Notitie Lokaal Loket Wonen, Welzijn en Zorg Gemeente Heusden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Lokaal Loket Wonen, Welzijn en Zorg Gemeente Heusden"

Transcriptie

1 Notitie Lokaal Loket Wonen, Welzijn en Zorg Gemeente Heusden Een kastje zonder muur

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 1. Inleiding Aanleiding Naamgeving Leeswijzer 4 Hoofdstuk 2 Beleidsuitgangspunten Uitwerking prestatieveld Uitgangspunten beleidskader 6 Hoofdstuk 3 Doel, functies en kenmerken van het lokaal loket Doel van het loket Functies van het loket Kenmerken van het loket 9 Hoofdstuk 4 De breedte en de diepte van het loket De breedte van het loket De diepte van het loket 10 Hoofdstuk 5 Het loket en zijn verschijningsvormen Het fysieke loket Het telefonisch loket Het digitaal loket 13 Hoofdstuk 6 Organisatie Lokaal Loket De Frontoffice De Midoffice De Backoffice Samenwerkingspartners 15 Hoofdstuk 7 Implementatietraject Gewenste eindplaatjes Planning 18 Bijlagen 20

3 Samenvatting Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 zijn gemeenten in het derde prestatieveld verplicht te zorgen voor informatie, advies en cliëntondersteuning. Dit is een functie die niet eerder expliciet is benoemd als verantwoordelijkheid van gemeenten. Gemeenten worden ten aanzien van dit prestatieveld gestimuleerd één loket in te richten waar burgers met al hun vragen op het terrein van (aangepast) wonen, welzijn en zorg terecht kunnen. De Wmo vraagt met de samenvoeging van de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) de hulp bij het huishouden uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) om een aanpassing van het voormalige zorgloket. In de notitie beleidskader Wmo is een aantal uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan verdere uitwerking van het lokaal loket plaats moet vinden. Centraal staan hierbij staat het binnen de Heusdense Manier van Werken (HMW) invulling geven aan een zo objectief en onafhankelijk mogelijke positie van het loket binnen de aanwezige mogelijkheden. De algemene doelstelling van het aanbieden van diensten via het lokaal loket is om producten en diensten zoveel mogelijk in samenhang, compleet en in zo n kort mogelijke tijd aanbieden via een fysiek, telefonisch, ambulant, schriftelijk en/of digitaal loket waarbij de vraag van de burger/klant centraal staat en de organisatie wordt ingericht op het vraagpatroon van de klanten. Voor het bepalen van de breedte en diepte van het loket zijn we als gemeente in principe niet gebonden aan bepaalde wetmatigheden of normen. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders ligt voor het overgangsjaar 2007 de prioriteit bij de individuele verstrekkingen op grond van de Wmo. De ontwikkeling van de verschijningsvormen en de structuur worden nader beschreven. Om te kunnen bewerkstelligen dat er sprake is van een gesloten zorgketen is het van groot belang dat er goede afspraken zijn gemaakt tussen de front- en backoffice van het lokaal loket, waardoor de zorgvraag van de burger ongestoord zijn weg kan vervolgen. Het aantal samenwerkingspartners is nogal omvangrijk. In eerste instantie zullen we ons concentreren op uitvoeringsafspraken met de kernpartners. De ontwikkeling van het voormalige zorgloket in de richting van een volwaardig Wmo-loket zal op basis van een groeimodel plaats moeten vinden. Hiervoor is een beeld van de eindsituatie van belang.

4 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Voor u ligt de notitie Lokaal Loket Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Heusden. De aanleiding voor het opstellen van deze notitie vloeit in eerste instantie voort uit een verplichting in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Artikel 5 van de Wmo schrijft namelijk voor dat bij verordening moet worden bepaald op welke wijze de toegang tot het aanvragen van individuele voorzieningen in samenhang met voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen onze gemeente is geregeld. Volgens de toelichting op het amendement dat heeft geleid tot opname van deze bepaling in de Wmo, heeft deze regel tot doel dat de gemeente bepaalt hoe achter één loket de samenhang en toegang tot zowel voorzieningen op grond van de Wmo als van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) wordt georganiseerd. Hiermee wordt gerefereerd aan de zogenaamde één-loketgedachte. In artikel 7.2 van de Wmo-verordening gemeente Heusden 2007 is inmiddels vastgelegd dat de betreffende aanvragen moeten worden ingediend bij het lokaal loket (Loket maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Heusden. In de notitie Beleidskader Wmo zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld op 3 juli 2006, is een aantal uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan de éé n-loketgedachte nader dient te worden uitgewerkt. In het meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning Iedereen doet mee in Heusden, is in hoofdstuk 6 plaats ingeruimd voor de uitwerking van de één-loketgedachte in onze gemeente. Via deze notitie vindt verdere uitwerking van de beleidsuitgangspunten plaats. 1.2 Naamgeving In deze notitie wordt afwisselend gesproken over lokaal loket, één loket, Wmo-loket, loket wonen, welzijn en zorg etc. In al die gevallen wordt uiteraard hetzelfde loket bedoeld. Voorgesteld wordt om de naam Loket maatschappelijke ondersteuning Heusden te hanteren. Het gaat hier om een naam die direct de associatie met de betreffende wetgeving oproept en mede daardoor goed te plaatsen is voor de burger. De vlag dekt daarmee de lading. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze notitie wordt nader ingegaan op de beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de vormgeving van het lokaal loket. Het gaat hierbij met name om de omschrijving uit prestatieveld 3 van de Wmo en de beleidskaders zoals die in de notitie Beleidskader Wmo zijn vastgelegd. In hoofdstuk 3 worden doel, functie en kenmerken van het loket nader toegelicht. Het kanaliseren en transporteren van de (zorg)vraag zonder de burger van het kastje naar de muur te sturen, staan hierbij centraal.in hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de inhoud van de dienstverlening vanuit het loket. Het gaat hier met met name om de breedte en de diepte van het aanbod: welke vormen van dienstverlening en in welke mate afhandeling aan de voorkant van het loket plaats kan vinden. Hoofdstuk 5 gaat in op de drie belangrijkste verschijningsvormen van het lokaal loket: fysiek, telefonisch en digitaal en de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.

5 Hoofdstuk 6 gaat nader in op de organisatorische vormgeving van het loket. Hoe ligt de verhouding tussen de front- en de backoffice van het loket en hoe wordt de afstemming tussen deze samenwerkende onderdelen georganiseerd. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de samenwerkingspartners. Hoofdstuk 7 tenslotte beschrijft in grote lijnen het gefaseerd traject waarlangs de transformatie van het voormalige zorgloket tot een volwaardig Wmo-loket gestalte moet krijgen.

6 Hoofdstuk 2 Beleidsuitgangspunten 2.1 Uitwerking prestatieveld 3 In inhoudelijk opzicht is het organiseren van de lokale één-loketgedachte een uitwerking van prestatieveld 3 uit de Wmo. Dit prestatieveld gaat over het geven van informatie en advies en het bieden van cliëntondersteuning. Met het geven van informatie en advies wordt gedoeld op activiteiten die de burger de weg wijzen in het soms ingewikkelde veld van maatschappelijke ondersteuning. Op basis van de één-loketgedachte dient een burger zich in principe niet vaker dan één maal tot de gemeente te wenden om over het gehele scala van voorzieningen de nodige informatie te verkrijgen. Daarbij dient de gemeente zich niet te beperken tot die voorzieningen waar zij zelf 'over gaat', maar ook informatie te geven over relevante, aanpalende terreinen, zoals met name wonen, welzijn en zorg.onder cliëntondersteuning wordt verstaan de ondersteuning van een cliënt bij het maken van een keuze bij het oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning heeft de regieversterking van de cliënt tot doel ten einde de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen. Het kan informatie en advies, maar vooral ook uitgebreide vraagverheldering en kortdurende ondersteuning bij keuzes op diverse levensterreinen omvatten. Cliëntondersteuning gaat dus een stap verder dan informatie en advies en richt zich op mensen die voor een vraag of een situatie staan die zodanig complex is dat de betreffende persoon het zelf en met zijn omgeving niet op kan lossen. 2.2 Uitgangspunten beleidskader Zoals hiervoor al is aangegeven, is in de notitie Beleidskader Wmo een aantal uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan verdere uitwerking van het lokale loket plaats moet vinden. Het gaat hierbij om de navolgende uitgangspunten. Startpunt voor het realiseren van een op de Wmo toegespitst loket is de bestaande lokale structuur van het voormalige Zorgloket. In de nabije en verdere toekomst dient dit loket uit te groeien naar een lokaal loket in de stijl van de Wmo waar de burger met alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terecht kan. Deze groei zal gefaseerd tot stand dienen te komen en vereist in ieder geval de nodige afstemming met lokale en regionale partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het gaat hierbij met name om de partners in het Platform Wonen, Welzijn en Zorg Heusden. Het in te richten loket is een gemeentelijk loket. De gemeente is immers verantwoordelijk en voert de regie bij de totstandkoming van het loket. Er wordt hierbij gestreefd naar een zo optimaal mogelijke samenwerking met relevante lokale en regionale partners. Daadwerkelijke participatie van externe partners in het loket is vooralsnog niet aan de orde. De verschijningsvorm van het loket is zowel van fysieke, telefonische als digitale aard. De digitale ontsluiting van de via het loket te verschaffen informatie, advies en ondersteuning is een belangrijke groeimarkt. Het loket werkt op basis van een gesloten keten waarbij het streven erop is gericht om niet de burger, maar de vraag van de burger te transporteren in de richting van de juiste organisatie die de afhandeling voor haar rekening moet nemen.

7 Een jaarlijkse toetsing van de klanttevredenheid is een vast onderdeel in de evaluatie van het functioneren van het loket. Op basis van onder meer deze uitgangspunten en de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het gemeentelijk meerjarenbeleid, is deze uitwerkingsnotitie opgesteld. Hierin zal met name nader worden ingegaan op de aard, wijze en vorm van de dienstverlening vanuit het loket. Het gaat hierbij onder meer om het bepalen van de breedte en de diepte van de dienstverlening, de verhouding tussen front- en backoffice, de benodigde personele capaciteit etc. De uitgangspunten van de Heusdense Manier van Werken (HMW) staan daarbij centraal. Het invulling geven aan een zo objectieve en onafhankelijk mogelijke positie van het loket binnen de daarvoor aanwezige mogelijkheden, zal hierbij eveneens een belangrijk aandachtspunt vormen.

8 Hoofdstuk 3 Doel, functies en kenmerken van het lokaal loket Voordat sprake kan zijn van verdere inrichting en vormgeving van het lokaal loket, is van belang dat er duidelijkheid bestaat over het doel, de functies en de kenmerken die we aan ons lokaal loket toedichten. In dit hoofdstuk gaan we hier nader op in. 3.1 Doel van het loket De algemene doelstelling van het aanbieden van diensten via het lokale loket is: producten en diensten zoveel mogelijk in samenhang, compleet en in zo kort mogelijke tijd aanbieden via een fysiek, telefonisch, ambulant, schriftelijk en/of digitaal loket waarbij de vraag van de burger/klant centraal staat en de organisatie wordt ingericht op het vraagpatroon van de klanten. De klant mag niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar zo nodig moet de vraag van de klant gekanaliseerd en getransporteerd worden. 3.2 Functies van het loket Informatieverstrekking De meest basale functie van het lokale loket heeft betrekking op het verstrekken van informatie over met name het lokale en regionale aanbod aan diensten en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het folderrek is daarvan een welbekend voorbeeld. Het beschikbaar stellen van dergelijke informatie via internet is met name vanwege de mogelijkheid van toekomstige interactiviteit op dit gebied een belangrijke groeimarkt. Het beschikbaar hebben van een actuele, digitale sociale kaart waar zowel burgers als professionele hulp- en dienstverleners uit kunnen putten, zal in de loop van het eerst kwartaal van 2007 worden gerealiseerd. Vraagverheldering en vraagverduidelijking Een kwaliteits-/verdiepingsslag die in het lokale loket aangebracht moet worden, heeft betrekking op vraagverheldering en vraagverduidelijking. Door op een bepaalde wijze door te vragen is het de bedoeling dat de medewerker aan het loket erin slaagt om een eventuele vraag achter de vraag duidelijk te krijgen, te objectiveren en daarmee dus te ontdoen van de mogelijke subjectieve beleving van de klant. Mede op basis van de voorgaande functies is het lokaal loket ook beter in staat om de klant in het voorkomende geval van een zo goed mogelijk advies te voorzien. Onafhankelijkheid van en objectiviteit ten opzichte van het aanwezige aanbod is hierbij van groot belang. Toegang tot voorzieningen De voor de klant meest in het oog springende functie is die van toegangspoort tot verschillende voorzieningen. Zoals al eerder is aangegeven gaat het hierbij niet alleen om het eigen gemeentelijk aanbod, maar is het zeker ook de bedoeling dat het aanbod van andere markten en partijen in beeld is en voor het voetlicht van de klant kan worden gebracht. Goede samenwerkingsafspraken met met name het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de al eerdergenoemde participanten in het Platform Wonen, Welzijn en Zorg zijn hiervoor essentieel. Met het CIZ gebeurt dit in het kader van het sluiten van een overeenkomst ten behoeve van de indicatiestellingen voor individuele voorzieningen op het gebied van de Wmo.

9 Met de instellingen vanuit het Platform wordt een en ander voorbereid door de Wmo-projectgroep. SignaleringVia de meldingen die plaatsvinden aan het loket wordt een schat aan informatie gegenereerd omtrent aantal, aard en wellicht zelfs oorzaak van beperkingen waarvoor mensen aankloppen bij het loket. Een analyse van dergelijke informatie kan mogelijk aanleiding zijn tot aanpassing van het bestaande beleid. Het loket heeft daarmee dus ook een signaleringsfunctie. 3.3 Kenmerken van het loket Belangrijke kenmerken die over het algemeen aan een goed functionerend lokaal loket worden toegedicht zijn de volgende. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid Het moet voor de klant zowel fysiek als anderszins weinig moeite kosten om bij het lokaal loket binnen te komen. In fysieke zin kan hierbij bijvoorbeeld worden gedacht aan een goede toegankelijkheid voor een belangrijke groep als lichamelijk gehandicapten. Langs diverse wegen bereikbaarhet loket moet voor belangstellenden zowel fysiek, telefonisch als digitaal bereikbaar zijn. In hoofdstuk 4 van deze notitie wordt nader ingegaan op deze verschillende verschijningsvormen van het lokaal loket. Professionele dienstverleningde dienstverlening die vanuit het loket wordt verleend is van professionele kwaliteit. De klant moet er dus ook op kunnen vertrouwen dat er altijd sprake is van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Onafhankelijke dienstverleningde dienstverlening die vanuit het loket wordt geleverd is onafhankelijk van aanbod en invloed van de verschillende zorgaanbieders. Het gaat hier immers veelal om aanbieders op een markt die steeds concurerender van aard wordt. Kostenloze dienstverleningde dienstverlening die vanuit het loket wordt aangeboden is kostenloos. Dit wil overigens niet zeggen dat dit ook voor de geleverde voorzieningen het geval is. In dat geval is namelijk veelal sprake van een eigen bijdrage-regeling op basis van de Wmo, de Awbz of anderszins.

10 Hoofdstuk 4 De breedte en de diepte van het loket Bepalend voor de organisatie en verdere vormgeving van het lokaal loket is in eerste instantie de aard en mate van dienstverlening die we via het loket gestalte willen gaan geven. Van belang is dan ook om enerzijds zo helder mogelijk aan te geven welk scala aan dienstverlening we via het loket willen bieden: de breedte van het loket. Op basis van deze breedte dient vervolgens aangegeven te worden in welke mate we deze dienstverlening zonder doorverwijzing daadwerkelijk via het loket kunnen bieden: de diepte van het loket. Zowel voor wat betreft de breedte als de diepte is het streven er in principe op gericht om de invulling daarvan zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelet op de omvang van de operatie en het verschil in prioriteit voor wat betreft de vormen van dienstverlening, kiezen wij voor het hanteren van een groeimodel. In vervolg op de geschetste beleidskaders zal voor het eerste kwartaal 2007 de nadruk liggen op de bestaande dienstverlening op grond van de huidige Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de nieuwe taak Hulp bij het huishouden. In het kader van het meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning zoals dat met ingang van 2008 van kracht zal worden, zal verdere verbreding en verdieping plaats kunnen en moeten vinden, met name ook t.a.v. de welzijnsvoorzieningen. 4.1 De breedte van het loket Voor het bepalen van de breedte van het loket zijn we als gemeente in principe niet gebonden aan bepaalde wetmatigheden of normen. Ten behoeve van de nodige duidelijkheid in de richting van de klant en ter voorkoming van het ontstaan van een te grote breedte, is het niettemin wenselijk hierin een keuze te maken. In het verlengde van de Wmo en in overleg met de organisaties uit het Platform wonen, welzijn en zorg Heusden is gekozen voor de 9 prestatievelden zoals die door de Wmo worden onderscheiden. Voor een nadere specificatie van de verschillende prestatievelden wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze notitie. Ook dan is er overigens nog steeds sprake van een zeer breed scala aan dienstverlening. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders ligt voor het overgangsjaar 2007 de prioriteit bij de individuele verstrekkingen op grond van de Wmo. Een prioriteitenstelling die zich uiteraard vertaalt in de breedte van de dienstverlening door het loket. Verdere verbreding van de dienstverlening zal vanaf 2008 plaats moeten vinden. 4.2 De diepte van het loket De mate aan dienstverlening die zonder doorverwijzing van de klant klant mogelijk is via het loket, bepaalt tevens de diepte van het loket. De diepte van het loket kan per prestatieveld (categorie) en per daarin te onderscheiden dienstverlening verschillend zijn. Met inachtneming van het hiervoor genoemde groeimodel is het streven erop gericht om de diepte van het loket in de toekomst verder te optimaliseren. Hiervoor is het met name noodzakelijk dat er sluitende afspraken worden gemaakt met relevante organisaties die een belangrijke rol in de backoffice moeten of kunnen vervullen. Om een indruk te geven van zowel de nagestreefde breedte en diepte van het loket

11 treft u als bijlagen 2 en 3 respectievelijk een daartoe opgesteld schema en een omschrijving per product aan.

12 Hoofdstuk 5 Het loket en zijn verschijningsvormen In paragraaf 2.2. is aangegeven dat de verschijningsvormen van het lokaal loket zowel van fysieke, telefonische als digitale aard zijn. In dit hoofdstuk wordt daar nader op ingegegaan. 5.1 Het fysieke loket De meest in het oog springende verschijningsvorm van het lokaal loket is de fysieke huisvesting van het loket. Het voormalige zorgloket was tot 1 januari 2007 decentraal gehuisvest in de gemeentehuizen in Vlijmen en Drunen. De decentrale huisvesting leverde in de dagelijkse praktijk op de werkvloer de nodige logistieke- en afstemmingsproblemen op. Uiteindelijk ging dit ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Voorts hebben wij in de afgelopen jaren geconstateerd dat het aantal bezoekers voor het loket in Vlijmen behoorlijk achterbleef bij het bezoek aan Drunen. Een aanwijsbare oorzaak hiervoor is ons op dit moment niet bekend. In een later stadium zal dit overigens wel onderwerp van nader onderzoek zijn. Gelet op het bovenstaande en met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening richting de klant verder te verbeteren is de frontoffice van het lokaal loket per 1 januari 2007 centraal gehuisvest in het gemeentehuis van Drunen. Nadrukkelijk stellen wij dat het hier enerzijds om een startsituatie gaat die op basis van voortschrijdend inzicht en fysieke ontwikkelingen zoals het implementeren van woonservicezones binnen onze gemeente aan evaluatie onderhevig zal moeten zijn. Anderzijds zal er vanaf het begin van de doorstart een groeiende aandacht zijn voor maatregelen die moeten voorkomen dat de fysieke centralisering van het loket de bereikbaarheid daarvan voor de burger vermindert. Met name vanuit het oogpunt van laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het lokaal loket voor de doelgroep (die vaak minder goed ter been is), hebben wij aanvullend op deze centralisering de mogelijkheid van dienstverlening via huisbezoek verder geïntensiveerd. Daarnaast is het de bedoeling om de mogelijkheden van de digitale dienstverlening in de toekomst verder uit te nutten ten behoeve van een verbetering van de bereikbaarheid van het lokaal loket. In paragraaf 5.3 van deze notitie gaan wij daar nader op in. Vanuit een blik in de verdere toekomst is het vervolgens wenselijk dat de gecentraliseerde frontoffice van het lokaal loket op termijn zal worden versterkt met de (her)huisvesting van een aantal organisaties die evenals de gemeente ook een aantal backofficewerkzaamheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor hun rekening nemen. Ondanks het bestaan van alle moderne communicatiemiddelen zijn wij namelijk van mening dat een ook fysieke koppeling tussen front- en backoffice kwaliteitsverhogend zal werken voor de dienstverlening aan de burger. Op de verhouding tussen front- en backoffice van het lokaal loket komen wij terug in hoofdstuk 6 van deze notitie. 5.2 Het telefonisch loket Onder meer voor die klanten die minder goed ter been zijn en/of waarvoor de digitale

13 ontsluiting van het lokaal loket nog een te grote drempel betekent, moet de vertrouwde telefonische bereikbaarheid van het loket gewaarborgd zijn. Gezien de toenemende complexiteit van de klantcontacten, alsmede de methodiek van vraagverheldering, -verbreding en -verdieping, zijn de afspraken met het gemeentelijk Informatiecentrum inmiddels aangepast. Het informatiecentrum beperkt zich tot het verschaffen van basale informatie en verbindt in alle andere gevallen de burger door met het lokaal loket. Het Informatiecentrum fungeert in het voorkomende geval als belangrijke achtervang en kan b.v. zo nodig een telefoonnotitie maken. 5.3 Het digitaal loket Zoals hiervoor al is aangegeven wordt de digitale verschijningsvorm van het loket door ons als een belangrijk ontwikkelpunt gezien. Zonder de beide andere verschijningsvormen te kort te doen of zelfs te willen laten verdwijnen, zijn wij overtuigd van de grote mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening die de digitale ontsluiting van het lokaal loket met zich mee kan brengen. Website Een verdere uitbouw van ons huidige digitale loket is één van de belangrijkste mogelijkheden om de dienstverlening via het loket onder de aandacht van de burger te brengen. In eerste instantie gaat het hierbij om het verstrekken van digitale informatie over de Wmo in zijn algemeenheid en de beschikbare dienstverlening in het bijzonder. Via de betreffende website kan door middel van hyperlinks eveneens kennis worden genomen van het zorg-, activiteiten- en dienstverleningsaanbod van overige relevante organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Met de instellingen die samenwerken in het kader van het Platform Wonen, Welzijn en Zorg Heusden bestaat hierover inmiddels overeenstemming. De meest noodzakelijke informatie staat inmiddels op de website. Aan het optimaliseren van de inhoud van deze website wordt in de loop van 2007 verder gewerkt. Een volgende fase van digitale ontsluiting heeft betrekking op het mogelijk maken van digitale interactie via het lokaal loket. Enerzijds gericht op de klant en anderzijds gericht op organisaties waarmee frequent wordt samengewerkt ten behoeve van de dienstverlening aan de klant. In deze fase vindt een proces van meer ingrijpende aard en omvang plaats. Naar verwachting zullen de eerste resultaten daarvan eind 2007 beschikbaar zijn. Sociale kaart Verdere verbetering van de digitale dienstverlening willen we bereiken door via de website de toegang tot een digitale sociale kaart te ontsluiten. Momenteel wordt onderzoek verricht naar de aansluiting op de digitale sociale kaart van GGD-Nederland. Het is de bedoeling dat deze aansluiting in de tweede helft van 2007 wordt gerealiseerd. Informatiezuilen Met name ten behoeve van het bereiken van doelgroepen die minder bedreven zijn in het zelf vergaren van informatie via de computer of anderszins, oriënteren wij ons op de mogelijkheid van het inzetten van digitale informatiezuilen op diverse plaatsen in de gemeente. Via de betreffende zuilen kan op een voor iedereen te begrijpen taalniveau en/of via pictogrammen gemeentelijke informatie op lokatie onder de aandacht van

14 onze burgers worden gebracht. De zuilen fungeren daarmee als kleine frontoffice met een hoge mate aan flexibiliteit. Belangrijke aandachtspunten en in sommige gevallen ook vertrekpunten op het gebied van de digitalisering zijn de volgende ontwikkelingen. De intergemeentelijke samenwerking in de vorm van Dimpact. Deze samenwerking is erop gericht de digitale dienstverlening door gemeenten een stevige impuls te geven. De ontwikkelingen die vanuit EGEM op ons afkomen. Het gaat hier om een landelijk kennisplatform dat gemeenten ondersteunt bij het verbeteren van de dienstverlening en de bedrijfsprocessen, door een effectieve en efficiënte inzet van ICT. De mogelijkheden tot digitale dienstverlening zoals die landelijk vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan gemeenten worden aangereikt. Het gaat hier onder meer om digitale beslisbomen voor producten als de Hulp bij het huishouden. Van de betreffende beslisboom van het CIZ wordt in de dagelijkse praktijk al veelvuldig gebruik gemaakt. De mogelijkheden die het van gemeentewege ontwikkelde workflowmanagement (WFM) biedt voor de interne bedrijfsvoering. Veel van de bestaande dienstverlening wordt binnengemeentelijk al volledig digitaal afgewerkt. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan de koppeling van een drietal sociale kaart-systemen. Het betreft hier onder meer de benaderingen vanuit de landelijke bibliotheekcentrale en vanuit GGD Nederland. Koppeling van deze systemen zorgt voor een landelijk dekkende sociale kaart vanuit zowel het zorgperspectief als vanuit het welzijnsperspectief. Het invoeren van een cliëntvolgsysteem. Voor het volgen van klanten die een beroep doen op één of meer individuele voorzieningen. In het klantvolgsysteem wordt een relatie gelegd tussen de klantgegevens en de verleende diensten. De gegevens in het systeem kunnen worden gebruikt voor beleidsinformatie en -verantwoording. Ook voor de eventuele afhandeling van bezwaar en beroep is de dienstverlengingshistorie nodig. Digitale koppelingen naar relevante organisaties in de backoffice. Ten behoeve van een zo efficiënt mogelijke afhandeling van aanvragen, is het van groot belang dat er sprake zal zijn van digitale koppelingen naar relevante organisaties in de backoffice. Hierbij denken wij onder meer aan de zorgaanbieders waarmee een raamovereenkomst is gesloten ten behoeve van de levering van Hulp bij het huishouden, het eerdergenoemde CIZ en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK).

15 Hoofdstuk 6 Organisatie Lokaal Loket Het lokaal loket zoals wij ons dat in de toekomst voorstellen, bestaat uit verschillende onderdelen die nauw met elkaar samenwerken ten behoeve van een zo adequaat mogelijke afhandeling van de vraag van de klant. Het varieert hier van de plaats waar klanten binnenlopen en hun vraag stellen en verder geholpen worden door een deskundig adviseur, tot de plaats waar de administratieve afhandeling plaatsvindt en waar medewerkers het regelwerk doen. Tegenwoordig spreekt men vaak over de Frontoffice (de balie), de Midoffice (de spreekkamers) en de backoffice (het kantoor). 6.1 De Frontoffice De frontoffice is de plaats waar de klant vrij binnen kan lopen om informatie te vergaren of zijn vraag te stellen. In het fysieke loket gaat het hierbij om de balie van het Drunense gemeentehuis. Relevante informatie op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, zowel in zijn algemeenheid als meer specifiek van de verschillende samenwerkingspartners, wordt hierbij geordend aangeboden. Bezoekers kunnen desgewenst ongestoord winkelen en op zoek gaan naar informatie, zowel in papieren vorm als in digitale vorm. Het digitaal loket fungeert in deze zin dus ook als frontoffice. In de frontoffice is een gastvrouw of heer aanwezig die klanten wegwijs kan maken of kan helpen bij het zoeken. Voor daadwerkelijk advieswerk of het verzoek om ondersteuning is uiteraard een adviseur beschikbaar. 6.2 De Midoffice Als de vraag privacygevoelig of te ingewikkeld is om aan de balie te behandelen, wordt de klant door de adviseur verder geholpen in een spreekkamer. Door middel van vraagverheldering en vraagverduidelijking kan hier ook een integrale intake en bijbehorende indicatiestelling plaatsvinden. 6.3 De Backoffice De backoffice is de plaats waar de aanvraag zo nodig verder in behandeling wordt genomen en wordt afgehandeld. De front- en de midoffice vormen in principe het gemeentelijk domein. In de backoffice komen naast de gemeente ook een groot aantal andere organisaties om de hoek kijken. Het betreft hier zowel de meer complexe indicatiestellingen via het CIZ, de administratieve afhandeling van de verschillende verzoeken en de daadwerkelijke dienstverlening door diverse organisaties. In paragraaf 2.2 is onder meer als uitgangspunt geformuleerd dat niet de klant, maar de vraag van de klant in het voorkomende geval getransporteerd moet worden. Om aan dit uitgangspunt invulling te kunnen geven is het van belang dat met de relevante organisaties in de backoffice sluitende afspraken hierover worden gemaakt. In de volgende paragraaf gaan we hier nader op in. 6.4 Samenwerkingspartners Om te kunnen bewerkstelligen dat er sprake is van een gesloten zorgketen is het van groot belang dat er goede afspraken zijn gemaakt tussen de front- en de backoffice van het lokaal loket. De zorgvraag van de burger kan daardoor ongestoord zijn weg vervolgen en raakt in principe niet tussen de wal en het schip.

16 Het aantal potentiële samenwerkingspartners is gelet op de breedte aan dienstverlening nogal omvangrijk. Het zal dan ook niet mogelijk zijn om met alle partners op korte termijn dergelijke afspraken te maken. In eerste instantie zullen we ons dan ook concentreren op de zogenaamde kernpartners. Het gaat hierbij in de eerste plaats om organisaties waarmee uitvoeringsafspraken zijn of worden gemaakt in het kader van de Wmo-dienstverlening. Denk hierbij onder meer aan de zorgaanbieders die voor ons de nieuwe taak Hulp bij het huishouden uitvoeren, het CIZ dat voor ons de complexe indicatiestellingen uitvoert en Welzorg die de levering van verschillende hulpmiddelen in opdracht van de gemeente verzorgt. Daarnaast gaat het om organisaties waarmee niet in de contractensfeer, maar in de subsidiesfeer afspraken zijn gemaakt of waarmee op basis van een te sluiten convenant afspraken kunnen worden gemaakt. Belangrijke partners op dit gebied zijn onder meer de Stg. Zorg en Welzijn Ouderen Heusden (ZWOH), het Algemeen maatschappelijk werk Juvans, Stg. Woonveste en de MEE-organisaties. De hiervoor beschreven organistatie van het lokaal loket ziet er schematisch als volgt uit.

17 Hoofdstuk 7 Implementatietraject Zoals al eerder in deze notitie is aangehaald zal de ontwikkeling van het huidige zorgloket in de richting van een Wmo-loket op basis van een groeimodel plaats moeten vinden. Om hiervoor een implementatietraject te kunnen bepalen is een beeld van de eindsituatie van belang. In dit hoofdstuk schetsen we eerst de gewenste eindsituatie en koppelen we daar vervolgens een korte terugblik en verdere planning aan vast. 7.1 Gewenste eindplaatjes Eerder in deze notitie is op onderdelen al melding gemaakt van gewenste eindsituatie. Hieronder schetsen wij dit samenvattend voor met name het fysieke en het digitale loket. Fysiek loket Ten aanzien van de doorontwikkeling van het fysieke loket zien we als eindplaatje een loket, met een soort informatiewinkel als voorportaal binnen de frontoffice. Het gaat hier zowel letterlijk als figuurlijk om een laagdrempelige voorziening waar iedereen met zijn vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terecht kan. Breed inzetbare en professionele consulenten, die volgens het klantmanagementprincipe de werkzaamheden in de frontoffice verrichten zijn in fysiek opzicht iets verderop beschikbaar voor daadwerkelijke dienstverlening. Vanuit het oogpunt van samenwerking met relevante backofficeorganisaties biedt het fysieke loket de mogelijkheid voor deze organisaties om op gezette tijden spreekuur te houden. In het licht van het geschetste toekomstscenario van een informatie- en advieswinkel zou het zeker de moeite waard zijn te onderzoeken in hoeverre backofficeorganisaties ook fysiek een plek in de backoffice van het gemeentehuis in Drunen zouden kunnen en willen innemen. Voor wat betreft de toegankelijkheid maakt de huidige situatie in Drunen het mogelijk om een keuze te maken tussen: - één ingang voor alle gemeentelijke producten òf - één ingang voor gemeentelijke producten en één aparte ingang voor het Wmo-loket. Digitaal loketin vervolg op het basale informatieve loket zoals dat per 1 januari 2007 staat, zal verdere doorontwikkeling van het digitaal loket zich met name op het gebied van de interactie met derden en de verbetering van de interne werkprocessen moeten gaan afspelen. Verdere verbetering van de digitale informatievoorziening vanuit het lokaal loket zal plaatsvinden via de in paragraaf 5.3 genoemde koppeling met een digitale sociale kaart zoals die door de samenwerkingen GGD-en is ontwikkeld. Koppeling met de sociale kaart van de GGD is snel, adequaat en tegen relatief lage kosten mogelijk. Uitbreiding op termijn van de mogelijkheden van de sociale kaart op zich en een koppeling met de sociale kaart van de landelijke bibliotheken (GIDS) behoort eveneens tot de mogelijkheden.

18 Voor wat betreft de verbetering van de interne werkprocessen is de module Civision Zorg van Getronics/Pink Roccade de maatstaf. De betreffende module behelst integrale koppelingen met andere belangrijke authentieke registraties zoals de Gemeentelijke Basisadministratie en is tevens goed in staat om te koppelen met externe organisaties zoals het CIZ, het CAK en zorgaanbieders. Ten behoeve van de verbetering van de digitale interactie met onze cliënten is het de bedoeling dat het samenwerkingsverband Dimpact hiervoor het nodige resultaat oplevert. De doelstelling van Dimpact is namelijk het leveren van een volledige oplossing voor gemeentelijke digitale dienstverlening. Dit betreft zowel de noodzakelijke programmatuur (frontoffice, midoffice) en de implementatie van transactiemodules, als de dienstverlening hieromheen die nodig is om deze diensten operationeel te krijgen en te houden. 7.2 Terugblik en planning Periode tot 1 januari 2007In deze periode lag de nadruk op het zo adequaat mogelijk invoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning en er daarmee voor te zorgen dat onze burgers zo min mogelijk last hebben van de invoering van deze wet. Het ging hier dan met name om het aanpassen van de bestaande werkprocessen, het invoeren van nieuwe werkprocessen en alles wat daarmee samenhangt. De werkzaamheden in de betreffende periode zijn inmiddels met succes afgerond. Periode 1 e kwartaal 2007 De centralisering van het lokaal loket in het gemeentehuis van Drunen is vanaf 1 januari 2007 gerealiseerd. Vooralsnog heeft de inpassing daarvan plaatsgevonden vinden in de bestaande fysieke omgeving. Verder is in deze periode met name aandacht besteed aan het optimaliseren van de informatieverstrekking op Wmo-gebied via het digitaal loket. Het gaat hierbij onder meer om de wijze waarop een digitale sociale kaart kan worden ontsloten. Periode 2 e kwartaal 2007 Met ingang van het 2 e kwartaal 2007 is het de bedoeling dat we de vruchten gaan plukken van het samenwerkingsverband Dimpact. Verder zal in deze periode besluitvorming plaats moeten vinden omtrent de wijze waarop we de digitalisering van de interne werkprocessen gaan verbeteren. In concreto gaat het hier om het al dan niet aanschaffen van de module Civison Zorg of een vergelijkbare module. Periode 3 e en 4 e kwartaal 2007 Het beoogde eindplaatje van het fysieke loket kan niet los worden gezien van het onlangs gestarte project Samenvoeging Backoffice Gemeentehuizen. Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de gemeentelijke backoffice samen te voegen, het inzichtelijk maken van de consequenties, en het doen van voorstellen tot een herinrichting van het gebouwen etc. Op dit moment is de verwachting dat in het tweede halfjaar van 2007

19 duidelijkheid zal ontstaan over de te volgen koers. In de tweede helft van 2007 zal de verdere ontwikkeling zich dus vooral concenteren op verbreding en verdieping van het lokaal loket, zowel op fysiek niveau (inrichting/structuur/niveau van dienstverlening binnen het loket) alsook op ontwikkeling van medewerkers. In dit kwartaal is het tevens de bedoeling om besluitvorming plaats te laten vinden omtrent het al dan niet inzetten van de digitale informatiezuilen als gemeentelijke informatiedragers in de wijken.

20 Bijlagen 1. Prestatievelden Wet maatschappelijke ondersteuning. 2. Schema breedte en diepte lokaal loket. 3. Productomschrijvingen lokaal loket.

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning.

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. ToelichtingMet ingang van 1 januari 2007 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen 1. Inleiding Als het parlement akkoord gaat, treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2007 in

Nadere informatie

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal G e m e e n t e Voerendaal Nota loket maatschappelijke ondersteuning Gemeente Voerendaal Het WMO-loket in Voerendaal Functie De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat waarschijnlijk op 1 januari

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Datum: 3 november 2006

Datum: 3 november 2006 Agendanr. : Doc.nr. : B200613322 Team : Ontwikkeling, onderzoek en projecten Steller: A. Dumont/ J. Govaarts Datum: 3 november 2006 Portefeuille: M.G.M. van der Poel College: Datum: 14 november 2006 Openbaar:

Nadere informatie

Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten. Samenvatting, conclusies en beschouwing

Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten. Samenvatting, conclusies en beschouwing Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten Samenvatting, conclusies en beschouwing In opdracht van: Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht

Nadere informatie

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Beknopte versie Handreiking voor lokale belangenbehartigers Bijgestelde versie maart 2008 Oorspronkelijke versie - juni 2006 Programma

Nadere informatie

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam 1. Aanleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat vanaf 2007 zijn intrede doen bij lokale overheden. De Tweede en Eerste Kamer hebben op voordracht van het

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee. (raadsmotie oprichting Wmo-huis; februari oo8)

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee. (raadsmotie oprichting Wmo-huis; februari oo8) gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. RZ 8 Zg. OOZ Inboeknummer o8bstoaob6 Beslisdatum B&W 4 november 2008 Dossiernummer 84S.4Sa Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee

Nadere informatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie Startnotitie: WMO 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie De drie gemeenten hebben de prestatievelden 3, 5 en 6 (uitvoering individuele voorzieningen WMO) op lende wijzen vorm gegeven. Op onderdelen

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Gemeente: 1. Verordening en besluit

Gemeente: 1. Verordening en besluit Gemeente: 1. Verordening en besluit Heb ik invloed op het Wmo beleid? a. Heeft het College van B&W met (representatieve organisaties van) burgers overlegd over de conceptverordening? b. Is de door het

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorgloket Hengelo Uitwerkingsnotitie I Gemeente Hengelo, juli 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Zorgloket Hengelo... 4 3. Huisvesting en openingstijden...

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0756, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Voortgangsrapportage Wmo invoering en 1e kwartaal 2007 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Kennis te nemen van bijgaande

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Projectplan lokaal loket Drimmelen. 1. Inleiding en probleemstelling

Projectplan lokaal loket Drimmelen. 1. Inleiding en probleemstelling 1. Inleiding en probleemstelling Volgens de WMO moet de gemeente zorgdragen voor een goede toegankelijkheid van en informatievoorziening over het aanbod aan diensten op lokaal niveau. In prestatieveld

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten College Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten Samenvatting: Inleiding: Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening is het vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht dat alle Wro-instrumenten digitaal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Toelichting Totstandkoming verordening Inhoud van de verordening

RAADSVOORSTEL Toelichting Totstandkoming verordening Inhoud van de verordening RAADSVOORSTEL Onderwerp : Wmo-verordening gemeente Heusden 2007. ToelichtingOp 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Ter voorbereiding daarop is onder meer door

Nadere informatie

Checklist Wmo Platform

Checklist Wmo Platform Checklist Wmo Platform Inleiding Het Wmo Platform biedt de gebruiker de mogelijkheid zijn PGB te verantwoorden aan het Zorgkantoor en per 1 januari het PGB voor huishoudelijk verzorging aan de gemeente.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Kadernotitie implementatie huishoudelijke verzorging

Kadernotitie implementatie huishoudelijke verzorging Kadernotitie implementatie huishoudelijke verzorging 1. Inleiding De gemeente wordt in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor een aantal taken die voorheen tot het domein van de rijksoverheid behoorden.

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur D.A. Boon Telefoon 5114128 E-mail: boond@haarlem.nl PD/MID Reg.nr. PD/DV/2006/1256 Bijlage A Onderwerp Prestatieplan WMO Loket B & W-vergadering van 5

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B12-20869

Voorstel aan de raad. Nummer: B12-20869 Voorstel aan de raad Nummer: B12-20869 Portefeuille: Wmo & Maatschappelijke dienstverlening Programma: 2.1 Iedereen doet mee Programmaonderdeel: 2.1.2 Bieden van zorg Steller: M.M.P. van den Bremer Afdeling:

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting. projectmedewerker, BO. Projectleider AWBZ, Emmen

Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting. projectmedewerker, BO. Projectleider AWBZ, Emmen Uitvoeringsagenda 3 D 2014, herinrichting sociaal domein, BOCE samenwerking 18 november 2013 Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting 1. Analyse doelgroepen /in Ambtelijke 3D projectmedewerker,

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Zaaknummer: OWZCM13 Onderwerp Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Collegevoorstel Inleiding Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt de verantwoordelijkheid voor en de regie rondom

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Vanaf 1996 hebben gemeenten gewerkt aan het tot stand brengen van onafhankelijke,

gemeente Eindhoven Vanaf 1996 hebben gemeenten gewerkt aan het tot stand brengen van onafhankelijke, r p gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbij lage nummer xs Inboeknummer oxuooaao6 Beslisdatum B8cW 22 januari 2002 Dossiernummer 204.2xs Raadsbijlage Voorstel inzake robuuste indicatiestelling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland Visiedocument Wmo-loket Schouwen-Duiveland Inhoud 1 Inleiding 5 2 Visie 7 3 Kaders 9 4 Prestatievelden 11 5 Wmo-loket 13 6 Bijlage 1 15 3 Inleiding 1 Met elkaar en voor elkaar, het beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan 2008-2011 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) INLEIDING De Seniorenraad heeft van het College van burgemeester en wethouders van Boxmeer het verzoek

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL WMO-LOKET LEEUWARDERADEEL VAN ZORGLOKET NAAR PARTICIPATIELOKET Stiens, 20 december 2007 WMO-LOKET: VAN ZORGLOKET NAAR PARTICIPATIELOKET Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Visie

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Criteria privatisering gemeentelijke gebouwen

Criteria privatisering gemeentelijke gebouwen Criteria privatisering gemeentelijke gebouwen 1. Inleiding Op basis van de nota Kaderstelling beleid gemeentelijke eigendommen heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2008 expliciet

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Wmo. Een goed gesprek met de burger. Checklist voor gemeenten

Wmo. Een goed gesprek met de burger. Checklist voor gemeenten Wmo Een goed gesprek met de burger Checklist voor gemeenten Deze folder is tot stand gekomen op basis van gesprekken met burgers en cliëntenorganisaties. 2. Het gesprek 2 1. De aanvraag van het gesprek

Nadere informatie

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team Gemeente Woudenberg RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Besluitenregistratie: Postregistratienummer. 1 ii"? n o if" oz Datum inboeken Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD Ja OR Nee Communicatie Nee Europese

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Communicatieplan WMO Communiceren over de WMO doen we zo Stiens, 20 december 2007 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Nadere informatie

Verzoek 1/evaluatie 2008: De WMO-adviesraad verzoekt voortaan toedeling van een ruimere reactietermijn.

Verzoek 1/evaluatie 2008: De WMO-adviesraad verzoekt voortaan toedeling van een ruimere reactietermijn. Aan: College van B&W gemeente Heusden Van: WMO-adviesraad Heusden Betreft: Reactie van de WMO-adviesraad Heusden op Evaluatie tweede jaar wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals door het college

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wijzigingen Verordening maatschappelijk ondersteuning gemeente Strijen:

Wijzigingen Verordening maatschappelijk ondersteuning gemeente Strijen: Wijzigingen Verordening maatschappelijk ondersteuning gemeente Strijen: Wijziging nr. 1: Artikel 6. Persoonsgebonden budget Lid 5. b. 2. de budgethouder is verplicht om op verzoek van het college schriftelijk

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08. RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008 Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0822 Naam programma +onderdeel: Programma Welzijn en Zorg onderdeel

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO Bijlage 3 bij collegevoorstel Wmo-besluit (18-12-2012) Notitie Maatschappelijke Ontwikkeling aan WMO-Forum team MOSAM steller PP Cox/I. Sijbers c.c. van onderwer p Ine Sijbers / Berdike Peters / Paul Cox

Nadere informatie

Samenhang in informatievoorziening aan burgers door Antwoord en het Wmo-loket

Samenhang in informatievoorziening aan burgers door Antwoord en het Wmo-loket Samenhang in informatievoorziening aan burgers door Antwoord en het Wmo-loket 1. Inleiding De laatste jaren hebben talrijke ontwikkelingen er toe geleid dat de verhoudingen tussen de overheid, in het bijzonder

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Hoofdsectie...2 Afsluitende pagina...9 Variabelen...10

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Hoofdsectie...2 Afsluitende pagina...9 Variabelen...10 Vraagwijzer: WMO ICT 200710 Inhoudsopgave Beginpagina...1 Hoofdsectie...2 Afsluitende pagina...9 Variabelen...10 i Beginpagina Stichting VraagWijzer voert met samenwerkingspartners het onderzoek naar het

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden 1 Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Het gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) is een gesprek tussen burger en gemeente.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZCM11. Tijdelijke huisvesting Modus

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZCM11. Tijdelijke huisvesting Modus Collegevoorstel Inleiding Stichting Modus is de lokale instelling die ondersteuning biedt aan ouderen en mantelzorgers in het kader van prestatievelden 3 en 4 (respectievelijk het geven van informatie,

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Interactief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO

Interactief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO Interactief bestuurlijk project voorbereiding en implementatie WMO A. Aanleiding en context Naar aanleiding van de informatienotitie WMO die op 28 september 2004 aan uw college is voorgelegd heeft u de

Nadere informatie

TRANSITIE AWBZ. Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz

TRANSITIE AWBZ. Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz TRANSITIE AWBZ Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz AFTRAP Stimulansz ondersteunt gemeenten en welzijnsinstellingen. Sterk gericht op uitvoeringspraktijk. Voor

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Lokaal loket wonen welzijn en zorg

Lokaal loket wonen welzijn en zorg BIJLAGE 1 Lokaal loket wonen welzijn en zorg Definities Er zijn veel verschillende lokale loketten en daarbij horen evenzoveel verschillende definities. Een aantal kenmerken van lokale loketten zijn: -

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

3D's & Informatiemanagement. ICT Noord

3D's & Informatiemanagement. ICT Noord 3D's & Informatiemanagement ICT Noord Wat ga ik vertellen? Aanloop rondom 3D's & Informatiemanagement Projectorganisatie Aanpak Rol Informatiemanagement Vraagstuk Jeugdhulp Stand van zaken 'nu' Hoe verder?

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9

Registratienummer: GF Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF09.20018 Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9 Portefeuillehouders: de heren drs. M. Scheweer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: de heer H. Drijfhout Telefoonnummer:

Nadere informatie

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Datum: 13 november 2104 Bijlage bij BSW/2014.247 Inleiding Op 29 september 2014 heeft het College van Burgemeester

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

ECGR/U Lbr. 09/104

ECGR/U Lbr. 09/104 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Dienstenrichtlijn en lex silencio positivo uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901678 Lbr. 09/104 bijlage(n) 2

Nadere informatie

Concept Beleidskader Wmo Gemeente Heusden

Concept Beleidskader Wmo Gemeente Heusden Concept Beleidskader Wmo Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 4 1. Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Doel van dit beleidskader 6 1.3 Totstandkoming beleidskader 6 1.4 Leeswijzer 7

Nadere informatie

TransformatieSociaalDomein

TransformatieSociaalDomein . TransformatieSociaalDomein Uitgangspunten van de gemeente Eijsden-Margraten en de 5 andere Heuvellandgemeenten Behandeld door : Mevr. M.M. Aarts Uw brief van : Bijlage(n) : Geen Uw kenmerk : Ons kenmerk

Nadere informatie