Informatiebrochure. Achtergrond informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure. Achtergrond informatie"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Achtergrond informatie Stichting Melion is een AWBZ-erkende zorginstelling. Stichting Melion waarborgt de kwaliteit binnen Hoeve de Kaolder en organiseert de Zorg in Natura voor Hoeve de Kaolder. De zorg en begeleiding worden uitgevoerd door Hoeve de Kaolder. In deze informatiebrochure wordt verder ingegaan op Hoeve de Kaolder. Af en toe zal er een korte verwijzing zijn naar Stichting Melion. Doelgroep Tot de doelgroep van Hoeve de Kaolder behoren kinderen en jeugdigen met autisme, ADHD en andere aanverwante stoornissen (leer- en gedragsproblemen). In deze informatiebrochure noemen we deze groep cliënten. Missie Hoeve de Kaolder wilt in deze steeds complexer wordende omgeving passende zorg bieden, afgestemd op de persoon en rekeninghoudend met de wensen en behoeften van de cliënt. Deze moet zoveel als mogelijk regie hebben en houden over zijn eigen leven. Hoeve de Kaolder is een kleinschalige en dynamische organisatie, waarbij aandacht voor de cliënt en zijn omgeving dan ook centraal staat. Visie De wereld wordt steeds complexer en dit maakt het voor sommige mensen lastig om zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Voor veel kinderen en (jong)volwassenen met autisme, ADHD en andere aanverwante stoornissen zijn dingen moeilijk te begrijpen. Hoeve de Kaolder is er om de complexe wereld begrijpelijker te maken en ervoor te zorgen dat de mensen met een hulpvraag de aandacht krijgen die ze verdienen. Hoeve de Kaolder biedt een zo compleet mogelijk zorgpakket waarmee kinderen en jongeren met autisme, ADHD en andere aanverwante stoornissen de zorg krijgen die nodig is. Dankzij goede samenwerkingspartners en een professioneel team is Hoeve de Kaolder in staat om kwalitatieve zorg te leveren. Kwaliteit Hoeve de Kaolder hecht zeer veel waarde aan kwaliteit. Daarom wordt binnen Hoeve de Kaolder gewerkt met een ISO 9001 kwaliteitscertificering. Het kwaliteitssysteem is gebouwd op voortdurende verbetering van kwaliteit. Om continue te verbeteren investeert Hoeve de Kaolder veel in de kennis en vaardigheden van het team door middel van opleiding, training en intervisie. Om de kwaliteit te kunnen toetsen wordt er jaarlijks (i.s.m. de cliëntenraad) een cliënt- en medewerker tevredenheidonderzoek gehouden. De uitkomsten worden jaarlijks gepresenteerd tijdens een van de ouderavonden. Elk jaar deponeert Hoeve de Kaolder een Jaarverantwoording Zorginstellingen bij het CIBG. Deze is ook voor cliënten in te zien. Meer informatie hierover is op te vragen via de administratie.

2 Team Het team van Hoeve de Kaolder bestaat uit enthousiaste, geschoolde (woon)begeleiders, ambulant begeleiders, orthopedagogen, therapeuten en gedragsdeskundigen. De medewerkers van Hoeve de Kaolder zijn opgeleid en gespecialiseerd in kinderen en jeugdigen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Alle medewerkers onderschrijven de missie en visie van Hoeve de Kaolder en dragen deze ook uit. Daarnaast zijn alle medewerkers opgenomen in het Register Jeugdzorg en beschikken zij over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zorgaanbod en financiering Het zorgaanbod van Hoeve de Kaolder is te financieren middels Zorg in Natura (ZIN), Persoonsgebonden Budget (PGB) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hieronder ons zorg- en scholingsaanbod: Gespecialiseerde begeleiding - Intensieve thuisbegeleiding - Praktisch Pedagogisch Advies - Video Interactie Begeleiding - Psychomotorische Therapie Dagbesteding - Dagbesteding - Begeleiding individueel - Begeleiding in groepsverband - Gespecialiseerde voor- en naschoolse opvang Verblijf - Logeer- en vakantieopvang - Wonen* Training - Autisme communicatie DRIVE - Agressieregulatie - Weerbaarheid training - Sociale vaardigheidstraining - Theory of Mind *Is alleen te financieren vanuit het Persoonsgebonden Budget. Voor meer informatie over het zorgaanbod van Hoeve de Kaolder zie de website of neem persoonlijk contact op met Hoeve de Kaolder. Contact en bereikbaarheid Hoeve de Kaolder heeft een platte organisatie structuur. Dit om persoonlijk contact tussen cliënt en organisatie te kunnen waarborgen. Via het algemene telefoonnummer van Hoeve de Kaolder kan men rechtstreeks contact opnemen met de administratie. De medewerkers van de administratie kunnen de meeste vragen over intake, indicaties, zorgvraag, facturatie en planning beantwoorden. De administratie kan tevens doorverbinden met een van de medewerkers.

3 Algemeen telefoonnummer: Adres: Leukerweg 3, 6095NX Baexem De administratie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30u tot 17.30u. Voor vragen die spoed betreffen of die betrekking hebben op de weekendopvang of verblijf is het algemene nummer ook in weekenden te bereiken. Het streven is om binnen een werkdag te beantwoorden. Afspraken met de zorgcoördinator of persoonlijk begeleider worden normaliter binnen een week gerealiseerd. Aanmelding/intake Indien een informatief gesprek en/of intakegesprek gewenst is, maakt de administratie een afspraak met de zorgcoördinator. Er wordt naar gestreefd deze afspraak binnen 14 dagen te laten plaatsvinden. Tijdens deze afspraak worden de wensen en behoeften samen geïnventariseerd. Tevens vindt een rondleiding op de locatie van Hoeve de Kaolder plaats. Een intakegesprek voor thuisbegeleiding kan ook thuis plaatsvinden. Op het moment dat de benodigde papieren (retour) zijn ontvangen kan (afhankelijk van de planning) de zorg starten. De persoonlijk begeleider zal contact opnemen voor het opstellen van het zorgbegeleidingsplan. Dit zorgbegeleidingsplan is de persoonlijke gids voor de zorg. Het plan wordt in gezamenlijkheid opgesteld en ondertekend. Tevens wordt het jaarlijks (en desgewenst vaker) geëvalueerd. Cliëntgegevens Indien een cliënt start met zorg is een aantal gegevens noodzakelijk. Over het algemeen worden deze opgevraagd door de zorgcoördinator. Onderstaande gegevens zijn gewenst tijdens de intake: - NAW gegevens (naam, adres, woonplaats); - BSN (burger service nummer); - Telefoonnummer, mobiel nummer; - NAW gegevens vertegenwoordigers/ouders/verzorgers; - Indicatie; - Diagnose; - Zorgverzekeraar en polisnummer; - Eventueel medicatiegegevens; - Geldig identiteitsbewijs. Tarieven, kosten en betaling Hoeve de Kaolder hanteert geen kosten voor: - Het intakegesprek (tijdsduur ca. 60 minuten); - Wijzigingen in zorg of budget; - Afmeldingen tot uiterlijk een week van te voren; - Het opstellen van een zorgbegeleidingsplan (bij gespecialiseerde begeleiding) De tarieven die Hoeve de Kaolder hanteert worden per kalenderjaar bepaald en staan vermeld in de bijlage tarieven. Voor PGB houders is het mogelijk om gebruik te maken van automatische incasso. Hoeve de Kaolder adviseert om hier gebruik van te maken. Bij keuze voor overboeking wordt een betalingstermijn van zeven dagen gehanteerd. Voor extra activiteiten kan het zijn dat Hoeve de Kaolder een eigen bijdrage vraagt, dit wordt altijd van te voren kenbaar gemaakt. Deelname aan het standaard activiteitenprogramma is kosteloos.

4 Afmeldingen In verband met de continuïteit van de zorg, het hulpverleningsproces, continuïteit voor de medewerkers van Hoeve de Kaolder en de duidelijkheid binnen de groepen kan er niet vrijblijvend afgemeld worden. De cliënt of vertegenwoordiger dient tijdig door te geven (uiterlijk tot een week van te voren) indien hij/zij verhinderd is voor een afspraak of om deel te nemen aan een geplande activiteit. Afmelden kan via de administratie middels het algemeen telefoonnummer of mailadres. Algemene voorwaarden Bij de zorgovereenkomst ontvangt de cliënt de algemene voorwaarden. Hierin staan de rechten en plichten voor zowel de zorgontvanger/cliënt/vertegenwoordiger als de zorgaanbieder beschreven. Wachttijden en doorverwijzingen Hoeve de Kaolder probeert zonder wachtlijsten te werken. Snelheid, continuïteit en flexibiliteit zijn namelijk belangrijke waarden van Hoeve de Kaolder. Helaas kan het zijn dat er toch wachtlijsten ontstaan en dat een cliënt langer dan gewenst wacht op zorg. Dit kan verschillende redenen hebben: - In korte tijd meer vraag dan aanbod; - Geen passende groep voor de zorgvraag of cliënt; - Wachtlijst door beperkte capaciteit voor Zorg in Natura. De administratie en zorgcoördinator kunnen informatie verstrekken over eventuele wachttijden. Indien er sprake is van een langere wachttijd zal doorverwezen worden naar een collega-instelling. In dergelijke situatie adviseert Hoeve de Kaolder tevens contact op te nemen met Per Saldo, belangenvereniging voor voor mensen die recht hebben op zorg. Melding en afhandeling incidenten cliënten (MIC) Sinds april 1996 is de Kwaliteitswet Zorginstellingen ingevoerd. Deze kwaliteitswet verplicht instellingen om de zorgverlening op kwalitatief verantwoorde wijze te organiseren. Dit omvat onder meer een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Een MIC (Melding Incidenten Cliënten) maakt daar een essentieel onderdeel van uit. Hoeve de Kaolder acht het van groot belang dat incidenten gemeld, geregistreerd en geëvalueerd worden. Daarom heeft zij een eigen kwaliteitsmedewerker, die zorg draagt voor de registratie van een melding en de correcte afwikkeling ervan. Ouders/vertegenwoordigers worden altijd op de hoogte gebracht indien een MIC- incident is voorgevallen. Indien gewenst is een kopie van de melding door betrokkenen op te vragen. Hoeve de Kaolder bespreekt incidenten tevens met de cliëntenraad. Cliëntenraad De cliëntenraad is het adviesorgaan van cliënten voor het bestuur van Melion. De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Melion en haar partners zoals o.a. Hoeve de Kaolder. Zij doet dit door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over zaken als faciliteiten, begeleiding, bejegening, uitbreiding of wijziging van het aanbod en toegankelijkheid. De cliëntenraad overlegt regelmatig met het bestuur van Melion. Voor deelname aan de cliëntenraad is het belangrijk dat men gemotiveerd is en ongeveer 25u per jaar wil investeren. De cliëntenraad komt ongeveer vier maal per jaar bij elkaar. Bij interesse in deelname of vragen kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de cliëntenraad:

5 Klachtenprocedure Hoeve de Kaolder neemt haar cliënten en medewerkers heel serieus, dus ook op moment dat er een klacht is. Als een cliënt, medewerker of ouder/vertegenwoordiger een klacht heeft over de begeleiding, kan men zich allereerst wenden tot de betreffende persoon. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, vindt er een gesprek met de directie van Hoeve de Kaolder plaats. Indien ook dit geen passende oplossing biedt, dan heeft Hoeve de Kaolder een eigen vertrouwenspersoon. Deze geeft informatie en verleent advies en bijstand aan cliënten en voormalig cliënten van de instelling. Hoeve de Kaolder is tevens aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. De klachtenprocedure is te vinden op de website. Privacyreglement Binnen Hoeve de Kaolder is een privacyreglement van kracht dat is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle medewerkers, stagiaires en anderen die werkzaamheden voor Hoeve de Kaolder uitvoeren, worden geacht zich aan het privacyreglement te houden. In het privacyreglement staat aangegeven hoe binnen Hoeve de Kaolder wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie, zoals o.a. persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat aangegeven op welke wijze deze privacygevoelige gegevens mogen worden verzameld, vastgelegd, bewaard en verspreid en hoe deze gegevens moeten worden afgeschermd, vernietigd of uitgewist. Alle organisaties, bedrijven en instellingen in Nederland die te maken hebben met persoonsgegevens, moeten zich aan deze wet houden. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt hier toezicht op. Het privacyreglement is bij Hoeve de Kaolder op te vragen of in te zien op de website. Einde zorg Indien de zorg of een zorgonderdeel eindigt, dan dient dit bij voorkeur schriftelijk te worden gemeld bij de zorgcoördinator. Hoeve de Kaolder hanteert een opzegtermijn van een maand. Evaluatie zorg en evaluatieformulieren Hoeve de Kaolder leert graag van haar cliënten. Daarom wordt bij de brief einde zorg een evaluatieformulier toegevoegd. Het invullen hiervan wordt zeer op prijs gesteld en kan desgewenst anoniem. Indien er na het lezen van deze brochure nog vragen zijn, dan kan men zich richten tot: Luuk Venner, bestuurder Stichting Melion, Mieke Venner-Drabbels, zorgcoördinator verblijf en dagbesteding Jenny Theelen, zorgcoördinator gespecialiseerde begeleiding

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht Stichting Melion Leukerweg 3 6095 NX Baexem Telefoon: 0475 451701 E-mail: info@melion.nl Internet: www.melion.nl zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis Goedgekeurd M. M. INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H 1... 7 Algemeen... 7 1.1... 7 Inleiding... 7 H 2... 9 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING... 9 2.1... 9 Activiteiten van de onderneming... 9 2.2... 10

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Mogen wij ons even voorstellen

Mogen wij ons even voorstellen Mogen wij ons even voorstellen Margreeth Brinkman & Ton van Leeuwen Zelfstandig zorgondernemers van Thomashuis Druten Aan de Hogestraat 18 in Druten Telefoon: 0487-560212 / 06-11391238 Website: www.thomashuisdruten.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie