Groeien naar. Cannabisbeleid en praktijk: uit de Europese landen en Zuid- en Noord-Amerika

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groeien naar. Cannabisbeleid en praktijk: uit de Europese landen en Zuid- en Noord-Amerika"

Transcriptie

1 Groeien naar regulering Cannabisbeleid en praktijk: uit de Europese landen en Zuid- en Noord-Amerika

2 GROEIEN NAAR REGULERING CANNABIS: VOORBEELDEN VAN PRAKTIJK EN BELEID UIT EUROPA EN NOORD- EN ZUID-AMERIKA

3 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 1. Cannabis, de Verenigde Naties en de Europese Unie 5 2. Internationaal juridisch perspectief, door mr. Deborah Bruin 7 3. Cannabisbeleid in zestien Europese landen België 9 Denemarken 9 Duitsland 10 Frankrijk 11 Griekenland 12 Hongarije 12 Italië 13 Nederland 13 Noorwegen 15 Oostenrijk 16 Portugal 16 Spanje 17 Tsjechië 18 Verenigd Koninkrijk 18 Zweden 20 Zwitserland Cannabisbeleid in Noord-Amerika Verenigde Staten 21 Canada Cannabisbeleid in vier Zuid-Amerikaanse landen Argentinië 27 Bolivia 28 Mexico 29 Uruguay De Nederlandse consument aan het woord, door Dimitri Breeuwer De visie van het Platform Cannabisondernemingen Nederland 35 Bronvermelding 37 Colofon 43 2

4 Voorwoord Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN). Als belangenvereniging van cannabisgerelateerde ondernemingen als coffeeshops en growshops willen wij een constructieve bijdrage leveren aan het Nederlandse softdrugsbeleid. In deze publicatie beschrijven wij de internationale initiatieven ter regulering en zelfs legalisatie van cannabisconsumptie en -productie. Een overzicht van de stand van zaken in zestien Europese landen, de Verenigde Staten, Canada en vier landen in Zuid-Amerika. De ontwikkelingen op dit terrein gaan tegenwoordig zo snel dat we op korte termijn ongetwijfeld meer landen aan dit overzicht kunnen toevoegen. Meer en meer komt men tot het besef dat het verbod op cannabis onwenselijk, onwerkbaar en onhoudbaar is en vooruitgang in de weg staat. Cannabis is gewoon een plant met vele waardevolle toepassingen. De samenleving is gebaat bij een harmonieuze verstandhouding tussen consumptie en productie. Bij de samenstelling van deze brochure is dankbaar gebruik gemaakt van het werk van Sara Woods, auteur van Cannabis policy: legislation and practices in European Countries (uitgave Stichting Drugsbeleid/ Encod). Het hoofdstuk over Zuid-Amerika is deels gebaseerd op de research van het Transnational Institute (TNI). Dank ten slotte aan mr. Deborah Bruin en Dimitri Breeuwer voor hun bijdragen en aan Joep Oomen, coördinator van de Europese coalitie voor effectief en rechtvaardig drugsbeleid (Encod), voor zijn waardevolle adviezen. Wouter van Egmond, voorzitter Platform Cannabisondernemingen Nederland November

5 Inleiding In hun Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid (2009) concluderen het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum (WODC) en het Trimbos-instituut: Tot slot kan worden vastgesteld dat inmiddels ook in de praktijk en het beleid van andere landen het bezit van cannabis voor eigen gebruik niet meer wordt vervolgd en harmreductioninstrumenten ( ) zijn geïntroduceerd. Op deze punten vormt Nederland geen uitzondering meer. Vier jaar later is decriminalisering en zelfs legalisering van cannabis in meerdere landen in en buiten Europa een feit. De trend is onmiskenbaar: het cannabisverbod loopt internationaal op zijn laatste benen. Gezien deze mondiale tendens mogen de internationale verdragen verbetering van het nationale drugsbeleid niet langer tegenhouden. De tijd is rijp om samen met al die andere landen naar oplossingen te zoeken. Nu is het moment om vervolgstappen voor het Nederlandse drugsbeleid uit te werken en een kans te geven. Goede oplossingen voor de nationale achterdeurproblematiek zijn gewenst en mogelijk. Het debat over de kweek van cannabis voor de binnenlandse markt staat volop in de actualiteit. De logica is evident: bij regulering van verkoop voor consumptie horen ook goede regels voor productie en inkoop. Transparante regulering van de hele keten van productie, distributie en consumptie van cannabis is onvermijdelijk, of dat nu gebeurt op lokaal, landelijk, Europees of internationaal niveau. Derrick Bergman Derrick Bergman (1971) is journalist, publicist en fotograaf. Sinds 1994 schrijft hij over cannabis en drugsbeleid. Daarnaast is hij sinds 2009 actief voor het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC). 4

6 1. Cannabis, de Verenigde Naties en de Europese Unie Omslag van het rapport van de Global Commission on Drug Policy (2011). Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw groeit in veel landen de kloof tussen het officiële verbod op cannabis, zoals dat voortvloeit uit de verdragen van de Verenigde Naties, en de formele hand having van dat verbod. Nederland stond jarenlang symbool voor deze kloof: in ons land kunnen volwassenen ongestraft kleine hoeveel heden cannabis aanschaffen in coffeeshops. Het heeft even geduurd, maar het idee dat regulering van cannabis op alle fronten betere resultaten oplevert dan criminalisering en repressie, wint internationaal terrein. Met zijn honderden Cannabis Social Clubs is Spanje ons land feitelijk voorbijgestreefd: niet alleen de verkoop in deze clubs wordt ongemoeid gelaten, ook de teelt van cannabis en de levering aan de spreekwoordelijke achterdeur. Van groot historisch en politiek belang is de deelname van de vorige VN-secretaris-generaal Kofi Annan aan de Global Commission on Drug Policy. In een van de centrale aanbevelingen van deze commissie klinkt de groeiende internationale consensus door: met het verbod op cannabis zijn alleen criminele organisaties geholpen: Encourage experimentation by governments with models of legal regulation of drugs (especially cannabis) to undermine the power of organized crime and safeguard the health and security of their citizens. (Bevorder experimenten van regeringen met modellen van wette lijke regulering van drugs (vooral cannabis) om de macht van de georganiseerde misdaad te ondermijnen en de gezondheid en veiligheid van hun burgers te waarborgen.) Sinds 6 november 2012 gaan de Amerikaanse staten Colorado en Washington internationaal aan kop bij de liberalisering van het cannabisbeleid: beide staten stemden voor legalisering van cannabis bezit en teelt voor eigen gebruik. Toekomstige geschiedschrijvers zouden die zesde november wel eens aan kunnen wijzen als het begin van het einde van het wereldwijde verbod op de plant cannabis. Op 8 december 2010 vond in het Europees Parlement in Brussel een speciale hoorzitting plaats over cannabis. Dana Spinant, hoofd van de Anti-Drug Kofi Annan, zevende secretarisgeneraal van de VN en lid van de Global Commission on Drug Policy. Policy Coordination Unit van de Europese Commissie, verklaarde klip en klaar dat de verantwoordelijkheid voor regulering van de binnenlandse cannabismarkt volledig bij de EU-lidstaten zelf ligt. Toenvmalig eurocommissaris voor justitie Frattini liet zich al in 2005 in soortgelijke bewoordingen uit: Het drugsbeleid is een zaak van de lidstaten zelf ( ) Ieder land mag zijn eigen drugsbeleid voeren, maar moet wel de grensoverschrijdende effecten bestrijden, zoals de smokkel in drugs. Wat de Europese Unie betreft is er dus voldoende ruimte voor verdere regulering van de Nederlandse cannabismarkt. Dat blijkt ook uit de ontwikkelingen in EU-landen als Portugal, Spanje, België en Tsjechië (zie: Hoofdstuk 3. Cannabisbeleid in zestien Europese landen). 5

7 Gebruik van cannabis in het afgelopen jaar onder alle volwassenen (15-64 jaar), jong volwassenen (15-34 jaar) en jongeren (15-24). Bron: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Statistical Bulletin

8 2. Internationaal juridisch perspectief door mr. Deborah Bruin Het drugsbeleid komt tot stand op drie niveaus: internationaal, nationaal en lokaal. Deze volgorde geeft de hiërarchie weer. Het lokale beleid dient binnen de nationale wetgeving te blijven, de nationale wetgeving dient te voldoen aan de internationale verdragen. De volgorde geeft echter ook het chronologische verloop weer. Het internationale drugsbeleid ging vooraf aan het nationale beleid, en het nationale beleid ging vooraf aan het lokale beleid. Het internationale drugsbeleid begrenst nog steeds het huidige nationale drugsbeleid. Hieronder volgt een korte historische beschrijving van het ontstaan van het internationale drugsbeleid. De eerste Opiumconferentie werd in 1909 gehouden in Sjanghai, op initiatief van Amerika. Na de verovering van de Filipijnen op Spanje in 1898, moest Amerika een beslissing nemen over de vele opiumverkooppunten die de Spanjaarden daar hadden opgericht. In 1905 werd een verbod op opium ingevoerd voor de Filipijnse burgers, met uitzondering van opium bestemd voor medicinale doeleinden. Binnen drie jaar moest het verbod ook gelden voor niet-filipijnse burgers. Bisschop Charles Brent drong aan op de organisatie van een internationale conferentie, omdat dit de enige manier zou zijn om het opiumverbod op de Filipijnen effectief te handhaven. Er zijn bij deze eerste Opiumconferentie in 1909 geen bindende afspraken geformuleerd. Onder druk van Amerika werd de volgende conferentie georganiseerd in Den Haag, op 1 december Deze conferentie ging in tegenstelling tot de conferentie in 1909 niet meer alleen over opium, maar ook over bijvoorbeeld morfine en cocaïne. Het resultaat van de Opiumconferentie in Den Haag was het Internationale Opiumverdrag van 23 januari Hierin wordt de verplichting gegeven om de handel en productie van deze middelen te beperken tot medische en wettige doeleinden, de staten zouden pogen daar toezicht op te houden. De tweede Internationale Opiumconferentie in Den Haag begon op 31 juli 1913, de derde op 15 juni Deze conferenties hadden vooral tot doel de ondertekening en ratificatie van het verdrag te bewerkstelligen. De wijd verbreide inwerkingtreding van het verdrag gebeurde pas toen het onderdeel werd van de vredesverdragen na de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste Wereldoorlog werd op 25 januari 1919 de Volken bond opgericht bij het Verdrag van Versailles, met als taak het bevorderen van een vreedzame samenwerking tussen naties. De eerste Opiumconferentie in Genève begon op 3 november 1924 en leidde uiteindelijk tot het verdrag van 11 februari Kort daarna werd een tweede Opium conferentie in Genève gehouden, deze begon op 17 november 1924 en leidde tot een verdrag op 19 februari Bij dit laatste verdrag is ook Indische hennep opgenomen. Genève is ook de plaats waar de volgende opiumverdragen werden gesloten, al kunnen we beter spreken van drugsverdragen. Ze gingen immers niet meer alleen of vooral over beperking van de opiumhandel, maar van de handel in een hele lijst middelen. Op 13 juli 1931 werd het Verdrag tot beperking van de vervaardiging en tot regeling van de distributie van verdovende middelen gesloten. Dit verdrag wordt ook wel het Limitatieverdrag genoemd. Op 26 juni 1936 werd het Verdrag tot onderdrukking in de sluikhandel in verdovende middelen gesloten, ook wel bekend als het Politieverdrag. Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1946 de Volkenbond opgeheven en de Verenigde Naties, nog altijd een belangrijke organisatie voor het drugsbeleid. 7

9 Een belangrijk verdrag in de ontwikkeling van de internationale drugsbestrijding is het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, gesloten in New York, op 30 maart 1961 en aangevuld bij protocol van 25 maart Dit Enkelvoudig Verdrag (EV) was het voorlopige eindresultaat van de ontwikkeling van het internationale drugsbeleid die begon in Het is een samenvatting van en aanvulling op de vorige verdragen, die door het EV werden vervangen. De algemene verplichtingen staan in artikel 4 EV. Uitgangspunt van het verdrag is dat de handel, productie en het bezit van verdovende middelen beperkt moeten blijven tot het dienen van geneeskundige of wetenschappelijke doeleinden. In artikel 36 EV staat de verplichting bepaalde gedragingen strafbaar te stellen. Bij serieuze overtredingen moet gestraft worden, bij voorkeur door een vrijheidsstraf. In artikel 36 lid 4 van datzelfde verdrag is echter aangegeven dat deze verplichting uitgevoerd kan worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Via de Opiumwet hebben we voldaan aan de verplichting tot strafbaarstelling, via het opportuniteitsbegin sel dat is opgenomen in onze nationale wetgeving mag het Openbaar ministerie beslissen of er wel of niet vervolgd zal worden bij overtreding van de strafbaarstelling. Het stelselmatig niet-vervolgen is de basis van het Nederlandse gedoogbeleid. Na het EV zijn er nog twee verdragen tot stand gekomen die een kader geven voor het nationale beleid en daarom volledigheidshalve genoemd moeten worden. Ten eerste het Verdrag inzake Psychotrope Stoffen van 21 februari Dit verdrag werd nodig geacht omdat het EV alleen ziet op verdovende middelen. Het is een soortgelijk verdrag maar dan voor psychotrope stoffen zoals lsd. Thc is er ook in opgenomen, terwijl cannabis genoemd staat in het EV. Tot slot wil ik wijzen op het Verdrag inzake sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen, gesloten op 19 december 1988 in Wenen. Zoals de naam al zegt ziet dit verdrag met name op een beperking van de sluikhandel oftewel de illegale handel in verboden drugs. Van deze verdragen is het EV nog steeds bepalend voor de nationale vrijheid in het kiezen van een geschikt drugsbeleid. Cannabis is op de lijst met de zwaarste en schadelijkste middelen geplaatst, Lijst IV. Suggesties om cannabis te verplaatsen naar een andere lijst zijn tot nu toe niet opgevolgd. Mr. Deborah Bruin is juniordocent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij de bijzondere aspecten van de Opiumwet onderzoekt. Een uitgebreidere beschrijving van de geschiedenis van het internationale drugsbeleid is te vinden in: mr. D. Bruin, Onkruid vergaat niet, Maastricht: Organic press Onkruid vergaat niet, mr Deborah Bruin (2011). 8

10 3. Cannabisbeleid in zestien Europese landen België Sinds februari 2010 kweekt de vzw (vereniging zonder winstoogmerk) Trekt Uw Plant cannabis voor het persoonlijk gebruik van haar leden, op basis van een plant per lid. Dit wordt mogelijk gemaakt door een ministeriële richtlijn van januari 2005 ondertekend door de Minister van Justitie en alle vijf procureursgeneraal van België, die het bezit van maximaal drie gram cannabis of een cannabisplant door volwassenen buiten vervolging stelt. Trekt Uw Plant hanteert ecologische kweekmethodes; vervuiling of verzwaring van het eindproduct is uitgesloten. Samen met hun plant ontvangen de leden een kweekbon met gedetailleerde informatie over de samenstelling en de te verwachte effecten, tips voor verantwoord gebruik en een uitgebreid vragenformulier over hun ervaringen met de geleverde cannabissoort. Op dit moment heeft Trekt Uw Plant twee afdelingen met in totaal zo n 350 leden. De vereniging is tot twee keer toe in hoger beroep vrijgesproken en kan sindsdien probleemloos en in -relatieve- openheid functioneren: de Belgische televisie, kranten en weekbladen hebben Trekt Uw Plant uitgebreid geportretteerd. In Nederland wijdde het actualiteitenprogramma EenVandaag in augustus 2012 een reportage aan Trekt Uw Plant. Naast Trekt Uw Plant zijn er twee andere Cannabis Social Clubs actief: Mambo Social Club in Hasselt en Ma Weed Perso in Luik. Een vierde CSC is in oprichting in Namen. Denemarken Gebruik van cannabis is in Denemarken strafbaar met een boete of gevangenisstraf. In 2007 zijn de boetes aanzienlijk verhoogd. Bij een tweede of derde veroordeling is oplegging van celstraf mogelijk. De strafmaat voor harddrugs is wel hoger dan die voor cannabis. Bezit van cannabiszaden is legaal in Denemarken, maar het ontkiemen van de zaadjes is strafbaar. Christiania, een in 1970 gekraakt legercomplex in de hoofdstad Kopenhagen, neemt een aparte positie in. Tientallen jaren lang werd hier in volledige openheid cannabis verkocht. In 2004 startte de politie een groot offensief tegen cannabisverkoop in Christiania. Vijf jaar later erkende de politie dat deze aanpak gefaald had: de verkoop raakte verspreid over de stad en het geweld rondom cannabishandel is sterk toegenomen. De gemeenteraad van Kopenhagen haalde in november 2011 de wereldpers met het besluit cannabis gereguleerd te gaan verkopen in staatswinkels. De landelijke overheid sprak in mei Cannabisplanten groeien in alle vrijheid en openheid in Christiana in de Deense hoofdstad Kopenhagen haar veto uit over dit plan. Uit opiniepeilingen blijkt dat de meerderheid van de Denen voorstander is van decriminalisering of legalisering. Vanaf de zomer van 2012 functioneerde in de hoofdstad enige maanden lang coffeeshop Smokenhagen; de politie sloot de shop in januari

11 Duitsland Net als in Nederland geldt bij onze oosterburen dat gebruik van cannabis níét verboden is, maar bezit, verkoop en productie wél. Duitsland kent ook een soort gedoogbeleid: bij consumenten met een geringe hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik bestaat de mogelijkheid niet te vervolgen. Elke deelstaat vult het begrip geringe hoeveelheid anders in, van minder dan een gram in Beieren, via zes gram in Brandenburg tot vijftien gram in Berlijn. Qua strafmaat spant Beieren de kroon: bezit van een kleine hoeveelheid kan worden bestraft met maximaal vijf jaar celstraf of een boete. Patiënten kunnen via hun huisarts legaal medicinale cannabis van de Nederlandse producent Bedrocan aanschaffen. Inmiddels hebben rechters in een klein aantal zaken medicinale cannabisgebruikers toegestaan cannabis voor eigen gebruik te telen en te bezitten. Cannabiszaden zijn verboden, maar alle andere benodigdheden voor de cannabisteelt zijn vrijelijk te koop in honderden growshops door het hele land. Officieel is het voor personeel van growshops niet toegestaan aan klanten uit te leggen hoe ze cannabis kunnen telen. Naast internet bieden verschillende cannabistijdschriften, waaronder GROW! en Soft Secrets uitkomst voor de Duitse thuiskweker. Het cannabisdebat kreeg in mei 2013 een stevige impuls toen Ralf Jäger, minister van binnenlandse zaken van Noordrijn-Westfalen verklaarde dat de zestien Duitse deelstaten actief bezig zijn met harmonisering van het cannabisbeleid. Belangrijke doelstelling is de bepaling van een landelijk geldende grens voor het begrip geringe hoeveelheid. Overigens riep het Duitse oppergerechtshof, het Bundesverfassungsgericht, in Karlsruhe de regering al in 1994 op om zo n landelijke standaardgrens in te voeren. De politieke meningen zijn verdeeld; alleen de Groenen en de Piratenpartij zijn voorstander van volledige legalisering. De SDP wil in elk geval medicinale cannabis legaliseren. Ook op lokaal niveau is er volop beweging. Zo wil de burgemeester van het Berlijnse stadsdeel Kreuzberg een coffeeshop oprichten in het Görlitzer Park. De Berliner Zeitung noemde het initiatief de doorbraak van een taboe: Om de drugshandel in het Görlitzer Park te bestrijden stellen de Groenen door de staat gelegaliseerde verkoop van cannabis voor. In een transparante winkel, een zogenaamde coffeeshop, zal de drug gecontroleerd verkocht worden en zo de illegale handel overbodig maken. De juridische ruimte zoekt de burgemeester, Monika Herrmann, in paragraaf 3 van de Duitse drugswet. Hierin wordt een uitzondering op het drugsverbod toegestaan als er een wetenschappelijk of ander doel in het algemeen belang bestaat. Op deze gronden gaat Herrmann een ontheffing aanvragen bij het Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. 10

12 Frankrijk In theorie is Frankrijk een van de strengste Europese landen op het gebied van cannabis. De Franse wet kent geen onderscheid tussen cannabis en andere verboden middelen. Gebruik van verboden drugs geldt weliswaar als een kleine overtreding, maar kan bestraft worden met maximaal een jaar celstraf. Bij verdenking van georganiseerde distributie kan bezit van een kleine hoeveelheid leiden tot vier dagen voorarrest, zonder bijstand van een advocaat. Het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg veroordeelde Frankrijk recentelijk vanwege deze draconische strafdreiging voor een relatief licht vergrijp. In de praktijk gedoogt de Franse politie, zeker in de grote steden, bezit en gebruik van kleine hoeveelheden cannabis. Hoezeer de tijden ook in Frankrijk veranderd zijn, blijkt uit de reportage Drugsoorlog in Parijs van het televisieprogramma Brandpunt (18 september 2011). Twee burgemeesters van Parijse voorsteden pleiten in de reportage voor legalisering van cannabis om het geweld en de criminaliteit in hun wijken te stoppen. En ze waarschuwen Nederland: als de verharding van ons cannabisbeleid doorgaat, krijgen ook wij Parijse toestanden : bendeoorlogen, schietpartijen en maffiapraktijken. Stéphan Gatignon, burgemeester van de beruchte banlieue Sevran: Laat uw politici hier maar op stage komen. Dan zien ze de gevolgen van een verbodsbeleid, vooral tijdens een economische crisis. Criminaliteit en georganiseerde misdaad. En de gevaren daarvan. Sticker van Les Amis du CSCF, de vrienden van de Franse Cannabis Social Club. Daniel Vaillant, voormalig minister van binnenlandse zaken en nu burgemeester van het 18e arrondissement van Parijs: De wetgeving moet op Europees niveau geharmoniseerd worden. Er is een Europees debat nodig, daar ben ik van overtuigd. In oktober 2012 pleitte minister van onderwijs Vincent Peillon voor een publiek en politiek debat over lega lisering van cannabis. Na scherpe kritiek van de rechtse oppositie verklaarde de regering-hollande in een reactie dat het beleid niet zal veranderen. Franse media berichten sinds 2012 over Cannabis Social Clubs in Frankrijk die in coöperatieverband (gaan) kweken, zodat hun leden de gevaarlijke zwarte markt kunnen omzeilen. Op dit moment zouden er al meer dan honderd van dergelijke clubs bestaan in Frankrijk. Een reportage in Le Point van 6 januari 2013 beschrijft de Cannabis Social Club in het district Touraine, het gebied rond Tours. De club ging in 2010 van start en oogst 23 kilo cannabis per jaar voor haar leden. Dominique Broc, nationaal woordvoerder van de Franse Cannabis Social Clubs, zegt in de reportage dat de plaatselijke politie op de hoogte is van de activiteiten: Net als de politie bestrijden wij illegale handel, maar op onze eigen manier en zonder belastinggeld te gebruiken. Op 20 juni 2013 oordeelde de rechter in Tours dat het oprichten van een Cannabis Social Club niet mogelijk is volgens de Franse wet. Activisten beraden zich nog op de mogelijkheden om deze uitspraak aan te vechten. Voorlopig blijven vele Franse Cannabis Social Clubs ondergronds opereren. 11

13 Griekenland Cannabis heeft een lange geschiedenis in Griekenland; de oude Grieken gebruikten de plant voor haar vezels en als medicijn. Na de introductie van hasj in Europa door de soldaten van Napoleon, waren de Grieken er snel bij om de Egyptische hasj naar onze streken te smokkelen. Sinds ongeveer een eeuw wordt cannabis -opnieuw- commercieel geteeld in Griekenland. Zoals in veel Europese landen gaapt er een kloof tussen de strenge wet en de soepele praktijk van alledag. Bezit van kleine hoeveelheden cannabis en openlijk gebruik kan nog steeds tot aanhouding leiden, maar zelden of nooit tot vervolging. De Griekse president George Papandreou baarde in 2011 opzien door als enig staatshoofd in functie zitting te nemen in de Global Commission on Drug Policy. Twee maanden na de presentatie van het rapport van deze commissie lanceerde de Griekse minister van justitie Miltiadis Papaioannou een wetsvoorstel om cannabis te decriminaliseren. Dit project lijkt voorlopig in de ijskast gezet, hoewel het de financiële problemen van Griekenland aanzienlijk zou kunnen verlichten. Poster van het jaarlijkse Athens Legalize Cannabis Protestfestival : deze negende editie trok zo n bezoekers. Hongarije Wettelijk geldt er geen onderscheid tussen cannabis en andere illegale roesmiddelen. Per 1 maart 2003 is de strafwet zodanig aangepast dat cannabisconsumenten kunnen kiezen voor therapie in plaats van celstraf. De strafmaat is hoog: tot twee jaar detentie, zelfs voor kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik. Bezitshoeveelheden worden gemeten in zuivere thc. De grens voor een geringe hoeveelheid ligt bij een gram pure thc. Bij een thc-gehalte van 1% loopt de limiet aldus op tot 100 gram cannabis. In de praktijk hanteren agenten vaak een grens van vijftien gram. Verplichte therapie is ook mogelijk bij bezit van een geringe hoeveelheid, maar de agent kan ook een oogje dichtknijpen. Voor het kweken van cannabis geldt een grens van vijf planten; bij grotere aantallen is de strafmaat hoger. Bij het verkopen van cannabiszaden moet justitie bewijzen dat de verkoper criminele intenties had; voor zover bekend is dat nog nooit gebeurd. Hongarije telt honderden growshops en sinds 2008 een gespecialiseerd tijdschrift over cannabiscultuur, Cannabis Kultusz. 12

14 Italië Cannabis is zeer populair in Italië: een derde van alle tieners heeft wel eens geblowd en tien procent van de volwassenen gebruikt dagelijks cannabis. Gebruik of bezit van een kleine hoeveelheid cannabis is geen misdrijf, maar een overtreding die ten hoogste bestraft kan worden met een administratieve sanctie: een boete, tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid, intrekking van het paspoort, et cetera. De grens voor een kleine hoeveelheid ligt bij 500 milligram pure thc. In de praktijk hanteren agenten een grens van vijf gram cannabis en grijpen ze alleen in als mensen demonstratief in de openbare ruimte cannabis gebruiken. In een historisch vonnis bepaalde het Italiaanse hooggerechtshof in 2011 dat Italianen legaal een gering aantal cannabisplanten mogen kweken op hun balkon of terras. Op 14 juni 2013 diende parlementslid Daniele Farina wetsvoorstel nr in, bedoeld om thuisteelt van cannabis voor persoonlijk gebruik te decriminaliseren. Onderdeel van het voorstel is het opnieuw introduceren van differentiatie in strafmaat voor verschillende soorten drugs. Het onderscheid tussen cannabis en andere drugs is in 2006 uit de wet verdwenen na een zeer omstreden procedure. Drie rechtbanken en het Hof van Cassatie hebben in de loop van 2013 geoordeeld dat de huidige Italiaanse drugswet vanwege deze laakbare procedure ongrondwettelijk is. Nederland Tot 1953 was alleen import en export van cannabis verboden in Nederland. De overheid greep niet in de persoonlijke levenssfeer van de burger in: gebruik en bezit waren niet verboden. Met de wijziging van de Opiumwet in 1953 werden voor het eerst ook het gebruiken, bezitten, bewerken en verhandelen strafbaar gesteld. Deze strafbaarstelling leidde in de loop van de jaren zestig tot toenemende problemen. Grote groepen vooral jonge mensen hielden een strafblad over aan het simpelweg roken van een jointje of het bezit van een geringe hoeveelheid cannabis. Het inzicht groeide dat alleen repressie averechts werkt en dat drugsgebruik in de eerste plaats een volksgezondheidsprobleem is. Bovendien begon de repressieve aanpak van cannabisconsumenten het rechtssysteem te ontwrichten. De adviescommissies Hulsman (1971) en Baan (1972) pleitten voor decriminalisering van gebruik en bezit van een kleine hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik. Dit advies leidde tot de historische wijziging van de Opiumwet in 1976, waarover later meer. Een nieuw fenomeen in de jaren zestig waren de jongerencentra, met een huisdealer, die alleen cannabis verkocht en geen harddrugs. De politie liet deze huisdealers met rust, op basis van een niet-gepubliceerde ambtsinstructie. In deze periode deed ook de coffeeshop zoals we die nu nog kennen zijn intrede: een plek waar de consu ment in een veilige omgeving kleine hoeveelheden cannabis kan kopen en gebruiken. Later volgden de eerste regels voor coffeeshops, de gedoogcriteria en een gedoogbeleid voor bezit van maximaal dertig gram cannabis voor persoonlijk gebruik en de thuisteelt van een klein aantal (tot vijf) planten. Voor de consument nam deze decriminalisering veel stress weg: geen strafblad, slechts een boete en inbeslagname. 13

15 De basis voor het onder voorwaarden toestaan van coffeeshops is de wijziging van de Opiumwet van Sindsdien bestaat er een wettelijk onderscheid tussen cannabisproducten (softdrugs, Lijst II, aanvaardbare risico s) en andere verboden middelen als heroïne, cocaïne en amfetaminen (harddrugs, Lijst I, onaanvaardbare risico s voor de volksgezondheid). Het centrale principe van het Nederlands drugsbeleid is harm reduction, beperking van de schade door drugsgebruik, met de nadruk op voorlichting en preventie. Dit principe vindt internationaal steeds breder navolging. Prof. mr. Louk Hulsman ( ), intellectuele vader van het gedoogbeleid, tijdens het eerste Cannabis Tribunaal van het VOC, Den Haag, december De resultaten van ons harmreductionbeleid zijn dan ook indrukwekkend: anno 2013 zijn er nog zo n zesduizend vooral oudere heroïneverslaafden, terwijl dat er in de jaren zeventig nog bijna honderdduizend waren. De gedoogde verkoop van cannabis heeft in vergelijking met andere landen niet geleid tot een aanmerkelijke toename van de cannabisconsumptie. Volgens de laatste cijfers ligt dit gebruik precies op het Europese gemiddelde. De gedoogcriteria voor coffeeshops verschenen in Deze zogenoemde AHOJ-criteria verboden Affichering (A), verkoop van Harddrugs (H), veroorzaken van Overlast (O) en verkoop aan Jeugdigen (J) beneden de zestien jaar. Anders dan de verkoop van cannabis in de coffeeshop, werden de teelt van de plant en de bevoorrading van coffeeshops níét gereguleerd. Tot ver in de jaren tachtig verkochten coffeeshops vooral buitenlandse hasj en wiet. Dit veranderde drastisch met de opkomst van de Nederwiet in de jaren negentig. Een positief effect van de cannabisproductie in eigen land was een drastische afname van het aantal Nederlanders in buitenlandse detentie en een sterk verminderd aandeel van de internationale georganiseerde criminaliteit. In 1995 kwam het eerste Paarse kabinet met de langverwachte drugsnota Het Nederlandse drugsbeleid: continuïteit en verandering. AHOJ werd AHOJ-G in de Paarse drugsnota door de uitbreiding van de gedoogcriteria voor coffeeshops met het G-criterium: geen verkoop van Grote hoeveelheden per transactie. Coffeeshops mochten voortaan maximaal vijf gram per keer verkopen. De leeftijdsgrens (het J-criterium) werd verhoogd van zestien naar achttien jaar. Veel Nederlanders verwachtten dat het eerste Paarse kabinet ook de regulering van de teelt en de achterdeur van coffeeshops ter hand zou nemen. 68% Van de Nederlanders was volgens een opiniepeiling van Maurice de Hond destijds voorstander van legalisering van cannabis. Ook binnen het huidige opportuniteitsbeginsel zou immers de teelt van cannabis onder voorwaarden gedoogd kunnen worden, net zoals de verkoop in coffeeshops. De politieke werkelijkheid bleek echter anders. Regulering van de teelt bleef een politiek taboe, ondanks een nipte Kamermeerderheid voor regulering (2000, motie-apostolou). Bij de opkomst van medicinale cannabis speelde Nederland nog een rol in de voorhoede. Sinds 2003 is cannabis hier legaal verkrijgbaar als medicijn in de apotheken, al blijft het patiënten verboden hun eigen plantjes te verbouwen. Tien jaar later is cannabis voor medicinaal gebruik wereldwijd in tientallen landen -en twintig Amerikaanse staten- legaal verkrijgbaar. 14

16 In het afgelopen decennium zette de overheid haar kaarten steeds meer op repressie; het aantal coffeeshops is meer dan gehalveerd, ook kleine telers worden keihard aangepakt en vervolgd, straffen zijn verhoogd, et cetera. De strafrechtelijke focus op de teelt heeft geleid tot een verruwing en verharding van het productieapparaat en achteruitgang van de kwaliteit van het product (onveilige teeltmethoden en het gebruik van meer en schadelijker bestrijdingsmiddelen). In 2012 zijn aan De AHOJ-G-criteria de letters I en B toegevoegd. De letter I staat voor Ingezetenen en verbiedt niet-ingezetenen de toegang tot de coffeeshop. De letter B staat voor Besloten club en is inmiddels afgeschaft. Het kabinet-rutte II is daarnaast van plan om cannabis met meer dan vijftien procent thc tot harddrug te verklaren. Dit voornemen heeft tot veel kritiek geleid van betrokken instanties en deskundigen. De belangrijkste kritiekpunten: wetenschappelijke onderbouwing voor de aanname dat een hoger thc-percentage tot meer risico of schade leidt ontbreekt en de grens van vijftien procent is volstrekt willekeurig. Het wereldwijd geprezen en nagevolgde harmreductionbeleid, dat Nederland al veertig jaar lang voert, maakt langzaam maar zeker plaats voor een repressieve zerotolerancebenadering. Dit is des te opmerkelijker gezien de ontwikkelingen in het buitenland, waar onmiskenbaar een omgekeerde beweging plaatsvindt. Noorwegen Bezit van cannabis tot 15 gram wordt in Noorwegen beschouwd als een hoeveelheid voor persoonlijk gebruik. Bij een eerste overtreding kan hiervoor ten hoogste een boete van tot Kronen (200 tot 700 euro) worden opgelegd. Bij recidive kan een celstraf van tussen de zes maanden en twee jaar worden opgelegd, bij verkoop kan dat oplopen tot 21 jaar. De thuisteelt van cannabis heeft de laatste jaren, zoals in veel Europese landen, een grote vlucht genomen in Noorwegen. De forse strafmaat voor mensen die voor een tweede keer worden veroordeeld voor bezit van een kleine hoeveelheid cannabis heeft dit proces versneld. Medicinale cannabisgebruikers kunnen legaal cannabis importeren via Nederlandse apotheken. Een van de krachtigste stemmen in het debat over drugsbeleid is die van Thorvalt Stoltenberg, voormalig minister van buitenlandse zaken en vader van Jens Stoltenberg, premier van 2000 tot 2001 en van 2005 tot De commissie-stoltenberg, vernoemd naar senior, publiceerde in de zomer van 2011 een advies om bezit van kleine hoeveelheden drugs niet langer te beboeten, maar de persoon in kwestie een interventie aan te bieden, met voorlichting over drugs. De reacties op Stoltenbergs advies waren positief, ook van de kant van de regering. Minister van volksgezondheid Strøm-Erichsen: Het denken over dit onderwerp is van de strafrechtelijke kant verschoven naar het volksgezondheidsaspect. 15

17 Oostenrijk Gebruik van cannabis is niet verboden in Oostenrijk, maar alle andere handelingen als teelt, bezit en export zijn dat (nog) wel. De politie is verplicht overtredingen te melden aan de officier van justitie. Deze kan vervolgens besluiten niet te vervolgen zolang de verdachte wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan met een arts over eventuele therapie. Bij weigering kan een geldboete worden opgelegd. De Oostenrijkse bestuursrechter heeft bepaald dat consumptie van cannabis alleen tot intrekking van het rijbewijs kan leiden, als daadwerkelijk onder invloed is gereden. Sinds 2008 is er een wettelijke basis voor het gedogen van kleinschalige thuisteelt van cannabis. De grens ligt bij het produceren van twintig gram zuivere thc, zo n 200 gram bij een thc-gehalte van tien procent. Twintig gram thc geldt ook als grens bij distributie en verkoop. Pas vanaf twee tot drie kilo thc worden onvoorwaardelijke celstraffen opgelegd. Poster van de jaarlijkse Hanfwandertag in Wenen, een demonstratie voor legalisering van cannabis. Rechters hebben veel ruimte om af te wijken van de officiële strafmaat: bij celstraffen tot drie jaar voor personen die zelf cannabis gebruiken kan therapie worden opgelegd in plaats van gevangenisstraf. Growshops worden in de regel met rust gelaten door justitie en politie; deze en andere winkels in de hoofdstad verkopen openlijk stekken. Volgens de Oostenrijkse wet is een cannabisplant pas verboden als deze in bloei staat. Portugal In het jaar 2000 voerde de Portugese regering een radicale hervorming van het drugsbeleid door, die in juli 2001 van kracht werd. Bezit van een gebruikshoeveelheid voor maximaal tien dagen is sindsdien geen misdrijf meer, maar een administratieve overtreding. Concreet gaat het om: vijfentwintig gram cannabis of vijf gram hasj, een gram heroïne, twee gram cocaïne en een gram mdma (xtc). Critici schreeuwden aan het begin van de eeuw moord en brand: de drugshandel en het aantal gebruikers zouden exploderen en uit de hele wereld zouden de junkies naar Portugal stromen. Niets van dit alles is gebeurd. Wel daalde het aantal harddrugsgebruikers met hiv spectaculair, evenals de misdaad. Wie in Portugal wordt aangetroffen in het bezit van een gebruikshoeveelheid drugs, moet verschijnen voor een panel van deskundigen. Dit panel kan een boete opleggen of de persoon in kwestie doorverwijzen naar de verslavingszorg, maar besluit in de meeste gevallen geen actie te ondernemen. Onderdeel van het decriminaliseringsbeleid in Portugal is een heroriëntatie van het drugsbeleid op basis van volksgezondheidsbelangen. Geld is vrijgemaakt voor de behandeling van harddrugsverslaafden en een scala aan harmreductionmaatregelen. 16

18 Spanje Van alle Europese landen is Spanje het verst met het reguleren van de consumptie, distributie en teelt van cannabis. Al in 1974 werd gebruik van verboden drugs met een vonnis van de Hoge Raad gedecriminaliseerd. Twintig jaar later startten cannabisactivisten de eerste collectieve plantage van Spanje: tweehonderd planten voor honderd mensen met medeweten van de autoriteiten. In de jaren negentig worden in het hele land soortgelijke gemeenschappelijke plantages opgericht. Kweekkas van een Cannabis Social Club in Baskenland. Vanaf 1997 spreken provinciale rechtbanken verdachten vrij, als de geteelde cannabis bestemd is voor gedeeld gebruik in besloten kring: de Cannabis Social Club. Deze uitspraken worden tot aan de Hoge Raad bevestigd. In een onderzoeksrapport naar de Hoge Raad uitspraken concluderen de auteurs in 2000 dat Cannabis Social Clubs toegestaan zijn binnen de Spaanse wetgeving. Diner tijdens een clubdag van de Baskische Cannabis Social Urjogaberdea. Anno 2013 zijn er honderden Cannabis Social Clubs actief door het hele land, met concentraties in Bas kenland en Catalonië. De grootste clubs, in Barcelona, hebben tot wel tienduizend leden. Ook niet-ingezetenen kunnen hier lid worden en cannabis aanschaffen en gebruiken. Er is een actieve Federatie van Cannabis Associaties (FAC), geleid door Martin Barriuso, voormalig voorzitter van Cannabis Social Club Pannagh in Bilbao. In december 2010 gaf Barriuso een presentatie in het Europees Parlement in Brussel. Bij deze gelegenheid verklaarde Dana Spinant, hoofd van de Anti-Drug Policy Coordination Unit van de Europese Commissie, dat de verantwoordelijkheid voor regulering van de binnenlandse cannabismarkt volledig bij de EU-lidstaten zelf ligt. De regering van Baskenland heeft in 2012 een commissie ingesteld om de jarenlange praktijk van de Cannabis Social Clubs in een nieuw wettelijk kader onder te brengen. Een dergelijke cannabiswet zou een Europese primeur zijn. In maart 2012 verklaarde Martin Barriuso tegen de krant El Pais: Het gebruik van cannabis is een gevestigde en in toenemende mate geaccepteerde realiteit in onze samenleving. In plaats van deze realiteit de rug toe te keren, denken wij dat het redelijk is om een manier te zoeken om cannabis te reguleren, verantwoord gebruik aan te moedigen en het moeilijk te maken voor adolescenten om eraan te komen. 17

19 Tsjechië Per 1 januari 2010 is de drugswetgeving in de Tsjechische republiek ingrijpend gewijzigd. Bezit van kleine hoeveelheden van alle verboden drugs is sindsdien een overtreding, waarvoor ten hoogste een boete van Kronen (600 euro) opgelegd kan worden. Voor elk verboden roesmiddel geldt een apart maximum: Cannabis (wiet): 15 gram of 5 planten Cannabis (hasj): 5 gram Paddo s: 40 stuks Peyote (cactus): 5 stuks Lsd: 5 tabletten Ecstasy: 4 tabletten Amfetamine: 2 gram Methamfetamine 2 gram Heroïne: 1,5 gram Coca: 5 planten Cocaïne: 1 gram Growshops in Tsjechië: verspreid over het hele land. Verkoop van deze middelen is nog steeds verboden, maar heeft in de praktijk een lage prioriteit bij politie en justitie. Door heel Tsjechië zijn growshops te vinden waar alle benodigdheden voor cannabisteelt, inclusief de zaden, vrijelijk te koop zijn. De derde editie van de cannabisbeurs Cannafest in de hoofdstad Praag, trok in november 2012 ruim bezoekers, afkomstig uit heel Europa en zelfs daarbuiten. In december 2012 stemde het Tsjechische Lagerhuis in met een wetsvoorstel van de regering om medicinaal gebruik van cannabis te legaliseren. Volgens het voorstel zal de cannabis aanvankelijk uit Nederland worden geïmporteerd, maar op termijn zullen lokale kwekers vergunningen krijgen om in Tsjechië zelf cannabis te telen. De cannabis zal in apotheken worden verkocht. Na parlementaire goedkeuring in beide kamers in februari 2013 bekrachtigde president Vaclav Klaus de wet, die sinds 1 april 2013 van kracht is. Verenigd Koninkrijk De ontwikkeling van het Britse cannabisbeleid is de laatste jaren verre van consistent: het beleid en zelfs de classificatie van cannabis gaan als een jojo op en neer. Tot 2004 was cannabis een Class B drug, tussen 2004 en 2009 een Class C drug en sinds 2009 opnieuw een Class B drug. Het verschil is cruciaal: bij middelen in Class C is arrestatie wegens bezit niet mogelijk. Het lager classificeren van cannabis leidde in de jaren na 2004 tot politieke strijd. Dieptepunt was het gedwongen ontslag van de gerespecteerde drugsdeskundige professor David Nutt als topadviseur van de Britse regering. Nutt pleit al jaren voor regulering als alternatief voor criminalisering van drugs. Bij het rondetafelgesprek over cannabisbeleid in de Tweede Kamer (3 oktober 2011) was hij een van de sprekers. Als protest tegen Nutt s -politiek gemotiveerde- ontslag stapten vijf leden van de adviescommissie voor drugs van de Britse regering op. 18

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Alternatieven voor de aanpak van drugs Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan 2014 Stichting Maatschappij en Veiligheid Louis Couperusplein 2 Den Haag www.maatschappijenveiligheid.nl Inhoud...

Nadere informatie

Juridische en praktische. Limburg trekt zijn grens

Juridische en praktische. Limburg trekt zijn grens Juridische en praktische Haalbaarheid van Limburg trekt zijn grens Tilburg, april 2010 NJM Maalsté (TSPB) GJM van den Brink (TSPB) GJ Brouwer (RUG) AE Schilder (VU) Inhoudsopgave Pagina Voorwoord Deel

Nadere informatie

Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012

Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 KLPD - Dienst Nationale Recherche waakzaam en dienstbaar Uitgave Korps landelijke politiediensten

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Initiatiefnota. Toegankelijker medicinale cannabis

Initiatiefnota. Toegankelijker medicinale cannabis Initiatiefnota Toegankelijker medicinale cannabis Boris van der Ham September 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Ontwikkeling en toepassing medicinale cannabis 4 2. Nederlands beleid 5 3. Huidige en potentiële

Nadere informatie

Hennepteelt in Tilburg. Een kosten-batenanalyse van mogelijk alternatief beleid

Hennepteelt in Tilburg. Een kosten-batenanalyse van mogelijk alternatief beleid Hennepteelt in Tilburg Een kosten-batenanalyse van mogelijk alternatief beleid Auteur : J.H. Besenbruch Studentnummer : 289421 Opleiding : Parttime masterprogramma Bestuurskunde Begeleider : Prof. dr C.W.A.M.

Nadere informatie

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman E valuati e coffeeshopbele i d Haarlemmermeer Wietbeleid gewogen J. Snippe K. de Haan B. Bieleman Wietbeleid gewogen Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer September 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar?

De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar? De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar? - Een onderzoek naar de noodzakelijkheid van nieuwe Opiumwetgeving, rekening houdend met de grondrechten van de verdachte - Naam: Nadieh van Noort Studentnummer:

Nadere informatie

REGULERING HENNEPTEELT EEN PRAKTIJKONDERZOEK HEERLEN 04-03-15. Dr. Luc Peters Mr. Wendy Uland. Pagina 1 van 52

REGULERING HENNEPTEELT EEN PRAKTIJKONDERZOEK HEERLEN 04-03-15. Dr. Luc Peters Mr. Wendy Uland. Pagina 1 van 52 REGULERING HENNEPTEELT EEN PRAKTIJKONDERZOEK HEERLEN 04-03-15 Dr. Luc Peters Mr. Wendy Uland Pagina 1 van 52 AANLEIDING Het gevoerde beleid met betrekking tot cannabis in Nederland is aan vernieuwing toe.

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Eindredactie Margriet van Laar, Trimbos-instituut Marianne van Ooyen-Houben, WODC Trimbos-instituut, Utrecht, 2009 WODC,

Nadere informatie

Cannabis: bis? Pleidooi voor een kritische evaluatie van het Belgische cannabisbeleid

Cannabis: bis? Pleidooi voor een kritische evaluatie van het Belgische cannabisbeleid Cannabis: bis? Pleidooi voor een kritische evaluatie van het Belgische cannabisbeleid Prof. Dr. Tom Decorte Hoogleraar criminologie, Universiteit Gent Prof. Dr. Paul De Grauwe Professor aan de London School

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2011

Coffeeshops in Nederland 2011 Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-211 Coffeeshops in Nederland 211 B. Bieleman R. Nijkamp T. Bak AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-211 COFFEESHOPS IN NEDERLAND 211 Juni

Nadere informatie

De w e reld achte r de w iette elt

De w e reld achte r de w iette elt De w e reld achte r de w iette elt Toine Spapens Henk van de Bunt Laura Rastovac m.m.v. Chabeli Miralles Suero Erasmus Universiteit Rotterdam/ Universiteit van Tilburg De wereld achter de wietteelt EUR/

Nadere informatie

Het groene goud. Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008. KLPD - Dienst IPOL

Het groene goud. Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008. KLPD - Dienst IPOL Het groene goud Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL Het groene goud Verslag van een onderzoek naar de cannabissector voor het Nationaal

Nadere informatie

Het drugseffect. www.stampmedia.be/pidmag

Het drugseffect. www.stampmedia.be/pidmag RINTis DOOD Het drugseffect www.stampmedia.be/pidmag Voorwoord Als jij tijdens de Paasvakantie kon kiezen tussen een hele week lekker niksen of vijf dagen zwoegen aan een omvangrijk journalistiek dossier,

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK2008 IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK2008 IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK2008 IN EUROPA NL JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK2008 IN EUROPA Mededeling Deze uitgave iseigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Kinderhandel in Nederland

Kinderhandel in Nederland Majorie Kaandorp en Mirjam Blaak Kinderhandel in Nederland De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland UNICEF NEDERLAND DEFENCE FOR CHILDREN ECPAT NEDERLAND

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

Europees. Drugs Rapport

Europees. Drugs Rapport NL Europees ISSN 2314-9159 Drugs Rapport Trends en ontwikkelingen 2013 Europees Drugs Rapport Trends en ontwikkelingen 2013 I Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

Georganiseerde Hennepteelt

Georganiseerde Hennepteelt Georganiseerde Hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2009 Politie intern KLPD - Dienst Nationale Recherche Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Nationale Recherche Hoofdstraat 54 3972

Nadere informatie

Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en de implicaties voor prioriteitsbepaling. Samenvatting

Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en de implicaties voor prioriteitsbepaling. Samenvatting Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en de implicaties voor prioriteitsbepaling. Samenvatting 1 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK De laatste drie decennia zijn er grote

Nadere informatie

De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie?

De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie? Kernvakscriptie Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling Jorrit Kamminga Studentnummer: 949213 Datum: 5 maart 2001 De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie