Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie af- gehouden "volkscongres". Men wil echter trachtsn andere partijen en groepen in doze cornitbls to betrskken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie af- gehouden "volkscongres". Men wil echter trachtsn andere partijen en groepen in doze cornitbls to betrskken."

Transcriptie

1 /'* C.I Geheim. Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie af- schrift aan te bieden van een, van de politie te Amsterdm Ontvangen, door het Centraal -4% i-corlogscornit6 aan de plaatselijke comit&'s gericht schrpjvm, met betrekkinp; tot de doorvoerii g var: de actis VOOP ho% BereldCOngres dat 28 Juli a.s. te Genave Z& J* Het Centraal Anti-Gorlogscomit6 is opgericht door de Communistische Partij op het mot I'aschen te Utrecht gehouden "volkscongres". Men wil echter trachtsn andere partijen en groepen in doze cornitbls to betrskken. Chef C.I. Verzonden aan: Zijne Excellsnt ie den Ninist6r van Dcf msie. Zijne Excsllentie den Hinistcr van Justitie. in afsohrift aan: H.H.Procureurs-Generaal b/d Gerochtshovon Politie Rotterdam 11 s-gravenhago Polit ie Eindhoven Ir Utrecht Mauatricht Groningm Ve&o 11 Leeuwarden Dordrecht I1 Enschode I1 Zamàam l1 Wintsrswi jk I1 1Vormerve 6r l1. Arnhem If Amersfoort I1 Ede 11 Gouda I1 I1 Haarlem Heerlen 11 Le iden Hcngelo I1 Delft li Hi 1x0 r sum 11 Schiedam 11 Rsnkum.

2 . 18 Juni BERICHT No.1* Van het Centraal Anti-Oorlogscomitb aan de plaatselijke comité's. betreffende de doorvoering van ae actie voor hst Wereldcongres. Dit bericht is van voc1 belang en moet in de vergaderingen van alle comité's volledig aorden voorgslezen en behandeld. Na de doorvosring van het Volkscongres is de antioorlogs-aotie op con hoogcr stadium van ontwikkoling gekomen. Tcrwijl er bij de voorberciäing van het Volkscongres slechts Initiatief-Comit6'8 bestonden, üiu gem andere taak haikden dan bij de voorbereiding van hct Volkscongres een zoo groot mogelijk aantal arbeiders tu betrekken, zijn op het oogenblik een aantal Anti-Oorlogs-ComitQts opgericht, die tot taak hebben aanhoudend en stelselmatig de actie tw n den oorlog te voeren en door te zetten. Kwamen dus op het Volkscongres cen groot aantal, dikwijls vrij willekeurig gekozen afgevaardigdon, en zonder een directe voorstelling van de zaak waar het om ging, en zonder speciale opdrachtcjn butraffonds de atrijd togen dm oorlog, op de conferenties van don 16den Juli komen afgovaardigden, gekozen door de Anti-Oorlogs-Comit6 Is om spcciaal over de taak on h6t functionnecren van die Comité',, tc bsraadslagon, Hoe mostsn nu ai6 Anti-OoPìogs-Cornitt'ô georganiseerd zijn Gn wat zijn hun functies? A) A!$itatie. DE, comit6ts moston de agitatie tcmn de imperialistische oorlog krachtig on stsl&lmat ie; vöer6.n door: 1. Colportage met do anti-oorïogs-lcctuur. 2. Door het beìcrggcn van opcnbare vc,rgaderingcn, buurtvergaderingen l;n bedrijf svorgaderingcn, waar het oorlogsgevaar van d6 imp6riafistcn vordt bosproken. 3. Door bij iedcrc actic, loonnetie,, bcdrijfsactic, etc. het oorlogagovaar te bespmken en naar voren t6 brengen.. 4, Doar ioder6 gulqgmheid aan te grijp6n OM nieuws arbeiders en int6llcctueelsn en kleine bosren in den strijd tagen den oorlog to bctrskkon; door hct beleggen van vergaderingen waar arbeiders wordsn afgevaardigd naar de provinciale conferenties, waardoor daze arbeiders worden ingesohakeld in den strijd tegen den oorlog. 5. Door alle groopcn van arbeiders en intellectueelen, wan?? wij tot nog tou weinig contact hadden, zooals leden en afdaolingsn van do C.D.A.P., O,S.P., N.A.S., moderne COILfessionneelo cn andere vakbonden, booren- en landarbeidersorganisaties, cultuurorganisaties, sportorganisaties, en studentenorganisaties, cnz. uit te noodigsn meds te w6rken aan do strijd tegen den oorlog, door hun te vrasen samen te werken voor de organisatie van het Tilcreïdcongr~8. Heti Cowres te Genhve geijft ons do mogelijkheid om deze,:roe'~en ts bcreikun en om ecn grootsehe agitatie onder de geheelo arbeidende bevolking: tegen tie imwrialistische 001 log met kracht en met succes door te voergn. B) Inlicht iagenaienat Voor het vooren van de actie Cn de agitat%e moeten Wij i

3 -2- een uitstekend g~organiaesrdo inlichtinaandaenst hebben, ZOOdat wij procies wctcn, wá&r oorlogsmatcriaal wordt vervaardigd on vervoerd. Alzo comit6's mooton dus een speciale inlichtingen& enst in het leven roepcn, die zoovecl mogolijk vertakkingen heeft en aanknoopingspunten in alle b6drijven waar OorlOgSmateriaal wordt vervaardigd en vcrvoerd; en in al die bedrijven waar oorlogsmateriaal k& worden vervaardigd (mstaalbedrijven, kunstzijde- porcelein- rubbsr- clionischc- en ander6 fabrieken en aan alle transportbsdrijvcn alf, spoorw~gen, scheepvaart, enz.) zoodat wij Or~middôllijk in alk gsvaï tot do meest doelmatige act io daartegen kunnen ovci-gaan; hotzij door publica- %io, hctzij door aotio in di6 fabrieken door bsdrijfskranten of bedrijf?21vergadsring6n, of door staking. C ) Osaanisat ie. De or anisatorische maatrogelen van dc anti-oorlogscomitg's nemen 2 vormen aan: 1. Het plaatselijk anti-oorlogs-oomit6 moet in het comitó zooveel mogclijk arbeiders en intellectuoslen van verschillende richting betrekkun, om d6 actie en agitatie zoo uitgobroid mogelijk te maken. bit comité mag geen gssiotsn organisatie worden met contributiehsffing, lcdenbookjes, enz. Dat leidt o den duur onvermijdelijk tot isolatie van hat Comftf. H6t moet mog6lijk zijn, dat hct Comitb bij de verschillende acties groot6 groepen van arbeiders betrbkt, en samen- WGrkt met andere groepeeringen van verschillende partijen en organisaties (zie onder A, no.5). Dit is niet goed mogelijk, indien men van h6t Comité eon afgesloten organisatie maakt. 2. Hat plaat$eïijke comité moót in de.bedrijven de arbeideys in anti-oorïogs-comit6's organisueren, opdat wij in de bedrijven onze invloed uitbreidm en vergrooten 8n onmiddcllijk tot abtie kunncin ovsrfsaan, wannecm daartoe de noodzaak bestaat.. Deze organisaties in de bsdrijven mogcn echter nooit gesloten organiaatiss wordai; ook daar moet de mogelijkheid bestaan gemakkelijk nieuw vcrbindingen met person8n en groepen te vormen. Wij moeten echter aan de arbeidcrs duidelijk maken.' dat het nis% mogelijk is in 8cn bodrijf anti-oorlonsactie te voeren, zonder daarvoor in hot bedri,jf zelve onze appsraten te hebben: Voorbereidinaan van het bedrilfwark. 1. Vcwi he% grootste belau - van alle werk in de bedrijven ' is de voörbcreiding. V66a wij tot bsdrijfsvergaderingen en andere organisatoyisohe maatrôgelen kunnen overgaan moet er op de arbeiders van het betreffende bedrijf (Ulkwijls van buitenaf) wordsq ingewerkt door: If. %t uitgeven.van e6n bedridf skrant i die verschillende malen verschijnt. Door persoonlijk oontaot mot a6 arbeiäere uit het bedrijf, en door samanwerklng met auere revoiutionnaire groepen (R.V.O.), die in dat b6drijf reeds oontact hebben, moeten gegevens wordsn verzamel8 over de toestanden in het bedrijf. Wij mooten dan in de krant de arbeiders er op wijzen,$at awe misstanden het Revolg 2; ;In van het kapitalist-isch systeem v m de kapitalidischa uitbuiting. Daarna,

4 -3- Daarna moeteq wij onze conclusies sohsrq oa juist trekken, en aantoonen, walks wersldgebeuren zich afspelen om âit kapitalistisch systeem te handhaven; en hoe nu in, het Oosten een oorlog is begonnen, uitsluitend met het doel het kapitaiistischs en imperialistische stelsel van Japan te bevestigen; en hoe dus Op dit oogenblik de Japansche arbeiders en bosren hun leven moeten geven,, om de verdere uitbuiting van hun eigen klasse no& langer moaeïi~jk te maken aan de Japanscha kapitalisten en im- +ai6 b6drijv6n dan duiielijk zegged, dat dezclfdg uitweg ook door de kapitalisten hier wordt gezochtl, en dat de imperialistische groepen ook hier 66 Oorlog voorbekeiden en dat het eon leveasbelan~; is voor de Re* heele arbeiàeksklasss om hiertegen stc&,ling t6 nemen. EN ZICH TE VEfiZ ETW I Dat 66k in Neperland de imperialistische groepen zioh met de voorbereiding1 bezig houden blijkt o,a. uit het mattiriaal, dat W i j hi6rov8r bn &e Tribune publiceerden, en uit âe feiten, die nabr voren kw en in het tttribue-proce811. Daarin werd Onom- 8tootelijk aa$gstoond, dat er eon nauwe samenwerking bestart hsschen de Nbderlandsohc en Fransche Ymperialistische groepen, en dat de MinLster loog-tqen hij die mzlitaire samenwsrking onekende, Verder Vestig n wij be aandacht van de kameraden op hetgeen hierover in â Tribune van Vrijdag 17 Juni, is vermeld; omaat Wij dit moeten uitbuiten on in de bedrijfskranten aanvoeren. Dan moeten wi$ er op wijzen, dat, doordien in de Sov~%t-Unie de opbouw van het socialisme vordert, terwijl in de kapitalistische landon da crisis mîk een omvang heeft aangenornon, dat de kagitalist+n zich all66n kunnen handhaven door 8en Steeds grootere uitbditing van de arbeidersklasse, de tegenstellingen tusschen h6t Beonomisch steeds sterker wordend6 Rusland en de Steeds wanhopiger wordeyide kapitalistische landen voortdurend seherper wordqn, Hierdoor word% het gevaar vbn een oorlog teffon do Sovjet-Unie StWdS omdat a11egn hierin de kapitalisten nog een uitwe zien &R EEN OORLOG TEGEN DE SOVJET-UNI3 I\IûCHT SLAGEN, DAB zou DIT BESTEEKENEN UZ HANDKAVING VAN DE OVEKHEERSCHING VAN DE KBPIT EN IIbPEHIALIJTEN VOOR ONBEPERKT LANGEN TIJD; EN EEN VAU DE I\iUCHT VA,N DE KAPITALISTEN OM DE ARBEIDERSqASSE HLEH SCHERPER UIT TX BUITEN I Daarom i8 het e6n levensbelang van de arbeiders, om tot het piterste te vwhten om d6 oorlog te verhinderen! En dit ver-. zet kan alleed gesohieden door or anisàtie Door organisatie van de arb6iä rs tegen aen oorlog W-BEURIJ~~EN, VAN ALLE ORGANISA IES EN RICHTINGEN, VAiV ALLE TRANSPORTARBEIDERS, OUELY, VAN Urn IN DE ~III-O~RLOGS)COIVIIT~'S IA,LISTI$CHEN O OFCLOG, Dit aller 6 er st mo et en wij aan alle liedrijven aan de arbeiaers zeggen in onze bedrijfskranten.1 En &an moeten wi3 er op wijzen, dat di* antioorlogsoomit Q is gevormd; dat wi,j nat ionaal an int ernat ionaal be vormen en Torderingen van de aocie zullen bespreken; op 16 en 17 Julilop de eoafereatbqs en meetings hier, en op 28 Juli op heq Werelàcongres; en &at wij de arbeiders, tot wie wij ons richten, uitnoodfgen geel t s nemen aan hû_t Oreaniseeren epldoorzstten van deze aatie, door van hu P p Lijf BBn of niser vertegenwoordigers naar tie oo&erentig te zeaen; doqr een vergadering van dat bearijf te belegeen, waarop die ve8tsgenwoordigers zullen worden gekozen, EN DOOR IN DIT BEDRIJX~ EEN PXRMANENT ANTI-OORU)GS-(IWIT~ TE KIEZEN, DAT DEZE ACT KAN umm, IN SAMEF~~E~ING MET HET CENTUP 92 < -

5 ,... c Op dit doel moeten al onze bsdrijfukrantsn zijn Gericht; en dit doel moeten en kunnen wij bereiken! Ons doel mout - zijn, dat van g&qn bedrijf in Nederland dc afg6vaardikden OP de confercntie mogsn ontbreken!^^ 111. Tor ondersteuning van onze anti-oorlagsactie moet bij de bodri jven regcìmatig worden gecolporteerd met onze antioorlogs literatuur on met het matcciaal van het anti-oorlags-comité. op die manier makon wij dat er in htit bedrijf een ernstige discussie komt over het oorlogsgevaar, waardoor het gemakkelijker wordt de b6drijfsvergadering na doze Voorbereiding tc beleggen. De bedrijfsvereadcringen moeten worden georganiseerd ZOOv6ul mogelijk in nauw overleg mct de kamoradsn uit het bedrijf, waarmee we reedt contact hebben, en Wij moeten er nauwkeurig op lottun, CLlt dozo vergaderingen ZOO-.veel mogelijk Vail de arbeiders uit het bedrijf ZelV Uitpaan. Indien wij in hct wilde weg uedrijlsv~r~adsrin~en beleggen zondsi. deze noodzakcli jkc en crnstigs voorbereiding, neemt men ons niet ernstig, 8n doen wij dt zaak mecr schade dan goed. Organisaties en voorbarsidinr; is dus hct eerst noodzakelijke; en wij moeten dit zoo spoedip; mogslijk mct de me=te kracht ter hand nemen. DI Financiën. Het geld dat noodig is om deze actie te bekostigen, moet in de actie zsïvc Gorden govonden. Tiij hebben daarvoor verschillende middelen. l. Vcrkoop van de kaartcn en zegels, waarvan de plaatselijke COmit6is 40$ ontvangen. Van tieze verkoop is de actis in groote mate afhankelijk; onmiddellijk bestellen kameraden! 2. Vcrkoop van literatuur, hiervan blijft 25% in de afdeeling. 3. Bijdragon van verschillende personen, zooals die in do circulaire zijn gevraagd. Indien deze bijdragen plaatselijk binnenkomen, moctcn deze zoo spoefi-ig mogelijk in het Fonds worden gestort, want daarvoor zijn ze bestemd. 4. Collectten op vergadwringen. Dezs kunnen geheel plantselijk wordm gehouden. 5. Bijdragen van verschillende organiaatiea. Wij moeten alle organisaties vragon een bedrag uit hun kas bcschikbaar te stellen voor het Fonds, dat dan moet wordsn doorgezonden. 6. Andere middelen om aan geld tc koncn kunnen naar galang van de plaatselijke omstandighedcxi worden aangewend. Reisgeld naar dc provinciale confcrsntios en mestings moet worden bekostigd door do organisntios die de afgevaardigden sturen. Dszc kosten zijn bstrokkslijk gering; uit de meeste plaatsen zal men per fiets naar 66 conferentie kunnen gaan. E) De provinciale conferentios. Conferenties en meetings worden op 16 on 17 Juli goho~d6n in de volgende plaatsen: Ansteraam Rotterdam, Arnhem, Groningen en Enschede. De Comitéla in die plaatsen moetsn ten spoedigste alle voorbereidingen voor de confwsnties en meetings trsff~n; logies v6rzorgen, zaal huren, tits. Aan hot Gcntraal Comité most zoo spoedig mogelijk worden bericht, welke voorboreidingsmaatrcgelsn zijn getroffen. F ) Do Bnt i-0orlo~s-comit 6 s. $Tog vele anti-oorlogscomité 1s schenken te wo inig attndacht aan geregeld contact met het Landclijk Comit6, Hc t

6 - 6 - refornistiechs houding van de 0.S P.-leiding aan de arbei&erb duidelijk moeten naken en dat wij dit standgunt zullen moster doorbreken. in hstsrdam is reeds in een bedrijf 612 aetioorlogscomité g~vorrlid, waarin leden van de 0.S.P. met ons samenwerkm. W i j hopen vele dergelijke berfchtsn te ontvangen Kameraden! Wij hebben hier de voornaamste taksn van de antioorlogscomit8rs uiteengezet en hopen, dat dit werk nu met ale kracht zal worden doorgezet. Aan het werk, kansraden! Vormt het senhsidsfront, TEGXN DEN ïli 'EBUIl>ISTIdCHEN OORLOG i TEGEM IUi' OC;iUû,GSI>HIJVEN VAN DM WIIcALIST!EN! Het Secretariaat Centraal hti-0orlogsoomìte.!

7 * Hut L,uidalijk Cornit& moet een zoo go68 mgelijk overzicht van de geheele actie krijgen; en de plaa$selijke comitevs moeten ons daarover inlichten, Dat is naodzaktjlijk voor h6t zeuden van spfoksrs en voor hgt aton'traal en georganiseerd doorvoeren van de acties, ALIX PLAATSEN COMITE'S MOETEN DUS ZOO SPOEDIG MOGELIJK EXN Vil3RKFI;AN llake3 EN DOORZENDEN NAAR KET CEIJTRAAL CONITE. ügrgaderinlten moeten geruimen tijd van ts voren worden voorbereid en georganiseerd, opdat wij niet voor verrassingen komen te ataan en op het laatste moment een sprekur moeten zenden, die dan komt voor een onvoldoende voorbereide vergader ing. Om deze uitgebreide actie van hieruit goed an doelmatig t6 kunnen steunen, moet de samenwerking met de plaatselijke comitéts uitstekend in ordo zijn, 6n wij moeton hisrin absoluut op de stuun van de plaatselijks cornit6'3 kunnen rekenen. Voorzoover wij kunnen beoorûeelen functionneeren antiooriogscomitéls in de volgende plaatson:. A::lsmesr Delft Haar1 em biersf oort Eiischede Heerlen Nederhorst den Berg Oosterbeek Amsterdam Groningen Hengelo Rot terdmn Andi jk Gouda Hilvorsum Schiedam Arnhem Den Haag Hoogkcirk Utrecht. Verdor fuizctionnecren nog een aantal initintiof-comitb's maar w6 weten niet of deze alle in Anti-ûorïogs-Comitú's zijn omgezet. 3 Al deze comité's moetsn ons nu zoo spoedig mogelijk inlichten, een werkplan opzandca, en voorbereidingen treffen voor het doorvoeren van de actie. G) De medewerkinff van'de intellectueelan. ~ Am het.cantraal comitd hcbben een aantal VooraanStafmdt intellectucelcin hun 8teun gegeven; en voor d6 uitbreiding van deze actie is dit van zecr veol gewicht. Wij zullen in het volgend bericht de namn publicesren, maar rekenen Grop, dat inmiddels de plaatselijks comitb's d6 vooraanstaande intellectueelen uitnoodigen door ds gezonden circulaires, Indien ga circulairos tekort komt, zijn hier maw verkrijgbaar. H) Samenwerkiw met afdealingen der O.S.P. De O.S,P,-leidinR hecift alle afdeelinmm der O.S.P. gewaarschuwd, met ons samen te werken. Mep zoct dit onder ao bedriegelijke voorstelling, alsof wij de O.S.P. als partij hadden moeten uitnoodigen am 'dtizc actie deel te nemen, en alsof wij het geld, dat hiervoor wordt gegeven, voor andere doeleinaen zoudon gebruiken (zie I1Dc Fo.kkelll N0,BB) Het is duiàeli$k, dat wij mot elsmenten 'als Fimmen, die in de leiding van de O.S.P. zitten of eaten, en die bij iedore voorkomenbe gelegonheid de arbefàers in de steek laten, niet kunnen Samenwerken. Ook is dit comité niet gevormd op de samenwerking met de verschillenàe politieke partijen, doch baseert zich op het eenñeïdsfront van alze strijdwillende intellectueelen en arbeiders en kleine boeren, die de strijd tegen de Oorlog willen voeren.!prouwans, indien wij politieke partijen gingen uitnoo8iwn, waarom dan speciaal de O.S.P.? Waarom dan niet de R.S.2. de S.D.A.P., de Kath.volkspartij ene. en waar is dan het e inde? Op de verdere argumenten van da ~.S.P.-ïeiding suilen wij hier niet ingaan, maar het is duiaglijk, dat tvij deze ref ormist ische I 7- --I---- v

8

9

JHET HOOFD VAN DE DIENST/JU

JHET HOOFD VAN DE DIENST/JU MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. No. : 22J198. Bijl. : Betr. : Financiën van de C.P.N. VGravenhage,^ '",pp. JavastraatóS H' R ("'J^ GEHEIM /' ^ ~A Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Bi wi(%gpibjpbsa,giii%.ip)

Bi wi(%gpibjpbsa,giii%.ip) Bi wi(%gpibjpbsa,giii%.ip) E.«-^ff%.i? 3! a a a i UITÖ&VEN VAN DE NEDESLANDSCHE VEREEHÏGIHG VOOR LÜCHTBBSGHERMDïG Tl 'S-GSAVENHAGE 1932 f 0,28 VOORWOORD Het in deze brochure behandelde onderwerp werd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden N r 3. 20 Maart 1937. BELGISCHE KBEWEGING USSION ISYNDÏCdU. ibclcjqut 3YNDIKAUEJ KOMWISSItl WON BtL<l OFFICIEEL ORGAAN DER SYNDIKALE KOMMISSIE WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊËÊmÊmÊÊimmm BEHEER EN REDAKTIE

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE

VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE GEHE1M Behoort bij schrijven nr. 793-693 Ex.no. // Dit exemplaar bestaat uit 9 biz. VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE S a m e n v a t t i n g In navolging

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

Onbekend bekend maken

Onbekend bekend maken Onbekend bekend maken Strategie 2013 t/m 2016 Jij&iK magazine is onderdeel van de Chromosome Foundation Onafhankelijke stichting voor zeldzame en onbekende chromosoomafwijkingen Alblasserdam, juli 2013

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Van Geel. De algemene beraadslaging wordt gesloten.

Van Geel. De algemene beraadslaging wordt gesloten. Van Geel De algemene beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik zie aan de gelaatsuitdrukking van de leden dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. Omdat er door de staatssecretaris nadere

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING

NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING ,11 JULI 1959 x Stadhoudereplantsc 500526 B Noderlandae Volks Beweging. BOQ/BS3/3 Uit het verslag van een in februari j*l. in Hotel Krasnapolsky gehouden persconferentie blijkt

Nadere informatie

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6.

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6. 5 STAT U T EN der Vereeniging : Middenstandspartij. ARTIKEL 1. De Vereeniging is genaamd : Middenstandspartij. Zij is gevestigd te Amsterdam en aldaar opgericht op den 24en April 1918. Zij is aangegaan

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD 1 Inleiding. De gemeenteraad van Leeuwarden vindt het erg belangrijk dat de jeugd goed geïnformeerd wordt over wat de gemeente en de politiek

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) pi.cbv13.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer.

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. 84sto VERGADERING. 5 MAART 1913. Mededeeling van ingekomen 6tukken. 41. Voorschriften op do Grootboeken der Nationale Schuld. (de Meester.) Do Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering

Nadere informatie

Mercurius. W.C. de Graaff

Mercurius. W.C. de Graaff Mercurius In tegenstelling tot het heersende beeld zijn de handels- en kantoorbediende al relatief vroeg tot organisatie gekomen. Het zijn de beurslopers en vervolgens de handelsreizigers die de eerste

Nadere informatie

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** *

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * , ;:; DOSSIER VAN DE ndoctorenk NESTIE" OVER HET TYDVAK 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * I r I I Dossier va,n de 11 DOU ~~OR.f!.a\JUV E::l 'E::b.: 11 over het tijdvak 10 ~Tanuari - 17 Ootober

Nadere informatie

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO 8861 mr ^ 836 KV ' innr i fa- r/ AT Kisi.nnr f i ct^ ui UBY tnnjbq «n «I tunjeq UI xnnjbq UI ^^ /r -/^ /sf' 6^7 W F J

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie