Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag. juli 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005"

Transcriptie

1 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag juli Duitsland

2 Gearresteerd in... Duitsland Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Ministerie van Buitenlandse Zaken afdeling DCZ/CM Reclassering Nederland Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen (Bureau B&BB) Nederlandse ambassade in Berlijn Adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure.

3 Inleiding 7 1. Nederlandse instanties 9 De ambassade en de consulaten-generaal 9 Buitenlandse Zaken 10 De Nederlandse reclassering Rechtsbijstand 15 Hulp van een tolk 15 Particulier advocaat 16 Toegewezen advocaat 17 Inhoudsopgave 3. Het strafproces 19 Algemeen 19 Arrestatie 19 Ondervraging / verhoor 20 Voorlopige hechtenis 21 Vrijlating op borgtocht 22 Voorlichtingsrapport reclassering 23 Rechtszitting 25 Vonnis Rechtsmiddelen 29 Instellen hoger beroep en cassatie 29 Herziening 30 Mogelijkheden tot strafverkorting Gevangenschap 33 Algemeen 34 Plaats van detentie 34 Inkoop 34 Bezoekmogelijkheden 35 Bezoek van de ambassade of het consulaat-generaal 36 5

4 Bezoek van de reclassering 36 Correspondentie 37 Pakketten ontvangen 38 Telefoneren 38 Geld ontvangen / overmaken 38 Nederlandse lectuur 39 Geloof 39 Studiemogelijkheden 40 Sociale zorg 41 Medische zorg 42 Klachten over de behandeling 42 Vluchten 42 Arbeidsmogelijkheden 43 Sociale zekerheid 43 Gevangenisklimaat 44 Na beëindiging detentie Mogelijkheid straf ondergaan in Nederland (WOTS) 47 Adressenlijst 53 Ambassade en consulaten-generaal 53 Overige belangrijke adressen en telefoonnummers 54 Woordenlijst 59 Juridische woordenlijst 59 Lijst met afkortingen 61 Praktische Duitse zinnen 61 U bent gearresteerd in Duitsland. Nadat de ambassade of het consulaat-generaal op uw verzoek is ingelicht over uw arrestatie, krijgt u zo spoedig mogelijk bezoek van een medewerker. Dit bezoek en eventuele verdere contacten zijn erop gericht u te voorzien van informatie en om u bij te staan in deze moeilijke situatie. Houdt u er rekening mee dat het rechtssysteem en de gevangenissen in Duitsland anders zijn dan in Nederland. Deze brochure is geschreven om u en uw familie te informeren over zaken als rechtsbijstand, het strafproces, het Duitse gevangeniswezen en wat Nederlandse instanties wel en niet voor u kunnen doen. In deze brochure vindt u eerst informatie over de taken en functies van de ambassade, de consulaten, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse reclassering. Daarna volgt informatie over de situatie waarin u zich bevindt. Op de laatste pagina s van deze brochure zijn enkele Nederlandse woorden en zinnen opgenomen met een vertaling in de Duitse taal. Een arrestatie in het buitenland roept ook voor uw familieleden of andere relaties vragen op. Indien uw familie in Nederland vragen heeft kan zij, via een door u aangewezen contactpersoon, contact opnemen met de Directie Consulaire Zaken / afdeling Consulair- Maatschappelijke Zaken (DCZ/CM) van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag. Familieleden op de Nederlandse Antillen kunnen contact opnemen met Bureau Buitenlandse Betrekkingen op Curaçao. Familieleden op Aruba kunnen voor vragen terecht bij Bureau Buitenlandse Betrekkingen Aruba. Adressen, Inleiding 6 7

5 adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat-generaal in uw regio. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 De ambassade en de consulaten-generaal De Nederlandse ambassade in Berlijn is in Duitsland de officiële vertegenwoordiging van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. In Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg en München zijn er ook consulaten-generaal. Een consulaat-generaal vertegenwoordigt Nederland in andere delen van Duitsland. De ambassade en de consulaten-generaal behartigen de belangen van alle Nederlanders in Duitsland en dus ook de belangen van Nederlandse gedetineerden. Bent u gearresteerd in een bepaalde regio dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging in die regio. De adressen en telefoonnummers van de consulaten-generaal en de ambassade vindt u achter in deze brochure. Verder zijn er in Duitsland consulaten met honoraire consuls. Deze honoraire consuls zijn over het algemeen zakenlieden die naast hun normale werkzaamheden de Nederlandse belangen behartigen in een bepaald gebied. Hieronder valt ook consulaire bijstand aan Nederlandse gedetineerden. Nederlandse Instanties Duitsland heeft het Consulaire Verdrag van Wenen (1963) ondertekend. Hierin staat dat, als de gearresteerde dat wenst, de autoriteiten verplicht zijn de consulaire vertegenwoordiging van een land te informeren over de arrestatie. Het komt echter regelmatig voor dat de ambassade of het consulaat-generaal niet (tijdig) wordt ingelicht. Als u er zeker van wilt zijn dat de ambassade of het consulaat-generaal op de hoogte wordt gesteld van uw arrestatie, moet u zelf de ambassade of het consulaat-generaal schrijven of bellen. 8 9

6 De ambassade en het consulaat-generaal mogen zich volgens internationaal gebruik niet bemoeien met de rechtsgang, de schuldvraag, de bewijslast of de te bepalen strafmaat in Duitsland. In Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba wordt ook niet toegestaan dat buitenlandse vertegenwoordigingen zich mengen in de rechtsgang. Wél kan de ambassade of het consulaat-generaal toezien op een juiste toepassing van het Duitse recht. Ook kan de ambassade of het consulaat-generaal toezien op de detentieomstandigheden en erop letten dat u in ieder geval niet slechter behandeld wordt dan Duitsers in dezelfde omstandigheden. Wanneer zich hierbij problemen voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging. De ambassade of het consulaat-generaal kan bij problemen bemiddelen bij de Duitse autoriteiten. Mogelijk hebt u aan de Duitse autoriteiten laten weten geen contact te willen met de Nederlandse vertegenwoordiging. Als u op een later moment uw mening wijzigt dan kunt u dit alsnog schriftelijk kenbaar maken. Buitenlandse Zaken De ambassade en consulaten-generaal geven de arrestatie van Nederlanders in het buitenland door aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, afdeling DCZ/CM. Zij geven hierbij aan of u er prijs op stelt dat uw familieleden en/of relaties in Nederland over de arrestatie worden ingelicht. Familieleden op de Nederlandse Antillen of Aruba worden geïnformeerd door het Bureau Buitenlandse Betrekkingen op Curaçao of de Directie Buitenlandse Betrekkingen op Aruba. Ouders of voogden van minderjarigen krijgen altijd bericht over de arrestatie. U kunt één Nederlands sprekend contactpersoon in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba aanwijzen. Het ministerie houdt de contactpersoon op de hoogte van het verloop van uw detentie en eventuele bijzonderheden. Alleen uw contactpersoon kan informatie krijgen over de detentie; overige familieleden en/of relaties niet. Uw contactpersoon kan zich met vragen tot het Ministerie (Nederland), Bureau Buitenlandse Betrekkingen (Nederlandse Antillen), of Directie Buitenlandse Betrekkingen (Aruba) wenden en niet rechtstreeks tot de ambassade of het consulaat-generaal. Dit voorkomt misverstanden en bespaart hoge internationale telefoonkosten. De Nederlandse reclassering De reclassering in Nederland bestaat uit drie landelijke reclasseringsinstellingen die samenwerken: Reclassering Nederland De afdeling reclassering van het Leger des Heils De verslavingszorg van GGZ Nederland (Geestelijke Gezondheids Zorg Nederland). Samen hebben ze ruim honderd vestigingen over het hele land, waar uitvoerend werk wordt verricht. De coördinatie van de reclasseringshulp aan de Nederlandse gedetineerden en gedetineerden met een 10 11

7 geldige verblijfsvergunning voor Nederland in het buitenland, is opgedragen aan een aparte unit: het Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen (Bureau B&BB). Doel en Taken De reclassering spant zich in voor de maatschappelijke (her)inpassing van mensen die met het strafrecht in aanraking komen en daarmee voor de bevordering van de veiligheid van burgers in de samenleving. Zij voert daarvoor een aantal taken uit, zoals voorlichting en begeleiding en de organisatie en uitvoering van taakstraffen voor mensen die in Nederland met het strafrecht in aanraking komen. Sommige taken verricht de reclassering ook geheel of gedeeltelijk voor Nederlanders in het buitenland. Reclassering Nederland zet zich niet in voor Arubaanse en Antilliaanse gedetineerden die woonachtig zijn op Aruba of de Nederlandse Antillen. Onder Nederlanders worden hier ook niet-nederlanders verstaan met een geldige verblijfstitel in Nederland. De begeleiding is direct gericht op uw maatschappelijke (her)inpassing. Hieronder vallen onder meer activiteiten die te maken hebben met de terugkeer en opvang van ex-gedetineerden in de Nederlandse samenleving. Zo is het mogelijk, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, deel te nemen aan een studie- en arbeidsreïntegratieproject om uw kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. De reclassering heeft bovendien in diverse landen contact met vrijwilligers die gedetineerden een bezoek kunnen brengen. De mogelijkheden om iets te doen voor landgenoten die in het buitenland gevangen zitten, zijn uiteraard beperkt door de normen en regels die in het desbetreffende land gelden. W erkwijze Het Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen van de Nederlandse reclassering wordt over het algemeen geïnformeerd over Nederlanders die in het buitenland zijn aangehouden, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. De ambassade stuurt u namens de reclassering een brief, waarin staat wat de Nederlandse reclassering is en eventueel voor u kan doen. U kunt door het formulier in te vullen en terug te sturen laten weten of u gebruik wilt maken van de diensten van de Nederlandse reclassering. De reclassering verzamelt praktische documentatie over de strafrechtpleging, gevangenissen en hulpverleningsmogelijkheden in het buitenland. Ze kan daardoor u en uw in Nederland wonende familie en relaties informatie en advies geven. In beperkte mate verstrekt de reclassering Nederlandstalige boeken. F amilie en relaties Familieleden van gedetineerden die op de Antillen en Aruba wonen kunnen zich wenden tot de Stichting Reclassering Curaçao, Stichting Reclassering Bonaire en de Arubaanse Stichting voor Reclassering en Kinderbescherming 1961 en Dienst Justitiële Inrichtingen Bovenwinden. De adressen daarvan vindt u achter in de brochure

8 2 Wie in Duitsland is gearresteerd op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, heeft na het eerste verhoor recht op rechtsbijstand. De rechter vraagt u tijdens een eerste verhoor of u een particulier advocaat (Wahlverteidiger) wenst aan te stellen, die uzelf moet betalen, of dat u in aanmerking wilt komen voor gratis rechtsbijstand. Als u niet voldoende geld heeft, kunt u een kosteloze (pro Deo) advocaat toegewezen krijgen. Rechtsbijstand Rechtskundige adviezen kunt u in sommige deelstaten krijgen bij een rechtskundig adviseur (Rechtspfleger). Deze door de rechtbank benoemde adviseur kan ook behulpzaam zijn bij verzoeken gericht tot de rechter of officier van justitie. Deze adviseur is slechts op bepaalde dagen bereikbaar. De gevangenisadministratie kan u daarover inlichten. Het advies van de adviseur is meestal gratis. Vragen over uw rechtszaak dient u te bespreken met uw advocaat. De ambassade en het consulaat-generaal mogen en kunnen u hierover geen advies geven. Hulp van een tolk Iedere verdachte heeft recht op een tolk. Dat geldt vanaf het eerste verhoor bij de politie of de douane. Tijdens de zittingen heeft u ook recht op een tolk. Mocht u een tolk nodig hebben, dan moet u dit kenbaar maken bij uw advocaat. Voor de diensten van deze tolk hoeft u niets te betalen. De autoriteiten zijn niet verplicht documenten schriftelijk te vertalen in de taal van een gearresteerde buitenlander. Als u de inhoud van een verklaring niet goed 14 15

9 begrijpt, doet u er goed aan daarover eerst duidelijkheid te verkrijgen voordat u een verklaring ondertekent. U kunt bijvoorbeeld uw advocaat of de gevangenisautoriteiten vragen om een mondelinge vertaling. Particulier advocaat U kunt altijd een door u gekozen advocaat (Wahlverteidiger) raadplegen. De rechter moet u vóór het eerste verhoor op dit recht wijzen. U moet in dit geval over veel geld beschikken of familie en/of vrienden hebben die bereid zijn de hoge kosten van deze advocaat te betalen. De ambassade en het consulaatgeneraal kunnen eventueel een lijst met namen en adressen van advocaten verstrekken. De ambassade en het consulaat-generaal dragen geen verantwoordelijkheid voor de uiteindelijk gekozen advocaat of de wijze waarop de advocaat de verdediging voert. Het honorarium van een advocaat bepaalt u, met de nodige zorgvuldigheid, in overleg met de advocaat. Bij detentie in het buitenland neemt de Nederlandse overheid de kosten van de verdediging niet voor haar rekening. Het is ook niet mogelijk bij de overheid een geldlening aan te vragen voor het betalen van de kosten van een advocaat. U kunt een Nederlandse advocaat (op eigen kosten) als adviseur van uw Duitse advocaat inschakelen. Omdat een advocaat u alleen voor de rechtbank mag verdedigen als hij geregistreerd is in de staat waarin u bent gearresteerd, kan een Nederlandse advocaat u in Duitsland niet voor de rechtbank verdedigen. Toegewezen advocaat De toegewezen advocaat in Duitsland is niet te vergelijken met de pro Deo advocaat in Nederland. De Duitse overheid kan de kosten van de toegewezen advocaat na veroordeling van u terugeisen. In Duitsland wordt meestal pas een advocaat toegewezen, wanneer er een akte van beschuldiging ligt. Bij zware en zeer ingewikkelde zaken kan de rechter op verzoek van de officier van justitie of van de verdachte al tijdens het vooronderzoek een advocaat toewijzen. In bepaalde situaties bepaalt de Duitse wet dat een verdachte zich moet laten bijstaan door een advocaat (notwendige Verteidigung). De medewerking van een advocaat kan nodig zijn als: - de zaak voor de eerste keer wordt behandeld door het Oberlandesgericht (gerechtshof ) of het Landgericht (arrondissementsrechtbank); - u wordt beschuldigd van een misdrijf waar ten minste een jaar gevangenisstraf op staat; - u zich ten minste drie maanden in voorlopige hechtenis bevindt; - wegens de ernst van het strafbare feit of de complexe situatie. Als bijstand door een advocaat noodzakelijk is, wijst de rechter-voorzitter (Vorsitzender Richter) u een advocaat toe, tenzij u zelf al een advocaat hebt. Ook de toegevoegde advocaat mag van u extra geld vragen. U doet er goed aan om pas geld aan uw advocaat te geven, nadat hij u schriftelijk heeft bevestigd welke diensten hij daarvoor heeft geleverd of zal leveren. Wanneer u 16 17

10 met de advocaat een extra betaling voor bepaalde diensten overeenkomt, bent u verplicht te betalen. Als u langer dan drie maanden in voorlopige hechtenis bent en nog geen advocaat heeft, wijst de rechter een pro Deo advocaat aan. De rechter kan u ook eerder op verzoek van de officier van justitie of van uzelf een advocaat toewijzen. Als u bent gearresteerd wegens een ernstig vergrijp en u bent niet in staat zelf een advocaat te betalen, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk een verzoek indient. Een verzoek om toewijzing van een advocaat richt u aan de rechter of aan de officier van justitie. De toewijzing van een advocaat kunt u versnellen wanneer u bij de verhoren gebruik maakt van het zogenaamde Aussageverweigerungsrecht (het recht om een verklaring af te leggen). Zonder de aanwezigheid van een advocaat weigert u dan uw medewerking aan het verhoor. Als u vindt dat de advocaat uw zaak niet goed behartigt, kunt u de rechter verzoeken een andere advocaat toe te wijzen. De rechter willigt een dergelijk verzoek alleen in als de vertrouwensrelatie tussen u en uw advocaat is verstoord, zonder dat u daarvoor verantwoordelijk bent. De meeste kans heeft een verzoek als de advocaat een verzoek indient. U kunt daarom het beste eerst contact opnemen met uw advocaat om tot overeenstemming te komen. 3 Algemeen Het Duitse strafproces verschilt van het Nederlandse strafproces. Voordat u officieel wordt beschuldigd, vindt er een onderzoek plaats. Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek alleen contact heeft met uw advocaat en met officiële instanties zoals de ambassade. Tijdens rechtszittingen zijn de advocaat en zo nodig een tolk aanwezig. Dit kan echter alleen als u vooraf toestemming geeft. Uw advocaat kan u hierover informeren. Vragen over uw rechtszaak dient u te bespreken met uw advocaat. De ambassade en het consulaat-generaal mogen en kunnen u hierover geen advies geven. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de diverse fasen van het strafproces: 1. Arrestatie 2. Ondervraging / verhoor 3. Voorlopige hechtenis 4. Vrijlating op borgtocht 5. Voorlichtingsrapport reclassering 6. Rechtszitting 7. Vonnis Arrestatie Als regel mag u niet langer dan 48 uur op het politiebureau worden vastgehouden voor verhoor. Volgens de wet moet u uiterlijk de dag na uw arrestatie (Festnahme) worden vrijgelaten of voorgeleid aan de rechter (Haftrichter, ook wel Ermittlungs- of Het Strafproces 18 19

11 Untersuchungsrichter genoemd). De rechter kan u voorlopige hechtenis opleggen. Op het politiebureau worden meestal al uw bezittingen en vaak ook uw paspoort en eventuele andere identiteitspapieren afgenomen. U krijgt dan een bewijs van ontvangst. Het is voor u van belang, hoewel dit soms moeilijk is, dat u weet waar uw papieren blijven. De ingenomen papieren en bezittingen worden gewoonlijk overgedragen aan de gevangenis waar u naar toegaat. Houdt u er rekening mee dat het moeilijk is uw in beslaggenomen eigendommen terug te krijgen. Meestal moet u deze persoonlijk binnen een bepaalde tijd ophalen. De ambassade en het consulaat-generaal kunnen helaas geen assistentie verlenen bij het terugkrijgen en terugsturen van in beslaggenomen geld en bagage. Let erop dat u voordat u naar Nederland reist uw paspoort terug heeft gekregen. Bespreek met uw advocaat of het mogelijk is uw persoonlijke eigendommen terug te krijgen en of het mogelijk is deze naar Nederland te laten sturen. Ondervraging / verhoor Direct na uw arrestatie kunnen diverse verhoren (Verhör) plaatsvinden voor het gerechtelijk vooronderzoek. U bent niet verplicht mee te werken en u mag een verhoor weigeren. Zelfs wanneer er geen officieel proces-verbaal van het verhoor is opgemaakt, bestaat de kans dat van het gesprek een verslag (Aktenvermerk) wordt gemaakt. Het verslag is een onderdeel van het strafdossier en kan gebruikt worden als bewijsmateriaal voor de rechtszaak. Als een dergelijk gesprek heeft plaatsgevonden, is het belangrijk dit te bespreken met uw advocaat. Er bestaat geen recht dat de advocaat bij elke ondervraging aanwezig moet zijn. Wanneer u er echter voortdurend op aandringt, wordt er meestal in toegestemd. Voorlopige hechtenis Als de rechter-commissaris van oordeel is dat u wegens de ernst van het misdrijf of voor een nader onderzoek langer moet worden vastgehouden, volgt voorlopige hechtenis (Untersuchungshaft) in een huis van bewaring of een gevangenis. Een medewerker van de ambassade of het consulaatgeneraal probeert u zo snel mogelijk te bezoeken na uw plaatsing in een huis van bewaring of gevangenis. Een vrijwilligers van Reclassering Nederland probeert u daarna regelmatig te bezoeken. Dit is soms moeilijk, zeker als u in een afgelegen gevangenis verblijft. De duur van de voorlopige hechtenis varieert. De gronden waarop u in voorlopige hechtenis kan worden genomen zijn min of meer gelijk aan die in Nederland. Bepalend is de ernst van het misdrijf, het gevaar dat de verdachte het gerechtelijk vooronderzoek zou kunnen beïnvloeden en het vluchtgevaar. Ervaring leert dat men meestal binnen één jaar terechtstaat. In zeer ingewikkelde strafzaken wordt, soms ook in het belang van de gearresteerde, deze termijn verlengd. Hiervoor moet de officier van justitie een verzoek indienen bij een hogere rechtbank. Zodra het 20 21

12 onderzoek is voltooid, draagt de officier van justitie het dossier over aan de rechtbank. Vragen hierover kunt u bespreken met uw advocaat. Tijdens de periode van voorlopige hechtenis kunt u beperkingen opgelegd krijgen, zoals het verbod op contact met andere gearresteerden of familieleden. De bevoegdheid om beperkingen op te leggen is nauwkeurig in de wet omschreven en mag alleen in speciale omstandigheden worden toegepast. U kunt op ieder ogenblik aan de rechtbank verzoeken de voorlopige hechtenis op te heffen (Haftprüfung). Wanneer uw verzoek na mondelinge behandeling is afgewezen, kan een tweede mondelinge behandeling pas na twee maanden weer plaatsvinden. De voorlopige hechtenis moet minstens drie maanden hebben geduurd. Wanneer u verzoek om de voorlopige hechtenis op te heffen afgewezen wordt, kunt u bezwaar (Beschwerde) aantekenen. U bent niet verplicht om tijdens de voorlopige hechtenis te werken, tenzij u jonger bent dan 21 jaar (arbeidsplicht uit opvoedkundig oogpunt). U mag uw eigen kleding blijven dragen. Vrijlating op borgtocht Het is in principe mogelijk om tijdens de voorlopige hechtenis vrijlating op borgtocht (Kaution) te verkrijgen. Borgtocht houdt in dat u een betaling (borg) doet aan de rechtbank waarmee u de garantie geeft dat u aanwezig bent bij de rechtszittingen. Tijdens de proce- dure hoeft u niet in de gevangenis te verblijven. Bij misdrijven die met minstens 1 jaar gevangenisstraf worden bestraft, heeft een verzoek om borgtocht weinig kans van slagen. Een verzoek van buitenlanders om vrijlating op borgtocht wordt meestal afgewezen vanwege het vluchtgevaar. U kunt de mogelijkheid tot vrijlating op borgtocht bespreken met uw advocaat. Als u op borgtocht in voorlopige vrijheid wordt gesteld, dient u op uw rechtzitting te verschijnen. Wanneer u niet verschijnt op de zitting kunt u opgepakt worden en door een ander land aan Duitsland worden uitgeleverd. De Nederlandse overheid financiert uw borgtocht niet, ook niet in de vorm van een lening. Voorlichtingsrapport reclassering Het samenstellen van een rapport over uw sociale achtergrond (Gerichtshilfebericht) is een van de zaken die de Nederlandse reclassering voor uw rechtszaak kan doen. In Nederland is het gebruikelijk dat de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat rekening houdt met de bevindingen in het voorlichtingsrapport. De reclassering weet uit ervaring dat ook in Duitsland dit soort gegevens belangrijk kunnen zijn. Taalproblemen en cultuurverschillen kunnen een goede communicatie tussen u, uw advocaat en de rechtbank in de weg staan. De beschikbaarheid van een voorlichtingsrapport, afgestemd op informatie die de rechtbank in het detentieland belangrijk vindt en vertaald in de taal van het detentieland, kan een posi

13 tieve invloed hebben op de uiteindelijke strafbepaling. De beschikbaarheid van een voorlichtingsrapport biedt echter geen garantie tot strafvermindering. In het rapport beschrijft een beëdigd reclasseringsmedewerker de omstandigheden waarin u verkeerde vóór uw arrestatie. Bijvoorbeeld het al dan niet wonen in gezinsverband, het hebben van werk of het volgen van een opleiding. En ook, indien nodig, feiten over uw levensloop, opvoeding, lichamelijke en psychische klachten, en eventueel uw eerdere contacten met justitie. Deze inlichtingen worden - alleen met uw toestemming - verzameld bij personen die u goed kennen, zoals familieleden, partner, werkgever, huisarts of maatschappelijk werker. Het uitbrengen van een rapport is niet altijd mogelijk of zinvol. Wanneer u onvoldoende referenten (familie, vrienden, werkgevers) opgeeft en weinig inlichtingen over u te krijgen zijn, is het niet mogelijk een rapport te schrijven. Als u al een strafblad heeft, wordt er meestal geen rapport opgemaakt. Uw advocaat ontvangt het rapport rechtstreeks van Reclassering Nederland of via de ambassade of het consulaat-generaal. Reclassering Nederland verzoekt de advocaat het rapport met u te bespreken alvorens het door te leiden naar de rechtbank. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het maken van uw rapport. Het is van belang dat u dit rapport in een zo vroeg mogelijk stadium aanvraagt. Een rapport vraagt u aan door het invullen en ondertekenen van een formulier dat u van vrijwilligers van de Nederlandse reclassering of van de Nederlandse ambassade of het consulaatgeneraal kunt krijgen. Rechtszitting De rechtzitting (Hauptverhandlung) is meestal openbaar. Nadat de voorzitter u over uw persoonlijke omstandigheden heeft ondervraagd, leest de officier van justitie de akte van beschuldiging voor. De rechter wijst u erop dat u niet verplicht bent te spreken. Op de rechtzitting is de advocaat en zo nodig een tolk aanwezig. De rechtszitting kan in principe ook zonder uw aanwezigheid plaatsvinden. De organisatie van de rechterlijke macht is vastgelegd in een wet (de zogenaamde Gerichtsverfassungsgesetz ) die voor alle deelstaten hetzelfde is. Gewoonlijk wordt een strafzaak behandeld in het gebied waarbinnen het delict is gepleegd. Er zijn verschillende strafzaken: - Strafzaken waar maximaal 2 jaar vrijheidsstraf voor staat, worden behandeld door de strafrechter (Strafrichter) van het kantongerecht (Amtsgericht). - Strafzaken waar maximaal 4 jaar vrijheidsstraf voor staat, worden behandeld door een lekengerecht (Schöffengericht) dat aan het kantongerecht is verbonden. - Strafzaken waarvoor een langere vrijheidsstraf dan 4 jaren staat en waarvoor een hogere rechtbank bevoegd is, gaan naar de arrondissementsrechtbank (Landgericht) of het gerechtshof

14 (Oberlandesgericht). Het openbaar ministerie kan ook zelf bepalen wegens de ernst van de zaak de zaak in te dienen bij de arrondissementsrechtbank. De kleine strafkamers (Strafkammern) van de arrondissementsrechtbank behandelen de beroepen tegen vonnissen van het Strafgericht of van het Schöffengericht. De grote strafkamer behandelt ernstige zaken. Bij bepaalde zeer ernstige geweldsmisdrijven zijn drie beroepsrechters op de rechtzitting (Hauptverhandlung) aanwezig en treedt de grote strafkamer op als juryrechtbank (Schwurgericht). De hoogste rechtbank die een deelstaat kent, is het Oberlandgericht dat voor de behandeling van strafzaken de zogenaamde strafsenaten (Strafsenate) vormt. Deze strafsenaten oordelen in eerste aanleg voornamelijk over misdaden die tegen de deelstaat zijn gepleegd. Het Bundesgerichtshof te Leipzig (het hoogste federaal gerechtshof, min of meer te vergelijken met de Hoge Raad in Nederland) vormt strafsenaten, die bestaan uit vijf beroepsrechters, die in cassatie oordelen. Voor jongeren treedt de Strafrichter als Jugendrichter op, het Schöffengericht als Jugendschöffengericht en de Strafkammer als Jugendkammer. Vonnis De strafmaat is afhankelijk van het gepleegde delict en de mate van schuld. De strafmaat in Duitsland is meestal hoger dan die in Nederland. Dat geldt vooral bij delicten met verdovende middelen. De Duitse wet op verdovende middelen maakt geen onderscheid tussen zogenaamde soft drugs (zoals hasj en marihuana) en hard drugs (zoals heroïne en cocaïne). In de strafmaat is het verschil meestal wel merkbaar. De Duitse rechter kan voorwaardelijke vrijheidsstraffen opleggen als de straf korter is dan twee jaar. Vrijheidsstraffen, korter dan één jaar, ondergaat u gewoonlijk in een zogenoemde open gevangenis. Wanneer bij een drugsdelict de drugs in een auto worden aangetroffen, kan deze auto in beslag genomen worden. Voor de motorrijtuigenbelasting, die u in Nederland nog steeds moet betalen zolang de auto op uw naam staat, is het van belang de verbeurdverklaring toe te zenden aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam. Volgens het Duitse strafprocesrecht betaalt de veroordeelde de kosten van het proces (Verfahrenskosten). Deze proceskosten kunnen flink oplopen. Bij een toegevoegde advocaat zullen ook deze kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u niet kunt betalen, kunt u bij het Duitse Openbaar Ministerie (Staatsanwaltschaft) een verzoek tot kwijtschelding indienen. U kunt ook vragen om uitstel van betaling of betaling in termijnen. Betaling kan niet omgezet worden in vervangende hechtenis. Neem contact op met de ambassade of het consulaatgeneraal wanneer u bent veroordeeld en wanneer u wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. De ambassade kan dan via het ministerie uw contactpersoon hierover informeren

15 4 Instellen hoger beroep en cassatie Indien u niet akkoord gaat met de uitspraak van de rechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan (Berufung). In dat geval vraagt u om een nieuwe beoordeling van de feiten en van het toegepaste recht. Bij beroep in cassatie kunt u alleen vragen om herbeoordeling van het toegepaste recht. Een verzoek tot hoger beroep of tot cassatie moet binnen een week na de veroordeling plaatsvinden. Of het zinvol is in hoger beroep te gaan, kunt u bespreken met uw advocaat. Rechtsmiddelen Als u zelf in hoger beroep of in beroep in cassatie bent gegaan, mag u geen zwaardere straf krijgen dan de opgelegde straf. Uiteraard is het raadzaam bij het eventueel indienen van rechtsmiddelen een advocaat om advies te vragen. De aanklager kan ook een verzoek tot hoger beroep indienen, omdat hij vindt dat de strafmaat te laag is vastgesteld. Wanneer de aanklager in hoger beroep gaat, kan uw straf uiteindelijk hoger uitvallen dan de oorspronkelijke straf. Tijdens de beroeps- en cassatieprocedure wordt uw voorlopige hechtenis niet opgeheven. De ervaring leert dat deze procedures vaak zeer lang kunnen duren. Tegen een vonnis van de Strafrichter en het Schöffengericht kunt u in hoger beroep gaan bij de Strafkammer van het Landgericht. Tegen een door de strafkamer van het Landgericht in hoger beroep gewezen vonnis, kunt u beroep in cassa

16 tie (Revision) instellen bij het gerechtshof (Oberlandesgericht). Tegen de uitspraken van de arrondissementsrechtbank (Landgericht) en het gerechtshof (Oberlandesgericht) kunt u uitsluitend beroep in cassatie (Revision) instellen. Het Bundesgerichtshof beslist hierover. Herziening Bij een rechtsgeldig vonnis bestaat de mogelijkheid van herziening (Wiederaufnahme des Verfahrens). Voor herzieningsprocedures gelden echter zeer strenge voorwaarden: vervalsingen van documenten, valse getuigenverklaringen of strafbare handelingen van een rechter. Het aandragen van nieuw bewijsmateriaal geeft u geen recht op herziening. Mogelijkheden tot strafverkorting Over het algemeen komen veroordeelden vervroegd in vrijheid na het ondergaan van tweederde deel van de opgelegde straf. Voorwaarde is de verwachting dat u niet opnieuw een strafbaar feit zal plegen. Bij de berekening wordt de tijd die u in voorlopige hechtenis hebt doorgebracht meegeteld. - Vervroegde invrijheidstelling U kunt een verzoek voor vervroegde invrijheidstelling indienen via de directie van de gevangenis. De rechter bij de Strafvollstreckungskammer in het Landgericht waaronder de gevangenis valt, neemt de beslissing. Bij de beoordeling of u in aanmerking komt, wordt gekeken naar goed gedrag tijdens uw detentie, of u een werkkring en huisvesting heeft. De beoordeling van de gevangenisdirectie weegt zeer zwaar en is vaak doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wordt al na het uitzitten van de helft van de straf de voorwaardelijke invrijheidstelling verleend. Meestal gaat het dan om jongeren in bijzondere situaties. Reclassering Nederland kan voor de instanties die beslissen over het verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling schriftelijke sociale informatie verstrekken. Dit gebeurt alleen als deze instanties daar zelf om vragen en wanneer u daar zelf toestemming voor verleent. - Gratie Een laatste mogelijkheid voor vervroegd vertrek uit de gevangenis is het verkrijgen van gratie. De ministerpresident van de deelstaat waar de veroordeling plaatsvond, kan hierover beslissen, maar heeft die bevoegdheid doorgaans overgedragen aan andere autoriteiten. Een gratieverzoek dient u in het Duits op te stellen. De gevangenisautoriteiten weten aan wie u het verzoek kunt richten. U kunt het verzoek zelf schrijven, zonder hulp van een advocaat. Gratie wordt alleen verleend in zeer uitzonderlijke omstandigheden

17 5 Algemeen In dit hoofdstuk leest u meer over het Duitse gevangeniswezen. De situatie is van toepassing op zowel huizen van bewaring als gevangenissen. U dient zich te houden aan de regels van het huis van bewaring die zijn vastgelegd in een reglement. U krijgt deze bij binnenkomst uitgereikt. Er is ook een algemeen reglement dat geldt voor alle detentie-inrichtingen in Duitsland. In de bibliotheek zijn gewoonlijk Nederlandstalige boeken aanwezig waarin de gevangeniswet staat gepubliceerd. Gevangenschap Wanneer u zich niet houdt aan de regels hebben de gevangenisautoriteiten het recht bepaalde privileges, zoals het inkopen van artikelen bij de gevangeniswinkel en/of het telefoneren, tijdelijk af te nemen. Ook kunt u voor een bepaalde tijd in een isolatiecel terechtkomen. De gevangenisautoriteiten zijn verplicht om voor iedere gedetineerde een detentieplan op te stellen. Dit plan kunt u inzien en gaat over het verloop van uw detentie; uw plaatsing in een gesloten of open gevangenis of een sociaal-therapeutische inrichting, het verrichten van arbeid, deelname aan cursussen of onderwijs, bijzondere begeleidingsmaatregelen en stappen voor uw ontslag uit detentie. Voor veel benodigdheden en wensen moet u een aanvraagformulier (Antrag) invullen. In de meeste gevangenissen ontvangt u een zogenaamde Zellenkarte. Deze celkaart is uw identiteitsbewijs binnen de gevangenis. U moet deze bijvoorbeeld tonen bij de arts en de bibliotheek

18 Plaats van detentie Na het verblijf op het politiebureau wordt u overgebracht naar een huis van bewaring in het gebied waar het strafbare feit is gepleegd. Verzoeken tot overplaatsing worden in dit stadium meestal afgewezen. In de beginperiode worden verdachten soms in afzondering gehouden van de overige gedetineerden om het gerechtelijk vooronderzoek ongestoord te laten verlopen. Als de berechting tot een rechtsgeldige onvoorwaardelijke gevangenisstraf leidt, wordt u vaak overgeplaatst naar een andere strafinrichting. Een overplaatsing gebeurt aan de hand van bepaalde criteria, zoals leeftijd, duur van de straf en vluchtgevaar. Ook uw gedrag in de voorafgaande periode bepaalt deze keuze. Als u beter bereikbaar wilt zijn voor bezoek uit Nederland kunt u proberen zelf invloed uit te oefenen op de plaatsing. Dat kan door via de gevangenisdirecteur een schriftelijk verzoek in te dienen bij de bevoegde plaatsingscommissie. Een verzoek om overplaatsing heeft pas zin nadat het vonnis definitief is. Nederlanders krijgen zelden toestemming voor overplaatsingen van de ene naar de andere deelstaat. Inkoop Binnen de gevangenis kunt u op vastgestelde dagen aanvullingen kopen, zoals fruit of snoep, rook-, toiletartikelen en schrijfwaren. Het te besteden bedrag staat in het huishoudelijk reglement. Bezoekmogelijkheden Bezoek aan een verdachte (in voorarrest) In de regel mag u als verdachte eens in de veertien dagen dertig minuten bezoek ontvangen van familieleden, vrienden of kennissen. Ook kan de rechter bezoek toestaan dat nodig is voor de afwikkeling van niet uitstelbare zaken, die niet schriftelijk of door derden kunnen worden geregeld. Buiten de vastgestelde bezoekdagen en -tijden kan bezoek slechts met toestemming van de rechter bij uitzondering plaatshebben. Voor alle bezoeken is schriftelijke toestemming nodig van de rechter of de officier van justitie. U kunt uw familieleden, vrienden en kennissen inlichten over het adres van het kantongerecht waar de zaak in behandeling is en waar die schriftelijke toestemming moet worden aangevraagd. Het is belangrijk dat u van te voren een afspraak met het gevangeniskantoor maakt over het geplande bezoek. Daarmee kan een vergeefse reis worden voorkomen. De toestemming voor bezoek geeft recht op een bezoek van dertig minuten, tenzij de rechter of de officier van justitie een andere duur van het bezoek bepaalt. Het bezoek vindt onder toezicht plaats. U mag zonder toestemming niets aannemen of overhandigen. De bezoekmogelijkheden verschillen per inrichting. Wanneer tijdens een bezoek van familie of vrienden Nederlands wordt gesproken, is de aanwezigheid van een tolk soms verplicht. De kosten voor deze tolk, mits vooraf geregeld, worden betaald door de deelstaat en dus niet door u of uw bezoek

19 Bezoek aan een veroordeelde Als veroordeelde mag u regelmatig bezoek ontvangen (in totaal minstens een uur per maand). Regels hierover staan in het huishoudelijk reglement van de gevangenis. De gevangenisleiding geeft toestemming voor bezoek. Onder bepaalde omstandigheden kan de gevangenisleiding de toestemming weigeren, bijvoorbeeld als de veiligheid of orde binnen de gevangenis in het geding is. Bezoek van de ambassade of het consulaat-generaal Zo spoedig mogelijk nadat de ambassade is geïnformeerd over uw arrestatie krijgt u bezoek van een medewerker van de ambassade of het consulaat-generaal. Mocht u geen bezoek van een consulair medewerker willen ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk aangeven. Bezoek van de reclassering Op veel plaatsen in Duitsland beschikt de Nederlandse reclassering over bezoekvrijwilligers. Dit zijn in Duitsland wonende Nederlanders die in hun vrije tijd een keer per maand (gedurende het voorarrest) of een keer in de zes weken (tijdens de strafdetentie) gedetineerde landgenoten bezoeken. Wanneer u een reclasseringsvrijwilliger wilt ontvangen, kunt u dit via de ambassade of het consulaat-generaal laten weten of het uitgereikte reclasseringsformulier invullen. Tijdens een bezoek door een reclasseringsvrijwilliger kunt u in het Nederlands praten. U praat met iemand die de Duitse taal en cultuur goed kent en die eventuele problemen die u in Nederland hebt, kan doorgeven aan de Nederlandse reclassering, zoals huur van een woning, werk, schulden, voorbereiding terugkeer naar Nederland. Correspondentie U mag onbeperkt brieven verzenden en ontvangen, maar censuur kan worden toegepast. Dit betekent dat de gevangenisdirectie het recht heeft de inhoud van brieven te controleren. In de verzending of afgifte van brieven treedt al gauw vertraging op, zeker wanneer een brief in het Nederlands, Papiamento of Spaans is geschreven en eerst vertaald moet worden. In beginsel moet u de portokosten zelf betalen. Als u relevante redenen heeft waarom u dit niet kunt betalen, kan de gevangenis in beperkte mate bijspringen. Uitgaande brieven moet u in een open envelop in een tweede envelop stoppen, die u van de inrichting ontvangt. Bijzonder onleesbare, in geheimschrift, in stenografie of zonder dwingende redenen in een vreemde taal geschreven brieven worden mogelijk niet verzonden. Dat geldt ook voor brieven die zich op ontoelaatbare wijze met het delict bezighouden, grove beledigingen bevatten of onjuiste of verdraaide beweringen over de toestanden in de inrichting inhouden. Brieven die gericht zijn op voorbereiding of uitvoering van strafbare handelingen of ordeverstoring, worden ook niet verzonden. U kunt met vrijwilligers van de reclassering in Nederland schrijven. Als u dit wenst, vult u dit in op het formulier van de reclassering dat u kort na uw arresta

20 tie ontvangt. U kunt dit ook op een later moment kenbaar maken aan Reclassering Nederland. Het adres staat achter in deze brochure. Pakketten ontvangen Over het algemeen is het ontvangen van pakketten toegestaan al is dat aan regels gebonden. Om te voorkomen dat zendingen worden achtergehouden, is het verstandig om van te voren bij de gevangenisdirectie te informeren welke beperkingen er bestaan. Pakketbonnen kunt u bij de gevangenisdirectie aanvragen. U kunt er op rekenen dat pakketten opengemaakt worden en dat niet toegestane artikelen worden verwijderd. Met Kerstmis, Pasen en verjaardagen mag u een pakket met voeding- en genotmiddelen ontvangen. Inclusief verpakking mag het pakket niet meer dan 3 kilogram wegen (en met kerstmis 5 kg). Telefoneren Telefoneren mag alleen met toestemming van de rechter of de officier van justitie. Veroordeelden moeten toestemming hebben van de gevangenisleiding. U kunt niet gebeld worden. Geld ontvangen / overmaken In beslag genomen geld wordt in de gevangenis op een persoonlijke rekening gestort. U kunt dit besteden aan inkopen, porto of kranten. Vreemd geld wordt alleen omgewisseld in euro s met toestemming van de rechter. Het is toegestaan geld te ontvangen, maar nooit rechtstreeks in contanten. Geldbedragen kunnen worden gestort door overmaking op de rekening van de inrichting of in de gevangeniskas. Daarbij moeten de naam, voornaam en geboortedatum van de ontvanger staan. Het betalingsverkeer in de eurozone is gratis. In sommige gevangenissen is het op bepaalde tijden mogelijk dat bezoekers een bedrag in euro s direct op de rekening van de gevangene storten. Nederlandse lectuur Sommige gevangenissen beschikken over een bibliotheek waar u boeken en tijdschriften kunt lenen. In de bibliotheken zijn meestal weinig Nederlandse of Papiamentstalige boeken. De reclassering probeert via de ambassade en het consulaat-generaal Nederlandse lectuur ter beschikking te stellen. Indien mogelijk, ook Papiamentstalige lectuur. In het algemeen weigert de gevangenis lectuur die de familie rechtstreeks toestuurt. Nederlandse boeken, tijdschriften of kranten accepteren de meeste gevangenissen als deze rechtstreeks door de uitgever verzonden zijn. Verzendkosten kunnen in dat geval erg hoog zijn. Informeer vooraf naar de regels. Geloof In de meeste gevangenissen kunt u religieuze bijeenkomsten bijwonen. Er zijn vaak mensen van verschillende religies met wie u op verzoek kunt praten. Informeer bij uw gevangenis naar de mogelijkheden. De Stichting Epafras is een Nederlandse religieuze organisatie die hulp verleent aan Nederlandse gedeti

004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. Colombia. Colombia. Gearresteerd in... Gearresteerd in...

004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. Colombia. Colombia. Gearresteerd in... Gearresteerd in... 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3 Gearresteerd in... Colombia Gearresteerd in... Colombia 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 4 004 BW Colombia 09-01-2006

Nadere informatie

Denemarken. Denemarken. Gearresteerd in... Gearresteerd in Brochure BW DK :30 Pagina 3

Denemarken. Denemarken. Gearresteerd in... Gearresteerd in Brochure BW DK :30 Pagina 3 273386 Brochure BW DK 16-08-2007 14:30 Pagina 3 273386 Brochure BW DK 16-08-2007 14:30 Pagina 3 Gearresteerd in... Gearresteerd in... Denemarken Denemarken 273386 Brochure BW DK 16-08-2007 14:30 Pagina

Nadere informatie

014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. Noorwegen. Noorwegen. Gearresteerd in... Gearresteerd in...

014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. Noorwegen. Noorwegen. Gearresteerd in... Gearresteerd in... 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3 Gearresteerd in... Noorwegen Gearresteerd in... Noorwegen 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 4 014 BW Noorwegen

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Verenigde Staten Gearresteerd in... Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in het buitenland

Gearresteerd in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.4.6 Gearresteerd in het buitenland brochure bronnen uitgave van het ministerie van Buitenlandse Zaken maart 2011; www.rijksoverheid.nl In de brochure Gearresteerd in

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Australië Gearresteerd in... Australië Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Turkije Gearresteerd in... Turkije Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Zweden Gearresteerd in... Zweden Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Thailand Gearresteerd in... Thailand Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Oostenrijk Gearresteerd in... Oostenrijk Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in België. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach

Gearresteerd in België. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Nederlandse instanties 6 De Nederlandse ambassade/consulaten-generaal

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan:

Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Binnen Gearresteerd Italie 12-08-2005 13:48 Pagina 2 G Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Ministerie van Buitenlandse

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Marokko Gearresteerd in... Marokko Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Frankrijk Gearresteerd in... Frankrijk Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl het Verenigd Koninkrijk Gearresteerd in... Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Suriname Gearresteerd in... Suriname Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken

Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken Dutch Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken U mag dit informatieblad bij u houden gedurende uw detentie Als uw vrijheid is ontnomen door de politie omdat u verdacht wordt van het

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl België Gearresteerd in... België Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gearresteerd in Argentinië. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach

Gearresteerd in Argentinië. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach Gearresteerd in Argentinië oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach Gearresteerd in Argentinië Gearresteerd in Argentinië

Nadere informatie

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 U BENT VEROORDEELD U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/221 2 Feiten Verzoeker komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft in Nederland een

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel U bent veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland Bureau Buitenland heeft drie hoofdtaken: Gedetineerdenbegeleiding De Buitenlandbalie Internationale samenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 5 Hoe vraag ik een VOG

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Opgenomen in het buitenland

Opgenomen in het buitenland Opgenomen in het buitenland Opgenomen in het buitenland Uitgave Ministerie van Buitenlandse Zaken Beleidsafdeling DCZ/CM Redactie Linda van Hoek, Journalistieke producties, Etceter@ Lay-out Eindeloos

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Inhoud 4 > Gezag en voogdij 5 > Voogdijregeling 5 > Tijdelijke voogdij 7 > Vereisten voorafgaand aan

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en U werd veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en maatregelen die de rechter

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Gastouderbureau Barbamama

Gastouderbureau Barbamama Toestemmingsformulier continue screening Kinderopvang voor (huisgenoten van) Gastouders Ingeval van een melding in het kader van de continue controle als bedoeld in artikel 9b van het Besluit registers

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Datum 27 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Knops over de zaak R. van der D. (vervolgvragen)

Datum 27 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Knops over de zaak R. van der D. (vervolgvragen) Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z14411 Datum 27 augustus

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd (op verzoek van SOOA)

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd (op verzoek van SOOA) Hoofdstuk 16 Ordemaatregelen en disciplinaire straffen Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 16.1 het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd

Nadere informatie

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden)

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) 1. Hoeveel levenslanggestraften zijn er nu in NL? Op dit moment zijn er 33 mensen onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Dat betekent dat zij

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie voor cliënten

Gedwongen opname. informatie voor cliënten Gedwongen opname informatie voor cliënten Inhoud 1 Voorwoord 1 Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 1 Inbewaringstelling (ibs) 3 Rechterlijke machtiging (rm) 7 Recht op een behandelplan 7 Schadevergoeding

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:411

ECLI:NL:OGEAA:2016:411 ECLI:NL:OGEAA:2016:411 Instantie Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Datum uitspraak 05-02-2016 Datum publicatie 22-06-2016 Zaaknummer 426 van 2015, P-2015/06927 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Portugal Gearresteerd in... Portugal Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie] te [plaats 2],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie] te [plaats 2], ECLI:NL:RBAMS:2013:3850 Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER Parketnummer: 13/737331-13 RK nummer: 13/2646 Datum uitspraak: 28 juni 2013 UITSPRAAK op de vordering ex artikel 23

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R.

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad.

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. 1. Wanneer gaat de Nederlandse ambassade te Guatemala dicht? De ambassade gaat dicht in juli 2013. 2. Tot wanneer is

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent foto s: Lieven Nollet tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 486 (R1994) Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te s-gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen

Nadere informatie

(zie A 9 onder 2.3.2).

(zie A 9 onder 2.3.2). A 5 Toezicht 37 Staande houden, overbrengen naar en ophouden op een ~laats bestemd voor verhoor Algemeen Bij de uitoefening van het toezicht op vreemdelingen kan het gewenst zijn, dat - steekproefsgewijze

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep in cassatie in door bij de Hoge Raad een beroepschrift

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Brazilië Gearresteerd in... Brazilië Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie