Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase"

Transcriptie

1 Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Marieke Meeuwenoord Gemeente Woudenberg

2 Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase

3 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Analyse strategisch inzicht in maatschappelijk vastgoed... 5 Gebouwen... 8 Brandweerkazerne... 8 Cultuurhuis... 9 De Camp De Schans Gemeentehuis Gemeentewerf/milieustraat Kerktoren hervormde kerk Kindercentrum Schoolgebouwen De Schoolstraat (Smash) Sportpark De Grift Time Out Uitvaartcentrum Henschoterhof Werf Griftdijk Gronden Fidelio MC Wombarg Tennisvereniging t Schilt Valleiruiters Volkstuincomplex (Paulus Potter) Overzicht uitkomsten analyse gebouwen en gronden Hoofdstuk 2: Zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van accommodaties Behoefte Woudenbergse organisaties Onderverhuur Hoofdstuk 3: Meer eenduidigheid in beschikbaarstelling maatschappelijk vastgoed Beleidsuitgangspunten Inzicht in en invloed op financiën Zeggenschap over eigendom Harmonisatie overeenkomsten Uitgangspunten beschikbaarstelling gronden en gebouwen op een rij Tot slot Bijlagen Bijlage 1: Voorbeelden mogelijke actie o.b.v. indicatoren Bijlage 2: Inventarisatieformulier accommodaties eigenaren en beheerders Bijlage 3: Inventarisatieformulier gebruikers... 50

4 Inleiding Aanleiding In de startnotitie, die eind december 2014 is vastgesteld, is reeds aangegeven wat de aanleiding is voor het opstellen van een nota maatschappelijke vastgoedbeleid: zowel de themagroepen uit de bezuinigingsdialoog als de raad gaf aan behoefte te hebben aan meer inzicht in het bezit, het gebruik en de kosten van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Doelstelling De doelstelling van de nota was dan ook om een integraal beeld te krijgen van wat we allemaal in eigendom hebben, wat de bezettingsgraad is, hoe het beheerd wordt en welke kosten ermee gemoeid zijn. Dit met het oog op het onderzoeken van mogelijkheden om het gebruik van gebouwen te vergroten en te zien of er (financieel) voordeel te behalen valt. Daarnaast bleek dat de gemeente op verschillende manieren omgaat met de beschikbaarstelling van haar maatschappelijk vastgoed en leefde de wens om dit meer te harmoniseren. Daarbij was meer invloed op geldstromen een onderliggend doel. Afbakening In de startnotitie is eveneens de afbakening van het maatschappelijk vastgoed bepaald. Vastgoed met een economisch doel is geen onderwerp omdat in de structuurvisie en het grondbeleid onze doelen en plannen met betrekking tot dit soort vastgoed al zijn vastgelegd. Aan onderwijshuisvesting wordt in beperkte mate aandacht geschonken, aangezien dit een wettelijke verplichting is en onlangs een meerjarenplan ten aanzien van dit onderwerp is aangenomen. Schoolgebouwen kunnen echter meer zijn dan alleen onderwijslocaties. Zeker s avonds en in het weekend liggen er mogelijkheden om de dan leegstaande gebouwen beter te benutten. Maar de kern van het maatschappelijk vastgoedbeleid wordt gevormd door de accommodaties met een maatschappelijk doel. Te weten: Gebouwen (incl. grond) Brandweerkazerne Cultuurhuis De Camp De Kleine Schans Gemeentehuis Gemeentewerf Kerktoren Hervormde Gemeente Kindercentrum Schoolgebouwen Smash/La di dans (Schoolstraat) Sportpark De Grift Time Out Uitvaartcentrum Henschoterhof Werf Griftdijk Grond Fidelio Tennis complex Valleiruiters Volkstuinen Wombarg

5 Opbouw nota en leeswijzer Er werden drie uitgangspunten geformuleerd in de startnotitie: Lagere financiële lasten; Zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van accommodaties; Meer eenduidigheid in de overeenkomsten en meer invloed op geldstromen. Deze uitgangspunten zijn in drie hoofdstukken uitgewerkt. In hoofdstuk 1 wordt het maatschappelijk vastgoed van de gemeente geanalyseerd op basis van zes indicatoren. Deze analyse leidt per gebouw tot een advies voor wat betreft het bestendigen, het (onderzoeken van) verkoop of privatisering/verplaatsing, het renoveren/aanpassen, het (her)ontwikkelen, een herbezinning van inhoudelijke doelstelling of het doorlichten financiële exploitatie van de accommodatie. Ook is er per accommodatie gekeken naar opties om deze meer multifunctioneel te gebruiken. En naar mogelijkheden om de lasten te verlagen of meer inkomsten te genereren. Aan het eind van het hoofdstuk zijn in een overzichtelijke tabel de uitkomsten van de analyse en de conclusies ten aanzien van de mogelijkheden tot besparen of het generen van inkomsten en het meer multifunctioneel gebruik, samengebracht. De inventarisatie van de mogelijkheden tot meer multifunctioneel gebruik bracht twee knelpunten aan het licht. In hoofdstuk 2 worden deze knelpunten benoemd en worden mogelijke oplossingen aangedragen, die, bij instemming, in fase 2 verder onderzocht en geconcretiseerd zullen worden. In hoofdstuk 3 worden ten slotte de beleidsuitgangspunten geformuleerd om meer eenduidigheid te krijgen in de beschikbaarstelling maatschappelijk vastgoed en om meer invloed te krijgen op geldstromen.

6 Hoofdstuk 1: Analyse strategisch inzicht in maatschappelijk vastgoed Het analysemodel strategisch inzicht in maatschappelijk vastgoed is gebaseerd op een model van BBN adviseurs voor gebouw en gebied. Dit model is bedoeld om gemeenten te helpen inzicht te krijgen. In het model wordt het vastgoed bekeken op zes kernindicatoren te weten: Beleidsdoel; Maatschappelijk resultaat; Tevredenheid gebruikers; (Her)ontwikkelingskansen; Financieel resultaat; Technische staat. Beleidsdoel: Bij deze indicator wordt gekeken of de functie van het gebouw aansluit bij een beleidsdoel of de uitvoering van een wettelijke taak van de gemeente. De gemeente bezit immers geen maatschappelijk vastgoed puur om het bezit ervan, maar als instrument om maatschappelijke effecten te bereiken die vastliggen in wetgeving of beleid. Het uitgangspunt is dat de gemeente geen eigenaar wil zijn van accommodaties, tenzij dit vanuit maatschappelijk of wettelijk oogpunt noodzakelijk is. Accommodaties waarvoor dit niet geldt, worden afgestoten tenzij dit een financieel verlies betekent. Maatschappelijk resultaat: Wanneer de functie van een gebouw aansluit bij de beleidsdoelen of wettelijke taken van een gemeente, betekent niet automatisch dat het gebouw ook dat maatschappelijke resultaat boekt als met het beleid gewenst is. Het kan zijn dat het gebouw niet aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Of eigenlijk niet geschikt is voor de functie waarvoor het bedoeld is. Het is dus belangrijk om te kijken of het gebouw daadwerkelijk bijdraagt aan het maatschappelijke resultaat. Tevredenheid gebruikers: Voor het strategisch inzicht in maatschappelijk vastgoed is het ook belangrijk om te weten hoe de gebruikers het gebouw beoordelen en in hoeverre ze tevreden zijn. Dit geeft mede een indicatie wat er eventueel met het gebouw moet gebeuren of welke aanpassingen er nodig zijn. (Her)ontwikkelingskansen: Wat zijn de mogelijkheden met het gebouw of de grond, wanneer de gemeente het gebouw een andere functie zou willen geven of zou willen verkopen? En welke aandachtspunten zijn er? Dit is van belang wanneer we een beslissing moeten nemen over het herontwikkelen of afstoten van een gebouw. Financieel resultaat: Dit is niet het resultaat van het afwegen van de baten en de lasten. Want hoe weeg je de uiteindelijke kosten van het vastgoed af tegen het beleidsdoel en het maatschappelijk resultaat? En welke kosten neem je allemaal in je berekening mee? Het uitgangspunt is daarom de begroting, daarin is afgesproken wat we in de gemeente per accommodatie

7 uitgeven. Moet er jaarlijks meer geld naar een accommodatie dan begroot, dan is het resultaat negatief; gaat er minder heen, dan is het positief. Technische staat: De technische staat van het gebouw speelt een rol bij het bepalen wat er met een gebouw zou moeten gebeuren. Mogelijkheden zijn: opknappen, verkopen, herontwikkelen of slopen. Een dergelijke beslissing hangt natuurlijk ook samen met de scores van het gebouw op de overige vijf indicatoren. Algemeen Wanneer een indicator positief beoordeeld wordt, kleurt het vak groen. Rood betekent dat het resultaat voor die indicator negatief is. De kleur grijs geeft aan dat een indicator niet van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan het (her)ontwikkelen van de brandweerkazerne. Gezien de rol van de VRU en de wet Veiligheidsregio s is de gemeente niet vrij te bepalen om de kazerne zomaar te gaan herontwikkelen. Ook kan het zijn dat hij niet relevant wordt geacht, aangezien de overige indicatoren al aangeven dat (her)ontwikkelen niet aan de orde is. Wanneer het vakje financieel resultaat grijs gekleurd is, betekent dit dat de lasten en baten in de pas lopen met de begroting. Meer multifunctioneel gebruik Een van de uitgangspunten van de startnotitie was zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van de accommodaties. Om dit te bewerkstelligen is in kaart gebracht wat de ruimtebehoefte is bij organisaties en welke mogelijkheden er zijn bij aanbieders. Alle eigenaren, beheerders van accommodaties met een maatschappelijk karakter, zowel gemeentelijke als private eigendommen en alle maatschappelijke organisaties, zowel die gebruikmaken van gemeentelijke als niet-gemeentelijke panden, hebben een inventarisatieformulier accommodaties ontvangen (zie bijlage 2 en 3). Aan eigenaren en beheerders werd gevraagd wanneer hun accommodatie momenteel gebruikt werd en of zij mogelijkheden zagen tot meer multifunctioneel gebruik. Aan gebruikers werd gevraagd welke behoeften zij hadden. Ruim 70 % van de benaderden heeft gereageerd. Op basis van de inventarisatie is per accommodatie gekeken naar mogelijkheden tot meer multifunctioneel gebruik. Lagere financiële lasten, meer inkomsten genereren Alle accommodaties zijn doorgelicht wat betreft mogelijkheden om lasten te besparen of om meer inkomsten te genereren. Hierbij is onder meer gekeken naar: Energiekosten; Onderhoudskosten; Marktconforme huur; Bezuinigingsgesprekken n.a.v. de bezuinigingsdialoog; Mogelijkheden nieuwe huurders; Besparing bij verkoop. Advies De analyse leidt per gebouw tot een advies voor wat betreft het bestendigen, het (onderzoeken van) verkoop of privatisering/verplaatsing, het renoveren/aanpassen, het (her)ontwikkelen, een herbezinning van inhoudelijke doelstelling of het doorlichten financiële exploitatie van de accommodatie. (Zie als voorbeeld bijlage 1.) En tot een

8 conclusie over de mogelijkheden tot meer multifunctioneel gebruik en het verlagen van de lasten of het genereren van meer inkomsten.

9 Gebouwen Brandweerkazerne Beleidsdoel: Voldoen aan de Wet Veiligheidsregio s. Dit is een wettelijke taak, maar hier vloeit niet automatisch voort dat de gemeente ook eigenaar zouden moeten zijn van de kazerne. (Her)ontwikkelingskansen: Bestemming: Maatschappelijke doeleinden d.w.z. (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. Aandachtspunten: geluid, parkeren. Maatschappelijk resultaat: Uitvoering geven aan twee wettelijke taken, namelijk: - het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; - het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Tevredenheid gebruikers: De gebruikers zijn tevreden over de accommodatie en de mogelijkheden van het gebouw. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: De technische staat van de brandweerkazerne is goed, er zijn geen serieuze gebreken. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Deze zijn er op dit moment niet. De kazerne wordt gebruikt door VRU, politie, RAVU en GHOR. Daarbij heeft VRU eerste recht in geval van calamiteiten, wat betekent dat de ruimten van het ene op het andere moment beschikbaar moeten zijn voor de VRU. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Uitgaven/inkomsten: Doordat uitkomst Project Repressieve Huisvesting VRU nog niet duidelijk is, is nadenken over besparingsmogelijkheden, zoals terugbrengen energielasten door investeringen in het gebouw niet zinvol. De kapitaalslasten worden op dit moment gedekt uit een speciaal daarvoor gecreëerde reserve en komen niet ten laste van de begroting. Dit verandert in 2017 in verband met het project Repressieve Huisvesting. Er is een besparing op onderhoudskosten mogelijk van (excl. BTW). Advies op basis van indicatoren: De VRU is op dit moment bezig met het traject Repressieve huisvesting om overname van eigendom en beheer van alle kazernes in de regio te onderzoeken. Advies is eigendom en beheer over te dragen aan de VRU, tenzij dit financieel verlies betekent. Hier komt naar verwachting in 2016 uitsluitsel over.

10 Cultuurhuis Beleidsdoel: Cultuur is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten en te betrekken bij de samenleving. Cultuur is onderdeel van de basisvoorzieningen binnen het sociaal domein en draagt bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Een van de pijlers van het cultuurbeleid is dat lokale culturele instellingen en verenigingen meer gaan samenwerken en op die manier het publieksbereik vergroten. Dit leidde tot de planontwikkeling rondom de oprichting van het Cultuurhuis. De verwachting is dat een cultureel netwerk dat opereert vanuit een vaste en herkenbare locatie niet alleen het culturele leven versterkt, maar ook positief bijdraagt aan sociale ontmoeting en sociale cohesie. Maatschappelijk resultaat: De evaluatie van het Cultuurhuis na anderhalf jaar liet zien dat het gelukt was om de dienstverlening en het publieksbereik te vergroten. Door de uitgebreide openingstijden biedt het cultuurhuis het publiek ruime mogelijkheid om gebruik te maken van haar diensten en op momenten dat het de klant schikt. Dit heeft effect op het publieksbereik. De cijfers laten zien dat de partners meer bezoekers en cursisten trekken. Deze trend zette zich in grote lijnen door in het tweede anderhalf jaar. Daarnaast heeft het Cultuurhuis laten zien dat het in staat is succesvolle nieuwe activiteiten te ontwikkelen waar voldoende publiek op af komt. Het leescafé wordt 2 à 3 dagdelen in de week gebruikt voor activiteiten die losstaan van de leescafé functie. De algemene vergaderruimte is 5 dagdelen in de week verhuurd. Tevredenheid gebruikers: De gebruikers zijn tevreden tot zeer tevreden over de accommodatie. Alleen wat betreft overlast van hangjongeren en de klimaatbeheersing zijn verbeteringen mogelijk. (Her)ontwikkelingskansen: Bestemming Kantoren en tevens voor maatschappelijke voorzieningen d.w.z. (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. Aandachtspunt: Visie centrum Financieel resultaat: In de pas met de begroting. De afgelopen jaren waren de beheerkosten licht positief t.o.v. de begroting van de beheerstichting en daarmee is een licht positief resultaat geboekt wat betreft de benodigde subsidies. Vanaf 2015 is er een bezuinigingsopgave ingeboekt en zullen de subsidies waarschijnlijk in de pas lopen met de begroting. Technische staat: De technische staat van het cultuurhuis is goed m.u.v. het (schuine) dak. De dakleien zijn toe aan vervanging. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: De ruimten in het Cultuurhuis kunnen nog beter worden gebruikt. Hierbij gaat het vooral om het Leescafé, de algemene vergaderruimte en de ateliers van Stichting Kunst en

11 Cultuur Woudenberg (SKCW). De programmacoördinator en de Stichting Cultuurhuis zijn al actief bezig met het ontplooien van nieuwe initiatieven die tot betere benutting zullen leiden. Ook de partners zouden hier actiever in kunnen worden. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het verhuren van de ruimten van SKCW voor workshops, dus meer eenmalige activiteiten in plaats van cursussen. De bepaling dat de partners hun ruimten niet mogen onderverhuren zit hierbij in de weg. Daarom het advies om onderverhuren mogelijk maken om zo de bezettingsgraad te verhogen en inkomsten te verwerven. Voor verdere uitwerking van dit advies zie hoofdstuk 2. Wanneer meer inkomsten verworven worden door de partners of de Stichting Cultuurhuis heeft dit direct of indirect positief effect op benodigde subsidie van de partners voor huisvestings- en beheerkosten. Daarnaast is het goed om te onderzoeken of het Cultuurhuis meer commercieel gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld als een soort seats to meet (flexibele werkplekken). Of dat nieuwe commerciële partners aangetrokken kunnen worden. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: De kapitaalslasten worden gedekt uit een speciaal daarvoor gevormde reserve en komen dus niet ten laste van de begroting. In de begroting is opgenomen voor kosten die de beheerstichting maakt. De beheerstichting heeft aangegeven in principe geen beheerkosten te declareren. Het voorstel is om het bedrag voor beheerkosten in de begroting naar beneden te brengen van naar Hierdoor is er nog ruimte om kosten die eventueel toch gedeclareerd worden te dekken. Dit levert een besparing op van Een hogere bezettingsgraad van het gebouw leidt tot meer inkomsten en/of lagere subsidies. Hoeveel dit is, is niet te voorspellen. Er wordt een energiescan van het gebouw gemaakt. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke investeringen nodig zijn om het gebouw duurzamer te maken en welke besparing dit oplevert. Advies op basis van indicatoren: Vanuit het maatschappelijk belang gebouw handhaven als gemeentelijk eigendom.

12 De Camp Beleidsdoel: Sport en cultuur is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten, om mensen te betrekken bij de samenleving en een bijdrage te leveren, dit geldt vooral voor sport, aan een gezonde levenstijl. Daarmee maken sport en cultuur onderdeel uit van de basisvoorzieningen binnen het sociaal domein en dragen ze bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Een goed voorzieningenniveau voor sport en cultuur is hiervoor onontbeerlijk en is mede bepalend voor de aantrekkelijke woonkwaliteit van de gemeente Woudenberg. Maatschappelijk resultaat: Het maatschappelijk resultaat van het sportgedeelte van De Camp is goed. De vaste bezettingsgraad op basis van contractverhuur van het sportgedeelte is 75%. (Her)ontwikkelingskansen: Sport voorzieningen en tevens voor culturele voorzieningen. Aandachtspunten: Geluid, verkeer. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. De vaste bezettingsgraad van het Cultureel Centrum op basis van contractverhuur is ca. 25%. Tevredenheid gebruikers: De gebruikers van het sportgedeelte zijn merendeels zeer tevreden. Er werden twee opmerkingen gemaakt over de kostprijs, die aan de hoge kant werd gevonden. Over het culturele gedeelte zijn de gebruikers over het algemeen tevreden. Technische staat: Stichting ABC is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Technische staat van het gebouw is goed, er zijn geen serieuze gebreken. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Vooral het Cultureel Centrum kan nog beter benut worden. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Een daarvan is het plan om de vloer van de Campzaal aan te passen en de zaal zo meer multifunctioneel inzetbaar te maken. Een andere mogelijkheid is het actievere bezig gaan met cultureel programmeren in De Camp, zoals ook in het Cultuurhuis gebeurt. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Naar aanleiding van de bezuinigingsdialoog en de motie die door de raad is aangenomen zijn wij met Stichting ABC in gesprek om te kijken naar mogelijkheden. Op basis van de cijfers, achtergrondinformatie en gespreken zien wij mogelijkheden om een bezuiniging van te realiseren. Advies op basis van indicatoren: Bestendigen, wetende dat Stichting ABC op basis van een erfpachtovereenkomst (tot 31 maart 2022) eigenaar is van de accommodatie.

13 De Schans Loket De Kleine Schans Beleidsdoel: - Informatie & advies op het terrein van Wonen, Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen (Sociaal Domein). - Dienstverlening door vakspecialisten Sociale zaken, Wmo, Leerplicht. - Hulpverlening door medewerkers Sociaal Team. - Ook diverse ketenpartners werken vanuit ons loket (o.a. Schuldhulpverlening, Vluchtelingenwerk, Werkgeversdienstverlening). Maatschappelijk resultaat: - Laagdrempelige toegang voor Sociaal Domein voor inwoners en ketenpartners. - Integraliteit in de uitvoering van taken door de gemeente en ketenpartners. Uit Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Wmo 2012: Het loket de Kleine Schans heeft een grote bekendheid, de bezoekersfrequentie neemt de laatste jaren toe. Bezoekers waarderen de dienstverlening van het loket De Kleine Schans met het rapportcijfer 7,7. Tevredenheid gebruikers: Zie hierboven bij maatschappelijk resultaat de uitkomst KTO Wmo. De bevindingen werden onderschreven door de Wmo adviesraad. Uit KTO WWB 2014 kwam wel naar voren dat de privacy op het Loket voor sommige klanten te wensen over liet. (Her)ontwikkelingskansen: Bestemming: Maatschappelijk d.w.z. (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. en wonen op de verdieping. Aandachtspunten: Centrumbeleid, parkeren, omgeving. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: Het administratief wordt gedaan door VVEbeheerder in Trema, Vallei Wonen doet het technisch onderhoud. Technische staat van het gebouw is goed, er zijn geen serieuze gebreken. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Deze zijn er niet. Het Loket groeit momenteel al uit zijn jas nu het Sociaal Team ook zijn intrek in het Loket heeft genomen. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Er zijn in de huidige situatie geen mogelijkheden. Advies op basis van indicatoren: Onderzoeken van mogelijkheid verkoop aan Vallei Wonen met als uitgangspunt dat het budgettair neutraal moet zijn.

14 MFC De Schans Beleidsdoel: Uitgangspunt voor herstructurering van De Schans was het realiseren van een mengeling van wonen, zorg en welzijn. Naast een goede woning en adequate zorg- en dienstverlening is het hebben van een goed sociaal netwerk positief voor het welbevinden van mensen. Onder de dienstverleningsfuncties wordt o.a. verstaan: ondersteuning bij het onderhouden en eventueel uitbreiden van sociale contacten, recreatieve en culturele activiteiten, dagbesteding en reactivering. Door het realiseren van een multifunctionele ruimte in De Schans zouden deze functies goed bereikbaar zijn voor de oudere bewoners in het gebied. Waarbij zij opgemerkt dat het centrum niet alleen voor ouderen, maar ook voor andere doelgroepen is bedoeld. Maatschappelijk resultaat: De activiteiten die de SWO-W in De Schans organiseert worden over het algemeen goed bezocht. Kijkend naar de jaarverslagen van blijven de meeste leden- en bezoekersaantallen stabiel. Ook zijn er succesvolle nieuwe activiteiten ontwikkeld. De structurele bezettingsgraad, dus afgezien van losse activiteiten, is ca. 45% per jaar. Tevredenheid gebruikers: De tevredenheid van de gebruikers van de grote zaal in De Schans is matig, m.u.v. parkeren, dat is goed. Gebruikers geven aan dat de zaal niet volledig geschikt is voor de activiteiten die er worden gehouden, wat betreft grootte, hoogte en temperatuurregeling. Dit soort zaken worden besproken in het gebruikersoverleg. (Her)ontwikkelingskansen: Bestemming: Maatschappelijk d.w.z. (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. en wonen op de verdieping. Aandachtspunten: Centrumbeleid, parkeren, omgeving. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: Het administratief wordt gedaan door VVEbeheerder in Trema, Vallei Wonen doet het technisch onderhoud. Technische staat van het gebouw is goed, er zijn geen serieuze gebreken. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Deze zijn te vinden in het aantrekken van nieuwe (betalende) huurders en hangen dus samen met meer multifunctioneel gebruik van de ruimte. Een neveneffect van een betere bezetting zou kunnen zijn dat de huren naar beneden kunnen. Wat op zijn beurt kan leiden tot een lagere subsidie aan SWO-W voor huisvestingskosten. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: De huidige structurele bezettingsgraad van de grote zaal in De Schans is ca. 45%. Er is dus zeker ruimte voor meer optimaal gebruik van de ruimte. SWO-W leverde hiervoor een aantal concrete ideeën aan. Voor het realiseren van deze ideeën zijn ook andere

15 partijen nodig om hier verder uitwerking aan te geven, zoals (leden van) het sociaal team, ouderenorganisaties en zorginstanties. Advies op basis van indicatoren: Vanuit maatschappelijk oogpunt dit deel van het gebouw handhaven als gemeentelijk eigendom. Eventueel nadenken over investeren in aanpassingen om de tevredenheid ten aanzien van de grote zaal van het gebouw te vergroten. Wat betreft de klimaatbeheersing is al met de gebruikers afgesproken dat er geen nieuwe installatie komt, maar dat gekeken wordt naar optimalisatie van de bestaande installatie.

16 Gemeentehuis Beleidsdoel: Medewerkers van de gemeente Woudenberg huisvesten in onze eigen gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, gemeentewerf en Loket De Kleine Schans). De gemeente Woudenberg biedt professionele en klantgerichte dienstverlening van kwalitatief hoog niveau. De klant ziet de gemeente als een betrouwbare en betrokken organisatie waar hij/zij welkom is. Maatschappelijk resultaat: Voldoende werkplekken voor de alle medewerkers. Voor inwoners: een goede fysieke bereikbaarheid; De inrichting van het gemeentehuis heeft een open en uitnodigend karakter. Dat blijkt ook uit de ontvangst aan de receptie en balie. Tevredenheid gebruikers: Zowel medewerkers als inwoners zijn over het algemeen tevreden over de functionaliteiten en inrichting van het gebouw. (Her)ontwikkelingskansen: Bestemming Maatschappelijk d.w.z. (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. Aandachtspunten: Deels rijksmonument Parkeren, geluid, beleid centrum. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: De technische staat van het gemeentehuis is redelijk tot goed. Dit jaar wordt er groot onderhoud aan de luiken uitgevoerd. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Er zijn geen mogelijkheden tot meer multifunctioneel gebruik. Wel behoort het tot de opties om ketenpartners indien nodig een werkplek te bieden op het gemeentehuis. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: De enige mogelijkheid tot het verminderen van kosten is gelegen in het energiezuiniger maken van het gebouw. Er wordt ook een energiescan van dit gebouw gemaakt om te kijken welke investeringen nodig zijn om het gebouw duurzamer te maken en welke besparing dit oplevert. Advies op basis van indicatoren: Gebouw handhaven als gemeentelijk eigendom.

17 Gemeentewerf/milieustraat Beleidsdoel: Gemeentewerf: Voorziening voor opslag materieel en huisvesting personeel (en derden). Milieustraat: zorgplicht voor (gescheiden) inzameling afval (inwoners). De gemeente is echter niet verplicht dit zelf uit te voeren. Maatschappelijk resultaat: Milieustraat: afvalbrengstation waar inwoners hun huishoudelijk afval (gescheiden) kwijt kunnen. Tevredenheid gebruikers: Werf: De kantine is te krap voor de buitendienst. Vaak maken derden ook gebruik van de kantine van de werf (zoals Eemfors, aannemers). (Her)ontwikkelingskansen: Bedrijven categorie 2, i.v.m. nadere aanduiding gw tevens gemeentewerf categorie 3.1. Aandachtspunten: Geluid, verkeer, functies in de omgeving. Ligt binnen de rode contour. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: Technische staat is redelijk, voor de gemeentewerf moet een verbouwplan gemaakt worden, plannen worden in 2015 gemaakt. Milieustraat: ruimte is beperkt, wachtende inwoners. Milieustraatmedewerkers verliezen (soms) overzicht door de drukte op beperkte (logistieke) ruimte. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Deze zijn er niet gezien het feit dat de kantine nu al vaak te krap is en de ruimte op de milieustraat nu al beperkt. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Alle kosten die samenhangen met de milieustraat zijn onderdeel van de baatbelasting afvalstoffenheffing. Besparing hierop leidt tot lagere lasten voor inwoners, maar niet tot lagere lasten in de begroting. Tijdens de bezuinigingsdialoog is door de themagroep al naar alle mogelijke bezuinigingen op de milieustraat gekeken. Advies op basis van indicatoren: Ten aanzien van de milieustraat, onderzoeken of privatisering of aansluiting bij een andere gemeente mogelijk is. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kijken of verplaatsen gemeentewerf naar privaat terrein mogelijk is, ook wat betreft de financiële consequenties.

18 Kerktoren hervormde kerk Beleidsdoel: Er ligt geen beleidsdoel aan het bezit van de kerktoren ten grondslag, maar is een gevolg van een wet uit (Her)ontwikkelingskansen: Maatschappelijk (Re) Uitsluitend kerk. Aandachtspunt: Monument status. Maatschappelijk resultaat: De toren wordt gebruikt als kerkingang door de Hervormde Gemeente Woudenberg, voor het luiden van de klok en voor het uithangen van vlaggen. Tevredenheid gebruikers: N.v.t. Financieel resultaat: Doorgaans in de pas met de begroting, afhankelijk van het benodigde onderhoud. Technische staat: Redelijke staat. Er moet wel het e.e.a. aan onderhoud plaatsvinden om het netjes te houden. Vaak doen we dit in combinatie met kerk om de kosten voor werken op hoogte te delen. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: N.v.t. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: De huidige begrote onderhoudspost van is minimaal en voldoende voor het reguliere jaarlijkse onderhoud van o.a. de klok en klein onderhoud. Hier kan niet op bespaard worden, anders dan door de kerktoren over te doen aan de Hervormde Gemeente. Advies op basis van indicatoren: Contact zoeken met de Hervormde Gemeente om de toren voor het symbolische bedrag aan hen over te doen.

19 Kindercentrum Beleidsdoel: Het Kindercentrum is opgericht in de tijd dat wij als gemeente een wettelijke taak hadden in de subsidiëring van kinderopvang. Dit is nu allemaal landelijk geregeld via de belastingdienst. Wij hebben als gemeente wel een zorgplicht voor de beschikbaarheid van voldoende kinderopvangplaatsen. Daarnaast hebben we beleidsdoelen geformuleerd t.a.v. het peuterspeelzaalwerk. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat wij als gemeente eigenaar zouden moeten blijven van het Kindercentrum. Maatschappelijk resultaat: De bezettingsgraad van het Kindercentrum is overdag op dit moment 100%. Een kwart van het gebouw wordt gebruikt door Peuterspeelzaal De Ark. De overige ruimten worden sinds september 2014 gehuurd door KDV Happy Kids. Tevredenheid gebruikers: De algemene tevredenheid is zeer goed, evenals over het onderhoud en de inrichting. Matig tevreden zijn de gebruikers over de mogelijkheden tot parkeren, de kostprijs en de omgeving (veiligheid en overlast). (Her)ontwikkelingskansen: Maatschappelijk d.w.z. (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. Aandachtspunten: Verkeer en omgeving. Het Kindercentrum is een accommodatie waarbij het waarschijnlijk wel mogelijk is om een commerciële exploitant te vinden met behoud van de huidige functie. Op dit moment wordt het pand ook voor een groot deel gehuurd door een commercieel kinderdagverblijf. Financieel resultaat: De kosten die samenhangen met het Kindercentrum zijn voor de Beheerstichting Kindercentrum Woudenberg. Het Kindercentrum komt niet ten laste van de gemeentelijke begroting. Technische staat: De Beheerstichting Kindercentrum Woudenberg is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Voor zover bekend is de technische staat van het gebouw is in orde en zijn er geen serieuze gebreken. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Er is een Stichting die het pand beheerd. In de gemeentelijke begroting zijn geen lasten voor het Kindercentrum opgenomen en er kan daarmee ook niet op bespaard worden. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Overdag wordt het Kindercentrum op dit moment volledig gebruikt. s Avonds zijn er wel mogelijkheden om het gebouw beter te gebruiken. Peuterspeelzaal De Ark noemde als mogelijkheden onder meer: spel- of creatief therapeut, muziekles of coaching. Advies op basis van indicatoren: Mogelijkheden verkoop aan commerciële partij onderzoeken met behoud van huidige functie. De huidige overeenkomst met de Beheerstichting Kindercentrum Woudenberg loopt tot en met met een opzegtermijn van een jaar. Dit betekent dat verkoop op zijn vroegst over een paar jaar mogelijk is. Verkoop levert naar schatting eenmalig op. 1 Dit bedrag is gebaseerd op de WOZ-waarde. Het gebouw is opgeknipt in vier delen en de totale WOZ-waarde is Dit is echter geen realistische opbrengst wanneer we het gehele gebouw in één keer te koop zetten. Daarom hanteren we als voorzichtige schatting 50% van de WOZ-waarde.

20 Schoolgebouwen Griftschool Beleidsdoel: De belangrijkste voorwaarden om te komen tot een onderwijsleerproces zijn veiligheid, uitdaging en welbevinden van het kind. Deze onderwerpen komen terug in de sfeer binnen de school, de omgang van de docent met de leerling, maar ook in de uitstraling en inrichting van het schoolgebouw. Omdat adequate huisvesting rechtstreekse gevolgen heeft voor de structurele kwaliteit van het onderwijs, ligt het lokale ambitieniveau hoger dan de elementaire zorgplicht vanuit de Verordening: adequate huisvesting is een belangrijk middel om het achterliggende gezamenlijke doel van gemeentebestuur en schoolbesturen (het garanderen van de onderwijskundige kwaliteit op de lange termijn) te garanderen. Maatschappelijk resultaat: De inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Tevredenheid gebruikers: Gebruikers zijn redelijk tevreden, maar omdat onderwijsontwikkeling een continu proces is, zijn er in elk geval wel latente wensen om het gebouw onderwijskundig wat te upgraden. (Her)ontwikkelingskansen: Maatschappelijk d.w.z. (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. Omgeving en parkeren. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: Gebouw verkeert in redelijke staat van onderhoud (alg. conclusie vanuit de MOP van RaderAdvies van maart 2014). Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: N.v.t. aangezien wij hier als gemeente geen zeggenschap over en geen financieel belang bij hebben. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Door een wetswijziging lopen vanaf 2015 alle lasten, m.u.v. de kapitaalslasten, via de schoolbesturen. Advies op basis van indicatoren: N.v.t. De accommodatie is op dit moment geen eigendom van de gemeente. Wanneer een school van de accommodatie vertrekt, vervalt het gebouw en de grond weer aan de gemeente.

21 Jan Ligthart/Prangelaar Beleidsdoel: De belangrijkste voorwaarden om te komen tot een onderwijsleerproces zijn veiligheid, uitdaging en welbevinden van het kind. Deze onderwerpen komen terug in de sfeer binnen de school, de omgang van de docent met de leerling, maar ook in de uitstraling en inrichting van het schoolgebouw. Omdat adequate huisvesting rechtstreekse gevolgen heeft voor de structurele kwaliteit van het onderwijs, ligt het lokale ambitieniveau hoger dan de elementaire zorgplicht vanuit de Verordening: adequate huisvesting is een belangrijk middel om het achterliggende gezamenlijke doel van gemeentebestuur en schoolbesturen (het garanderen van de onderwijskundige kwaliteit op de lange termijn) te garanderen. Maatschappelijk resultaat: De inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Tevredenheid gebruikers: SNO maakt gebruik van de noodlokalen van beide scholen voor de Naschoolse Opvang. Daar zijn ze redelijk tevreden over m.u.v. het onderhoud en de inrichting. Na de afronding van de lopende plannen m.b.t. de uitbreiding/aanpassingen van de gebouwen zal de gebruikerstevredenheid goed zijn. (Her)ontwikkelingskansen: Maatschappelijk (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. Met voor Jan Ligthart in structuurvisie herontwikkeling naar wonen. Prangelaar: niet van toepassing: gebouw is structureel noodzakelijk voor onderwijs Jan Ligthart: gebouw/terrein wordt op korte termijn herontwikkeld. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: Na afronding huidige traject uitbreiding/aanpassing: goed. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: N.v.t. aangezien wij hier als gemeente geen zeggenschap over en geen financieel belang bij hebben. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Door een wetswijziging lopen vanaf 2015 alle lasten, m.u.v. de kapitaalslasten, via de schoolbesturen. Advies op basis van indicatoren: N.v.t. De accommodatie is op dit moment geen eigendom van de gemeente. Wanneer een school van de accommodatie vertrekt, vervalt het gebouw en de grond weer aan de gemeente.

22 Koningin Julianaschool Beleidsdoel: De belangrijkste voorwaarden om te komen tot een onderwijsleerproces zijn veiligheid, uitdaging en welbevinden van het kind. Deze onderwerpen komen terug in de sfeer binnen de school, de omgang van de docent met de leerling, maar ook in de uitstraling en inrichting van het schoolgebouw. Omdat adequate huisvesting rechtstreekse gevolgen heeft voor de structurele kwaliteit van het onderwijs, ligt het lokale ambitieniveau hoger dan de elementaire zorgplicht vanuit de Verordening: adequate huisvesting is een belangrijk middel om het achterliggende gezamenlijke doel van gemeentebestuur en schoolbesturen (het garanderen van de onderwijskundige kwaliteit op de lange termijn) te garanderen. Maatschappelijk resultaat: De inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Tevredenheid gebruikers: De gebruikers zijn redelijk tevreden, maar omdat onderwijsontwikkeling een continu proces is, zijn er in elk geval wel latente wensen om het gebouw onderwijskundig wat te upgraden. (Her)ontwikkelingskansen: Maatschappelijk (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. Omgeving en parkeren Financieel resultaat: In de pas met begroting Technische staat: Gebouw verkeert in goede staat van onderhoud (alg. conclusie vanuit de MOP van RaderAdvies van maart 2014). Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: N.v.t. aangezien wij hier als gemeente geen zeggenschap over en geen financieel belang bij hebben. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Door een wetswijziging lopen vanaf 2015 alle lasten, m.u.v. de kapitaalslasten, via de schoolbesturen. Advies op basis van indicatoren: N.v.t. De accommodatie is op dit moment geen eigendom van de gemeente. Wanneer een school van de accommodatie vertrekt, vervalt het gebouw en de grond weer aan de gemeente.

23 Rehoboth/Willem van Oranjeschool Beleidsdoel: De belangrijkste voorwaarden om te komen tot een onderwijsleerproces zijn veiligheid, uitdaging en welbevinden van het kind. Deze onderwerpen komen terug in de sfeer binnen de school, de omgang van de docent met de leerling, maar ook in de uitstraling en inrichting van het schoolgebouw. Omdat adequate huisvesting rechtstreekse gevolgen heeft voor de structurele kwaliteit van het onderwijs, ligt het lokale ambitieniveau hoger dan de elementaire zorgplicht vanuit de Verordening: adequate huisvesting is een belangrijk middel om het achterliggende gezamenlijke doel van gemeentebestuur en schoolbesturen (het garanderen van de onderwijskundige kwaliteit op de lange termijn) te garanderen. Maatschappelijk resultaat: De inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Tevredenheid gebruikers: Zeker na de afronding van de lopende plannen het gebouw uit te breiden/aan te passen, zal de gebruikerstevredenheid goed zijn. (Her)ontwikkelingskansen: Maatschappelijk d.w.z. (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. Met in structuurvisie voor Willem van Oranje herontwikkeling naar wonen. Rehoboth: niet van toepassing: gebouw is structureel noodzakelijk voor onderwijs. Willem van Oranje: gebouw/terrein wordt op korte termijn herontwikkeld. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: Na afronding huidige traject uitbreiding/aanpassing: goed. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: N.v.t. aangezien wij hier als gemeente geen zeggenschap over en geen financieel belang bij hebben. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Door een wetswijziging lopen vanaf 2015 alle lasten, m.u.v. de kapitaalslasten, via de schoolbesturen. Advies op basis van indicatoren: N.v.t. De accommodatie is op dit moment geen eigendom van de gemeente. Wanneer een school van de accommodatie vertrekt, vervalt het gebouw en de grond weer aan de gemeente.

24 Wartburgschool Beleidsdoel: De belangrijkste voorwaarden om te komen tot een onderwijsleerproces zijn veiligheid, uitdaging en welbevinden van het kind. Deze onderwerpen komen terug in de sfeer binnen de school, de omgang van de docent met de leerling, maar ook in de uitstraling en inrichting van het schoolgebouw. Omdat adequate huisvesting rechtstreekse gevolgen heeft voor de structurele kwaliteit van het onderwijs, ligt het lokale ambitieniveau hoger dan de elementaire zorgplicht vanuit de Verordening: adequate huisvesting is een belangrijk middel om het achterliggende gezamenlijke doel van gemeentebestuur en schoolbesturen (het garanderen van de onderwijskundige kwaliteit op de lange termijn) te garanderen. Maatschappelijk resultaat: De inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Tevredenheid gebruikers: Zeker na de afronding van de lopende plannen het gebouw uit te breiden/aan te passen, zal de gebruikerstevredenheid goed zijn. (Her)ontwikkelingskansen: Woongebied met nadere aanduiding bestaande school, uitsluitend te gebruiken als school. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: Na afronding huidige traject uitbreiding/aanpassing: goed. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: N.v.t. aangezien wij hier als gemeente geen zeggenschap over en geen financieel belang bij hebben. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Door een wetswijziging lopen vanaf 2015 alle lasten, m.u.v. de kapitaalslasten, via de schoolbesturen. Advies op basis van indicatoren: N.v.t. De accommodatie is op dit moment geen eigendom van de gemeente. Wanneer een school van de accommodatie vertrekt, vervalt het gebouw en de grond weer aan de gemeente.

25 De Schoolstraat (Smash) Beleidsdoel: Op dit moment ligt er geen beleidsdoel aan het pand ten grondslag. Het wordt gebruikt door een sportvereniging en een dansvereniging, die passen binnen onze doelstellingen van sport en cultuur. Beide verenigingen zouden ook heel goed op een andere locatie terecht kunnen. (Her)ontwikkelingskansen: Maatschappelijk (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren en sportvoorzieningen. Aandachtspunten: In structuurvisie ontwikkelingslocatie met diverse aandachtpunten o.a. inpassing in de omgeving, afstand buren, geluid en parkeren. Pand is deels een gemeentelijk monument. Er zijn vergaande gesprekken met de huidige gebruikers over verhuizing naar een andere locatie. Wanneer de raad heeft ingestemd met de plannen, komt het pand leeg en kan het verkocht worden. Maatschappelijk resultaat: Het pand wordt nu wekelijks ca. 10 uur voor sport en 11 uur voor dansen gebruikt. Het pand wordt daarmee verre van optimaal benut. Tevredenheid gebruikers: De ene helft van het gebouw wordt door sport gebruikt. Zij zijn blij dat ze het pand tot hun beschikking hebben, maar niet tevreden met de staat van het onderhoud. Het gedeelte dat door de dansschool wordt gebruikt is in betere staat. De dansschool geeft aan zeer tevreden te zijn op alle punten, met uitzondering van het onderhoud en de inrichting. Financieel resultaat: Er komen geen kosten ten laste van de begroting. Het feit dat de dansschool gebruikt maakt van het pand was een noodoplossing. Zij betalen momenteel een minimale huur die alleen de kosten dekt. Technische staat: Het pand bestaat uit twee delen. De ene helft, welke door de sport wordt gebruikt is in slechte staat. De minimale kosten voor het opknappen van de buitenkant werden berekend tussen de en Afhankelijk van factoren als hoe toekomstbestendig en vergaand het gebouw verder intern en extern gerenoveerd zou moeten worden, zou deze prijs nog verder kunnen oplopen. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Het pand wordt nu onderbenut, maar het onderzoeken van mogelijkheden tot meer multifunctioneel gebruik is niet gewenst, gezien de plannen om het pand leeg te krijgen, zodat het verkocht kan worden. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Het verminderen van de kosten is geen optie gezien het feit dat er nu geen kosten ten laste komen van de begroting. Verhogen opbrengst is niet aan de orde gezien de plannen voor verhuizing van huidige gebruikers en verkoop. Dit laatste zorgt voor eenmalige baten. Advies op basis van indicatoren: Inzetten op het verhuizen van de huidige gebruikers en het pand vervolgens verkopen.

26 Sportpark De Grift Beleidsdoel: Deelname aan sport (bij sportverenigingen) is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten, om mensen te betrekken bij de samenleving en het draagt bij aan zelfontplooiing en een gezonde levenstijl. Daarmee maakt sport onderdeel uit van de basisvoorzieningen binnen het sociaal domein en is het een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Sport draagt bij aan een gezond, actief en sociaal Woudenberg. Een goed sportief voorzieningenniveau is hiervoor onontbeerlijk en is mede bepalend voor de aantrekkelijke woonkwaliteit van de gemeente Woudenberg. Maatschappelijk resultaat: Het sportpark wordt gebruikt door de voetbal (ca. 800 leden), de korfbal (ca. 250 leden), de buitenschoolse opvang en de hengelsportvereniging. Vooral s middags en s avonds wordt het park intensief gebruikt. In de ochtend zijn er nog wel mogelijkheden om nieuwe activiteiten te ontplooien. Tevredenheid gebruikers: De gebruikers zijn over het algemeen tevreden over de faciliteiten en het onderhoud van het sportpark. Als minpunten wordt aangegeven dat het in de winter minder goed bereikbaar is doordat het pad vaak glad is en slecht verlicht. (Her)ontwikkelingskansen: Sport voor sportactiviteiten. Aandachtspunten: Toegankelijkheid, geluid parkeren, lage bebouwingsdichtheid. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: Het beheer van de velden en de gebouwen zijn in handen van Stichting Beheer Sportpark De Grift en de gebruikers. De technische staat van de velden en gebouwen zijn over het algemeen goed. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Het sportpark wordt in de ochtenduren nog niet optimaal gebruikt. Het is interessant om de mogelijkheden te onderzoeken voor het ontplooien van activiteiten voor bijzondere doelgroepen, zoals ouderen of mensen die om welke reden dan ook wat meer beweging kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan walking football. De voetbal heeft aan gegeven dat de vereniging ervoor open staat wanneer andere aan sport gerelateerde verenigingen s avonds door de weeks gebruik willen maken van de voetbalkantine. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Wanneer het sportpark of de kantines meer verhuurd worden, betekent dit meer inkomsten voor de Stichting en/of de verenigingen. Dit kan een positief effect hebben op de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting of de subsidies die de verenigingen krijgen. Naar aanleiding van de bezuinigingsdialoog en de motie die door de raad is aangenomen zijn wij met de Stichting Beheer Sportpark De Grift in gesprek om te kijken naar

27 mogelijkheden. De gemeente heeft een nulmeting laten uitvoeren van het onderhoudsniveau van de velden en een kostenberekening laten doen voor het onderhoud de komende 20 jaar. De Stichting heeft de cijfers voor het onderhoud van de gebouwen in kaart laten brengen. Op basis van de cijfers, achtergrondinformatie en gespreken zien wij mogelijkheden om een bezuiniging van te realiseren. Advies op basis van indicatoren: Vanwege het maatschappelijk belang sportpark handhaven als gemeentelijk eigendom.

28 Time Out Beleidsdoel: Een voorziening waar jongeren een sociaal netwerk kunnen opbouwen, leren samenwerking, zichzelf kunnen ontplooien en waar zij toe geleid kunnen worden tot de Woudenbergse recreatie- en sportcultuur (verenigingen/stichtingen). Maatschappelijk resultaat: De Time Out wordt momenteel minimaal gebruikt. De nieuwe jongerenwerkers die sinds januari voor de gemeente werkzaam zijn, hebben aangegeven activiteiten meer in het hele dorp te willen aanbieden dan alleen gebonden aan de Time Out. Tevredenheid gebruikers: De jongerenwerkers van Time Out geven aan tevreden te zijn over de accommodatie. Er is voldoende mogelijkheid voor jongeren om activiteiten neer te zetten. Het is goed bereikbaar en er zijn geen directe omwonenden. (Alhoewel dit ook geen probleem zou mogen zijn, mocht dit wel zo zijn.) (Her)ontwikkelingskansen: Maatschappelijk d.w.z. : (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. Aandachtspunten: Geluid, parkeren, toegankelijkheid. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: Technische staat is redelijk tot goed. Met name de binnenzijde is (slechts) redelijk doordat de gebruikers af en toe vernielingen aanbrengen. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: De bezettingsgraad van de Time Out is op dit moment heel laag. Er zijn dan ook zeker mogelijkheden tot meer (multifunctioneel) gebruik. In de afgelopen maanden zijn al verschillende mogelijkheden langsgekomen, o.a. het starten van een naschoolse opvang voor bovenbouwgroepen. Deze mogelijkheden zullen de komende maanden nader onderzocht worden. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Meer (multifunctioneel) gebruik van de accommodatie, leidt tot meer huurinkomsten. Dit vraagt wel om een aanpassing van de bruikleenovereenkomst met Jeugd-Punt. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2 onderverhuur. De lasten van de Time Out zijn momenteel al relatief laag. Mogelijkheden tot besparen zijn er praktisch niet. Mocht de brandweerkazerne gemeentelijke eigendom blijven, dan wordt de kazerne samen met de Time Out meegenomen met de energiescan. De mogelijkheid tot besparingen is echter waarschijnlijk nihil. Advies op basis van indicatoren: Herbezinnen op inhoudelijke doelstelling. Naar aanleiding daarvan besluiten of het maatschappelijk belang vraagt om handhaving als eigendom (en op zoek gaan naar extra (nieuwe) gebruikers) of het onderzoeken van de mogelijkheid van verkoop.

29 Uitvaartcentrum Henschoterhof Beleidsdoel: Het beheren van een aula ten behoeve van de uitvaart is geen gemeentelijke taak is. Het is echter wel in het belang van de gemeente, dat een goede uitvaartvoorziening in Woudenberg beschikbaar is, en dat alle uitvaartondernemingen hiervan gebruik kunnen maken. Maatschappelijk resultaat: Door de inwoners van de gemeente kan gebruik worden gemaakt van een volwaardige en eigentijdse faciliteit, waar op een waardige en respectvolle manier afscheid van overledenen kan plaats vinden. Tevredenheid gebruikers: De gebruikers zijn hoofdzakelijk zeer tevreden over de Aula, met uitzondering van de kostprijs en de onderhoud en inrichting. Dit laatste hangt samen met het feit dat in de zomermaanden de temperatuur in de zalen flink op kan lopen. Er is geen airco aanwezig in het gebouw. (Her)ontwikkelingskansen: Maatschappelijk (bg): uitsluitend voor begraafplaats. Omgeving, bebouwingsdichtheid. Financieel resultaat: In de pas met de begroting. Technische staat: De technische staat van het gebouw is goed, in de toekomst komen er onkosten bij kapot gaan van ramen en het dak. Daarnaast moet over een jaar of 2 al het schilderwerk binnen gedaan worden. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Op dit moment wordt de exploitatie gedekt uit de opbrengsten van de verhuur voor uitvaarten. Alleen de kapitaalslasten komen ten laste van de begroting. De meest eenvoudige manier om (een deel van) de kapitaalslasten te dekken, is het verhogen van de huurpenningen. Hierbij is het van belang om in ogenschouw te nemen dat de raad in december 2012 een voorstel heeft aangenomen waarin de grafrechten de komende jaren geleidelijk verhoogd worden om tot en met 2023 tot kostendekkendheid van de begraafplaats te komen. Een andere mogelijkheid is het verkopen van het gebouw aan een marktpartij. Dan komen de kapitaalslasten van niet meer ten laste van de begroting. De uiteindelijke lastenvermindering is , aangezien er al een nog te verwezenlijken bezuinigingsopgaaf van in de begroting is opgenomen. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Zijn beperkt. De Aula moet zeven dagen per week beschikbaar zijn voor rouwbezoek en zes dagen voor condoleance en uitvaarten. Beschikbaarheid is pas enkele dagen van te voren bekend. Advies op basis van indicatoren: Onderzoeken of een marktpartij de Aula over wil nemen.

30 Werf Griftdijk Beleidsdoel: Er ligt geen beleidsdoel aan ten grondslag. (Her)ontwikkelingskansen: Bedrijven cat. 2. Structuurvisie herontwikkeling tot woningbouw. Maatschappelijk resultaat: Het pand wordt op dit moment gebruikt voor de opslag van gemeentelijke eigendommen en een deel wordt verhuurd aan Morren en Landschap Erfgoed Utrecht. Dit is beide niet als maatschappelijk resultaat te kwalificeren. Financieel resultaat: Gezien het feit dat het gebouw geen instrument is voor het behalen van een beleidsdoel en ook geen maatschappelijk resultaat oplevert, is het financieel resultaat negatief. Tevredenheid gebruikers: De gebruikers zijn tevreden over de opslagmogelijkheden die het pand en het terrein bieden. Technische staat: De technische staat is matig tot redelijk. We passen hier de bandenplakmethode toe: alleen bij problemen lossen we dit op. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Gezien de plannen om de voormalige werf te verkopen is het niet zinvol om op zoek te gaan naar nieuwe gebruikers. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: Wanneer de gemeentewerf verkocht wordt levert dit een structurele besparing op van ruim per jaar. Deze besparing is echter al als stelpost opgenomen in de begroting. Advies op basis van indicatoren: Het pand verkopen.

31 Gronden Fidelio Beleidsdoel: Cultuur is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten, om mensen te betrekken bij de samenleving en zichzelf te ontplooien. Daarmee maakt cultuur onderdeel uit van de basisvoorzieningen binnen het sociaal domein en dragen ze bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Een goed voorzieningenniveau voor cultuur is hiervoor onontbeerlijk en is mede bepalend voor de aantrekkelijke woonkwaliteit van de gemeente Woudenberg. Maatschappelijk resultaat: Fidelio heeft momenteel ca. 135 leden en bestaat uit een Harmonie, een Leerlingenorkest, een Opleidingsorkest, een Beginnersorkest, een Drumband en de Jeugdslagwerkgroep. Tevredenheid gebruikers: De harmonie geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met het gebouw. Met uitzondering van de omgeving (veiligheid, overlast). Er is redelijk wat vandalisme rondom het gebouw. (Her)ontwikkelingskansen: Sport (cu) sportvoorzieningen en tevens culturele voorzieningen. Financieel resultaat: N.v.t. alle lasten lopen via Fidelio. Technische staat: Fidelio is eigenaar en beheerder van het gebouw. Voor zover bekend is de technische staat van het gebouw is in orde en zijn er geen serieuze gebreken. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Fidelio heeft aangegeven dat de grote zaal doordeweeks tot over het algemeen niet gebruikt wordt. Ze staan ervoor open dat andere verenigingen hier activiteiten plaats laten vinden. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: In principe niet van toepassing want alle lasten lopen via Fidelio. Wanneer Fidelio meer inkomsten verwerft door huurpenningen kan dit wel effect hebben op de subsidie die Fidelio ontvangt. Advies op basis van indicatoren: Meenemen in de herijking van het subsidiebeleid en op basis daarvan besluiten tot bestendigen, met eventueel tussentijdse actualisatie van de voorwaarden, of het onderzoeken van de mogelijkheid van verkoop aan de huidige gebruiker.

32 MC Wombarg Beleidsdoel: Deelname aan een vereniging, zoals MC Wombarg is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten, om mensen te betrekken bij de samenleving en het draagt bij aan zelfontplooiing. Daarmee maakt de vereniging onderdeel uit van de basisvoorzieningen binnen het sociaal domein en is het een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Maatschappelijk resultaat: MC Wombarg is een van de grotere en meest actieve motorclubs binnen de regio. De vereniging heeft meer dan 200 leden. (Her)ontwikkelingskansen: Maatschappelijk d.w.z. (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. Financieel resultaat: N.v.t. alle lasten lopen via MC Wombarg. Tevredenheid gebruikers: Niet bekend, maar aangezien de vereniging eigenaar en beheerder is, kan er vanuit gegaan worden dat ze tevreden zijn. Technische staat: MC Wombarg is eigenaar en beheerder van het gebouw. Voor zover bekend is de technische staat van het gebouw is in orde en zijn er geen serieuze gebreken. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: N.v.t. aangezien wij hier als gemeente geen zeggenschap over en geen financieel belang bij hebben. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: N.v.t. Advies op basis van indicatoren: Meenemen in de herijking van het subsidiebeleid en op basis daarvan besluiten tot bestendigen, met eventueel tussentijdse actualisatie van de voorwaarden, of het onderzoeken van de mogelijkheid van verkoop aan de huidige gebruiker.

33 Tennisvereniging t Schilt Beleidsdoel: Deelname aan sport (bij sportverenigingen) is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten, om mensen te betrekken bij de samenleving en het draagt bij aan zelfontplooiing en een gezonde levenstijl. Daarmee maakt sport onderdeel uit van de basisvoorzieningen binnen het sociaal domein en is het een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Sport draagt bij aan een gezond, actief en sociaal Woudenberg. Een goed sportief voorzieningenniveau is hiervoor onontbeerlijk en is mede bepalend voor de aantrekkelijke woonkwaliteit van de gemeente Woudenberg. Maatschappelijk resultaat: De Tennisvereniging is een bloeiende en actieve vereniging. Tevredenheid gebruikers: De vereniging geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de accommodatie. Alleen tijdens de kermis hebben ze last van parkeerproblemen. (Her)ontwikkelingskansen: Sport voorzieningen Financieel resultaat: N.v.t. alle lasten lopen via de Tennisvereniging. Technische staat: De Tennisvereniging is eigenaar en beheerder van de accommodatie. Voor zover bekend is de technische staat in orde en zijn er geen serieuze gebreken. De vereniging heeft in 2014 een deel van de banen gerenoveerd. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: N.v.t. aangezien wij hier als gemeente geen zeggenschap over en geen financieel belang bij hebben. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: N.v.t. Advies op basis van indicatoren: Meenemen in de herijking van het subsidiebeleid en op basis daarvan besluiten tot bestendigen, met eventueel tussentijdse actualisatie van de voorwaarden, of het onderzoeken van de mogelijkheid van verkoop aan de huidige gebruiker.

34 Valleiruiters Beleidsdoel: Deelname aan sport (bij sportverenigingen) is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten, om mensen te betrekken bij de samenleving en het draagt bij aan zelfontplooiing en een gezonde levenstijl. Daarmee maakt sport onderdeel uit van de basisvoorzieningen binnen het sociaal domein en is het een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Sport draagt bij aan een gezond, actief en sociaal Woudenberg. Een goed sportief voorzieningenniveau is hiervoor onontbeerlijk en is mede bepalend voor de aantrekkelijke woonkwaliteit van de gemeente Woudenberg. Maatschappelijk resultaat: De Valleiruiters is een levendige vereniging. Tevredenheid gebruikers: De Valleiruiters geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met de accommodatie. (Her)ontwikkelingskansen: Recreatie (ma) uitsluitend een manege. Omgeving, parkeren, geur. Financieel resultaat: N.v.t. alle lasten lopen via de Valleiruiters. Technische staat: De Valleiruiters is eigenaar en beheerder van het gebouw. Voor zover bekend is de technische staat van de accommodatie in orde. Alleen voor wedstrijden moet de bodem van de buitenrijbaan worden gerenoveerd. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: N.v.t. aangezien wij hier als gemeente geen zeggenschap over en geen financieel belang bij hebben. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: N.v.t. Advies op basis van indicatoren: Bestendigen, wetende dat de Valleiruiters op basis van een erfpachtovereenkomst (tot 21 januari 2029) eigenaar is van de accommodatie.

35 Volkstuincomplex (Paulus Potter) Beleidsdoel: Deelname aan een vereniging, zoals de volkstuinvereniging is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten, om mensen te betrekken bij de samenleving en het draagt bij aan zelfontplooiing en een gezonde levenstijl. Daarmee maakt de vereniging onderdeel uit van de basisvoorzieningen binnen het sociaal domein en is het een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Maatschappelijk resultaat: De Groentehof is een bloeiende vereniging met ruim 120 leden. Tevredenheid gebruikers: Uit het jaarverslag van de vereniging is op te maken dat ze tevreden zijn over de accommodatie. (Her)ontwikkelingskansen: Recreatie (dz) uitsluitend (extensieve) dag recreatieve voorzieningen, semi-agrarische voorzieningen, dierenweiden, volkstuinen, speelvoorzieningen, infrastructurele (parkeer) voorzieningen ten behoeve van het aangrenzende woongebied en geluidwerende voorzieningen. Buiten rode contour. Financieel resultaat: Ten aanzien van het complex Paulus Potter komt niets ten laste van de begroting. Technische staat: N.v.t. Mogelijkheden meer multifunctioneel gebruik: Deze zijn er niet. Mogelijkheden verminderen kosten/verhogen opbrengst: N.v.t. Advies op basis van indicatoren: Meenemen in de herijking van het subsidiebeleid en op basis daarvan besluiten tot bestendigen, met eventueel tussentijdse actualisatie van de voorwaarden, of het onderzoeken van de mogelijkheid van verkoop aan de huidige gebruiker.

36 Overzicht uitkomsten analyse gebouwen en gronden Gebouw Advies o.b.v. indicatoren Mogelijkheden (meer) multifunctioneel gebruik Mogelijkheden besparen/inkomsten verwerven Brandweerkazerne Overdragen aan de VRU tenzij dit financieel verlies betekent. Cultuurhuis Bestendigen in het kader van het maatschappelijk belang De Camp Bestendigen i.h.k.v het maatschappelijk belang. Cultureel Centrum: De Schans Gemeentehuis Mogelijkheid tot verkoop Loket aan Vallei Wonen onderzoeken met als uitgangspunt dat het budgettair neutraal moet zijn. MFC bestendigen, i.h.k.v. het maatschappelijk belang. Bestendigen Grote zaal:?? Gemeentewerf/ milieustraat Kerktoren Hervormde Gemeente Kindercentrum Griftschool Onderzoek privatisering of aansluiting bij andere gemeente en vervolgens onderzoek verplaatsen gemeentewerf naar privaat terrein. Overdoen aan de Hervormde Gemeente voor symbolisch bedrag. Onderzoek mogelijkheid tot verkoop aan commerciële partij met behoud van huidige functie. Bestendigen 0 N.v.t s Avonds 0 N.v.t. 2 0 Jan Ligthart/ Prangelaar Bestendigen/ herontwikkelen Idem 0 2 Aangezien wij hier als gemeente geen zeggenschap over en geen financieel belang bij hebben.

37 Koningin Julianaschool Bestendigen Idem 0 Rehoboth/Willem van Oranjeschool Bestendigen/ herontwikkelen Idem 0 Wartburgschool Schoolstraat (Smash) Sportpark De Grift Bestendigen Inzetten op verhuizen huidige gebruikers en het pand dan verkopen Bestendigen i.h.k.v. het maatschappelijk belang. Idem 0 N.v.t. 0 In de ochtenduren: Time Out Uitvaartcentrum Henschoterhof Herbezinnen op inhoudelijke doelstelling en op basis daarvan besluiten tot bestendigen of verkoop. Onderzoek verkoop aan marktpartij? Werf Griftdijk Onderzoek verkoop aan marktpartij. N.v.t Maar is al als stelpost in de begroting opgenomen. Gronden Fidelio MC Wombarg Tennisvereniging t Schilt Valleiruiters Volkstuincomplex Meenemen in herijking subsidiebeleid en op basis daarvan besluiten tot bestendigen over verkoop huidige gebruiker. Idem Idem Idem Idem Doordeweeks overdag? N.v.t. 3 0 Idem 0 Idem Aangezien wij hier als gemeente geen zeggenschap over en geen financieel belang bij hebben.

38 Hoofdstuk 2: Zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van accommodaties Uit de inventarisatie kwamen twee obstakels naar voren wat betreft meer multifunctioneel gebruik. Behoefte Woudenbergse organisaties Uit de reacties van eigenaren en beheerders bleek, zoals verwacht, dat redelijk wat accommodaties beter benut zouden kunnen worden. En vrijwel iedereen gaf ook aan open te staan voor gebruik van de accommodatie door meer of andere verenigingen. Tegelijkertijd bleek uit de reacties van de gebruikers dat slechts een enkeling op zoek is naar een (andere, meer geschikte) ruimte. Veruit de meeste partijen zijn op dit moment voorzien en tevreden en zijn dus niet op zoek naar een accommodatie. Om meer multifunctioneel gebruik mogelijk te maken, zonder partijen weg te trekken uit eigen gebouwen of uit gebouwen van andere maatschappelijke partijen die de huurpenningen ook nodig hebben om hun begroting rond te krijgen, moet voornamelijk gezocht worden naar nieuwe partijen die nu nog niet in beeld zijn. Om dit centraal en structureel te regelen zijn verschillende mogelijkheden: Makelpunt: een website zoals De filosofie achter het Makelpunt is dat het bemiddelt in ruimten voor activiteiten voor ontmoeting of dienstverlening in de sfeer van zorg en welzijn. De vragers naar en aanbieders van dergelijke ruimten hebben met hun activiteiten geen commercieel, maar een maatschappelijk belang. Een partij of persoon verantwoordelijk maken voor de bezetting en dan vooral het beter benutten van de gemeentelijke accommodaties. Deze partij of persoon kan het integraal agendabeheer voeren en zorgen dat ruimtes en behoeftes van organisaties zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. Voordelen Makelpunt: Het Makelpunt is een instrument om het maatschappelijk vastgoed beter te benutten voor welzijns- en maatschappelijke activiteiten; Het Makelpunt doorbreekt de sectorale bezetting van het maatschappelijk vastgoed en creëert daarmee cross-overs en nieuwe relaties; Er is één centraal punt waar bewonersgroepen, verenigingen en instellingen kunnen zoeken naar een accommodatie om hun (welzijns)activiteiten uit te voeren; Er is één centraal punt waar maatschappelijke organisaties en de gemeente hun accommodaties kunnen aanbieden; De website is goed bereikbaar voor partijen buiten de gemeente, wat nodig is om nieuwe gebruikers te trekken; Het vraagt weinig arbeidsinspanning. Nadelen Makelpunt: Er komt weer een website gelieerd aan de gemeente bij; Het Makelpunt is bedoeld om gebruikers uit andere gemeenten aan te trekken die dus van het maatschappelijk vastgoed gefinancierd door de gemeente gebruik zullen maken;

39 Wij treden als gemeente als aanbieder op in het Makelpunt. Het Makelpunt streeft naar meerdere maatschappelijke aanbieders. Dit kan een minder optimaliserend effect hebben op de bezetting van ons eigen maatschappelijk vastgoed. Voordelen integraal agendabeheer gemeentelijke accommodaties: Wanneer een persoon of partij voor alle gemeentelijke gebouwen verantwoordelijk wordt, voorkom je daarmee dat deze elkaar beconcurreren; De persoon of partij kan zelf actief op zoek naar nieuwe gebruikers, in plaats van afhankelijkheid van de zoektocht van de gebruiker, zoals bij een website; Het laatste punt genoemd bij nadelen Makelpunt is niet aan de orde. Nadelen integraal agendabeheer gemeentelijke accommodaties: Maatschappelijk vastgoed dat niet van de gemeente is wordt niet meegenomen, terwijl meer inkomsten tot lagere subsidies zou kunnen leiden; Het agendabeheer en actief zoeken naar nieuwe gebruikers is arbeidsintensief; Het is moeilijker nieuwe gebruikers van buiten de gemeente te vinden, terwijl daar juist de mogelijkheden liggen. Het advies is om te besluiten om niet-woudenbergse huurders toe te staan en in fase 2 verder te onderzoeken op welke (van bovenstaande) manier(en) partijen van buitenaf het best kunnen worden bereikt en op welke voorwaarden zij gebruik kunnen maken van het maatschappelijk vastgoed in Woudenberg. Onderverhuur In verschillende overeenkomsten is nu vastgelegd dat de ruimten niet onderverhuurd mogen worden, tenzij er toestemming is van de gemeente. Deze bepaling komt hoofdzakelijk voort uit het feit dat de organisaties of om niet gebruik maken van de grond of de accommodatie of subsidie ontvangen om de huur te betalen. En tevens omdat er rechten kunnen ontstaan die onderhuurders op de eigenaar, de gemeente dus, zouden kunnen verhalen. Deze bepaling is begrijpelijk, maar remt partijen om op zoek te gaan naar andere gebruikers van hun accommodatie om deze beter te benutten. Het voorstel is daarom om incidentele onderverhuur toe te staan op voorwaarde dat een deel van de opbrengst van de huurpenningen ten gunste komen aan de gemeente. Op deze manier heeft de huurder er belang bij zich in te spannen om andere partijen gebruik te laten maken van de ruimten en levert het ook de gemeente financieel voordeel op. Het toestaan van incidentele onderhuur geldt alleen voor die accommodaties die één duidelijke hoofdgebruiker hebben. Wanneer een accommodatie door meerdere gebruikers in min of meer gelijke mate en structureel wordt gehuurd, dan is onderhuur niet aan de orde. De gemeente sluit met de gebruikers dan afzonderlijke huurovereenkomsten af. De voorwaarden voor onderhuur zouden dan als volgt zijn: De activiteiten van degene die de accommodatie onderhuurt dienen te passen bij het beleidsdoel en de bestemming van de accommodatie; Onderhuurders die met hun activiteiten geen commercieel, maar een maatschappelijk belang hebben en geen winstoogmerk, huren de ruimte op basis van een aangepast (laag) tarief; Commerciële aanbieders mogen de ruimte onderhuren, maar betalen dan marktconforme huurtarieven en vormen zo geen oneerlijke concurrentie voor commerciële verhuurders;

40 De huurder treedt op als onderverhuurder en blijft onverkort jegens de gemeente verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de ruimte; 50% van de huurpenningen komen ten gunste van de gemeente. Indien de onderverhuurder een subsidie krijgt van de gemeente kan het bedrag aan het eind van het jaar middels de subsidie verrekend worden. Het advies is om te besluiten incidentele onderverhuur toe te staan en om in fase 2 het mogelijk maken van onderverhuur verder te concretiseren op basis van bovengenoemde voorwaarden.

41 Hoofdstuk 3: Meer eenduidigheid in beschikbaarstelling maatschappelijk vastgoed In dit hoofdstuk staat de uitgifte van maatschappelijk vastgoed door de gemeente centraal. De manier waarop het gemeentelijk vastgoed nu in gebruik is gegeven varieert. Deze verschillen zijn historisch zo gegroeid. In de startnotitie is vastgesteld dat er behoefte is aan meer eenduidigheid en meer invloed op de geldstromen. In het onderstaande wordt een aantal kaders voorgesteld wat betreft de uitgifte van maatschappelijk vastgoed. Wanneer daarmee ingestemd wordt, worden deze kaders in de tweede fase verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Beleidsuitgangspunten Inzicht in en invloed op financiën Doorberekenen integrale kosten voor opstallen en gronden Bij dit uitgangspunt is allereerst de Wet markt en overheid van belang. Deze geeft aan dat de gemeente gehouden is om aan derden integrale kosten door te berekenen tenzij er sprake is van een maatschappelijk belang. Wat onder maatschappelijk belang valt dient de gemeenteraad vast te stellen. Dit is in een apart raadsvoorstel uitgewerkt. Niet maatschappelijke, commerciële partijen moeten dus hoe dan ook een marktconforme huur- of verkoopprijs betalen. In de nota grondbeleid van de gemeente is reeds vastgelegd dat dit laatste, een marktconforme verkoopprijs, ook voor maatschappelijke partijen geldt. Dat de gemeente voor wat betreft die gebieden die zij heeft aangewezen als maatschappelijk belang niet gehouden is aan het doorberekenen van integrale kosten, betekent niet dat dit niet mag. En in het kader van meer inzicht in en invloed op financiën is er veel voor te zeggen om wel de integrale kosten door te berekenen en hier vervolgens een subsidie tegenover te zetten. Op die manier is inzichtelijk wat accommodaties kosten en is het voor de gemeente mogelijk om te sturen op financiën en inhoud. In dit kader is ook de beschikbaarstelling van gronden om niet van belang. Er zijn op dit moment vier verenigingen die om niet gebruik maken van grond van de gemeente. Het gaat hierbij om drie gebruiksovereenkomsten in combinatie met de vestiging van een zakelijk recht van opstal, en één huurovereenkomst met een symbolisch huurbedrag. Het om niet beschikbaar stellen van grond is in wezen een verkapte financiële ondersteuning. Deze ondersteuning is echter niet inzichtelijk en de gemeente heeft geen beleidsinvloed. Bij de bezuinigingsdialoog bleven deze verenigingen buiten schot omdat ze geen geld van de gemeente ontvangen en de gemeente geen zeggenschap of belang heeft bij het vergroten van inkomsten of het realiseren van besparingen. Anderzijds zijn dit verenigingen die zelf de volledige (financiële) verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van de opstallen. De gemeente heeft daar verder geen omkijken naar. Willen we gronden in de toekomst nog om niet ter beschikking stellen of zou hier een huurovereenkomst aan ten grondslag moeten liggen, zodat we als gemeente meer beleidsinvloed hebben en invloed op geldstromen? Dit betekent tegelijkertijd dat wij aan deze verenigingen subsidie zullen moeten gaan verstrekken om het financieel effect te neutraliseren. Willen we met deze verenigingen, die nu volledig zelfvoorzienend zijn, een subsidierelatie krijgen? Er is ook een andere mogelijkheid, namelijk dat we de grond aan de verenigingen verkopen. Zoals gezegd moet dit een marktconforme prijs zijn. Om invloed te houden op

42 de grond zou in het koopcontract opgenomen kunnen worden dat de gemeente recht heeft op terugkoop wanneer de vereniging van de locatie vertrekt. De kans is echter groot dat de verenigingen dan ook een financiële tegemoetkoming nodig zullen hebben om de koop mogelijk te maken en het is de vraag hoe we daar als gemeente mee om zouden willen gaan. Zowel voor wat betreft de huur van accommodaties als het om niet beschikbaar stellen van gronden geldt dat wanneer we deze vragen nu beantwoorden, we vooruit lopen op de herijking van het subsidiebeleid welke gepland is in het kader van de ontwikkelingen in het sociaal domein en het versterken van de basisvoorzieningen. Daarom is het advies om in de herijking van het subsidiebeleid mee te nemen: Hoe om te gaan met het vragen van een marktconforme huurprijs aan organisaties die het maatschappelijk belang dienen; Hoe om te gaan met het vragen van een marktconforme huur- of verkoopprijs voor gronden; Hoe om te gaan met het al dan niet compenseren van de huur- of verkoopprijs door middel van subsidie. Beschikbaarstelling om niet van gebouwen (bruikleen) Wanneer de gemeente een gebouw om niet in gebruik geeft, gebeurt dit op basis van een bruikleenovereenkomst. Bruikleen is vooral geschikt voor de uitgifte van vastgoed waarover binnen een zeer korte termijn weer over beschikt moet kunnen worden. De gemeente heeft echter ook wel eens gebouwen om niet ter beschikking gesteld voor langere tijd. In het kader van inzicht en invloed op geldstromen is dit onwenselijk. Daarom wordt het volgende uitgangspunt voorgesteld: Er worden geen gebouwen (om niet) in bruikleen gegeven, tenzij het gemeentelijk strategisch vastgoed betreft waarover binnen korte termijn beschikt moet kunnen worden of tenzij het nadelige invloed heeft op de beleidsvrijheid van de gemeente (zie hieronder wat betreft de Time Out). Zeggenschap over eigendom Het uitgangspunt is dat de gemeente zo veel mogelijk zeggenschap over haar eigendom houdt. De mate van invloed wordt bepaald door het soort overeenkomst en door de duur van de overeenkomst. Erfpacht Erfpachtcontracten zijn langdurige contracten, waarmee de gemeente gedurende lange tijd afstand doet van gebruiksrechten van de grond. De gebouwen op deze gronden zijn in eigendom van de erfpachter en niet van de gemeente. Het instrument van erfpacht is in drie gevallen door de gemeente gebruikt om maatschappelijk vastgoed beschikbaar te stellen. Dat de erfpachter het eigendom heeft, betekent dat de gemeente gedurende de looptijd van het erfpachtcontract via het eigendom geen invloed meer kan uitoefenen op het vastgelegde gebruik daarvan. Tussentijdse beleidswijzigingen kunnen alleen in goed overleg en met instemming van de erfpachter in (nieuwe) afspraken worden vastgelegd. Het zeer langdurig vastleggen van maatschappelijk vastgoed in een erfpachtconstructie ontneemt de gemeente de mogelijkheid om via het vastgoed te sturen op de maatschappelijke doelstellingen die worden beoogd. Daarom is het voorstel de volgende beleidsuitgangspunten ten aanzien van erfpachtcontracten te hanteren: De bestaande erfpachtovereenkomsten worden gerespecteerd. Bij einde van het erfpachtrecht streeft de gemeente naar omzetting van de erfpacht naar een

43 separate overeenkomst voor het gebruik van gronden en de vestiging van een zakelijk recht van opstal voor bestaande gebouwen. Duur overeenkomsten De zeggenschap over het eigendom hangt samen met de duur van de overeenkomsten die de gemeente afsluit. De gemeente is niet helemaal vrij om de looptijd van overeenkomsten te bepalen. Voor huurovereenkomsten geldt bijvoorbeeld dat, afhankelijk van het soort gebruiker, er na twee jaar rechten kunnen ontstaan, zoals huurbescherming en het recht op een huurcontract voor ten minste vijf jaar. Daarnaast is de gemeente afhankelijk van de eisen van derden, bijvoorbeeld financierders. Deze kunnen bij het recht van opstal een bepaalde looptijd eisen in verband met de hypothecaire verplichtingen van de opstaller. Ook is de looptijd afhankelijk van het doel waarvoor de overeenkomst aangegaan wordt. Moet een gebruiker grote investeringen doen, dan ligt het voor de hand om een overeenkomst voor een langere termijn af te sluiten. Maatwerk moet dus mogelijk blijven, maar als standaard worden de volgende uitgangspunten voorgesteld: Huurovereenkomsten: standaard duur, op basis van de wettelijke kaders: 5 jaar. Wanneer maximale flexibiliteit gewenst is, wordt een huurovereenkomst voor maximaal 2 jaar afgesloten. Gedurende deze periode ontstaan er nog geen rechten en heeft de gemeente maximale vrijheid. Echter, in sommige gevallen is een bruikleenovereenkomst toch beter. In het geval van Jeugd-Punt bijvoorbeeld en het gebruik van de Time Out zou een huurovereenkomst de beleidsvrijheid kunnen beperken, omdat de Jeugd-Punt dan na 2 jaar de Time Out niet meer zou kunnen huren, tenzij voor een periode van 5 jaar. Daarom is het in een enkel geval toch beter een bruikleenovereenkomst af te sluiten. Beheerovereenkomsten: standaard duur gelijk aan huurovereenkomsten: 5 jaar. Een beheerovereenkomst wordt afgesloten wanneer een accommodatie door meerdere partijen gebruikt wordt. Bij grotere gebouwen is dit een stichting, bestaande uit vrijwilligers. Bij kleine gebouwen ligt het beheer bij de hoofdgebruiker. Het uitgangspunt is dat de beheerder(s) het beheer zelfstandig uitvoeren, al dan niet met behulp van een financiële bijdrage van de gemeente. Het groot onderhoud ligt in principe bij de gemeente. Hierdoor houden we invloed op de financiën en de uitvoering van het onderhoud. Een uitzondering hierbij is het sportpark, waar veel regulier onderhoud nodig is. Wanneer de beheerovereenkomst ook voorziet in afspraken over groot onderhoud kan een optie tot verlenging met 5 jaar worden opgenomen, met dien verstande dat na de eerste 5 jaar de mogelijkheid moet zijn de overeenkomst aan te passen op basis van gewijzigd beleid of gewijzigde financiën. Recht van opstal gecombineerd met een gebruiksovereenkomst: standaard duur, gezien het doel van het recht: 15 jaar. Het recht van opstal lijkt in juridische zin sterk op het recht van erfpacht. Echter een recht van opstal gaat vrijwel altijd gepaard met een gebruiksovereenkomst en deze overeenkomst geeft de gemeente veel vrijheid. Harmonisatie overeenkomsten Om te komen tot meer eenduidigheid in de beschikbaarstelling van maatschappelijk vastgoed is een stroomschema opgesteld. Zo kan op een eenduidige manier bepaald worden in hoeverre de gemeente invloed op de accommodatie wil houden en op welke manier het vastgoed ter beschikking wordt gesteld.

44 Wil de gemeente eigenaar zijn? Ja: van opstallen en grond Ja, van grond Niet van opstallen Ja, van opstallen Niet van grond Niet van opstallen en grond Zijn er meerdere eigenaren? Gemeente sluit recht van opstal en gebruik af met gebruiker Gemeente sluit recht van opstal en gebruik af met eigenaar Ja: VVE Nee: gemeente eigenaar Wil de gemeente invloed houden? Wil de gemeente veel flexibiliteit houden? Ja op grond: Verkoop o.v.b. van terugkoop wanneer gebruiker vertrekt Ja op opstal: gemeente huurt van externe partij Nee: externe partij is/wordt eigenaar (Commerciële partij of de hoofdgebruiker) Ja: gemeente sluit huurovereenkomst voor max 2 jaar of bruikleenovereenkomst Nee: gemeente sluit huurovereenkomst voor 5 jaar Wordt het vastgoed vast door meerdere gebruikers benut? Is er sprake van veel multifunctionaliteit/een groot pand? Nee: 1 hoofdgebruiker. Onderverhuur alleen met toestemming gemeente Ja: Multifunctionele accommodatie Ja: beheerorganisatie regelt beheer en exploitatie Nee: hoofdgebruiker regelt beheer en exploitatie

45 Uitgangspunten beschikbaarstelling gronden en gebouwen op een rij Op basis van het voorgaande kunnen als hoofdlijnen de volgende uitgangspunten worden geformuleerd: Meenemen in de herijking van het subsidiebeleid: o Hoe om te gaan met het vragen van een marktconforme huurprijs aan organisaties die het maatschappelijk belang dienen; o Hoe om te gaan met het vragen van een marktconforme huur- of verkoopprijs voor gronden; o Hoe om te gaan met het al dan niet compenseren van de huur- of verkoopprijs door middel van subsidie. Er worden geen gebouwen (om niet) in bruikleen gegeven, tenzij het gemeentelijk strategisch vastgoed betreft waarover binnen korte termijn beschikt moet kunnen worden of tenzij het nadelige invloed heeft op de beleidsvrijheid van de gemeente; De bestaande erfpachtovereenkomsten worden gerespecteerd. Bij einde van het erfpachtrecht streeft de gemeente naar omzetting van de erfpacht naar een separate overeenkomst voor het gebruik van gronden en de vestiging van een zakelijk recht van opstal voor bestaande gebouwen; Uitgangspunt voor de looptijd van overeenkomsten is maximale zeggenschap over vastgoed en beleidsvrijheid binnen wettelijke kaders, eisen van derden en het doel van de overeenkomst: o Huurovereenkomst standaard: 5 jaar, tenzij maximale flexibiliteit gewenst is dan maximaal 2 jaar of in uitzonderlijke gevallen gebruiksovereenkomst; o Beheerovereenkomst standaard: 5 jaar, tenzij er sprake is van afspraken over groot onderhoud, dan optie tot verlenging met 5 jaar o.v.b. van aanpassing wegens gewijzigd beleid of gewijzigde financiën; o Recht van opstal en gebruik standaard: 15 jaar; Op basis van het stroomschema wordt besloten op welke wijze accommodaties ter beschikking worden gesteld. 44

46 Tot slot De conclusie die op basis van het voorgaande getrokken kan worden is dat de gemeente het ten aanzien van haar maatschappelijk vastgoed al relatief goed doet. De vastgoedportefeuille is redelijk slank, het aantal echte overtollige gebouwen is nihil en ook het aantal gebouwen dat mogelijk verkocht kan worden is beperkt. Hoewel men van mening kan verschillen of de maatschappelijke doelen de kosten van de verschillende gebouwen en gronden rechtvaardigen, iets dat ook een subjectief gegeven is, is in ieder geval duidelijk geworden dat de uitgaven zonder uitzondering in de pas lopen met de begroting. En er kan geconcludeerd worden, gezien het feit dat er maar beperkt echte besparingen mogelijk zijn, dat het beheer al behoorlijk efficiënt wordt uitgevoerd. Voor groen licht voor de verdere uitwerking en concretisering van deze nota worden de volgende besluiten gevraagd: Hoofdstuk 1: Instemming met de adviezen per gebouw over het bestendigen, het (onderzoeken van) verkoop of privatisering/verplaatsing, het renoveren/aanpassen, het (her)ontwikkelen, een herbezinning van inhoudelijke doelstelling of het doorlichten van de financiële exploitatie. Onderschrijven van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van besparen, meer inkomsten genereren en meer multifunctioneel gebruik. Hoofdstuk 2: Instemming met advies om niet-woudenbergse huurders toe te staan en in fase 2 verder te onderzoeken op welke manier partijen van buitenaf het best kunnen worden bereikt en op welke voorwaarden zij gebruik kunnen maken van het maatschappelijk vastgoed in Woudenberg. Instemming met het advies incidentele onderverhuur toe te staan en om het mogelijk maken hiervan in fase 2 verder te concretiseren op basis van de genoemde voorwaarden. Hoofdstuk 3: Instemming met de beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd aan het einde van het hoofdstuk onder het kopje Uitgangspunten beschikbaarstelling gronden en gebouwen op een rij. 45

47 Bijlagen Bijlage 1: Voorbeelden mogelijke actie o.b.v. indicatoren Bestendigen Financiële exploitatie doorlichten Inhoudelijke doelstelling en financiële exploitatie doorlichten Onderhouden en aanpassen 46

48 Verkopen Onderzoek vervangende nieuwbouw 47

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Bijlagenboek Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Gemeente Deventer 23 november 2010 Eenheid Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie