Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, Nummer archiefinventaris: Auteur: H.W.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.02.05. Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802. Nummer archiefinventaris: Auteur: H.W."

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, Auteur: H.W. Dokkum Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen... 6 Beperkingen aan het gebruik... 6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 7 Archiefvorming...8 Geschiedenis van de archiefvormer... 8 Departementaal bestuur van de Delf, Algemeen Organisatie Taken Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief De verwerving van het archief Verwant materiaal...13 Verwante archieven Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...15 ARCHIEF VAN HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN DE DELF A Algemeen...15 a Resoluties, geheime resoluties en minuten van uitgaande stukken...15 b Toegangen op de resoluties...16 c Bijlagen bij de resoluties...16 c. 1 Ingekomen stukken...16 c.2 Circulaires van het Departementaal Bestuur van de Delf...17 B Bijzonder...17 Commissie Van de Bosch c. s...17 Bijlagen...19 Index op inventarisnummers geordend op onderwerpen voorkomende in de toegangen op de resoluties van het Departementaal bestuur van de Delf...19 Lijst van leden van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1800, Concordantie Departementaal bestuur van de Delf...35

4

5 Beschrijving van het archief BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF Naam archiefblok: Departementaal Bestuur van de Delf Periode: Archiefbloknummer: Omvang: 5,60 meter; 71 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven en gedrukte documenten. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Departementaal Bestuur van de Delf, Samenvatting van de inhoud van het archief: De zeven gekozen leden van het Departementaal Bestuur van de Delf ( ) waren verantwoording schuldig aan het Uitvoerend Bewind. Hun taak bestond ondermeer uit het bekendmaken en uitvoeren van wetten, zorgen voor orde en veiligheid, de inning van belastingen en het houden van toezicht op gemeentebesturen. Ook hadden zij een belangrijke taak als intermediair tussen de ingezetenen van het departement en het Uitvoerend Bewind. Het archief bevat (geheime) resoluties, ingekomen stukken, circulaires, missiven en publicaties. 5

6 6 Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Schema van de methode van onderzoek in de resoluties en bijlagen van het Departement van de Delf: Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;

7 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Departementaal Bestuur van de Delf, , nummer toegang, inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA,,, inv.nr.... 7

8 8 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Departementaal bestuur van de Delf, DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN DE DELF, Algemeen 1. ALGEMEEN Op 23 april 1798 nam het Bataafse volk de "Acte van Staatsregeling" aan. Hierbij zou het grondgebied van de Bataafse Republiek in acht departementen met zoveel mogelijke gelijke bevolkingsaantallen worden ingedeeld. De oude gewestelijke grenzen werden daarbij radicaal gewijzigd 1. Voor het voormalig gewest Holland betekende dit een splitsing in drie departementen: het Departement van de Amstel, dat van de Texel en dat van de Delf 2. Het VIe Departement, de Delf, kreeg in de gemeente Delft zijn hoofdplaats. Voorts moest elk departement in zeven ringen met een zo mogelijk even grote bevolking worden verdeeld 3. Een ring was enerzijds verdeeld in gemeente voor het openbaar bestuur en anderzijds in grondvergaderingen voor de verkiezingen 4. De ringen kregen als hoofdplaats Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam - welke laatste stad voor twee ringen tegelijk hoofdplaats werd - Gouda en Oudewater 5. Het grondgebied van de Delf was gelegen tussen de rivieren de Oude Rijn, de Maas en de Lek. Volgens de staatsregeling moest het Departementaal Bestuur van de Delf door de ingezetenen van het Departement worden gekozen. Het bestuur diende uit zeven leden te bestaan, een uit elke kring 6. De eerste verkiezingen, van 18 tot 20 december 1798, waren getrapt; de stemgerechtigden kozen de kiezers die op hun beurt de leden van het bestuur verkozen 7. In het begin van 1799 kreeg het Intermediair Administratief Bestuur van het Uitvoerend Bewind opdracht de feitelijke invoering van departementale besturen voor te bereiden. Lukte het niet de besturen op tijd te installeren, dan moest het zelf de werkzaamheden voortzetten en zich richten naar de gedelegeerden van het Uitvoerend Bewind bij de respectievelijke departementale besturen 8. Uiteindelijk pas op 30 maart 1799 installeerde een gevolmachtigde van het Uitvoerend Bewind de nieuwe bestuurders. De gevolmachtigde of commissaris bleef bij het Departementaal Bestuur in functie om toezicht te houden op de uitvoering van de wetten. Hij nam niet deel aan de vergaderingen van het bestuur, maar correspondeerde wel. Tevens was hij op vaste uren voor de ingezetenen te spreken Zie dienaangaande: W.J.C. van Hasselt, Verzameling van Nederlandse Staatsregelingen en Grondwetten, Amsterdam, z.j. (in het vervolg Staatsregeling 1798), p.1.91, Titul I, artikel 3. Staatsregeling 1798, Titul I, artikel 3. Zie voor de archieven van de Departementen van de Amstel en de Texel, J.R. Persman, Archieven van de gewestelijke besturen in Noord-Holland en Haarlem 1977, in: Rijksarchieven in Holland, inventarisreeks nr. 11. Idem, Titul I, art. 5. Idem, Titul I, artt. 5-6, Titul, artt Publicatie van het Uitvoerend Bewind van 17 november Zie voor de indeling van de Bataafse Republiek ingevolge de Staatsregeling van 1798, Titul I, art. 7 en C. Cóvens, Beknopte staatsbeschrijving der Bataafsche Republiek, inzonderheid met betrekking tot derzelver bevolking en verdeeling in departementen, ringen en gemeenten, en in districten, naar aanleiding der Staatsregeling, volkstelling en van onderscheidene publicatiën dienaangaande, Amsterdam Staatsregeling 1798, Titul V, artt. 156, 158. Staatsregeling 1798, Titul, art. 18 e.v. Titul V, artt Publicatie van het Uitvoerend Bewind van 18 januari C.W. van der Pot, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën (Zwolle, 1949), p Staatsregeling 1798, Titul V, art Zie voor de gedeponeerde archieven van de commissaris van het Uitvoerend Bewind, ARA, Tweede Afdeling, Archieven van het Staatsbewind, inv. nrs

9 9 Het Departementaal Bestuur van de Delf fungeerde tot 21 juni Het werd opgevolgd door het Departementaal Bestuur van Holland, dat ingevolge de nieuwe staatsregeling van 1801 het bestuur kreeg over een ressort dat volgens de oude gewestelijke grenzen van Holland was afgepaald 10. Nieuwe kaart van het Departement van de Delf. Afkomstig uit: Covens, C., Beknopte Staatsbeschrijving der Bataafsche Republiek (Amsterdam 1800), kaart tegenover p Organisatie 2. ORGANISATIE Het Departementaal Bestuur bestond, zoals gezegd, uit zeven leden. Nadat de gevolmachtigde van het Uitvoerend Bewind hen geïnstalleerd had en nadat zij de eed op de constitutie hadden gezworen 11 kozen zij schriftelijk buiten aanwezigheid van de gevolmachtigde de voorzitter Op 16 oktober 1801 werd het ontwerp van staatsregeling aangenomen en overeenkomstig het besluit van het Staatsbewind van 4 juni 1802 werd het bestuur benoemd verklaard en op de 21ste van die maand geïnstalleerd. Archief het Departementaal Bestuur van de Delf (verder aangehaald als D.B.D.), inv. nr. 40, 30 maart 1799; p.1: 1ste ring, G.C.C. Vatebender; 3de ring, R. van den Bosch; 4de ring, W.H.Teding van Berkhout; 5de ring, R. van Spaen [voormalig secretaris van het Intermediair Administratief Bestuur]; 7de ring door loting; H. Lemstra van Buma; 18 april, pp ; 2de ring, G. van Hasselt en per 16 april S. Cool [voor de 6de ring]. De commissaris van het Uitvoerend Bewind was A.J. la Pierre. D.B.D., inv. nr. 40, 30 maart 1799, pp.2-3.

10 10 Het bestuur had een vaste secretaris in dienst 13, een commies, een eerste klerk en tweede klerk, een kamerbewaarder, die tevens conciërge was, twee boden en een drukker, die ook leverancier van schrijfbehoeften was 14. Ingevolge het besluit van het Uitvoerend Bewind van 22 februari 1799 had het Intermediair Administratief Bestuur voor vergaderruimte voor zijn opvolgers moeten zorgen. Het Departementaal Bestuur van de Delf moest echter een pand van de municipaliteit van Delft huren: het Prinsenhof. Men verzocht het Uitvoerend Bewind om een betere regeling en stelde tevens een commissie van "toezigt en inspectie over de vergaderzaal en het departementaal gebouw" in, die deze zaken nader zou bekijken 15. Op 16 augustus 1799 kocht het bestuur een gebouw aan de Oude Delf; op 5 september zou men verhuizen en de volgende dag de vergadering daar openen 16. Onder leiding van de tijdelijke voorzitter W.H.Teding van Berkhout werden stappen ondernomen om te komen tot de formulering van een vergaderreglement 17 en van de instructie voor het personeel 18. Op 26 april 1799 stelde hij voor een ander tot voorzitter te benoemen, omdat hij het presidium al een maand lang had waargenomen. Hij zou echter nog tot 31 mei de functie blijven vervullen; op die dag trad het vergaderreglement in werking dat een wisseling van het presidium om de twee weken voorschreef 19. In de vergadering van 13 juni stelde het bestuur de instructie voor het secretariepersoneel vast 20. De goedkeuring van de voorschriften voor de boden en de kamerbewaarder vergde meer tijd. Ingevolge het besluit van het Uitvoerend Bewind van 14 maart 1799 moest de Commissaris van het Bewind bij het Departementaal Bestuur met dit bestuur een regeling treffen voor de boden. Het Departementaal Bestuur van de Delf stelde op 4 april voor om één van zijn boden volledig ter beschikking van de Commissaris te houden 21. Nadat meer dan eens de concept-instructie voor de boden en de kamerbewaarder was behandeld, werd zij op 26 september goedgekeurd 22. Vijf weken eerder was de instructie voor de drukker gereed gekomen 23 Organisatieschema Departementaal Bestuur van de Delf: D.B.D., inv. nr. 40, 30 maart 1799, pp De Wetgevende Vergadering had op 11 februari 1799 een instructie voor de secretaris vastgesteld. Voor de praktijk van authentieke afschriften van de secretaris, zie: D.B.D., inv. nr. 40, 11 april 1799, p.91. D.B.D., inv. nr. 40, 30 maart 1799, p.20. D.B.D., inv. nr. 40, 5 april 1799, p. 73; 2 april, p.47; 26 april, pp D.B.D., inv. nr. 41, 16 augustus 1799, pp ; 4 september, p.889. D.B.D., inv. nr. 40, 2 april 1799, p.47. Van den Bosch en Lemstra van Buma kregen opdracht een conceptvergaderreglement op te stellen. D.B.D., inv. nr. 40, 2 april 1799, p.47. Van Spaen, Vatebender en de secretaris moesten instructies voor de commies, de klerken, de kamerbewaarder en de boden ontwerpen; Lemstra van Buma en Vatebender dienden te zorgen voor een reglement voor de drukker. D.B.D., inv. nr. 40, 26 april 1799, p.183; 31 mei, pp , art. 3. D.B.D., inv. nr. 40, 13 juni 1799, pp D.B.D., inv. nr. 41, 4 april 1799, pp D.B.D., inv. nr. 41, 16 augustus 1799, p.775; 2 september, p.883; 10 september, p.948; 26 september, pp D.B.D., inv. nr. 41, 19 juli 1799, pp

11 11 3. Taken 3. TAKEN De departementale besturen waren administratieve lichamen die aan het Uitvoerend Bewind ondergeschikt en verantwoording schuldig waren. In geval van plichtsverzuim kon het Uitvoerend Bewind de leden ontslaan, mits het besluit met redenen was omkleed 24. Hun taak was: bekendmaking en uitvoeren van alle wetten; 25. toezending aan het Uitvoerend Bewind van bezwaarschriften of van voorstellen afkomstig van inwoners van het departement26 of van gemeentebesturen;27. zorg voor de orde en veiligheid, eventueel met inzet van troepen; 28. toezicht op de inning van de nationale belastingen; 29. toezicht op de gemeentebesturen;30. Het was departementale besturen toegestaan onderling overleg te plegen over zaken die aan hen waren toevertrouwd, maar niet over die welke van algemeen belang waren voor de Republiek 31. Elk bestuur moest de "gehouden registers van deszelfs handelingen" ieder half jaar veertien dagen op een vertrouwde plaats openlijk ter lezing aan de ingezetenen voorleggen 32. Op de Departementale Besturen van de Texel, van de Amstel en van de Delf gingen de werkzaamheden van de Commissie van Politie over; eveneens die van de Commissie van Koophandel, Zeevaart, Fabrieken en Trafieken, voor zover die niet tot het Agentschap van Nationale Economie behoorden. De briefwisseling van de Commissie van Binnenlandse Correspondentie uit het Intermediair Administratief Bestuur inzake de gehele Republiek werd toevertrouwd aan de Agent van Inwendige Politie. De activiteiten van de Commissie van Polderbestuur betreffende het toezicht op de gehele waterstaat waren reeds in 1798 op het bovengenoemde Agentschap overgegaan. De overige activiteiten van deze commissie werden per eind maart 1799 aan de afzonderlijke polderbesturen toebedeeld, onder toezicht van de departementale besturen inzake de "administratieve policie". De taken van Commissie tot de Staatsregeling van 1798, Titul, art. 107 en Titul V, art Staatsregeling van 1798, Titul V, artt. 148, 170. Idem, art Idem, artt. 171, 172. Idem, art. 173, 174. Idem, art Idem, artt Idem, art Idem, art. 152.

12 12 Kerkelijke Zaken aangaande de geschillen tussen municipaliteiten en kerkeraden kwamen aan de departementale besturen en de betaling van tractementen van "leerraaren" aan de Finantieele Commissie over het voormalige gewest Holland. 33 Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF De rechtstitel is (nog) onbekend De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF De rechtstitel is (nog) onbekend. 33 ARA, Tweede Afdeling, Archief van het Uitvoerend Bewind, inv. nr. 55, besluit van 1 april 1799 no 82.

13 Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Inventaris van de archieven van het Staatsbewind,

14

15 15 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN ARCHIEF VAN HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN DE DELF A Algemeen ARCHIEF VAN HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN DE DELF A ALGEMEEN a Resoluties, geheime resoluties en minuten van uitgaande stukken A RESOLUTIES, GEHEIME RESOLUTIES EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN 1-39 "Notulen", resoluties en secrete resoluties van het Departementaal Bestuur van de Delf, Minuten. Met minuten van uitgaande stukken maart junie pakken en 5 omslagen maart april mei mei juni juni juli juli augustus augustus september september oktober oktober november november december december januari januari Februarie februari maart maart april april mei mei juni juni juli juli augustus augustus september september oktober oktober november november december december januari januari februari februari maart maart april april mei mei juni juni juli juli augustus augustus september september oktober oktober november november 30, 1 omslag december december januari januari 18, 1 omslag februari februari 22, 1 omslag

16 maart maart 22, 1 omslag 1802 april april mei mei juni juni 23, 1 omslag Registers van resoluties van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799 maart juni maart juni juli september oktober december januari juni juli december januari juni juli maart april juni 23 8 banden Register van secrete resoluties van het Departementaal Bestuur van de Delf, Met klapper op trefwoorden en persoonsnamen april september 22 1 band Gepagineerd 1-26 over de periode 9 april - 30 september 1799 b Toegangen op de resoluties B TOEGANGEN OP DE RESOLUTIES "Index", alfabetische repertoria op trefwoorden en persoons- en plaatsnamen in de resoluties van het Departementaal Bestuur van de Delf, banden maart december De katernen zijn gemerkt a - z en aa - zz januari december januari december januari juni 23 Zie bijlage 2 Voor lijst van onderwerpen Voorkomende in de toegangen. c Bijlagen bij de resoluties c. 1 Ingekomen stukken C BIJLAGEN BIJ DE RESOLUTIES C. 1 INGEKOMEN STUKKEN "Documenten", ingekomen stukken bij het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799 maart juni pakken Zie ook inv. nr maart juni juli september oktober december januari mei juni oktober november december januari april mei juli augustus december januari juni 23

17 63 17 Stukken ingekomen bij het Departementaal Bestuur van de Delf die niet in behandeling zijn genomen, 1799 juli september 18 1 omslag c.2 Circulaires van het Departementaal Bestuur van de Delf C.2 CIRCULAIRES VAN HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN DE DELF Circulaire van het Departementaal Bestuur van de Delf, Met bijlagen april juni 10 3 banden Gedrukt april januari 10 Ontbreekt B Bijzonder Commissie Van de Bosch c. s januari december januari juni 10 B BIJZONDER COMMISSIE VAN DE BOSCH C. S Stukken ingekomen bij en opgemaakt door de Commissie Van den Bosch c. s. ter inzameling van de korte staten van inkomsten en uitgaven over de jaren 1799 en 1800/1801 van de gemeente-besturen van het Departement van de Delf, deel en 1 pak 67 Alfabetisch repertorium op de missiven van de municipaliteiten van de Delf krachtens apostille van het Departementaal Bestuur van de Delf ingekomen bij de Commissie; en op de resoluties door haar daarop genomen, 1799 april november 20, 1 deel 68 Missiven van municipaliteiten van het Departement van Delf krachtens apostille van het Departementaal Bestuur ingekomen bij de Commissie, 1798 april mei 20. Met als bijlagen de korte staten., 1 pak 1. Zie Archief van het Intermediair Administratief Bestuur, inv. nr De korte staten van Benschop, Linschoten en Nieuwerkerk a/d IJssel ontbreken. 69 Publicatie van het Uitvoerend Bewind van 1799 oktober 28, waarbij elke burger het recht krijgt om, met uitsluiting van anderen op eigen grond te jagen, te vissen en te vogelen, stuk Gedrukt. 70 Lijsten van personen die krachtens overeenkomst op andermans land mogen jagen, vissen en vogelen, nadat registatie heeft plaats gevonden bij de gemeenten, waarin het perceel is gelegen, opgemaakt door het Departementaal Bestuur van de Delf, Met bijlagen 1799 november november 23 1 pak 1. De bijlagen zijn alfabetish geordend op plaatsnaam. 2. Zij zijn apart gehouden van de serie bijlagen bij de gewone resoluties, zie inv. nrs Missiven ingekomen van de municipaliteiten van het Departement van Delf, waarbij zij meedelen dat openbare kennisgeving is gedaan van het ontwerp van de Staatsregeling en dat stemregisters zijn aangelegd conform de besluiten van het Uitvoerend Bewind van - ingevolge aanschrijvingen van het Departementaal Bestuur van de Delf, Met bijlagen.

18 september oktober 14 1 pak

19 19 Bijlagen BIJLAGEN Index op inventarisnummers geordend op onderwerpen voorkomende in de toegangen op de resoluties van het Departementaal bestuur van de Delf INDEX OP INVENTARISNUMMERS GEORDEND OP ONDERWERPEN VOORKOMENDE IN DE TOEGANGEN OP DE RESOLUTIES VAN HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN DE DELF Deze lijst bevat de onderwerpen waarover door het Departementaal Bestuur van de Delf resoluties zijn genomen. Men vindt deze trefwoorden terug in de repertoria op de resoluties. Daar staan de verschillende resoluties over het bepaalde onderwerp chronologisch in het kort omschreven. Tevens staan daar aangegeven op welke data de desbetreffende resoluties in de serie resoluties te vinden Zijn. Er is gekozen voor een alfabetische volgorde. De in de repertoria gehanteerde spelling is hier gehandhaafd. Achter de trefwoorden vindt men aangegeven in welke jaren resoluties over deze onderwerpen zijn genomen: I inv.nr. 48 inv.nr. 49 I inv.nr. 50 inv.nr. 51 V inv.nr. 52 Aanschrijvingen aan de resp. municipaliteiten I-V Zie ook Notificatiën () (I) () (V) Aanspraaken I Abolitie of remissiën van straf V Admissiën Zie Landmeters () (I) () Zie Grossiers of slijters in sterke dranken (I) () Zie Grossiers van zout en zeep (I) () Admissiën ter oprigting van traficquen Adressen Zie ook Missives () Advisen I Zie ook Missiven (I) Afgestane landen V Afkoops;- of waarborgs-penningen Zie Waarborgspenningen () Agenten (respective) der Bataafsche Republiek, I Agt % heffing Zie Commissarissen tot onderzoek alsmeede Heffingen (geld) (,I) Alimentatiën Zie Armen () (V), I

20 20 Zie Armen () (V) Allarm Americaansche coloniën en bezittingen (raad van de -) Zie Oost- en West-Indische handel () Amnestie Amotiën Zie Melioratiën () (V) Ampten, Amptenaaren I, Zie ook pensioenen () Ampten, Amptenaaren en bediendens I, V Zie ook Pensioenen (I) () Zie ook Remotiën () (V) Armée (Bataafsche) Zie Militie (I) () Armen, armezaken - Zie ook Godshuyzen () (I) () (V) mitsgaders behoeftigen (V) Architekt Zie Lokaal (I) Asiatische bezittingen en etablissementen I Zie Oost- en West-Indische handel () (V) Bailluwen Zie officieren () (I) () (V) Bakens en bakengelden Zie Pilotage () Bakkers (brood, beschuit, koeke) en meelverkopers -V Bank van lening (stads) Zie Lombaarden () (V) Bannelingen, gebannen I Bataven I Zie ook uitgeweekenen (I) () Bedelaars, bedelarijen I Zie ook Vagabonden (I) Behoeftigen Zie Armen () Belastingen (plaatselijke) Zie ook Omslagen () I-V

21 21 Beleenbank (Nationale) I, Beleenbanken (stadsbank van leeningen) I Besteedingen I Bezuinigingen Zie Finantiële Zaken (I) Bibliotheecq van het bestuur I Bibliotheecq (nationale) Bibliotheecqen Zie Fondsen & ca () (I) Bierstekerijen Binnenlandsche Zaken (Raad van) Bodens van het Departementaal Bestuur van de Delf I-V Zie ook Secretarie (I) Boomschending en houtdieverije I Boschwagters of opzichters over de bosschen, plantagiën etc. in slands domeinen I Brand mitsgaders geaffecteerdens tot de resp. brandspuiten V Brieven van voorschrijvinge, I Brieveporte I Zie Posterije () (V) Buitenlandsche Zaken (minister van -) Burgermacht (gewapende) - Burgerrecht (Actens van) tot het exerceeren van neering of Ambagten, I Bussen, V Cachet Capotten voor de Militairen Zie Jassen (I) Chirurgijns, doctoren, apothecars & c Collectens - Collegiën (vernietigde of nog te vernietigen) Zie Fondsen (I) Collonel der Gewapende Burgermagt Zie Burgermagt (I) Collonellen Commandant van t Fransche Garnisoen, I Commanderende officieren over de troepen in de gemeentens Commies van het bestuur, I, V

22 22 Commissaris bij het Departement van de Delf, I, V Commissarissen tot het ontwerpen van den voet en inrichting van het Departement Holland Zie Holland () Commissarissen tot onderzoek en van oppertoezigt naar de opbrengst der resp. geldheffing -V Zie ook Heffingen (geld) () (I) () Commissarissen inspecteurs over slands waterwerken en waterstaat I Zie ook Waterstaat (I) Commissaris (eerste) voor de Fransche Troupes in soldije der Bataafsche Republiek, I Commissarissen der Finantiën over de voormalige gewesten I Zie Holland () Utrecht () Commissarissen van toezigt en inspectie voor de vergaderzaal en departementaal gebouw I, Zie ook Lokaal (I) Commissarissen van de keurmeesters over de paardefokkerije Zie Paardefokkerije (I) () Commissarissen van administratie over alle de goederen en domeinen door de Fransche aan de Bataafsche Republiek bij transactie afgestaan I Commissiën (vaste) Concherge van het Departementaal Bestuur van de Delf Zie Kamerbewaarder (I) (V) Contributiën voor de gew. burgermagt Zie Burgermagt (gewapende) () (I) () Conversie der Staatsschulden in nationale schuldbrieven Zie Obligatiën (I) () Correspondentie (binnenl.) I-V Zie ook Politie (I) (I) Couranten (Aeconomische) mitsgaders courantiers, I Zie nieuwspapieren () (V) Credentialen - Custos van de nationale bibliotheecq Defensie van den lande Zie Militie () Departementale besturen Departementaal gebouw Zie Lokaal () I-V

23 23 Departementale gerechtshoven Zie Gerechtshoven () Desertie I Zie ook Militie (I) Dispensatiën van huwelijken Zie huwelijkszaken (I) Dispensatie van wetten V Districtsvergaderingen Zie Rings- of kiesvergaderingen () (I) Grondvergadering () Domeinen en goederen door de Fransche aan de Bataafsche Republiek afgestaan Zie betr. Commissarissen (I) Doorvoer (transitoiren) van goederen I Dorpslasten Zie Belastingen (plaatselijke) (I) () Drukker & leverancier van schrijfbehoeftens van het Departementaal Bestuur van de Delf,, V Drijvers (voerlieden en -) der artilleriepaarden bij de veldtrain Embargo Emigranten en gedeporteerde priesters (Fransche), I Emigranten Enregistrateurs der voerlieden en drijvers der artilleriepaarden bij de veldtrain Zie Militie () Essayeur generaal der munte Zie ook Goud- en zilversmeeden () Etstoel en lottelingen V Executiën (crimineele) Expeditiën - Fabrieken, trafieken, scheepvaart en handel I- Feesten (nationale) -V Zie ook Vreugdevieringen (,I) Festiviteiten Zie Feesten (V) Finantie (Raad van -) Finantieele zaaken I-I Zie ook Ordonnantiën (I) Finantieele zaken betreffende de huishoudelijke departementale kosten Zie ook Ordonnantiën (I) I

24 24 Finantiele zaken van het bestuur, V Finantiën (commissarissen der) over de voorm. gewesten Zie Holland () Utrecht () Zie Commissarissen (I) Finantiën (stedelijke) I Fondsen, bibliotheecqen, gebouwen, oude staatsstukken & ca, I Fransche Republiek Gast- of ziekenhuyzen Zie Godshuizen (I) Gebouwen (publieke of nationale) I Geestelijke & kerkelijke goederen Zie Kerken () (I) () Geldheffingen Zie Commissarissen Heffingen () Geldverdeeling Zie Loterije (I) Gemaal Zie Gemeene middelen () Gemeene middelen - Gemeentebesturen -V Zie ook Municipaliteiten () (I) () (V) Geneeskunde Genees, heel-, vroed- en artzenij-mengkunde I Geneeskundig bestuur (departementale commissiën van -), V Genootschappen & maatschappijen (huishoudkundige), I Getimmertens (nieuwe) Zie Melioratiën () Gerechtshoven (departementale) Gewapende Burgermagt Zie Burgermagt (I) () Gildens (provisioneele commissarissen over de voormalige) Gildens (vernietigde) en Corporatiën I Mitsgaders commissarissen van -, V Godshuizen (arm, wees of andere) -V Zie ook Alimentatiën (I) Goud- en zilversmeden I,

25 25 Granen I Gratificatiën Zie Pensioenen () (V) Griffier van t Uitvoerend Bewind Grond-, districts- en ringsvergaderingen Gronden (woeste en ledige), zanderijen etc. Zie Landbouw (I) Grondvergaderingen, I Zie ook Militie (I) Grossiers of slijters in sterke dranken, I Grossiers in zout en zeep I Guarnisoenen, (commandanten van -) Zie Commandeerende officieren over de troepes in de gemeentens () Haver, hooy en stroo Heerlijkheden Heffingen (geld) -V Zie ook commissarissen tot onderzoek & ca () (I) () ontvangers () Hof (Nationaal gerechts-) V Holland,, V Holland (commissarissen der finantiën over het voormalig gewest), I Houtdieverije en Boomschendingen I Huiselijke Departementaale kosten Zie Departementale Besturen () (I) Finantiële zaken () (V) Huishoudelijke belangens van het departement I Zie Departementale Besturen () Huwelijken, huwelijkszaken - Impost subjecte goederen, I Indemniteit (Actens van),, V Inenting der kinderziekte Inkomsten (geldheffing op de -) Zie betr. Commissarissen (I) Zie Heffingen (I) Inkwartiering - Inspecteur van het lokaal van het bestuur Installatiën Zie Departementale besturen (I)

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006 2 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot 1795 4 Bestuur tot 1795 6 Rechtspraak

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon

Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon J. ROELEVINK In 1806 betrok de kamerbewaarder van de secretarie van staat, de heer

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie