Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"

Transcriptie

1 PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Jaarverslag Sociale Maribel 2014 Sainctelettesquare BRUSSEL 02/ / /

2 I. JURIDISCH KADER Het jaarrapport Sociale Maribel maakt deel uit van de jaarlijkse verplichtingen die de werkgevers dienen na te leven om de middelen van het fonds te blijven genieten. Voor het jaar 2014 werd dit rapport in maart 2015 voor de eerste maal digitaal aangeboden. De werkgevers ontvingen een login en paswoord om de bevraging online in te vullen. Het akkoord van de werknemersvertegenwoordiging diende nagestuurd te worden naar het secretariaat. Onderhavig verslag is een samenvatting van de individuele rapporten van de werkgevers en geeft eveneens een overzicht van de beslissingen en financiële verrichtingen van de kamer in de loop van II. VOORAFGAANDE BEMERKINGEN Dit verslag heeft betrekking op de organisaties die een tewerkstelling kregen toegewezen in het kader van de Sociale Maribel door het bovengenoemd Fonds Sociale Maribel. In totaal realiseerden 281 organisaties een bijkomende tewerkstelling in de loop van Werkgevers vte op jaarbasis Met toekenningen onbepaalde duur (op 31/12/2013) ,39 Nieuwe toekenningen OD vanaf 01/01/ (waarvan 15 nieuwe werkgevers, veelal zelfstandigen) 16,95 Totaal onbepaalde duur in 2014 op 31/12/ ,41 Project deeltijds leren/deeltijds werken De 17 betrokken WG zijn hierboven reeds opgenomen 20 halftijdse tewerkstellingen voor leerlingen CDO of 7,14 vte Totaal onbepaalde duur eind 2014 inclusief dl/dw ,55 Toekenningen bepaalde duur (inzetbaar vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014) ,74 Pagina 2 van 10

3 Project Via Vorming Hogerop De 3 betrokken WG zijn hierboven reeds opgenomen 2,50 III. ENGAGEMENT EN AANWERVINGSRESULTAAT VAN DE ORGANISATIES DIE TOELATING HADDEN OF KREGEN TOT AANWERVING VÓÓR 31 DECEMBER 2014 Van de organisaties die een tussenkomst kregen van het Fonds Sociale Maribel was er een engagement om een verhoging van de tewerkstelling en het arbeidsvolume te realiseren. In totaal gaat het om een verhoging van 251,41 vte onbepaalde duur die sinds 1997 geleidelijk via de Sociale Maribel werd toegekend. In de loop van 2014 werd 16,95 vte bijkomend volume onbepaalde duur toegekend. De tewerkstellingen bepaalde duur konden gerealiseerd worden tussen 1/07/14 en 31/12/14. De 20 ter beschikking gestelde werkervaringsplaatsen voor leerlingen deeltijds onderwijs werden volledig ingevuld. Van de 5 beschikbaar gestelde vte voor opleidingsproject Via Vorming Hogerop werd 2,50 vte ingevuld. IV. EVOLUTIE VAN DE TEWERKSTELLING Sinds enige tijd moet de daling van arbeidsvolume niet meer in het rapport worden meegedeeld maar wel per aangetekend schrijven en dit vóór de daling plaatsvindt. Het gaat dan enkel om structurele dalingen en niet om dalingen te wijten aan het normaal dagdagelijks personeelsbeheer (bv. het niet onmiddellijk kunnen vervangen van een langdurig zieke). Dalingen die enkel het gevolg zijn van het wegvallen van een tewerkstelling bepaalde duur, aldus door het Fonds toegekend, worden automatisch goedgekeurd. Zij moeten niet door de werkgever worden gemeld Eén werkgever gaf in 2014 een arbeidsvolumedaling door aan het Fonds, maar deze bleef zonder impact op zijn Maribeltoekenning. 4 kinderdagverblijven werden overgenomen door andere kinderdagverblijven. V. BEREKENING VAN DE RSZ-BIJDRAGEVERMINDERING EN VAN DE GESCHATTE KOSTPRIJS VOOR DE GEREALISEERDE TEWERKSTELLINGEN A) Dotatie Sociale Maribel en effectieve stortingen voor de kamer Kinderopvang De totale dotatie 2014 (aan 99,90 %) van het FSM 331 bedroeg ,40 waarvan 1,2 % gereserveerd werd als werkingskosten voor VSPF, zijnde ,93. In de loop van 2014 werd 90 % van dit bedrag via kwartaalstortingen aan VSPF gestort. De verdeling van de beschikbare dotatie, ,47 (= dotatie 1,2 % werkingskosten) tussen de kamer GID en de kamer Kinderopvang (KO) gebeurde in functie van het aantal N en met garantie van het behoud van de toegekende tewerkstellingen onbepaalde duur. Pagina 3 van 10

4 Voor de kamer KO resulteerde dit in 2014 in een Sociale Maribel dotatie van ,92 De bijdrage Fiscale Maribel bedroeg in 2014 in totaal ,38. Na toepassing van een verdeelsleutel op basis van de loonmassa van beide kamers werd bepaald dat hiervan aan de kamer Kinderopvang ,16 toegewezen werd. Dit bracht het totaal aan dotaties voor de KO op ,08. B) Kostprijs van de gerealiseerde tewerkstelling Binnen de Sociale Maribel werd een verbruik genoteerd van 223,25 vte in onbepaalde duur met een gemiddelde kostprijs van ,97. Voor de functie bepaalde duur werd een verbruik genoteerd van 37,80 vte aan een gemiddelde kostprijs van ,15. Samen geeft dit een totale kost van ,23. Binnen de Fiscale Maribel noteerde men een verbruik van 34, 552 vte in onbepaalde duur aan een gemiddelde kostprijs van ,97 en 5,85 vte in bepaalde duur aan een gemiddelde kostprijs van ,81. Dit brengt de totale kost Fiscale Maribel op ,67. Het middelenverbruik in de Sociale en Fiscale Maribel samen bedroeg in ,90. C) Reële betalingen Op het einde van de 1 ste maand van elk kwartaal werd een voorschot betaald voor het lopende kwartaal. De voorschotten bedroegen gemiddeld 90% van de toegekende totale enveloppe (aantal vte * loonplafond ,00 ). D) Reële evolutie van de kostprijs van de tewerkstellingen De gemiddelde bijdrage uit eigen middelen in de gemiddelde loonkost van de Sociale Maribel werknemers lag in 2014 rond de 5,79 %. Jaar Gemiddelde bijdrage ,99% ,32% ,11% ,93% ,54% ,98% ,80% ,24% ,57% ,97% Pagina 4 van 10

5 Eigen bijdrage WG 16% 14% 12% 10% 8% 6% 14,93% 14,32% 12,54% 11,98% 10,11% 7,99% 9,80% 13,24% 10,57% 5,97% Totaal 4% 2% 0% In 2014 was de eigen bijdrage van de werkgevers behorend tot het PC 331/ Kinderopvang: Eigen bijdrage in gemiddelde loonkost 2014 van de SM werknemers % werkgevers in 2014 % werkgevers in 2013 >30% 3,91% 5,95% 29%-20% 11,03% 8,55% 19%-10% 24,91% 23,79% 9%-5% 17,08% 15,24% <5% 10,68% 11,90% 0% 32,38% 34,57% Verklaring voor het 0% percentage: nieuwkomers betalen lage lonen en vullen vaak de hen toegekende enveloppe niet volledig in. Evolutie van het loonplafond in de Kamer Kinderopvang vanaf 2010 Jaar Loonplafond , , , , ,00 Pagina 5 van 10

6 E) Aanwending van de toegekende middelen voor de totale groep 96,90 % van de middelen van onbepaalde duur werd ingezet. Nemen we ook de toekenningen van bepaalde duur in aanmerking, dan is het bestedingspercentage 93,30 %. 104,51% van de uren werden gebruikt t.o.v. het maximaal aantal te realiseren uren. Sinds 2008 mogen er meer uren worden gepresteerd dan maximaal toegekend zodat elke organisatie zijn enveloppe maximaal kan benutten gerealiseerd gebruik in uren t.o.v. maximum aantal uren 104,51% 101,80% 100,29% 96,62% 97,81% gemiddeld % aanwending van de maximale dotatie 93,30% 89,03% 96,35% 97,46% 94,12% VI. SUBJECTIEVE EVALUATIE VAN HET SYSTEEM Score 1= niet van toepassing Score 2= niet akkoord Score 3= eerder niet akkoord Score 4= eerder wel akkoord Score 5= helemaal akkoord A) Door de werkgevers 1) Beantwoorden de Sociale Maribel tewerkstellingen aan de doelstellingen van arbeidsdrukvermindering en/of verbetering van de dienstverlening zoals omschreven in het aanvraagdossier of de CAO? arbeidsdrukvermindering 0,40% 0,40% 2,02% 31,45% 65,73% verbetering dienstverlening (kwalitatief) 0,40% 0,00% 4,84% 33,87% 60,89% verkorting van wachtlijsten 34,15% 21,95% 18,29% 12,60% 13,01% 97 % van de werkgevers meent dat de SM-middelen helpen om de arbeidsdruk te verminderen en de dienstverlening te verbeteren, dus de maatregel beantwoordt zeer goed aan de doelstellingen. wat betreft het verkorten van de wachtlijsten biedt deze subsidie blijkbaar minder soelaas of is deze vraag minder van toepassing. 2) Hoe kan men nog beter tegemoet komen aan de doelstellingen van de Sociale Maribel? meer toekenningen Sociale Maribel 0,40% 0,00% 1,21% 19,35% 79,04% Plafondverhoging 3,24% 2,83% 13,76% 27,94% 52,23% De overgrote meerderheid van de werkgevers is het er mee eens dat meer toekenningen en plafondverhoging nog een belangrijke meerwaarde zouden kunnen bieden. Pagina 6 van 10

7 3) Deden er zich moeilijkheden voor om het toegekend tewerkstellingsvolume Sociale Maribel te kunnen behouden? bij de aanwerving 44,35% 37,50% 7,66% 6,45% 4,04% bij de vervanging van langdurig afwezige Sociale 60,89% 24,18% 5,65% 5,65% 3,63% Maribel medewerkers bij behoud van de functie 60,89% 27,02% 6,45% 2,42% 3,23% bij de optimale besteding van de subsidies 38,71% 39,52% 9,27% 7,26% 5,24% Ruim 80 % van de werkgevers geeft aan geen tot weinig problemen te hebben bij de invulling. Opmerkingen van de werkgevers: - de enveloppe is ontoereikend, onze voorziening moet geld toesteken en na het nieuw decreet is dit voor ons problematisch - vervanging van langdurig afwezige is moeilijkgezien de beperkte tewerkstellingsbreuk - waarom moeten werkgevers onmiddellijk een contract onbepaalde duur geven? - korte vervangingen zijn moeilijk te vinden Bij 145 werkgevers bestond er reeds een band met de aangeworven werknemer voor deze een (ruimer) contract van onbepaalde duur kreeg: - vervangingscontracten gedaan bij de werkgever - stage gelopen bij de werkgever - werknemer wiens tewerkstellingsbreuk werd uitgebreid 4) Beheer van het dossier door het fonds. U bent tevreden over: A) De informatieverstrekking telefonische bereikbaarheid van het fonds 11,29% 2,82% 4,84% 35,08% 45,97% correspondentie per mail 4,84% 1,61% 4,84% 34,68% 54,03% inhoud van de verstrekte informatie 4,84% 0,40% 6,45% 39,92% 48,38% snelheid van de informatieverstrekking 4,44% 2,02% 7,26% 41,12% 45,16% Website 10,48% 2,42% 10,08% 48,79% 28,23% Gemiddeld 84% is tevreden over de samenwerking met het fonds. De daling ten opzichte van vorig jaar (90% tevredenheid) is te wijten aan een verminderde telefonische bereikbaarheid (waarop 10% slechter wordt gescoord). Pagina 7 van 10

8 B) Het informatiebeheer het bestaan van duidelijke procedures 4,84% 1,61% 10,48% 51,61% 31,46% het bestaan van voldoende standaarddocumenten 5,65% 0,81% 8,06% 47,58,% 37,90% Meer dan 80 % van de werkgevers is tevreden over de huidige procedures en documenten. C) De informatieverwerking de afwerking van uw dossier 5,65% 0,40% 4,84% 42,74% 46,37% de persoonlijke aanpak bij de afwerking van uw 6,05% 0,40% 6,85% 44,76% 41,94% dossier de betaling van de voorschotten 6,05% 0,00% 4,03% 39,11% 50,81% De afrekening 6,05% 1,62% 5,24% 39,11% 47,98% 85 à 90% is zeer tevreden van onze werkwijze en financiële afhandeling van hun dossier. Opmerkingen van de werkgevers: - zeer goed werk van het secretariaat, doe zo verder - alles verloopt vlot - te korte timing tussen het versturen van de afrekening en het bezorgen van correcties - graag ontvangsbevestiging bij mailverkeer - de afrekening komt te laat op het jaar 5) Heeft u interesse in: een persoonlijk overleg over uw dossier 27,82% 16,94% 22,18% 20,16% 12,90% het volgen van een infosessie 25,40% 16,53% 23,79% 22,18% 12,10% Hoewel we in januari infosessies gaven gericht op werkgevers uit de Kinderopvang enerzijds en we anderzijds weinig vragen voor een persoonlijk overleg krijgen, blijkt uit deze antwoorden toch weer een eerder grote belangstelling voor een persoonlijk onderhoud respectievelijk infosessie. Pagina 8 van 10

9 6) De website van VSPF u bezoekt onze website regelmatig 12,90% 24,19% 40,32% 18,95% 3,64% u vindt de website overzichtelijk 17,74% 4,03% 19,76% 44,76% 13,71% u vindt snel wat u zoekt 18,55% 4,44% 22,58% 44,35% 10,08% U vindt alle informatie die u nodig heeft 17,74% 4,03% 15,73% 48,79% 13,71% Het merendeel van de werkgevers uit de Kinderopvang bezoekt de website niet tot matig. Wie de weg ernaartoe wel gevonden heeft, blijkt tamelijk tevreden tot tevreden. Opmerkingen van de werkgevers: - graag ook het indienen van prestatiestaten online mogelijk maken - er staat te veel tekst, het mag kort en krachtig zijn 7) Publicaties van het Fonds Nieuwsflash 331 is nuttig 7,26% 1,21% 10,48% 30,24% 50,81% Infobrochure is nuttig 12,10% 1,61% 12,90% 39,11% 34,28% Veelgestelde vragen is nuttig 13,31% 3,62% 16,53% 37,10% 29,44% Opmerkingen van de werkgevers - de Nieuwsflash is geweldig, kort en krachtig, houden zo - hoe kan je extra tewerkstelling bekomen? - deadlines vroeger bekend maken via nieuwsbrief en website B) Beoordeling door de werknemers Hieronder vind je een overzicht van de werknemersvertegenwoordiging binnen onze sector. Vaststelling: de meeste organisaties hebben geen overlegorgaan. 36 organisaties dienen het verslag van hun overlegorgaan en/of de handtekeningen nog te bezorgen aan het secretariaat. Juridische eenheden dienden ons slechts één rapport te bezorgen, vandaar dat er 11 rapporten minder zijn dan werkgevers. Ondernemingsraad 21 Comité voor Preventie en Bescherming op het 6 Werk Syndicale afvaardiging 12 50% + 1 handtekeningen van de werknemers 195 Dit verslag van de kamer Kinderopvang werd ter beschikking gesteld aan het FSM 331 op 17 juni 2015 waar het formeel werd goedgekeurd voor verzending naar het paritair comité. Voor het FSM 331 Jacinta Van De Wal, Luc Jaminé, Fabienne Schouppe voorzitter ondervoorzitter Soetkine Verplaetse Pagina 9 van 10

10 secretariaat Pagina 10 van 10

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Jaarverslag Sociale Maribel 2015 Sainctelettesquare

Nadere informatie

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten (GID) Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrapport sociale maribel - FSM Welkom

Jaarrapport sociale maribel - FSM Welkom Welkom Deze bevraging bevat op de eerste pagina's een aantal door de werkgever verplicht in te vullen velden. De vragen die we je hier voorleggen zijn gelijkaardig aan deze van de voorbije jaren. Het invullen

Nadere informatie

Jaarrapport 2015 deel 2

Jaarrapport 2015 deel 2 Jaarrapport 2015 deel 2 Welkom op dit digitaal platform dat we gebruiken voor het tweede deel van het jaarrapport 2015: de bevraging bij de werking van het sectoraal fonds sociale maribel PC319.01. Via

Nadere informatie

Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en -diensten

Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en -diensten PARITAIR COMITE 319.01 VOOR DE VLAAMSE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en -diensten Jaarverslag

Nadere informatie

SOCIALE MARIBEL PC 331/KO : INFOBROCHURE - RICHTLIJNEN

SOCIALE MARIBEL PC 331/KO : INFOBROCHURE - RICHTLIJNEN Fonds Sociale Maribel 331 Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Sainctelettesquare 13-15 - 1000 Brussel Tel 02 229 32 45 en 02 229 20 12 - Fax 02 227 69 14 SOCIALE MARIBEL PC 331/KO

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

SOCIALE MARIBEL PC 331/KO : INFOBROCHURE - RICHTLIJNEN

SOCIALE MARIBEL PC 331/KO : INFOBROCHURE - RICHTLIJNEN Fonds Sociale Maribel 331 Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Sainctelettesquare 13-15 - 1000 Brussel tel 02 229 32 45 en 02 229 20 12 - fax 02 227 69 14 www.vspf.org SOCIALE

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 24 oktober 2016 IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 Recent heeft het Sociale Maribel Fonds 330 aan de meeste instellingen een uitnodiging gestuurd om een aanvraagdossier MARIBEL in te dienen. Ter herinnering,

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang - arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2017-2018 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD Voorwaarde: erkend zijn

Nadere informatie

Fonds Maribel Social (FMS) 330 Fonds Sociale Maribel

Fonds Maribel Social (FMS) 330 Fonds Sociale Maribel IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER Fonds Maribel Social (FMS) 330 Fonds Sociale Maribel Kamer voor de Revalidatie centra Chambre des centres de Revalidation JAARRAPPORT 2015 Periode van 1 januari 2015 31 december

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang - arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD NIEUW IN HET SCHOOLJAAR

Nadere informatie

FAQ's maribel. Maribel in het algemeen

FAQ's maribel. Maribel in het algemeen FAQ's maribel Maribel in het algemeen Wie mag toetreden tot de maribel? Iedere werkgever die behoort tot de prive-non-profitsector en ressorteert onder één van volgende paritaire comités (pc's) 9, 9.0

Nadere informatie

De sociale maribel in de sector thuisverpleging

De sociale maribel in de sector thuisverpleging De sociale maribel in de sector thuisverpleging Kamer Thuisverpleging 330.01.30 Informatiebrochure 1 2 VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U bent vertrouwd met de basisprincipes

Nadere informatie

INFOBROCHURE SOCIALE MARIBEL VOOR DE DIENSTEN GEZINSZORG VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP PC 318.02

INFOBROCHURE SOCIALE MARIBEL VOOR DE DIENSTEN GEZINSZORG VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP PC 318.02 INFOBROCHURE SOCIALE MARIBEL VOOR DE DIENSTEN GEZINSZORG VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP PC 318.02 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 1.1 Wat is de Sociale Maribel?... 2 1.2 Hoe werkt het systeem Sociale Maribel?...

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331)

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, in toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

De maribel in de sector ouderenzorg

De maribel in de sector ouderenzorg De maribel in de sector ouderenzorg Kamer ouderenzorg 330.01.20 Informatiebrochure 1 2 VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U bent vertrouwd met de basisprincipes van

Nadere informatie

De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten

De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten Kamer residuair 330.04 Informatiebrochure 1 2 VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U bent vertrouwd

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

FAQ'S maribel. Maribel in het algemeen

FAQ'S maribel. Maribel in het algemeen FAQ'S maribel Maribel in het algemeen Wie mag toetreden tot de maribel? Iedere werkgever die behoort tot de prive-non-profitsector en ressorteert onder één van volgende paritaire comités (pc's) 0, 9 of

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken Socioculturele sector Schooljaar 2014 2015 Dit project wordt gesubsidieerd

Nadere informatie

Maribel in het algemeen

Maribel in het algemeen FAQ's maribel Maribel in het algemeen Wie mag toetreden tot de maribel? Iedere werkgever die behoort tot de prive-non-profitsector en ressorteert onder één van volgende paritaire comités (pc's) 9.00, 9.0

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken Gezinszorg Schooljaar 2014 2015 Dit project wordt gesubsidieerd door

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

SOCIOCULTURELE SECTOR

SOCIOCULTURELE SECTOR SOCIOCULTURELE SECTOR DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD NIEUW IN HET SCHOOLJAAR 2016 2017 p 3 Even voorstellen p 5 Praktisch

Nadere informatie

De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten

De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten Kamer Beschut wonen, Wijkgezondheidscentra en Diensten voor het bloed van Rode Kruis 330.01.51/52/53/54/55 Informatiebrochure 1 2 VOORWOORD

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE PRIVÉ-ZIEKENHUIZEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds voor de

Nadere informatie

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 17 september 2009 VSKO/DB/09.04 Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs TWEEDE OPROEP OMZETTING VAN 10-MAANDENCONTRACTEN NAAR

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de. sociale maribel in de sector 319.01. aan de slag!

Veel gestelde vragen over de. sociale maribel in de sector 319.01. aan de slag! Veel gestelde vragen over de sociale maribel in de sector 319.01 aan de slag! Februari 2015 INHOUD 1. De inkomsten van het Sectoraal Fonds Sociale maribel... 4 1.1. Waar komen ze vandaan?... 4 1.2. Wat

Nadere informatie

FAQ's maribel. Maribel in het algemeen

FAQ's maribel. Maribel in het algemeen FAQ's maribel Maribel in het algemeen 6 Wie mag toetreden tot de maribel? Iedere werkgever die behoort tot de prive-non-profitsector en ressorteert onder één van volgende paritaire comités (pc's) 9, 9.0

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016 2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Beschutte Werkplaatsen en het generatiepact. Inhoud

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Infobrochure Wegwijs in de sociale maribel

Infobrochure Wegwijs in de sociale maribel Infobrochure Wegwijs in de sociale maribel Aangepaste versie 2017 Deze brochure is bedoeld voor de werkgevers van organisaties die instaan voor gehandicaptenzorg organisaties die instaan voor bijzondere

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Kamer revalidatiecentra (NL) (FR) Informatiebrochure

Kamer revalidatiecentra (NL) (FR) Informatiebrochure De sociale maribel in de sector revalidatiecentra Kamer revalidatiecentra 330.01.41 (NL) - 330.01.42 (FR) Informatiebrochure 1 2 VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en diensten (VOHI) DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2017-2018 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD Voorwaarde: erkend

Nadere informatie

FAQ'S maribel. Maribel in het algemeen

FAQ'S maribel. Maribel in het algemeen FAQ'S maribel Maribel in het algemeen 3 4 Wie mag toetreden tot de Maribel? Iedere werkgever die behoort tot de prive-non-profitsector en ressorteert onder één van volgende paritaire comités (pc's) (330,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/256 BERAADSLAGING NR. 13/123 VAN 3 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC )

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC ) Informatief 2009/078 - bijlage 2 PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 319.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009 inzake

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 19/12/2016. Paritair comité voor het stads- en streekvervoer

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 19/12/2016. Paritair comité voor het stads- en streekvervoer Paritair comité voor het stads- en streekvervoer 3280200 Stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007 (85.889)... 2 Uitvoering van de artikelen 9 en

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 3180130 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

KAMER REVALIDATIECENTRA (NL) (FR)

KAMER REVALIDATIECENTRA (NL) (FR) KAMER REVALIDATIECENTRA 330.01.41 (NL) - 330.01.42 (FR) Informatiebrochure VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U bent vertrouwd met de basisprincipes van de maribel maar

Nadere informatie

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Deeltijds Leren Deeltijds Werken OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Social Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten SOCIAAL FONDS VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kinderopvang

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kinderopvang Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310001 Kinderopvang... 1... 2 Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014... 2 Haard en standplaatstoelage... 2 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016 JURIDISCHE ACTUA mei 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Varia : Forfaitaire kostenvergoeding buitenland SECTOR NIEUWS INHOUD PC 1 Wet Werkbaar

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

GEZINSZORG DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Met de medewerking van

GEZINSZORG DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Met de medewerking van GEZINSZORG DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de medewerking van INHOUD NIEUW IN HET SCHOOLJAAR 2016 2017 p 3 Even voorstellen p 5 Praktisch 1.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN FONDS SOCIALE MARIBEL 331

VEELGESTELDE VRAGEN FONDS SOCIALE MARIBEL 331 VEELGESTELDE VRAGEN FONDS SOCIALE MARIBEL 331 1 augustus 2017 INHOUD 1. De inkomsten van het Sectoraal Fonds Sociale Maribel... 4 1.1. Waar komen ze vandaan?... 4 1.2. Wat gebeurt er als de dotatie stijgt?...

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang - arrondissement Leuven DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD NIEUW IN HET SCHOOLJAAR 2016

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS JURIDISCHE ACTUA juni 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Doelgroepenbeleid Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Responsabiliseringsbijdrage economische WLH Studentenarbeid SECTOR NIEUWS INHOUD

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE BICOMMUNAUTAIRE EN FEDERALE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 206-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

INFOBROCHURE SOCIALE MARIBEL VOOR DE DIENSTEN GEZINSZORG VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP PC

INFOBROCHURE SOCIALE MARIBEL VOOR DE DIENSTEN GEZINSZORG VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP PC INFOBROCHURE SOCIALE MARIBEL VOOR DE DIENSTEN GEZINSZORG VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP PC 318.02 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 1.1 Wat is de Sociale Maribel?... 2 1.2 Hoe werkt het systeem Sociale Maribel?...

Nadere informatie

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP)

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP) 1/2 Brussel, 25 maart 2005 Kenmerk: 50/sjp/mededeling11 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: PAB en

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Sociale Maribel in de sector 331

Veelgestelde vragen. Sociale Maribel in de sector 331 Veelgestelde vragen Sociale Maribel in de sector 331 januari 2015 INHOUD 1. De inkomsten van het Sectoraal Fonds Sociale Maribel... 4 1.1. Waar komen ze vandaan?... 4 1.2. Wat gebeurt er als de dotatie

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de betonindustrie

Paritair Subcomité voor de betonindustrie 1060200 Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011 (105.351)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017 (140.947)... 4 Anciënniteit 1 Collectieve

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Situering, doelstelling, toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Situering, doelstelling, toepassingsgebied 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2009 (95.241) Invoering van loonschalen HOOFDSTUK I. Situering, doelstelling, toepassingsgebied Artikel 1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/118 BERAADSLAGING NR 10/076 VAN 9 NOVEMBER 2010, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2011, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in?

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in? BBTK NUMMER 3 APRIL 2011 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL In dit nummer 1. Werk en kinderen,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken pilootproject in de kinderopvang arrondissement Leuven Schooljaar 2014

Nadere informatie

* Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens, Dhr. Schuermans, Mevr. Wyns, Dhr. Vandevelde, Mevr. Van Humbeeck,Mevr. Van Riel, Dhr.

* Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens, Dhr. Schuermans, Mevr. Wyns, Dhr. Vandevelde, Mevr. Van Humbeeck,Mevr. Van Riel, Dhr. Notulen van de ondernemingsraad van 10/12/2007 Aanwezig : * Werkgeversdelegatie : Dhr. Vandenbussche, Mevr. Steens, Dhr. Beeckmans, Mevr. Delmal * Werknemersdelegatie : Dhr. Van Esch, Dhr. Piessens, Dhr.

Nadere informatie

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Deeltijds Leren Deeltijds Werken OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen SOCIAAL FONDS VOOR DE PRIVÉ-ZIEKENHUIZEN Dit Fonds

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie