6,<,?,:i,.,; *.: t!,.<, Hierbij heb ik de eer U een exemplaar bieden van Maanclove:.:icht No. 6 van 1932.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6,<,?,:i,.,; *.: t!,.<, Hierbij heb ik de eer U een exemplaar bieden van Maanclove:.:icht No. 6 van 1932."

Transcriptie

1 i' CENTRALE INLICHTINGSDImST %Gravenhage December I.!..: C.I CMELM.,,' 6,<,?,:i,.,; *.: t!,.<,.',!# '4 I ",..<.'t. ~, ' ' '. /,..< Y'<, Hierbij heb ik de eer U een exemplaar bieden van Maanclove:.:icht No. 6 van Chef C.I. Verzonden aan: Alle verbindingen van den C.I. 1. Lijst VerbindinRen doorslaan: Korte mededeelingen bij overzicht He er1 en C.V.P. W.H.H.H.Erkens (overledn.) Bi Ivoeien: Schoonhoven Burgemeester A.M. Nieuwenhuisen. 2. De bekende mede. e2ker van (Ir, 'Trije Socialist" Karel Theodoor van d_ur IIOWT, ceb te Arnhem, koopman, wonende Klindelbeekscheweg 49 (te ) te Oosterbeek, zal met ingang van 1 Januari 1933 een nieuw Onafhankelijke Anti-militaristisch en socialistisch discussieblad uitgeven, genaamd "Schakels". v,d.horst is iemand van beslist anarchistische principes, fel anti-gezag en anti-staat propagandist. Ter voorbereiding voor de verschijning van het orger heeft hij een manifest verspreid, getiteld "de Gas-oorlog nadert". Aan het slat van het mansst beveelt hij zijn nieuw orgaan "Schakels" aan en doet dit als volgt:

2 - 2 - Abonneert u op 'I S C,, H A K E L S " een nieuw, onafhs.-,;:,li jk anti-militaristisch en socia- listisch discussicklad (16 pag. met omslag) dat begin Januari a.s. iedereri Woensdag zal verschijnen onder re- dactie van K.Th.van der Horst te Oosterbeek. SCHAKELS zal u op de hoogte houden met de socia- listische, anti-militaristische en vredesbeweging in haar geheel. SCHAKELS zal bevatten: 1. De belangrijkste laatstverschenen artikelen in exten- so, die het best weergeven doel, streven en geest der verschillende partijen en groepeeringen op dit gebied (Het Volk, De Sociaal-Democraat, De Sooialis- tisnhe Gids, De Tribune, De Fakkel, De Vrije Socia- list, De Wapens Neder, Bevrijding Kerk en Vrede, Tijd en TORIC, ens Streven, Oorlog of Vrede, Pro Pace, School en Vre&.:::z.), Dit zal tot ver,.-'.ijking dwircen, tot opheffing van partijdige lsoleering bij de g~edwill.enden, tot nadenken en u3 t onderzoek Rangaande zuiverheid en doeltreffendheid der gepropageerde beginselen en methoden. 2. Om het blad een levendig karakter te verleenen, wordt een rubriek geopend, waarin de' lezers, welk inziicht zij ook zijn toegedaan hun meening over de gepubliceerde artikelen ten beate geven. 3. Een rubriek Weekoverzicht. 4. Zen gedicht van soc.of anti-mil.atrekking. 5. Feuilleton. 6. Boekaankondiging en -bespreking. 7. Zoo mogelijk illustratie. Mogen wij U eei: 8:rC :.s proefnummer toezenden, dat half November verschijnt.. Vilt het cl^ even melden aan Bureau

3 - 3 - "Schakels" Klingelbeek 49, Oosterbeek, Telefoon Macr doet het dan nog heden. P.S. Ex.van deze circulaire ter verspreiding Op aanvrage gratis. Hiertoe worden steunpunten gezocht in alle flaatsen des lands. 3. De reeds lnngen tijd als communist bekend staande - Jan. Cornelis STAM, :.:.:b. Giesendm , wonende Sterrenlaan No.54 tc; Yilversum is vaste medewerker ge- worden van het dagblad Tribune". Do artikelen omtrent Indië, die des Woensdag in "De Tribune" voorkomen, Zijn van zijn hand. Hiertoe heeft hij connecties aangehoopt met hem bekenden in Indië. Stam is gepensionneerd onderwijzer van het O.L.O. in Ned.-Indië. Den laatsten tijd is hij zeer aotief werk- zaam in de communistische beweging. Hij is o.a. voorzitte? van de' afdeeling Hilversum van de C.P.H. en de I.R.H. en tijdelijk voorzitter V.V.S.U. Ook ageert hij onder de werkloozen en houdt voor hen redevoeringen. 4. De persoon "Godfried", genoemd in punt 8 van de korte mededeelingen bij ovcrzicht No.4 (C.I.No.32365) blijkt genaamd te zijn Godfr'. d duard INTO=, geb. Paramaribo , stoker, riv,ende Leliegracht 1 Amsterdam. Hij leeft in concubineat met Joh.Corn.Hendrika Maria GEERAETS, geb. Venlo 12 Juni Hij beweert propagandist te zijn van de Sectie Holland van de I.R.H. 5. Den laatsten tijd treedt op communistische vergaderingen een Indonesiër op onder dan naam "Idanoe". Het is nog niet mogen gelukken zijn identiteit vast te stellen. Hiertoe wordt de medewerking van de verbindingen verzocht.

4 De aandacht wordt gevestigd op een Duitsch sprekend persoon, die zich wendt tot radiohandelaren (o.a. te Am- hem) en te koop vraagt radiotoestellen op veldradiogebied, -zenders, versterkers enz. Speciaal veldzendtoeatellen hebben zijn bijzondere aandacht. Te Arnhem werd het aanwezige - uit den aard der zaak oud-materiaal door hem voor vrij hooöen prijs gekocht cn contant betaold. Op het voorstel van een ver.-mper om voor hem te onderzoeken of h.t.1. nog meer mg:eriaal aanwezig was, zeide de Duitscher dat hij dit zalf nel zou doen. Ook zijn naam wilde hij niet noemen. 7. In den laatsten tijd worden bij de colportage met het orgaan van de I.A.I.I.V. "de Wapens neder" pakken lucifers te koop aangeboden. Zoowel op deze pakken als op ieder der zich daarin bevindende doosjes zijn etiketten geplakt met em antimil.strekking. Met den centralen verkoop van voornoemde lucifers heeft zich belast de anarchist Anthony Gerard Reinoldus ROES, geb te 's-gravenhoge, (petroleumventer, wonende alhier Tak?-n Poortvlictstroat Onderstaande vrngenlijst is Len leden van de efd. C.P.H. alhier ter invulling uitgereikt. Hieruit zou blij- ken dat een controle wordt gehouden door het geheele land. Het zou zeer op prijs worden gesteld indien kon worden medegedeeld waar de ingevulde formulieren worden heenge- zond en. ~ o r m u l i e r voor ~ a r t i j - ~ o n t r S ï e l? Na am Adres Toornaam No * No. Woonplaats No. District Afdeelin& of Sectie B.-cel Straatcel

5 - 5 - Beroep Geboortejaar Ilan of vrouw Werkzaam als Hoeveel arbeiders wrken daar, jongeren. Indien werkloos, hoc lang? Yierkzaam bij waarvan vrouwen en Vakvereeniging Vakc en trelc Functie hierin Indien niet in een Vakorganisatie, waarom niet? Neemt gij aan het fractiewerk deel? Is er een oppositie in deze vakorganiaatie? Neemt gij daaraan deel? C,oöperatie V.V.S.U. I.R.H. I.A.H. R.V.O. W.S.C. Sportvereeniging Rev. Vrouwenbond Buurtvere enigint; Functie hierin Functie hierin Functie hierin Functie hierin Functie hierin Functie hierin Functie hierin Functie hierin Fiinctic hierin Vri Jdenkersvereen i{: '1. Puns2ir; hierin Afweer-organisatie Andere organisaties Functi : hierin Militaire dienst Garnizoen Lichting Tribune-lezer sedert 'IC ommuni s ör. le ze r sedert Lid van de Partij sedert Van welke politieke organisatie vroeger Lid Ik betaal butie betaald cent contributie per week. Laatst contri- Welke functie bekleedt gij in de Partij Indien geen functie, waarom niet Welke scholing hebt ge in de Partij gehad Wat kan er aan het Partijwerk in Uw Cel, Sectie of Af- deeling verbetli4 ': rden

6 Vanuit Zindh y'(.': werd bericht dat de aldaar bekende Communist JdNSEN, Pilzer Bouwe, Rotterdam , assistent, wonende te Zindhoven Ecknrtscheweg 23 bij lir.oversteegen door het partijbestuur van de C.P.H. aangewezen zou zijn rilis districtsvertegenwoordlger voor Noord-Brabant en Limburg. Inderdaad Is reeds geconstateerd, dat Jnnsen diverse reizen in de provincie maakt, O.O. Breda, Tilburg, Is-Hertogenbosch, Helmond, etc. Voor deze werkzaamheid ontvangt hij reis- en verblijfkosten benevens een kleine vergoeding.

7 ~~......~.I, ,.,,..,.... I.,...,.. -'.. c, ;,'.j..i,,.. ~. c '. +.::,: ',. I.... r.. I....., h.., : I',..~.. '..,.,.>. : GEHEIM

8 x x x x x x x x x x x x x '. G E H E I M. x x x x x x x x x x x x x x J A A R G A N G No. 6. O V E R Z I C H T -

9 O v e r z i c h t No I N H O U D. I. Wereld Strijd Congres tegen den imperhalistischen oorlog...bladz Centraal. Anti-Oorlogs-Comitd It Holland "... Bladz. 29.

10 OQ3RZICHT No. 6. September - October I. Wereld Strijd Congres tegen den hperialistischen Oorlog.. Zeer uiteenloopend zijn üe beschouwingen, die in de binnenen buitenlaiidsche Pers zijn verschenen, met betrekking tot het te Amsterdam op 27, 28 en 29 Augustus 1.1. gehouden Wereld- Strijd-Congres tegen den Imperialistischen Oorlog. Ondanks dit verschil van opvatting vooral met betrekking tot de organisatie en de resultaten door het congres bereikt, is de conclusie, waartoe de internationale Pers is gekomen,deze, dat het congres een uitgesproken comunistisch karakter droeg. De communistische Vereldpers heeft in hoo&gestemùe artikelen de resultaten, welke door het congres zouäen zijn bereikt, besproken en op voortzetting van Ce actie, waartoe op dit congres de grondslag zou zijn gelegd, aangedrongen. Ofschoon zij te voren beweerde, dat het congres niet onder auspiciën van Moskou stond, kon zij zich na het congres niet langer bedmingen. Zij verklaarde, dat de resultaten door het congres bereild, in hoofdzaak te danken waren aan de ontplooide activiteit der Communistische Internationale. Na het uitvoerig verslag dat van dit congres is verschenen en hetwelk in de plaats van Overzicht No. 5 is getreden, wordt het noodig geacht nogmaals op het congres zelve terug te komen. De redenen, waarom in dit overzicht een tweetal hoofdstukken aan de door de comunisten hgezette actie tegen den oorlog zal worden gewijd, zijn van tweeërlei aard. Door de geweldige actie, die door de comunisten met de grootst mogelijke krachtsinspanning is gevoerd om de deelname aan het congres te bevorderen, =?de door de actie, welke, na het congres door de communistische Pers nerd georganiseerd, valt hier \te lande een strooming waar te nemen - geleid door fascistischel en nationalistische organisaties - welke ten doel heeft de communistische propaganda te bestrijden en in verband daarmede ook het beleid dep Regeering en andere autoriteiten te dritiseeren. Het feit, dat de Regeering het niet noodig heeft geoordeeld, de 1 toestemming tot het houden van dit congres te Amsterdam te weigeren, is door de vertegenwoordigers dïer groepen aangegrepen, om bij de Regeering te protestesren. Op zichzelf schuilt hierin Beeds een gevaar. Een nog grooter gevaar ligt in de omstandigheid, dat de Leifiers van deze groepen zich geroepen gevoelen het land te beschermen tegen den steeds - naar hun zeggen - toenemenden comunistischen invloed. Door hen wordt smgedrongen op het voeren van een scherpere actie tegen de Communistische Partij, haar leiding en de leden. Daarnaast moet worden geconstateerd, dat ook van andere zijde het voeren van een actie tegen den steed's toenemenden invloed van het commisme noodzalrelijk nordt geacht, Voor dit doel is namelijk opzericht I' Door omstandigheden daartoe gedwongen 'I- aldus het comuniqhk aan de Pers verstrekt - Het Nationaal Comité tot bestrijding van Bosjewistische invloeden in Nederland. ( Antico )., Het Bnitiatief tot de oprichting \-an dit Comité is uitgegaan vm Ds. G. I! a g e n, Gereformeerd Predikant te Delft; Dr. F.J. K r o p, Hervormd Predikant +,e Rotterdam: A.B.N. D a v i d s, Opperrabijn te Rotterüam; T. Th. F u r s t n e r, Directeur van de Hoogere Narineschool te"s-gravenhage en een R.K. Geestelijke, wiens

11 - 2 - miens naam nog nader bekend zal worden gemaakt. Bet valt niet te ontkennen, dat de actie voor de deelnme aan het congres door de Comunistische internationale gevoerd, een groot succes voor haar is 3eworden. De vraag echter, mie de tieelnemers vertegenwoord.igden, is - moeili jlc te beantwoorrien. Mag nu ait feit, namelijk de deelnime aan het congres als basis dienen voor een anti-comunistische actie? Is daarom, zooals de"deutsche Allgemeine Zeituug '' het noemde '' Ilmsterdsm het &kka van communisten en illusionisten?'i Ieder die deze zaak objectief mil beschouwen en zonder eenige bijbedoeling het resultaat van het congres vil nagaan, moet geen gebruik maken van artikelen met dergelijke opschriften. Evenmin mogen artikelen, overgenomen uit I' Ismestia 'I$ en andere Russische bladen, om van I' De Tribune '' e.d. niet eens te spreken, gebruikt morden om de noodzakelijkheid van het voeren van een actie tegen de comuisten te bepleiten. Een eerste vereisckte om den invloed'van de Comiunistische Partij te peilen is na te gain, of de feiten, die in de coiunistische Pers zijn vermeld in overeenstemning zij2 met &e waarheid. Allereerst dient gemezen te worden op het gevaar dat schuilt in het ontketenen van een actie, gericht tegen iets, nat in werkelijkheid niet bestaat. ne bescho-uwingen in de comuistische Pers over dit congres gegeven, morden als basis voor deze actie gebruikt, omdat dit congres genoemd vordt I' het grootste en gevaarlijkste 'I. Dan behoort aangetoond te worden, dat de berichten in de comunistische Pers verscherien volkomen in strijd zijn.met de feiten. Hiertoe is een greep gedaan uit officieele bescheiden. Afschriften daarvan zulleii in dit overzicht worden opgenomen. Een van de belangrijlccte dochenten is wel het door den secretarie van het voorbereidend &ti-oorlogs-comité, N e t e r, Sinon David, geboren 31 Mei 1904 te Aasterdam, opge-makt rapport betreffende de actie vòòr het Anti-Oorlogss-Congrei en het congres zelf, door hen verzonden aan het P.B. der C.P.H. Eet ra.pport luidt : "Rapport betreffende de actie voor het anti-oorlogs-congres en het congres zelf. A. De actie v66r,het congres in Hollanc!. I-~ - Na de conferentie van 16 Juli werd besloten in overleg met het parti jsecretariaat tot de volgende pmten : 1. Voortzetting van de geldinzameling voor gedelegeerden naar Genève ; 2. Organisatie van huishoudelijke districtsgemijze conferenties om de plaatselijke co::ité'c te consolideeren en 02 de districtsconité's te kiezen ; 3. De plaatselijke comité's op te meklen tot actieve deelnam aa den Rooden Dinsdag, door niddel van het Landelijk k.0.c.. Doordat het congres in Hollaiid werd gehoucen zijn 2 en 3 op den achtergrond geraakt en is alleen de actie onder 1 voortgezet a De landeli jke ingezamelde gelden zijn gebruilrt voor het congres, de plaatselijke ingezamelde gelden zijn door de delegaties eveneens gebruikt. De actie in Holland merd.buitengewoon geremd door de onzekerheid, waarin wij in de k-itste dagen voor het congres. verkeerden. I--

12 ~ verkeerden. 1 Het zeer laat vaststellen van Amsterdam als con- 6, li% I.(t. gresplaats verhinderde een intensieve verkiezhgscampagne, temeer oindat viij nog steeds geen zekerheid hadden dat *terdam absoluut vaststond.,-j &d. 4 De bluf van de buitenlandsche delegaties remde evensens onze actie. Eerst werden 3000 buitenlakdsche gedele-..a geerden aangekondigd, waarvan alleen uit Frankrijk reeds Het resultaat was plm buitenlandsche gedelegeerden, maar wij hadden met de Hollandsche delegatie gerekend op het zeer groote aantal buitenlanders en verschillende plaatselijke comité s, die zeer groote delegaties wilden kiezen reeds mec.tegedeeld, dat van een zoo uitgebreide delegatie geen sprake was, omdat de ruimte ontbrak. Deze instructies moesten wij gedurende de laatste week voor het congres weer herroepen, maar toen was het in vele gevallen reeds te laat om nog een groot aantal gedelegeerden te kiezen. B. De organisatie van het congres. hr~4.~ *. $:,L.. \/. i,,. +,..,,, 1.t 1 t. I. 1.<!-:(..*kl.i kr;,: p. I \.,de4 > r-.., + A* 2. i, ;,,\,.te.. In aanmerking nemende de onervarenheid van ons en den korten tijd van voorbereiding was de technische voorbereiding van het congres niet bepaald slecht; er is niets belangrijks absoluut misgeloopen. 1. het logies. Baar wij vreesden geen privé-logies - genoeg - te kunnen cwa..i.krijgen in à& korten tijd, huurden wij een school!.en, * &,,* a.., hebben die voorzien van d9kens en matrassen. I,,LA.:J----- ;iitrla. L*&.,%í.+-. L Het huren van die school was m.i. absoluut gerechtvaardigd, omdat het wtilslagen van het congres voor een deel afhankelijk was van het goed onderdak-bfengen van de gedelegeerden. Op het laatste moment werden echter nog veel privéktvartieren opgegeven, zoodat de school ongeveer half vol was. Hierdoor en doordien vele in de school ondergebrachte gedelegeerden absoluut zonder een cent hierheen gekomen waren en niets betalen konden, is op deze school een verlies geleden van F. 416,--.( velen hebben daar bovendien een gratis ontbijt gekregen.) 2. De zaal-decoratie. Voor de decoratie der zaal was door de Duitschers veel te we9nig uitgetrokken op hun budget, daar deze gerekend haduen op stoelen, eer, podium enz. aanwezig in de zaal. 3. De organisatie der d8nee. Daar eerst Dinsdagmiddag voor het congres definitief Amsterdam was vastgelegd, kon practisch eerst Woensdag voor het iniddageten worden gecontracteerd. De organisatie hiervan was toen reeds moeilijk geworden, temeer daar de I.A.H., op wier hulp wij min of meer hadden gerekend, geen hulp kon geven. mat wij een pascontr8le am het R.A.I.gebouw vreesden en het van belang vonden, dat de gedelegeerden zooveel mogelijk bimen het gebouw bleven, is toen de regeling met den pachter ïer buffetten in het gebouw gemaakt, die ons een groot verlies opleverde. Wij hadden n.1. voor 800 diners gecontracteerd, terwijl slechts plm. 500 zijn afgenomen per dag. 4. De vertaling in het Hollandsch. De zeer slechtdvoorbereiding van de vertalingen in het Hollandsch was va^ ons een ernstige fout. Onze geringe ervaring

13 . ervaring deed ons dit punt onierschatten; wij dachten dat dit op het ccngres gemakkelljk op te lossen zou zijn. 5. De politieke organisatie. Iiin beter buiten dit rapport gelaten worden. C. De actie na het congres._ Wij hebben door dit congres contaqt gekregen met een aantal nieuwe arbeiders. Het i,; een feit, dat vele intellectueelen, met wie wij VOO- d:.t congres contact,hadden, teiuggeschrokke-i zi:n door : le. de perscampagoe voor het congres en Ze. door het comunistisch karakter van het congres zelf. De Hollandsche communisten hebben op de discricts- conferentie getoond, het eenheidskarakter van dit congres te begrijpen en in staat te zijn, daarnaar te handelen. Het optreden van speciaal $e Duitsche delegatie was echter niet in overeenstermning met'het karakter van het congres en is voor eenige intellectueelen een aanieiding om zich terug te trekker. Speciaal de vertegenwoordigers van eenige pasifistische organisaties zijn erg geschrokken en staan nu als scherpe tegenstanders tegenover ons. Aan den anderen kant is de conferentie, speciaal belegd voor de intel3.-ctueelen, vrlj goed gemest. Het treurige feit doet zich ecnter voor, dat deze conferentie min of meer buiten het congres en buiten onzen in-rloed om is gegaan; en dat ket fractie-werk daar zeer zwak was, evenals trouwsns bij verschillende andere voor deze parallelverg~.de=in,?sn. Ta+ mij voor contact met intellectueelen onirhouden,nangt diis voor een deel af van de conferentie en het resul:.%&t F.ervan kan ik nog niet beoordeelen. Met verschillende kuustenaar3 hebben wij vrij goed contact gehouden, ais met van nr.lsum, de S.Y.K. en nog anderen. Met ieze menschen mien wij zeer goed verder kunnen doorwerken. 1. Het Internationaai Anti-Gorlogs-Comité. P.g. De Vissc?r en ik woonden dc eer-te vergadering bij van dit Int. Comité. Die vergadsrilg werd bijgewoond door 7 personen en 9r werd niets concreets over ver?ere actie vastgelegd; buiten?iet publiceeren van bulletins door het Bureau en de consoli&tie van de landelijke comitk's. In October zal de vdginde vergadering van het Comité olaatsvinden üet Nationaal Anti-Oorlogs-Comité. 5et is uiterst noodzakilijk, dat het Nationaal Comité wordt voorbereid en versterkt; -le net medewerkende intellectueelen en 26 met arbeiders. Verschillende inkllectueelen vallen nu af; als o.a. Berlage, die hiertoe het verlangan te Kennen heeft gegeven. Men zou kunnen voorstellen : Qkn vertegenwoordiger van de Y.5.3. (Sanders of Booleman, in de S.K.K.-fractie bespreken. ) ékn vertegenwoordiger van de intellectueelen-groep,die tot stand is gekomen. kén vertegenwoordiger van het artsencomitk ( het zal moeilijk zijn kkn der artsen hiertoe te kri jgenj, Qén vertegenwoordiger vo9 het kunstaaarscomité, kén vertegenwbordig3r van elk der samenwerkende organisaties, door die organisaties aan te wi.':en, - één

14 - 5 - één vertegenwoordiger van het A.O.C. Amsterdam. twee vertegenwoordigers aan te mijzen op de huishoudelijke districtsconferenties der A.O.c.'s, Eenige arbeiders aan te wijzen door ons. Het Nationaal A.O.C. zal dus spoedig bijeengeroepen en deze uitbreiding geregeld moeten morden. Tevens moet het A.O.C. zich een behoorlijk secretariaat kiezen er: lijkt het mij noodzakelijk, dat de partijleidtmg iemand aanwijst, die zich actief belast met de leiding van het werk der Comité's. 3. De plaatselijke anti-oorlogs-comité's, Voor verschillende plaatselijke comité's is de voortzetting der actie vrij moeilijk, speciaal daar waar vertegenwoordigers van vakorganisaties met opdracht hunner leden zitting hebben genomen in de plaatselijke Comité's en tegen hun wil in dit comité zitten. Zoo zijn b.v. in Hilversum vertegenwoordigers en bestuurders vlm vakbonden in het comité, die, èn door hun moeilijkheden met hun hoofdbesturen en doordien zij zelve weinig sympathie voor het werk hebben, een saboteerende en defaitistischen invloed uitoefenen. In dergelijke comité's is goed werk nog slechts mogelijk door een goed functioneeren der fracties. Allereerst is dus 7-aodzakelijk, dat de partij uitvoerige instructies krijgt over het fractiewerk in de A.O.c.'s in den geest als de resolutie van het E.K.K.I. over het fractie-werk in de vakvereenigingen. Districtsconferedties. Nu het coi;gres achter den rug is, is het van belang de ree& vroeger vastgestelde districtsconferenties van de A.O.c.'s door te voertn en in dezen zin is reeds naar de comité's geschreveri. Ce organisatie. De organisatorische basis is noa steeds een zwak omt. Door de abiolute behoefte aan financïen yoelen de A.O.t.'s de noodzaak van een financieele basis door contributie, etc. Als voorbeeld voeg ik hierbij 3en eigengemaakte contributiekaart van het A.O.C. titografen te Amaterdam, en ook de individueele leden van de corritk's willen eenig bewijs, dat zij bij het comité zijn aangesioten. Wij hebben nu bijdragezegels laten drukken, die aan allen verkocht kuunen worden, en hopen op deze manier een financieele basis te scheppen. De moeilijkheid is hiermede cchter niet opgelost. Het is m.i. noodzakelijk v66r de huishoudelijke conferenties der A.O.c.'s een practiech scheme uit te werken over den organisatievorm, vaardoor in de A.O.C.'S geen twijfel kan bestaan over het werk, over de leden of individueel aangeslotenen, over de aangesloten organisaties e.d. en over de gelden. Belangrijk zou zijn hierin een clausule op te nemen, dat aa-gesloten organzsaties in he: A.O.C. moeten vertegenwoordigd zijn door minstens één bestuurslid en minstens één getoon?-id. D. De Financiën2 De toestand der financiën na het congres is zeer zorgelijk, Hierboven is reeds uiteengezet hoe een deel der schuld van het congres is ontstaan. De giheele congrea-schuld bedraagt : niet afgenomen diners F rest

15 - 6 - Transport F rest decoratie drukwerk E nadeelig saldo massahuisvesting F stoelen F Bureauhuur F. lso.-- kleine uitgaven F fp,* F Daarf.'. j zijn nog eenige posten gekomen voor zalen van neven-conferenties, die niet betaald zijn, van telefoonges?rekken, etc. Het eerst noodzakelijke lijkt mij, dat de partij een contr8le-codssie benoemt, die rapport uitbrengt, dat wij naar de bevoegde instanties sturen. Ten tweede moet het A.O.C:zelf een contr8leconmiissie aanwijzen en moet de financieele situatie met het Hollandsche A.O.C. besproken worden. In Parys beloofde het Fransche Comité 3000 francs direct te zenden en heeft ons geinformeerd, dat dit geld - verzonden $s.,,h."',' Willdbeloofde ons verleden week vast francs,.i * ' 4 maar zendt ons nu een brief, waarin hij zijn twijfel uitspreekt over de juistheid van onze orgaven, en ons zegt dat hij"moeite zal doen '' 250 a 300 -mark te sturen. Tij zouden dan nog blijven net een schuld van F en net een " toezegging I', dat de Bmerikanen na terugkeer in &e V.S. hun Comité $ 120 zullen laten zenden en dat de Franschen misschien nog F. 200 zullen sturen. Dan is onze schuld gereduceerd tot F De geheele actie sinds Juli heeft ons ph. F opgebracht. Wij zouden dus minstens een jaar noodig hebben om dit bedrag bij elkaar te krizgen; indien wij er dau in slagen om onze uitgaven op het zeer lage peil te handhaven. Wij zullen de resultaten van de contrôle-comuissie onmiddellijk moeten opsturen en de partij zal er de grootst mogelijke druk achter moeten zetten, dat ons nog zooveel mogelijk geld gestuurd wordt. 2.. L- Voeili jkaeden van verschillende Comité's. 1. Amsterdam. Een A.O.C. Amsterdam bestaat practisch niet, Er is besloten nu alle Amsterdamsche gedelegeerden bijeen te roepen met de samenwerkende organisaties en er bestaat nu de mogelijkheid dat er iets voor elkaar komt. Het Districtsbestuur ZOU echter juist nu actief moeten medewerken, om deze zaak van nu af aan in goede banen te leiden. 2. Zuid-Holland. Alle A.O.c.'s i: Zuid-Holland zijn min of meer gedesorganiseerd. Op de conferentie van 16 Juli is opdracht gegeven alles verder te behandelen met Tournier.\Toumiier heeft echter niets gedaan en zich van de zaak niets aangetrokken. Ik krijg nu berichten aft Zuid-Holland dat T. zelf geen enkelen brief heeft beantwoord en T. is nu ook uit het A.O.C. verdwenen. Op het oogenblik heeft Reuderink het secretariaat,

16 - 7 - sdcretariaat, dit is natuurlijk volkomen verkeerd en allereerst zal Rotterdam georganiseerd moeten worden. Den Haag lag ook volkomen plat. Het geheele bestuur in den Haag is nu afgetreden en werd een nieuw bsstuur gekozen, dat voor de toekomt iets belooft. In Delft Tas het A.O.C. cok slechts fictief', maar daar is een nieuwe secretaris gekozen, die niet neer met Rottei-dam correspondeert en er bestaat nu een kans, dat in Delft een A.O.C. voor elkaar komt. F. Het apparaat vm het CentraalA.0.C. Het is noodzakelijk nu het Centraal A.O.C. een regelmatig functioneerend lichaam wordt, met zegelafdrachten, brochureverkoop, etc, dat er een bureaukracht komt, die betaald wordt en regelmatig werkt van 9 tot 5 uur. Anders wordt het zeer moeilijk administratief werk behoorlijk bij te houden. Verder lijkt het mij gewenscht, dat een organisatorische kracht gedurecde eenigen tijd een abonnement krijgt, om de plaatselijke A.O.c.'s geregeld te bezosken en te controleeren. Amsterdam, 13 September 1932 It. De inhoud van dit rapport toont het tegendeel aan van hetgeen in het Russische orgaan " Iswestia It wordt beweerd, t.w. : "Het congres van Amsterdam heeft den vorm gevonden van een samenwerking in den strijd tusschen de proletarische voorhoede en deze burgerlijke elementen "~ Juist het optreden van de conmiunisten - in het bijzonder van de Duitsche communisten met Willy Muenzenberg aan het hoofd - op dit congres is de oorzaak geweest, dat de samenwerking met burgerlijke groepen geen sprake is. Een gelijkluidend rapport, - alt'ians voor wat het financieele gedeelte titreft - schijnt Neter te hebben opgezonden aan Willy henzenberg, één der Organisatoren van het congres, die in wezen do Comunistische Internationale vertegenwoordigde. Hij was het, die meer in het bijzonder haar standpunt ten opzichte van de door haar gepropageerde anti-oorlogs-actie en eenheidsfrbnttaktiek verdedigde. Hieronder volgt afschrift van een drietal brieven, deel uitmakende van de correspo&ïen:ie tusschen Neter en Nuenzenberg gevoerd. De inhoud v83 deze brieven is volkomen duidelijk en behoeft geen nadere toelichting, "3a./K. Berlin den 20 September Genossen Neter Amsterdam. Lieber Freund. 1.) 3er Ahsendung der Zeitungs-Ausscinmitte sehen wir mit Interesse entgegen. Die i'fitteilungen ftir H. und Af. habe ich diesen Freunden weitergegeben. 2.) Was Deinen Brief beziigïich der Restsumme anbetrifft, so möchte ich in Abmesenheit von Willi - der erst in einer Woche nach hier zurllckkehrt - folgende Benerkungen nachea. a.) sir nehmen davon Kenntnis, dass die RUhe der Drucksachenschulbn nicht 420- sonderil Gulden beträgt. b. I

17 -8- b.) Wem man die nichtabgenomenen Diners abzieht, so komt man auf die Sme wie wir sie festgestellt hatten. Bisher nicht versthilich ist uns die niedrige Kaution. Qon den 300- Gulden sind bereits 280- Gulden abgezogen worden? Wir sind heute noch der Ansicht, dass Ihr in dieser Frage der nichtabgenomenen Diners nicht richtig handelt. Das Essen war am zweiten Kongresstag so schlecht, da man dort doch werkìich etwas hkitt machen können; zu mindestens nicht die gaze Sme zahlen darf. Nach unseren Dafürhalten muss die Fa. die Schreibmaschinen heraus bekomen, ohna dass die S m gezahlt wird. Ton Euren weiteren Mitteilungen in dieser Frage haben wir Kenntnis genommen. 3.) Habt Ihr von Frankreich Geld erhalten? Was Zahlungen von unsere Seite anbetrifft, so kam diese Frage erst nach RUckkehr von Wilïi erledigt werden, wie Uberhaupt erst nach seiner RUckkehr zu dem Gesamtproblem ausführlich Stellung genomen werden kann. ivlit bestem Gruss, (gez.) Onleesbaar." 11 Genossen Ikenzenberg Berlin. Amsterdam,den 28 Sept Werter Genosse Nach dem Briefe von Hans vom 20 hat sich die Lage in Holland ein wenig geaendert. Ton Frankreich erhielten wir die versprochenen Frs und senden auch die Kopie unserer Antwort auf die Geldsendung. Aus Hans' bief erfahren wir, dass nach deiner RUckkehr zu dem Geldproblem Stellung genomen werden wird;bitte sagt uns so bald wie möglich welchen Beschluss ihr nimt, dem es wird die höchste Zeit. Der Lieferant der Massenkwartiere in den Schulen wird gerichtlich vorgehen gegen Frau van Gelder, eine sympathiesierende Genossin vom Bmsterdamer üniversitaet, die diese Sachen fik uns angeordnet hat, und alles Bcstellte. Der Schreiner droht mit gerichtlichen Verhandlungen gegen mir, wei1 er an diese Dorderung kaput geht. Natürlich weiss ich, dass, falls diese Schuldherrn gerechtlich gegen uns vorgehen, die Bezahlung eine Weile verschoben werden kam. Es ist aber fatal für den Kongress, wem alles so ein Ende nimt. Lasst uns also so bald wie möglich wissen, ob una mie dieee Geldfrage erledigd werden kam. Mit besten Gruss, (gez. ) Onleesbaarq1. "Genossen &enzenberg Berlin. 6 Oktober Werter Gcnosse, Wir begreifen nicht dass wir zur Rage der Liquidierung der Schulden des &ti-?íriegs-kongresses noch kein Wort von dir gehört haben, speziell nach meinen Briefe vom 20 Sept. Ich will noch kurz resumieren. Jetzt gibt es noch etwa Hfl. -

18 ~~ -9- Hfl Schulden, für denen ich persönlich verantwortlich bin. Das Komitee, für welches ich diese Schulden machte, hatte keine Rechtpersönlichkeit, und derjenige, der ia Auftrag des Komitees handelte, ist persönlich vcrantwortlich. Unsere fiediteuren machen uns den Vorwurf, das wir Schulden genacht haben im Nmen eines %mitees, wovon das Komitee nichts wusste; d.h. diese Iirediteuren haben aus unseren Brochüren, usw. gesehen dass Z.B. dr. Berlage im Komitee war, und haben sich zm dr. B. gewandt. B. hatte, natürlich gesagt dass ihm die ganze Sache nichts anginge. (auch ander haben dies getsn) so dass die Krediteuren gerichtlich gegen mir vorgehen vollen, wei1 ich unter falschen Bedingmgen &edit aufaenomen habe. Falls es zu solchen gerichtlichen Verhandlungen komt, Tird dies einen grossen Sicandal geben. Ausserdem wird irgendwie diese Schuld doch bezat oerden, und könnten wir besser jetzt versuchen dieses Geld zu finden,als spater. Kann das Internationale Komitee hicht von jedem Landeskonitec Hfl fragen, um die Schulden des Kongresses zu erledieen? Das doch sehr leicht, für jedes Komitee m diesen Eetrag zu finden? Und ist es unmöglich fur euch, um uns diesen Betrag dam zu diskontieren, danit wir jetzt; aus dieser Schweinerei heraus komen? Wir werden eine Kopie dieses Briefes nach Berbusse schicken, mit dem Vorslag dass das Internationale Komitee den Beschluss fasst, jedem National Komitee zu beauftragen 1000 francs zu senden, um den Schuld des Kongresses zu erledigen, und dass ihr irgenawie die 1600 Gulden findet urn uns jetzt die bbglichkelt zu geben unsere Schulden zu bezahlen. Ihr müast aber gut begreifen, das es jetzt unmöglich ist uns mehr als eine Idonat ohm Bericht zu lassen. Wenn ich nicht nächsten Montag etwas definitives Uber die Geldfrage sagen kam, werden einige von diesen Leuten bestinant gerichtlich vorgehen. Nit bestem G m s, (gez.) Onleesbaar." Blijkt uit den inhoud van deze brieven in welk een moeilijke financieele positie het voorbereidend Comité is gekomen, uit de correspondentie tusschen Neter en den Secretaris-Generaal van het Internationaal Comité, Gibartl, gevoerd blijkt, dat ook dit Comité met groots financieele moeilijkheden te kampen hecft. "Comité d'initiative internationai pour ie Congrès ihndial de ïutte contre la guerre impériaïiste. Taris, le 21 septembre Monsieur D. N e t e r Van Breestraat, 131.hs. Amsterdam.(Zuid) Hollende.. Cher Canarade IWEFi, Nous vous accusons rkception de votre lettre du 20 septembre et nous nous empressons de vous faire savoir que nous avons entrepris les dkmarches nkcessaires aupres des Allemands et Ainericains pour les persuader de vow envoyer les somnes disponibles dans leur Comité. C'est -

19 C'est surtout de Berlin que nous attendons le résultat de nos demarches. ce moment, notre Compte est épuisé par suite des dépenses formidables 6ffectuées pour imprimer les bulletins, manifestes, et documentation de Congrès.. Nous vow infonnerons d'ici peu des possibilités d'un autre envoi d'argent de Paris. Nous vow avons envoy6 Ce8 jours-ci certaines circulaires et suggestions et nous serions trhs heureux si vous pouviez nous renseigner sur ï'activité du Comité Hollandais. Veuillez agréer, Char Camarade, no8 fraternelles silutations. (get.) Gibarti." "à Jerram OU Gibarti. 6 octobre Chers ads, Je vous envoye la copie d'une lettre B Berlin,qui vous informe comment dangereux est la situation f inancière du Congres. 11 est tres urgent qu'on nous envoye la monnaie nécessaire à payer au moins une partie de nos dettes, perce que les Américains et les &iemands n'ont rien payés. A Berlin j'ai fait une proposition que le Comité Mondial instruit tous les Comités N-tionaux de trouver 1000 francs, et que sur la base de cette r'ksolution, Berlin OU vous nous envoye la some nécessaire B ïiquirìer les dettes du Congrès. Serait i1 possible vous de kouver imddiatement les frs nkcessaires? Actions du Comité Hollandais. Nous vow enverrons un rapport sur les actions de Comité hollandais, dans quelques jours. Adresses. L'adresse du Comité est maintenant : ANTI OORMGS COiuiITEE SINGEL 359 Ai'ETERDAnl.C. l'adresse de Neter : -- S.D.NETER, Vm Breestraat 131. Amcterdam.2. avec nos salutions fraternels, (get.) S.D.Neter 'l. Het is nog niet vastgestelc? kunnen worden, of het voorstel door Neter in zijn brief aan Gibarti d.d. 6 October j.1. gedaan tot uitvoering is gebracht of een punt van bespreking in de be- trokken instanties heeft uitgemaakt. Overeenkomstig den inensch door Neter in zijn rapport geuit, gaf het P.B. der C.P.H. aan de Centrale Contröle Commissie dier Partij opdracht, den financieelen toestand en het financieel beheer van het Comité tot voorbereiring van het congres te onderzoeken en hem het resultaat daarvan te willen berichten. Ingevolge deze opdracht bracht genoemde Commissie haar rapport uit en zij zond dit aan het Secretariaat der C.P.H. De inhoud van dit rapport is als volgt : " Centr.

20 "Centr.Controle Corn. C.P.H. W.P. AA ET SECTïARIbAT C.P.H. wmm. Rapport over het Financieel beheer A.O.C. Voordat de Centrale Comissie, ingevolge Uw opdracht, den financieelen toestand en het financieel beheer in onderdeelen bespreekt, meenen wij in de allereerste plaats als onze meening te kennen te moeten geven, dat de leiding van het A.O.C. in financieel-organisatorisch opzicht, niet voldoende voor haar taak berekend was. De Centr.Contr.Com. houdt, bij hare beoordeeling er rekening mede, dat, voor zoover het de aangelegenheid van het congres zelf' betreft zeer zeker den korten tijd - van slechts enkele dagen -van voorbereiding veel verontschuidigt, maar niet alles. Daar echter het financieel organisatorisch beheer, ver voor het congres begonnen, te wenschen overliet en om een enkel sterk voorbeeld te noemen, de leider, pgn. Neter, na het congres een groot aantal antioorlogszegels volgens eigm mdedeeling eenvoudig vernietigde en de overgebleven entree gastkaarten van het congres verscheurde, waardoor iedere controle op het beheer totaal onmogelijk werd gemaakt, zoo gelooven wij niet te veel te hebben gezegd met onze bewering, dat de leiding niet voor de - het financieel gedeelte betreffende - taak berekend was. Ook het feit, dat het A.O.C. in zijn kort bestaan van ruim drie manden, drie administrateur-beheerders had,bewijst, dat men b ij de leiding zelf wel inzag, dat het beheer niet goed ging maar men verzuimde echter die maatregelen te treffen, die aan den minder goeden gang van zaken een einde hadden moeten maken. Thans komende tot de details deelen mij U allereerst mede, dat in het begin pgn. Ankersxriit de administratie bijhield,welke later door pgn. Neter werd waargenomen en het laatste gedeelte door I(m. D. Kiesebron is verricht. De gelden, welke per Giro binnenkipamen werden gestort op rekening van Pgn. Ankersmit, waar deze pgne tijdens onze controle niet in de stad was, hebben wij haar Giro-rekening niet kunnen controleeren. KASBOEK. Het kasboek ward dooi ons nageteld en wij bevonden, dat de uitgaven tot en met 15 Seutember de inkomsten met Gld. 27,24 overtroffen. Hierbij merken wij op dat een paar kleine bedragen aan inkomsten door pgn. N. vergeten zijn te boeken, terwijl een ontvangen bedrag F. 3,OO lager was geboekt als werkelijk ontvangen. Aangezien voor de per kas ontmngen bedragen geen kwitanties met doorslagcopie werden afgegeven, ontbreekt daarop iedere controle. momten. A. Anti-OorlogszeRels en Kaarten Het Comité liet-60.öüo zegels en 5000 kaarten drukken. Het komt ons voor, dat het bestellen van het aantal van op geen enkelen grond berusste. Men kon immers olechts stuks in het geheel in depot uitzetten ( wat nog lang niet verkocht beteekent ). Volgens de boeken hebben deze zegels en kaarten te zamen F. 119,96 opgebracht, terwijl de aanschaffingskosten F. 92,80 bedroeeen..p

die Meldung bestätigen nicht jetzt

die Meldung bestätigen nicht jetzt am Computer sitzen im Internet surfen Informationen suchen mit einem Freund chatten eine E-Mail schreiben Nachrichten lesen Freunde finden ein Foto hochladen eine Datei herunterladen einen Film gucken

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden ein Missverständnis an der Rezeption haben / hatten / hätten bin / war / wäre können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden sich entschuldigen Es tut mir leid! Das wollte

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Duits Nederlands Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Sehr geehrter Herr, Formeel,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Duits Geachte heer President Sehr geehrter Herr Präsident, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss U krijgt de tegemoetkoming KOB als 90% of meer van uw wereldinkome onder de belasting valt. Het wereld is uw totale uit Nederland en daarbuiten. Dit

Nadere informatie

Op het potje Aufs Töpfchen

Op het potje Aufs Töpfchen Op het potje Aufs Töpfchen Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Top 100 Duitse woorden

Top 100 Duitse woorden Top 100 Duitse woorden hinter achter hinten achteraan letzten Monat afgelopen maand schon al nur (of: nur noch) alleen maar nur noch alleen nog wenn als bitte alstublieft (als je iets geeft) immer altijd

Nadere informatie

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk Hoe vonden jullie de dag vandaag? Positief feedback: gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter dan les. Toppie man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk leerzaam,

Nadere informatie

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine von letzter Woche vorliegen?

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine  von letzter Woche vorliegen? relevant irrelevant das Protokoll der Abteilungsleiter der Schreibfehler das Budget senken / das Budget kürzen die Reihe sobald so dass / sodass sich kümmern um die Wochenarbeitszeit das Vorruhestandsalter

Nadere informatie

Kapitel 8 Nervenkitzel

Kapitel 8 Nervenkitzel 1: Am See Kapitel 8 Nervenkitzel 4. 1. gedacht 4. kans 2. blokken 5. verknalt 3. kamerarrest 6. redt 6. 1. Groβeltern Köningswinter 2. Bruder Brandenburg 3. Ste. Maxime Campingplatz 4. Sylt Insel 5. zu

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

Hueber Verlag 2012, Wat leuk! A1, Kopiervorlage, ISBN

Hueber Verlag 2012, Wat leuk! A1, Kopiervorlage, ISBN ab les 8: VIER OP EEN RIJ (Vier gewinnt) Vorbereitung Kopieren Sie die Aufgabenkarten auf festes Papier und schneiden Sie sie aus. Kopieren Sie auch das Spielbrett mit den 25 Feldern auf festes Papier.

Nadere informatie

Naamvallen Tabel Begrijpen. Klas 3/4

Naamvallen Tabel Begrijpen. Klas 3/4 Naamvallen Tabel Begrijpen Klas 3/4 Wil je weten hoe de Naamvallen Tabel in elkaar zit, dan is dit de juiste workshop voor jou. A) Naamvaltabel (overzicht) B) Tools om met de Naamvaltabel aan de slag te

Nadere informatie

bringen ausleihen bezahlen wären denken auschecken das Handtuch das Problem das Missverständnis das Zimmer die Rechnung die Bettwäsche

bringen ausleihen bezahlen wären denken auschecken das Handtuch das Problem das Missverständnis das Zimmer die Rechnung die Bettwäsche An der Rezeption Ich habe eine Frage. Ich habe meine Handtücher vergessen / weil ich dachte / es sind welche auf dem Zimmer. Aber für zwei Euro können Sie sich Das war dann wohl ein hier welche leihen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152 40 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 152 A. TITEL Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug.

Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug. Polizei Polizei Dialog 1- Handy Dialog 1 - Handy Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug. 2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Vertel, dat je zaktelefoon is gestolen. 3 Können Sie mir erzählen,

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer,

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer,

Nadere informatie

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 23 campers Deze keer in het Nederlands. Dit leek ons nu wel eens tijd worden Joke en ik hopen dat jullie het kunnen vertalen. Woensdag 21 mei waren er al veel

Nadere informatie

2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of zij/hij je kan doorverbinden met de heer Schröder?

2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of zij/hij je kan doorverbinden met de heer Schröder? Telefon Dialog 1 - Verbinden 1 Guten Tag. Deutsche Bank. Sie sprechen mit Frau/Herrn Rau. Telefon Dialog 1 - Verbinden Kunde 1 Groet terug en stelt je voor. 2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of

Nadere informatie

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Rode tekst = tip Grammatica Imperfekt (verleden tijd) wollen (willen) sollen (moeten) müssen (moeten) wissen (weten) ich wollte sollte musste wusste du wolltest

Nadere informatie

BRIEVEN VAN EEN DUITSE MOEDER AAN HAAR ZOON

BRIEVEN VAN EEN DUITSE MOEDER AAN HAAR ZOON BRIEVEN ALS BRONMATERIAAL: BRIEVEN VAN EEN DUITSE MOEDER AAN HAAR ZOON Ook de Duitse vijand schreef brieven en stond in contact met het thuisfront. Zoals reeds eerder vermeld werden er vaak vormen van

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Vormittags also.

Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Vormittags also. eine Zugfahrkarte kaufen Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Wann möchten Sie fahren? Am Donnerstag / den 17. Oktober am Vormittag / bitte. Vormittags also. Mal sehen. Es fährt ein Zug um

Nadere informatie

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Niederländisch Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr,

Nadere informatie

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Neue Kontakte 5 e, VMBO KGT 1-2 Werkwoorden TB 49 3 e naamval TB 54 Rangtelwoorden (overzicht) Kloktijden (overzicht) Werkwoorden TB 49 wissen = weten

Nadere informatie

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Inhalt Lost Cities Spielregeln...1 Einleitung und Spielidee...2 Der Spielverlauf...4 Eine Karte in eine Reihe

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Zoals jullie afgelopen jaar geleerd hebben eisen voorzetsels een naamval.

Zoals jullie afgelopen jaar geleerd hebben eisen voorzetsels een naamval. Naamvallen & Voorzetsels Zoals afgelopen jaar geleerd hebben eisen voorzetsels een naamval. Onder aan staat rijtje met de belangrijkste voorzetsels en werkwoorden. Meteen heb je ook een overzicht hoe dan

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

weiblich das Alter der Beruf

weiblich das Alter der Beruf das Formular erreichen der Fehler Nachname Vorname Land Telefonnummer Geburtsdatum Straße Postleitzahl Ort Handynummer Sprachen das Passwort der Benutzername die Staatsangehörigkeit das Geschlecht männlich

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN)

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

TWENTSE WATERSPORT VERENIGING

TWENTSE WATERSPORT VERENIGING TWENTSE WATERSPORT VERENIGING Opgericht 15 maart 1935 Koninklijk goedgekeurd Twentse Watersport Vereniging Kanaaldijk 8 (Sportpark Vikkerhoek) 7555 PN Hengelo (Ov.) Betreff: EINLADUNG TWENTE REGATTA Verehrte

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 619.828. Dit exemplaar bestaat uit 5 blz. NEDERLAND

Behoort bij schrijven no. 619.828. Dit exemplaar bestaat uit 5 blz. NEDERLAND Dit exemplaar bestaat uit 5 blz. HET WERELDVAKVERBOND EN DE COMMUNISTISCHE VAKBEWEGING IN NEDERLAND S a m e n v a t t i n g In 1961 zijn de banden tussen het secretariaat van het Wereldvakverbond te Praag

Nadere informatie

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad.

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad. Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen 15. Januar 2014 Die Schüler sollten aufschreiben, was ihnen gefallen hat. De leerlingen moesten opschrijven wat hun goed bevallen is. Das schrieb die deutsche Klasse Gruppenarbeit

Nadere informatie

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE VERHOUDING VAN HET WERELDVAKVERBOND TOT HET CENTRUM (DE EVC-1938) EN DE "OUDE" EVC.

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE VERHOUDING VAN HET WERELDVAKVERBOND TOT HET CENTRUM (DE EVC-1938) EN DE OUDE EVC. RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE VERHOUDING VAN HET WERELDVAKVERBOND TOT HET CENTRUM (DE EVC-1938) EN DE "OUDE" EVC. S a m e n v a t t i n.6 In de houding welke het Wereldvakverbond sinds het uittreden van

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 Inzake, wonende,, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen, dat deel uitmaakt van,,, vertegenwoordigd door, waarnemend

Nadere informatie

Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem en lager 6

Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem en lager 6 Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem Nederlands: Duits: 10 1 9 8 2 7 3 6 4 5 5 4 en lager 6 In t Duits kennen we 3 lidwoorden: Aantekening hs1 de lidwoorden -der -die de/het -----> bepaald lidwoord

Nadere informatie

Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen.

Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen. Print het Word-document uit. Afrekenen met de klant Opdracht 1 Luister naar luisterfragment 6 Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/136

Rapport. Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/136 Rapport Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/136 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen de vorderingsprocedure op grond van de artikelen 130-134a van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Pascal Egbers gestorben am 12. Mai 2017

Pascal Egbers gestorben am 12. Mai 2017 In stillem Gedenken an Pascal Egbers gestorben am 12. Mai 2017 Annegret Korte schrieb am 21. September 2017 um 21.47 Uhr Liebe Familie Egbers, und Freundin mit Tochter. Es tut schon weh, am Grabe von Pascal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten.

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten. Willkommen in unserem Hostel. Aktivitäten in der Umgebung An der Rezeption können Sie einund auschecken. das WiFi-Passwort Dort finden Sie weitere Informationen. Hier können Sie Ihren Schlüssel abgeben

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Waar kan ik vinden?... ein Zimmer zu vermieten?... een kamer te huur? Art der... ein Hostel?... een hostel? Art der... ein Hotel?... een hotel? Art

Nadere informatie

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Waar kan ik vinden?... ein Zimmer zu vermieten?... een kamer te huur? Art der... ein Hostel?... een hostel? Art der... ein Hotel?... een hotel? Art

Nadere informatie

Was machst du am liebsten am Wochenende? Spielst du ein Instrument? Ich lese gern. Ich kann schnell neue Informationen verarbeiten.

Was machst du am liebsten am Wochenende? Spielst du ein Instrument? Ich lese gern. Ich kann schnell neue Informationen verarbeiten. nett ehrlich hilfsbereit tierlieb treu chaotisch lieb schüchtern spontan Was sind deine Hobbys? Was machst du am liebsten am Wochenende? Was machst du in deiner Freizeit? Treibst du Sport? Spielst du ein

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het maken van bezwaar door de melkveehouder inzake Boerderijmelk

Reglement met betrekking tot het maken van bezwaar door de melkveehouder inzake Boerderijmelk Reglement met betrekking tot het maken van bezwaar door de melkveehouder inzake Boerderijmelk Artikel 1 - Gronden De melkveehouder kan bij De Graafstroom een klacht indienen tegen: a. de wijze waarop bij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Können Sie mir bitte helfen? Om hulp vragen Sprechen Sie Englisch? Vragen of iemand Engels spreekt Sprechen Sie _[Sprache]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ich

Nadere informatie

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE INSTRUCTIE VOOR BLOKHOOFDEN HIERMEDE VERVALLEN ALLE VORIGE INSTRUCTIES ~ VASTGESTELD TE 'S-GRAVENHAGE DEN 19EN MEI 1941 DOOR HET HOOFD VAN DEN LUCHTBESCHERMINGSDiENST

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44 38 (1956) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 44 A. TITEL Vierde Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland bij het

Nadere informatie

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door Beste lezer, U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2 augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door de vereniging voor Evangelisatie & Recreatie.

Nadere informatie

Schrijfvaardigheid V

Schrijfvaardigheid V Schrijfvaardigheid V5 2017-2018 Eindterm schrijfvaardigheid Duits VWO: - adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers; - informatie vragen en verstrekken; De eisen: De kandidaat

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Ruzie maken Streiten

Ruzie maken Streiten Ruzie maken Streiten Als kinderen ruzie maken Wenn kinder sich streiten Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse reactie

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Dit document is samengesteld als aanvulling op de test Succesvol zakendoen in het Duits. Wilt u ontdekken hoe goed u geëquipeerd bent voor zakendoen met Duitstalige

Nadere informatie

Horeca Vak Opleidingen Eindopdracht. Time Management

Horeca Vak Opleidingen Eindopdracht. Time Management Horeca Vak Opleidingen Eindopdracht Time Management Meine Tagesordnung Name.. Klasse opleiding - crebo 94153 94161 Zelfstandig werkend gastheer/ -vrouw ZGH1 Hotel- Congres- en Evenementen Management LBE1

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen...

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... ouder dan 20? Älter als 20 Jahre? goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... Gut versichert und (daher) viele Ferien-Euros sparen... Driekleur Verzekeringen, de specialist in recreatieverzekeringen,

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Convention collective de travail van 17 september 2012 du 17 septembre 2012

Convention collective de travail van 17 september 2012 du 17 septembre 2012 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en Commission paritaire des constructions elektrische bouw métallique, mécanique et électrique Collectieve arbeidsovereenkomst Convention collective de travail

Nadere informatie

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof,

Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, Geachte campinggasten van Recreatiecentrum Slootermeer en Recreatiecentrum Scholtenhof, In dit boekje treft u het programma van de aankomende vakantieperiode aan. Ook dit jaar zullen er weer de bekende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Parlez-vous _[langue]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie - Belangrijkste benodigdheden Können Sie mir bitte helfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Sprechen Sie Englisch? Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Sprechen Sie

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur.

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur. Commissie van beroep Artikel 1 De stichtingen Stichting Garantiefonds Reisgelden en Stichting Calamiteitenfonds Reizen - verder respectievelijk SGR en het Calamiteitenfonds te noemen - hebben gezamenlijk

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 184

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 184 45 (1964) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 184 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de zijdelingse begrenzing

Nadere informatie

lassen fahren finden

lassen fahren finden ein Wochenende planen Lasst uns wirklich mal ein Wochenende nach Berlin fahren. Wie wäre es / wenn wir in einem Hotel übernachten? Ein Hotel finde ich zu teuer. Lasst uns lieber am Stadtrand zelten gehen.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie