Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)"

Transcriptie

1 Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015

2 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Inhoudsopgave ) 1.)Onderzoeksopzet) 1 2.)Algemene)resultaten) 3 3.)Resultaten)per)onderwerp) 5 3.1$Communicatie$en$informatie$ 5 3.2$Planning$en$organisatie$ 7 3.3$Medewerkers$ 9 3.4$Accommodatie$en$voorzieningen$ $Verpleegkundige$zorg$ $Pedagogisch$klimaat$ 15 4.)Mogelijke)verbeterpunten) 17 Bijlage)I:)Vragenlijst) 20 Bijlage)II:)Resultaten) 29

3 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 1. Onderzoeksopzet Kleine Kapitein wenst jaarlijks een tevredenheidonderzoek te doen onder cliënten. Onder cliënten worden in dit geval verstaan, ouders van kinderen die gebruik maken van de zorg van Kleine Kapitein. Doelstellingen Inzicht verkrijgen in de algemene mate van tevredenheid onder cliënten. Vaststellen op welke punten cliënten meer en minder tevreden zijn. Onderzoeken welke zaken voor cliënten belangrijk zijn. Aanknopingspunten vinden voor verbetering. Om de tevredenheid te onderzoeken, is gekozen voor een vragenlijst omdat dit het beste vergelijkingsmateriaal geeft tussen verschillende groepen en als nulmeting kan gelden voor een vervolg. De vragenlijst is bijna gelijk aan de twee jaar eerder gebruikte vragenlijst en daardoor kan worden vergeleken met resultaten uit het verleden. Opzet vragenlijst In overleg met de directie van Kleine Kapitein is een uitgebreide vragenlijst opgesteld waarbij de vragen als volgt zijn gegroepeerd: Communicatie en informatie Planning en organisatie Medewerkers Accommodatie en voorzieningen Verpleegkundige zorg Pedagogisch klimaat Bij elke onderwerp zijn allereerst een aantal aspecten genoemd waarvoor de mate van tevredenheid is gevraagd op basis van de volgende Likert schaal: Zeer tevreden Tevreden Licht tevreden Licht ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Vervolgens is bij elk onderwerp gevraagd een cijfer te geven en is de mogelijkheid geboden om opmerkingen te noteren. Dit door zowel positief door te vragen waar men het meest tevreden over is, als negatief door te vragen wat men als eerste zou veranderen. Na de onderwerpen volgen enkele algemene vragen, wordt een totaalcijfer gevraagd en is plaats voor algemene verbeterpunten. De complete vragenlijst is opgenomen in bijlage I. H1H

4 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Processen De vragenlijst is online toegankelijk gemaakt via een specifieke link. Alle cliënten zijn rechtstreeks door MEI Marketing & Research per benaderd en uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Na een week zijn alle cliënten door MEI Marketing & Research per herinnerd om een zo hoog mogelijke respons te bewerkstelligen. De ingevulde vragenlijsten konden volledig anoniem worden verzonden via internet, waarbij niet is vastgelegd wie de vragen heeft beantwoord. De antwoorden zijn rechtstreeks gericht aan MEI Marketing & Research om volledige anonimiteit en een snelle doorstroom te garanderen. Kenmerken respondenten Van de 26 benaderde cliënten, hebben er 19 de vragenlijst afgerond en verzonden. Deze kennen de volgende verdeling over de groepen: 11 maal Groep Duikelaar 7 maal Groep Robbedoes 1 maal onbekende groep (niet ingevuld) Verwerking resultaten De antwoorden zijn per respondent verwerkt en op verschillende manieren opgedeeld en vergeleken. Vanwege de kleine groepen, is het niet mogelijk significante verschillen te signaleren en wordt uitsluitend gesproken over opvallende verschillen. Niet alle respondenten hebben alle vragen beantwoord en in de verwerking van de resultaten is dit onderkend door gemiddelden te berekenen over het totale aantal antwoorden. De Likert schaal is omgezet naar cijfers waarbij 1 staat voor zeer tevreden, 2 voor tevreden en zo verder tot en met 6 voor zeer ontevreden. Een gemiddeld resultaat van 1,8 geeft daarbij dus aan dat dit aspect tussen tevreden en zeer tevreden in scoort. Waar de respondenten hebben gekozen voor meest belangrijke aspecten, is dit weergegeven in het percentage dat het betreffende aspect noemt. Een compleet overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage II. H2H

5 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 2. Algemene resultaten De tevredenheid is zeer hoog, hetgeen duidelijk tot uitdrukking komt in een gemiddeld totaalcijfer van 8,6. Er worden uitsluitend hoge cijfers, 8, 9 of 10, gegeven als eindoordeel. Kijkend naar alle individueel ingevulde rapportcijfers zien we geen enkele onvoldoende op geen enkel deelgebied, uitsluitend 7 en hoger. Nemen we het gemiddelde van de cijfers per onderwerp, dan komen we op een oordeel van 8,5. We concluderen hieruit dat men in de breedte tevreden is. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met het onderzoek twee jaar geleden, toen werd een gemiddeld eindoordeel van 8,9 gegeven. Afbeelding: eindoordeel rapportcijfer 100% van de kinderen is volgens de ouders op zijn gemak bij Kleine Kapitein, dat is een bijzonder resultaat. De ouders merken dit vooral bij het brengen en halen, hun kinderen zijn dan blij, vrolijk en op hun gemak, sommige kinderen vertellen thuis trots hele verhalen met een twinkeling in de ogen. Indirecte aanknopingspunten voor een hoge tevredenheid zijn er ook. 100% van de cliënten geeft aan Kleine Kapitein bij anderen aan te raden waarvan iedereen ook aangeeft dit zeker te doen. Bij de opmerkingen die men heeft genoteerd treffen we veel lovende woorden aan met betrekking tot de betrokkenheid en dienstverlening van Kleine Kapitein. H3H

6 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Van de verschillende onderwerpen blijkt verpleegkundige zorg het belangrijkst te zijn. Hieronder een overzicht van het belang van de verschillende onderwerpen. Hierbij geeft het percentage aan hoeveel van de respondenten dit als één van de twee belangrijkste onderwerpen noemt. Verpleegkundige zorg 83,3% Pedagogisch klimaat 50,0% Medewerkers 33,3% Communicatie en informatie 33,3% Accommodatie en voorzieningen 5,6% Planning en organisatie 0,0% Er is een vergelijking gemaakt tussen de twee verschillende groepen binnen Kleine Kapitein (Duikelaar vs. Robbedoes). De groepen zijn zeer klein en daarom kan uit deze vergelijking moeilijk conclusies worden getrokken. Duidelijk is dat de cliënten unaniem tevreden zijn, dus beide groepen scoren hoog op alle vlakken. Robbedoes scoort op alle onderwerpen net iets hoger dan Duikelaar. In het totaaloordeel komt Robbesoes op een gemiddeld rapportcijfer 9,0 en Duikelaar op een 8,4. Er kan geen reden worden gevonden voor dit verschil en daarom zullen we deze verschillen in de rest van de rapportage niet verder bespreken. H4H

7 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3. Resultaten per onderwerp In dit hoofdstuk wordt meer gedetailleerd ingegaan op de tevredenheid en belangrijke zaken in de zorg van Kleine Kapitein. 3.1$Communicatie$en$informatie$ Voor communicatie en informatie krijgt Kleine Kapitein gemiddeld een 8,5. Op alle aspecten ligt de gemiddelde beoordeling tussen tevreden en zeer tevreden en er wordt geen enkel negatief oordeel gegeven. Er is een verbetering zichtbaar op de aspecten die twee jaar geleden nog relatief iets achter bleven. Het best beoordeeld wordt de vriendelijkheid waarmee u in het algemeen te woord wordt gestaan. Het heen-en-weer-schriftje wordt spontaan bijzonder veel genoemd als meest positieve punt. Ouders weten dit in de breedte te waarderen en dat is uniek in deze branche waar wij op basis van divers onderzoek het idee hadden gekregen dat het schriftje nooit naar ieder zijn zin kon worden ingericht. Afbeelding: communicatie en informatie ten opzichte van eerder onderzoek. H5H

8 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein De genoemde verbeterpunten zijn tamelijk beperkt en hierbij vinden we wel verzoeken die haaks op elkaar staan. Iemand zou graag meer in printvorm zien zoals de nieuwsbrief waar een ander juist meer digitaal wil lezen zoals het heen-en-weer-schriftje. Afbeelding: score tevredenheid aspecten communicatie en informatie. H6H

9 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3.2$Planning$en$organisatie$ Op dit onderwerp scoort Kleine Kapitein gemiddeld een 8,3 en men is over de verschillende aspecten tevreden of nog positiever. Het is de laagste beoordeling van de onderwerpen, maar nog steeds zeer goed en ook iets verbeterd ten opzichte van twee jaar eerder toen een 8,1 werd gegeven als gemiddeld oordeel. Op het aspect mogelijkheid om zorg te verplaatsen naar een ander tijdstip wordt de minst positieve gemiddelde beoordeling gegeven van het gehele onderzoek. Hier zien we ook tweemaal licht ontevreden, en daarmee zou dit een aandachtspunt moeten zijn om verbetering in aan te brengen. Afbeelding: score tevredenheid aspecten planning en organisatie. H7H

10 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Het best beoordeeld wordt telefonische bereikbaarheid. De cliënten geven niet alleen aan dat de organisatie bereikbaar is, maar ook dat de zorgverleners eigenlijk altijd bereikbaar zijn voor overleg, ook telefonisch. Afbeelding: planning en organisatie ten opzichte van eerder onderzoek. H8H

11 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3.3$Medewerkers$ Het onderwerp met de beste beoordeling, krijgt een rapportcijfer 8,8. Alle aspecten worden uitstekend beoordeeld en men is gemiddeld tevreden tot zeer tevreden. Het best beoordeelde aspect uit het gehele onderzoek is de inzet en het enthousiasme van de medewerkers. Bij de opmerkingen treffen we een lange lijst complimenten over de toegewijde, betrokken, liefdevolle en professionele medewerkers. Vergeleken met eerder onderzoek zijn er wat verschuivingen op de individuele aspecten maar komt het eindoordeel gelijk uit. Afbeelding: score tevredenheid aspecten medewerkers. H9H

12 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Afbeelding: medewerkers ten opzichte van eerder onderzoek. H10H

13 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3.4$Accommodatie$en$voorzieningen$ Op dit onderwerp scoort Kleine Kapitein een 8,6 en dat is gelijk aan het oordeel in eerder onderzoek. Op het gebied van binnenklimaat en veiligheid in het gebouw is er wel een stap voorwaarts gemaakt. Ook de hygiëne in het gebouw scoort gemiddeld iets beter, maar desalniettemin is dit een van de weinige aspecten waarop iemand niet helemaal tevreden is. Het gebouw als geheel, de kindvriendelijkheid en de sfeer worden meermalen als positief genoemd. Alle aspecten komen gemiddeld tussen tevreden en zeer tevreden uit. Men is gemiddeld het meest tevreden over de sfeer en uitstraling accommodatie. Afbeelding: score tevredenheid aspecten accommodatie en voorzieningen. H11H

14 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Afbeelding: accommodatie en voorzieningen ten opzichte van eerder onderzoek.. H12H

15 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3.5$Verpleegkundige$zorg$ Het meest belangrijke onderwerp voor de respondenten wordt beoordeeld met een 8,7. Alle oordelen op alle aspecten luiden tevreden of zeer tevreden. In vorig onderzoek werd gemiddeld een 9,0 gegeven, maar er is geen reden aan te nemen dat hier een vermindering heeft plaats gevonden. Eerder zullen beide resultaten als bijzonder positief opgevat dienen te worden. Afbeelding: score tevredenheid aspecten verpleegkundige zorg. H13H

16 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Er worden nauwelijks mogelijke verbeterpunten genoemd. Wel komt veelvuldig als positief punt terug dat de medewerkers zo goed opletten op veranderingen in de gezondheid maar ook de stemming van het kind en hier heel alert op reageren. Afbeelding: verpleegkundige zorg ten opzichte van eerder onderzoek. H14H

17 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 3.6$Pedagogisch$klimaat$ Het pedagogisch klimaat krijgt een hoog cijfer, gemiddeld een 8,3. Toch is dit samen met planning en organisatie het minste oordeel van alle goede beoordelingen binnen het onderzoek en iets lager dan in het vorige onderzoek (8,5). Op alle aspecten wordt gemiddeld genomen meer dan tevreden genoteerd. Uit de verbeterpunten komt nauwelijks iets naar voren, hetgeen een indicatie kan zijn dat men niet ontevreden is maar wellicht niet heel erg op de hoogte. De uitkomsten ondersteunen dit, want er is geen enkel negatief oordeel op geen enkel aspect en enkele ouders merken op dat ze geen zicht hebben op dit vlak. Afbeelding: score tevredenheid aspecten pedagogisch klimaat. H15H

18 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Afbeelding: pedagogisch klimaat ten opzichte van eerder onderzoek. H16H

19 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein 4. Mogelijke verbeterpunten Bij elk onderwerp is expliciet gevraagd naar mogelijke verbeteringen. Bij alle mogelijkheden voor open antwoorden zijn veel complimenten richting Kleine Kapitein en haar medewerkers gegeven. We focussen hier echter op ideeën en suggesties ter verbetering waar de organisatie mogelijk iets mee kan. Er zijn weinig verbeterpunten die breed genoemd worden, dus de lengte van deze lijst dient te worden geïnterpreteerd als losse opmerkingen van verschillende cliënten. Er heeft een zekere interpretatie plaatsgevonden om de opmerkingen om te zetten naar het praktische advies waarom is gevraagd. De uiteindelijke interpretatie en hetgeen ermee gedaan wordt is aan de directie van Kleine Kapitein. Tweemaal is bij het aspect verplaatsen van het tijdstip van de zorg een licht ontevreden gekozen en daarom plaatsen we dit onderwerp hier bij de verbeterpunten. Helaas is niet duidelijk gemaakt op welke wijze dit verbeterd dient te worden en daarom is het goed dit onderwerp te bespreken met de ouders zodat hier meer inzicht in komt. Twee ouders vinden dat de hygiëne beter kan. Met name de handhygiëne wordt genoemd voor zowel de zorgverleners als de ouders die langskomen. Eén van de respondenten geeft aan het zeer belangrijk te vinden op diverse plekken flesjes met reinigingsalcohol te plaatsen hiervoor. Een ander concreet punt qua hygiëne dat wordt aangedragen is het dragen van schorten tijdens het verschonen van de kinderen. Ook tweemaal genoemd ter verbetering is de bezetting op de piekmomenten. Eén iemand geeft specifiek aan dat het vooral om de momenten gaat waarop medewerkers ziek of met verlof zijn en dat dan de extra ondersteuning ontbreekt. Volgens de andere cliënt is dit op alle piekmomenten het geval en heeft dit ook een keer geleid tot het vergeten van de voeding van een kind. Onze aanbeveling is om goed te kijken naar de momenten van halen en brengen en wat hier aan veranderd kan worden. Dit is niet alleen een heel druk moment maar ook een van de weinige momenten die de ouders zien en waar zij dus hun tevredenheid voor een belangrijk deel op baseren. Wellicht is het mogelijk de zorgverleners nog meer te laten focussen op de kinderen en ouders tijdens deze momenten en dus geen andere zaken te laten doen. Daarnaast is het misschien mogelijk ook andere medewerkers dan de zorgverleners zoals vrijwilligers en leiding, op dergelijke drukke momenten bij te laten springen. Gevraagd naar de mogelijke verbeterpunten zijn er ook twee ouders die aangeven dat de vrije dagen wat vaker onder de aandacht mogen worden gebracht. Het wordt aangegeven in een brief of schriftje, maar deze cliënten zouden er graag nog eens of meerdere keren aan herinnerd worden. H17H

20 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Iemand wil meer aandacht voor de PR en communicatie. Dit is dus zeker geen negatief punt, juist moeten meer mensen weten van het bestaan van Kleine Kapitein, bijvoorbeeld via website en informatievoorziening richting ziekenhuizen, artsen en dergelijke. Een ouder zou graag de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen maar uitgeprint in het schriftje omdat dit prettiger leest. Een andere ouder zou graag het schriftje vervangen door een digitaal exemplaar of App. Omdat beide verzoeken er liggen en niet in grote aantallen, lijkt het verstandig dit terug te koppelen naar de ouders zodat men zich er bewust van is dat er verschillende meningen zijn en daarom niet direct op hun wens wordt ingegaan. Er wordt door een vader ook aangegeven dat de nieuwsbrief alleen naar zijn vrouw gaat en hij deze daarom mist. Het lijkt een goed idee om niet alleen deze persoon te gaan opsporen maar om in het algemeen meerdere mailadressen van ouders en verzorgers te verzamelen voor het versturen van de nieuwsbrieven. Er is iemand die meer aandacht vraagt voor specifieke slaappatronen. Een ouder legt uitvoerig uit dat er eigenlijk geen beeld is van hetgeen er overdag gebeurt aan zorg en stimuleren. Het blijkt ook uit de reacties op het pedagogisch beleid dat niet iedereen daar een duidelijk beeld van heeft. Aangedragen wordt om een dag een camera mee te laten draaien en hier een filmpje van te maken zodat ouders een beter beeld krijgen van wat er op een dag gebeurt. Hier kleven ook nadelen aan dat niet alle ouders hier wellicht toestemming voor willen geven en dat de organisatie mogelijk het idee wil aangrijpen om deze film ook als promotie te gaan gebruiken. Het is het overwegen waard en daarnaast kan ook eens worden gekeken naar meeloopdagen voor de ouders zodat ze beter zicht krijgen op wat er gebeurt. Qua groepen geeft een cliënt aan deze liever iets minder verticaal te willen, dus bijvoorbeeld de groepen 0 tot 2 jaar en 2 tot 4 jaar zodat de kinderen meer van elkaar kunnen opsteken. Een andere ouder wil de groepen juist oprekken door het mogelijk te maken kinderen van 5 jaar en ouder op te vangen. Iemand raadt aan om babyfoons aan te schaffen met beeld. Eén van de ouders realiseert zich dat hij eigenlijk niet weet met welke kinderen zijn kind in de groep zit. Wellicht kan er over worden nagedacht om dit te verbeteren bijvoorbeeld via het goed gebruikte heen-en-weer-schriftje waar de kinderen of nieuwe kinderen in kunnen worden voorgesteld. Een andere ouder herinnert zich dat er elke week een gebaar centraal zou staan en daar nooit meer wat over gehoord te hebben. Dit lijkt niet zo heel belangrijk maar kan een indicatie zijn dat er beter gecommuniceerd dient te worden. Ofwel duidelijk maken dat het niet door is gegaan of zorgen dat de ouders ook de uitvoering meekrijgen. Hierbij is logischerwijs ook de medewerking van de ouders noodzakelijk, maar Kleine Kapitein zal er alles aan moeten doen om duidelijk, herhaaldelijk en consequent te blijven communiceren. Aangegeven wordt dat iedereen zo naar binnen kan lopen zonder toegangscontrole. Indien dit het geval is, adviseren we hier H18H

21 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein maatregelen tegen te nemen. Zo niet, dan is het verstandig de reeds genomen maatregelen opnieuw over te brengen aan de ouders. Iemand vraagt om enkele nieuwe meubels, een speel keukentje wordt voorgesteld. Gevraagd wordt om beter op de spullen te letten, want iemand heeft meegemaakt dat de Maxi Cosi en medicijnen met een ander meegegeven zijn. Hoewel dit altijd een keer kan gebeuren is het belangrijk hier doorlopend aandacht aan te geven. Met name als het niet om een rompertje maar een dure Maxi Cosi of gevaarlijke medicijnen gaat, is het tijd hier weer bovenop te zitten. Daarnaast vraagt een ouder om iets meer kennis op te doen op het gebied van de aanwezige aandoeningen. Meer scholing heet dit, maar wellicht is het wel een idee om bij nieuwe kinderen iemand even de tijd te geven research te doen naar de aandoening en het specifieke geval te presenteren aan de collega s en dit dan samen te bespreken. H19H

22 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Bijlage I: Vragenlijst In deze bijlage wordt de vragenlijst opgenomen ter verantwoording. Het betreft een uitdraai van de vragenlijst die online toegankelijk is gemaakt. Inhoudelijk was deze exact hetzelfde, qua lay-out lichtelijk anders, ook afhankelijk van de computerinstellingen van de respondent. H20H

23 COMMUNICATIE EN INFORMATIE Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Licht Licht Zeer Zeer tevreden Tevreden Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden Hoeveelheid contact met de zorgverleners Informatie-uitwisseling rond overdracht tussen u en de zorgverleners Duidelijkheid en gebruik van het zorgdossier Mate waarin alles bespreekbaar is met de zorgverleners De periodieke evaluatiegesprekken over uw kind Algemene informatie via website, nieuwsbrief en ouderavond Begrijpelijkheid van de brieven, s, website en brochure Vriendelijkheid waarmee u in het algemeen te woord wordt gestaan Duidelijkheid waar u binnen de organisatie terecht kunt bij vragen en problemen Mate waarin de organisatie open staat voor uw wensen en vragen Gevraagd en ongevraagd advies vanuit de organisatie Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van communicatie en informatie? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van communicatie en informatie? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van communicatie en informatie?

24 PLANNING EN ORGANISATIE Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Zeer tevreden Tevreden Licht Licht Zeer Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden Planning van de dagelijkse zorg voor uw kind Meebeslissen over de tijden en dagen van de zorg Mogelijkheid om zorg te verplaatsen naar een ander tijdstip of dag De verhouding kinderen en zorgverleners in de groep Aantal verschillende zorgverleners waar uw kind mee te maken krijgt Het regelen van vervanging als een zorgverlener ziek of vrij is Communicatie rondom wijzigingen in zorgverleners wegens ziekte of verlof Telefonische bereikbaarheid Omgang met uw privacy en met uw gegevens De facturering door de financiële administratie Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van planning en organisatie? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van planning en organisatie? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van planning en organisatie?

25 MEDEWERKERS Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Zeer tevreden Tevreden Licht Licht Zeer Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden Vakkundigheid en professionaliteit van de medewerkers De inzet en het enthousiasme van de medewerkers Samenwerking van de medewerkers met andere hulpverleners (bijv. arts, fysiotherapeut, logopedist of diëtist) De tijd en aandacht die de medewerkers voor uw kind hebben Goed op de hoogte zijn van de zorgvraag van uw kind Het houden aan de met u afgesproken werkzaamheden Rekening houden met uw individuele wensen (bijv. activiteiten, voeding, medicijngebruik, slapen) Zorgvuldig omgaan met uw spullen Aandacht voor de veiligheid van uw kind en het voorkomen van ongelukken Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van medewerkers? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van medewerkers? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van medewerkers?

26 ACCOMMODATIE EN VOORZIENINGEN Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Zeer tevreden Tevreden Licht Licht Zeer Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden De locatie van de organisatie: bereikbaarheid, parkeergelegenheid De sfeer en uitstraling van de accommodatie De hygiëne in het gebouw Het binnenklimaat: temperatuur, frisse lucht e.d. Veiligheid in het gebouw Veiligheid buiten/ rondom het gebouw Groeps- en speelruimte binnen Variëteit materiaal (spelletjes, speelgoed, knutselspullen etc.) Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van accommodatie en voorzieningen? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van accommodatie en voorzieningen? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van accommodatie en voorzieningen?

27 VERPLEEGKUNDIGE ZORG Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Licht Licht Zeer Zeer tevreden Tevreden Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden Verpleegkundige kennis/ niveau binnen de organisatie Mate waarin u kunt meebeslissen over de inhoud van de zorg Duidelijke beschrijving van de zorgafspraken Goed nakomen van de zorgafspraken De verpleegkundige handelingen die worden uitgevoerd De persoonlijke verzorging van uw kind Opletten van verpleegkundigen op veranderingen in de gezondheid van uw kind Verstrekking, gebruik en veiligheid rondom medicatie Kwaliteit voeding en specifieke eisen hieromtrent Voldoende aandacht voor slapen en rusten Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van verpleegkundige zorg? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van verpleegkundige zorg? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van verpleegkundige zorg?

28 PEDAGOGISCH KLIMAAT Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Zeer tevreden Tevreden Licht Licht Zeer Ontevreden tevreden ontevreden ontevreden Pedagogische kennis/ niveau binnen de organisatie Samenstelling van de groep kinderen Activiteiten met uitdaging voor uw kind Stimuleren van de creativiteit op niveau van uw kind Taalontwikkeling en spraak op niveau van uw kind Motorische ontwikkeling op niveau van uw kind Sociale en emotionele ontwikkeling op niveau van uw kind Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van pedagogisch klimaat? Waar bent u het meest tevreden over op het gebied van pedagogisch klimaat? Wat zou u het eerste verbeteren op het gebied van pedagogisch klimaat?

29 ALGEMENE VRAGEN U heeft aangegeven hoe tevreden u bent over allerlei onderdelen. Zou u van onderstaande lijst aan willen geven welke twee onderdelen voor u het belangrijkst zijn? Graag TWEE bolletjes aanvinken voor de zaken die u zelf het meest belangrijk vindt. communicatie en informatie planning en organisatie medewerkers accommodatie en voorzieningen verpleegkundige zorg pedagogisch klimaat In welke groep zit uw kind? Duikelaar Robbedoes Voelt uw kind zich op zijn gemak bij de Kleine Kapitein? Meestal wel Soms wel/ soms niet Meestal niet Waar merkt u dit aan? Zou u bij andere ouders met een ziek kind die verpleegkundige zorg nodig heeft, de Kleine Kapitein aanraden? Zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet Als u een rapportcijfer voor de zorg voor uw kind en voor de instelling waartoe de verpleegkundige zorg behoort moest geven, welk totaalcijfer zou u dan geven? Als u drie verbeterpunten aan zou mogen wijzen welke zouden dat dan zijn?

30 Heeft u nog aanvullende opmerkingen of suggesties?

31 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein Bijlage II: Resultaten In deze bijlage worden de resultaten getoond. De antwoorden op alle vragen worden getoond en wel het aantal antwoorden en het gemiddelde resultaat. Bij de mate van tevredenheid is de volgende codering gebruikt: 1: Zeer tevreden 2: Tevreden 3: Licht tevreden 4: Licht ontevreden 5: Ontevreden 6: Zeer ontevreden De percentages hebben betrekking op het aantal respondenten dat dit antwoord noemt. H29H

32 Onderzoek Cliënten Kleine Kapitein 1. Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Answer Options Hoeveelheid contact met de zorgverleners Informatie-uitwisseling rond overdracht tussen u en de Duidelijkheid en gebruik van het zorgdossier Mate waarin alles bespreekbaar is met de zorgverleners De periodieke evaluatiegesprekken over uw kind Algemene informatie via website, nieuwsbrief en ouderavond Begrijpelijkheid van de brieven, s, website en brochure Vriendelijkheid waarmee u in het algemeen te woord wordt Duidelijkheid waar u binnen de organisatie terecht kunt bij Mate waarin de organisatie open staat voor uw wensen en Gevraagd en ongevraagd advies vanuit de organisatie Zeer tevreden Tevreden Licht tevreden Licht ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Response Count Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van communicatie en informatie? Rating Average Response Count , Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Answer Options Planning van de dagelijkse zorg voor uw kind Meebeslissen over de tijden en dagen van de zorg Mogelijkheid om zorg te verplaatsen naar een ander tijdstip of De verhouding kinderen en zorgverleners in de groep Aantal verschillende zorgverleners waar uw kind mee te Het regelen van vervanging als een zorgverlener ziek of vrij is Communicatie rondom wijzigingen in zorgverleners wegens Telefonische bereikbaarheid Omgang met uw privacy en met uw gegevens De facturering door de financiële administratie Zeer tevreden Tevreden Licht tevreden Licht ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Response Count

33 6. Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van planning en organisatie? Rating Average Response Count , Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Answer Options Vakkundigheid en professionaliteit van de medewerkers De inzet en het enthousiasme van de medewerkers Samenwerking van de medewerkers met andere De tijd en aandacht die de medewerkers voor uw kind Goed op de hoogte zijn van de zorgvraag van uw kind Het houden aan de met u afgesproken werkzaamheden Rekening houden met uw individuele wensen (bijv. Zorgvuldig omgaan met uw spullen Aandacht voor de veiligheid van uw kind en het voorkomen Zeer tevreden Tevreden Licht tevreden Licht ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Response Count Kunt u een rapportcijfer geven voor het geheel van medewerkers? Rating Average Response Count , Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de volgende zaken? Graag bij elk aspect aan de rechterkant één bolletje aanvinken. Answer Options De locatie van de organisatie: bereikbaarheid, De sfeer en uitstraling van de accommodatie De hygiëne in het gebouw Het binnenklimaat: temperatuur, frisse lucht e.d. Veiligheid in het gebouw Veiligheid buiten/ rondom het gebouw Groeps- en speelruimte binnen Zeer tevreden Tevreden Licht tevreden Licht ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Response Count

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids) Inopdrachtvan: SuzanneBakker Locatiemanager,CityKids Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidCityKids

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Maatjes)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Maatjes) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Maatjes) Inopdrachtvan: MilouPeys Directie,KleineMaatjes Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Juni2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineMaatjes

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) De)Schavuiten)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) De)Schavuiten) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) De)Schavuiten) Inopdrachtvan: ChristavanderBorn Directie,DeSchavuiten Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidDeSchavuiten

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Maart2017 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Mappa)Mondo)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Mappa)Mondo) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Mappa)Mondo) Inopdrachtvan: AndréPotters Locatiemanager,MappaMondo Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidMappaMondo

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) CityKids) Inopdrachtvan: SuzanneBakker Locatiemanager,CityKids Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Juli2017 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidCityKids

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Gastouderopvang rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4 Resultaten

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage:

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: 2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: voelt u zich op uw gemak (gesteld) hier 5.9 42.2 52 hoe vindt u de hygiëne in de praktijk 6.2 67 26.8

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 resultaten & conclusies Orthopedagogische Praktijk Ermelo 23 december 2015 Jenneke Zomer 1. Inleiding In dit verslag zijn de resultaten te vinden van het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage:

2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: 2013 uitkomst van de patiënten-tevredenheidenquete najaar 2013 met uitslag in gevalideerd percentage: onvoldoende voldoende goed zeer goed voelt u zich op uw gemak (gesteld) 5.9 42.2 52 hier hoe vindt

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO

Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & I.M. Permentier, MSc Paterswolde, augustus 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING...2

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 November 2016 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten 34 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Datum 2013 7-2-2013 11-2-2013 11-2-2013 7-2-2013 14-2-2013 12-2-2013 12-2-2013 11-2-2013 2-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 11-2-2013 5-2- De

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden. Hattem

Hulp bij het huishouden. Hattem Rapport: Hulp bij het huishouden Hattem Uw gegevens: Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg Postbus 658 8000 AR Zwolle (038) 453 67 11 www.driezorg.nl Contactpersoon Mevr. J. Kloosterboer Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging. CVA Keten, regio Noord-Limburg. mei 2010

Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging. CVA Keten, regio Noord-Limburg. mei 2010 Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging CVA Keten, regio Noord-Limburg mei 2010 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7 1.1 Respons...7 1.2 Conclusies...7 1.2.1 Voorzieningen die de cliënt heeft doorlopen...7

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2012. Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek 2012. Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V. Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V. Juli 2012 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Droomwereld 5 2.1 Analyse per vraag 2.2 Kort cijfermatig 2.3 Conclusie

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie