Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventieve doorlichting cannabissector c.a."

Transcriptie

1 Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

2 COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus BT Groningen Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon Telefoon Fax Fax Tweede druk December 2004 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Tekst: drs. J. Snippe, drs. B. Bieleman, drs. H. Naayer, drs. C. Ogier Opmaak: P. Goeree Omslag: E. Cusiel Druk: Ministerie van Justitie, directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning Bestuursdepartement / Repro PPSW Opdrachtgever: Ministerie van Justitie, directie Opsporingsbeleid ISBN

3 VOORWOORD Het ministerie van Justitie heeft in het kader van het 'Programma preventie georganiseerde criminaliteit' de cannabisbranche preventief laten doorlichten. Het doel hiervan is te inventariseren in hoeverre er sprake is van kwetsbaarheid van de branche voor infiltratie door (georganiseerde) criminaliteit. Het ministerie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven die kwetsbare plekken van de branche in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd door de senioronderzoeker J. Snippe, geassisteerd door de (junior)onderzoekers H. Naaijer, C. Ogier en L. Mellema, onder verantwoordelijkheid van B. Bieleman. J. Nijboer van de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen fungeerde als wetenschappelijk adviseur. Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld over de organisatiestructuur van de branche door middel van literatuurstudie, registraties, internet en interviews met sleutelinformanten. Naast deze landelijke gegevens is door middel van een casestudy in de steden Amsterdam en Venlo getracht na te gaan in welke mate hier sprake is van (georganiseerde) criminaliteit in de cannabissector. Vanaf deze plaats willen wij de leden van de begeleidingscommissie onder leiding van J. Lely (Directoraat-Generaal Rechtshandhaving) bedanken voor hun kritische en positieve bijdrage aan het onderzoek en de totstandkoming van het rapport. De begeleidingscommissie bestond verder uit: F. van de Plas, P.P. de Vrijer (beiden DISAD); A. van der Kuijl, M.B.T.G. Steeghs (beiden DGRh); R. van Binsbergen (Gemeente Amsterdam); A. Clarijs (Openbaar Ministerie Venlo), E. Haanraadts (gemeente Venlo). Tevens willen wij alle respondenten bedanken voor hun medewerking. Zonder hun inzet was het onderzoek niet mogelijk geweest. Namens INTRAVAL, B. Bieleman Groningen-Rotterdam J. Snippe December 2004

4 INHOUDSOPGAVE Pagina Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding Achtergrond Dreiging georganiseerde criminaliteit Doelstelling en onderzoeksvragen Leeswijzer 8 Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet Literatuurstudie Landelijk beeld Casestudy Triangulatie 16 Hoofdstuk 3 Omvang Aantal Spreiding Omzet 30 Hoofdstuk 4 Organisatiestructuur Rechtsvorm Werkzame personen Ondernemers 40 Hoofdstuk 5 Risicofactoren Achterdeur Criminele investeerders Smartshops Growshops Facilitators 54

5 Pagina Hoofdstuk 6 Criminaliteit Organisatievormen Groothandel Distributie Resumé 65 Hoofdstuk 7 Venlo Situatieschets Kenmerken branche Omzet Ondernemers Criminaliteit 77 Hoofdstuk 8 Amsterdam Situatieschets Kenmerken branche Ondernemers Criminaliteit 97 Hoofdstuk 9 Conclusies Aard en omvang Ondernemers Kwetsbaarheid cannabisbranche Georganiseerde criminaliteit Ten slotte 121 Literatuur 125 Bijlage 1 Soort delicten 133 Bijlage 2 Aantal overige misdrijven 135 Bijlage 3 Aantallen procesverbaal naar tijdsperiode in Venlo 137 Bijlage 4 Aantallen procesverbaal naar tijdsperiode in Amsterdam 139

6

7 SAMENVATTING In deze doorlichting wordt een landelijk beeld gegeven van de cannabisbranche en de risico's voor (indringing van de georganiseerde) criminaliteit. Naast een kwantitatieve beschrijving van de aard en omvang van de branche door middel van registratiegegevens is aan de hand van literatuur en interviews nagegaan in hoeverre zij kwetsbaar is voor vormen van (georganiseerde) criminaliteit. In navolging van de reeds eerder uitgevoerde doorlichting van de lokale cannabisbranche in Utrecht is daarnaast in twee gemeenten - Venlo en Amsterdam een verdieping uitgevoerd. Hierbij is nagegaan in hoeverre er sprake is van onderlinge relaties en verwevenheden tussen de actieve natuurlijke personen en rechtspersonen in de lokale branches, die (kunnen) wijzen op (georganiseerde) criminaliteit in de cannabissector. Aard en omvang De totale omvang van de cannabisbranche in Nederland bedraagt op de peildatum 1 januari 2004 naar schatting winkelvestigingen. Ongeveer twee derde (63%) van de vestigingen behoort tot de gedoogde coffeeshops (752 vestigingen). Het aantal coffeeshops is sinds 1999 met 11% afgenomen. De meeste coffeeshops zijn gevestigd in de randstad. Ruim een kwart (27%) van de branche bestaat uit growshops (318 vestigingen). Dit aantal neemt sinds de eerste growshop begin jaren negentig de deuren heeft geopend nog steeds toe. De growshops zijn met name in het midden en zuiden van het land gevestigd. Het aantal smartshops is met 97 vestigingen, 8% van het totale aantal vestigingen in de branche, aanzienlijk geringer. Het aantal smartshops neemt af. In 2002 waren er naar schatting nog zo'n 150 tot 165 smartshops. Verder zijn 23 vestigingen (2%) een combinatie van smartshop en growshop. Op basis van de producten die zij verkopen kunnen zij tot beide categorieën worden gerekend. De meeste ondernemers in deze branche zijn kleine zelfstandigen. Ruim tachtig procent van de ondernemingen in de cannabissector bestaat uit één vestiging. In de meeste winkels is een eigenaar met enkele werknemers werkzaam. In totaal zijn er naar schatting personen in de cannabisbranche werkzaam, waarvan het grootste deel in de coffeeshops. Samenvatting I

8 Financiële gegevens over de sector op basis van officiële statistieken zijn niet beschikbaar. Aan de hand van gegevens over de consumptie van cannabis en de gemiddelde verkoopprijs is de totale financiële omzet van de coffeeshops geschat op 211 tot 283 miljoen euro (460 tot 620 miljoen gulden) per jaar. De onderlinge verschillen tussen coffeeshops zijn groot. Bij de grotere coffeeshops in toeristische regio's, zoals Amsterdam en enkele steden langs de Duitse en Belgische grens, kan de omzet van een coffeeshop enkele miljoenen bedragen. Over de omzet van grow- en smartshops zijn in het geheel geen gegevens beschikbaar. Van een economische machtsconcentratie in de cannabisbranche is geen sprake. Uit de casestudies in Amsterdam en Venlo blijkt dat zich ook daar geen grote spelers bevinden. Dat is bij coffeeshops waarvoor een gedoogverklaring nodig is ook niet eenvoudig. In de meeste gemeenten is het coffeeshopbeleid gericht op een afname of stabilisering van het aantal coffeeshops. Ondernemers die in deze branche willen uitbreiden starten eerder een growshop. Het aantal coffeeshopeigenaren dat een growshop heeft neemt toe. Daarnaast is een beperkt deel van de ondernemers actief in andere branches, zoals de detailhandel, vastgoedsector en speelautomatenhandel. Kwetsbaarheid cannabisbranche De achterdeur van de coffeeshop, waaronder het bevoorraden van coffeeshops wordt verstaan, is de achilleshiel van het Nederlandse gedoogbeleid. In de wijze waarop de coffeeshopeigenaar aan zijn voorraad cannabis moet komen, voorziet het gedoogbeleid niet. De achterdeur blijft daarmee in de criminele sfeer, waardoor coffeeshopondernemers in een lastige positie worden geplaatst. Coffeeshopondernemers komen bij het inkopen van grotere partijen cannabis, of het nu gaat om hasj of nederwiet, in contact met drugshandelaren. De growshops vormen een belangrijke actieve schakel in de productieketen van cannabis. Bij deze winkels zijn niet alleen de kweekbenodigdheden te koop, maar vaak ook de stekjes. Zij faciliteren in belangrijke mate de wietteelt door de kweekbenodigdheden te leveren en adviezen te geven over de kweekwijze van hennepplanten. II INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

9 Verder blijken veel ondernemers in de cannabisbranche in Venlo en Amsterdam een strafblad te hebben. In Venlo heeft 83% van de cannabisondernemers criminele antecedenten, in Amsterdam 78%. De feiten die hen ten laste zijn gelegd, laten voor zowel de ondernemers in Venlo als die in Amsterdam een breed spectrum aan misdrijven zien. Op hun strafblad komen relatief veel opiumwetmisdrijven voor, met name softdrugs, maar ook harddrugs, verboden wapenbezit, (ernstige) geweldsmisdrijven, vermogensdelicten en verkeersdelicten. Een deel van de misdrijven is gepleegd voordat zij actief waren in de cannabisbranche, maar tevens sinds zij actief zijn in deze branche. De criminele achtergrond van een aanzienlijk deel van de ondernemers maakt de branche extra kwetsbaar voor indringing van de georganiseerde criminaliteit. Rol georganiseerde criminaliteit Harde uitspraken over de structurele betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit in de cannabisbranche of van criminele samenwerkingsverbanden zijn momenteel slechts in beperkte mate mogelijk. Een belangrijke reden hiervoor is de lage prioriteit die de opsporing van opiumwetmisdrijven met betrekking tot softdrugs heeft (gehad) in Nederland. Het aantal opsporingsonderzoeken naar de handel in softdrugs is de afgelopen jaren sterk afgenomen, terwijl onderzoeken naar de productie van softdrugs, met name wietkwekerijen, zijn toegenomen. Tevens is een steeds groter deel van de opsporingscapaciteit de afgelopen jaren besteed aan de handel in en productie van synthetische drugs en wapen- en mensenhandel. In zowel Amsterdam als Venlo zijn in de cannabisbranche ondernemers actief die zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Voor meer inzicht in de rol van de georganiseerde criminaliteit of van criminele samenwerkingsverbanden in de cannabisbranche is echter uitgebreide politie-informatie uit opsporingsonderzoek nodig. Door een gebrek aan casuïstiek over de rol van de georganiseerde criminaliteit in de cannabisbranche kunnen derhalve geen uitspraken worden gedaan over de omvang en de achtergronden ervan. Samenvatting III

10

11 1. INLEIDING Voor het 'Programma preventie georganiseerde criminaliteit' (PPGC) van het ministerie van Justitie worden enkele branches en bedrijfstakken bij wijze van experiment preventief doorgelicht. Hierbij gaat het om bedrijfstakken en -sectoren, waarvan op grond van publicaties en onderzoeken wordt aangenomen dat zij kwetsbaar zijn voor infiltratie door georganiseerde criminaliteit. Dit geldt met name voor de sector betaald voetbal, de gezondheidszorg, de transportsector en de cannabissector c.a. Tot de cannabissector c.a. worden naast de gedoogde coffeeshops ook de smart- en growshops gerekend. 1 Onder coffeeshops worden (alcoholvrije) horecagelegenheden verstaan waar door de gemeente verkoop en gebruik van softdrugs onder voorwaarden (AHOJ- G criteria) is toegestaan (en is neergelegd in een gedoogvergunning) (Snippe en Bieleman 2002). Tot growshops worden winkels en groothandelsbedrijven gerekend die benodigdheden verkopen voor de thuiskweek van cannabis en attributen voor het roken van cannabis (hasjpijpjes en dergelijke) (Bieleman en Goeree 2000). Smartshops zijn winkels die ecodrugs (XTC-vervangers, euforiserende en ontspannende middelen), paddestoelen, energy-dranken en dergelijke verkopen en waar eventueel een ruimte aanwezig is voor het gebruik van deze drugs. 1.1 Achtergrond De resultaten van de doorlichting kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van infiltratie door georganiseerde criminaliteit in de cannabissector en waar nodig het terugdringen van de rol die georganiseerde criminaliteit in de sector reeds speelt. In het programma PPGC wordt onder preventie verstaan: het voorkomen, voorkomen van erger, of het voorkomen van herhaling. Met een doorlichtingproject zoals deze wordt vooral beoogd de integriteit en de transparantie van het bedrijfsleven te bevorderen alsmede de instandhouding van gezonde mededingingsverhoudingen. Met name de lokale overheid dient over informatie te beschikken, waarmee zij in staat wordt gesteld 1 In het vervolg van deze rapportage wordt kortweg gesproken van cannabissector, waarmee coffee-, smart- en growshops worden bedoeld. Inleiding 1

12 zich beter te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd. De ontwikkelingen in de georganiseerde criminaliteit vragen van de overheid een permanente waakzaamheid en actualisering van de wet- en regelgeving. Zo verruimt bijvoorbeeld de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB) de mogelijkheden van bestuursorganen om ongewilde facilitering van criminele activiteiten te voorkomen. Vanaf 1 juni 2003 geldt een extra weigerings- en intrekkingsgrond bij de toepassing van een groot aantal wettelijke bepalingen. Voor gemeenten zijn daarbij van belang: de Drank- en Horecavergunning; de milieuvergunning; de bouwvergunning; de horeca-exploitatievergunning (art. 4, onder a, Besluit BIBOB); de vergunning voor een seksinrichting; de escortvergunning; de vergunning voor een smart- en growshop (art. 4, onder d, Besluit BIBOB); de vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal; en subsidies waarvoor dat in de betreffende regeling is bepaald. Het ministerie van Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL eind 2003 opdracht gegeven tot een preventieve doorlichting van de cannabissector. De resultaten hiervan dienen de kwetsbare plekken van de cannabissector in kaart te brengen en aanknopingspunten op te leveren voor een gerichter preventiebeleid, met name voor de verdere ontwikkeling van instrumenten ter voorkoming van het doordringen van de onderwereld in de bovenwereld. 1.2 Dreiging georganiseerde criminaliteit De onderzoeksgroep Fijnaut heeft op verzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (PEO) in 1996 onderzoek gedaan naar de dreiging van de georganiseerde misdaad in bepaalde economische sectoren. Onder georganiseerde criminaliteit wordt daarbij verstaan 'groepen van personen die primair zijn gericht op illegaal gewin, systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving en in staat zijn deze misdrijven op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door corruptie uit te schakelen'. Hierbij is de illegale markt de conditio sin qua non voor georganiseerde criminaliteit (Bovenkerk 1996). De illegale goederen en diensten die worden geleverd, ook aan de bovenwereld, kunnen worden gezien als 2 INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

13 de krachtige motor die de georganiseerde criminaliteit haar dynamiek geeft. Juist op het vaak mistige grensvlak van de onder- en bovenwereld doen zich kansen ter preventie voor. De selectie van de branches waarin onderzoek naar georganiseerde criminaliteit is gedaan, heeft plaatsgevonden op basis van de volgende criteria: branches waarmee leden van criminele organisaties technisch en financieel vertrouwd zijn, zoals de bouwnijverheid, de automobielbranche, de horeca en het transportwezen. Criminelen kennen de technische faciliteiten die de bedrijven kunnen bieden en de mogelijkheden om geld wit te wassen; sectoren met een lage drempel van toetreding. Er zijn weinig diploma's vereist om als zelfstandig ondernemer te beginnen en het is niet moeilijk om iemand met de benodigde papieren als zaakwaarnemer of 'katvanger' in te huren; branches die bestaan uit enkele grote bedrijven en een groot aantal kleine bedrijven die met elkaar in een harde onderlinge concurrentie zijn verwikkeld. Verder gaan er grote sommen contant geld om, wat de mogelijkheid biedt om activiteiten en inkomsten niet in de administratie op te nemen; economische sectoren waar weinig is geregeld, waar de regels gecompliceerd zijn, tegenstrijdig of in de praktijk onwerkbaar. Risicofactoren Een eerste doorlichting in het kader van het programma PPGC heeft reeds plaatsgevonden in de vorm van een verkenning van de transportsector (KPMG Forensic Accounting 2000). Hieruit blijkt dat met name transportbedrijven met een zwakke financiële positie kwetsbaar zijn voor benadering door criminelen of criminele organisaties. Een andere risicofactor in deze sector wordt gevormd door de relatief lage toetredingseisen voor vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid. Uit de praktijk zou blijken dat transportondernemers, die vanwege criminele activiteiten zijn aangehouden, na bedrijfsbeëindiging eenvoudig een bedrijf kunnen herstarten en zich wederom aan criminele activiteiten schuldig maken. Verder vormen werknemers die via uitzendbureaus zijn geworven een risicofactor. Criminele organisaties zouden deze personen bewust bij bepaalde transportbedrijven plaatsen. Hierbij zijn vooral het soort goederen dat door deze bedrijven wordt getransporteerd of de bestemmingen waarop ze rijden van belang. Inleiding 3

14 Deze risicofactoren lijken deels ook voor de cannabissector van toepassing te zijn. De cannabissector zal echter ook haar eigen kwetsbare plekken hebben voor wat betreft het risico van indringen door de georganiseerde criminaliteit die kunnen samenhangen met de organisatiestructuur en de bovengenoemde criteria. Evaluaties coffeeshopbeleid De afgelopen jaren zijn in Nederland diverse landelijke onderzoeken gedaan naar het aantal en het beleid ten aanzien van coffeeshops. Onderwerpen als de wijze van verkoop, ontwikkelingen in aantal en overlast veroorzaakt door coffeeshops zijn daarbij onderzocht (Kornalijnslijper e.a. 1995; Bieleman e.a. 1995; Breunesse e.a. 1996; Bieleman e.a. 1998; Korf e.a. 2001; Bieleman en Goeree 2001; Bieleman en Goeree 2002; Bieleman e.a. 2003;). Daarnaast zijn diverse evaluaties uitgevoerd van lokaal coffeeshopbeleid, onder andere in Amsterdam, maar tevens in Heerlen, Groningen, Zoetermeer en Rotterdam (Bieleman en Spijkers 2000; Bieleman e.a. 2000; Bieleman e.a. 2001; Maalste e.a. 2004). Uit de evaluatie van het Amsterdamse coffeeshopbeleid blijkt dat controles van het Horeca Interventie Team (HIT) in het stadsdeel Westerpark laten zien dat ongeveer een kwart van de daar gevestigde coffeeshops de regels overtreedt (Bieleman en Snippe 1999). Meestal gaat het om te grote handelsvoorraden, maar ook andere overtredingen, zoals de aanwezigheid van illegale vreemdelingen, vuurwapenbezit, aanwezigheid van XTC, aanwezigheid van gestolen goederen, en namaak van merkkleding komen voor. Uit een onderzoek naar de coffeeshops en het coffeeshopbeleid in Enschede blijkt dat 13 van de 17 eigenaren (76%) criminele antecedenten hebben (Dorenbusch 2000). Het gemiddelde aantal strafbare feiten is tien. De eigenaren worden vooral verdacht van overtreding van de Opiumwet (softdrugs), (zware) mishandeling, diefstallen en overtreding van de Wegenverkeerswet. Handel in harddrugs en verboden wapenbezit komen minder vaak voor. Geen van de eigenaren wordt verdacht lid te zijn van een criminele organisatie. Wel bestaan er sterke vermoedens dat enkele coffeeshophouders fungeren als katvangers. Zij zouden in dienst zijn van een persoon die zelf niet in aanmerking komt voor een vergunning. Het beeld dat uit evaluatieonderzoeken over het coffeeshopbeleid naar voren komt is dat de overlast rond coffeeshops doorgaans beperkt van omvang is. In de gemeenten Amsterdam en Groningen blijkt de overlast vergelijkbaar te zijn met de overlast rond horecagelegenheden 4 INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

15 (Bieleman en Snippe 1999, Bieleman e.a. 2000). In de gemeente Venlo daarentegen blijkt sprake te zijn van een even omvangrijke als hardnekkige overlast die vooral het gevolg is van de vele illegale verkooppunten van cannabis en het grote aantal Duitse drugstoeristen (Snippe en Bieleman 2002). Tot begin jaren negentig kunnen deze drugstoeristen in Venlo terecht bij de tientallen verkooppunten van cannabis die de stad destijds telde. Door een stringenter beleid is het aantal gedoogde verkooppunten in 1995 teruggedrongen tot vijf gedoogde coffeeshops. De strikte handhaving van de AHOJG-criteria, waarbij coffeeshops intensief worden gecontroleerd door de politie, de gemeente en de belastingdienst, kan de gedoogde coffeeshops eveneens minder aantrekkelijk maken voor georganiseerde criminaliteit. Naast de gedoogde coffeeshops telt Venlo echter nog een groot aantal overige illegale verkooppunten, waar politie, justitie en gemeente in het kader van het Hektorproject voortdurend jacht op maken (Gemeente Venlo 2001). De afgelopen jaren zijn reeds vele panden van waaruit werd gehandeld gesloten en vaak letterlijk dichtgetimmerd. Niettemin zijn er nog steeds een groot aantal illegale verkooppunten in Venlo (Snippe e.a. 2004). Een deel van de binnenstad zou in het bezit zijn of in het bezit dreigen te komen van personen die bij de drugshandel zijn betrokken. Niet bekend is of dit personen zijn die momenteel actief zijn binnen de cannabissector of wellicht in de beginjaren, voordat de AHOJG-criteria van kracht waren en er nog sprake was van een wildgroei aan coffeeshops, of reeds een (economische) machtspositie in de sector hebben opgebouwd, maar nu meer op de achtergrond actief zijn. Overige ontwikkelingen Uit onderzoek in het kader van het drugsoverlastproject Hektor blijkt dat in Venlo de verkoop van softdrugs zich niet beperkt tot de vijf gedoogde coffeeshops, maar ook plaatsvindt vanuit een groot aantal illegale verkooppunten (Snippe en Bieleman 2002). In enkele gevallen wordt naast softdrugs tevens gehandeld in harddrugs. De buurt Q4, het deel van de binnenstad in Venlo waar twee van de vijf coffeeshops zijn gevestigd en de drugshandel zich met name afspeelt, ademt een sfeer en dreiging uit die in andere steden vooral met de handel in harddrugs wordt geassocieerd. Inleiding 5

16 Thuiskweek Uit onderzoek naar de hennepteelt in Nederland blijkt dat de huisteelt van hennepteelt zich heeft ontwikkeld tot een omvangrijke economische activiteit (Bovenkerk e.a. 2003). Wiet van de zolder is dan ook lucratief. Volgens een bericht in de Volkskrant van 23 augustus 2003 levert een kweekkast met vier planten na negen weken 400 tot 500 euro op. Een gemiddelde growshop zou 25 kweekkasten per week verkopen. De grootste afnemers zouden 'kleine' investeerders zijn. De thuiskweek van cannabis is volgens Bovenkerk echter gepaard gegaan met negatieve bijverschijnselen. De teelt zou in handen zijn van de georganiseerde criminaliteit die grotere groepen van sociaalzwakkere buurtbewoners in zijn greep zou hebben en die feitelijk de dienst zou uitmaken in buurten waar op grote schaal thuis wordt geteeld. Aantal coffeeshops De afgelopen jaren is het aantal coffeeshops gestaag afgenomen (Bieleman e.a. 2003). Telde Nederland in 1999 nog 846 coffeeshops, in 2002 is dit afgenomen tot 782. Het aantal gemeenten waar gedoogde coffeeshops zijn gevestigd is echter in dezelfde periode licht gestegen (van 104 naar 107 gemeenten). Het aantal grow- en smartshops is niet exact bekend. Het aantal gemeenten waarin deze shops zijn gevestigd is in elk geval geringer dan het aantal gemeenten met gedoogde coffeeshops. Geschat wordt dat in ongeveer 75 gemeenten één of meer smart- en/of growshops zijn gevestigd. AHOJG-crtiera en organisatiestructuur De meeste coffeeshops lijken zich angstvallig te houden aan de AHOJG-criteria, bevreesd als ze zijn voor sluiting (Bieleman e.a. 2003). In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie is eind 2003 een onderzoek gestart naar coffeeshops, waarbij naast de aantallen ook de handhaving en naleving van de AHOJG-criteria aandachtspunten zijn. Daarnaast wordt eveneens in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar illegale verkooppunten. De organisatiestructuur van de cannabissector en de rol van de georganiseerde criminaliteit in deze sector zijn tot dusverre nauwelijks onderzocht. Hiernaar is, behalve in een doorlichting van de cannabissector in Utrecht (ES&E 2002) en een doorlichting van de smartshops door de Werkgroep Smart Shops (1998; 2001), verder nog weinig onderzoek gedaan. 6 INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

17 1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen De door het ministerie van Justitie in de startnotitie geformuleerde doeleinden van de doorlichting van de cannabissector zijn de volgende: 1. Het in kaart brengen van de organisatiestructuur van de cannabissector als bedrijfstak aan de hand van diverse bronnen (literatuur, het Internet en interviews met 'mensen uit de praktijk') en de kwetsbare plekken daarin wat betreft het risico van indringen door de georganiseerde criminaliteit. 2. Aan de hand van de onder 1. bedoelde inventarisatie, door middel van een of meer representatieve steekproeven vaststellen of, en zo ja in welke mate er sprake is van onderlinge relaties en verwevenheden tussen de daarbinnen actieve natuurlijke personen en rechtspersonen, die zouden kunnen wijzen op (georganiseerde) criminaliteit in de cannabissector. Het voorgaande is als volgt uitgewerkt: 1. Wat is de aard en omvang van de cannabissector? 2. Wie zijn de in deze sector actieve personen en rechtspersonen? 3. Wat zijn hun (grensoverschrijdende) contacten en netwerken en wie zijn de 'grote spelers' in de cannabissector? 4. Hoe groot is het risico dat ondernemers in de sector onder bescherming van het gedoogbeleid criminele activiteiten ontwikkelen? 5. Wat zijn de kwetsbare plekken in de cannabissector voor indringen van de georganiseerde criminaliteit? 6. In hoeverre speelt de georganiseerde criminaliteit een rol in deze bedrijfstak? De hierbij behorende onderzoeksvragen zijn: Ad 1. Hoeveel gedoogde coffeeshops en smart- en growshops zijn er in Nederland? Wat is de geografische spreiding? Zijn er verschillen in omzet naar locatie? Zo ja, waar zijn de meest winstgevende coffeeshops gevestigd (toplocaties) en waar de minst winstgevende? Hoeveel personen zijn er werkzaam? Wat is de omzet van de sector? Ad 2. Wie zijn de eigenaren van de gedoogde coffeeshops en smarten growshops? Hoe is de sector georganiseerd, welke ondernemingen zijn er actief? Inleiding 7

18 Ad 3. Welke (internationale) contacten en netwerken hebben de ondernemers, met name voor de inkoop van softdrugs en overige middelen? Wat is de getalsmatige verhouding tussen grote en kleine ondernemers? Wie zijn de 'grote spelers'? Ad 4. Zijn er ondernemers die zich inlaten met criminele activiteiten? In hoeverre vindt dit plaats onder bescherming van het gedoogbeleid? Ad 5. Welke risicofactoren met betrekking tot indringing van de georganiseerde criminaliteit doen zich in de cannabissector voor? Ad 6. Zijn er eigenaren van gedoogde coffeeshops en smart- en growshops die banden hebben met de georganiseerde criminaliteit? Hoe sterk zijn die banden? Speelt de georganiseerde criminaliteit op andere wijze een rol in de cannabissector? Op welke wijze en hoe groot is die rol? Wat zijn de kwetsbare plekken van de cannabissector voor indringing van de georganiseerde criminaliteit? 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de opzet van de doorlichting beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de omvang van de branche. Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de organisatiestructuur. Hoofdstuk 5 beschrijft de risicofactoren voor de cannabisbranche. In hoofdstuk 6 wordt de criminaliteit besproken. Hoofdstuk 7 behandelt de casus Venlo, terwijl hoofdstuk 8 ingaat op de situatie in Amsterdam. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies besproken. 8 INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

19 2. ONDERZOEKSOPZET De preventieve doorlichting van de cannabissector is te kenschetsen als een inventarisatie van de aanbodzijde van de cannabismarkt in Nederland. Bij de uitwerking van de onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet is getracht zo dicht mogelijk te blijven bij de beschikbare informatie over de cannabissector, de organisatiestructuur van de bedrijfstak en de rol van de (georganiseerde) criminaliteit daarin. Gezocht is naar harde cijfers en feitelijkheden over de branche afkomstig uit openbare bronnen, aangevuld met interviews. Over zachtere informatie en gegevens over nevengeschikte onderwerpen zoals coffeeshopbeleid, huisteelt en overlast van coffeeshops wordt in dit onderzoek in principe niet gerapporteerd. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Begonnen is met het bestuderen van relevante literatuur, nota s en overige documenten en openbare bronnen met betrekking tot de cannabissector. Vervolgens zijn voor een landelijk beeld kerngegevens verzameld en interviews met sleutelinformanten gehouden. In het derde onderdeel heeft een verdieping plaatsgevonden, waarbij het onderzoek zich heeft toegespitst op de cannabissector in Amsterdam en Venlo. 2.1 Literatuurstudie Begonnen is met het bestuderen van relevante wetenschappelijke publicaties, (gemeentelijke) nota s en overige relevante documenten en openbare bronnen met betrekking tot de cannabissector. Hierbij is ook de zogenoemde grijze literatuur onderzocht. Er is met name gezocht naar informatie over de georganiseerde criminaliteit in Nederland en de rol van criminele organisaties in de cannabissector en overige sectoren, zoals de transportsector. Verder is relevante informatie verzameld uit Lexis Nexis: een databank met artikelen van landelijke en regionale dagbladen, weeken maandbladen, en met branche- en bedrijfsinformatie. In de databank kan aan de hand van zoektermen naar informatie worden gezocht vergelijkbaar met zoekmachines op internet. Onderzoeksopzet 9

20 2.2 Landelijk beeld Het landelijk beeld van de cannabissector is verder ingevuld aan de hand van interviews met personen uit de praktijk die goed zicht hebben op de bedrijfstak en door gebruik te maken van kerngegevens. Interviews Er zijn gesprekken gevoerd met sleutelinformanten, die op de hoogte zijn van (onderdelen van) de cannabissector: vertegenwoordigers van de cannabissector (Bond van cannabisdetaillisten, eigenaren van coffeeshops, grow- en smartshops); medewerkers van opsporingsinstanties (kernteam Amsterdam/Amstelland, politie Venlo, Openbaar Ministerie); medewerkers van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT); medewerkers van de Kamer van Koophandel en het Kadaster; personen werkzaam in de advocatuur; en overige deskundigen. In de interviews is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: de organisatiestructuur van de cannabissector; financiële omzet; dreiging georganiseerde criminaliteit; risicofactoren; cannabissector en georganiseerde criminaliteit; trends en ontwikkelingen; en beschikbare registratiegegevens. Kerngegevens In het onderzoek naar de transportsector is voor de beschrijving van de bedrijfstak gebruik gemaakt van diverse bronnen, onder meer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nederlands Economisch Instituut (NEI) en de stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) en van jaarverslagen en publicaties van brancheorganisaties. Voor het beschrijven van de kerngegevens van de cannabissector zijn deze bronnen niet bruikbaar. Anders dan de transportsector is de cannabissector in de systematiek van het CBS en het NEI geen sector waarvan kerngegevens worden gepubliceerd noch apart worden bijgehouden. De coffee-, grow- en smartshops hebben geen unieke codering in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codering). Zij maken onderdeel uit van de sectoren Handel en Horeca. Volgens het CBS telt Nederland op 1 januari actieve handelsondernemingen en horecaondernemingen. In beide sectoren wordt ongeveer 90% van de bedrijven gerekend tot de kleinbedrijven (minder dan tien werknemers). De 782 coffeeshops die Nederland op dat moment telt (Bieleman e.a. 2003) en de naar verwachting lagere aantallen grow- en smartshops, vormen een zeer 10 INTRAVAL - Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

Het groene goud. Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008. KLPD - Dienst IPOL

Het groene goud. Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008. KLPD - Dienst IPOL Het groene goud Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL Het groene goud Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal

Nadere informatie

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman E valuati e coffeeshopbele i d Haarlemmermeer Wietbeleid gewogen J. Snippe K. de Haan B. Bieleman Wietbeleid gewogen Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer September 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Georganiseerde Hennepteelt

Georganiseerde Hennepteelt Georganiseerde Hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2009 Politie intern KLPD - Dienst Nationale Recherche Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Nationale Recherche Hoofdstraat 54 3972

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2011

Coffeeshops in Nederland 2011 Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-211 Coffeeshops in Nederland 211 B. Bieleman R. Nijkamp T. Bak AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-211 COFFEESHOPS IN NEDERLAND 211 Juni

Nadere informatie

Geldbomen op zolder. Thuiskwekers van hennep in beeld. Tilburg, september 2011

Geldbomen op zolder. Thuiskwekers van hennep in beeld. Tilburg, september 2011 Geldbomen op zolder Thuiskwekers van hennep in beeld Tilburg, september 2011 Dr.mr. M. Siesling (IVA) Drs. B.F.C. Smeets (Arrondissementsparket 's-hertogenbosch) m.m.v. prof.dr. A.C.M. Spapens (UvT, Politieacademie)

Nadere informatie

De w e reld achte r de w iette elt

De w e reld achte r de w iette elt De w e reld achte r de w iette elt Toine Spapens Henk van de Bunt Laura Rastovac m.m.v. Chabeli Miralles Suero Erasmus Universiteit Rotterdam/ Universiteit van Tilburg De wereld achter de wietteelt EUR/

Nadere informatie

Georganiseerde autodiefstal

Georganiseerde autodiefstal Georganiseerde autodiefstal Kenmerken en achtergronden van een illegale branche in beeld gebracht Henk Ferwerda Nicole Arts Edgar de Bie Ilse van Leiden crimi reeks Georganiseerde autodiefstal Georganiseerde

Nadere informatie

Notitie Integrale aanpak hennepteelt

Notitie Integrale aanpak hennepteelt Notitie Integrale aanpak hennepteelt 1. Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de illegale hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen. Zoals reeds is geconstateerd in de cannabisbrief van april

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Bezorgd om softdrugs

Bezorgd om softdrugs Onderzoek middelengebruik jongeren G r o n i n g s e sta d s d e e l Noo r d d i j k Bezorgd om softdrugs S. Biesma R. Nijkamp C. Zimmerman B. Bieleman Bezorgd om softdrugs O n d e r z o e k m i d d e

Nadere informatie

Onderzoek gezinscoaching Rotterdam

Onderzoek gezinscoaching Rotterdam Onderzoek gezinscoaching Rotterdam J. Snippe F. Schaap A. Kruize B. Bieleman ONDERZOEK GEZINSCOACHING ROTTERDAM September 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld

Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld Rapport van de parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld Cisca Joldersma Fred Teeven Jan de Wit Ton Heerts Ed Anker Raymond de Roon

Nadere informatie

Prostitutie in Nederland anno 2014

Prostitutie in Nederland anno 2014 Cahier 2015-1 Prostitutie in Nederland anno 2014 A.L. Daalder Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2015-1 1 Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek dat door en in opdracht

Nadere informatie

Criminaliteit bij internationale afvalstromen

Criminaliteit bij internationale afvalstromen Criminaliteit bij internationale afvalstromen Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL Criminaliteit bij internationale afvalstromen Verslag van een onderzoek

Nadere informatie

Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit

Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit Een overzichtsstudie: aard en oorzaken Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zuid-West Nederland in samenwerking met het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Den Haag, 30 september 2010 Inhoudsopgave: Leeswijzer 3 1. Inleiding 4 2. Introductie emissiehandel 5 3. Analyse fraude met emissierechten

Nadere informatie

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon

Nadere informatie

De Staatsruif en de Fata Morgana

De Staatsruif en de Fata Morgana De Staatsruif en de Fata Morgana Verslag van een onderzoek naar fraudeconstructies voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL De Staatsruif en de Fata Morgana Een onderzoek naar fraudeconstructies

Nadere informatie

Juridische en praktische. Limburg trekt zijn grens

Juridische en praktische. Limburg trekt zijn grens Juridische en praktische Haalbaarheid van Limburg trekt zijn grens Tilburg, april 2010 NJM Maalsté (TSPB) GJM van den Brink (TSPB) GJ Brouwer (RUG) AE Schilder (VU) Inhoudsopgave Pagina Voorwoord Deel

Nadere informatie

Monitor Jeugd terecht 2005

Monitor Jeugd terecht 2005 Cahier 2005-17 Monitor Jeugd terecht 2005 M. Blom A.M. van der Laan G.L.A.M. Huijbregts a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiece ntrum Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden besteld

Nadere informatie

Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012

Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 KLPD - Dienst Nationale Recherche waakzaam en dienstbaar Uitgave Korps landelijke politiediensten

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie

Belwinkels in Rotterdam. Marktanalyse en regulering

Belwinkels in Rotterdam. Marktanalyse en regulering Marktanalyse en regulering Rotterdam, januari 2005 Marktanalyse en -regulering Uitgebracht aan de Stadsmariniers, Gemeente Rotterdam drs.ing.r. van den Hazel drs. C.Y. Nijmeijer MSc. Ii. E.J. Kleingeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen

Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen J. Snippe M. van Zwieten B. Bieleman Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen Februari 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Georganiseerde criminaliteit in Nederland

Georganiseerde criminaliteit in Nederland Georganiseerde criminaliteit in Nederland 306 Onderzoek en beleid Georganiseerde criminaliteit in Nederland Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit E.W. Kruisbergen H.G.

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Zwolle

Drugsbeleid gemeente Zwolle veilig Publiekszaken Fysieke Leefomgeving Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 27 95 j.kroon@zwolle.nl www.zwolle.nl Drugsbeleid gemeente Zwolle Versie 5 Inhoud 1

Nadere informatie

Witwassen Criminaliteitsbeeldanalyse 2012

Witwassen Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Witwassen Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Witwassen Criminaliteits beeldanalyse 2012 Melvin Soudijn Theo Akse waakzaam en dienstbaar Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Nationale Recherche

Nadere informatie

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen ONDERZOEK EN BELEID 121 De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de

Nadere informatie