( ) VERSLAG. Dr ABR. KUYPERSTICHTING. van de verrichtingen der. gedurende 1938

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "( ) VERSLAG. Dr ABR. KUYPERSTICHTING. van de verrichtingen der. gedurende 1938"

Transcriptie

1 VERSLAG van de verrichtingen der Dr ABR. KUYPERSTICHTING gedurende 1938 ( ) BIJLAGE VAN: ANTIREVOLUTIONAIRE STAATKUNDE ORGAAN VAN DE Dr ABRAHAM KUYPERSTICHTING

2

3 VERSLAG VAN DE VERRICHTINGEN DER Dr A. KUYPERSTICHTING GEDURENDE Sinds wij het vorig jaarverslag schreven is de politieke toestand op internationaal en nationaal terrein niet verbeterd. De spanning, welke zich reeds in 1937 in de internationale verhoudingen deed gevoelen, werd nog in zeer belangrijke mate verscherpt, mede onder den invloed van gebeurtenissen als de bezetting van Oostenrijk door Duitschland, de ontbinding van den Tjecho-Slowakijschen Staat, den burgeroorlog in Spanje en den krijg in het Verre Oosten. En al neemt een kleine mogendheid als Nederland aan de ontwikkeling van den international en toestand geen actief aandeel, de gevolgen van deze ontwikkeling kunnen voor een land, dat zoowel in Europa als Overzee een bij uitstek kwetsbare internationale positie inneemt niet uitblijven. Rekening moest gehouden worden met het feit, dat in de internationale politiek de gedachte van beslechting van geschillen langs den weg van het recht naar den achtergrond gedrongen werd en dat machtsvertoon en machtsuitoefening steeds sterker sprekende argumenten bleken te zijn bij het bepalen van de internationale verhoudingen. Van die erkenning werden door Regeering en Volk de consekwenties aanvaard door nadere accentueering van onze zelfstandigheidspolitiek en door versnelling van het tempo van de versterking van onze weermacht. Ook op nationaal terrein bracht het voorbijgegane jaar weinig hoopvolle perspectieven. Naast de zorg voor de bewapening stelde de werkloosheidsvoorziening geweldige eischen aan de publieke kassen. En de drang naar een zich nog steeds verder uitbreidende overheidsbemoeiïng op sociaal en economisch gebied bemoeilijkte de Regeering en verzwaarde ook in menig opzicht de taak van die partijen, welke op principiëele of praktische gronden het staatsabsolutisme bekampen. Tegen dezen veelszins somberen achtergrond treden echter een tweetal gebeurtenissen uit het afgeloopen jaar naar voren, waarvan een lichtglans ook thans nog ons nationale leven verheldert. Wij bedoelen de geboorte van Prinses Beatrix en het veertigjarig jubileum van H. M. de Koningin.

4 4 Het is zonder meer duidelijk, dat vreugdevolle feiten, welke ons geheele volk in al zijn geledingen met blijdschap en dankbaarheid vervullen, ook aan de Kuyperstichting niet onopgemerkt zijn voorbijgegaan. Elk gebeuren van eenig beteekenis op nationaal of internationaal terrein doet zijn invloed gevoelen op het dagelijksch leven van het bureau der Kuyperstichting. Dat geldt van de bovengeschetste politieke ontwikkeling. Maar dat geldt niet minder ook van deze gebeurtenissen in het Koninklijk Huis. Niet alleen in den dagelijkschen bureauarbeid, maar ook in het tijdschrift der Dr. A. Kuyperstichting "Antirevolutionaire Staatkunde" werd aan deze nationale gebeurtenissen aandacht geschonken. Zelfs hebben de redactie en de uitgever een speciaal nummer aan het Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin gewijd. Doch ook hier ter plaatse willen we nog even deze feiten met warme sympathie in de herinnering terugroepen met de bede, dat God nog vele jaren H. M. de Koningin en Haar Huis voor ons land en volk moge sparen. De mondelinge en schriftelijke verzoeken om voorlichting en lectuur of advies vertoonden in het afgeloopen jaar goeddeels een weerslag van het politiek gebeuren in en buiten ons land. En wanneer bij het voldoen aan deze verzoeken getracht werd invloed op het politieke denken te oefenen, dan zat daarbij niet slechts voor de bedoeling om zonder meer zeer in het algemeen de beteekenis van de antirevolutionaire beginselen ook voor de praktijk van het staatkundig leven te doen gevoelen, maar dan was meer in het bijzonder het streven er op gericht juist datgene naar voren te brengen, wat in verband met de verschijnselen van den modernen tijd in nader uitgewerkten en concreten vorm de aandacht verdient. Met name hebben wij hier op het oog ons streven om tegenover het beginsel van de machtspolitiek te plaatsen den eisch om, ook in het internationale leven, als richtsnoer te kiezen en - ondanks alles - te blijven vasthouden de gerechtigheid, welke in laatste instantie niet in menschelijk overleg of sentiment, doch in Gods Woord is te vinden. En wanneer voorts bevorderd werd het steunen van ons landsbeleid, voorzoover betreft de handhaving van de zelfstandigheid tegenover het buitenland en het versterken van de weermacht, teneinde de aantasting dier zelfstandigheid te voorkomen en zoo noodig met wapengeweld te keeren, dan werd ook daarbij niet als uitgangspunt gekozen de gedachte van een nationaal egoïsme of een begeerte naar nationale machtsontwikkeling, doch de roeping om door middel van deze zelfstandigheidspolitiek en deze militaire maatregelen het beginsel der gerechtigheid te dienen. Ook met betrekking tot sommige verschijnselen op nationaal terrein werd bij dezen arbeid met beslistheid positie gekozen. Zoo poogden i

5 5 wij - met name ook door middel van het verstrekken van lectuur - in verband met het jubileum van H. M. de Koningin mede te werken aan de bevordering van de kennis van de beteekenis van ons Vorstenhuis voor ons land. En dat niet uitsluitend onder den invloed van sympathie voor onze Vorstin en Haar Huis, doch meer in het bijzonder om daardoor tegenover allerlei voor ons volksleven destructief werkende factoren datgene te steunen wat kan worden beschouwd als een plechtanker van onze nationale zelfstandigheid en vrijheid en als een schier onmisbare voorwaarde voor een krachtig bij Gods gratie uitgeoefend regeergezag in ons land. Ook tegenover het opdringend staatsabsolutisme werd herhaaldelijk positie gekozen. En zulks onverschillig, of dit streven naar staatsalmacht zich poogde te ontplooien op geestelijk en zedelijk terrein dan wel het cultureel, economisch en sociaal leven ter wille van vermeende volksbelangen onder een steeds verder reikende overheidsvoogdij zocht te brengen. Daarbij zat, wat het sociaal en economisch leven aangaat, uiteraard niet de wensch voor om toe te geven aan allerlei critiek, gericht tegen een overheidsbeleid, hetwelk in het sociaal of economisch volksbelang onder den drang van abnormale omstandigheden de grens van de normale overheidstaak moet overschrijden, doch het oogmerk was om telkens weer te doen blijken, dat de antirevolutionaire visie op deze overheidsbemoeiïng een principiëel andere is dan die van openlijke of bedekte voorstanders van staatsabsolutisme. Tegenover de gedachte van staatsbemoeiïng als een op zichzelf begeerenswaardig goed, werd immer weer de nadruk gelegd op de geheel tegenovergesteld antirevolutionaire opvatting, welke uitgaat van de goddelijk roeping van de maatschappij in hare verschillende natuurlijke, religieuze, cultureele en economische organen en organisaties en die bijgevolg, juist in verband daarmede, de marschroute harer politiek niet kiest in de richting van overheidsbemoeiïng doch in verlevendiging van de geestelijke en zedelijke krachten van het maatschappelijk leven. Dit is geen nieuwe, tot dusver onbekende beschouwing, doch een gedachtengang, welke altijd binnen den kring der Antirevolutionaire Partij, en soms ook daarbuiten, is naar voren gebracht. Alleen maken de verschijnselen van den modernen tijd, waarbij we met name op het oog hebben de geestelijke en moreele verslapping, zich uitend in het schuiven van de verantwoordelijkheid voor alle maatschappelijk leed van dezen tijd op de Overheid, de meening dat de Overheid door radicale maatregelen duurzaam alle werkloosheid kan opheffen, dat ze de industrieën en landbouwbedrijven nieuw leven kan inblazen, den nood van ouden van dagen en andere hulpbehoevenden volledig uit den weg kan ruimen en zoo verder - het meer dan vroeger noodzakelijk deze antirevolutionaire gedachte telkens weer te accentueeren en door

6 6 voorlichting en lectuurverstrekking te doen doordringen en te versterken. En dat is met name in het afgeloopen jaar doelwit en richtsnoer van het bureau der Kuyperstichting geweest. Daarbij valt trouwens niet alleen te denken aan de landspolitiek. Ook in de gemeentepolitiek en zelfs, hoewel op minder in het oog loopende wijze, in de provinciale politiek herhalen zich dezelfde tegenstellingen. En aangezien het bureau der Kuyperstichting, als van ouds, ook in 1938 veel met het beleid der plaatselijke besturen in aanraking kwam, kon ook hier door voorlichting en advies vaak in dezelfde richting, als voren omschreven, invloed geoefend worden. De meest voor de hand liggende gelegenheid daartoe was wel het feit, dat tal van kiesvereenigingen, met name op kleinere plaatsen, ter voorbereiding van de raadsverkiezing maatregelen namen tot het vaststellen of herzien van een gemeenteprogram of het op andere wijze uitstippelen van de van antirevolutionaire zijde gewenschte richting van het plaatselijk beleid. Waar daartoe een beroep op het bureau der Kuyperstichting gedaan werd, kon een algemeene richtlijn worden verstrekt, welke in den regel, behoudens wijzigingen in verband met plaatselijke omstandigheden, werd gevolgd. Vermelding mag in dit verband ook worden gemaakt van de nauwe samenwerking tusschen het bureau der Kuyperstichting en de zich steeds meer ontwikkelde organisatie van antirevolutionaire gemeentebestuurders. Behalve acht provinciale vereenigingen van antirevolutio naire gemeentebestuurders is bij deze organisatie aangesloten de vereeniging van calvinistische burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen "Groen van Prinsterer". Deze organisatie nu heeft door middel van commissies en conferenties tal van vraagstukken aan de orde gesteld en doen behandelen, waarbij in den regel de medewerking van het bureau der Kuyperstichting werd gevraagd. Wij noemen hier het vraagstuk van de wethoudersverkiezing, dat van de verplichte aansluiting bij waterleidingen, de gezinspolitiek en de armenzorg en werkloozenzorg. Voorts herinneren we aan het feit, dat ook de medewerking van het bureau aan het maandschrift "De Magistratuur", dat sinds 1937 het orgaan is van genoemde organisatie, een belangrijk middel bood om de algemeene richtlijnen, welke we zoo even aangaven, te brengen onder de aandacht van een ruimeren kring van gemeentebestuurders en leden van Provinciale Staten dan die waarmede het bureau der Kuyperstichting regelmatig en rechtstreeks in aanraking komt. Tenslotte willen we in dit deel van het verslag nog melding maken van onze - zij het ook bescheiden - relaties met Ned. Indië en het Buitenland. Onze verstandhouding met de Christelijk Staatkundige Partij in N ederlandsch-indië beperkte zich niet tot correspondentie en het

7 7 wederkeerig toezenden van publicaties, maar uitte zich ook herhaaldelijk in een bezoek van repatrieerende Nederlanders. In verband met een actie tot stichting van een Propagandafonds in Ned. Indië werd door de Christelijk Staatkundige Partij contact gezocht met de Christelijk Historische Unie en de Antirevolutionaire Partij, terwijl ook de hulp der Kuyperstichting werd ingeroepen. Door het Bestuur der Kuyperstichting werd eenige tegemoetkoming in uitzicht gesteld. Wat aangaat het buitenland werd correspondentie gevoerd met Nederlanders of buitenlanders, wonende in Zwitserland, Hongarije, Duitschland, Noord-Amerika, België en Argentinië. Het was dus een zeer breed terrein, waarover zich de arbeid van de Kuyperstichitng gedurende het afgeloopen jaar uitstrekte. Ten aanzien van sommige onderwerpen was uiteraard die arbeid meer intensief dan ten aanzien van anderen. Doch, wanneer we het geheel overzien, dan is er toch - hetgeen uit de verder volgende gegevens nader zal blijken - aanleiding om te gelooven, dat deze arbeid, dank zij 's Heeren hulp, niet geheel onvruchtbaar is geweest en dat de Kuyperstichting door dien arbeid in de toekomst nog in meerdere mate zal beantwoorden aan het doel, hetwelk den oprichters voor oogen stond, d. i. om te midden van de bewogenheid van den tijd de kennis der eeuwige beginselen naar Gods Woord te verdiepen, de doorwerking en toepassing dier beginselen op het gebied van het staatkundig en maatschappelijk leven te bevorderen en den invloed dier beginselen onder de antirevolutionairen in Nederland in het bijzonder en op het Nederlandsche volk in het algemeen te doen toenemen. Bestuur. Op 20 October 1938 werd Zijne Excellentie J. J. C. VAN DIJK, penningmeester der Kuyperstichting, door den Senaat der Vrije Universiteit te Amsterdam in de jaarlijksche senaatsvergadering, ditmaal belegd in het Koloniaal Instituut te Amsterdam, honoris causa bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap. Prof. Mr. V. H. RUTGERS voerde bij deze gelegenheid het woord en vestigde met name ook de aandacht op de verdiensten van den promovendus voor onze Stichting. Ook het Bestuur der Kuyperstichting greep deze gelegenheid aan om zijnen penningmeester een eenvoudig blijk van zijn groote waardeering en hartelijke toegenegenheid te doen toekomen. En ook dit verslag moge een woord van hulde en erkentelijkheid toevoegen aan hetgeen bij die gelegenheid is geschreven en gesproken. Het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen en de besturen van de verschillende antirevolutionaire kieskringcentralen wezen, voor zoover zij dit nog niet ten vorige jaren hadden gedaan, in verband met de periodieke aftreding, opnieuw vertegenwoordigers aan in den Raad van Beheer der Stichting. Deze was eind December 1938

8 8 aldus samengesteld: Dr. H. COLIJN, voorzitter (benoemd door de Deputatenvergadering); Dr. J. J. C. VAN DIJK, penningmeester (idem); Mr. J. TERPSTRA, secretaris (benoemd door het Centraal Comité); Ds. M. VAN GRIEKEN, (idem); Dr. A. A. L. RUTGERS, (idem); Mr. P. E. BRIËT, (benoemd door den Kieskring Leiden); Mr. A. BRUCH, (idem Haarlem). Deze zeven leden vormen tezamen het Dagelijksch Bestuur. Prof. Dr. J. SEVERIJN, (benoemd door het Centraal Comité); Ds. S. V. D. MOLEN, (idem); J. VAN ANDEL, (benoemd door den Kieskring 's Gravenhage); A. BAX Gzn. (idem Tilburg) ; Jhr. J. BEELAERTS VAN BLOKLAND, (idem Arnhem); W. J. DIRKMAAT, (idem Den Helder); Ds. E. J. BEENS, (idem Nijmegen); J. Bos Kzn., (idem Groningen); H. BOTTERWEG, (idem Utrecht) ; J. BUNING, (idem Assen) ; J. DEUTEKOM, (idem Amsterdam); J. TH. GOVERTS, (idem Zwolle); J. A. J. JANSEN MANENSCHIJN, (idem Dordrecht); H. J. VAN LONKHUYZEN, (idem Limburg) ; G. VAN DER PUTTE, (idem Zeeland) ; C. VAN RAAY, (idem Friesland) ; J. SCHOUTEN, (idem Rotterdam) ; C. G. DE JONG, (idem 's Hertogenbosch). Localiteit. Er werden wel enkele voorbereidende stappen genomen om te komen tot uitbreiding van de vergaderruimte, maar in verband met de daaraan verbonden kosten zijn de betreffende plannen tot dusver niet uitgevoerd. Ten behoeve van de opberging van de jaargangen van tijdschriften en andere periodieken werd een afzonderlijk locaal, behoorende tot het sousterrain van perceel Dr. Kuyperstraat 3, ingericht. Centraal Bureau. Personeel. Aan Dr. C. BEEKENKAMP werd de titel van adjunct-directeur toegekend. Mutaties wat betreft het personeel hadden, behoudens vervanging van den jongsten bediende, niet plaats. Het bleef als volgt samengesteld: Dr. J. W. NOTEBOOM, directeur, Dr. C. BEEKENKAMP, adj. directeur, Mr. H. VAN ANDEL, bibliothecaris en chef de bureau, Mej. W. A. DIJK en Mej. N. C. BREEDVELD, beiden werkzaam in het archief, Mej. H. J. STEVENS, assistente bibliotheek, Mej. L. H. KROGER, assistente penningmeester en bibliotheek, T. DOEDENS, huisbewaarder en J. A. VAN DER HEIDEN, jongste bediende. Bibliotheek en Archief. Ten behoeve van de bibliotheek ontvingen wij tal van boeken en tijdschriften ten geschenke, n.l. van Dr. H. COLIJN en Dr. J. J. C. VAN DIJK, terwijl ook de heer M. BUYSSE te Nijmegen, oud-hoofdredacteur

9 9 van "De Zeeuw" de bibliotheek met een waardevolle verzameling geschriften verrijkte. Naast een woord van erkentelijkheid aan deze schenkers, moge hartelijke dank worden gebracht aan den heer J. H. KOK te Kampen, die, evenals hij dit vroeger placht te doen, ook weer in 1938 van de bij hem verschijnende nieuwe uitgaven, voor zoover de inhoud daarvan voor het werk der Kuyperstichting van belang is, een gratis-exemplaar voor de bibliotheek beschikbaar stelde. Voorts werden door aankoop tal van geschriften aan de bibliotheek toegevoegd. In totaal 278; verdeeld over verschillende rubrieken bedroeg het aantal: staats- en administratief recht 33; staatsrecht buitenland 8; a. r. politiek 10; politiek buitenland en internationale politiek 17; Indië 16; geschiedenis 16; biographieën 15; democratie en dictatuur 8; jaarstatistieken en jaarverslagen 22; verzamelingen 12; provinciale zaken 11; gemeentezaken 5; sociale kwestie 10; economische politiek 8; economische vraagstukken 6; defensie 6; Koningshuis 7; ordening 3; werkloosheid 5; onderwijs 7; munt- en bankwezen 2; landbouwkwesties 4; middenstand 4; verkeer 1; geografie 2; theologie 2; rassenleer en antisemitisme 5; volkenrecht 3; burgerlijk recht 4; strafrecht 3; diversen 33. De tot de bibliotheek behoorende werken, welke, volgens beding bij den aankoop van Dr. A. Kuyper's bibliotheek, in bruikleen gebleven zijn bij Dr. H. H. KUYPER, bleven ook in 1938 in diens bezit. Op het oogenblik van het schrijven van dit verslag zijn echter deze werken - uitgezonderd enkele, welke nog werden nagezonden - weer in ons bezit. Dr. H. H. KUYPER zond ze terug met dankbetuiging voor het langdurig gebruik dezer geschriften. In den loop van 1938 werd de reeds in 1937 begonnen eontröle van den catalogus en van de bibliotheek voortgezet. Thans is een begin gemaakt met het controleeren van den tijdschriftencatalogus en van het gemeentearchief, hetgeen noodzakelijk is, niet alleen met het oog op het corrigeeren van de, bij het samenstellen en bij het gebruik van den catalogus en van dit archief, ingeslopen fouten, maar ook omdat tal van onderwerpen, naar gelang van hun toenemende of afnemende actualiteit, moeten worden gesplitst dan wel samengevoegd. Deze tijdroovende arbeid, waaraan in verband met gewone werkzaamheden niet regelmatig kan worden gewerkt, zal zich echter, evenals de contrölearbeid ten behoeve van de bibliotheek over een vrij langdurige tijdsruimte moeten uitstrekken. Het archief, bevattende de personendossiers, loopt nu terug tot en met Het ligt in het voornemen om ook vroegere correspondentie, welke thans nog chronologisch opgelegd is, aan deze dossiers toe te voegen. Doch dit geschiedt geleidelijk en min of meer incidenteel, naar gelang aanvulling van een bepaald dossier wenschelijk blijkt.

10 10 Vrij veelvuldig wordt door belangstellenden gebruik gemaakt van het Dr. Kuyperarchief. Dit geschiedt volgens de met de beheerders van dit archief getroffen regeling pas na overleg met en toestemming van Dr. H. H. KUYPER. Ook werd herhaaldelijk met zijn goedkeuring en met goedkeuring der Kuyperstichting de inhoud van tot het archief behoorende brieven geheel of gedeeltelijk in publicaties overgenomen. In het afgeloopen jaar werd o.m. van het archief gebruik gemaakt door Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT te Adorp voor een studie over Keuchenius, door den heer C. BLOEMEN te Rijswijk (Z. H.) voor een studie over Schaepman, door Mr. B. DE GAAY FORTMAN te Amsterdam voor een studie over Elout van Soeterwoude, door Mej. C. E. HARMSEN te 's Gravenhage voor de correspondentie van Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, door arts A. HIJMANS te Rotterdam voor een biographie van Dr. Hermanides, door den heer J. C. MOET te Vlaardingen voor zijn dissertatie over Dr. Kuyper en het Hooger Onderwijs, door Dr. P. KASTEEL voor zijn dissertatie over Dr. Kuyper, door den heer G. D. SCHOLTEN te Johannesburg voor Dr. Kuyper's relatie met den Boerenoorlog, door Ds. G. Ph. SCHEERS te Alphen a. d. Rijn voor zijn boek over Dr. Hoedemaker en door Jhr. Dr. P. J. VAN WINTER voor zijn studie over de geschiedenis der Zuid-Afrikaansche republieken. Naar aanleiding van een oproep onzerzijds in de bladen in Mei 1938 werden door verschillende personen correspondenties van en met Dr. Kuyper ten behoeve van het archief in originali of in afschrift afgestaan. Zoo ontvingen wij van Dr. F. L. VAN MUISWINKEL te 's Gravenhage de correspondentie van wijlen den heer C. Muiswinkel te Zwammerdam, van Jkvr. ELOUT VAN SOETERWOUDE te 's Gravenhage de brieven van Jhr. P. J. E. Elout van Soeterwoude, van Ds. K. OUSSOREN te 's Gravenhage die aan Ds. K. Oussoren te Opperdoes, van den kerkeraad der Geref. Kerk te Bedum die aan Ds. T. Bos te Bedum, van den heer F. P. DE GRAAF te Kapelle die aan den heer F. P. Uil te Kapelle, van den heer D. J. KRAYENBRINK te Aalten die aan den heer H. Ormel te Gendringen, van den heer C. H. B. BAKKER te Bussum zijn correspondentie met Dr. Kuyper, van Mevrouw SCHEPEL-KERDIjK te 's Gravenhage de correspondentie met Mr. H. Kerdijk te 's Gravenhage, van Mevrouw M. VELLEKOOP-BETGEN te Voorburg die met den heer M. Krayenbelt en van Prof. Dr. Ir. J. KRAUS zijn correspondentie met Dr. Kuyper. Het spreekt vanzelf dat wij deze bereidwilligheid met groote ingenomenheid hebben begroet. En gaarne willen wij dan ook hier een woord van hartelijken dank brengen. De heer E. HOOGENDIJK te Voorburg, oud-ambtenaar bij het Rijksarchief, verschafte ons afschriften van de correspondentie van Dr. Kuyper met wijlen Baron A. Schimmelpenninck van der Oye. Het ligt in het voornemen om door bemiddeling van dezen deskundige het archief met afschriften van de correspondentie van Dr. Kuyper met andere

11 11 vooraanstaande personen te completeeren. In verband daarmede zijn besprekingen gevoerd met Dr. H. H. KUYPER, teneinde meerdere zekerheid te verkrijgen, dat het beheer van het Kuyperarchief te zijner tijd in handen gesteld wordt van het Bestuur der Dr. Kuyperstichting. Hoewel deze besprekingen nog niet geleid hebben tot een definitieve regeling, kan toch reeds thans worden medegedeeld, dat een voorziening van dezen aard bij Prof. KUYPER geen bezwaar heeft ontmoet. In de opberging van de tot het archief behoorende brieven en verdere bescheiden is nader voorzien door vervanging van de enveloppen, welke tot vóór kort voor opberging dienst deden, door archiefboeken, waarin de brieven worden vastgehecht. Daardoor worden beschadiging, slijtage en zoekraken voorkomen. Voorts zal, zoodra daarvoor gelegenheid is, een begin gemaakt worden met het vervaardigen van een analytisch register of het weergeven van een resumptie van den inhoud der stukken op het bestaand kaartenregister. Lectuurverstrekking. De lectuurverstrekking werd op den gewonen voet voortgezet. De samenstelling van den kring der lectuurgebruikers demonstreert het karakter van de Antirevolutionaire Partij als volkspartij. Want uit alle deelen van het land, soms ook uit Indië of het buitenland, en uit alle rangen en standen bereikten ons lectuuraanvragen. Het aantallectuurdossiers bedroeg Bepaalde onderwerpen trokken in verband met gebeurtenissen of bijzondere propagandaacties in ons land of in het buitenland speciaal de belangstelling. Te denken valt hierbij aan het anti-semitisme, het vraagstuk C. H. of A. R., de gewetensvrijheid, de Bellamy-beweging en den arbeidsdienstplicht. De belangstelling voor de gemeente- en provinciale politiek hield uit den aard der zaak verband met de naderende provinciale- en gemeenteraadsverkiezingen. Overigens raadplege men de hiervolgende opsomming van onderwerpen, waarbij we herinneren aan de opmerkingen, welke we reeds in het begin van dit verslag omtrent den arbeid der Kuyperstichting in het algemeen hebben gemaakt. De tusschen haakjes geplaatste cijfers geven het aantallectuurzendingen betreffende hetzelfde onderwerp gedurende 1937: a. r. politiek 82 (75); godsdienst en politiek 28 (26); gezag en vrijheid 21 (31); coalitie 8 (37); souvereiniteit in eigen kring 6 (10); a. r. partij 6 (11); r. k. politiek 6 (4); socialistische politiek 7 (9); godsdienst en socialisme 4 (2); grondwet en grondwetsherziening 6 (30); staatsrecht en staatsleer 13 (8) ; administratieve rechtspraak 2 (2); totstandkoming en werk van het zittend kabinet 20 (30); gemeentepolitiek en gemeenterecht 31 (13); gebed in den gemeenteraad 4 (4); gemeenteprogram 8 (1); publieke vermakelijkheden 11 (1); annexatie 3 (2); gemeentebedrijven 3 (2);

12 12 kerkelijke aangelegenheden 30 (51); kerk en staat 16 (12); biographie 72 (126); geschiedenis 21 (30); wijsbegeerte en geschiedenis 2 (5); ordening, bedrijfsorganisatie enz. 72 (76); democratie 27 (8); parlementair stelsel 10 (10); revolutionaire woelingen en recht van opstand 18 (2) ; defensie 49 (49); communistische e. d. politiek 9 (4); internationale politiek 14 (8) ; buitenlandsche politiek 9 (15) ; Volkenbond 11 (1); nationalisme 4 (5); Koninklijk huis en koningschap 25 (10); kiesrecht en verkiezingen 5 (16); economische vraagstukken 20 (11); economische politiek 13 (18); rationalisatie en mechanisatie 9 (5); kapitaal en kapitaalvorming 4 (5); crisiswetgeving 6 (1); trusts en kartels 3 (1); autarchie 1 (1); monetaire politiek 3 (10,); financiën en belastingen 13 (7); landbouwvraagstukken 1 (3); pachtwet 11 (14); landbouworganisaties 3 (9); Indië 28 (29); schoolhygiëne 8 (6); vaccinedwang 6 (3); lijkverbranding 14 (9); bevolkingsvraagstuk 6 (7) ; christelijke maatschappijleer 3 (2) ; sociale wetgeving 10 (1); christelijk sociale beweging 18 (15); vakvereeniging 2 (4); staatspensioen 20 (18); sociale verzekering 7 (8); werkloosheid 35 (28); armenzorg 6 (6); salarissen en loonen 8 (7); gezinspolitiek 25 (10) ; collectieve arbeidsovereenkomsten 3 (8) ; werkstaking 1 (2); middenstand 22 (15); loterij 3 (5); rechtswetenschap alg. 4 (1); straf- en tuchtrecht 5 (6); ouderlijke macht 2 (1); huwelijk en gezin 9 (15); vrouwenkwestie en vrouwenkiesrecht 18 (12); eigendom, vennootschappen e. d. 3 (13); journalistiek 4 (7); joodsche kwestie 38 (3); kunst 1 (3); calvinisme 14 (8); zondagskwestie 34 (27) ; zending 4 (5); wetenschap en geloof 5 (10); politieke partijen alg. 4 (3); S. G. P. 12 (29); Chr. Hist. Unie (vooral verschil met A. R. Partij) 37 (12); S. D. A. P. 4 (5); C. D. U. 22 (56); N. S. B. 17 (41);. Vrijheidsbond 4 (2); Chr. Nat. Actie 1 (2); Lager onderwijs 30 (26); Hooger Onderwijs 4 (3) ; Jeugdbeweging 24 (19) ; Schoolvoeding en -kleeding 8 (3); Opvoeding 16 (10); diversen 60l. Nieuwe onderwerpen: volksgezondheid 1; bankwezen 4; Provinciale Staten 23; Arbeidsdienstplicht 7; Overheid en geweten 14; Eugenetiek 2; V. D. Bond 10; Vloekverbod 4; Neo-Malthusianisme 9; Bellamy 38; Rassenkwestie 4; Wijsbegeerte 13. Voorlichting en advies. Voorts moge hier volgen een overzicht van de advies- en voorliehtingscorrepondentie betreffende diverse onderwerpen: ambtenaren 15 (13); ambtsgebed 4 (1) ; armenzorg 15 (24) ; annexatie 1 (1) ; autonomie 1 (2); A. R. Partij 9 (30); a. r. politiek 23 (4); arbeidsloon 3 (1); arbeidsdienstplicht 3; arbeidsbeurs 1; arbitrage 2; begraafwet en lijkverbranding 8 (4); bioscoop 3 (2); burg. recht 6 (4); bedrijfsorganisatie en ordening 4 (7); calvinisme 1 (2); christelijke maatschappijleer 2; crisis en crisismaatregelen 8 (4); collecteeren en

13 13 venten 3; democratie 4; Dr. Kuyperarchief 5; econ. vraagstukken 2; economische politiek (steun kleine boeren) 7; eugenetiek 1; financ. verhouding Rijk en Gemeente 3; gemeentepolitiek 18 (30); gemeentebedrijven 9 (1); gemeenteprogram 5; gemeenterecht 17 (8); gemeente- en luchtbescherming 2; gemeentefinanciën w. o. belastingwezen 7 (2); godsdienst en politiek 1; grond- en woningpolitiek 12 (9); hinderwet 1; huwelijk en gezin 3 (3); intern. politiek 3; jeugdbeweging 1; joodsche kwestie 3; Kerk en Staat 4; kerk. aangelegenheden 2 (11); kiesrecht en verkiezingen 10 (24); koloniën 1 (4); Koninklijk Huis en koningschap 9 (5); landbouwaangelegenheden 1 (4); leeszalen en bibliotheek 1 (2) ; medezeggenschap 1; militaire aangelegenheden 6 (4); neo-malthusianisme 1; Onderwijs (lager) 30 (23); onderwijs (hooger) 2; onderwijs (middelbaar) 2 (3); onderwijs (vak) 1 (2); overheid en geweten 2; politie 1 (1); pol. partijen div. 3 (2); S. G. P. en H. G. S. 2 (3); C. D. U. 2 (5); N. S. B. 1; politiek (r. k.) 1; radio 1 (1); Prov Staten 4; rijksfinanciën 6 (3); staatspensioen 6 (2); schoolartsen 2 (3); schoolvoeding en -kleeding 8 (4); social. politiek 2; soc. verzekering 6 (4); staatsrecht en staatsleer 12 (13); schoolgeldheffing 2; trust en kartels 1; vaste lastenontwerp 1 (3); verkeer 4 (10); volksgezondheid 2; vrouwenkwestie 2 (1); wethouders (pensioen) 2 (1); winkelsluiting 2 (4); werkloosheid 14 (15); werkverschaffing 3 (6); wijsbegeerte 3; kabinet 2; publieke eerbaarheid 2; publieke vermakelijkheden 7 (3); Fonds Bijz. Nooden 4; rassenkwestie 2; diversen 70 (185). Daarbij zij opgemerkt, dat tal van nota's o. a. betreffende regeeringsbeleid, werkloosheid, buitenlandsche politiek, gezinspolitiek en belasting, provinciale politiek, inkomens, vermogens en belastingdruk, echtscheiding, socialistische controversen, het plan-w esthoff, benevens tal van litteratuur lijsten werden samengesteld en bij lectuurverstrekking werden benut. Een nota over gemeentepolitiek zal binnenkort als supplement op het indertijd door ondergeteekende geschreven boek over antirevolutionaire gemeentepolitiek bij de firma J. H. Kok te Kampen het licht zien. Contact met andere organisaties. Ten behoeve van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen werd een uitvoerige nota samengesteld betreffende de resultaten van het samenwerken van de Antirevolutionaire Partij met andere partijen door middel van het indienen van een gezamenlijke candidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in gemeenten, welke niet in kieskringen zijn verdeeld. Mede naar aanleiding van de gegevens dezer nota werd door het Centraal Comité tot de kiesvereenigingen een circulaire betreffende deze aangelegenheid gezonden.

14 14 Deelgenomen werd aan de huldiging van den heer R. A. DEN OUDEN, adjunct-secretaris van het Centraal Comité ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag. Tezamen met de heeren WAGENAAR, VAN DEN HEUVEL en VAN DIJKEN stelde Dr. BEEKENKAMP zich beschikbaar voor het geven van een cursus aan de leden van de propaganda-club MOBIEL. Namens de Kuyperstichting had ondergeteekende zitting in het Bestuur van het Verband van Vereeniging van Antirevolutionaire Gemeentebestuurders in Nederland en nam hij ook deel aan de werkzaamheden van verschillende door die organisatie ingestelde commissies. Ten behoeve van het orgaan van den Bond van Meisjesvereenigingen op Geref. Grondslag werd een leidraad over de antirevolutionaire beginselen geschreven en reeds goeddeels in dat orgaan gepubliceerd. De vijftigste jaarvergadering van den Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag, de toogdag van de A.R.J.A., de jaarvergadering van het Verband van Antirevolutionaire Propagandaclubs en het zomercongres van de Calvinistische Studentenbeweging werden bijgewoond. Voorts werd ook deelgenomen aan den arbeid van tal van buiten den kring der antirevolutionairen staande organisaties, waarvan we slechts noemen de Staatscommissie voor de werkloosheid en de Nederl. Vereeniging voor Gemeentebelangen, ten wier behoeve ondergeteekende een praeadvies opstelde betreffende samenvoeging van kleine gemeenten. Wetenschappelijke studie. Mr. F. BOESENKOOL, wiens studie over Thomas van Aquino goeddeels is voltooid, heeft door omstandigheden nog geen gelegenheid gehad het resultaat van zijn studie zoover klaar te maken, dat reeds eerlang publicatie is te verwachten. Echter kan, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de voltooiïng van dit werk in den loop van dit jaar worden tegemoet gezien. Het werk zal, behalve een beschrijving van het leven en de tijdsomstandigheden van Thomas van Aquino, behelzen een uiteenzetting van de wijsgeerige grondslagen van diens theorie, en van zijn opvatting nopens recht en zedelijkheid, unitas ordinis, familieverbanden, kerkverband en onderlinge verhouding der staten, waarbij de stof uiteraard niet slechts thetisch maar ook critisch zal worden behandeld. Wat de andere door de Kuyperstichting verstrekte studie-opdrachten aangaat, zij opgemerkt, dat Mej. Dr. G. H. J. VAN DER MOLEN na een voorloopig oriënteerende studie betreffende den calvinistischen theoloog en jurist Beza zich thans bezig houdt met het bestudeeren van zijn omvangrijke correspondentie, welke zich hoofdzakelijk bevindt i

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1)

HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1) HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1) DOOR Dr. W. A. VAN ES. Wie het woord "medezeggenschap" op de lippen neemt, noemt daarmede een van

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING

DE KATHOLIEKE PERS ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING Nummer 60 15 November 1930 DE KATHOLIEKE ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING ABONNEMENTSPRIJS: ƒ2.50 per jaar Correspondentie-adres van Redactie en Administratie: T H.

Nadere informatie

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6.

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6. 5 STAT U T EN der Vereeniging : Middenstandspartij. ARTIKEL 1. De Vereeniging is genaamd : Middenstandspartij. Zij is gevestigd te Amsterdam en aldaar opgericht op den 24en April 1918. Zij is aangegaan

Nadere informatie

Subtitel Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol

Subtitel Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Kredietcrisis en financiële regelgeving Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Titel Subtitel De opleiding Titel Kredietcrisis van de en gemeentejurist financiële regelgeving Subtitel Prof. mr. drs.

Nadere informatie

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9 Zitting 1971-10 808 Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR Nr. 9 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1969-1970 en 1970-1971.)

Nadere informatie

Vel 7 23 Tweede Kamer

Vel 7 23 Tweede Kamer Vel 7 23 Tweede Kamer Ingekomen stukken 3 DE VERGADERING VERGADERING VAN DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1948 (Bijeenroepingsuur 1 namiddag) Ingekomen stukken. Toespraak van de tijdelijke Voorzitter. Regeringsverklaring

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden N r 3. 20 Maart 1937. BELGISCHE KBEWEGING USSION ISYNDÏCdU. ibclcjqut 3YNDIKAUEJ KOMWISSItl WON BtL<l OFFICIEEL ORGAAN DER SYNDIKALE KOMMISSIE WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊËÊmÊmÊÊimmm BEHEER EN REDAKTIE

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS

INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950. JAARVERSLAG 1950 INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950 KEIZERSGRACHT 264 AMSTERDAM JAARVERSLAG OVER

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940. over bet jaar 1939

NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940. over bet jaar 1939 NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMEENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940 VERSLAG over bet jaar 1939 UITGEBRACHT DOOR DEN GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DEN REGENTENRAAD

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Europa en de Nederlandse zorgverzekering

Europa en de Nederlandse zorgverzekering Europa en de Nederlandse zorgverzekering door Prof. dr. P. Schnabel, Prof. dr. W. Sauter, Prof. dr. Y. Jorens, Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, Mr. P.C. de Lange, J.G.H. Draijer redactie C.J. van Kranenburg

Nadere informatie

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978)

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) r o n Aan Zijn* Bxeellentie d«mini» t «r ran Binnenlandse Zaken, Sehedeldeekahaven 200, '«-qrayehhaqs Molak»» aotiti cx. 8 februari 19?8 Hierbij aog* ik üw«ixecllantia

Nadere informatie

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer.

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. 84sto VERGADERING. 5 MAART 1913. Mededeeling van ingekomen 6tukken. 41. Voorschriften op do Grootboeken der Nationale Schuld. (de Meester.) Do Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST voor Economische Studiën TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie Verschijnt maandelijks XVe Jaar, Ie Band, Nr i Januari 1940 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE

VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE GEHE1M Behoort bij schrijven nr. 793-693 Ex.no. // Dit exemplaar bestaat uit 9 biz. VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE S a m e n v a t t i n g In navolging

Nadere informatie

Bi wi(%gpibjpbsa,giii%.ip)

Bi wi(%gpibjpbsa,giii%.ip) Bi wi(%gpibjpbsa,giii%.ip) E.«-^ff%.i? 3! a a a i UITÖ&VEN VAN DE NEDESLANDSCHE VEREEHÏGIHG VOOR LÜCHTBBSGHERMDïG Tl 'S-GSAVENHAGE 1932 f 0,28 VOORWOORD Het in deze brochure behandelde onderwerp werd

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES . 1 DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES De aanleg van het hoogspannings-koppelnet in Zuid-Holland in de periode 1930-1945 Drs. ir. Louis van Empelen 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie