DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere..."

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De voorstellen voor nieuwe richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en aardgas...2 Afdeling 1. De kwantitatieve voorstellen: Het geleidelijk toestaan dat verbruikers hun leverancier vrij kunnen kiezen...4 A. Huidige regeling...4 B. Toelichting...5 C. Voorgestelde regeling...6 Afdeling 2. De kwalitatieve voorstellen De toegang voor derden...8 A. Huidige regeling...8 B. Toelichting...8 C. Voorgestelde regeling Algemeen Bijzonderheden met betrekking tot elektriciteit Bijzonderheden met betrekking tot gas...9 a. Toegang tot opslag...9 b. Nieuwe infrastructuur De unbundling of ontvlechting...10 A. Ontvlechting van transmissiesysteem- en distributiesysteembeheerders De huidige regeling Voorgestelde regeling Toelichting Ontheffing...13 B. Ontvlechting en transparantie van boekhouding Regelgeving...15 A. Huidige regeling...15 B. Voorgestelde regeling...15 vii

2 Afdeling 3. Openbare dienstdoelstellingen Milieubescherming en duurzame ontwikkeling Universele dienstverlening Bescherming van de eindafnemer en consumentenbescherming A. Algemeen B. Voorschriften inzake consumentenbescherming C. Etiketteringsverplichting D. Monitoren van leverings- en voorzieningzekerheid Mededeling en verslaggeving Afdeling 4. Overige bepalingen Geschrapte bepalingen Verslaggeving Hoofdstuk 2. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit 27 Inleiding Afdeling 1. Vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen tussen transmissiesysteem-beheerders Afdeling 2. Tarieven voor de toegang tot netten Afdeling 3. Interconnnectiecapaciteit tussen transmissienetten Verschaffing van informatie over koppelingscapaciteit Algemene beginselen inzake congestiebeheer Nieuwe interconnectoren Afdeling 4. Overige bepalingen Richtsnoeren Regelgevende instanties Verschaffing van informatie en vertrouwelijkheid Sancties en verslaggeving Conclusie DE FEDERALE BIJDRAGE IN DE VRIJMAKING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT, OFWEL VIA RE- REGULERING NAAR LIBERALISERING Tom Vanden Borre Inleiding Hoofdstuk 1. Overzicht van alle wijzigingen aan de elektriciteitsen gaswet viii

3 Hoofdstuk 2. De wijzigingen aan de elektriciteits- en gaswet voortkomend uit beslissingen van de federale regering genomen in Afdeling 1. Programmawet van 24 december Compensatie van de inkomsten van de gemeenten De federale bijdrage...43 A. De federale bijdrage in de elektriciteitswet De financiering van de sanering van de nucleaire passiva BP1 en BP Financiering van een deel van de werkingskosten van de CREG Financiering van het Sociaal Fonds Financiering van het Kyoto-Fonds...47 B. De federale bijdrage in de gaswet...48 Afdeling 2. Wet van 14 januari 2003 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (dubbelstructuur van de transmissienetbeheerder)...49 Afdeling 3. Wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie...53 Afdeling. 4 Wet van 20 maart 2003 tot wijziging van de wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende budgettaire voorstellen , en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt Afschaffen Controlecomité Maximumprijzen en sociale tarieven Nieuwe definities in de elektriciteitswet Overeenstemming met het Technisch Reglement bis Activiteiten van Elia buiten het beheer van het net en activiteiten in het buitenland Energiebeurzen Ombudsdienst...60 Hoofdstuk 3. De voornaamste uitvoeringsbesluiten...62 Afdeling 1. De aanduiding van de transmissienetbeheerder...62 Afdeling 2. Technisch Reglement bis...64 Afdeling 3. Tariefstructuur...65 Afdeling 4. Openbare dienstverplichtingen Openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt Openbare dienstverplichtingen in de gasmarkt...71 Afdeling 5. De financiering van de CREG...74 ix

4 Afdeling 6. Bemiddelings- en arbitragedienst Afdeling 7. Samenwerking CREG en Mededinging Afdeling 8. Vervoersvergunningen voor gasachtige producten Afdeling 9. Mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen Conclusie GEWESTELIJKE ENERGIEWETGEVING: DE DRAAD KWIJT Lennart Deridder Inleiding Hoofdstuk 1. Liberalisering van de Vlaamse elektriciteitsmarkt Afdeling 1. Begrippenkader Afdeling 2. Organisatie van het netbeheer Meerdere netbeheerders Aanduidingsvoorwaarden Vergunningsvoorwaarden A. Operationele onafhankelijkheid B. Structurele onafhankelijkheid C. Selectieve onafhankelijkheid Afdeling 3. Organisatie van de netwerktoegang Afdeling 4. Organisatie van de levering Levering via het distributienet Levering via een directe lijn Afdeling 5. Organisatie van de directe lijnen Afdeling 6. Heffing op de exploitatie van een distributienet Afdeling 7. Openbare dienstverplichtingen Soorten Rationeel energiegebruik Fonds Hernieuwbare Energiebronnen Afdeling 8. Reguleringsinstantie Afdeling 9. Financiële lasten Hoofdstuk 2. Liberalisering van de Vlaamse aardgasmarkt Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Begrippenkader Afdeling 3. Organisatie van het netbeheer Afdeling 4. Organisatie van de netwerktoegang Afdeling 5. Organisatie van de levering x

5 Afdeling 6. Organisatie van de netinfrastructuur Afdeling 7. Globale uitvoering: B.V.R. van 11 oktober Afdeling 8. Openbare dienstverplichtingen Afdeling 9. Integratie in een energiedecreet Hoofdstuk 3. Liberalisering van de Waalse elektriciteitsmarkt Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Begrippenkader Afdeling 3. Organisatie van het netbeheer Lokaal transmissienet Distributienet Afdeling 4. Rol van de netbeheerder Meerdere taken Openbare verlichting Leveringsactiviteit A. Niet in aanmerking komende afnemers B. In aanmerking komende afnemers Strategische taken Afdeling 5. Organisatie van de netwerktoegang Toegangsvoorwaarden A. In aanmerking komende afnemers B. Verbruikslocatie Afdeling 6. Organisatie van de levering Afdeling 7. Organisatie van de netinfrastructuur Afdeling 8. Organisatie van de directe lijnen Afdeling 9. Openbare dienstverplichtingen Aankoopverplichting groene stroom Overige openbare dienstverplichtingen Afdeling 10. Reguleringsinstantie Afzonderlijke instelling Geen autonomie Afdeling 11. Energiecomité Hoofdstuk 4. Liberalisering van de Waalse aardgasmarkt Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Organisatie van het netbeheer Analoog aan de elektriciteitssector Taken Afdeling 3. Organisatie van de nettoegang Afdeling 4. Openbare dienstverplichtingen Afdeling 5. Hernieuwbare gassen Afdeling 6. Toezicht en beleidsondersteuning xi

6 Afdeling 7. Heffingen Heffing op het distributienet Energiefonds Afdeling 8. Convergentie tussen gas en elektriciteit Hoofdstuk 5. Liberalisering van de Brusselse elektriciteitsmarkt Afdeling 1. Inleiding Afdeling 2. Organisatie van het netbeheer Gewestelijk transmissienet Distributienet A. Enkelvoudige netbeheerder B. Vergunningsplicht C. Onafhankelijkheid? Structurele belangenvermenging Operationele belangenvermenging Afdeling 3. Rol van de netbeheerder Afdeling 4. Organisatie van de netwerktoegang Toegangsvoorwaarden Verbruikslocatie en tarieven Afdeling 5. Organisatie van de levering Niet in aanmerking komende afnemers In aanmerking komende afnemers Afdeling 6. Organisatie van de netinfrastructuur Afdeling 7. Openbare dienstverplichtingen Soorten Minimumlevering Openbare verlichting Financiering Afdeling 8. Regulering Afdeling 9. Geschillenbeslechting Afdeling 10. Raad van gebruikers Afdeling 11. Sancties Besluit DE GROENE SCHIJN VAN DE ENERGIELIBERALISERING: VAN WINDMOLENS TOT CERTIFICATEN Tim Vermeir Hoofdstuk 1. Verantwoording xii

7 Hoofdstuk 2. Productie van elektriciteit: windmolenparken en andere groene installaties Afdeling 1. Onshore windmolens en andere productie-installaties (in het Vlaamse Gewest) Organisatie van de productie onshore A. Vergunde activiteit B. Productie-K.B Toekenning van de vergunning Wijziging en overdracht Intrekking en sancties Directe lijnen Gewestelijke aspecten van de productie op basis van hernieuwbare energiebronnen Afdeling 2. Offshore Inleiding Criteria Verplichtingen van de titularissen van een domeinconcessie A. Vennootschapsrechtelijke verplichtingen B. Na te leven termijnen C. Beschermingsmaatregelen D. Best beschikbare technologie Overige verplichtingen Verlenging, overdracht en intrekking van de domeinconcessie Hoofdstuk 3. Aansluiting van de installaties en vervoer Afdeling 1. Aansluiting van installaties op het net Afdeling 2. Vervoer van groene elektriciteit Hoofdstuk 4. Verkoop van groene elektriciteit en groene stroomcertificaten Afdeling 1. Vlaams Gewest Inleiding Definities Productie Verkoop van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. 190 A. Principe B. Verkoop van groene stroom Certificatenverplichtingen van de leveranciers en de netbeheerders Verhandelbaarheid van groenestroomcertificaten xiii

8 7. Boetesysteem Afdeling 2. Federale groene elektriciteit Oorsprongsgarantie Groenestroomcertificaten Afdeling 3. Minimumprijzen Hoofdstuk 5. Andere groene aspecten van het energiebeleid Afdeling 1.Rationeel energiegebruik Afdeling 2. REG verplichtingen van de leverancier Afdeling 3. REG-Boetes Hoofdstuk 6. Financiering van groene energie Afdeling 1. Vlaamse fondsen Afdeling 2. Federale fondsen Federale bijdrage Begrotingsfonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen TOEZICHT OP VRIJE MEDEDINGING IN DE BELGISCHE ENERGIEMARKT Wouter Devroe Inleiding Hoofdstuk 1. Aandachtspunten inzake vrije mededinging en liberalisering Afdeling 1. Mededingingsrecht wint aan belang door decentralisatie Afdeling 2. Alle takken van het mededingingsrecht vinden onverkort toepassing binnen de energiesector Kartelverbod Verbod van misbruik van machtspositie Concentratiecontrole Staatssteun Recht inzake publieke ondernemingen / diensten van algemeen (economisch) belang Afdeling 3. Het mededingingsrecht garandeert een unieke mate aan rechtsbescherming Afdeling 4. Geen onbeperkte vrije mededinging : openbare en universele dienstverlening xiv

9 Hoofdstuk 2. Proliferatie van toezichthouders Afdeling 1. Problematiek. Spanningsvelden Afdeling 2. Recente pogingen tot stroomlijning proliferatie toezichthouders in Belgische energiesector Conclusie, hoofdlijnen Bijlage: Recente beslissingen raad voor de mededinging in elektriciteits- en energiezaken OVERZICHT VAN ENERGIERECHTSLEER 2002 Bernard Vanheusden OVERZICHT ENERGIEWETGEVING 2002 Mario Deketelaere Hoofdstuk 1. Opzet Hoofdstuk 2. Europese Gemeenschappen Afdeling 1. Energiewetgeving gepubliceerd in Klimaatverandering Milieu- en energiebeleid Milieukeur Afdeling 2. Voorstellen wetgeving, mededelingen en bekendmakingen gepubliceerd in Biobrandstoffen Duurzame ontwikkeling Europese Unie Klimaatverandering Energie Milieu- en energiebeleid Hoofdstuk 3. Belgische federale overheid Afdeling 1. Duurzame ontwikkeling Afdeling 2. Energie Afdeling 3. Ioniserende stralingen Afdeling 4. Energiefiscaliteit Afdeling 5. Programmawet xv

10 Hoofdstuk 4. Vlaamse Gewest Afdeling 1. Energie Afdeling 2. Klimaatverandering Afdeling 3. Subsidies Hoofdstuk 5. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling 1. Elektriciteit Afdeling 2. Luchtverontreiniging Hoofdstuk 6. Waalse Gewest Afdeling 1. Elektriciteit Afdeling 2. Milieuvoorwaarden xvi

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De nieuwe Europese energiewetgeving...2 Afdeling 1. De richtlijnen

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF...................................................... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPESE ENERGIERECHT EN -BELEID HEEL WAT LEKKERS IN DE EUROPESE PIJPLIJN Bram Delvaux en Tom Vanden

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

DEEL I DE GESLOTEN ENERGIEMARKT: EEN GEDECENTRALISEERD BELEID IN EEN UNITAIR KADER

DEEL I DE GESLOTEN ENERGIEMARKT: EEN GEDECENTRALISEERD BELEID IN EEN UNITAIR KADER INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v DEEL I DE GESLOTEN ENERGIEMARKT: EEN GEDECENTRALISEERD BELEID IN EEN UNITAIR KADER...1 1. INLEIDING...3 2. VERDELING VAN NUTSVOORZIENINGEN, EEN GEMEENTELIJKE TAAK?...5 2.1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DE RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN HET EUROPEES ENERGIERECHT SAM EMMERECHTS... 1

INHOUDSOPGAVE DE RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN HET EUROPEES ENERGIERECHT SAM EMMERECHTS... 1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v DE RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN HET EUROPEES ENERGIERECHT SAM EMMERECHTS... 1 Inleiding... 1 Hoofdstuk 1. De nieuwe Europese energiewetgeving...

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage:

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage: INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten 1 Uitgangspunten voor deze bijdrage: I. Indirecte fiscale voordelen < energiefactuur II. Directe fiscale

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier... Voorwoord... Milieu en energie in de inkomstenbelastingen

Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier... Voorwoord... Milieu en energie in de inkomstenbelastingen v Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier................................................ Voorwoord............................................. i iii Milieu

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel 1

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel 1 INHOUDSTAFEL V Inhoudstafel 1 Reeds verschenen in de Bibliotheek Publiek Recht Larcier... Inleiding bij de Bibliotheek Publiek Recht Larcier... I III Hoofdstuk I. Energie & energiebeleid... 1 Afdeling

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1464

EINDBESLISSING (B) CDC-1464 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

(2001/C 240 E/11) COM(2001) 125 def. 2001/0077(COD) (Door de Commissie ingediend op 13 maart 2001)

(2001/C 240 E/11) COM(2001) 125 def. 2001/0077(COD) (Door de Commissie ingediend op 13 maart 2001) C 240 E/60 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.8.2001 Voorstel voor een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/92/EG en Richtlijn

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1282

EINDBESLISSING (B) CDC-1282 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Tabel 1: Federale bijdrage

Tabel 1: Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2010. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v

INHOUD. Woord vooraf... v INHOUD Woord vooraf.......................................................... v ENERGIE EN STAATSSTEUN: DE NIEUWE RICHTSNOEREN INZAKE STAATSSTEUN VOOR MILIEUBESCHERMING EN ENERGIE 2014-2020 Thomas Chellingsworth

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

STUDIE (F)100520-CDC-966

STUDIE (F)100520-CDC-966 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

ADVIES (A)050901-CDC-452

ADVIES (A)050901-CDC-452 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2011. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

STUDIE (F)021107-CDC-102

STUDIE (F)021107-CDC-102 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE (F)021107-CDC-102 over de ideale factuur

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Energiefiscaliteit. Jean Schellekens Belastingconsulent

Energiefiscaliteit. Jean Schellekens Belastingconsulent Energiefiscaliteit Jean Schellekens Belastingconsulent In deze bijdrage worden 22 fiscale bepalingen besproken die specifiek betrekking hebben op de energie in de vorm van elektriciteit of gas, waarbij

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

VOORSTEL (C) 040212-CDC-254

VOORSTEL (C) 040212-CDC-254 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

WISSELWERKING TUSSEN DE OMBUDSDIENST EN DE FEDERALE EN GEWESTELIJKE DIENSTEN EN REGULATOREN VOOR ENERGIE

WISSELWERKING TUSSEN DE OMBUDSDIENST EN DE FEDERALE EN GEWESTELIJKE DIENSTEN EN REGULATOREN VOOR ENERGIE TITEL: Hoofdstuk I: Hoofdstuk II: Hoofstuk III: Hoofdstuk IV: Hoofdstuk V: Hoofdstuk VI: Hoofdstuk VII: WISSELWERKING TUSSEN DE OMBUDSDIENST EN DE FEDERALE EN GEWESTELIJKE DIENSTEN EN REGULATOREN VOOR

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v. DE INTERNE MARKT VOOR ENERGIE TOREN VAN BABEL OF HAALBAAR PROJECT? Inge Bernaerts... 1

INHOUD. Woord vooraf... v. DE INTERNE MARKT VOOR ENERGIE TOREN VAN BABEL OF HAALBAAR PROJECT? Inge Bernaerts... 1 INHOUD Woord vooraf.......................................................... v DE INTERNE MARKT VOOR ENERGIE TOREN VAN BABEL OF HAALBAAR PROJECT? Inge Bernaerts..................................................

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-658E/42

BESLISSING (B) CDC-658E/42 Niet vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOLUME 1 WETBOEK ECONOMISCH RECHT WETBOEK VAN KOOPHANDEL BANK EN KREDIET. Betalingsdiensten. Consumentenkrediet

Inhoudsopgave VOLUME 1 WETBOEK ECONOMISCH RECHT WETBOEK VAN KOOPHANDEL BANK EN KREDIET. Betalingsdiensten. Consumentenkrediet Inhoudsopgave DE LARCIER WETBOEKEN Inhoudsopgave VOLUME 1 WETBOEK ECONOMISCH RECHT Wet 28 februari 2013 Wetboek van Economisch recht (B.S., 29 maart 2013) 1 Wet 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1279

EINDBESLISSING (B) CDC-1279 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

4.2. De energiebevoegdheid is een gedeelde bevoegdheid tussen federale overheid en de gewesten

4.2. De energiebevoegdheid is een gedeelde bevoegdheid tussen federale overheid en de gewesten Hoofdstuk II De bevoegde regelgevers voor het energierecht 29 In deze inleiding wordt geen uitputtend overzicht gegeven van de vele ontwikkelingen, uiteenlopende interpretaties, talrijke arresten en adviezen

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 28 juni 2016 met betrekking tot het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Opschrift Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt Datum 17.07.2000 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. ART. 2. In dit decreet wordt verstaan

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VOORSTEL (C)090319-CDC-853

VOORSTEL (C)090319-CDC-853 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

ADVIES (A) CDC-607

ADVIES (A) CDC-607 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen inzake energie

houdende diverse bepalingen inzake energie stuk ingediend op 2031 (2012-2013) Nr. 4 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 2031

Nadere informatie

Inhoudsopgave WETBOEK ECONOMISCH RECHT. Inhoudsopgave DE LARCIER WETBOEKEN

Inhoudsopgave WETBOEK ECONOMISCH RECHT. Inhoudsopgave DE LARCIER WETBOEKEN Inhoudsopgave DE LARCIER WETBOEKEN Inhoudsopgave WETBOEK ECONOMISCH RECHT Wetboek van Economisch recht (B.S., 29 maart 2013)............. 1 Wetboek van Economisch recht (B.S., 29 maart 2013).............

Nadere informatie

ADVIES (A) CDC-1316

ADVIES (A) CDC-1316 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.:. 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

pages romaines.fm Page I Thursday, January 9, 2014 1:17 PM Energiecode voor het Brussels Gewest

pages romaines.fm Page I Thursday, January 9, 2014 1:17 PM Energiecode voor het Brussels Gewest pages romaines.fm Page I Thursday, January 9, 2014 1:17 PM Energiecode voor het Brussels Gewest pages romaines.fm Page II Thursday, January 9, 2014 1:17 PM pages romaines.fm Page III Thursday, January

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

CREG-prijs

CREG-prijs CREG-prijs 2015-2016 DOEL De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) reikt dit jaar weer een prijs voor een innoverend eindwerk op het vlak van energie uit. Alle domeinen komen

Nadere informatie

STUDIE (F)101105-CDC-984

STUDIE (F)101105-CDC-984 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-06-2014

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-06-2014 VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35570] 9 MEI 2014. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de instanties bevoegd voor de behandeling van de dossiers

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

VERGELIJKEND VERSLAG VAN DE DOELSTELLINGEN GEFORMULEERD IN HET BELEIDSPLAN VAN DE CREG EN VAN DE VERWEZENLIJKINGEN VAN HET JAAR 2012

VERGELIJKEND VERSLAG VAN DE DOELSTELLINGEN GEFORMULEERD IN HET BELEIDSPLAN VAN DE CREG EN VAN DE VERWEZENLIJKINGEN VAN HET JAAR 2012 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax. 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERGELIJKEND

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1478

EINDBESLISSING (B) CDC-1478 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

DE VRIJMAKING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT: DE FEDERALE WETGEVING IN EEN STROOMVERSNELLING?

DE VRIJMAKING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT: DE FEDERALE WETGEVING IN EEN STROOMVERSNELLING? DE VRIJMAKING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT: DE FEDERALE WETGEVING IN EEN STROOMVERSNELLING? DE VRIJMAKING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT: DE FEDERALE WETGEVING IN EEN STROOMVERSNELLING? TOM

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving

Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving Smart Grid School, 9 oktober 2013 Wouter Geldhof (advocaat en partner PG energierecht Stibbe, Ugent) 10/8/2013 8:22:00 AM Agenda I. Europese definitie II.

Nadere informatie

11 JULI 2003 VOORSTEL VAN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN IN BESPREKING, VANDAAG NIET VAN TOEPASSING

11 JULI 2003 VOORSTEL VAN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN IN BESPREKING, VANDAAG NIET VAN TOEPASSING 4 AANVRAAG TOT GOEDKEUR ING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT HET VERVOERSNET VAN FLUXYS VOOR HAAR DOORVOERACTIVITEIT

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-ADVIES-081023-66 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING )

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING ) REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20170421-47) Betreffende de modaliteiten voor de voorstelling van de meetgegevens 21 04 2017 Kunstlaan

Nadere informatie

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Inhoud Inleiding... 2 I. Krachtlijnen van de ontwikkeling van het voorstel van Elia tot

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

Spotlights - maart 2012

Spotlights - maart 2012 Spotlights - maart 2012 Federale energiewetgeving ingrijpend gewijzigd De Wet 8 januari 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 11 januari 2012, wijzigt op ingrijpende wijze de federale energiewetgeving.

Nadere informatie

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74823 Vu pour être joint à l arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant dispositions générales en matière de politique énergétique. Bruxelles,

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES 74823 Vu pour être joint à l arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant dispositions générales en matière de politique énergétique. Bruxelles, 19 novembre 2010. Le Ministre-Président du

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie stuk ingediend op 1639 (2011-2012) Nr. 10 6 juli 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Sonja Claes en de heren

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1251

EINDBESLISSING (B) CDC-1251 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1551/2) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (1999/792/EG)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1551/2) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (1999/792/EG) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 319 van 11/12/99 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 8 juli 1999 betreffende de aanvraag van Frankrijk voor een overgangsregeling op grond

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTLIJN 2003/54/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 26 juni 2003

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTLIJN 2003/54/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 26 juni 2003 15.7.2003 L 176/37 RICHTLIJN 2003/54/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit intrekking van Richtlijn 96/92/EG

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. VERTICALE EIGENDOMSGRENZEN EN VERTICAAL BEPERKTE ONTEIGENINGEN Vincent Sagaert... 1

INHOUD. VOORWOORD... v. VERTICALE EIGENDOMSGRENZEN EN VERTICAAL BEPERKTE ONTEIGENINGEN Vincent Sagaert... 1 INHOUD VOORWOORD....................................................... v VERTICALE EIGENDOMSGRENZEN EN VERTICAAL BEPERKTE ONTEIGENINGEN Vincent Sagaert.................................................

Nadere informatie

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 De tarieven die vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 van toepassing zijn, bestaan uit : Tarieven voor het gebruik van het net! Tarief

Nadere informatie

Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie

Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Cfr. Koninklijk besluit d.d. 16 juli 2002 betreffende de instelling

Nadere informatie

6325/03 md 1 DG C II

6325/03 md 1 DG C II RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2003 (13.02) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2001/0078 6325/03 ENER 43 CODEC 156 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

1. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.07.2001 SG (2001) D/ 290545 Betreft: Steunmaatregel nr. N 550/2000 België Groenestroomcertificaten Bij schrijven van 2 augustus 2000, geregistreerd bij de Commissie op 8

Nadere informatie

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, zoals bepaald door de beslissing van de

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 58.417/3 van 2 december 2015 over een amendement bij het voorontwerp van programmadecreet [lees: voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie