Volledige uitslag enquête VNO-NCW-opinieblad Forum naar de prestaties van de Belastingdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volledige uitslag enquête VNO-NCW-opinieblad Forum naar de prestaties van de Belastingdienst"

Transcriptie

1 Volledige uitslag enquête VNO-NCW-opinieblad Forum naar de prestaties van de Belastingdienst In april 2008 deed het VNO-NCW-opinieblad Forum onderzoek naar de mening van bedrijven over het functioneren van de Belastingdienst. Dat gebeurde via een schriftelijke enquête. Dit document biedt een overzicht van alle vragen van deze enquête, met daarachter de antwoorden (in procenten). In de bijlagen zijn de antwoorden op de open vragen opgenomen. Zwarte cijfers - totaal Blauwe cijfers - totaal bedrijven met minder dan 50 werknemers Rode cijfers - totaal bedrijven met meer dan 50 werknemers De Belastingdienst: steeds beter? sterk enigszins gelijk enigszins sterk verbeterd verbeterd gebleven verslechterd verslechterd 1 Hoe heeft de kwaliteit van de dienstverlening van de Belastingdienst zich de laatste vijf jaar ontwikkeld? Kunt u uitleggen waarom u dit vindt? Zie bijlage 1 Tevreden over de Belastingdienst? 3 Bent u tevreden over de Belastingdienst zeer tevreden niet tevreden/ ontevreden zeer weet niet/ op elk van de volgende gebieden? tevreden niet ontevreden ontevreden geen mening Efficiënte afhandeling van aangiftes

2 Klantvriendelijkheid Deskundigheid medewerkers Nakomen van afspraken en toezeggingen Strikte toepassing wetgeving (de mate waarin de Belastingdienst de wettelijke normen strikt toepast, niet naar de geest maar naar de letter van de wet) Snelheid van afhandeling Zorgvuldig omgaan met bedrijfsgegevens en Aangifte Motivatie van afwijkingen op de aangifte Scoort de Belastingdienst op de volgende aspecten beter of slechter dan vijf jaar geleden?

3 veel iets iets veel weet niet/ beter beter gelijk slechter slechter geen mening Efficiënte afhandeling van aangiftes Klantvriendelijkheid Deskundigheid van medewerkers Nakomen van afspraken en toezeggingen Strikte toepassing wetgeving (de mate waarin de Belastingdienst de wettelijke normen strikt toepast, niet naar de geest maar naar de letter van de wet) Snelheid van afhandeling Zorgvuldig omgaan met bedrijfsgegevens en aangifte

4 Motivatie van afwijkingen op de aangifte In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? helemaal enigszins niet eens/ enigszins helemaal weet niet/ eens eens niet oneens oneens oneens geen mening De Belastingdienst heeft zich goed in ondernemers verdiept en denkt binnen de wettelijke grenzen goed mee De kans dat in de aangifte gemaakte fouten worden ontdekt is erg groot De Belastingdienst is voor iedere ondernemer even streng De wet wordt door de Belastingdienst voor iedere ondernemer altijd op dezelfde manier toegepast Fouten van de Belastingdienst, zoals het zoekraken van duizenden loonaangiften, gaan ten koste van bereid-

5 heid bij belastingplichtigen tot naleven belastingwetgeving Elektronisch aanleveren/geven: last of zegen? U levert regelmatig gegevens uit de bedrijfsvoering aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld voor de loonheffing of de BTW. Vroeger was dit een papieren procedure. Nu doet u dat elektronisch. Maar is dat nu ook een verbetering? Dat wil zeggen, bespaart het u als ondernemer bijvoorbeeld tijd en (dubbel) werk? 6 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? helemaal enigszins niet eens/ enigszins helemaal weet niet/ eens eens niet oneens oneens oneens geen mening Elektronische aanlevering van gegevens voor de loonheffingen is een verbetering ten opzichte van de oude, papieren procedure Elektronische aanlevering van gegevens voor de aangifte vennootschapsbelasting(vpb) is een verbetering ten opzichte van de oude, papieren procedure Elektronische aanlevering van gegevens voor de aangifte Omzetbelasting (BTW) is een verbetering ten opzichte van de oude, papieren procedure Kunt u uw antwoord op bovenstaande drie vragen over de elektronische aangifte toelichten? Zie bijlage 2 8 Hoe doet u aan aangifte voor de loonheffingen? Via de website van de Belastingdienst

