Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"

Transcriptie

1 PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Jaarverslag Sociale Maribel 2014 Sainctelettesquare BRUSSEL 02/ / /

2 I. JURIDISCH KADER Het jaarrapport Sociale Maribel maakt deel uit van de jaarlijkse verplichtingen die de werkgevers dienen na te leven om de middelen van het fonds te blijven genieten. Voor het jaar 2014 werd dit rapport in maart 2015 voor de eerste maal digitaal aangeboden. De werkgevers ontvingen een login en paswoord om de bevraging online in te vullen. Het akkoord van de werknemersvertegenwoordiging diende nagestuurd te worden naar het secretariaat. Onderhavig verslag is een samenvatting van de individuele rapporten van de werkgevers en geeft eveneens een overzicht van de beslissingen en financiële verrichtingen van de kamer in de loop van II. VOORAFGAANDE BEMERKINGEN Dit verslag heeft betrekking op de organisaties die een tewerkstelling kregen toegewezen in het kader van de Sociale Maribel door het bovengenoemd Fonds Sociale Maribel. In totaal realiseerden 281 organisaties een bijkomende tewerkstelling in de loop van Werkgevers vte op jaarbasis Met toekenningen onbepaalde duur (op 31/12/2013) ,39 Nieuwe toekenningen OD vanaf 01/01/ (waarvan 15 nieuwe werkgevers, veelal zelfstandigen) 16,95 Totaal onbepaalde duur in 2014 op 31/12/ ,41 Project deeltijds leren/deeltijds werken De 17 betrokken WG zijn hierboven reeds opgenomen 20 halftijdse tewerkstellingen voor leerlingen CDO of 7,14 vte Totaal onbepaalde duur eind 2014 inclusief dl/dw ,55 Toekenningen bepaalde duur (inzetbaar vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014) ,74 Pagina 2 van 10

3 Project Via Vorming Hogerop De 3 betrokken WG zijn hierboven reeds opgenomen 2,50 III. ENGAGEMENT EN AANWERVINGSRESULTAAT VAN DE ORGANISATIES DIE TOELATING HADDEN OF KREGEN TOT AANWERVING VÓÓR 31 DECEMBER 2014 Van de organisaties die een tussenkomst kregen van het Fonds Sociale Maribel was er een engagement om een verhoging van de tewerkstelling en het arbeidsvolume te realiseren. In totaal gaat het om een verhoging van 251,41 vte onbepaalde duur die sinds 1997 geleidelijk via de Sociale Maribel werd toegekend. In de loop van 2014 werd 16,95 vte bijkomend volume onbepaalde duur toegekend. De tewerkstellingen bepaalde duur konden gerealiseerd worden tussen 1/07/14 en 31/12/14. De 20 ter beschikking gestelde werkervaringsplaatsen voor leerlingen deeltijds onderwijs werden volledig ingevuld. Van de 5 beschikbaar gestelde vte voor opleidingsproject Via Vorming Hogerop werd 2,50 vte ingevuld. IV. EVOLUTIE VAN DE TEWERKSTELLING Sinds enige tijd moet de daling van arbeidsvolume niet meer in het rapport worden meegedeeld maar wel per aangetekend schrijven en dit vóór de daling plaatsvindt. Het gaat dan enkel om structurele dalingen en niet om dalingen te wijten aan het normaal dagdagelijks personeelsbeheer (bv. het niet onmiddellijk kunnen vervangen van een langdurig zieke). Dalingen die enkel het gevolg zijn van het wegvallen van een tewerkstelling bepaalde duur, aldus door het Fonds toegekend, worden automatisch goedgekeurd. Zij moeten niet door de werkgever worden gemeld Eén werkgever gaf in 2014 een arbeidsvolumedaling door aan het Fonds, maar deze bleef zonder impact op zijn Maribeltoekenning. 4 kinderdagverblijven werden overgenomen door andere kinderdagverblijven. V. BEREKENING VAN DE RSZ-BIJDRAGEVERMINDERING EN VAN DE GESCHATTE KOSTPRIJS VOOR DE GEREALISEERDE TEWERKSTELLINGEN A) Dotatie Sociale Maribel en effectieve stortingen voor de kamer Kinderopvang De totale dotatie 2014 (aan 99,90 %) van het FSM 331 bedroeg ,40 waarvan 1,2 % gereserveerd werd als werkingskosten voor VSPF, zijnde ,93. In de loop van 2014 werd 90 % van dit bedrag via kwartaalstortingen aan VSPF gestort. De verdeling van de beschikbare dotatie, ,47 (= dotatie 1,2 % werkingskosten) tussen de kamer GID en de kamer Kinderopvang (KO) gebeurde in functie van het aantal N en met garantie van het behoud van de toegekende tewerkstellingen onbepaalde duur. Pagina 3 van 10

4 Voor de kamer KO resulteerde dit in 2014 in een Sociale Maribel dotatie van ,92 De bijdrage Fiscale Maribel bedroeg in 2014 in totaal ,38. Na toepassing van een verdeelsleutel op basis van de loonmassa van beide kamers werd bepaald dat hiervan aan de kamer Kinderopvang ,16 toegewezen werd. Dit bracht het totaal aan dotaties voor de KO op ,08. B) Kostprijs van de gerealiseerde tewerkstelling Binnen de Sociale Maribel werd een verbruik genoteerd van 223,25 vte in onbepaalde duur met een gemiddelde kostprijs van ,97. Voor de functie bepaalde duur werd een verbruik genoteerd van 37,80 vte aan een gemiddelde kostprijs van ,15. Samen geeft dit een totale kost van ,23. Binnen de Fiscale Maribel noteerde men een verbruik van 34, 552 vte in onbepaalde duur aan een gemiddelde kostprijs van ,97 en 5,85 vte in bepaalde duur aan een gemiddelde kostprijs van ,81. Dit brengt de totale kost Fiscale Maribel op ,67. Het middelenverbruik in de Sociale en Fiscale Maribel samen bedroeg in ,90. C) Reële betalingen Op het einde van de 1 ste maand van elk kwartaal werd een voorschot betaald voor het lopende kwartaal. De voorschotten bedroegen gemiddeld 90% van de toegekende totale enveloppe (aantal vte * loonplafond ,00 ). D) Reële evolutie van de kostprijs van de tewerkstellingen De gemiddelde bijdrage uit eigen middelen in de gemiddelde loonkost van de Sociale Maribel werknemers lag in 2014 rond de 5,79 %. Jaar Gemiddelde bijdrage ,99% ,32% ,11% ,93% ,54% ,98% ,80% ,24% ,57% ,97% Pagina 4 van 10

5 Eigen bijdrage WG 16% 14% 12% 10% 8% 6% 14,93% 14,32% 12,54% 11,98% 10,11% 7,99% 9,80% 13,24% 10,57% 5,97% Totaal 4% 2% 0% In 2014 was de eigen bijdrage van de werkgevers behorend tot het PC 331/ Kinderopvang: Eigen bijdrage in gemiddelde loonkost 2014 van de SM werknemers % werkgevers in 2014 % werkgevers in 2013 >30% 3,91% 5,95% 29%-20% 11,03% 8,55% 19%-10% 24,91% 23,79% 9%-5% 17,08% 15,24% <5% 10,68% 11,90% 0% 32,38% 34,57% Verklaring voor het 0% percentage: nieuwkomers betalen lage lonen en vullen vaak de hen toegekende enveloppe niet volledig in. Evolutie van het loonplafond in de Kamer Kinderopvang vanaf 2010 Jaar Loonplafond , , , , ,00 Pagina 5 van 10

6 E) Aanwending van de toegekende middelen voor de totale groep 96,90 % van de middelen van onbepaalde duur werd ingezet. Nemen we ook de toekenningen van bepaalde duur in aanmerking, dan is het bestedingspercentage 93,30 %. 104,51% van de uren werden gebruikt t.o.v. het maximaal aantal te realiseren uren. Sinds 2008 mogen er meer uren worden gepresteerd dan maximaal toegekend zodat elke organisatie zijn enveloppe maximaal kan benutten gerealiseerd gebruik in uren t.o.v. maximum aantal uren 104,51% 101,80% 100,29% 96,62% 97,81% gemiddeld % aanwending van de maximale dotatie 93,30% 89,03% 96,35% 97,46% 94,12% VI. SUBJECTIEVE EVALUATIE VAN HET SYSTEEM Score 1= niet van toepassing Score 2= niet akkoord Score 3= eerder niet akkoord Score 4= eerder wel akkoord Score 5= helemaal akkoord A) Door de werkgevers 1) Beantwoorden de Sociale Maribel tewerkstellingen aan de doelstellingen van arbeidsdrukvermindering en/of verbetering van de dienstverlening zoals omschreven in het aanvraagdossier of de CAO? arbeidsdrukvermindering 0,40% 0,40% 2,02% 31,45% 65,73% verbetering dienstverlening (kwalitatief) 0,40% 0,00% 4,84% 33,87% 60,89% verkorting van wachtlijsten 34,15% 21,95% 18,29% 12,60% 13,01% 97 % van de werkgevers meent dat de SM-middelen helpen om de arbeidsdruk te verminderen en de dienstverlening te verbeteren, dus de maatregel beantwoordt zeer goed aan de doelstellingen. wat betreft het verkorten van de wachtlijsten biedt deze subsidie blijkbaar minder soelaas of is deze vraag minder van toepassing. 2) Hoe kan men nog beter tegemoet komen aan de doelstellingen van de Sociale Maribel? meer toekenningen Sociale Maribel 0,40% 0,00% 1,21% 19,35% 79,04% Plafondverhoging 3,24% 2,83% 13,76% 27,94% 52,23% De overgrote meerderheid van de werkgevers is het er mee eens dat meer toekenningen en plafondverhoging nog een belangrijke meerwaarde zouden kunnen bieden. Pagina 6 van 10

7 3) Deden er zich moeilijkheden voor om het toegekend tewerkstellingsvolume Sociale Maribel te kunnen behouden? bij de aanwerving 44,35% 37,50% 7,66% 6,45% 4,04% bij de vervanging van langdurig afwezige Sociale 60,89% 24,18% 5,65% 5,65% 3,63% Maribel medewerkers bij behoud van de functie 60,89% 27,02% 6,45% 2,42% 3,23% bij de optimale besteding van de subsidies 38,71% 39,52% 9,27% 7,26% 5,24% Ruim 80 % van de werkgevers geeft aan geen tot weinig problemen te hebben bij de invulling. Opmerkingen van de werkgevers: - de enveloppe is ontoereikend, onze voorziening moet geld toesteken en na het nieuw decreet is dit voor ons problematisch - vervanging van langdurig afwezige is moeilijkgezien de beperkte tewerkstellingsbreuk - waarom moeten werkgevers onmiddellijk een contract onbepaalde duur geven? - korte vervangingen zijn moeilijk te vinden Bij 145 werkgevers bestond er reeds een band met de aangeworven werknemer voor deze een (ruimer) contract van onbepaalde duur kreeg: - vervangingscontracten gedaan bij de werkgever - stage gelopen bij de werkgever - werknemer wiens tewerkstellingsbreuk werd uitgebreid 4) Beheer van het dossier door het fonds. U bent tevreden over: A) De informatieverstrekking telefonische bereikbaarheid van het fonds 11,29% 2,82% 4,84% 35,08% 45,97% correspondentie per mail 4,84% 1,61% 4,84% 34,68% 54,03% inhoud van de verstrekte informatie 4,84% 0,40% 6,45% 39,92% 48,38% snelheid van de informatieverstrekking 4,44% 2,02% 7,26% 41,12% 45,16% Website 10,48% 2,42% 10,08% 48,79% 28,23% Gemiddeld 84% is tevreden over de samenwerking met het fonds. De daling ten opzichte van vorig jaar (90% tevredenheid) is te wijten aan een verminderde telefonische bereikbaarheid (waarop 10% slechter wordt gescoord). Pagina 7 van 10

8 B) Het informatiebeheer het bestaan van duidelijke procedures 4,84% 1,61% 10,48% 51,61% 31,46% het bestaan van voldoende standaarddocumenten 5,65% 0,81% 8,06% 47,58,% 37,90% Meer dan 80 % van de werkgevers is tevreden over de huidige procedures en documenten. C) De informatieverwerking de afwerking van uw dossier 5,65% 0,40% 4,84% 42,74% 46,37% de persoonlijke aanpak bij de afwerking van uw 6,05% 0,40% 6,85% 44,76% 41,94% dossier de betaling van de voorschotten 6,05% 0,00% 4,03% 39,11% 50,81% De afrekening 6,05% 1,62% 5,24% 39,11% 47,98% 85 à 90% is zeer tevreden van onze werkwijze en financiële afhandeling van hun dossier. Opmerkingen van de werkgevers: - zeer goed werk van het secretariaat, doe zo verder - alles verloopt vlot - te korte timing tussen het versturen van de afrekening en het bezorgen van correcties - graag ontvangsbevestiging bij mailverkeer - de afrekening komt te laat op het jaar 5) Heeft u interesse in: een persoonlijk overleg over uw dossier 27,82% 16,94% 22,18% 20,16% 12,90% het volgen van een infosessie 25,40% 16,53% 23,79% 22,18% 12,10% Hoewel we in januari infosessies gaven gericht op werkgevers uit de Kinderopvang enerzijds en we anderzijds weinig vragen voor een persoonlijk overleg krijgen, blijkt uit deze antwoorden toch weer een eerder grote belangstelling voor een persoonlijk onderhoud respectievelijk infosessie. Pagina 8 van 10

9 6) De website van VSPF u bezoekt onze website regelmatig 12,90% 24,19% 40,32% 18,95% 3,64% u vindt de website overzichtelijk 17,74% 4,03% 19,76% 44,76% 13,71% u vindt snel wat u zoekt 18,55% 4,44% 22,58% 44,35% 10,08% U vindt alle informatie die u nodig heeft 17,74% 4,03% 15,73% 48,79% 13,71% Het merendeel van de werkgevers uit de Kinderopvang bezoekt de website niet tot matig. Wie de weg ernaartoe wel gevonden heeft, blijkt tamelijk tevreden tot tevreden. Opmerkingen van de werkgevers: - graag ook het indienen van prestatiestaten online mogelijk maken - er staat te veel tekst, het mag kort en krachtig zijn 7) Publicaties van het Fonds Nieuwsflash 331 is nuttig 7,26% 1,21% 10,48% 30,24% 50,81% Infobrochure is nuttig 12,10% 1,61% 12,90% 39,11% 34,28% Veelgestelde vragen is nuttig 13,31% 3,62% 16,53% 37,10% 29,44% Opmerkingen van de werkgevers - de Nieuwsflash is geweldig, kort en krachtig, houden zo - hoe kan je extra tewerkstelling bekomen? - deadlines vroeger bekend maken via nieuwsbrief en website B) Beoordeling door de werknemers Hieronder vind je een overzicht van de werknemersvertegenwoordiging binnen onze sector. Vaststelling: de meeste organisaties hebben geen overlegorgaan. 36 organisaties dienen het verslag van hun overlegorgaan en/of de handtekeningen nog te bezorgen aan het secretariaat. Juridische eenheden dienden ons slechts één rapport te bezorgen, vandaar dat er 11 rapporten minder zijn dan werkgevers. Ondernemingsraad 21 Comité voor Preventie en Bescherming op het 6 Werk Syndicale afvaardiging 12 50% + 1 handtekeningen van de werknemers 195 Dit verslag van de kamer Kinderopvang werd ter beschikking gesteld aan het FSM 331 op 17 juni 2015 waar het formeel werd goedgekeurd voor verzending naar het paritair comité. Voor het FSM 331 Jacinta Van De Wal, Luc Jaminé, Fabienne Schouppe voorzitter ondervoorzitter Soetkine Verplaetse Pagina 9 van 10

10 secretariaat Pagina 10 van 10

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 10.2013 Arbeider Bediende: Het nieuwe stelsel Op 8 juli 2013 keurde de regering een compromistekst goed

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen Handleiding Jobcentrum West-Vlaanderen ESF-Ambassadeur 2011 1. Voorwoord Door Dirk Deweert, Directeur Sodiro vzw Als erkend sociaal secretariaat en als expert op vlak van loonadministratie en sociaal advies

Nadere informatie

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Benchmark België 2010 Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur Tips voor een leeftijdsbewust verzuimbeleid Inhoud

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Het sociaal plan, zo er een bestaat, bevat maatregelen waarmee de werkgever instemt, die de wettelijke

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2012

ACTIVITEITENVERSLAG 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2012 INHOUD INHOUD > KLIK OP DE PAGINA DIE U WILT BEKIJKEN > 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling 3 1.2 Missie 3 1.3 Activiteiten 4 Advies

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie