Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag CHP Zuidoost-Brabant 2013"

Transcriptie

1 arverslag CHP ZuidoostBrabant 2013 datum 4 juli 2014 versie 1 status eigenaar vastgesteld E.S.J. van Gils van Rooij MSc

2 Inhoudsopgave Belangrijke gebeurtenissen A. Profiel van de organisatie 6 A.1 Nadere typering van het concern 6 A.2 Productie, personeel en opbrengsten 7 B. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 8 B.1 Governancecode 8 B.2 Bestuursstructuur 8 B.3 Toezichthoudend orgaan 8 B.4 Wettelijke transparantieeisen bestuursstructuur 9 B.5 Wettelijke transparantieeisen bedrijfsvoering 10 C. Samenstelling organen bestuur en toezicht 11 C.1 Samenstelling bestuur 11 C.2 Samenstelling toezichthoudend orgaan 11 C.3 Algemene vergadering (ledenraad) 12 C.4 Cliëntenraad 13 C.5 Ondernemingsraad 14 D. Beleid, inspanningen en prestaties patiëntenzorg 15 D.1 Algemeen kwaliteitsbeleid 15 D.2 Branchenormen huisartsenposten 15 D.3 Klachten 16 D.4 Meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP) 18 D.5 Calamiteiten 18 E. Beleid, inspanningen en prestaties personeel 19 E.1 Verloop personeel 19 E.2 Ziekteverzuim 19 E.3 Vacatures 19 E.4 Bedrijfsvoering 20 E.5 Beloning leden Raad van Bestuur 20 E.6 Beloning leden Raad van toezicht 24 E.7 Overschrijding bezoldigingsmaximum WNT 25 arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 2 / 25

3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 In tabel 1 zijn de belangrijke gebeurtenissen van 2013 voor CHP Zuidoost Brabant weergegeven. Deze gebeurtenissen zijn gerangschikt per maand. Tabel 1: belangrijke gebeurtenissen 2013 Maand nuari Februari Gebeurtenis Onderzoek: (on)terechte U1 ambulanceritten Wanneer is een U1 ambulancerit nodig of wanneer niet? Om meer zicht te krijgen op de U1 ritten van de ambulancedienst startte CHP begin 2013 een onderzoek. Het vermoeden bestond dat CHP soms ten onrechte een U1 trieert en de ambulance inschakelt, en dat aan de andere kant soms ten onrechte een ambulance wordt ingezet terwijl het om huisartsgeneeskundige zorg gaat. In het onderzoek werd onderzocht hoe vaak deze fenomenen zich voordoen en op welke manier we daarin verbetering kunnen aanbrengen. Uit dit onderzoek blijkt dat een groot aantal van de U1ritten door de huisarts zelfstandig en veilig afgehandeld kan worden. Ook blijkt dat een deel van de vervoerde patiënten niet wordt opgenomen in het ziekenhuis. Een deel hiervan is mogelijk vermijdbaar. De ambulance dient vooral ingezet te worden als er een grote kans is op vervoer naar én opname in het ziekenhuis. Symposium CHP Samen werken aan veilige zorg In het kader van kwaliteitsbevordering organiseerde CHP een symposium voor aangesloten huisartsen over veiligheid op de huisartsenpost. Veiligheidsaspecten in de zorg tijdens de avond, nacht, en weekenduren stonden centraal, evenals de thema s urgentie en kwaliteitsdenken. Verpleegkundig specialist biedt kansen Om de werkdruk onder huisartsen te verminderen werd in 2012 de verpleegkundig specialist (VS) ingezet op de spoedposten. In februari 2013 presenterende UMC St. Radboud IQ healthcare, Stichting KOH en CHP de resultaten uit het tweejarig ZonMwonderzoek. De VS biedt veilige en kwalitatief goede zorg. Samen met de huisarts leveren zij, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, integrale zorg. Maart April Lancering Kwaliteitsplein: deel1 kwaliteitsmanagementsysteem In april lanceerde CHP een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. Op zeer praktische wijze bevat het online systeem alle documenten, protocollen en medische richtlijnen die nodig zijn op de huisartsenpost. Ook het melden van incidenten is vereenvoudigd. Behalen HKZcertificaat Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij CHP. Voortdurende focussen op kwaliteitsdenken en het doorvoeren van verbeteringen werd dit verslagjaar beloond met de hercertificering. Daarmee is CHP tot 2016 HKZgecertificeerd. Mei arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 3 / 25

4 Maand Juni Juli Gebeurtenis Elearningcursus kindermishandeling en huiselijk geweld Op 1 juli 2013 is de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling in werking gesteld. De code helpt huisartsen goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. De huisartsenpost hecht hier veel waarde aan en bood daartoe in 2013 een online scholing aan. Huisartsen en triagisten konden de cursus vanachter hun eigen computer, in eigen tempo doorlopen. Lancering Kwaliteitsplein: deel 2 intranet Na maanden hard werken aan de ontwikkeling van het nieuwe intranet ging vlak voor de zomer dit tweede gedeelte van het Kwaliteitsplein live. In deze nieuwe digitale omgeving kunnen medewerkers en huisartsen informatie, kennis en actualiteiten vinden en delen. Het systeem kent een directe koppeling met het kwaliteitsmanagementsysteem; dus één toegang tot alle bedrijfsinformatie. Resultaten inzet KLV positief Huisartsen worden vanuit meerdere disciplines geholpen bij het werk op de spoedpost. Naast de komst van een verpleegkundig specialist liep in 2013 ook een onderzoek naar de inzet van een Korte Lijn Verpleegkundige. De KLV behandelt voornamelijk laag urgente zorgvragen in de ICPCcategorie huid of bewegingsapparaat. Patiënten gaven de KLV gemiddeld een rapportcijfer 8,4. Augustus September Verhuizing bedrijfsbureau terug naar Bruistensingel Na de brand in 2012 werkte het kantoorpersoneel tijdelijk in één van de posten van Huisartsenpost HOV aan de Rijnstraat in shertogenbosch. In augustus was de renovatie van het pand aan Bruistensingel klaar en verhuisden de medewerkers weer terug. Nieuwe faciliteit voor huisartsen: Bemiddelen in waarneming Aangesloten huisartsen kunnen tegen een kleine vergoeding sinds september 2013 gebruikmaken van een bemiddelingsservice. Wanneer de huisarts zijn eigen dienst niet kan invullen, gaat CHP op zoek naar een waarnemer. In 95% van de gevallen slaagde de zoektocht. Oktober November Nieuwe website live In 2013 is de website van CHP, het online visitekaartje, inhoudelijk en qua uitstraling geheel vernieuwd. De website heeft als doel de bezoekers, patiënten en andere interesseerden, te informeren over de organisatie. Wie CHP is en wat kunnen de post voor de patiënt kan betekenen is allemaal terug te vinden op de site. Nieuwe telefooncentrale, betere bereikbaarheid Ter verbetering van de telefonie kreeg CHP aan het einde van het jaar een nieuwe telefooncentrale. Vervanging van de telefonieinfrastructuur zal leiden tot meer stabiliteit en betrouwbaarheid van het netwerk. December arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 4 / 25

5 Doorlopend Inspectie: kritische processen aanscherpen De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) gaf in 2012 aandachtspunten en aanbevelingen op de kritische processen. In 2013 heeft een werkgroep afkomstig uit de ledenraad een aantal adviezen gegeven waarmee stappen gezet konden worden. Alle verbeterpunten en mogelijke oplossingen voor de door de IGZ geconstateerde knelpunten zijn in een plan samengevat en aan de IGZ aangeboden. De resultaten worden besproken bij het eerstvolgende jaargesprek, waarvoor een actueel overzicht van de stand van zaken zal worden gepresenteerd. Start Vitale Huisartsenpost De huisartsenpost is inmiddels een volwassen organisatie die blijft ontwikkelen en groeien in professionaliteit. Intern evaluatieonderzoek naar het bestuursmodel 2008 was aanleiding om een project te starten: Vitale Huisartsenpost. Dit project loopt van 2013 tot eind 2014 en heeft als belangrijkste doelstelling de organisatie zodanig te structureren dat deze in staat is de toekomst aan te kunnen. Als eerst stap is gekozen voor versterking van de directie met een tweede directeur. Ondersteuning bij de uitwisseling van patiëntgegevens Patiënten moeten vanaf januari 2013 actief toestemming geven voor elektronisch uitwisselen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). CHP stelde al eerder foldermateriaal beschikbaar voor de aangesloten praktijken. Het aantal patiënten dat toestemming gaf groeide gestaag. CHP bleef in het verslagjaar benadrukken hoe belangrijk het voor de huisartsenpost is om de samenvatting van het medisch dossier in te kunnen zien. Arts in opleiding tot specialist (AIOS): het (samen)werken met AIOS op de post. De huisartsenpost wil met dit project inzicht krijgen in de benodigde optimalisatie en de operationele uitvoering om de huisarts in opleiding (AIOS) tijdens zijn stagejaren te ondersteunen en ze voor te bereiden op hun toekomstige beroep. Dienstenuitbreiding telefonische dienstverlening In 2013 is gestart met de verkenning in hoeverre er sprake kan zijn van een kansrijke en rendabele uitbreiding van de huidige telefonische dienstverlening van de callcenters voor de regio s Eindhoven (CHP) en shertogenbosch (HOV). De telefonische bereikbaarheid voor doven en slechthorenden werd hierin ook meegenomen. Resultaten worden in 2014 verwacht. Spoedposten: een verbetering? In dit onderzoek wordt bekeken of samenwerking binnen een spoedpost leidt tot een verbetering in kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de acute zorg in vergelijking tot een situatie waarbij huisartsenpost en spoedeisende hulp afzonderlijk van elkaar werken. arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 5 / 25

6 A. Profiel van de organisatie A.1 Nadere typering van het concern CHP ZuidoostBrabant is een huisartsendienstenstructuur. Wij verlenen acute huisartsenzorg tijdens avond, nacht en weekenduren. Met de spoedeisende hulpen van het Catharinaziekenhuis (Eindhoven), St. Anna ziekenhuis (Geldrop) en het Elkerliek ziekenhuis (Helmond) werkt CHP samen in de vorm van spoedposten. Stichting Callcenter Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant (identificatienummer KvK: ) is aan CHP gelieerd. Tabel 2: algemene identificatiegegevens Zorgtype Naam rechtspersoon Huisartsendienstenstructuur, huisartsenpost Coöperatieve Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant U.A. Adres Postbus 3274 Postcode Plaats 5203 DG shertogenbosch Telefoonnummer Identificatienr. KvK adres Website Tabel 3: nadere typering organisatie Kerngegeven Samenwerking in de vorm van spoedposten Antwoord Bestuur en toezicht Aantal leden Raad van Bestuur 5 Aantal leden Raad van Toezicht 3 Aantal personen op wie de WNT van toepassing is 2 arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 6 / 25

7 A.2 Productie, personeel en opbrengsten Het werkgebied van CHP ZuidoostBrabant strekt zich uit van Oirschot tot Deurne, en van Gemert Bakel tot HeezeLeende. Tabel 4: kerngegevens Kerngegeven Antwoord Verzorgingsgebied Aantal patiënten in verzorgingsgebied Capaciteit Aantal huisartsenposten 3 Aantal callcenters 1 Productie Totaal aantal verrichtingen Telefonisch advies Consult Visite Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde Leden Aantal aangesloten huisartsen 252 Tabel 5: capaciteit per locatie Aantal Aantal Aantal Aantal spreekkamers onderzoeks balieplekken belplekken kamers Huisartsenpost Eindhoven Huisartsenpost Geldrop Huisartsenpost Helmond Callcenter 16 (+2 artsen) arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 7 / 25

8 B. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering B.1 Governancecode CHP streeft ernaar te werken volgens de Zorgbrede Governancecode. Tabel 6: governancecode Code Hanteert uw organisatie de Zorgbrede Governancecode? B.2 Bestuursstructuur Tabel 7: bestuursstructuur Structuur Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing? Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Drie of meerhoofdig met voorzitter. B.3 Toezichthoudend orgaan CHP wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op het Bestuur. Voor een aantal zaken is goedkeuring vereist van de Ledenraad. Tabel 8: Toezichthoudend orgaan Vraag Houdt het toezichthoudend orgaan toezicht op de strategie en prestaties en de interne beheersings en controlesystemen? Zijn nieuwe leden op openbare wijze geworven? Wordt de deskundigheid van toezichthouders gewaarborgd? Beschikt de raad over ten minste één lid met voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring? Tekstveld, zaken als het jaarplan, kaderbrief en de kwaliteitscijfers worden periodiek besproken., nieuwe leden zijn geworven d.m.v. een openbare advertentie, de toezichthouders zijn ingeschreven bij NVTZ en volgen via hen indien nodig scholing.

9 Vraag Zijn er in besluiten van het bestuur waaraan het toezichthoudend orgaan dit verslagjaar goedkeuring heeft verleend? Bestaan er commissies binnen het toezichthoudend orgaan? Heeft u gewaarborgd dat de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn? Heeft u een beleid met betrekking tot de bezoldiging van toezichthouders? Heeft het toezichthoudend orgaan het bestuur dit jaar beoordeeld? Heeft het toezichthoudend orgaan haar eigen functioneren geëvalueerd? Hoeveel vergaderingen heeft het toezichthoudend orgaan gehouden in het verslagjaar? Bij hoeveel van deze vergaderingen was de raad van bestuur aanwezig? Bestaat er regulier overleg met de externe accountant? Laat het toezichthoudend orgaan zich door verschillende bronnen van voorzien van informatie? Tekstveld, de Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan: Vervolg structuurwijziging CHP Fasering OZIS, geleidelijk over gaan naar LSP arrekening en accountantsverklaring Wijziging vergoeding bestuursleden arplan en begroting 2014 Nee, onafhankelijkheid is gewaarborgd in de statuten en werving en selectieprocedure.. Bezoldiging van de Raad van Toezicht vindt plaats conform de beloningscode voor toezichthouders van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorginstellingen (NVTZ). Nee 5 5 Nee, er is periodiek overleg met de ledenraad, cliëntenraad, ondernemingsraad en management B.4 Wettelijke transparantieeisen bestuursstructuur Tabel 9: wettelijke transparantieeisenbestuursstructuur Transparantieeis Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 9 / 25

10 Transparantieeis Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern? Nee Coöperatie UA B.5 Wettelijke transparantieeisen bedrijfsvoering Tabel 10: wettelijke transparantieeisen bedrijfsvoering Transparantieeis Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland gevestigd)? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating( en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan? arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 10 / 25

11 C. Samenstelling organen bestuur en toezicht C.1 Samenstelling bestuur Het Bestuur bestaat uit drie leden A en twee leden B. De leden B worden tevens aangeduid als directeur/ bestuurder. Tabel 11: leden bestuur Naam dhr/mw Functie Infunctietreding Relevante nevenfuncties G.P. Welling Dhr. Directeur/bestuurder H.J.A.M. Geboers Dhr. Directeur/bestuurder R.H.P.J. Linssen Dhr. Voorzitter P.B.M. Schröder Dhr. Lid bestuur M. Westein Dhr. Lid bestuur C.2 Samenstelling toezichthoudend orgaan CHP ZuidoostBrabant heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie natuurlijke personen die geen lid zijn van de coöperatie. Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de Ledenraad. Tabel 12: Samenstelling toezichthoudend orgaan Naam dhr./mw. Infunctietreding Relevante nevenfuncties F.J. van Kemenade Dhr H.H.A.M. nssen Dhr J.S. Wazirali Mw RVT Unitus RVA Cohesie

12 C.3 Algemene vergadering (ledenraad) CHP ZuidoostBrabant is een coöperatie. De ledenraad functioneert als algemene vergadering in de zin van de wet. Elke HAGRO heeft de plicht één lid af te vaardigen. Tabel 13: algemene vergadering /nee Heeft uw organisatie een algemene vergadering? Tabel 14: ledenraad Zijn er het afgelopen jaar door de ledenraad gevraagde besluiten genomen, zo ja hoeveel? Zijn er het afgelopen jaar door de ledenraad ongevraagde adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel? Hebben deze ongevraagde adviezen tot maatregelen geleid in de instelling? Geef hier een percentage., door de ledenraad zijn in 2013 vier gevraagde besluiten genomen, te weten: Benoeming voorzitter bestuur Benoeming bestuurslid Zelf CRP metingen uitvoeren op de post Benoeming lid Raad van Toezicht Door de ledenraad is ongevraagd advies uitgebracht ten aanzien van: Coaching triagisten Roostering Het is onduidelijk of deze adviezen hebben geleid tot maatregelen. arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 12 / 25

13 C.4 Cliëntenraad Tabel 15: cliëntenraad Heeft uw organisatie een cliëntenraad? Wordt/worden de cliëntenraad/raden in financiële zin ondersteund conform de modelfinancieringsregeling, zoals afgesproken in het gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten (uitkomsten van overleg, Actiz, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, NVZ van 18 juni 2009)? Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad gevraagde adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel? Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad ongevraagde adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel? Hebben deze ongevraagde adviezen tot maatregelen geleid in de instelling? Geef hier een percentage. Heeft uw concern een commissie van vertrouwenslieden ingesteld? Heeft uw concern zich aangesloten bij een landelijke commissie? Er is voorzien in een passende financiële tegemoetkoming., positief advies werd uitgebracht met betrekking tot: arplan en Begroting 2013 Benoeming lid Raad van Toezicht Inzet van adviseurs in het kader van de bestuurlijke reorganisatie Aanpassing van de statuten Benoeming van een tweede bestuurder Nee Nee Nee arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 13 / 25

14 C.5 Ondernemingsraad Tabel 16: ondernemingsraad Heeft uw organisatie een ondernemingsraad? Zijn er het afgelopen jaar door de ondernemingsraad instemmingsaanvragen behandeld, zo ja hoeveel? Zijn er het afgelopen jaar door de ondernemingsraad adviesaanvragen behandeld, zo ja hoeveel? In oktober 2013 heeft de ondernemingsraad instemming gegeven om het aanname beleid van doktersassistentes aan te passen. Door de ondernemingsraad is advies gegeven met betrekking tot: Verstrekken adviesopdracht bestuurlijke reorganisatie extern bureau Aanstelling medisch directeur arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 14 / 25

15 D. Beleid, inspanningen en prestaties patiëntenzorg D.1 Algemeen kwaliteitsbeleid Tabel 17: certificaat, label of accreditatie Naam certificaat, label of accreditatie HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg) Reikwijdte Gehele organisatie Datum van uitreiking April 2013 (geldig tot april 2016) Naam toetsende instantie Lloyds s Register Quality Assurance Nederland B.V.) D.2 Branchenormen huisartsenposten CHP ZuidoostBrabant hanteert sinds 2012 de branchenormen huisartsenposten, zoals vastgesteld door de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN). Tabel 18: Branchenormen huisartsenposten Norm Telefonische bereikbaarheid Spoedoproepen binnen 30 seconden 94% beantwoord, in procenten 1 Nietspoedoproepen binnen twee minuten 70% beantwoord, in procenten 2 Nietspoedoproepen binnen tien minuten 97% beantwoord, in procenten 3 Fysieke bereikbaarheid Inwoners van het werkgebied kunnen binnen 30 minuten de huisartsenpost bereiken, in procenten 4 Aanrijdtijden 100% Bij een levensbedreigende situatie (U1) is zorg 93% binnen 15 minuten ter plaatse, in procenten 5 Bij een levensbedreigende situatie (U1) is zorg 100% binnen 30 minuten ter plaatse, in procenten 6 1 Norm: 100% 2 Norm: 75% 3 Norm: 98% 4 Norm: 90% 5 Norm: 95% 6 Norm: 100%

16 Norm Is er sprake van samenwerking met de ambulancezorg? Zelfstandig door de triageassistenten afgehandelde hulpvragen worden binnen één uur geautoriseerd, in procenten 7 Triageassistenten zijn gediplomeerd, dan wel in opleiding en binnen twee jaar gediplomeerd, in procenten De wachttijd tussen aankomst in de wachtkamer en aanvang behandeling bedraagt minder dan 15 minuten, in procenten 8. U0 en U1 visites worden volgens het principe ja, tenzij gereden door de ambulancezorg. 90% 100% 60% D.3 Klachten CHP ZuidoostBrabant kent een interne klachtenafhandeling, waarbij de klachtenfunctionaris de klachtenopvang organiseert (Tabel 21). Zij neemt zo snel mogelijk na het indienen van de klacht contact op met de klager om na te gaan welk klachtentraject aansluit bij de wensen van de klager. Leidt de interne klachtenopvang niet tot afronding van de klacht of stelt de klager hierop geen prijs, dan bespreekt de klachtenfunctionaris andere klachtbehandelingsmogelijkheden, zoals de klachtencommissie of het regionaal tuchtcollege. Tabel 19: klachtenfunctionaris Kunnen patiënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris? Tabel 20: klachtencommissie Beschikt u over een regeling voor de behandeling van klachten jegens de cliënt van uw instelling conform de wet klachtrecht cliënten zorgsector? Voldoet deze regeling aan de 6 gestelde eisen ingevolge deze wet? Werkt de klachtencommissie in overeenstemming met de gestelde eisen? (aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg ZuidNederland) 7 Norm: 100% 8 Norm: 95% arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 16 / 25

17 Brengt u deze regeling bij al uw cliënten op een passende wijze onder de aandacht? Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie 1 Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte s Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht 2% 1 1 Aantal klachten dat gegrond is verklaard 0 Tabel 21: interne klachtenafhandeling Meldingen (totaal) 124 Klacht/onvrede 113 Compliment 7 Schadeclaim 4 Anders Klacht/onvrede als percentage van het aantal verrichtingen 0,1% Afhandelduur Minder dan 1 maand 64 1 à 2 maanden 29 Meer dan 2 maanden 19 Nog niet afgehandeld/onbekend 1 arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 17 / 25

18 D.4 Meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP) De MIPcommissie is ingesteld met als doel om op gepaste en objectieve wijze om te gaan met (bijna) fouten en (bijna) ongevallen met betrekking tot de individuele patiëntenzorg. Het gaat bij melding incidenten patiëntenzorg vooral om het verbeteren van de werkprocessen in het belang van betere patiëntenzorg. De MIPcommissie hanteert de PRISMA methode. Tabel 22: meldingen incidenten patiëntenzorg Beschikt u over een regeling voor de behandeling van meldingen incidenten patiëntenzorg? (MIPcommissie) Aantal meldingen ingediend bij MIPcommissie 55 Aantal door MIPcommissie in behandeling genomen 40 meldingen Technisch 3 Organisatorisch 14 Menselijk 21 Overige factoren 1 Calamiteit 1 D.5 Calamiteiten Calamiteiten worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Na elke melding wordt er een caseaudit uitgevoerd die leer en verbeterpunten oplevert. Tabel 23: Calamiteiten Calamiteiten (totaal) 12 Overlijden 7 Ernstige restschade 5 arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 18 / 25

19 E. Beleid, inspanningen en prestaties personeel E.1 Verloop personeel Tabel 24: verloop personeel Verloop personeel Aantal personeelsleden Aantal Fte Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar 37 Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar 43 E.2 Ziekteverzuim Tabel 25: verzuim Verzuim Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 4,24% E.3 Vacatures Tabel 26: vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures per einde 2013 Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde 2013 Totaal personeel 6 6 Personeel met patiëntgebonden functies 6 6 arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 19 / 25

20 E.4 Bedrijfsvoering In 2013 is de informatiebeveiliging verder verbeterd. Met de vernieuwde ICT inrichting zijn meer geavanceerde mogelijkheden van informatiebeveiliging beschikbaar gekomen. Toegang tot informatie en applicatie wordt nu per functie ingericht, terwijl regels en instellingen rond password beveiliging zijn aangescherpt. Daarnaast zijn de toetredingprocessen aangepast voor nieuwe medewerkers zodat zij vanaf de start bewust en veilig omgaan met bedrijfsgegevens. Ter voorbereiding op calamiteiten is er, in samenwerking met Huisartsenkring ZuidoostBrabant, SHoKo en de GHOR een huisartsenrampenopvangplan (HaROP) opgesteld. Hierin is beschreven wat te doen bij een uitbraak van een grootschalige infectieziekte of flitsramp. Tabel 27: bedrijfsvoering Hanteert u een kwaliteitsmanagementsysteem? Is de gegevensbeveiliging geregeld? Is uw instelling voorbereid op calamiteiten? Bereikbaarheid bij brand Telefoonstoring Elektriciteit Beveiliging van gegevens E.5 Beloning leden Raad van Bestuur Aan de leden A van het Bestuur worden onkostenvergoedingen toegekend, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht sluit namens CHP ZuidoostBrabant een arbeidsovereenkomst met de directeur/ bestuurder (lid B), waarin onder andere de honorering geregeld wordt. Per bestuurder is tabel 28 ingevuld. Tabel 28: beloning leden Raad van Bestuur Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie G.P. Welling Dhr. Directeur/bestuurder Nevenfuncties Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december 2013 deel uit van het bestuur? arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 20 / 25

21 Zo nee, tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Onbepaalde tijd BBZ Wat is de deeltijdfactor in procenten? 50% Beloning Waarvan: verkoop verlofuren Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, etc)? Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, etc) Winstdeling en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totale bezoldiging Gecorrigeerde bezoldiging (op basis van fulltime dienstverband en volledig kalenderjaar) Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie H.J.A.M. Geboers Dhr. Directeur/bestuurder Nevenfuncties Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december 2013 deel uit van het bestuur? Zo nee, tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Nee Bepaalde tijd BBZ Wat is de deeltijdfactor in procenten? 42% Beloning Waarvan: verkoop verlofuren arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 21 / 25

22 Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, etc)? Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, etc) 468 Winstdeling en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totale bezoldiging Gecorrigeerde bezoldiging (op basis van fulltime dienstverband en volledig kalenderjaar) Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie R.H.P.J. Linssen Dhr. Voorzitter Nevenfuncties Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december 2013 deel uit van het bestuur? Zo nee, tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Bestuurdersovereenkomst BBZ Wat is de deeltijdfactor in procenten? Totale bezoldiging Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie P.B.M. Schröder Dhr. Lid Nevenfuncties Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de functie van bestuurder werkzaam binnen uw organisatie? Maakte de persoon op 31 december 2013 deel uit van het bestuur? arverslag CHP ZuidoostBrabant juli 2014, versie 1, status vastgesteld Pagina 22 / 25

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Kwaliteitsjaarverslag 2012 Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Inhoud 112 Als elke seconde telt 4 Urgenties in de zorg 6 Zorg voor kwaliteit 10 Patiënten 12 Opleiding 13 Goede afspraken met

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie