de match tussen klant en vrijwilliger. Het contact is intensief en onderscheidt zich daarmee van andere vormen van vrijwillige dienstverlening. Daarnaast is het vinden van een vrijwilliger complex omdat er in bijna alle gevallen een vrijwilliger moet worden gevonden die zich niet binnen de kring van mantelzorgers (dit zijn vaak de ouders die zelf ondersteuning nodig hebben) bevindt. Het Sociale Netwerk is in veel gevallen al belast met de zorg, daar waar dat niet het geval is, ziet de STG een kans dit in de toekomst te helpen ondersteunen c.q. uit te breiden. 3.2 Ondersteuning van mantelzorgers Ouders c.q. mantelzorgers weten de STG steeds vaker te vinden. Naast de bestaande activiteiten die de STG aanbiedt binnen de specifieke ondersteuningsgroepen, passen we het activiteitenaanbod aan op de behoeften van deze ouders c.q. mantelzorgers. Op verzoek van ouders (moeders) zijn we gestart met een Meidengroep, voor meiden die (bijna) naar de middelbaren school gaan en een gezinslid met autisme hebben. Maar ook bij de ondersteuningsgroep autisme van de Brusjes kwamen ouders met elkaar in gesprek over PGB, de STG heeft een informatieochtend gehouden waarbij ouders geïnformeerd zijn over veranderingen binnen het PGB. Dergelijke (eenmalige) activiteiten zijn toegankelijk voor alle ouders uit de diverse ondersteuningsgroepen Ondersteuningsgroep Downsyndroom De STG heeft ook dit jaar weer, in samenwerking met Stichting Downsyndroom Haarlem (SDS), activiteiten georganiseerd voor gezinnen met een kind met Downsyndroom. In het voorjaar was er een bijeenkomst voor kinderen met Downsyndroom en hun broers en zussen. In de zomer is er een picknick geweest op zorgboerderij Zebrazorg. Zowel voor de kinderen met een beperking en hun Brusjes (broertjes en zusjes) zijn er activiteiten georganiseerd. Tijdens Sinterklaas is er een groot feest geweest waar wederom opvallend veel gezinnen aan deel hebben genomen. Ouders hebben bij zo'n activiteit de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier evaringen uit te wisselen Ondersteuningsgroepen Autisme Ook voor gezinnen met een kind met autisme bestaan er ondersteuningsgroepen, één voor de ouders en één voor de Brusjes (broertjes en zusjes). In 2012 is de STG gestart met een Meidengroep. De Brusjes hebben twee bijeenkomsten gehad in het voor- en najaar in Fort Penningsveer. Op een ontspannen manier komen de Brusjes bijeen en worden er activiteiten aangeboden aan de hand van een thema. De thema's dit jaar waren in april Het wilde westen en in oktober jij bent vandaag de ster. De bijeenkomst in april was onderdeel van de Autismeroute in 2013 in het kader van de Autismeweek in samenwerking met Netwerk ASS o.a. van MEE. Speciaal voor meiden die (bijna) naar de middelbare school gaan en een gezinslid met autisme hebben, zijn we in 2012 (op verzoek naar ouders) gestart met de Meidengroep.. Er zijn geen extra financiële middelen hiervoor aangevraagd. In 2013 is er in het voorjaar een Kookworkshop geweest met de Meiden. In het najaar volgde een wandeling in de Amsterdamse waterleiding duinen. Voor de ouders zijn er wederom bijeenkomsten geweest o.a. over de gevolgen van De Participatiemaatschappij in sa- 6Jaarverslag 2013 STG

