Tuinstad. Dorps wonen aan lanen, tussen hagen en fruitbomen. Bornsche Maten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tuinstad. Dorps wonen aan lanen, tussen hagen en fruitbomen. Bornsche Maten"

Transcriptie

1 Tuinstad Dorps wonen aan lanen, tussen hagen en fruitbomen Bornsche Maten F.

2 Bornsche Maten......de plek die bij u past! Op de grens van het karakteristieke dorp Borne en het píachtige TwenBe landschap ligt de Bomsche Maten, Een wijk met een eigen karakter, waar het bestaande landschap de basis is voor het ontwerp. De 7 verschillende buurten binnen de wijk hebben elk een eigen identiteit, sfeer en heíkenbare architectuur. Zo is er altijd een plek die bij u past! De buurten liggen rond het Bomsóe Beekpark. Dit park ten oosten van de Bomsche Beek geeft de wijk een sterke eigen identiteit en een groene sfeer. In de wljk komen ongeveer woningen mêt bijbehorende voorzieningen. Een wijk in hêt làndschap In de Bomsche Maten wordt g bouwd met respect voor het landsdrap en de cultuurhistorie. Waardevolle bestaande landschapselementen bliíen bewaard en worden g bruik voor de duuzame opbouw van de wiik, De buurten ten westen van het park vormen de aansluiting op het bestaande Borne; de oost lijke buurten vormen de overgang tussen Borne en het buitengebiêd. Wàteíopen, groenzones, oude landwegen, nieuwe fiebroutes en cultuurhistorische objecten zorgen samen voor een wijk met een eigen karakter passend in het landschap en passend bij Bome. Uitstekend bereikbaar De Bomsche Maten is uitstekend te bereiken met zowel auto, fieb als openbaar vervoer. Met de aêlag van de A1 op steenworp afstand bent u zo op de snelweg richting de regio, dê Randstad of Duibland. Het netwerk van fieb- en voetpaden brengt u snel en veilig naar het Bornsche Beekparlí het centrum van Bome en naar Hengelo. Daamaast beschik Borne over een eigen treinstation. Tuinstad De eerste fase van de Bomsche Maten bestond uit de woonbuurten Nieuw Borne en Oo6t Esch. Tuinsèd en De Vossenbeekzone is met Singelwonen onderdeel van de tweede fase van de woningbouwontwikkeling, te ontwikkelen aan de oosbiide van de Eomschê Beek. Aan de noordzijde grenst het plandeel aan de Veste (het toekomstige wijkcentrum), aan de oosèiide aan de bufrenone met Henqelo, waarin ge n woonbebouwing mogelik is en aan de weshiide aan het Bornsche Beekpark (de groene huiskamer van de wiik).

3 Plan Tuinstad

4 ,"-!r e\ Tuinstad een romantische woonbuuft woningen met een éénduidig ruimtelijk karakter, refererend aan de stijl van het traditionele tuindorp. De buuft vormt een sterke eenheid met een centraal gelegen groengebied en een interne ringstructuur De architectuur is onderling afgestemd en genuanceerd in de detaillering. Deze buurt vormt een duidelijk herkenbare eenheid; zowel aan binnen- als buitenzijde en van binnen naar buiten, Tuinstad wordt geheel omgeven door een groene omzoming, Deze varieert vàn een breed grcen profiel langs de te handhaven MekkelhoÍst aan de noordzijde, een brede bufferzone tot aan de Brittaniëlaan aan de oostzijde, een groene zone rcnd de Vossenbeek (met de ontwikkêling "Vossenbeekzone') aan de zuidzijde tot het Bornsche Beekpark aan de westzíde. De woningen aan deze zijde krijgen een bijzondere uitsraling. De vrije kavels in Tuinstad vaíêíen in groottes tussen circa 245 m2 en 443 m2. Hier kunt u een kavel kopen om een woning nàar eigen wens te bouwen. Om te zorgen voor een herkenbare buurt met een êenduidige uitstraling is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Bij het bouwen dient voldaan te worden aan de voorwaarden uit dit beeldkwaliteitsplan. Zo moeten volgens het beeldkwaliteitsplan de dakpannen in Íuinstad ordnje-rood van kleur zijn en de gevels in een lichte steen worden opqetrokken. Kavelgroottes 122 = 405m m2 742 = 372m2 152 = 381m2 762 = 421m A3mZ 742 = 245m2 123 = 405m2 133 = 375m2 143 = 404m2 153 = 381m m2 773 = 424m2 183 = 245m OSm2 734 = 373m2 11t4 = 4Mm2 154 = 381ín2 164 = 415m2 174 = 326m2 fi4 = 245m2 125 = 4O5m2 135 = 374rn2 745 = 4O4m2 155 = 381m2 165 = 415m2 175 = 245m2 185 = 324m2 126 = 405m m2 146 =,104m2 156 = 443m2 166 = 415m2 176 = 245m2 186 = 391m2 127 = 405m2 137 = 374m O4m2 157 = 443m2 167 = 280m m2 187 = 403m2 128 = 405m2 138 = 374m2 148 = 385m2 158 = 443m2 168 = 280m2 178 = 245tn2 188 = 270m m2 139 = 381m2 149 = 4l2mz 159 = 443m2 169 = 280m m2 7Ag = 243tít2 130 = 374m2 740 = 366m2 150 = 381m2 160 = 443m2 fio = 284m2 180 = 245m m2 131 = 374m2 747 = 372m2 151 = 381m2 16l = 422m2 171 = 280m2 181 = 245m2 791 = U3tít2

5 Tuinstad vrije kavels - -r Kavel vrijslaande woning Kavel 2^1 kapwoning

6 Bepalingen uit het bestemm ngsplan en beeldkwa iteitsplan Tuinstad De schetsen op de pagina hiemaast geven een indicatie van bebouwings- en beeldkwaliteitsrichtlijnen vooí de "vrije kavels" in Tuinstad. Deze richtlijnen vormen een aanvulling op de voorschriften in het bestemmingsplan Bornsche Maten. Voor de kavels in Tuinstad gelden o,a. de volgende eisen:. Max. bouwhoogte hooídgebouw: 11,0 meter;. Max. bouwhoogte bijgebouw: 5,5 meter;. Max, goothoogte bijgebouw: 3,0 meter;. Max. 600/0 van het oppervlak van de kavel bebouwd; Max, oppervlak bijgebouw 50 m2 (pêrcêêl tot 500 m2); Hoofdgebouw in rooilijn, verspringen van voorgevel tot maximaal 1 meter achtêr dê rooilijn is to gestaan; Hoofdgebouw op (tenminste) 3,0 meter uit zijerfgrens; ten aanzien van een haltoriistaande of geschakelde woning geldt dat maximaal één zijgevelvan het hoofdgebouw in de zijdelingse perceelgrens mag worden gebouwd; De afstand tuss n de voorgevel en het bijgebouw dient tenminste 3 meter te bedragen; Erker of portaal: ondergeschikt aan vooí- of zijgevel moet grenzen aan een weg of openbaar groen. MaxirÍËle oppervlak!ê 6 m2, maximale diepte 1,5 meterj De afstand tussen de portaal of erker tot de voorperceelsgrens dient minimaal 1 meter te bedraqen; Carports mogen maximaal 20 m2 bedràgen; Twee lagên met kap (35-55 graden) of één laag met kap (35-55 graden), nokrichting evenwiidig aan de wê9, dwarskap ondergeschikt aan langskap incidenteel toegestaan; Goothoogte: minimaal 2,5 en maximaal 6,5 meter (zie kaart); Dakpan, gebakken, kleur oranje-rood; Baksteen gevel, licht gekleurd, genuance rde architectonische detaillering;

7 louwhoogtes 1+, I 2+, 3+ (max 11m) I RoolliJnen Tot 1 meter achter rooilijn maximale bouwgrens kopgevels in 1 lijn kopgevel in rooilijn Erfs heiding gebouwde, erfscheiding, I geheel met architectuur geen voortuin, wel collectief groen stoep of optrede muur + groen hek + groen hagen Archit ctuur - kappen verplichte kap, 35-55', nokrichting evenwijdig aan de weg, dwarskap ondergeschik aan landskap incidentêel toegestaan geen kap \" \ (,.,.,1 \. *í\\'----, \-t 't( i1 AÍchitectuu. - kleuren licht qekleurde baksteen. oranje-rood gebakken pan licht gekleurde baksteen, eventueel toevoeging donkere kleurvlakken vrij, anders dan Tuinstad en Singelwonen

8 Openbare ruimte in Tuinstad Overgang openbare Íuimte ên privé-gebied De overgang tussen de openbare ruimtê en het privé-gebied wordt gevormd door hagen en hêkwerk met gro n. Bij de kavels in Tuinstad worden deze door de gêmeente aangelegd. Deze hagen staan op de kavels. Het onderhoud geschiedt het eerste jaar door de Gemeente Borne, daarna is het onderhoud de verantwoordeliikheid van de bewoners, Bestrating In Tuinstad wordt gekozen voor êên eenduidig ingeíchte bestrating. Een rood-bruinkleurige klinker is basis voor rijbanen en troftoirs. Door klinkers in verschillende maten en patronen toe te passen h,ordt onderscheid gemaakt in rijden en wandelen, oversteekplaatsen en dergelijke. De parkeervakken, grenzend aan groene zones/ruimtes, worden, ter verbreding van deze zones, in een open (gras doorlatende) verharding uitqêvoerd. Parkeerplekken aan de "Lover" en in de "Rozênhof" worden uitgevoerd in "zwarte maqes", een dichtê bestating van zwarte klinkers. AutoverkeeÍ Op de wegen in Tuinstad is een maximale snelheid van 30 krn/u toegêstaan. Er wordt gestreefd naar het beperken van een door auto's gedomineerd straatbeeld. Per kavel moeten dan ook twee parkeerplaatsen (exdusief garage) gerealjseerd worden. Bij de kavels die in'de Lovêr'worden uitgegeven dienen de auto's achter elkaar op de oprit geparkeerd te worden, In de buitenring van Tuinstad is het ook mogelijk de auto's naast elkaar te parkeren. Tuinstad wordt vanaf de Bornsche Beeklaan ontsloten. Autoverkeer van buurt naar buurt is alleên mogeluk via deze ontsluitingsrout. De interne ring van Tuinstad krijgt één aansluiting op deze hoofdontsluiting. Watêrhuishouding In de Bomsche N4aten wordt gestreefd naar hêt vêrtragên en zoveêl mogeliik zichtbaar atooeren van hemelwater De buurten binnen de tweede fase kennen een iets hogere dichtheid dan die in de eerste fas. Door een hoger percentage uitgeefbare gronden dan in de eerste fas, is er in de 2e fase minder openbare ruimte beschikbaar in de directe omgeving van de woningen voor het zichtbaar afl(oppelen. De omringendê groenzones (langs de Bornsche Beeklaan, Mekkelhorst, de bufferzone en de Vossenbeek) bieden wel mogelikheden voor het zichtbaar maken van retentie en afvoer van water. Daar worden wadi's en beeklopen ingepast. Infiltratie- en oveistortvoorzieningen kunnen bii de uitwe*ing van de openbare ruimte worden veóiizonderd. Om de hoeveelheid wadis langs de randên en de afstanden tot de wadis te beperken, zal in de openbare ruimte gebruik gemaakt worden van water passerende veíhardinq. Hierdoor zijn minder wadi's nodig bij behoud van infiltratiecapaciteit. De atuoer van het hemelwatet vallend op daken en v rhardingen, van de kavels dient oppervlakkig en zichtbaar afgevoerd tê worden naar de openbare weg.

9 Pa rticu I ier opd rachtgeverscha p Tuinstad Stap voor stap naar de plek die bij u past! Een woning die helemaal voldoet aan uw wensen. Dat is voor veel mensen reden om zelf te gaan bouwen. N4aar voordat er ook maar één steen gelegd kan worden, moet u daarvoor veel regelen. Het begint met de selectie en aankoop van een geschikte kavel en loopt van het ontwerp van uw woning naar de bouwaanvraag. En dan nog zijn er heel veel zaken die uw aandacht vragen. Wanneer u in de Bomsche N4aten een eigen woning wilt realiseren vraagt dat ook om tijd, improvisatievermogen en creativiteit. We zetten de belangrukste aandachbpunten even voor u op een rijtje, 1. Oriëntatie Bomsche I'laten De eerste stap is vanzelfsprekend de keuze voor de Bomsche l'1aten als uw toekomstige woonwiik. Als u kiest voor particulier opdrachtgeverschap wilt u natuurlik weten hoe de wijk zich zal onbrikkelen, welke rnogeliikheden er zijn, Natuurlijk kunt u ook kiezen voor de koop van een projectwoning. Als ingeschrevene op de gemêentelijke kavelliist heeft u ook voonang bij de verkoop van deze woningen door de makelaars. 2. Tuinstad? De buurttuinstad valt in de twêede fase van de Bomsche lvlaten. Deze buurt heeft een eigen identiteit, sfeer en herkenbare architectuur en er gelden verschillende voorschriften en eisen. Voordat u een keuze kunt maken, zult u uw woonwensen verkennen:. type en omvang van de woning: wat wilt u en wat vindt u belangrijk;. vrijstaande of twee-onder'één kapwoning;. stril, íeer en uitstraling: watvindt u mooi;. woonomgeving: wat spreekt u aan en wat is belangrik in de buurt;. passen uw wensen bij dê financiële mogelijkheden;. mogeljke kavels: welke kavelen welke kavelgrootte passen bij uw woonwensen en financièle mogelijkheden. 3. Reserveren van eeí kavel Alle vriie kavêls in de Bomsche Maten woíden aangeboden aan de mensen die staan ingêschrêven op de gemeentelijke lijst van kavel- en projectwoningzoekenden in de kern Bome, De kavels worden aangeboden op volgorde van de positie op de liist. Als u in aanmerldng komt voor een kavel in Tuinstad, kunt u op een reactieformulier uw voorkeur(wolgorde) voor een kavel aangeven. Een kavel wordt gereserveerd op volgorde van de inschriiflijst. Na de toewiizing van de kavel ontvangt u een formele reservering van een maand op de kavel. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een ve*oopgesprek.

10 In deze tud kunnen de laatste vragen worden beantwoord en onduidelijkheden worden weggenomen. u kunt zich intensiêver gaan orienteren op de volgende zakeni. financiering van de kavel en de te bouwen woning;. het'prograínma van eis n' voor uw woning;. het woningontwerp, 4. Formele reservering van de kavel Na de grètis reservering van één maand kan de reserveíing met maximaal twee maanden worden veíenqd. In deze periode kunt u uw plannen verder uitwerken en op basis daarvan kunt u een bouwvergunning aanvragen, voor een veílenging van de Íeservering moet een rentevergoeding en een waarborgsom betaald worden. 5. Definitieve keuzê Besluit u nè deze periode defihitief tot aankoop van de kavel, dan ontvangt u de betaalde waarborgsom terug. l,jocht u in deze periode alsnog af2ien van de aankoop, dan bent u de res rveringsr'ergoeding verschuldigd en wordt niet overgegaan tot teruigbetaling van de waarborgsom. 6. Verdere uitweíking woningontwerp, voorbe.êiding bouwaanvraag erl tu$gentijdse toets welstaodscommissie A. VerdeÍe uitwerking woningontwerp U zult (eventueel in samenwerking met een bouwadviêsbureau) vêrder gaan mêt het woningontwerp, de evêntuele selectie van de architect en de aannemer en andere zaken die met de bouw \ n uw woning te maken hebben. Het is goed daarbij ook te letten op de volgende zaken: Arch itectuul Er zijn architecten benadêrd voor het ontwerpen van de projectmatige bouw. Er zijn ook enkele architecten die voor particulieren willen ontwerpen. Tiidens het verkoopgesprek wordt u hierover gelhforíneerd, Duurzaam en veilig wonên In de Bomsche lvlaten wordt een veilig en duutzaam woonmilieu nagestreefd, 8ij de bouw van dê woning moet u gebruik maken van duurtame materialen. Informatie over duurzaam bouwen vindt u ondermeer op Ook op het gebied van energiebesparing worden ejsen gesteld. De woning moet voldoen aan de zogeheten EPN-norm, 10

11 Hiermeê bespaaft u fors op de stookkosten, als u er eenmaal woont. Daarnaast dient bij het ontwerp van uw woning het'politiekeurmerk veilig wonen'als uitgangspunt te fungeren, kijk ook op wwupolitiekeurmerk.nl. Sondering Een sonderingsondenoek is noodzakelijk om de dbagkracht van de bodem te ondenoeken en de wijze van fundering te bepalen. Moet de woning gefundeerd worden op palen of niet? Is er een diepere fundering of grondverbeteríng noodzakelijk? Laat u informeren door uw aannemên B. Aanvraag bouwvergunning toetsing aan bseldkwaliteit Voordat u een woning mag bouwen heeft u van de gemeente een bouwvergunning nodig en wordt hêt ontwerp door de welstandscommissie Eornsche Maten getoetst aan het beeldkwatiteitsplan. Om niet voor verrassingen te komen staan is hêt rèadzaam tijdig advies in te winnen of uw wens n realiseerbaar ztn, C. Planning Het verschilt per locatie hoe lang de procedures voor het v rkrijgen van een bouvwergunning in beslag nemen. Afhankelijk van de situatie neemt dit proces zo'n 10 tot 26 weken in beslag (exclusief eventuele bezwaarprocedures), De precieze planning wordt mêt u doorgenomen op het moment dat u uw bouwplan indient. 7. Kaveloverdracht De formele overdracht en de betaling van de kavel vinden plaats bij de notaris. De notariskosten voor de overdracht van de grond zijn bij de koopprijs van de grond inbegrepen. De keuze van de notaris wordt daaíom door de gemeente bepaald. Alle onderdelen van stap 6 kunnen overigens ook na dê formele overdacht van de kavel plaatsvinden, Het staat u natuurlijk vri om pas na dit moment met de voorbereiding van de bouwaanvraag, het s lederen van aannemers en zelfu het ontw rpproces te beginnen. Houdt u er dan wel rekening mee dat de gemeente bij de kavelverkoop de verplichting oplegt om de b bouwing binnen twee jaar na de grondoverdracht gereed te hebben. 8. Start van de borw van uw woning Met de kavel in eigendom en het verkriigen van de bouwvergunning kan de bouw van uw droomwoning beginnen. De plek die bij u pastl 11

12 Bornsche Maten......de plek die b'rj u past! Bomsche Maten: een woonwijk met ongev er 2700 woningen voor de lokale en reglonale woonbehoefte. Het b"aiect wordt in Íases uitgevoerd. In totaalworden er 7 woonbuurbn ontvíikkeld in ongeveer 15 jaat. Bij de diverse bouwprcjecten wordt rekening gehouden met de eisen van de na*t. Duu?aamheid speelt.1. een belangrijke rol, het wordt niet alleen een modeme wijlí maar ook een wijk die klaar is voor de toekomst. Met verschillende sferen is Bomsche Maten de plek die bij u past! Interesse? Voor me\er lnformatje over de kaveluitgifte kunt u conbct opnemen met: PÍoicctburêau Bezoekadres: Marktplein 21, Bome Telefoon: i Kjk voor openlngstiiden op de vr bsite.!# de hoogte blijven? Ët kan. Via de webslte wvny.b Of het nu gaat om píoced(&i digitale nieuwsbrief.'t Gemeente BoÍne Bezoekadres: Rheinerplein 2, Bome TeleÍoon: Geopênd op maandag van 8, uur en dinsdag Vm vrijdag van 8, uur wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. kaveluilgifte. U kuíl!rió boyeléleo AhongÊn op dê It rë Aan de inhoud vàn deze brochure kunnen geen rechten vrorden on$eend.

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41 4.3.3 Deelgebieden Deelgebied 1: Zenderensestraat / Hoofdstraat Dit eerste deelgebied bestaat uit de Zenderensestraat / Hoofdstraat met aanliggende lintbebouwing. In dit deelgebied vindt van oudsher de

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Inleiding. Pagina 1 van 10

Inleiding. Pagina 1 van 10 Rapportage vragenlijst deelplan Dudok, Kerckebos ch Datum vragenlijst: 14 juni 2013 Datum verslag: 17 juli 2013 Inleiding Vanwege de aanpassingen in het plan voor deelplan Dudok in Kerckebosch ten opzichte

Nadere informatie

Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2

Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Over het Water Informatiebrochure Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 1 Informatiebrochure Onderwerp: Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Datum: mei 2013

Nadere informatie

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture Inhoud A Inleiding A1 Koppeling met de Koepelnota Welstand A2 Overzicht doorlopen proces

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten?

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014 Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Samen werken Tot hoever mag mijn uitstalling staan? aan de kwaliteit Hoe groot mag mijn terras zijn? van Centrum

Nadere informatie

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl.

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Een nieuwe jaren 30-woonwijk met alle comfort van nu Eindhoven heeft de beste binnenstad Eindhoven de gekste, wordt de hoofdstad van Brabant wel eens voor de grap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

WEGWIJZER BIJ AANKOOP

WEGWIJZER BIJ AANKOOP WEGWIJZER BIJ AANKOOP Dank voor jouw belangstelling voor de verkoop van de eengezinswoningen met tuin in het nieuwbouwproject Carte Blanche Amsterdam. Dit ontwerp van architectenbureau Inbo wordt ontwikkeld

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Bouw samen uw droomhuis in Het Nijland

Bouw samen uw droomhuis in Het Nijland Bouw samen uw droomhuis in Het Nijland Collectief particulier opdrachtgeverschap in de Waalsprong Project Droomhuis De Waalsprong biedt binnen Project Droomhuis de mogelijkheid om zélf uw eigen droomwoning

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Inleiding op de bijlage 4 2 Het Eiland van Dordrecht 6 2.1 De ontwikkeling van het eiland 7 Leeswijzer Dit pdf-document bevat de wijkbeschrijving

Nadere informatie

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Op zoek naar je droomwoning 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen 6 Stap 1: Geschikte woning zoeken

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Beleidsnotitie schuilstallen

Beleidsnotitie schuilstallen Beleidsnotitie schuilstallen Pagina 1 van 8 1 Aanleiding en achtergrond Lang niet alle (kleinschalige) houders van paarden, ezels, koeien, schapen of geiten hebben hun dieren direct bij huis lopen, maar

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

MOB complex te Bussum

MOB complex te Bussum Nota van Uitgangspunten MOB complex te Bussum Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inlei ding/plandoelstelling 4 2 Bestaande situatie...5-14 3 Randvoor waarden, onderzoek en adviezen 15-23 4 Uitgangspunten/doelstellingen..

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

uw woon droom wordt huis

uw woon droom wordt huis uw woon droom wordt huis... vk 210x297 Het begint allemaal met een vrije kavel... hoogdalem.nl/zelf-bouwen u heeft een scherp beeld van wat u wilt wij hebben dé plek om het te realiseren Sfeervolle woonwijk

Nadere informatie

Plan/project-MER Afsluitdijk

Plan/project-MER Afsluitdijk Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Plan/project-MER Afsluitdijk Samenvatting Mei 2015 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud 1 Planuitwerking Afsluitdijk: aanleiding

Nadere informatie