Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2013"

Transcriptie

1 arverslag CHP ZuidoostBrabant 2013 datum 4 juli 2014 versie 1 status eigenaar vastgesteld E.S.J. van Gils van Rooij MSc

2 Inhoudsopgave Belangrijke gebeurtenissen A. Profiel van de organisatie 6 A.1 Nadere typering van het concern 6 A.2 Productie, personeel en opbrengsten 7 B. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 8 B.1 Governancecode 8 B.2 Bestuursstructuur 8 B.3 Toezichthoudend orgaan 8 B.4 Wettelijke transparantieeisen bestuursstructuur 9 B.5 Wettelijke transparantieeisen bedrijfsvoering 10 C. Samenstelling organen bestuur en toezicht 11 C.1 Samenstelling bestuur 11 C.2 Samenstelling toezichthoudend orgaan 11 C.3 Algemene vergadering (ledenraad) 12 C.4 Cliëntenraad 13 C.5 Ondernemingsraad 14 D. Beleid, inspanningen en prestaties patiëntenzorg 15 D.1 Algemeen kwaliteitsbeleid 15 D.2 Branchenormen huisartsenposten 15 D.3 Klachten 16 D.4 Meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP) 18 D.5 Calamiteiten 18 E. Beleid, inspanningen en prestaties personeel 19 E.1 Verloop personeel 19 E.2 Ziekteverzuim 19 E.3 Vacatures 19 E.4 Bedrijfsvoering 20 E.5 Beloning leden Raad van Bestuur 20 E.6 Beloning leden Raad van toezicht 24 E.7 Overschrijding bezoldigingsmaximum WNT 25 arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 2 / 25

3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 In tabel 1 zijn de belangrijke gebeurtenissen van 2013 voor CHP Zuidoost Brabant weergegeven. Deze gebeurtenissen zijn gerangschikt per maand. Tabel 1: belangrijke gebeurtenissen 2013 Maand nuari Februari Gebeurtenis Onderzoek: (on)terechte U1 ambulanceritten Wanneer is een U1 ambulancerit nodig of wanneer niet? Om meer zicht te krijgen op de U1 ritten van de ambulancedienst startte CHP begin 2013 een onderzoek. Het vermoeden bestond dat CHP soms ten onrechte een U1 trieert en de ambulance inschakelt, en dat aan de andere kant soms ten onrechte een ambulance wordt ingezet terwijl het om huisartsgeneeskundige zorg gaat. In het onderzoek werd onderzocht hoe vaak deze fenomenen zich voordoen en op welke manier we daarin verbetering kunnen aanbrengen. Uit dit onderzoek blijkt dat een groot aantal van de U1ritten door de huisarts zelfstandig en veilig afgehandeld kan worden. Ook blijkt dat een deel van de vervoerde patiënten niet wordt opgenomen in het ziekenhuis. Een deel hiervan is mogelijk vermijdbaar. De ambulance dient vooral ingezet te worden als er een grote kans is op vervoer naar én opname in het ziekenhuis. Symposium CHP Samen werken aan veilige zorg In het kader van kwaliteitsbevordering organiseerde CHP een symposium voor aangesloten huisartsen over veiligheid op de huisartsenpost. Veiligheidsaspecten in de zorg tijdens de avond, nacht, en weekenduren stonden centraal, evenals de thema s urgentie en kwaliteitsdenken. Verpleegkundig specialist biedt kansen Om de werkdruk onder huisartsen te verminderen werd in 2012 de verpleegkundig specialist (VS) ingezet op de spoedposten. In februari 2013 presenterende UMC St. Radboud IQ healthcare, Stichting KOH en CHP de resultaten uit het tweejarig ZonMwonderzoek. De VS biedt veilige en kwalitatief goede zorg. Samen met de huisarts leveren zij, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, integrale zorg. Maart April Lancering Kwaliteitsplein: deel1 kwaliteitsmanagementsysteem In april lanceerde CHP een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. Op zeer praktische wijze bevat het online systeem alle documenten, protocollen en medische richtlijnen die nodig zijn op de huisartsenpost. Ook het melden van incidenten is vereenvoudigd. Behalen HKZcertificaat Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij CHP. Voortdurende focussen op kwaliteitsdenken en het doorvoeren van verbeteringen werd dit verslagjaar beloond met de hercertificering. Daarmee is CHP tot 2016 HKZgecertificeerd. Mei arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 3 / 25

4 Maand Juni Juli Gebeurtenis Elearningcursus kindermishandeling en huiselijk geweld Op 1 juli 2013 is de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling in werking gesteld. De code helpt huisartsen goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. De huisartsenpost hecht hier veel waarde aan en bood daartoe in 2013 een online scholing aan. Huisartsen en triagisten konden de cursus vanachter hun eigen computer, in eigen tempo doorlopen. Lancering Kwaliteitsplein: deel 2 intranet Na maanden hard werken aan de ontwikkeling van het nieuwe intranet ging vlak voor de zomer dit tweede gedeelte van het Kwaliteitsplein live. In deze nieuwe digitale omgeving kunnen medewerkers en huisartsen informatie, kennis en actualiteiten vinden en delen. Het systeem kent een directe koppeling met het kwaliteitsmanagementsysteem; dus één toegang tot alle bedrijfsinformatie. Resultaten inzet KLV positief Huisartsen worden vanuit meerdere disciplines geholpen bij het werk op de spoedpost. Naast de komst van een verpleegkundig specialist liep in 2013 ook een onderzoek naar de inzet van een Korte Lijn Verpleegkundige. De KLV behandelt voornamelijk laag urgente zorgvragen in de ICPCcategorie huid of bewegingsapparaat. Patiënten gaven de KLV gemiddeld een rapportcijfer 8,4. Augustus September Verhuizing bedrijfsbureau terug naar Bruistensingel Na de brand in 2012 werkte het kantoorpersoneel tijdelijk in één van de posten van Huisartsenpost HOV aan de Rijnstraat in shertogenbosch. In augustus was de renovatie van het pand aan Bruistensingel klaar en verhuisden de medewerkers weer terug. Nieuwe faciliteit voor huisartsen: Bemiddelen in waarneming Aangesloten huisartsen kunnen tegen een kleine vergoeding sinds september 2013 gebruikmaken van een bemiddelingsservice. Wanneer de huisarts zijn eigen dienst niet kan invullen, gaat CHP op zoek naar een waarnemer. In 95% van de gevallen slaagde de zoektocht. Oktober November Nieuwe website live In 2013 is de website van CHP, het online visitekaartje, inhoudelijk en qua uitstraling geheel vernieuwd. De website heeft als doel de bezoekers, patiënten en andere interesseerden, te informeren over de organisatie. Wie CHP is en wat kunnen de post voor de patiënt kan betekenen is allemaal terug te vinden op de site. Nieuwe telefooncentrale, betere bereikbaarheid Ter verbetering van de telefonie kreeg CHP aan het einde van het jaar een nieuwe telefooncentrale. Vervanging van de telefonieinfrastructuur zal leiden tot meer stabiliteit en betrouwbaarheid van het netwerk. December arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 4 / 25

5 Doorlopend Inspectie: kritische processen aanscherpen De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) gaf in 2012 aandachtspunten en aanbevelingen op de kritische processen. In 2013 heeft een werkgroep afkomstig uit de ledenraad een aantal adviezen gegeven waarmee stappen gezet konden worden. Alle verbeterpunten en mogelijke oplossingen voor de door de IGZ geconstateerde knelpunten zijn in een plan samengevat en aan de IGZ aangeboden. De resultaten worden besproken bij het eerstvolgende jaargesprek, waarvoor een actueel overzicht van de stand van zaken zal worden gepresenteerd. Start Vitale Huisartsenpost De huisartsenpost is inmiddels een volwassen organisatie die blijft ontwikkelen en groeien in professionaliteit. Intern evaluatieonderzoek naar het bestuursmodel 2008 was aanleiding om een project te starten: Vitale Huisartsenpost. Dit project loopt van 2013 tot eind 2014 en heeft als belangrijkste doelstelling de organisatie zodanig te structureren dat deze in staat is de toekomst aan te kunnen. Als eerst stap is gekozen voor versterking van de directie met een tweede directeur. Ondersteuning bij de uitwisseling van patiëntgegevens Patiënten moeten vanaf januari 2013 actief toestemming geven voor elektronisch uitwisselen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). CHP stelde al eerder foldermateriaal beschikbaar voor de aangesloten praktijken. Het aantal patiënten dat toestemming gaf groeide gestaag. CHP bleef in het verslagjaar benadrukken hoe belangrijk het voor de huisartsenpost is om de samenvatting van het medisch dossier in te kunnen zien. Arts in opleiding tot specialist (AIOS): het (samen)werken met AIOS op de post. De huisartsenpost wil met dit project inzicht krijgen in de benodigde optimalisatie en de operationele uitvoering om de huisarts in opleiding (AIOS) tijdens zijn stagejaren te ondersteunen en ze voor te bereiden op hun toekomstige beroep. Dienstenuitbreiding telefonische dienstverlening In 2013 is gestart met de verkenning in hoeverre er sprake kan zijn van een kansrijke en rendabele uitbreiding van de huidige telefonische dienstverlening van de callcenters voor de regio s Eindhoven (CHP) en shertogenbosch (HOV). De telefonische bereikbaarheid voor doven en slechthorenden werd hierin ook meegenomen. Resultaten worden in 2014 verwacht. Spoedposten: een verbetering? In dit onderzoek wordt bekeken of samenwerking binnen een spoedpost leidt tot een verbetering in kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de acute zorg in vergelijking tot een situatie waarbij huisartsenpost en spoedeisende hulp afzonderlijk van elkaar werken. arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 5 / 25

6 A. Profiel van de organisatie A.1 Nadere typering van het concern CHP ZuidoostBrabant is een huisartsendienstenstructuur. Wij verlenen acute huisartsenzorg tijdens avond, nacht en weekenduren. Met de spoedeisende hulpen van het Catharinaziekenhuis (Eindhoven), St. Anna ziekenhuis (Geldrop) en het Elkerliek ziekenhuis (Helmond) werkt CHP samen in de vorm van spoedposten. Stichting Callcenter Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant (identificatienummer KvK: ) is aan CHP gelieerd. Tabel 2: algemene identificatiegegevens Zorgtype Naam rechtspersoon Huisartsendienstenstructuur, huisartsenpost Coöperatieve Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant U.A. Adres Postbus 3274 Postcode Plaats 5203 DG shertogenbosch Telefoonnummer Identificatienr. KvK adres Website Tabel 3: nadere typering organisatie Kerngegeven Samenwerking in de vorm van spoedposten Antwoord Bestuur en toezicht Aantal leden Raad van Bestuur 5 Aantal leden Raad van Toezicht 3 Aantal personen op wie de WNT van toepassing is 2 arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 6 / 25

7 A.2 Productie, personeel en opbrengsten Het werkgebied van CHP ZuidoostBrabant strekt zich uit van Oirschot tot Deurne, en van Gemert Bakel tot HeezeLeende. Tabel 4: kerngegevens Kerngegeven Antwoord Verzorgingsgebied Aantal patiënten in verzorgingsgebied Capaciteit Aantal huisartsenposten 3 Aantal callcenters 1 Productie Totaal aantal verrichtingen Telefonisch advies Consult Visite Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde Leden Aantal aangesloten huisartsen 252 Tabel 5: capaciteit per locatie Aantal Aantal Aantal Aantal spreekkamers onderzoeks balieplekken belplekken kamers Huisartsenpost Eindhoven Huisartsenpost Geldrop Huisartsenpost Helmond Callcenter 16 (+2 artsen) arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 7 / 25

8 B. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering B.1 Governancecode CHP streeft ernaar te werken volgens de Zorgbrede Governancecode. Tabel 6: governancecode Code Hanteert uw organisatie de Zorgbrede Governancecode? B.2 Bestuursstructuur Tabel 7: bestuursstructuur Structuur Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing? Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Drie of meerhoofdig met voorzitter. B.3 Toezichthoudend orgaan CHP wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op het Bestuur. Voor een aantal zaken is goedkeuring vereist van de Ledenraad. Tabel 8: Toezichthoudend orgaan Vraag Houdt het toezichthoudend orgaan toezicht op de strategie en prestaties en de interne beheersings en controlesystemen? Zijn nieuwe leden op openbare wijze geworven? Wordt de deskundigheid van toezichthouders gewaarborgd? Beschikt de raad over ten minste één lid met voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring? Tekstveld, zaken als het jaarplan, kaderbrief en de kwaliteitscijfers worden periodiek besproken., nieuwe leden zijn geworven d.m.v. een openbare advertentie, de toezichthouders zijn ingeschreven bij NVTZ en volgen via hen indien nodig scholing.

9 Vraag Zijn er in besluiten van het bestuur waaraan het toezichthoudend orgaan dit verslagjaar goedkeuring heeft verleend? Bestaan er commissies binnen het toezichthoudend orgaan? Heeft u gewaarborgd dat de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn? Heeft u een beleid met betrekking tot de bezoldiging van toezichthouders? Heeft het toezichthoudend orgaan het bestuur dit jaar beoordeeld? Heeft het toezichthoudend orgaan haar eigen functioneren geëvalueerd? Hoeveel vergaderingen heeft het toezichthoudend orgaan gehouden in het verslagjaar? Bij hoeveel van deze vergaderingen was de raad van bestuur aanwezig? Bestaat er regulier overleg met de externe accountant? Laat het toezichthoudend orgaan zich door verschillende bronnen van voorzien van informatie? Tekstveld, de Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan: Vervolg structuurwijziging CHP Fasering OZIS, geleidelijk over gaan naar LSP arrekening en accountantsverklaring Wijziging vergoeding bestuursleden arplan en begroting 2014 Nee, onafhankelijkheid is gewaarborgd in de statuten en werving en selectieprocedure.. Bezoldiging van de Raad van Toezicht vindt plaats conform de beloningscode voor toezichthouders van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorginstellingen (NVTZ). Nee 5 5 Nee, er is periodiek overleg met de ledenraad, cliëntenraad, ondernemingsraad en management B.4 Wettelijke transparantieeisen bestuursstructuur Tabel 9: wettelijke transparantieeisenbestuursstructuur Transparantieeis Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 9 / 25

10 Transparantieeis Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern? Nee Coöperatie UA B.5 Wettelijke transparantieeisen bedrijfsvoering Tabel 10: wettelijke transparantieeisen bedrijfsvoering Transparantieeis Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland gevestigd)? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating( en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan? arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 10 / 25

11 C. Samenstelling organen bestuur en toezicht C.1 Samenstelling bestuur Het Bestuur bestaat uit drie leden A en twee leden B. De leden B worden tevens aangeduid als directeur/ bestuurder. Tabel 11: leden bestuur Naam dhr/mw Functie Infunctietreding Relevante nevenfuncties G.P. Welling Dhr. Directeur/bestuurder H.J.A.M. Geboers Dhr. Directeur/bestuurder R.H.P.J. Linssen Dhr. Voorzitter P.B.M. Schröder Dhr. Lid bestuur M. Westein Dhr. Lid bestuur C.2 Samenstelling toezichthoudend orgaan CHP ZuidoostBrabant heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie natuurlijke personen die geen lid zijn van de coöperatie. Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de Ledenraad. Tabel 12: Samenstelling toezichthoudend orgaan Naam dhr./mw. Infunctietreding Relevante nevenfuncties F.J. van Kemenade Dhr H.H.A.M. nssen Dhr J.S. Wazirali Mw RVT Unitus RVA Cohesie

12 C.3 Algemene vergadering (ledenraad) CHP ZuidoostBrabant is een coöperatie. De ledenraad functioneert als algemene vergadering in de zin van de wet. Elke HAGRO heeft de plicht één lid af te vaardigen. Tabel 13: algemene vergadering /nee Heeft uw organisatie een algemene vergadering? Tabel 14: ledenraad Zijn er het afgelopen jaar door de ledenraad gevraagde besluiten genomen, zo ja hoeveel? Zijn er het afgelopen jaar door de ledenraad ongevraagde adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel? Hebben deze ongevraagde adviezen tot maatregelen geleid in de instelling? Geef hier een percentage., door de ledenraad zijn in 2013 vier gevraagde besluiten genomen, te weten: Benoeming voorzitter bestuur Benoeming bestuurslid Zelf CRP metingen uitvoeren op de post Benoeming lid Raad van Toezicht Door de ledenraad is ongevraagd advies uitgebracht ten aanzien van: Coaching triagisten Roostering Het is onduidelijk of deze adviezen hebben geleid tot maatregelen. arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 12 / 25

13 C.4 Cliëntenraad Tabel 15: cliëntenraad Heeft uw organisatie een cliëntenraad? Wordt/worden de cliëntenraad/raden in financiële zin ondersteund conform de modelfinancieringsregeling, zoals afgesproken in het gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten (uitkomsten van overleg, Actiz, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, NVZ van 18 juni 2009)? Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad gevraagde adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel? Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad ongevraagde adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel? Hebben deze ongevraagde adviezen tot maatregelen geleid in de instelling? Geef hier een percentage. Heeft uw concern een commissie van vertrouwenslieden ingesteld? Heeft uw concern zich aangesloten bij een landelijke commissie? Er is voorzien in een passende financiële tegemoetkoming., positief advies werd uitgebracht met betrekking tot: arplan en Begroting 2013 Benoeming lid Raad van Toezicht Inzet van adviseurs in het kader van de bestuurlijke reorganisatie Aanpassing van de statuten Benoeming van een tweede bestuurder Nee Nee Nee arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 13 / 25

14 C.5 Ondernemingsraad Tabel 16: ondernemingsraad Heeft uw organisatie een ondernemingsraad? Zijn er het afgelopen jaar door de ondernemingsraad instemmingsaanvragen behandeld, zo ja hoeveel? Zijn er het afgelopen jaar door de ondernemingsraad adviesaanvragen behandeld, zo ja hoeveel? In oktober 2013 heeft de ondernemingsraad instemming gegeven om het aanname beleid van doktersassistentes aan te passen. Door de ondernemingsraad is advies gegeven met betrekking tot: Verstrekken adviesopdracht bestuurlijke reorganisatie extern bureau Aanstelling medisch directeur arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 14 / 25

15 D. Beleid, inspanningen en prestaties patiëntenzorg D.1 Algemeen kwaliteitsbeleid Tabel 17: certificaat, label of accreditatie Naam certificaat, label of accreditatie HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg) Reikwijdte Gehele organisatie Datum van uitreiking April 2013 (geldig tot april 2016) Naam toetsende instantie Lloyds s Register Quality Assurance Nederland B.V.) D.2 Branchenormen huisartsenposten CHP ZuidoostBrabant hanteert sinds 2012 de branchenormen huisartsenposten, zoals vastgesteld door de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN). Tabel 18: Branchenormen huisartsenposten Norm Telefonische bereikbaarheid Spoedoproepen binnen 30 seconden 94% beantwoord, in procenten 1 Nietspoedoproepen binnen twee minuten 70% beantwoord, in procenten 2 Nietspoedoproepen binnen tien minuten 97% beantwoord, in procenten 3 Fysieke bereikbaarheid Inwoners van het werkgebied kunnen binnen 30 minuten de huisartsenpost bereiken, in procenten 4 Aanrijdtijden 100% Bij een levensbedreigende situatie (U1) is zorg 93% binnen 15 minuten ter plaatse, in procenten 5 Bij een levensbedreigende situatie (U1) is zorg 100% binnen 30 minuten ter plaatse, in procenten 6 1 Norm: 100% 2 Norm: 75% 3 Norm: 98% 4 Norm: 90% 5 Norm: 95% 6 Norm: 100%

16 Norm Is er sprake van samenwerking met de ambulancezorg? Zelfstandig door de triageassistenten afgehandelde hulpvragen worden binnen één uur geautoriseerd, in procenten 7 Triageassistenten zijn gediplomeerd, dan wel in opleiding en binnen twee jaar gediplomeerd, in procenten De wachttijd tussen aankomst in de wachtkamer en aanvang behandeling bedraagt minder dan 15 minuten, in procenten 8. U0 en U1 visites worden volgens het principe ja, tenzij gereden door de ambulancezorg. 90% 100% 60% D.3 Klachten CHP ZuidoostBrabant kent een interne klachtenafhandeling, waarbij de klachtenfunctionaris de klachtenopvang organiseert (Tabel 21). Zij neemt zo snel mogelijk na het indienen van de klacht contact op met de klager om na te gaan welk klachtentraject aansluit bij de wensen van de klager. Leidt de interne klachtenopvang niet tot afronding van de klacht of stelt de klager hierop geen prijs, dan bespreekt de klachtenfunctionaris andere klachtbehandelingsmogelijkheden, zoals de klachtencommissie of het regionaal tuchtcollege. Tabel 19: klachtenfunctionaris Kunnen patiënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris? Tabel 20: klachtencommissie Beschikt u over een regeling voor de behandeling van klachten jegens de cliënt van uw instelling conform de wet klachtrecht cliënten zorgsector? Voldoet deze regeling aan de 6 gestelde eisen ingevolge deze wet? Werkt de klachtencommissie in overeenstemming met de gestelde eisen? (aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg ZuidNederland) 7 Norm: 100% 8 Norm: 95% arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 16 / 25

17 Brengt u deze regeling bij al uw cliënten op een passende wijze onder de aandacht? Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie 1 Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte s Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht 2% 1 1 Aantal klachten dat gegrond is verklaard 0 Tabel 21: interne klachtenafhandeling Meldingen (totaal) 124 Klacht/onvrede 113 Compliment 7 Schadeclaim 4 Anders Klacht/onvrede als percentage van het aantal verrichtingen 0,1% Afhandelduur Minder dan 1 maand 64 1 à 2 maanden 29 Meer dan 2 maanden 19 Nog niet afgehandeld/onbekend 1 arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 17 / 25

18 D.4 Meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP) De MIPcommissie is ingesteld met als doel om op gepaste en objectieve wijze om te gaan met (bijna) fouten en (bijna) ongevallen met betrekking tot de individuele patiëntenzorg. Het gaat bij melding incidenten patiëntenzorg vooral om het verbeteren van de werkprocessen in het belang van betere patiëntenzorg. De MIPcommissie hanteert de PRISMA methode. Tabel 22: meldingen incidenten patiëntenzorg Beschikt u over een regeling voor de behandeling van meldingen incidenten patiëntenzorg? (MIPcommissie) Aantal meldingen ingediend bij MIPcommissie 55 Aantal door MIPcommissie in behandeling genomen 40 meldingen Technisch 3 Organisatorisch 14 Menselijk 21 Overige factoren 1 Calamiteit 1 D.5 Calamiteiten Calamiteiten worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Na elke melding wordt er een caseaudit uitgevoerd die leer en verbeterpunten oplevert. Tabel 23: Calamiteiten Calamiteiten (totaal) 12 Overlijden 7 Ernstige restschade 5 arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 18 / 25

19 E. Beleid, inspanningen en prestaties personeel E.1 Verloop personeel Tabel 24: verloop personeel Verloop personeel Aantal personeelsleden Aantal Fte Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar 37 Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar 43 E.2 Ziekteverzuim Tabel 25: verzuim Verzuim Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 4,24% E.3 Vacatures Tabel 26: vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures per einde 2013 Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde 2013 Totaal personeel 6 6 Personeel met patiëntgebonden functies 6 6 arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 19 / 25

20 E.4 Bedrijfsvoering In 2013 is de informatiebeveiliging verder verbeterd. Met de vernieuwde ICT inrichting zijn meer geavanceerde mogelijkheden van informatiebeveiliging beschikbaar gekomen. Toegang tot informatie en applicatie wordt nu per functie ingericht, terwijl regels en instellingen rond password beveiliging zijn aangescherpt. Daarnaast zijn de toetredingprocessen aangepast voor nieuwe medewerkers zodat zij vanaf de start bewust en veilig omgaan met bedrijfsgegevens. Ter voorbereiding op calamiteiten is er, in samenwerking met Huisartsenkring ZuidoostBrabant, SHoKo en de GHOR een huisartsenrampenopvangplan (HaROP) opgesteld. Hierin is beschreven wat te doen bij een uitbraak van een grootschalige infectieziekte of flitsramp. Tabel 27: bedrijfsvoering Hanteert u een kwaliteitsmanagementsysteem? Is de gegevensbeveiliging geregeld? Is uw instelling voorbereid op calamiteiten? Bereikbaarheid bij brand Telefoonstoring Elektriciteit Beveiliging van gegevens E.5 Beloning leden Raad van Bestuur Aan de leden A van het Bestuur worden onkostenvergoedingen toegekend, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht sluit namens CHP ZuidoostBrabant een arbeidsovereenkomst met de directeur/ bestuurder (lid B), waarin onder andere de honorering geregeld wordt. Per bestuurder is tabel 28 ingevuld. Tabel 28: beloning leden Raad van Bestuur Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie G.P. Welling Dhr. Directeur/bestuurder Nevenfuncties Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december 2013 deel uit van het bestuur? arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 20 / 25

21 Zo nee, tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Onbepaalde tijd BBZ Wat is de deeltijdfactor in procenten? 50% Beloning Waarvan: verkoop verlofuren Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, etc)? Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, etc) Winstdeling en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totale bezoldiging Gecorrigeerde bezoldiging (op basis van fulltime dienstverband en volledig kalenderjaar) Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie H.J.A.M. Geboers Dhr. Directeur/bestuurder Nevenfuncties Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december 2013 deel uit van het bestuur? Zo nee, tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Nee Bepaalde tijd BBZ Wat is de deeltijdfactor in procenten? 42% Beloning Waarvan: verkoop verlofuren arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 21 / 25

22 Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, etc)? Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, etc) 468 Winstdeling en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totale bezoldiging Gecorrigeerde bezoldiging (op basis van fulltime dienstverband en volledig kalenderjaar) Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie R.H.P.J. Linssen Dhr. Voorzitter Nevenfuncties Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december 2013 deel uit van het bestuur? Zo nee, tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Bestuurdersovereenkomst BBZ Wat is de deeltijdfactor in procenten? Totale bezoldiging Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie P.B.M. Schröder Dhr. Lid Nevenfuncties Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december 2013 deel uit van het bestuur? arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 22 / 25

Jaarverslag Huisartsenpost HOV

Jaarverslag Huisartsenpost HOV arverslag Huisartsenpost HOV 2013 datum 4 juli 2014 versie 1 status eigenaar vastgesteld E.S.J. van Gils van Rooij MSc Inhoudsopgave Belangrijke gebeurtenissen 2013 3 A. Profiel van de organisatie 6 A.1

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenposten Oost- Brabant

Jaarverslag Huisartsenposten Oost- Brabant arverslag Huisartsenposten Oost- Brabant 2015 datum versie 1.0 status eigenaar 19 september Vastgesteld E.S.J. (Liesbeth) van Gils-van Rooij MSc Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 SPRING

Jaarrekening 2015 SPRING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 189.488 - Liquide middelen 2 1.183.639 - Totaal vlottende activa 1.373.127 - Totaal activa 1.373.127 - Werkelijk Openings- Ref. 31-12-15

Nadere informatie

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Jaarverslag 2013 21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eindverantwoordelijke Raad

Nadere informatie

Informatie. Klachtenprocedure Cliënten

Informatie. Klachtenprocedure Cliënten Informatie Klachtenprocedure Cliënten Het spreekt voor zich dat cliënten/bewoners van de zorgvoorzieningen van Sint Annaklooster mogen rekenen op een zo goed mogelijke huisvesting, verpleging, verzorging

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant (HAP OB)

Jaarverslag Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant (HAP OB) Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Huisartsenposten Oost-Brabant (HAP OB) Inhoud Voorwoord... 2 De Huisartsenpost... 3 Bevoegdheden Cliëntenraad... 3 Taken Cliëntenraad... 4 Samenstelling Cliëntenraad... 4

Nadere informatie

Klachtenprocedure Cliënten

Klachtenprocedure Cliënten Klachtenprocedure Cliënten Het spreekt voor zich dat cliënten/bewoners van de zorgvoorzieningen van Sint Annaklooster mogen rekenen op een zo goed mogelijke huisvesting, verpleging, verzorging en begeleiding.

Nadere informatie

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Algemeen Bent u ontevreden of heeft u een klacht? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Bent u ontevreden over zaken in het ziekenhuis?... 3 Heeft u een klacht over de Spoedpost in ons ziekenhuis?... 4 Bureau

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. 1 Voorwoord. 2 Profiel van de organisatie. 3 Kernprestaties. 4 Maatschappelijk ondernemen. 4.1 Cliëntenraad

JAARVERSLAG. 1 Voorwoord. 2 Profiel van de organisatie. 3 Kernprestaties. 4 Maatschappelijk ondernemen. 4.1 Cliëntenraad Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2016 JAARVERSLAG 1 Voorwoord 2 Profiel van de organisatie 3 Kernprestaties 4 Maatschappelijk ondernemen 4.1 Cliëntenraad 5 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor!

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Even voorstellen: de cliëntenraad Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Wat doet de Cliëntenraad (CR) van het St.Jans Gasthuis Weert voor u? De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van cliënten

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West Brabant

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West Brabant Klachtenregeling voor Procedure voor de afhandeling van ongenoegen/klachten van cliënten van MEE West- Procedure voor de behandeling en afhandeling van ongenoegen/klachten van iedere persoon aan wie MEE

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING H. ter Horst, Huisarts Koningsweg 8b 7672 GD Vriezenveen Tel. 0546-565858 Fax. 0546-567054 PROTOCOL KLACHTBEHANDELING Doel behandeling van klachten het behoud van een werkzame behandelrelatie met de patiënt

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Naam en typering. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007. DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid. Instelling: naam en typering

Naam en typering. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007. DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid. Instelling: naam en typering Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid Naam en typering Instelling: naam en typering Naam/omschrijving van instelling (1) Omschrijving, typering

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag

TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag HayGroup HET IDEALE GOVERNANCE JAARVERSLAG - februari 2005 Inhoud Inleiding 1 1 Geef inzicht in persoonlijke gegevens 2 2 Geef inzicht in de werkwijze 3 3 Verantwoord

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland Klachtencommissie Jaarverslag 2015 Stichting Inhoud 1 Voorwoord... 2 2 Samenstelling van de commissie... 2 3 Registratie & rapportage... 3 4 Gegevens over de klachtenbehandeling... 4 5 Onderwerp van de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

i. Klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen.

i. Klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen. K1 Klachtenreglement Stichting Kinderopvang Friesland Algemeen De klachtenregeling van de Stichting Kinderopvang Friesland bestaat uit drie onderdelen, t.w.: I Definities, voortraject en indienen klacht;

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

Inleiding. Cliënten. Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis

Inleiding. Cliënten. Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis Cliëntenraad Inleiding Om de kwaliteit van zorg mede te bewaken is op 1 juni 1996 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in werking gesteld. Deze wet verplicht elke zorginstelling een Cliëntenraad

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Een klacht; wat doet u daarmee?

Een klacht; wat doet u daarmee? Een klacht; wat doet u daarmee? Inhoud Alle soorten klachten... 3 Wie kan een klacht indienen?... 3 Waar kunt u een klacht indienen?... 3 Plaats van ontstaan... 3 Afdeling Patiëntenservice... 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Ik wil u verzoeken de informatie uit deze brief aan uw leden kenbaar te maken.

Ik wil u verzoeken de informatie uit deze brief aan uw leden kenbaar te maken. Aan de voorzitter Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag drs. E. Laudy 070-340 6242 drs. S. van der Meer 070-340 5134 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Verantwoording bezoldiging bestuurders

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Idee, opmerking of klacht? Informatie voor patiënten en bezoekers

Idee, opmerking of klacht? Informatie voor patiënten en bezoekers Idee, opmerking of klacht? Informatie voor patiënten en bezoekers 0 Algemeen Dagelijks maken veel mensen gebruik van de diensten van ons ziekenhuis. Meestal gaat het om een poliklinisch contact; dat wil

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klachtenreglement Voor het klachtenformulier: zie laatste pagina De CVP is te bereiken via: KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis 1 Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Waarom deze folder? Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Klachtenfunctionarissen Als u klachten heeft... Inleiding VieCuri Medisch Centrum heeft het leveren van goede zorg hoog in het vaandel staan. Toch gaat er soms iets mis of lopen zaken niet zoals u dat

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis)

Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis) Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis) December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Definities en begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

SHoKo jaarverslag 2016

SHoKo jaarverslag 2016 SHoKo jaarverslag 2016 16 Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2016 van de Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo). De Stichting is in september 2001 te Eersel opgericht

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling Klachtenreglement Cliënten Stichting Thuiszorg West-Brabant Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Boogschutter 88 9602MG HOOGEZAND Registratienummer 106778857

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Boogschutter 88 9602MG HOOGEZAND Registratienummer 106778857 Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Boogschutter 88 9602MG HOOGEZAND Registratienummer 106778857 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Hoogezand-Sappemeer Datum inspectie: 04-08-2015

Nadere informatie

Klachtenreglement. Kinderopvang Leaf Foareker AC Ureterp

Klachtenreglement. Kinderopvang Leaf Foareker AC Ureterp Klachtenreglement Kinderopvang Leaf Foareker 54 9247AC Ureterp info@kinderopvang-leaf.nl www.kinderopvang-leaf.nl Versie: januari 2016 Marijke de Jong Inleiding Kinderopvangorganisatie Leaf heeft in het

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorggroep West-Brabant

Klachtenreglement Zorggroep West-Brabant Klachtenreglement Zorggroep West-Brabant Klachtenregeling Zorggroep West-Brabant april 2012 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 1.1 Begripsomschrijvingen...3 2. Doel...4 3. Soorten klachten...4

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling kinderopvang en peuterspeelzaalwerk De klachtenregeling voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van Stichting

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Inspectierapport MET Nanny Bemiddeling (GOB) Wilhelminastraat HT MEPPEL Registratienummer

Inspectierapport MET Nanny Bemiddeling (GOB) Wilhelminastraat HT MEPPEL Registratienummer Inspectierapport MET Nanny Bemiddeling (GOB) Wilhelminastraat 37 7941HT MEPPEL Registratienummer 255699840 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Meppel Datum inspectie: 07-12-2016 Type

Nadere informatie

Een klacht Laat het ons weten.

Een klacht Laat het ons weten. Een klacht Laat het ons weten www.nwz.nl Inhoud Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 7 Externe instanties

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Als u niet tevreden bent Het vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk XL NOORDWIJK ZH Registratienummer

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk XL NOORDWIJK ZH Registratienummer Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Registratienummer 131248224 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Noordwijk Datum inspectie: 08-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg 12 8071ZX NUNSPEET Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: NUNSPEET Datum inspectiebezoek: 09-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? www.igz.nl Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? In Nederland heeft u recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl Een klacht Laat het ons weten mca.nl Inhoudsopgave Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 6 Externe instanties

Nadere informatie