Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)"

Transcriptie

1 Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015

2 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Inhoudsopgave ) 1.)Onderzoeksopzet) 1 2.)Algemene)resultaten) 3 3.)Resultaten)per)onderwerp) 5 3.1$Communicatie$en$informatie$ 5 3.2$Planning$en$organisatie$ 7 3.3$Medewerkers$ 9 3.4$Accommodatie$en$voorzieningen$ $Verpleegkundige$zorg$ $Pedagogisch$klimaat$ 15 4.)Mogelijke)verbeterpunten) 17 Bijlage)I:)Vragenlijst) 20 Bijlage)II:)Resultaten) 29

3 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 1. Onderzoeksopzet Kleine Kapitein wenst jaarlijks een tevredenheidonderzoek te doen onder cliënten. Onder cliënten worden in dit geval verstaan, ouders van kinderen die gebruik maken van de zorg van Kleine Kapitein. Doelstellingen Inzicht verkrijgen in de algemene mate van tevredenheid onder cliënten. Vaststellen op welke punten cliënten meer en minder tevreden zijn. Onderzoeken welke zaken voor cliënten belangrijk zijn. Aanknopingspunten vinden voor verbetering. Om de tevredenheid te onderzoeken, is gekozen voor een vragenlijst omdat dit het beste vergelijkingsmateriaal geeft tussen verschillende groepen en als nulmeting kan gelden voor een vervolg. De vragenlijst is bijna gelijk aan de twee jaar eerder gebruikte vragenlijst en daardoor kan worden vergeleken met resultaten uit het verleden. Opzet vragenlijst In overleg met de directie van Kleine Kapitein is een uitgebreide vragenlijst opgesteld waarbij de vragen als volgt zijn gegroepeerd: Communicatie en informatie Planning en organisatie Medewerkers Accommodatie en voorzieningen Verpleegkundige zorg Pedagogisch klimaat Bij elke onderwerp zijn allereerst een aantal aspecten genoemd waarvoor de mate van tevredenheid is gevraagd op basis van de volgende Likert schaal: Zeer tevreden Tevreden Licht tevreden Licht ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Vervolgens is bij elk onderwerp gevraagd een cijfer te geven en is de mogelijkheid geboden om opmerkingen te noteren. Dit door zowel positief door te vragen waar men het meest tevreden over is, als negatief door te vragen wat men als eerste zou veranderen. Na de onderwerpen volgen enkele algemene vragen, wordt een totaalcijfer gevraagd en is plaats voor algemene verbeterpunten. De complete vragenlijst is opgenomen in bijlage I. H1H

4 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Processen De vragenlijst is online toegankelijk gemaakt via een specifieke link. Alle cliënten zijn rechtstreeks door MEI Marketing & Research per benaderd en uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Na een week zijn alle cliënten door MEI Marketing & Research per herinnerd om een zo hoog mogelijke respons te bewerkstelligen. De ingevulde vragenlijsten konden volledig anoniem worden verzonden via internet, waarbij niet is vastgelegd wie de vragen heeft beantwoord. De antwoorden zijn rechtstreeks gericht aan MEI Marketing & Research om volledige anonimiteit en een snelle doorstroom te garanderen. Kenmerken respondenten Van de 26 benaderde cliënten, hebben er 19 de vragenlijst afgerond en verzonden. Deze kennen de volgende verdeling over de groepen: 11 maal Groep Duikelaar 7 maal Groep Robbedoes 1 maal onbekende groep (niet ingevuld) Verwerking resultaten De antwoorden zijn per respondent verwerkt en op verschillende manieren opgedeeld en vergeleken. Vanwege de kleine groepen, is het niet mogelijk significante verschillen te signaleren en wordt uitsluitend gesproken over opvallende verschillen. Niet alle respondenten hebben alle vragen beantwoord en in de verwerking van de resultaten is dit onderkend door gemiddelden te berekenen over het totale aantal antwoorden. De Likert schaal is omgezet naar cijfers waarbij 1 staat voor zeer tevreden, 2 voor tevreden en zo verder tot en met 6 voor zeer ontevreden. Een gemiddeld resultaat van 1,8 geeft daarbij dus aan dat dit aspect tussen tevreden en zeer tevreden in scoort. Waar de respondenten hebben gekozen voor meest belangrijke aspecten, is dit weergegeven in het percentage dat het betreffende aspect noemt. Een compleet overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage II. H2H

5 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 2. Algemene resultaten De tevredenheid is zeer hoog, hetgeen duidelijk tot uitdrukking komt in een gemiddeld totaalcijfer van 8,6. Er worden uitsluitend hoge cijfers, 8, 9 of 10, gegeven als eindoordeel. Kijkend naar alle individueel ingevulde rapportcijfers zien we geen enkele onvoldoende op geen enkel deelgebied, uitsluitend 7 en hoger. Nemen we het gemiddelde van de cijfers per onderwerp, dan komen we op een oordeel van 8,5. We concluderen hieruit dat men in de breedte tevreden is. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met het onderzoek twee jaar geleden, toen werd een gemiddeld eindoordeel van 8,9 gegeven. Afbeelding: eindoordeel rapportcijfer 100% van de kinderen is volgens de ouders op zijn gemak bij Kleine Kapitein, dat is een bijzonder resultaat. De ouders merken dit vooral bij het brengen en halen, hun kinderen zijn dan blij, vrolijk en op hun gemak, sommige kinderen vertellen thuis trots hele verhalen met een twinkeling in de ogen. Indirecte aanknopingspunten voor een hoge tevredenheid zijn er ook. 100% van de cliënten geeft aan Kleine Kapitein bij anderen aan te raden waarvan iedereen ook aangeeft dit zeker te doen. Bij de opmerkingen die men heeft genoteerd treffen we veel lovende woorden aan met betrekking tot de betrokkenheid en dienstverlening van Kleine Kapitein. H3H

6 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Van de verschillende onderwerpen blijkt verpleegkundige zorg het belangrijkst te zijn. Hieronder een overzicht van het belang van de verschillende onderwerpen. Hierbij geeft het percentage aan hoeveel van de respondenten dit als één van de twee belangrijkste onderwerpen noemt. Verpleegkundige zorg 83,3% Pedagogisch klimaat 50,0% Medewerkers 33,3% Communicatie en informatie 33,3% Accommodatie en voorzieningen 5,6% Planning en organisatie 0,0% Er is een vergelijking gemaakt tussen de twee verschillende groepen binnen Kleine Kapitein (Duikelaar vs. Robbedoes). De groepen zijn zeer klein en daarom kan uit deze vergelijking moeilijk conclusies worden getrokken. Duidelijk is dat de cliënten unaniem tevreden zijn, dus beide groepen scoren hoog op alle vlakken. Robbedoes scoort op alle onderwerpen net iets hoger dan Duikelaar. In het totaaloordeel komt Robbesoes op een gemiddeld rapportcijfer 9,0 en Duikelaar op een 8,4. Er kan geen reden worden gevonden voor dit verschil en daarom zullen we deze verschillen in de rest van de rapportage niet verder bespreken. H4H

7 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3. Resultaten per onderwerp In dit hoofdstuk wordt meer gedetailleerd ingegaan op de tevredenheid en belangrijke zaken in de zorg van Kleine Kapitein. 3.1$Communicatie$en$informatie$ Voor communicatie en informatie krijgt Kleine Kapitein gemiddeld een 8,5. Op alle aspecten ligt de gemiddelde beoordeling tussen tevreden en zeer tevreden en er wordt geen enkel negatief oordeel gegeven. Er is een verbetering zichtbaar op de aspecten die twee jaar geleden nog relatief iets achter bleven. Het best beoordeeld wordt de vriendelijkheid waarmee u in het algemeen te woord wordt gestaan. Het heen-en-weer-schriftje wordt spontaan bijzonder veel genoemd als meest positieve punt. Ouders weten dit in de breedte te waarderen en dat is uniek in deze branche waar wij op basis van divers onderzoek het idee hadden gekregen dat het schriftje nooit naar ieder zijn zin kon worden ingericht. Afbeelding: communicatie en informatie ten opzichte van eerder onderzoek. H5H

8 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein De genoemde verbeterpunten zijn tamelijk beperkt en hierbij vinden we wel verzoeken die haaks op elkaar staan. Iemand zou graag meer in printvorm zien zoals de nieuwsbrief waar een ander juist meer digitaal wil lezen zoals het heen-en-weer-schriftje. Afbeelding: score tevredenheid aspecten communicatie en informatie. H6H

9 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3.2$Planning$en$organisatie$ Op dit onderwerp scoort Kleine Kapitein gemiddeld een 8,3 en men is over de verschillende aspecten tevreden of nog positiever. Het is de laagste beoordeling van de onderwerpen, maar nog steeds zeer goed en ook iets verbeterd ten opzichte van twee jaar eerder toen een 8,1 werd gegeven als gemiddeld oordeel. Op het aspect mogelijkheid om zorg te verplaatsen naar een ander tijdstip wordt de minst positieve gemiddelde beoordeling gegeven van het gehele onderzoek. Hier zien we ook tweemaal licht ontevreden, en daarmee zou dit een aandachtspunt moeten zijn om verbetering in aan te brengen. Afbeelding: score tevredenheid aspecten planning en organisatie. H7H

10 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Het best beoordeeld wordt telefonische bereikbaarheid. De cliënten geven niet alleen aan dat de organisatie bereikbaar is, maar ook dat de zorgverleners eigenlijk altijd bereikbaar zijn voor overleg, ook telefonisch. Afbeelding: planning en organisatie ten opzichte van eerder onderzoek. H8H

11 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3.3$Medewerkers$ Het onderwerp met de beste beoordeling, krijgt een rapportcijfer 8,8. Alle aspecten worden uitstekend beoordeeld en men is gemiddeld tevreden tot zeer tevreden. Het best beoordeelde aspect uit het gehele onderzoek is de inzet en het enthousiasme van de medewerkers. Bij de opmerkingen treffen we een lange lijst complimenten over de toegewijde, betrokken, liefdevolle en professionele medewerkers. Vergeleken met eerder onderzoek zijn er wat verschuivingen op de individuele aspecten maar komt het eindoordeel gelijk uit. Afbeelding: score tevredenheid aspecten medewerkers. H9H

12 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Afbeelding: medewerkers ten opzichte van eerder onderzoek. H10H

13 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3.4$Accommodatie$en$voorzieningen$ Op dit onderwerp scoort Kleine Kapitein een 8,6 en dat is gelijk aan het oordeel in eerder onderzoek. Op het gebied van binnenklimaat en veiligheid in het gebouw is er wel een stap voorwaarts gemaakt. Ook de hygiëne in het gebouw scoort gemiddeld iets beter, maar desalniettemin is dit een van de weinige aspecten waarop iemand niet helemaal tevreden is. Het gebouw als geheel, de kindvriendelijkheid en de sfeer worden meermalen als positief genoemd. Alle aspecten komen gemiddeld tussen tevreden en zeer tevreden uit. Men is gemiddeld het meest tevreden over de sfeer en uitstraling accommodatie. Afbeelding: score tevredenheid aspecten accommodatie en voorzieningen. H11H

14 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Afbeelding: accommodatie en voorzieningen ten opzichte van eerder onderzoek.. H12H

15 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3.5$Verpleegkundige$zorg$ Het meest belangrijke onderwerp voor de respondenten wordt beoordeeld met een 8,7. Alle oordelen op alle aspecten luiden tevreden of zeer tevreden. In vorig onderzoek werd gemiddeld een 9,0 gegeven, maar er is geen reden aan te nemen dat hier een vermindering heeft plaats gevonden. Eerder zullen beide resultaten als bijzonder positief opgevat dienen te worden. Afbeelding: score tevredenheid aspecten verpleegkundige zorg. H13H

16 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Er worden nauwelijks mogelijke verbeterpunten genoemd. Wel komt veelvuldig als positief punt terug dat de medewerkers zo goed opletten op veranderingen in de gezondheid maar ook de stemming van het kind en hier heel alert op reageren. Afbeelding: verpleegkundige zorg ten opzichte van eerder onderzoek. H14H

17 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3.6$Pedagogisch$klimaat$ Het pedagogisch klimaat krijgt een hoog cijfer, gemiddeld een 8,3. Toch is dit samen met planning en organisatie het minste oordeel van alle goede beoordelingen binnen het onderzoek en iets lager dan in het vorige onderzoek (8,5). Op alle aspecten wordt gemiddeld genomen meer dan tevreden genoteerd. Uit de verbeterpunten komt nauwelijks iets naar voren, hetgeen een indicatie kan zijn dat men niet ontevreden is maar wellicht niet heel erg op de hoogte. De uitkomsten ondersteunen dit, want er is geen enkel negatief oordeel op geen enkel aspect en enkele ouders merken op dat ze geen zicht hebben op dit vlak. Afbeelding: score tevredenheid aspecten pedagogisch klimaat. H15H

18 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Afbeelding: pedagogisch klimaat ten opzichte van eerder onderzoek. H16H

19 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 4. Mogelijke verbeterpunten Bij elk onderwerp is expliciet gevraagd naar mogelijke verbeteringen. Bij alle mogelijkheden voor open antwoorden zijn veel complimenten richting Kleine Kapitein en haar medewerkers gegeven. We focussen hier echter op ideeën en suggesties ter verbetering waar de organisatie mogelijk iets mee kan. Er zijn weinig verbeterpunten die breed genoemd worden, dus de lengte van deze lijst dient te worden geïnterpreteerd als losse opmerkingen van verschillende cliënten. Er heeft een zekere interpretatie plaatsgevonden om de opmerkingen om te zetten naar het praktische advies waarom is gevraagd. De uiteindelijke interpretatie en hetgeen ermee gedaan wordt is aan de directie van Kleine Kapitein. Tweemaal is bij het aspect verplaatsen van het tijdstip van de zorg een licht ontevreden gekozen en daarom plaatsen we dit onderwerp hier bij de verbeterpunten. Helaas is niet duidelijk gemaakt op welke wijze dit verbeterd dient te worden en daarom is het goed dit onderwerp te bespreken met de ouders zodat hier meer inzicht in komt. Twee ouders vinden dat de hygiëne beter kan. Met name de handhygiëne wordt genoemd voor zowel de zorgverleners als de ouders die langskomen. Eén van de respondenten geeft aan het zeer belangrijk te vinden op diverse plekken flesjes met reinigingsalcohol te plaatsen hiervoor. Een ander concreet punt qua hygiëne dat wordt aangedragen is het dragen van schorten tijdens het verschonen van de kinderen. Ook tweemaal genoemd ter verbetering is de bezetting op de piekmomenten. Eén iemand geeft specifiek aan dat het vooral om de momenten gaat waarop medewerkers ziek of met verlof zijn en dat dan de extra ondersteuning ontbreekt. Volgens de andere cliënt is dit op alle piekmomenten het geval en heeft dit ook een keer geleid tot het vergeten van de voeding van een kind. Onze aanbeveling is om goed te kijken naar de momenten van halen en brengen en wat hier aan veranderd kan worden. Dit is niet alleen een heel druk moment maar ook een van de weinige momenten die de ouders zien en waar zij dus hun tevredenheid voor een belangrijk deel op baseren. Wellicht is het mogelijk de zorgverleners nog meer te laten focussen op de kinderen en ouders tijdens deze momenten en dus geen andere zaken te laten doen. Daarnaast is het misschien mogelijk ook andere medewerkers dan de zorgverleners zoals vrijwilligers en leiding, op dergelijke drukke momenten bij te laten springen. Gevraagd naar de mogelijke verbeterpunten zijn er ook twee ouders die aangeven dat de vrije dagen wat vaker onder de aandacht mogen worden gebracht. Het wordt aangegeven in een brief of schriftje, maar deze cliënten zouden er graag nog eens of meerdere keren aan herinnerd worden. H17H

20 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Iemand wil meer aandacht voor de PR en communicatie. Dit is dus zeker geen negatief punt, juist moeten meer mensen weten van het bestaan van Kleine Kapitein, bijvoorbeeld via website en informatievoorziening richting ziekenhuizen, artsen en dergelijke. Een ouder zou graag de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen maar uitgeprint in het schriftje omdat dit prettiger leest. Een andere ouder zou graag het schriftje vervangen door een digitaal exemplaar of App. Omdat beide verzoeken er liggen en niet in grote aantallen, lijkt het verstandig dit terug te koppelen naar de ouders zodat men zich er bewust van is dat er verschillende meningen zijn en daarom niet direct op hun wens wordt ingegaan. Er wordt door een vader ook aangegeven dat de nieuwsbrief alleen naar zijn vrouw gaat en hij deze daarom mist. Het lijkt een goed idee om niet alleen deze persoon te gaan opsporen maar om in het algemeen meerdere mailadressen van ouders en verzorgers te verzamelen voor het versturen van de nieuwsbrieven. Er is iemand die meer aandacht vraagt voor specifieke slaappatronen. Een ouder legt uitvoerig uit dat er eigenlijk geen beeld is van hetgeen er overdag gebeurt aan zorg en stimuleren. Het blijkt ook uit de reacties op het pedagogisch beleid dat niet iedereen daar een duidelijk beeld van heeft. Aangedragen wordt om een dag een camera mee te laten draaien en hier een filmpje van te maken zodat ouders een beter beeld krijgen van wat er op een dag gebeurt. Hier kleven ook nadelen aan dat niet alle ouders hier wellicht toestemming voor willen geven en dat de organisatie mogelijk het idee wil aangrijpen om deze film ook als promotie te gaan gebruiken. Het is het overwegen waard en daarnaast kan ook eens worden gekeken naar meeloopdagen voor de ouders zodat ze beter zicht krijgen op wat er gebeurt. Qua groepen geeft een cliënt aan deze liever iets minder verticaal te willen, dus bijvoorbeeld de groepen 0 tot 2 jaar en 2 tot 4 jaar zodat de kinderen meer van elkaar kunnen opsteken. Een andere ouder wil de groepen juist oprekken door het mogelijk te maken kinderen van 5 jaar en ouder op te vangen. Iemand raadt aan om babyfoons aan te schaffen met beeld. Eén van de ouders realiseert zich dat hij eigenlijk niet weet met welke kinderen zijn kind in de groep zit. Wellicht kan er over worden nagedacht om dit te verbeteren bijvoorbeeld via het goed gebruikte heen-en-weer-schriftje waar de kinderen of nieuwe kinderen in kunnen worden voorgesteld. Een andere ouder herinnert zich dat er elke week een gebaar centraal zou staan en daar nooit meer wat over gehoord te hebben. Dit lijkt niet zo heel belangrijk maar kan een indicatie zijn dat er beter gecommuniceerd dient te worden. Ofwel duidelijk maken dat het niet door is gegaan of zorgen dat de ouders ook de uitvoering meekrijgen. Hierbij is logischerwijs ook de medewerking van de ouders noodzakelijk, maar Kleine Kapitein zal er alles aan moeten doen om duidelijk, herhaaldelijk en consequent te blijven communiceren. Aangegeven wordt dat iedereen zo naar binnen kan lopen zonder toegangscontrole. Indien dit het geval is, adviseren we hier H18H

21 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein maatregelen tegen te nemen. Zo niet, dan is het verstandig de reeds genomen maatregelen opnieuw over te brengen aan de ouders. Iemand vraagt om enkele nieuwe meubels, een speel keukentje wordt voorgesteld. Gevraagd wordt om beter op de spullen te letten, want iemand heeft meegemaakt dat de Maxi Cosi en medicijnen met een ander meegegeven zijn. Hoewel dit altijd een keer kan gebeuren is het belangrijk hier doorlopend aandacht aan te geven. Met name als het niet om een rompertje maar een dure Maxi Cosi of gevaarlijke medicijnen gaat, is het tijd hier weer bovenop te zitten. Daarnaast vraagt een ouder om iets meer kennis op te doen op het gebied van de aanwezige aandoeningen. Meer scholing heet dit, maar wellicht is het wel een idee om bij nieuwe kinderen iemand even de tijd te geven research te doen naar de aandoening en het specifieke geval te presenteren aan de collega s en dit dan samen te bespreken. H19H

22 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Bijlage I: Vragenlijst In deze bijlage wordt de vragenlijst opgenomen ter verantwoording. Het betreft een uitdraai van de vragenlijst die online toegankelijk is gemaakt. Inhoudelijk was deze exact hetzelfde, qua lay-out lichtelijk anders, ook afhankelijk van de computerinstellingen van de respondent. H20H

23 COMMUNICATIE EN INFORMATIE Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Licht Licht Zeer Zeer tevreden Tevreden Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden Hoeveelheid contact met de zorgverleners Informatie-uitwisseling rond overdracht tussen u en de zorgverleners Duidelijkheid en gebruik van het zorgdossier Mate waarin alles bespreekbaar is met de zorgverleners De periodieke evaluatiegesprekken over uw kind Algemene informatie via website, nieuwsbrief en ouderavond Begrijpelijkheid van de brieven, s, website en brochure Vriendelijkheid waarmee u in het algemeen te woord wordt gestaan Duidelijkheid waar u binnen de organisatie terecht kunt bij vragen en problemen Mate waarin de organisatie open staat voor uw wensen en vragen Gevraagd en ongevraagd advies vanuit de organisatie Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van communicatie en informatie? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van communicatie en informatie? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van communicatie en informatie?

24 PLANNING EN ORGANISATIE Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Zeer tevreden Tevreden Licht Licht Zeer Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden Planning van de dagelijkse zorg voor uw kind Meebeslissen over de tijden en dagen van de zorg Mogelijkheid om zorg te verplaatsen naar een ander tijdstip of dag De verhouding kinderen en zorgverleners in de groep Aantal verschillende zorgverleners waar uw kind mee te maken krijgt Het regelen van vervanging als een zorgverlener ziek of vrij is Communicatie rondom wijzigingen in zorgverleners wegens ziekte of verlof Telefonische bereikbaarheid Omgang met uw privacy en met uw gegevens De facturering door de financiële administratie Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van planning en organisatie? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van planning en organisatie? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van planning en organisatie?

25 MEDEWERKERS Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Zeer tevreden Tevreden Licht Licht Zeer Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden Vakkundigheid en professionaliteit van de medewerkers De inzet en het enthousiasme van de medewerkers Samenwerking van de medewerkers met andere hulpverleners (bijv. arts, fysiotherapeut, logopedist of diëtist) De tijd en aandacht die de medewerkers voor uw kind hebben Goed op de hoogte zijn van de zorgvraag van uw kind Het houden aan de met u afgesproken werkzaamheden Rekening houden met uw individuele wensen (bijv. activiteiten, voeding, medicijngebruik, slapen) Zorgvuldig omgaan met uw spullen Aandacht voor de veiligheid van uw kind en het voorkomen van ongelukken Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van medewerkers? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van medewerkers? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van medewerkers?

26 ACCOMMODATIE EN VOORZIENINGEN Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Zeer tevreden Tevreden Licht Licht Zeer Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden De locatie van de organisatie: bereikbaarheid, parkeergelegenheid De sfeer en uitstraling van de accommodatie De hygiëne in het gebouw Het binnenklimaat: temperatuur, frisse lucht e.d. Veiligheid in het gebouw Veiligheid buiten/ rondom het gebouw Groeps- en speelruimte binnen Variëteit materiaal (spelletjes, speelgoed, knutselspullen etc.) Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van accommodatie en voorzieningen? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van accommodatie en voorzieningen? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van accommodatie en voorzieningen?

27 VERPLEEGKUNDIGE ZORG Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Licht Licht Zeer Zeer tevreden Tevreden Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden Verpleegkundige kennis/ niveau binnen de organisatie Mate waarin u kunt meebeslissen over de inhoud van de zorg Duidelijke beschrijving van de zorgafspraken Goed nakomen van de zorgafspraken De verpleegkundige handelingen die worden uitgevoerd De persoonlijke verzorging van uw kind Opletten van verpleegkundigen op veranderingen in de gezondheid van uw kind Verstrekking, gebruik en veiligheid rondom medicatie Kwaliteit voeding en specifieke eisen hieromtrent Voldoende aandacht voor slapen en rusten Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van verpleegkundige zorg? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van verpleegkundige zorg? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van verpleegkundige zorg?

28 PEDAGOGISCH KLIMAAT Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Zeer tevreden Tevreden Licht Licht Zeer Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden Pedagogische kennis/ niveau binnen de organisatie Samenstelling van de groep kinderen Activiteiten met uitdaging voor uw kind Stimuleren van de creativiteit op niveau van uw kind Taalontwikkeling en spraak op niveau van uw kind Motorische ontwikkeling op niveau van uw kind Sociale en emotionele ontwikkeling op niveau van uw kind Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van pedagogisch klimaat? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van pedagogisch klimaat? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van pedagogisch klimaat?

29 ALGEMENE VRAGEN U heeft aangegeven hoe tevreden u bent over allerlei onderdelen. Zou u van onderstaande lijst aan willen geven welke twee onderdelen voor u het belangrijkst zijn? Graag TWEE bolletjes aanvinken voor de zaken die u zelf het meest belangrijk vindt. communicatie en informatie planning en organisatie medewerkers accommodatie en voorzieningen verpleegkundige zorg pedagogisch klimaat In welke groep zit uw kind? Duikelaar Robbedoes Voelt uw kind zich op zijn gemak bij de Kleine Kapitein? Meestal wel Soms wel/ soms niet Meestal niet Waar merkt u dit aan? Zou u bij andere ouders met een ziek kind die verpleegkundige zorg nodig heeft, de Kleine Kapitein aanraden? Zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet Als u een rapportcijfer voor de zorg voor uw kind en voor de instelling waartoe de verpleegkundige zorg behoort moest geven, welk totaalcijfer zou u dan geven? Als u drie verbeterpunten aan zou mogen wijzen welke zouden dat dan zijn?

30 Heeft u nog aanvullende opmerkingen of suggesties?

31 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Bijlage II: Resultaten In deze bijlage worden de resultaten getoond. De antwoorden op alle vragen worden getoond en wel het aantal antwoorden en het gemiddelde resultaat. Bij de mate van tevredenheid is de volgende codering gebruikt: 1: Zeer tevreden 2: Tevreden 3: Licht tevreden 4: Licht ontevreden 5: Ontevreden 6: Zeer ontevreden De percentages hebben betrekking op het aantal respondenten dat dit antwoord noemt. H29H

32 Onderzoek Cliënten Kleine Kapitein 1. Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Answer Options Hoeveelheid contact met de zorgverleners Informatie-uitwisseling rond overdracht tussen u en de Duidelijkheid en gebruik van het zorgdossier Mate waarin alles bespreekbaar is met de zorgverleners De periodieke evaluatiegesprekken over uw kind Algemene informatie via website, nieuwsbrief en ouderavond Begrijpelijkheid van de brieven, s, website en brochure Vriendelijkheid waarmee u in het algemeen te woord wordt Duidelijkheid waar u binnen de organisatie terecht kunt bij Mate waarin de organisatie open staat voor uw wensen en Gevraagd en ongevraagd advies vanuit de organisatie Zeer tevreden Tevreden Licht tevreden Licht ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Response Count Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van communicatie en informatie? Rating Average Response Count , Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Answer Options Planning van de dagelijkse zorg voor uw kind Meebeslissen over de tijden en dagen van de zorg Mogelijkheid om zorg te verplaatsen naar een ander tijdstip of De verhouding kinderen en zorgverleners in de groep Aantal verschillende zorgverleners waar uw kind mee te Het regelen van vervanging als een zorgverlener ziek of vrij is Communicatie rondom wijzigingen in zorgverleners wegens Telefonische bereikbaarheid Omgang met uw privacy en met uw gegevens De facturering door de financiële administratie Zeer tevreden Tevreden Licht tevreden Licht ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Response Count

33 6. Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van planning en organisatie? Rating Average Response Count , Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Answer Options Vakkundigheid en professionaliteit van de medewerkers De inzet en het enthousiasme van de medewerkers Samenwerking van de medewerkers met andere De tijd en aandacht die de medewerkers voor uw kind Goed op de hoogte zijn van de zorgvraag van uw kind Het houden aan de met u afgesproken werkzaamheden Rekening houden met uw individuele wensen (bijv. Zorgvuldig omgaan met uw spullen Aandacht voor de veiligheid van uw kind en het voorkomen Zeer tevreden Tevreden Licht tevreden Licht ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Response Count Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van medewerkers? Rating Average Response Count , Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Answer Options De locatie van de organisatie: bereikbaarheid, De sfeer en uitstraling van de accommodatie De hygiëne in het gebouw Het binnenklimaat: temperatuur, frisse lucht e.d. Veiligheid in het gebouw Veiligheid buiten/ rondom het gebouw Groeps- en speelruimte binnen Zeer tevreden Tevreden Licht tevreden Licht ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Response Count

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie