Jaarverslag 2012; Klachten, Fona & Arbo, Vertrouwenspersoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012; Klachten, Fona & Arbo, Vertrouwenspersoon"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012; Klachten, Fona & Arbo, Vertrouwenspersoon Vastgesteld door: MT VRF op 26 februari 2013 Dagelijks Bestuur op 6 maart 2013 Algemeen Bestuur op 27 maart 2013 Opgesteld door: S. Oomkens- Herder; Vertrouwenspersoon A. Riepma - de Jong; Arbopreventiemedewerker T.J. van Dijken; Klachtenfunctionaris (26 februari 2013)

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Overzicht klachten Totaal aantal ingediende klachten De verdeling van klachten per afdeling De verdeling naar verzenders De verdeling naar hoofdcategorieën Behandeltermijn Binnenkomst klachten Behandeling klachten Conclusies Verbetermaatregelen De klachtencommissie Fona en Arbo Vertrouwenspersoon

3 1. Inleiding Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is een gemeenschappelijke regeling van alle 27 Friese gemeenten. Binnen VRF werken GGD Fryslân, GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, GHOR Fryslân, Brandweer Fryslân en Bureau Bevolkingszorg samen aan publieke gezondheidszorg, brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing voor de ruim inwoners van de provincie Fryslân, waaronder kinderen in de leeftijd 0-19 jaar. In het Jaarverslag 2012 wordt een overzicht gegeven van: Het aantal en de soorten klachten dat van cliënten, scholen, bedrijven en instellingen is ontvangen in 2012; De meldingen die zijn gedaan in het kader van de procedure gevaarlijke situatie, fout of (bijna)ongeval. Binnen deze procedure vallen ook de zogeheten FONA-meldingen 1. De proceshouder is de Arbocoördinator en Arbopreventiemedewerker. De meldingen die zijn gedaan bij de Vertrouwenspersonen. Het betreft een jaarverslag van de gegevens van zowel de afdelingen voor Gezondheid als Veiligheid. 2. Overzicht klachten 2.1. Totaal aantal ingediende klachten In het onderstaande overzicht staat het aantal klachten benoemd per afdeling en in totaal. Om een vergelijking te maken ten opzichte van voorgaande jaren, zijn de gegevens vanaf 2008 opgenomen. De klachten zijn schriftelijk (contactformulier op de websites, brief of ), mondeling of telefonisch aan VRF gericht. Jaar JGZ ZC&A 2 Brandweer & Veiligheid Afdeling Bedrijfsvoering Concern staf VRF Totaal Door afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een schatting gemaakt van het aantal contactmomenten met kinderen. De schatting voor 2012 is circa Het aantal contactmomenten met cliënten voor afdeling ZC&A (clusters Zorg en Advies) lag in 2012 op circa Onder FONA valt iedere gebeurtenis bij de directe zorg van een cliënt, al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten, die tot (potentieel) schadelijk gevolg voor die cliënt heeft geleid. FONA staat voor Fouten of Near Accidents 2 ZC&A staat voor de Afdeling Zorg, Crisis en Advies. De clusters Zorg en Advies verlenen publieke gezondheidszorg. Cluster Crisis is GHOR Fryslân. GHOR staat voor Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio. 3

4 In een grafiek ziet de verdeling als volgt uit: Verdeling klachten organisatie VRF Concernstaf Bedrijfsvoering JGZ ZC&A Brandweer en Veiligheid Figuur 1: Verdeling klachten per afdeling De verdeling van klachten per afdeling Binnen JGZ zijn de klachten te verdelen over het management (staf beleid & kwaliteit), het servicebureau en de zes regio s. De verdeling ziet er als volgt uit: Onderdeel / regio Aantal klachten Management (Staf Beleid & Kwaliteit) 1 Servicebureau 8 Regio 1 4 (Het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradiel, Terschelling, Vlieland, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel) Regio 2 13 (Boarnsterhim, Leeuwarden, Littenseradiel) Regio 3 4 (Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland) Regio 4 9 (Ameland, Schiermonnikoog, Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland) Regio 5 7 (Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel) Regio 6 7 (Heerenveen, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Skarsterlân) Totaal 53 4

5 De klachten over afdeling ZC&A zijn als volgt te verdelen: Onderdeel / regio Aantal klachten Technische hygiënezorg (inspecties kinderopvang) 1 Forensische geneeskunde 3 Soa-aids 4 Reizigers 9 Infectieziektenbestrijding 1 Epidemiologie 3 Sociaal Medische advisering niet van toepassing op ZC&A 1 Overige productgroepen en de GHOR 0 Totaal 22 De klachten over afdeling Bedrijfsvoering zijn afgehandeld door de clusters Financiën en Facilitaire Dienst De verdeling naar verzenders De binnengekomen klachten zijn te verdelen onder volgende afzenders: Afzender Aantal Individuele cliënten 72 Instellingen (als klant) 2 Scholen 2 Bedrijven De verdeling naar hoofdcategorieën Alle binnengekomen klachten zijn gerubriceerd in hoofdcategorieën. Indien een klager in een klacht over meerdere categorieën klaagt, worden deze bij de betreffende categorieën meegeteld. Hierdoor ligt het totaal van de verschillende categorieën hoger dan het totaal aantal binnengekomen klachten. Klachten 2012 op onderwerp Administratie 11 Administratie JGZ 9 Administratie ZC&A 2 Bejegening 19 Bejegening JGZ 15 Bejegening ZC&A 4 Planning 9 Planning CB 6 Planning schoolarts 2 Planning en wachttijden ZC&A 1 Wachttijden 9 Opening en wachttijden CB 6 Wachttijden RVP 2 Wachttijden ZC&A 1 Deskundigheid en bekwaamheid 10 Deskundigheid JGZ 7 Deskundigheid ZC&A 3 Wijze van vaccineren JGZ 1 Wijze van vaccineren ZC&A 0 Uitvoering taken en advisering 16 Ongewenst contact en/of advies door JGZ 1 Niet nakomen afspraak JGZ 8 5

6 Niet nakomen afspraak ZC&A 1 Niet volgens procedure handelen JGZ 2 Aanbod GGD - JGZ 2 Hygiëne CB-locatie 1 Sociaal medische advisering 1 Informatievoorziening en privacy 10 Informatievoorziening cliënten 3 Privacy / Info delen derden JGZ en ZC&A 7 Reizigersvaccinatie 5 Advies en Kosten - consult reizigers 5 Bereikbaarheid 1 Telefonische bereikbaarheid 0 Openingstijden gebouw HTW 1 Openbaar meldsysteem (OMS) 1 Overig 3 Rijgedrag van medewerkers 1 Onderwerp onbekend JGZ 1 Onderwerp onbekend ZC&A 1 Aantal klachten over alle onderwerpen Behandeltermijn De wettelijke behandeltermijn voor de behandeling van klachten bedraagt zes weken met een mogelijkheid om dit met vier weken te verdagen. In het volgende overzicht wordt weergegeven wat de behandeltermijnen zijn geweest voor de 78 geregistreerde klachten. Afdeling Totaal Aantal aantoonbaar afgehandeld Aantal niet aantoonbaar afgehandeld Binnen 6 weken afgehandeld JGZ ZC&A Brandweer Bedrijfsvoering Concernstaf 0 VRF Totaal Langer dan 6 weken Gezien het bovenstaande overzicht en de informatie in het dossier in het centraal archief kan het volgende worden gesteld: - De behandeltermijn van zes weken wordt niet altijd in acht genomen dan wel niet aantoonbaar verdaagt met vier weken. - In de laatste helft van 2012 is er een verbetering te zien ten opzichte van de eerste helft van 2012 in het aantoonbaar binnen zes weken afhandelen van klachten. Wel ligt het aantal hoger ten opzichte van Actief informeren van afdelingshoofden, afdelingen (clusters en productgroepen) en secretariaten door de klachtenfunctionaris heeft voor een verbetering gezorgd. Ook adhoc wordt gevraagd naar de afhandeling van de klachten wanneer uit het dossier in het centraal archief blijkt dat de behandeling en archivering niet bekend of onvolledig is. In 2013 zal de klachtenfunctionaris proactief aandacht (blijven) vragen voor de afhandeling van klachten. - De afhandeling van de klacht met betrekking tot afdeling Brandweer & Veiligheid heeft langer geduurd dan de wettelijk vastgelegde zes weken omdat het Dagelijks Bestuur is gevraagd om in te stemmen met de reactiebrief. Na instemming is de brief verzonden aan de klager en de klacht afgehandeld. 6

7 2.6. Binnenkomst klachten De cliënten van de Veiligheidsregio maken gebruik van de verschillende manieren om hun klacht in te dienen. Een overzicht: Wijze van binnenkomst Percentage Mondeling 10 % Telefonisch 23 % Schriftelijk 23 % 22 % Contactformulier 19 % Fax 3 % De afhandeling van de binnengekomen klachten vindt vooral telefonisch of schriftelijk plaats. Door Afdeling JGZ wordt veelal door middel van een telefoongesprek met de klager de klacht afgehandeld. Hierna volgt een schriftelijke bevestiging. De overige afdelingen handelen de klachten vooral schriftelijk af Behandeling klachten Een gesprek met de klager waarbij de klacht wordt aangehoord, leidt vrijwel in alle gevallen tot afhandeling van een klacht. Er zijn dan geen vervolgacties nodig.hetzelfde geldt voor het geven van extra informatie over bijvoorbeeld de opbouw van de consultkosten reizigersadvisering, de oproepcriteria voor de gezondheidsenquête uitgevoerd door epidemiologie of de wachttijden op het consultatiebureau. Daarnaast geldt voor JGZ dat het maken van een nieuwe afspraak voor een bezoek aan een (ander) consultatiebureau of een vervolggesprek met een arts of verpleegkundige vaak tot een oplossing die leidt en de klacht naar tevredenheid van de klager wordt afgehandeld. Dit betreft zo n 82% van de aantoonbaar afgehandelde klachten. Slecht is voor enkele gevallen leidt dit niet tot een directe afhandeling moeten er meer gesprekken plaatsvinden om een klacht af te handelen. Dit betreft zo n 5% van het aantal aantoonbaar afgehandelde klachten Conclusies Ten aanzien van het aantal klachten ten opzichte van 2012 is een groei te zien. De toename van het aantal klachten ten opzichte van het voorgaande jaar betreft 16 klachten. Goed is om te melden dat het aantal contactmomenten van de GGD in 2012 gegroeid is met In het totaaloverzicht van het aantal klachten per afdeling in paragraaf 2.1. is te zien wat de groei of afname van het aantal klachten is ten opzichte van voorgaande jaren. Bij JGZ is een toename van het aantal klachten te zien met 18 klachten. Deze toename is toe te wijzen aan de volgende onderwerpen: - Administratie - Niet nakomen van afspraak (terugbellen voor een nieuwe afspraak, afspraken met scholen over gebruik van locatie en tijdstippen, etc) - Planning van consultatiebureaus en schoolarts - Wachttijden (communicatie over wachttijden, wachttijden op zich, etc) Ook op de afdeling ZC&A is toename te zien in het aantal klachten. Deze toename betreft zeven klachten. Klachten over de onderwerpen privacy van persoonsgegevens, deskundigheid en reizigersadvisering zijn toegenomen ten opzichte van Bij Afdeling Brandweer en Veiligheid is een afname te zien van 11 klachten. Deze afname heeft betrekking op de afronding van het project Openbaar Meldsysteem. In 2011 is het project grotendeels uitgevoerd. 7

8 Begin 2012 is door Horeca Nederland een gezamenlijke klacht voor enkele Friese horecagelegenheden ingediend. Deze klacht is besproken in het Dagelijks Bestuur en daarna richting Horeca Nederland afgehandeld. Nieuw is een klacht gericht aan de directie van Veiligheidsregio Fryslân. Deze klacht had betrekking op het gebruik van een dienstauto in het verkeer. De top vijf van de onderwerpen die het grootste aantal klachten betreffen, is: o Bejegening - 20% (19 klachten) Dit betreft de bejegening van cliënten die gebruik maken van de diensten van JGZ (13 klachten) of de productgroepen van de clusters Zorg en Advies van afdeling ZC&A (vier klachten). o Uitvoering taken en advisering 17 % (16 klachten) o Informatievoorziening en privacy 11% (10 klachten) o Administratie 12% (11 klachten) o Deskundigheid en bekwaamheid 11% (10 klachten) Verschuivingen in onderwerpen en aantallen Ten aanzien van bejegening geldt dat het jaarlijks een onderwerp betreft dat relatief veel klachten genereert. In 2012 is een toename van één klacht te zien. Ook klachten over de planning van consultatiebureaus geldt dat het relatief hoog aantal klachten (8 klachten) geeft ten opzichte van het totaal aantal klachten 2011 (vijf klachten). Ten aanzien van telefonische bereikbaarheid van VR Fryslân is een daling te zien van zes naar nul klachten. In 2011 zijn bij JGZ de eerste klachten ten aanzien van de wachttijden op consultatiebureaus binnengekomen. Dit waren vijf klachten. Het aantal klachten is in 2012 toegenomen tot zes klachten. In 2012 zijn 10 klachten binnengekomen over de deskundigheid van medewerkers. Deze wordt door klagers in een aantal gevallen onvoldoende gevonden. Het aantal is met vier klachten toegenomen ten opzichte van Klachten met betrekking tot reizigersadvisering blijven jaarlijks toenemen. De toename in 2012 was drie klachten. Het aantal klachten betreft privacy en het delen van informatie is verdubbeld naar 10 klachten in Klachtenbehandeling volgens procedure Begin 2012 is een verbeterslag ingezet met betrekking tot het afhandelen en archiveren van de klachten zoals afgesproken in de procedure. Medio 2012 bleek dat de verbeterslag nog onvoldoende te zijn om een zichtbare verbetering te kunnen zien. Daarom is er nogmaals aandacht hiervoor gevraagd. In de tweede helft van 2012 is een duidelijk verbetering te zien. De klachten worden sneller afgerond, verbetermaatregelen worden gecommuniceerd met de medewerker waarop de klacht betrekking heeft, afdelingen worden betrokken bij de verbeterslag. De archivering verloopt beter, maar verdient nog wel alle aandacht van de leidinggevenden Verbetermaatregelen Voor 2013 worden de volgende verbetermaatregelen voorgesteld ten behoeve van een verbeterde dienstverlening en een verlaging van het aantal klachten: Vaststellen van het privacyreglement cliënten inclusief de inhoudelijke bijlagen. Na de vaststelling van het reglement door het Dagelijks bestuur zal de implementatie op alle afdelingen plaats moeten vinden. Elke medewerker die (medische) persoonsgegevens van cliënten registreert, bewerkt, raadpleegt en/of bewaard moet op de hoogte zijn van het privacyreglement. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij ook het delen van (medische) gegevens met derden. 8

9 Op welke wijze, wat en met wie wisselt VRF gegevens uit. De afspraken hierover moet voor de gehele organisatie en onze ketenpartners helder zijn. Aandacht voor de bejegening van cliënten door medewerkers. Op de afdelingen ZC&A en JGZ zijn in totaal 19 klachten binnengekomen. Het hoogste aantal (15) heeft betrekking op JGZ. Binnen de organisatie moet aandachtig bekeken worden hoe de negatieve beleving van de bejegening bij de cliënt ontstaat en uiteindelijk verbeterd kan worden Bij JGZ zijn acht klachten binnengekomen over het niet nakomen van een afspraak. De klachten hebben betrekking op afspraken die zijn gemaakt over de spreekuren van de schoolartsen. Enerzijds vanuit scholen over afspraken die zijn gemaakt omtrent het gebruik van hun ruimte. Anderzijds van ouders over gemaakte afspraken omtrent het spreekuur. Dat zij bijvoorbeeld aanwezig hadden willen zijn bij het onderzoek, maar dat de kinderen zonder hun ouders zijn opgeroepen en onderzocht. Ook hier moet worden bekeken hoe afspraken worden gemaakt, waar deze worden geregistreerd en de naleving daarvan geborgd kan worden. Het registeren van klachten en het bijhouden van afhandeltermijnen moet nog verder worden verbeterd. Momenteel is persoonsafhankelijk inzicht in de volledigheid van archiveren, de afhandeling en het bijhouden van managementinformatie. De verbetering van dit proces is opgenomen in het project digitaliseren welke in 2013 wordt uitgevoerd De klachtencommissie Behandeling klachten In 2012 is één klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. Op 27 juni 2012 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarin de klacht is behandeld. De klacht had betrekking op schriftelijke oproep voor een hepatitus B onderzoek en vaccinatie. De klager voelde zich in zijn privacy aangetast en gestigmatiseerd door de gebruikte oproepcriteria. De oproep komt voort uit een gezamenlijk onderzoek van de drie Noordelijke GGD-en. Het oordeel van de klachtencommissie is dat zij op grond van de stukken en hetgeen in de hoorzitting naar voren is gebracht niet tot de conclusie kon komen dat de GGD niet in voldoende mate in overstemming zou hebben gehandeld met de zorgvuldigheid die is vereist in het maatschappelijk verkeer en in het bijzonder in het maatschappelijk verkeer tussen overheidsorganen en burgers. De VRF heeft op basis van dit oordeel en terugkijkend op de behandeling van de klacht de mening dat zij juist en volledig heeft gehandeld gedurende het onderzoek en bij het behandelen van de klacht. Daarbij blijven de eerder gedane toezeggingen dat de klacht wordt opgenomen in het onderzoeksrapport en als verbeterpunt wordt meegenomen bij de opzet van toekomstige onderzoeken staan. De klacht is hiermee afgerond voor de klager en de klacht heeft geen vervolg meer gekregen Stand van zaken De klachtencommissie is op 4 januari en 21 november 2012 bijeengekomen voor de algemene ledenvergadering. Tijdens de bijeenkomst van 4 januari 2012 is de nieuwe klachtenregeling van VRF besproken en hebben de leden hun advies uitgebracht op de inhoud van de regeling. Vanwege het afscheid van de voorzitter eind 2011 heeft de VRF een nieuwe voorzitter aangetrokken, welke op 8 november 2012 is benoemd door het Dagelijks Bestuur van de VRF. Op 21 november 2012 hebben de leden kennis gemaakt met de voorzitter. Voorafgaand aan deze vergadering hebben twee leden schriftelijk laten weten hun terug te trekken als lid van de klachtencommissie. In de vergadering van 21 november is met de klachtencommissie gesproken over de nadere invulling betreft aantal leden en hun deskundigheid. Hieraan zal in 2013 nader invulling aan worden gegeven. Er wordt een arts en een brandweerofficier/commandant aangetrokken waardoor de klachtencommissie de deskundigheid vertegenwoordigd voor zowel het werkterrein Gezondheid als Veiligheid. De uitgangspunten voor de invulling van de klachtencommissie zijn tevens vastgelegd in het nieuwe Commissiereglement, welke in de vergadering van 21 november 2012 door de commissie is vastgesteld. 9

10 3. Fona en Arbo In 2012 is een daling in het aantal FONA meldingen waarneembaar ten opzichte van 2011; 20 meldingen, waar in het voorgaande jaar 23 meldingen zijn ontvangen. In 2010 zijn er 14 meldingen gedaan en in meldingen. Het overzicht ten aanzien van de meldingen in 2012 ziet er als volgt: Soort melding Aantal Opvolging Verkeerd vaccin toegediend 9 Alle meldingen doorgestuurd naar FONA commissie door APM Koelkastincident / vaccinverlies 5 Doorgegeven aan APM Prikaccident 2 Protocol besmettingaccident doorlopen Bedrijfsongeval 2 Doorgegeven aan P&O en APM Cold Chain onderbroken 0 Verkeerde uitslag doorgegeven 1 Doorgegeven APM. Is met excuses opgelost Klacht i.p.v. FONA 1 PC aan laten staan in spreekkamer met gevoelige info in bijzijn van cliënt. Door middel van een bericht op het extranet Joost is dit onder de aandacht gebracht bij de medewerkers. Totaal 20 Een prikaccident bij reizigers, met een kindje die zich geprikt heeft aan een naald uit de naaldcontainer, heeft ervoor gezorgd dat de naaldcontainers nu vast in een beugel staan in de spreekkamers op de hoofdkantoor aan de Harlingertrekweg in Leeuwarden. De plek waar ze nu staan is ook zodanig dat hele jonge kinderen hier niet bij kunnen. Wat betreft de Arbo is er in het kader van het KD+ voorlichting gegeven op alle regio s van de JGZ betreffende de werkplek en de daarvoor gebruikelijke instellingen. Hierbij is documentatie uitgereikt als richtlijn voor deze instellingen. Ook is er gestart met de Risico Inventarisatie (RI&E) van de JGZ locaties in alle regio s, die aan het eind van het 1 e kwartaal van 2013 zal worden afgerond. 4. Vertrouwenspersoon Met ingang van 1 januari waren 2012 waren er weer twee vertrouwenspersonen beschikbaar voor de gehele Veiligheidsregio heeft vooral in het teken gestaan van de wijze waarop invulling gegeven kan en moet worden aan de functie. De vertrouwenspersonen hebben daartoe een training van drie dagen gevolgd. Het betrof een in-company training, georganiseerd op initiatief van Bureau Vertrouwenspersonen. Deelnemers waren afkomstig van de diverse Friese gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân. In 2012 zijn er drie meldingen ontvangen, waarop de vertrouwenspersonen meerdere gesprekken hebben gevoerd met de melders. Het betrof in alle drie de gevallen een verstoorde arbeidsverhouding tussen medewerkers onderling, of medewerker en leidinggevende. Voor 2013 richten de vertrouwenspersonen zich op de implementatie van de trainingsstof in de praktijk, waarbij een nadrukkelijke afstemming met P&O ten aanzien van het PSA beleid noodzakelijk is. 10

Jaarverslag 2011; Klachten, Fona & Arbo, Vertrouwenspersoon

Jaarverslag 2011; Klachten, Fona & Arbo, Vertrouwenspersoon Jaarverslag 2011; Klachten, Fona & Arbo, Vertrouwenspersoon Vastgesteld door: MT HVD op 14 februari 2012 Dagelijks Bestuur op 29 maart 2012 Algemeen Bestuur op 23 mei 2012 Opgesteld door: S. Oomkens- Herder;

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2011. Klachtcoördinator maart 2012

Jaarverslag klachten 2011. Klachtcoördinator maart 2012 Klachtcoördinator maart 2012 1. Inleiding Als gemeente willen wij de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze burgers. Eventuele klachten van burgers over de manier waarop een medewerker

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeente Vlissingen 1 9 APR ONTVANGEN VLISSINGEN. Klachtencoördinator E. van der Mark

Jaarverslag Gemeente Vlissingen 1 9 APR ONTVANGEN VLISSINGEN. Klachtencoördinator E. van der Mark Jaarverslag 2012 Gemeente Vlissingen 1 9 APR. 2013 ONTVANGEN G E M E E N T E VLISSINGEN Klachtencoördinator E. van der Mark 1. Inleiding 3 2. De klachtbehandeling 4 Wettelijk kader 4 De klachtencoördinator

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF Concept 0.3 Notitie Van Klaas Bosma en Mark Feijt Datum 6 september 2013 Onderwerp Addendum Rapportage Vastgoed VRF 1. Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Eindmeting 2012 Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder biedt een breed scala aan producten en diensten aan. Denk hierbij aan vergunningen, paspoorten,

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid. COLOFON Het rapport Fries Jeugd

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017

Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017 Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz. 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies blz. 3 De rol

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

Demografische gegevens

Demografische gegevens 1. Algemeen Op 1 januari 2003 telde Fryslân 154.273 jeugdigen tussen 0 en 18 jaar; 79.241 jongens en 75.032 meisjes. Op basis van de leeftijden die een schoolperiode inluiden (of afsluiten), is een verdeling

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling cliënten

Procedure klachtenbehandeling cliënten Pagina : 1 van 5 Procedure klachtenbehandeling cliënten Inleiding Stichting Duinrust heeft een zorgvuldige en klantvriendelijke behandeling van al haar cliënten zeer hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Als u niet tevreden bent Het vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 204 Inleiding Een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek van de klachten levert een belangrijk leereffect. Actiepunten

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau Voor Uw kinderen

Interne klachtenregeling gastouderbureau Voor Uw kinderen Interne klachtenregeling gastouderbureau Voor Uw kinderen Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Begripsomschrijvingen 4 4. Klachtenprocedure 5 5. Protocol voor de eerste fase 6 6. Tweede

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, KLACHTENREGELING GGD HAAGLANDEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - de GGD Den Haag en de GGD Zuid-Holland West per 1 januari 2014 gezamenlijk de

Nadere informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 19-02-2015 Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân Paragraaf 1 Kleine maatschappelijke initiatieven Artikel 1.1 Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de leefbaarheid

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Een klacht of idee? GGD Hollands Noorden en Veilig Thuis Noord-Holland Noord en uw klachten

Een klacht of idee? GGD Hollands Noorden en Veilig Thuis Noord-Holland Noord en uw klachten Een klacht of idee? GGD Hollands Noorden en Veilig Thuis Noord-Holland Noord en uw klachten Voor wie is deze folder? Deze folder is voor alle cliënten van GGD Hollands Noorden (GGD HN) en Veilig Thuis

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Klachtenreglement Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Max Ernst GGZ Velperweg 27 6824 BC Arnhem Postbus 2051 6802 CB Arnhem T 088 270 12 20

Nadere informatie

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes. 1. 0 4 jarigen Sinds 1 januari 2004 gebruiken Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg De Friese Wouden en Thuiszorg Zuidwest Friesland een nieuw risicoregistratiesysteem. Doel van deze risicoregistratie is

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Holland Kinderopvang Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017 Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland Vastgesteld: 25 januari 2017 Inhoud Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland... 1 1. Inleiding... 3 2. Klachtonderwerpen...

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN Inhoudsopgave Algemeen Begripsomschrijvingen Richtlijnen klachtenbehandeling Algemeen Dit klachtenreglement is van toepassing op klachten van of namens cliënten

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Klachtenreglement Stichting Combiwel Amsterdam Klachtenreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 17-3-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit COMBIWEL KLACHTENREGLEMENT 1. Inleiding 1.1 Waarom

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt Provincie Friesland

Agrarische grondmarkt Provincie Friesland Agrarische grondmarkt Provincie Friesland Kwartaal 3 2016 Grondprijsontwikkeling in de provincie Friesland De ontwikkeling van de grondprijzen in de provincie Friesland is in onderstaande figuur 1 en tabel

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

ENQUÊTE TEVREDENHEIDSPEILING MELDING EN AFHANDELING KLACHTEN EN REPARATIEVERZOEKEN DOOR WOONPUNT IN 2012 RAPPORTAGE. Maastricht, 8 april 2013

ENQUÊTE TEVREDENHEIDSPEILING MELDING EN AFHANDELING KLACHTEN EN REPARATIEVERZOEKEN DOOR WOONPUNT IN 2012 RAPPORTAGE. Maastricht, 8 april 2013 ENQUÊTE TEVREDENHEIDSPEILING MELDING EN AFHANDELING KLACHTEN EN REPARATIEVERZOEKEN DOOR WOONPUNT IN 2012 RAPPORTAGE Maastricht, 8 april 2013 2 RESULTATEN ENQUÊTE HV WOONBELANG Tevredenheidspeiling melding

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Klachtenregeling Tuimelaar

Klachtenregeling Tuimelaar Klachtenregeling Tuimelaar Inleiding Tuimelaar heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren

Nadere informatie

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland Klachtencommissie Jaarverslag 2015 Stichting Inhoud 1 Voorwoord... 2 2 Samenstelling van de commissie... 2 3 Registratie & rapportage... 3 4 Gegevens over de klachtenbehandeling... 4 5 Onderwerp van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. De MO-zaak: stichting de MO-zaak; b. klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling

Nadere informatie

Klachten regelement Intern Roebia Zorg Inhoud

Klachten regelement Intern Roebia Zorg Inhoud Klachten regelement Intern Roebia Zorg Inhoud Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1: Definities Hoofdstuk 2: Procedure voor behandeling door de directie Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen 2 2 3 3 4 5 Klachten regelement

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau SharedCare

Interne klachtenregeling gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave: Hoofdstuk: Pagina: 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 3. Begripsomschrijvingen 5 4. Klachtenprocedure 6 5. Het protocol voor de eerste fase 7 6. Tweede Fase 8 7. Klachtenregistratie 9 Klachtenformulier

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

COMBIWEL KLACHTENREGLEMENT

COMBIWEL KLACHTENREGLEMENT COMBIWEL KLACHTENREGLEMENT 1. Inleiding 1.1 Waarom een klachtenreglement? Een klachtenreglement is wettelijk verplicht. Dat vindt Combiwel een goede zaak. Combiwel doet haar best om haar cliënten, gebruikers

Nadere informatie

Reglement Klachtenfunctionaris

Reglement Klachtenfunctionaris Reglement Klachtenfunctionaris Bijlage bij Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis ) December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Versie Klachtenprocedure Kinderopvang IN Kleur

Versie Klachtenprocedure Kinderopvang IN Kleur Klachtenprocedure Kinderopvang IN Kleur 1. Inleiding Kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken kan iets misgaan. Dit kan leiden tot ontevredenheid van de klant. Kinderopvang IN Kleur biedt ouders/verzorgers

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

N O O R W E G E N. Oslo DENEMARKEN. Kopenhagen L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K. Berlijn. LUXEMBURG Luxemburg Praag. Wenen O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N. Oslo DENEMARKEN. Kopenhagen L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K. Berlijn. LUXEMBURG Luxemburg Praag. Wenen O O S T E N R IJ K Barentsze J S L A N D che Oceaan Witte Z F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn Oostzee E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D Noordzee DENEMARKEN Kopenhagen

Nadere informatie

1 2 1 http://www.ihenl.org/uploads/bestanden/def3ggderasmus.pdf 2 http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/professionals/werkenmetdemeldcodeensisa/sisa.html 3 4 3 http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/nieuwsbericht/ggdrotterdamrijnmondvolledighkzgecertificeerd.html

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

Voorwoord 3. De interne klachtenregeling voor ouders 4. De interne klachtenregeling voor oudercommissies 4. Promotie klachtenregeling 5

Voorwoord 3. De interne klachtenregeling voor ouders 4. De interne klachtenregeling voor oudercommissies 4. Promotie klachtenregeling 5 OPENBAAR KLACHTENVERSLAG GASTOUDERBUREAU KIDSLUTION VERSLAGJAAR 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De interne klachtenregeling voor ouders 4 De interne klachtenregeling voor oudercommissies 4 Promotie klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenverslag 2016

Klachtenverslag 2016 Klachtenverslag 2016 Klachtenverslag 2016 Peuter & Co Peuter & Co vindt het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar klachten van ouders. In de meeste gevallen kunnen de klachten met en door de direct

Nadere informatie

Interne klachtenregeling Bicopa Gastouderbureau. Versie februari 2017

Interne klachtenregeling Bicopa Gastouderbureau. Versie februari 2017 Interne klachtenregeling Bicopa Gastouderbureau Versie februari 2017 Inleiding Voor je ligt de regeling van Bicopa Gastouderbureau om klachten over de opvang van jouw kind(eren) en over de dienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtenafhandeling

Jaarverslag Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel Afdeling Bedrijfsvoering Sascha Beekman Datum: 28 februari 2017 Jaarverslag Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau FlexLife

Interne klachtenregeling gastouderbureau FlexLife Interne klachtenregeling gastouderbureau FlexLife 1 Inhoudsopgave: Pagina: 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 3. Begripsomschrijvingen 5 4. Klachtenprocedure 6 5. Het protocol voor de eerste fase 7 6.

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

rekenschap Advies & Faciliteiten Juridische Zaken en Veiligheid

rekenschap Advies & Faciliteiten Juridische Zaken en Veiligheid rekenschap Advies & Faciliteiten Juridische Zaken en Veiligheid Grote Kerkplein 15 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 23 94 JN.Kuiper@zwolle.nl www.zwolle.nl Verslag klachtenbehandeling 2014

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders

Klachtenregeling voor ouders Klachtenregeling voor ouders Inleiding Iedere klant (ouder/verzorger) die gebruik maakt van de diensten van het Servicebureau Kinderopvang en de diensten van de bij ons aangesloten kinderopvanglocaties

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klachtenreglement Voor het klachtenformulier: zie laatste pagina De CVP is te bereiken via: KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2014

Jaaroverzicht klachten 2014 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Klachtenfunctionarissen Als u klachten heeft... Inleiding VieCuri Medisch Centrum heeft het leveren van goede zorg hoog in het vaandel staan. Toch gaat er soms iets mis of lopen zaken niet zoals u dat

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Interne klachtregeling stichting RADAR

Interne klachtregeling stichting RADAR Interne klachtregeling stichting RADAR Artikel 1 Artikel 2 t/m 4 Artikel 5 t/m 10 Artikel 11 t/m 20 Begripsomschrijving Algemene bepalingen Klachtbehandeling door de klachtencommissie De procedure Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs

Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs 2014 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...3 2. ORGANISATIE, WERKWIJZE EN SAMENSTELLING...4 2.1 Wettelijke regeling...4 2.2 OMO-organisatie...4 2.3 Klachtenregelingen

Nadere informatie