Tuinstad. Dorps wonen aan lanen, tussen hagen en fruitbomen. Bornsche Maten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tuinstad. Dorps wonen aan lanen, tussen hagen en fruitbomen. Bornsche Maten"

Transcriptie

1 Tuinstad Dorps wonen aan lanen, tussen hagen en fruitbomen Bornsche Maten F.

2 Bornsche Maten......de plek die bij u past! Op de grens van het karakteristieke dorp Borne en het píachtige TwenBe landschap ligt de Bomsche Maten, Een wijk met een eigen karakter, waar het bestaande landschap de basis is voor het ontwerp. De 7 verschillende buurten binnen de wijk hebben elk een eigen identiteit, sfeer en heíkenbare architectuur. Zo is er altijd een plek die bij u past! De buurten liggen rond het Bomsóe Beekpark. Dit park ten oosten van de Bomsche Beek geeft de wijk een sterke eigen identiteit en een groene sfeer. In de wljk komen ongeveer woningen mêt bijbehorende voorzieningen. Een wijk in hêt làndschap In de Bomsche Maten wordt g bouwd met respect voor het landsdrap en de cultuurhistorie. Waardevolle bestaande landschapselementen bliíen bewaard en worden g bruik voor de duuzame opbouw van de wiik, De buurten ten westen van het park vormen de aansluiting op het bestaande Borne; de oost lijke buurten vormen de overgang tussen Borne en het buitengebiêd. Wàteíopen, groenzones, oude landwegen, nieuwe fiebroutes en cultuurhistorische objecten zorgen samen voor een wijk met een eigen karakter passend in het landschap en passend bij Bome. Uitstekend bereikbaar De Bomsche Maten is uitstekend te bereiken met zowel auto, fieb als openbaar vervoer. Met de aêlag van de A1 op steenworp afstand bent u zo op de snelweg richting de regio, dê Randstad of Duibland. Het netwerk van fieb- en voetpaden brengt u snel en veilig naar het Bornsche Beekparlí het centrum van Bome en naar Hengelo. Daamaast beschik Borne over een eigen treinstation. Tuinstad De eerste fase van de Bomsche Maten bestond uit de woonbuurten Nieuw Borne en Oo6t Esch. Tuinsèd en De Vossenbeekzone is met Singelwonen onderdeel van de tweede fase van de woningbouwontwikkeling, te ontwikkelen aan de oosbiide van de Eomschê Beek. Aan de noordzijde grenst het plandeel aan de Veste (het toekomstige wijkcentrum), aan de oosèiide aan de bufrenone met Henqelo, waarin ge n woonbebouwing mogelik is en aan de weshiide aan het Bornsche Beekpark (de groene huiskamer van de wiik).

3 Plan Tuinstad

4 ,"-!r e\ Tuinstad een romantische woonbuuft woningen met een éénduidig ruimtelijk karakter, refererend aan de stijl van het traditionele tuindorp. De buuft vormt een sterke eenheid met een centraal gelegen groengebied en een interne ringstructuur De architectuur is onderling afgestemd en genuanceerd in de detaillering. Deze buurt vormt een duidelijk herkenbare eenheid; zowel aan binnen- als buitenzijde en van binnen naar buiten, Tuinstad wordt geheel omgeven door een groene omzoming, Deze varieert vàn een breed grcen profiel langs de te handhaven MekkelhoÍst aan de noordzijde, een brede bufferzone tot aan de Brittaniëlaan aan de oostzijde, een groene zone rcnd de Vossenbeek (met de ontwikkêling "Vossenbeekzone') aan de zuidzijde tot het Bornsche Beekpark aan de westzíde. De woningen aan deze zijde krijgen een bijzondere uitsraling. De vrije kavels in Tuinstad vaíêíen in groottes tussen circa 245 m2 en 443 m2. Hier kunt u een kavel kopen om een woning nàar eigen wens te bouwen. Om te zorgen voor een herkenbare buurt met een êenduidige uitstraling is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Bij het bouwen dient voldaan te worden aan de voorwaarden uit dit beeldkwaliteitsplan. Zo moeten volgens het beeldkwaliteitsplan de dakpannen in Íuinstad ordnje-rood van kleur zijn en de gevels in een lichte steen worden opqetrokken. Kavelgroottes 122 = 405m m2 742 = 372m2 152 = 381m2 762 = 421m A3mZ 742 = 245m2 123 = 405m2 133 = 375m2 143 = 404m2 153 = 381m m2 773 = 424m2 183 = 245m OSm2 734 = 373m2 11t4 = 4Mm2 154 = 381ín2 164 = 415m2 174 = 326m2 fi4 = 245m2 125 = 4O5m2 135 = 374rn2 745 = 4O4m2 155 = 381m2 165 = 415m2 175 = 245m2 185 = 324m2 126 = 405m m2 146 =,104m2 156 = 443m2 166 = 415m2 176 = 245m2 186 = 391m2 127 = 405m2 137 = 374m O4m2 157 = 443m2 167 = 280m m2 187 = 403m2 128 = 405m2 138 = 374m2 148 = 385m2 158 = 443m2 168 = 280m2 178 = 245tn2 188 = 270m m2 139 = 381m2 149 = 4l2mz 159 = 443m2 169 = 280m m2 7Ag = 243tít2 130 = 374m2 740 = 366m2 150 = 381m2 160 = 443m2 fio = 284m2 180 = 245m m2 131 = 374m2 747 = 372m2 151 = 381m2 16l = 422m2 171 = 280m2 181 = 245m2 791 = U3tít2

5 Tuinstad vrije kavels - -r Kavel vrijslaande woning Kavel 2^1 kapwoning

6 Bepalingen uit het bestemm ngsplan en beeldkwa iteitsplan Tuinstad De schetsen op de pagina hiemaast geven een indicatie van bebouwings- en beeldkwaliteitsrichtlijnen vooí de "vrije kavels" in Tuinstad. Deze richtlijnen vormen een aanvulling op de voorschriften in het bestemmingsplan Bornsche Maten. Voor de kavels in Tuinstad gelden o,a. de volgende eisen:. Max. bouwhoogte hooídgebouw: 11,0 meter;. Max. bouwhoogte bijgebouw: 5,5 meter;. Max, goothoogte bijgebouw: 3,0 meter;. Max. 600/0 van het oppervlak van de kavel bebouwd; Max, oppervlak bijgebouw 50 m2 (pêrcêêl tot 500 m2); Hoofdgebouw in rooilijn, verspringen van voorgevel tot maximaal 1 meter achtêr dê rooilijn is to gestaan; Hoofdgebouw op (tenminste) 3,0 meter uit zijerfgrens; ten aanzien van een haltoriistaande of geschakelde woning geldt dat maximaal één zijgevelvan het hoofdgebouw in de zijdelingse perceelgrens mag worden gebouwd; De afstand tuss n de voorgevel en het bijgebouw dient tenminste 3 meter te bedragen; Erker of portaal: ondergeschikt aan vooí- of zijgevel moet grenzen aan een weg of openbaar groen. MaxirÍËle oppervlak!ê 6 m2, maximale diepte 1,5 meterj De afstand tussen de portaal of erker tot de voorperceelsgrens dient minimaal 1 meter te bedraqen; Carports mogen maximaal 20 m2 bedràgen; Twee lagên met kap (35-55 graden) of één laag met kap (35-55 graden), nokrichting evenwiidig aan de wê9, dwarskap ondergeschikt aan langskap incidenteel toegestaan; Goothoogte: minimaal 2,5 en maximaal 6,5 meter (zie kaart); Dakpan, gebakken, kleur oranje-rood; Baksteen gevel, licht gekleurd, genuance rde architectonische detaillering;

7 louwhoogtes 1+, I 2+, 3+ (max 11m) I RoolliJnen Tot 1 meter achter rooilijn maximale bouwgrens kopgevels in 1 lijn kopgevel in rooilijn Erfs heiding gebouwde, erfscheiding, I geheel met architectuur geen voortuin, wel collectief groen stoep of optrede muur + groen hek + groen hagen Archit ctuur - kappen verplichte kap, 35-55', nokrichting evenwijdig aan de weg, dwarskap ondergeschik aan landskap incidentêel toegestaan geen kap \" \ (,.,.,1 \. *í\\'----, \-t 't( i1 AÍchitectuu. - kleuren licht qekleurde baksteen. oranje-rood gebakken pan licht gekleurde baksteen, eventueel toevoeging donkere kleurvlakken vrij, anders dan Tuinstad en Singelwonen

8 Openbare ruimte in Tuinstad Overgang openbare Íuimte ên privé-gebied De overgang tussen de openbare ruimtê en het privé-gebied wordt gevormd door hagen en hêkwerk met gro n. Bij de kavels in Tuinstad worden deze door de gêmeente aangelegd. Deze hagen staan op de kavels. Het onderhoud geschiedt het eerste jaar door de Gemeente Borne, daarna is het onderhoud de verantwoordeliikheid van de bewoners, Bestrating In Tuinstad wordt gekozen voor êên eenduidig ingeíchte bestrating. Een rood-bruinkleurige klinker is basis voor rijbanen en troftoirs. Door klinkers in verschillende maten en patronen toe te passen h,ordt onderscheid gemaakt in rijden en wandelen, oversteekplaatsen en dergelijke. De parkeervakken, grenzend aan groene zones/ruimtes, worden, ter verbreding van deze zones, in een open (gras doorlatende) verharding uitqêvoerd. Parkeerplekken aan de "Lover" en in de "Rozênhof" worden uitgevoerd in "zwarte maqes", een dichtê bestating van zwarte klinkers. AutoverkeeÍ Op de wegen in Tuinstad is een maximale snelheid van 30 krn/u toegêstaan. Er wordt gestreefd naar het beperken van een door auto's gedomineerd straatbeeld. Per kavel moeten dan ook twee parkeerplaatsen (exdusief garage) gerealjseerd worden. Bij de kavels die in'de Lovêr'worden uitgegeven dienen de auto's achter elkaar op de oprit geparkeerd te worden, In de buitenring van Tuinstad is het ook mogelijk de auto's naast elkaar te parkeren. Tuinstad wordt vanaf de Bornsche Beeklaan ontsloten. Autoverkeer van buurt naar buurt is alleên mogeluk via deze ontsluitingsrout. De interne ring van Tuinstad krijgt één aansluiting op deze hoofdontsluiting. Watêrhuishouding In de Bomsche N4aten wordt gestreefd naar hêt vêrtragên en zoveêl mogeliik zichtbaar atooeren van hemelwater De buurten binnen de tweede fase kennen een iets hogere dichtheid dan die in de eerste fas. Door een hoger percentage uitgeefbare gronden dan in de eerste fas, is er in de 2e fase minder openbare ruimte beschikbaar in de directe omgeving van de woningen voor het zichtbaar afl(oppelen. De omringendê groenzones (langs de Bornsche Beeklaan, Mekkelhorst, de bufferzone en de Vossenbeek) bieden wel mogelikheden voor het zichtbaar maken van retentie en afvoer van water. Daar worden wadi's en beeklopen ingepast. Infiltratie- en oveistortvoorzieningen kunnen bii de uitwe*ing van de openbare ruimte worden veóiizonderd. Om de hoeveelheid wadis langs de randên en de afstanden tot de wadis te beperken, zal in de openbare ruimte gebruik gemaakt worden van water passerende veíhardinq. Hierdoor zijn minder wadi's nodig bij behoud van infiltratiecapaciteit. De atuoer van het hemelwatet vallend op daken en v rhardingen, van de kavels dient oppervlakkig en zichtbaar afgevoerd tê worden naar de openbare weg.

9 Pa rticu I ier opd rachtgeverscha p Tuinstad Stap voor stap naar de plek die bij u past! Een woning die helemaal voldoet aan uw wensen. Dat is voor veel mensen reden om zelf te gaan bouwen. N4aar voordat er ook maar één steen gelegd kan worden, moet u daarvoor veel regelen. Het begint met de selectie en aankoop van een geschikte kavel en loopt van het ontwerp van uw woning naar de bouwaanvraag. En dan nog zijn er heel veel zaken die uw aandacht vragen. Wanneer u in de Bomsche N4aten een eigen woning wilt realiseren vraagt dat ook om tijd, improvisatievermogen en creativiteit. We zetten de belangrukste aandachbpunten even voor u op een rijtje, 1. Oriëntatie Bomsche I'laten De eerste stap is vanzelfsprekend de keuze voor de Bomsche l'1aten als uw toekomstige woonwiik. Als u kiest voor particulier opdrachtgeverschap wilt u natuurlik weten hoe de wijk zich zal onbrikkelen, welke rnogeliikheden er zijn, Natuurlijk kunt u ook kiezen voor de koop van een projectwoning. Als ingeschrevene op de gemêentelijke kavelliist heeft u ook voonang bij de verkoop van deze woningen door de makelaars. 2. Tuinstad? De buurttuinstad valt in de twêede fase van de Bomsche lvlaten. Deze buurt heeft een eigen identiteit, sfeer en herkenbare architectuur en er gelden verschillende voorschriften en eisen. Voordat u een keuze kunt maken, zult u uw woonwensen verkennen:. type en omvang van de woning: wat wilt u en wat vindt u belangrijk;. vrijstaande of twee-onder'één kapwoning;. stril, íeer en uitstraling: watvindt u mooi;. woonomgeving: wat spreekt u aan en wat is belangrik in de buurt;. passen uw wensen bij dê financiële mogelijkheden;. mogeljke kavels: welke kavelen welke kavelgrootte passen bij uw woonwensen en financièle mogelijkheden. 3. Reserveren van eeí kavel Alle vriie kavêls in de Bomsche Maten woíden aangeboden aan de mensen die staan ingêschrêven op de gemeentelijke lijst van kavel- en projectwoningzoekenden in de kern Bome, De kavels worden aangeboden op volgorde van de positie op de liist. Als u in aanmerldng komt voor een kavel in Tuinstad, kunt u op een reactieformulier uw voorkeur(wolgorde) voor een kavel aangeven. Een kavel wordt gereserveerd op volgorde van de inschriiflijst. Na de toewiizing van de kavel ontvangt u een formele reservering van een maand op de kavel. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een ve*oopgesprek.

10 In deze tud kunnen de laatste vragen worden beantwoord en onduidelijkheden worden weggenomen. u kunt zich intensiêver gaan orienteren op de volgende zakeni. financiering van de kavel en de te bouwen woning;. het'prograínma van eis n' voor uw woning;. het woningontwerp, 4. Formele reservering van de kavel Na de grètis reservering van één maand kan de reserveíing met maximaal twee maanden worden veíenqd. In deze periode kunt u uw plannen verder uitwerken en op basis daarvan kunt u een bouwvergunning aanvragen, voor een veílenging van de Íeservering moet een rentevergoeding en een waarborgsom betaald worden. 5. Definitieve keuzê Besluit u nè deze periode defihitief tot aankoop van de kavel, dan ontvangt u de betaalde waarborgsom terug. l,jocht u in deze periode alsnog af2ien van de aankoop, dan bent u de res rveringsr'ergoeding verschuldigd en wordt niet overgegaan tot teruigbetaling van de waarborgsom. 6. Verdere uitweíking woningontwerp, voorbe.êiding bouwaanvraag erl tu$gentijdse toets welstaodscommissie A. VerdeÍe uitwerking woningontwerp U zult (eventueel in samenwerking met een bouwadviêsbureau) vêrder gaan mêt het woningontwerp, de evêntuele selectie van de architect en de aannemer en andere zaken die met de bouw \ n uw woning te maken hebben. Het is goed daarbij ook te letten op de volgende zaken: Arch itectuul Er zijn architecten benadêrd voor het ontwerpen van de projectmatige bouw. Er zijn ook enkele architecten die voor particulieren willen ontwerpen. Tiidens het verkoopgesprek wordt u hierover gelhforíneerd, Duurzaam en veilig wonên In de Bomsche lvlaten wordt een veilig en duutzaam woonmilieu nagestreefd, 8ij de bouw van dê woning moet u gebruik maken van duurtame materialen. Informatie over duurzaam bouwen vindt u ondermeer op Ook op het gebied van energiebesparing worden ejsen gesteld. De woning moet voldoen aan de zogeheten EPN-norm, 10

11 Hiermeê bespaaft u fors op de stookkosten, als u er eenmaal woont. Daarnaast dient bij het ontwerp van uw woning het'politiekeurmerk veilig wonen'als uitgangspunt te fungeren, kijk ook op wwupolitiekeurmerk.nl. Sondering Een sonderingsondenoek is noodzakelijk om de dbagkracht van de bodem te ondenoeken en de wijze van fundering te bepalen. Moet de woning gefundeerd worden op palen of niet? Is er een diepere fundering of grondverbeteríng noodzakelijk? Laat u informeren door uw aannemên B. Aanvraag bouwvergunning toetsing aan bseldkwaliteit Voordat u een woning mag bouwen heeft u van de gemeente een bouwvergunning nodig en wordt hêt ontwerp door de welstandscommissie Eornsche Maten getoetst aan het beeldkwatiteitsplan. Om niet voor verrassingen te komen staan is hêt rèadzaam tijdig advies in te winnen of uw wens n realiseerbaar ztn, C. Planning Het verschilt per locatie hoe lang de procedures voor het v rkrijgen van een bouvwergunning in beslag nemen. Afhankelijk van de situatie neemt dit proces zo'n 10 tot 26 weken in beslag (exclusief eventuele bezwaarprocedures), De precieze planning wordt mêt u doorgenomen op het moment dat u uw bouwplan indient. 7. Kaveloverdracht De formele overdracht en de betaling van de kavel vinden plaats bij de notaris. De notariskosten voor de overdracht van de grond zijn bij de koopprijs van de grond inbegrepen. De keuze van de notaris wordt daaíom door de gemeente bepaald. Alle onderdelen van stap 6 kunnen overigens ook na dê formele overdacht van de kavel plaatsvinden, Het staat u natuurlijk vri om pas na dit moment met de voorbereiding van de bouwaanvraag, het s lederen van aannemers en zelfu het ontw rpproces te beginnen. Houdt u er dan wel rekening mee dat de gemeente bij de kavelverkoop de verplichting oplegt om de b bouwing binnen twee jaar na de grondoverdracht gereed te hebben. 8. Start van de borw van uw woning Met de kavel in eigendom en het verkriigen van de bouwvergunning kan de bouw van uw droomwoning beginnen. De plek die bij u pastl 11

12 Bornsche Maten......de plek die b'rj u past! Bomsche Maten: een woonwijk met ongev er 2700 woningen voor de lokale en reglonale woonbehoefte. Het b"aiect wordt in Íases uitgevoerd. In totaalworden er 7 woonbuurbn ontvíikkeld in ongeveer 15 jaat. Bij de diverse bouwprcjecten wordt rekening gehouden met de eisen van de na*t. Duu?aamheid speelt.1. een belangrijke rol, het wordt niet alleen een modeme wijlí maar ook een wijk die klaar is voor de toekomst. Met verschillende sferen is Bomsche Maten de plek die bij u past! Interesse? Voor me\er lnformatje over de kaveluitgifte kunt u conbct opnemen met: PÍoicctburêau Bezoekadres: Marktplein 21, Bome Telefoon: i Kjk voor openlngstiiden op de vr bsite.!# de hoogte blijven? Ët kan. Via de webslte wvny.b Of het nu gaat om píoced(&i digitale nieuwsbrief.'t Gemeente BoÍne Bezoekadres: Rheinerplein 2, Bome TeleÍoon: Geopênd op maandag van 8, uur en dinsdag Vm vrijdag van 8, uur wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. kaveluilgifte. U kuíl!rió boyeléleo AhongÊn op dê It rë Aan de inhoud vàn deze brochure kunnen geen rechten vrorden on$eend.

DEEL II: BEELDKWALITEITSPLAN: Tuinstad en de Vossenbeekzone 31 1 De buurt 31 1.1 Ruimtelijke opzet 31 1.1.1 Tuinstad 31 1.1.2 De Vossenbeekzone 31

DEEL II: BEELDKWALITEITSPLAN: Tuinstad en de Vossenbeekzone 31 1 De buurt 31 1.1 Ruimtelijke opzet 31 1.1.1 Tuinstad 31 1.1.2 De Vossenbeekzone 31 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 De tweede fase van de Bornsche Maten 1 2 Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan 1 3 Definitie en status kaartbeelden 1 4 Leeswijzer 3 DEEL I: STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Nadere informatie

Kavelpaspoort Barchem Zuid

Kavelpaspoort Barchem Zuid - 1 Kavelpaspoort Barchem Zuid Kavelgegevens De bouwkavel Nummer: 28 Type woning: Vrijstaande woning Oppervlakte: ± 820 m² Verkoopprijs: 233.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning: Goothoogte: Bouwhoogte:

Nadere informatie

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer 6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer ORANJEWOUD UW DROOMVILLA AAN DE RAND VAN PARKLANDSCHAP ORANJEWOUD villa UW DROOM IN HET GROEN Uw droomwoning bouwen in Oranjewoud? Dat kan! Aan de Koningin Julianaweg, bij

Nadere informatie

K A V E L P A S P O O R T H E U S D E N O O S T

K A V E L P A S P O O R T H E U S D E N O O S T 24 29 6 8 38 34 66 64 E R F A F S C H E I D I N G E N Voor alle erfafscheidingen (bouwwerken) hoger dan 1 meter, die grenzen aan het openbaar gebied, gelden welstandseisen en zijn daardoor niet vergunningsvrij.

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

bouw uw droomhuis 25 bouwkavels Bergstein Tuk

bouw uw droomhuis 25 bouwkavels Bergstein Tuk bouw uw droomhuis 25 bouwkavels Bergstein Tuk Een samenwerking van: woonconcept vastgoed De Omgeving Goed wonen, goed leven, dat is het in de gemeente bouwwerk is de 86 meter hoge St. Clemenstoren. Verder

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1!

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! april 2014 B UITENGEW OON Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Bornsche Maten, Singelwonen 2 e fase

Beeldkwaliteitplan Bornsche Maten, Singelwonen 2 e fase Beeldkwaliteitplan Bornsche Maten, Singelwonen 2 e fase Gemeente Borne project Bornsche Maten augustus 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Singelwonen 7 3. Beeldkwaliteit in woorden 9 4. Beeldkwaliteit

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase IIa Kavelgegevens Nummer 9 Type woning vrijstaand Oppervlakte ± 722 m² Verkoopprijs 262.700,--

Nadere informatie

- 1. 0Kavelpaspoort. De bouwkavel. Kavelgegevens. Nummer 21. Oppervlakte ± 615m². Bouwpeil van de woning N.A.P.

- 1. 0Kavelpaspoort. De bouwkavel. Kavelgegevens. Nummer 21. Oppervlakte ± 615m². Bouwpeil van de woning N.A.P. - 1 0Kavelpaspoort De bouwkavel Kavelgegevens Nummer 21 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 615m² Verkoopprijs 260.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning + 24.90 N.A.P. Goothoogte Maximaal

Nadere informatie

Bladel, plan Molenweg

Bladel, plan Molenweg TE KOOP Europalaan 79a, 5531 BG BLADEL 0497-380103 www.roijmans.nl EXCLUSIEVE BOUWKAVELS! verkocht verkocht verkocht verkocht Bladel, plan Molenweg OP TOPLOKATIE GELEGEN BOUWPERCELEN WELKE U DE UNIEKE

Nadere informatie

Rhenen Buitenwal, Kavelpaspoort Kavel 1, westelijk plandeel

Rhenen Buitenwal, Kavelpaspoort Kavel 1, westelijk plandeel Kavel 1, westelijk plandeel Grondprijs: 159.720 Oppervlakte kavel: 350 m2 2- zijdige woning, voorkant gericht naar het westen als naar het zuiden; Ruimtelijk accent op de kop (zuidzijde). Oriëntatie en

Nadere informatie

Bouwen in plan Almen Zuid, fase 1 Zelf uw woning (laten) ontwerpen en bouwen Hoogteverschil in bouwkavels Welstandseisen en beeldkwaliteit

Bouwen in plan Almen Zuid, fase 1 Zelf uw woning (laten) ontwerpen en bouwen Hoogteverschil in bouwkavels Welstandseisen en beeldkwaliteit 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase 1 Kavelgegevens Plangebied Nummer 4 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 600 m² Verkoopprijs 210.000,-- vrij op naam Korting energie maximaal 4.000,-- Bouwpeil van

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Inleiding Door middel van de stedenbouwkundige visie en de motivering hierop wordt er op hoofdlijnen een beeld gegeven van de beoogde toekomstige

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Ruimte... vrije kavels Parkzoom II. Nieuw in verkoop. Stedenbouwkundige randvoorwaarden. De kwaliteiten De mogelijkheden De kavels SCHOOL WONINGEN

Ruimte... vrije kavels Parkzoom II. Nieuw in verkoop. Stedenbouwkundige randvoorwaarden. De kwaliteiten De mogelijkheden De kavels SCHOOL WONINGEN K V Ruimte... vrije kavels Nieuw in verkoop Schoolein P P P P P P SCHOOL WONINGEN P P P P P plein kinder 15 1 17 Stedenbouwkundige randvoorwaarden 36 66 68 70 De kwaliteiten De mogelijkheden De kavels

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Buurse-Zuid. Gemeente Haaksbergen 4 oktober 2012 Definitief rapport 9X6122.A0

Beeldkwaliteitsplan Buurse-Zuid. Gemeente Haaksbergen 4 oktober 2012 Definitief rapport 9X6122.A0 Gemeente Haaksbergen 4 oktober 2012 Definitief rapport 9X6122.A0 ROYAL HASKONINGDHV VESTIGING ENSCHEDE Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA Enschede +31 (0)53 483 01 20 Telefoon +31 (0)53 432 27 85 Fax info@enschede.royalhaskoningdhv.com

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum 05 08 2015 Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Project: Locatie Schapendrift Blaricum datum:

Nadere informatie

Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag. K avelp aspoor t en Hoevenwe g

Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag. K avelp aspoor t en Hoevenwe g Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag K avelp aspoor t en Hoevenwe g Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag K avelp aspoor t en Hoevenwe g november 0 Inhoudsopgave Inleiding 5 Beeldregieplan 6 Bestemmingsplan

Nadere informatie

- 1. De bouwkavel. Kavelpaspoort. Kavelgegevens. Nummer 22. Oppervlakte ± 594m². Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P.

- 1. De bouwkavel. Kavelpaspoort. Kavelgegevens. Nummer 22. Oppervlakte ± 594m². Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P. - 1 Kavelpaspoort De bouwkavel Kavelgegevens Nummer 22 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 594m² Verkoopprijs 304.700,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P. Goothoogte Maximaal

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Large verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning (kavels 75 en

Nadere informatie

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( )

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( ) Stedenbouwkundige en architectonische toelichting (09-06-2016) Stedenbouwkundige opzet van Stepekolk. Stepekolk is ten zuiden van de Veste gelegen en vormt de overgang van het cultuurhistorisch agrarisch

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 H E E C K E R E N 1a H E E C K E R E N 1a projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 INHOUDSOPGAVE algemeen planbeschrijving algemene richtlijnen richtlijnen per gebied 04 05 07 09 3 ALGEMEEN INLEIDING

Nadere informatie

Sonniuspark Bosrand. sonniuspark wonen tussen bos en ven. Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel

Sonniuspark Bosrand. sonniuspark wonen tussen bos en ven. Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel Sonniuspark Bosrand Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel Bouwen in eigen stijl!!! Wie wil er nou niet wonen in een wijk met een stijlvol en groen karakter? En wat is er mooier dan je eigen huis vorm

Nadere informatie

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase 1 Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Inleiding De Werkgroep Bosakkers Gasteren heeft in samenwerking

Nadere informatie

Kavelnummmer 3. Het Nieuwe Lint, de Horn. Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2

Kavelnummmer 3. Het Nieuwe Lint, de Horn. Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2 Het Nieuwe Lint, de Horn Kavelnummmer 3 Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2 Prijs kavel vanaf : 389.000,- incl. BTW. Contouren bouwvlak excl. bijgebouwen (bruto) : 15,2 x 15

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_. Inrichtingsplan. Versie 10 september 2014

Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_. Inrichtingsplan. Versie 10 september 2014 Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_ Inrichtingsplan 04 03 02 01 Versie september 20 Inrichtin Kavelpaspoorten Randenbroek Zuid, Amersfoort_ Overzichtstekening Versie september 20 Kavelpaspoorten

Nadere informatie

is indelen naar persoonlijke wens. bouw uw droomhuis 7 bouwkavels Nijrees Almelo

is indelen naar persoonlijke wens. bouw uw droomhuis 7 bouwkavels Nijrees Almelo RT is indelen naar persoonlijke wens. bouw uw droomhuis 7 bouwkavels Nijrees Almelo De Omgeving Met ruim 72.000 inwoners is Almelo een middelgrote In het centrum van Almelo ligt het Theaterhotel waar ca-

Nadere informatie

GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers

GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers INHOUDSOPGAVE 5 GROOT ZONNEHOEVE; Landelijk wonen in de stad 6 VRIJE KAVELS IN GROOT ZONNEHOEVE 7 WOONGEBIEDEN 8 KAART GROOT ZONNEHOEVE 10 ALGEMENE BOUWREGELS

Nadere informatie

Nieuwe Nu AANVULLING. op het Beeldkwaliteitsplan. maart 2016. Zijaanzicht/clipL2R. Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV

Nieuwe Nu AANVULLING. op het Beeldkwaliteitsplan. maart 2016. Zijaanzicht/clipL2R. Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV Nieuwe Nu AANVULLING op het Beeldkwaliteitsplan maart 2016 Zijaanzicht/clipL2R Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV INLEIDING Inhoud Deze aanvulling op het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan (BKP) voor Plantenveredeling

Nadere informatie

Opheusden Herenland fase 5 deelgebied 3

Opheusden Herenland fase 5 deelgebied 3 Kavelpaspoort Herenland fase 5 3e deelgebied SCHIPPERS 9 februari 05 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Toelichting 05 Fasering en kavelnummers 06 Beeldkwaliteitsplan kavel 9 t/m 3 07 Bestemmingsplan 0 Globale

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Overzicht deelgebieden *

Overzicht deelgebieden * Overzicht deelgebieden * bebouwingsaccenten straatnamen Beeldkwaliteitsplan Repelakker 209x00476 bkp 20100429.indd 20 april 2010 CONCEPT gemeente Landerd Wonen aan de laan Wonen aan de wadi Wonen aan het

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Zalk De Noord

Beeldkwaliteitplan Zalk De Noord De Noord erfontsluitingsweg smal informeel profiel knotwilgen erf met verharding windsingel = erfafscheiding noordzijde boomgaard speelfunctie hagen op erfgrens openbaar-privé streekeigen soort Openbare

Nadere informatie

6 vrije kavels. Ruiterlaan Zwolle. Landelijk wonen tussen IJssel en stad. www.ruiterlaan.nl

6 vrije kavels. Ruiterlaan Zwolle. Landelijk wonen tussen IJssel en stad. www.ruiterlaan.nl 6 vrije kavels Ruiterlaan Zwolle Landelijk wonen tussen IJssel en stad www.ruiterlaan.nl Landelijk wonen met de gemakken van de stad binnen handbereik Bouw zelf uw droomhuis in het groen Denkt u wel eens

Nadere informatie

Bouw je eigen droomhuis. Particulier opdrachtgeverschap in t Duyfrak. www.tduyfrak.nl

Bouw je eigen droomhuis. Particulier opdrachtgeverschap in t Duyfrak. www.tduyfrak.nl Bouw je eigen droomhuis in t Duyfrak www.tduyfrak.nl juni 2013 t Duyfrak Veel mensen hebben al belangstelling getoond voor t Duyfrak. Niet alleen vanwege de centrale ligging van het plan, nabij de oude

Nadere informatie

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord ruim en landelijk wonen 3 Inhoudsopgave Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord 3 1 Landelijke woonwens 5 2 Verkaveling en verkoopprijzen

Nadere informatie

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL TE KOOP: Een tweetal riante bouwkavels aan de Vriesdonk voor het realiseren van vrijstaande woningen met bijgebouwen. De kavels zijn gelegen aan de rand van Slijkhoef 2 in het

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Rector Van de Laarschotstraat, Handel

Beeldkwaliteitplan Rector Van de Laarschotstraat, Handel Beeldkwaliteitplan Rector Van de Laarschotstraat, Handel I Uitgangspunt A - Inleiding Het karakter van de gebouwde omgeving van de kom Handel wordt enerzijds bepaald door de cultuurhistorische waarden

Nadere informatie

Barchem Bar c hem zuid. Be eldk waliteitplan

Barchem Bar c hem zuid. Be eldk waliteitplan Barchem Bar c hem zuid Be eldk waliteitplan Barchem Bar c hem zuid Be eldk waliteitplan Lochem Mei 2009 Projectnummer 2512 Inhoud Inleiding 7 Beeldkwaliteitplan 7 Opbouw toelichting beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015 WELMERS BURG S T E D E N B O U W Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal 2 Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal Inleiding De voormalige bedrijfslocaties Schuilenburg ten zuiden van de binnenstad van Rhenen

Nadere informatie

D Sc. Procesmanagement

D Sc. Procesmanagement 3. Ét D Sc 3. / I T ' * r 3 -v 1 i. -- J r: Procesmanagement Inleiding Voorliggend beeldkwaliteitsplan is opgesteld als toetsingskader bij de ontwikkeling van het plangebied Steenbrei III te Vasse, gemeente

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam Kerkweg zeddam beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sab.nl

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

Kavelpaspoort B1 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie kavelpaspoort B1. zelf een huis bouwen in stadspolder

Kavelpaspoort B1 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie kavelpaspoort B1. zelf een huis bouwen in stadspolder Kavelpaspoort B1 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie 15 12 2014 kavelpaspoort B1 zelf een huis bouwen in stadspolder Kavelpaspoort B1 Stadspolder, locatie Johanna Naber-erf De grootste locatie voor zelfbouw

Nadere informatie

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008 Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum juli 2008 Verkavelingsopzet plan Kwekerij VERKAVELING VARIATIE AAN TYPES rijenwoning 2 onder 1 kapwoning patio-levensloop bestendige woning vrijstaande woning

Nadere informatie

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN JUBBEGA SCHOOLWEG/EKKE DIJKSTRAWEG. I Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg Het plangebied Jubbega

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Vrije kavels Nedervecht. Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg

Vrije kavels Nedervecht. Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg Vrije kavels Nedervecht Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg Januari 2015 1 Inleiding In Nederhorst den Berg wordt op het voormalige sport- en volkstuinencomplex

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Medium kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Medium kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Medium verkaveling bieden u de ruimte om zelf met maatwerk te bouwen aan een comfortabele twee-ondereen-kapwoning (kavels

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Boslust:

Beeldkwaliteitsplan Boslust: Beeldkwaliteitsplan Boslust: Inleiding: In dit beeldkwaliteitsplan worden handreikingen gedaan waarmee de opdrachtgever/architect /ontwikkelaar een passende invulling kan geven aan het bouwen in Boslust.

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

KAVELPASPOORT KAVEL 4

KAVELPASPOORT KAVEL 4 KAVEL 4 Opweg 78a 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 503 m2, Koopsom: 257.500,- v.o.n. Kavel 4 2 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

BOUW UW DROOMHUIS 3 bouwkavels AAN De KreeK te NieUw beijerland

BOUW UW DROOMHUIS 3 bouwkavels AAN De KreeK te NieUw beijerland BOUW UW DROOMHUIS 3 bouwkavels AAN De KreeK te NieUw beijerland De Omgeving Nieuw-beijerland heeft circa 3.750 inwoners en ligt midden in de polder ten westen van Oud-beijerland. Het dorp Nieuwbeijerland

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie)

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Welstandscriteria gebied 1 t/m 16 (als voorbeeld in deze versie alleen gebied 6) Pagina s met de definitieve

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN Afdeling Ontwikkeling ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN 1. Ruimtelijke kaders Ontwikkelingsplan Frankische Driehoek Voor de integrale opwaardering van het plangebied Frankische Driehoek

Nadere informatie

Willem Alexanderlaan Appingedam

Willem Alexanderlaan Appingedam Willem Alexanderlaan Appingedam supplement kavelpaspoorten Willem Alexanderlaan Kavels Willem Alexanderlaan kaartje plan 1:1500 met halfvrijstaande woningen langs noordzijde Willem Alexanderlaan 2 HKB

Nadere informatie

Holleweg. Speelterrein. Burg. Smeetsstraat. Bronkboomstraat. 6 bouwkavels. Bronkboomstraat. Munstergeleen

Holleweg. Speelterrein. Burg. Smeetsstraat. Bronkboomstraat. 6 bouwkavels. Bronkboomstraat. Munstergeleen Holleweg Speelterrein odsdalstraat 3 4 2 5 6 1 Bronkboomstraat Burg. Smeetsstraat 6 bouwkavels Bronkboomstraat Munstergeleen Wonen in Sittard-Geleen Sittard-Geleen heeft ca. 95.000 inwoners en is daarmee

Nadere informatie

KAVELPASPOORT. Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.

KAVELPASPOORT. Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. KAVELPASPOORT Nieuwbouwplan Creemerhof Sevenum Type: Bouwkavel Maart 2013 Verkoop: Ontwikkeling: Woonketting B.V. Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. Contactpersoon: Ralph Beunen Contactpersoon: Jolanda

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

locatie waterdijk West epse Beeldkwaliteitplan

locatie waterdijk West epse Beeldkwaliteitplan locatie waterdijk West epse Beeldkwaliteitplan colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sab.nl

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Ontwerp 14 april 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg is onderdeel

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Bos Noord!

Bouw uw eigen woning in Bos Noord! Bouw uw eigen woning in Bos Noord! www.wonenindalmeden.nl oktober 2016 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen 4 Wegen en groen 6 Optie en aankoop 7 Bouwrichtlijnen 8 Bestemmingsplankaart

Nadere informatie

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S C A S T R I C U M B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S EEN EIGEN WONING BOUWEN EEN DROOM DIE UITKOMT...

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op een ruime kavel - Vrijstaand

Zelf en Samen bouwen op een ruime kavel - Vrijstaand kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrich ng van uw kavel De kavels in deze verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie (half)vrijstaande woning. De kwaliteit van

Nadere informatie

Zichtlijn Klein Engelenbrug. Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving

Zichtlijn Klein Engelenbrug. Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving Zichtlijn Klein Engelenbrug 6 5 4 3 1 2 Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen

Nadere informatie

Wonen achter de Dijk. Kwaliteitshandboek. 9 kavels in Westervoort De Schans

Wonen achter de Dijk. Kwaliteitshandboek. 9 kavels in Westervoort De Schans Wonen achter de Dijk Kwaliteitshandboek 9 kavels in Westervoort De Schans grote kavels woonwensen waarmaken zelf ontwerpen en zelf bouwen vrij wonen in het groen veel privacy sfeer van rijke historie landelijk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing 12 juli 2012 Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing Projectontwikkelaar Stedenbouwkundig bureau Architectenbureau Inventarisatie Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit openbare

Nadere informatie

Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel

Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel Kavelnummer 71 Oppervlakte 324 m 2 Kavelprijs 290.000,- Status Beschikbaar Sfeergebieden type en norm vrije architectenkeuze BKP ambitie ontwerp CODE Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Bouwkavel Andromedasingel 17 te Heerlen

Bouwkavel Andromedasingel 17 te Heerlen Bouwkavel Andromedasingel 17 te Heerlen November 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 - ligging - kavelinformatie Verkoopprijs en voorwaarden 3 Bestemmingsplanvoorschriften 4 Specifieke stedenbouwkundige

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Grens Oldenzaal Centraal. Deelgebied. Luchtfoto Oldenzaal Centraal

Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Grens Oldenzaal Centraal. Deelgebied. Luchtfoto Oldenzaal Centraal Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Deelgebied 1 Grens Oldenzaal Centraal Luchtfoto Oldenzaal Centraal Deelgebied 1 Bestaande situatie 2011: Herijking Masterplan Oldenzaal Centraal Luchtfoto plangebied

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

5 ONTWERPREGELS. t Laar Vrije kavels in Veld 2 Procedure, proces en spelregels Oktober 2015 9 van 16

5 ONTWERPREGELS. t Laar Vrije kavels in Veld 2 Procedure, proces en spelregels Oktober 2015 9 van 16 5 ONTWERPREGELS 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de ontwerpregels voor de vrije kavels beschreven. De ontwerpregels maken onderdeel uit van het contract om een huis naar eigen inzicht te realiseren.

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

BOSZONE algemeen Landgoed Sancta Maria beschikt over een gesloten bosrand, welke een duidelijke grens vormt met het omringende landschap. Deze bosrand blijft in tact en wordt waar nodig versterkt. Woningen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015

Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015 Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015 HERZIENING NAV HET BESTEMMINGSPLAN DWARSAKKER II ONDERDEEL BEELDKWALITEIT BEBOUWING INHOUDOPGAVE bladzijde

Nadere informatie