... Burgemeester Financiële consequenties en wijze van dekkmg, mcl. begrotingspost: Weth. Kremers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... Burgemeester Financiële consequenties en wijze van dekkmg, mcl. begrotingspost: Weth. Kremers"

Transcriptie

1 Voorstel aan burgemeester en wethouders Onderwerp: Rapportage 'Evaluatie Omgevingsvergunning' Samenvatting/korte toelichting (ook bestemd voor externe communicatie): De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De omgevingsvergunning is opgenomen in de Wet algemene bepalingen en vervangt een veelvoud aan toestemmingen, zoals de bouwvergunning, kapvergunning, milieuvergunning etc. Eén jaar na invoering van de wet, is door de afdeling Statistiek en Onderzoek, in opdracht van VH, een evaluatie verricht. : Registratienummer (Hoofd)afdeling : E/ROB/VHIV Ontwerp van : Doorakkers, R. Toestel nr. : (0318) 68 0 Paraaf hoofd sectorldienst/(hoofd)afdelin ) Uiterste beslissingsdatum B&W Vergadering : Status: Openbaar Persbericht: Ja Akkoord van sector/dienstlafdeling: Het verzoek is tweeledig: enerzijds bestaat er behoefte om inzicht te 1. krijgen in de klanttevredenheid ten aanzien van de omgevingsvergunning, anderzijds wil de afdeling VH blijven werken aan het verbeteren van haar processen. Feedback van burgers en professionele wederpartijen is daarbij belangrijk. De probleemstelling van het onderzoek luidcals volgt: Hoe ervaren aanvragers in Ede de omgevingsvergunning? En in hoeverre is er verbetering mogelijk? De resultaten van het rapport zijn in een aantal aspecten te verdelen, namelijk het proces rond het indienen van een aanvraag, de dienstverlening tijdens de procedure en de afhandeling/besluitvorming. Aanvragers zijn over het algemeen tevreden over deze aspecten en beoordelen het geheel met een rapportcijfer 7. Uiteraard worden er ook een aantal suggesties gedaan, die voornamelijk betrekking hebben op de hoogte van het legesbedrag en de communicatie met de betrokken partijen. Het rapport wordt u ter kennisname aangeboden. Paraafvoorstel Portefeuillehouder: - M. Eleveld - R. Kremers Advies secretaris/piv. secretaris: Acc. espr. Acc Bespr..... Burgemeester Financiële consequenties en wijze van dekkmg, mcl. begrotingspost: Weth. Kremers Weth. Van Milligen Conceptbesluit: 1. Kennis te nemen van het rapport "Evaluatie Omgevingsvergunning", Weth. Van de Weerd 2. het rapport ter informatie toe te zenden aan de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Weth. Ligtelijn-Bruins Weth. Eleveld Aldus besloten d.d.: Aantekeningen vergadering van burgemeester en wethouders:

2 Inleiding De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De omgevingsvergunning is opgenomen in de Wet algemene bepalingen en vervangt een veelvoud aan toestemmingen, zoals de bouwvergunning, kapvergunning, milieuvergunning etc. Eén jaar na invoering van de wet, is door de afdeling Statistiek en Onderzoek, in opdracht van VH, een evaluatie verricht. Dit rapport is in februari 2012 uitgebracht. Het verzoek is tweeledig: enerzijds bestaat er behoefte om inzicht te krijgen in de klanttevredenheid ten aanzien van de omgevingsvergunning, anderzijds wil de afdeling VH blijven werken aan het verbeteren van haar processen. Feedback van burgers en professionele wederpartijen is daarbij belangrijk. De probleemstelling van het onderzoek luid als volgt: Hoe ervaren aanvragers in Ede de omgevingsvergunning? En in hoeverre is er verbetering mogelijk? De resultaten van het rapport zijn in een aantal aspecten te verdelen, namelijk het proces rond het indienen van een aanvraag, de dienstverlening tijdens de procedure en de afhandeling/besluitvorming. Aanvragers zijn over het algemeen tevreden over deze aspecten en beoordelen het geheel met een rapportcijfer 7. Uiteraard worden er ook een aantal suggesties gedaan, die voornamelijk betrekking hebben op de hoogte van het legesbedrag en de communicatie met de betrokken partijen. Vervolg De onderzoeksresultaten worden betrokken bij het verbeteren van (voornamelijk) de werkprocessen binnen de afdeling Vergunningen. Dit is een doorlopend proces, waarbij verbeteringen worden verwerkt in de handleiding Werkbeschrijving.. Op pagina 15 van het rapport zijn de 8 meest voorkomende suggesties genoemd. Per suggestie volgt hierna, voor zover relevant, welke actie daar op ondernomen is of wordt. 1) Wij kiezen ervoor om de website niet als beheersysteem van processen te gebruiken. Hierdoor is de status van een aanvraag daar ook niet terug te vinden. Wel wordt er gewerkt aan een koppeling tussen ons beheersysteem (Wave) en de website van de gemeente Ede. Op die manier wordt het mogelijk om de status van een aanvraag op de voet te volgen. 2) De termijnen voor behandeling van een aanvraag en van verlenging zijn in de correspondentie opgenomen. Wij bekijken of ook de einddata kunnen worden aangegeven. 3) Een goede afstemming tussen de informatievoorziening in de front- en backoffice is van groot belang. Door één werkproces te hanteren, is de informatie die naar buiten gaat ook meer homogeen en transparant. De haalbaarheid van een aanvraag is mede afhankelijk van een aantal externe factoren (bijvoorbeeld zienswijzen), zodat hier nog geen verwachtingen over kunnen worden gewekt. 4) De termijn voor de behandeling van een reguliere vergunning is 8 weken. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal 6 weken. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld wanneer het bouwplan niet overeenstemt met het bestemmingsplan. De termijn van 8 weken is ten opzichte van de termijn in de voorgaande wetgeving (12 weken) fors verkort. Door een goede procesbeschrijving wordt onnodige vertraging zoveel mogelijk beperkt. 5) De legeskosten zijn door de Gemeenteraad vastgesteld. 6) Zie de reactie onder nr. 5. 7) De rijksoverheid maakt het formulier voor het aanvragen van omgevingsvergunning. Wij doen suggesties waar wij verbeteringen zien, maar kunnen niet zelfstandig wijzigingen doorvoeren in het formulier. 8) Eén van onze doelstellingen is de termijn voor afhandeling van aanvragen zo veel mogelijk te beperken. Een goede doorstroming is mede afhankelijk van de volledigheid van aanvragen. Er geldt daarom een korting indien een aanvraag in één keer volledig is. Deze werkwijze is breed kenbaar gemaakt aan architecten- en adviesbureau s. Ook wordt het in correspondentie met (potentiële) aanvragers benadrukt. Kosten, baten en dekking n.v.t. Communicatie De resultaten van het rapport worden middels bijgevoegd persbericht openbaar gemaakt. De respondenten kunnen helaas geen persoonlijk bericht krijgen, omdat de vragenlijsten anoniem zijn aangeleverd.

3 : e a Gemeente Ede PERSBERICHT Resultaten evaluatie Omgevingsvergunning Inwoners erg tevreden over digitaal aanvragen Omgevingsvergunning De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 in Ede ingevoerd net als in de rest van Nederland. De omgevingsvergunning vervangt de vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. De meerderheid van de aanvragen in Ede verloopt inmiddels via het omgevingsloket. Inwoners en bedrijven zijn erg tevreden over deze digitale manier van aanvragen. Dit blijkt uit de evaluatie Omgevingsvergunning van de gemeente Ede. Onder inwoners en bedrijven die een omgevingsvergunning hebben aangevraagd is een enquête gehouden. Alle aanvragers (en gemachtigden) waar de aanvraag in de afgelopen 6 maanden van is afgerond zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Van de 634 benaderde aanvragers en gemachtigden hebben er 278 meegewerkt; een respons van 42%. Wijze van aanvragen Drie op de vijf aanvragen voor een vergunning iddels via omgevingsloket.nl. Er is grote tevredenheid over deze digitale manier van aanvragen. Aandachtspunten zijn de duidelijkheid en flexibiliteit van formulieren. Tevredenheid dienstverlening De aanvragers zijn over het algemeen tevreden met de dienstverlening vanuit de gemeente Ede. Gemiddeld krijgen de medewerkers een rapportcijfer 7,2 voor de behandeling van de aanvragen. De leges zijn volgens een deel van aanvragers wel redelijk hoog. Afhandeling en besluit Voor de afhandeling van een vergunningsaanvraag geven de aanvragers gemiddeld een 7,0 als rapportcijfer; en voor de afhandelingstermijn een rapportcijfer 6,9. Bij 16% van de aanvragen had de gemeente meer tijd nodig. Het rapport Evaluatie Omgevin'vergunning is te downloaden via

4 Omgevingsvergunning Evaluatie van een jaar omgevingsvergunning

5

6 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Reactie opdrachtgever Inleiding Achtergrond van het onderzoek Doel- en probleemstelling Enquête onder aanvragers Resultaten enquête Inleiding Opzoeken informatie De aanvraag Tevredenheid Dienstverlening gemeente Afhandeling en besluit Overige suggesties Bijlage: Vragenlijst omgevingsvergunning

7

8 1. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 1.1. SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 in Ede ingevoerd net als in de rest van Nederland. De omgevingsvergunning vervangt de vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. De afdeling VH heeft aan S&O gevraagd de omgevingsvergunning te evalueren, om te achterhalen hoe de organisatie van de omgevingsvergunning in Ede (nog) beter kan. De probleemstelling van het onderzoek luidt: Hoe ervaren aanvragers in Ede de omgevingsvergunning? En in hoeverre is er verbetering mogelijk? Onderzoeksopzet Onder inwoners en bedrijven die een omgevingsvergunning hebben aangevraagd is een enquête gehouden. Alle aanvragers (en gemachtigden) waar de aanvraag in de afgelopen 6 maanden van is afgerond zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Van de 634 aanvragers en gemachtigden die zijn benaderd, hebben er 278 meegewerkt; een respons van 42%. Dit is voldoende om representatieve uitspraken te kunnen doen Resultaten Aanvraag Drie op de vijf aanvragen lopen via het omgevingsloket. Er is grote tevredenheid over het digitaal aanvragen via het omgevingsloket.nl. Bijna tweederde van de aanvragen gaan over bouwen of verbouwen. Bij 17% van de aanvragen was nog aanvullende informatie nodig. De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is voor de meeste respondenten duidelijk. De kosten, de lengte en de eventuele factoren die voor verlenging van de procedure zorgen zijn niet voor iedereen duidelijk. 37% van de respondenten vindt de leges (zeer) onredelijk en 27% vindt de leges redelijk, de overigen staan neutraal tegenover de hoogte van de leges. Dienstverlening De respondenten zijn over het algemeen tevreden met de dienstverlening vanuit de gemeente Ede en geven de medewerkers gemiddeld een rapportcijfer 7,2 voor de behandeling van hun aanvraag. Afhandeling en besluit Voor de afhandeling van een vergunningsaanvraag geven de respondenten gemiddeld een 7,0 als rapportcijfer. Voor de afhandelingstermijn geven ze een rapportcijfer 6,9. Bij 16% van de aanvragen had de gemeente meer tijd nodig. Ruim negen van de tien aanvragen zijn verleend. Bij 2% is de vergunning niet verleend en bij de overige 6% is de vergunning deels verleend. Suggesties Bijna de helft van de respondenten heeft suggesties voor de verbetering van de dienstverlening gegeven. De suggesties gaan vooral over communicatie, snelheid en kosten. Evaluatie omgevingsvergunning 5

9 1.2. CONCLUSIES 1. Respondenten weten de informatie te vinden die zij zoeken. 2. De meerderheid van de aanvragen loopt inmiddels via het omgevingsloket. 3. Er is grote tevredenheid over het omgevingsloket. Aandachtspunten zijn de duidelijkheid en flexibiliteit van de formulieren. 4. Er is tevredenheid over de afhandeling, de dienstverlening en de afhandelingstermijn. De afhandelingstermijn zou bij simpele aanvragen wel iets korter kunnen. 5. De leges zijn volgens een deel van de respondenten redelijk hoog. 6. Contact met buren tijdens de aanvraag van een vergunning verloopt bijna altijd naar tevredenheid. 7. De communicatie tijdens de aanvraag laat op een aantal punten te wensen over AANBEVELINGEN 1. Kijk of er voor eenvoudige aanvragen een kortere streeftermijn mogelijk is dan de wettelijke termijn. 2. Communiceer de status van de aanvraag. 3. Geef bij verlenging van de afhandelingstermijn duidelijk aan waarom de termijn is verlengd en wat de nieuwe termijn is. 4. Bekijk of de leges voor eenvoudige aanvragen (verder) omlaag kunnen. 5. Blijft het contact tussen aanvrager en buren of andere betrokkenen stimuleren REACTIE OPDRACHTGEVER Met genoegen constateren we dat aanvragers overwegend positieve ervaringen hebben met de omgevingsvergunning en de dienstverlening gemiddeld met het cijfer 7 waarderen. De invoering van de omgevingsvergunning op 1 oktober 2010 betekenende een ingrijpende verandering voor aanvragers en overheden. Veel vergunningstelsels op het gebied van ruimte, milieu en wonen zijn toen samengevoegd in een vergunningstelsel, de omgevingsvergunning. We hebben vooraf veel geïnvesteerd in verbetering van werkprocessen en digitalisering van dat proces. Voor eenvoudige standaardaanvragen is de feitelijke afhandelingstermijn veel korter dan de wettelijke termijn van 8 weken. Als er sprake is van plannen die afwijken van het bestemmingsplan, volgt publicatie van het plan en is er voor belanghebbenden de mogelijkheid daarop te reageren. Dan is een relatief lange doorlooptijd onontkoombaar. Het communiceren van de status van aanvragen kan beter. Binnen het programma Ede- Beter pakken we dit op. Bij verlenging van de afhandelingstermijn geven we duidelijk aan waarom de termijn is verlengd en wat de nieuwe termijn is. Bij leges is het uitgangspunt dat deze kostendekkend en transparant moeten zijn. Voor de invoering van de omgevingsvergunning hanteerden we een tarief voor de afhandeling van aanvragen. Rijk en VNG hebben i.v.m. de vraag naar transparantie een model-legesregeling voor omgevingsvergunningen ontworpen. Daarop is de Edese verordening gebaseerd. De regeling kent nu een modulaire opbouw. Afhankelijk van deelactiviteiten, zoals publicatie, etc. berekenen we volgens de verordening extra leges. De hoogte daarvan is gebaseerd op de kosten die we daarvoor moeten maken. Het effect kan zijn dat het ook voor kleine plannen de leges helaas behoorlijk hoog kunnen zijn. 6 Gemeente Ede

10 2. INLEIDING 2.1. ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 in Ede ingevoerd net als in de rest van Nederland. De omgevingsvergunning vervangt de vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Dit waren onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning. De omgevingsvergunning moest leiden tot: Betere dienstverlening aan bedrijven en burgers Minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers Kortere procedures Voorschriften die op elkaar zijn afgestemd De afdeling VH heeft aan S&O gevraagd de omgevingsvergunning te evalueren, om te kijken in hoeverre eventuele verbeteringen mogelijk zijn DOEL- EN PROBLEEMSTELLING Doel van het onderzoek is te achterhalen hoe de organisatie van de omgevingsvergunning in Ede (nog) beter kan. De probleemstelling van het onderzoek luidt: Hoe ervaren aanvragers in Ede de omgevingsvergunning? En in hoeverre is er verbetering mogelijk? Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende onderzoeksvragen: Hoe bevalt de omgevingsvergunning onder de aanvragers? Hoe ervaren aanvragers de communicatie van Rijk en gemeente? Welke ervaringen zijn er met digitaal indienen? Welke wensen en verbeterpunten zijn er ten aanzien van de omgevingsvergunning? 2.3. ENQUÊTE ONDER AANVRAGERS Onder inwoners en bedrijven die een omgevingsvergunning hebben aangevraagd is een enquête gehouden. Alle aanvragers waar de aanvraag in de afgelopen 6 maanden van is afgerond zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Ook gemachtigden, die de aanvraag voor een aanvrager afhandelen zijn benaderd. In totaal zijn 634 personen uitgenodigd (526 aanvragers en 108 gemachtigden). Wijze van enquêteren Zowel de aanvrager als eventuele gemachtigden van de aanvrager hebben een brief ontvangen. In de brief stond een inlogcode waarmee zij de vragenlijst op internet konden invullen. Na een week verstuurden we een herinneringsbrief. De personen die circa twee weken na de eerste brief nog niet hadden meegedaan, zijn telefonisch benaderd door veldwerkbureau Dimensus. Evaluatie omgevingsvergunning 7

11 Vragenlijst De vragenlijst bestond uit 31 vragen. De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: Aard vergunning Ervaringen omgevingsvergunning Tevredenheid dienstverlening gemeente rond de omgevingsvergunning Contacten met de gemeente Informatievoorziening Gebruik en tevredenheid digitale mogelijkheden Kosten vergunning Respons Van de 634 aanvragers en gemachtigden die zijn benaderd, hebben er 278 meegewerkt; een respons van 44%. 175 personen hebben de vragenlijst via internet ingevuld (63% van het totaal aantal respondenten). Daarnaast hebben 103 respondenten meegedaan na een telefonische benadering (37%). 8 Gemeente Ede

12 3. RESULTATEN ENQUÊTE 3.1. INLEIDING Hoe is het aanvragen van de omgevingsvergunning verlopen? Zijn de aanvragers en gemachtigden tevreden over de dienstverlening van de gemeente rond de aanvraag? Deze en andere vragen komen in dit hoofdstuk aan de orde OPZOEKEN INFORMATIE De meeste respondenten hebben voorafgaand aan hun aanvraag informatie opgezocht. De website van de gemeente Ede, de landelijke website omgevingsloket.nl en de balie bouwen, wonen en milieu zijn de meest gebruikte bronnen (figuur 3.1). Andere manieren waarop aanvragers informatie hebben ingewonnen is via de aannemer of architect. Slecht 20% heeft geen enkele informatie gezocht voor het aanvragen van een vergunning. Particulieren gebruiken relatief vaak de website van de gemeente Ede. Beroepsmatige aanvragers gebruiken relatief vaak het omgevingsloket en de telefoon. Figuur 3.1 Gebruikte informatiebronnen voorafgaand aan de aanvraag Op de website van de gemeente Ede 41% Op de landelijke website mgevingslo ket.nl 21% B ij de balie bo uwen, wo nen en milieu van de gemeente Ede 21% T elefo nisch 13% Op internet, maar weet niet precies waar 4% In de gemeentelijke info rmatiegids 1% A nders 16% Geen info rmatie vo o raf gezo cht 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede DE AANVRAAG Manier van aanvragen De meerderheid van de respondenten heeft de aanvraag via het omgevingsloket (58%) ingediend. 30% van de aanvragen komt op papier via de post of aan de balie binnen, 4% komt per binnen. De overige 8% heeft de aanvraag aan de gemachtigde overgelaten en is niet op de hoogte van de manier van aanvragen. Er is grote tevredenheid over het digitaal aanvragen via het omgevingsloket.nl. Ruim 80% is (zeer) tevreden over de digitale aanvraag. 6% is ontevreden over het omgevingsloket.nl. De gemeente kan het omgevingsloket echter niet aanpassen, omdat het omgevingsloket.nl in beheer is van de rijksoverheid. Evaluatie omgevingsvergunning 9

13 De respondenten zijn ontevreden over: De duidelijkheid van het formulier; Voor simpele aanvragen zijn de formulieren te uitgebreid (blijkt ook na telefonisch contact met de gemeente); Bij iedere actie stelt het formulier weer dezelfde vragen; In het OLO-systeem is de status van de aanvraag niet te volgen; De formulieren zijn erg rigide en bieden geen ruimte voor opmerkingen. Er mag meer ruimte komen voor maatwerk. 37% van de respondenten heeft voorafgaand aan de vergunningsaanvraag de vergunningscheck ingevuld op omgevingsloket.nl. Schetsplan Een schetsplan is een tekening waarop globaal de vormen en afmetingen zijn aangegeven van plattegronden en gevels. Het schetsplan wordt getoetst aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Op deze manier krijgt de aanvrager een redelijke mate van zekerheid deze twee onderdelen zonder gelijk een omgevingsvergunning te moeten aanvragen. De helft van alle respondenten heeft een schetsplan aan de gemeente voorgelegd. De meeste respondenten zijn tevreden met de beoordeling van hun schetsplan. 10% is ontevreden. Ontevreden respondenten hebben meestal een negatieve beoordeling gekregen van hun schetsplan. Zij vragen zich af hoe ze nu verder moeten, wat ze eventueel kunnen aanpassen of waarom het schetsplan is afgekeurd. Soort activiteiten Een omgevingsvergunning kan uit verschillende activiteiten bestaan. Voor het verbouwen van een huis kan bijvoorbeeld een bouw- en een sloopvergunning nodig zijn. Is het nodig om voor de bouw een boom te kappen dan is ook hier (vaak) een vergunning voor nodig. In totaal bestaat de aanvraag voor de omgevingsvergunning dan uit drie activiteiten. De meeste aanvragen voor een omgevingsvergunning gaan over bouwen of verbouwen: 62%. Het kappen van bomen (29%) en slopen (18%) zijn ook veel voorkomende activiteiten. Bij 1 op de 10 aanvragen is er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig (figuur 3.2). Figuur 3.2 Aangevraagde activiteiten B o uwen / verbo uwen 62% Kappen 29% Slo pen 18% Gebruik / bo uwen in strijd met bestemmingsplan 10% M ilieu 6% In- o f uitrit 5% B randveilig gebruik 4% R eclame 3% M o numenten 1% A nders 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede Gemeente Ede

14 Verloop van de aanvraag Vrijwel alle respondenten hebben een ontvangstbevestiging van hun aanvraag gehad; 2% niet. Een aanvraag is ontvankelijk wanneer alle benodigde stukken door de aanvrager of gemachtigde zijn aangeleverd. Alleen dan kan de gemeente de aanvraag beoordelen. 83% van de aanvragen was compleet (ontvankelijk). Bij 17% van de aanvragen was nog aanvullende informatie nodig. Een enkeling moest voor meer acties een vergunning aanvragen dan zij oorspronkelijk had gedacht. De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is voor de meeste respondenten duidelijk. Welke documenten vereist zijn en waar de respondenten terecht kunnen met vragen is ook duidelijk (figuur 3.3). Voor ongeveer een kwart van de respondenten is het onduidelijk welke factoren voor een eventuele verlenging van de procedure kunnen zorgen, welke kosten er gemoeid zijn met een aanvraag van een omgevingsvergunning en wat de lengte van de procedure is (figuur 3.3). Figuur 3.3 Duidelijkheid van verschillende onderdelen van de omgevingsvergunningaanvraag H o e de pro cedure zo u verlo pen Welke do cumenten en gegevens u mo est aanleveren Waar u terecht ko n met vragen H o e lang de pro cedure zo u duren Welke ko sten er gemo eid zo uden zijn met uw aanvraag Welke facto ren vo o r een eventuele verlenging van de pro cedure ko nden zo rgen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% duidelijk onduidelijk weet niet / n.v.t. Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede Kosten van de aanvraag Een groot deel van de respondenten (37%) vindt de leges die zij moeten betalen voor een vergunningsaanvraag (zeer) onredelijk. 27% vindt de leges redelijk en 24% staat neutraal tegenover de kosten van de leges. 11% heeft geen mening over de hoogte van de leges. De gemeente Ede geeft korting op de leges wanneer een aanvraag via het omgevingsloket is ingediend en de aanvraag compleet en volledig is. De meerderheid van de respondenten (81% ) vindt dit redelijk. Evaluatie omgevingsvergunning 11

15 De overige 19% is het niet eens met de korting, omdat: Personen zonder internetverbinding worden gestraft. Het is niet eenduidig wanneer een aanvraag compleet en volledig is. Dit hangt onder andere af van de behandelend ambtenaar. Grote documenten (bouwtekeningen, foto s, etc.) lenen zich niet om digitaal te versturen, waardoor de aanvraag niet meer in zijn geheel via het omgevingsloket verloopt TEVREDENHEID DIENSTVERLENING GEMEENTE De respondenten zijn over het algemeen tevreden met de dienstverlening vanuit de gemeente Ede (figuur 3.4). Respondenten geven medewerkers van de gemeente Ede gemiddeld een rapportcijfer 7,2 voor de behandeling van hun aanvraag. Ook het contact met de medewerkers verloopt over het algemeen goed. Over de mate van inleving is de meeste ontevredenheid, 8% van de respondenten is hierover ontevreden (figuur 3.5). Een relatief groot aantal respondenten heeft geen mening over de dienstverlening, omdat zij geen gebruik hebben gemaakt (van sommige) van de genoemde manieren van contact. Figuur 3.4 Tevredenheid met de dienstverlening tijdens de aanvraag D e telefo nische bereikbaarheid van de gemeente D e snelheid waarmee u antwo o rd kreeg o p brieven o f faxen H et nako men van to ezeggingen D e snelheid waarmee u antwo o rd kreeg o p s H et meedenken o ver uw aanvraag 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer tevreden deels tevreden / deels ontevreden zeer ontevreden weet niet / n.v.t. Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede Gemeente Ede

16 Figuur 3.5 Tevredenheid over het contact met medewerkers van de gemeente Ede D e privacy tijdens het helpen D e snelheid waarmee men u hielp H et beantwo o rden van uw vragen D e deskundigheid van de medewerker H et nako men van afspraken D e mate waarin de medewerker zich inleefde in uw situatie H et geven van advies 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer tevreden deels tevreden / deels ontevreden zeer ontevreden weet niet / n.v.t. Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede De meeste respondenten hebben tijdens de behandeling van de vergunningsaanvraag op verschillende manieren met de gemeente contact gehad. Het meeste contact vond plaats via de telefoon, gevolgd door een brief of besluit. In een enkel geval is een ambtenaar bij de aanvrager langs geweest om de situatie te bekijken (figuur 3.6). Figuur 3.6 Contact met de gemeente tijdens de aanvraag T elefo nisch co ntact gehad met de gemeente 43% Een brief o ntvangen van de gemeente 41% B esluit o ntvangen van de gemeente 37% o ntvangen van de gemeente 21% Een brief o f gestuurd aan de gemeente 15% Langs geweest bij de gemeente 10% Via de website 4% A nders 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede Contact met buren, omwonenden en andere belanghebbenden Evaluatie omgevingsvergunning 13

17 De helft van de respondenten heeft tijdens de aanvraag contact gezocht met buren, omwonenden en andere belanghebbenden. Meestal gebeurde dit op eigen initiatief; bij slechts 3% op initiatief van de gemeente. Het contact met buren, omwonenden en andere belanghebbenden verloopt bijna altijd naar tevredenheid. 95% van de respondenten is tevreden over het contact. Personen waar aanvragers contact mee hadden, hebben over het algemeen begrip, stemden in, zagen geen problemen of waren zelfs enthousiast. Wanneer het contact met buren, omwonenden en andere belanghebbenden niet goed verliep, is in de meeste gevallen een bezwaarschrift ingediend AFHANDELING EN BESLUIT Gemiddeld geven de respondenten een rapportcijfer 7,0 voor de afhandeling van een vergunningsaanvraag (één op de tien geeft een onvoldoende). Aanvragers geven gemiddeld een 6,9 en gemachtigden een 7,2. Ook voor de afhandelingstermijn is een rapportcijfer gevraagd. Gemiddeld geven de respondenten een rapportcijfer 6,9 voor de afhandelingstermijn. Aanvragers geven een 6,8 en gemachtigden een 7,1. 85% van de omgevingsvergunningaanvragen zijn reguliere aanvragen. Bij een reguliere aanvraag, mag de procedure maximaal 8 weken duren. 5% van de aanvragen is een uitgebreide aanvraag en hierbij duurt de procedure maximaal 26 weken. Gemiddeld duurde de afhandeling van een omgevingsvergunningaanvraag 9 weken (in 2003 duurde een aanvraag gemiddeld 9,5 week). De afhandeling van de reguliere aanvragen duurde gemiddeld 8 weken en bij de uitgebreide aanvragen 26 weken. Bij 73% van alle aanvragen is de afhandelingstermijn niet verlengd. Bij 7% was de aanvraag niet compleet en is de aanvraagperiode verlengd. Bij 16% van de aanvragen had de gemeente meer tijd nodig, 4% van de respondenten wist niet (meer) of de afhandelingstermijn was verlengd. De stellingen in figuur 3.7 gaan over het besluit dat de respondenten hebben ontvangen. De meeste respondenten zijn tevreden met de manier waarop het besluit is gecommuniceerd. Figuur 3.7 Stellingen over het besluit van de omgevingsvergunningaanvraag D e in het besluit gebruikte taal was duidelijk vo o r me H et besluit was go ed o nderbo uwd Ik heb begrip vo o r het gemeentelijk besluit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (zeer) mee eens deels mee eens / deels mee oneens (zeer) mee oneens weet niet / geen mening Bron: enquête omgevingsvergunning, gemeente Ede Gemeente Ede

18 Bij 92% van de aanvragen is de omgevingsvergunning verleend. Bij 2% is de omgevingsvergunning niet verleend en bij de overige 6% is de vergunning deels verleend. Tijdens de procedure kan de gemeente de aanvrager informeren van plan te zijn de vergunningsaanvraag te weigeren. Bij iets meer dan de helft (54%) van de afgewezen aanvragen (4% van het totaal aantal aanvragen) is dit volgens de respondent niet gebeurd. Het (deels) niet verlenen van de vergunning was in 42% van de gevallen een reden om bezwaar te maken OVERIGE SUGGESTIES Bijna de helft van de respondenten heeft nog suggesties voor verbetering van de dienstverlening bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De volgende suggesties zijn het meest genoemd: 1. Terugkoppeling via omgevingsloket.nl (status van de aanvraag moet te volgen zijn). 2. Termijnen goed duidelijk maken (ook bij verlenging laten weten wat de nieuwe termijn is). 3. Aan de balie is andere informatie gegeven of zijn andere verwachtingen uitgesproken over de kans dat een vergunningsaanvraag succes heeft, dan achteraf blijkt. 4. De termijn van reguliere aanvragen zou nog iets korter mogen. 5. De leges zijn erg hoog, terwijl de inspanning van de gemeente hier niet altijd naar is. De kosten voor het kappen van veertien bomen is 14x zoveel als dat van één boom. 6. De leges zijn soms erg hoog in vergelijking tot andere kosten. Bijvoorbeeld 300 euro aan leges voor plaatsen van een vlaggenmast. 7. Het OLO-formulier zou voor simpele aanvragen, eenvoudiger en flexibeler kunnen. Ook het taalgebruik van de vragen zou nog iets duidelijker kunnen. 8. Veel respondenten zijn niet op de hoogte van de korting op de leges die zij kunnen krijgen bij digitaal en compleet aanleveren. Evaluatie omgevingsvergunning 15

19

20 BIJLAGE: VRAGENLIJST OMGEVINGSVERGUNNING Sinds 1 oktober 2010 vervangt de omgevingsvergunning verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. U heeft in het afgelopen jaar een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Ede. Graag stellen wij u enkele vragen over het verloop van deze aanvraag. 1. Hoeveel aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft u sinds 1 oktober 2010 ingediend? 1 Eén 2 Meer dan één beantwoord s.v.p. de vragen voor de meest recente aanvraag die u heeft ingediend 2. Heeft u als particulier of beroepsmatig de aanvraag gedaan? 1 Als particulier 2 Beroepsmatig, voor eigen bedrijf Beroepsmatig, als gemachtigde voor de aanvrager (bedrijf of particulier) 3 INFORMATIE VOORAF 3. Waar heeft u informatie gezocht over de omgevingsvergunning voordat u uw aanvraag indiende? u mag hier meer dan 1 hokje aankruisen 1 Op de website van de gemeente Ede 2 Op de landelijke website 3 Op internet, maar weet niet precies waar 4 Bij de balie bouwen, wonen en milieu van de gemeente Ede 5 Telefonisch 6 In de gemeentelijke informatiegids Anders, namelijk: 7 8 n.v.t., heb geen informatie vooraf gezocht DE AANVRAAG 4. Heeft u voorafgaand aan uw vergunningaanvraag een schetsplan ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd? Ja 1 2 Nee GA VERDER MET VRAAG 7 3 Weet niet (meer) GA VERDER MET VRAAG 7 5. Hoe tevreden was u over de beoordeling van uw schetsplan? 1 Zeer tevreden 2 Tevreden 3 Niet tevreden / niet ontevreden 4 Ontevreden, want. Zeer ontevreden, want 5 6. Heeft u voorafgaand aan uw vergunningsaanvraag de vergunningscheck ingevuld op omgevingsloket.nl? 1 Ja 2 Nee Weet niet (meer) 3 Evaluatie omgevingsvergunning 17

Omgevingsvergunning. Evaluatie van een jaar omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Evaluatie van een jaar omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Evaluatie van een jaar omgevingsvergunning INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Conclusies... 6 1.3. Aanbevelingen... 6 1.4.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ii

Omgevingsvergunning ii ii Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wie wil bouwen, verbouwen, zijn bedrijfsvoering wil wijzigen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord De omgevingsvergunning Vraag en antwoord UITGAVE 2010 1 INHOUD 1. De omgevingsvergunning, wat is dat? 4 2. Heb ik voor mijn plan een omgevingsvergunning nodig? 4 3. Wat is het Omgevingsloket online? 4

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Inhoud Situatie voor en na de Wabo/omgevingsvergunning Effecten voor de aanvrager Effecten voor gemeenten Huidige situatie vergunningverlening Groot aantal vergunningen/toestemmingen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr 11.1302 d.d. 27-03-2012 Onderwerp Voortgang één jaar Wabo en cultuurtraject "Leiden Gunt" Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief inzake de voortgang

Nadere informatie

Heeft u plannen in, op of rondom uw woning of bedrijf?

Heeft u plannen in, op of rondom uw woning of bedrijf? Heeft u plannen in, op of rondom uw woning of bedrijf? Wie een huis, fabriek of schuur wil bouwen, verbouwen of gebruiken, krijgt in Nederland te maken met verschillende regels en voorschriften. U krijgt

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Een omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning aanvragen Een omgevingsvergunning aanvragen Een omgevingsvergunning aanvragen Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Baarle-Nassau E F F E C T M E T I N G N A A R O N D E R Z O E K K L A N T T E V R E D E N - B A A R

Nadere informatie

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe dien ik een bezwaar in? 3 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 3 Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 5 Wat als ik het er niet mee eens ben?

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten Klanttevredenheid Bouwzaken Houten DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2006 Project 212 Inhoud Inleiding 2 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 3 1 Contact met de gemeente 8 1.1 De vergunningen 8 1.2

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Onderzoek. Ontwikkeling. Statistiek. Tevredenheid informatievoorziening rond de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Resultaten onderzoek OO&S OO&S

Onderzoek. Ontwikkeling. Statistiek. Tevredenheid informatievoorziening rond de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Resultaten onderzoek OO&S OO&S Onderzoek Tevredenheid informatievoorziening rond de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Resultaten onderzoek Ede, april juni 2010 Ede, 2009 OO&S OO&S Statistiek Ontwikkeling Tevredenheid informatievoorziening

Nadere informatie

Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning)

Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning) Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning) Wat dient u in: (verplicht in te vullen) Voorlopig advies inzake: Principeverzoek:

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Verzenddatum 20 februari Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW. Behandeld door de heer M.W.

Verzenddatum 20 februari Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW. Behandeld door de heer M.W. DORDRECHT De heer W. van Valen Boomstraat 33 3311 TC DORDRECHT Uw brief van Uw kenmerk Reactie op onderwerp verzoek aanvullende gegevens procedurebevestiging verlenging beslistermijn omgevingsaanvraag

Nadere informatie

Bedrijf en fysieke leefomgeving

Bedrijf en fysieke leefomgeving Bedrijf en fysieke leefomgeving De omgevingsvergunning (Wabo) Heeft u plannen voor een nieuw bedrijf? Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Uw plannen kunnen invloed hebben op de fysieke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 18 juni 2013. Dienstverlening W. van den Beucken. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 18 juni 2013. Dienstverlening W. van den Beucken. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) GEMEENTEBESTUUR onderwerp Evaluatie pilot flitsprocedure team GOKBL RIB nummer 2013 2013-74 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 18 juni 2013 Dienstverlening W. van den Beucken steller

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Informatie inwinnen. Spoorboekje. emmen Maakt Meer Mogelijk1

Informatie inwinnen. Spoorboekje. emmen Maakt Meer Mogelijk1 Informatie inwinnen Spoorboekje Bouwen in Wanneer u bouwplannen heeft, is het verstandig om eerst informatie in te winnen bij de afdeling Sociaal Economische Ontwikkeling, Team Economie van de gemeente

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Presentatie raad 8 juni 2010 Wettelijk kader Informatie en hulp Aanvraag Procedure Rechtsbescherming Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Een korte

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

KTO Monumenten. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. R.D.J. Scheelbeek

KTO Monumenten. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. R.D.J. Scheelbeek KTO Monumenten Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht drs. R.D.J. Scheelbeek juni 2006 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Sector Stadsontwikkeling Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

(toekomstige) burgers en ondernemers gemeente Bergen

(toekomstige) burgers en ondernemers gemeente Bergen MEMO van college aan de raad datum : 8 februari 2011 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Portefeuillehouder: Inlichtingen bij: A. Hietbrink J. Harmelink

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 16 juli 2013 Onderwerp Project Rustoord: Toepassing coördinatieregeling Categorie A Verseonnummer 878771 / 882847 Portefeuillehouder Mevrouw Mijdam

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

F. Berting B. Halman. Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

F. Berting B. Halman. Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp:Onderwerp Besluitvorming inzake vrijstelling artikel 19 lid 2 WRO en aanvraag bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning en bouwen van een carport, berging en overkapping aan het Hollandscheveldse

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Deelrapportage Stadspeiling 2013: Dienstverlening van de gemeente Venlo door klanten beoordeeld RIB nummer 2014 53 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen

Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Januari 2010 In opdracht van ds+v Team Horeca & Evenementen

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d.

Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team COM Publicatie Openbare bekendmakingen van papier naar digitaal 1- Notagegevens Notanummer 384961 Datum 3-6-2010 Programma: 01a. Bestuur

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Evaluatie Ambtelijk Horen Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Delft DIMENSUS beleidsonderzoek December 2013 Project 553 1 Aanleiding Al geruime tijd constateert de gemeente Delft dat burgers

Nadere informatie

Regelgeving Horeca Maastricht 2005

Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Sabine Bosch Met medewerking van: Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker De heer L. Hoekstra Mounleane 2 9241 HA WIJNJEWOUDE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: 20150924V Bert Jan Bakker 0512-386222 Onderwerp: Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / B.W.M. Nijboer GBT El. 2 e Wijziging legesverordening i.v.m. invoering Wabo.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / B.W.M. Nijboer GBT El. 2 e Wijziging legesverordening i.v.m. invoering Wabo. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G200673 357074 / 357074 ONDERWERP B.W.M. Nijboer GBT El 2 e Wijziging legesverordening i.v.m. invoering Wabo. AGENDANUMMER

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Voorstel De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2007 als volgt vast te stellen:

Voorstel De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2007 als volgt vast te stellen: Raadsvergadering: 28 november 2006 Agendapunt: 8 Kenmerk: R-060724-RGJ-1615 Datum voorstel: 15 november 2006 Wethouder H. Hutten Informant: Mevrouw R. Lefferts-Gjaltema Portefeuillehouder: Onderwerp: Vaststellen

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening 2010 De 2 e wijziging gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen in Titel 2 in het kader van de inwerkingtredning van de Wet algemene

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 JUNI 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 JUNI 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 JUNI 2016. Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis, L. van der Maas, mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

BOUWPROGRAMMA VERGUNNINGEN 2008

BOUWPROGRAMMA VERGUNNINGEN 2008 BOUWPROGRAMMA VERGUNNINGEN 2008 GEMEENTE HEUSDEN TEAM DIENSTEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanvragen om vergunning 4 2.1 aanvragen om bouwvergunning 4 2.1.1 Informatie 4 2.1.2 Intake 4 2.1.3 Ontvankelijkheidstoets

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten Persona Harry Smölders Neemt leiding Direct Hoffelijk/Spontaan Oplossingsgericht Leeftijd: 36 jaar Privé-situatie:

Nadere informatie

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag?

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? No-cure-no-pay Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Het no-cure-no-pay bureau 3. Bekendheid en wat als? 4. Leidt meer inzicht tot ander handelen?

Nadere informatie

Vaststellen omgevingsvergunning Patrijsstraat 23 A

Vaststellen omgevingsvergunning Patrijsstraat 23 A Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM gemeente Maassluis zaaknummer Z-12-02915 registratienummer ADV-13-01534 opsteller advies mevrouw M.J.M. van Tilburg doorkiesnummer 010-5931815 directielid de

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Deel 2 - bijlagen Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing

Nadere informatie

11 Stiens, 18 november 2014

11 Stiens, 18 november 2014 11 Stiens, 18 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/87 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: Michel van Vugt E-mail: m.vanvugt@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 23 september 2014 Onderwerp: Coördinatieregeling Plantage Aan de raad. Beslispunten *Z001DD51A1 1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel

Nadere informatie