Evaluatie Steunpunt Geestelijke Verzorging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Steunpunt Geestelijke Verzorging"

Transcriptie

1 Evaluatie Steunpunt Geestelijke Verzorging april 2007 april 2010 Bij ernstig of langdurig ziek zijn kunnen levensvragen meer dan anders op u afkomen. Bij het Steunpunt Geestelijke Verzorging kunt u (kosteloos) ondersteuning of begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger. Iemand met wie u een gesprek kunt hebben over wat u bezighoudt. Die u op het pad van ziek zijn een beetje bij kan lichten. Wij bieden deskundige hulp en gaan vertrouwelijk om met uw vragen. Het steunpunt is er voor alle ernstig zieken, met of zonder geloof of levensbeschouwing. Inleiding Op onze website vindt u meer informatie. Telefoon Coördinator Marleen van der Haar Voor u ligt een evaluatierapport van het Steunpunt Geestelijke Verzorging. Het biedt inzicht in de aktiviteiten die zijn ondernomen mbt het opzetten en onderhouden van het Steunpunt en welke de resultaten zijn na drie jaar. De totstandkoming van het Steunpunt is gerealiseerd door de werkgroep Steunpunt Geestelijk Verzorging. Deze werkgroep is onderdeel van het netwerk palliatieve zorg Noord-West Utrecht. In de werkgroep participeren (bij verschijnen van deze notitie april 2010): Margriet van der Kooi (geestelijk verzorger Zuwe Hofpoort ziekenhuis en initiator), Marleen van der Haar (coördinator van het Steunpunt), Geertje Bol (zorgbemiddelaar), Jantina Colenbrander (geestelijk verzorger Zuwe Zorg Centrum), Carin van Grieken (psychoscociaal werkende) en Ingrid Zondervan (netwerkcoördinator/werkgroepvoorzitter). Sita Sadal heeft verschillende malen vergaderingen van het Steunpunt genotuleerd. Het project wordt inhoudelijk gesteund door de stuurgroep van het netwerk PTZ Noord-West Utrecht en financieel gesteund door enkele sponsoren (zie verder). Projectdoelstelling en behaalde resultaten Het regionaal Steunpunt Geestelijke Verzorging voorziet er in dat mensen, die behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning, in contact worden gebracht met geestelijke verzorgers vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen. De kwaliteitswet Zorginstellingen schrijft voor dat zorgorganisaties moeten zorgen dat er voor de bewoners/cliënten geestelijke zorg beschikbaar is die zoveel mogelijk aansluit bij hun godsdienst of levensovertuiging. Door deelnemers van de

2 werkgroep werd gesignaleerd dat de invulling van de geestelijke zorg buiten de zorgketen niet structureel is, er is geen samenhangend geestelijk zorgsysteem waarop de cliënt naar behoefte een beroep kan doen. Margriet van der Kooi beschrijft dit hiaat in haar notitie Transmuralisering en geestelijke verzorging. Korte toelichting Evaluatie Naast lichamelijke, sociale en psychische problemen kunnen mensen ook andere problemen ervaren, die ook wel als existentiële vragen worden aangeduid en die betrekking hebben op het duiden van het leven en wat mensen overkomt, bijvoorbeeld, ziekte, lijden en dood. Door de secularisatie hebben mensen, die in het laatste deel van hun leven behoefte hebben aan gesprekken m.b.t. zingeving en levensvragen, geen vanzelfsprekende geestelijke verzorging meer tot hun beschikking. Veel mensen zijn niet (of niet meer) betrokken bij enige levensbeschouwelijke organisatie. Daardoor is het soms niet gemakkelijk geestelijke hulp te vinden. Deze evaluatie richt zich op de bereikte resultaten op het gebied van de inrichting en activiteiten van het Steunpunt Geestelijke Verzorging. Het oorspronkelijk doel van het project betrof een open en zorgvuldige operationalisatie van het Steunpunt Geestelijke Verzorging. Die hoofddoelstelling: Het organiseren van een Regionaal Steunpunt Geestelijke Verzorging is behaald. Er is een coördinator aangesteld voor 8 uur per week. De toestroom van klanten is sterk achtergebleven bij de verwachtingen, terwijl daarentegen veel meer dan gepland is gedaan aan 'educatie' van hulpverleners, om hun antenne voor geestelijke vragen van hun patiënten/cliënten te verbeteren. Doel 1: de geestelijke gezondheid van de cliënt /patiënt in de palliatieve fase is verbeterd. Door betrokkenen wiens vraag in behandeling is genomen is tevredenheid gerapporteerd, meestal bereikte dat bericht de werkgroep via de geestelijk verzorger in kwestie. Daar valt tegenin te brengen dat hier een subjectief element in zit. Gewenste aanpassing: De werkgroep ontwikkelt in 2010 een instrument om de tevredenheid van cliënten objectief te meten. Doel 2: de informatie voorziening vanuit het Steunpunt Geestelijke Verzorging richting zorgvrager en zorgaanbieder is duidelijk. Dit doel is behaald, in die zin dat zeer aktief alle mogelijke belanghebbenden over het Steunpunt zijn geïnformeerd, en dat dit op zorgvuldige en duidelijke wijze is gebeurd. Gewenste aanpassing: De beperkte toestroom van zorgvragers blijft het grootste aandachtspunt, en het Steunpunt zal zoeken naar nieuwe invalshoeken. Doel 3: de capaciteit die nodig is om te voldoen aan de behoefte aan geestelijke zorg is aanwezig. Dit doel is bereikt, de pool aan geestelijk verzorgers is goed gevuld,

3 aan elke vraag kan in principe worden voldaan. Gewenste aanpassing: uitbreiding van de pool aan geestelijk verzorgers is op dit moment niet nodig. Doel 4: de aanbieders van de geestelijke zorg stemmen onderling af en dragen zorg voor een sluitend systeem waarop de hulpvrager een beroep kan doen. Vanaf elke plek (thuis, ziekenhuis, hospice etc.) kunnen zorgvragers een beroep doen op het Steunpunt. Gewenste aanpassing: Op dit moment geen aanpassing nodig. Kerntaken van het Steunpunt Concrete hulpverlening Het project blijkt een enorme aanloop nodig te hebben in voorlichtende zin. Hulpverleners blijken de geestelijke vraag van hun patiënt/cliënt pas te herkennen na gedegen doorvragen, in bijv. casuïstiekbespreking of voorbeelden. In de praktijk valt de toestroom vanuit verwijzers nog steeds tegen, met als gevolg nog geen tien concrete aanmeldingen. Er zijn wel telefonische vragen in de marges, die door de coördinator deskundig kunnen woden doorverwezen. De PR aktiviteiten worden gecontinueerd. Er is een plan voor gestructureerde promotie. Diverse malen zijn advertenties geplaatst. In kranten zijn redactionele artikelen verschenen. Sensibilisering van zorgverleners voor het signaleren van spirituele vragen In tal van bijeenkomsten met wijkverpleegkundigen, huisartsen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties is aandacht besteed aan het herkennen van de geestelijke vraag. Duidelijk is hoeveel moeite er is om geestelijke verzorging te duiden. Je kunt leren om 'achter' datgene wat mensen uiten te kunnen 'luisteren'. Dit vermogen ontbreekt bij menigeen. Het Steunpunt is daarom eerst aan de gang gegaan om hierin een verbetering te bewerkstelligen. Als je de vraag niet 'hoort', schakel je namelijk geen geestelijke verzorging in. De juiste houding is cruciaal. In feite is het zo dat de afgelopen drie jaren kerntaak 1 en 2 van plaats hebben moeten wisselen. Het is iets wat ook landelijk wordt onderkend en waar de landelijke richtlijn spiritualiteit ook aan bij moet gaan dragen. Kwaliteitsborging Aangezien de geestelijk verzorgers in de pool van het Steunpunt professionals zijn, is hun beroepsmatige kwaliteit al geborgd. Zie beroepsstandaard op bijv. De werkgroep heeft alleen eisen gesteld aan randvoorwaarden als beschikbaarheid en gechiktheid van geestelijk verzorgers. Daartoe zijn met alle geestelijk verzorgers intakegesprekken gevoerd. Samenwerking met derden Behalve met het netwerk palliatieve zorg is samengewerkt met Vilans, en daarbinnen met de expertisegroep levensvragen en ouderen.

4 Regionaal is met veel partijen samenwerking tot stand gebracht. Deskundigheidsbevordering Naast de voorlichtingsbijeenkomsten bij alle groepen zoals genoemd hierboven, wordt in september van dit jaar een symposium georganiseerd voor een breed publiek. De geestelijk verzorgers in de pool worden op de hoogte gebracht van bijscholingsmogelijkheden. Andere zaken die geëvalueerd zijn: Aantal aangemelde geestelijk verzorgers: Met een beperkt aantal wisselingen in de afgelopen drie jaar is er een goed gevulde pool van 19 geestelijk verzorgers. Merendeels hebben zij een kort profiel gepubliceerd op de website van het Steunpunt. Bereikbaarheid van de coördinator Uitstekend via telefoon. De coördinator heeft drie jaar lang fulltime de telefoon van het Steunpunt bij zich gedragen en daarmee een uitstekende bereikbaarheid gerealiseerd. Het aantal bezoeken aan de website wordt niet geregistreerd. De folder is op grote schaal verspreid. Aanpassing doelgroep Het ging aanvankelijk om een Steunpunt Geestelijke Verzorging, bestemd voor vragen van mensen in de palliatief/terminale fase. Voor vragen die bij hen leven zoals: -de wens om te praten over zingevingsvragen. -de behoefte aan rituelen rond sterven en dood. -begeleiding bij een afscheidsbijeenkomst. De doelgroep is in 2009 verbreed tot chronisch zieken. Dit vanuit de gedachte dat chronische ziekte mensen al confronteert met onvolmaaktheid, lijden en eindigheid. Op termijn is de chronische ziekte vaak de aandoening die hen in een palliatieve fase doet belanden. Er is geen reden mensen niet eerder al tegemoet te treden om dit soort vragen te beantwoorden. Aanpassing geografisch bereik Van regio Woerden heeft het Steunpunt uitbreiding kunnen realiseren naar regio De Ronde Venen. Resultaten proces op hoofdlijnen Fasen Voorbereiding Inrichtingsfase Resultaten - Algemene uitgangspunten vastgesteld - Werkgroep geïnstalleerd - Coördinator benoemd - Plan van Aanpak beschreven - Bereikbaarheid georganiseerd - Projectplan vastgesteld

5 Pool met geestelijk verzorgers tot stand gebracht. - Gestructureerde communicatie (in- en extern) via communicatieplan vormgegeven - Training aan wijkverpleegkundigen thuiszorg gegeven Implementatiefase Evaluatie - Brochure uitgegeven - Eigen website gerealiseerd - Matches tussen vraag en aanbod - Registratiesysteem van hulpvragen - Mate van doelrealisatie Kwaliteit van de matching - Geschiktheid van de beschikbare geestelijk verzorgers - Communicatie - Bereikbaarheid Bewaking projectuitvoering De coördinator van het Steunpunt heeft regelmatig overleg gevoerd met de werkgroep en heeft diverse schriftelijke rapportages voor de werkgroep, de subsidiegevers en de stuurgroep verzorgd. Er is vanaf de aanvang van het Steunpunt regelmatig (drie, vier keer per jaar) een voortgangsrapportage uitgebracht door de coördinator. Communicatie Toekomst Communicatie is gezocht en onderhouden met: de geestelijk verzorgers in de pool; wijkverpleegkundigen; huisartsen in de regio; kerken en levensbeschouwelijke organisaties; thuiszorgorganisaties;maatschappelijk werk;apotheken;patientenverenigingen; hospices. Een goede in- en externe communicatie is van belang. Als eerste was het van belang dat belanghebbenden duidelijke informatie kregen over het Steunpunt, zodat zij de weg gemakkelijk zouden kunnen vinden. Intern is regelmatig overleg gehouden om elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten van het steunpunt. Qua externe communicatie ging het om het enthousiast houden van de vrijwillige professionals voor dit project. Ondanks tegenvallende resultaten met betrekking tot de aanvragen voor geestelijke ondersteuning is er het besliste voornemen om met het Steunpunt door te gaan. Het is in deze jaren namelijk eens te meer duidelijk geworden dat het aanbod aan geestelijke verzorging schraal is, en dat veldwerkers veel training nodig hebben om op adequate wijze hun patiënten of cliënten naar geestelijke verzorgers toe te leiden. Het Steunpunt steekt daarom veel tijd in de 'sensibilisering' van veldwerkers om geestelijke vragen te herkennen. Het accent is in deze fase van de ontwikkeling van het Steunpunt dus verlegd van feitelijke hulpverlening naar educatie. Er zullen nog meer trainingen ontwikkeld en gegeven gaan worden.

6 Mits het Steunpunt op verdere financiering kan rekenen. Het Steunpunt geniet grote belangstelling in de regio en in het land, omdat de zorg aan kwaliteitseisen mbt spirituele zorg/geestelijke verzorging moet voldoen, en het Steunpunt daarin een voortrekkersrol vervult. Qua organisatorische inbedding worden momenteel een aantal alternatieven tegen het licht gehouden, waaronder onderbrenging in een stichting. Hierna: Bijlagen Lange termijnfinanciering In 2010 worden stappen ondernomen om te voorzien in langere termijn-financiering van het Steunpunt vanaf Er wordt over gedacht om het Steunpunt uit te breiden naar andere regio's en de activiteiten onder te brengen in een eigen stichting. Motivatie voortzetting Steunpunt Geestelijke Verzorging vanuit het Steunpunt betreft het professioneel en ambsthalve ondersteunen en begeleiden van mensen bij de instandhouding of het herstel van de kaders waarmee zij hun leven zin geven. Geestelijk Verzorgers richten zich daarbij op het eigen geestelijk vermogen van de patiënt om zich (opnieuw) op zijn of haar situatie te oriënteren en de eigen krachten aan te spreken om de ziekte en/of het naderend levenseinde onder ogen te zien. Mensen die chronisch en/of ongeneeslijk ziek zijn en behoefte hebben aan geestelijke steun kunnen bellen naar het Steunpunt Geestelijke Verzorging. Zij worden door de coördinator zorgvuldig gekoppeld aan één van de vrijwilligers. Dit zijn ervaren professionele geestelijke verzorgers van verschillende levensbeschouwelijke afkomsten. Zij doen dit werk belangeloos. Geestelijke ondersteuning wordt zo weer dichter bij de mens gebracht. Nu nog werkt het steunpunt in de gemeente Woerden en de gemeente De Ronde Venen.. Aansluiting door andere regio's is in voorbereiding. Begroting 2010 Steunpunt Geestelijke Verzorging

7 KOSTEN vast Begroot 2010 hele jaar Werkelijk 2010 Salaris coördinator ,00 Doorbelasting ZUWE algemeen 3.000,00 (Huisvestingslasten in ZcW, beroep op Zuwe diensten als ICT, administratief, facilitair, kopieer- en portokosten enz.)

8 KOSTEN variabel Begroot 2010 hele jaar Werkelijk 2010 Werkgroepkosten 400,00 (huur vergaderruimten, reiskosten, tijdbesteding) (vergaderingen waar mogelijk in ruimten zonder kosten) Telefoonkosten = De Steunpunt Telefoon 120,00 (=12 maanden x 10 euro voor goedkoop abonnement met 250 gratis belminuten en 75 sms-berichten per maand) Kantoormiddelen 60,00 (voor vergoeding cartridges enz. bij evt privé computergebruik) Overige kantoormiddelen zitten in de afdracht aan Zuwe. Vakliteratuur en lidmaatschappen Visitekaartjes coördinator van het Steunpunt 0 (coördinator ontvangt algemene roulerende leesmap). 0 (want de minibrochure met info wordt voor dat doel door de coördinator gebruikt). Representatiekosten 1000,00 (waarvan 800,00, voor jaarlijkse bijeenkomst met/voor de geestelijk verzorgers, bijv. evenement of lunch, en 200,00 voor wenskaarten, bloemetjes e.d. Mediacampagnes (actualiseren folder, miniposter, website en PR diversen. 45,00 (per jaar aan Solcon voor jaarlijkse registratie domeinnaam website). 800,00 voor ontwerp en (her)druk folders ( stuks) Reiskosten coördinator (dienstreizen). Reiskosten geestelijk verzorgers (dienstreistarief). 200,00, evt porto- en handlingkosten rondom mailingen algemeen, w.o folder. 115,00 (Bij 50 km per maand x 19 cent = 9,50 per maand, dit x 12) 1.824,00 per jaar Bij 50 km per maand per Geestelijk Verzorger (16 personen x 50 km x 19 cent = 152,00 per maand).

9 Incidentele kosten voor scholing coördinator, zoals symposiumbezoek. Incidentele scholing geestelijk verzorgers, denk aan themabijeenkomst. Totale kosten 2010 vast en variabel 200,00 (gem. twee symposiabezoeken per jaar). 150,00 (gem. één á twee bijeenkomsten per jaar) ,00 Nadere informatie: Marleen van der Haar / Coördinator Steunpunt Geestelijke Verzorging Ingrid Zondervan / Coördinator Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Noord-West Utrecht

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg in de regio

INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg in de regio INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg in de regio INHOUD INLEIDING 1 1. Inleiding 3 2. Interculturele palliatieve zorg; anders

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties

INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties INTERCULTURELE PALLIATIEVE ZORG ANDERS DAN ANDERS? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties INHOUD INLEIDING 1 1. Inleiding 3 2. Interculturele palliatieve

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Patiëntenversie van de zorgmodule Palliatieve Zorg april 2014 Colofon Deze brochure is geschreven door het CBO in opdracht van Coördinatieplatform

Nadere informatie

Met één hand kun je niet klappen!

Met één hand kun je niet klappen! Met één hand kun je niet klappen! Migrantenorganisaties en jeugdvoorzieningen werken samen aan toegankelijke hulp voor migrantengezinnen Hans Bellaart Abdullah Pehlivan Met één hand kun je niet klappen!

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie