Glashelder... Bestuur & Management Consultants mei 2006 projectgroep BKO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Projectnummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glashelder... Bestuur & Management Consultants mei 2006 projectgroep BKO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Projectnummer: 120021"

Transcriptie

1 Glashelder... Bestuur & Management Consultants mei 2006 projectgroep BKO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Projectnummer:

2 INHOUD SAMENVATTING EN LEESWIJZER 4 HOOFDSTUK 1 POLITIEK, BESTUUR EN ORGANISATIE 7 HOOFDSTUK 2 FYSIEKE OPGAVEN Ruimtelijke opgaven Wonen Werken/economie Recreatie en groen 11 HOOFDSTUK 3 SOCIALE OPGAVEN Onderwijs Jeugdbeleid Sport, cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 13 HOOFDSTUK 4 BURGERDIENSTVERLENING Fysieke dienstverlening Telefonische dienstverlening Schriftelijke dienstverlening Elektronische dienstverlening Burgercommunicatie 16 HOOFDSTUK 5 FINANCIËN Inleiding en leeswijzer Benchmark begroting gemeente Leerdam Reserve/vermogenspositie Grondexploitatie Lokale lastendruk 21 HOOFDSTUK 6 PERSONEEL EN ORGANISATIE Organisatieontwikkeling Uitbesteding en inbesteding Formatiebenchmark P&O-beleid 24 HOOFDSTUK 7 BESTUURSKRACHT 25 2/45

3 7.1 Politiek en bestuur Fysieke opgaven Economische en sociale opgaven Burgerdienstverlening Financiën Personeel en organisatie 30 HOOFDSTUK 8 STRATEGISCHE, TACTISCHE EN OPERATIONELE KWALITEITEN Strategische kwaliteit Tactische kwaliteit Operationele kwaliteit 32 HOOFDSTUK 9 BESTUURSKRACHT BEOORDEELD De gemeente als beleidsmaker De gemeente als dienstverlener De gemeente als samenwerker De gemeente als organisatie 35 HOOFDSTUK 10 STERKE PUNTEN, VERBETERPUNTEN, KANSEN EN BEDREIGINGEN Een overzicht Opties 37 BIJLAGE 1 BENCHMARKS 39 BIJLAGE 2 GEÏNTERVIEWDE PERSONEN 41 BIJLAGE 3 UITGENODIGDE ORGANISATIE RONDE TAFELGESPREK 42 BIJLAGE 4 DOOR DE GEMEENTE BESCHIKBAAR GESTELDE DOCUMENTEN 43 3/45

4 Samenvatting en leeswijzer Samenvatting In 2005 besloten de gemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik om gezamenlijk een bestuurskrachtonderzoek te laten uitvoeren. Een bestuurskrachtonderzoek voor elk van de acht gemeenten afzonderlijk als basis voor een negende onderzoek, naar de gezamenlijke opgaven en naar de mogelijkheden en wenselijkheid van verdergaande samenwerking. De bestuurskrachtonderzoeken en het samenwerkingsonderzoek zijn in opdracht gegeven aan adviesbureau BMC (Bestuur & Management Consultants). Deze rapportage gaat over het bestuurskrachtonderzoek voor de gemeente Leerdam en is gebaseerd op het bestuderen van vele documenten, het spreken met talrijke betrokkenen en individueel en collectieve gedachtewisselingen. Het opgavenprofiel van de gemeente Leerdam wordt gedomineerd door de ontwikkeling van de kern van Leerdam en door de ambitie om de sociale kwaliteit van de samenleving te versterken door gericht in te zetten op participatie, integratie en zelfwerkzaamheid van burgers en maatschappelijke organisaties. Bestuurlijk wordt ingezet de omslag van beleid maken naar beleid uitvoeren. Dat vraagt om een bestuur met lef dat niet schroomt om risicovolle projecten ter hand te nemen. Het vraagt ook om een organisatie die in staat is het bestuur daarin adequaat en betrouwbaar te ondersteunen. Managers en medewerkers werken daar hard aan maar het is wellicht toch te veel gevraagd van de kleine gemeentelijke organisatie. De gemeente Leerdam is nu voldoende in staat om zichzelf te besturen. Zowel de realisering van de eigen ambities als ook de ontwikkeling en trends van buitenaf stellen hogere eisen aan de toekomstige bestuurskracht van Leerdam. Bestuurders en managers van de gemeente zijn sterk genoeg om dat te onderkennen en daarop te anticiperen. Het is zaak dat de raad van Leerdam daarin de vinger aan de pols houdt zonder daarin onnodige blokkades op te werpen. Op korte termijn staat de gemeente Leerdam voor de opgave om de kwaliteiten van het buitengebied te verbinden met die van de kern Leerdam. Daardoor ontstaan nieuwe en onderscheidende perspectieven. In die ontwikkeling past een strategische heroriëntatie op de positie van Leerdam in de regio. Vooral de gemeente Zederik zou daarbij een interessante partner voor Leerdam kunnen zijn. De beide gemeenten nemen een centrale plaats in de ontwikkeling van de zone tussen Gorinchem en Vianen. Deze zone verbindt het Groene Hart met het Gelderse Rivierengebied. De ruimtelijke opgaven in deze zone (driehoek A15-A2-A27) worden gekenmerkt door een mix van beheer en ontwikkeling. De beide gemeenten worden daardoor met vergelijkbare toekomstige opgaven geconfronteerd. Ook in de huidige (organisatie)ontwikkeling hebben de beide gemeenten veel met elkaar gemeen. In de politiek-bestuurlijke cultuur liggen Leerdam en Zederik niet ver uit elkaar. 4/45

5 In strategisch opzicht zal Leerdam met of zonder Zederik aangewezen blijven op de A8-samenwerking tussen landelijk gebied en stedelijke zuidflank. De samenwerking tussen Leerdam en Zederik zou een stevige rol kunnen vervullen in het A8-verband. Voor Leerdam geldt dat er tijd en gelegenheid is voor onderzoek, overleg en beraad. Er zijn geen acute problemen die op korte termijn om oplossingen vragen. In die ontwikkeling past ook een herijking van de eisen die aan de eigen organisatie worden gesteld. Uitbesteding van projectbesturing aan de gemeente Gorinchem of uitvoering daarvan tesamen met een andere gemeente zal leiden tot vermindering van de werkdruk op de organisatie tot aanvaardbare proporties. Voor de middellange termijn kan worden overwogen om de intensievere samenwerking met de gemeente Zederik naar bevind van zaken uit te bouwen in de richting van een fusie van de beide gemeenten. Leeswijzer In dit rapport voor Leerdam proberen de onderzoekers antwoord te geven op de vraag of de gemeente Leerdam is opgewassen tegen haar huidige taken en klaar is voor de toekomst. Volgend op deze leeswijzer laten wij u kort kennismaken met de gemeente. In de hoofdstukken 1 tot en met 4 geven wij u inzicht in de huidige en toekomstige opgaven van de gemeente. In de hoofdstukken 5 en 6 schetsen wij de resultaten van onze analyse van de financiële staat van de gemeente en van de organisatieontwikkeling. De bestuurskracht waarover de gemeente beschikt en de inzet daarvan voor de opgaven worden in hoofdstuk 7 beschreven. In de daarop volgende hoofdstukken treft u de conclusies aan. Hoofdstuk 8 bevat die conclusies verdeeld naar de strategische, tactische en operationele kwaliteit van de gemeente. In hoofdstuk 9 beoordelen wij de prestaties van de gemeenten in de rollen beleidsmaker, dienstverlening, samenwerker en organisatiebeheerder. Daarmee sluiten wij aan bij de criteria die het provinciebestuur van Zuid-Holland gebruikt bij de beoordeling van de Zuidhollandse gemeenten. In het afsluitende hoofdstuk 10 doen wij aanbevelingen met het doel de geconstateerde verschillen tussen opgaven en bestuurskracht weg te nemen of te overbruggen Kennismaking De gemeente Leerdam, bestaande uit de kernen Leerdam, Kedichem, Oosterwijk, en Schoonrewoerd, is een kleine gemeente met een gemiddeld lage stedelijkheid, met dien verstande dat die stedelijke dichtheid het resultaat is van extremen, dat wil zeggen een lage dichtheid in het buitengebied en een aanzienlijk meer dan gemiddelde dichtheid met name in de kern van Leerdam. De gemeente is gelegen in het midden van de driehoek die de A27, A15 en A2 vormen ten noordoosten van Gorinchem. Via het spoor is Leerdam goed bereikbaar. In de nabije omgeving is een aantal kleine dorpen te vinden. Op iets grotere afstand ligt in noordelijke richting de stad Utrecht. De gemeente Leerdam telde in 2005 bijna inwoners. In 2000 was er nog een matige groei van de bevolking. Dit percentage is sindsdien afgenomen. Vanaf 2003 laat de bevolking een matige (maar toenemende) daling zien. Deze ontwikkeling is ook landelijk te zien, maar in minder sterke mate. De jeugd (tot 25 jaar) maakt 33% 5/45

6 van de bevolking uit. Ouderen maken 14,2% van de bevolking uit. De leeftijdsopbouw van inwoners van Leerdam is gemiddeld genomen gelijk aan andere plaatsen in Zuid-Holland en Nederland. De gemeente huisvest huishoudens. Bijna 44% daarvan zijn huishoudens met kinderen. Het landelijke cijfer is 35,8%. De gemiddelde grootte van de huishoudens is 2,57 personen per huishouden. Ook de gemiddelde gezinsgrootte ligt boven het Nederlands en Zuid-Hollands cijfer. De verhuismobiliteit ligt in verhouding tot de landelijke en provinciale verhuismobiliteit lager. Anders dan de kleinere gemeenten in de regio kent Leerdam relatief veel import van binnen en van buiten de Nederlandse grenzen (12,3 %). Leerdam heeft deels een (sterk) landelijk, deels een (sterk) stedelijk karakter. 83,3% van de inwoners is tevreden met de eigen woonomgeving. De actieve betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving is aan de lage kant als die vergeleken wordt met die in landelijke gemeenten (50%) en komt overeen met de gemiddelde betrokkenheid van burgers in verstedelijkt gebieden. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon ( , ) ligt onder het landelijk gemiddelde ( , ) en onder het Zuid-Hollands gemiddelde ( , ). Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden ( , ) ligt in Leerdam 1.000, hoger dan in geheel Zuid-Holland. Een gering aantal inwoners doet een beroep op de bijstand of op werkloosheidsuitkeringen inwoners maken gebruik van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is vergeleken met gemeenten uit de regio een hoog aantal. De beroepsbevolking is relatief klein met 63,3% (bruto). Deze ligt 4,3% lager dan landelijk. 6/45

7 Hoofdstuk 1 Politiek, bestuur en organisatie De gemeente Leerdam heeft de ontwikkeling van de kleine compacte stad hoog in het bestuurlijke vaandel staan. Er zijn plannen en er is bestuurlijk elan. Aandacht voor de fysieke en de sociale kwaliteit van de stad gaan samen op. Er wordt met lef, strijdbaarheid en dus ook met risico bestuurd. De gemeente wil zich onderscheiden zich door een verhoudingsgewijs hoog voorzieningen- en activiteitenniveau op de gebieden cultuur en onderwijs. Daarnaast investeert de gemeente nadrukkelijk in de participatie van burgers, ook als het gaat om de ontwikkeling van gemeentelijke beleidsvoornemens. Daarin is met name aandacht voor de betrokkenheid van groepen voor wie deelname aan interactieve beleidsvoorbereiding minder vanzelfsprekend is Het te voeren beleid is stevig gedocumenteerd. De gemeente straalt zelfvertrouwen uit. Dat vertrouwen is mede gebaseerd op de wetenschap dat de financiële situatie na een wat moeilijkere periode weer op orde is. Het college, bijgestaan door de organisatie, neemt het voortouw in het samenspel tussen raad en college. In de raad manifesteert de scheidslijn tussen oppositie en een verhoudingsgewijs brede coalitie zich regelmatig. Polderen is in het huidige raadsklimaat geen Leerdamse gewoonte. Dat staat echter het bereiken van resultaten niet in de weg. In het huidige raadsklimaat is er de ruimte voor iedere fractie om doelen te bereiken. Binnen de muren van het gemeentehuis bestaat de opvatting dat de gemeente Leerdam een volgende fase van haar bestaan in gaat. Met de ontwikkeling van beleid en plannen zit het wel goed. De kaders voor activiteiten en projecten zijn stevig in documenten belegd. Steeds meer aandacht komt er voor de uitvoering van ambitieuze en dus soms ook risicovolle plannen. De schaal van de gemeente kent zijn grenzen als het gaat om expertise en capaciteit. Daarom maakt de gemeente veelvuldig gebruik van de deskundigheden en aanvullende capaciteit van externe dienstverlening. Zowel bestuurders als managers willen de sturing op resultaten (regie en bestuurlijke control) en op de wijze waarop die resultaten tot stand komen (kwaliteit en risicomanagement) versterken. De ontwikkeling van deze kwaliteiten krijgt een plaats in het samenspel tussen bestuur en management. Dat samenspel ziet er overigens gezond uit. De balans tussen ambitie en capaciteit staat op scherp en is bespreekbaar. Bestuurders zetten op een voor de organisatie herkenbare wijze de koers uit, het management voelt zich uitgedaagd om prestaties te leveren. De organisatieontwikkeling volgt de gemeente Leerdam in verandering. In plaats van een sectorenmodel werkt de organisatie sinds 1 juli 2004 met een organisatie die opgebouwd is langs de lijnen van het zogenaamde directiemodel. Kenmerken van dit model zijn, naast de gerichtheid op buiten, onder andere een inzichtelijke, platte structuur met een tweehoofdige directie, korte lijnen en een directe aansturing. 7/45

8 De gemeente Leerdam ligt niet alleen aan de rand van de regio maar ook aan de rand van de provincie Zuid Holland. De gemeente Leerdam conformeert zich uiteraard aan de gevolgen van de bestuurlijke grenzen maar de gemeente oriënteert zich ook op het aangrenzende Gelderse rivierengebied. De contacten met gemeenten Lingewaal, Culemborg en Geldermalsen zijn goed. Er is affiniteit met organisaties en bestuurders. 8/45

9 Hoofdstuk 2 Fysieke opgaven 2.1 Ruimtelijke opgaven Provinciale opgaven De fysieke opgaven van de gemeente Leerdam zijn niet los te zien van de ontwikkeling van de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Het provinciebestuur heeft in het streekplan Zuid-Holland-Oost haar beleid met betrekking tot dit gebied uiteengezet. Het Streekplan onderscheidt vier transformatiezones. Daarin gaat het om kwaliteitsverbetering binnen de zone zelf (herstructurering) en om het opvangen van functies die in de andere delen niet gewenst zijn. De rode draad in het opgavenprofiel is het versterken van de blauwe en groene kwaliteiten, mogelijk samen met een duurzame inrichting, herschikking en geringe uitbreiding van stedelijke functies. Specifieke aandacht is er voor het behoud van de economische en sociale vitaliteit. Twee voorbeelden van de concrete invulling zijn: Realisatie van transportcentrum Schelluinen-West. Landschappelijke inpassing Betuweroute combineren met wateropgave in het gebied. Regionale opgaven Samen met de zeven andere gemeenten heeft de gemeente Leerdam een regionale structuurvisie authentiek en vernieuwend vastgesteld. De acht gemeenten hebben voor hun regionale beleid een ruimtelijke structuurvisie vastgesteld waarin de volgende vijf strategische hoofdopgaven zijn opgenomen. Ontwikkeling van wonen, werken en voorzieningen in steden en dorpen op basis van een kernenprofilering en de eigen regionale behoefte. Behoud van het rustige, open en authentieke karakter van het Middengebied met duurzame landbouw als voornaamste drager van het landschap en oog voor de leefbaarheid in de kernen. Uitbouw van toeristisch-recreatieve productontwikkeling van de Noordrand met accenten op natuur, cultuurhistorie en benutting van waterfronten. Stimulering van stedelijke vernieuwing, geleiding van de stedelijke dynamiek, vergroting waterbergingscapaciteit en verbetering van de infrastructuur in de zuidelijke Randzone. Zorgvuldige inrichting van de zone Vianen-Gorinchem met aandacht voor groen, water, ecologie, recreatie, infrastructuur, beperkte woon- en werkfuncties en robuuste begrenzing van de oostwest-openheid. De samenwerkende gemeenten onderscheiden primaire knooppunten, secundaire knooppunten, verzorgingskernen en kleine woonkernen. Deze differentiatie biedt een duidelijk ruimtelijk ontwikkelingskader voor de vitaliteit van de regio. Daarnaast geeft het sturing aan investeringen in het voorzieningenniveau, de zorgstructuur, de woningbouw en de bedrijvigheid. Tevens geeft de structuurvisie een doorkijk op de langere termijn, na Daartoe zijn zoekgebieden aangegeven voor wonen en werken. Deze komen voor ontwikkeling in aanmerking als de noodzaak zich in de toekomst aandient. 9/45

10 GLASHELDER... De invulling van te ontwikkelen gebieden gebeurt op basis van lokale structuurvisies, die regionaal zijn afgestemd. Daarbij moet er ruimte zijn voor lokaal maatwerk, zonder starre benadering van de bebouwingscontouren rond de kernen. De regionale structuurvisie is uitgewerkt in strategische projecten en in samenwerking bij de uitvoering daarvan. Daartoe is het strategisch actieprogramma ontwikkeld bestaande uit acties en projecten met een duidelijke regionale dimensie: Opstelling van een gedifferentieerd meerjarenwoningbouwprogramma en monitoring van vraag en aanbod (nog in ontwikkeling). Uitwerking van de regionale beleidsvisie op wonen, zorg en welzijn met als belangrijke speerpunten het maken van een levensloopbestendige regio en het opzetten van woonservicezones. Voortvarende realisatie van regionale werklocaties, met topprioriteit voor Gorinchem-Noord en de transport/logistiek locatie Schelluinen-West. Capaciteitsverruiming van het rijkswegennet (A2, A15 en A27) en inzet voor behoud van de Merwede-Lingespoorlijn met uitbreiding van het aantal halteplaatsen. Realisatie van ontbrekende toeristisch-recreatieve verbindingen en uitbouw van de recreatieve knooppunten. Uitvoering van het programma sociale leefbaarheid. Onderzoeken van een Streekvereveningsfonds, als een belangrijk financieel instrument voor de uitvoering van projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van de regio. 10/45

11 Gemeentelijke opgaven De gemeente Leerdam ligt in het oosten van de noordelijke randzone van de regio. Leerdam heeft in de regionale structuurvisie een subregionale verzorgingsfunctie gekregen. Van Leerdam worden prestaties verwacht in de uitbreiding van stedelijke functies wonen, werken, voorzieningen). Van de oppervlakte van de gemeente Leerdam (3.432 ha) is slechts een klein deel bebouwd (307 ha.). Zowel het landelijke als het stedelijke gebied vragen om aandacht. In Leerdam is een goede balans gevonden. Met name het (voorlopige) structuurplan, opgebouwd volgens de lagenbenadering weet beide elementen goed te combineren en te vertalen in verantwoorde ruimtelijke keuzes. Circa 80% van de grond wordt benut voor landbouw, 3% is bos. Belangrijke werkgelegenheidssectoren zijn handel/horeca (29%) en overige dienstverlening (23%) op de voet gevolgd door zakelijke dienstverlening (18% ) en industrie (15%). De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door een enorme daling in de transportsector (- 60%) en in mindere mate in de bouw (-30%). 2.2 Wonen De gemeente Leerdam bouwt primair voor de lokale behoefte. Het woningmarktonderzoek en de woonvisie zijn afgestemd op structuurplan. De gemeente wil aan nieuwbouw tot 2015 circa woningen realiseren. Daarover is nog geen overeenstemming met de provincie Zuid-Holland bereikt. Er vindt een herontwikkeling plaats in Leerdam-West. Hiertoe is een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Aansluitend aan de provinciale pilot, is tevens een plan opgesteld voor de bouw van woningen, sportvoorzieningen, waterberging en groenvoorzieningen in West-west. 2.3 Werken/economie De gemeente Leerdam gaat een bedrijventerrein ontwikkelen voor de lokale behoefte. Daarnaast staat een revitalisering van Nieuw Schaik in de planning. De herstructurering van Poort van West wordt voortgezet. Leerdam is bezig met het ontwikkelen van een integraal plan voor verkeer en vervoer, onder meer om de bereikbaarheid van Leerdam te verbeteren. 2.4 Recreatie en groen Om een impuls te geven aan de recreatieve en toeristische waarde van Leerdam werkt de gemeente aan de aantrekkingskracht van de Lingezone, het centrum van Leerdam en tevens aan de mogelijkheden voor openluchtrecreatie. Wat betreft het buitengebied wil de gemeente zorgdragen voor: Het behoud van het veenweidegebied. Het behoud en samenwerking zodat de Hollandse Waterlinie behouden blijft. Het creëren nieuwe economische dragers. De kansen van het water benutten. Een snelle uitvoering van het strategische Groene Hart projecten. 11/45

12 Hoofdstuk 3 Sociale opgaven Het ruimtelijk beleid is in het vorige hoofdstuk aan de orde gekomen. De sociale pijler komt in dit hoofdstuk aan de orde, aangevuld met andere terreinen waarop de gemeente beleid heeft ontwikkeld. 3.1 Onderwijs Het Collegeprogramma herbevestigd in zet stevig in op de centrumfunctie die Leerdam voor het onderwijs heeft. De Programmabegroting 2005 laat inzet zien op verbetering van kwaliteit van het onderwijs (instroom, doorstoom en uitstroom). Het onderwijsbeleid in Leerdam bevat de volgende elementen: Adequate huisvesting en multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen Regionale verzelfstandiging van het openbaar onderwijs met als gevolg een bruidschat van de Gemeente Leerdam. Gemeentelijke Onderwijs Achterstandenbestrijding GOA met inzet van rijks- en gemeentelijke middelen. 30% van de basisschoolleerlingen behoort tot de doelgroep. Bevordering vroegtijds educatie en taalontwikkeling in de basisschool. Ondersteuning van de schoolloopbaan en vermindering van voortijdig schoolverlaten. De leerplichtzorg wordt in samenwerking met andere gemeenten uitgevoerd. Schoolzwemmen wordt wekelijks aan 650 leerlingen in het basisonderwijs aangeboden. Volwasseneneducatie wordt voor 500 cursisten op locatie aangeboden. Van de cursisten is 75% van oorsprong afkomstig van buiten Nederland. Er zijn meetbare doelstellingen geformuleerd en er wordt trajectmatig gewerkt. De gemeente Leerdam wil bovendien investeren in een goede monitor. 3.2 Jeugdbeleid Speerpunten in het jeugdbeleid zijn: Jeugdwerk in verenigingsverband. Open jongerenwerk. Een Jongeren Informatie Punt. Het Jeugd Preventie Team. Schoolvakantiejeugdwerk. Voor het aanbod van spelvoorzieningen is in 2004 beleid vastgelegd. 3.3 Sport, cultuur en recreatie De gemeente Leerdam heeft zijn ambities op de terreinen sport, cultuur en recreatie recent tegen het licht gehouden met het doel ambities en middelen met elkaar in overeenstemming te brengen. 12/45

13 Het Leerdamse sportbeleid staat in het teken van het bevorderen van gezondheid, lichamelijke ontwikkeling, welzijn, sociale integratie, sportieve recreatie. Het sportbeleid is gericht op instandhouden, verbeteren van voorzieningen. Het subsidiëren van sportverenigingen is met ingang van 2006 geen kerntaak van de gemeente Leerdam meer. Kunst- en cultuurbeleid houdt voor de gemeente Leerdam in: het bevorderen van een passend cultureel en kunstzinnig klimaat en instandhouding van het culturele erfgoed. De gemeente Leerdam wil zoveel mogelijk mensen, vooral jeugd en jongeren bij kunst en cultuur betrekken. Het college heeft de raad voorgesteld een budget van 5.000, uit te trekken voor cultuurparticipatie. De activiteiten passen binnen het provinciale plan. Glas is een herkenbare peiler van het Leerdamse erfgoed. Alle bij glas betrokken organisaties werken samen. De gemeente Leerdam draagt bij in subsidiëring van het Nationaal Glasmuseum. Een plan voor een overkoepelend centrum Glass Experience heeft het niet gehaald. De gemeente Leerdam wil de inzet van het subsidie-instrument beperken tot het Glasmuseum. Naast het Nationaal Glasmuseum kent Leerdam het Museum Het Oude Raadhuis. Het in stand houden van de regionale muziekschool is niet langer een kerntaak van de gemeente Leerdam. De gemeente heeft overwogen om uit te treden maar besloot daartoe niet over te gaan gelet op de gevolgen daarvan. 3.4 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Ook in het zorgbeleid staan sociale activering en de bevordering van het vermogen van burgers om zelfstandig te participeren aan de Leerdamse samenleving centraal. Bijzondere projecten zijn er voor allochtone jongeren. In het Leerdamse beleid is inburgering van nieuw- en oudkomers ook een vanzelfsprekend aandachtspunt. Integratie van minderhedenbeleid in algemeen beleid is het streven. In de minderhedenprojecten worden ook autochtone inwoners van Leerdam betrokken zowel vanwege de onderlinge communicatie als vanwege een beter begrip onder autochtonen. Alle wijken en kernen kennen een wijkraad of dorpsraad. De gemeente Leerdam wil bewoners en organisaties bij wijkontwikkelingen betrekken. Jaarlijks stelt de gemeente circa 5.000, beschikbaar voor het bevorderen van gemeenschapszin en sociale cohesie, waarop alle Leerdamse verenigingen aanspraak kunnen maken. Zorg is een speerpunt in het Collegeprogramma. Het College schept vooral voorwaarden. Ook in de gemeente Leerdam vormen sociaal beleidsonderdelen het vervolg op rijksbeleid dan wel zijn beleidsonderdelen regionaal belegd. De voorbereiding van de invoering van de WMO gebeurt in regionaal verband. De gemeente Leerdam levert daarvoor het bestuurlijk trekkerschap. In het Pact van Bleksensgraaf zijn regionaal prestatieafspraken gemaakt over wonen, zorg en welzijn. De bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenlanden (RSDAOV). De RSDAOV is een gemeen- 13/45

14 schappelijke regeling van gemeenten waaraan nagenoeg alle bevoegdheden met betrekking tot de WWB en aanpalende regelingen worden overgedragen. Ook de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is in een gemeenschappelijke regeling ondergebracht. Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk is een wachtlijst ontstaan. Om deze reden wil de gemeente deze reden uitbreiding van de dienstverlening. Inwoners doen een toenemend beroep op schuldhulpverlening. De opvang van statushouders is onderdeel van het Welzijnswerk voor minderheden. In het gezondheidsbeleid ziet de gemeente Leerdam vooral een opgave op het terrein van jeugdgezondheidszorg en van de verslavingszorg. Er is een in regionaal verband tot stand gekomen nota lokaal volksgezondheidsbeleid. In de lokale vertaling hiervan tracht de gemeente Leerdam vooral de verbanden te leggen met het lokaal zorgplan, het actieprogramma jeugdbeleid, het GOA, breedtesportontwikkeling en minderhedenbeleid en wijkontwikkeling. Hieraan is een tiental ambities gekoppeld. Prioriteit voor de raad hebben: Het bevorderen van zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het bevorderen van een gezonde leefstijl (vooral van jongeren). Basisvoorzieningen op een bereikbaar niveau. Verbeteren van de leefomgeving. 14/45

15 Hoofdstuk 4 Burgerdienstverlening Volgens het Collegeprogramma wil de gemeente Leerdam het handelen van de gemeente voor de burger zichtbaar wil maken. Men wil tot optimale dienstverlening komen. Burgers moeten betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid en producten moeten meetbaar worden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Vanaf 2003 wordt de kwaliteit van de dienstverlening en de burgerparticipatie driejaarlijks gemonitord en vanaf 2003 worden klachten geregistreerd. In de Programmabegrotingen, de Voorjaarsnota s en de Raadsrapportages van de jaren 2004 en 2005 is nog niet veel van de collegevoornemens op het gebied van dienstverlening en burgerparticipatie. De gemeente Leerdam heeft de inrichting van de organisatie in 2004 aangepast. Met die herinrichting werd onder meer beoogd de dienstverlening meer klantgericht te maken. 4.1 Fysieke dienstverlening Er is geen sprake is van een volledig gecentraliseerde dienstverlening. Behalve uit de organisatiestructuur is dit ook af te leiden uit de openingstijden, die per onderdeel nogal verschillen. De gemeente is in principe geopend op werkdagen van 9.00 tot uur en de rest van de dag op afspraak. De afdeling Vergunningen & Belastingen is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur voor het publiek geopend en de Balie Burgers & Voorzieningen op maandag en vrijdag van 8.30 tot uur, dinsdag van 8.30 tot uur en woensdag en donderdag van 8.30 tot uur. In juli, augustus en september 2005 zijn de openingstijden van de balie: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur en dinsdagavond van tot uur. Er zijn geen servicenormen of dienstverleningsprotocollen bekend. Voor zover bekend is er geen cliëntbegeleidingssysteem en wordt er niet structureel informatie verzameld over bijvoorbeeld wacht- en afhandeltijden, aantallen producten en bezoekers en pieken en dalen in bezoek, die vervolgens kan worden gebruikt als managementinformatie. 4.2 Telefonische dienstverlening Er zijn geen servicenormen voor de huidige telefonische dienstverlening en telefonische bereikbaarheid bekend. Er is één centraal nummer waarlangs contact kan worden gelegd met de gemeente. Er is een telefonisch servicepunt waar klachten of meldingen gedaan kunnen worden over het beheer van de openbare ruimte. 4.3 Schriftelijke dienstverlening De gemeente Leerdam een protocol voor de post-behandeling vastgesteld. 15/45

16 Er ligt het voornemen om de mondelinge en schriftelijke communicatie te verbeteren. In 2003 heeft het personeel in dat kader een cursus gevolgd voor het schrijven van nota s en brieven. Dit jaar worden de standaardbrieven onder de loep genomen. 4.4 Elektronische dienstverlening De gemeente Leerdam heeft een website met informatie over de gemeente, de evenementen, de geschiedenis van de gemeente Leerdam, de bezienswaardigheden enzovoort. De website kent een productencatalogus die op verschillende manieren te benaderen is, maar dat leidt niet altijd gemakkelijk tot resultaat. Informatie over bezwaar- en beroepsmogelijkheden is wel gemakkelijk op de website te vinden en dat geldt ook voor het burgerinitiatief. De informatie over het gemeentelijke beleid en de stukken daarover zijn niet altijd actueel of ontbreekt soms. De website biedt veel informatie van op stapel staande projecten. Het is mogelijk circa 50 (aanvraag)formulieren te downloaden, een beperkt aantal formulieren kan na invulling ook elektronisch naar de gemeente worden gezonden. Er is een concept protocol voor de behandeling/afhandeling van voorbereid. Het concept moet nog worden goedgekeurd. 4.5 Burgercommunicatie De gemeente Leerdam streeft naar een open communicatie met behulp van een Communicatiebeleidsplan 2004 met als doelen: Versterking van de legitimatie van de organisatie. Optimalisering van de dienstverlening (klantgericht en toegankelijk). Een positieve uitstraling van de gemeente. Een goede interne communicatiestructuur. Eind 2001 is een kadernotitie interactieve beleidsvorming en interactief besturen vastgesteld en eind 2002 werd een plan vastgesteld om het burgerinitiatief te formaliseren. In maart 2003 heeft het Burgerinitiatief vorm gekregen. Dat biedt nu aan initiatiefnemers de mogelijkheid om de gemeenteraad voorstellen voor te leggen. De ondergrens daarvoor is gesteld op 50 kiesgerechtigden. Met behulp van wijkbezoeken/kernenbezoeken en themabijeenkomsten wordt er contact met de inwoners onderhouden. Er is een informatiestructuurplan als ondersteunend instrument. De nota Werken aan Wijk- en Buurtbeheer zag inmiddels het licht. Het Werkplan Wijk- en Buurtbeheer en een leefbaarheidmonitor ondersteunen de verwezenlijking van het wijkgericht aanpakken van beheer en onderhoud en van de veiligheid op wijkniveau. Voor de projecten Leerdam West West en Burgermeester Meesplein 1 zijn communicatieplannen opgesteld met het doel structuur in het overleg met de betrokkenen te brengen. In het Communicatieplan is te lezen dat men de communicatie in drie jaar tijd fundamenteel en structureel wilde verbeteren. Een aantal beleidsvoornemens is in dit plan uitgewerkt naar activiteiten. Het is (nog) niet geheel duidelijk hoe het met de uitvoering staat. 16/45

17 In augustus 2004 is de Nota Interactief beleid opgesteld met definities en toepassingen op het gebied van inspraak en consultatie van inwoners en instellingen. De nota gaat ook in op de realisatie van doelen in co-productie. Er wordt ruim aandacht besteed in de nota aan de organisatie en structurering van interactieve processen. De diverse rollen van de gemeenten in interactieve processen worden beschreven. In 2004 is er een Stadspeiling uitgevoerd. 17/45

18 Hoofdstuk 5 Financiën 5.1 Inleiding en leeswijzer In het thema financiën is gebruik gemaakt van de begrotingsanalyse 2004 van het ministerie van BZK. De begrotingsscan geeft een vergelijk tussen soortgenoten en groepsgenoten. Onder soortgenoten wordt verstaan die gemeenten die qua centrumfunctie en sociale structuur het meest vergelijkbaar zijn met de gemeente. Bij de vergelijking met de groepsgenoten wordt de gemeente vergeleken met qua inwonertal vergelijkbare gemeenten. De bevindingen uit de begrotingsscan worden nader toegelicht. De analyse is gebaseerd op de primitieve begroting In de rapportage is verder onder andere gebruik gemaakt van de programmarekening Benchmark begroting gemeente Leerdam In deze paragraaf wordt de begroting 2005 van de gemeente Leerdam vergeleken met die van vergelijkbare gemeenten. Vergelijkbaar in twee betekennissen, namelijk met gemeenten met eenzelfde structuur (soortgenoten) en met gemeenten van vergelijkbare grootte (groepsgenoten). Tenslotte vergelijken wij de ramingen in de begroting 2005 met de wijze waarop de gemeente wordt gecompenseerd via de uitkering uit het Gemeentefonds. In de bijlagen treft u in een tweetal tabellen de vergelijking van de gemeente Leerdam met soort- en groepsgenoten aan. Hieronder vragen wij uw aandacht van de belangrijkste afwijkingen en waar mogelijk voor de verklaring van die afwijkingen. Benchmark De gemeente Leerdam geeft 50, minder uit dan gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. Uit de analyse naar de groepsgrootte komen de volgende significante verschillen naar voren. Op hoofdgroep 1 Openbare Orde en Veiligheid geeft de gemeente 28, per inwoner meer uit dan vergelijkbare gemeenten. Het vermoeden bestaat dat de oorzaak daarvan gelegen is in hogere uitgaven voor brandweer en rampenbestrijding. In vergelijking tot 2003 zijn de kosten met name gestegen door hogere doorberekeningen. Op de hoofdgroep 2 Verkeer, vervoer en Waterstaat realiseert de gemeente een voordeel van 16, per inwoner. Uit de cijfers valt af te leiden dat dit bedrag in hoofdzaak wordt verklaard door lagere uitgaven voor onderhoud van wegen en verkeersmaatregelen en een hogere opbrengst aan parkeerbelastingen. 18/45

19 In de hoofdgroep 4 Onderwijs vallen de hogere dan gemiddelde uitgaven op. Het gaat dan om huisvestingskosten. Die uitgaven weerspiegelen de ambities van de gemeenten op dit beleidsgebieden. Niet alleen de kwaliteit maar ook de veelvormigheid van het onderwijs het regionale verzorgingsgebieden van de onderwijsvoorzieningen leiden tot deze hogere uitgaven. De uitgaven in hoofdgroep 5 Cultuur en Recreatie zijn aanzienlijk lager ( 63, ) dan in de in omvang vergelijkbare gemeenten. In hoofdgroep 6 Sociale voorzieningen maatschappelijke dienstverlening valt op dat de gemeente 8, meer uitgeeft dan de vergelijkbare gemeenten. Dat verschil is op zichzelf niet significant maar op dit onderdeel onderscheidt de gemeente zich van de meerderheid van de andere AV-gemeenten. In hoofdgroep 7 Volksgezondheid en Milieu geeft de gemeente 43, per inwoner minder uit dan gemeenten van vergelijkbare grootte. Op grond van onze analyse vermoeden wij dat dit resultaat ontstaat uit de hogere opbrengst uit baten uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing evenals uit de rioolrechten per inwoner en een hogere bijdrage uit het gemeentefonds voor de riolering per inwoner. De tarieven zijn kostendekkend. Bij de afvalinzameling wordt in 2005 een storting gedaan in de reserve egalisatie gemeentereiniging. Uit de analyse van de verschillen op het gemeentefonds naar groepsgrootte (in relatie tot de afwijkingen bij de soortgenoten) blijken met name de minderheden, het lokaal klantenpotentieel, het regionaal klantenpotentieel en de omgevingsadressendichtheid in Leerdam een rol te spelen ten opzichte van de groepsgenoten. Ten opzichte van de soortgenoten ontvang Leerdam in totaliteit 37, meer en ten opzichte van de groepsgenoten 62, uit het gemeentefonds. De gemeente Leerdam krijgt uit de algemene uitkering een extra bedrag ter compensatie voor overige bodemfactoren. Dit vertaalt zich niet in hogere uitgaven voor het onderhoud aan wegen, straten en pleinen. De hogere bijdrage overige bodem kan wel in verband worden gebracht met de significant hogere uitgaven (per inwoner) voor de riolering. Uit de vergelijkende cijfers valt op te merken dat in 2005 een deel van de exploitatie door reserves wordt gefinancierd. Ten opzichte van Leerdam betreft dat in totaal een bedrag van respectievelijk 57, en 66, per inwoner. De gemeente Leerdam dateert in 2005 per saldo meer dan dat er onttrekkingen plaatsvinden. De verdeling van de lasten in de begroting van Leerdam ten opzichte van de opbouw binnen de structuur van het gemeentefonds laat verschillen zien. De opmerkelijkste verschillen zijn: Zorg (inclusief onderwijs). Kunst ontspanning en oudheid. Riolering. Algemene ondersteuning. Bevolkingszaken. Openbare orde en veiligheid. Het beeld van de inkomsten in Leerdam ziet er als volgt uit: 19/45

20 Netto inkomsten (x Netto inkomsten % 1.000, ) Eigen inkomsten ,2% Algemene uitkering ,8% Totaal inkomsten De gemeente genereert meer eigen middelen dan op basis van de grondslagen die in het gemeentefonds zijn opgenomen. Daarnaast ontvangt de gemeente in vergelijking met soortgenoten en groepsgenoten meer inkomsten uit de algemene uikering dan gemiddeld. 5.3 Reserve/vermogenspositie De algemene reserve wordt als vrij aanwendbaar beschouwd als deze vrij besteedbaar is. Dit betekent dat de bespaarde rente niet als structureel dekkingsmiddel wordt ingezet in de exploitatie. Kortom: de reserve is pas vrij aanwendbaar als de rente over deze reserve wordt bijgeschreven of als incidenteel dekkingsmiddel wordt gebruikt. De gemeente Leerdam heeft per inwoner een vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve van , miljoen ( 99, per inwoner) op 1 januari Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve is het gedeelte dat boven de minimumnorm van , uitkomt. De gemeente Leerdam heeft per 1 januari 2005 voor circa , ( 489, per inwoner) aan voorzieningen opgenomen en verwerkt in de begroting De paragrafen weerstandsvermogen van de begroting 2005 en van jaarrekening 2004 bevatten een uitvoerige opsomming van risico s, al dan niet gekwantificeerd in geld. In beide documenten wordt melding gemaakt van de opvatting dat een gedegen risicoanalyse gekoppeld aan een onderbouwde nota weerstandsvermogen nog in de kinderschoenen staat en in 2005 verder zal worden uitgewerkt. Over de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen wordt in een zelfstandige nota gerapporteerd. De nota wordt tweejaarlijks bijgewerkt. 5.4 Grondexploitatie Per 31 december 2004 heeft de gemeente een bedrag ad miljoen (waarde eind 2008) aan niet in exploitatie genomen gronden. De niet in exploitatie genomen gebieden betreft de complexen Leerdam West 3, Oostwaslaan/Voogd plein, Wilhelminastraat en Koreawijk. Voor het complex Leerdam West 3 zal in 2005 een exploitatieberekening worden opgesteld. Voor complexen die in exploitatie zijn genomen zijn conform de voorschriften aanwezige voorzieningen in mindering gebracht op de boekwaarden zoals opgenomen in de rekening. De omvang van de algemene reserve Grondexploitaties is per 1 januari ,6 miljoen, de bovengrens ligt op 2,5 miljoen. Per 1 januari 2006 zal aan de bovengrens worden voldaan. Bij een stand van de reserve boven de 2,5 miljoen vindt afroming plaats naar de algemene risicoreserve. 20/45

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de sociale, economische en ecologische sterkten

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

nieuwkoop raadsvoorstel Q IJïjj 0597 G.A.H. Eikhuizen Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf/Lex Niekel

nieuwkoop raadsvoorstel Q IJïjj 0597 G.A.H. Eikhuizen Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf/Lex Niekel Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel 1 1 1 Q IJïjj 0597 portefeuillehouder opgesteld door G.A.H. Eikhuizen Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf/Lex Niekel

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012 www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Achtergrond en aanleiding Mogelijke fusie tussen gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Kwaliteit

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

memo INT16-30243 PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING

memo INT16-30243 PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING memo INT16-30243 aan : Raad kopie aan : Ontwikkelteam van : M. Vriezen datum : 24 mei 2016 kenmerk : Z71789/INT16-30243 onderwerp : Bijlage raadsvoorstel Verdeling taakvelden onder deelprogramma's Inleiding

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Rekenen aan de Stad Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Bouwen en ontwikkelen voor 2008 Beperkt aantal betrokken partijen Overzichtelijk tijdbestek Vastomlijnd plan Bouwen en ontwikkelen na 2008

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2. Onderwerp: Concept Beleidsplan Kunst en cultuur 2008-2012 'Eén cultuur, elf gezichten'

RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2. Onderwerp: Concept Beleidsplan Kunst en cultuur 2008-2012 'Eén cultuur, elf gezichten' RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Concept Beleidsplan Kunst en cultuur 2008-2012 'Eén cultuur, elf gezichten' Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nummer 12.0027. ; besluit d.d. 24-10-2012 Onderwerp Beantwoording brief over de herverdeling van het gemeentefonds en besteding op het Cluster Educatie. Besluiten:Behoudens

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel 11 december 2012; - gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken:

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken: Gemeente Ede Memo Aan : Raadcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 30 oktober 2012 Registratienummer : 727161 Opgesteld door : Rob Luca Bijlage : Werkschema

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Anders maatschappelijk investeren

Anders maatschappelijk investeren 1 Huidige praktijk ook gewenste praktijk? De gemeente verstrekt allerlei subsidies, vooral in het brede welzijnsspectrum, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van economische zaken, waaronder toerisme en

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Financieel toezicht door de provincie

Financieel toezicht door de provincie Financieel toezicht door de provincie Waarom een brochure over toezicht op gemeentefinanciën? Op 7 maart 2002 is de Wet Dualisering Gemeente - bestuur inwerking getreden. Deze wet versterkt uw kaderstellende

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie