Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventieve doorlichting cannabissector c.a."

Transcriptie

1 Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

2 COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus BT Groningen Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon Telefoon Fax Fax Tweede druk December 2004 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Tekst: drs. J. Snippe, drs. B. Bieleman, drs. H. Naayer, drs. C. Ogier Opmaak: P. Goeree Omslag: E. Cusiel Druk: Ministerie van Justitie, directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning Bestuursdepartement / Repro PPSW Opdrachtgever: Ministerie van Justitie, directie Opsporingsbeleid ISBN

3 VOORWOORD Het ministerie van Justitie heeft in het kader van het 'Programma preventie georganiseerde criminaliteit' de cannabisbranche preventief laten doorlichten. Het doel hiervan is te inventariseren in hoeverre er sprake is van kwetsbaarheid van de branche voor infiltratie door (georganiseerde) criminaliteit. Het ministerie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven die kwetsbare plekken van de branche in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd door de senioronderzoeker J. Snippe, geassisteerd door de (junior)onderzoekers H. Naaijer, C. Ogier en L. Mellema, onder verantwoordelijkheid van B. Bieleman. J. Nijboer van de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen fungeerde als wetenschappelijk adviseur. Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld over de organisatiestructuur van de branche door middel van literatuurstudie, registraties, internet en interviews met sleutelinformanten. Naast deze landelijke gegevens is door middel van een casestudy in de steden Amsterdam en Venlo getracht na te gaan in welke mate hier sprake is van (georganiseerde) criminaliteit in de cannabissector. Vanaf deze plaats willen wij de leden van de begeleidingscommissie onder leiding van J. Lely (Directoraat-Generaal Rechtshandhaving) bedanken voor hun kritische en positieve bijdrage aan het onderzoek en de totstandkoming van het rapport. De begeleidingscommissie bestond verder uit: F. van de Plas, P.P. de Vrijer (beiden DISAD); A. van der Kuijl, M.B.T.G. Steeghs (beiden DGRh); R. van Binsbergen (Gemeente Amsterdam); A. Clarijs (Openbaar Ministerie Venlo), E. Haanraadts (gemeente Venlo). Tevens willen wij alle respondenten bedanken voor hun medewerking. Zonder hun inzet was het onderzoek niet mogelijk geweest. Namens INTRAVAL, B. Bieleman Groningen-Rotterdam J. Snippe December 2004

4 INHOUDSOPGAVE Pagina Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding Achtergrond Dreiging georganiseerde criminaliteit Doelstelling en onderzoeksvragen Leeswijzer 8 Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet Literatuurstudie Landelijk beeld Casestudy Triangulatie 16 Hoofdstuk 3 Omvang Aantal Spreiding Omzet 30 Hoofdstuk 4 Organisatiestructuur Rechtsvorm Werkzame personen Ondernemers 40 Hoofdstuk 5 Risicofactoren Achterdeur Criminele investeerders Smartshops Growshops Facilitators 54

5 Pagina Hoofdstuk 6 Criminaliteit Organisatievormen Groothandel Distributie Resumé 65 Hoofdstuk 7 Venlo Situatieschets Kenmerken branche Omzet Ondernemers Criminaliteit 77 Hoofdstuk 8 Amsterdam Situatieschets Kenmerken branche Ondernemers Criminaliteit 97 Hoofdstuk 9 Conclusies Aard en omvang Ondernemers Kwetsbaarheid cannabisbranche Georganiseerde criminaliteit Ten slotte 121 Literatuur 125 Bijlage 1 Soort delicten 133 Bijlage 2 Aantal overige misdrijven 135 Bijlage 3 Aantallen procesverbaal naar tijdsperiode in Venlo 137 Bijlage 4 Aantallen procesverbaal naar tijdsperiode in Amsterdam 139

6

7 SAMENVATTING In deze doorlichting wordt een landelijk beeld gegeven van de cannabisbranche en de risico's voor (indringing van de georganiseerde) criminaliteit. Naast een kwantitatieve beschrijving van de aard en omvang van de branche door middel van registratiegegevens is aan de hand van literatuur en interviews nagegaan in hoeverre zij kwetsbaar is voor vormen van (georganiseerde) criminaliteit. In navolging van de reeds eerder uitgevoerde doorlichting van de lokale cannabisbranche in Utrecht is daarnaast in twee gemeenten - Venlo en Amsterdam een verdieping uitgevoerd. Hierbij is nagegaan in hoeverre er sprake is van onderlinge relaties en verwevenheden tussen de actieve natuurlijke personen en rechtspersonen in de lokale branches, die (kunnen) wijzen op (georganiseerde) criminaliteit in de cannabissector. Aard en omvang De totale omvang van de cannabisbranche in Nederland bedraagt op de peildatum 1 januari 2004 naar schatting winkelvestigingen. Ongeveer twee derde (63%) van de vestigingen behoort tot de gedoogde coffeeshops (752 vestigingen). Het aantal coffeeshops is sinds 1999 met 11% afgenomen. De meeste coffeeshops zijn gevestigd in de randstad. Ruim een kwart (27%) van de branche bestaat uit growshops (318 vestigingen). Dit aantal neemt sinds de eerste growshop begin jaren negentig de deuren heeft geopend nog steeds toe. De growshops zijn met name in het midden en zuiden van het land gevestigd. Het aantal smartshops is met 97 vestigingen, 8% van het totale aantal vestigingen in de branche, aanzienlijk geringer. Het aantal smartshops neemt af. In 2002 waren er naar schatting nog zo'n 150 tot 165 smartshops. Verder zijn 23 vestigingen (2%) een combinatie van smartshop en growshop. Op basis van de producten die zij verkopen kunnen zij tot beide categorieën worden gerekend. De meeste ondernemers in deze branche zijn kleine zelfstandigen. Ruim tachtig procent van de ondernemingen in de cannabissector bestaat uit één vestiging. In de meeste winkels is een eigenaar met enkele werknemers werkzaam. In totaal zijn er naar schatting personen in de cannabisbranche werkzaam, waarvan het grootste deel in de coffeeshops. Samenvatting I

8 Financiële gegevens over de sector op basis van officiële statistieken zijn niet beschikbaar. Aan de hand van gegevens over de consumptie van cannabis en de gemiddelde verkoopprijs is de totale financiële omzet van de coffeeshops geschat op 211 tot 283 miljoen euro (460 tot 620 miljoen gulden) per jaar. De onderlinge verschillen tussen coffeeshops zijn groot. Bij de grotere coffeeshops in toeristische regio's, zoals Amsterdam en enkele steden langs de Duitse en Belgische grens, kan de omzet van een coffeeshop enkele miljoenen bedragen. Over de omzet van grow- en smartshops zijn in het geheel geen gegevens beschikbaar. Van een economische machtsconcentratie in de cannabisbranche is geen sprake. Uit de casestudies in Amsterdam en Venlo blijkt dat zich ook daar geen grote spelers bevinden. Dat is bij coffeeshops waarvoor een gedoogverklaring nodig is ook niet eenvoudig. In de meeste gemeenten is het coffeeshopbeleid gericht op een afname of stabilisering van het aantal coffeeshops. Ondernemers die in deze branche willen uitbreiden starten eerder een growshop. Het aantal coffeeshopeigenaren dat een growshop heeft neemt toe. Daarnaast is een beperkt deel van de ondernemers actief in andere branches, zoals de detailhandel, vastgoedsector en speelautomatenhandel. Kwetsbaarheid cannabisbranche De achterdeur van de coffeeshop, waaronder het bevoorraden van coffeeshops wordt verstaan, is de achilleshiel van het Nederlandse gedoogbeleid. In de wijze waarop de coffeeshopeigenaar aan zijn voorraad cannabis moet komen, voorziet het gedoogbeleid niet. De achterdeur blijft daarmee in de criminele sfeer, waardoor coffeeshopondernemers in een lastige positie worden geplaatst. Coffeeshopondernemers komen bij het inkopen van grotere partijen cannabis, of het nu gaat om hasj of nederwiet, in contact met drugshandelaren. De growshops vormen een belangrijke actieve schakel in de productieketen van cannabis. Bij deze winkels zijn niet alleen de kweekbenodigdheden te koop, maar vaak ook de stekjes. Zij faciliteren in belangrijke mate de wietteelt door de kweekbenodigdheden te leveren en adviezen te geven over de kweekwijze van hennepplanten. II INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

9 Verder blijken veel ondernemers in de cannabisbranche in Venlo en Amsterdam een strafblad te hebben. In Venlo heeft 83% van de cannabisondernemers criminele antecedenten, in Amsterdam 78%. De feiten die hen ten laste zijn gelegd, laten voor zowel de ondernemers in Venlo als die in Amsterdam een breed spectrum aan misdrijven zien. Op hun strafblad komen relatief veel opiumwetmisdrijven voor, met name softdrugs, maar ook harddrugs, verboden wapenbezit, (ernstige) geweldsmisdrijven, vermogensdelicten en verkeersdelicten. Een deel van de misdrijven is gepleegd voordat zij actief waren in de cannabisbranche, maar tevens sinds zij actief zijn in deze branche. De criminele achtergrond van een aanzienlijk deel van de ondernemers maakt de branche extra kwetsbaar voor indringing van de georganiseerde criminaliteit. Rol georganiseerde criminaliteit Harde uitspraken over de structurele betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit in de cannabisbranche of van criminele samenwerkingsverbanden zijn momenteel slechts in beperkte mate mogelijk. Een belangrijke reden hiervoor is de lage prioriteit die de opsporing van opiumwetmisdrijven met betrekking tot softdrugs heeft (gehad) in Nederland. Het aantal opsporingsonderzoeken naar de handel in softdrugs is de afgelopen jaren sterk afgenomen, terwijl onderzoeken naar de productie van softdrugs, met name wietkwekerijen, zijn toegenomen. Tevens is een steeds groter deel van de opsporingscapaciteit de afgelopen jaren besteed aan de handel in en productie van synthetische drugs en wapen- en mensenhandel. In zowel Amsterdam als Venlo zijn in de cannabisbranche ondernemers actief die zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Voor meer inzicht in de rol van de georganiseerde criminaliteit of van criminele samenwerkingsverbanden in de cannabisbranche is echter uitgebreide politie-informatie uit opsporingsonderzoek nodig. Door een gebrek aan casuïstiek over de rol van de georganiseerde criminaliteit in de cannabisbranche kunnen derhalve geen uitspraken worden gedaan over de omvang en de achtergronden ervan. Samenvatting III

10

11 1. INLEIDING Voor het 'Programma preventie georganiseerde criminaliteit' (PPGC) van het ministerie van Justitie worden enkele branches en bedrijfstakken bij wijze van experiment preventief doorgelicht. Hierbij gaat het om bedrijfstakken en -sectoren, waarvan op grond van publicaties en onderzoeken wordt aangenomen dat zij kwetsbaar zijn voor infiltratie door georganiseerde criminaliteit. Dit geldt met name voor de sector betaald voetbal, de gezondheidszorg, de transportsector en de cannabissector c.a. Tot de cannabissector c.a. worden naast de gedoogde coffeeshops ook de smart- en growshops gerekend. 1 Onder coffeeshops worden (alcoholvrije) horecagelegenheden verstaan waar door de gemeente verkoop en gebruik van softdrugs onder voorwaarden (AHOJ- G criteria) is toegestaan (en is neergelegd in een gedoogvergunning) (Snippe en Bieleman 2002). Tot growshops worden winkels en groothandelsbedrijven gerekend die benodigdheden verkopen voor de thuiskweek van cannabis en attributen voor het roken van cannabis (hasjpijpjes en dergelijke) (Bieleman en Goeree 2000). Smartshops zijn winkels die ecodrugs (XTC-vervangers, euforiserende en ontspannende middelen), paddestoelen, energy-dranken en dergelijke verkopen en waar eventueel een ruimte aanwezig is voor het gebruik van deze drugs. 1.1 Achtergrond De resultaten van de doorlichting kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van infiltratie door georganiseerde criminaliteit in de cannabissector en waar nodig het terugdringen van de rol die georganiseerde criminaliteit in de sector reeds speelt. In het programma PPGC wordt onder preventie verstaan: het voorkomen, voorkomen van erger, of het voorkomen van herhaling. Met een doorlichtingproject zoals deze wordt vooral beoogd de integriteit en de transparantie van het bedrijfsleven te bevorderen alsmede de instandhouding van gezonde mededingingsverhoudingen. Met name de lokale overheid dient over informatie te beschikken, waarmee zij in staat wordt gesteld 1 In het vervolg van deze rapportage wordt kortweg gesproken van cannabissector, waarmee coffee-, smart- en growshops worden bedoeld. Inleiding 1

12 zich beter te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd. De ontwikkelingen in de georganiseerde criminaliteit vragen van de overheid een permanente waakzaamheid en actualisering van de wet- en regelgeving. Zo verruimt bijvoorbeeld de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB) de mogelijkheden van bestuursorganen om ongewilde facilitering van criminele activiteiten te voorkomen. Vanaf 1 juni 2003 geldt een extra weigerings- en intrekkingsgrond bij de toepassing van een groot aantal wettelijke bepalingen. Voor gemeenten zijn daarbij van belang: de Drank- en Horecavergunning; de milieuvergunning; de bouwvergunning; de horeca-exploitatievergunning (art. 4, onder a, Besluit BIBOB); de vergunning voor een seksinrichting; de escortvergunning; de vergunning voor een smart- en growshop (art. 4, onder d, Besluit BIBOB); de vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal; en subsidies waarvoor dat in de betreffende regeling is bepaald. Het ministerie van Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL eind 2003 opdracht gegeven tot een preventieve doorlichting van de cannabissector. De resultaten hiervan dienen de kwetsbare plekken van de cannabissector in kaart te brengen en aanknopingspunten op te leveren voor een gerichter preventiebeleid, met name voor de verdere ontwikkeling van instrumenten ter voorkoming van het doordringen van de onderwereld in de bovenwereld. 1.2 Dreiging georganiseerde criminaliteit De onderzoeksgroep Fijnaut heeft op verzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (PEO) in 1996 onderzoek gedaan naar de dreiging van de georganiseerde misdaad in bepaalde economische sectoren. Onder georganiseerde criminaliteit wordt daarbij verstaan 'groepen van personen die primair zijn gericht op illegaal gewin, systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving en in staat zijn deze misdrijven op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door corruptie uit te schakelen'. Hierbij is de illegale markt de conditio sin qua non voor georganiseerde criminaliteit (Bovenkerk 1996). De illegale goederen en diensten die worden geleverd, ook aan de bovenwereld, kunnen worden gezien als 2 INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

13 de krachtige motor die de georganiseerde criminaliteit haar dynamiek geeft. Juist op het vaak mistige grensvlak van de onder- en bovenwereld doen zich kansen ter preventie voor. De selectie van de branches waarin onderzoek naar georganiseerde criminaliteit is gedaan, heeft plaatsgevonden op basis van de volgende criteria: branches waarmee leden van criminele organisaties technisch en financieel vertrouwd zijn, zoals de bouwnijverheid, de automobielbranche, de horeca en het transportwezen. Criminelen kennen de technische faciliteiten die de bedrijven kunnen bieden en de mogelijkheden om geld wit te wassen; sectoren met een lage drempel van toetreding. Er zijn weinig diploma's vereist om als zelfstandig ondernemer te beginnen en het is niet moeilijk om iemand met de benodigde papieren als zaakwaarnemer of 'katvanger' in te huren; branches die bestaan uit enkele grote bedrijven en een groot aantal kleine bedrijven die met elkaar in een harde onderlinge concurrentie zijn verwikkeld. Verder gaan er grote sommen contant geld om, wat de mogelijkheid biedt om activiteiten en inkomsten niet in de administratie op te nemen; economische sectoren waar weinig is geregeld, waar de regels gecompliceerd zijn, tegenstrijdig of in de praktijk onwerkbaar. Risicofactoren Een eerste doorlichting in het kader van het programma PPGC heeft reeds plaatsgevonden in de vorm van een verkenning van de transportsector (KPMG Forensic Accounting 2000). Hieruit blijkt dat met name transportbedrijven met een zwakke financiële positie kwetsbaar zijn voor benadering door criminelen of criminele organisaties. Een andere risicofactor in deze sector wordt gevormd door de relatief lage toetredingseisen voor vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid. Uit de praktijk zou blijken dat transportondernemers, die vanwege criminele activiteiten zijn aangehouden, na bedrijfsbeëindiging eenvoudig een bedrijf kunnen herstarten en zich wederom aan criminele activiteiten schuldig maken. Verder vormen werknemers die via uitzendbureaus zijn geworven een risicofactor. Criminele organisaties zouden deze personen bewust bij bepaalde transportbedrijven plaatsen. Hierbij zijn vooral het soort goederen dat door deze bedrijven wordt getransporteerd of de bestemmingen waarop ze rijden van belang. Inleiding 3

14 Deze risicofactoren lijken deels ook voor de cannabissector van toepassing te zijn. De cannabissector zal echter ook haar eigen kwetsbare plekken hebben voor wat betreft het risico van indringen door de georganiseerde criminaliteit die kunnen samenhangen met de organisatiestructuur en de bovengenoemde criteria. Evaluaties coffeeshopbeleid De afgelopen jaren zijn in Nederland diverse landelijke onderzoeken gedaan naar het aantal en het beleid ten aanzien van coffeeshops. Onderwerpen als de wijze van verkoop, ontwikkelingen in aantal en overlast veroorzaakt door coffeeshops zijn daarbij onderzocht (Kornalijnslijper e.a. 1995; Bieleman e.a. 1995; Breunesse e.a. 1996; Bieleman e.a. 1998; Korf e.a. 2001; Bieleman en Goeree 2001; Bieleman en Goeree 2002; Bieleman e.a. 2003;). Daarnaast zijn diverse evaluaties uitgevoerd van lokaal coffeeshopbeleid, onder andere in Amsterdam, maar tevens in Heerlen, Groningen, Zoetermeer en Rotterdam (Bieleman en Spijkers 2000; Bieleman e.a. 2000; Bieleman e.a. 2001; Maalste e.a. 2004). Uit de evaluatie van het Amsterdamse coffeeshopbeleid blijkt dat controles van het Horeca Interventie Team (HIT) in het stadsdeel Westerpark laten zien dat ongeveer een kwart van de daar gevestigde coffeeshops de regels overtreedt (Bieleman en Snippe 1999). Meestal gaat het om te grote handelsvoorraden, maar ook andere overtredingen, zoals de aanwezigheid van illegale vreemdelingen, vuurwapenbezit, aanwezigheid van XTC, aanwezigheid van gestolen goederen, en namaak van merkkleding komen voor. Uit een onderzoek naar de coffeeshops en het coffeeshopbeleid in Enschede blijkt dat 13 van de 17 eigenaren (76%) criminele antecedenten hebben (Dorenbusch 2000). Het gemiddelde aantal strafbare feiten is tien. De eigenaren worden vooral verdacht van overtreding van de Opiumwet (softdrugs), (zware) mishandeling, diefstallen en overtreding van de Wegenverkeerswet. Handel in harddrugs en verboden wapenbezit komen minder vaak voor. Geen van de eigenaren wordt verdacht lid te zijn van een criminele organisatie. Wel bestaan er sterke vermoedens dat enkele coffeeshophouders fungeren als katvangers. Zij zouden in dienst zijn van een persoon die zelf niet in aanmerking komt voor een vergunning. Het beeld dat uit evaluatieonderzoeken over het coffeeshopbeleid naar voren komt is dat de overlast rond coffeeshops doorgaans beperkt van omvang is. In de gemeenten Amsterdam en Groningen blijkt de overlast vergelijkbaar te zijn met de overlast rond horecagelegenheden 4 INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

15 (Bieleman en Snippe 1999, Bieleman e.a. 2000). In de gemeente Venlo daarentegen blijkt sprake te zijn van een even omvangrijke als hardnekkige overlast die vooral het gevolg is van de vele illegale verkooppunten van cannabis en het grote aantal Duitse drugstoeristen (Snippe en Bieleman 2002). Tot begin jaren negentig kunnen deze drugstoeristen in Venlo terecht bij de tientallen verkooppunten van cannabis die de stad destijds telde. Door een stringenter beleid is het aantal gedoogde verkooppunten in 1995 teruggedrongen tot vijf gedoogde coffeeshops. De strikte handhaving van de AHOJG-criteria, waarbij coffeeshops intensief worden gecontroleerd door de politie, de gemeente en de belastingdienst, kan de gedoogde coffeeshops eveneens minder aantrekkelijk maken voor georganiseerde criminaliteit. Naast de gedoogde coffeeshops telt Venlo echter nog een groot aantal overige illegale verkooppunten, waar politie, justitie en gemeente in het kader van het Hektorproject voortdurend jacht op maken (Gemeente Venlo 2001). De afgelopen jaren zijn reeds vele panden van waaruit werd gehandeld gesloten en vaak letterlijk dichtgetimmerd. Niettemin zijn er nog steeds een groot aantal illegale verkooppunten in Venlo (Snippe e.a. 2004). Een deel van de binnenstad zou in het bezit zijn of in het bezit dreigen te komen van personen die bij de drugshandel zijn betrokken. Niet bekend is of dit personen zijn die momenteel actief zijn binnen de cannabissector of wellicht in de beginjaren, voordat de AHOJG-criteria van kracht waren en er nog sprake was van een wildgroei aan coffeeshops, of reeds een (economische) machtspositie in de sector hebben opgebouwd, maar nu meer op de achtergrond actief zijn. Overige ontwikkelingen Uit onderzoek in het kader van het drugsoverlastproject Hektor blijkt dat in Venlo de verkoop van softdrugs zich niet beperkt tot de vijf gedoogde coffeeshops, maar ook plaatsvindt vanuit een groot aantal illegale verkooppunten (Snippe en Bieleman 2002). In enkele gevallen wordt naast softdrugs tevens gehandeld in harddrugs. De buurt Q4, het deel van de binnenstad in Venlo waar twee van de vijf coffeeshops zijn gevestigd en de drugshandel zich met name afspeelt, ademt een sfeer en dreiging uit die in andere steden vooral met de handel in harddrugs wordt geassocieerd. Inleiding 5

16 Thuiskweek Uit onderzoek naar de hennepteelt in Nederland blijkt dat de huisteelt van hennepteelt zich heeft ontwikkeld tot een omvangrijke economische activiteit (Bovenkerk e.a. 2003). Wiet van de zolder is dan ook lucratief. Volgens een bericht in de Volkskrant van 23 augustus 2003 levert een kweekkast met vier planten na negen weken 400 tot 500 euro op. Een gemiddelde growshop zou 25 kweekkasten per week verkopen. De grootste afnemers zouden 'kleine' investeerders zijn. De thuiskweek van cannabis is volgens Bovenkerk echter gepaard gegaan met negatieve bijverschijnselen. De teelt zou in handen zijn van de georganiseerde criminaliteit die grotere groepen van sociaalzwakkere buurtbewoners in zijn greep zou hebben en die feitelijk de dienst zou uitmaken in buurten waar op grote schaal thuis wordt geteeld. Aantal coffeeshops De afgelopen jaren is het aantal coffeeshops gestaag afgenomen (Bieleman e.a. 2003). Telde Nederland in 1999 nog 846 coffeeshops, in 2002 is dit afgenomen tot 782. Het aantal gemeenten waar gedoogde coffeeshops zijn gevestigd is echter in dezelfde periode licht gestegen (van 104 naar 107 gemeenten). Het aantal grow- en smartshops is niet exact bekend. Het aantal gemeenten waarin deze shops zijn gevestigd is in elk geval geringer dan het aantal gemeenten met gedoogde coffeeshops. Geschat wordt dat in ongeveer 75 gemeenten één of meer smart- en/of growshops zijn gevestigd. AHOJG-crtiera en organisatiestructuur De meeste coffeeshops lijken zich angstvallig te houden aan de AHOJG-criteria, bevreesd als ze zijn voor sluiting (Bieleman e.a. 2003). In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie is eind 2003 een onderzoek gestart naar coffeeshops, waarbij naast de aantallen ook de handhaving en naleving van de AHOJG-criteria aandachtspunten zijn. Daarnaast wordt eveneens in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar illegale verkooppunten. De organisatiestructuur van de cannabissector en de rol van de georganiseerde criminaliteit in deze sector zijn tot dusverre nauwelijks onderzocht. Hiernaar is, behalve in een doorlichting van de cannabissector in Utrecht (ES&E 2002) en een doorlichting van de smartshops door de Werkgroep Smart Shops (1998; 2001), verder nog weinig onderzoek gedaan. 6 INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

17 1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen De door het ministerie van Justitie in de startnotitie geformuleerde doeleinden van de doorlichting van de cannabissector zijn de volgende: 1. Het in kaart brengen van de organisatiestructuur van de cannabissector als bedrijfstak aan de hand van diverse bronnen (literatuur, het Internet en interviews met 'mensen uit de praktijk') en de kwetsbare plekken daarin wat betreft het risico van indringen door de georganiseerde criminaliteit. 2. Aan de hand van de onder 1. bedoelde inventarisatie, door middel van een of meer representatieve steekproeven vaststellen of, en zo ja in welke mate er sprake is van onderlinge relaties en verwevenheden tussen de daarbinnen actieve natuurlijke personen en rechtspersonen, die zouden kunnen wijzen op (georganiseerde) criminaliteit in de cannabissector. Het voorgaande is als volgt uitgewerkt: 1. Wat is de aard en omvang van de cannabissector? 2. Wie zijn de in deze sector actieve personen en rechtspersonen? 3. Wat zijn hun (grensoverschrijdende) contacten en netwerken en wie zijn de 'grote spelers' in de cannabissector? 4. Hoe groot is het risico dat ondernemers in de sector onder bescherming van het gedoogbeleid criminele activiteiten ontwikkelen? 5. Wat zijn de kwetsbare plekken in de cannabissector voor indringen van de georganiseerde criminaliteit? 6. In hoeverre speelt de georganiseerde criminaliteit een rol in deze bedrijfstak? De hierbij behorende onderzoeksvragen zijn: Ad 1. Hoeveel gedoogde coffeeshops en smart- en growshops zijn er in Nederland? Wat is de geografische spreiding? Zijn er verschillen in omzet naar locatie? Zo ja, waar zijn de meest winstgevende coffeeshops gevestigd (toplocaties) en waar de minst winstgevende? Hoeveel personen zijn er werkzaam? Wat is de omzet van de sector? Ad 2. Wie zijn de eigenaren van de gedoogde coffeeshops en smarten growshops? Hoe is de sector georganiseerd, welke ondernemingen zijn er actief? Inleiding 7

18 Ad 3. Welke (internationale) contacten en netwerken hebben de ondernemers, met name voor de inkoop van softdrugs en overige middelen? Wat is de getalsmatige verhouding tussen grote en kleine ondernemers? Wie zijn de 'grote spelers'? Ad 4. Zijn er ondernemers die zich inlaten met criminele activiteiten? In hoeverre vindt dit plaats onder bescherming van het gedoogbeleid? Ad 5. Welke risicofactoren met betrekking tot indringing van de georganiseerde criminaliteit doen zich in de cannabissector voor? Ad 6. Zijn er eigenaren van gedoogde coffeeshops en smart- en growshops die banden hebben met de georganiseerde criminaliteit? Hoe sterk zijn die banden? Speelt de georganiseerde criminaliteit op andere wijze een rol in de cannabissector? Op welke wijze en hoe groot is die rol? Wat zijn de kwetsbare plekken van de cannabissector voor indringing van de georganiseerde criminaliteit? 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de opzet van de doorlichting beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de omvang van de branche. Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de organisatiestructuur. Hoofdstuk 5 beschrijft de risicofactoren voor de cannabisbranche. In hoofdstuk 6 wordt de criminaliteit besproken. Hoofdstuk 7 behandelt de casus Venlo, terwijl hoofdstuk 8 ingaat op de situatie in Amsterdam. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies besproken. 8 INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

19 2. ONDERZOEKSOPZET De preventieve doorlichting van de cannabissector is te kenschetsen als een inventarisatie van de aanbodzijde van de cannabismarkt in Nederland. Bij de uitwerking van de onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet is getracht zo dicht mogelijk te blijven bij de beschikbare informatie over de cannabissector, de organisatiestructuur van de bedrijfstak en de rol van de (georganiseerde) criminaliteit daarin. Gezocht is naar harde cijfers en feitelijkheden over de branche afkomstig uit openbare bronnen, aangevuld met interviews. Over zachtere informatie en gegevens over nevengeschikte onderwerpen zoals coffeeshopbeleid, huisteelt en overlast van coffeeshops wordt in dit onderzoek in principe niet gerapporteerd. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Begonnen is met het bestuderen van relevante literatuur, nota s en overige documenten en openbare bronnen met betrekking tot de cannabissector. Vervolgens zijn voor een landelijk beeld kerngegevens verzameld en interviews met sleutelinformanten gehouden. In het derde onderdeel heeft een verdieping plaatsgevonden, waarbij het onderzoek zich heeft toegespitst op de cannabissector in Amsterdam en Venlo. 2.1 Literatuurstudie Begonnen is met het bestuderen van relevante wetenschappelijke publicaties, (gemeentelijke) nota s en overige relevante documenten en openbare bronnen met betrekking tot de cannabissector. Hierbij is ook de zogenoemde grijze literatuur onderzocht. Er is met name gezocht naar informatie over de georganiseerde criminaliteit in Nederland en de rol van criminele organisaties in de cannabissector en overige sectoren, zoals de transportsector. Verder is relevante informatie verzameld uit Lexis Nexis: een databank met artikelen van landelijke en regionale dagbladen, weeken maandbladen, en met branche- en bedrijfsinformatie. In de databank kan aan de hand van zoektermen naar informatie worden gezocht vergelijkbaar met zoekmachines op internet. Onderzoeksopzet 9

20 2.2 Landelijk beeld Het landelijk beeld van de cannabissector is verder ingevuld aan de hand van interviews met personen uit de praktijk die goed zicht hebben op de bedrijfstak en door gebruik te maken van kerngegevens. Interviews Er zijn gesprekken gevoerd met sleutelinformanten, die op de hoogte zijn van (onderdelen van) de cannabissector: vertegenwoordigers van de cannabissector (Bond van cannabisdetaillisten, eigenaren van coffeeshops, grow- en smartshops); medewerkers van opsporingsinstanties (kernteam Amsterdam/Amstelland, politie Venlo, Openbaar Ministerie); medewerkers van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT); medewerkers van de Kamer van Koophandel en het Kadaster; personen werkzaam in de advocatuur; en overige deskundigen. In de interviews is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: de organisatiestructuur van de cannabissector; financiële omzet; dreiging georganiseerde criminaliteit; risicofactoren; cannabissector en georganiseerde criminaliteit; trends en ontwikkelingen; en beschikbare registratiegegevens. Kerngegevens In het onderzoek naar de transportsector is voor de beschrijving van de bedrijfstak gebruik gemaakt van diverse bronnen, onder meer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nederlands Economisch Instituut (NEI) en de stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) en van jaarverslagen en publicaties van brancheorganisaties. Voor het beschrijven van de kerngegevens van de cannabissector zijn deze bronnen niet bruikbaar. Anders dan de transportsector is de cannabissector in de systematiek van het CBS en het NEI geen sector waarvan kerngegevens worden gepubliceerd noch apart worden bijgehouden. De coffee-, grow- en smartshops hebben geen unieke codering in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codering). Zij maken onderdeel uit van de sectoren Handel en Horeca. Volgens het CBS telt Nederland op 1 januari actieve handelsondernemingen en horecaondernemingen. In beide sectoren wordt ongeveer 90% van de bedrijven gerekend tot de kleinbedrijven (minder dan tien werknemers). De 782 coffeeshops die Nederland op dat moment telt (Bieleman e.a. 2003) en de naar verwachting lagere aantallen grow- en smartshops, vormen een zeer 10 INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2007

Coffeeshops in Nederland 2007 AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-2007 Coffeeshops in Nederland 2007 B. Bieleman A. Beelen R. Nijkamp E. de Bie COLOFON WODC/St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO B. Bieleman R. Nijkamp COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Monitor 2009 Veelplegers Twente

Monitor 2009 Veelplegers Twente Monitor 29 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Monitor 2010 Veelplegers Twente

Monitor 2010 Veelplegers Twente Monitor 2010 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2009

Coffeeshops in Nederland 2009 A A N TA L L E N C O F F E E S H O P S E N G E M E E N T E L I J K B E L E I D 1999-2009 Coffeeshops in Nederland 2009 B. Bieleman R. Nijkamp In 2010 is de negende meting van de monitor naar aantallen

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Coffeeshops en criminaliteit

Coffeeshops en criminaliteit 46 Coffeeshops en criminaliteit B. Bieleman en J. Snippe* De relatie tussen coffeeshops en criminaliteit is een van de onderwerpen in de discussie over het Nederlandse softdrugsbeleid. De verkoop van softdrugs

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING Dit rapport biedt inzicht in de aantallen officieel gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland in 2007. Het tellen van het aantal

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Monitoren aanpak drugsoverlast

4. SAMENVATTING. 4.1 Monitoren aanpak drugsoverlast 4. SAMENVATTING In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast te komen,

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN

COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN Coffeeshopbezoekers Terneuzen najaar 2009 COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN NAJAAR 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Probleemstelling 1 1.2 Onderzoeksopzet 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC Gert Urff senior beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid De gemeentelijke invalshoek Witgewassen

Nadere informatie

Schone kunsten. B. Bieleman. R. van der Stoep. H. Naayer PREVENTIEVE DOORLICHTING KUNST- EN ANTIEKHANDEL

Schone kunsten. B. Bieleman. R. van der Stoep. H. Naayer PREVENTIEVE DOORLICHTING KUNST- EN ANTIEKHANDEL Schone kunsten PREVENTIEVE DOORLICHTING KUNST- EN ANTIEKHANDEL B. Bieleman R. van der Stoep H. Naayer COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Inventarisatie shisha lounges 2015

Inventarisatie shisha lounges 2015 Inventarisatie shisha lounges 215 A. Kruize M. Sijtstra B. Bieleman 1. Inleiding Binnen de horeca geldt een rookverbod voor het roken van tabaksproducten. Het rookverbod bestaat voor producten die, al

Nadere informatie

P LIT E. Korps landelijke politiediensten. Bestu urlijke rapportage growshops. Dienst Nationale Recherche

P LIT E. Korps landelijke politiediensten. Bestu urlijke rapportage growshops. Dienst Nationale Recherche P LIT E Korps landelijke politiediensten Dienst Nationale Recherche Bestu urlijke rapportage growshops Dienst Nationale Recherche 1 1 Inleiding Op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld is grootschalige

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

BIJLAGE 4 UITGEBREIDE VRAGENFORMULIER. Toelichting bij dit formulier

BIJLAGE 4 UITGEBREIDE VRAGENFORMULIER. Toelichting bij dit formulier BIJLAGE 4 UITGEBREIDE VRAGENFORMULIER Uitgebreide vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB horende bij de aanvraag om vergunning artikel 3 Drank- en horecawet (drank- en horecavergunning)

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016 METINGEN 2008-2015 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016 A. Kruize B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties, particuliere

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Zicht op de cannabissector

Zicht op de cannabissector Zicht op de cannabissector Zicht op de cannabissector Pilotstudie naar de bedrijfsvoering en kwetsbaarheden van coffeeshops, growshops en smartshops in de gemeente Utrecht en onderzoeksmogelijkheden in

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Roosendaal inzake vergunningen voor

Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Roosendaal inzake vergunningen voor Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Roosendaal inzake vergunningen voor horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen.

Nadere informatie

Aanvullend Bibob vragenformulier

Aanvullend Bibob vragenformulier Aanvullend Bibob vragenformulier Verzend Gemeente Rotterdam Directie Veiligheid Kenniscentrum BIBOB Postbus 70012 3002 KP Rotterdam Dit formulier kunt u in de computer invullen. Om te ondertekenen dient

Nadere informatie

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een enquête uitgevoerd naar het gebruik van het openbaar

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgesteld door Bedrijfsondersteuning / Geesje Stel Registratienummer collegebesluit 11.05471 vergaderdatum

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 metingen 2008- A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties,

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 METINGEN 2000, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize H. Naayer COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Quick Scan. Ontwikkeling in Aantal. Coffeeshops in Nederland

Quick Scan. Ontwikkeling in Aantal. Coffeeshops in Nederland NTRAVAL A bureau voor onderzoek, advies Ontwikkeling in Aantal Coffeeshops in Nederland B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe, E. de Bie INTRAVAL Groningen-Rotterdam December 1996 Auteursrechten voorbehouden

Nadere informatie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam QUICK-SCAN: GEVOLGEN REGIOBINDING ROTTERDAM COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best A Tel. : 14 0499

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee

Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee Samenvatting Drugsdelicten beschouwd Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee Het WODC levert elk jaar een bijdrage aan het Jaarbericht van de

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

Drugsgebruik in Oldenzaal

Drugsgebruik in Oldenzaal Inventarisatie soft- en harddrugsgebruik in de gemeente Oldenzaal Drugsgebruik in Oldenzaal S. Biesma R. Nijkamp M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

BIJLAGE 3 VERKORTE VRAGENFORMULIER

BIJLAGE 3 VERKORTE VRAGENFORMULIER BIJLAGE 3 VERKORTE VRAGENFORMULIER VERKORTE VRAGENFORMULIER op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB horende bij de aanvraag om vergunning artikel 3 Drank- en horecawet (drank- en horecavergunning) Toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012

LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 Nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014 metingen 2008-2013 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties, particuliere

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

Eigen huiswerk binnen het BIBOB-instrumentarium

Eigen huiswerk binnen het BIBOB-instrumentarium Eigen huiswerk binnen het BIBOB-instrumentarium Huidige regeling om vergunning Wet BIBOB benutten om Beleidslijn met Advies van Beslissing te weigeren/ in te trekken vergunning te weigeren indicatoren

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

Aandeel van de meest frequent vervolgde daders in de strafzaken van

Aandeel van de meest frequent vervolgde daders in de strafzaken van Samenvatting De problematiek van de veelplegers staat momenteel hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Er is een wetsvoorstel ingediend om deze categorie delinquenten beter aan te kunnen pakken.

Nadere informatie

Offensief tegen georganiseerde misdaad

Offensief tegen georganiseerde misdaad Offensief tegen Een combinatie van preventie en repressie Paul van Voorst, 20 april 2011, CIROC Fase 1 1985 1992 De ontdekking van de in Nederland misdaad. CIROC, 20 april 2011 2 20 april 2011 1 De ontdekking

Nadere informatie

BIJLAGE 2a Vragenformulier Natuurlijke Personen

BIJLAGE 2a Vragenformulier Natuurlijke Personen BIJLAGE 2a Vragenformulier Natuurlijke Personen Toelichting bij Vragenformulier BIBOB Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het

Nadere informatie

Nee tegen Nederwiet in grensstreek

Nee tegen Nederwiet in grensstreek 22 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Fotoserie Werken tegen wiet Nee tegen Nederwiet in Nederlandse grensstreek Werkvloer Een toestroom van drugstoeristen, levensbedreigende hennepkwekerijen en wapengevaarlijke

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2014 Monitor 2015 Huiselijk geweld Twente A. Kruize M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding Na de onderkenning van de omvang en aard van de problematiek rondom huiselijk geweld heeft de

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER MODEL 4 FORMULIER VOOR BESTUURDER/VENNOOT/AANDEELHOUDER IN DE RECHTSPERSOON

BIBOB VRAGENFORMULIER MODEL 4 FORMULIER VOOR BESTUURDER/VENNOOT/AANDEELHOUDER IN DE RECHTSPERSOON BIBB VRAGENFRMULIER MDEL 4 FRMULIER VR BESTUURDER/VENNT/AANDEELHUDER IN DE RECHTSPERSN Bestemd voor bestuurder/vennoot/aandeelhouder in de rechtspersoon: Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Fact sheet. Minder coffeeshops in Amsterdam. Aantal coffeeshops daalt langzaam. nummer 3 mei 2007

Fact sheet. Minder coffeeshops in Amsterdam. Aantal coffeeshops daalt langzaam. nummer 3 mei 2007 Fact sheet nummer 3 mei 2007 Minder coffeeshops in Amsterdam Coffeeshops en Amsterdam: een wereldbekende combinatie die allesbehalve vanzelfsprekend is. Al jarenlang geldt er een uitsterfbeleid waarbij

Nadere informatie

Inhoud sector Transport

Inhoud sector Transport Inhoud sector Transport Kerncijfers sector Transport 168 Achtergrondkenmerken sector Transport 169 1 Slachtofferschap criminaliteit 170 1.1 Slachtofferschap algemeen 170 1.2 Meervoudig slachtofferschap

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies Gemeente Breda Bibob-Beleidslijn Subsidies Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wet Bibob 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Beleidsuitgangspunten 3 3. Begripsomschrijving 4 3.1 Risico analyse 4 3.2 Start onderzoek 4 3.3 Onderzoek

Nadere informatie

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Invulinstructie In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit

Nadere informatie

Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) Nieuwkoop, Horecabranche, prostitutiebranche,

Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) Nieuwkoop, Horecabranche, prostitutiebranche, Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) Nieuwkoop, Horecabranche, prostitutiebranche, coffeeshops, grow-, smarten headshops e.d. 1 1. Wet BIBOB Inleiding.

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

5. SAMENVATTING. 5.1 Ondernemers

5. SAMENVATTING. 5.1 Ondernemers 5. SAMENVATTING In het kader van het onderzoek Monitoring Drugsoverlast Venlo is een aanvullend onderzoek verricht. Dit aanvullende onderzoek bestaat uit drie onderdelen: observaties en tellingen op locaties

Nadere informatie

Voorwoord. Over de auteur. Lijst met afkortingen

Voorwoord. Over de auteur. Lijst met afkortingen Inhoud Voorwoord Over de auteur Lijst met afkortingen VII XV XVII 1 De wet Bibob - een effectief bestuurlijk instrument 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Onderzoeksgroep Fijnaut...2 1.3 Uitgangspunten van de Wet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

1 Adresgegevens m.b.t. het gebouw/de inrichting waarvoor de gedoogverklaring moet gelden

1 Adresgegevens m.b.t. het gebouw/de inrichting waarvoor de gedoogverklaring moet gelden Aanvraagformulier Gedoogverklaring coffeeshop 1 Adresgegevens m.b.t. het gebouw/de inrichting waarvoor de gedoogverklaring moet gelden Handelsnaam: Postcode en woonplaats : 2 Aard van het bedrijf Wat is

Nadere informatie