vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2000-2015. vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17)"

Transcriptie

1 STRUCTUURVISIE GELDERMALSEN vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17) Gemeentehuis Geldermalsen Kuipershof Nieuwe Gracht LC Utrecht (t) (f) In opdracht van de Gemeente Geldermalsen uitgevoerd door bureau Nieuwe Gracht stad milieu landschap

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Geldermalsen in groter verband Rijk en provincie Conclusies Bouwstenen Vooraf Bevolking en wonen Verkeer en vervoer Bedrijven en werkgelegenheid Voorzieningenstructuur Het buitengebied Ruimtelijke kwaliteit en identiteit De ruimtelijke hoofdstructuur Ruimtelijke kansen en problemen De ruimtelijke hoofdstructuur 46 De groene bakermat 47 Het netwerk van verbindingen 50 Nieuwe functies 52 Het resultaat: de toekomstige ruimtelijke hoofdstructuur De visie: plankaart en beschrijving Programma en fasering Vooraf Programma Fasering 72 Bronnen 77 De kaft is getekend door Bart Bierman (8 jaar) Bij dit rapport hoort een losse plankaart

3 1 Inleiding Het rivierengebied is van oudsher aantrekkelijk geweest voor bewoning. De oeverwallen lagen hoog en (meestal) droog en boden uitstekende landbouwgrond. De rivier zat vol vis. De talrijke waterwegen vormden tot voor een eeuw geleden de belangrijkste transport- en handelsroutes voor de bewoners. Bij opgravingen in Kalenberg zijn tal van bewoningssporen uit de IJzertijd aangetroffen. Op de oeverwallen langs de Linge vindt men middeleeuwse vestingen en kastelen en een reeks historische dorpskernen. Historische landgoederen als de Mariënwaerdt zijn beroemd. Zij alle getuigen van een continue bewoning sinds mensenheugenis in de gemeente Geldermalsen. Deze gestage ontwikkeling is sinds enkele decennia in een stroomversnelling geraakt. Na de aanleg van de rijkswegen A2 en A15 werd de bereikbaarheid van het westelijk rivierengebied vanuit de overige delen van Nederland aanzienlijk verbeterd. Niet alleen vele duizenden toeristen en recreanten vonden de weg naar het aantrekkelijke landschap van het Lingegebied, ook bedrijven en woningzoekenden uit de Randstad ontdekten dat op korte afstand van Utrecht ruimte en rust nog voor schappelijke prijzen aanwezig zijn. Tiel, Culemborg en in wat mindere mate Geldermalsen stortten zich in eerste instantie enthousiast op deze 'groeimarkt' ter versterking van de eigen gemeente. Maar al snel kwam in Geldermalsen een discussie op gang of ongebreidelde groei nu wel zoveel voordelen bood. Zou (te snelle) groei er niet toe leiden dat alras de aantrekkelijke kwaliteiten van de gemeente (groen, rust, ruimte, kleinschalig en vriendelijk) verloren zouden gaan? Past grootschalige bedrijvigheid wel in het karakter van de gemeente? Zouden de bestaande sociale structuren niet al snel bezwijken voordat zich nieuwe sociale structuren zouden kunnen ontwikkelen? In het begin van de jaren negentig tekende zich duidelijk een politiek-bestuurlij- 1

4 Inleiding 2 ke meerderheid af binnen Geldermalsen, die pleitte voor een rustige groei van de gemeente, te concentreren in de kernen Geldermalsen en Beesd. Hierdoor kon het groene karakter behouden blijven. Plannen voor grootschalige bedrijventerreinen bij het knooppunt van A2 en A15 verdwenen weer in onderste bureauladen. Het motto "Geldermalsen is een groene gemeente en wil dat blijven" vormt sinds die tijd de basisdoelstelling voor het gemeentelijke beleid. Op velerlei terreinen zijn - passend binnen dit motto - de laatste jaren plannen ontwikkeld en via raadsbesluiten tot beleid gemaakt. Het kernenbeleid, het verkeersbeleid, het beleid voor het buitengebied, weinig beleidsvelden bleven buiten schot. Daardoor groeide de behoefte bij het gemeentebestuur aan een integrale en overkoepelende visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Geldermalsen, waarbinnen het nieuw ontwikkelde beleid voor deelterreinen na onderlinge afweging een plaats kon krijgen. Enerzijds dus een noodzaak tot reflectie: "klopt alles nog wat wij willen" en anderzijds de behoefte aan vooruitdenken: "binnen welke ruimtelijke kaders zien wij de toekomstige ontwikkeling van de gemeente". Daarbij komt dat over enkele ruimtelijke problemen wel al regelmatig is gedebatteerd, maar nog geen definitieve keuzen zijn gemaakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de toekomstige ontwikkelingsrichting van de kernen Geldermalsen en Beesd. Daarbij komt dat in september 1996 het nieuwe streekplan Gelderland is vastgesteld, waarin Geldermalsen een subregionale taak in het Rivierenland heeft te vervullen. Het is zinvol deze taak te vertalen in een ruimtelijke ontwikkelingsschets voor de langere termijn. In de marge van deze overwegingen speelde overigens ook nog het volgende. Sinds een aantal jaren is Geldermalsen een artikel 12-gemeente. Projectvoorstellen die de gemeenteraad passeren worden ondermeer beoordeeld op het feit of zij zouden kunnen bijdragen aan het 'dichten van het zwarte gat' in de gemeentefinanciën. Een structuurvisie biedt dan de achtergrond waartegen dergelijke projecten strategisch afgewogen kunnen worden. Dit alles was aanleiding voor het College van B&W van Geldermalsen om in februari 1996 aan het adviesbureau Nieuwe Gracht te Utrecht opdracht te verlenen in betrekkelijk korte tijd een structuurvisie voor de gemeente Geldermalsen op te stellen voor de periode tot De randvoorwaarden en hoofdkeuzen m.b.t. de ruimtelijke ontwikkeling lagen weliswaar vast in de zogeheten 'vraagpuntennotitie' die kort daarvoor door de raad was geaccordeerd, maar het bureau kreeg nadrukkelijk de ruimte hiervan af te wijken als hiervoor goede motieven aanwezig waren. Dit betekende dat het bureau zich niet louter bezig diende te houden met een nadere ruimtelijke uitwerking, afstemming en fasering van reeds vaststaande uitgangspunten en keuzen, maar dat deze uitgangspunten en keuzen zelf ook nog eens tegen het licht gehouden dienden te worden. Vooruitlopend op wat in de volgende hoofdstukken aan de orde komt, kunnen wij overigens nu al meedelen dat er op grond van planologische overwegingen geen reden zijn op essentiële punten af te wijken van wat reeds in de vraagpuntennotitie is vastgelegd. Het daarin ontwikkelde (ruimtelijke) beleid op de verschillende beleidsterreinen blijkt een hoge mate van continuïteit en onderlinge samenhang te vertonen. Hierop voortbouwend blijkt het ook goed mogelijk eenduidige keuzen m.b.t. bijvoorbeeld de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Geldermalsen en Beesd te adviseren. Daarmee is niet gezegd dat de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot 2015 wordt 'dichtgespijkerd'. De structuurvisie is primair bedoeld als ruimtelijk toetsings- en uitwerkingskader voor de (middel)lange termijn. Het is een plan op hoofdlijnen, waarin de essentiële keuzen m.b.t. de toekomstige ruimtelijke ont-

5 Inleiding wikkeling worden gemaakt. Voor de korte termijn gaat het om concrete ruimtelijke projecten, voor de langere termijn gaat het meer om het aangeven van richtingen op basis van een globale maar integrale afweging. Een preciezer invulling kan in een later stadium plaatsvinden. Zo worden in het laatste hoofdstuk (programma en fasering) onderzoeksvoorstellen m.b.t. een aantal projecten geformuleerd. Daarbij is het primaire doel van deze onderzoeken niet de betreffende projecten weer ter discussie te stellen, maar ze nader uit te werken en te faseren en - zo nodig - aan een haalbaarheidstoets te onderwerpen. De flexibiliteit in de visie dient dus groot te zijn. Waar nodig wordt gekozen, waar mogelijk worden beslissingen doorgeschoven nadat de marges waarbinnen toekomstige besluiten zich dienen te bewegen zijn aangegeven. Dit houdt in dat de structuurvisie wel het jaar 2015 als planhorizon heeft, maar dat herziening en bijstelling van de visie naar aanleiding van actuele ontwikkelingen tot de mogelijkheden behoort. Bureau Nieuwe Gracht heeft in juni 1996 het concept voor de structuurvisie aan het College van B&W aangeboden. Daaraan voorafgaand had reeds een presentatie en een eerste bespreking in een raadscommissie plaatsgevonden. Het College besloot de concept-visie aan te houden totdat de resultaten bekend zouden zijn van een verkeerskundig onderzoek naar nut en noodzaak van een tweede Lingebrug in de kern Geldermalsen t.b.v. een verkeersstructuur waarbij de verkeersoverlast door de Rijksstraatweg in het centrum aanzienlijk zou afnemen. Het was niet op voorhand uit te sluiten dat de conclusies uit dit onderzoek aanleiding zouden kunnen zijn tot heroverweging van voorstellen uit de concept-structuurvisie. In de zomer van 1997 heeft het bureau Goudappel Coffeng het rapport "Verkeersstructuurplan" uitgebracht. In dezelfde tijd is ook het provinciale "Uitvoeringsprogramma woningbouw 1997" uitgebracht met daarin de provinciale contingententoewijzing voor de gemeenten op basis van het streekplan van De gemeente krijgt hierin minder woningen toebedeeld dan tijdens het opstellen van de concept-structuurvisie begin 1996 wenselijk èn aannemelijk werd geacht. Dit alles was in januari 1998 voor het College van B&W aanleiding bureau Nieuwe Gracht het volgende te vragen: a. het concept van 1996 te toetsen op het verkeersonderzoek en de provinciale contingenten en - zo nodig - de visie aan te passen; b. een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de (globale) lange termijn structuurvisie en een programma voor de korte termijn door dit laatste in een apart 'epiloog' op te nemen; c. en een voorstel te doen voor een communicatieplan voor een openbare discussie met bewoners en organisaties over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Regelmatig actualiseren van het korte termijn actieprogramma uit de structuurvisie in de vorm van een tussenbalans zou hiervoor de spil moeten vormen. De toetsing op het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng en de provinciale contingenten heeft niet geleid tot essentiële wijzigingen in de uitgangspunten en de ruimtelijke hoofdstructuur voor Geldermalsen. Wel is de planfasering (licht) aangepast en kan gesproken worden van een betere verkeerskundige hoofdstructuur t.o.v. het concept uit Het communicatieplan en de op geel papier gedrukte epiloog kunnen beschouwd worden als een welkome aanvulling op het eerdere concept. 3

6 Inleiding 4 Dat met het uitbrengen van de Nota gewacht is tot het vroege voorjaar van 1999 vindt zijn oorzaak in de wens grondspeculatie in de gemeente te voorkomen. Gebruik van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten biedt hiertoe mogelijkheden. Het College heeft daarom besloten bestuurlijke behandeling van de visie te laten samenvallen met de Gemeentelijke besluitvorming over toepassing van het voorkeursrecht. Dit bood tevens de gelegenheid de epiloog te actualiseren tot en met De concept-structuurvisie, het advies van Nieuwe Gracht aan het gemeentebestuur van Geldermalsen, is in het voorjaar van 1999 onderwerp geweest van een overleg- en inspraakprocedure. De visie is met een verzoek om een reactie verstuurd naar een aantal relevante instanties en is met de bevolking bediscussieerd op een tweetal inspraakavonden. Verslag van de overleg- en inspraakprocedure is gedaan in de Nota van Beantwoording (september 1999). In deze nota is ook aangegeven welke wijzigingen n.a.v. de binnengekomen reacties zijn voorgesteld t.o.v. de concept-visie. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de nu voorliggende visie, die door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 definitief is vastgesteld. Voor alle duidelijkheid: een structuurvisie heeft geen formeel-juridische status, zoals het bindende bestemmingsplan. Het dient beschouwd te worden als een politiek-bestuurlijk besluit, waarin het gemeentebestuur aan de burgers van Geldermalsen en aan ander belanghebbenden duidelijk maakt hoe het denkt de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen vorm te geven en in te passen in een samenhangende structuur. De opbouw van de structuurvisie is als volgt: in hoofdstuk 2 wordt het bovengemeentelijk beleidskader kort samengevat, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het nieuwe streekplan Gelderland. In hoofdstuk 3, de bouwstenen, worden de huidige situatie, de uitgangspunten en de verwachte toekomstige ontwikkelingen m.b.t. de verschillende relevante beleidssectoren geschetst. In hoofdstuk 4, de ruimtelijke hoofdstructuur, wordt met behulp van de bouwstenen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Geldermalsen ontvouwd. Dit is het hoofdstuk waar afweging en integratie plaatsvinden en keuzen worden gemaakt. De snelle lezer dient voor een goed begrip van de structuurvisie in ieder geval dit hoofdstuk te lezen. In hoofdstuk 5 vindt de uitwerking plaats van de ruimtelijke hoofdstructuur naar de plankaart. De verschillende projecten worden afzonderlijk beschreven. In het laatste hoofdstuk worden de projecten globaal samengevat in een programma en in de tijd gefaseerd. Het gele katern 'de epiloog' bevat actuele beleidsbeschouwingen, geeft een beeld van de uitvoering van relevante projecten (met name woningbouw) sinds 1995 en beschrijft het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Hierin wordt ook voorgesteld om elke twee jaar de voortgang van de uitvoering te evalueren en na elke gemeenteraadsverkiezing een publiek debat te organiseren over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente a.h.v. een uitgebreidere tussenbalans. Wij hopen dat u deze structuurvisie met evenveel genoegen zult lezen als waarmee wij hem hebben opgesteld. De gemeenteraad van Geldermalsen, 28 september 1999 Wim Keijsers / Jan Willem Tap (Bureau Nieuwe Gracht)

7 De onderlegger (Bron: Topografische kaarten 1:25.000) Gemeentegrens Geldermalsen KM Structuurvisie Geldermalsen

8 Kaart 1.1 Bestaande situatie Gemeentegrens Woongebied Water Bedrijventerrein Spoorweg Gepland tracé Betuwelijn Subregionaal voorzieningencentrum Park en bos N Rijksweg Uiterwaard E R E G U L I E R Regionale weg Oeverwal E D i e f d i j k D A 2 Mariënwaerdt KM Structuurvisie Geldermalsen Korne N 327 RHENOY Betuwestrand Beesdsche Veld BEESD Linge Noordenhoek TRICHT BUURMALSEN Rijnstraat ACQUOY GELLICUM RUMPT ENSPIJK De Rotonde DEIL N 327 Veiling GELDERMALSEN (Toekomstige) randweg Leeuwenstein Kalenberg Hondsgemet Rijksstraatweg Vuilstortplaats N 327 A 15 METEREN Blankertseweg A 15 A 2

9 2 Geldermalsen in groter verband 2.1. Rijk en provincie Rijksbeleid Met enige regelmaat publiceert en herziet het rijk zijn beleid op een veelheid van beleidsterreinen. Het gaat dan zowel om integrale (zoals de ruimtelijke ordening) als sectorale beleidsterreinen (zoals milieu, natuur en verkeer & vervoer). De belangrijkste komen hieronder kort aan de orde. Met de Vierde Nota Extra (VINEX, PKB december 1993) beoogt de regering de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland voor het komende decennium te sturen. Het rijk streeft naar bundeling van de verstedelijking, niet alleen in de stadsgewesten, maar ook in de landelijke gebieden. De motieven hiervoor zijn: ondersteuning van het stedelijk draagvlak; beperking van de groei van de mobiliteit; zodanige situering van wonen, werken en voorzieningen dat fiets en openbaar vervoer optimaal gebruikt kunnen worden en tegengaan van verdere verstedelijking van het landelijk gebied. Voor het landelijk gebied zijn koersen uitgezet met verschillende accenten op natuur, landbouw en recreatie en de mate van functiemenging. Ook zijn specifiek open gebieden aangegeven waar verstedelijking niet of slechts onder strikte voorwaarden mogelijk is. De provincies wordt gevraagd in hun ruimtelijk beleid de kernen in de open gebieden aan te wijzen die een regionale opvangtaak dienen te vervullen. 7

10 Geldermalsen in groter verband 8 De gemeente Geldermalsen ligt in de Centrale Open Ruimte van Groene Hart en westelijk Rivierengebied, waarvoor het restrictief beleid t.a.v. verstedelijking geldt. Daaromheen is de Stedenring Centraal-Nederland gelegen (stadsgewesten en stedelijke knooppunten, waaronder Arnhem-Nijmegen), waarvan de gemeente uiteraard geen deel uitmaakt. Wel ligt de gemeente volgens het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) aan een knooppunt van hoofdtransportassen: A15 en Betuwelijn tussen Rijnmond en Ruhrgebied en A2 en spoorlijn tussen Amsterdam en Maastricht. In het Lingegebied geldt de groene koers, waarin de natuur richtinggevend is. Voor de komgronden geldt de blauwe koers, de verbrede plattelandsontwikkeling, waarin naast een optimale ontwikkeling van de landbouw ook ruimte is voor natuur en recreatie. In het Structuurschema Groene Ruimte wordt het rijksbeleid voor het landelijk gebied samengevat. Belangrijke punten hieruit zijn: de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) is uitgangspunt. In het Lingegebied worden cultuur- en natuurrecreatie in onderlinge samenhang versterkt en wordt de grote watersport adequaat gereguleerd. De natuur krijgt hier overigens een belangrijk accent. Natuur: het buitendijkse gebied van de Linge (van Arkel tot Geldermalsen), de Diefdijk en de Regulieren maken deel uit van de Ecologische Hoofd-structuur (EHS). Het gebied van de Regulieren is opgenomen op de indicatieve overzichtskaart Verdroogde gebieden. Landschap: Linge en directe omgeving zijn onderdeel van het bestaand nationaal landschapspatroon, waarbij behoud en herstel van landschappelijke kwaliteit wordt nagestreefd. Het meest westelijke deel van de gemeente (Linge/Diefdijk) valt binnen de begrenzing van het Groene Hart. Thema Nat Nederland: de Linge is kern- en natuurontwikkelingsgebied, waarin de waterrecreatie inpasbaar is. Het benedenstroomse deel van de Linge (vanaf de stuw bij Geldermalsen) en de Korne worden gerekend tot het basistoervaartnet. Landinrichting: de Mariënwaerdt en de komgronden ten zuiden van de Linge komen in aanmerking voor ruilverkaveling met een administratief karakter. Het rijksbeleid is samengevat op kaart Geldermalsen ligt aan een knooppunt van hoofdtransportassen; hier de A15.

11 Kaart Rijksbeleid Hoofdtransportas WEG Hoofdtransportas RAIL-personenvervoer Hoofdtransportas RAIL-goederenvervoer Hoofdtoervaartnet Ecologische Hoofdstructuur EHS Bestaand Nationaal Landschapspatroon Ruilverkaveling met administratief karakter Grens Groene Hart KM Structuurvisie Geldermalsen

12 Geldermalsen in groter verband 10 Provinciaal beleid De provincie Gelderland heeft een samenhangende en gelijktijdige herziening van het beleid m.b.t. de ruimtelijke ordening, het milieu en de waterhuishouding uitgevoerd. In september 1996 zijn streekplan, milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan door Provinciale Staten vastgesteld. Het streekplan Gelderland is een strategisch plan voor de periode tot 2005, d.w.z. een kader voor verdere ontwikkeling en uitwerking, maar bevat ook een perspectief tot De provincie verplicht zich het plan (in samenwerking met betrokken gemeenten) nader uit te werken t.a.v. ondermeer de regionale opgave voor woningbouw, bedrijventerrein, openbaar vervoer en de Betuwelijn. De ruimtelijke zonering uit het streekplan steunt op drie beleidskaders: benutten van de potenties van de ruimtelijk-economische hoofdstructuur; zoneren van het landelijk gebied in hoogdynamische (intensieve landbouw en recreatie) en laagdynamische gebieden (grondgebonden landbouw, bos & natuur, extensieve recreatie èn gebiedsgericht water- en milieubeleid) duurzame stedebouw (bundelen, sturen mobiliteit, milieuvriendelijk bouwen). Gelderland neemt economisch een sterke (inter)nationale positie in. De ontwikkelingspotenties, met name op de stedenring, dienen benut te worden, overigens zonder de kwaliteiten waarop deze gebaseerd zijn (zoals de goede ontsluiting en het vele groen en water) aan te tasten. Tegelijkertijd ligt Gelderland ook op de Groene Ring van Groene Hart, Rivierengebied en Veluwe waar toeristischrecreatieve potenties benut kunnen worden. In de gebiedsgerichte beleidsbeschrijving voor het Westelijk Rivierengebied constateert de provincie een spanning tussen de economisch strategische ligging en de ligging in de Groene Ring (of de Centrale Open Ruimte uit het rijksbeleid). Dit leidt tot de volgende strategische keuzen: Beheerste en selectieve benutting van verstedelijkingspotenties. De provincie verwacht tijdens de streekplanperiode nog enige (woon)overloop uit andere provincies, maar hoopt dat dit een aflopende zaak is als de VINEX-locaties van de grond komen. Voor de gehele regio zal de woningvoorraad in de periode 1995 t/m 2004 met circa woningen dienen toe te nemen, waarbij het aandeel van de regionale kernen (Tiel/Geldermalsen, Culemborg, Zaltbommel en Druten) minstens gelijk dient te blijven. Gezien de functie die Tiel/Geldermalsen en Culemborg tevens vervullen voor de opvang van de overloop, moet het aandeel van de kernen met een regionale opgave zelfs nog geleidelijk toenemen. Voor de periode schat de provincie de behoefte in de regio op woningen. Tiel wordt beschouwd als regionale kern waar de potenties van de A15 benut kunnen worden. Omdat de gemeente in de loop van de planperiode tegen zijn ruimtelijke grenzen aanloopt, moet Tiel dit overigens samen doen met Echteld (bedrijventerrein Medel) en de subregionale kern Geldermalsen, waar als gevolg van de ligging aan de raillijn Utrecht-Den Bosch extra woningbouw en kantoorontwikkeling nabij het station mogelijk wordt (mede ten behoeve van een beperkte opvangtaak voor de gemeenten Lingewaal en Neerijnen). Uitbreiding van het bedrijventerrein t.b.v. de lokale bedrijvigheid (maar zo nodig ook als tijdelijke ondersteuning van de Tielse taak) is voorzien nabij de Hoge Weide-zuid.

13 Geldermalsen in groter verband Natuurbehoud en -ontwikkeling is gepland in het buitendijkse gebied (uiterwaarden), langs de Diefdijk en in de Regulieren. Extra moeras- en bosontwikkeling vereisen overigens een verbetering van de waterkwaliteit en -huishouding. Agrariërs in deze gebieden kunnen een extra inkomen halen uit natuurontwikkeling en kleinschalige recreatie. Daarnaast wordt in het kader van de provinciale EHS een ecologische verbinding voorzien vanaf Deil via de Linge naar Liende bij de Neder-Rijn. Melkveehouderij en fruitteelt zijn de hoofdfuncties voor het binnendijkse landelijke gebied (komgronden en oeverwallen). Nieuwvestiging van intensieve veehouderij wordt geweerd. Recreatie en toerisme worden vooral gestuurd naar een verdere ontwikkeling van routegebonden activiteiten (wandelen, fietsen, varen) voor het beleven van het landschap en de historische steden. Als speciaal aandachtspunt geldt de Hollandse Waterlinie. Aanleg van nieuwe verblijfsrecreatiecomplexen in kwetsbare gebieden wordt afgewezen; bestaande kunnen hoogstens 10% (met een maximum van 2 ha.) uitbreiden. Op kaart is voor het grondgebied van de gemeente Geldermalsen het ruimtelijk beleid van de provincie weergegeven Conclusies Rijk en provincie leggen de komende tien jaar in hun beleid voor het westelijk rivierengebied het hoofdaccent op de kwaliteiten van het buitengebied: natuur, landbouw, een open en karakteristiek rivierenlandschap, en recreatie die gericht is op beleving van het landschap en de vele historische gegevenheden. Verstedelijking (wonen, bedrijvigheid, voorzieningen) is primair gericht op de eigen behoefte en wordt geconcentreerd in enkele (sub)regionale kernen, waaronder Geldermalsen. Dit beleid zal ook voor de langere termijn blijven gelden. Rijk en provincie constateren tevens dat de verstedelijkingsdruk op het gebied groot is en in feite alleen tegengegaan kan worden als in de Randstad en de overige delen van de Stedenring op tijd voldoende ruimte van hoge kwaliteit ter beschikking komt. De gemeente Geldermalsen conformeert zich aan dit beleid van de hogere overheden en hanteert het als uitgangspunt voor de eigen structuurvisie. Dit betekent dat het beleid primair gericht is op het huisvesten van de eigen bevolking uit dit deel van het rivierengebied en op het uitgeven van bedrijventerrein, primair gericht op de behoefte van lokale bedrijven en nieuwe bedrijven die passen in het gemeentelijke profiel. Hierbinnen is ruimte voor het vervullen van een beperkte opvangtaak t.b.v. de gemeenten Lingewaal en Neerijnen. Alleen in de omgeving van het station Geldermalsen wordt de mogelijkheid opengehouden dat zich daar niet-lokale kantoren en kantoorachtige bedrijvigheid kunnen vestigen, temeer omdat het station van Geldermalsen is opgenomen in het landelijke project Randstadspoor en aangemerkt wordt als een potentieel transferium (MIT ). 11

14 Kaart Provinciaal beleid Uitbreidingsrichting wonen / werken (indicatief) (streekplan Gelderland, sept. 1996) Kern, deel uitmakend van ruimtelijk-economische hoofdstructuur Stedelijk kerngebied Betuwelijn (PKB) Natuur Landbouw - natuur/waardevol landschap Landbouw Ecologische verbindingszone Weidevogelgebied Karakteristieke kom Essen / oude bouwlanden KM Structuurvisie Geldermalsen

15 3 Bouwstenen 3.1. Vooraf Het gemeentelijk beleid m.b.t. de meeste sectoren ligt bij het opstellen van de visie al min of meer vast. De vraagpuntennotitie, die in februari 1996 in de gemeenteraad is behandeld, geeft hiervan een goede samenvatting en diende als grondslag voor de op te stellen structuurvisie. De visie conformeert zich overigens niet blindelings aan de uitgangspunten en cijfers uit deze notitie. De termijn waarover de structuurvisie uitspraken gaat doen is in veel gevallen langer dan bij het huidige sectorbeleid het geval is en - belangrijker nog - die visie zal ook de ruimteclaims en effecten die voortvloeien uit het beleid per sector onderling moeten afwegen. Dit kan leiden tot voorstellen voor aanpassing of aanscherping van het huidige beleid. Voordat tot afweging en integratie kan worden overgegaan dienen eerst kwalitatieve en kwantitatieve beschouwingen per sector geleverd te worden: de bouwstenen waarmee de uiteindelijke visie wordt opgebouwd. Per beleidssector (wonen, werken, verkeer, voorzieningen en buitengebied) wordt de meest waarschijnlijke en/of meest wenselijke toekomstige ontwikkeling geanalyseerd en in een programma en een kaartbeeld vertaald. De kaartbeelden bevatten vaak zoekgebieden die meer ruimte bieden dan op basis van het programma nodig is. Hiervoor zijn twee redenen: Elke prognose, zeker voor de langere termijn is met grote onzekerheden omgeven. Onvoorziene (externe) omstandigheden kunnen nopen tot een wijziging van de uitgangspunten die aan een prognose ten grondslag liggen. Zeker t.a.v. woningbouw en bedrijventerrein dient hiermee rekening gehouden te worden. 13

16 Bouwstenen 14 In de op te stellen visie dient dus rekening gehouden te worden met een zekere mate van flexibiliteit. Tevens dienen de meest wenselijke ontwikkelingsrichtingen en bijhorende voorwaarden aangegeven te worden in het geval belangrijke wijzigingen in het beleid en de kwantitatieve grondslagen optreden. Geen van de sectorbeschrijvingen is overigens puur sectoraal. Een eerste afweging met andere sectoren, bijvoorbeeld het (ruimtelijk) bepalen van de zoekgebieden voor nieuwe verstedelijking aan de hand van ontsluiting en landschap, vindt uiteraard in dit hoofdstuk al plaats. Hiermee wordt voorkomen dat in de structuurvisie zelf allerlei ruimtelijke keuzen aan de orde worden gesteld, die eigenlijk al lang geen keuze meer zijn. Het hoofdstuk eindigt met een beschouwing over ruimtelijke kwaliteit en identiteit, een invalshoek die alles te maken heeft met een duurzame, effectieve en aantrekkelijke ruimtelijke inrichting van Geldermalsen. In deze paragraaf komen criteria aan de orde die bij het opstellen van de structuurvisie sturend voor de situering en de inrichting van (nieuwe) stedelijke functies zijn Bevolking en wonen Voor het nieuwe streekplan Gelderland heeft de provincie de bevolkings- en woningbouwprognoses geactualiseerd. Voor de Regio Rivierengebied, en daarmee ook de gemeente Geldermalsen, geldt als uitgangspunt dat de toekomstige woningbehoefte bepaald wordt volgens het principe van migratiesaldo 0, d.w.z. dat per saldo het vertrek van bewoners gecompenseerd mag worden met vestiging van nieuwe bewoners van elders. Daarnaast accepteert het streekplan nog een beperkte taakstelling voor Rivierenland in de opvang van de (spontane) overloop uit de Randstad, waarvoor in de opvangkernen (Culemborg, Geldermalsen/Tiel, Zaltbommel en Druten) gebouwd moet worden. In totaal dient de woningvoorraad toe te nemen met ca woningen in de periode 1995 tot en met 2004 en 7200 woningen tussen 2005 en De (sub)regionale kernen moeten hun aandeel in de regionale bouwtaakstelling minstens handhaven. Tiel/Geldermalsen en Culemborg mogen i.v.m. de overloop in principe hun aandeel zelfs wat vergroten. In de structuurvisie wordt het provinciale woningbouwbeleid gevolgd omdat dit nauw aansluit bij het gemeentelijke uitgangspunt: bouwen conform migratiesaldo 0 en een beperkte extra toename t.b.v. de overloop. In de praktijk zou dit neer op dienen te komen op minimaal een voortzetting van het gemeentelijke aandeel dat in het recente verleden ca. 14,5% bedroeg van de regionale bouwtaak. De meest recente contingententoewijzing van de provincie per blijft hier overigens onder, nl. met een aandeel van ruim 13%. De indicatieve en afgeronde behoefte- en bouwcijfers in tabel zijn op dit provinciale programma gebaseerd, maar worden in de structuurvisie als een ondergrens beschouwd, als het minimum-programma dat de gemeente de komende decennia wil realiseren. De tabel geeft ook een indicatie van de verdeling van de woningbouwtaakstelling over de verschillende kernen. Dit is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In het recente verleden heeft de gemeente hiervoor beleid ontwikkeld, dat wordt voortgezet. De gemeente zet in op een twee-kernenbeleid (Geldermalsen en een beperkte taak voor Beesd) om redenen van bereikbaar-

17 Bouwstenen GELDERMALSEN t/m t/m t/m 14 Woningbouwprogramma eigen behoefte en beperkte overloop vervanging totaal bouwtaak Verdeling per kern Geldermalsen Beesd overige kernen * ca. 150 Tabel Prognose woningbehoefte en indicatieve verdeling over de kernen * Dit is een indicatie van het totaal. Maatwerk, passend binnen de ruimtelijke structuur van de verschillende kernen, is noodzakelijk. heid en voorzieningenpeil, waarbij het overigens de vraag is of dit beleid, gezien de beperkte groeimogelijkheden bij Beesd, voor de lange termijn valt vol te houden. De nota De woningbouw verdeeld over de kernen tot het jaar 2010 (BRO 1989) heeft ten grondslag gelegen aan de toedelingen. Het programma tot 2010 is doorgetrokken tot 2015 en de reeds gerealiseerde voorraadtoename in de periode tot 1995 is hierop in mindering gebracht. Uit de tabel blijkt dat als gevolg van het twee-kernenbeleid en de bescherming van het Linge-landschap de overige kernen tezamen een (zeer) geringe groei van de woningvoorraad zullen kennen. In een overkoepelende structuurvisie is het niet zinvol gedetailleerd aan te geven waar, hoeveel en wanneer nog woningen gebouwd zullen worden in de overige kernen. De herziening van de betreffende bestemmingsplannen, ondermeer in het kader van het PIP, vormt daarvoor een geschikter kader. Daar kan afgewogen worden waar eventueel kleinschalige toevoegingen, die geen schade toebrengen aan het aantrekkelijke dorpsbeeld en de landschapskarakteristieken, gelocaliseerd zouden kunnen worden. Kaart geeft een beeld van het zoekgebied tot 2015 en de mogelijke woningbouwlocaties daarbinnen. In de structuurvisie zullen dus de bouwmogelijkheden in de kernen Geldermalsen en Beesd een centrale rol spelen. Een eerste vergelijking van de indicatieve bouwcijfers met de nu bekende beschikbare capaciteit in deze twee kernen levert het volgende op. In de kern Geldermalsen gaat het om Kalenberg, dat recent in ontwikkeling is genomen en de potentiële locaties Hondsgemet en het Spijk. Als uitgegaan wordt van een bruto dichtheid van 20 woningen/ha. zal tot 2015 in Geldermalsen behoefte zijn aan 2000/20 = ca. 100 ha woningbouwterrein. Inclusief bovenwijkse groenvoorzieningen, geluidhinderzones, voorzieningen 15

18 Kaart Zoekgebieden Gemeentegrens Bebouwd gebied Water Spoor Rijksweg Provinciale weg Bebouwd gebied in ontwikkeling Karakteristieke kern in landschap (geen/beperkte uitbreiding) Primair zoekgebied verstedelijking Mogelijke uitbreidingsrichting 4 Bos en park Uiterwaarden KM Structuurvisie Geldermalsen

19 Bouwstenen e.d. moet het zoekgebied duidelijk ruimer gedefinieerd worden, om daarbinnen m.b.t. de locaties nog enige keuzevrijheid en flexibiliteit over te houden. In het Spijk tussen Tricht en Buurmalsen kan ruim 50 ha. benut worden. In Kalenberg tussen spoor, Rijksstraatweg en de bebouwing van Meteren is ca. 40 ha. beschikbaar. Hondsgemet tussen Rijksstraatweg, spoor, Randweg en Blankertseweg biedt maximaal 75 ha. ruimte, over de Blankertseweg tot op 300 m. afstand van de Betuwelijn is eventueel nog 25 ha. te benutten. Tezamen meer dan voldoende om met behoorlijke speelruimte aan de behoeftecijfers te voldoen. Er is zelfs sprake van zo'n overcapaciteit dat een van de twee potentiële locaties zou kunnen afvallen. In hoofdstuk 4, de ruimtelijke hoofdstructuur, vindt de afweging plaats tussen Hondsgemet en het Spijk. In Beesd bedraagt de plancapaciteit van het plan Middengebied 125 woningen. Voor zo'n woningen moet dus nieuwe capaciteit gevonden worden. Mogelijkheden zijn de uiterwaarden (Beesd-Zuid) en het Beesdsche Veld tussen bestaande bebouwing, dr. A. de Kuyperweg, het Betuwestrand en de Parkweg (Beesd-Noord). Daarna zijn de mogelijkheden voor woningbouw in aansluiting op de bestaande kern uitgeput. Het maximale bouwcijfer van 275 woningen betekent bij een dichtheid van 20 woningen/ha. een behoefte van ca 15 ha., een omvang die zowel in Beesd-Noord als Beesd-Zuid in principe beschikbaar is. De nadere afweging hiertussen vindt plaats in hoofdstuk 4. Indien de gemeente Geldermalsen een aanzienlijk hoger aandeel in de regionale taakstelling zou nastreven of accepteren dan in het verleden het geval was, zal het duidelijk zijn dat deze aantallen voor het overgrote deel bij de kern Geldermalsen gebouwd zullen moeten worden. Als uitgegaan zou worden van een aandeel van bijvoorbeeld 17,5% wordt de bouwtaak voor Geldermalsen verhoogd met ca. 400 woningen. Indien uitgegaan zou worden van een aandeel van 20% (op zich verdedigbaar vanuit de ruimtelijke ligging van de kern t.o.v. belangrijke achterlandverbindingen) wordt de bouwtaak ca. 800 woningen hoger. De capaciteit bij Geldermalsen is zodanig dat, zelfs indien de gemeente een 20% aandeel in de regionale taakstelling op zich zou nemen (leidend tot een bouwtaak van 2800 woningen voor de kern Geldermalsen), dit nog gerealiseerd zou kunnen worden ten zuiden van de Linge. Het Spijk hoeft dus nog niet aan snee te komen, maar dan is de koek wel zo goed als op. De beschikbare capaciteit biedt dus voldoende speelruimte. Kwantitatieve behoeftecijfers voor zo n lange periode zijn overigens met grote onzekerheden omgeven en dienen vooral als een indicatie opgevat te worden. Regelmatige bijstelling van de cijfers èn het bijhouden van de feitelijke marktvraag zullen het bouwtempo moeten bepalen. Daarbij moet wel bedacht worden dat, ook in het geval van een inzakkende woningvraag in de Randstad, Geldermalsen vanwege de goede bereikbaarheid, de aantrekkelijke omgeving en relatief lage prijzen aantrekkelijk blijft voor vestiging van buitenaf. Bij het bepalen van de kwalitatieve vraag spelen drie aspecten een hoofdrol: Huisvesten van de eigen behoefte betekent dat een deel van de woningbouw in de goedkope huur- (< ƒ700,-/maand) of koopsector (< ƒ ) gerealiseerd moet worden. Met het huidige volkhuisvestingsinstrumentarium is dit nauwelijks meer mogelijk. Voor de goedkope vraag zal dus vooral gebruik gemaakt moeten worden van de bestaande goedkope voorraad. Daarnaast zal ernaar gestreefd moeten worden in ieder geval een deel van de nieuwbouw in een betaalbare prijsklasse te realiseren. Ondanks de diverse vraag manisfesteert het kwalitatieve tekort in vergelij- 17

20 Bouwstenen 18 king tot de totale voorraad zich met name in die woningen die voor de categorieën alleenstaanden en ouderen geschikt zijn. De nieuwe bewoners van buiten zoeken vooral woonruimte in de midden- en dure prijsklasse: tweekappers en vrijstaande huizen met behoorlijke tuin maken hiervan een substantieel deel uit. Inspelen op deze markt betekent dat de gemiddelde bebouwingsdichtheid naar beneden wordt gedrukt. Samenvattend Minimaal voortzetting van het aandeel van de gemeente Geldermalsen in de regionale woningbouwtaakstelling betekent de bouw van zo'n 2500 woningen tussen 1995 en Het restrictieve woningbouwbeleid m.b.t. de kleine kernen wordt gehandhaafd, zodat het overgrote deel (ca woningen) bij de Met de bouw van de wijk Kalenberg is in het voorjaar van 1996 begonnen. kern Geldermalsen gerealiseerd zal moeten worden. Kalenberg en de potentile locaties het Spijk en Hondsgemet bieden zoveel capaciteit dat een nadere afweging tussen het Spijk en Hondsgemet nodig blijft. In Beesd is in principe voldoende capaciteit aanwezig om aan de taakstelling in het kader van het tweekernenbeleid te kunnen voldoen. Ook hier zijn ruimtelijke keuzen noodzakelijk Verkeer en vervoer Eeuwenlang waren de verkeersstromen in het Rivierengebied voornamelijk oostwest gericht over de wegen op de hooggelegen oeverwallen van de grotere en kleinere rivieren. Zeker in de winter, als de komgronden in onbegaanbare moerassen waren veranderd en het per boot oversteken van de grote rivieren niet zonder gevaar was, lag het noord-zuid verkeer zo goed als stil. Utrecht, hemelsbreed nog geen 30 km. ver, was dan onbereikbaar. Pas na de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch en vooral na de aanleg van de A2 kon het noordzuid verkeer spectaculair gaan groeien. De traditionele gerichtheid op plaatsen als Tiel, Leerdam en Gorinchem verschoof, zeker bij de nieuwkomers in Geldermalsen, meer en meer richting Utrecht. Van de huidige forensen in Geldermalsen (50% van de beroepsbevolking) gaat ruim de helft via A2 en spoorlijn naar Utrecht en verder. 10% gaat naar Culemborg, 10% richting Den Bosch, 10% via de A15 (en een enkeling per spoor) richting Gorinchem en een kleine 15% (A15 en spoor) naar Tiel en verder.(1) Kortom 60% in noordelijke richting en de rest wordt keurig verdeeld over de overige drie windstreken. De geschiedenis en de recente veranderingen weerspiegelen zich in de huidige verkeersstructuur van Geldermalsen (zie kaart ). De gemeente is aange-

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

Woningbouwlocaties Oosterhout

Woningbouwlocaties Oosterhout Woningbouwlocaties Oosterhout Maak even een stap terug in de tijd en beredeneer zoals de provinciebestuurders/stadbestuurders toendertijd (1990) redeneerde op het feit dat er in 20 jaar tijd 4500 woningen

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Bestemmingsplan : Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Datum vaststelling raad : 29

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland Ing. 10 februari 2017 PS2017-84 2017-002711 PS 12 april 2017 datum: 31 jan 2017 van: Joa Maouche, Statenlid GroenLinks

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN Concept PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTITIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN DECEMBER 2004 1. Doel en Aanleiding In haar brief van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG 12 januari 2016 drs. Fokke de Jong Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht 030 693 60 00 info@atrive.nl www.atrive.nl KvK: 31042832

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Locatie: De dorpsschool wordt gesitueerd op de hoek van de Bremlaan en

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Daendelsweg -Emmalaan

Daendelsweg -Emmalaan Daendelsweg -Emmalaan Informatieavond - 9 maart 2016 H.W. Daendels Koningin Emma Indeling van de avond Ontvangst met koffie en thee Opening door Susanne Van der Putt, voorzitter Welkom door Johan Kruithof,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Saneren oversteken N48 bladzijde 1/9

Saneren oversteken N48 bladzijde 1/9 Saneren oversteken N48 bladzijde 1/9 Gemeente De Wolden Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe Gemeente Hardenberg Gemeente Ommen Provincie Overijssel Saneren oversteken N48 bladzijde 2/9 Aanleiding De rijksweg

Nadere informatie

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 10 december 2015 Rian Snijder Inhoud van de presentatie - Aanleiding en doel - Samenvatting

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Inspiratieboek beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Datum 9 november 2011 Inhoud Pagina Toelichting 1 Aanpak 2 Analyse ruimte 3 Analyse verkeer 4 Integrale visie 5 Drie oplossingsrichtingen

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen

Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen Wat zijn de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig perspectief van Landje van Van Riessen, Bispinckpark en Dr. Dirk Bakkerlaan? De ontwikkelingen

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie College 23 augustus 2016 Financieel Juridisch. Gemeenteraad

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie College 23 augustus 2016 Financieel Juridisch. Gemeenteraad *Z00FD4135EA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\374 Behandelend ambtenaar A.W.M. van den Dungen Zaaknummer Z.16-16659 Datum: 15 augustus

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Verslag Ontwerperscafé Dijken Rivierenland 25 mei 2016

Verslag Ontwerperscafé Dijken Rivierenland 25 mei 2016 Verslag Ontwerperscafé Dijken Rivierenland 25 mei 2016 Inleiding Veilig Verkeer Nederland heeft een meldpunt voor verkeersonveilige situaties. Burgers kunnen verkeerservaringen op het meldpunt registreren.

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE MOLENSLOOT DE LIER CARRÉ HERZIEN PRESENTATIE INFORMATIE-AVOND DE LIER 29 MAART 2007

STRUCTUURVISIE MOLENSLOOT DE LIER CARRÉ HERZIEN PRESENTATIE INFORMATIE-AVOND DE LIER 29 MAART 2007 STRUCTUURVISIE MOLENSLOOT DE LIER CARRÉ HERZIEN PRESENTATIE INFORMATIE-AVOND DE LIER 29 MAART 2007 Informatiebijeenkomst structuurvisie Molensloot De Lier Welkom De Lier, 29 maart 2007 Informatiebijeenkomst

Nadere informatie

1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040

1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 Kassencomplex Oudendijk Juni 2015 1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Herziening 3. Beleidsmatige onderbouwing 4. Ladder

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

De Korte Vliet variant

De Korte Vliet variant De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later In de regio Holland Rijnland moeten nieuwe woningen, bedrijfslocaties en infrastructuur

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. S. Buttersman, regio Rivierenland

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. S. Buttersman, regio Rivierenland Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Regionaal Fietsprogramma Rivierenland, versie 1 oktober 2009 DATUM 28 otkober 2009 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Harlingen - Ludinga Code 071905 / 19-11-14 GEMEENTE HARLINGEN 071905 / 19-11-14 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/ LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/250805. 1 Inleiding. In het Enschedese havengebied liggen momenteel 13 woonboten, waarvan 6 in de Binnenhaven en 7 nabij de Dr Schiffstraat. In het

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Emst

Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Emst Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan Coöperatieweg 2 Emst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Inspraakreactie... 4 Nota inspraak en overleg bestemmingsplan Coöperatieweg

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4826 12bst00600 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.351 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 Inleiding Na twee

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl. Woningbehoefte voor de wijk Marickenzijde in De Ronde Venen

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl. Woningbehoefte voor de wijk Marickenzijde in De Ronde Venen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woningbehoefte voor de wijk Marickenzijde in De Ronde Venen De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie