Innovatieteam Natuur- en Milieucommunicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatieteam Natuur- en Milieucommunicatie"

Transcriptie

1 Eindrapportage Innovatieteam Natuur- en Milieucommunicatie Opsteller Innovatieteam natuur- en Milieucommunicatie Datum april 2012 Versie 8

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 OPDRACHT Toelichting 2 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE SITUATIE Beschrijving Kwaliteit Wettelijke en niet-wettelijke taken Benchmark Beschrijving 12 HOOFDSTUK 4 VERDIEPENDE INFORMATIE Toegevoegde waarde huidig beleid Consequenties van stoppen met dit beleid/ deze taak Antwoord op specifieke vragen 16 HOOFDSTUK 5 DOELMATIGHEID Efficiencymogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden 17 HOOFDSTUK 6 SCENARIO S 19 Scenario 1 NMC huidige organisatie -10% 19 Scenario 2 Stoppen met NME 21 Scenario 3 Stoppen met NMC 22 Scenario 4 Samenvoegen MEC de Kwekerij & kinderboerderij de Veenweide 23 Scenario 5 Samenvoegen MEC de Kwekerij & andere organisaties 24 1

3 HOOFDSTUK 1 OPDRACHT 1.1 TOELI CHTI NG De opdracht met betrekking tot de milieueducatie (inclusief de daaraan gerelateerde communicatie), onderdeel van product 4.6, Milieu. Opdrachtformulering: 1. Breng de toegevoegde waarde van milieueducatie en -communicatie, in het bijzonder het milieueducatief centrum in beeld. 2. Breng de consequenties in beeld indien we zouden stoppen met deze taak. 3. Zijn er goedkopere alternatieven denkbaar voor het realiseren van de beleidsdoelen? - kijk hierbij ook naar de mogelijkheden van verdere samenwerking met de Stichting Balans. Informatieve en verdiepende vragen Geef een beschrijving van de huidige organisatie/werkwijze (taken, wie doet wat?, financiën) Welke (landelijke/regionale/lokale) ontwikkelingen spelen er en komen op ons af? Hoe gaan andere (vergelijkbare) gemeenten met deze taak om? Toelichting op de opdracht vanuit het innovatieteam Milieueducatie heeft binnen de 9 innovatieonderwerpen een bijzonder karakter. De financiën waarop het betrekking heeft zijn beduidend lager dan de overige. Het betreft echter een onderwerp met weerkerend bestuurlijke aandacht. De vraagstelling komt niet uit het BMC rapport feiten en cijfers gemeente Soest d.d , maar is door de raad aangedragen. 2

4 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE SITUATIE 2.1 BESCHRIJVING Natuur- en Milieucommunicatie (NMC) Soest: A. Natuur- en Milieueducatie (NME) Doelgroep: basis- en voortgezet onderwijs B. Milieucommunicatie (MC) Doelgroep: inwoners Wat doet NMC Soest? Kijk de film NMC SOEST en beleef het: Doel NMC Soest omvat alle leeractiviteiten met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, landschap, duurzaamheid en dierenwelzijn. NMC Soest zorgt voor kennis en inzicht in deze thema s, met als doel: meer betrokkenheid, respect, natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee een duurzame en leefbare Soester samenleving. NMC Soest is als sociaal beleidsinstrument verankerd in het gemeentelijk Milieubeleid (Duurzaamheidsplan ) en maakt onderdeel uit van de milieubeleidscyclus (MUP en MJV). Ook landelijk gezien vindt Natuur- en milieueducatie haar oorsprong in de uitvoering van het milieubeleid en is het een sociaal instrument dat een overheid heeft om te komen tot een duurzame samenleving. Albert Einstein: Niet alles wat telt, kan men meten, en niet alles wat men kan meten, telt ook. 3

5 A. Natuur- en Milieueducatie Basisonderwijs Alle basisscholen in Soest schrijven zich elk jaar in voor activiteiten uit het jaarprogramma NME Soest. In het veld (op locatie), op school of bij een van de aanbieders uit het netwerk jaarprogramma NME Soest* kunnen de scholen natuur- en milieulessen volgen of thematisch lesmateriaal (leskisten) lenen. De regie, coördinatie en afstemming van het Soester Jaarprogramma NME met het basisonderwijs, is een van de taken van NMC Soest. De producten uit het jaarprogramma NME Soest zijn inhoudelijk aanvullend en niet overlappend. De kerndoelen in het basisonderwijs en de speerpunten van het gemeentelijk beleid rondom duurzaamheid, milieu en natuur zijn leidend. *Het netwerk jaarprogramma NME Soest bestaat uit: 1. MEC de Kwekerij gemeente Soest 2. Kinderboerderij De Veenweide 3. IVN Eemland vrijwilligersorganisatie 4. RMN (excursie afvalstoffenpark) 5. Waterschap Vallei & Eem (excursie RWZI,waterzuivering) 6. Floralia Groei & Bloei Soest 7. Dierenbescherming Eemland 8. Imkervereniging Eemkwartier 9. Museum Oud Soest 10. Korenmolen de Windhond 4

6 Kengetallen Jaarprogramma NME Soest, Tabel 2.1 ORGANISATIE producten kinderen NMC (gemeente Soest) budget derden uren Beleidsadvisering, coördinatie Jaarprogramma NME, regie netwerk, activiteiten buiten Jaarprogramma en Voortgezet onderwijs Zie tabel 2.2/2.3 Zie tabel 2.2/ MEC de Kwekerij (gemeente Soest) Lesprogramma's (alle domeinen natuuronderwijs) Leskisten (uitleen voor gebruik in schoolomgeving) Sub totaal NME (gemeente Soest) Kinderboerderij de Veenweide (Stichting Balans) Lesprogramma's (domein dieren) IVN Eemland Lesprogramma's (domein omgeving) Floralia (Groei & Bloei Soest) Projecten (domein planten) Dierenbescherming Eemland Lesprogramma dierenwelzijn Waterschap Vallei en Eem (WVE) Excursie RWZI Lesmateriaal 'Droppie water' RMN (communicatie) excursie afvalstoffenpark de Schans lesmateriaal 'Doe meer met afval' afronding 9 Totaal * * kinderen die per schooljaar deelnemen aan de producten uit het jaarprogramma NME Soest. 5

7 Basisonderwijs buiten het Jaarprogramma NME Buiten het jaarprogramma NME worden projecten op projectbasis uitgevoerd of in een ander kader dan ecologische basisvorming. Zomerschoon wordt bijvoorbeeld uitgevoerd in het kader van wijkgericht werken. Tabel 2.2 Activiteit kinderen budget derden Actie Zomerschoon (14 de editie in 2011) Help vogels nestkastjes op school Zaai & oogstlessen - landschappentuin Groene voetstappen, laat het donker donker en warme truiendag Totaal uren Voortgezet onderwijs NMC Soest is door de school benaderd om mee te werken aan twee lesprojecten voor alle brugklassen. NMC Soest heeft de programma s opgezet, georganiseerd en treedt op als organisator, makelaar en begeleider bij de uitvoering van beide projecten. Tabel 2.3 Activiteit kinderen budget derden Het Slangenbosje (preventieprogramma: zwerfafval, vandalisme) Van Eng tot Eem (vakoverstijgend veldwerk) Totaal uren Totaal NME basisonderwijs en voortgezet onderwijs (tabel ) Kinderen per jaar budget derden uren Totaal per jaar (budget + uren)

8 Milieu Educatief Centrum de Kwekerij Ruimte voor educatie, beleving en ontwikkeling Het MEC de Kwekerij is sinds 1990 de uitvoeringslocatie van NME Soest. Vrijwilligers In het milieucentrum zijn gemiddeld zes vrijwilligers actief. Deze begeleiden lessen, doen administratieve klussen en helpen met de uitleen van de leskisten. NMC Soest maakt ook jaarlijks gebruik van stagiaires (Hogeschool Utrecht). Educatieve landschappentuin In 1993 is de huidige educatieve landschappentuin (heemtuin) aangelegd. Ongeveer 50% van het aantal lesprogramma s en lesbezoeken van MEC de Kwekerij vindt plaats in deze afgeschermde natuurlijke buitenruimte. De beheerkosten zijn opgenomen in het budget derden NME. MEC de Kwekerij Functie oppervlak beheerkosten deelnemers gebruik gebouw 160 m (onderhoud, energie en verzekeringen) huurinkomsten - -/ afschrijvingen 232 Totaal

9 B. Milieucommunicatie (MC) Milieucommunicatie wordt ingezet om inwoners van Soest te betrekken bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid rond de thema s: afval, water, verkeer (duurzame mobiliteit), klimaatbeleid (energie), dierenwelzijn, groen. Lokale Natuur- en Milieucommunicatie zoekt altijd naar nieuwe partners om mee samen te werken (actoren) en naar gemeentelijke speerpunten en duurzame beleidsthema s om het beleidsinstrument voor in te zetten. Kengetallen milieucommunicatie Soest Tabel 2.4 Beleidsthema Activiteit deelnemers Energie/ klimaatbeleid Verkeer Groen/ natuur Water Dierenwelzijn Afval MBP : campagne Energiek Soest Website Energiek Soest Afdeling Ruimte (verkeer; fietsactieplan): fietsacties zoals Met belgerinkel naar de winkel Samenwerking afdeling Ruimte (groen/buitengebied): vb. wandelbrochure IVN Eemland; natuurambassadeurverkiezing; Samenwerking winkeliers Soest: BTW-regeling compostvat en regenton Opening De Wiek Samenwerking IVN Eemland: lezingen flora en fauna Soest Samenwerking afdeling Ruimte (afval) Cursus thuis composteren; Cursus duurzaam tuinieren; Gratis compost tijdens landelijke compostdag budget derden uren * Licht Laat het donker donker Diversen/ flexibel * uren opgenomen in budget klimaatbeleid flexibele ruimte, PR NMC, lid GDO-CDO, milieu- en natuurvakbladen en workshops Totaal Totaal per jaar (budget + uren)

10 Totaaltelling budgetten en uren NMC Soest Natuur en Milieucommunicatie Budget derden uren NME (Natuur- en Milieueducatie) - Kwekerij Dierenlessen - kinderboerderij MC (Milieucommunicatie) Totaal Totaal per jaar (budget + uren) KWA LI TEI T Dat NMC Soest kwaliteit levert, blijkt elk schooljaar weer als gekeken wordt naar het aantal inschrijvingen van basisscholen en naar het feit dat nog steeds alle 20 basisscholen (100%) gebruik maken van de belevingslessen en thematische lesmaterialen (leskisten) van NME Soest. Het totaal aantal inschrijvingen op lessen en lesmaterialen is de laatste vijf jaar ongeveer gelijk. Er is geen dalende of stijgende trend waarneembaar. 100% van de scholen in Soest maakt ondanks de toename van de taakbelasting nog steeds evenveel gebruik van het jaarprogramma Natuur- en milieueducatie. Het laatste, wetenschappelijk onderbouwde tevredenheidonderzoek betreffend Natuur- en milieueducatie in Soest heeft plaatsgevonden in Het onderzoek is destijds gedaan bij, destijds, 21 basisscholen in de gemeente Soest. Het onderzoek is uitgevoerd door ISOR (onderwijsresearch) van de Universiteit Utrecht. NME Soest (doelgroep basisonderwijs) wordt door alle scholen becijferd tussen de 7 en de 10, waarbij een 8 het gemiddelde is. Ook is er gevraagd naar actuele onderwerpen die in het Jaarprogramma NME Soest nog niet aan bod komen. Deze vraaggerichte werkwijze hanteert NME Soest sinds 1999 jaarlijks. NME Soest heeft sinds 2009 een kwaliteitsnetwerk NME opgericht. Dit bestaat uit de contactpersonen NME van alle basisscholen in Soest. Zo wordt er vraaggericht samengewerkt aan goede kwaliteit NME, die ook aansluit bij actuele veranderingsprocessen in de maatschappij en het onderwijs. 2.3 WETT ELI J KE EN NI ET-WET TE LI JK E TAKEN De huidige organisatie en vorm van het beleidsinstrument NMC (NME en MC) in de gemeente Soest is niet wettelijk verplicht. De gemeente Soest heeft vanaf 1990 gekozen om met het sociale beleidsinstrument Natuuren Milieucommunicatie, natuur- en milieuvriendelijk gedrag als keuze te stimuleren en duurzaam te investeren in de jeugd (generaties na ons). Het instrument is opgenomen in milieubeleidsplannen, ook de huidige van NMC Soest is onderdeel van de wettelijke verslaglegging in het kader van de milieubeleidscyclus (Milieu uitvoeringsprogramma en Milieujaarverslag). 9

11 2.4 BENC HMARK Nieuwegein (+/ inwoners) Het Milieu Educatief Centrum Nieuwegein voert vergelijkbare taken uit als het MEC de Kwekerij in Soest en ook als onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Taak Formatie Werkbudget 2012 toelichting Adviseur NME 0, medewerker Medewerker NME 0,6 + 0,12 2 medewerkers Educatief Centrum Budget voor afschrijving en beheer centrum Regionaal consulent Buitenwijs NME Adviseur milieucommunicatie 0, , Totaal 2, Leusden (+/ inwoners) Deze gemeente heeft NME en Milieucommunicatie gesplitst. Beiden maken wel deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ordening. NMC Leusden is aan het onderzoeken of er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Taak Formatie Werkbudget 2012 toelichting NME* 2, Doelgroep 16 scholen basisonderwijs. Milieucommunicatie en beleid duurzaamheid 1 Totaal 3,1 *Leusden heeft circa 10 jaar gelden een betalingssysteem voor basisscholen: elke school betaalt per schooljaar ongeveer 500 en kunnen dan maximaal op 24 producten inschrijven. Dit heeft destijds niet geleid tot afhaken van scholen. Wel is momenteel een afname te zien in het aantal lespakketten dat per school wordt afgenomen. Milieudienst NW Utrecht Vanuit de milieudienst wordt NME uitgevoerd voor de volgende gemeenten: Maarssen (Stichtse vecht), Ronde Venen, Woerden en Oudewater. In 3 gemeenten is een milieucentrum aanwezig. Taak Formatie Werkbudget 2012 toelichting Adviseur NME 2,41 4 medewerkers Medewerker NME 1,93 4 medewerkers Milieu Educatie Centra 3 St. Vecht: De Woudreus; MEC Maarssen; Totaal 4, 34 MEC Woerden Locatiebeheer via gemeenten. 10

12 Milieudienst ZO Utrecht De gemeente Zeist heeft haar NMC-taken uitbesteed aan de Milieudienst Zuidoost-Utrecht. NMC Zeist is een regionaal centrum voor Natuur- en Milieucommunicatie. Zij heeft dienstverleningsovereenkomsten met eigenaargemeenten, scholen en andere opdrachtgevers bij projecten op het gebied van natuur en duurzaamheid. NMC Zeist werkt vanuit 2 locaties: een kantoorlocatie in het gebouw van Milieudienst Zuidoost-Utrecht en het bezoekerscentrum De Boswerf in het Zeisterbos. Taak Formatie Werkbudget 2012 toelichting Medewerkers Team NMC Teamleider 0,8 3, Doelgroep 16 scholen basisonderwijs. Inkomsten: (2011) Scholenbijdragen, landelijke subsidie, activiteiten buitenlocatie de Boswerf Uit te geven als werkbudget Totaal 4, Bereik/ deelnemers team NMC (milieudienst ZO Utrecht): Leerlingen basisonderwijs: Inwoners (acties/ campagnes/cursussen + bezoekerscentrum): Inkomsten van team NMC zijn opgebouwd uit: betalingen contractgemeenten Zeist, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik; inhuur op projectbasis; inkomsten bezoekerscentrum de Boswerf; inkomsten betalingen basisscholen De teamleider NMC (milieudienst ZO Utrecht) vertelde dat de kwaliteit van NME voor de contractgemeenten onder grote druk staat, omdat de contracten destijds voor veel te kleine bedragen zijn afgesloten. NMC kan kwaliteit niet leveren voor het geboden geld. Als gemeenten bij NMC om een beleidsgerelateerde activiteit vragen, dan worden er per activiteit nu extra offertes uitgebracht. Overige gemeenten Provincie Utrecht en NME-taken Voor het benchmarkonderzoek is bij verschillende gemeenten geïnformeerd naar recente ontwikkelingen op het gebied van kerntaken en bezuinigingen op NME-taken. Bij geen van de bevraagde gemeenten is sprake van stoppen van de taak. Wel wordt er bijvoorbeeld bij de gemeente Ronde Venen onderzocht of het anders en goedkoper kan. Vergelijkbare opdracht als NMC Soest op dit moment uitvoert. Ook in Woerden/Oudewater wordt de discussie gevoerd. Gemeente die niets doet aan NME-taken in de provincie Utrecht is Renswoude. Recent is daar bij gekomen Breukelen. Breukelen had de NME-taak uitbesteed aan de milieudienst, maar is er per 2012 mee gestopt. Minimaal investeren ook de gemeenten Rhenen en Veenendaal. Zij subsidiëren de plaatselijke scholenwerkgroep van het IVN (vrijwilligersorganisatie) voor een klein aantal lessen en lesmaterialen. 11

13 Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen 3.1 BESCHRIJVING NMC in Soest is toegerust op toekomstige ontwikkelingen en is altijd op zoek naar samenwerken in slimme coalities. (bestuurlijk en beleid, ondersteuning en faciliteren van aanbieders, eindgebruikers en vernieuwers) De transitie naar een duurzamere samenleving zie je ontstaan in de samenleving zelf. Bijvoorbeeld in Soest, een initiatief tot collectief aankopen van zonnepanelen. Acties samen met de straat op het gebied van energiebesparing. Burgers in Soest zijn goed in staat om veel van deze duurzame initiatieven zelf te regelen. Het is nodig om een initiatief op gang te brengen of over een drempel te helpen, even in contact te brengen met een initiatiefnemer in een andere gemeente. De aandacht en waardering vanuit de gemeente door regelmatig persaandacht, mede organiseren van activiteiten wordt als zeer waardevol ervaren. Het geeft de burgers de motivatie om ermee door te gaan. Bij Energiek Soest ontstaat feitelijk een sneeuwbaleffect. De faciliterende functie wordt door NMC Soest opgepakt. Landelijk is er sprake van verbreding van NME. De landelijke programma s NME en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) zijn daarom ook in 2012 gecombineerd. De combinatie heet nu: DuurzaamDoor (sociale innovatie voor de groene economie) Een andere trend is het versterken van NME-netwerken en schaalvergroting. Gemeente Soest is lid van het netwerk UNO (Utrechtse Natuur- en milieueducatie organisaties) Binnen dat netwerk wordt samengewerkt aan productverbetering, digitale ontsluiting (kennisdeling maar ook efficiency), een basispakket en ontwikkeling van activiteiten. Ook is de gemeente Soest lid van het landelijke GDO (gemeenten voor duurzame ontwikkeling) en heeft B&W de intentieverklaring van het CDO (communicatie voor duurzame ontwikkeling) van de provincie Utrecht ondertekend. Het doel van zowel het GDO als het CDO is om lokale Natuur- en milieucommunicatie te versterken door op bestuurlijk niveau meer samen te werken. Dan hebben we het niet alleen meer over de lessen voor de basisschoolkinderen (ecologische basisvorming), maar wordt er veel meer ingespeeld op ontwikkelingen bij gemeenten, de noodzaak en het belang om met inwoners samen aan de slag te gaan. Verantwoordelijkheden leggen waar ze horen en inwoners begeleiden en helpen om verantwoordelijkheid en initiatieven te nemen. 12

14 HOOFDSTUK 4 VERDIEPENDE INFORMATI E 4.1 TOEG EVOEGDE WA ARDE HU I DIG BELEI D Natuur- en Milieucommunicatie (NMC) Politiek en beleid 1. NMC versterkt de beleidsuitvoering van o.a. de beleidsvelden milieu, duurzaamheid, groen, water, dierenwelzijn, natuurontwikkeling en verkeer. 2. NMC wordt ingezet om groeps- en leerprocessen op gang te brengen waarin inwoners (verschillende doelgroepen) leren tot (innovatieve) oplossingen te komen voor duurzaamheidvraagstukken. Te denken valt aan expertmeetings, communities of practice, pilots en educatie. 3. NMC draagt bij aan de ecologische basisvorming van kinderen. Dit is een voorwaarde om betrokken te zijn bij de eigen leefomgeving. Daarbij is investeren in kinderen, investeren in toekomstige generaties. Participatie 4. NMC draagt bij aan de vorming van bewuste inwoners die respect hebben voor de natuur en gemeenschappelijk erfgoed. Hierdoor raken kinderen en volwassenen betrokken bij hun woon- en leefomgeving en worden zij in staat gesteld zich verantwoordelijk te voelen voor die omgeving en er ook zorg voor te dragen. Gezondheid 5. NMC draagt eraan bij dat inwoners genieten van de natuur om hen heen. Bewezen is dat tijd doorbrengen in de natuur positief is voor iemands gezondheid. 6. NMC maakt jonge inwoners bewust van de relatie tussen leefomgeving en gezondheid en van de invloed van hun gedrag op de kwaliteit van de leefomgeving (uit onderzoek van Alterra blijkt dat de jeugd vervreemd raakt van de natuurlijke omgeving) 7. Jong geleerd is oud gedaan. Natuur- en milieuvriendelijk gedrag dat door kinderen wordt aangeleerd, blijft behouden als zij volwassen worden Milieu Educatief Centrum de Kwekerij (MEC de Kwekerij) Het belang van de huidige binnenruimte voor natuur- en milieueducatie Soest: uitvoeringslocatie lesprogramma s in de winter; tentoonstellingsruimte van 100 vierkante meter; ontmoetingsplaats en vergaderruimte maatschappelijke organisaties; opslag- en uitleenruimte thematische leskisten (natuur en milieu); ruimte waar cursussen worden georganiseerd om inwoners te betrekken bij duurzame beleidsthema s (afval, groen, water en energie); informatiecentrum waar scholen terecht kunnen voor alles op het gebied van natuuronderwijs & duurzaamheid; duurzaamheidcentrum: ruimte voor bewonersgroepen 13

15 Het belang van de huidige natuurlijke buitenruimte voor natuurbeleving: veilige en afgeschermde locatie waar natuurervaringen worden opgedaan en natuuronderzoek wordt gedaan door kinderen van 4 t/m 12 jaar; imkervereniging Eemkwartier ( 2 leden uit Soest) onderhoud de bijenstal in de tuin. Hier huizen jaarlijks 4-5 bijenvolken. De bijenvolken en de stal worden ook ingezet voor educatieve doeleinden. (lesprogramma Imkerwerk) de tuin bestaat uit de Soester landschappen in het klein: stuifzand, bos, veenmoeras, bermen en de Eng. (alleen de polder ontbreekt) Enkele bijzondere elementen: natuurlijke vijver met salamanders, libellen, waterjuffers en typische moerasvegetatie; een rij oude beuken (> 80 jaar); stuifduinen met heide; bosgedeelte waarin veel vogelnestgelegenheid en vleermuizen; een nectarkroeg (stukje waar veel nectarplanten staan voor nacht- en dagvlinders, honingbijen en solitaire bijen) Tot slot Met de Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur * (2000; nota Natuur, bos en landschap in de 21 e eeuw) wordt de aanpak van het natuurbeleid voor de komende tien jaar geschetst. Het toenmalige kabinet deed dat vanuit het besef dat natuur en landschap een essentiële bijdrage leveren aan een leefbare en duurzame samenleving. In de nota staat bijvoorbeeld geschreven dat dankzij de aanwezigheid van natuur mensen gezonder zijn, zowel fysiek als psychisch. Van natuur worden we rustig. Ons voedsel komt uit de natuur. De kosten van de gezondheidszorg zouden sterk stijgen als er geen natuur meer is. Uit onderzoek van Stichting Veldwerk Nederland en de universiteit Utrecht** (2006) blijkt dat mensen die 15 jaar geleden natuur- en milieueducatie hadden gevolgd, significant anders leven dan mensen die dat onderwijs niet hebben gehad. Ze scheiden hun afval beter en ze gedragen zich verantwoordelijker naar hun natuurlijke omgeving. Uit onderzoek van Alterra*** (2002, universiteit van Wageningen) blijkt dat alleen als je kinderen op jonge leeftijd leert hoe belangrijk de natuur is, ze er later oog voor zullen hebben. Uit zichzelf heeft 70 procent geen belangstelling! In Engeland, Duitsland en Amerika wordt veel meer tijd en aandacht besteed aan natuur- en milieueducatie voor schoolkinderen dan in Nederland. Investeren in NMC betaalt zich op termijn terug. *Deze nota uit 2000 is ondertekend door: De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, G.H. Faber; De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.P. Pronk;De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries;De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, E.L. Herfkens ** Jansen, P., Smit, W., Koppen van, C.S.A., Bulten, M, Damen, M.L., Custers, C.; Hoe duurzaam is NME? Een explorerend kwantitatief onderzoek naar langetermijneffecten van Natuur- en Milieueducatie op scholen, Veldwerk Nederland en Universiteit Utrecht, 2006 *** Verboom, dr. J., Kralingen van, R., Alterra and Meier, drs. U., UMC Market- and Communication Research; Teenagers and biodiversity worlds apart? An essay on young people s views on nature and the role it will play in their future,

16 4.2 CONSEQUENTI ES VAN STO PP EN MET DIT BELEI D/ DEZE TAA K 1. Kinderen in Soest komen nauwelijks meer onder schooltijd (ecologische basisvorming) in aanraking met natuur (natuurbeleving). 2. Natuuronderwijs wordt op basisscholen in theorie behandeld middels boeken, internet en televisieprogramma s. 3. De gemeente Soest verliest met Natuur- en Milieucommunicatie een krachtig sociaal beleidsinstrument, dat op een positieve manier (groepen) inwoners betrekt bij hun directe leefomgeving en bij duurzame beleidsthema s. Het wordt steeds belangrijker om de initiatieven uit de samenleving te ondersteunen, aangezien subsidie instrumenten wegvallen. Het gevaar is dat mede gelet op stopzetting stimuleringsgelden lokaal klimaatbeleid deze initiatieven niet meer kunnen worden gesteund. 4. Stoppen betekent dat er meer investeringen nodig zijn om gemeentelijk duurzaamheidsbeleid uit te voeren. Vanuit de rijksoverheid wordt geld voor lokaal klimaatbeleid stopgezet. In 2012 is extra inhuur voor energiek soest voor het laatst. Facilitering burgerparticipatie vanuit NMC wordt daarom extra belangrijk. 5. Het in contact brengen van (groepen) inwoners met hun directe leefomgeving heeft een preventieve werking, denk aan vandalisme, zwerfafval en milieuvervuilend gedrag. 6. Stoppen heeft invloed op de burgertevredenheid. De burgerenquête Duurzaam Soest uit 2009 heeft uitgewezen dat inwoners van Soest het belangrijk vinden dat het gemeentebeleid zich meer zou moeten focussen op natuur, educatie en zwerfvuil. De belangrijkste wens die de inwoners in deze enquête hebben uitgesproken is: houd Soest groen en natuurlijk! 7. Stoppen gaat in tegen de wens van het huidige college. In haar collegeprogramma Soest waar iedereen meetelt heeft ze expliciet een kernnotitie Duurzaamheid opgenomen, waarin het instrument NMC is opgenomen. De gemeenteraad heeft voorts het Duurzaamheidsplan aangenomen; NMC is hierin opgenomen. Er zal dus een aanpassing van het duurzaamheidsplan moeten plaatsvinden. 8. Locatie MEC de Kwekerij komt vrij. Extra inkomsten door verhuur, verkoop en wegvallen exploitatiekosten mogelijk. 9. Stoppen met de NME (MEC de Kwekerij) betekent een besparing in de personeelskosten van 0,8 fte. 10. Stoppen met NMC (NME + MC) betekent een besparing in de personeelskosten van 1,4 fte. 15

17 4.3 ANTWOORD OP SPE CIFI EK E VRAGEN Het huidige beleid waarin NMC Soest is opgenomen Milieubeleidscyclus vanaf 1990 t/m heden: Milieu uitvoeringsprogramma (MUP) en Milieujaarverslag (MJV) Duurzaamheidsplan Fietsactieplannen van het verkeersbeleid 2008 t/m 2012 Kernnotitie Duurzaamheid, onderdeel huidige collegeprogramma Soest waar iedereen meetelt Soest is lid van de landelijke vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (= GDO); doel: versterking lokale NMC. Provincie Utrecht Uitvoeringsplan NME Provincie Utrecht. Landelijke nota Kiezen, leren, meedoen Ondertekend in 2008 door ministeries Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieubeheer en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inhoud: voorstellen om NME te versterken. Budget: Europees niveau Het Verdrag van Aarhus (1998). Ontwikkeling die op korte termijn invloed heeft op de inzet van NMC Door de nieuwbouw van Zorgpalet Soest-Baarn op locatie Molenstraat zal de huidige educatieve landschappentuin naast het MEC de Kwekerij verdwijnen. In de grondexploitatie van de bouwlocatie is het verplaatsen van de educatieve landschappentuin (heemtuin) opgenomen. De tuin kan verplaatst worden naar een ander deel van het terrein van het serviceteam (afdeling Realisatie). De nieuwe belevingstuin zal zo worden aangelegd, dat ook de toekomstige bewoners van het nieuwe gebouw van het Zorgpalet ervan mee kunnen profiteren. Er is dan sprake van een win-win-situatie, waarbij door het combineren van functies meerwaarde wordt gecreëerd. Uit onderzoek is gebleken dat natuur en kinderen een positief effect hebben op ouderen en hetzelfde geldt andersom. 16

18 HOOFDSTUK 5 DOELMATIGHEID 5.1 EFFICIENCYMOGELI JK HED EN Jaarprogramma NME Soest (basisonderwijs) Betalingssysteem ontwikkelen en invoeren samen met het basisonderwijs. Meer organisaties, tegen betaling, gebruik laten maken van gebouw MEC de Kwekerij, ook op de maandag en vrijdag, als het MEC de Kwekerij gesloten is; 5.2 SA MEN WERKI NGS M OGELI JK HEDEN Jaarprogramma NME Soest (basisonderwijs) Intensiever samenwerken met kinderboerderij de Veenweide (Stichting Balans); Meer samenwerken met NME-organisaties verenigd in het UNO (Utrechts Natuur- en Milieueducatie Overleg); Meer samenwerken met museum Oud Soest (cultureel erfgoed); Meer samenwerken met maatschappelijk betrokken commerciële partijen, zoals bijvoorbeeld de Paardenkamp (locatie Gagelgat); Het Utrechts landschap; eventueel huren van het bezoekerscentrum op de Paltz (nieuwe NME-uitvoeringslocatie) Op taakgebied Uitleen leskisten: samen met UNO (Utrechtse NME Organisaties) werken aan een centraal uitleenpunt in de provincie Utrecht Kwaliteitsverbetering leskisten: samen met UNO komen tot een basispakket (leskisten en lesmaterialen) zodat het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren centraal en gedeeld met collega-organisaties plaats kan vinden 17

19 5.3 UITB ESTEDINGSMOGELI J K HED EN Uitvoering Jaarprogramma NME (MEC de Kwekerij) uitbesteden aan Stichting Balans en samenvoegen met natuureducatie op de kinderboerderij de Veeweide; Taak uitleen leskisten uitbesteden aan CNME Schothorst (Amersfoort) of andere partijen, zoals: openbare bibliotheek Soest; De NME-taken onderbrengen bij de R.U.D. Per ontstaat deze Regionale Uitvoeringsdienst uit de fusie van verschillende milieudiensten in de regio Utrecht. Op dit moment zijn de NME-organisaties Zeist, Breukelen, Maarssen, Oudewater, Ronde Venen ondergebracht bij de milieudiensten NW- en ZO-Utrecht; De taak NME samenbrengen met CNME Schothorst (gemeente Amersfoort); MEC de Kwekerij wordt dan een dislocatie van CNME Schothorst; Opmerking De genoemde uitbestedingsmogelijkheden zijn nog niet doorgerekend. Er is nog geen inzicht of het kostenbesparend zal zijn of dat het gaat om het verschuiven van budgetten. Uitgangspunt bij de opsomming was voldoen aan beleid op het gebied van de kwaliteit van de uitvoering Jaarprogramma NME (MEC de Kwekerij). 18

20 HOOFDSTUK 6 SCENARIO S Voor alle beschreven scenario s geldt dat de regie en coördinatie van het Jaarprogramma NME Soest, het begeleiden van burgerinitiatieven en de beleidsgerelateerde milieucommunicatie (totaal 0,6 fte) gescheiden kan worden van de uitvoering van het Jaarprogramma NME (MEC de Kwekerij) (0,8 fte). Scenario 1 NMC huidige organisatie 10% Dit scenario gaat uit van de huidige organisatie. Het instrument Natuur- en Milieucommunicatie wordt kwalitatief goed en door een efficiency-slag goedkoper binnen de gemeentelijke organisatie ingericht, door bijvoorbeeld: Betalingssysteem ontwikkelen en invoeren samen met het basisonderwijs. (voorbeeld CNME Schothorst Amersfoort, NMC Zeist); A,B,C-pakket Meer organisaties, tegen betaling, gebruik laten maken van gebouw MEC de Kwekerij, ook op de maandag en vrijdag, als het MEC de Kwekerij gesloten is; Natuureducatie kinderboerderij stoppen (in BCF St. Balans opgenomen). Educatie, thema dieren, anders invullen: project met je klas de boer op of meer educatieve programma s in samenwerking met de Paardenkamp (Dierenbescherming Eemland en het Gagelgat); Meer gebruik maken van vrijwilligers voor: begeleiden lessen, leskisten-uitleen, schoonmaak gebouw en onderhoud educatieve landschappentuin; Voor beleidsgerelateerde milieucommunicatie uren laten inkopen door de verschillende verantwoordelijken per beleidsveld; Deze genoemde stappen, maar ook de voorstellen die genoemd zijn in paragraaf 5.1 (Efficiency), 5.2 (Samenwerking) kunnen worden uitgewerkt en toegepast. Kansen Natuur- en milieucommunicatie wordt beter ingezet rondom duurzame beleidsthema s; goed en direct inzetbaar voor bijvoorbeeld burgerparticipatie en simuleren actief burgerschap; NMC Soest als lerende organisatie: door verdergaande samenwerking andere partijen en nieuwe coalities ontstaan er nieuwe inzichten, kansen en mogelijk verdieneffecten; Gemeente hoeft geen nieuw instrument te ontwikkelen om duurzame ontwikkeling te stimuleren, maar kan het bestaande instrument NMC efficiënter inzetten en onderlinge samenwerking NME-centra uit de regio te bevorderen; 19

IVN Utrecht. UNO, 29 februari 2012

IVN Utrecht. UNO, 29 februari 2012 IVN Utrecht UNO, 29 februari 2012 IVN staat al 50 jaar voor de natuur en een duurzame samenleving - Missie Bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap

Nadere informatie

Beleidsplan natuur- en milieueducatie

Beleidsplan natuur- en milieueducatie Beleidsplan natuur- en milieueducatie gemeente Houten maart 2007 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Beleidskader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Visie,

Nadere informatie

Duurzame basisvorming: de basis voor een duurzame toekomst

Duurzame basisvorming: de basis voor een duurzame toekomst Duurzame basisvorming: de basis voor een duurzame toekomst Inleiding Het veranderende samenspel tussen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden vraagt om veranderende doelstellingen

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele BELEIDSPLAN CNME-WM 2013-2016 SAMEN DUURZAAM LEREN & LEVEN Dit jaar bestaat het Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke Mijnstreek (CNME-WM) 10 jaar. In deze periode zijn vrijwel alle kinderen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

Belang van natuur en milieueducatie

Belang van natuur en milieueducatie Werkprogramma NME Heemskerk 2017 Belang van natuur en milieueducatie Natuur- en Milieu Educatie (NME) heeft als doel om mensen kennis bij te brengen over natuur, milieu en duurzaamheid. Uitgangspunt is

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Bijlage bij overleg UNO 11 februari 2014: Plannen 2014

Bijlage bij overleg UNO 11 februari 2014: Plannen 2014 Bijlage bij overleg UNO 11 februari 2014: Plannen 2014 HDSR / Marjan Blom Voor aanbod nieuwe site: http://www.hdsr.nl/werk/leren-water/ Wat betreft 2014: zonder compleet te willen zijn noem ik: - samenwerking

Nadere informatie

Stichting De Ulebelt,

Stichting De Ulebelt, Stichting De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieueducatie en kinderboerderij meerjarig beleidsplan 2008-2012 1.Inleiding Doel van dit meerjarenbeleidsplan is om de koers van Stichting De Ulebelt, centrum

Nadere informatie

000495565 Zaaknummer: OLOGWB34. Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie Dunamis voor duurzaamheidsprojecten op scholen

000495565 Zaaknummer: OLOGWB34. Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie Dunamis voor duurzaamheidsprojecten op scholen Collegevoorstel Inleiding Stichting Scala (Dunamis) heeft de gemeente Heusden verzocht om een bijdrage voor het uitvoeren van projecten op het gebied van duurzaamheid en natuur- en milieu-educatie op de

Nadere informatie

Herijking Natuur en milieu educatie Tiel

Herijking Natuur en milieu educatie Tiel Herijking Natuur en milieu educatie Tiel gemeente T i e l Samenvatting Klimaatverandering, energiebesparing, natuurbehoud en waterberging. Voor deze en andere actuele vraagstukken volstaan technische

Nadere informatie

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht gemnr gemeente Landbouw, denijverheid Bouw Handel Vervoer, opslahoreca 0307 AMERSFOORT 197 4.457 3.715 14.731 3.283 2.631 0308 BAARN 65 528 527 2.048 188 630 0312 BUNNIK 287 623 996 1.021 90 282 0313 BUNSCHOTEN

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Het IVN lidmaatschap van de VNMW. Wat doen we er mee, wat kost het en wat levert het op. Plus een voorstel ter verbetering.

Het IVN lidmaatschap van de VNMW. Wat doen we er mee, wat kost het en wat levert het op. Plus een voorstel ter verbetering. Het IVN lidmaatschap van de VNMW Wat doen we er mee, wat kost het en wat levert het op. Plus een voorstel ter verbetering. Info voor onze nieuwste leden De VNMW werd in 1990 opgericht als paraplu vereniging

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Gevraagd besluit De gemeenteraad van Molenwaard besluit: 1. tot scenario 1 waarbij de bibliotheekvestigingen in Bleskensgraaf,

Nadere informatie

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Omgevingswet 2018? De overheid wil regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen Doel: makkelijker maken om bouwprojecten te starten

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Leerdoelen en kerndoelen

Leerdoelen en kerndoelen Leerdoelen en kerndoelen De leerdoelen in de leerlijn vallen in het leerdomein Oriëntatie op jezelf en de wereld. Naast de gebruikelijke natuur en milieukerndoelen (kerndoelen 39, 40 en 41) zijn ook de

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Aanbod NME voorjaar 2014

Aanbod NME voorjaar 2014 Aanbod NME voorjaar 2014 Natuur- en milieueducatie (NME) Heemtuin Muntendam biedt een aanvulling op het reguliere schoolprogramma. We richten ons in de lessen vooral op zaken die in de klas minder snel

Nadere informatie

Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen 1.

Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen 1. Duurzaamheidsbeleid De bijzondere locatie van Buitenkans Kinderopvang bij het stadslandbouwproject biedt een uitstekende basis voor duurzame kinderopvang. Natuur, ons voedselketen en respect voor mens

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Jaarprogramma Natuur, milieu, duurzaamheid schooljaar 2015/2016

Jaarprogramma Natuur, milieu, duurzaamheid schooljaar 2015/2016 Jaarprogramma Natuur, milieu, duurzaamheid schooljaar 2015/2016 Gemeente Delft in samenwerking met Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver Duurzaamheids centrum De Papaver Natuur- en milieucentrum De

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT

SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT INTENTIEVERKLARING SNEL INTERNET BUITENGEBIED PROVINCIE UTRECHT DOELSTELLING: De Provincie Utrecht, Gebiedsraad O-gen, Gebiedscommissie Utrecht-West en de Utrechtse gemeenten willen snel internet (breedband)

Nadere informatie

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC)

Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) 2009D30612 31 973 Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d... Binnen de vaste

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht IVVU bijeenkomst 3 maart 2015 WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht Caroline Mulderij, Albert Taaij, Ilse Zuurhout, Anne-Marie Schoonhoven, Marloes Kemper 1 De weg naar duurzaam onderscheid in zorginkoop 2

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

De gewenste transitie in de zorg

De gewenste transitie in de zorg Voorwoord Dit visiedocument is opgesteld door de verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum Programma / Programmanummer Milieu / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Provincie kiest voor natuur,

Provincie kiest voor natuur, Noordstra, lepie Van: Verzonden: Onderwerp: IVN Gelderland [gelderland ivn.nl] woensdag 12september2012 13:54 IVN-nieuws no. 8-2012 Inshtuut voor natuur educ,tie & duurzairnheid IVN Gelderland 12109 In

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Beleidskader voor algemene muzikale vorming. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Beleidskader voor algemene muzikale vorming. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader voor algemene muzikale vorming Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Centrum voor natuur- en milieueducatie De Rollen leren over duurzaamheid

Centrum voor natuur- en milieueducatie De Rollen leren over duurzaamheid Centrum voor natuur- en milieueducatie, rondom natuur en milieu voor jong en oud. De leeractiviteiten zijn gericht op meer kennis, interesse en respect voor de eigen leefomgeving. Dat leidt tot meer betrokkenheid

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 datum: 4 juni 2012 Gegevens vereniging: Vereniging Boerderij in de kijker Contactadres vereniging: Annie van de Arend, Demmeriksekade 17,

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 15. Renswoude, 16 juni 2015.

Agendapuntnr.: 15. Renswoude, 16 juni 2015. Agendapuntnr.: 15 Nr.: 145705 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: Uitbesteding uitvoering gemeentelijke heffingen en WOZ proces. Versterking informatie en controlfunctie afdeling Financiën. Renswoude,

Nadere informatie

Alle Kinderboerderijen Duurzaam

Alle Kinderboerderijen Duurzaam Alle Kinderboerderijen Duurzaam Campagne samen met GDO = Gemeente voor duurzame Ontwikkeling club met wethouders Duurzaamheid, doel : GDO is een bestuurlijk netwerk dat zich inzet om vooral burgers te

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting Denekamp

Onderwijshuisvesting Denekamp Onderwijshuisvesting Denekamp Projectgroep Onderwijshuisvesting Denekamp VERSIE 01062017 DEF Inleiding Op 29 november 2011 heeft de gemeenteraad het rapport Samen Scholen 2030 vastgesteld. In dit rapport

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Al het natuur- en milieuaanbod in Holland Rijnland onder één dak. Samen Duurzaam wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten in Holland Rijnland.

Al het natuur- en milieuaanbod in Holland Rijnland onder één dak. Samen Duurzaam wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten in Holland Rijnland. 13 mei 2015 nummer 2/2015 Al het natuur- en milieuaanbod in Holland Rijnland onder één dak. Samen Duurzaam wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten in Holland Rijnland. Bijen special Dit keer staat de

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

It s time for us to do something about the health of our nation

It s time for us to do something about the health of our nation It s time for us to do something about the health of our nation april 2013 Aanleiding We maken ons zorgen over de verslechterende gezondheid van onze jeugd Percentage overgewicht jongeren blijft stijgen

Nadere informatie

Mogelijkheden voor compostvaten/regentonnen in Woensdrecht

Mogelijkheden voor compostvaten/regentonnen in Woensdrecht Mogelijkheden voor compostvaten/regentonnen in Woensdrecht 1 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 compostvaten en/of regentonnen tegen gereduceerd tarief?... 4 Actie regenton 2001... 5 Kippen... 5 Financiën...

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter. Correspondentie adres: Haarweg 11 3959 AM Overberg Tel: 0343-481661 www.overberg.nu infovob@overberg.nu Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

In actie voor duurzaamheid!

In actie voor duurzaamheid! In actie voor duurzaamheid! Ontwerp Actieplan Duurzaamheid Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 5 februari 2008 1 Inleiding Duurzaamheid: een verantwoordelijkheid van iedereen Duurzaamheid

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA,

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA, van de fracties van en de, Onderwerp: bezuinigingen op de griffie en de rekenkamercommissie De griffie de enige ambtelijke ondersteuning is die de gemeenteraad in Veenendaal heeft De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Projectnota UNA-gelden

Projectnota UNA-gelden Projectnota UNA-gelden Project: Volksuniversiteit/Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum Projectplan: Stichting Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum Totale projectkosten: 400.000,-- Maximale bijdrage UNA-gelden:

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

samenwerking Gooise Meren - Weesp?

samenwerking Gooise Meren - Weesp? Wat vinden inwoners van de samenwerking Gooise Meren - Weesp? Verslag inwonersbijeenkomst 13 september Bussum, 15 september 2017 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inwoners van Gooise Meren over de samenwerking

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Wij zetten onze bijdrage aan een duurzamer Leusden graag op een rij:

Wij zetten onze bijdrage aan een duurzamer Leusden graag op een rij: Terugblik 2015 Het eerste jaar van De Groene Belevenis lijkt voorbijgevlogen. Wat is er veel gebeurd afgelopen jaar Wat zijn we blij met onze naam die goed past bij wie we zijn en de vrijheid tot ondernemen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Uw omgevingsdienst regio Utrecht

Uw omgevingsdienst regio Utrecht Uw omgevingsdienst regio Utrecht Raadsavond 6 april 2017 Jacco Post Directeur ODRU Arno Klarenbeek Regievoerder gemeente Zeist Mark Boerman Accountmanager ODRU Programma ODRU uitgenodigd door Zeist over

Nadere informatie

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken:

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN

GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN ROUTE 15 km 20 17 De Groene Loper verbindt groene initiatieven, zo ook in het Vechtdal. Ontdek in Ommen een aantal plekken waar gezamenlijk is gewerkt aan het vergroten van

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

UTRECHT AAN ZEE: Hoe houd jij droge voeten? Docentenhandleiding

UTRECHT AAN ZEE: Hoe houd jij droge voeten? Docentenhandleiding UTRECHT AAN ZEE: Hoe houd jij droge voeten? Docentenhandleiding DOCENTENHANDLEIDING UTRECHT AAN ZEE: HOE HOUD JIJ DROGE VOETEN? 2 April 2011 Utrecht aan Zee: hoe houd jij droge voeten? is ontwikkeld door

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 10 oktober 2006 Nummer PS : PS2006WEM10 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie :WEM/BEM Registratienummer : 2006WEM004017i Portefeuillehouder : Binnekamp Titel : Eindrapportage

Nadere informatie