7 menwerking met het AIC Haarlem. In 2012 was er een bijeenkomst waar een jonge man kwam vertellen over zijn leven met Autisme. De opkomst was groot en de reacties zeer positief waardoor er begin 2013 wederom een ochtend georganiseerd is voor diegene die eerder verhinderd waren Bijeenkomsten Bij sommige bijeenkomsten komen alle doelgroepen samen. Zo was er een bijeenkomst over De Participatiemaatschappij waarbij ouders van kinderen met verschillende beperkingen elkaar treffen. Bij de bijeenkomst waar een jonge man kwam vertellen over zijn leven met autisme, zijn niet alleen ouders uitgenodigd maar dit keer ook vrijwilligers. De STG heeft in 2013 meerdere bijeenkomsten georganiseerd waar ook vrijwilligers welkom waren. Zo is er een introductieavond geweest bij stichting De Baan waar onze vrijwilligers aan konden deelnemen en o.a. diverse beperkingen ter sprake werden gebracht. Maar ook, mede dankzij de SIG, hebben we de STG vrijwilligers kunnen bedanken voor hun inzet tijdens een kerstbijeenkomst Bemiddeling / Ketenzorg Vanwege een toenemende en soms complexe vraag naar thuiszorg voor kinderen met een beperking kreeg de STG veel vragen die buiten het aanbod van de STG vallen. Vragen omtrent PGB, speciaal onderwijs, naschoolse opvang, ondersteuning buiten onze doelgroep (denk bijvoorbeeld aan verpleegkundig handelen e.d.). De STG ziet het als haar taak om dan te bemiddelen en door te verwijzen naar andere organisaties of initiatieven. Deze bemiddelingscontacten zijn in 2013 systematisch in kaart gebracht. Ons is duidelijk waar de vragen vooral liggen. Waar mogelijk hebben we dit opgepakt, denk aan bijvoorbeeld ondersteuning bieden in de opvoeding bij ouders met een verstandelijke beperking. Met collega organisaties zoals De Baan en de SIG wordt gekeken hoe we deze ondersteuning het beste kunnen aanbieden. Dit komt tevens terug in de diverse Pilots waar STG aan deel neemt. 4. Vrijwilligers STG heeft een diversiteit aan vrijwilligers. De meeste vrijwilligers geven vrijwillige thuishulp thuis, afhankelijk van de hulpvraag is dat variërend van eens per week tot eens per maand. Daarnaast zijn er vrijwilligers die bij de ondersteuningsgroepen hun diensten aanbieden in de vorm van bardiensten en/of organiseren van activiteiten, zoals bij de Brusjes. De werving van vrijwilligers vond o.a. plaats via de vrijwilligerscentrales, deelname aan projecten bijvoorbeeld werving van zorgmaatjes, maar ook door aanwezig te zijn bij informatiemarkten en het plaatsen van advertenties. Ook werd er weer gebruik gemaakt van stagiaires van InHolland, Social Work en Ergotherapie. Helaas was er in 2013 geen voltijds 3 e of 4 e jaars stagiaire wat maakt dat er beduidend minder vrijwilligersuren gescoord zijn. In 2013 hebben 195 vrijwilligers samen 5459 vrijwilligersuren gemaakt voor de STG. 4.1 Jonge vrijwilligers Een aantal van de jonge vrijwilligers die ooit zelf als Brusje hebben deelgenomen aan de brusjes-ondersteuningsgroep zijn nu de vrijwilligers die de Brusjesactiviteit draaien. Bij jonge vrijwilligers merken we dat ze activiteiten organiseren een leuke vrijwilligersklus vinden, daarnaast zijn de 'maatjes-activiteiten' ook populair. Jonge vrijwilligers treffen hierbij regelmatig iemand van ongeveer hun eigen leeftijd om activiteiten mee te doen. Stichting Thuiszorg Gehandicapten blijft een goede stageplek voor vooral HBO studenten. De STG heeft naast een deeltijd derdejaars stagiaire, wederom een aantal eerstejaars stagiaires van Hogeschool INHolland Haarlem een stageplek geboden. Naast de 15 stagiaires die in 2012 gestart zijn en medio juni 2013 hun studiejaar hebben afgerond, zijn er in november 2013 weer 15 studenten gestart. Zij zijn allen geplaatst in de vrijwillige thuishulp. Deze studenten houden zich 7Jaarverslag 2013 STG

8 (gedurende zeven á acht maanden) wekelijks bezig met het aanbieden van activiteiten aan kinderen en/of (jong) volwassenen met een beperking. De STG verzorgt voor de stagiaires workshops met speciale thema's om de kennis te vergroten, informatie te verstrekken en door middel van gesprekken de stagiaires te begeleiden. Daarnaast begeleid zij de stagiaires door middel van het geven van supervisie. 5. Externe contacten STG heeft frequente contacten met ondermeer MEE, OCK, ambulante ondersteuning o.a. van de SIG. Vanuit deze organisaties krijgt de STG veel aanmeldingen van nieuwe klanten aangeleverd. Door contacten met de diverse vrijwilligerscentrales hebben we regelmatig nieuwe vrijwilligers die zich bij ons aanmelden. Daarnaast is er ieder kwartaal contact met vrijwilligersorganisaties die deel nemen aan o.a. Platformoverleg vanuit Net Werk vrijwilligerswerk Zuid Kennemerland, lokaal comité Castricum, regionale werkgroep mantelzorg Midden Kennemerland en CJG. Ook in 2013 heeft STG weer gesproken met de diverse gemeentes, WMO platform etc. De contacten met de gemeentes waren er op gericht aandacht te vragen voor de oplossingen die de STG in het kader van de nieuwe WMO kan bieden. In zowel Midden als Zuid Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn de contacten op regionaal niveau met de gezamenlijke gemeentes onderhouden. Met enige frequentie is er overleg tussen Welzijn Beverwijk, de SIG, Stichting De Baan en STG om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten en klanten te informeren over elkaars aanbod. Ook in 2013 heeft de STG regelmatig contact gehad met de Stampertjes, dagopvang van jonge kinderen met een beperking met inzet van vrijwilligers. Over en weer wordt naar elkaar verwezen. Er is ook contact met Ons Tweede Thuis, dagopvang voor kinderen met een beperking. Ook hier met de intentie dat er naar elkaar verwezen wordt. De STG heeft regelmatig contact met de Baan, Stampertjes, OCK, SIG, CJG s, Mantelzorgorganisaties etc. Hieronder vind u een overzicht van alle externe contacten die hebben plaatsgevonden in 2013 Jaaroverzicht 2013 Januari Activiteit 9-1 ASS bijeenkomst voor ouders 9-1 Bijeenkomst vw-ers en stagiaires over autisme 10-1 Vw-ers bijeenkomst Binnensteeds 16-1 Intro STG, CJG team Velserbroek 21-1 Contact netwerk Het Nieuwe Zorgwerken Zuid Kennemerland 22-1 Bijeenkomst zorgmaatjes 24-1 Overleg Haarlemmermeer STG & MEE 28-1 MEZZO bijeenkomst 29-1 CJG bijeenkomst Heemskerk Februari Activiteit 5-2 Jonge Seniorenbeurs Castricum 5-2 Bijeenkomst Raadhuis Hoofddorp 6-2 Workshop InHolland ontwikkelingsgericht spel 6-2 Stagemarkt InHolland 12-2 Platform Net-Werk VWhulp Boerhaavekliniek 25-2 Gastcollege InHolland Alkmaar Maart Activiteit 6-3 Workshop InHolland bezoek Wollewei (Ons Tweede Thuis) 6-3 AIC-avond Martine Delfos 14-3 Bezoek gemeente Haarlemmermeer - evaluatie 16-3 Bijeenkomst Meiden 12+ bij de Baan 18-3 Regionale Werkgroep Mantelzorg Midden-Kennemerland 19-3 Bezoek aan WMO-adviseur Haarlemmermeer 20-3 Workshop Casca Heemstede Leiding geven aan vrijwilligers 23-3 Gezinsmiddag OG Down (25 jr SDS & St. Smiles) 25-3 Bezoek van MEE 26-3 Slotbijeenkomst Regionale Werkgroep Mantelzorg Midden-Kennemerland 27-3 Visiedebat Sociale Netwerk Strategieën (SNS) 28-3 Congres Pass op de plaats Egmond aan Zee 8Jaarverslag 2013 STG

9 April Activiteit 4-4 Presentatie SIG Ken.Theater Beverwijk e dag cursus Gebarenliedjes 7-4 Brusjesdag 9-4 Zorgmaatjes overleg 9-4 Overleg STG Haarlemmermeer e dag cursus Gebarenliedjes 16-4 Lokaal comité Castricum 18-4 Start In Veilige Handen e dag Gebarenliedjes 22-4 Bezoek aan Heliomare 25-4 dag 1 SNS-training Mei Activiteit 15-5 Workshop - kwaliteiten e dag SNS-training 16-5 Regio-overleg gemeenten Zuid-Kennemerland 21-5 Platform Net-Werk VWhulp Boerhaavekliniek 22-5 overleg Het Nieuwe Zorgwerken Zuid-Kennemerland 23-5 Bezoek vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer 23-5 Introductie CJG Haarlemmermeer 27-5 Gesprek Nova College- opleidingen 29-5 Bijeenkomst BUUV e dag SNS-training 30-5 Welzijnsmarkt Schalkwijk Juni Activiteit 1-6 VW-ers markt Beverwijk/Heemskerk 3-6 Gesprek InHolland-opleidingen 6-6 Expertmeeting gemeente Haarlem 7-6 Cursus seksualiteit SIG 10-6 Overleg SIG, St.Welzijn Beverwijk en STG 11-6 MEZZO overheveling AWBZ e dag SNS-training 16-6 Gezinsmiddag OD bij Zebrazorg 19-6 Laatste workshop aan InHolland studenten 2012/ Bijeenkomst gemeente Beverwijk 27-6 Evaluatie gemeente Haarlemmermeer stand van zaken gesprek 28-6 Overleg Het Nieuwe Zorgwerken Zuid-Kennemerland Juli Activiteit 1-7 Regionale Werkgroep Mantelzorg Midden-Kennemerland 3-7 Informatie STG bij SIG-team 5-7 Introductie Autisme Informatie Centrum bij STG 5-7 Informatiebezoek STG aan het Duinhuis- Hartekamp 11-7 Bijeenkomst stadhuis Haarlem Augustus Activiteit 26-8 Subsidiedialoog Haarlem GGZ 28-8 Subsidiedialoog Haarlem Vrijwillige Inzet Subsidiedialoog Haarlem Mantelzorg 30-8 Informatiebezoek aan Socius- Velsen September Activiteit 2-9 Start scholingsaanbod overleg SIG, de Baan & STG 3-9 Subsidiedialoog Haarlem opvoeden en opgroeien 4-9 Start opzetten Pilot (SIG en St. Welzijn Beverwijk en STG) Midden Kennemerland 7-9 Verenigingenmarkt Hoofddorp 9-9 Bijeenkomst zorgvrijwilligers 10-9 Platformoverleg Net-Werk VWhulp Boerhaavekliniek 10-9 Informatiebezoek aan Ook voor jou - Beverwijk 16-9 Overleg Tandem, SIG & STG 17-9 Regionale Werkgroep Mantelzorg Midden-Kennemerland 9Jaarverslag 2013 STG

10 17-9 Netwerkbijeenkomst Uitgeest e dag Train-de-trainer Natuurlijk Netwerk Coach 28-9 Bijeenkomst Meidengroep Bijwonen Kans & Kracht spel 30-9 AWBZ/WMO bijeenkomst Zuid-Kennemerland en IJmond Oktober Activiteit 2-10 Presentatie InHolland Stagiaires 1 e jaars 6-10 Brusjesdag 6-10 Overleg STG-Autisme Informatie Centrum e dag Train-de-trainer Natuurlijk een Netwerk Coach Overleg Het Nieuwe Zorgwerken Zuid-Kennemerland November Activiteit 4-11 Zorgmaatjes bijeenkomst 5-11 IJmondiale Transitie CJG- Beverwijk 6-11 VW-ers bijeenkomst In Veilige Handen 9-11 Dag vd Mantelzorg Beverwijk/Heemskerk/Castricum/Uitgeest Informatie STG bij SIG team e workshop InHolland (studenten 2013/2014) OG Down Sintbijeenkomst Zorgmaatjes bijeenkomst Informatie STG bij SIG Team Bijeenkomst Raadhuis Heemstede OG Autisme met Autisme Informatie Centrum December Activiteit 2-12 Overleg SIG, Tandem en STG Workshop Totale Communicatie VW-ers bijeenkomst / kerstattentie 6. Accenten in Wachtlijst en menskracht Ondanks de (tijdelijk) extra uren van de coördinatoren, blijft de wachtlijst op een aantal van 84 staan; de aanvragen die opgelost kunnen worden, worden direct door nieuwe hulpvragen op de wachtlijst ingenomen. Binnen de huidige subsidiegelden zal er niet veel uitbreiding mogelijk zijn. 6.2 De Kanteling De STG ziet een verzwaring van de hulpvragen van klanten en intensievere begeleiding van de vrijwilligers ontstaan. Met de huidige subsidiegelden staat zij voor de lastige taak dit op een zo verantwoord mogelijke wijze dit op te vangen. Dit geldt voor zowel de wachtlijst van de STG als met betrekking tot de zorgzwaarte waar sprake van is bij deze nieuwe klanten. De grenzen van wat er van een vrijwilliger verwacht mag worden in de ondersteuning van deze personen komen wel erg dichtbij. 6.3 Pilots Zowel in Midden als in Zuid Kennemerland is gestart met een pilot om met inzet van vrijwilligers de betaalde zorg (trachten) te verminderen. In nauwe samenwerking met de pilotpartners SIG/Stichting De Baan en Stichting Welzijn Beverwijk worden regelmatig vrijwilligers ingezet die samenwerken met betaalde krachten welke vervolgens hun begeleiding op andere vlakken kunnen inzetten. 1Jaarverslag 2013 STG 0

11 7. Financiën De STG ziet haar - totaal te besteden - budget per jaar afnemen. De subsidies zijn wel gehonoreerd voor 2014 maar onder het door de STG begrootte peil. Het aantal uren coördinatie, dat beschikbaar is voor de koppeling van de vrijwilligers aan de klanten (en alle activiteiten rond mantelzorgondersteuning, groepsbijeenkomsten en thema's) is in 2012 uit reserves van 24 naar 34 uur gegaan, dit was slechts mogelijk tot eind 2013, daarnaast zijn er nog 6 uren voor administratieve ondersteuning. Dat is voor een klantenbestand van 186 personen/gezinnen en de diverse ondersteuningsgroepen zeer beperkt. Daarnaast wordt er contact gehouden met een wachtlijst van 84 personen. De STG werkt onder een onafhankelijk bestuur en heeft haar bedrijfsvoeringstaken ondergebracht bij de stichting SIG. Hier wordt een bedrag aan overhead voor betaald. Om de afspraken op het gebied van de budgetten en de verantwoording hiervan te stroomlijnen heeft de STG (op verzoek van de gemeente Heemskerk) een productcatalogus opgesteld met daar aan verbonden tarieven per eenheid product. Deze productcatalogus is naar alle gemeentes gestuurd en besproken in de respectievelijke overleggen in Middenen Zuid-Kennemerland. De opzet en uitwerking zijn positief ontvangen maar er is daarna niet meer op deze opzet gereageerd. 1Jaarverslag 2013 STG 1

12 8. Cijfers 2013 Cijfers 2013 Totaal aantal vrijwilligersuren = 5459 uur gemeente klanten vrijwilligers down autisme brusjes down brusjes autisme meiden groep Wachtlijst Beverwijk Bloemendaal Castricum Haarlem Haarlemmermeer Haarlemmerliede Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort Overig Totaal STG VRIJWILLIGERS AANVRAAG Haarlem Heemstede Bloemendaal Haarlemmerliede Haarlemmermeer Zandvoort Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Castricum Jaarverslag 2013 STG 2

13 Bijlage: Financiën 2013 STG Begroting Realisatie Inkomsten Gemeenten Personele kosten Coordinator vrijwilligers (incl. soc. last. e.d.) Kosten vrijwilligers Secretaresse Bijkomende personeelskosten Stagiaire Inzet deskundigen Materiële kosten en huisvesting Kosten voor de huur van kantoor Automatisering, telefonie e.d PR, presentatie, nieuwsbrief, jaarverslag Website STG Accountantskosten Overige kosten kantoor Overhead/administratieve ondersteuning Resultaat Het negatieve resultaat is het gevolg van de extra inzet die is gedaan op coördinatie -uren. Aan de ene kant is er veel extra tijd geïnvesteerd aan de voorbereidingen op de WMO, aan de andere kant is er vol op ingezet om zo veel mogelijk klanten te helpen in de richting van de nieuwe ontwikkelingen. De overschrijding kan worden opgevangen in de aangelegde voorzieningen. 1Jaarverslag 2013 STG 3

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 STG in het kort... 3 2.1 Het bestuur van de STG bestaat uit:...3 2.2 De medewerkers van de STG zijn:... 3 2.3 Automatisering... 3 3 Klanten van Stichting Thuiszorg Gehandicapten...

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STG. Midden- en Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer

Jaarverslag 2014 STG. Midden- en Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer Jaarverslag 204 STG Midden- en Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer Inhoudsopgave. Inleiding. p.3 2. STG in het kort.. p.5 2. Het bestuur van de STG in 204.. p.5 2... Onderwerpen die in het bestuur zijn behandeld.

Nadere informatie

J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT

J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT 1 Jaarstukken Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 bladzijde Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Algemene beschouwingen 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Prestatieplan 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) de STG beschikt over het kwaliteitskeurmerk Goed Geregeld

Prestatieplan 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) de STG beschikt over het kwaliteitskeurmerk Goed Geregeld Prestatieplan 2014 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) de STG beschikt over het kwaliteitskeurmerk Goed Geregeld Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden en Zuid Kennemerland

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Platformvergadering in 2014

Platformvergadering in 2014 Jaarbeeld 2014 Platformvergadering in 2014 Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Zijlweg 145, 2015 BE Haarlem, telefoon: 023 5440240 NL18 RABO 0129 1499 93 KvK 34184656 Email: info@vrijwilligershulp.nl

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland

Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland 1. Inleiding De gemeenten in Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort) werken

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Stichting Thuiszorg Gehandicapten Nieuwsbrief nr. 1- januari 2014 Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Op een Bruisend Brusjesjaar 2014 Nieuwsbrief STG - 1 STG Nieuwsbrief 01.2014.v3.indd 1

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ Gemeenteraden IJmond Korte terugblik IJmond Voorjaar 2012 Kadernota Van Zorg naar Participatie. Samenwerking KAM Voorbereidingsfase Aantal cliënten met

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Samenvatting managementrapportage Q Wmo Bloemendaal

Samenvatting managementrapportage Q Wmo Bloemendaal Samenvatting managementrapportage Q1 2015 Wmo Bloemendaal Transitie De transitie Wmo gaat over de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning (HO), begeleiding bij de huishoudelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Nieuwsbriefnr. 2. Interview Sonja Walstra, via een buurvrouw, nu enthousiast vrijwilliger bij STG... pag 5.

Nieuwsbriefnr. 2. Interview Sonja Walstra, via een buurvrouw, nu enthousiast vrijwilliger bij STG... pag 5. - juni 2009 Nieuwsbriefnr. 2 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland S.T.G Vrijwilligersmanifestatie te Velsen Wethouder mevrouw H.M. Edzes-Altena van de gemeente Velsen, tijdens

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Down2Famous Een prachtige kalender voor 2011. Nu inschrijven voor Gebarenpret

Nieuwsbrief. Down2Famous Een prachtige kalender voor 2011. Nu inschrijven voor Gebarenpret Nieuwsbrief nr. 1 - februari 2011 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Down2Famous Een prachtige kalender voor 2011 Nu inschrijven

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking Jaaroverzicht 2014 Hoe gaan die veranderingen in de zorg en in het gemeentelijk beleid uitpakken in mijn persoonlijke situatie? Die vraag horen onze mantelzorgmakelaars regelmatig. De behoefte aan informatie

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

S.T.G. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland

S.T.G. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland - september 2009 Nieuwsbriefnr. 3 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland S.T.G Picknickmiddag bij Zebra-Zorg Tessa Steenwinkel vertelt over haar belevenissen op een gezinsmiddag...

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Regionale afstemming Subsidies Wonen, Welzijn en Zorg Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M.A.I. Korthouwer Telefoon 5113610 E-mail: mkorthouwer@haarlem.nl STZ/WWGZ

Nadere informatie

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2016 Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2016 een nieuwe fase ingegaan! We hebben de fase met Stichting Kinderpostzegels Nederland eind 2015 afgesloten. Dankzij deze financiele

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

1. Inkomende documenten - 2289 W-_ ~ _... liluig. ill? I iš. lnrii. . in r. en vrijwilligersondersteuning Hoeksche Waard

1. Inkomende documenten - 2289 W-_ ~ _... liluig. ill? I iš. lnrii. . in r. en vrijwilligersondersteuning Hoeksche Waard Scan nummer 2 van 3 Scanpagina 1 van 8 al \W W_ ~ _... lnrii ill? I iš liluig I l'. in r Rapportage januari tlm juni 2014 Mantelzorg en vrijwilligersondersteuning Hoeksche Waard Dordrecht, augustus 2014

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Social Return

Voortgangsrapportage Social Return Voortgangsrapportage Social Return 1 Voortgangsrapportage Social Return Van 1 januari 2014 tot 1 oktober 2014 2 Inhoudsopgave 1 Social Return 4 2 Wie is verantwoordelijk 4 3 De uitvoering 4 4 De werkwijze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Maatjes in actie! Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland. nr. 2 - December 2012

Nieuwsbrief. Maatjes in actie! Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland. nr. 2 - December 2012 Nieuwsbrief nr. 2 - December 2012 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Maatjes in actie! Nieuwsbrief STG - 1 Inhoud blz 2 Inleiding

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen.

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning en zijn altijd bereid om mee te denken over wat bij

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Personalia. Opleidingen. : Marhe-Kisoen. Geboorte datum : 20 Juni 1963. Adres : Eidereendstraat 9 2492 NJ s-gravenhage

Personalia. Opleidingen. : Marhe-Kisoen. Geboorte datum : 20 Juni 1963. Adres : Eidereendstraat 9 2492 NJ s-gravenhage Personalia Naam : Marhe-Kisoen Voornaam : Kausilawatie Roepnaam : Kausil Geboorte datum : 20 Juni 1963 Geboorte plaats : Paramaribo Nationaliteit : Nederlandse Adres : Eidereendstraat 9 2492 NJ s-gravenhage

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015 Vragen & discussie Aanleiding tot veranderingen? De zorgkosten stijgen onrustbarend. Maar is de Zorg daardoor ook verbeterd? Nee, daarom.. Oplossingen

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10 Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge moeders met een verstandelijke beperking / 10 vrouwen die deelnamen aan AMWAHT-opleiding krijgen hun certificaat,

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie