... Burgemeester Financiële consequenties en wijze van dekkmg, mcl. begrotingspost: Weth. Kremers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... Burgemeester Financiële consequenties en wijze van dekkmg, mcl. begrotingspost: Weth. Kremers"

Transcriptie

1 Voorstel aan burgemeester en wethouders Onderwerp: Rapportage 'Evaluatie Omgevingsvergunning' Samenvatting/korte toelichting (ook bestemd voor externe communicatie): De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De omgevingsvergunning is opgenomen in de Wet algemene bepalingen en vervangt een veelvoud aan toestemmingen, zoals de bouwvergunning, kapvergunning, milieuvergunning etc. Eén jaar na invoering van de wet, is door de afdeling Statistiek en Onderzoek, in opdracht van VH, een evaluatie verricht. : Registratienummer (Hoofd)afdeling : E/ROB/VHIV Ontwerp van : Doorakkers, R. Toestel nr. : (0318) 68 0 Paraaf hoofd sectorldienst/(hoofd)afdelin ) Uiterste beslissingsdatum B&W Vergadering : Status: Openbaar Persbericht: Ja Akkoord van sector/dienstlafdeling: Het verzoek is tweeledig: enerzijds bestaat er behoefte om inzicht te 1. krijgen in de klanttevredenheid ten aanzien van de omgevingsvergunning, anderzijds wil de afdeling VH blijven werken aan het verbeteren van haar processen. Feedback van burgers en professionele wederpartijen is daarbij belangrijk. De probleemstelling van het onderzoek luidcals volgt: Hoe ervaren aanvragers in Ede de omgevingsvergunning? En in hoeverre is er verbetering mogelijk? De resultaten van het rapport zijn in een aantal aspecten te verdelen, namelijk het proces rond het indienen van een aanvraag, de dienstverlening tijdens de procedure en de afhandeling/besluitvorming. Aanvragers zijn over het algemeen tevreden over deze aspecten en beoordelen het geheel met een rapportcijfer 7. Uiteraard worden er ook een aantal suggesties gedaan, die voornamelijk betrekking hebben op de hoogte van het legesbedrag en de communicatie met de betrokken partijen. Het rapport wordt u ter kennisname aangeboden. Paraafvoorstel Portefeuillehouder: - M. Eleveld - R. Kremers Advies secretaris/piv. secretaris: Acc. espr. Acc Bespr..... Burgemeester Financiële consequenties en wijze van dekkmg, mcl. begrotingspost: Weth. Kremers Weth. Van Milligen Conceptbesluit: 1. Kennis te nemen van het rapport "Evaluatie Omgevingsvergunning", Weth. Van de Weerd 2. het rapport ter informatie toe te zenden aan de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Weth. Ligtelijn-Bruins Weth. Eleveld Aldus besloten d.d.: Aantekeningen vergadering van burgemeester en wethouders:

2 Inleiding De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De omgevingsvergunning is opgenomen in de Wet algemene bepalingen en vervangt een veelvoud aan toestemmingen, zoals de bouwvergunning, kapvergunning, milieuvergunning etc. Eén jaar na invoering van de wet, is door de afdeling Statistiek en Onderzoek, in opdracht van VH, een evaluatie verricht. Dit rapport is in februari 2012 uitgebracht. Het verzoek is tweeledig: enerzijds bestaat er behoefte om inzicht te krijgen in de klanttevredenheid ten aanzien van de omgevingsvergunning, anderzijds wil de afdeling VH blijven werken aan het verbeteren van haar processen. Feedback van burgers en professionele wederpartijen is daarbij belangrijk. De probleemstelling van het onderzoek luid als volgt: Hoe ervaren aanvragers in Ede de omgevingsvergunning? En in hoeverre is er verbetering mogelijk? De resultaten van het rapport zijn in een aantal aspecten te verdelen, namelijk het proces rond het indienen van een aanvraag, de dienstverlening tijdens de procedure en de afhandeling/besluitvorming. Aanvragers zijn over het algemeen tevreden over deze aspecten en beoordelen het geheel met een rapportcijfer 7. Uiteraard worden er ook een aantal suggesties gedaan, die voornamelijk betrekking hebben op de hoogte van het legesbedrag en de communicatie met de betrokken partijen. Vervolg De onderzoeksresultaten worden betrokken bij het verbeteren van (voornamelijk) de werkprocessen binnen de afdeling Vergunningen. Dit is een doorlopend proces, waarbij verbeteringen worden verwerkt in de handleiding Werkbeschrijving.. Op pagina 15 van het rapport zijn de 8 meest voorkomende suggesties genoemd. Per suggestie volgt hierna, voor zover relevant, welke actie daar op ondernomen is of wordt. 1) Wij kiezen ervoor om de website niet als beheersysteem van processen te gebruiken. Hierdoor is de status van een aanvraag daar ook niet terug te vinden. Wel wordt er gewerkt aan een koppeling tussen ons beheersysteem (Wave) en de website van de gemeente Ede. Op die manier wordt het mogelijk om de status van een aanvraag op de voet te volgen. 2) De termijnen voor behandeling van een aanvraag en van verlenging zijn in de correspondentie opgenomen. Wij bekijken of ook de einddata kunnen worden aangegeven. 3) Een goede afstemming tussen de informatievoorziening in de front- en backoffice is van groot belang. Door één werkproces te hanteren, is de informatie die naar buiten gaat ook meer homogeen en transparant. De haalbaarheid van een aanvraag is mede afhankelijk van een aantal externe factoren (bijvoorbeeld zienswijzen), zodat hier nog geen verwachtingen over kunnen worden gewekt. 4) De termijn voor de behandeling van een reguliere vergunning is 8 weken. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal 6 weken. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld wanneer het bouwplan niet overeenstemt met het bestemmingsplan. De termijn van 8 weken is ten opzichte van de termijn in de voorgaande wetgeving (12 weken) fors verkort. Door een goede procesbeschrijving wordt onnodige vertraging zoveel mogelijk beperkt. 5) De legeskosten zijn door de Gemeenteraad vastgesteld. 6) Zie de reactie onder nr. 5. 7) De rijksoverheid maakt het formulier voor het aanvragen van omgevingsvergunning. Wij doen suggesties waar wij verbeteringen zien, maar kunnen niet zelfstandig wijzigingen doorvoeren in het formulier. 8) Eén van onze doelstellingen is de termijn voor afhandeling van aanvragen zo veel mogelijk te beperken. Een goede doorstroming is mede afhankelijk van de volledigheid van aanvragen. Er geldt daarom een korting indien een aanvraag in één keer volledig is. Deze werkwijze is breed kenbaar gemaakt aan architecten- en adviesbureau s. Ook wordt het in correspondentie met (potentiële) aanvragers benadrukt. Kosten, baten en dekking n.v.t. Communicatie De resultaten van het rapport worden middels bijgevoegd persbericht openbaar gemaakt. De respondenten kunnen helaas geen persoonlijk bericht krijgen, omdat de vragenlijsten anoniem zijn aangeleverd.

3 : e a Gemeente Ede PERSBERICHT Resultaten evaluatie Omgevingsvergunning Inwoners erg tevreden over digitaal aanvragen Omgevingsvergunning De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 in Ede ingevoerd net als in de rest van Nederland. De omgevingsvergunning vervangt de vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. De meerderheid van de aanvragen in Ede verloopt inmiddels via het omgevingsloket. Inwoners en bedrijven zijn erg tevreden over deze digitale manier van aanvragen. Dit blijkt uit de evaluatie Omgevingsvergunning van de gemeente Ede. Onder inwoners en bedrijven die een omgevingsvergunning hebben aangevraagd is een enquête gehouden. Alle aanvragers (en gemachtigden) waar de aanvraag in de afgelopen 6 maanden van is afgerond zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Van de 634 benaderde aanvragers en gemachtigden hebben er 278 meegewerkt; een respons van 42%. Wijze van aanvragen Drie op de vijf aanvragen voor een vergunning iddels via omgevingsloket.nl. Er is grote tevredenheid over deze digitale manier van aanvragen. Aandachtspunten zijn de duidelijkheid en flexibiliteit van formulieren. Tevredenheid dienstverlening De aanvragers zijn over het algemeen tevreden met de dienstverlening vanuit de gemeente Ede. Gemiddeld krijgen de medewerkers een rapportcijfer 7,2 voor de behandeling van de aanvragen. De leges zijn volgens een deel van aanvragers wel redelijk hoog. Afhandeling en besluit Voor de afhandeling van een vergunningsaanvraag geven de aanvragers gemiddeld een 7,0 als rapportcijfer; en voor de afhandelingstermijn een rapportcijfer 6,9. Bij 16% van de aanvragen had de gemeente meer tijd nodig. Het rapport Evaluatie Omgevin'vergunning is te downloaden via

4 Omgevingsvergunning Evaluatie van een jaar omgevingsvergunning

5

6 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Reactie opdrachtgever Inleiding Achtergrond van het onderzoek Doel- en probleemstelling Enquête onder aanvragers Resultaten enquête Inleiding Opzoeken informatie De aanvraag Tevredenheid Dienstverlening gemeente Afhandeling en besluit Overige suggesties Bijlage: Vragenlijst omgevingsvergunning

7

8 1. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 1.1. SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 in Ede ingevoerd net als in de rest van Nederland. De omgevingsvergunning vervangt de vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. De afdeling VH heeft aan S&O gevraagd de omgevingsvergunning te evalueren, om te achterhalen hoe de organisatie van de omgevingsvergunning in Ede (nog) beter kan. De probleemstelling van het onderzoek luidt: Hoe ervaren aanvragers in Ede de omgevingsvergunning? En in hoeverre is er verbetering mogelijk? Onderzoeksopzet Onder inwoners en bedrijven die een omgevingsvergunning hebben aangevraagd is een enquête gehouden. Alle aanvragers (en gemachtigden) waar de aanvraag in de afgelopen 6 maanden van is afgerond zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Van de 634 aanvragers en gemachtigden die zijn benaderd, hebben er 278 meegewerkt; een respons van 42%. Dit is voldoende om representatieve uitspraken te kunnen doen Resultaten Aanvraag Drie op de vijf aanvragen lopen via het omgevingsloket. Er is grote tevredenheid over het digitaal aanvragen via het omgevingsloket.nl. Bijna tweederde van de aanvragen gaan over bouwen of verbouwen. Bij 17% van de aanvragen was nog aanvullende informatie nodig. De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is voor de meeste respondenten duidelijk. De kosten, de lengte en de eventuele factoren die voor verlenging van de procedure zorgen zijn niet voor iedereen duidelijk. 37% van de respondenten vindt de leges (zeer) onredelijk en 27% vindt de leges redelijk, de overigen staan neutraal tegenover de hoogte van de leges. Dienstverlening De respondenten zijn over het algemeen tevreden met de dienstverlening vanuit de gemeente Ede en geven de medewerkers gemiddeld een rapportcijfer 7,2 voor de behandeling van hun aanvraag. Afhandeling en besluit Voor de afhandeling van een vergunningsaanvraag geven de respondenten gemiddeld een 7,0 als rapportcijfer. Voor de afhandelingstermijn geven ze een rapportcijfer 6,9. Bij 16% van de aanvragen had de gemeente meer tijd nodig. Ruim negen van de tien aanvragen zijn verleend. Bij 2% is de vergunning niet verleend en bij de overige 6% is de vergunning deels verleend. Suggesties Bijna de helft van de respondenten heeft suggesties voor de verbetering van de dienstverlening gegeven. De suggesties gaan vooral over communicatie, snelheid en kosten. Evaluatie omgevingsvergunning 5

9 1.2. CONCLUSIES 1. Respondenten weten de informatie te vinden die zij zoeken. 2. De meerderheid van de aanvragen loopt inmiddels via het omgevingsloket. 3. Er is grote tevredenheid over het omgevingsloket. Aandachtspunten zijn de duidelijkheid en flexibiliteit van de formulieren. 4. Er is tevredenheid over de afhandeling, de dienstverlening en de afhandelingstermijn. De afhandelingstermijn zou bij simpele aanvragen wel iets korter kunnen. 5. De leges zijn volgens een deel van de respondenten redelijk hoog. 6. Contact met buren tijdens de aanvraag van een vergunning verloopt bijna altijd naar tevredenheid. 7. De communicatie tijdens de aanvraag laat op een aantal punten te wensen over AANBEVELINGEN 1. Kijk of er voor eenvoudige aanvragen een kortere streeftermijn mogelijk is dan de wettelijke termijn. 2. Communiceer de status van de aanvraag. 3. Geef bij verlenging van de afhandelingstermijn duidelijk aan waarom de termijn is verlengd en wat de nieuwe termijn is. 4. Bekijk of de leges voor eenvoudige aanvragen (verder) omlaag kunnen. 5. Blijft het contact tussen aanvrager en buren of andere betrokkenen stimuleren REACTIE OPDRACHTGEVER Met genoegen constateren we dat aanvragers overwegend positieve ervaringen hebben met de omgevingsvergunning en de dienstverlening gemiddeld met het cijfer 7 waarderen. De invoering van de omgevingsvergunning op 1 oktober 2010 betekenende een ingrijpende verandering voor aanvragers en overheden. Veel vergunningstelsels op het gebied van ruimte, milieu en wonen zijn toen samengevoegd in een vergunningstelsel, de omgevingsvergunning. We hebben vooraf veel geïnvesteerd in verbetering van werkprocessen en digitalisering van dat proces. Voor eenvoudige standaardaanvragen is de feitelijke afhandelingstermijn veel korter dan de wettelijke termijn van 8 weken. Als er sprake is van plannen die afwijken van het bestemmingsplan, volgt publicatie van het plan en is er voor belanghebbenden de mogelijkheid daarop te reageren. Dan is een relatief lange doorlooptijd onontkoombaar. Het communiceren van de status van aanvragen kan beter. Binnen het programma Ede- Beter pakken we dit op. Bij verlenging van de afhandelingstermijn geven we duidelijk aan waarom de termijn is verlengd en wat de nieuwe termijn is. Bij leges is het uitgangspunt dat deze kostendekkend en transparant moeten zijn. Voor de invoering van de omgevingsvergunning hanteerden we een tarief voor de afhandeling van aanvragen. Rijk en VNG hebben i.v.m. de vraag naar transparantie een model-legesregeling voor omgevingsvergunningen ontworpen. Daarop is de Edese verordening gebaseerd. De regeling kent nu een modulaire opbouw. Afhankelijk van deelactiviteiten, zoals publicatie, etc. berekenen we volgens de verordening extra leges. De hoogte daarvan is gebaseerd op de kosten die we daarvoor moeten maken. Het effect kan zijn dat het ook voor kleine plannen de leges helaas behoorlijk hoog kunnen zijn. 6 Gemeente Ede

10 2. INLEIDING 2.1. ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 in Ede ingevoerd net als in de rest van Nederland. De omgevingsvergunning vervangt de vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Dit waren onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning. De omgevingsvergunning moest leiden tot: Betere dienstverlening aan bedrijven en burgers Minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers Kortere procedures Voorschriften die op elkaar zijn afgestemd De afdeling VH heeft aan S&O gevraagd de omgevingsvergunning te evalueren, om te kijken in hoeverre eventuele verbeteringen mogelijk zijn DOEL- EN PROBLEEMSTELLING Doel van het onderzoek is te achterhalen hoe de organisatie van de omgevingsvergunning in Ede (nog) beter kan. De probleemstelling van het onderzoek luidt: Hoe ervaren aanvragers in Ede de omgevingsvergunning? En in hoeverre is er verbetering mogelijk? Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende onderzoeksvragen: Hoe bevalt de omgevingsvergunning onder de aanvragers? Hoe ervaren aanvragers de communicatie van Rijk en gemeente? Welke ervaringen zijn er met digitaal indienen? Welke wensen en verbeterpunten zijn er ten aanzien van de omgevingsvergunning? 2.3. ENQUÊTE ONDER AANVRAGERS Onder inwoners en bedrijven die een omgevingsvergunning hebben aangevraagd is een enquête gehouden. Alle aanvragers waar de aanvraag in de afgelopen 6 maanden van is afgerond zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Ook gemachtigden, die de aanvraag voor een aanvrager afhandelen zijn benaderd. In totaal zijn 634 personen uitgenodigd (526 aanvragers en 108 gemachtigden). Wijze van enquêteren Zowel de aanvrager als eventuele gemachtigden van de aanvrager hebben een brief ontvangen. In de brief stond een inlogcode waarmee zij de vragenlijst op internet konden invullen. Na een week verstuurden we een herinneringsbrief. De personen die circa twee weken na de eerste brief nog niet hadden meegedaan, zijn telefonisch benaderd door veldwerkbureau Dimensus. Evaluatie omgevingsvergunning 7

11 Vragenlijst De vragenlijst bestond uit 31 vragen. De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: Aard vergunning Ervaringen omgevingsvergunning Tevredenheid dienstverlening gemeente rond de omgevingsvergunning Contacten met de gemeente Informatievoorziening Gebruik en tevredenheid digitale mogelijkheden Kosten vergunning Respons Van de 634 aanvragers en gemachtigden die zijn benaderd, hebben er 278 meegewerkt; een respons van 44%. 175 personen hebben de vragenlijst via internet ingevuld (63% van het totaal aantal respondenten). Daarnaast hebben 103 respondenten meegedaan na een telefonische benadering (37%). 8 Gemeente Ede

12 3. RESULTATEN ENQUÊTE 3.1. INLEIDING Hoe is het aanvragen van de omgevingsvergunning verlopen? Zijn de aanvragers en gemachtigden tevreden over de dienstverlening van de gemeente rond de aanvraag? Deze en andere vragen komen in dit hoofdstuk aan de orde OPZOEKEN INFORMATIE De meeste respondenten hebben voorafgaand aan hun aanvraag informatie opgezocht. De website van de gemeente Ede, de landelijke website omgevingsloket.nl en de balie bouwen, wonen en milieu zijn de meest gebruikte bronnen (figuur 3.1). Andere manieren waarop aanvragers informatie hebben ingewonnen is via de aannemer of architect. Slecht 20% heeft geen enkele informatie gezocht voor het aanvragen van een vergunning. Particulieren gebruiken relatief vaak de website van de gemeente Ede. Beroepsmatige aanvragers gebruiken relatief vaak het omgevingsloket en de telefoon. Figuur 3.1 Gebruikte informatiebronnen voorafgaand aan de aanvraag Op de website van de gemeente Ede 41% Op de landelijke website mgevingslo ket.nl 21% B ij de balie bo uwen, wo nen en milieu van de gemeente Ede 21% T elefo nisch 13% Op internet, maar weet niet precies waar 4% In de gemeentelijke info rmatiegids 1% A nders 16% Geen info rmatie vo o raf gezo cht 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede DE AANVRAAG Manier van aanvragen De meerderheid van de respondenten heeft de aanvraag via het omgevingsloket (58%) ingediend. 30% van de aanvragen komt op papier via de post of aan de balie binnen, 4% komt per binnen. De overige 8% heeft de aanvraag aan de gemachtigde overgelaten en is niet op de hoogte van de manier van aanvragen. Er is grote tevredenheid over het digitaal aanvragen via het omgevingsloket.nl. Ruim 80% is (zeer) tevreden over de digitale aanvraag. 6% is ontevreden over het omgevingsloket.nl. De gemeente kan het omgevingsloket echter niet aanpassen, omdat het omgevingsloket.nl in beheer is van de rijksoverheid. Evaluatie omgevingsvergunning 9

13 De respondenten zijn ontevreden over: De duidelijkheid van het formulier; Voor simpele aanvragen zijn de formulieren te uitgebreid (blijkt ook na telefonisch contact met de gemeente); Bij iedere actie stelt het formulier weer dezelfde vragen; In het OLO-systeem is de status van de aanvraag niet te volgen; De formulieren zijn erg rigide en bieden geen ruimte voor opmerkingen. Er mag meer ruimte komen voor maatwerk. 37% van de respondenten heeft voorafgaand aan de vergunningsaanvraag de vergunningscheck ingevuld op omgevingsloket.nl. Schetsplan Een schetsplan is een tekening waarop globaal de vormen en afmetingen zijn aangegeven van plattegronden en gevels. Het schetsplan wordt getoetst aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Op deze manier krijgt de aanvrager een redelijke mate van zekerheid deze twee onderdelen zonder gelijk een omgevingsvergunning te moeten aanvragen. De helft van alle respondenten heeft een schetsplan aan de gemeente voorgelegd. De meeste respondenten zijn tevreden met de beoordeling van hun schetsplan. 10% is ontevreden. Ontevreden respondenten hebben meestal een negatieve beoordeling gekregen van hun schetsplan. Zij vragen zich af hoe ze nu verder moeten, wat ze eventueel kunnen aanpassen of waarom het schetsplan is afgekeurd. Soort activiteiten Een omgevingsvergunning kan uit verschillende activiteiten bestaan. Voor het verbouwen van een huis kan bijvoorbeeld een bouw- en een sloopvergunning nodig zijn. Is het nodig om voor de bouw een boom te kappen dan is ook hier (vaak) een vergunning voor nodig. In totaal bestaat de aanvraag voor de omgevingsvergunning dan uit drie activiteiten. De meeste aanvragen voor een omgevingsvergunning gaan over bouwen of verbouwen: 62%. Het kappen van bomen (29%) en slopen (18%) zijn ook veel voorkomende activiteiten. Bij 1 op de 10 aanvragen is er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig (figuur 3.2). Figuur 3.2 Aangevraagde activiteiten B o uwen / verbo uwen 62% Kappen 29% Slo pen 18% Gebruik / bo uwen in strijd met bestemmingsplan 10% M ilieu 6% In- o f uitrit 5% B randveilig gebruik 4% R eclame 3% M o numenten 1% A nders 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede Gemeente Ede

14 Verloop van de aanvraag Vrijwel alle respondenten hebben een ontvangstbevestiging van hun aanvraag gehad; 2% niet. Een aanvraag is ontvankelijk wanneer alle benodigde stukken door de aanvrager of gemachtigde zijn aangeleverd. Alleen dan kan de gemeente de aanvraag beoordelen. 83% van de aanvragen was compleet (ontvankelijk). Bij 17% van de aanvragen was nog aanvullende informatie nodig. Een enkeling moest voor meer acties een vergunning aanvragen dan zij oorspronkelijk had gedacht. De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is voor de meeste respondenten duidelijk. Welke documenten vereist zijn en waar de respondenten terecht kunnen met vragen is ook duidelijk (figuur 3.3). Voor ongeveer een kwart van de respondenten is het onduidelijk welke factoren voor een eventuele verlenging van de procedure kunnen zorgen, welke kosten er gemoeid zijn met een aanvraag van een omgevingsvergunning en wat de lengte van de procedure is (figuur 3.3). Figuur 3.3 Duidelijkheid van verschillende onderdelen van de omgevingsvergunningaanvraag H o e de pro cedure zo u verlo pen Welke do cumenten en gegevens u mo est aanleveren Waar u terecht ko n met vragen H o e lang de pro cedure zo u duren Welke ko sten er gemo eid zo uden zijn met uw aanvraag Welke facto ren vo o r een eventuele verlenging van de pro cedure ko nden zo rgen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% duidelijk onduidelijk weet niet / n.v.t. Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede Kosten van de aanvraag Een groot deel van de respondenten (37%) vindt de leges die zij moeten betalen voor een vergunningsaanvraag (zeer) onredelijk. 27% vindt de leges redelijk en 24% staat neutraal tegenover de kosten van de leges. 11% heeft geen mening over de hoogte van de leges. De gemeente Ede geeft korting op de leges wanneer een aanvraag via het omgevingsloket is ingediend en de aanvraag compleet en volledig is. De meerderheid van de respondenten (81% ) vindt dit redelijk. Evaluatie omgevingsvergunning 11

15 De overige 19% is het niet eens met de korting, omdat: Personen zonder internetverbinding worden gestraft. Het is niet eenduidig wanneer een aanvraag compleet en volledig is. Dit hangt onder andere af van de behandelend ambtenaar. Grote documenten (bouwtekeningen, foto s, etc.) lenen zich niet om digitaal te versturen, waardoor de aanvraag niet meer in zijn geheel via het omgevingsloket verloopt TEVREDENHEID DIENSTVERLENING GEMEENTE De respondenten zijn over het algemeen tevreden met de dienstverlening vanuit de gemeente Ede (figuur 3.4). Respondenten geven medewerkers van de gemeente Ede gemiddeld een rapportcijfer 7,2 voor de behandeling van hun aanvraag. Ook het contact met de medewerkers verloopt over het algemeen goed. Over de mate van inleving is de meeste ontevredenheid, 8% van de respondenten is hierover ontevreden (figuur 3.5). Een relatief groot aantal respondenten heeft geen mening over de dienstverlening, omdat zij geen gebruik hebben gemaakt (van sommige) van de genoemde manieren van contact. Figuur 3.4 Tevredenheid met de dienstverlening tijdens de aanvraag D e telefo nische bereikbaarheid van de gemeente D e snelheid waarmee u antwo o rd kreeg o p brieven o f faxen H et nako men van to ezeggingen D e snelheid waarmee u antwo o rd kreeg o p s H et meedenken o ver uw aanvraag 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer tevreden deels tevreden / deels ontevreden zeer ontevreden weet niet / n.v.t. Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede Gemeente Ede

16 Figuur 3.5 Tevredenheid over het contact met medewerkers van de gemeente Ede D e privacy tijdens het helpen D e snelheid waarmee men u hielp H et beantwo o rden van uw vragen D e deskundigheid van de medewerker H et nako men van afspraken D e mate waarin de medewerker zich inleefde in uw situatie H et geven van advies 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer tevreden deels tevreden / deels ontevreden zeer ontevreden weet niet / n.v.t. Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede De meeste respondenten hebben tijdens de behandeling van de vergunningsaanvraag op verschillende manieren met de gemeente contact gehad. Het meeste contact vond plaats via de telefoon, gevolgd door een brief of besluit. In een enkel geval is een ambtenaar bij de aanvrager langs geweest om de situatie te bekijken (figuur 3.6). Figuur 3.6 Contact met de gemeente tijdens de aanvraag T elefo nisch co ntact gehad met de gemeente 43% Een brief o ntvangen van de gemeente 41% B esluit o ntvangen van de gemeente 37% o ntvangen van de gemeente 21% Een brief o f gestuurd aan de gemeente 15% Langs geweest bij de gemeente 10% Via de website 4% A nders 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede Contact met buren, omwonenden en andere belanghebbenden Evaluatie omgevingsvergunning 13

17 De helft van de respondenten heeft tijdens de aanvraag contact gezocht met buren, omwonenden en andere belanghebbenden. Meestal gebeurde dit op eigen initiatief; bij slechts 3% op initiatief van de gemeente. Het contact met buren, omwonenden en andere belanghebbenden verloopt bijna altijd naar tevredenheid. 95% van de respondenten is tevreden over het contact. Personen waar aanvragers contact mee hadden, hebben over het algemeen begrip, stemden in, zagen geen problemen of waren zelfs enthousiast. Wanneer het contact met buren, omwonenden en andere belanghebbenden niet goed verliep, is in de meeste gevallen een bezwaarschrift ingediend AFHANDELING EN BESLUIT Gemiddeld geven de respondenten een rapportcijfer 7,0 voor de afhandeling van een vergunningsaanvraag (één op de tien geeft een onvoldoende). Aanvragers geven gemiddeld een 6,9 en gemachtigden een 7,2. Ook voor de afhandelingstermijn is een rapportcijfer gevraagd. Gemiddeld geven de respondenten een rapportcijfer 6,9 voor de afhandelingstermijn. Aanvragers geven een 6,8 en gemachtigden een 7,1. 85% van de omgevingsvergunningaanvragen zijn reguliere aanvragen. Bij een reguliere aanvraag, mag de procedure maximaal 8 weken duren. 5% van de aanvragen is een uitgebreide aanvraag en hierbij duurt de procedure maximaal 26 weken. Gemiddeld duurde de afhandeling van een omgevingsvergunningaanvraag 9 weken (in 2003 duurde een aanvraag gemiddeld 9,5 week). De afhandeling van de reguliere aanvragen duurde gemiddeld 8 weken en bij de uitgebreide aanvragen 26 weken. Bij 73% van alle aanvragen is de afhandelingstermijn niet verlengd. Bij 7% was de aanvraag niet compleet en is de aanvraagperiode verlengd. Bij 16% van de aanvragen had de gemeente meer tijd nodig, 4% van de respondenten wist niet (meer) of de afhandelingstermijn was verlengd. De stellingen in figuur 3.7 gaan over het besluit dat de respondenten hebben ontvangen. De meeste respondenten zijn tevreden met de manier waarop het besluit is gecommuniceerd. Figuur 3.7 Stellingen over het besluit van de omgevingsvergunningaanvraag D e in het besluit gebruikte taal was duidelijk vo o r me H et besluit was go ed o nderbo uwd Ik heb begrip vo o r het gemeentelijk besluit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (zeer) mee eens deels mee eens / deels mee oneens (zeer) mee oneens weet niet / geen mening Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede Gemeente Ede

18 Bij 92% van de aanvragen is de omgevingsvergunning verleend. Bij 2% is de omgevingsvergunning niet verleend en bij de overige 6% is de vergunning deels verleend. Tijdens de procedure kan de gemeente de aanvrager informeren van plan te zijn de vergunningsaanvraag te weigeren. Bij iets meer dan de helft (54%) van de afgewezen aanvragen (4% van het totaal aantal aanvragen) is dit volgens de respondent niet gebeurd. Het (deels) niet verlenen van de vergunning was in 42% van de gevallen een reden om bezwaar te maken OVERIGE SUGGESTIES Bijna de helft van de respondenten heeft nog suggesties voor verbetering van de dienstverlening bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De volgende suggesties zijn het meest genoemd: 1. Terugkoppeling via omgevingsloket.nl (status van de aanvraag moet te volgen zijn). 2. Termijnen goed duidelijk maken (ook bij verlenging laten weten wat de nieuwe termijn is). 3. Aan de balie is andere informatie gegeven of zijn andere verwachtingen uitgesproken over de kans dat een vergunningsaanvraag succes heeft, dan achteraf blijkt. 4. De termijn van reguliere aanvragen zou nog iets korter mogen. 5. De leges zijn erg hoog, terwijl de inspanning van de gemeente hier niet altijd naar is. De kosten voor het kappen van veertien bomen is 14x zoveel als dat van één boom. 6. De leges zijn soms erg hoog in vergelijking tot andere kosten. Bijvoorbeeld 300 euro aan leges voor plaatsen van een vlaggenmast. 7. Het OLO-formulier zou voor simpele aanvragen, eenvoudiger en flexibeler kunnen. Ook het taalgebruik van de vragen zou nog iets duidelijker kunnen. 8. Veel respondenten zijn niet op de hoogte van de korting op de leges die zij kunnen krijgen bij digitaal en compleet aanleveren. Evaluatie omgevingsvergunning 15

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning Gemeente Drimmelen In opdracht van Gemeente Drimmelen Opgesteld

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie