6,<,?,:i,.,; *.: t!,.<, Hierbij heb ik de eer U een exemplaar bieden van Maanclove:.:icht No. 6 van 1932.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6,<,?,:i,.,; *.: t!,.<, Hierbij heb ik de eer U een exemplaar bieden van Maanclove:.:icht No. 6 van 1932."

Transcriptie

1 i' CENTRALE INLICHTINGSDImST %Gravenhage December I.!..: C.I CMELM.,,' 6,<,?,:i,.,; *.: t!,.<,.',!# '4 I ",..<.'t. ~, ' ' '. /,..< Y'<, Hierbij heb ik de eer U een exemplaar bieden van Maanclove:.:icht No. 6 van Chef C.I. Verzonden aan: Alle verbindingen van den C.I. 1. Lijst VerbindinRen doorslaan: Korte mededeelingen bij overzicht He er1 en C.V.P. W.H.H.H.Erkens (overledn.) Bi Ivoeien: Schoonhoven Burgemeester A.M. Nieuwenhuisen. 2. De bekende mede. e2ker van (Ir, 'Trije Socialist" Karel Theodoor van d_ur IIOWT, ceb te Arnhem, koopman, wonende Klindelbeekscheweg 49 (te ) te Oosterbeek, zal met ingang van 1 Januari 1933 een nieuw Onafhankelijke Anti-militaristisch en socialistisch discussieblad uitgeven, genaamd "Schakels". v,d.horst is iemand van beslist anarchistische principes, fel anti-gezag en anti-staat propagandist. Ter voorbereiding voor de verschijning van het orger heeft hij een manifest verspreid, getiteld "de Gas-oorlog nadert". Aan het slat van het mansst beveelt hij zijn nieuw orgaan "Schakels" aan en doet dit als volgt:

2 - 2 - Abonneert u op 'I S C,, H A K E L S " een nieuw, onafhs.-,;:,li jk anti-militaristisch en socia- listisch discussicklad (16 pag. met omslag) dat begin Januari a.s. iedereri Woensdag zal verschijnen onder re- dactie van K.Th.van der Horst te Oosterbeek. SCHAKELS zal u op de hoogte houden met de socia- listische, anti-militaristische en vredesbeweging in haar geheel. SCHAKELS zal bevatten: 1. De belangrijkste laatstverschenen artikelen in exten- so, die het best weergeven doel, streven en geest der verschillende partijen en groepeeringen op dit gebied (Het Volk, De Sociaal-Democraat, De Sooialis- tisnhe Gids, De Tribune, De Fakkel, De Vrije Socia- list, De Wapens Neder, Bevrijding Kerk en Vrede, Tijd en TORIC, ens Streven, Oorlog of Vrede, Pro Pace, School en Vre&.:::z.), Dit zal tot ver,.-'.ijking dwircen, tot opheffing van partijdige lsoleering bij de g~edwill.enden, tot nadenken en u3 t onderzoek Rangaande zuiverheid en doeltreffendheid der gepropageerde beginselen en methoden. 2. Om het blad een levendig karakter te verleenen, wordt een rubriek geopend, waarin de' lezers, welk inziicht zij ook zijn toegedaan hun meening over de gepubliceerde artikelen ten beate geven. 3. Een rubriek Weekoverzicht. 4. Zen gedicht van soc.of anti-mil.atrekking. 5. Feuilleton. 6. Boekaankondiging en -bespreking. 7. Zoo mogelijk illustratie. Mogen wij U eei: 8:rC :.s proefnummer toezenden, dat half November verschijnt.. Vilt het cl^ even melden aan Bureau

3 - 3 - "Schakels" Klingelbeek 49, Oosterbeek, Telefoon Macr doet het dan nog heden. P.S. Ex.van deze circulaire ter verspreiding Op aanvrage gratis. Hiertoe worden steunpunten gezocht in alle flaatsen des lands. 3. De reeds lnngen tijd als communist bekend staande - Jan. Cornelis STAM, :.:.:b. Giesendm , wonende Sterrenlaan No.54 tc; Yilversum is vaste medewerker ge- worden van het dagblad Tribune". Do artikelen omtrent Indië, die des Woensdag in "De Tribune" voorkomen, Zijn van zijn hand. Hiertoe heeft hij connecties aangehoopt met hem bekenden in Indië. Stam is gepensionneerd onderwijzer van het O.L.O. in Ned.-Indië. Den laatsten tijd is hij zeer aotief werk- zaam in de communistische beweging. Hij is o.a. voorzitte? van de' afdeeling Hilversum van de C.P.H. en de I.R.H. en tijdelijk voorzitter V.V.S.U. Ook ageert hij onder de werkloozen en houdt voor hen redevoeringen. 4. De persoon "Godfried", genoemd in punt 8 van de korte mededeelingen bij ovcrzicht No.4 (C.I.No.32365) blijkt genaamd te zijn Godfr'. d duard INTO=, geb. Paramaribo , stoker, riv,ende Leliegracht 1 Amsterdam. Hij leeft in concubineat met Joh.Corn.Hendrika Maria GEERAETS, geb. Venlo 12 Juni Hij beweert propagandist te zijn van de Sectie Holland van de I.R.H. 5. Den laatsten tijd treedt op communistische vergaderingen een Indonesiër op onder dan naam "Idanoe". Het is nog niet mogen gelukken zijn identiteit vast te stellen. Hiertoe wordt de medewerking van de verbindingen verzocht.

4 De aandacht wordt gevestigd op een Duitsch sprekend persoon, die zich wendt tot radiohandelaren (o.a. te Am- hem) en te koop vraagt radiotoestellen op veldradiogebied, -zenders, versterkers enz. Speciaal veldzendtoeatellen hebben zijn bijzondere aandacht. Te Arnhem werd het aanwezige - uit den aard der zaak oud-materiaal door hem voor vrij hooöen prijs gekocht cn contant betaold. Op het voorstel van een ver.-mper om voor hem te onderzoeken of h.t.1. nog meer mg:eriaal aanwezig was, zeide de Duitscher dat hij dit zalf nel zou doen. Ook zijn naam wilde hij niet noemen. 7. In den laatsten tijd worden bij de colportage met het orgaan van de I.A.I.I.V. "de Wapens neder" pakken lucifers te koop aangeboden. Zoowel op deze pakken als op ieder der zich daarin bevindende doosjes zijn etiketten geplakt met em antimil.strekking. Met den centralen verkoop van voornoemde lucifers heeft zich belast de anarchist Anthony Gerard Reinoldus ROES, geb te 's-gravenhoge, (petroleumventer, wonende alhier Tak?-n Poortvlictstroat Onderstaande vrngenlijst is Len leden van de efd. C.P.H. alhier ter invulling uitgereikt. Hieruit zou blij- ken dat een controle wordt gehouden door het geheele land. Het zou zeer op prijs worden gesteld indien kon worden medegedeeld waar de ingevulde formulieren worden heenge- zond en. ~ o r m u l i e r voor ~ a r t i j - ~ o n t r S ï e l? Na am Adres Toornaam No * No. Woonplaats No. District Afdeelin& of Sectie B.-cel Straatcel

5 - 5 - Beroep Geboortejaar Ilan of vrouw Werkzaam als Hoeveel arbeiders wrken daar, jongeren. Indien werkloos, hoc lang? Yierkzaam bij waarvan vrouwen en Vakvereeniging Vakc en trelc Functie hierin Indien niet in een Vakorganisatie, waarom niet? Neemt gij aan het fractiewerk deel? Is er een oppositie in deze vakorganiaatie? Neemt gij daaraan deel? C,oöperatie V.V.S.U. I.R.H. I.A.H. R.V.O. W.S.C. Sportvereeniging Rev. Vrouwenbond Buurtvere enigint; Functie hierin Functie hierin Functie hierin Functie hierin Functie hierin Functie hierin Functie hierin Functie hierin Fiinctic hierin Vri Jdenkersvereen i{: '1. Puns2ir; hierin Afweer-organisatie Andere organisaties Functi : hierin Militaire dienst Garnizoen Lichting Tribune-lezer sedert 'IC ommuni s ör. le ze r sedert Lid van de Partij sedert Van welke politieke organisatie vroeger Lid Ik betaal butie betaald cent contributie per week. Laatst contri- Welke functie bekleedt gij in de Partij Indien geen functie, waarom niet Welke scholing hebt ge in de Partij gehad Wat kan er aan het Partijwerk in Uw Cel, Sectie of Af- deeling verbetli4 ': rden

6 Vanuit Zindh y'(.': werd bericht dat de aldaar bekende Communist JdNSEN, Pilzer Bouwe, Rotterdam , assistent, wonende te Zindhoven Ecknrtscheweg 23 bij lir.oversteegen door het partijbestuur van de C.P.H. aangewezen zou zijn rilis districtsvertegenwoordlger voor Noord-Brabant en Limburg. Inderdaad Is reeds geconstateerd, dat Jnnsen diverse reizen in de provincie maakt, O.O. Breda, Tilburg, Is-Hertogenbosch, Helmond, etc. Voor deze werkzaamheid ontvangt hij reis- en verblijfkosten benevens een kleine vergoeding.

7 ~~......~.I, ,.,,..,.... I.,...,.. -'.. c, ;,'.j..i,,.. ~. c '. +.::,: ',. I.... r.. I....., h.., : I',..~.. '..,.,.>. : GEHEIM

8 x x x x x x x x x x x x x '. G E H E I M. x x x x x x x x x x x x x x J A A R G A N G No. 6. O V E R Z I C H T -

9 O v e r z i c h t No I N H O U D. I. Wereld Strijd Congres tegen den imperhalistischen oorlog...bladz Centraal. Anti-Oorlogs-Comitd It Holland "... Bladz. 29.

10 OQ3RZICHT No. 6. September - October I. Wereld Strijd Congres tegen den hperialistischen Oorlog.. Zeer uiteenloopend zijn üe beschouwingen, die in de binnenen buitenlaiidsche Pers zijn verschenen, met betrekking tot het te Amsterdam op 27, 28 en 29 Augustus 1.1. gehouden Wereld- Strijd-Congres tegen den Imperialistischen Oorlog. Ondanks dit verschil van opvatting vooral met betrekking tot de organisatie en de resultaten door het congres bereikt, is de conclusie, waartoe de internationale Pers is gekomen,deze, dat het congres een uitgesproken comunistisch karakter droeg. De communistische Vereldpers heeft in hoo&gestemùe artikelen de resultaten, welke door het congres zouäen zijn bereikt, besproken en op voortzetting van Ce actie, waartoe op dit congres de grondslag zou zijn gelegd, aangedrongen. Ofschoon zij te voren beweerde, dat het congres niet onder auspiciën van Moskou stond, kon zij zich na het congres niet langer bedmingen. Zij verklaarde, dat de resultaten door het congres bereild, in hoofdzaak te danken waren aan de ontplooide activiteit der Communistische Internationale. Na het uitvoerig verslag dat van dit congres is verschenen en hetwelk in de plaats van Overzicht No. 5 is getreden, wordt het noodig geacht nogmaals op het congres zelve terug te komen. De redenen, waarom in dit overzicht een tweetal hoofdstukken aan de door de comunisten hgezette actie tegen den oorlog zal worden gewijd, zijn van tweeërlei aard. Door de geweldige actie, die door de comunisten met de grootst mogelijke krachtsinspanning is gevoerd om de deelname aan het congres te bevorderen, =?de door de actie, welke, na het congres door de communistische Pers nerd georganiseerd, valt hier \te lande een strooming waar te nemen - geleid door fascistischel en nationalistische organisaties - welke ten doel heeft de communistische propaganda te bestrijden en in verband daarmede ook het beleid dep Regeering en andere autoriteiten te dritiseeren. Het feit, dat de Regeering het niet noodig heeft geoordeeld, de 1 toestemming tot het houden van dit congres te Amsterdam te weigeren, is door de vertegenwoordigers dïer groepen aangegrepen, om bij de Regeering te protestesren. Op zichzelf schuilt hierin Beeds een gevaar. Een nog grooter gevaar ligt in de omstandigheid, dat de Leifiers van deze groepen zich geroepen gevoelen het land te beschermen tegen den steeds - naar hun zeggen - toenemenden comunistischen invloed. Door hen wordt smgedrongen op het voeren van een scherpere actie tegen de Communistische Partij, haar leiding en de leden. Daarnaast moet worden geconstateerd, dat ook van andere zijde het voeren van een actie tegen den steed's toenemenden invloed van het commisme noodzalrelijk nordt geacht, Voor dit doel is namelijk opzericht I' Door omstandigheden daartoe gedwongen 'I- aldus het comuniqhk aan de Pers verstrekt - Het Nationaal Comité tot bestrijding van Bosjewistische invloeden in Nederland. ( Antico )., Het Bnitiatief tot de oprichting \-an dit Comité is uitgegaan vm Ds. G. I! a g e n, Gereformeerd Predikant te Delft; Dr. F.J. K r o p, Hervormd Predikant +,e Rotterdam: A.B.N. D a v i d s, Opperrabijn te Rotterüam; T. Th. F u r s t n e r, Directeur van de Hoogere Narineschool te"s-gravenhage en een R.K. Geestelijke, wiens

11 - 2 - miens naam nog nader bekend zal worden gemaakt. Bet valt niet te ontkennen, dat de actie voor de deelnme aan het congres door de Comunistische internationale gevoerd, een groot succes voor haar is 3eworden. De vraag echter, mie de tieelnemers vertegenwoord.igden, is - moeili jlc te beantwoorrien. Mag nu ait feit, namelijk de deelnime aan het congres als basis dienen voor een anti-comunistische actie? Is daarom, zooals de"deutsche Allgemeine Zeituug '' het noemde '' Ilmsterdsm het &kka van communisten en illusionisten?'i Ieder die deze zaak objectief mil beschouwen en zonder eenige bijbedoeling het resultaat van het congres vil nagaan, moet geen gebruik maken van artikelen met dergelijke opschriften. Evenmin mogen artikelen, overgenomen uit I' Ismestia 'I$ en andere Russische bladen, om van I' De Tribune '' e.d. niet eens te spreken, gebruikt morden om de noodzakelijkheid van het voeren van een actie tegen de comuisten te bepleiten. Een eerste vereisckte om den invloed'van de Comiunistische Partij te peilen is na te gain, of de feiten, die in de coiunistische Pers zijn vermeld in overeenstemning zij2 met &e waarheid. Allereerst dient gemezen te worden op het gevaar dat schuilt in het ontketenen van een actie, gericht tegen iets, nat in werkelijkheid niet bestaat. ne bescho-uwingen in de comuistische Pers over dit congres gegeven, morden als basis voor deze actie gebruikt, omdat dit congres genoemd vordt I' het grootste en gevaarlijkste 'I. Dan behoort aangetoond te worden, dat de berichten in de comunistische Pers verscherien volkomen in strijd zijn.met de feiten. Hiertoe is een greep gedaan uit officieele bescheiden. Afschriften daarvan zulleii in dit overzicht worden opgenomen. Een van de belangrijlccte dochenten is wel het door den secretarie van het voorbereidend &ti-oorlogs-comité, N e t e r, Sinon David, geboren 31 Mei 1904 te Aasterdam, opge-makt rapport betreffende de actie vòòr het Anti-Oorlogss-Congrei en het congres zelf, door hen verzonden aan het P.B. der C.P.H. Eet ra.pport luidt : "Rapport betreffende de actie voor het anti-oorlogs-congres en het congres zelf. A. De actie v66r,het congres in Hollanc!. I-~ - Na de conferentie van 16 Juli werd besloten in overleg met het parti jsecretariaat tot de volgende pmten : 1. Voortzetting van de geldinzameling voor gedelegeerden naar Genève ; 2. Organisatie van huishoudelijke districtsgemijze conferenties om de plaatselijke co::ité'c te consolideeren en 02 de districtsconité's te kiezen ; 3. De plaatselijke comité's op te meklen tot actieve deelnam aa den Rooden Dinsdag, door niddel van het Landelijk k.0.c.. Doordat het congres in Hollaiid werd gehoucen zijn 2 en 3 op den achtergrond geraakt en is alleen de actie onder 1 voortgezet a De landeli jke ingezamelde gelden zijn gebruilrt voor het congres, de plaatselijke ingezamelde gelden zijn door de delegaties eveneens gebruikt. De actie in Holland merd.buitengewoon geremd door de onzekerheid, waarin wij in de k-itste dagen voor het congres. verkeerden. I--

12 ~ verkeerden. 1 Het zeer laat vaststellen van Amsterdam als con- 6, li% I.(t. gresplaats verhinderde een intensieve verkiezhgscampagne, temeer oindat viij nog steeds geen zekerheid hadden dat *terdam absoluut vaststond.,-j &d. 4 De bluf van de buitenlandsche delegaties remde evensens onze actie. Eerst werden 3000 buitenlakdsche gedele-..a geerden aangekondigd, waarvan alleen uit Frankrijk reeds Het resultaat was plm buitenlandsche gedelegeerden, maar wij hadden met de Hollandsche delegatie gerekend op het zeer groote aantal buitenlanders en verschillende plaatselijke comité s, die zeer groote delegaties wilden kiezen reeds mec.tegedeeld, dat van een zoo uitgebreide delegatie geen sprake was, omdat de ruimte ontbrak. Deze instructies moesten wij gedurende de laatste week voor het congres weer herroepen, maar toen was het in vele gevallen reeds te laat om nog een groot aantal gedelegeerden te kiezen. B. De organisatie van het congres. hr~4.~ *. $:,L.. \/. i,,. +,..,,, 1.t 1 t. I. 1.<!-:(..*kl.i kr;,: p. I \.,de4 > r-.., + A* 2. i, ;,,\,.te.. In aanmerking nemende de onervarenheid van ons en den korten tijd van voorbereiding was de technische voorbereiding van het congres niet bepaald slecht; er is niets belangrijks absoluut misgeloopen. 1. het logies. Baar wij vreesden geen privé-logies - genoeg - te kunnen cwa..i.krijgen in à& korten tijd, huurden wij een school!.en, * &,,* a.., hebben die voorzien van d9kens en matrassen. I,,LA.:J----- ;iitrla. L*&.,%í.+-. L Het huren van die school was m.i. absoluut gerechtvaardigd, omdat het wtilslagen van het congres voor een deel afhankelijk was van het goed onderdak-bfengen van de gedelegeerden. Op het laatste moment werden echter nog veel privéktvartieren opgegeven, zoodat de school ongeveer half vol was. Hierdoor en doordien vele in de school ondergebrachte gedelegeerden absoluut zonder een cent hierheen gekomen waren en niets betalen konden, is op deze school een verlies geleden van F. 416,--.( velen hebben daar bovendien een gratis ontbijt gekregen.) 2. De zaal-decoratie. Voor de decoratie der zaal was door de Duitschers veel te we9nig uitgetrokken op hun budget, daar deze gerekend haduen op stoelen, eer, podium enz. aanwezig in de zaal. 3. De organisatie der d8nee. Daar eerst Dinsdagmiddag voor het congres definitief Amsterdam was vastgelegd, kon practisch eerst Woensdag voor het iniddageten worden gecontracteerd. De organisatie hiervan was toen reeds moeilijk geworden, temeer daar de I.A.H., op wier hulp wij min of meer hadden gerekend, geen hulp kon geven. mat wij een pascontr8le am het R.A.I.gebouw vreesden en het van belang vonden, dat de gedelegeerden zooveel mogelijk bimen het gebouw bleven, is toen de regeling met den pachter ïer buffetten in het gebouw gemaakt, die ons een groot verlies opleverde. Wij hadden n.1. voor 800 diners gecontracteerd, terwijl slechts plm. 500 zijn afgenomen per dag. 4. De vertaling in het Hollandsch. De zeer slechtdvoorbereiding van de vertalingen in het Hollandsch was va^ ons een ernstige fout. Onze geringe ervaring

13 . ervaring deed ons dit punt onierschatten; wij dachten dat dit op het ccngres gemakkelljk op te lossen zou zijn. 5. De politieke organisatie. Iiin beter buiten dit rapport gelaten worden. C. De actie na het congres._ Wij hebben door dit congres contaqt gekregen met een aantal nieuwe arbeiders. Het i,; een feit, dat vele intellectueelen, met wie wij VOO- d:.t congres contact,hadden, teiuggeschrokke-i zi:n door : le. de perscampagoe voor het congres en Ze. door het comunistisch karakter van het congres zelf. De Hollandsche communisten hebben op de discricts- conferentie getoond, het eenheidskarakter van dit congres te begrijpen en in staat te zijn, daarnaar te handelen. Het optreden van speciaal $e Duitsche delegatie was echter niet in overeenstermning met'het karakter van het congres en is voor eenige intellectueelen een aanieiding om zich terug te trekker. Speciaal de vertegenwoordigers van eenige pasifistische organisaties zijn erg geschrokken en staan nu als scherpe tegenstanders tegenover ons. Aan den anderen kant is de conferentie, speciaal belegd voor de intel3.-ctueelen, vrlj goed gemest. Het treurige feit doet zich ecnter voor, dat deze conferentie min of meer buiten het congres en buiten onzen in-rloed om is gegaan; en dat ket fractie-werk daar zeer zwak was, evenals trouwsns bij verschillende andere voor deze parallelverg~.de=in,?sn. Ta+ mij voor contact met intellectueelen onirhouden,nangt diis voor een deel af van de conferentie en het resul:.%&t F.ervan kan ik nog niet beoordeelen. Met verschillende kuustenaar3 hebben wij vrij goed contact gehouden, ais met van nr.lsum, de S.Y.K. en nog anderen. Met ieze menschen mien wij zeer goed verder kunnen doorwerken. 1. Het Internationaai Anti-Gorlogs-Comité. P.g. De Vissc?r en ik woonden dc eer-te vergadering bij van dit Int. Comité. Die vergadsrilg werd bijgewoond door 7 personen en 9r werd niets concreets over ver?ere actie vastgelegd; buiten?iet publiceeren van bulletins door het Bureau en de consoli&tie van de landelijke comitk's. In October zal de vdginde vergadering van het Comité olaatsvinden üet Nationaal Anti-Oorlogs-Comité. 5et is uiterst noodzakilijk, dat het Nationaal Comité wordt voorbereid en versterkt; -le net medewerkende intellectueelen en 26 met arbeiders. Verschillende inkllectueelen vallen nu af; als o.a. Berlage, die hiertoe het verlangan te Kennen heeft gegeven. Men zou kunnen voorstellen : Qkn vertegenwoordiger van de Y.5.3. (Sanders of Booleman, in de S.K.K.-fractie bespreken. ) ékn vertegenwoordiger van de intellectueelen-groep,die tot stand is gekomen. kén vertegenwoordiger van het artsencomitk ( het zal moeilijk zijn kkn der artsen hiertoe te kri jgenj, Qén vertegenwoordiger vo9 het kunstaaarscomité, kén vertegenwbordig3r van elk der samenwerkende organisaties, door die organisaties aan te wi.':en, - één

14 - 5 - één vertegenwoordiger van het A.O.C. Amsterdam. twee vertegenwoordigers aan te mijzen op de huishoudelijke districtsconferenties der A.O.c.'s, Eenige arbeiders aan te wijzen door ons. Het Nationaal A.O.C. zal dus spoedig bijeengeroepen en deze uitbreiding geregeld moeten morden. Tevens moet het A.O.C. zich een behoorlijk secretariaat kiezen er: lijkt het mij noodzakelijk, dat de partijleidtmg iemand aanwijst, die zich actief belast met de leiding van het werk der Comité's. 3. De plaatselijke anti-oorlogs-comité's, Voor verschillende plaatselijke comité's is de voortzetting der actie vrij moeilijk, speciaal daar waar vertegenwoordigers van vakorganisaties met opdracht hunner leden zitting hebben genomen in de plaatselijke Comité's en tegen hun wil in dit comité zitten. Zoo zijn b.v. in Hilversum vertegenwoordigers en bestuurders vlm vakbonden in het comité, die, èn door hun moeilijkheden met hun hoofdbesturen en doordien zij zelve weinig sympathie voor het werk hebben, een saboteerende en defaitistischen invloed uitoefenen. In dergelijke comité's is goed werk nog slechts mogelijk door een goed functioneeren der fracties. Allereerst is dus 7-aodzakelijk, dat de partij uitvoerige instructies krijgt over het fractiewerk in de A.O.c.'s in den geest als de resolutie van het E.K.K.I. over het fractie-werk in de vakvereenigingen. Districtsconferedties. Nu het coi;gres achter den rug is, is het van belang de ree& vroeger vastgestelde districtsconferenties van de A.O.c.'s door te voertn en in dezen zin is reeds naar de comité's geschreveri. Ce organisatie. De organisatorische basis is noa steeds een zwak omt. Door de abiolute behoefte aan financïen yoelen de A.O.t.'s de noodzaak van een financieele basis door contributie, etc. Als voorbeeld voeg ik hierbij 3en eigengemaakte contributiekaart van het A.O.C. titografen te Amaterdam, en ook de individueele leden van de corritk's willen eenig bewijs, dat zij bij het comité zijn aangesioten. Wij hebben nu bijdragezegels laten drukken, die aan allen verkocht kuunen worden, en hopen op deze manier een financieele basis te scheppen. De moeilijkheid is hiermede cchter niet opgelost. Het is m.i. noodzakelijk v66r de huishoudelijke conferenties der A.O.c.'s een practiech scheme uit te werken over den organisatievorm, vaardoor in de A.O.C.'S geen twijfel kan bestaan over het werk, over de leden of individueel aangeslotenen, over de aangesloten organisaties e.d. en over de gelden. Belangrijk zou zijn hierin een clausule op te nemen, dat aa-gesloten organzsaties in he: A.O.C. moeten vertegenwoordigd zijn door minstens één bestuurslid en minstens één getoon?-id. D. De Financiën2 De toestand der financiën na het congres is zeer zorgelijk, Hierboven is reeds uiteengezet hoe een deel der schuld van het congres is ontstaan. De giheele congrea-schuld bedraagt : niet afgenomen diners F rest

15 - 6 - Transport F rest decoratie drukwerk E nadeelig saldo massahuisvesting F stoelen F Bureauhuur F. lso.-- kleine uitgaven F fp,* F Daarf.'. j zijn nog eenige posten gekomen voor zalen van neven-conferenties, die niet betaald zijn, van telefoonges?rekken, etc. Het eerst noodzakelijke lijkt mij, dat de partij een contr8le-codssie benoemt, die rapport uitbrengt, dat wij naar de bevoegde instanties sturen. Ten tweede moet het A.O.C:zelf een contr8leconmiissie aanwijzen en moet de financieele situatie met het Hollandsche A.O.C. besproken worden. In Parys beloofde het Fransche Comité 3000 francs direct te zenden en heeft ons geinformeerd, dat dit geld - verzonden $s.,,h."',' Willdbeloofde ons verleden week vast francs,.i * ' 4 maar zendt ons nu een brief, waarin hij zijn twijfel uitspreekt over de juistheid van onze orgaven, en ons zegt dat hij"moeite zal doen '' 250 a 300 -mark te sturen. Tij zouden dan nog blijven net een schuld van F en net een " toezegging I', dat de Bmerikanen na terugkeer in &e V.S. hun Comité $ 120 zullen laten zenden en dat de Franschen misschien nog F. 200 zullen sturen. Dan is onze schuld gereduceerd tot F De geheele actie sinds Juli heeft ons ph. F opgebracht. Wij zouden dus minstens een jaar noodig hebben om dit bedrag bij elkaar te krizgen; indien wij er dau in slagen om onze uitgaven op het zeer lage peil te handhaven. Wij zullen de resultaten van de contrôle-comuissie onmiddellijk moeten opsturen en de partij zal er de grootst mogelijke druk achter moeten zetten, dat ons nog zooveel mogelijk geld gestuurd wordt. 2.. L- Voeili jkaeden van verschillende Comité's. 1. Amsterdam. Een A.O.C. Amsterdam bestaat practisch niet, Er is besloten nu alle Amsterdamsche gedelegeerden bijeen te roepen met de samenwerkende organisaties en er bestaat nu de mogelijkheid dat er iets voor elkaar komt. Het Districtsbestuur ZOU echter juist nu actief moeten medewerken, om deze zaak van nu af aan in goede banen te leiden. 2. Zuid-Holland. Alle A.O.c.'s i: Zuid-Holland zijn min of meer gedesorganiseerd. Op de conferentie van 16 Juli is opdracht gegeven alles verder te behandelen met Tournier.\Toumiier heeft echter niets gedaan en zich van de zaak niets aangetrokken. Ik krijg nu berichten aft Zuid-Holland dat T. zelf geen enkelen brief heeft beantwoord en T. is nu ook uit het A.O.C. verdwenen. Op het oogenblik heeft Reuderink het secretariaat,

16 - 7 - sdcretariaat, dit is natuurlijk volkomen verkeerd en allereerst zal Rotterdam georganiseerd moeten worden. Den Haag lag ook volkomen plat. Het geheele bestuur in den Haag is nu afgetreden en werd een nieuw bsstuur gekozen, dat voor de toekomt iets belooft. In Delft Tas het A.O.C. cok slechts fictief', maar daar is een nieuwe secretaris gekozen, die niet neer met Rottei-dam correspondeert en er bestaat nu een kans, dat in Delft een A.O.C. voor elkaar komt. F. Het apparaat vm het CentraalA.0.C. Het is noodzakelijk nu het Centraal A.O.C. een regelmatig functioneerend lichaam wordt, met zegelafdrachten, brochureverkoop, etc, dat er een bureaukracht komt, die betaald wordt en regelmatig werkt van 9 tot 5 uur. Anders wordt het zeer moeilijk administratief werk behoorlijk bij te houden. Verder lijkt het mij gewenscht, dat een organisatorische kracht gedurecde eenigen tijd een abonnement krijgt, om de plaatselijke A.O.c.'s geregeld te bezosken en te controleeren. Amsterdam, 13 September 1932 It. De inhoud van dit rapport toont het tegendeel aan van hetgeen in het Russische orgaan " Iswestia It wordt beweerd, t.w. : "Het congres van Amsterdam heeft den vorm gevonden van een samenwerking in den strijd tusschen de proletarische voorhoede en deze burgerlijke elementen "~ Juist het optreden van de conmiunisten - in het bijzonder van de Duitsche communisten met Willy Muenzenberg aan het hoofd - op dit congres is de oorzaak geweest, dat de samenwerking met burgerlijke groepen geen sprake is. Een gelijkluidend rapport, - alt'ians voor wat het financieele gedeelte titreft - schijnt Neter te hebben opgezonden aan Willy henzenberg, één der Organisatoren van het congres, die in wezen do Comunistische Internationale vertegenwoordigde. Hij was het, die meer in het bijzonder haar standpunt ten opzichte van de door haar gepropageerde anti-oorlogs-actie en eenheidsfrbnttaktiek verdedigde. Hieronder volgt afschrift van een drietal brieven, deel uitmakende van de correspo&ïen:ie tusschen Neter en Nuenzenberg gevoerd. De inhoud v83 deze brieven is volkomen duidelijk en behoeft geen nadere toelichting, "3a./K. Berlin den 20 September Genossen Neter Amsterdam. Lieber Freund. 1.) 3er Ahsendung der Zeitungs-Ausscinmitte sehen wir mit Interesse entgegen. Die i'fitteilungen ftir H. und Af. habe ich diesen Freunden weitergegeben. 2.) Was Deinen Brief beziigïich der Restsumme anbetrifft, so möchte ich in Abmesenheit von Willi - der erst in einer Woche nach hier zurllckkehrt - folgende Benerkungen nachea. a.) sir nehmen davon Kenntnis, dass die RUhe der Drucksachenschulbn nicht 420- sonderil Gulden beträgt. b. I

17 -8- b.) Wem man die nichtabgenomenen Diners abzieht, so komt man auf die Sme wie wir sie festgestellt hatten. Bisher nicht versthilich ist uns die niedrige Kaution. Qon den 300- Gulden sind bereits 280- Gulden abgezogen worden? Wir sind heute noch der Ansicht, dass Ihr in dieser Frage der nichtabgenomenen Diners nicht richtig handelt. Das Essen war am zweiten Kongresstag so schlecht, da man dort doch werkìich etwas hkitt machen können; zu mindestens nicht die gaze Sme zahlen darf. Nach unseren Dafürhalten muss die Fa. die Schreibmaschinen heraus bekomen, ohna dass die S m gezahlt wird. Ton Euren weiteren Mitteilungen in dieser Frage haben wir Kenntnis genommen. 3.) Habt Ihr von Frankreich Geld erhalten? Was Zahlungen von unsere Seite anbetrifft, so kam diese Frage erst nach RUckkehr von Wilïi erledigt werden, wie Uberhaupt erst nach seiner RUckkehr zu dem Gesamtproblem ausführlich Stellung genomen werden kann. ivlit bestem Gruss, (gez.) Onleesbaar." 11 Genossen Ikenzenberg Berlin. Amsterdam,den 28 Sept Werter Genosse Nach dem Briefe von Hans vom 20 hat sich die Lage in Holland ein wenig geaendert. Ton Frankreich erhielten wir die versprochenen Frs und senden auch die Kopie unserer Antwort auf die Geldsendung. Aus Hans' bief erfahren wir, dass nach deiner RUckkehr zu dem Geldproblem Stellung genomen werden wird;bitte sagt uns so bald wie möglich welchen Beschluss ihr nimt, dem es wird die höchste Zeit. Der Lieferant der Massenkwartiere in den Schulen wird gerichtlich vorgehen gegen Frau van Gelder, eine sympathiesierende Genossin vom Bmsterdamer üniversitaet, die diese Sachen fik uns angeordnet hat, und alles Bcstellte. Der Schreiner droht mit gerichtlichen Verhandlungen gegen mir, wei1 er an diese Dorderung kaput geht. Natürlich weiss ich, dass, falls diese Schuldherrn gerechtlich gegen uns vorgehen, die Bezahlung eine Weile verschoben werden kam. Es ist aber fatal für den Kongress, wem alles so ein Ende nimt. Lasst uns also so bald wie möglich wissen, ob una mie dieee Geldfrage erledigd werden kam. Mit besten Gruss, (gez. ) Onleesbaarq1. "Genossen &enzenberg Berlin. 6 Oktober Werter Gcnosse, Wir begreifen nicht dass wir zur Rage der Liquidierung der Schulden des &ti-?íriegs-kongresses noch kein Wort von dir gehört haben, speziell nach meinen Briefe vom 20 Sept. Ich will noch kurz resumieren. Jetzt gibt es noch etwa Hfl. -

18 ~~ -9- Hfl Schulden, für denen ich persönlich verantwortlich bin. Das Komitee, für welches ich diese Schulden machte, hatte keine Rechtpersönlichkeit, und derjenige, der ia Auftrag des Komitees handelte, ist persönlich vcrantwortlich. Unsere fiediteuren machen uns den Vorwurf, das wir Schulden genacht haben im Nmen eines %mitees, wovon das Komitee nichts wusste; d.h. diese Iirediteuren haben aus unseren Brochüren, usw. gesehen dass Z.B. dr. Berlage im Komitee war, und haben sich zm dr. B. gewandt. B. hatte, natürlich gesagt dass ihm die ganze Sache nichts anginge. (auch ander haben dies getsn) so dass die Krediteuren gerichtlich gegen mir vorgehen vollen, wei1 ich unter falschen Bedingmgen &edit aufaenomen habe. Falls es zu solchen gerichtlichen Verhandlungen komt, Tird dies einen grossen Sicandal geben. Ausserdem wird irgendwie diese Schuld doch bezat oerden, und könnten wir besser jetzt versuchen dieses Geld zu finden,als spater. Kann das Internationale Komitee hicht von jedem Landeskonitec Hfl fragen, um die Schulden des Kongresses zu erledieen? Das doch sehr leicht, für jedes Komitee m diesen Eetrag zu finden? Und ist es unmöglich fur euch, um uns diesen Betrag dam zu diskontieren, danit wir jetzt; aus dieser Schweinerei heraus komen? Wir werden eine Kopie dieses Briefes nach Berbusse schicken, mit dem Vorslag dass das Internationale Komitee den Beschluss fasst, jedem National Komitee zu beauftragen 1000 francs zu senden, um den Schuld des Kongresses zu erledigen, und dass ihr irgenawie die 1600 Gulden findet urn uns jetzt die bbglichkelt zu geben unsere Schulden zu bezahlen. Ihr müast aber gut begreifen, das es jetzt unmöglich ist uns mehr als eine Idonat ohm Bericht zu lassen. Wenn ich nicht nächsten Montag etwas definitives Uber die Geldfrage sagen kam, werden einige von diesen Leuten bestinant gerichtlich vorgehen. Nit bestem G m s, (gez.) Onleesbaar." Blijkt uit den inhoud van deze brieven in welk een moeilijke financieele positie het voorbereidend Comité is gekomen, uit de correspondentie tusschen Neter en den Secretaris-Generaal van het Internationaal Comité, Gibartl, gevoerd blijkt, dat ook dit Comité met groots financieele moeilijkheden te kampen hecft. "Comité d'initiative internationai pour ie Congrès ihndial de ïutte contre la guerre impériaïiste. Taris, le 21 septembre Monsieur D. N e t e r Van Breestraat, 131.hs. Amsterdam.(Zuid) Hollende.. Cher Canarade IWEFi, Nous vous accusons rkception de votre lettre du 20 septembre et nous nous empressons de vous faire savoir que nous avons entrepris les dkmarches nkcessaires aupres des Allemands et Ainericains pour les persuader de vow envoyer les somnes disponibles dans leur Comité. C'est -

19 C'est surtout de Berlin que nous attendons le résultat de nos demarches. ce moment, notre Compte est épuisé par suite des dépenses formidables 6ffectuées pour imprimer les bulletins, manifestes, et documentation de Congrès.. Nous vow infonnerons d'ici peu des possibilités d'un autre envoi d'argent de Paris. Nous vow avons envoy6 Ce8 jours-ci certaines circulaires et suggestions et nous serions trhs heureux si vous pouviez nous renseigner sur ï'activité du Comité Hollandais. Veuillez agréer, Char Camarade, no8 fraternelles silutations. (get.) Gibarti." "à Jerram OU Gibarti. 6 octobre Chers ads, Je vous envoye la copie d'une lettre B Berlin,qui vous informe comment dangereux est la situation f inancière du Congres. 11 est tres urgent qu'on nous envoye la monnaie nécessaire à payer au moins une partie de nos dettes, perce que les Américains et les &iemands n'ont rien payés. A Berlin j'ai fait une proposition que le Comité Mondial instruit tous les Comités N-tionaux de trouver 1000 francs, et que sur la base de cette r'ksolution, Berlin OU vous nous envoye la some nécessaire B ïiquirìer les dettes du Congrès. Serait i1 possible vous de kouver imddiatement les frs nkcessaires? Actions du Comité Hollandais. Nous vow enverrons un rapport sur les actions de Comité hollandais, dans quelques jours. Adresses. L'adresse du Comité est maintenant : ANTI OORMGS COiuiITEE SINGEL 359 Ai'ETERDAnl.C. l'adresse de Neter : -- S.D.NETER, Vm Breestraat 131. Amcterdam.2. avec nos salutions fraternels, (get.) S.D.Neter 'l. Het is nog niet vastgestelc? kunnen worden, of het voorstel door Neter in zijn brief aan Gibarti d.d. 6 October j.1. gedaan tot uitvoering is gebracht of een punt van bespreking in de be- trokken instanties heeft uitgemaakt. Overeenkomstig den inensch door Neter in zijn rapport geuit, gaf het P.B. der C.P.H. aan de Centrale Contröle Commissie dier Partij opdracht, den financieelen toestand en het financieel beheer van het Comité tot voorbereiring van het congres te onderzoeken en hem het resultaat daarvan te willen berichten. Ingevolge deze opdracht bracht genoemde Commissie haar rapport uit en zij zond dit aan het Secretariaat der C.P.H. De inhoud van dit rapport is als volgt : " Centr.

20 "Centr.Controle Corn. C.P.H. W.P. AA ET SECTïARIbAT C.P.H. wmm. Rapport over het Financieel beheer A.O.C. Voordat de Centrale Comissie, ingevolge Uw opdracht, den financieelen toestand en het financieel beheer in onderdeelen bespreekt, meenen wij in de allereerste plaats als onze meening te kennen te moeten geven, dat de leiding van het A.O.C. in financieel-organisatorisch opzicht, niet voldoende voor haar taak berekend was. De Centr.Contr.Com. houdt, bij hare beoordeeling er rekening mede, dat, voor zoover het de aangelegenheid van het congres zelf' betreft zeer zeker den korten tijd - van slechts enkele dagen -van voorbereiding veel verontschuidigt, maar niet alles. Daar echter het financieel organisatorisch beheer, ver voor het congres begonnen, te wenschen overliet en om een enkel sterk voorbeeld te noemen, de leider, pgn. Neter, na het congres een groot aantal antioorlogszegels volgens eigm mdedeeling eenvoudig vernietigde en de overgebleven entree gastkaarten van het congres verscheurde, waardoor iedere controle op het beheer totaal onmogelijk werd gemaakt, zoo gelooven wij niet te veel te hebben gezegd met onze bewering, dat de leiding niet voor de - het financieel gedeelte betreffende - taak berekend was. Ook het feit, dat het A.O.C. in zijn kort bestaan van ruim drie manden, drie administrateur-beheerders had,bewijst, dat men b ij de leiding zelf wel inzag, dat het beheer niet goed ging maar men verzuimde echter die maatregelen te treffen, die aan den minder goeden gang van zaken een einde hadden moeten maken. Thans komende tot de details deelen mij U allereerst mede, dat in het begin pgn. Ankersxriit de administratie bijhield,welke later door pgn. Neter werd waargenomen en het laatste gedeelte door I(m. D. Kiesebron is verricht. De gelden, welke per Giro binnenkipamen werden gestort op rekening van Pgn. Ankersmit, waar deze pgne tijdens onze controle niet in de stad was, hebben wij haar Giro-rekening niet kunnen controleeren. KASBOEK. Het kasboek ward dooi ons nageteld en wij bevonden, dat de uitgaven tot en met 15 Seutember de inkomsten met Gld. 27,24 overtroffen. Hierbij merken wij op dat een paar kleine bedragen aan inkomsten door pgn. N. vergeten zijn te boeken, terwijl een ontvangen bedrag F. 3,OO lager was geboekt als werkelijk ontvangen. Aangezien voor de per kas ontmngen bedragen geen kwitanties met doorslagcopie werden afgegeven, ontbreekt daarop iedere controle. momten. A. Anti-OorlogszeRels en Kaarten Het Comité liet-60.öüo zegels en 5000 kaarten drukken. Het komt ons voor, dat het bestellen van het aantal van op geen enkelen grond berusste. Men kon immers olechts stuks in het geheel in depot uitzetten ( wat nog lang niet verkocht beteekent ). Volgens de boeken hebben deze zegels en kaarten te zamen F. 119,96 opgebracht, terwijl de aanschaffingskosten F. 92,80 bedroeeen..p

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

JHET HOOFD VAN DE DIENST/JU

JHET HOOFD VAN DE DIENST/JU MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. No. : 22J198. Bijl. : Betr. : Financiën van de C.P.N. VGravenhage,^ '",pp. JavastraatóS H' R ("'J^ GEHEIM /' ^ ~A Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

Oyer patchouly-olie en patchouly-blad van Atjeh (Noord-Sumatra).

Oyer patchouly-olie en patchouly-blad van Atjeh (Noord-Sumatra). 1271 JHTEN VAN DE AFDEELING HANDELSMUSEUM r AN DE KON. VEREENIGING KOLONIAAL INSTITUUT.' No. 21. Oyer patchouly-olie en patchouly-blad van Atjeh (Noord-Sumatra). Overgedrukt uit De Indische Mercuur" van

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978)

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) r o n Aan Zijn* Bxeellentie d«mini» t «r ran Binnenlandse Zaken, Sehedeldeekahaven 200, '«-qrayehhaqs Molak»» aotiti cx. 8 februari 19?8 Hierbij aog* ik üw«ixecllantia

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer.

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. 84sto VERGADERING. 5 MAART 1913. Mededeeling van ingekomen 6tukken. 41. Voorschriften op do Grootboeken der Nationale Schuld. (de Meester.) Do Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING

DE KATHOLIEKE PERS ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING Nummer 60 15 November 1930 DE KATHOLIEKE ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING ABONNEMENTSPRIJS: ƒ2.50 per jaar Correspondentie-adres van Redactie en Administratie: T H.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1)

HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1) HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1) DOOR Dr. W. A. VAN ES. Wie het woord "medezeggenschap" op de lippen neemt, noemt daarmede een van

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden N r 3. 20 Maart 1937. BELGISCHE KBEWEGING USSION ISYNDÏCdU. ibclcjqut 3YNDIKAUEJ KOMWISSItl WON BtL<l OFFICIEEL ORGAAN DER SYNDIKALE KOMMISSIE WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊËÊmÊmÊÊimmm BEHEER EN REDAKTIE

Nadere informatie

VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE

VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE GEHE1M Behoort bij schrijven nr. 793-693 Ex.no. // Dit exemplaar bestaat uit 9 biz. VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE S a m e n v a t t i n g In navolging

Nadere informatie

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

VER ON. mededeelingen. Ware Eens;:ezÏndheÏd. . êiru:/j,ijfg : Orgaan der Vereeniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland

VER ON. mededeelingen. Ware Eens;:ezÏndheÏd. . êiru:/j,ijfg : Orgaan der Vereeniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland VER ON mededeelingen Secretariaat: Postbus 125 Hilversum Redactie-Commissie: Hofwijckstraat 57 Voorburg Orgaan der Vereeniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. êiru:/j,ijfg : DE afgeloopen

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven nr 3 14e jaargang september 1991 in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven ..,.... n U wilt een bank die ook iets voor uw kinderen doet. Wij zorgen dat ze plezier krijgen in sparen.

Nadere informatie

Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens

Afschrift bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN exenipl.nr.j Bijlagen : te 'a-g RAYBKHAQE. Uw brief van: 4 juni 1965 nummer: 37 A Z&. Directie

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO 8861 mr ^ 836 KV ' innr i fa- r/ AT Kisi.nnr f i ct^ ui UBY tnnjbq «n «I tunjeq UI xnnjbq UI ^^ /r -/^ /sf' 6^7 W F J

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST voor Economische Studiën TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie Verschijnt maandelijks XVe Jaar, Ie Band, Nr i Januari 1940 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie