Verkenning Kunstijsbaan. Ondernemingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkenning Kunstijsbaan. Ondernemingsplan"

Transcriptie

1 Verkenning Kunstijsbaan Ondernemingsplan Eemland/Amersfoort Accountants en adviseurs voor het midden- en kleinbedrijf Postbus 131, 3930 EC, Woudenberg Tel: Stichting Kunstijsbaan Eemland e.o. Venestraat 58, 3861 BZ Nijkerk

2 Verkenning Ondernemingsplan Kunstijsbaan Eemland/Amersfoort Onderzoek en rapportage: Van der Worp Advies Groep, Woudenberg. Website: Tel Amersfoort, Januari

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 De aanleiding. 1.2 Het doel. Hoofdstuk 2: Start activiteiten 2.1 Het verzamelen gegevens 2.2 Overleg met mogelijke partners Hoofdstuk 3: Investeringen en exploitatie. 3.1 Investeringen. 3.2 Exploitatie. Hoofdstuk 4: Dekkingsplan Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen Bijlage : Programma van Eisen. [PvE] Stichting Kunstijsbaan Eemland [SKE]. Van der Worp Advies Groep, Postbus 131, 3930 EC Woudenberg. Website: Tel. nr

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De aanleiding. Het bestuur van de Stichting Kunstijsbaan Eemland [verder te noemen de SKE] realiseert zich dat de voortgang in de plannen om te komen tot een kunstijsbaan momenteel in een cruciaal stadium verkeerd. --- De gemeenteraad heeft uitgesproken voorstander te zijn van de bouw van een kunstijsbaan in Vathorst in combinatie met een zwembad en heeft daarvoor inmiddels 3 miljoen euro gereserveerd. De besluitvorming is vooralsnog uitgesteld. Het College heeft in november 2008 voorgesteld op basis van het beschikbare budget te kiezen voor een onoverdekte kunstijsbaan. De Gemeenteraad heeft dit voorstel besproken en het College opgedragen te komen met een concreet bedrijfsplan voor verschillende situaties waaronder een overdekte kunstijsbaan. Ten behoeve van deze besluitvorming is het van belang dat de gemeenteraad goed inzicht krijgt in de investerings- en exploitatiekosten. --- De Provincie Utrecht schrijft in haar brief aan het College van Burgemeester en wethouders van Amersfoort het volgende: Wij zijn wel van mening dat een nieuwe kunstijsbaan een bovenregionaal belang dient. Dat betekent dat wij het project willen steunen door het verlenen van subsidies. We hebben echter geconcludeerd dat de huidige plannen voor de kunstijsbaan te weinig concreet zijn om nu al te kunnen toetsen aan de bestaande subsidieregelingen. Een verkenning heeft opgeleverd dat het totaalbedrag aan subsidies voor de ijsbaan maximaal 1,3 mln bedraagt. Op grond hiervan heeft de SKE gekozen voor het in eigen beheer opstellen van een verkenning om te komen tot een ondernemingsplan voor de bouw van een zwembad in combinatie met een kunstijsbaan. Het is verheugend om te kunnen vaststellen dat er een combinatie zwembad ijsbaan in Eemland komt. De slogan is in één keer goed, dus tenminste een half-overdekte kunstijsbaan. Een onoverdekte ijsbaan is moeilijk te exploiteren en energie verslindend. Met deze verkenning wordt de visie op het bedrijfsplan gegeven en wordt aangetoond dat de combinatie zwembad overdekte kunstijsbaan met een gezamenlijke inspanning voor het grijpen is. 1.2 Het doel. De bedoeling van het opstellen van een verkenning om te komen tot een ondernemingsplan is een actueel en goed beeld te geven van de investerings- en exploitatiekosten van een kunstijsbaan zodat: a. Subsidieverleners onderbouwd en concreet kunnen zien welk plan er komt en welke subsidies er nodig zijn om de bouw van een kunstijsbaan mogelijk te maken. b. De gemeenteraad van Amersfoort in de 1e helft van 2009 een weloverwogen besluit kan nemen over de bouw van een kunstijsbaan in Amersfoort. c. Mogelijke ondernemers te interesseren voor dit project. Ook hier is dus sterk behoefte aan een plan met een goede begroting van de investerings- en exploitatiekosten. 1 Raadsinformatiebrief NR 136 van 4 november Brief van Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht van 10 oktober

5 Hoofdstuk 2 Start activiteiten 2.1 Het verzamelen van gegevens. De door Hopman-Andres Consultants B.V. [verder te noemen Hopman] uitgebrachte rapporten. A. Het Draagvlakonderzoek Kunstijsbaan Eemland van 30 november Kernpunten: --- er is duidelijk behoefte aan een kunstijsbaan. --- clustervorming met het zwembad levert grote voordelen op met betrekking tot de investeringen en op de exploitatiekosten. Ook zijn er aanzienlijke milieu voordelen. --- een volledig overdekte kunstijsbaan geeft de beste gebruiksmogelijkheden en exploitatie. Een klein positief saldo. Zie hoofdstuk 5 ad 5.3.2]. Er wordt op hoofdlijnen ingegaan op de investeringskosten en de exploitatiekenmerken. De bezoekersaantallen zijn vastgesteld op een minimale positie. Opmerking. Het rapport gaat uit van bezoekers. Voorzichtig begroot. Er wordt geen rekening gehouden met de autonome groei maar ook niet met het effect van de stelling: het aanbod bepaalt de vraag. Op grond van latere gegevens lijkt een bezoekersaantal van zeer kansrijk. B. Kosten voor Kunstijs t.b.v. de KNSB d.d. maart Kernpunt: Geeft antwoord op de vraag: Wat zijn de kosten voor de realisatie en exploitatie van verschillende kunstijsbanen en welke actuele trend en ontwikkelingen kunnen hierop van invloed zijn. C. Ruimte voor Kunstijs t.b.v de KNSB d.d. maart Kernpunten: --- De latente behoefte aan kunstijsbanen in Nederland biedt voldoende draagvlak voor o.a. twee nieuwe kunstijsbanen van 400 meter. Eén in Rotterdam en één in Amersfoort. --- Eén van de uitgangspunten is dat met name in regio s met een grote bevolkingsdichtheid het aanbod de vraag bepaalt. D. Onderzoek Concurrentiekracht Kunstijsbaan Eemland d.d. 8 juni 2008 in opdracht van de Gemeente Amersfoort. Kernpunt: Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende latente behoefte aanwezig is in het verzorgingsgebied van de Vechtse Banen in Utrecht om het beperkte verloop naar een nieuwe kunstijsbaan in Amersfoort op te vangen. De hierboven genoemde rapporten zijn alle vier gemaakt voor een bepaald doel. Mede daardoor zitten er verschillen in de uitkomsten van de onderzoeken. Het Draagvlakonderzoek Kunstijsbaan Eemland komt nog het meest in de buurt om als basis te nemen voor de berekeningen in deze verkenning. Zij het dat het rapport al weer 3 jaar oud is met alle gevolgen van dien. Om het plan van aanpak verder uit te kunnen werken en tot een goed en onderbouwd ondernemingsplan te kunnen komen zal er nader onderzoek gedaan moeten worden. De berekeningen zullen specifiek moeten gelden voor de kunstijsbaan in Amersfoort. Uitgevoerd door een bureau met specifieke kennis van kunstijsbanen die geclusterd zijn gebouwd aan een zwembad. 5

6 Hoofdstuk Overleg met mogelijke partners. Gesprek met Joop van Scherpenzeel van Hopman-Andres Consultants BV: De door Hopman uitgebrachte rapporten zijn gemaakt in opdracht van 3 opdrachtgevers. Dit heeft er toe geleid dat de aspecten als investeringen, exploitaties en bezoekersaantallen vanuit diverse hoeken zijn benaderd en belicht. Daardoor konden soms verschillen ontstaan. Hierdoor werd de bruikbaarheid voor deze verkenning geminimaliseerd. Conclusie. Op grond van de bestudering van de rapporten van Hopman en de twee hier boven genoemde gesprekken is de conclusie dat het Rapport Draagvlakonderzoek tot leidraad zal moeten dienen. Het rapport heeft de afgelopen jaren de toets der kritiek doorstaan. Bespreking met Optisport Exploitaties B.V. te Gorinchem. De volgende punten kwamen aan de orde: --- Optisport is bereid om [voorlopig] op afstand te adviseren. --- Kunstijsbanen kunnen commercieel worden geëxploiteerd mits de grond om niet wordt verkregen en er geen kapitaalslasten zijn. Zij noemde de kunstijsbanen in Hoorn en Breda. --- Optisport komt pas in beeld wanneer er een uitgewerkt plan ligt inclusief de financiering. --- Optisport kan de namen en de adressen geven van de bureaus die expertise hebben in het maken van de investering- en exploitatie plannen van kunstijsbanen die samen met een zwembad worden gebouwd. --- Wanneer financiering in de vorm van vreemd vermogen nodig is dan wordt de Bank van Nederlandse Gemeenten [BNG] aanbevolen. Men hanteert een lage rente terwijl ook de garantiestelling in samenwerking met de gemeente Amersfoort geregeld kan worden. 6

7 Hoofdstuk 3 Investeringen en explotatie Een [volledig] overdekte kunstijsbaan. 3.1 Investeringen. Wij gaan hier uit van de variant semi- overdekt omdat: - Hiermee een optimaal recreatief gebruik mogelijk is. - Een goede ijskwaliteit mogelijk is voor wedstrijdtrainingen en regionale wedstrijden alsmede landelijke marathons. - Deze variant kosten optimaal is voor wat betreft investeringen en exploitatie. De recente aanbesteding en realisatie van de nieuwe ijsbaan Twente leert dat een volledige overdekte ijsbaan ook kostenoptimaal kan zijn. Dit zou in een later stadium ook voor Amersfoort in beeld kunnen komen. Hiervan vooralsnog niet van uitgaan. Uitgangspunten: --- De semi overdekte kunstijsbaan van Hoorn in de provincie Noord Holland. De SKE heeft inmiddels een eerste stap gezet tot het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Het opstellen van een PvE ten behoeve van het maken van een eerste ontwerp lijkt de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst van de Gemeente Amersfoort of een eventuele projectontwikkelaar. Het is goed dat vanuit de Eemlandse ijsverenigingen de wensen van de gebruikers in beeld worden gebracht. Zie bijlage De 400 meter [semi] overdekte kunstijsbaan waarbij het middenterrein wordt aangewezen voor een 30 x 60 ijsbaan. --- De bouwkosten gelden voor de ijsbaan, het middenterrein, het gebouw, de bouwkosten, de interne infrastructuur, koeltechniek en luchtbehandeling en de [gedeeltelijke] overkapping. --- De grondkosten, externe infrastructurele kosten, aansluitkosten, en de omzetbelasting [BTW] buiten beschouwing laten. --- Met betrekking tot de grond wordt er in deze verkenning van uitgegaan dat de Gemeente Amersfoort c.q. de OBV [Onroerendgoed Bedrijf Vathorst B.V.] deze om niet ter beschikking stelt. Dit gebeurt eveneens voor de grond voor o.a. de voetbal- en hockeyvelden alsmede voor de tennisbanen en het zwembad. Een kunstijsbaan heeft eveneens een publieke functie. Er is circa 2 ha grond benodigd. De kosten voor de grond dienen te worden betaald uit de gereserveerde gelden voor publieke voorzieningen. --- Kosten ontsluiting en parkeren. Uitgegaan wordt van kostendekkende parkeertarieven. Betalen voor een parkeerple Uitgegaan wordt van kostendekkende parkeertarieven. Betalen voor een parkeerplek behoort heden ten dage tot de standaard kosten van elke automobilist. Ook voor het grote zwembad aan de Hogeweg wordt uitgegaan van kostendekkende tarieven. De Vechtsebanen in Utrecht heeft een gebouwde parkeervoorziening gerealiseerd en hanteert daarvoor een tarief van 1,-- per uur. Dit wordt als niet onredelijk ervaren. Vooralsnog worden deze uitgangspunten ook voor de accommodatie in Vathorst gehanteerd. k behoort heden ten dage tot de standaard kosten van elke automobilist. Ook voor het grote zwembad aan de Hogeweg wordt uitgegaan van kostendekkende tarieven. De Vechtsebanen in Utrecht heeft een gebouwde parkeervoorziening gerealiseerd en hanteert daarvoor een tarief van 1,-- per uur. Dit wordt als niet onredelijk ervaren. Vooralsnog worden deze uitgangspunten ook voor de accommodatie in Vathorst gehanteerd. Om het investeringsbedrag vast te stellen moet worden uitgegaan van de kunstijsbanen van Hoorn, Enschede en uit het rapport Draagvlakonderzoek van Hopman. 7

8 De aanneemsom voor de ijsbaan in Hoorn bedroeg uit Enschede [geheel overdekt] in Hopman komt voor een semi- overdekte baan op ,--. Eveneens uit 2005 en voorzichtig begroot. [1] Vanuit 2005 dienen de bedragen eigenlijk geïndexeerd te worden. Maar aangezien de druk op de bouwprijzen in alle hevigheid is losgebarsten [recessie] kunnen deze twee facetten tegen elkaar worden weg geschrapt. Investering te begroten op Af: voordeel clustering zwembad [2] De netto investering ijsbaan wordt Af: Subsidie Gemeente Amersfoort Af: Verkenning Subsidie Provincie Utrecht [3] Nog te financieren Het voordeel in de exploitatie met betrekking tot de bouw in combinatie met het zwembad bedraagt ,--. [2] Dit voordeel kan geheel worden toegerekend aan de kunstijsbaan omdat de stichtings- en exploitatiekosten van het zwembad in zijn geheel reeds beschikbaar zijn. Dit bedrag is aan te wenden om de aflossing en rente [in annuïteit] te betalen voor aan te trekken vreemd vermogen van Looptijd 25 jaar, rente 4%. De Gemeente Amersfoort heeft een financierings overeenkomst met de Bank van Nederlandse Gemeenten [de BNG] met een rentepercentage van 3 ½%. [4] Aangezien er tevens een garantiestelling nodig zal zijn is een rentepercentage van 4% op zijn plaats. Conclusie. Er zal nog een aanvullende dekking nodig zijn van ,--. Zie hiervoor het Dekkingsplan in Hoofdstuk Exploitatie. Uit de rapporten van Hopman kan worden geconcludeerd dat de exploitatie budgettair neutraal gevoerd kan worden. Vaststaat dat Hopman voorzichtig heeft begroot zodat aannemelijk is dat een overschot gerealiseerd zal kunnen worden. Uitgangspunten zijn dat er geen kapitaalslasten zullen zijn en dat de grond om niet zal worden verkregen. Private partijen staan in de rij om de exploitatie op commerciële basis te exploiteren. Zo is het beheer van de kunstijsbanen in Hoorn en Breda in beheer bij Optisport Exploitaties BV. Het bedrijf is lovend over het exploiteren van kunstijsbanen in Nederland. Ook Enschedé heeft al direct een succesvol eerste jaar laten zien. Niets staat een gunstige exploitatie in de weg zodat een fiat tot de bouw gegeven kan worden mits voor de investeringskosten dekking is gevonden. 3 Uit: Draagvlakonderzoek van 30 november 2005 [1] Bron: Rapport Draagvlakonderzoek Hopman. Hoofdstuk 5: Investeringen en exploitatie. [2] Bron: Rapport Draagvlakonderzoek Hopman. Hoofdstuk 7: Clustering ijsbaan en zwembad. [3] Bron: Brief van 10 oktober 2008 van de Provincie Utrecht aan het College van B&W van Amersfoort. [4] Bron: Zie ondermeer het Treasury Statuut 2005 van de Gemeente Amersfoort. 8

9 Hoofdstuk 4 Dekkingsplan In Hoofdstuk 3, Investeringen en exploitatie, is vastgesteld dat er nog een externe financiering nodig zal zijn van 1,6 miljoen dan wel tot dekking van de jaarlasten van deze investering ad circa ,--. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar: Extra investeringssubsidie van de Provincie Utrecht. Het College van Gedeputeerde Staten noemt in haar brief van 10 oktober 2008 een mogelijke subsidie van 1,3 mln. Daarnaast stelt zij in deze brief : We hebben echter geconcludeerd dat de huidige plannen voor de kunstijsbaan te weinig concreet zijn om nu al te kunnen toetsen aan de bestaande subsidieregelingen. Aansluiting bij bestaande subsidies is te vinden op het vlak van economie, cultuur en duurzaamheid. De overkapping van de kunstijsbaan past geheel in het duurzaamheid streven van de provincie. Wanneer het Ondernemingsplan uitgewerkt zal zijn dan zijn hier zeker aanvullende mogelijkheden. Bij de realisatie zou rekening gehouden kunnen worden voor huurcontracten voor b.v. fitness bedrijven en andere bedrijven die verwant zijn aan schaatsen, gezondheid, recreatie, welness etc. Bij de bouw van de kunstijsbanen wordt vaak een beroep gedaan op de bevolking. Denk daarbij aan een inzamelingsactie, obligatie lening met vrij kaartjes als tegenprestatie en andere creatieve oplossingen. Bijdragen van woningbouwverenigingen zijn niet onrealistisch door de aanvulling op het woonklimaat. Investeringssubsidie van de Provincie Gelderland. De provincie Gelderland werkt momenteel aan een actief accommodatie beleid. Veel schaatsliefhebbers uit de Gelderse Vallei en de Noord Veluwe, van Ede t/m Harderwijk, zullen blijkens het voornoemd draagvlakonderzoek gebruik gaan maken van de kunstijsbaan in Amersfoort. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd om het Provincie bestuur te verzoeken om eveneens een subsidie te verstrekken ter grootte van de helft van die van de Provincie Utrecht. Private sector. Bij de realisatie en exploitatie van de kunstijsbaan kunnen sponsoren uit het bedrijfsleven gezocht worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een sponsorcontract waarbij de investeringssubsidie een tegenprestatie vormt voor het z.g. sponsorpakket. Te denken valt aan: sponsoravonden voor medewerkers, een businessclub, borden of naamplaten en andere vormen van erkenning. 9

10 Subsidies. Er zijn verschillende regelingen en subsidies die een drukkende werking hebben op de investeringen en de exploitatie. De Nederlandse Overheid: voorbeelden: De Energie-investeringsaftrek [EIA]. De aftrek is minimaal 40% van de [energie]investeringen. De regeling Vrije Afschrijving Milieu investeringen [VAMIL]. De Energie Investeringsaftrek Non Profit [EINP], een eenmalige investeringssubsidie welke 14-18% bedraagt van de [energie] investeringskosten. NOC/NSF. Europese subsidies. Mogelijkheden op het gebied van innovatie en energiebesparende maatregelen. Het terrein is erg breed en het verdient daarom de aandacht van een professional die op dit terrein zijn/haar sporen heeft verdiend. Bijdragen gemeenten in het voedingsgebied Kunstijsbaan Amersfoort. Schaatsliefhebbers uit de buurgemeenten zullen in dezelfde mate profiteren van de nieuw aan te leggen kunstijsbaan als de inwoners van Amersfoort. De bestuurders van deze gemeenten zullen daarom uiteindelijk bereid moeten zijn om een bijdrage te leveren. Zie de voorbeelden in West Friesland [Hoorn] en Twente [Enschedé]. Van gemeenten binnen een straal van < 10 km wordt een bijdrage gevraagd van 5,-- per inwoner en tussen de 10 en 15 km 2,50 per inwoner. In Amersfoort is grote behoefte aan een hal voor culturele sportieve en recreatieve evenementen. Ook is deze hal zomers geschikt voor commerciële activiteiten zoals tentoonstellingen en veilingen. Jaarhuur exploitant. De verhuur van de ijsbaan in Hoorn aan de exploitant levert een huur op van ,-- per jaar met een looptijd van 10 jaar. Daarna volgt er een nieuwe aanbesteding. In Hoorn is dit bedrag voorzichtigheidshalve gekapitaliseerd op ,--. [BAM]. De Gemeente Enschede ontvangt van de exploitant op jaarbasis ,-- aan huur. Hierop moeten nog wel vaste lasten, verbonden aan het eigendom, in mindering worden gebracht. Er resteert dan een positief bedrag dat gekapitaliseerd kan worden en ingezet voor de financiering van de investeringen. De wijze van aanbesteding blijkt ook van groot belang te zijn op zowel het investeringsbedrag als de exploitatie. DBOM, Design-Build-Operate en Maintain heeft de voorkeur. In Enschedé is een contractperiode van 20 jaar een stimulans geweest tot een verassend goede baan alsmede een goed contract voor de gemeente. Medegebruik. De Kunstijsbaan dient een multifunctioneel karakter te krijgen zodat in de zomermaanden gebruik door derden mogelijk is. 10

11 Hoofdstuk 5 Samenvating, slotconclusie en aanbeveling Samenvatting. In de voorgaande hoofdstukken is inzicht geboden in de benodigde investeringen en de resultaten in de exploitatie voor een [semi] overdekte kunstijsbaan in Amersfoort/Eemland. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven dat, na verwerking van de voordelen door gezamenlijke bouw met het zwembad, er nog een tekort is van ,-- aan investeringen dan wel een exploitatietekort van circa ,-- per jaar. Het dekkingsplan in Hoofdstuk 4 laat zien dat er volop mogelijkheden zijn om het tekort aan te zuiveren. In Hoofdstuk 3 komt naar voren dat op de exploitatie een voordelig resultaat kan worden geboekt mits: --- er geen kapitaalslasten zijn. --- de grond om niet van de Gemeente Amersfoort/ OBV kan worden verkregen. --- gebouwd wordt in combinatie met het zwembad. --- er kostendekkende parkeertarieven gehanteerd worden. Slotconclusie. De mogelijkheden om tot de bouw en een gunstige exploitatie van een semi- overdekte kunstijs-baan in Amersfoort te komen liggen voor het grijpen. Er zijn voldoende mogelijkheden om de resterende investering van 1,6 miljoen dan wel de benodigde dekkingsmiddelen ad ,-- per jaar op tafel te krijgen. Aanbeveling. Onderbouw dit met een ondernemingsplan dat is toegespitst op de bouw in combinatie met een zwembad in de specifieke situatie van Amersfoort. Zoek op basis daarvan naar concrete afspraken met andere betrokken partijen. 11

12 Bijlage 1 Programma van Eisen zoals opgesteld door de SKE 1. Inleiding Deze eerste aanzet tot het programma van eisen is een eerste stap tot het opstellen van een volledig programma van eisen. Het opstellen van een PvE ten behoeve van het maken van een eerste ontwerp lijkt de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst (gemeente Amersfoort) of een eventuele projectontwikkelaar (bijvoorbeeld A-one). In beide gevallen is het goed dat de vanuit de Eemlandse ijsverenigingen (verenigd in de SKE) de wensen vanuit de gebruikers in beeld worden gebracht. Deze memo is een eerste aanzet tot het in beeld brengen van de wensen en eisen vanuit het langebaan schaatsen. Dit document zal in de loop van de planvorming worden uitgebreid en aangepast. In de planontwikkeling moet (helaas) vaak vanuit financiële overwegingen water bij de wijn worden gedaan. In dit document worden de eisen en wensen ten aanzien van de kwaliteit (en functionaliteit) van de ijsbaan op een rijtje gezet en daarmee kan het planontwikkelingsproces worden getoetst op de oorspronkelijke kwaliteitseisen. Vertrekpunt is PvE Blauwe Berg te Hoorn (dd. 10 november 2003) 2. Gebruikseisen Het gebouw dient gedeeltelijk overkapt te zijn en dient de volgende ijsbanen te bevatten: een 400 meter wedstrijdbaan een 30x60 meter recreatiebaan (t.b.v. o.a. kunstschaatsen, ijshockey, ijsdansen, disco) optioneel: een 300 meter recreatiebaan direct binnen de 400 meter baan Ook de 30x60 baan dient voorzien te zijn van een overkapping (vgl. Hoorn). Tevens kan de inpassing van een verenigingsruimte (clubhuis voor de SKE-verenigingen) en een eventuele vergaderruimte als optie worden meegenomen. De totale netto vloeroppervlakte van het complex bedraagt m2. Het bruto vloeroppervlak van het totale bouwterrein bedraagt m2. Recreatie De 400 meter ijsbaan en de 30 x 60 meter ijsbaan zullen beiden gebruikt gaan worden voor recreatief schaatsen. Wedstrijdsport De 400 meter ijsbaan gaat gebruikt worden voor regionale langebaan en marathon wedstrijden/ trainingen van het gewest Noord-Holland Utrecht en dient te voldoen aan de eisen die de KNSB daaraan stelt. De 30 x 60 meter baan gaat gebruikt worden als trainingsbaan voor o.a. kunstrijden, ijshockey en schoonrijden. Gegeven de wens om het zicht over de 400 en 300 meter baan maximaal te benutten moet worden bekeken in hoeverre de vloer van de ijshockeybaan 1 meter onder maaiveld niveau kan worden gebracht. Tevens is voor deze baan afgewogen of er een alternatief voor echt ijs te vinden is. Vooralsnog is onze conclusie dat de alternatieven die op dit moment in Nederland worden aangeboden nog onvoldoende kwaliteit hebben voor een kunstijsbaan. Voor krabbelbaantjes is kunststof wel een tijdelijk maar nog onvolwaardig alternatief voor echt ijs. Daarnaast dienen de benodigde nevenruimten te worden opgenomen, waaronder de kleedruimten, juryruimten, stalling ijsschaafmachines, sneeuwberging en horecaruimten. Verhuurbare units, voor bijvoorbeeld schaatsverhuuur en schaatsen slijpen of winkel worden opgenomen indien dit economisch voordeliger is. 4 Of met andere woorden semi-overdekt; 5 Grote voordeel is dat recreanten ten alle tijden terecht kunnen en de capaciteit wordt vergroot: 6 Bron: A-One september 2006, vgl. Hoorn: m2; 7 Bron: A-One september 2006,vgl. Hoorn m2. 12

13 Verwacht bezoekersaantal: Het verwachte bezoekersaantal ligt tussen de en bezoekers per jaar. Vereiste KNSB-status: Een A- of B status van de KNSB is niet vereist. C-status is voldoende en betekent geschikt voor het houden van nationale wedstrijden. 3. Koppeling aan zwembad Door het clusteren van een ijsbaan aan een zwembad in één accommodatie kunnen synergetischeen schaalgrootte voordelen worden behaald. Deze voordelen liggen in de sfeer van besparen op de inzet van de personele capaciteit en het energieverbruik (warmtewisseling). Het is onze ambitie om op het gebied van warmtewisseling een voorbeeld functie te vervullen. Daarmee wordt het milieu minder belast en kunnen innovaties worden gerealiseerd (mogelijk i.s.m. Nuon, Essent, SenterNOVEM). Een opstapstrook ter hoogte van de kleedkamers en banken waar de schaatsen worden ondergebonden. Voordeel is de doorstroming op de reguliere stroken en een strook waar veilig kan worden ingevoegd. De ervaring in Deventer leert dat de ijsbaan vaker dan verwacht wordt afgehuurd door bedrijven. Deze bedrijven willen naast het schaatsen nog een ruimte gebruiken voor vergaderingen/ workshops/receptie etc. Wellicht kunnen deze faciliteiten worden gecombineerd met verenigingsruimten (vergaderruimte, kantine). Opgesteld door de SKE Versie 2, september Wensen vanuit de SKE op basis van excursies naar bestaande ijsbanen: Daglicht toetreding door de zijwanden maximaal benutten (vgl. glaswanden in Utrecht); Zicht over de totale baan i.v.m. behoefte aan overzicht; Aanhouden van de eisen die de omroepen stellen aan tv uitzendingen i.v.m. de mogelijkheid om nationale marathon wedstrijden op tv te krijgen (vgl. SBS 6). Aandacht voor geluidsisolatie rondom de ijsbaan met als doel om geluidsweerkaatsing (vgl. Hoorn) zoveel mogelijk te beperken. Ten aanzien van de gewenste ruimten is er behoefte aan een kantine, vergaderruimte, baancommissieruimte en een ruimte onder de jurykamer (vgl. Utrecht). 8 Bron: Draagvlakonderzoek Kunstijsbaan Eemland, november 2005; 9 A-status betekent internationale wedstrijden (Thialf: EK en WK), B-status betekent geschikt voor World Cup wedstrijden. 10 De A, B en C-status worden met ingang van 2004 gecategoriseerd met respectievelijk I, II en III. 13

18 MEI Gemeente Sluis NR. Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus AA Oostburg. Aardenburg, 15 mei 2011.

18 MEI Gemeente Sluis NR. Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus AA Oostburg. Aardenburg, 15 mei 2011. NR. Gemeente Sluis Ingekomen 18 MEI 2011 Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus 27. 4500 AA Oostburg. Betreft: Stadhuis Multifunctioneel Cultureel centrum Aardenburg. Aardenburg,

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

De NV DOS heeft de visies, inclusief meerjarenbegroting aangeleverd. De vraagpunten van de Raad en het college zijn hierin verwerkt.

De NV DOS heeft de visies, inclusief meerjarenbegroting aangeleverd. De vraagpunten van de Raad en het college zijn hierin verwerkt. RAADSVOORSTEL Onderwerp : NV DOS / overkapping ijsbaan De Scheg Raadsvergadering : 23 september 2009 Politieke markt d.d.: 9 en 23 september 2009 Agendapunt : 4 Portef.houder : wethouder Hiemstra Voorstelnummer

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

Kunstijsbaan Hoogeveen

Kunstijsbaan Hoogeveen Kunstijsbaan Hoogeveen Bevindingen review businesscase Onze opdracht en aanpak Onze opdracht van provincie Drenthe 2 plannen ontvangen van 2 initiatiefnemers (uit Assen en Hoogeveen) Onafhankelijke financiële

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Zou deze variant als oplossing voor het probleem van de zwemvereniging voor uw gemeente ook bespreekbaar zijn?

Zou deze variant als oplossing voor het probleem van de zwemvereniging voor uw gemeente ook bespreekbaar zijn? -------- Oorspronkelijk bericht -------- Van: Ype Postma Datum: 08-06-17 10:11 (GMT+01:00) Aan: Jouke Spoelstra Onderwerp: zwembad Aan de heer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

De Elfstedenhal. Fase 1 Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe IJshal Leeuwarden. Hoofdrapport. Opdrachtgever: De Elfstedenhal BV

De Elfstedenhal. Fase 1 Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe IJshal Leeuwarden. Hoofdrapport. Opdrachtgever: De Elfstedenhal BV De Elfstedenhal Fase 1 Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe IJshal Leeuwarden Hoofdrapport Opdrachtgever: De Elfstedenhal BV Grontmij Nederland B.V. Assen, 24 januari 2012 Inhoudsopgave (vervolg) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schaatsrapport Mulier

Schaatsrapport Mulier 64 Schaatsrapport Mulier sportaccom» december 2016» nummer 4 LANGE AFSTAND (TOT) SCHAATSEN Door Karin Wezenberg-Hoenderkamp en Hugo van der Poel Wanneer sloten, kanalen en meren bevriezen, trekken duizenden

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008

Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008 Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008 I. Inleiding Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2007 zijn de plannen voor het realiseren van een nieuw clubhuis voor Graaf Willem

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties.

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties. Verheijen, Peter OCSW S2 RAD: RAD150325 woensdag 25 maart 2015 BW: BW150224 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2015 Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal 161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie

Nadere informatie

A.M.J. de Jong-Vermaas. agendapunt nummer portefeuillehouder

A.M.J. de Jong-Vermaas. agendapunt nummer portefeuillehouder V O O R S T E L A A N D E R A A D afdeling Maatschappelijke zaken in behandeling bij A.M.J. de Jong-Vermaas doorkiesnummer 078 633 45 79 agendapunt nummer portefeuillehouder W.W. Joosten datum voorstel

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Bestuur CVO NO Friesland

Bestuur CVO NO Friesland Van: Bestuur CVO NO Friesland Aan: Ledenvergadering van de Vereniging CVO NO Friesland Datum: 23 februari 2016 Betreft: voorgenomen besluit nieuwbouw Ferwert (verzoek om goedkeuring) Geplaatst op website

Nadere informatie

SCHAATSEN: een Leidse sport...

SCHAATSEN: een Leidse sport... SCHAATSEN: een Leidse sport... Eindrapport Werkgroep Schaatsen Leiden, december 2007...en een markt voor een nieuwe ijsbaan 1 VOORWOORD In Leiden wordt geschaatst. Velen doen dat, en dat levert zowel sportief

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn

Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn Hopman Andres Consultants BV Hoevelaken, 4 juni 2008 Expl08-102.806/AEA/RvK Inhoudsopgave Inleiding 3 Exploitatielasten 3 Kapitaallasten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98.

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98. - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 10. Registratienummer 2013-000898/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel Concept besluit Begrotingswijziging

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw stadskantoor. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw stadskantoor. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 017/2006 29 november 2005 FD/g&s 05/112 Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw stadskantoor Aan de Raad der gemeente Haarlem Op 21 december 2005 hebben

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvergadering van 10 november 2015 Agendanummer Onderwerp: Plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015 Onderwerp Regionale opvang slachtoffers van huiselijk geweld (Oranjehuis) Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Exploitatie Sportpark Overbos - Besluitvormend

Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Exploitatie Sportpark Overbos - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 14 april 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00288 Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Exploitatie Sportpark Overbos - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Stichting Exploitatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0035 Rv. nr..: 10.0035 B&W-besluit d.d.: 16-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0194 Naam programma +onderdeel: Programma 8 Sport, cultuur en recreatie. Onderwerp: Uitvoeringsbesluit nieuwbouw

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur 7) Kwaliteit van het openbaar bestuur Toelichting mutatie plandoel Samen met de bijstelling van budgetten stellen wij uw Staten voor om t.a.v. deze kerntaak een wijziging m.b.t. de plandoelen te accorderen.

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Onderwerp : Voorstel inzake garantstelling derde kunstgrasveld DES Programma : 6. Cultuur

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0148 Rv. nr.: 09.0148 B&W-besluit d.d.: 1-12-2009 B&W-besluit nr.: 09.1353 Naam programma +onderdeel: Programma 8, Cultuur, sport en recreatie, beleidsterrein cultureel erfgoed Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :17-02-09 Onderwerp Rapportage quick scan parkeergarage Status besluitvormend Voorstel 1. Varianten 1, 1A, 3 en 3A uit de rapportage positief te beoordelen; 2. Voorkeur uit te spreken voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Oplegvel Informatienota Onderwerp Financiële haalbaarheid nieuwbouw multifunctionele sporthal Duinwijck Portefeuille J. van der Hoek Auteur Dhr. JPR Braakman Indiener Dhr. A. Kuiper Telefoon 0235113907

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal zwembad

vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal zwembad PORTEFEUILLEHOUDER Hero Veger ADVISEUR Carla Laan SECTOR EN AFDELING GRIFFIE WP-WZ 072 535 67 92 RAADSVOORSTEL onderwerp vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal bijlagen 1 datum raadsvoorstel

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Gelet op

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Optimaliseer uw exploitatie Igor Grevers Mark van Rotterdam Agenda 1 2 Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Hoe kiest u de juiste horecaformule voor uw MFA? Afronding en borrel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Hoorn. Hoorn, Geachte raad,

De raad van de gemeente Hoorn. Hoorn, Geachte raad, 1 van 5 De raad van de gemeente Hoorn Bureau Planning en Control Contactpersoon : H.A. Sünder Telefoonnr. : 0229-252408 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.41727 Bijlage(n)

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. initiatief voorstel SP inzake nieuwe ijshal. Behoudens advies van de commissie MSCG

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. initiatief voorstel SP inzake nieuwe ijshal. Behoudens advies van de commissie MSCG Aanbiedingsformulier Onderwerp initiatief voorstel SP inzake nieuwe ijshal BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG bijgaand inititatief voorstel SP inzake nieuwe ijshal aan de Raad aan te bieden.

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden Voorgesteld besluit 1. De westzijde van Erflanden definitief benoemen als nieuwe plek voor de wielerbaan van de Peddelaars 2. De structuurschets

Nadere informatie

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016. Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, gelet op de Algemene subsidieverordening Werststellingwerf 2016, besluit vast te stellen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 10-6-2014 B en W-besluit nr.: 14.0493 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Wet markt en overheid Aanleiding: Op 1 juli 2012 is de Wet markt

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering Amendement Gaan voor de schaatssport (A120118/1)

Stand van zaken uitvoering Amendement Gaan voor de schaatssport (A120118/1) B en W-nummer 15.0586; besluit d.d. 30-6-2015 Onderwerp Stand van zaken uitvoering Amendement Gaan voor de schaatssport (A120118/1) Besluiten: 1 kennis te nemen van het rapport Haalbaarheid IJsbaan Leiden,

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: C.J. Windhouwer

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: C.J. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-076 Registratiekenmerk: Onderwerp: Voorzieningen Nijkerkerveen Korte inhoud: het Centraal Overleg Voorzieningen 1 (verder COV) heeft in het kader van het Haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 januari 2006 Behandeling in : Commissie Samenlevingszaken en Middelen van 10 januari 2006

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 januari 2006 Behandeling in : Commissie Samenlevingszaken en Middelen van 10 januari 2006 Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 januari 2006 Behandeling in : Commissie Samenlevingszaken en Middelen van 10 januari 2006 Nummer : Onderwerp : Verplaatsing sportverenigingen Bijlage(n) : Samenvatting

Nadere informatie

IceWorld Drenthe. Bevindingen review businesscase. 28 maart 2017

IceWorld Drenthe. Bevindingen review businesscase. 28 maart 2017 IceWorld Drenthe Bevindingen review businesscase Onze opdracht en aanpak Onze opdracht van provincie Drenthe 2 plannen ontvangen van 2 initiatiefnemers (uit Assen en Hoogeveen) Het plan voor Assen is vertrouwelijk

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

De heer F van der Lee Lindestraat 53 5151AM DRUNEN. Beste meneer Van der Lee,

De heer F van der Lee Lindestraat 53 5151AM DRUNEN. Beste meneer Van der Lee, De heer F van der Lee Lindestraat 53 5151AM DRUNEN ONS KENMERK: 00364078 UW KENMERK: HT 2013047 UW BRIEF VAN: 11 oktober 2013 BEHANDELD DOOR: Frank Verbaan ONDERWERP: AANTAL BIJLAGEN: 1 DATUM: 24 oktober

Nadere informatie

Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland

Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland BEGROTING 2017 Aagje Dekenlaan 231 1403 HG Bussum Inschrijving KvK: 41192161 Toelichting begroting 2017 Uitgangspunten SPORTCLUB GEHANDICAPTEN GOOI- en

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00211* 14RDS00211 Onderwerp Een sociaal cultureel centrum in Bemmel 1 Samenvatting In september 2012 is gestart met een traject om te komen tot een toekomstbestendige

Nadere informatie

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Financiering Stichting NHGS Phoenix Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Versie : 1.0 Datum : 18-6-2016 Inhoud 1. Toelichting financiering... 3 2. Uitleg crowdfunding... 4 3. Uitgifte van

Nadere informatie

0. Samenvatting. 1. Wat is de aanleiding?

0. Samenvatting. 1. Wat is de aanleiding? Agendanummer: CS2 Begrotingswijz.: Verbouwingsplannen Stichting Jongerencentra Waalwijk ten behoeve van Onderwerp : de Tavenu, Taxandriaweg 13, Waalwijk Kenmerk: 09/0014673 Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

Lening en subsidie Tafeltennis Nijmegen

Lening en subsidie Tafeltennis Nijmegen Openbaar Onderwerp Lening en subsidie Tafeltennis Nijmegen Programma Sport & Accommodaties BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tafeltennis Nijmegen heeft in 2009 een tafeltennishal

Nadere informatie