6 Met behulp van mijn aangifte- of administratiesoftware Besteed ik uit/is uitbesteed door het bedrijf waarvoor ik de enquête invul Niet van toepassing Hoe doet u aan aangifte voor de vennootschapsbelasting? Via de website van de Belastingdienst Met behulp van mijn aangifte- of administratiesoftware Besteed ik uit/is uitbesteed door het bedrijf waarvoor ik de enquête invul Niet van toepassing Hoe doet u aan aangifte voor de BTW? Via de website van de Belastingdienst Met behulp van mijn aangifte- of administratiesoftware Besteed ik uit/is uitbesteed door het bedrijf waarvoor ik de enquête invul Niet van toepassing Als u geen aangifte doet met uw eigen aangifte- of Administratiesoftware of deze aangifte heeft uitbesteed, bent u dan tevreden over het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst dat u moet gebruiken voor aanlevering van gegevens uit uw bedrijfsadministratie op de volgende aspecten? zeer tevreden niet tevreden/ ontevreden zeer weet niet/ tevreden niet ontevreden ontevreden geen mening gebruiksvriendelijkheid gevoeligheid voor storingen

7 de mate waarin rekening is gehouden met de manier waarop de ondernemer zijn gegevens verzamelt aansluiting op de door u gebruikte administratie software algemene beoordeling Bent u het eens met de volgende stelling? helemaal enigszins niet eens/ enigszins helemaal weet niet/ eens eens niet oneens oneens oneens geen mening Bij de introductie van elektronische aangifte sloot de applicatie van de Belastingdienst naadloos aan op het door mij gebruikte administratiepakket Heeft u extra kosten moeten maken om uw administratiepakket geschikt te maken voor elektronische aangifte? Ja Nee Onder extra kosten wordt verstaan: kosten voor de aanschaf van een nieuwe module van het administratiepakket of de aanschaf van een aangifte- of administratiepakket dan wel kosten van een (extra) medewerker die de aanpassing aan uw pakket realiseerde.

8 n.v.t. 14 Heeft u andere kosten moeten maken in verband met de omschakeling naar of het doen van elektronische aangifte? Ja Nee n.v.t. 15 Als u extra kosten heeft gemaakt, zoals bedoeld in de vorige twee vragen, betreft dit dan eenmalige kosten of terugkerende kosten? eenmalig maandelijkse kosten kosten per kwartaal jaarlijkse kosten 16 Waaruit bestonden/bestaan deze extra kosten? Zie Bijlage 3 17 Hoe hoog waren/zijn deze extra kosten bij benadering? Zie Bijlage 4 18 Vindt u het redelijk dat u een investering heeft moeten doen om uw administratiepakket aan te passen? zeer redelijk redelijk niet redelijk/niet onredelijk onredelijk zeer onredelijk Onder andere kosten wordt verstaan: verhoging van de kosten van degene die voor u de aangifte verzorgt, kosten in verband met het vrijmaken van een medewerker(s) of voor het inhuren van een extra medewerker(s).

9 19 Bent u tevreden over de elektronische aangifte op elk van de volgende gebieden? zeer tevreden niet tevreden/ ontevreden zeer weet niet/ tevreden niet ontevreden ontevreden geen mening foutgevoeligheid (zoekraken of niet aankomen van een aangifte) correcte ontvangst en verwerking Heeft u wel eens schade geleden door de foutgevoeligheid of incorrecte ontvangst van de elektronische aangifte? Ja Nee 21 Zo ja, hoe vaak? eenmalig een aantal keer structureel 22 Waaruit bestond/bestaat deze schade? Zie Bijlage 5 23 Hoe groot was/is deze schade bij benadering? Zie Bijlage 6 De praktijk van de Belastingdienst

10 De Belastingdienst (of de wetgever) legt wel eens verplichtingen op waarvan u vindt dat deze onnodig belastend zijn. 24 Kunt u voorbeelden noemen van de uitvoeringspraktijk (handelwijze) van de Belastingdienst, die u als onnodig belastend ervaart? 25 Bent u het eens met de volgende stelling? helemaal enigszins niet eens/ enigszins helemaal weet niet/ eens eens niet oneens oneens oneens geen mening De uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst ervaar ik als belastend In hoeverre bent u tevreden over de manier waarop door de Belastingdienst met de aangifte en uiteindelijk de betaling op de aanslag wordt omgegaan op de volgende gebieden? zeer tevreden niet tevreden/ ontevreden zeer weet niet/ tevreden niet ontevreden ontevreden geen mening correcte vaststelling van de hoogte van de aanslag de verwerking van de betaling op een aanslag door de Belastingdienst Kunt u uw antwoorden op de voorgaande twee vragen toelichten? Zie Bijlage 7

11 28 Lijdt u door de handelwijze van de Belastingdienst schade? Ja Nee 29 Zo ja, hoe vaak heeft u schade geleden? eenmalig een aantal keer structureel 30 Hoe groot is deze schade bij benadering (geweest)? Zie Bijlage 8 Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker Verbeterpunten Belastingdienst 31 Op welke punten zou de Belastingdienst zich naar uw mening kunnen verbeteren? Zie Bijlage 9 Tot slot 32 Hoeveel contactmomenten (waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan: het aanleveren van gegevens, het doen van aangifte, het indienen van een bezwaarschrift, telefonisch contact) met de Belastingdienst heeft u gemiddeld per jaar? Anders, te weten:

12 33 Bedrijfsgrootte van de onderneming waaraan de enquête door VNO-NCW is verstuurd werknemers werknemers 22 > 250 werknemers 34 Branche waartoe de onderneming behoort waaraan de enquête door VNO-NCW is verstuurd 20 Industrie 44 Zakelijke dienstverlening 13 Bouwnijverheid 5 Groothandel 1 Detailhandel 0,5 Horeca en Recreatie 3 Transport 2 Gezondheidszorg 14 Anders, te weten 35 Is het doen van aangiften voor andere bedrijven onderdeel van de bedrijfsvoering van de onderneming waaraan de enquête door VNO-NCW is verstuurd? 22 Ja 77 Nee 36 Bent u bereid mondeling een nadere toelichting te geven op de door u gegeven antwoorden? Ja mijn naam is bedrijfsnaam adres telefoonnummer Indien de enquête wordt ingevuld namens de onderneming waaraan de enquête was verstuurd, wordt u uitdrukkelijk verzocht hier de gegevens aan te vinken die zien op het bedrijf waarvoor u de enquête invult.

13 Nee

14 Bijlage 1 Vraag 2: Kunt u uitleggen waarom u dit vindt? veel fouten, te sterk doorgevoerde automatisering, geen echt bedrijvenloket meer Geen verandering waargenomen. DV extern gelijk gebleven intern als gevolg van automatiseringslagen sterk verbeterd. er wordt alleen gekeken of de cijfers kloppen. overleg of andere correspondentie is niet/nauwelijks mogelijk. fout wordt op fout gestapeld omdat alles automatisch gaat. Laten dossiers eindeloos liggen zonder af te werken. Beschuldigen mij als privé eigenaar van ons bedrijfspand van besmette belangen daar mijn handtekening zowel als verhuurder en als bestuurder van de BV onder het huurcontract staan. Leggen huurprijs op meer als 10 % van bouwkosten pand gereed in Marktconform is volgens makelaars, notarissen, accountant was 8,5 %. Maken gewoon gebruik van intimidatie en hun macht. Als je het niet eens bent ga maar procederen. Hun weten ook wat een procedure kost. Zijn gewoon erop uit je gewoon op kosten te jagen. Leggen o.a. gewoon aanslag op anders overeengekomen, kunt dan weer zelf reageren, om juiste aanslag te krijgen. Dit is een algemeen bekend gegeven in het district Maastricht en is volgens meerdere belastingdeskundige een reactie op de actie Vinkenslag Maastricht. Hier was naar Vinkenslag teveel toegestaan, nu moet men scoren. Deze actie heeft de belastingdienst uiteindelijk niets opgeleverd. Kosten bedrijf om dit te realiseren min Euro. Bij verhaal valt misschien paar honderd Euro te halen. Is lager als de kosten die hier weer voor gemaakt dienen te worden. Sturen stukken met reactie naar foutief adres! Reageren niet of traag, werken bezwaarschriften niet correct af. Administratief onzorgvuldig. Communicatief niet vaardig. Medewerkers zijn star. Er is niet veel veranderd De belastingdienst stelde mijn voorschotnota op nul en stortte het vooruitbetaalde deel terug. Sindsdien krijg ik alleen nog naheffingen Telefonische communicatie op niveau is níet meer mogelijk Veel "kleine" fouten, die steeds via bezwaarschriften door ondernemer en/of accountant hersteld moeten worden terwijl fiscus fout maakt. Kost veel tijd, ergernis en geld. Onduidelijke berichtgeving. Slecht bereikbaar Op internet zijn veel antwoorden te vinden waar je anders veel wachttijd kwijt was bij de telefonische dienst. Meer gedigitaliseerd. Info op website goed benaderbaar De reactietijd op brieven is van 6 naar 8 naar 13 weken gegaan; bellen kan alleen nog naar belastingtelefoon - niet naar degene die wat van de zaak weet. Teruggaaf weten ze te rekken door vragenbrieven te sturen, die vervolgens weer 13 weken blijven liggen. Premiepercentages s.v.w. worden "voorlopig" verstrekt en later gecorrigeerd. Zie geen verandering

15 Gegevens moeten incidenteel nogmaals aangeleverd worden Het aanleveren van de jaargegevens bij de belastingdienst wordt niet goed verwerkt. Wanneer er een vraag is duurt het langer dan 6 weken voor er een antwoord is wat moeilijk werkt om een goede beslissing te nemen. Nog immer lange wachttijden en niet commercieel ingesteld. Zeer logge organisatie. Betere communicatie Gemakkelijker via internet Traag, geen antwoorden, alles loopt slecht Startende ondernemers. Heb de afgelopen jaren in één keer voor twee jaar moeten betalen. Via mijn accountant merk ik weinig van de dienstverlening van de belastingdienst Zoekraken aangifte, 2007/2008 te late afschrijving, MKB vrijstelling in 2007 bij aanslag niet toegepast. Aanmaningen verplichte ziektekostenverzekering, terwijl wel verklaring particulier verzekeren was verzonden etc. Veel fouten, nooit excuses Duidelijke vragen, verslaglegging en antwoorden! Problematiek met aangiften; weigering onderliggende documenten te ontvangen Telefonische niet te bereiken. Geen zaakbehandelaars. Iedereen bemoeit zich met niets. Overname taken van voorheen UWV lopen niet soepel. Meerdere keren jaarloongegevens op moeten geven. Achteraf uitkeren teveel betaalde zorgverzekering net niet goed gegaan. Achteraf nog te compenseren premie wga gedifferentieerd. Conclusie veel administratieve lasten erbij de laatste jaren. Teveel om op te noemen. Administratieve druk is al te veel toegenomen om hier nog veel tijd aan te spenderen. Onbereikbaar en onbegrijpelijke verzoeken. Woud van regelgeving Er worden ten onrechte aanslagen opgelegd en weer teruggedraaid met een excuusbrief. Fiscus raakt gegevens kwijt (opnieuw aanleveren jaaropgaven). Te veel fouten. Bereikbaarheid verminderd. Deskundigheid afgenomen. Veelvuldig doorverbinden bij telefonische informatie. Niet nakomen terugbellen. Weinig kennis van zaken om vragen te beantwoorden. Instellen 'horizontaal toezicht' Geen verandering gemerkt. Minder bij persoonlijke advisering. Beter bij digitale aangiftes. Extreem lange termijnen om vragen en bezwaarschriften te behandelen en af te werken D.m.v. interne applicaties kunnen véél vragen worden vermeden en andere opgelost Bereikbaarheid, slecht automatisering Vooral op gebied van loonbelasting zeer slechte dienstverlening

16 Door invoering elektronische aangifte en info via belastingsite Minder goed bereikbaar Omdat het tegenwoordig allemaal digitaal gebeurt scheelt het een hele hoop werk Adequatere reacties via de post, nog weinig internet contact Kennis belastingdienst is verslechterd Geen rechtstreeks contact mogelijk met degene die jouw zaak behartigt. Brieven worden niet of te laat beantwoord Contacten verlopen altijd via de Belastingtelefoon; een eigen contactpersoon bij de eigen inspectie zoals vroeger is er niet meer. Slecht bereikbaar Doorlooptijd is soms erg lang Onduidelijke communicatielijnen Opgave loonadministratie over 2007; Walvis Er worden vaker fouten gemaakt Bereikbaarheid, snelheid (aanslagen snel, afhandeling traag) De bel.dienst wordt overspoeld door nieuwe wetgeving. Doordat zij daaraan uitvoering geven zijn zij daardoor mede verantwoordelijk. Zij zouden hun rug recht moeten houden! Anderzijds is in de relatie een duidelijke verbetering voelbaar, o.a. door het weer zelf aan tafel komen en zich niet meer achter kennisgroepen te verschuilen. Zijn haast onbereikbaar. Beantwoording brieven pas na maanden Veel zaken zijn gedigitaliseerd; prima zaak. Helaas blinkt dit niet altijd uit in duidelijkheid en gaat er iets mis/raakt zoek Admin. Verwerking is juister en tijdiger. Telefonische bereikbaarheid blijft slecht. De dienstverlening is wel verbeterd en vooral praktischer (niet te formeel). Slecht te bereiken, reageert niet op vragen Nee, gevoelsmatig Verbetering door wijze van aanlevering (elektr.). Verslechtering door toegenomen formele houding, weinig pragmatische denkwijze Teveel foute aanslagen ontvangen, waardoor onnodige accountantskosten. Onbetrouwbare regeling omtrent BTW-positie DGA Weinig mee te maken gehad Telefonisch niet/slecht bereikbaar, medewerkers achter de telefoon/helpdesk niet ervaren, geen kennis van zaken en niet bevoegd, veel voorkomende fouten, zakelijke opstelling die niet altijd correct is. Telefonisch slecht te bereiken. Gegevens raken daar kwijt. Op brieven - bezwaarschriften wordt niet gereageerd. Sneller, duidelijker en makkelijker via digitale weg Mogelijkheden via internet zijn legio en functioneren m.i. goed. Slechte bereikbaarheid, via callcenter trage afhandeling vragen. De dienst is slecht te bereiken. Wanneer je dan iemand aan de lijn krijgt heeft die persoon geen kennis van zaken en moet dit navragen.

17 Moeilijk te vergelijken, want 5 jaar geleden nauwelijks contact met Belastingdienst. Gaat om algehele indruk; wanneer contact met team middelgrote ondernemingen sprake van klantvriendelijk en hulpvaardig. Telefonisch contact chaotisch (juiste persoon, terugbellen). Doorlooptijd aangifte VPB verbeterd, maar doorlooptijd nog te lang. Antwoord openstaande vraag inspecteur duurt schandalig lang (jaren). Beter bereikbaar Niet veel verschil gemerkt. Wellicht doordat accountant elektronische aangifte verricht. Aangifte loonheffing 2007 Doelstelling veel te ambitieus, autonomie van inspecties blijft verbazend Verbetering automatisering De BD raakt herhaaldelijk poststukken kwijt; grote achterstand in de verwerking; Medewerkers zijn slecht geïnformeerd en opgeleid; vragen worden niet beantwoord; reacties komen niet terug Oplossen van problemen duurt langer. Meer afschuiven op collega's Doorlooptijd van (boeken)controles is te lang, ongestructureerd en bureaucratisch Elektronische aangifte Maken meer gebruik van gegevens die voor andere doeleinden zijn verstrekt. Helaas veel automatiseringsproblemen Elektronische aangifte Wij bemerkten geen verbetering maar ook geen verslechtering Geen specifieke veranderingen gemerkt Sommige dingen zijn door internet vereenvoudigd, sommige dingen blijven ingewikkeld en je loopt tegen een log systeem aan Je krijgt vaak alleen de helpdesk te spreken. Voor eerste lijn werkt het voor specifieke vragen niet Komen afspraken niet na; zijn slecht bereikbaar; maken in hun geautomatiseerde? Systemen veel adm. Fouten Door overleg vooraf krijgt de Bd meer gevoel voor onze problemen. Echter de behandelingstijd van problemen is gemiddeld genomen lang Fouten in aanslagen, ronduit aanmatigende toonzetting in correspondentie Omdat meer automatische verwerking plaatsvindt gaan sommige dingen beter en sommige dingen slechter. Het hangt vaak van de persoon af Geen waarneembaar mindere administratieve belasting. Wat links wordt gewonnen, komt er rechts direct weer bij Veel verloop van kwalitatief goede inspecteurs. Voorheen meer gefundeerde afweging binnen de belastingdienst. Beschikkingen komen laat. Gedoe met zzp-ers/freelancers in de zorg. Rigide opstelling. Late reacties Slecht (met name telefonisch) bereikbaar Op diverse niveau's wordt langs elkaar heen gewerkt, omdat zowel afdelingen (mensen) en gebruikte systemen niet op elkaar afgestemd lijken, hierdoor stijgt de bureaucratie en druk op bedrijven. Betere en vlottere contacten. Tevens vriendelijkheid is groot pluspunt.

18 Met name op gebied van tijdige respons op correspondentie en afhandeling aangiften. Geen eenduidigheid meer automatisering en iets simpeler regelgeving 1. Matige kennis bij Helpdesk, 2. Ontbreken accountmanager, 3. slechte bereikbaarheid (doorverbinden) Tussen schakelen van kennisgroepen werkt vertragend. Kennis bij Belastingtelefoon is soms ontoereikend. Is voor mij wel verbeterd omdat ik nu meer directe contactpersonen heb en dat is prettig. Contact eigen belastingkantoor is prima(service, kwaliteit). Algemene belastingtelefoon is onder de maat (bereikbaarheid, kwaliteit informatie) Meer toegankelijk en meer open voordiscussie Geen verandering gemerkt in communicatie en snelheid. Slechte bereikbaarheid, Late informatie verstrekking van o.a gedifferentieerde premies WAO en WGA in 2007 De terugkoppeling is verbeterd. moeilijk te bereiken, keuzemenu telefoon te complex Door 1e lijn adviseurs wordt gestelde vraag nu meer dan eerder wel beantwoord (algemeen nummer) Nogal procedureel gericht en weinig begrip voor de kleine ondernemer die zich niet kan permitteren om de balstingopgave te laten invullen. Reageren vriendelijk, tijdig en consequent. Laatste tijd lastiger. Er zijn veel capabele mensen vertrokken bij de belastingdienst. Daarnaast heeft het Ministerie minder invloed gekregen op de belastingdienst en zijn daar ook veel capabele mensen vertrokken die in het verleden een belangrijke invloed hadden op de kwaliteit van de belastingdienst De kantoren zijn niet meer direct te bereiken. Alles gaat via callcenter. Antwoorden krijg je dus niet direct en duren vaak langer dan de 2 dagen omdat als teruggebeld wordt moet je ook maar weer bereikbaar zijn. Wijzigen of herstellen van gegevens of aangiften bijna onmogelijk. Opgave jaaropgaven aangiften kunnen nu via internet worden aangeleverd antwoord op vragen is bijna alleen nog mogelijk door te zoeken op internet, persoonlijk contact is bijna ondoenlijk. Omdat er veel fouten worden gemaakt in standaard processen, en de enige manier om dit kenbaar te maken is de belastingtelefoon, waar een aantal scholieren zit die een standaard instructie afspelen. Te streng, teveel formulieren en onbetrouwbaar in lange termijn afspraken. Men gaat steeds vaker op stoel ondernemer zitten. Meer klantgericht. Men probeert met de klant mee te denken. minder bereikbaar Steeds meer kan en gaat elektronisch wat een vermindering van de invulling van allerlei documenten met zich meebrengt Uitvoering en theoretische uitleg staan wel een haaks op elkaar

19 Bijlage 2 Vraag 7 Kunt u uw antwoorden op voorgaande drie vragen over de elektronische aangifte toelichten automatiseren is altijd beter mits het WERKT Koppeling met boekhoudpakket is mogelijk en daarmee een groot voordeel. Met huidige boekhoudsystemen is doen van elektronische aangifte veel eenvoudiger en verminderd kans op fouten als je het nu met een pen op papier of een toetsenbord in een programma moet toetsen, het werk blijft hetzelfde! dat scheelt een hoop papierwerk en werkt efficiënter. Zelf geen ervaring met vraag 24 en 25 aangezien dit via accountant gebeurt Werkt sneller en efficiënter tegenwoordig gaat veel meer elektronisch, papierwerk is toch ouderwets en zorgt alleen maar voor meer rommel, digitaal bewaar je alles ook veel makkelijker en overzichtelijker De hoeveelheid werk tot aan het invullen van een papieren of digitaal formulier is gelijk. De tijd die nodig is om het formulier handmatig of digitaal in te vullen is vrijwel gelijk. Voor de ondernemer maakt in tijd dus eigenlijk niets uit. Sneller, minder kans op fouten Loonheffing: wel snel, maar moet zelf s.v.w.-premies bepalen en zo nodig corrigeren. Vpb: gaat redelijk. BTW: dit zou 10 jaar geleden al via de giro digitaal worden aangegeven. Het is een verbetering Elektronisch is efficiënter en sneller Kan rechtstreeks uit bestaande bestanden worden aangeleverd via elektronische weg, bespaart veel tijd. Gemakkelijker werken Meer werk voor accountant Je moet erg goed opletten geen fouten te maken. Voordeel elektronische aangifte is dat er binnen 24 uur een bevestiging van ontvangst wordt gegeven Dit rechtstreeks via de accountant is ideaal! Kan zelf geen aangifte LB doen. Kost dus nu geld. Kan bij VPB-aangifte geen documenten voegen ter verklaring aangifte. Idem IB. Het feit dat elektronische aangifte geen ruimte biedt voor toelichting of het meezenden van stukken is beperkt. Efficiënt en snelle afhandeling mogelijk Lastig met wachtwoorden in mijn specifieke situatie Elektronisch aanleveren is efficiënt en vermindert de kans op fouten Minder papierwerk.

20 Efficiënter Snelheid bevorderend De LH + OB wordt maandelijks ingevuld maar de VPB kan verschillen + dan weer 2008, dan (veel keer met terugwerkende kracht) Elektronisch is veel efficiënter dan op papier Elektronisch aangeven loonbelasting heeft veel te wensen overgelaten Aangifte loonheffingen en Vpb wordt door ons uitbesteed; Elektronische aangifte BTW werk praktischer Het scheelt een hoop werk Omslachtiger en daardoor tijdrovender. Op een vraag waar nvt geantwoord moet worden kun je alleen ja of nee invullen, anders kun je niet verzenden Werkt meestal sneller Als systemen werken ja; correcties leveren vaak problemen op of zijn niet te herstellen Walvis heeft tot grote problemen geleid. Huidige elektronische aangifte is veel te uitgebreid en complex. Bij de Vpb-aangifte moeten gegevens worden verstrekt die in de elektronische aangifte niet meegegeven kunnen worden, dus moet er óók een hardcopy verzonden worden. Extra werk dus. Niet nodig, spreekt voor zich OB en LB: elektronische aanlevering werkt efficiënt + minder fouten. Vpb-aangifte: is uitbesteed Ik heb weinig zicht op dit onderdeel, omdat mijn accountant alles afwikkelt Helemaal eens met elektronische aangifte, ze zijn er alleen veel te laat mee begonnen Eenvoudiger Veel minder tijd, dus minder papierwerk, overzichtelijk Altijd al elektronisch aangifte gedaan dus geen vergelijk met 'oude' papieren procedure. Scheelt tijd en herhaling van aantal handelingen. Minder kans op fouten. Aangifte loonheffing + VPB zijn uitbesteed. Voor OB werkt het goed. Status aangifte is altijd terug te vinden. Idee dat aangifte sneller op de juiste plaats aankomt en sneller verwerkt wordt. Voor loon- en VPB-aangifte maken wij gebruik van ADP en E&Y omzet belasting, dus veel tijd schelen doet het niet. In deze tijd van digitalisering van gegevens loont het extra om elektronisch aangifte te doen ipv via een handgeschreven formulier Digitale snelweg gaat altijd boven 'papier' Het blijft een hele toer om dit in orde te maken. De administratieve lasten zijn er nauwelijks minder op geworden Het doen van elektronische aangifte blijkt geen garantie voor niet zoekraken. Software bevat fouten. Er is geen adequate foutafhandeling Elektr. aangifte loonheffingen is zeer bewerkelijk en dus kostenverhogend; elektr. aangifte OB is redelijk, doch de ICT-aangifte daarbij is bijzonder veel meerwerk tov verleden Aangifte LH is één druk op de knop in het systeem, BTW nog niet

21 In opzet is dergelijke procedure beter, maar de werking en effectieve toepassing schiet tekort Correctie berichten en WBSO afhandeling is omslachtig Makkelijker door de mail gewaarschuwd wanneer de aangiften binnen moeten zijn Snel voorkomt fouten. Opm: de aangifte IB-47 is erg omslachtig Maakt niets uit Efficiënter en gemakkelijker Meer gemak De loonheffing en Vpb hebben teveel variabelen om elektronisch aangifte te kunnen doen. Vooral bij grote bedrijven werkt elektronische aangifte Vpb niet. De fiscus kan er niets mee en voor de bedrijven is het vaak arbeidsintensief en lastenverzwarend Elektronische VPB aangifte is teveel gecorrigeerd en voor de LB binnen de huidige systematiek te foutgevoelig Ik doe zelf alleen de BTW-aangifte Werkt sneller De elektronische aanlevering is verbeterd, bevordert de snelheid en gemak. Echter, de backoffice sluit hier niet op aan, callcenter achtige omgevingen. Elektronisch aanleveren is goedkoper en spaart tijd. Verbeteringen zijn nog niet optimaal, m.n. wanneer f.e. uit een grote groep ondernemingen bestaat kunnen niet alle details elektronisch worden meegezonden waardoor altijd vragen komen en aanvullende informatie moet worden verstrekt. over het algemeen iets minder tijdrovend Veel tijd en kosten moeten maken mbt programmatuur (eigen software voor Loonheffing) in de aanloopfase aantal 'hokjes' in vpb aangifte erg groot voor bijvoorbeeld kleine vennootschappen. IB aangifte zit bijvoorbeeld veel meer structuur aan. Minder kans op fouten en vertraging Persoonlijke voorkeur, met goede software efficiënt. Softwarematige problemen, houdt geen rekening of in onvoldoende rekening met situatie in de grensregio Voor ons gaat het sneller. De softwareleveranciers hebben het er lastiger meegehad. vooral snelheid is beter geworden De elektronische aangifte Vb is opgesteld voor de meest complexe bedrijven. als eenvoudige eenmanszaak is er zovel extra bij dat dit meer tijd kost dan het mij oplevert. Uiteindelijk ben je een relatieve leek, die allerlei voorgelegd krijgt die niet altijd passen binnen je denkwereld. Eenvoudiger, sneller en weinig correcties achteraf T.a.v. van de LB is het proces uitbesteed. T.a.v. de VPB hebben wij software moeten aanschaffen (omdat de fiscus geen software had voor grote fiscale eenheden). Hiermee hebben wij ons interne proces kunnen verbeteren. Echter de belastingdienst kan weinig met de elektronisch aangeleverde informatie en wil van ons alsnog de papieren gegevens hebben zoals we die in het verleden ook aanleverden. Richting fiscus is er dus geen verbetering opgetreden.

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken November 2011 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken WARD DE JAGER taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken Ward de jager,

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf Tiede Boersma Groepscode BAU 10.4 Examennummer BAU10.5.10 Februari 2013 (v4) Voorwoord In het land der blinden is éénoog koning, zo begon ik enige jaren geleden onze jaarlijkse nieuwsbrief voor ondernemers

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning Gemeente Drimmelen In opdracht van Gemeente Drimmelen Opgesteld

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht:

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht: desraadviseur magazine nr. 02 05 13 Jos Felix over Branche in Zicht: Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken 02 IT-audit: Nieuwe methode voor IT-integratie 10 SRA Recessieenquête:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie