Zorgportfolio NIFP 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgportfolio NIFP 2013"

Transcriptie

1 Zorgportfolio NIFP 2013 Zorgvisie NIFP 2013 Het NIFP streeft naar een hoge landelijke standaard van penitentiair psychiatrische zorg. Doel van de psychiatrische zorg aan gedetineerde patiënten is vermindering van de psychiatrische ziektelast en verbetering van de psychische conditie en draagkracht in brede zin. De detentieperiode wordt waar mogelijk gebruikt voor het opstarten van een effectief behandeltraject (stoornis- en/of recidivegeoriënteerd) dat ook na detentie kan worden vervolgd. Dit type zorg draagt bij aan de kwaliteit van leven en beperking van recidive. WAT BIEDT HET NIFP? Psychiaters van het NIFP bieden psychiatrische zorg in alle penitentiaire inrichtingen in Nederland. Tijdens kantoortijden zijn de psychiaters van het NIFP werkzaam in de inrichting, buiten kantoortijden zijn psychiaters van het NIFP bereikbaar voor (telefonische) consultatie. De behandeling is in eerste instantie gericht op stabilisatie van psychiatrische en somatische problematiek. Deze behandeling bestaat uit psychofarmacotherapie, steunende en structurerende begeleiding, psycho-educatie en motiveren voor (vervolg)behandeling. In voorkomende gevallen wordt crisisinterventie geboden die enerzijds voorziet in acute maatregelen en anderzijds verwijzing naar specialistische Zorgcentra van de GGz dan wel Justitie. In tweede instantie -als de intrapenitentiaire verblijfsduur toereikend is- wordt op grond van diagnostiek een behandeltraject voorbereid dat zo mogelijk tijdens detentie wordt ingezet en na detentie kan worden vervolgd. Dit behandeltraject is primair stoornisgeoriënteerd, maar zet ook in op recidivepreventie. Dit wil zeggen dat naast gezondheidszorg ook forensische zorg geboden of geïnitieerd wordt. Op basis van het psychiatrisch ziektebeeld en kennis over criminogene en beschermende factoren zal een op de psychische draagkracht van de patiënt afgestemd traject worden ingezet. Het vaak chronische karakter van de stoornisproblematiek maakt dat diseasemanagement (continue zorg en begeleiding) is aangewezen en doorgeleiding naar ACT en/of begeleid woonvoorzieningen van (forensische) GGz veelal aan de orde is. Dit samenhangende penitentiaire behandelpakket wordt door psychiaters van het NIFP geboden in een multidisciplinair samenwerkingsverband met inrichtingspsychologen en medische dienst en als vast lid van het Psychomedisch Overleg. De beoogde ketenzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van het PMO en de GGz, Verslavingszorg, Reclassering en de Nederlandse gemeenten. Ten behoeve van forensische ketenzorg levert het NIFP forensische diagnostiek, indicatiestelling en advies over risicomanagement aan het Openbaar Ministerie, de Directie Forensische Zorg (DIFORZO) van DJI, reclasseringsinstellingen en overige partijen die betrokken zijn bij de forensische ketenzorg. ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

2 Toelichting bij het zorgportfolio van het NIFP voor de forensisch psychiatrische zorg in detentie ZORGVISIE HET NIFP Het NIFP is het kennisinstituut voor forensische psychiatrie en psychologie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het NIFP biedt justitiële instanties forensisch-psychiatrische diagnostiek, zorg en behandeling. De kerntaken van het NIFP zijn: 1. Psychiatrische zorg en behandeling aan gedetineerden (de penitentiaire psychiatrie) 2. Forensische diagnostiek ten behoeve van het strafproces in alle fasen, meer specifiek ten bate van de rechterlijke macht en de reclassering. 3. Forensische indicatiestelling met oog voor veiligheid en recidiverisico en consultatie aan de GGz. Het NIFP beschikt over een kenniscentrum dat haar zorgprofessionals forensische opleidingsmogelijkheden biedt en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek inzet ter verbetering van kennis en methoden. DE BEHANDELING De penitentiaire psychiatrie (Prison Mental Health), waar deze notitie zich op richt, biedt verantwoorde medisch psychiatrische zorg diagnostiek, behandeling en begeleiding aan gedetineerden. Het behandelaanbod is primair gericht op verbetering van de psychische gezondheidstoestand naast recidivepreventie en is in principe equivalent aan de behandeling buiten detentie. De behandeling in detentie is vooraleerst gericht op stabilisatie en evenwichtsherstel. Zo nodig en mogelijk wordt aanvullende zorg en behandeling betrokken vanuit de (f)ggz en wordt een behandeltraject ingezet dat bij einde detentie kan worden voortgezet in de (f)ggz. GEÏNTEGREERD IN DE ZORGKETEN Het NIFP is een landelijke instelling met een kleine honderd psychiaters. Deze psychiaters zijn werkzaam binnen een regionale netwerkstructuur. Dit houdt in dat in iedere penitentiaire inrichting in Nederland een of enkele psychiaters werkzaam zijn en vanuit die inrichting samenwerken met (boven)regionale ketenpartners van justitie, de GGz, Verslavingszorg, gemeenten en overigen. Door deze ketensamenwerking wordt de continuïteit van zorg in hoge mate gefaciliteerd. Een landelijk geldende best practice en een uniform systeem van overdracht van patiënteninformatie dragen verder bij aan een constant en voorspelbaar zorgaanbod en hiermee een stabiel detentieklimaat. DE PATIËNTENPOPULATIE IN DETENTIE In detentie verblijven dagelijks ongeveer personen. Het gaat hierbij zowel om personen in voorlopige hechtenis, als om kort- en langgestraften. Ongeveer 2000 van deze personen zijn gedetineerd als ongewenst vreemdeling. Ongeveer 50 procent van de gedetineerden kampt met ernstige psychische problematiek, procent van hen lijdt aan een psychiatrische stoornis die onmiddellijke behandeling behoeft. De populatie kenmerkt zich door sociaal psychiatrische problematiek (as I), persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke beperkingen (as II), vaak in combinatie met een verslaving, somatiek en maatschappelijke onthechting. Ruim 50% heeft een allochtone achtergrond. Een groot deel van deze gedetineerden verblijft (zeer) kortdurend in detentie en vervalt zonder behandeling en begeleiding veelvuldig in recidive. De zorgbehoefte van deze populatie bestaat uit materiële verzorging, een zinvolle dagstructuur, farmacologische behandeling, psycho-educatie en steunende en structurerende begeleiding. Het zorgaanbod voorziet hierin en is tevens gericht op terugkeer in de samenleving. Teneinde de continuïteit van zorg te borgen worden patiënten (zonodig) gemotiveerd voor vervolgbehandeling door de (f)ggz en wordt (zo mogelijk) in de laatste fase van detentie een paralleltraject ingezet door een penitentiair psychiater en externe behandelaars. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gerichte behandeling van de psychische stoornis en aanpak van de sociaal psychiatrische problematiek bijdraagt aan recidive vermindering. BEHANDELKLIMAAT EN WERKWIJZE 1. De zorg en behandeling van de populatie gedetineerden vraagt om een multidisciplinaire aanpak door een psychomedisch team (PMO) met psychiater, psycholoog, huisarts en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige. 2. Het betreft een veelzijdige en moeilijke werksoort. Er wordt gewerkt binnen een klein maar hecht team als basis. Daarbij is sprake van een zelfstandige uitvoeringspraktijk. Beslissingen hebben nogal eens het karakter van triage, waarvoor een pro-actieve instelling met korte en betrouwbare collegiale lijnen een voorwaarde is. ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

3 3. Een zekere affiniteit met de complexe en soms hardnekkige problematiek van justitiabelen is voorwaarde. 4. De beroepspraktijk wordt gekenmerkt door het gegeven dat deze is ingebed in en bepaald wordt door een omgeving die primair op beheersing gericht is en niet op zorgverlening. Fysieke, mentale en procedurele beperkingen stellen grenzen aan de beroepspraktijk. De setting wordt, anders dan een therapeutisch milieu in de GGz, gekenmerkt door een bajescultuur die het nemen van eigen verantwoordelijkheid belemmert. Overigens bieden diezelfde structuur, de garantie van huisvesting, voeding en veiligheid en het relatief ontbreken van ongezonde prikkels als alcohol en drugs, ook mogelijkheden voor behandeling die extramuraal moeilijker te realiseren zijn. 5. Specifiek voor de penitentiaire context is ten slotte het relatief ongeschoold zijn van personeel waar het gaat om psychische stoornissen. EXPERTISE EN COMPETENTIES 1. Doelgroep specifieke kennis is vereist. Complexe sociaal psychiatrische problematiek en comorbiditeit kenmerken de populatie. Kennis en kunde op het terrein van agressieregulatie, ernstige persoonlijkheidsstoornissen, verstandelijke beperkingen, psychotraumata, verslaving en de omgang met leugen en bedrog (oa. malingering en dissimulatie) zijn dan ook onontbeerlijk. Dat geldt evenzeer voor transculturele expertise. 2. Kennis van de liaison psychiatrie is aangewezen. Het gaat immers om een schakelfunctie tussen het forensisch psychiatrische domein, de reguliere psychiatrie en de wereld van de rechtspleging. Consultatie, indicatiestelling en verwijzing vergen professioneel communicatieve kwaliteiten. 3. De NIFP psychiater beschikt verder over kennis op het terrein van de relatie tussen stoornis en delict. 4. De NIFP psychiater is geschoold in het inschatten van gevaars- en recidiverisico s en risicomanagement. 5. De NIFP psychiater beschikt over kennis over de impact van vrijheidsbeneming op het ontstaan, beloop en de behandeling van psychische stoornissen. 6. Anders dan in de GGz wordt in detentie gewerkt binnen zowel de WGBO als de justiële kaders Hij is zich er steeds van bewust dat hij werkt met gedetineerden die een bepaalde rechtspositie hebben in het strafproces of in de tenuitvoerlegging van hun gevangenisstraf. De penitentiair psychiater bewaakt zijn eigen onafhankelijke en neutrale positie, zowel ten aanzien van gedetineerden als ten aanzien van het gevangeniswezen. De NIFP-pschiater is goed bekend met de justitiële kaders, de (invloed van de) verschillende fasen van het strafproces, heeft kennis van het strafrecht, de penitentiaire wet- en regelgeving. Verder is hij bekend met de (complexe) forensischpsychiatrische regelgeving. 7. Ten slotte kent hij het behandel- en beveiligingsaanbod door de (f)ggz en de verslavingszorg en maatschappelijke mogelijkheden. RANDVOORWAARDEN Het NIFP biedt een continu en verplichtend aanbod van na- en bijscholing, intervisie en supervisie. Psychiaters van het NIFP worden door collega s gevisiteerd in het kader van de kwaliteitsvisitatie door de NVvP. Ontwikkeling van (sub)specialisatie en deelname aan wetenschappelijk onderzoek wordt sterk gestimuleerd. Er is systematische aandacht voor optimale professionele autonomie. De arbeidsvoorwaarden zijn vergelijkbaar met die in de (f)ggz. 6. De beroepspraktijk wordt gekenmerkt door het gegeven dat deze is ingebed in en bepaald wordt door een omgeving die primair op beheersing gericht is en niet op zorgverlening. Fysieke, mentale en procedurele beperkingen stellen grenzen aan de beroepspraktijk. De setting wordt, anders dan een therapeutisch milieu in de GGz, gekenmerkt door een bajescultuur die het nemen van eigen verantwoordelijkheid belemmert. Overigens bieden diezelfde structuur, de garantie van huisvesting, voeding en veiligheid en het relatief ontbreken van ongezonde prikkels als alcohol en drugs, ook mogelijkheden voor behandeling die extramuraal moeilijker te realiseren zijn. 7. Specifiek voor de penitentiaire context is ten slotte het relatief ongeschoold zijn van personeel waar het gaat om psychische stoornissen. EXPERTISE EN COMPETENTIES 8. Doelgroep specifieke kennis is vereist. Complexe sociaal psychiatrische problematiek en comorbiditeit kenmerken de populatie. Kennis en kunde op het terrein van agressieregulatie, ernstige persoonlijkheidsstoornissen, verstandelijke beperkingen, psychotraumata, verslaving en de omgang met leugen en bedrog (oa. malingering en dissimulatie) zijn dan ook onontbeerlijk. Dat geldt evenzeer voor transculturele expertise. ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

4 9. Kennis van de liaison psychiatrie is aangewezen. Het gaat immers om een schakelfunctie tussen het forensisch psychiatrische domein, de reguliere psychiatrie en de wereld van de rechtspleging. Consultatie, indicatiestelling en verwijzing vergen professioneel communicatieve kwaliteiten. 10. De NIFP psychiater beschikt verder over kennis op het terrein van de relatie tussen stoornis en delict. 11. De NIFP psychiater is geschoold in het inschatten van gevaars- en recidiverisico s en risicomanagement. 12. De NIFP psychiater beschikt over kennis over de impact van vrijheidsbeneming op het ontstaan, beloop en de behandeling van psychische stoornissen. 13. Anders dan in de GGz wordt in detentie gewerkt binnen zowel de WGBO als de justiële kaders Hij is zich er steeds van bewust dat hij werkt met gedetineerden die een bepaalde rechtspositie hebben in het strafproces of in de tenuitvoerlegging van hun gevangenisstraf. De penitentiair psychiater bewaakt zijn eigen onafhankelijke en neutrale positie, zowel ten aanzien van gedetineerden als ten aanzien van het gevangeniswezen. De NIFP-pschiater is goed bekend met de justitiële kaders, de (invloed van de) verschillende fasen van het strafproces, heeft kennis van het strafrecht, de penitentiaire wet- en regelgeving. Verder is hij bekend met de (complexe) forensischpsychiatrische regelgeving. 14. Ten slotte kent hij het behandel- en beveiligingsaanbod door de (f)ggz en de verslavingszorg en maatschappelijke mogelijkheden. RANDVOORWAARDEN Het NIFP biedt een continu en verplichtend aanbod van na- en bijscholing, intervisie en supervisie. Psychiaters van het NIFP worden door collega s gevisiteerd in het kader van de kwaliteitsvisitatie door de NVvP. Ontwikkeling van (sub)specialisatie en deelname aan wetenschappelijk onderzoek wordt sterk gestimuleerd. Er is systematische aandacht voor optimale professionele autonomie. De arbeidsvoorwaarden zijn vergelijkbaar met die in de (f)ggz. ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

5 Behandelaanbod / productportfolio NIFP PMO en spreekuur Intake Behandeling Spoed en Crisis Verwijzing en ontslag Abonnement voor 24-uurszorg Klinische lessen A. INTEGRAAL BASISPAKKET DAT OP ALLE PI S INTEGRAAL GEBODEN WORDT 1a. Psycho Medisch Overleg 1b. Aanvullende afdelingsconsultatie aansluitend aan het PMO 1c. Aanvullende afdelingsconsultatie op een 2e moment in de week 2a. Intake: diagnostiek en behandeladvies psychiatrische zorg 2b. Verkorte intake: korte intake of update van toestandsbeeld en actueel beleid bij overplaatsing 3a. Kort behandelconsult (tot 20 min spreektijd), mn. ter controle medicatie en toestandsbeeld 3b. Lang behandelconsult (tot 40 min spreektijd), mn. steunende, structurerende en motiverende gesprekstherapie 4a. Spoedconsult (binnen 24 uur), als niet gewacht kan worden tot een volgend PMO en/of spreekuur 4b. Crisisinterventie, bijvoorbeeld wanneer acute overplaatsing geregeld moet worden (in aansluiting op (her)intake, behandelconsult of spoedconsult) 5a. RM / IBS - procedure 5b. Geneeskundige Verklaring RM/IBS 6a. Verwijzing tijdens detentie in het kader van forensische zorg (PPC/fGGZ) 6b. Verwijzing bij einde detentie (Ontslag- en vervolgzorg) 7a. Telefonische bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens kantoortijden 7b. Telefonische bereikbaarheid buiten kantoortijden (Avond Nacht en Weekend) 8. Klinische lessen B. FORENSISCHE DIAGNOSTIEK 9. ISD-intake: diagnostiek, behandel- en trajectadvies na isd-oplegging 10. Psychiatrisch/psychologische beoordeling tbv een forensisch behandeltraject 11. TBS-passantenbeoordeling C. OVERIGE DIENSTEN VAN HET NIFP TBV PENITENTIAIRE ZORG OP DETACHERINGSBASIS Deze producten zijn niet in dit portfolio uitgewerkt 12. Beleidspsychiater tbv. de PPC s 13. Afdelingspsychiaters tbv de PPC s 14. SPV Bijlage - Normentabel beschikbare tijd NIFP bij de zorgproducten uit dit portfolio - Format Zorg Intakeconsult en ontslagbrief NIFP ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

6 Deel A. Integraal basispakket voor psychiatrische zorg in detentie GVISIE ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

7 1a. Psycho Medisch Overleg Vaste deelname aan het (twee)wekelijks Psycho-Medisch-Overleg dat wordt gevolgd door een spreekuur. Het PMO voert de regie over het individuele zorgaanbod in de PI 1 en coördineert daartoe de samenwerking tussen de disciplines binnen de inrichting als ook de samenwerking tussen de inrichting en de externe partners. INHOUDELIJKE VISIE / THEORETISCH REFERENTIEKADER Een integraal en multidisciplinair zorgaanbod met psychiater als (mede)behandelaar Bio Psycho Sociale model Combinatie van medisch-psychiatrische en cognitief therapeutische benadering Traject- en netwerkbenadering (openbare en forensische zorg) Rekening houdend met interactie en dynamiek tussen gedetineerden 2, PIW-ers 3, medische dienst, psychomedisch personeel) Best Practice PMO FRIS-formulier: Overleggen Optimaliseren van de zorg voor het individu door multidisciplinaire afstemming van de zorg Voorbereiden op vervolgzorgtrajecten en dossieroverdracht bij over-/uitplaatsing Voorbereiden van het Forensisch Indicatiestelling Bewaken preventief detentieklimaat vanuit zorg- en beheersoptiek Regie over eventuele prebehandeling, verwijzing in het kader van Forensische Indicatiestelling of continuering van voor detentie gestarte behandeling door GGz Gedetineerden met bekende (of vermoede) psychiatrische problematiek Gedetineerden met ernstige gedragsproblemen op de afdeling Gedetineerden met verhoogd risico van zelfdestructief gedrag (i.c. suïcidaliteit) Gedetineerden met psychofarmacotherapie (muv benzodiazepinen en methadon als monotherapie) Gedetineerden die op maatregel gesepareerd zijn Alle gedetineerden die met TBS, ISD en art. 37 maatregel instromen TBS-passanten Gedetineerden met behandelindicaties in het kader van vervolgzorgtrajecten (VI, TR) 1. Wekelijks een PMO-vergadering met deelname van alle PMO-leden 2. Rondom het PMO-overleg is de psychiater beschikbaar voor (individuele) afstemming met en consultatie door (mede)behandelaren, verpleegkundigen, afdelingspersoneel (afdelingsconsultatie) * Aansluitend -in de regel- een spreekuur voor patiënten Welke (groepsgrootte) Waar (locatie) Wanneer (dag, tijd) Nvt Periodieke evaluatie in het beleids-pmo Psycholoog (vz); Huisarts; Verpleegkundige (allen van GW) Psychiater NIFP Teamoverleg PI Iedere week op een vast moment 1 Voor detentiecentra, lees: detentiecentrum 2 Voor detentiecentra, lees: ingesloten vreemdeling 3 Voor detentiecentrum, lees: DTH er ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

8 1b. Afdelingsconsultatie rondom het PMO 1c. Afdelingsconsultatie op een tweede moment in de week Afdelingsconsultatie waarin psychiater beschikbaar is voor overleg met voorzitter PMO, medische dienst, afdelingspersoneel ((z)piw-ers). De afdelingsconsultatie is facultatief en door NIFP en PI gezamenlijk overeen te komen. De afdelingsconsultatie vindt plaats: 1b. rondom het PMO; 1c. of, in geval van grotere en zorgintensievere afdelingen (bijv. EZV, ISD, vrouwen) 4, op een 2 e aanwezigheidsmoment in de week tbv afdelingsconsultatie (met aansluitend een patiëntenspreekuur). THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model DSM-IV TR Best Practice PMO FRIS-formulier overleggen Optimaliseren van de zorg voor het individu door multidisciplinaire afstemming met PMOleden over de patiëntenzorg en consultatie van de psychiater door (mede)behandelaren, medische dienst en afdelingspersoneel Continuïteit van zorg door een tweede spreekuur voor de patiënten in de week De zorgintensievere afdelingen (ISD-afdelingen, beheersafdelingen, afdelingen voor preventief gehechten, units met een EZV, inrichtingen voor vrouwen) en of grotere organisatorische units 1. De psychiater is beschikbaar voor (individuele) afstemming met en consultatie door (mede)behandelaren, verpleegkundigen, afdelingspersoneel * Aansluitend -in de regel- een spreekuur voor patiënten Psychiater NIFP (verantwoordelijk) Secretariaat NIFP (administratieve ondersteuning) Waar (locatie) Spreekkamer van de psychiater in de PI / op de afdeling Wanneer (dag, tijd) Op een vast moment in de week dan wel op indicatie in overleg met de vz. PMO Nvt Periodieke evaluatie in het beleids-pmo. 4 Zorgintensieve afdelingen detentiecentra: EZA, luwteafdeling, gezinsafdeling, separatieafdeling ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

9 2a. Intake: diagnostiek en behandeladvies psychiatrische zorg Het vaststellen van diagnostisch beeld en het individuele behandelbeleid op basis van psychiatrisch onderzoek bij een tot dan toe voor de psychiater nieuwe patiënt. THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model / DSM-IV TR Cognitief therapeutische benadering (leertheorie) Motivationele gesprekstechnieken Best Practice PMO Farmacotherapeutisch behandeladvies adhv Formularium voor psychofarmacotherapie GW Toestemmingsverklaring NIFP Format Zorg Intakeconsult Opstarten (mede)behandeling dan wel formuleren behandeladvies PMO op basis van: (Voorlopige) diagnose Suïcidaliteit Te verwachten verblijfsduur in detentie Met medeneming van delictgedrag Zo nodig bepalen noodzaak voor aangepaste zorgsetting en/of vervolgzorg (reguliere en/of forensisch) Gedetineerden die vanuit het PMO geïndiceerd zijn voor psychiatrische diagnostiek en zorg 0. Indicatie PMO(-leden), patiënt of de directeur PI 1. Bestudering stukken (medisch dossier) 2. Psychiatrisch onderzoek van de patiënt 3. Anamnestische informatie intern en extern vergaren 4. Behandelbeleid bespreken met patiënt 5. Toestemmingsverklaring voor behandeloverdracht bij einde detentie voorleggen ter ondertekening (indien nog niet voorhanden) 6. Overdragen behandel- en/of begeleidingsadvies aan PMO-leden 7. Recept uitgeschreven (schriftelijk/digitaal, conform werkwijze in de PI) 8. Korte aantekeningen met behandel- en medicatieadvies in medisch dossier 9. Intakeconsultbrief met bevindingen en behandel- en/of begeleidingsadvies in consultbrief (gereed binnen 1 week na consult) Psychiater NIFP (verantwoordelijk) Secretariaat NIFP (administratieve ondersteuning) Waar (locatie) Spreekkamer van de psychiater in de PI Wanneer (dag, tijd) Start: Op het vaste spreekuur in de week Eind: Consultbrief < 1 week (Voorlopige) diagnose is gesteld (conform DSM IV-TR) Behandeladvies (incl. bejegening en controle) besproken met patiënt en PMO-leden Recept uitgeschreven (conform werkwijze in de PI) Korte aantekeningen met behandel- en medicatieadvies in medisch dossier Intakeconsultbrief met bevindingen en advies op schrift gesteld en aangeboden aan voorzitter PMO en inrichtingshuisarts (< 1 week na consult) In het PMO worden de bevindingen en het advies geëvalueerd en wordt de vordering van de behandeling die is ingezet gemonitord ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

10 2b. Herintake na overplaatsing Korte update van het actuele toestandsbeeld en beleid bij overplaatsing van patiënten die tijdens een eerdere fase van de detentie 5 door een NIFP-psychiater van een andere penitentiaire inrichting zijn behandeld (intake en/of vervolgconsulten) THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model / DSM-IV TR Cognitief therapeutische benadering (leertheorie) Motivationele gesprekstechnieken Best Practice PMO Formularium voor psychofarmacotherapie GW Toestemmingsverklaring NIFP Format Zorg Intakeconsult Actualiseren van de eerdere bevindingen van een NIFP-psychiater en het behandelbeleid na overplaatsing van een patiënt: Diagnose Detentiegeschiktheid Suïcidaliteit Zo nodig bepalen noodzaak voor externe verwijzing en/of vervolgzorgtrajecten (reguliere en/of forensische vervolgzorg) Gedetineerde patiënten die zijn overgeplaatst vanuit een PI 0. Indicatie PMO(-leden), behandelend collega psychiater zendende PI, patiënt, de directeur PI 1. Bestudering stukken (medisch dossier) 2. Psychiatrisch onderzoek van de patiënt 3. Anamnestische informatie opvragen bij eerdere behandelaar 4. Behandelbeleid bespreken met patiënt 5. Toestemmingsverklaring voorleggen ter ondertekening (indien nog niet voorhanden) 6. Overdragen behandel- en/of begeleidingsadvies aan PMO-leden 7. Recept uitgeschreven (schriftelijk/digitaal, conform werkwijze in de PI) 8. Korte aantekeningen van het ziekte- en behandelbeloop in medisch dossier (decursus) Psychiater NIFP Waar (locatie) Spreekkamer van de psychiater in de PI Wanneer (dag, tijd) Op het vaste spreekuur in de week (Voorlopige) diagnose is gesteld (conform DSM IV-TR) Recept uitgeschreven Behandeladvies (incl. bejegening en controle) besproken met gedetineerde en PMO-leden Ziekte- en behandelbeloop in medisch dossier aangetekend (decursus) In het PMO worden de bevindingen en het advies geëvalueerd en wordt de vordering van de behandeling die is ingezet gemonitord ZORGVISIE 5 Voor detentiecentra: verblijf in een eerder detentiecentrum of penitentiaire inrichting (VRIS vreemdeling) ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

11 3a. Kort behandelconsult, met name ter controle van medicatie en/of toestandsbeeld Korte behandelcontacten (tot 20 minuten gesprekstijd) met de gedetineerde, met name gericht op het inzetten, vervolgen en bijstellen van psychofarmacotherapie. THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model / DSM-IV TR Medisch model Motivationele gesprekstechnieken Formularium voor psychofarmacotherapie GW Format Zorg Intakeconsult Verbetering psychische conditie en bevorderen draagkracht door: Inzetten van psychofarmaca tbv symptoombestrijding als onderdeel van breder behandelkader Compliance en psycho-educatie Impliciete recidive-beperking door betrekken criminogene factoren Gedetineerden die vanuit het PMO geïndiceerd en op grond van psychiatrisch onderzoek voor psychofarmacotherapie geïndiceerd zijn 0. Indicatie van psychiater, patiënt, PMO(-leden), directeur PI 1. Kort gesprekscontact (norm = 15 minuten gesprekstijd, tot 20 minuten gesprek wordt geregistreerd als een kort gesprekscontact) 2. Informeren en aansturen PMO-leden over voortgang van de behandeling 3. Bij wijzigingen medicatie uitschrijven recept (schriftelijk/digitaal, conform werkwijze in de PI) 4. Korte aantekeningen van het ziekte- en behandelbeloop in medisch dossier (decursus) Psychiater NIFP Waar (locatie) Spreekkamer van de psychiater in de PI Wanneer (dag, tijd) Op het vaste spreekuur in de week (op indicatie en afhankelijk van medicatie, compliance en terugkoppeling over de vorderingen vanuit PMO) Patiënt gesproken Behandeladvies (incl. bejegening en controle) besproken met gedetineerde en PMO-leden Bij wijziging medicatie recept uitgeschreven Ziekte- en behandelbeloop in medisch dossier aangetekend (decursus) Beëindiging van de behandeling Voldoende stabiel: geen noodzaak meer voor controle Geen indicatie voor verdere medicamenteuze behandeling (medicatie is afgebouwd) Bij einde detentie behandeling overgedragen aan externe behandelaar (GGz of verslavingszorg) en ontslagbrief verzonden aan de huisarts Bij overplaatsing dossier overgedragen aan andere PI In het PMO wordt de vordering van de behandeling die is ingezet gemonitord ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

12 3b. Lang behandelconsult, met name steunende, structurerende en motiverende gesprekstherapie VISIE Structurerende en steunende individuele gesprekstherapie gericht op ziektebesef, behandelmotivatie en versterken draagkracht dmv middellange gesprekscontacten (tot 40 minuten gesprekstijd) met de gedetineerde, volgend op de intake en vaak parallel aan psychofarmacotherapie. THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model / DSM-IV TR Cognitief therapeutische benadering (leertheorie) Sociale Competentie model Motivationele gesprekstechnieken Formularium voor psychofarmacotherapie GW Format Zorg Intakeconsult Verbetering psychische conditie en bevorderen draagkracht door: Ziekte-inzicht Motiveren voor behandeling en verhogen therapietrouw Toeleiden naar vervolgzorg (door GGz, Verslavingszorg) Impliciete recidive-beperking door betrekken criminogene factoren Gedetineerden patiënten voor wie op grond van de stoornisproblematiek steunende en motiverende gesprekstherapie noodzakelijk is ter verbetering van psychische conditie en ter voorbereiding op een (forensisch) begeleidingstraject. Veelal betreft het: Chronisch psychiatrische patiënten Zorgwekkende zorgmijders / veelplegers / draaideur-gedetineerden Met een verblijfsduur van meer dan enkele weken Deze groep kenmerkt zich grotendeels door chronische, sociaal-psychiatrische problematiek als: Psychiatrische stoornis (As I), persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, zwakbegaafdheid, somatiek 0. Indicatie van psychiater, patiënt, PMO(-leden), directeur PI 1. Middellange gesprekscontact (tot 40 minuten gesprekstijd) 2. Informeren en aansturen PMO-leden over voortgang van de behandeling 3. Bij wijziging medicatie uitschrijven recept (schriftelijk/digitaal, conform werkwijze in de PI) 4. Aantekeningen over ziekte en behandelbeloop in medisch dossier (decursus) Psychiater NIFP Waar (locatie) Spreekkamer van de psychiater in de PI Wanneer (dag, tijd) Op het vaste spreekuur in de week (op indicatie en afhankelijk van psychiatrische problematiek, zorgafhankelijkheid en verblijfsduur) Patiënt gesproken Behandeladvies (incl. bejegening en controle) besproken met gedetineerde en PMO-leden Bij wijziging medicatie recept uitgeschreven Ziekte- en behandelbeloop in medisch dossier aangetekend (decursus) Beëindiging van de behandeling Voldoende stabiel: geen noodzaak meer voor controle Geen indicatie voor verdere medicamenteuze behandeling (medicatie is afgebouwd) Bij einde detentie behandeling overgedragen aan externe behandelaar (GGz of verslavingszorg) en ontslagbrief verzonden aan de huisarts Bij overplaatsing dossier overgedragen aan andere PI In het PMO wordt de vordering van de behandeling die is ingezet gemonitord GVISIE ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

13 4a. Spoedconsult Het binnen 24 uur (kantoortijden) na aanvraag (door de inrichtingshuisarts of psycholoog) in een consult zien van een patiënt ter vaststelling van het actueel diagnostisch beeld en/of individuele behandelbeleid op basis van psychiatrisch onderzoek bij een gedetineerde in een situatie waarin niet kan worden gewacht op het regulier spreekuur (rondom het PMO of later in de week). THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model / DSM-IV TR Cognitief therapeutische benadering (leertheorie) Farmacotherapeutisch behandeladvies adhv Formularium voor psychofarmacotherapie GW Format Zorg Intakeconsult Vaststellen individueel behandelplan tbv stabiliseren als basis voor behandeling: (Voorlopige) diagnose Detentiegeschiktheid Suïcidaliteit Zo nodig bepalen noodzaak voor externe verwijzing en/of vervolgzorgtrajecten (reguliere en/of forensische vervolgzorg) Gedetineerden die vanuit het PMO worden doorverwezen naar psychiater NIFP 0. Indicatie van psychiater, patiënt, PMO(-leden), directeur PI 1. Bestudering stukken (medisch dossier) 2. Psychiatrisch onderzoek van de patiënt 3. Informatie intern en extern vergaren 4. Directe terugkoppeling eerste lijn 5. Overdragen aan PMO 6. Schriftelijke vastlegging van bevindingen en behandel- en/of begeleidingsadvies Psychiater NIFP Waar (locatie) Spreekkamer van de psychiater in de PI of op indicatie op cel Wanneer (dag, tijd) Binnen 24 uur na aanvraag door inrichtingshuisarts of psycholoog (Voorlopige) diagnose is gesteld (conform DSM IV-TR) Behandeladvies (incl. bejegening en controle) besproken met gedetineerde en PMO-leden Recept uitgeschreven (schriftelijk/digitaal, conform werkwijze in de PI) Korte aantekeningen met behandel- en medicatieadvies in medisch dossier Spoedconsultbrief met bevindingen en advies op schrift gesteld en aangeboden aan voorzitter PMO en inrichtingshuisarts (< 1 week na consult) In het PMO worden de bevindingen en het advies geëvalueerd en wordt de vordering van de behandeling die is ingezet gemonitord ZORGVISIE ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

14 4b. Crisisinterventie Het aansluitend aan een intake, behandel- of spoedconsult treffen van de benodigde maatregelen ter afwending van een crisis en het organiseren van overplaatsing naar een klinische zorgsetting, niet zijnde een RM/IBS-plaatsingsprocedure. THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model / DSM-IV TR PBW, BOPZ, Wet op de Forensische Zorg Kaders forensische Zorg Afwenden van acute crisis/gevaar Onderbrengen van patiënt op een aangepaste zorgsetting Overdragen van behandeladviezen aan nieuwe behandelaar Gedetineerden die vanuit het PMO zijn doorverwezen naar psychiater NIFP en voor wie op basis van het acute psychiatrische toestandsbeeld 0. Indicatie van PMO(-leden), directeur PI 1. Begeleiding afdeling bij beheersing van de crisis 2. Benaderen zorginstellingen 3. Informatie overdragen aan nieuwe behandelaren 4. Directe terugkoppeling eerste lijn 5. Overdragen aan PMO 6. Schriftelijke vastlegging Psychiater NIFP ism PMO-leden in de PI Waar (locatie) PI Wanneer (dag, tijd) Bij crisis binnen kantoortijden zonder uitstel Acute crisis / gevaar afgewend Patiënt veilig overgedragen aan aangepaste zorginstelling Behandeling overgedragen aan nieuwe behandelaar Bevindingen op schrift gesteld In het PMO worden de bevindingen en het advies geëvalueerd en wordt de vordering van de behandeling die is ingezet gemonitord ZORGVISIE ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

15 5a. RM / IBS procedure Op indicatie van het PMO opstarten en uitvoeren van een RM- (of IBS) procedure bij gedetineerden die in aanmerking komen voor een gedwongen behandeling binnen de reguliere GGZ in het kader van artikel 15.5 of in aansluiting op detentieperiode. THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model / DSM-IV TR BOPZ, PBW BOPZ-online Indiceren van en zo mogelijk aanmelden voor een opname met BOPZ-maatregel in de reguliere GGZ tijdens of in aansluiting op de huidige detentieperiode op basis van: Diagnose Beoordeling zorg- en risicoprofiel Responsiviteit, leerstijlen en cognitieve vaardigheden Advies individueel behandeltraject (doelgerichte behandeling en risicomanagement) Gedetineerden die in aanmerking komen voor psychiatrische behandeling in het kader van de BOPZ, zoals: Detentieongeschiktheid (art. 15.5; IBS / RM)) Bij acuut gevaar op basis van psychiatrische stoornis bij afloop detentie (IBS) Bij chronisch gevaar op basis van psychiatrische stoornis bij afloop detentie, indicatie wordt tijdens detentie door PMO-leden gesteld (RM) RM-procedure 1. Onderzoeksgesprek met betrokkene (vaststellen gedwongen psychiatrische behandelnoodzaak) 2. Indicatie wordt gesteld tijdens PMO 3. Informatie intern en extern vergaren 4. Benaderen van onafhankelijk psychiater voor het opstellen van een geneeskundige verklaring 5. Geneeskundige verklaring en schriftelijke motivatie voor maatregel sturen naar de betreffende 6. ( BOPZ ) Officier van Justitie in het arrondissement van de PI 7. Benaderen van CIFP of van opname coördinatoren uit de regio van herkomst voor het vinden 8. van een opnameplaats 9. Bijwonen van de BOPZ-zitting in de PI 10. Overdracht aan toekomstige behandelaars 11. Overzien van praktische zaken rondom overplaatsing IBS-procedure 1. Vaststellen van gedwongen psychiatrische behandelnoodzaak 2. Benaderen van onafhankelijk psychiater voor het opstellen van een geneeskundige verklaring 3. Zo nodig benaderen zaakofficier voor vervroegde in vrijheidsstelling 4. Faxen geneeskundige verklaring naar locale burgemeester (gemeente PI) 5. Benaderen van CIF/opname coördinatoren uit de regio van herkomst voor vinden van opnameplaats 6. Overdracht aan toekomstige behandelaars 7. Overzien van praktische zaken rondom overplaatsing Psychiater NIFP ism PMO-leden in de PI Waar (locatie) PI Wanneer (dag, tijd) RM: Binnen 6 weken voor einde detentie IBS: Binnen 1 dag voor einde detentie ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

16 5a. Vervolg RM / IBS procedure Indicatie voor gedwongen psychiatrische behandeling is wel/niet gesteld Patiënt wordt opgenomen in een GGZ-instelling In het PMO vindt evaluatie van de doorlopen procedure plaats ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

17 5b. Geneeskundige verklaring bij RM / IBS Opstellen van een geneeskundige verklaring op verzoek van de behandelend psychiater (uit PI of GGZ) met het oog op het verkrijgen van een Rechterlijke Machtiging of In Bewaringstelling als bedoeld in de BOPZ. In deze geneeskundige verklaring wordt de diagnose gesteld en wordt benoemd op grond van welke gedragingen de eventuele stoornis gevaar oplevert voor betrokkene /zijn omgeving. INHOUDELIJKE VISIE / THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model / DSM-IV TR BOPZ, PBW Geneeskundige Verklaring / BOPZ-online Beschrijven of en hoe het gevaar (veroorzaakt door de stoornis) kan worden afgewend en of hiervoor een gedwongen behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk is (in het kader van een BPOZ-maatregel). Formuleren advies op basis van: Diagnose Beoordeling zorg- en risicoprofiel Responsiviteit, leerstijlen en cognitieve vaardigheden Gedetineerden die in aanmerking komen voor psychiatrische behandeling in een civielrechtelijk Kader (BOPZ) zoals: Detentieongeschiktheid (art. 15.5; IBS / RM)) Bij acuut gevaar op basis van psychiatrische stoornis bij afloop detentie (IBS) Bij chronisch gevaar op basis van psychiatrische stoornis bij afloop detentie, indicatie wordt tijdens detentie door PMO-leden gesteld (RM) 0. Verzoek van collega-psychiater NIFP, GGz voor afgeven medische verklaring 1. Bestudering van de stukken 2. Onderzoeksgesprek met betrokkene 3. Informatie intern en extern vergaren 4. Schriftelijke vastlegging van bevindingen in betreffende geneeskundige verklaring conform besluit administratieve bepalingen BOPZ. Psychiater NIFP ism PMO-leden in de PI Waar (locatie) PI Wanneer (dag, tijd) Afhankelijk van de maatregel Geneeskundige verklaring is ingevuld en is verzonden aan behandelend psychiater In overleg met opdrachtgever vindt evaluatie van de bevindingen plaats ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

18 6a. Verwijzing tijdens detentie in het kader van forensische zorg (PPC/fGGZ) De administratieve handelingen waarin, ten behoeve van een forensisch indicatieadvies, de benodigde informatie aan de voorzitter van het PMO wordt overgedragen. THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model / DSM-IV TR Sociale Competentie model Risicobeoordeling en What Works Wet op de Forensische Zorg Kaders forensische Zorg Format indicatiestelling GW IFZO Opstellen van een forensisch indicatieadvies ten behoeve van (crisis)plaatsing PPC/(f)GGz Gedetineerden die door het PMO geïndiceerd zijn voor forensische zorg (PPC/(f)GGz en voor wie een indicatie-advies moet worden opgesteld 0. Bij indicatie Forensische Zorg door PMO(-leden) 1. Verzamelen en opstellen van de benodigde informatie en documenten 2. Zo nodig invoeren van informatie in IFZO 3. Invoeren van psychiatrisch deel van het format indicatiestelling GW/GGz 4. De informatie/documenten overdragen aan de voorzitter van het PMO ter (verdere) verwerking Psychiater NIFP ism voorzitter PMO Waar (locatie) PI Wanneer (dag, tijd) Op indicatie en in overleg met vz PMO Informatie tbv IFZ overgedragen aan voorzitter PMO/ingevoerd in IFZO/ ingevoerd in format indicatiestelling In het PMO worden de verwijzing en de doorlopen indicatieprocedure geëvalueerd en de plaatsing gemonitord ZORGVISIE ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

19 6b. Verwijzing bij einde detentie (Ontslag- en vervolgzorg) Het bij al dan niet gepland einde detentie van een patiënt overdragen van de behandeling aan huisarts /behandelaar GGz middels een kort telefonisch contact en insturen van een vervolgzorgbrief (conform format NIFP). Het betreft hier patiënten die bij de psychiater in behandeling zijn, waarvan de behandeling nog niet is afgesloten en een nadrukkelijk vervolg behoeft. THEORETISCH REFERENTIEKADER Bio Psycho Sociale model / DSM-IV TR Cognitief therapeutische benadering (leertheorie) Format Zorg Ontslagbrief Het, bij einde detentie, adequaat opstarten van vervolgzorg door bijvoorbeeld de huisarts, GGz enz... Gedetineerden die bij de psychiater van het NIFP in behandeling zijn en bij wie bij einde detentie de behandeling nog niet is afgerond. Het betreft gedetineerden bij wie de behandeling vervolgd moet worden en die toestemming hebben verleend voor behandeloverdacht dan wel bij wie op grond van goed behandelaarschap continuïteit van zorg noodzakelijk is. * Bij intakeconsult toestemming vragen voor behandeloverdracht bij einde detentie * Bij onmiddellijke invrijheidsstelling wordt de psychiater door de PI ingeseind 0. Op signaal door voorzitter PMO dat patíënt in vrijheid is gesteld/gesteld wordt 1. Overleg met de afdeling voor het actualiseren van huidige situatie en maken van afspraken gericht op vervolgzorg 2. Contact opnemen met huisarts/behandelaar van patiënt voor zover bekend op voorwaarde dat daartoe bij de intake toestemming is verleend dan wel goed behandelaarschap continuïteit van zorg vereist. 3. Uitwerken van ontslagbrief conform format NIFP (intakebrief aangevuld met detentiebeloop en actueel medicatie- en behandelbeleid bij ontslag detentie) 4. Ontslagbrief overdragen aan medische dienst GW ter verzending naar huisarts/behandelaar GGz Psychiater NIFP ism Medische Dienst GW Waar (locatie) PI Wanneer (dag, tijd) Op indicatie en in overleg met vz PMO Ontslagbrief is verzonden en gearchiveerd In het PMO wordt de verwijzing geëvalueerd ZORGVISIE ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

20 7. Abonnement voor 24 uurszorg 7a. Bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens kantoortijden Het NIFP is tijdens kantoortijden (09.00 tot uur) bereikbaar voor psychiatrisch advies en consultatie. Op indicatie volgt binnen 24 uur (kantoortijden) een spoedconsult door een psychiater van het NIFP. 0. De voorzitter van het PMO en/of de huisarts van de inrichting kan tijdens kantoortijden, na de patiënt zelf te hebben gezien, zich wenden tot het secretariaat van NIFP (regiokantoor) 1. De dienstpsychiater van het NIFP wordt benaderd en belt met spoed terug naar de psycholoog/huisarts 2. De psychiater staat de psycholoog/huisarts bij met advies. Medicatie-adviezen worden via de mail aan de consultvrager toegezonden 3. Indien nodig wordt een psychiatrisch spoedconsult aangevraagd dat door het NIFP binnen 24 uur wordt verricht. Consultaanvragen voor uur worden zo mogelijk dezelfde dag door het NIFP opgevolgd 7b. Bereikbaarheid buiten kantoortijden (telefonische adviesdienst ANW) Bij crises buiten kantoortijden (17.00 tot uur) kan de inrichtingshuisarts voor overleg en advies altijd een psychiater van het NIFP raadplegen op het landelijk nummer De psychiater van het NIFP kan met de arts meedenken en adviseren over het beleid en de binnen detentie geldende procedures om de crises af te wenden. Daarbij kan worden gedacht aan (een combinatie van) separatie/controle, (sederende) medicatie en verwijzing (incl. transport) naar een PPC of de GGz. NB De dienstdoend psychiater van het NIFP zal de behandelverantwoordelijkheid niet kunnen overnemen; de arts aan het bed blijft verantwoordelijk voor de behandeling en de medische beslissingen. NB De dienstpsychiater van de telefonische adviesdienst is niet fysiek beschikbaar en kan dus niet op afroep langskomen om de behandeling over te nemen. De gevangenisdirectie wordt geacht met de lokale GGz een beschikbaarheidsregeling te treffen die erin voorziet dat -indien de huisarts dat nodig acht- de GGz-crisisdienst zich uiteindelijk beschikbaar houdt voor crises in de avond-nacht en in het weekend. 0. De inrichtingshuisarts die in geval van crisis de patiënt heeft gezien, belt de dienstpsychiater van het NIFP. 1. De dienstpsychiater staat de huisarts bij met advies. Medicatie-adviezen worden via de mail aan de consultvrager toegezonden. 2. Indien de inrichtingsarts het nodig acht (na overleg met de NIFP-psychiater) belt hij de GGzcrisisdienst. 3. De psychiater van de GGz-crisisdienst kan desgewenst de dienstpsychiater van het NIFP bellen voor overleg en advies (over detentiespecifieke overwegingen, beheersmogelijkheden en verwijskaders). ZORGVISIE ZORGPROGRAMMA NIFP van 27

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Verwijzen Criteria voor verwijzen vanuit de huisartsenpraktijk 1 Uit Landelijke samenwerkingsafspraken:

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

III. Rapportage Civiel (beslissingsdiagnostiek jeugd) 7. Rapportages civiel (bladzijde 26) 7.1 Jeugdigen 7.1.1 Productie 7.1.

III. Rapportage Civiel (beslissingsdiagnostiek jeugd) 7. Rapportages civiel (bladzijde 26) 7.1 Jeugdigen 7.1.1 Productie 7.1. Jaarcijfers NIFP 2014: Inhoud I. Zorg 1. Zorg Gevangeniswezen (bladzijde 2) 1.1 Productie 1.2 Populatie 2. Zorg Directie Bijzondere Voorzieningen (bladzijde 5) 2.1 Productie 2.2 Populatie II. Rapportage

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen (samenvatting)

Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen (samenvatting) Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen (samenvatting) Onderzoek in zes penitentiaire inrichtingen naar signalering, indicatiestelling en plaatsing Willemijn Roorda Wendy Buysse SAMENVATTING Forensische

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

ZIKOS Indicatieformulier

ZIKOS Indicatieformulier ZIKOS Indicatieformulier Doelgroep Op de afdeling ZIKOS (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie- en Stabilisatieafdeling) worden jongens en meisjes tot een leeftijd van 18 ar opgenomen bij wie sprake is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

NIFP ZORG IN DETENTIE. - Basiszorg. - Behandelaanbod NIFP. - Expertise FORENSISCHE INDICATIESTELLING BEST PRACTICE

NIFP ZORG IN DETENTIE. - Basiszorg. - Behandelaanbod NIFP. - Expertise FORENSISCHE INDICATIESTELLING BEST PRACTICE JANUARI 2008 T HEMANUMMER FORENSISCHE ZORG NIFP M A G A Z I N E ZORG IN DETENTIE - Basiszorg - Behandelaanbod NIFP - Expertise FORENSISCHE INDICATIESTELLING BEST PRACTICE SAMENWERKING MET RECLASSERING

Nadere informatie

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen > Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen Inleiding Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zijn grotendeels werkzaam binnen instellingen waar specialistische geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Ketensamenwerking in Rotterdam SAMENVATTING Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie

Nadere informatie

Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe

Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe Inleiding In de (geestelijke) gezondheidszorg is communicatie tussen verwijzers (huisartsen) en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling van cruciaal

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

De weg naar het eerste recept

De weg naar het eerste recept Programma Introductie De weg naar het eerste recept De bekwaamheidsverklaring in de praktijk Onderzoeksvragen Methode Resultaten Conclusie en discussie Aanbevelingen Introductie De weg naar het eerste

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen?

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Richtlijnen Casus IDDT Richtlijnen, wat zeggen ze niet! Richtlijnen Dubbele Diagnose, Dubbele hulp (2003) British

Nadere informatie

Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek

Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek Voorwoord In dit visiedocument wordt beschreven wat we als Forensische Verslavingskliniek doen. Deze beschrijving moet gezien worden als

Nadere informatie

Procedure Samenwerkingsafspraken indicatie en plaatsing, tussen

Procedure Samenwerkingsafspraken indicatie en plaatsing, tussen Procedure Samenwerkingsafspraken indicatie en plaatsing, tussen - Penitentiair Psychiatrisch Centrum - (Forensische) GGz voorzieningen - Politie - Openbaar Ministerie - Nederlands Instituut voor Forensische

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A Psychiatrisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand jaar te : plaats, land verblijvend : forensisch psychiatrische instelling

Nadere informatie

Project achtergrond Project Ontwerp

Project achtergrond Project Ontwerp PI project zoetermeer, een project gericht op intensieve samenwerking binnen de keten ten bate van justitiabelen en het verminderen van recidive door continuïteit van zorg, drang en dwang te bewerkstelligen.

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding Hybride werken bij diagnose en advies Inleiding Hybride werken is het combineren van 2 krachtbronnen. Al eerder werd aangegeven dat dit bij de reclassering gaat over het combineren van risicobeheersing

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt?

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? 1 Agenda Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? Expertmeeting februari 2013 Korsakov Kenniscentrum (KKC) mr. drs. Susanne van den Hooff susanne.vandenhooff@inholland.nl 1. Huidige wetgeving

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden

Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden Aanleiding Gedetineerden kunnen vanuit het gevangeniswezen bij forensische zorgaanbieders buiten het GW worden geplaatst

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis. Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis. Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker Dubbele zorgvraag psychiatrie dementie somatiek 2 3 Zorgprogramma

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten 1 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2.

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Aafje verwijslijn (ook in crisissituaties)

Aafje verwijslijn (ook in crisissituaties) Zorgprogramma s psychiatrische problematiek in combinatie met verpleeghuiszorg Aafje verwijslijn 088 8 231 231 (ook in crisissituaties) verwijzen@aafje.nl www.aafje.nl/verwijzen Aafje heeft vier zorgprogramma

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013 Introductie Wet BOPZ Jacqueline Koster juni 2013 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS)

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Bijlage 2: Casusbeschrijvingen

Bijlage 2: Casusbeschrijvingen Bijlage 2: Casusbeschrijvingen Een zorgwekkende zorgmijder in de ISD (trajectregime) Peter is een 32-jarige man met een rijke historie aan hulpverleningscontacten. Vanaf zijn 9 e jaar waren er al contacten

Nadere informatie

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Improving Mental Health by Sharing Knowledge (Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Congres sociale verslavingszorg 12 juni 2013 Laura Neijmeijer Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende ernstige

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Het Penitentiair Psychiatrische Centrum: een volwaardige psychiatrische kliniek in de gevangenis?

Het Penitentiair Psychiatrische Centrum: een volwaardige psychiatrische kliniek in de gevangenis? Het Penitentiair Psychiatrische Centrum: een volwaardige psychiatrische kliniek in de gevangenis? J. Wesselius 1. Inleiding Er bestaat al jaren discussie over de psychiatrische zorg in detentie. Verschillende

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

LOCATIE 2. Voor welke locatie heeft u een vacature? Nederland / Provincie Standplaats (stad) Postcode (verplicht) Drenthe

LOCATIE 2. Voor welke locatie heeft u een vacature? Nederland / Provincie Standplaats (stad) Postcode (verplicht) Drenthe Intern openstellen (voor herplaatsingskandidaten + (inter) departementaal) Indien de vacature eerder opengesteld is, vacaturenummer melden: DJI_ VACATURE GEGEVENS 1. Hoeveel fte zoekt u voor deze vacature?

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving. HOVO 6 Klaas van Tuinen

Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving. HOVO 6 Klaas van Tuinen Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving HOVO 6 Klaas van Tuinen Wat is normaal? Levenscyclus Gevoel van identiteit Oplossen van problemen m.b.t. macht en afhankelijkheid

Nadere informatie

Nu afspreken hoe wij u behandelen

Nu afspreken hoe wij u behandelen Nu afspreken hoe wij u behandelen als u straks een slechtere periode hebt Zelfbindingsverklaring Om te kunnen afspreken hoe wij u mogen behandelen als u straks een slechtere periode hebt, is er de zelfbindingsverklaring.

Nadere informatie

Er was eens. Opzet en implementatie van de Medisch Psychiatrische Unit OLVG. Tamara van Lieshout Projectleider MPU 2011

Er was eens. Opzet en implementatie van de Medisch Psychiatrische Unit OLVG. Tamara van Lieshout Projectleider MPU 2011 Er was eens Opzet en implementatie van de Medisch Psychiatrische Unit OLVG Tamara van Lieshout Projectleider MPU 2011 Psychiatrie & Medische Psychologie 5 psychiaters 7 AIOS 10 psychologen 3 VS (io) 2

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Forensische-zorgwijzer

Forensische-zorgwijzer Forensische-zorgwijzer Klinische zorg Verblijfszorg Ambulante zorg Stapelzorg Vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende maatregelen. Geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Verblijf, begeleiding en bescherming.

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek Radix Forensisch Poliklinisch U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw reclasseringswerker,

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017

Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017 Wet Verplichte GGZ Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag 28 juni 2017 Onderwerpen 1. Historie en wetsbehandeling Wvggz 2. Wvggz en personen met verward gedrag 3. Huidige BOPZ

Nadere informatie

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014 Wilsonbekwaamheid of BOPZ Jacqueline Koster oktober 2014 Casus borderline persoonlijkheidsstoornis overdosis aan medicatie ingenomen: 30 paracetamol 500 mg, 45 oxazepam 10 mg Patiënte weigert SE behandeling.

Nadere informatie

Professioneel statuut. Praktijk de Nieuwe Weg

Professioneel statuut. Praktijk de Nieuwe Weg Professioneel statuut Praktijk de Nieuwe Weg 01-12-2016 v Inhoudsopgave 1. Samenvatting blz. 2 2. Inleiding blz. 2 2.1. Professionele verantwoordelijkheid versus het management blz. 2 2.2. Hiërarchische,

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

College Specialismen Verpleegkunde

College Specialismen Verpleegkunde Besluit verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg CSV van 9 maart 2009 College Specialismen Verpleegkunde Besluit van 9 maart 2009 houdende de specifieke eisen voor de opleiding, registratie

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd

Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd Inhoud Wat doet de crisisdienst GGZ? Wanneer vindt er overleg plaats met afdeling jeugd? Wanneer neemt de afdeling jeugd het over? Wat doet afdeling

Nadere informatie

Meldpunt Acute Zorg regio Noord-Holland Noord

Meldpunt Acute Zorg regio Noord-Holland Noord Meldpunt Acute Zorg regio Noord-Holland Noord Definitie van het begrip crisis. De begrippen crisis en nood zoals gebruikt in de eerder genoemde regelingen geven beiden aan dat er sprake is van een situatie

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten Inbewaringstelling Informatie voor patiënten Inbewaringstelling In deze folder vindt u informatie over de inbewaringstelling (IBS). Inbewaringstelling Inleiding In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke)

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie