Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma."

Transcriptie

1 Bijlage HAVO 2010 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-10-2-b

2 Formuleblad 30 Rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen: winst gemiddeld eigen vermogen 100% 32 Rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen: winst + kosten vreemd vermogen gemiddeld totaal vermogen 100% HA-0251-a-10-2-b 2 lees verder

3 Informatiebron 1 Balansen van voetbalvereniging SDSO (getallen in euro s) debet 30 juni juni 2008 Vaste activa Gebouwen inclusief inventaris Overige vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen credit 30 juni juni 2008 Eigen vermogen Kapitaal 1) Voorzieningen Groot onderhoud Schulden Lening van de Gemeente Andere leningen Te betalen belastingen en premies sociale verzekering Overlopende passiva noot 1 Alle wijzigingen in het Kapitaal lopen via het saldo van de Staat van baten en lasten. HA-0251-a-10-2-b 3 lees verder

4 Informatiebron 2 Uit de Statuten van SDSO NAAM EN ZETEL Artikel 1.1 De vereniging is genaamd SAMENSPEL DOET SMALLINGERLAND OVERWINNEN en is opgericht op 1 juni Zij heeft haar zetel in de gemeente Smallingerland. Artikel 1.2 De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. Artikel 1.3 De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden. Artikel 1.4 Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. LEDEN Artikel 4.1 Leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Minderjarigen hebben bij de aanvraag van het lidmaatschap de schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. Artikel 4.2 Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen. CONTRIBUTIEVERHOGING Artikel 19.1 Voor besluiten tijdens een Algemene Ledenvergadering hieromtrent dient minimaal twee derde deel van de leden aanwezig te zijn. Bij een stemming dient minimaal de helft van de geldig uitgebrachte stemmen het door het bestuur gedane voorstel tot contributieverhoging te ondersteunen. HA-0251-a-10-2-b 4 lees verder

5 Informatiebron 3 Begroting van de staat van baten en lasten exclusief nieuwbouw (in euro s) voor het boekjaar Baten Contributies (exclusief mogelijke verhoging) Entreegelden Sponsoring Diverse opbrengsten 639 Exploitatie clubhuis Totale baten Lasten Seniorenafdeling Juniorenafdeling Zaalafdeling Toernooiafdeling 967 Diversen 990 Sportcomplex en materialen Personeelslasten Algemene lasten Afschrijvingen op vaste activa Toevoeging aan de voorziening Fondsen Totale lasten Saldo van baten en lasten (exclusief nieuwbouw) 432 HA-0251-a-10-2-b 5 lees verder

6 Informatiebron 4 Gegevens betreffende de administratie van de nieuwbouw Huurbaten Een deel van de vergaderruimte van de nieuwbouw is verhuurd. De huurder huurde ook reeds een vergaderruimte in de gesloopte gebouwen. De huurvoorwaarden blijven identiek. Bij het afsluiten van het huurcontract op 1 juli 2000 bedroeg de huurprijs ,- per jaar. Jaarlijks wordt de huur per 1 juli, met ingang van 1 juli 2001, met 3% verhoogd. Interestlasten op de leningen Van de op de balansen in informatiebron 1 genoemde leningen hebben onderstaande leningen alleen betrekking op de nieuwbouw. Lening van de Gemeente. Deze is op het moment dat de nieuwbouw destijds in gebruik is genomen onder gunstige voorwaarden afgesloten. Dit betreft een lening die oorspronkelijk ,- was. De interest is voor een bepaalde periode vastgesteld en wordt achteraf betaald. De aflossing vindt jaarlijks plaats op 30 juni met gelijke bedragen. Voor het boekjaar 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 bedraagt de interest op jaarbasis 3%. Voorheen was dit op jaarbasis 1%. Ledenlening. Deze is vermeld onder de post andere leningen. Dit betreft een bedrag van ,- dat de leden aan de vereniging hebben geleend met een looptijd van 20 jaar. Er zullen tussentijds geen aflossingen plaatsvinden. Tot 1 januari 2010 is de interest 0%. Daarna zal er door SDSO aan het einde van elk boekjaar jaarlijks 4% interest aan de leden betaald worden. Bijdrage hoofdsponsor Omdat de nieuwbouw de naam van de hoofdsponsor heeft gekregen, zal deze jaarlijks een financiële bijdrage leveren als tegemoetkoming in de lasten van de nieuwbouw. Jaarlijks wordt deze bijdrage met 5.000,- verminderd. De eerste bijdrage bedroeg ,- en werd in de maand december na het in gebruik nemen van de nieuwbouw ontvangen. Afschrijving Alle vaste activa van SDSO worden jaarlijks met gelijkblijvende bedragen afgeschreven. In januari 2009 is een deel van de inventaris van de nieuwbouw verkocht voor de boekwaarde van 4.458,-. Andere verkopen of investeringen in vaste activa hebben in het boekjaar 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 niet plaatsgevonden. Diverse lasten Deze bedragen 7.400,- per jaar. HA-0251-a-10-2-b 6 lees verder

7 Informatiebron 5 Handelsnaam Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een bedrijf kan meerdere handelsnamen gebruiken. Bescherming van de handelsnaam is belangrijk. Als u een handelsnaam voert, wilt u voorkomen dat een ander met eenzelfde soort bedrijf dezelfde naam gebruikt. Het opbouwen van naamsbekendheid kost immers tijd en geld. Daarnaast wilt u verwarring met andere bedrijven voorkomen. Ondernemers zijn vrij om een handelsnaam te kiezen, als deze maar: onderscheidend genoeg is. Er kunnen losse letters en afkortingen in een handelsnaam staan, die niet per se iets hoeven te betekenen. Een naam die alleen bestaat uit losse letters of cijfers bezit (meestal) onvoldoende onderscheidend vermogen en is dus onbruikbaar als handelsnaam. niet misleidend is. U kunt geen handelsnaam gebruiken die een onjuiste indruk geeft van de werkzaamheden van het bedrijf. Informatiebron 6 Lijst uit Handelsregister van bedrijven waarin de afkorting PVM voorkomt PVM organisatie & advies B.V. i.o. Nootdorpse Landingslaan 354, 2496 TC s-gravenhage P.V.M. Vroom Beheer Lausbergstraat 49, 2628 LA Delft P.V.M. Van Berkel Beheer B.V. Schaverijstraat 30, 3534 AS Utrecht Peters Vastgoed Maatschappij (P.V.M.) B.V. Schaapsdrift 45, 6824 GP Arnhem PVM Tab Tech B.V. Nusterweg 121, 6136 KT Sittard PVM Rotterdam B.V. Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam P.V.M. Pahlplatz B.V. Breevoortplantsoen 2, 2625 KE Delft PvM Consultancy Oranjelaan 68, 2281 GH Rijswijk ZH HA-0251-a-10-2-b 7 lees verder

8 Informatiebron 7 Ondernemersfaciliteiten belastingdienst 2010 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Om met uw onderneming te kunnen starten, zult u vaak investeringen moeten doen. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek zijn: minimale investering bedraagt 2.100,- én investeringsbedrag per bedrijfsmiddel is minimaal 450,- Kleine-ondernemersregeling omzetbelasting (btw) In uw administratie komen met betrekking tot de omzetbelasting onderstaande posten voor. Af te dragen omzetbelasting. U moet de bij uw verkopen ontvangen omzetbelasting afdragen aan de belastingdienst. Te vorderen omzetbelasting. U kunt de bij uw inkopen betaalde omzetbelasting terugvorderen van de belastingdienst. Te verrekenen omzetbelasting. Dit is het saldo van de posten Af te dragen omzetbelasting en Te vorderen omzetbelasting. Als het bedrag van de post Te verrekenen omzetbelasting binnen bepaalde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor een vermindering. Voorwaarde voor deze regeling is dat het bedrag van de post Te verrekenen omzetbelasting minder is dan of gelijk aan 1.883,-. Het bedrag van de vermindering hangt af van het bedrag van de post Te verrekenen omzetbelasting en is met onderstaande tabel vast te stellen. Tabel voor vaststelling van het bedrag van de vermindering bedrag van de post Te verrekenen bedrag van de vermindering is dan: omzetbelasting: is meer dan 1.883,- nihil is gelijk of minder aan 1.883,- maar meer dan 1.345, is 1.345,- of minder 2,5 ( saldo van de Te verrekenen omzetbelasting) gelijk aan het saldo van de Te verrekenen omzetbelasting (U hoeft dan niets te betalen) Let op! Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting invult, moet u uw voordeel als gevolg van de vermindering bij uw resultaat optellen. Het bedrag van de vermindering kan niet meer zijn dan het bedrag van de Te verrekenen omzetbelasting. bron: Belastingdienst (aangepast) HA-0251-a-10-2-b 8 lees verder

9 Informatiebron 8 Financiële gegevens PVM-MULTIMEDEA Verwachte openingsbalans PVM-MULTIMEDIA per 2 januari 2010 (getallen in euro s) debet credit Laptop 200,00 Eigen vermogen 1.954,00 Software 600,00 Printer en router 300,00 Audioapparatuur 450,00 Meubilair 50,00 Te vorderen omzetbelasting 304,00 Liquide middelen 50, , ,00 Opmerking: Alle investeringen zijn gedaan op 1 januari Verwachte gegevens voor het jaar 2010 Omzetbelasting 19%. Omzet ,- (exclusief omzetbelasting). Diverse kosten 200,- (exclusief 38,- omzetbelasting). Op 1 juli 2010 wordt er een nieuwe laptop aangeschaft voor 714,- (inclusief omzetbelasting). De nieuwe laptop wordt afgeschreven met gelijke bedragen in 3 jaar. De restwaarde is nihil. Over delen van een jaar wordt in evenredigheid afgeschreven. HA-0251-a-10-2-b* 9 lees verder einde

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 11 en 26 zijn de volgende formules beschikbaar: 11 rentabiliteit van het

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Introductie Deze handleiding is voor alle ondernemers en zp ers in de creatieve industrie. In de laatste hoofdstukken van dit

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 19 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Acumulus - SIEL. IB Aangifte 2012. Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012. i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer

Acumulus - SIEL. IB Aangifte 2012. Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012. i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer Acumulus - SIEL IB Aangifte 2012 Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer Acumulus - SIEL Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 1 De heer Pieter Los verhuist op 1 oktober 2011 van een huurwoning naar een koopwoning. Van de notaris ontvangt hij de onderstaande nota met betrekking tot de gekochte woning. aankoopprijs woning

Nadere informatie