Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag. juli 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005"

Transcriptie

1 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag juli Duitsland

2 Gearresteerd in... Duitsland Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Ministerie van Buitenlandse Zaken afdeling DCZ/CM Reclassering Nederland Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen (Bureau B&BB) Nederlandse ambassade in Berlijn Adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure.

3 Inleiding 7 1. Nederlandse instanties 9 De ambassade en de consulaten-generaal 9 Buitenlandse Zaken 10 De Nederlandse reclassering Rechtsbijstand 15 Hulp van een tolk 15 Particulier advocaat 16 Toegewezen advocaat 17 Inhoudsopgave 3. Het strafproces 19 Algemeen 19 Arrestatie 19 Ondervraging / verhoor 20 Voorlopige hechtenis 21 Vrijlating op borgtocht 22 Voorlichtingsrapport reclassering 23 Rechtszitting 25 Vonnis Rechtsmiddelen 29 Instellen hoger beroep en cassatie 29 Herziening 30 Mogelijkheden tot strafverkorting Gevangenschap 33 Algemeen 34 Plaats van detentie 34 Inkoop 34 Bezoekmogelijkheden 35 Bezoek van de ambassade of het consulaat-generaal 36 5

4 Bezoek van de reclassering 36 Correspondentie 37 Pakketten ontvangen 38 Telefoneren 38 Geld ontvangen / overmaken 38 Nederlandse lectuur 39 Geloof 39 Studiemogelijkheden 40 Sociale zorg 41 Medische zorg 42 Klachten over de behandeling 42 Vluchten 42 Arbeidsmogelijkheden 43 Sociale zekerheid 43 Gevangenisklimaat 44 Na beëindiging detentie Mogelijkheid straf ondergaan in Nederland (WOTS) 47 Adressenlijst 53 Ambassade en consulaten-generaal 53 Overige belangrijke adressen en telefoonnummers 54 Woordenlijst 59 Juridische woordenlijst 59 Lijst met afkortingen 61 Praktische Duitse zinnen 61 U bent gearresteerd in Duitsland. Nadat de ambassade of het consulaat-generaal op uw verzoek is ingelicht over uw arrestatie, krijgt u zo spoedig mogelijk bezoek van een medewerker. Dit bezoek en eventuele verdere contacten zijn erop gericht u te voorzien van informatie en om u bij te staan in deze moeilijke situatie. Houdt u er rekening mee dat het rechtssysteem en de gevangenissen in Duitsland anders zijn dan in Nederland. Deze brochure is geschreven om u en uw familie te informeren over zaken als rechtsbijstand, het strafproces, het Duitse gevangeniswezen en wat Nederlandse instanties wel en niet voor u kunnen doen. In deze brochure vindt u eerst informatie over de taken en functies van de ambassade, de consulaten, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse reclassering. Daarna volgt informatie over de situatie waarin u zich bevindt. Op de laatste pagina s van deze brochure zijn enkele Nederlandse woorden en zinnen opgenomen met een vertaling in de Duitse taal. Een arrestatie in het buitenland roept ook voor uw familieleden of andere relaties vragen op. Indien uw familie in Nederland vragen heeft kan zij, via een door u aangewezen contactpersoon, contact opnemen met de Directie Consulaire Zaken / afdeling Consulair- Maatschappelijke Zaken (DCZ/CM) van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag. Familieleden op de Nederlandse Antillen kunnen contact opnemen met Bureau Buitenlandse Betrekkingen op Curaçao. Familieleden op Aruba kunnen voor vragen terecht bij Bureau Buitenlandse Betrekkingen Aruba. Adressen, Inleiding 6 7

5 adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat-generaal in uw regio. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 De ambassade en de consulaten-generaal De Nederlandse ambassade in Berlijn is in Duitsland de officiële vertegenwoordiging van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. In Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg en München zijn er ook consulaten-generaal. Een consulaat-generaal vertegenwoordigt Nederland in andere delen van Duitsland. De ambassade en de consulaten-generaal behartigen de belangen van alle Nederlanders in Duitsland en dus ook de belangen van Nederlandse gedetineerden. Bent u gearresteerd in een bepaalde regio dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging in die regio. De adressen en telefoonnummers van de consulaten-generaal en de ambassade vindt u achter in deze brochure. Verder zijn er in Duitsland consulaten met honoraire consuls. Deze honoraire consuls zijn over het algemeen zakenlieden die naast hun normale werkzaamheden de Nederlandse belangen behartigen in een bepaald gebied. Hieronder valt ook consulaire bijstand aan Nederlandse gedetineerden. Nederlandse Instanties Duitsland heeft het Consulaire Verdrag van Wenen (1963) ondertekend. Hierin staat dat, als de gearresteerde dat wenst, de autoriteiten verplicht zijn de consulaire vertegenwoordiging van een land te informeren over de arrestatie. Het komt echter regelmatig voor dat de ambassade of het consulaat-generaal niet (tijdig) wordt ingelicht. Als u er zeker van wilt zijn dat de ambassade of het consulaat-generaal op de hoogte wordt gesteld van uw arrestatie, moet u zelf de ambassade of het consulaat-generaal schrijven of bellen. 8 9

6 De ambassade en het consulaat-generaal mogen zich volgens internationaal gebruik niet bemoeien met de rechtsgang, de schuldvraag, de bewijslast of de te bepalen strafmaat in Duitsland. In Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba wordt ook niet toegestaan dat buitenlandse vertegenwoordigingen zich mengen in de rechtsgang. Wél kan de ambassade of het consulaat-generaal toezien op een juiste toepassing van het Duitse recht. Ook kan de ambassade of het consulaat-generaal toezien op de detentieomstandigheden en erop letten dat u in ieder geval niet slechter behandeld wordt dan Duitsers in dezelfde omstandigheden. Wanneer zich hierbij problemen voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging. De ambassade of het consulaat-generaal kan bij problemen bemiddelen bij de Duitse autoriteiten. Mogelijk hebt u aan de Duitse autoriteiten laten weten geen contact te willen met de Nederlandse vertegenwoordiging. Als u op een later moment uw mening wijzigt dan kunt u dit alsnog schriftelijk kenbaar maken. Buitenlandse Zaken De ambassade en consulaten-generaal geven de arrestatie van Nederlanders in het buitenland door aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, afdeling DCZ/CM. Zij geven hierbij aan of u er prijs op stelt dat uw familieleden en/of relaties in Nederland over de arrestatie worden ingelicht. Familieleden op de Nederlandse Antillen of Aruba worden geïnformeerd door het Bureau Buitenlandse Betrekkingen op Curaçao of de Directie Buitenlandse Betrekkingen op Aruba. Ouders of voogden van minderjarigen krijgen altijd bericht over de arrestatie. U kunt één Nederlands sprekend contactpersoon in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba aanwijzen. Het ministerie houdt de contactpersoon op de hoogte van het verloop van uw detentie en eventuele bijzonderheden. Alleen uw contactpersoon kan informatie krijgen over de detentie; overige familieleden en/of relaties niet. Uw contactpersoon kan zich met vragen tot het Ministerie (Nederland), Bureau Buitenlandse Betrekkingen (Nederlandse Antillen), of Directie Buitenlandse Betrekkingen (Aruba) wenden en niet rechtstreeks tot de ambassade of het consulaat-generaal. Dit voorkomt misverstanden en bespaart hoge internationale telefoonkosten. De Nederlandse reclassering De reclassering in Nederland bestaat uit drie landelijke reclasseringsinstellingen die samenwerken: Reclassering Nederland De afdeling reclassering van het Leger des Heils De verslavingszorg van GGZ Nederland (Geestelijke Gezondheids Zorg Nederland). Samen hebben ze ruim honderd vestigingen over het hele land, waar uitvoerend werk wordt verricht. De coördinatie van de reclasseringshulp aan de Nederlandse gedetineerden en gedetineerden met een 10 11

7 geldige verblijfsvergunning voor Nederland in het buitenland, is opgedragen aan een aparte unit: het Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen (Bureau B&BB). Doel en Taken De reclassering spant zich in voor de maatschappelijke (her)inpassing van mensen die met het strafrecht in aanraking komen en daarmee voor de bevordering van de veiligheid van burgers in de samenleving. Zij voert daarvoor een aantal taken uit, zoals voorlichting en begeleiding en de organisatie en uitvoering van taakstraffen voor mensen die in Nederland met het strafrecht in aanraking komen. Sommige taken verricht de reclassering ook geheel of gedeeltelijk voor Nederlanders in het buitenland. Reclassering Nederland zet zich niet in voor Arubaanse en Antilliaanse gedetineerden die woonachtig zijn op Aruba of de Nederlandse Antillen. Onder Nederlanders worden hier ook niet-nederlanders verstaan met een geldige verblijfstitel in Nederland. De begeleiding is direct gericht op uw maatschappelijke (her)inpassing. Hieronder vallen onder meer activiteiten die te maken hebben met de terugkeer en opvang van ex-gedetineerden in de Nederlandse samenleving. Zo is het mogelijk, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, deel te nemen aan een studie- en arbeidsreïntegratieproject om uw kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. De reclassering heeft bovendien in diverse landen contact met vrijwilligers die gedetineerden een bezoek kunnen brengen. De mogelijkheden om iets te doen voor landgenoten die in het buitenland gevangen zitten, zijn uiteraard beperkt door de normen en regels die in het desbetreffende land gelden. W erkwijze Het Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen van de Nederlandse reclassering wordt over het algemeen geïnformeerd over Nederlanders die in het buitenland zijn aangehouden, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. De ambassade stuurt u namens de reclassering een brief, waarin staat wat de Nederlandse reclassering is en eventueel voor u kan doen. U kunt door het formulier in te vullen en terug te sturen laten weten of u gebruik wilt maken van de diensten van de Nederlandse reclassering. De reclassering verzamelt praktische documentatie over de strafrechtpleging, gevangenissen en hulpverleningsmogelijkheden in het buitenland. Ze kan daardoor u en uw in Nederland wonende familie en relaties informatie en advies geven. In beperkte mate verstrekt de reclassering Nederlandstalige boeken. F amilie en relaties Familieleden van gedetineerden die op de Antillen en Aruba wonen kunnen zich wenden tot de Stichting Reclassering Curaçao, Stichting Reclassering Bonaire en de Arubaanse Stichting voor Reclassering en Kinderbescherming 1961 en Dienst Justitiële Inrichtingen Bovenwinden. De adressen daarvan vindt u achter in de brochure

8 2 Wie in Duitsland is gearresteerd op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, heeft na het eerste verhoor recht op rechtsbijstand. De rechter vraagt u tijdens een eerste verhoor of u een particulier advocaat (Wahlverteidiger) wenst aan te stellen, die uzelf moet betalen, of dat u in aanmerking wilt komen voor gratis rechtsbijstand. Als u niet voldoende geld heeft, kunt u een kosteloze (pro Deo) advocaat toegewezen krijgen. Rechtsbijstand Rechtskundige adviezen kunt u in sommige deelstaten krijgen bij een rechtskundig adviseur (Rechtspfleger). Deze door de rechtbank benoemde adviseur kan ook behulpzaam zijn bij verzoeken gericht tot de rechter of officier van justitie. Deze adviseur is slechts op bepaalde dagen bereikbaar. De gevangenisadministratie kan u daarover inlichten. Het advies van de adviseur is meestal gratis. Vragen over uw rechtszaak dient u te bespreken met uw advocaat. De ambassade en het consulaat-generaal mogen en kunnen u hierover geen advies geven. Hulp van een tolk Iedere verdachte heeft recht op een tolk. Dat geldt vanaf het eerste verhoor bij de politie of de douane. Tijdens de zittingen heeft u ook recht op een tolk. Mocht u een tolk nodig hebben, dan moet u dit kenbaar maken bij uw advocaat. Voor de diensten van deze tolk hoeft u niets te betalen. De autoriteiten zijn niet verplicht documenten schriftelijk te vertalen in de taal van een gearresteerde buitenlander. Als u de inhoud van een verklaring niet goed 14 15

9 begrijpt, doet u er goed aan daarover eerst duidelijkheid te verkrijgen voordat u een verklaring ondertekent. U kunt bijvoorbeeld uw advocaat of de gevangenisautoriteiten vragen om een mondelinge vertaling. Particulier advocaat U kunt altijd een door u gekozen advocaat (Wahlverteidiger) raadplegen. De rechter moet u vóór het eerste verhoor op dit recht wijzen. U moet in dit geval over veel geld beschikken of familie en/of vrienden hebben die bereid zijn de hoge kosten van deze advocaat te betalen. De ambassade en het consulaatgeneraal kunnen eventueel een lijst met namen en adressen van advocaten verstrekken. De ambassade en het consulaat-generaal dragen geen verantwoordelijkheid voor de uiteindelijk gekozen advocaat of de wijze waarop de advocaat de verdediging voert. Het honorarium van een advocaat bepaalt u, met de nodige zorgvuldigheid, in overleg met de advocaat. Bij detentie in het buitenland neemt de Nederlandse overheid de kosten van de verdediging niet voor haar rekening. Het is ook niet mogelijk bij de overheid een geldlening aan te vragen voor het betalen van de kosten van een advocaat. U kunt een Nederlandse advocaat (op eigen kosten) als adviseur van uw Duitse advocaat inschakelen. Omdat een advocaat u alleen voor de rechtbank mag verdedigen als hij geregistreerd is in de staat waarin u bent gearresteerd, kan een Nederlandse advocaat u in Duitsland niet voor de rechtbank verdedigen. Toegewezen advocaat De toegewezen advocaat in Duitsland is niet te vergelijken met de pro Deo advocaat in Nederland. De Duitse overheid kan de kosten van de toegewezen advocaat na veroordeling van u terugeisen. In Duitsland wordt meestal pas een advocaat toegewezen, wanneer er een akte van beschuldiging ligt. Bij zware en zeer ingewikkelde zaken kan de rechter op verzoek van de officier van justitie of van de verdachte al tijdens het vooronderzoek een advocaat toewijzen. In bepaalde situaties bepaalt de Duitse wet dat een verdachte zich moet laten bijstaan door een advocaat (notwendige Verteidigung). De medewerking van een advocaat kan nodig zijn als: - de zaak voor de eerste keer wordt behandeld door het Oberlandesgericht (gerechtshof ) of het Landgericht (arrondissementsrechtbank); - u wordt beschuldigd van een misdrijf waar ten minste een jaar gevangenisstraf op staat; - u zich ten minste drie maanden in voorlopige hechtenis bevindt; - wegens de ernst van het strafbare feit of de complexe situatie. Als bijstand door een advocaat noodzakelijk is, wijst de rechter-voorzitter (Vorsitzender Richter) u een advocaat toe, tenzij u zelf al een advocaat hebt. Ook de toegevoegde advocaat mag van u extra geld vragen. U doet er goed aan om pas geld aan uw advocaat te geven, nadat hij u schriftelijk heeft bevestigd welke diensten hij daarvoor heeft geleverd of zal leveren. Wanneer u 16 17

10 met de advocaat een extra betaling voor bepaalde diensten overeenkomt, bent u verplicht te betalen. Als u langer dan drie maanden in voorlopige hechtenis bent en nog geen advocaat heeft, wijst de rechter een pro Deo advocaat aan. De rechter kan u ook eerder op verzoek van de officier van justitie of van uzelf een advocaat toewijzen. Als u bent gearresteerd wegens een ernstig vergrijp en u bent niet in staat zelf een advocaat te betalen, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk een verzoek indient. Een verzoek om toewijzing van een advocaat richt u aan de rechter of aan de officier van justitie. De toewijzing van een advocaat kunt u versnellen wanneer u bij de verhoren gebruik maakt van het zogenaamde Aussageverweigerungsrecht (het recht om een verklaring af te leggen). Zonder de aanwezigheid van een advocaat weigert u dan uw medewerking aan het verhoor. Als u vindt dat de advocaat uw zaak niet goed behartigt, kunt u de rechter verzoeken een andere advocaat toe te wijzen. De rechter willigt een dergelijk verzoek alleen in als de vertrouwensrelatie tussen u en uw advocaat is verstoord, zonder dat u daarvoor verantwoordelijk bent. De meeste kans heeft een verzoek als de advocaat een verzoek indient. U kunt daarom het beste eerst contact opnemen met uw advocaat om tot overeenstemming te komen. 3 Algemeen Het Duitse strafproces verschilt van het Nederlandse strafproces. Voordat u officieel wordt beschuldigd, vindt er een onderzoek plaats. Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek alleen contact heeft met uw advocaat en met officiële instanties zoals de ambassade. Tijdens rechtszittingen zijn de advocaat en zo nodig een tolk aanwezig. Dit kan echter alleen als u vooraf toestemming geeft. Uw advocaat kan u hierover informeren. Vragen over uw rechtszaak dient u te bespreken met uw advocaat. De ambassade en het consulaat-generaal mogen en kunnen u hierover geen advies geven. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de diverse fasen van het strafproces: 1. Arrestatie 2. Ondervraging / verhoor 3. Voorlopige hechtenis 4. Vrijlating op borgtocht 5. Voorlichtingsrapport reclassering 6. Rechtszitting 7. Vonnis Arrestatie Als regel mag u niet langer dan 48 uur op het politiebureau worden vastgehouden voor verhoor. Volgens de wet moet u uiterlijk de dag na uw arrestatie (Festnahme) worden vrijgelaten of voorgeleid aan de rechter (Haftrichter, ook wel Ermittlungs- of Het Strafproces 18 19

11 Untersuchungsrichter genoemd). De rechter kan u voorlopige hechtenis opleggen. Op het politiebureau worden meestal al uw bezittingen en vaak ook uw paspoort en eventuele andere identiteitspapieren afgenomen. U krijgt dan een bewijs van ontvangst. Het is voor u van belang, hoewel dit soms moeilijk is, dat u weet waar uw papieren blijven. De ingenomen papieren en bezittingen worden gewoonlijk overgedragen aan de gevangenis waar u naar toegaat. Houdt u er rekening mee dat het moeilijk is uw in beslaggenomen eigendommen terug te krijgen. Meestal moet u deze persoonlijk binnen een bepaalde tijd ophalen. De ambassade en het consulaat-generaal kunnen helaas geen assistentie verlenen bij het terugkrijgen en terugsturen van in beslaggenomen geld en bagage. Let erop dat u voordat u naar Nederland reist uw paspoort terug heeft gekregen. Bespreek met uw advocaat of het mogelijk is uw persoonlijke eigendommen terug te krijgen en of het mogelijk is deze naar Nederland te laten sturen. Ondervraging / verhoor Direct na uw arrestatie kunnen diverse verhoren (Verhör) plaatsvinden voor het gerechtelijk vooronderzoek. U bent niet verplicht mee te werken en u mag een verhoor weigeren. Zelfs wanneer er geen officieel proces-verbaal van het verhoor is opgemaakt, bestaat de kans dat van het gesprek een verslag (Aktenvermerk) wordt gemaakt. Het verslag is een onderdeel van het strafdossier en kan gebruikt worden als bewijsmateriaal voor de rechtszaak. Als een dergelijk gesprek heeft plaatsgevonden, is het belangrijk dit te bespreken met uw advocaat. Er bestaat geen recht dat de advocaat bij elke ondervraging aanwezig moet zijn. Wanneer u er echter voortdurend op aandringt, wordt er meestal in toegestemd. Voorlopige hechtenis Als de rechter-commissaris van oordeel is dat u wegens de ernst van het misdrijf of voor een nader onderzoek langer moet worden vastgehouden, volgt voorlopige hechtenis (Untersuchungshaft) in een huis van bewaring of een gevangenis. Een medewerker van de ambassade of het consulaatgeneraal probeert u zo snel mogelijk te bezoeken na uw plaatsing in een huis van bewaring of gevangenis. Een vrijwilligers van Reclassering Nederland probeert u daarna regelmatig te bezoeken. Dit is soms moeilijk, zeker als u in een afgelegen gevangenis verblijft. De duur van de voorlopige hechtenis varieert. De gronden waarop u in voorlopige hechtenis kan worden genomen zijn min of meer gelijk aan die in Nederland. Bepalend is de ernst van het misdrijf, het gevaar dat de verdachte het gerechtelijk vooronderzoek zou kunnen beïnvloeden en het vluchtgevaar. Ervaring leert dat men meestal binnen één jaar terechtstaat. In zeer ingewikkelde strafzaken wordt, soms ook in het belang van de gearresteerde, deze termijn verlengd. Hiervoor moet de officier van justitie een verzoek indienen bij een hogere rechtbank. Zodra het 20 21

12 onderzoek is voltooid, draagt de officier van justitie het dossier over aan de rechtbank. Vragen hierover kunt u bespreken met uw advocaat. Tijdens de periode van voorlopige hechtenis kunt u beperkingen opgelegd krijgen, zoals het verbod op contact met andere gearresteerden of familieleden. De bevoegdheid om beperkingen op te leggen is nauwkeurig in de wet omschreven en mag alleen in speciale omstandigheden worden toegepast. U kunt op ieder ogenblik aan de rechtbank verzoeken de voorlopige hechtenis op te heffen (Haftprüfung). Wanneer uw verzoek na mondelinge behandeling is afgewezen, kan een tweede mondelinge behandeling pas na twee maanden weer plaatsvinden. De voorlopige hechtenis moet minstens drie maanden hebben geduurd. Wanneer u verzoek om de voorlopige hechtenis op te heffen afgewezen wordt, kunt u bezwaar (Beschwerde) aantekenen. U bent niet verplicht om tijdens de voorlopige hechtenis te werken, tenzij u jonger bent dan 21 jaar (arbeidsplicht uit opvoedkundig oogpunt). U mag uw eigen kleding blijven dragen. Vrijlating op borgtocht Het is in principe mogelijk om tijdens de voorlopige hechtenis vrijlating op borgtocht (Kaution) te verkrijgen. Borgtocht houdt in dat u een betaling (borg) doet aan de rechtbank waarmee u de garantie geeft dat u aanwezig bent bij de rechtszittingen. Tijdens de proce- dure hoeft u niet in de gevangenis te verblijven. Bij misdrijven die met minstens 1 jaar gevangenisstraf worden bestraft, heeft een verzoek om borgtocht weinig kans van slagen. Een verzoek van buitenlanders om vrijlating op borgtocht wordt meestal afgewezen vanwege het vluchtgevaar. U kunt de mogelijkheid tot vrijlating op borgtocht bespreken met uw advocaat. Als u op borgtocht in voorlopige vrijheid wordt gesteld, dient u op uw rechtzitting te verschijnen. Wanneer u niet verschijnt op de zitting kunt u opgepakt worden en door een ander land aan Duitsland worden uitgeleverd. De Nederlandse overheid financiert uw borgtocht niet, ook niet in de vorm van een lening. Voorlichtingsrapport reclassering Het samenstellen van een rapport over uw sociale achtergrond (Gerichtshilfebericht) is een van de zaken die de Nederlandse reclassering voor uw rechtszaak kan doen. In Nederland is het gebruikelijk dat de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat rekening houdt met de bevindingen in het voorlichtingsrapport. De reclassering weet uit ervaring dat ook in Duitsland dit soort gegevens belangrijk kunnen zijn. Taalproblemen en cultuurverschillen kunnen een goede communicatie tussen u, uw advocaat en de rechtbank in de weg staan. De beschikbaarheid van een voorlichtingsrapport, afgestemd op informatie die de rechtbank in het detentieland belangrijk vindt en vertaald in de taal van het detentieland, kan een posi

13 tieve invloed hebben op de uiteindelijke strafbepaling. De beschikbaarheid van een voorlichtingsrapport biedt echter geen garantie tot strafvermindering. In het rapport beschrijft een beëdigd reclasseringsmedewerker de omstandigheden waarin u verkeerde vóór uw arrestatie. Bijvoorbeeld het al dan niet wonen in gezinsverband, het hebben van werk of het volgen van een opleiding. En ook, indien nodig, feiten over uw levensloop, opvoeding, lichamelijke en psychische klachten, en eventueel uw eerdere contacten met justitie. Deze inlichtingen worden - alleen met uw toestemming - verzameld bij personen die u goed kennen, zoals familieleden, partner, werkgever, huisarts of maatschappelijk werker. Het uitbrengen van een rapport is niet altijd mogelijk of zinvol. Wanneer u onvoldoende referenten (familie, vrienden, werkgevers) opgeeft en weinig inlichtingen over u te krijgen zijn, is het niet mogelijk een rapport te schrijven. Als u al een strafblad heeft, wordt er meestal geen rapport opgemaakt. Uw advocaat ontvangt het rapport rechtstreeks van Reclassering Nederland of via de ambassade of het consulaat-generaal. Reclassering Nederland verzoekt de advocaat het rapport met u te bespreken alvorens het door te leiden naar de rechtbank. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het maken van uw rapport. Het is van belang dat u dit rapport in een zo vroeg mogelijk stadium aanvraagt. Een rapport vraagt u aan door het invullen en ondertekenen van een formulier dat u van vrijwilligers van de Nederlandse reclassering of van de Nederlandse ambassade of het consulaatgeneraal kunt krijgen. Rechtszitting De rechtzitting (Hauptverhandlung) is meestal openbaar. Nadat de voorzitter u over uw persoonlijke omstandigheden heeft ondervraagd, leest de officier van justitie de akte van beschuldiging voor. De rechter wijst u erop dat u niet verplicht bent te spreken. Op de rechtzitting is de advocaat en zo nodig een tolk aanwezig. De rechtszitting kan in principe ook zonder uw aanwezigheid plaatsvinden. De organisatie van de rechterlijke macht is vastgelegd in een wet (de zogenaamde Gerichtsverfassungsgesetz ) die voor alle deelstaten hetzelfde is. Gewoonlijk wordt een strafzaak behandeld in het gebied waarbinnen het delict is gepleegd. Er zijn verschillende strafzaken: - Strafzaken waar maximaal 2 jaar vrijheidsstraf voor staat, worden behandeld door de strafrechter (Strafrichter) van het kantongerecht (Amtsgericht). - Strafzaken waar maximaal 4 jaar vrijheidsstraf voor staat, worden behandeld door een lekengerecht (Schöffengericht) dat aan het kantongerecht is verbonden. - Strafzaken waarvoor een langere vrijheidsstraf dan 4 jaren staat en waarvoor een hogere rechtbank bevoegd is, gaan naar de arrondissementsrechtbank (Landgericht) of het gerechtshof

14 (Oberlandesgericht). Het openbaar ministerie kan ook zelf bepalen wegens de ernst van de zaak de zaak in te dienen bij de arrondissementsrechtbank. De kleine strafkamers (Strafkammern) van de arrondissementsrechtbank behandelen de beroepen tegen vonnissen van het Strafgericht of van het Schöffengericht. De grote strafkamer behandelt ernstige zaken. Bij bepaalde zeer ernstige geweldsmisdrijven zijn drie beroepsrechters op de rechtzitting (Hauptverhandlung) aanwezig en treedt de grote strafkamer op als juryrechtbank (Schwurgericht). De hoogste rechtbank die een deelstaat kent, is het Oberlandgericht dat voor de behandeling van strafzaken de zogenaamde strafsenaten (Strafsenate) vormt. Deze strafsenaten oordelen in eerste aanleg voornamelijk over misdaden die tegen de deelstaat zijn gepleegd. Het Bundesgerichtshof te Leipzig (het hoogste federaal gerechtshof, min of meer te vergelijken met de Hoge Raad in Nederland) vormt strafsenaten, die bestaan uit vijf beroepsrechters, die in cassatie oordelen. Voor jongeren treedt de Strafrichter als Jugendrichter op, het Schöffengericht als Jugendschöffengericht en de Strafkammer als Jugendkammer. Vonnis De strafmaat is afhankelijk van het gepleegde delict en de mate van schuld. De strafmaat in Duitsland is meestal hoger dan die in Nederland. Dat geldt vooral bij delicten met verdovende middelen. De Duitse wet op verdovende middelen maakt geen onderscheid tussen zogenaamde soft drugs (zoals hasj en marihuana) en hard drugs (zoals heroïne en cocaïne). In de strafmaat is het verschil meestal wel merkbaar. De Duitse rechter kan voorwaardelijke vrijheidsstraffen opleggen als de straf korter is dan twee jaar. Vrijheidsstraffen, korter dan één jaar, ondergaat u gewoonlijk in een zogenoemde open gevangenis. Wanneer bij een drugsdelict de drugs in een auto worden aangetroffen, kan deze auto in beslag genomen worden. Voor de motorrijtuigenbelasting, die u in Nederland nog steeds moet betalen zolang de auto op uw naam staat, is het van belang de verbeurdverklaring toe te zenden aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam. Volgens het Duitse strafprocesrecht betaalt de veroordeelde de kosten van het proces (Verfahrenskosten). Deze proceskosten kunnen flink oplopen. Bij een toegevoegde advocaat zullen ook deze kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u niet kunt betalen, kunt u bij het Duitse Openbaar Ministerie (Staatsanwaltschaft) een verzoek tot kwijtschelding indienen. U kunt ook vragen om uitstel van betaling of betaling in termijnen. Betaling kan niet omgezet worden in vervangende hechtenis. Neem contact op met de ambassade of het consulaatgeneraal wanneer u bent veroordeeld en wanneer u wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. De ambassade kan dan via het ministerie uw contactpersoon hierover informeren

15 4 Instellen hoger beroep en cassatie Indien u niet akkoord gaat met de uitspraak van de rechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan (Berufung). In dat geval vraagt u om een nieuwe beoordeling van de feiten en van het toegepaste recht. Bij beroep in cassatie kunt u alleen vragen om herbeoordeling van het toegepaste recht. Een verzoek tot hoger beroep of tot cassatie moet binnen een week na de veroordeling plaatsvinden. Of het zinvol is in hoger beroep te gaan, kunt u bespreken met uw advocaat. Rechtsmiddelen Als u zelf in hoger beroep of in beroep in cassatie bent gegaan, mag u geen zwaardere straf krijgen dan de opgelegde straf. Uiteraard is het raadzaam bij het eventueel indienen van rechtsmiddelen een advocaat om advies te vragen. De aanklager kan ook een verzoek tot hoger beroep indienen, omdat hij vindt dat de strafmaat te laag is vastgesteld. Wanneer de aanklager in hoger beroep gaat, kan uw straf uiteindelijk hoger uitvallen dan de oorspronkelijke straf. Tijdens de beroeps- en cassatieprocedure wordt uw voorlopige hechtenis niet opgeheven. De ervaring leert dat deze procedures vaak zeer lang kunnen duren. Tegen een vonnis van de Strafrichter en het Schöffengericht kunt u in hoger beroep gaan bij de Strafkammer van het Landgericht. Tegen een door de strafkamer van het Landgericht in hoger beroep gewezen vonnis, kunt u beroep in cassa

16 tie (Revision) instellen bij het gerechtshof (Oberlandesgericht). Tegen de uitspraken van de arrondissementsrechtbank (Landgericht) en het gerechtshof (Oberlandesgericht) kunt u uitsluitend beroep in cassatie (Revision) instellen. Het Bundesgerichtshof beslist hierover. Herziening Bij een rechtsgeldig vonnis bestaat de mogelijkheid van herziening (Wiederaufnahme des Verfahrens). Voor herzieningsprocedures gelden echter zeer strenge voorwaarden: vervalsingen van documenten, valse getuigenverklaringen of strafbare handelingen van een rechter. Het aandragen van nieuw bewijsmateriaal geeft u geen recht op herziening. Mogelijkheden tot strafverkorting Over het algemeen komen veroordeelden vervroegd in vrijheid na het ondergaan van tweederde deel van de opgelegde straf. Voorwaarde is de verwachting dat u niet opnieuw een strafbaar feit zal plegen. Bij de berekening wordt de tijd die u in voorlopige hechtenis hebt doorgebracht meegeteld. - Vervroegde invrijheidstelling U kunt een verzoek voor vervroegde invrijheidstelling indienen via de directie van de gevangenis. De rechter bij de Strafvollstreckungskammer in het Landgericht waaronder de gevangenis valt, neemt de beslissing. Bij de beoordeling of u in aanmerking komt, wordt gekeken naar goed gedrag tijdens uw detentie, of u een werkkring en huisvesting heeft. De beoordeling van de gevangenisdirectie weegt zeer zwaar en is vaak doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wordt al na het uitzitten van de helft van de straf de voorwaardelijke invrijheidstelling verleend. Meestal gaat het dan om jongeren in bijzondere situaties. Reclassering Nederland kan voor de instanties die beslissen over het verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling schriftelijke sociale informatie verstrekken. Dit gebeurt alleen als deze instanties daar zelf om vragen en wanneer u daar zelf toestemming voor verleent. - Gratie Een laatste mogelijkheid voor vervroegd vertrek uit de gevangenis is het verkrijgen van gratie. De ministerpresident van de deelstaat waar de veroordeling plaatsvond, kan hierover beslissen, maar heeft die bevoegdheid doorgaans overgedragen aan andere autoriteiten. Een gratieverzoek dient u in het Duits op te stellen. De gevangenisautoriteiten weten aan wie u het verzoek kunt richten. U kunt het verzoek zelf schrijven, zonder hulp van een advocaat. Gratie wordt alleen verleend in zeer uitzonderlijke omstandigheden

17 5 Algemeen In dit hoofdstuk leest u meer over het Duitse gevangeniswezen. De situatie is van toepassing op zowel huizen van bewaring als gevangenissen. U dient zich te houden aan de regels van het huis van bewaring die zijn vastgelegd in een reglement. U krijgt deze bij binnenkomst uitgereikt. Er is ook een algemeen reglement dat geldt voor alle detentie-inrichtingen in Duitsland. In de bibliotheek zijn gewoonlijk Nederlandstalige boeken aanwezig waarin de gevangeniswet staat gepubliceerd. Gevangenschap Wanneer u zich niet houdt aan de regels hebben de gevangenisautoriteiten het recht bepaalde privileges, zoals het inkopen van artikelen bij de gevangeniswinkel en/of het telefoneren, tijdelijk af te nemen. Ook kunt u voor een bepaalde tijd in een isolatiecel terechtkomen. De gevangenisautoriteiten zijn verplicht om voor iedere gedetineerde een detentieplan op te stellen. Dit plan kunt u inzien en gaat over het verloop van uw detentie; uw plaatsing in een gesloten of open gevangenis of een sociaal-therapeutische inrichting, het verrichten van arbeid, deelname aan cursussen of onderwijs, bijzondere begeleidingsmaatregelen en stappen voor uw ontslag uit detentie. Voor veel benodigdheden en wensen moet u een aanvraagformulier (Antrag) invullen. In de meeste gevangenissen ontvangt u een zogenaamde Zellenkarte. Deze celkaart is uw identiteitsbewijs binnen de gevangenis. U moet deze bijvoorbeeld tonen bij de arts en de bibliotheek

18 Plaats van detentie Na het verblijf op het politiebureau wordt u overgebracht naar een huis van bewaring in het gebied waar het strafbare feit is gepleegd. Verzoeken tot overplaatsing worden in dit stadium meestal afgewezen. In de beginperiode worden verdachten soms in afzondering gehouden van de overige gedetineerden om het gerechtelijk vooronderzoek ongestoord te laten verlopen. Als de berechting tot een rechtsgeldige onvoorwaardelijke gevangenisstraf leidt, wordt u vaak overgeplaatst naar een andere strafinrichting. Een overplaatsing gebeurt aan de hand van bepaalde criteria, zoals leeftijd, duur van de straf en vluchtgevaar. Ook uw gedrag in de voorafgaande periode bepaalt deze keuze. Als u beter bereikbaar wilt zijn voor bezoek uit Nederland kunt u proberen zelf invloed uit te oefenen op de plaatsing. Dat kan door via de gevangenisdirecteur een schriftelijk verzoek in te dienen bij de bevoegde plaatsingscommissie. Een verzoek om overplaatsing heeft pas zin nadat het vonnis definitief is. Nederlanders krijgen zelden toestemming voor overplaatsingen van de ene naar de andere deelstaat. Inkoop Binnen de gevangenis kunt u op vastgestelde dagen aanvullingen kopen, zoals fruit of snoep, rook-, toiletartikelen en schrijfwaren. Het te besteden bedrag staat in het huishoudelijk reglement. Bezoekmogelijkheden Bezoek aan een verdachte (in voorarrest) In de regel mag u als verdachte eens in de veertien dagen dertig minuten bezoek ontvangen van familieleden, vrienden of kennissen. Ook kan de rechter bezoek toestaan dat nodig is voor de afwikkeling van niet uitstelbare zaken, die niet schriftelijk of door derden kunnen worden geregeld. Buiten de vastgestelde bezoekdagen en -tijden kan bezoek slechts met toestemming van de rechter bij uitzondering plaatshebben. Voor alle bezoeken is schriftelijke toestemming nodig van de rechter of de officier van justitie. U kunt uw familieleden, vrienden en kennissen inlichten over het adres van het kantongerecht waar de zaak in behandeling is en waar die schriftelijke toestemming moet worden aangevraagd. Het is belangrijk dat u van te voren een afspraak met het gevangeniskantoor maakt over het geplande bezoek. Daarmee kan een vergeefse reis worden voorkomen. De toestemming voor bezoek geeft recht op een bezoek van dertig minuten, tenzij de rechter of de officier van justitie een andere duur van het bezoek bepaalt. Het bezoek vindt onder toezicht plaats. U mag zonder toestemming niets aannemen of overhandigen. De bezoekmogelijkheden verschillen per inrichting. Wanneer tijdens een bezoek van familie of vrienden Nederlands wordt gesproken, is de aanwezigheid van een tolk soms verplicht. De kosten voor deze tolk, mits vooraf geregeld, worden betaald door de deelstaat en dus niet door u of uw bezoek

19 Bezoek aan een veroordeelde Als veroordeelde mag u regelmatig bezoek ontvangen (in totaal minstens een uur per maand). Regels hierover staan in het huishoudelijk reglement van de gevangenis. De gevangenisleiding geeft toestemming voor bezoek. Onder bepaalde omstandigheden kan de gevangenisleiding de toestemming weigeren, bijvoorbeeld als de veiligheid of orde binnen de gevangenis in het geding is. Bezoek van de ambassade of het consulaat-generaal Zo spoedig mogelijk nadat de ambassade is geïnformeerd over uw arrestatie krijgt u bezoek van een medewerker van de ambassade of het consulaat-generaal. Mocht u geen bezoek van een consulair medewerker willen ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk aangeven. Bezoek van de reclassering Op veel plaatsen in Duitsland beschikt de Nederlandse reclassering over bezoekvrijwilligers. Dit zijn in Duitsland wonende Nederlanders die in hun vrije tijd een keer per maand (gedurende het voorarrest) of een keer in de zes weken (tijdens de strafdetentie) gedetineerde landgenoten bezoeken. Wanneer u een reclasseringsvrijwilliger wilt ontvangen, kunt u dit via de ambassade of het consulaat-generaal laten weten of het uitgereikte reclasseringsformulier invullen. Tijdens een bezoek door een reclasseringsvrijwilliger kunt u in het Nederlands praten. U praat met iemand die de Duitse taal en cultuur goed kent en die eventuele problemen die u in Nederland hebt, kan doorgeven aan de Nederlandse reclassering, zoals huur van een woning, werk, schulden, voorbereiding terugkeer naar Nederland. Correspondentie U mag onbeperkt brieven verzenden en ontvangen, maar censuur kan worden toegepast. Dit betekent dat de gevangenisdirectie het recht heeft de inhoud van brieven te controleren. In de verzending of afgifte van brieven treedt al gauw vertraging op, zeker wanneer een brief in het Nederlands, Papiamento of Spaans is geschreven en eerst vertaald moet worden. In beginsel moet u de portokosten zelf betalen. Als u relevante redenen heeft waarom u dit niet kunt betalen, kan de gevangenis in beperkte mate bijspringen. Uitgaande brieven moet u in een open envelop in een tweede envelop stoppen, die u van de inrichting ontvangt. Bijzonder onleesbare, in geheimschrift, in stenografie of zonder dwingende redenen in een vreemde taal geschreven brieven worden mogelijk niet verzonden. Dat geldt ook voor brieven die zich op ontoelaatbare wijze met het delict bezighouden, grove beledigingen bevatten of onjuiste of verdraaide beweringen over de toestanden in de inrichting inhouden. Brieven die gericht zijn op voorbereiding of uitvoering van strafbare handelingen of ordeverstoring, worden ook niet verzonden. U kunt met vrijwilligers van de reclassering in Nederland schrijven. Als u dit wenst, vult u dit in op het formulier van de reclassering dat u kort na uw arresta

20 tie ontvangt. U kunt dit ook op een later moment kenbaar maken aan Reclassering Nederland. Het adres staat achter in deze brochure. Pakketten ontvangen Over het algemeen is het ontvangen van pakketten toegestaan al is dat aan regels gebonden. Om te voorkomen dat zendingen worden achtergehouden, is het verstandig om van te voren bij de gevangenisdirectie te informeren welke beperkingen er bestaan. Pakketbonnen kunt u bij de gevangenisdirectie aanvragen. U kunt er op rekenen dat pakketten opengemaakt worden en dat niet toegestane artikelen worden verwijderd. Met Kerstmis, Pasen en verjaardagen mag u een pakket met voeding- en genotmiddelen ontvangen. Inclusief verpakking mag het pakket niet meer dan 3 kilogram wegen (en met kerstmis 5 kg). Telefoneren Telefoneren mag alleen met toestemming van de rechter of de officier van justitie. Veroordeelden moeten toestemming hebben van de gevangenisleiding. U kunt niet gebeld worden. Geld ontvangen / overmaken In beslag genomen geld wordt in de gevangenis op een persoonlijke rekening gestort. U kunt dit besteden aan inkopen, porto of kranten. Vreemd geld wordt alleen omgewisseld in euro s met toestemming van de rechter. Het is toegestaan geld te ontvangen, maar nooit rechtstreeks in contanten. Geldbedragen kunnen worden gestort door overmaking op de rekening van de inrichting of in de gevangeniskas. Daarbij moeten de naam, voornaam en geboortedatum van de ontvanger staan. Het betalingsverkeer in de eurozone is gratis. In sommige gevangenissen is het op bepaalde tijden mogelijk dat bezoekers een bedrag in euro s direct op de rekening van de gevangene storten. Nederlandse lectuur Sommige gevangenissen beschikken over een bibliotheek waar u boeken en tijdschriften kunt lenen. In de bibliotheken zijn meestal weinig Nederlandse of Papiamentstalige boeken. De reclassering probeert via de ambassade en het consulaat-generaal Nederlandse lectuur ter beschikking te stellen. Indien mogelijk, ook Papiamentstalige lectuur. In het algemeen weigert de gevangenis lectuur die de familie rechtstreeks toestuurt. Nederlandse boeken, tijdschriften of kranten accepteren de meeste gevangenissen als deze rechtstreeks door de uitgever verzonden zijn. Verzendkosten kunnen in dat geval erg hoog zijn. Informeer vooraf naar de regels. Geloof In de meeste gevangenissen kunt u religieuze bijeenkomsten bijwonen. Er zijn vaak mensen van verschillende religies met wie u op verzoek kunt praten. Informeer bij uw gevangenis naar de mogelijkheden. De Stichting Epafras is een Nederlandse religieuze organisatie die hulp verleent aan Nederlandse gedeti

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van (datum) houdende regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring, alsmede wijziging van enkele andere wetten (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden Hoofdstuk 8 Bijzondere omstandigheden Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het zo goed mogelijk verlopen van de plaatsing.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB 2010) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie