De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v."

Transcriptie

1 De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v.

2 KENGETALLEN GWM ntal personeelsleden r 31 december ntal personeelsleden 92,O 89,8 89,2 87,8 84,3 Aantal aansluitingen per 31 december d Aantal aansluitingen gernidde Id Lengte hoofdleidingnet in krn 7,2 706,7 702,2 694,6 686,9 Produktie Ix m , , ,O 12,677, s'l Opbrengst waterverkoop (x fl.ooo,) 15*156,0 14*823, , , ,G Boekwaarde vaste bezittingen (x fl.000, Kapitaalslasten j (x fl.000,1 a 8.1, , ,l 7.522,O 7.164,s 1 Exploitatiekosten B Ix fl.000,3 J 12735,2.973, ,O , ,l f Personeelsleden per j is I.000 aansluitingen d per 31 december 1,61 1,58 1,60 1,65 1,58 %Produktie in m3 per f 226,l aansluiting 215,4 212,s 218,7 222,3 Lengte hoofdleidingnet %in rn per aansluiting per 31 december,8,7 12,o 12,o 12,2 Opbrengst waterverkoop per geproduceerde rn3 1,17 1,17 1,lO LO1 1,04 Boekwaarde vaste bezittingen per aansluiting per 31 decernber 1.158, 1.139, 1.145, 1.137, 1.145, 4,60 4,63 4,81 5,14 4, E9 0,21 0,19 0,19 0,19 0,22 per 31 december 0,16 0,15 0,14 0,14 0,16 percentage van 4,91 4,49 6,15 3,03 4, , , , , , , , , , , /2.9,7 /2.069,7 /2.626,3 /4.613,7/3.0,4 wat het aantal aansluitingen betreft een korrekti n i.v.m. dubbeltelling in het verleden.

3 2 Aandeelhouders van het bedrij f de aemeenten Aantal aandelen OF basis Aantal Commissarissen van het inwonertal per (beginneriode) Bergambacht Gouda Krimpen aan den IJssel Moordrecht Nederlek Ouderke rk Reeuwijk Schoonhoven Vlist Totaal 9 gemeenten Aandelen Commissarissen + 2 voor het personeel, totaal 15. De wijzigingen van het aantal Commissarissen is een gevolg van de Statutenwijziging op 28 november 1986, waarbij de verhouding tussen Commissarissen en inwonertal werd gewijzigd (eerst 1 op de , nu 1 on de ). 3e Statutenwijziging was noodzakelijk in verband met de toetredinc; op 1 januari 1987 van de 10 Rijnstreekgemeenten.

4 3 Commissarissen, sekretariaat en direktie. Namen voor de gemeenten aantal resp. voor het personeel s temmen P.J. Huijbrecht P. Binee drs. R. Harms W. Hommels A. Melaard F.A. Bulder L.M.F.G. Plaum S.W. Hersevoort A. Stoppelenburg ir. N.G. Klijn Y. VerstoepBauer J.N.J. Broeders J.R. Andel H. de Jong J.H. van der Jagt 15 Commissarissen Bergambacht 9 Gouda 15 Gouda 16 Gouda 15 Gouda 15 Krimpen aan den IJssel 15 Krimpen aan den IJssel 14 Moordrecht 7 Nederlek 15 Ouderkerk 9 Reeuwijk 10 Schoonhoven Vlist 10 AbvaKabo I samenwerkende bonden 5 CFO voor overheidsperso 5 nee1 171 stemmen Voorzitter : P. Binee Direk teur : B.J. Hofhuis Hoofd Administratieve Dienst: B. de Jong

5 Ondernemingsraad De heer M. Broere De heer H.J. de Jong De heer G.A. van Meel namens de AbvaKabo De heer J. Jansen namens de CFO De heer A.R.H. Berger namens de ongeorganiseerden Funktieverdeling De heer H.J. de Jong De heer A.R.H. Berger De heer J. Jansen De heer G.A. van Peel De heer M. Broere Voorzitter Sekretaris Afgevaardigde namens OR in de Bezuinigings Comissie Voor zi tter VGWComi s sie Sekretaris VGWCommissie

6 5 Jaarverslag 1986 Het jaar 1986 zal in de geschiedenis van De Goudse Waterleiding Faatschappij N.V. 0pgericht op 3 december 1883 het laatste zijn, waarin het ruim honderdjarige bedrijf onder deze naam heeft geopereerd. Op 1 januari 1987 zal op vrijwillige basis gefuseerd worden met het Waterleidingbedrijf De Rijnstreek, waarna het bedrijf onder de naam: NV Watermaatschapnij ZuidHolland Oost (WZHO) aan een nieuw tijdperk zal beginnen. Velen zullen met het verloren gaan van de zo vertrouwde oude naam enige moeite hebben. Om echter duidelijk te maken, dat het in de toekomst niet alleen meer gaat om de drinkwatervoorziening van de stad Gouda en direkte omgeving, maar om het gehele oostelijk deel van de provincie ZuidHolland, is bij de nieuwe start een naamswijziging gewenst. Si) de keuze van de naam is vooruitgelopen op de verdere reorganisatie van de drinkwatervoorziening in dit deel van de provincie Wat bij deze fusie gebleven is, is de NVvorm. Cekonstateerd mag worden, dat de bestuurders van het Coudse bedrijf destijds hun tijd ver vooruit waren met de keuze voor deze NVvorm. Nu gaan vele nutsbedrijven op aandrang van de hogere overheden over tot deze bedrijfsvorm. Om de opbouw van De GWM N.V. nog eenmaal aan de vergetelheid te ontrukken volgt hierbij de "stamboom" van het bedrijf. I NV Watermaatschappij ZuidHolland Oost (WZHO) De Goudse Waterleiding i?aatschappij N.V. opgebouwd in de loop der j aren ui t de bedri j ven : 1883Gouda 1965Gouderak 1965Haastrecht 1967Moordrecht Reeuwi j k 1968Waterleidingbedrijf "De Vij f Gemeenten" 1972Schoonhoven 1975Waterleidingbedri jf "Lek en IJssel" Het jaar 1986 stond vooral De Rijnstreek. Op allerlei 1 januari 1987 zo pijnloos voor de afnemers van beide 1 januari 1987 I gemeenten: Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Stolwijk Vlist I Waterleidingbedri j f "De Rijnstreek" gemeenten: Krimnen aan de Lek Krimpen aan den IJssel Lekkerkerk Ouderkerk aan den IJssel. in het teken van de naderende fusie met fronten werd samengewerkt om de fusie op mogelijk te doen verlopen, niet alleen bedrijven, maak ook voor de medewerkers. Er is tijdens deze voorbereidingsfase veel van hen gevraagd, maar reeds nu mag worden gekonstateerd dat, gezien de inzet en de sf waarin alles tot stand is qekomen, de aanpak een voorbeeld zal zijn

7 voor de fusies die mogelijk nog in het verschiet liggen. De reorganisatie van de drinkwatervoorziening in ZuidHolland speelde zich in 1986 af rond de Minister en de Raad van State. Na publikatie van het provinciale plan in de Staatscourant kregen de belanghebbenden gelegenheid om hun bezwaren tegen het plan in te dienen. Hier werd ruimschoots gebruik van gemaakt. Wat de regio Oost betreft maakten alle eventuele toekomstige partners van de WZHO van deze gelegenheid gebruik, met uitzondering van het Waterleidingbedrijf OostIJsselmonde, dat geen bezwaar tegen het samengaan met de WZHO aantekende. De Raad van State zal op 12 mei 1987 een hoorzitting houden om de belanghebbenden de gelegenheid te geven hun bezwaren mondeling toe te lichten. De verwachting is uitgesproken, dat de Raad van State nog voor het eind van 1987 advies aan de Pfinister zal uitbrengen. Het jaar 1986 heeft financieel gezien een gunstiger resultaat opgeleverd dan volgens de begroting was verwacht. Bet tekort was minder groot dan If jaar tevoren was becijferd. Berekend was een verlies van 2 3,14 miljoen gulden. Indien rekening gehouden wordt met de extra inkomsten uit de tariefsaanpassing per 1 januari 1986 (f ,, niet in de begroting van 1986 opgenomen) en met het saldo bijzondere baten en lasten, dan zou het geraamde verlies op 2,95 miljoen moeten uitkomen. In werkelijkheid bedroeg het verlies echter 2,12 miljoen gulden, hetgeen een positief verschil betekent van 0,83 miljoen gulden. Op bladzijde 32 van het teehnisch deel van dit jaarverslag is een verklaring gegeven inzake dit verschil. Bij dit verschil van 2,12 miljoen gulden moet rekening gehouden worden met de toevoegingen aan de reserves, die hebben plaatsgevonden, t.w.: Vervansinssreserve f , Reserve bi jdragen van derden f ,75 Totaal f ,75 De benaming van deze reservefondsen geeft aan uit welke middelen de fondsen zijn aangevuld, niet waarvoor de gelden bestemd zijn. Het eigen vermogen nam in 1986 toe met ruim 0,96 miljoen gulden en kwam daardoor van 10,46 op,42 miljoen gulden. Het verliessaldo 1986 ad. f ,08 is hierbij van het eigen vermogen afgetrokken. Door het toenemen van het vreemd vermogen met ruim 0,9 miljoen gulden, kwam het totaal vermogen op ruim 73,2 miljoen gulden te liggen (75,3 miljoen minus het verliessaldo 1986).) Het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen kwam van 14,7% op 15,6% te liggen. Dit percentage bevindt zich nog steeds binnen de grenzen van 10 en 20%, zoals deze door Commissarissen zijn vastgesteld. De daling van het jaarlijks tekort, zoals in 1984 ingezet en in 1985 voortgezet, is in 1986 tot stilstand gekomen. Gezien deze financiele uitkomsten geringe stijging eigen vermogen, minder verlies dan verwacht, geen stijging van het tekort is het eind 1986 genomen besluit om op 1 januari 1987 het huishoudelijk tarief niet te verhogen, verantwoord geweest. De vier pompstations hebben in 1986 bijna 1 4,l miljoen m3 water opgepompt (vorig jaar ruim 13,7 m3), een lichte stijging van + 2,5%. Aan het net werd 12,98 miljoen m3 afgeleverd, in vergelijking met 1985 (12,66 miljoen m3) een zelfde stijgingspercentage. De engroslevering aan De Rijnstreek bedroeg in ,265 miljoen m3, in vergelijking met 1985 (2,349 miljoen m3) iets minder. In het eigen voorzieningsgebied werd in ,72 miljoen m3 afgeleverd, ten opzichte van 1985 een stijging Gan + 3,9%.

8 7 Het lekverlies met inbeqrip van de miswijzinq van de watermeters bleef zich op het voor een streekbedrijf lage niveau handhaven, ondanks een lichte stijginq van 7,1% in 1985 naar 8,0% in Het hoofdleidinqnet werd in 1986 met 8,l km uitgebreid (voriq jaar ruim 6,7 km), terwijl ruim 12,8 km (voriq jaar ruim 10,7 km) werd gelegd ter vervanging van oude of ernstig verzakte leidingen. Aan hoofdleidingen kwamen te vervallen ruim 16,3 km (vorig jaar ruim 13 km). Bovenstaande mutaties hadden tot gevolg, dat de lengte van het hoofdleidingnet eind ,17 km bedroeq (vorig jaar 706,65 km). In 1986 werd ruim 9,3 km hoofdleiding qelicht, vorig jaar bijna 8 km. Dit lichten was een gevolq van de slappe grond in een belangrijk deel van ons voorzieninqsgbied. In Gouda werd bijna de helft van dit aantal kilometers gelicht. Het aantal lekkaqes in het hoofdleidingnet bedroeg in het verslagjaar 170, in verqelijking met 1985 (199) wederom een daling. Het aantal lekkages in de dienstleidingen steeg daarenteqen licht van 320 in 1985 naar 327 in Het aantal woninqen, waar zich in Gouda noq blokbemeterinq bevindt 66n meter voor een blok woningen daalde mek 283. Eind 1986 bevonden zich nog woninqen in deze kategorie aansluitingen, Oud Gouda qenaamd, waarop het abonnementstarief wordt toeqenast. In 1986 werden watermeters in het kader van de periodieke meterverwisseling uit het net gehaald en ter revisie aan de meterherstelplaats aangeboden. In vergelijking met het vorig jaar, toen slechts watermeters periodiek werden verwisseld, een aanzienlijke verbetering,die de ideale standtijd van de meter 8 d 10 jaar benadert. De Inspektieafdelinq verzorgde in het voorzieningsqebied de keurinq op nieuwe binneninstallaties. Tevens werd aandacht besteed aan 0.a. verbeteringen van meteropstellingen inbestaande installaties, klachten over diverse zaken (226 in 19861, reduktieverzoeken i.v.m. lekkage, keurinq van bedrijfsinstallaties ter voorkominq van het teruqvoeren van verontreinigd water in ons leidingnet, en meer van dit soort zaken. De indruk bestaat, dat een aantal waterleidingbedrijven, mogelijk onder druk van de financizle problemen bij de betreffende qemeenten, zich geroepen voelen om het takenpakket van de afdelinq Inspektie aanzienlijk te verminderen teneinde daardoor in mankracht en dus financien te kunnen besparen. Bij de GWM is deze richting niet gevolgd. Het nu besparen op inspektietaken moet als een verkeerd aangewende zuinigheid beschouwd worden, daar de kans groot is dat op den duur de kwaliteit van de installaties demate achteruit zal qaan dat het waterleidingbedrijf en haar afnemers daar de wrange vruchten van zullen plukken. De automatiserinq van de administratie heeft zich in het verslagjaar voortqezet met de invoering van het Voorraad en het ProjektAdministratiesysteem (VAS en PAS). Daarnaast werd door uitbreiding van de bestaande computerinstallatie alles in gereedheid gebracht om de komnlete administratie van De Rijnstreek hiermede op te kunnen vanqen. Ook de softwareprogramma's werden hiertoe op een aantal punten gewijzigd. Om dit omschakelinqsproces tijdens het normale werk te kunnen uitvoeren, is veel inzet van de betrokken medewerkers vereist en gelukkiq verkregen. Ook op dit terrein is reeds een nauwe samenwerking ontstaan tussen de twee fusiepartners. et aantal personeelsleden nam in 1986 toe van 95 tot 97, een volg van het vertrek van 4 en de komst van 6 personeelsleden. t bestand is samenqesteld uit 17 vrouwelijke en 80 mannelijk

9 8 werkers. Van deze 17 vrouwelijke medewerkers waren er 10, die in deeltijdfunkties werkzaam zijn. Deze 10 namen in totaal 5% arbeidsplaats in. Hiermede rekcning houdend bedroeg eind 1986 het effektief aantal personeelsleden 92% (vorig jaar 90%). De gemiddelde leeftijd van het personeel bedroeg 37,9 jaar (vorig jaar 37,4). Het gemiddeld ziekteverzuim steeg in geringe mate van 4,49% in 1985 naar 4,91% in Vergeleken met het percentage van 6,74% van een 15tal Energie en Waterleidingbedrijven in Nederland mag gekonstateerd worden, dat de gezondheidstoestand van onze medewerkers in het algemeen goed te noemen is. Hier zal. zeker de goede sfeer in het bedrijf aan bijgedragen hebben. Binnen het kader vande studiefaciliteitenregeling zijn 2 medewerkers voor hun examen geslaagd en zijn nog 10 medewerkers met hun studie bezig. Waar moyelijk zal het bedrijf deze studiezin bevorderen. De Ondernemingsraad heeft in 1986 goed geopereerd en heeft zich met vele personeelsaangelegenheden bezig gehouden. Waardevolle adviezen werden 0.a. op het fusiegebied gegeven, waarbij veel werd samengewerkt met de Diensten Commissie van De Rijnstreek. Beide organen hebben in belangrijke mate er toe bijgedragen, dat de fusie tussen de twee bedrijven en de integratie van de twee personeelsbestanden, voor een deel a1 in 1986 tot stand gekomen, zo suksesvol is verlopen. De OR, uit 5 man bestaand, mag zich na de fusie uitbreiden tot 7 medewerkers. Alhoewel de OR in zijn huidige samenstelling formeel nog tot 1988 had kunnen blijven funktioneren, werd toch het besluit genomen om zichzelf in de eerste helft van 1987 op te heffen en daarna nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Met dit goede besluit zal de mogelijkheid worden geopend om ook de Rijnstreekmedewerkers in de OR op te nemen. In de zes Overlegvergaderingen met de direktie werden in een goede en opbouwende sfeer oplossingen gevonden voor de problemen en vraagstukken die nu 66nmaal bij een bedrijf optreden. In het verslagjaar kwam een nieuwe RamCAO tot stand, hetgeen in samenwerking plaats vond met de andere bij de hwb aangesloten NV's. Daarnaast werd met de Bonden en met de OR een nieuwe BedrijfsCAO afgesloten en nieuwe Bedrijfsregelingen vastgesteld. Wat deze Regelingen betreft werd tevens naar de fusiepartner gekeken, zodat de nieuwe Bedrijfsregelinyen meteen geschikt zijn voor het gefuseerde bedri j f. De personeelsvereniging "Koel, Helder, Water" was in het verslagjaar wederom zeer aktief, waarvan vele medewerkers en gepensioneerden konden profiteren. Het bedrijf kan zich gelukkig prijzen met deze instelling van de PV, daar dit de onderlinge verhoudingen zeer ten goede komt. Het personeelsblad "De GWEmmer" kwam in het verslagjaar 4 maal uit en vervulde daarmede zijn langzamerhand onmisbare informatietaak. De bij wijze van proef gehouden gepensioneerdendag bleek zich in een yrote belangstelling te mogen verheugen. Vooral door het minder zware programma verliep deze dagsuksesvolen hij is dan ook zeker voor herhaling vatbaar. Hiermede is een eind gekomen aan de algemene beschouwingen van het laatste jaarverslag van De Goudse Waterleiding Kaatschappij N.V. Dit jaarverslag en deze jaarrekening zijn nog op de oude vertrouwde manier opgezet, zoals bij de GWM gebruikelijk was. Met de komst van de WZHO zal een nieuwe wijze van verslaggeving worden toegepast, die op een aantal punten meer in overeenstemming zal zijn met de wettelijke voorschriften. Ook a1 zullen daarbij een aantal detailgegevens komen te vervallen, het zal de duidelijkheid en de overzichtelijkheid van het jaarverslag ten goedekunnen komen. Aan het eind van deze beschouwingen mag een woord van dank aan alle

10 medewerkers niet ontbreken. Z i j hebben ook in het verslagjaar weer kans gezien het bedrijf door een moeilijke periode te loodsen, hetgeen een kompliment waard is. Met deze inzet en onder de dagelijkse leiding van de per 1 januari 1987 tot mededirekteur van de WZHO benoemde heer H.E.J. Boon (exdirekteur Rijnstreek) zal het nieuwe Oostbedrijf een goede toekomst tegemoet kunnen gaan. 9

11 10 Bestuur, direktie en personeel. Bestuur. Het aantal gemeenten als Aandeelhouder aan het bedrijf verbonden, bleef in 1986 gehandhaafd op 9. We1 werd in een aantal opzichten reeds rekening gehouden met het OF 1 januari 1987 toetreden van de tien Rijnstreekgemeenten tot de N.V.. Zo werd met een statutenwijziging OD 28 november het aantal Commissarissen van 1 op de inwoners (of deel daarvan) gebracht op 1 op de inwoners (of deel daarvan). Op i9 maart 1986 werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, hetgeen betekende dat in de Aandeelhoudersvergadering van 28 november alle in funktie zijnde Commissarissen aftraden en de nieuwe Commissarissen overeenkomstig de gewijzigde statuten on voorstel van de gemeenteraden werden benoemd. Het aantal Commissarissen werd daarbij van 20 op 15 gebracht. Door de toetreding van de Rijnstreekgemeenten zal dit aantal begin januari 1987 op 27 gebracht worden. In de nieuwe Raad van Commissarissen zullen niet terugkeren: Mevrouw A.J. de JongHepkema uit Schoonhoven, alsmede de heren drs. W. van den Bos Czn., W. van der Hoewen en K. Perdijk uit Gouda; ing. F. Brouwer uit Krimpen aan den IJssel; J. Spelt uit Moordrecht; D.J.J. den Ouden en J.N. Pothof uit Nederlek; C. van den Do01 uit Schoonhoven; J.BrGning van het CFO. De maatschappij is deze Commissarissen veel dank verschuldigd voor de diensten aan het bedrijf bewezen. Nieuw werden op 28 november tot Commissaris benoemd: de heer W. Hommels uit Gouda; de heer S. W. Hersevoort uit Koordrecht; de heer A. Stoppelenburg uit Nederlek; de heer J.N.J. Broeders uit Schoonhoven; de heer J.H. van der Jagt van het CFO. In de Raad keerden terug: mevrouw Y.VerstoepBauer en de heren P.J. Huijbrecht, P. Binee, drs. R.Harms, A. Melaard, F.A. Bulder, L.M.F.G. Plaum, ir. N.G. Klijn, J.R. Andel en E. de Jong. De Raad van Commissarissen kwam in 1986 viermaal bijeen, alle keren in de oude samenstelling. De belangrijkste aangelegenheden werden in de Raad behandeld. De Financisle Commissie kwam tweemaal bijeen en voorzag daarbij een aantal financizle zaken van een advies voor de Raad van Commissarissen. De Fusie Begeleidings Commissie bestaande uit een delegatie van de GWM en van de Rijnstreek, kwam zevenmaal bijeen ter voorbereiding van de fusie op 1 januari Deze vergaderingen waren van veel belang voor een soepele integratie van de twee bedrijven in het nieuw gevormde bedrijf: NV Watermaatschanpij ZuidHolland Oost. Een gezamenlijke vergadering van de Fusie Eegeleidings Commissie met de Financigle Commissie van de GVJF en het Dagelijks Bestuur van de Rijnstreek werd gehouden ter behandeling van de begroting 1987 voor het gefuseerde bedrijf. De Aandeelhouders kwamen in het verslayjaar tweemaal in vergadering bijeen. Als belangrijkste agendapunten werden behandeld: goedkeuring jaarstukken 1985, goedkeuring gewijzigde statuten, benoeming nieuwe Commissarissen. Tevens werd de heer H.E.J. Boon, direkteur van de Rijnstreek, m.i.v. 1 januari 1987 benoemd in de direktie van het gefuseerde bedrijf. Direktie. De direktie werd in 1986 gevoerd door de heer B.J. Hofhuis.

12 De hoofdadministrateur, de heer B. de Jong, werd door de Commissarissen aangewezen als vervanger van de direkteur bij diens afwezigheid. Zoals hierboven reeds werd vermeld, werd de heer H.E.J. Boon per 1 januari 1987 eveneens tot direkteur benoemd van het bedrijf. Personeel. Het aantal personeelsleden steeg in het verslagjaar van 95 naar 97. Deze toename met 2 personeelsleden kwam tot stand door de indiensttreding van 6 en het vertrek van 4 personeelsleden. In dienst traden: 5Q Af de 1 in2 Rang 1 januari Distributie Ambtenaar A t.d. de heer M. Leeuwangh 1 februari Distributie Ass. opzichter de heer L.J. van Ree 3 maart Tekenkamer Ambtenaar A de heer I. de Graaf 12 mei Sekretariaat Ambtenaar B me]. M.B. Ananias 1 September Huish.dienst Ambtenaar A mej. C. Mourik 1 december Produktie Ambtenaar A mevr. S.V.D. Girdhari De nieuwe medewerkers werden aangetrokken deels door de toename van de werkzaamheden bij de Distributie en deels ter vervanging van de medewerkers, die de dienst verlieten. De medewerkster voor het sekretariaat werd aangetrokken i.v.m. een vakature bij De Rijnstreek, onze fusiepartner. Zij werd in 1986 uitgeleend aan dat bedrijf. De medewerker voor de Tekenkamer werd aangetrokken in het kader van het "Jeugdwerkplan": het in dienst nemen van leerlingwerknemers 1% boven de personeelssterkte. De dienst verlieten: 9 Afdeling Ranq 1 januari Distributie Ambtenaar A t.d. de heer N.Ponsen eigen verzoek 1 maart Produktie Tech.ambtenaar de heer H.H. Koster eigen verzoek 1 juni Distributie Hfd.opz. le kl. de heer J.B. van Buren VUTregeling bij 40 dienstjaren. 12 juli Huish.dienst Ambtenaar A Mevr. F.B. Schuilenburgde Bruin eigen verzoek. De personeelsbezetting op 31 december 1986 was als volgt: Hoofd Technische Dienst Hoofd Administratieve Dienst Administratief personeel Distributie personeel Produktie personeel Inspektie personeel Tekenkamer personeel Personeel Huishoudelijke Dienst Totaal

13 12 Bij deze 97 personeelsleden moet worden aangetekend, dat 10 vrouwelijke personeelsleden in deeltijdfunktie werkzaam zijn, als volgt te omschrijven: 1 in de huishoudelijke dienst op het hoofdkantoor voor halve dagen; 1 op het distriktskantoor Bergambacht en 1 op de afdeling Personeelszaken, elk voor 25 uur per week, samen overeenkomend met 1% arbeidsplaats; 3 op de administratie, elk voor 32 uur per week, samen overeenkomend met 2 2/5 arbeidsplaats; 2 op het distriktskantoor Lekkerkerk, die samen 1 arbeidsplaats bezetten, en 2 in de schoonmaakdienst te Lekkerkerk, die slechts enkele uren per week werken, overeenkomend met in totaal 3/8 arbeidsplaats. Uit het bovenstaande blijkt, dat de 10 vrouwelijke personeelsleden samen 52, volledige arbeidsplaats bezetten. Wordt hiermede rekening gehouden, dan bedraagt het effektief aantal personeelsleden 92% (vorig jaar 90%). De leeftijdsopbouw van het personeel op 31 december 1986 was als volgt: leef ti jd mannen vrouwen totaal De gemiddelde leeftijd van de 80 mannen bedroeg 39,65 jaar (verleden jaar 38,901, van de 17 vrouwen 29,71 jaar (verleden jaar 29,671 en van het gehele (97) personeel 37,91 jaar (verlec?en jaar 37, jarige ambtsjubilea werden in 1986 gevierd door de heer Van Meel, hoofdopzichter van de afdeling Distributie, en de heer Olsthoorn, meteropnemer van de afdeling Verbruiksadministratie. De heer J.H. van Buren, hoofdofzichter le klas Distributie, vierde in het verslagjaar zijn 40jarig ambtsjubileum. Hierdoor kon hij tevens gebruik maken van de VUTregeling bij 40 jaar overheidsdienst. In het verslagjaar werden 25jarige huwelijksjubilea cjevierd door de medewerkers A.C. de Jong en J.J. Pieroen. In mei werd een zoon geboren bij de familie Schuilenburg. Mevrouw F.B. Schuilenburgde Bruin was medewerkster in de Huishoudelijke Dienst en verliet ons bedrijf 6 weken na de bevalling. Verder werden in het verslagjaar geboren: in juli een dochter bij de familie Van der Wal, in September een zoon bij de familie Van Bekkum en in novenber een zoon bij de familie Koerts.

14 13 De op een vroeger tijdstip met Vut gegane medewerkers H.Dekker, JBoelhouwer, C.de Knegt en M.J.Paulus werden in het verslagjaar 65 jaar, zodat hun VUTuitkering overging naar het ouderdomspensioen van het ABP. In het verslagjaar overleden een gepensioneerde van de GWM, een gepensioneerde van het voormalige waterleidingbedrijf "Lek en IJssel" en de weduwen van twee vroegere medewerkers. Het waren de gepensioneerden J. van Geelen en A. Slingerland en de weduwen P. de Moree Perdijk en M. SnelSchmechta. Het aantal ziektedagen bedroeg in het verslagjaar 1224, vorig jaar 03. Dit gaf ten opzichte van het aantal werkdagen in het jaar (261), vermenigvuldigt met het aantal personeelsleden, een stijging van het ziekteverzuim te zien van 4,49 naar 4,91%. Deze lichte stijging is hoofdzakelijk een gevolg van een tweetal langdurige zieken. Volgens de gegevens van het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg TNO lag het ziekteverzuim in 1986 bij een 15tal Energie en Waterleidingbedrijven gemiddeld op 6,74%, het jaar daarvoor op 7,32% VERZUIHGRAF~~K u + GWM._ NlPG 1986 GEM 191 'l, GEM 1985 LL9% GEN 6.15% 1986 f "/ Is gebruikelijk werd ook in het verslagjaar de gelegenheid geboden voor rekening van het bedrijf op vrijwillige basis een antigriepektie te verkrij gen hebben I 5 personeelsleden van de gelegenheid gebruik gemaakt n 14 in 1985.

15 14 Volgens een afspraak met de Bedrijfsgezondheidsdienst "Gouda en Omstreken" inzake periodieke medische keuringen werden in het verslagjaar de personeelsleden van 40 jaar en ouder medisch gekeurd. De vorige periodieke medische keuring werd verricht in het najaar van Uit deze keuringen kwamen geen onrustbarende gegevens naar voren, zodat in het algemeen gesteld kan worden, dat het bedrijf "gezonde" oudere werknemers in dienst heeft, helaas met uitzondering van de twee langdurige zieken: 66n tengevolge van hartklachten en 66n tengevolge van een ernsti verkeersongeval. Voor het personeel van de GWM werden in WBverband de volgende (salaris) maatregelen van kracht verklaard: I. Met ingang van 1 januari: tengevolge van wijzigingen in het werknemersdeel van een aantal premies voor de sociale zekerheid (de WW en de WAO) werd het percentage van de "Inhouding BOP" verlaagd tot een gemiddelde inhoudingspercentage van 5,3 (was 6,741 ; de in november 1985 afgekondigde verlaging van het percentage pensioenbijdrageverhaal van,7 naar 10,6 en terugwerkend tot 1 juni 1985 bleef per 1 januari gehandhaafd.. Met ingang van 1 april: tussen partijen werd een nieuwe CAO overeengekomen met een kontraktsperiode van 2 jaar; afloop 1 april 1988; op grond van deze overeenkomst had iedere werknemer met een volledige dienstbetrekking begin 1986 de beschikking over 14 roostervrije dagen op jaarbasis; 13 hiervan werden aangewend voor de zogenaamde ATV(arbeidstijd verkortingldagen, zodat de volledige arbeidstijd op jaarbasis gemiddeld 38 uur per week ging bedragen, hetgeen neerkwam op een arbeidstijdverkorting van 5% (de arbeidstijd per werkdag bleef op 8 uur); bij gelijkblijvend maandsalaris steeg hierdoor het uurloon en werd de uurloonbreuk gewijzigd van 1/173 naar 1/165 van het maandsalaris; met betrekking tot de arbeidstijdverkorting bleef het streven gericht op maatregelen, die kunnen leiden tot herbezetting, zodat 12 van de 13 ATVdagen jaarlijks dienden vastgesteld te worden door verplikhte opname van 1 ATVdag per maand; de 13e ATVdag werd kollektief vastgesteld: voor 1986 werd dat 9 mei (de dag na Hemelvaartj en voor 1987 wordt dat 2 januari; de 14e (roostervrije) dag diende op een in overleg met de werkgever te bepalen tijdstip in het betreffende jaar opgenomen te worden en kreeg de naam CAOdag. 1. Met ingang van 1 juli: op grond van de nieuwe CAO van 1 april een eerste algemene salarisverhoging van 1,5% (inschalen). (Een tweede algemene salarisverhoging van 1,5% zal ingaan per l juli 1987); verlaging percentage pensioenbijdrageverhaal van 10,6 naar 9,6 voor werknemers met een vast salaris inklusief vakantietoeslag vanaf f , per jaar. Aangezien deze maatregel vrij laat in het jaar (december 1986) werd afgekondigd, zal de restitutie over de periode 1 juli t/m 31 december 1986 doorgevoerd worder, in de maand februari van 1987 in de vorm van een nabetaling.

16 15 In het verslagjaar hebben zes Overlegvergaderingen van de OR met de Ondernemer plaatsgevonden, waarbij onder meer de volgende punten aan de orde kwamen: de Bedrijfsregelingen voor na de fusiedatum; het invoeren van een nieuw salarissysteem met Aanloop, Funktionele en Uitloopschalen; het voortbestaan van de OR na de fusiedatum in de huidige GWMsamenstelling. Wat het laatste betreft zal de OR begin volgend jaar een beslissing nemen na overleg met de BCON, de Bedrijfscommissie voor de Openbare Nutsbedrijven. Aan het voorgestelde AFUsysteem ligt de funktiewaardering ten grondslag, zoals deze tot nu toe bij beide bedrijven werd gehanteerd. Deze funktiewaardering is met de huidige methoden waarschijnlijk voor verbetering vatbaar, maar het moet weinig zinvol geacht worden hier nu toe over te gaan in verband met nog komende fusies. Mede in verband met het in elkaar passen van de twee personeelsbestanden van GWM en Rijnstreek is echter duidelijkheid voor de medewerkers van beide bedrijven een eerste vereiste, vandaar dat een AFUsysteem gebaseerd op de huidige stand van zaken voor een goede bedrijfsvoering belangri jk is. Naast de Overlegvergaderingen met de OR werden in het verslagjaar ook een aantal bijzondere vergaderingen gehouden tussen de direkties van GWN en Rijnstreek, de OR en de Dienstencommissie (DC) van de Rijnstreek. Ook in deze vergaderingen ging het voornamelijk over de Bedrijfsregelingen en het AFUsysteem voor het gefuseerde bedrijf, waarbij in een aantal gevallen ook Bondsvertegenwoordigers bij de besprekingen aanwezig waren. In alle zaken kon in goed overleg overeenstemming bereikt worden. De Raad van Commissarissen in de oude GWMsamenstelling onthield echter eind 1986 haar goedkeuring aan het AFUsysteem, zodat dit officieel op 1 januari 1987 nog niet van kracht kon worden verklaard. Getracht zal worden om in 1987 in de nieuwe voltallige Raad van Commissarisaen alsnog goedkeuring te verkrijgen van dit AFUsysteem. In het verslagjaar werden bij de opleidingen de volgende resultaten geboekt. Geslaaqd voor: le monteur distributietechniek Magazijnmeester Rijksdiploma de heer D. van de Lagemaat de heer H.W. Nuyten Bij het bedrijf zijn met gebruikmaking van de "Studiefaciliteitenregeling" nog bezig met de studie voor: le monteur distributietechniek 2e monteur distributietechniek VEVass. technicus bedrijfsinstallaties (ATBI) Middelbare Waterleiding Techniek (MWT) VEWIN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) tenografie Nederlanzs hriftelijk rapporteren (PBNAapplitie) de heer E.L.A. de Knoop de heren W.J. Brand, J.H. Kruyt en K. Versloot de heer R. de Jong de heren L.J. van Ree en F. Vaatstra de heer J.H. van der Born mej. A. Nobel de heer J.S. Swijnenburg

17 16 Buiten de "regeling" om is nog bezig met de studie voor: lie monteur Installatietechniek de heer E.L.A. de Knoop (het examen voor het theoretische deel behaald in juni 1986). De personeelsvereniging "Koel, Helder, Water" verleende ook in het verslagjaar haar nuttige en belangrijke diensten aan de onderneming. Naast de gebruikelijke kaart en biljartavonden werd ook deelgenomen aan veld en zaalvoetbal alsmede volleybaltoernooien. Ter afsluiting van het verenigingsjaar in GWMverband werd in het najaar een extra feestavond gehouden in het Kruithuis Arsenaal te FJoudrichemEr bestond een zeer grote belangstelling voor deze avond. Het bedrijf biedt, zoals gebruikelijk, ieder jaar het personeel en de gepensioneerden een uitgaansdag of twee uitgaansavonden aan. In het verslagjaar is de keus gevallen op een uitgaansdag (vorig jaar twee uitgaansavonden). De uitgaansdag werd besteed aan een bootreis in de Biesbosch met aansluitend een lunch, een bezichtiging van het centrum van Antwerpen en een diner op het landgoed Schaluinen. Er werd in het verslagjaar eveneens een proef gedaan met een korte uitgaansdag voor de gepensioneerden, die in het algemeen als zeer geslaagd werd ervaren. Van het personeelsblad "De GWEmmer" verschenen in het verslagjaar 4 uitgaven. Daarmee bleven de personeelsleden en m k de huisgenoten en gepensioneerden op de hoogte van het GWMgebeuren. Met name de komende fusie met De Rijnstreek en de ontwikkelingen rond de "reorganisatie" van de drinkwatervoorziening in ZuidHolland genoten ieders belangstelling.

18 17 Technische afdelinqen. Planning en onderzoek. Het onderzoek naar de winningsmogelijkheden van oevergrondwater langs de Lek is dit jaar weer opgestart. Het KIWA, dat het onderzoek voor ons uitvoert, heeft inmiddels een conceptinventarisatierapport naar de bestuurlijke en planologische aspekten samengesteld. Daarnaast is reeds veel materiaal voor het (geo)hydrologisch onderzoek verzameld. De verdere uitwerking van dit onderzoek zal plaatsvinden nadat er een toetsing plaatsgevonden heeft met het provinciale grondwaterplan. Dit plan is eveneens in 1986 in concept gereedgekomen en geeft de hoofdlijnen van het provinciale beleid ten aanzien van het te voeren grondwaterbeheer aan. Op basis van dit plan zullen Gedeputeerde Staten onder andere een eventuele vergunningaanvrage voor een oevergrondwaterwinning langs de Lek beoordelen. Gezien het grote belang dat zowel provincie als bedrijfstak hechten aan de uitbreiding van oevergrondwaterwinningen zal ook nagegaan worden in hoeverre verdere onderzoekingen naar dit type winningen in ZuidHolland gekombineerd kunnen worden. De proefnemingen op het pompstation C.Rodenhuis om te komen tot een uitbreiding van de bestaande zuivering hebben in 1986 vooral in het teken gestaan van de optimalisatie van de ontharding. Voor het onderzoek naar smaakverbetering en verwijdering van vluchtige organische verbindingen werd het grootste gedeelte van de installatie aangevoerd en opgesteld. Het onderzoek zal komend jaar aanvangen. Van het in de voorgaande jaren bij verschillende waterleidingbedrijven uitgevoerde onderzoek naar het loodoplossend vermogen van het afgeleverde drinkwater is inmiddels het eindverslag verschenen. Op grond van de landelijk verkregen resultaten kan gekonkludeerd worden,dat met een buizenopstelling op het pompstation een goed inzicht verkregen kan worden in de te verwachten loodgehalten van het gekonsumeerde tapwater van het voorzieningsgebied. Dit opent de mogelijkheid de thans in het waterleidingbesluit genoemde, moeilijk uit te voeren, bepaling van het loodgehalte in het net in de toekomst te vervangen door een loodbepaling aan een buizenopstelling op het betreffende pompstation. Het in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygigne en andere waterleidingbedrijven uitgevoerde onderzoek naar het voorkomen van bakterien van het geslacht Aeromonas in het water van pompstations en distributienetten is aan het eind van het jaar beeindigd. De grote hoeveelheid gegevens zal in 1987 verwerkt worden. Tevens zal dan waarschijnlijk meer bekend zijn omtrent de hygienische betekenis van de aanwezigheid van Aeromonasbakterien in het drinkwater. De voorlopige resultaten wijzen er op dat deze bakterien zowel in drinkwater verkregen uit grondwater, oevergrondwater als oppervlaktewater voor kunnen komen. De aantallen wisselen zeer sterk. Met name tijdens opslag van het water in reservoirs, bijlangeverblijftijden in het net en tijdens perioden met warm weer, neemt het aantal vaak sterk toe. Daarnaast zijn de grote schomelingen in het net vaak sterk behvloed door het kopergehalte van het drinkwatermonster,indien dit onttrokken werd aan de binneninstallatie. Het algemeen voorkomen van deze bakterien in drinkwater is waarschijnlijk terug te voeren op hun vermogen zich ook te vermeerderen in situaties waar zeer lage konsentraties aan afbreekbareorganischeverbindinqen aanwezig zijn.

19 18 P roduk tie Algemeen In 1986 is in totaal m3 water opgepompt. Op de pompstations is 0.a. voor het spoelen van de filters m3 gebruikt, zodat er m3 in het net is afgeleverd. Ten opzichte van 1985 is dit een toename van 2,5%. De verkoop van water aan andere waterleidingbedrijven, verminderd met de inkoop, bedroeg m3. Dat is vergeleken met 1985 een afname van 3,6%. Het verbruik in het eiqen voorzieningsgebied bedroeg in het verslagjaar m3. Ten opzichte van 1985 een toename van 3,9%. In de volcjende grafiek is het verloop van de totale jaarlijkse afgeleverde hoeveelheden weergegeven. s W 13 E 12 z x 10 9 a s c II 4 3 i TOTAAL DOOR DE POMPSTATIONS AFGELEVERDE HOEVEELHEDEN Het energiegebruik ten behoeve van de totale yroduktie, verminderd met dat van de dienstwoningen be6roeg kwh. Hiervan is kwh met eigen installaties oysgewekt, waarvoor liter qasolie is gebruikt.

20 19 Pompstation C.Rodenhuis, Provincialeweg te Berqambacht. De produktiecijfers van dit pompstation luiden als volgt: OPgePomPt Eigen verbruik Afgeleverd in het net m m m3 Ten opzichte van 1985 is dit een toename van 3,8%. De maximale dagafgifte vond plaats op maandag 30 juni en bedroeg m3. Het stroomverbruik was als volgt: Betrokken van het GEB Opgewekt met eigen installaties Totaal Aan de dienstwoningen geleverd Voor de produktie aangewend kwh kwh kwh kwh kwh Per kwh is er 3,22 m3 water afgeleverd. Vergeleken met de 3,26 m3 in 1985 is dit een vermindering van 1,2%. Dit jaar zijn 8 pompputten geregenereerd met waterstofperoxide. De resultaten zijn goed te noemen. Van het eerste filtergebouw zijn drie voorfilters schoongemaakt. Daarbij zfjn tevens de filterbodems versterkt. Door het optreden van een aantal stroomstoringen moest de noodstroominstallatie evenzo vaak de stroomvoorziening tijdelijk overnemen. Gezien de korte duur der storingen en het goed funktioneren van de automatiek is de drinkwatervoorziening niet in gevaar geweest. De samenwerking met het KIWA op het gebied van de aanvullende zuivering is dit jaar voortgezet. Tot het eind van het jaar is een proefinstallatie vwr de ontharding van het water in werking geweest. Resultaten zijn nog niet bekend. Een blikseminslag, in de nabijheid van de watertoren te Gouda heeft Qndanks de aanwezigheid van een bliksembeveiligingsinstallatie enkele on, dcrdelen in de automatiek van de HDpompen verwoest, waardoor de automatische bedrijfsvoering enige tijd niet mogelijk was. Een zelfde storing werd veroorzaaakt door het stuktrekken van onze signaalkabed tussen Gouda en Bergambacht. Pompstation Dijklaan te Bergambacht. De produktiecijfers van dit pompstation luiden als volgt: OPgePomPt Eigen verbruik Afgeleverd in het net m3.531 m m3 Ten opzichte van 1985 is dit een afname van 1,4%. De maximale dagafgifte vond plaats op zondag 31 augustus en bedroeg m3. Het stroomverbruik was als volgt: Betrokken van het GEB Opgewekt met eigen installaties kwh kwh kwh Transporteren

+ 2 voor het. Ammers to1. Ammerstol. Aandeelhouders van het bedrijf. Aantal commissarissen. -- de gemeenten

+ 2 voor het. Ammers to1. Ammerstol. Aandeelhouders van het bedrijf. Aantal commissarissen. -- de gemeenten 2 Aandeelhouders van het bedrijf Aandeelhouders waren op 31 december 1984 de gemeenten Ammers to1 Bergambacht Berkenwoude Gouda Gouderak Haastrecht Krimpen aan de Lek Krimpen aan den IJssel Lekkerkerk

Nadere informatie

De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v.

De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v. d De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v. KENGETALLEN GWI 1979 1978 1977 1976 Aantal personeelsleden 87 83 83 80 per 31 december Aantal personeelsleden 80,6 78,4 77,7 74f7 gemiddeld Aantal aansluitingen

Nadere informatie

1 li I I I D I I I I I I 1 I. De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v. TECHNISCH VERSLAG

1 li I I I D I I I I I I 1 I. De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v. TECHNISCH VERSLAG li D De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v. TECHNSCH VERSLAG 982 2 Aandeelhouders van het bedrijf Aandeelhouders zijn de gemeenten Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Gouda Aantal aandelen op basis van

Nadere informatie

De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v.

De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v. De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v. JAARVERSLAG 983 c_ net in km. er oneelsledex KENGETALLEN GWM 983 982 i 95 89 9 87,8 84,3 84 t 82,7 57.744 56.296 55 * 373 54.669 57.020 55.835 55.02 54 807 694,6

Nadere informatie

De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v.

De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v. De Goudse Waterleiding Maatschappij n.v. KENGETALLEN GWM - 1978-1977 - 1976 Aantal personeelsleden per 31 december 83 83 80 Aantal personeelsleden gemiddeld 78,4 77,7 74,7 Aantal aansluitingen per 31 december

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Winstdeling Polishouders Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Juridische fusie Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en RVS Levensverzekering N.V. De juridische

Nadere informatie

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Winstdeling Polishouders Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Juridische fusie Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en RVS Levensverzekering N.V. De juridische

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Alle feiten op een rijtje

Alle feiten op een rijtje Alle feiten op een rijtje Wie zijn we, waar staan we voor Groenalliantie Midden-Holland is sinds 1 mei 2014 de rechtsopvolger van de opgeheven Natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden

Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden INHOUDSOPGAVE PAGINA A FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 B JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 5 3 Staat

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Tabel 1 - Waterkwaliteit voor een aantal parameters (indien geen eenheid vermeld is de eenheid in mg/l). aeroob grondwater

Tabel 1 - Waterkwaliteit voor een aantal parameters (indien geen eenheid vermeld is de eenheid in mg/l). aeroob grondwater Oefenopgaven Zuivering Vraag 1 In de onderstaande tabel staan de analyses van het ruwe water van drie zuiveringsstations gegeven. Het betreft een aeroob grondwater, een oppervlaktewater (directe zuivering)

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

OPZET VOOR HET CHEMISCH EN BACTERIO- LOGISCH ONDERZOEK T.B. V. DE DRINliiJATER- VOORZIENTNG. door. Ir. E.J.J. Cals. augustus.

OPZET VOOR HET CHEMISCH EN BACTERIO- LOGISCH ONDERZOEK T.B. V. DE DRINliiJATER- VOORZIENTNG. door. Ir. E.J.J. Cals. augustus. W E R K D O C U M E N T OPZET VOOR HET CHEMISCH EN BACTERIO- LOGISCH ONDERZOEK T.B. V. DE DRINliiJATER- VOORZIENTNG door Ir. E.J.J. Cals augustus I i2163 I 7150 1 I J K S D I E N S T V O O R D E I J S

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 41042514 Jaarrekening 2014 (voorlopige versie) 25 juni 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING (enkelvoudig) Enkelvoudige

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Zij vormen dan de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Zij vormen dan de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Artikelsgewijze toelichting bij de 2 e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ODMH Vooraf Op 9 juli 2014 is de Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen vastgesteld (Stb. 2014, 306).

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WATERWERKBLAD BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WB 4.5 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot brandblusinstallaties is in artikel 4.5 van NEN 1006 (AVWI- 2002) het volgende gesteld:

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD...

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. VERGADERINGEN... 2 3. SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... 2 3.1. Benoeming en herbenoeming... 2 4. INGEDIENDE KLACHTEN... 3

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 Resultaat 4 Financiële positie 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Personeel Blink B.V. Jaarrekening 2014

Personeel Blink B.V. Jaarrekening 2014 Personeel Blink B.V. Jaarrekening 2014 Directieverslag In 2014 zijn uitsluitend werkzaamheden verricht voor de moedermaatschappij de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink. Voor 2014 zijn hierin geen

Nadere informatie

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar

Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2014 5 4 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar BESTUURSVERSLAG Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar 2015-2016 De Stichting Rechtswinkel Rotterdam, verder te noemen "SRR", heeft turbulente jaren gekend op het gebied van financiën. Ook dit jaar

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds Reglement Vakantiefonds Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Vakantiefonds: Stichting: Bestuur: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Werkgever: Werknemer: Vakantiejaar: Vakantierechten:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Ondernemersfonds gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting. in de Regio Rotterdam

De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting. in de Regio Rotterdam De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting in de Regio Rotterdam 2003-2004 Gemeentelijke Lasten Conclusies De OZB-tarieven voor niet-woningen in de Kamerregio Rotterdam stegen met gemiddeld 4,8 %, tegen

Nadere informatie