Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie af- gehouden "volkscongres". Men wil echter trachtsn andere partijen en groepen in doze cornitbls to betrskken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie af- gehouden "volkscongres". Men wil echter trachtsn andere partijen en groepen in doze cornitbls to betrskken."

Transcriptie

1 /'* C.I Geheim. Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie af- schrift aan te bieden van een, van de politie te Amsterdm Ontvangen, door het Centraal -4% i-corlogscornit6 aan de plaatselijke comit&'s gericht schrpjvm, met betrekkinp; tot de doorvoerii g var: de actis VOOP ho% BereldCOngres dat 28 Juli a.s. te Genave Z& J* Het Centraal Anti-Gorlogscomit6 is opgericht door de Communistische Partij op het mot I'aschen te Utrecht gehouden "volkscongres". Men wil echter trachtsn andere partijen en groepen in doze cornitbls to betrskken. Chef C.I. Verzonden aan: Zijne Excellsnt ie den Ninist6r van Dcf msie. Zijne Excsllentie den Hinistcr van Justitie. in afsohrift aan: H.H.Procureurs-Generaal b/d Gerochtshovon Politie Rotterdam 11 s-gravenhago Polit ie Eindhoven Ir Utrecht Mauatricht Groningm Ve&o 11 Leeuwarden Dordrecht I1 Enschode I1 Zamàam l1 Wintsrswi jk I1 1Vormerve 6r l1. Arnhem If Amersfoort I1 Ede 11 Gouda I1 I1 Haarlem Heerlen 11 Le iden Hcngelo I1 Delft li Hi 1x0 r sum 11 Schiedam 11 Rsnkum.

2 . 18 Juni BERICHT No.1* Van het Centraal Anti-Oorlogscomitb aan de plaatselijke comité's. betreffende de doorvoering van ae actie voor hst Wereldcongres. Dit bericht is van voc1 belang en moet in de vergaderingen van alle comité's volledig aorden voorgslezen en behandeld. Na de doorvosring van het Volkscongres is de antioorlogs-aotie op con hoogcr stadium van ontwikkoling gekomen. Tcrwijl er bij de voorberciäing van het Volkscongres slechts Initiatief-Comit6'8 bestonden, üiu gem andere taak haikden dan bij de voorbereiding van hct Volkscongres een zoo groot mogelijk aantal arbeiders tu betrekken, zijn op het oogenblik een aantal Anti-Oorlogs-ComitQts opgericht, die tot taak hebben aanhoudend en stelselmatig de actie tw n den oorlog te voeren en door te zetten. Kwamen dus op het Volkscongres cen groot aantal, dikwijls vrij willekeurig gekozen afgevaardigdon, en zonder een directe voorstelling van de zaak waar het om ging, en zonder speciale opdrachtcjn butraffonds de atrijd togen dm oorlog, op de conferenties van don 16den Juli komen afgovaardigden, gekozen door de Anti-Oorlogs-Comit6 Is om spcciaal over de taak on h6t functionnecren van die Comité',, tc bsraadslagon, Hoe mostsn nu ai6 Anti-OoPìogs-Cornitt'ô georganiseerd zijn Gn wat zijn hun functies? A) A!$itatie. DE, comit6ts moston de agitatie tcmn de imperialistische oorlog krachtig on stsl&lmat ie; vöer6.n door: 1. Colportage met do anti-oorïogs-lcctuur. 2. Door het beìcrggcn van opcnbare vc,rgaderingcn, buurtvergaderingen l;n bedrijf svorgaderingcn, waar het oorlogsgevaar van d6 imp6riafistcn vordt bosproken. 3. Door bij iedcrc actic, loonnetie,, bcdrijfsactic, etc. het oorlogagovaar te bespmken en naar voren t6 brengen.. 4, Doar ioder6 gulqgmheid aan te grijp6n OM nieuws arbeiders en int6llcctueelsn en kleine bosren in den strijd tagen den oorlog to bctrskkon; door hct beleggen van vergaderingen waar arbeiders wordsn afgevaardigd naar de provinciale conferenties, waardoor daze arbeiders worden ingesohakeld in den strijd tegen den oorlog. 5. Door alle groopcn van arbeiders en intellectueelen, wan?? wij tot nog tou weinig contact hadden, zooals leden en afdaolingsn van do C.D.A.P., O,S.P., N.A.S., moderne COILfessionneelo cn andere vakbonden, booren- en landarbeidersorganisaties, cultuurorganisaties, sportorganisaties, en studentenorganisaties, cnz. uit te noodigsn meds te w6rken aan do strijd tegen den oorlog, door hun te vrasen samen te werken voor de organisatie van het Tilcreïdcongr~8. Heti Cowres te Genhve geijft ons do mogelijkheid om deze,:roe'~en ts bcreikun en om ecn grootsehe agitatie onder de geheelo arbeidende bevolking: tegen tie imwrialistische 001 log met kracht en met succes door te voergn. B) Inlicht iagenaienat Voor het vooren van de actie Cn de agitat%e moeten Wij i

3 -2- een uitstekend g~organiaesrdo inlichtinaandaenst hebben, ZOOdat wij procies wctcn, wá&r oorlogsmatcriaal wordt vervaardigd on vervoerd. Alzo comit6's mooton dus een speciale inlichtingen& enst in het leven roepcn, die zoovecl mogolijk vertakkingen heeft en aanknoopingspunten in alle b6drijven waar OorlOgSmateriaal wordt vervaardigd en vcrvoerd; en in al die bedrijven waar oorlogsmateriaal k& worden vervaardigd (mstaalbedrijven, kunstzijde- porcelein- rubbsr- clionischc- en ander6 fabrieken en aan alle transportbsdrijvcn alf, spoorw~gen, scheepvaart, enz.) zoodat wij Or~middôllijk in alk gsvaï tot do meest doelmatige act io daartegen kunnen ovci-gaan; hotzij door publica- %io, hctzij door aotio in di6 fabrieken door bsdrijfskranten of bedrijf?21vergadsring6n, of door staking. C ) Osaanisat ie. De or anisatorische maatrogelen van dc anti-oorlogscomitg's nemen 2 vormen aan: 1. Het plaatselijk anti-oorlogs-oomit6 moet in het comitó zooveel mogclijk arbeiders en intellectuoslen van verschillende richting betrekkun, om d6 actie en agitatie zoo uitgobroid mogelijk te maken. bit comité mag geen gssiotsn organisatie worden met contributiehsffing, lcdenbookjes, enz. Dat leidt o den duur onvermijdelijk tot isolatie van hat Comftf. H6t moet mog6lijk zijn, dat hct Comitb bij de verschillende acties groot6 groepen van arbeiders betrbkt, en samen- WGrkt met andere groepeeringen van verschillende partijen en organisaties (zie onder A, no.5). Dit is niet goed mogelijk, indien men van h6t Comité eon afgesloten organisatie maakt. 2. Hat plaat$eïijke comité moót in de.bedrijven de arbeideys in anti-oorïogs-comit6's organisueren, opdat wij in de bedrijven onze invloed uitbreidm en vergrooten 8n onmiddcllijk tot abtie kunncin ovsrfsaan, wannecm daartoe de noodzaak bestaat.. Deze organisaties in de bsdrijven mogcn echter nooit gesloten organiaatiss wordai; ook daar moet de mogelijkheid bestaan gemakkelijk nieuw vcrbindingen met person8n en groepen te vormen. Wij moeten echter aan de arbeidcrs duidelijk maken.' dat het nis% mogelijk is in 8cn bodrijf anti-oorlonsactie te voeren, zonder daarvoor in hot bedri,jf zelve onze appsraten te hebben: Voorbereidinaan van het bedrilfwark. 1. Vcwi he% grootste belau - van alle werk in de bedrijven ' is de voörbcreiding. V66a wij tot bsdrijfsvergaderingen en andere organisatoyisohe maatrôgelen kunnen overgaan moet er op de arbeiders van het betreffende bedrijf (Ulkwijls van buitenaf) wordsq ingewerkt door: If. %t uitgeven.van e6n bedridf skrant i die verschillende malen verschijnt. Door persoonlijk oontaot mot a6 arbeiäere uit het bedrijf, en door samanwerklng met auere revoiutionnaire groepen (R.V.O.), die in dat b6drijf reeds oontact hebben, moeten gegevens wordsn verzamel8 over de toestanden in het bedrijf. Wij mooten dan in de krant de arbeiders er op wijzen,$at awe misstanden het Revolg 2; ;In van het kapitalist-isch systeem v m de kapitalidischa uitbuiting. Daarna,

4 -3- Daarna moeteq wij onze conclusies sohsrq oa juist trekken, en aantoonen, walks wersldgebeuren zich afspelen om âit kapitalistisch systeem te handhaven; en hoe nu in, het Oosten een oorlog is begonnen, uitsluitend met het doel het kapitaiistischs en imperialistische stelsel van Japan te bevestigen; en hoe dus Op dit oogenblik de Japansche arbeiders en bosren hun leven moeten geven,, om de verdere uitbuiting van hun eigen klasse no& langer moaeïi~jk te maken aan de Japanscha kapitalisten en im- +ai6 b6drijv6n dan duiielijk zegged, dat dezclfdg uitweg ook door de kapitalisten hier wordt gezochtl, en dat de imperialistische groepen ook hier 66 Oorlog voorbekeiden en dat het eon leveasbelan~; is voor de Re* heele arbeiàeksklasss om hiertegen stc&,ling t6 nemen. EN ZICH TE VEfiZ ETW I Dat 66k in Neperland de imperialistische groepen zioh met de voorbereiding1 bezig houden blijkt o,a. uit het mattiriaal, dat W i j hi6rov8r bn &e Tribune publiceerden, en uit âe feiten, die nabr voren kw en in het tttribue-proce811. Daarin werd Onom- 8tootelijk aa$gstoond, dat er eon nauwe samenwerking bestart hsschen de Nbderlandsohc en Fransche Ymperialistische groepen, en dat de MinLster loog-tqen hij die mzlitaire samenwsrking onekende, Verder Vestig n wij be aandacht van de kameraden op hetgeen hierover in â Tribune van Vrijdag 17 Juni, is vermeld; omaat Wij dit moeten uitbuiten on in de bedrijfskranten aanvoeren. Dan moeten wi$ er op wijzen, dat, doordien in de Sov~%t-Unie de opbouw van het socialisme vordert, terwijl in de kapitalistische landon da crisis mîk een omvang heeft aangenornon, dat de kagitalist+n zich all66n kunnen handhaven door 8en Steeds grootere uitbditing van de arbeidersklasse, de tegenstellingen tusschen h6t Beonomisch steeds sterker wordend6 Rusland en de Steeds wanhopiger wordeyide kapitalistische landen voortdurend seherper wordqn, Hierdoor word% het gevaar vbn een oorlog teffon do Sovjet-Unie StWdS omdat a11egn hierin de kapitalisten nog een uitwe zien &R EEN OORLOG TEGEN DE SOVJET-UNI3 I\IûCHT SLAGEN, DAB zou DIT BESTEEKENEN UZ HANDKAVING VAN DE OVEKHEERSCHING VAN DE KBPIT EN IIbPEHIALIJTEN VOOR ONBEPERKT LANGEN TIJD; EN EEN VAU DE I\iUCHT VA,N DE KAPITALISTEN OM DE ARBEIDERSqASSE HLEH SCHERPER UIT TX BUITEN I Daarom i8 het e6n levensbelang van de arbeiders, om tot het piterste te vwhten om d6 oorlog te verhinderen! En dit ver-. zet kan alleed gesohieden door or anisàtie Door organisatie van de arb6iä rs tegen aen oorlog W-BEURIJ~~EN, VAN ALLE ORGANISA IES EN RICHTINGEN, VAiV ALLE TRANSPORTARBEIDERS, OUELY, VAN Urn IN DE ~III-O~RLOGS)COIVIIT~'S IA,LISTI$CHEN O OFCLOG, Dit aller 6 er st mo et en wij aan alle liedrijven aan de arbeiaers zeggen in onze bedrijfskranten.1 En &an moeten wi3 er op wijzen, dat di* antioorlogsoomit Q is gevormd; dat wi,j nat ionaal an int ernat ionaal be vormen en Torderingen van de aocie zullen bespreken; op 16 en 17 Julilop de eoafereatbqs en meetings hier, en op 28 Juli op heq Werelàcongres; en &at wij de arbeiders, tot wie wij ons richten, uitnoodfgen geel t s nemen aan hû_t Oreaniseeren epldoorzstten van deze aatie, door van hu P p Lijf BBn of niser vertegenwoordigers naar tie oo&erentig te zeaen; doqr een vergadering van dat bearijf te belegeen, waarop die ve8tsgenwoordigers zullen worden gekozen, EN DOOR IN DIT BEDRIJX~ EEN PXRMANENT ANTI-OORU)GS-(IWIT~ TE KIEZEN, DAT DEZE ACT KAN umm, IN SAMEF~~E~ING MET HET CENTUP 92 < -

5 ,... c Op dit doel moeten al onze bsdrijfukrantsn zijn Gericht; en dit doel moeten en kunnen wij bereiken! Ons doel mout - zijn, dat van g&qn bedrijf in Nederland dc afg6vaardikden OP de confercntie mogsn ontbreken!^^ 111. Tor ondersteuning van onze anti-oorlagsactie moet bij de bodri jven regcìmatig worden gecolporteerd met onze antioorlogs literatuur on met het matcciaal van het anti-oorlags-comité. op die manier makon wij dat er in htit bedrijf een ernstige discussie komt over het oorlogsgevaar, waardoor het gemakkelijker wordt de b6drijfsvergadering na doze Voorbereiding tc beleggen. De bedrijfsvereadcringen moeten worden georganiseerd ZOOv6ul mogelijk in nauw overleg mct de kamoradsn uit het bedrijf, waarmee we reedt contact hebben, en Wij moeten er nauwkeurig op lottun, CLlt dozo vergaderingen ZOO-.veel mogelijk Vail de arbeiders uit het bedrijf ZelV Uitpaan. Indien wij in hct wilde weg uedrijlsv~r~adsrin~en beleggen zondsi. deze noodzakcli jkc en crnstigs voorbereiding, neemt men ons niet ernstig, 8n doen wij dt zaak mecr schade dan goed. Organisaties en voorbarsidinr; is dus hct eerst noodzakelijke; en wij moeten dit zoo spoedip; mogslijk mct de me=te kracht ter hand nemen. DI Financiën. Het geld dat noodig is om deze actie te bekostigen, moet in de actie zsïvc Gorden govonden. Tiij hebben daarvoor verschillende middelen. l. Vcrkoop van de kaartcn en zegels, waarvan de plaatselijke COmit6is 40$ ontvangen. Van tieze verkoop is de actis in groote mate afhankelijk; onmiddellijk bestellen kameraden! 2. Vcrkoop van literatuur, hiervan blijft 25% in de afdeeling. 3. Bijdragon van verschillende personen, zooals die in do circulaire zijn gevraagd. Indien deze bijdragen plaatselijk binnenkomen, moctcn deze zoo spoefi-ig mogelijk in het Fonds worden gestort, want daarvoor zijn ze bestemd. 4. Collectten op vergadwringen. Dezs kunnen geheel plantselijk wordm gehouden. 5. Bijdragen van verschillende organiaatiea. Wij moeten alle organisaties vragon een bedrag uit hun kas bcschikbaar te stellen voor het Fonds, dat dan moet wordsn doorgezonden. 6. Andere middelen om aan geld tc koncn kunnen naar galang van de plaatselijke omstandighedcxi worden aangewend. Reisgeld naar dc provinciale confcrsntios en mestings moet worden bekostigd door do organisntios die de afgevaardigden sturen. Dszc kosten zijn bstrokkslijk gering; uit de meeste plaatsen zal men per fiets naar 66 conferentie kunnen gaan. E) De provinciale conferentios. Conferenties en meetings worden op 16 on 17 Juli goho~d6n in de volgende plaatsen: Ansteraam Rotterdam, Arnhem, Groningen en Enschede. De Comitéla in die plaatsen moetsn ten spoedigste alle voorbereidingen voor de confwsnties en meetings trsff~n; logies v6rzorgen, zaal huren, tits. Aan hot Gcntraal Comité most zoo spoedig mogelijk worden bericht, welke voorboreidingsmaatrcgelsn zijn getroffen. F ) Do Bnt i-0orlo~s-comit 6 s. $Tog vele anti-oorlogscomité 1s schenken te wo inig attndacht aan geregeld contact met het Landclijk Comit6, Hc t

6 - 6 - refornistiechs houding van de 0.S P.-leiding aan de arbei&erb duidelijk moeten naken en dat wij dit standgunt zullen moster doorbreken. in hstsrdam is reeds in een bedrijf 612 aetioorlogscomité g~vorrlid, waarin leden van de 0.S.P. met ons samenwerkm. W i j hopen vele dergelijke berfchtsn te ontvangen Kameraden! Wij hebben hier de voornaamste taksn van de antioorlogscomit8rs uiteengezet en hopen, dat dit werk nu met ale kracht zal worden doorgezet. Aan het werk, kansraden! Vormt het senhsidsfront, TEGXN DEN ïli 'EBUIl>ISTIdCHEN OORLOG i TEGEM IUi' OC;iUû,GSI>HIJVEN VAN DM WIIcALIST!EN! Het Secretariaat Centraal hti-0orlogsoomìte.!

7 * Hut L,uidalijk Cornit& moet een zoo go68 mgelijk overzicht van de geheele actie krijgen; en de plaa$selijke comitevs moeten ons daarover inlichten, Dat is naodzaktjlijk voor h6t zeuden van spfoksrs en voor hgt aton'traal en georganiseerd doorvoeren van de acties, ALIX PLAATSEN COMITE'S MOETEN DUS ZOO SPOEDIG MOGELIJK EXN Vil3RKFI;AN llake3 EN DOORZENDEN NAAR KET CEIJTRAAL CONITE. ügrgaderinlten moeten geruimen tijd van ts voren worden voorbereid en georganiseerd, opdat wij niet voor verrassingen komen te ataan en op het laatste moment een sprekur moeten zenden, die dan komt voor een onvoldoende voorbereide vergader ing. Om deze uitgebreide actie van hieruit goed an doelmatig t6 kunnen steunen, moet de samenwerking met de plaatselijke comitéts uitstekend in ordo zijn, 6n wij moeton hisrin absoluut op de stuun van de plaatselijks cornit6'3 kunnen rekenen. Voorzoover wij kunnen beoorûeelen functionneeren antiooriogscomitéls in de volgende plaatson:. A::lsmesr Delft Haar1 em biersf oort Eiischede Heerlen Nederhorst den Berg Oosterbeek Amsterdam Groningen Hengelo Rot terdmn Andi jk Gouda Hilvorsum Schiedam Arnhem Den Haag Hoogkcirk Utrecht. Verdor fuizctionnecren nog een aantal initintiof-comitb's maar w6 weten niet of deze alle in Anti-ûorïogs-Comitú's zijn omgezet. 3 Al deze comité's moetsn ons nu zoo spoedig mogelijk inlichten, een werkplan opzandca, en voorbereidingen treffen voor het doorvoeren van de actie. G) De medewerkinff van'de intellectueelan. ~ Am het.cantraal comitd hcbben een aantal VooraanStafmdt intellectucelcin hun 8teun gegeven; en voor d6 uitbreiding van deze actie is dit van zecr veol gewicht. Wij zullen in het volgend bericht de namn publicesren, maar rekenen Grop, dat inmiddels de plaatselijks comitb's d6 vooraanstaande intellectueelen uitnoodigen door ds gezonden circulaires, Indien ga circulairos tekort komt, zijn hier maw verkrijgbaar. H) Samenwerkiw met afdealingen der O.S.P. De O.S,P,-leidinR hecift alle afdeelinmm der O.S.P. gewaarschuwd, met ons samen te werken. Mep zoct dit onder ao bedriegelijke voorstelling, alsof wij de O.S.P. als partij hadden moeten uitnoodigen am 'dtizc actie deel te nemen, en alsof wij het geld, dat hiervoor wordt gegeven, voor andere doeleinaen zoudon gebruiken (zie I1Dc Fo.kkelll N0,BB) Het is duiàeli$k, dat wij mot elsmenten 'als Fimmen, die in de leiding van de O.S.P. zitten of eaten, en die bij iedore voorkomenbe gelegonheid de arbefàers in de steek laten, niet kunnen Samenwerken. Ook is dit comité niet gevormd op de samenwerking met de verschillenàe politieke partijen, doch baseert zich op het eenñeïdsfront van alze strijdwillende intellectueelen en arbeiders en kleine boeren, die de strijd tegen de Oorlog willen voeren.!prouwans, indien wij politieke partijen gingen uitnoo8iwn, waarom dan speciaal de O.S.P.? Waarom dan niet de R.S.2. de S.D.A.P., de Kath.volkspartij ene. en waar is dan het e inde? Op de verdere argumenten van da ~.S.P.-ïeiding suilen wij hier niet ingaan, maar het is duiaglijk, dat tvij deze ref ormist ische I 7- --I---- v

8

9

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Centrale Inlichtingendienst. aan te bieden van de comunistische bedrijfskrant "De Zee- Chef C.I. Verzonden aan: slaaf", uitgegeven door de R.V.O.

Centrale Inlichtingendienst. aan te bieden van de comunistische bedrijfskrant De Zee- Chef C.I. Verzonden aan: slaaf, uitgegeven door de R.V.O. ? Centrale Inlichtingendienst C. I. No.338ïO Geheim. Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie afschrift aan te bieden van de comunistische bedrijfskrant "De Zee- slaaf", uitgegeven door de R.V.O. Chef C.I.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

en verspreid onder de aijnwerkers van

en verspreid onder de aijnwerkers van $ [ [if! Hierbi j heb ik de eer Uwer Excellentie afschrift aan te bieden vm de bedrijf skrant v/or de Oranje Yassau nijnpn, uitgegeven door de R.V.O. en verspreid onder de aijnwerkers van bovengenoemde

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Centrale Iclichtingsdienst 's-gravenhage 12 April 1932, Eierbij heb ik de eer Uwer Excelleptie tif- krant Vet, Gamasker" 140.22,

Centrale Iclichtingsdienst 's-gravenhage 12 April 1932, Eierbij heb ik de eer Uwer Excelleptie tif- krant Vet, Gamasker 140.22, Centrale Iclichtingsdienst 's-gravenhage 12 April 1932, C. I. 30534 sehein. Eierbij heb ik de eer Uwer Excelleptie tif- schrift aan te Sieden van de communistische bedri jfs- krant Vet, Gamasker" 140.22,

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage)

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage) Totaaloverzicht beoordeling n en politieke partijen Politieke partij Gemeente Alkmaar Almelo Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Den Haag Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Over deze "Verklaring" is op bedoelde vergadering

Over deze Verklaring is op bedoelde vergadering 2CLI TMLC INLICI! T IIIG SD IC11ST 's-gllivx"hgz,s5 Juni 1927. i! toekomen van een llverklaringll, aangenomen op Bene huis- houdeli jke algemeene beaturen-vargadering van de bij hot Beder1.Arbei.de Seoretarlaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

Prijzen Print regionale titels 2017

Prijzen Print regionale titels 2017 Alle prijzen zijn ecl. BTW TARIEF X BEREIK/1000 X FORMAAT X TOESLAG = PRIJS AD regionale titels en edities Titel inde* Inde AD RD AD Rotterdams Dagblad 332.000 391.000 AD RS AD Rotterdams Dagblad editie

Nadere informatie

C.I. "Het Gasmasker" No.32, verspreid onder het personeel. 's-gravenhage 23 Juni 1932. '. Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie afschrift

C.I. Het Gasmasker No.32, verspreid onder het personeel. 's-gravenhage 23 Juni 1932. '. Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie afschrift ., Centrale Inlichtingendienst 1 1.4 3 C.I. 31714 Geheim. 's-gravenhage 23 Juni 1932. '. I Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie afschrift aan te bieden van de communistische bedrijfskrant "Het Gasmasker"

Nadere informatie

Prijzen Print regionale titels 2017

Prijzen Print regionale titels 2017 Alle prijzen zijn ecl. BTW TARIEF X BEREIK/1000 X FORMAAT X TOESLAG = PRIJS AD regionale titels en edities Titel inde* Inde AD RD AD Rotterdams Dagblad 332.000 391.000 AD RS AD Rotterdams Dagblad editie

Nadere informatie

Prijzen Print regionale titels 2017

Prijzen Print regionale titels 2017 Alle prijzen zijn ecl. BTW TARIEF X BEREIK/1000 X FORMAAT X TOESLAG = PRIJS AD regionale titels en edities Titel inde* Inde AD RD AD Rotterdams Dagblad 332.000 391.000 AD RS AD Rotterdams Dagblad editie

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht

Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht I ~ ~. - - - MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN Naam van de bewerker: ZEER VEEL SPOED. De Minister ZONDEB PORTEFEUILLE Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht - schrijven van

Nadere informatie

U heeft een klacht 1.

U heeft een klacht 1. U heeft een klacht 1. Inhoud Klagen helpt... 3 Waarover kunt u klagen?... 3 Waarover kunt u niet klagen?... 3 Hoe kunt u uw klacht indienen?... 3 Hoe wordt uw klacht afgehandeld?... 4 Naar wie kunt u uw

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. No. : Bijl. : Betr. : 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland 's-gravenhage, \ QCC. 1953 Javasttaat 68 GEHEIM Bij deze heb ik de

Nadere informatie

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125.

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125. OMffiRWIJSRAAD. Bericht op schrijven van.,...: i 13. ff ebruari 1930»Nr.436» Af d.h.o» Betreffende: eer-s-toexes.--vo-or de moderne...talen aim de Ri jksuniversi t ei t en# 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

(ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39.

(ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39. (ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39. Bericht op schrijven van * r\ ****> A rx r\ Men gelieve bij het antwoord dagteekening..., *!**...'5!!?:*?.!??S. n $*ÊQ~? ^^^*^r',

Nadere informatie

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

11 * o. V f, 4, 4 4. 4 -i «, ^, 4, 4, T.f 4 -,;

11 * o. V f, 4, 4 4. 4 -i «, ^, 4, 4, T.f 4 -,; Binnenlandse Veiligheidsdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken 30633 Sik. ^ i s, 11 * o. V f, 4, 4 4. 4 -i «, ^, 4, 4, T.f 4 -,; Postadres Postbus 200)1 2500 EA 's-gravenhage Aan Zijne Excellentie de

Nadere informatie

Klagen helpt 3. Waarover kunt u klagen? 3. Waarover kunt u niet klagen? 3. Hoe kunt u uw klacht indienen? 4. Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

Klagen helpt 3. Waarover kunt u klagen? 3. Waarover kunt u niet klagen? 3. Hoe kunt u uw klacht indienen? 4. Hoe wordt uw klacht afgehandeld? U HEEFT EEN KLACHT INHOUD Klagen helpt 3 Waarover kunt u klagen? 3 Waarover kunt u niet klagen? 3 Hoe kunt u uw klacht indienen? 4 Hoe wordt uw klacht afgehandeld? 5 Naar wie kunt u uw klacht sturen? 6

Nadere informatie

Plein 1813 nr. 4- 's-geavewhage. Onderwerp: Weekoverzicht.

Plein 1813 nr. 4- 's-geavewhage. Onderwerp: Weekoverzicht. REGERINGSCOMMISSARIS IN ALGEMENE DIENST MINISTERIE VANALGEMENE ZAKEN Kenmerk: Nr. 3H7/HP/69. Bijlage(n): één. Onderwerp: Weekoverzicht. 's-gravenhage, 19 juni 1969' Plein 1813 nr. 4 Hiermede heb ik de

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

a 's-gravenhage, 1 Na expeditie h i> van de Molukken. MINISTERIE VAN OVERZEESE RIJKSDELEN 8) '53 (2552) eerste

a 's-gravenhage, 1 Na expeditie h i> van de Molukken. MINISTERIE VAN OVERZEESE RIJKSDELEN 8) '53 (2552) eerste MINISTERIE VAN OVERZEESE RIJKSDELEN Afdeling Di re c t i e Hi e uv1 - Guinea Klass. nr. Doss. nr. G 1648 Rubricering Ingekomen stuk dd. I INZAGE van Voorafgaande 1 Na expeditie h Medezenden : afschrift

Nadere informatie

Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT.

Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT. t i j d e l i j k e Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT. / ngevolge D ie n st or (for No. 442G. 1". Voor de veilighoid van het vorkeer op hot station VugIU, golilt Tijdclijk Locaalcoor- schrift

Nadere informatie

PARTICULIERE WOONZORGKAART

PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART Cushman & Wakefield* onderzoekt sinds 2006 de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Een actuele en relevante trend is de opkomst van particuliere

Nadere informatie

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt.

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt. G rtneente Oss Fractie 066 Gemeenteraad Oss P/a Raadhuislaan 2 5341 GM Oss E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden?

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Richtlijnen voor den Blokleider en den Adspirant-Blokleider

Richtlijnen voor den Blokleider en den Adspirant-Blokleider NATIONAAL SOCIALISTISCHE IN NEDERLAND. BEWEGING Richtlijnen voor den Blokleider en den Adspirant-Blokleider DE BLOKLEIDER IS DE RUGGEGRAAT DER^ BEWEGING (Mussert) EIGENDOM VAN DE N.S.B. UTRECHT, 15 Louwmaand

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Van depolitieverbindingen;

Van depolitieverbindingen; nr. 796.1^9 KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN EEN AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 22 JUNI 1965 TE 'S-GRAVENHAGE Aanwezig zijn de heren: Van depolitieverbindingen;

Nadere informatie

I. oen brief, doar den Inspecteur der ki.a. der 1J.S.B.

I. oen brief, doar den Inspecteur der ki.a. der 1J.S.B. 'a-gravenhage, 28 Maart 1935. Hierbij heb Ik de eer Uwer Excellenfie afsehríft am te bieden van: I. oen brief, doar den Inspecteur der ki.a. der 1J.S.B. gericht aan alle *.A. Cammwdantcn; 2. een opgave

Nadere informatie

Treinsamenstellingen voor de stalen C12 c en ABd 9 rijtuigen 2013 www.seinarm.nl Treinsamenstellingen Dertiger Jaren Last edited Februar 28, 2013 door Gerard van de Weerd mag alleen gepubliceerd worden

Nadere informatie

Trickle down in de stad

Trickle down in de stad Trickle down in de stad Roderik Ponds (RUG/Atlas) ponds@atlasvoorgemeenten.nl Gerard Marlet (RUG/Atlas) Harry Garretsen (RUG) Clemens van Woerkens (Atlas) & de steden Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation #dutchgrammar for beginners - lesson 4 1 the verb het werkwoord 2 to watch ik kijk jij kijkt u kijkt hij kijkt zij kijkt het kijkt wij jullie zij 3 most verbs end with: -en first person singular: without

Nadere informatie

Binnenlandse Veiligheidsdienst

Binnenlandse Veiligheidsdienst Binnenlandse Veiligheidsdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken 31034 I"»H t vv T -r -r- * * 4- -f -1- -f + +4- i-r- 4- -fr * * -f T -f- -f ir. A j-. ^ -i. j- Postadres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat

Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat Memo 73-3 i Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat Rofractie en Diffractie Jaarrerelau 1972 ONDERZOEI( REFRACTIE-DIFFRACTIE

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

CENTRALX INLICITI!INGSLlIEXST 's-gravepti~ge 26 J U L I 1930 C,I, No GXIXIK

CENTRALX INLICITI!INGSLlIEXST 's-gravepti~ge 26 J U L I 1930 C,I, No GXIXIK CENTRALX INLICITI!INGSLlIEXST 's-gravepti~ge 26 J U L I 1930 C,I, No. 23125 GXIXIK 4 Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie een afschrift aan te bieden van "Het Roode Weefgetouw" bedrijfskrant door de

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Van de Politieverbindingen, de heren; Arnhem Haarlem Amsterdam Groningen Rotterdam

Van de Politieverbindingen, de heren; Arnhem Haarlem Amsterdam Groningen Rotterdam KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN DE ELP GROOTSTE POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP 27 JUNI 1963 TE 's-gravenhage Aanwezig zijn: Van de Politieverbindingen, de heren; Haarlem Amsterdam

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

kosten van dissertaties.

kosten van dissertaties. .xwijs, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN MINISTERIE V*' ^. 2 2 3 * * H.O.W. Bericht - Betreffende kosten van dissertaties. 2 MJ^. y< Jfi Hdffi'^- X Men gellev»-4ilj het antwoord nauwkeurig, het onderwe.rp.jde

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

FIXING the LINK. Het Centraal Station: Een steeds belangrijkere poort naar de stad

FIXING the LINK. Het Centraal Station: Een steeds belangrijkere poort naar de stad FIXING the LINK ? Het Centraal Station: Een steeds belangrijkere poort naar de stad Het Historisch Stadscentrum: Een belangrijke bestemming voor de treinreiziger De Link ertussen: Verantwoordelijk voor

Nadere informatie

BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse. Kerk in Nederland

BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse. Kerk in Nederland Vereniging BERAAD GROTE STEDEN in de Protestantse Jaarrekening 2013 Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland www.verenigingberaadgrotesteden.nl Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1 A 1018

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Bankraad 11 maart 2016

Bankraad 11 maart 2016 13-Mar-16 1 Het Verdwijnende Midden (is overal?) Feiten, Analyse, Oplossingen Harry Garretsen (BuZa, 5 november 2015) Bankraad 11 maart 2016 www.inthelead.net Het Verdwijnende Midden (HVM) 13-Mar-16 2

Nadere informatie

Raad. vailstate. At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk VIANEN. Betreft : STICHTINGBOOGBRUG. W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT

Raad. vailstate. At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk VIANEN. Betreft : STICHTINGBOOGBRUG. W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT Raad vailstate At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk Betreft : STICHTINGBOOGBRUG VIANEN W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT Datunl 21 juni 20Ob 200503986/1/H2 Ondcnrc4) BOOGBRUG/OCW MONUM ENTEN

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93*

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93* DERWIJSRAAD. N. Jl33 60«Bericht op schrijven van.^u... Betreffende :...Egypt Ische letterkunde* taalden 'S-GRAVENHAGE, Staten laan 125. f: Juni 1 93* Ü**" Mejaveelieve bij het antwoord dagteekening ^en

Nadere informatie

Sociale media geland bij gemeenten Door: Niels Loeffen (HowAboutYou), Ewoud de Voogd (HowAboutYou) en David Kok

Sociale media geland bij gemeenten Door: Niels Loeffen (HowAboutYou), Ewoud de Voogd (HowAboutYou) en David Kok Sociale media geland bij gemeenten Door: Niels Loeffen (HowAboutYou), Ewoud de Voogd (HowAboutYou) en David Kok In de zomer van 2013 onderzochten Buzz.nl en Social Media Meetlat voor de derde keer hoe

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Datum ontvangen 2 7 NOV. 2012. voorziening tot samenwerking Politie. Den Haag, 26 november

Datum ontvangen 2 7 NOV. 2012. voorziening tot samenwerking Politie. Den Haag, 26 november KPMQ Management Consulting Postbus 74500 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 Amstelveen voorziening tot samenwerking Politie Den Haag, 26 november VtsPN Facturenafhandeling - AE DRIEBERGEN Declaratie Nummer

Nadere informatie

Postkamer medewerker in een nieuw jasje

Postkamer medewerker in een nieuw jasje Postkamer medewerker in een nieuw jasje Alles wat u altijd al wilde weten over Document flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl De werkzaamheden in de postkamer zijn veel breder dan men verwacht. Er

Nadere informatie

) ja. i té -2 NOOQOÏ. .: "Cbnünün sti8c Le actie t.egën./de legering van düitèe 'tï*öepen in

) ja. i té -2 NOOQOÏ. .: Cbnünün sti8c Le actie t.egën./de legering van düitèe 'tï*öepen in MINISTERIE - VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. -2 NOOQOÏ te.i StadhóuderÈplantsoen '25, _., j- -f -.- - ) ja. i té No. : 650^87,4 Bijl.:.,2.: "Cbnünün sti8c Le actie t.egën./de legering van düitèe 'tï*öepen

Nadere informatie

OVERZICHT 2015 PRIJSLIJST LEVERINGSPRGRAMMA 2015. 06-31 04 62 82 info@schommels.net www.schommels.net

OVERZICHT 2015 PRIJSLIJST LEVERINGSPRGRAMMA 2015. 06-31 04 62 82 info@schommels.net www.schommels.net OVERZICHT 2015 PRIJSLIJST LEVERINGSPRGRAMMA 2015 2 COMPACT 3 SUPER COMPACT 4 PERGOLA 5 SOLIDE 14x14 6 ACCESSOIRES 7 TRANSPORT 8 INSTALLATIE 8 BESTELLEN 8 PORTFOLIO 9 3 COMPACT SCHOMMEL 1p 2.0 m 160,00

Nadere informatie

Libcrallsatio van do intra-europoso handol (Vorslag van do spocialo zitting van hot Trado Committoo)

Libcrallsatio van do intra-europoso handol (Vorslag van do spocialo zitting van hot Trado Committoo) ito' V i " } ' ND/TC(49 )2/M/Vo, ^ ^ Libcrallsatio van do intra-europoso handol (Vorslag van do spocialo zitting van hot Trado Committoo) Do Commissie voor hot Ruil vorkoor kwam van 2 t/m 5 Augustus in

Nadere informatie

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. No. 51. VERTROUWELIJK BESLUIT van 8 Augustus 1949, houdende nadere regelen met betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. WlJ JULIANA,

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 003897837 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Uitzendbureau B.V. Statutaire zetel Breda Eerste inschrijving handelsregister 10-01-1977 Datum akte van oprichting

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie