De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v."

Transcriptie

1 De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v.

2 KENGETALLEN GWM ntal personeelsleden r 31 december ntal personeelsleden 92,O 89,8 89,2 87,8 84,3 Aantal aansluitingen per 31 december d Aantal aansluitingen gernidde Id Lengte hoofdleidingnet in krn 7,2 706,7 702,2 694,6 686,9 Produktie Ix m , , ,O 12,677, s'l Opbrengst waterverkoop (x fl.ooo,) 15*156,0 14*823, , , ,G Boekwaarde vaste bezittingen (x fl.000, Kapitaalslasten j (x fl.000,1 a 8.1, , ,l 7.522,O 7.164,s 1 Exploitatiekosten B Ix fl.000,3 J 12735,2.973, ,O , ,l f Personeelsleden per j is I.000 aansluitingen d per 31 december 1,61 1,58 1,60 1,65 1,58 %Produktie in m3 per f 226,l aansluiting 215,4 212,s 218,7 222,3 Lengte hoofdleidingnet %in rn per aansluiting per 31 december,8,7 12,o 12,o 12,2 Opbrengst waterverkoop per geproduceerde rn3 1,17 1,17 1,lO LO1 1,04 Boekwaarde vaste bezittingen per aansluiting per 31 decernber 1.158, 1.139, 1.145, 1.137, 1.145, 4,60 4,63 4,81 5,14 4, E9 0,21 0,19 0,19 0,19 0,22 per 31 december 0,16 0,15 0,14 0,14 0,16 percentage van 4,91 4,49 6,15 3,03 4, , , , , , , , , , , /2.9,7 /2.069,7 /2.626,3 /4.613,7/3.0,4 wat het aantal aansluitingen betreft een korrekti n i.v.m. dubbeltelling in het verleden.

3 2 Aandeelhouders van het bedrij f de aemeenten Aantal aandelen OF basis Aantal Commissarissen van het inwonertal per (beginneriode) Bergambacht Gouda Krimpen aan den IJssel Moordrecht Nederlek Ouderke rk Reeuwijk Schoonhoven Vlist Totaal 9 gemeenten Aandelen Commissarissen + 2 voor het personeel, totaal 15. De wijzigingen van het aantal Commissarissen is een gevolg van de Statutenwijziging op 28 november 1986, waarbij de verhouding tussen Commissarissen en inwonertal werd gewijzigd (eerst 1 op de , nu 1 on de ). 3e Statutenwijziging was noodzakelijk in verband met de toetredinc; op 1 januari 1987 van de 10 Rijnstreekgemeenten.

4 3 Commissarissen, sekretariaat en direktie. Namen voor de gemeenten aantal resp. voor het personeel s temmen P.J. Huijbrecht P. Binee drs. R. Harms W. Hommels A. Melaard F.A. Bulder L.M.F.G. Plaum S.W. Hersevoort A. Stoppelenburg ir. N.G. Klijn Y. VerstoepBauer J.N.J. Broeders J.R. Andel H. de Jong J.H. van der Jagt 15 Commissarissen Bergambacht 9 Gouda 15 Gouda 16 Gouda 15 Gouda 15 Krimpen aan den IJssel 15 Krimpen aan den IJssel 14 Moordrecht 7 Nederlek 15 Ouderkerk 9 Reeuwijk 10 Schoonhoven Vlist 10 AbvaKabo I samenwerkende bonden 5 CFO voor overheidsperso 5 nee1 171 stemmen Voorzitter : P. Binee Direk teur : B.J. Hofhuis Hoofd Administratieve Dienst: B. de Jong

5 Ondernemingsraad De heer M. Broere De heer H.J. de Jong De heer G.A. van Meel namens de AbvaKabo De heer J. Jansen namens de CFO De heer A.R.H. Berger namens de ongeorganiseerden Funktieverdeling De heer H.J. de Jong De heer A.R.H. Berger De heer J. Jansen De heer G.A. van Peel De heer M. Broere Voorzitter Sekretaris Afgevaardigde namens OR in de Bezuinigings Comissie Voor zi tter VGWComi s sie Sekretaris VGWCommissie

6 5 Jaarverslag 1986 Het jaar 1986 zal in de geschiedenis van De Goudse Waterleiding Faatschappij N.V. 0pgericht op 3 december 1883 het laatste zijn, waarin het ruim honderdjarige bedrijf onder deze naam heeft geopereerd. Op 1 januari 1987 zal op vrijwillige basis gefuseerd worden met het Waterleidingbedrijf De Rijnstreek, waarna het bedrijf onder de naam: NV Watermaatschapnij ZuidHolland Oost (WZHO) aan een nieuw tijdperk zal beginnen. Velen zullen met het verloren gaan van de zo vertrouwde oude naam enige moeite hebben. Om echter duidelijk te maken, dat het in de toekomst niet alleen meer gaat om de drinkwatervoorziening van de stad Gouda en direkte omgeving, maar om het gehele oostelijk deel van de provincie ZuidHolland, is bij de nieuwe start een naamswijziging gewenst. Si) de keuze van de naam is vooruitgelopen op de verdere reorganisatie van de drinkwatervoorziening in dit deel van de provincie Wat bij deze fusie gebleven is, is de NVvorm. Cekonstateerd mag worden, dat de bestuurders van het Coudse bedrijf destijds hun tijd ver vooruit waren met de keuze voor deze NVvorm. Nu gaan vele nutsbedrijven op aandrang van de hogere overheden over tot deze bedrijfsvorm. Om de opbouw van De GWM N.V. nog eenmaal aan de vergetelheid te ontrukken volgt hierbij de "stamboom" van het bedrijf. I NV Watermaatschappij ZuidHolland Oost (WZHO) De Goudse Waterleiding i?aatschappij N.V. opgebouwd in de loop der j aren ui t de bedri j ven : 1883Gouda 1965Gouderak 1965Haastrecht 1967Moordrecht Reeuwi j k 1968Waterleidingbedrijf "De Vij f Gemeenten" 1972Schoonhoven 1975Waterleidingbedri jf "Lek en IJssel" Het jaar 1986 stond vooral De Rijnstreek. Op allerlei 1 januari 1987 zo pijnloos voor de afnemers van beide 1 januari 1987 I gemeenten: Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Stolwijk Vlist I Waterleidingbedri j f "De Rijnstreek" gemeenten: Krimnen aan de Lek Krimpen aan den IJssel Lekkerkerk Ouderkerk aan den IJssel. in het teken van de naderende fusie met fronten werd samengewerkt om de fusie op mogelijk te doen verlopen, niet alleen bedrijven, maak ook voor de medewerkers. Er is tijdens deze voorbereidingsfase veel van hen gevraagd, maar reeds nu mag worden gekonstateerd dat, gezien de inzet en de sf waarin alles tot stand is qekomen, de aanpak een voorbeeld zal zijn

7 voor de fusies die mogelijk nog in het verschiet liggen. De reorganisatie van de drinkwatervoorziening in ZuidHolland speelde zich in 1986 af rond de Minister en de Raad van State. Na publikatie van het provinciale plan in de Staatscourant kregen de belanghebbenden gelegenheid om hun bezwaren tegen het plan in te dienen. Hier werd ruimschoots gebruik van gemaakt. Wat de regio Oost betreft maakten alle eventuele toekomstige partners van de WZHO van deze gelegenheid gebruik, met uitzondering van het Waterleidingbedrijf OostIJsselmonde, dat geen bezwaar tegen het samengaan met de WZHO aantekende. De Raad van State zal op 12 mei 1987 een hoorzitting houden om de belanghebbenden de gelegenheid te geven hun bezwaren mondeling toe te lichten. De verwachting is uitgesproken, dat de Raad van State nog voor het eind van 1987 advies aan de Pfinister zal uitbrengen. Het jaar 1986 heeft financieel gezien een gunstiger resultaat opgeleverd dan volgens de begroting was verwacht. Bet tekort was minder groot dan If jaar tevoren was becijferd. Berekend was een verlies van 2 3,14 miljoen gulden. Indien rekening gehouden wordt met de extra inkomsten uit de tariefsaanpassing per 1 januari 1986 (f ,, niet in de begroting van 1986 opgenomen) en met het saldo bijzondere baten en lasten, dan zou het geraamde verlies op 2,95 miljoen moeten uitkomen. In werkelijkheid bedroeg het verlies echter 2,12 miljoen gulden, hetgeen een positief verschil betekent van 0,83 miljoen gulden. Op bladzijde 32 van het teehnisch deel van dit jaarverslag is een verklaring gegeven inzake dit verschil. Bij dit verschil van 2,12 miljoen gulden moet rekening gehouden worden met de toevoegingen aan de reserves, die hebben plaatsgevonden, t.w.: Vervansinssreserve f , Reserve bi jdragen van derden f ,75 Totaal f ,75 De benaming van deze reservefondsen geeft aan uit welke middelen de fondsen zijn aangevuld, niet waarvoor de gelden bestemd zijn. Het eigen vermogen nam in 1986 toe met ruim 0,96 miljoen gulden en kwam daardoor van 10,46 op,42 miljoen gulden. Het verliessaldo 1986 ad. f ,08 is hierbij van het eigen vermogen afgetrokken. Door het toenemen van het vreemd vermogen met ruim 0,9 miljoen gulden, kwam het totaal vermogen op ruim 73,2 miljoen gulden te liggen (75,3 miljoen minus het verliessaldo 1986).) Het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen kwam van 14,7% op 15,6% te liggen. Dit percentage bevindt zich nog steeds binnen de grenzen van 10 en 20%, zoals deze door Commissarissen zijn vastgesteld. De daling van het jaarlijks tekort, zoals in 1984 ingezet en in 1985 voortgezet, is in 1986 tot stilstand gekomen. Gezien deze financiele uitkomsten geringe stijging eigen vermogen, minder verlies dan verwacht, geen stijging van het tekort is het eind 1986 genomen besluit om op 1 januari 1987 het huishoudelijk tarief niet te verhogen, verantwoord geweest. De vier pompstations hebben in 1986 bijna 1 4,l miljoen m3 water opgepompt (vorig jaar ruim 13,7 m3), een lichte stijging van + 2,5%. Aan het net werd 12,98 miljoen m3 afgeleverd, in vergelijking met 1985 (12,66 miljoen m3) een zelfde stijgingspercentage. De engroslevering aan De Rijnstreek bedroeg in ,265 miljoen m3, in vergelijking met 1985 (2,349 miljoen m3) iets minder. In het eigen voorzieningsgebied werd in ,72 miljoen m3 afgeleverd, ten opzichte van 1985 een stijging Gan + 3,9%.

8 7 Het lekverlies met inbeqrip van de miswijzinq van de watermeters bleef zich op het voor een streekbedrijf lage niveau handhaven, ondanks een lichte stijginq van 7,1% in 1985 naar 8,0% in Het hoofdleidinqnet werd in 1986 met 8,l km uitgebreid (voriq jaar ruim 6,7 km), terwijl ruim 12,8 km (voriq jaar ruim 10,7 km) werd gelegd ter vervanging van oude of ernstig verzakte leidingen. Aan hoofdleidingen kwamen te vervallen ruim 16,3 km (vorig jaar ruim 13 km). Bovenstaande mutaties hadden tot gevolg, dat de lengte van het hoofdleidingnet eind ,17 km bedroeq (vorig jaar 706,65 km). In 1986 werd ruim 9,3 km hoofdleiding qelicht, vorig jaar bijna 8 km. Dit lichten was een gevolq van de slappe grond in een belangrijk deel van ons voorzieninqsgbied. In Gouda werd bijna de helft van dit aantal kilometers gelicht. Het aantal lekkaqes in het hoofdleidingnet bedroeg in het verslagjaar 170, in verqelijking met 1985 (199) wederom een daling. Het aantal lekkages in de dienstleidingen steeg daarenteqen licht van 320 in 1985 naar 327 in Het aantal woninqen, waar zich in Gouda noq blokbemeterinq bevindt 66n meter voor een blok woningen daalde mek 283. Eind 1986 bevonden zich nog woninqen in deze kategorie aansluitingen, Oud Gouda qenaamd, waarop het abonnementstarief wordt toeqenast. In 1986 werden watermeters in het kader van de periodieke meterverwisseling uit het net gehaald en ter revisie aan de meterherstelplaats aangeboden. In vergelijking met het vorig jaar, toen slechts watermeters periodiek werden verwisseld, een aanzienlijke verbetering,die de ideale standtijd van de meter 8 d 10 jaar benadert. De Inspektieafdelinq verzorgde in het voorzieningsqebied de keurinq op nieuwe binneninstallaties. Tevens werd aandacht besteed aan 0.a. verbeteringen van meteropstellingen inbestaande installaties, klachten over diverse zaken (226 in 19861, reduktieverzoeken i.v.m. lekkage, keurinq van bedrijfsinstallaties ter voorkominq van het teruqvoeren van verontreinigd water in ons leidingnet, en meer van dit soort zaken. De indruk bestaat, dat een aantal waterleidingbedrijven, mogelijk onder druk van de financizle problemen bij de betreffende qemeenten, zich geroepen voelen om het takenpakket van de afdelinq Inspektie aanzienlijk te verminderen teneinde daardoor in mankracht en dus financien te kunnen besparen. Bij de GWM is deze richting niet gevolgd. Het nu besparen op inspektietaken moet als een verkeerd aangewende zuinigheid beschouwd worden, daar de kans groot is dat op den duur de kwaliteit van de installaties demate achteruit zal qaan dat het waterleidingbedrijf en haar afnemers daar de wrange vruchten van zullen plukken. De automatiserinq van de administratie heeft zich in het verslagjaar voortqezet met de invoering van het Voorraad en het ProjektAdministratiesysteem (VAS en PAS). Daarnaast werd door uitbreiding van de bestaande computerinstallatie alles in gereedheid gebracht om de komnlete administratie van De Rijnstreek hiermede op te kunnen vanqen. Ook de softwareprogramma's werden hiertoe op een aantal punten gewijzigd. Om dit omschakelinqsproces tijdens het normale werk te kunnen uitvoeren, is veel inzet van de betrokken medewerkers vereist en gelukkiq verkregen. Ook op dit terrein is reeds een nauwe samenwerking ontstaan tussen de twee fusiepartners. et aantal personeelsleden nam in 1986 toe van 95 tot 97, een volg van het vertrek van 4 en de komst van 6 personeelsleden. t bestand is samenqesteld uit 17 vrouwelijke en 80 mannelijk

9 8 werkers. Van deze 17 vrouwelijke medewerkers waren er 10, die in deeltijdfunkties werkzaam zijn. Deze 10 namen in totaal 5% arbeidsplaats in. Hiermede rekcning houdend bedroeg eind 1986 het effektief aantal personeelsleden 92% (vorig jaar 90%). De gemiddelde leeftijd van het personeel bedroeg 37,9 jaar (vorig jaar 37,4). Het gemiddeld ziekteverzuim steeg in geringe mate van 4,49% in 1985 naar 4,91% in Vergeleken met het percentage van 6,74% van een 15tal Energie en Waterleidingbedrijven in Nederland mag gekonstateerd worden, dat de gezondheidstoestand van onze medewerkers in het algemeen goed te noemen is. Hier zal. zeker de goede sfeer in het bedrijf aan bijgedragen hebben. Binnen het kader vande studiefaciliteitenregeling zijn 2 medewerkers voor hun examen geslaagd en zijn nog 10 medewerkers met hun studie bezig. Waar moyelijk zal het bedrijf deze studiezin bevorderen. De Ondernemingsraad heeft in 1986 goed geopereerd en heeft zich met vele personeelsaangelegenheden bezig gehouden. Waardevolle adviezen werden 0.a. op het fusiegebied gegeven, waarbij veel werd samengewerkt met de Diensten Commissie van De Rijnstreek. Beide organen hebben in belangrijke mate er toe bijgedragen, dat de fusie tussen de twee bedrijven en de integratie van de twee personeelsbestanden, voor een deel a1 in 1986 tot stand gekomen, zo suksesvol is verlopen. De OR, uit 5 man bestaand, mag zich na de fusie uitbreiden tot 7 medewerkers. Alhoewel de OR in zijn huidige samenstelling formeel nog tot 1988 had kunnen blijven funktioneren, werd toch het besluit genomen om zichzelf in de eerste helft van 1987 op te heffen en daarna nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Met dit goede besluit zal de mogelijkheid worden geopend om ook de Rijnstreekmedewerkers in de OR op te nemen. In de zes Overlegvergaderingen met de direktie werden in een goede en opbouwende sfeer oplossingen gevonden voor de problemen en vraagstukken die nu 66nmaal bij een bedrijf optreden. In het verslagjaar kwam een nieuwe RamCAO tot stand, hetgeen in samenwerking plaats vond met de andere bij de hwb aangesloten NV's. Daarnaast werd met de Bonden en met de OR een nieuwe BedrijfsCAO afgesloten en nieuwe Bedrijfsregelingen vastgesteld. Wat deze Regelingen betreft werd tevens naar de fusiepartner gekeken, zodat de nieuwe Bedrijfsregelinyen meteen geschikt zijn voor het gefuseerde bedri j f. De personeelsvereniging "Koel, Helder, Water" was in het verslagjaar wederom zeer aktief, waarvan vele medewerkers en gepensioneerden konden profiteren. Het bedrijf kan zich gelukkig prijzen met deze instelling van de PV, daar dit de onderlinge verhoudingen zeer ten goede komt. Het personeelsblad "De GWEmmer" kwam in het verslagjaar 4 maal uit en vervulde daarmede zijn langzamerhand onmisbare informatietaak. De bij wijze van proef gehouden gepensioneerdendag bleek zich in een yrote belangstelling te mogen verheugen. Vooral door het minder zware programma verliep deze dagsuksesvolen hij is dan ook zeker voor herhaling vatbaar. Hiermede is een eind gekomen aan de algemene beschouwingen van het laatste jaarverslag van De Goudse Waterleiding Kaatschappij N.V. Dit jaarverslag en deze jaarrekening zijn nog op de oude vertrouwde manier opgezet, zoals bij de GWM gebruikelijk was. Met de komst van de WZHO zal een nieuwe wijze van verslaggeving worden toegepast, die op een aantal punten meer in overeenstemming zal zijn met de wettelijke voorschriften. Ook a1 zullen daarbij een aantal detailgegevens komen te vervallen, het zal de duidelijkheid en de overzichtelijkheid van het jaarverslag ten goedekunnen komen. Aan het eind van deze beschouwingen mag een woord van dank aan alle

10 medewerkers niet ontbreken. Z i j hebben ook in het verslagjaar weer kans gezien het bedrijf door een moeilijke periode te loodsen, hetgeen een kompliment waard is. Met deze inzet en onder de dagelijkse leiding van de per 1 januari 1987 tot mededirekteur van de WZHO benoemde heer H.E.J. Boon (exdirekteur Rijnstreek) zal het nieuwe Oostbedrijf een goede toekomst tegemoet kunnen gaan. 9

11 10 Bestuur, direktie en personeel. Bestuur. Het aantal gemeenten als Aandeelhouder aan het bedrijf verbonden, bleef in 1986 gehandhaafd op 9. We1 werd in een aantal opzichten reeds rekening gehouden met het OF 1 januari 1987 toetreden van de tien Rijnstreekgemeenten tot de N.V.. Zo werd met een statutenwijziging OD 28 november het aantal Commissarissen van 1 op de inwoners (of deel daarvan) gebracht op 1 op de inwoners (of deel daarvan). Op i9 maart 1986 werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, hetgeen betekende dat in de Aandeelhoudersvergadering van 28 november alle in funktie zijnde Commissarissen aftraden en de nieuwe Commissarissen overeenkomstig de gewijzigde statuten on voorstel van de gemeenteraden werden benoemd. Het aantal Commissarissen werd daarbij van 20 op 15 gebracht. Door de toetreding van de Rijnstreekgemeenten zal dit aantal begin januari 1987 op 27 gebracht worden. In de nieuwe Raad van Commissarissen zullen niet terugkeren: Mevrouw A.J. de JongHepkema uit Schoonhoven, alsmede de heren drs. W. van den Bos Czn., W. van der Hoewen en K. Perdijk uit Gouda; ing. F. Brouwer uit Krimpen aan den IJssel; J. Spelt uit Moordrecht; D.J.J. den Ouden en J.N. Pothof uit Nederlek; C. van den Do01 uit Schoonhoven; J.BrGning van het CFO. De maatschappij is deze Commissarissen veel dank verschuldigd voor de diensten aan het bedrijf bewezen. Nieuw werden op 28 november tot Commissaris benoemd: de heer W. Hommels uit Gouda; de heer S. W. Hersevoort uit Koordrecht; de heer A. Stoppelenburg uit Nederlek; de heer J.N.J. Broeders uit Schoonhoven; de heer J.H. van der Jagt van het CFO. In de Raad keerden terug: mevrouw Y.VerstoepBauer en de heren P.J. Huijbrecht, P. Binee, drs. R.Harms, A. Melaard, F.A. Bulder, L.M.F.G. Plaum, ir. N.G. Klijn, J.R. Andel en E. de Jong. De Raad van Commissarissen kwam in 1986 viermaal bijeen, alle keren in de oude samenstelling. De belangrijkste aangelegenheden werden in de Raad behandeld. De Financisle Commissie kwam tweemaal bijeen en voorzag daarbij een aantal financizle zaken van een advies voor de Raad van Commissarissen. De Fusie Begeleidings Commissie bestaande uit een delegatie van de GWM en van de Rijnstreek, kwam zevenmaal bijeen ter voorbereiding van de fusie op 1 januari Deze vergaderingen waren van veel belang voor een soepele integratie van de twee bedrijven in het nieuw gevormde bedrijf: NV Watermaatschanpij ZuidHolland Oost. Een gezamenlijke vergadering van de Fusie Eegeleidings Commissie met de Financigle Commissie van de GVJF en het Dagelijks Bestuur van de Rijnstreek werd gehouden ter behandeling van de begroting 1987 voor het gefuseerde bedrijf. De Aandeelhouders kwamen in het verslayjaar tweemaal in vergadering bijeen. Als belangrijkste agendapunten werden behandeld: goedkeuring jaarstukken 1985, goedkeuring gewijzigde statuten, benoeming nieuwe Commissarissen. Tevens werd de heer H.E.J. Boon, direkteur van de Rijnstreek, m.i.v. 1 januari 1987 benoemd in de direktie van het gefuseerde bedrijf. Direktie. De direktie werd in 1986 gevoerd door de heer B.J. Hofhuis.

12 De hoofdadministrateur, de heer B. de Jong, werd door de Commissarissen aangewezen als vervanger van de direkteur bij diens afwezigheid. Zoals hierboven reeds werd vermeld, werd de heer H.E.J. Boon per 1 januari 1987 eveneens tot direkteur benoemd van het bedrijf. Personeel. Het aantal personeelsleden steeg in het verslagjaar van 95 naar 97. Deze toename met 2 personeelsleden kwam tot stand door de indiensttreding van 6 en het vertrek van 4 personeelsleden. In dienst traden: 5Q Af de 1 in2 Rang 1 januari Distributie Ambtenaar A t.d. de heer M. Leeuwangh 1 februari Distributie Ass. opzichter de heer L.J. van Ree 3 maart Tekenkamer Ambtenaar A de heer I. de Graaf 12 mei Sekretariaat Ambtenaar B me]. M.B. Ananias 1 September Huish.dienst Ambtenaar A mej. C. Mourik 1 december Produktie Ambtenaar A mevr. S.V.D. Girdhari De nieuwe medewerkers werden aangetrokken deels door de toename van de werkzaamheden bij de Distributie en deels ter vervanging van de medewerkers, die de dienst verlieten. De medewerkster voor het sekretariaat werd aangetrokken i.v.m. een vakature bij De Rijnstreek, onze fusiepartner. Zij werd in 1986 uitgeleend aan dat bedrijf. De medewerker voor de Tekenkamer werd aangetrokken in het kader van het "Jeugdwerkplan": het in dienst nemen van leerlingwerknemers 1% boven de personeelssterkte. De dienst verlieten: 9 Afdeling Ranq 1 januari Distributie Ambtenaar A t.d. de heer N.Ponsen eigen verzoek 1 maart Produktie Tech.ambtenaar de heer H.H. Koster eigen verzoek 1 juni Distributie Hfd.opz. le kl. de heer J.B. van Buren VUTregeling bij 40 dienstjaren. 12 juli Huish.dienst Ambtenaar A Mevr. F.B. Schuilenburgde Bruin eigen verzoek. De personeelsbezetting op 31 december 1986 was als volgt: Hoofd Technische Dienst Hoofd Administratieve Dienst Administratief personeel Distributie personeel Produktie personeel Inspektie personeel Tekenkamer personeel Personeel Huishoudelijke Dienst Totaal

13 12 Bij deze 97 personeelsleden moet worden aangetekend, dat 10 vrouwelijke personeelsleden in deeltijdfunktie werkzaam zijn, als volgt te omschrijven: 1 in de huishoudelijke dienst op het hoofdkantoor voor halve dagen; 1 op het distriktskantoor Bergambacht en 1 op de afdeling Personeelszaken, elk voor 25 uur per week, samen overeenkomend met 1% arbeidsplaats; 3 op de administratie, elk voor 32 uur per week, samen overeenkomend met 2 2/5 arbeidsplaats; 2 op het distriktskantoor Lekkerkerk, die samen 1 arbeidsplaats bezetten, en 2 in de schoonmaakdienst te Lekkerkerk, die slechts enkele uren per week werken, overeenkomend met in totaal 3/8 arbeidsplaats. Uit het bovenstaande blijkt, dat de 10 vrouwelijke personeelsleden samen 52, volledige arbeidsplaats bezetten. Wordt hiermede rekening gehouden, dan bedraagt het effektief aantal personeelsleden 92% (vorig jaar 90%). De leeftijdsopbouw van het personeel op 31 december 1986 was als volgt: leef ti jd mannen vrouwen totaal De gemiddelde leeftijd van de 80 mannen bedroeg 39,65 jaar (verleden jaar 38,901, van de 17 vrouwen 29,71 jaar (verleden jaar 29,671 en van het gehele (97) personeel 37,91 jaar (verlec?en jaar 37, jarige ambtsjubilea werden in 1986 gevierd door de heer Van Meel, hoofdopzichter van de afdeling Distributie, en de heer Olsthoorn, meteropnemer van de afdeling Verbruiksadministratie. De heer J.H. van Buren, hoofdofzichter le klas Distributie, vierde in het verslagjaar zijn 40jarig ambtsjubileum. Hierdoor kon hij tevens gebruik maken van de VUTregeling bij 40 jaar overheidsdienst. In het verslagjaar werden 25jarige huwelijksjubilea cjevierd door de medewerkers A.C. de Jong en J.J. Pieroen. In mei werd een zoon geboren bij de familie Schuilenburg. Mevrouw F.B. Schuilenburgde Bruin was medewerkster in de Huishoudelijke Dienst en verliet ons bedrijf 6 weken na de bevalling. Verder werden in het verslagjaar geboren: in juli een dochter bij de familie Van der Wal, in September een zoon bij de familie Van Bekkum en in novenber een zoon bij de familie Koerts.

14 13 De op een vroeger tijdstip met Vut gegane medewerkers H.Dekker, JBoelhouwer, C.de Knegt en M.J.Paulus werden in het verslagjaar 65 jaar, zodat hun VUTuitkering overging naar het ouderdomspensioen van het ABP. In het verslagjaar overleden een gepensioneerde van de GWM, een gepensioneerde van het voormalige waterleidingbedrijf "Lek en IJssel" en de weduwen van twee vroegere medewerkers. Het waren de gepensioneerden J. van Geelen en A. Slingerland en de weduwen P. de Moree Perdijk en M. SnelSchmechta. Het aantal ziektedagen bedroeg in het verslagjaar 1224, vorig jaar 03. Dit gaf ten opzichte van het aantal werkdagen in het jaar (261), vermenigvuldigt met het aantal personeelsleden, een stijging van het ziekteverzuim te zien van 4,49 naar 4,91%. Deze lichte stijging is hoofdzakelijk een gevolg van een tweetal langdurige zieken. Volgens de gegevens van het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg TNO lag het ziekteverzuim in 1986 bij een 15tal Energie en Waterleidingbedrijven gemiddeld op 6,74%, het jaar daarvoor op 7,32% VERZUIHGRAF~~K u + GWM._ NlPG 1986 GEM 191 'l, GEM 1985 LL9% GEN 6.15% 1986 f "/ Is gebruikelijk werd ook in het verslagjaar de gelegenheid geboden voor rekening van het bedrijf op vrijwillige basis een antigriepektie te verkrij gen hebben I 5 personeelsleden van de gelegenheid gebruik gemaakt n 14 in 1985.

15 14 Volgens een afspraak met de Bedrijfsgezondheidsdienst "Gouda en Omstreken" inzake periodieke medische keuringen werden in het verslagjaar de personeelsleden van 40 jaar en ouder medisch gekeurd. De vorige periodieke medische keuring werd verricht in het najaar van Uit deze keuringen kwamen geen onrustbarende gegevens naar voren, zodat in het algemeen gesteld kan worden, dat het bedrijf "gezonde" oudere werknemers in dienst heeft, helaas met uitzondering van de twee langdurige zieken: 66n tengevolge van hartklachten en 66n tengevolge van een ernsti verkeersongeval. Voor het personeel van de GWM werden in WBverband de volgende (salaris) maatregelen van kracht verklaard: I. Met ingang van 1 januari: tengevolge van wijzigingen in het werknemersdeel van een aantal premies voor de sociale zekerheid (de WW en de WAO) werd het percentage van de "Inhouding BOP" verlaagd tot een gemiddelde inhoudingspercentage van 5,3 (was 6,741 ; de in november 1985 afgekondigde verlaging van het percentage pensioenbijdrageverhaal van,7 naar 10,6 en terugwerkend tot 1 juni 1985 bleef per 1 januari gehandhaafd.. Met ingang van 1 april: tussen partijen werd een nieuwe CAO overeengekomen met een kontraktsperiode van 2 jaar; afloop 1 april 1988; op grond van deze overeenkomst had iedere werknemer met een volledige dienstbetrekking begin 1986 de beschikking over 14 roostervrije dagen op jaarbasis; 13 hiervan werden aangewend voor de zogenaamde ATV(arbeidstijd verkortingldagen, zodat de volledige arbeidstijd op jaarbasis gemiddeld 38 uur per week ging bedragen, hetgeen neerkwam op een arbeidstijdverkorting van 5% (de arbeidstijd per werkdag bleef op 8 uur); bij gelijkblijvend maandsalaris steeg hierdoor het uurloon en werd de uurloonbreuk gewijzigd van 1/173 naar 1/165 van het maandsalaris; met betrekking tot de arbeidstijdverkorting bleef het streven gericht op maatregelen, die kunnen leiden tot herbezetting, zodat 12 van de 13 ATVdagen jaarlijks dienden vastgesteld te worden door verplikhte opname van 1 ATVdag per maand; de 13e ATVdag werd kollektief vastgesteld: voor 1986 werd dat 9 mei (de dag na Hemelvaartj en voor 1987 wordt dat 2 januari; de 14e (roostervrije) dag diende op een in overleg met de werkgever te bepalen tijdstip in het betreffende jaar opgenomen te worden en kreeg de naam CAOdag. 1. Met ingang van 1 juli: op grond van de nieuwe CAO van 1 april een eerste algemene salarisverhoging van 1,5% (inschalen). (Een tweede algemene salarisverhoging van 1,5% zal ingaan per l juli 1987); verlaging percentage pensioenbijdrageverhaal van 10,6 naar 9,6 voor werknemers met een vast salaris inklusief vakantietoeslag vanaf f , per jaar. Aangezien deze maatregel vrij laat in het jaar (december 1986) werd afgekondigd, zal de restitutie over de periode 1 juli t/m 31 december 1986 doorgevoerd worder, in de maand februari van 1987 in de vorm van een nabetaling.

16 15 In het verslagjaar hebben zes Overlegvergaderingen van de OR met de Ondernemer plaatsgevonden, waarbij onder meer de volgende punten aan de orde kwamen: de Bedrijfsregelingen voor na de fusiedatum; het invoeren van een nieuw salarissysteem met Aanloop, Funktionele en Uitloopschalen; het voortbestaan van de OR na de fusiedatum in de huidige GWMsamenstelling. Wat het laatste betreft zal de OR begin volgend jaar een beslissing nemen na overleg met de BCON, de Bedrijfscommissie voor de Openbare Nutsbedrijven. Aan het voorgestelde AFUsysteem ligt de funktiewaardering ten grondslag, zoals deze tot nu toe bij beide bedrijven werd gehanteerd. Deze funktiewaardering is met de huidige methoden waarschijnlijk voor verbetering vatbaar, maar het moet weinig zinvol geacht worden hier nu toe over te gaan in verband met nog komende fusies. Mede in verband met het in elkaar passen van de twee personeelsbestanden van GWM en Rijnstreek is echter duidelijkheid voor de medewerkers van beide bedrijven een eerste vereiste, vandaar dat een AFUsysteem gebaseerd op de huidige stand van zaken voor een goede bedrijfsvoering belangri jk is. Naast de Overlegvergaderingen met de OR werden in het verslagjaar ook een aantal bijzondere vergaderingen gehouden tussen de direkties van GWN en Rijnstreek, de OR en de Dienstencommissie (DC) van de Rijnstreek. Ook in deze vergaderingen ging het voornamelijk over de Bedrijfsregelingen en het AFUsysteem voor het gefuseerde bedrijf, waarbij in een aantal gevallen ook Bondsvertegenwoordigers bij de besprekingen aanwezig waren. In alle zaken kon in goed overleg overeenstemming bereikt worden. De Raad van Commissarissen in de oude GWMsamenstelling onthield echter eind 1986 haar goedkeuring aan het AFUsysteem, zodat dit officieel op 1 januari 1987 nog niet van kracht kon worden verklaard. Getracht zal worden om in 1987 in de nieuwe voltallige Raad van Commissarisaen alsnog goedkeuring te verkrijgen van dit AFUsysteem. In het verslagjaar werden bij de opleidingen de volgende resultaten geboekt. Geslaaqd voor: le monteur distributietechniek Magazijnmeester Rijksdiploma de heer D. van de Lagemaat de heer H.W. Nuyten Bij het bedrijf zijn met gebruikmaking van de "Studiefaciliteitenregeling" nog bezig met de studie voor: le monteur distributietechniek 2e monteur distributietechniek VEVass. technicus bedrijfsinstallaties (ATBI) Middelbare Waterleiding Techniek (MWT) VEWIN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) tenografie Nederlanzs hriftelijk rapporteren (PBNAapplitie) de heer E.L.A. de Knoop de heren W.J. Brand, J.H. Kruyt en K. Versloot de heer R. de Jong de heren L.J. van Ree en F. Vaatstra de heer J.H. van der Born mej. A. Nobel de heer J.S. Swijnenburg

17 16 Buiten de "regeling" om is nog bezig met de studie voor: lie monteur Installatietechniek de heer E.L.A. de Knoop (het examen voor het theoretische deel behaald in juni 1986). De personeelsvereniging "Koel, Helder, Water" verleende ook in het verslagjaar haar nuttige en belangrijke diensten aan de onderneming. Naast de gebruikelijke kaart en biljartavonden werd ook deelgenomen aan veld en zaalvoetbal alsmede volleybaltoernooien. Ter afsluiting van het verenigingsjaar in GWMverband werd in het najaar een extra feestavond gehouden in het Kruithuis Arsenaal te FJoudrichemEr bestond een zeer grote belangstelling voor deze avond. Het bedrijf biedt, zoals gebruikelijk, ieder jaar het personeel en de gepensioneerden een uitgaansdag of twee uitgaansavonden aan. In het verslagjaar is de keus gevallen op een uitgaansdag (vorig jaar twee uitgaansavonden). De uitgaansdag werd besteed aan een bootreis in de Biesbosch met aansluitend een lunch, een bezichtiging van het centrum van Antwerpen en een diner op het landgoed Schaluinen. Er werd in het verslagjaar eveneens een proef gedaan met een korte uitgaansdag voor de gepensioneerden, die in het algemeen als zeer geslaagd werd ervaren. Van het personeelsblad "De GWEmmer" verschenen in het verslagjaar 4 uitgaven. Daarmee bleven de personeelsleden en m k de huisgenoten en gepensioneerden op de hoogte van het GWMgebeuren. Met name de komende fusie met De Rijnstreek en de ontwikkelingen rond de "reorganisatie" van de drinkwatervoorziening in ZuidHolland genoten ieders belangstelling.

18 17 Technische afdelinqen. Planning en onderzoek. Het onderzoek naar de winningsmogelijkheden van oevergrondwater langs de Lek is dit jaar weer opgestart. Het KIWA, dat het onderzoek voor ons uitvoert, heeft inmiddels een conceptinventarisatierapport naar de bestuurlijke en planologische aspekten samengesteld. Daarnaast is reeds veel materiaal voor het (geo)hydrologisch onderzoek verzameld. De verdere uitwerking van dit onderzoek zal plaatsvinden nadat er een toetsing plaatsgevonden heeft met het provinciale grondwaterplan. Dit plan is eveneens in 1986 in concept gereedgekomen en geeft de hoofdlijnen van het provinciale beleid ten aanzien van het te voeren grondwaterbeheer aan. Op basis van dit plan zullen Gedeputeerde Staten onder andere een eventuele vergunningaanvrage voor een oevergrondwaterwinning langs de Lek beoordelen. Gezien het grote belang dat zowel provincie als bedrijfstak hechten aan de uitbreiding van oevergrondwaterwinningen zal ook nagegaan worden in hoeverre verdere onderzoekingen naar dit type winningen in ZuidHolland gekombineerd kunnen worden. De proefnemingen op het pompstation C.Rodenhuis om te komen tot een uitbreiding van de bestaande zuivering hebben in 1986 vooral in het teken gestaan van de optimalisatie van de ontharding. Voor het onderzoek naar smaakverbetering en verwijdering van vluchtige organische verbindingen werd het grootste gedeelte van de installatie aangevoerd en opgesteld. Het onderzoek zal komend jaar aanvangen. Van het in de voorgaande jaren bij verschillende waterleidingbedrijven uitgevoerde onderzoek naar het loodoplossend vermogen van het afgeleverde drinkwater is inmiddels het eindverslag verschenen. Op grond van de landelijk verkregen resultaten kan gekonkludeerd worden,dat met een buizenopstelling op het pompstation een goed inzicht verkregen kan worden in de te verwachten loodgehalten van het gekonsumeerde tapwater van het voorzieningsgebied. Dit opent de mogelijkheid de thans in het waterleidingbesluit genoemde, moeilijk uit te voeren, bepaling van het loodgehalte in het net in de toekomst te vervangen door een loodbepaling aan een buizenopstelling op het betreffende pompstation. Het in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygigne en andere waterleidingbedrijven uitgevoerde onderzoek naar het voorkomen van bakterien van het geslacht Aeromonas in het water van pompstations en distributienetten is aan het eind van het jaar beeindigd. De grote hoeveelheid gegevens zal in 1987 verwerkt worden. Tevens zal dan waarschijnlijk meer bekend zijn omtrent de hygienische betekenis van de aanwezigheid van Aeromonasbakterien in het drinkwater. De voorlopige resultaten wijzen er op dat deze bakterien zowel in drinkwater verkregen uit grondwater, oevergrondwater als oppervlaktewater voor kunnen komen. De aantallen wisselen zeer sterk. Met name tijdens opslag van het water in reservoirs, bijlangeverblijftijden in het net en tijdens perioden met warm weer, neemt het aantal vaak sterk toe. Daarnaast zijn de grote schomelingen in het net vaak sterk behvloed door het kopergehalte van het drinkwatermonster,indien dit onttrokken werd aan de binneninstallatie. Het algemeen voorkomen van deze bakterien in drinkwater is waarschijnlijk terug te voeren op hun vermogen zich ook te vermeerderen in situaties waar zeer lage konsentraties aan afbreekbareorganischeverbindinqen aanwezig zijn.

19 18 P roduk tie Algemeen In 1986 is in totaal m3 water opgepompt. Op de pompstations is 0.a. voor het spoelen van de filters m3 gebruikt, zodat er m3 in het net is afgeleverd. Ten opzichte van 1985 is dit een toename van 2,5%. De verkoop van water aan andere waterleidingbedrijven, verminderd met de inkoop, bedroeg m3. Dat is vergeleken met 1985 een afname van 3,6%. Het verbruik in het eiqen voorzieningsgebied bedroeg in het verslagjaar m3. Ten opzichte van 1985 een toename van 3,9%. In de volcjende grafiek is het verloop van de totale jaarlijkse afgeleverde hoeveelheden weergegeven. s W 13 E 12 z x 10 9 a s c II 4 3 i TOTAAL DOOR DE POMPSTATIONS AFGELEVERDE HOEVEELHEDEN Het energiegebruik ten behoeve van de totale yroduktie, verminderd met dat van de dienstwoningen be6roeg kwh. Hiervan is kwh met eigen installaties oysgewekt, waarvoor liter qasolie is gebruikt.

20 19 Pompstation C.Rodenhuis, Provincialeweg te Berqambacht. De produktiecijfers van dit pompstation luiden als volgt: OPgePomPt Eigen verbruik Afgeleverd in het net m m m3 Ten opzichte van 1985 is dit een toename van 3,8%. De maximale dagafgifte vond plaats op maandag 30 juni en bedroeg m3. Het stroomverbruik was als volgt: Betrokken van het GEB Opgewekt met eigen installaties Totaal Aan de dienstwoningen geleverd Voor de produktie aangewend kwh kwh kwh kwh kwh Per kwh is er 3,22 m3 water afgeleverd. Vergeleken met de 3,26 m3 in 1985 is dit een vermindering van 1,2%. Dit jaar zijn 8 pompputten geregenereerd met waterstofperoxide. De resultaten zijn goed te noemen. Van het eerste filtergebouw zijn drie voorfilters schoongemaakt. Daarbij zfjn tevens de filterbodems versterkt. Door het optreden van een aantal stroomstoringen moest de noodstroominstallatie evenzo vaak de stroomvoorziening tijdelijk overnemen. Gezien de korte duur der storingen en het goed funktioneren van de automatiek is de drinkwatervoorziening niet in gevaar geweest. De samenwerking met het KIWA op het gebied van de aanvullende zuivering is dit jaar voortgezet. Tot het eind van het jaar is een proefinstallatie vwr de ontharding van het water in werking geweest. Resultaten zijn nog niet bekend. Een blikseminslag, in de nabijheid van de watertoren te Gouda heeft Qndanks de aanwezigheid van een bliksembeveiligingsinstallatie enkele on, dcrdelen in de automatiek van de HDpompen verwoest, waardoor de automatische bedrijfsvoering enige tijd niet mogelijk was. Een zelfde storing werd veroorzaaakt door het stuktrekken van onze signaalkabed tussen Gouda en Bergambacht. Pompstation Dijklaan te Bergambacht. De produktiecijfers van dit pompstation luiden als volgt: OPgePomPt Eigen verbruik Afgeleverd in het net m3.531 m m3 Ten opzichte van 1985 is dit een afname van 1,4%. De maximale dagafgifte vond plaats op zondag 31 augustus en bedroeg m3. Het stroomverbruik was als volgt: Betrokken van het GEB Opgewekt met eigen installaties kwh kwh kwh Transporteren

Voorwoord. 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase

Voorwoord. 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase jaarverslag2012 Voorwoord 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase Het jaar 2012 was een gedenkwaardig jaar waarin Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) haar 75-jarig jubileum heeft gevierd.

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

DE GOUDSE WATEBLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. *

DE GOUDSE WATEBLEIDING MAATSCHAPPIJ N.V. * DE GOUDSE WATEBLEDNG MAATSCHAPPJ N.V. * 1954 1954 DE GOUDSE WATERLEDNG MAATSCHAPPJ N.V. * Raad van Commissarissen: A. GOEDEWAAGEN, Voorzitter, Gouda Mr L. K. E. VAN EJCK, Rotterdam A. DORTLAND, Gouda E.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst Jaar verslag 2001 JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE drs. F.Th.J. Arp RA (1954) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst getreden als directeur. In de periode 1991 tot en met 30 juni 1997

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Voorwoord. Hoe sterk is de waterketen als de innovatiekracht verwatert?

Voorwoord. Hoe sterk is de waterketen als de innovatiekracht verwatert? 2013 Jaarverslag Jaarverslag 2013 Voorwoord Hoe sterk is de waterketen als de innovatiekracht verwatert? Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. Een mooi

Nadere informatie

Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse

Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 24 April 2008 Opdrachtgever Alexander Vos de Wael Steller Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Redactie Joost Van Luijt Verspreiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf Jaarverslag 1997 N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf Diepdruk Vellen-offset Offset-rotatie Afwerking The Annual Report 1997 is this year available in the English

Nadere informatie

KONTAKT. personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0

KONTAKT. personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0 KONTAKT personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0 Juni 1973 - jaargang 17 - nummer 6 - maandblad & ìf.*' +fi=!,::y iì::.: 1i1;5i:$ æ :,::!

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie