Glashelder... Bestuur & Management Consultants mei 2006 projectgroep BKO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Projectnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glashelder... Bestuur & Management Consultants mei 2006 projectgroep BKO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Projectnummer: 120021"

Transcriptie

1 Glashelder... Bestuur & Management Consultants mei 2006 projectgroep BKO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Projectnummer:

2 INHOUD SAMENVATTING EN LEESWIJZER 4 HOOFDSTUK 1 POLITIEK, BESTUUR EN ORGANISATIE 7 HOOFDSTUK 2 FYSIEKE OPGAVEN Ruimtelijke opgaven Wonen Werken/economie Recreatie en groen 11 HOOFDSTUK 3 SOCIALE OPGAVEN Onderwijs Jeugdbeleid Sport, cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 13 HOOFDSTUK 4 BURGERDIENSTVERLENING Fysieke dienstverlening Telefonische dienstverlening Schriftelijke dienstverlening Elektronische dienstverlening Burgercommunicatie 16 HOOFDSTUK 5 FINANCIËN Inleiding en leeswijzer Benchmark begroting gemeente Leerdam Reserve/vermogenspositie Grondexploitatie Lokale lastendruk 21 HOOFDSTUK 6 PERSONEEL EN ORGANISATIE Organisatieontwikkeling Uitbesteding en inbesteding Formatiebenchmark P&O-beleid 24 HOOFDSTUK 7 BESTUURSKRACHT 25 2/45

3 7.1 Politiek en bestuur Fysieke opgaven Economische en sociale opgaven Burgerdienstverlening Financiën Personeel en organisatie 30 HOOFDSTUK 8 STRATEGISCHE, TACTISCHE EN OPERATIONELE KWALITEITEN Strategische kwaliteit Tactische kwaliteit Operationele kwaliteit 32 HOOFDSTUK 9 BESTUURSKRACHT BEOORDEELD De gemeente als beleidsmaker De gemeente als dienstverlener De gemeente als samenwerker De gemeente als organisatie 35 HOOFDSTUK 10 STERKE PUNTEN, VERBETERPUNTEN, KANSEN EN BEDREIGINGEN Een overzicht Opties 37 BIJLAGE 1 BENCHMARKS 39 BIJLAGE 2 GEÏNTERVIEWDE PERSONEN 41 BIJLAGE 3 UITGENODIGDE ORGANISATIE RONDE TAFELGESPREK 42 BIJLAGE 4 DOOR DE GEMEENTE BESCHIKBAAR GESTELDE DOCUMENTEN 43 3/45

4 Samenvatting en leeswijzer Samenvatting In 2005 besloten de gemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik om gezamenlijk een bestuurskrachtonderzoek te laten uitvoeren. Een bestuurskrachtonderzoek voor elk van de acht gemeenten afzonderlijk als basis voor een negende onderzoek, naar de gezamenlijke opgaven en naar de mogelijkheden en wenselijkheid van verdergaande samenwerking. De bestuurskrachtonderzoeken en het samenwerkingsonderzoek zijn in opdracht gegeven aan adviesbureau BMC (Bestuur & Management Consultants). Deze rapportage gaat over het bestuurskrachtonderzoek voor de gemeente Leerdam en is gebaseerd op het bestuderen van vele documenten, het spreken met talrijke betrokkenen en individueel en collectieve gedachtewisselingen. Het opgavenprofiel van de gemeente Leerdam wordt gedomineerd door de ontwikkeling van de kern van Leerdam en door de ambitie om de sociale kwaliteit van de samenleving te versterken door gericht in te zetten op participatie, integratie en zelfwerkzaamheid van burgers en maatschappelijke organisaties. Bestuurlijk wordt ingezet de omslag van beleid maken naar beleid uitvoeren. Dat vraagt om een bestuur met lef dat niet schroomt om risicovolle projecten ter hand te nemen. Het vraagt ook om een organisatie die in staat is het bestuur daarin adequaat en betrouwbaar te ondersteunen. Managers en medewerkers werken daar hard aan maar het is wellicht toch te veel gevraagd van de kleine gemeentelijke organisatie. De gemeente Leerdam is nu voldoende in staat om zichzelf te besturen. Zowel de realisering van de eigen ambities als ook de ontwikkeling en trends van buitenaf stellen hogere eisen aan de toekomstige bestuurskracht van Leerdam. Bestuurders en managers van de gemeente zijn sterk genoeg om dat te onderkennen en daarop te anticiperen. Het is zaak dat de raad van Leerdam daarin de vinger aan de pols houdt zonder daarin onnodige blokkades op te werpen. Op korte termijn staat de gemeente Leerdam voor de opgave om de kwaliteiten van het buitengebied te verbinden met die van de kern Leerdam. Daardoor ontstaan nieuwe en onderscheidende perspectieven. In die ontwikkeling past een strategische heroriëntatie op de positie van Leerdam in de regio. Vooral de gemeente Zederik zou daarbij een interessante partner voor Leerdam kunnen zijn. De beide gemeenten nemen een centrale plaats in de ontwikkeling van de zone tussen Gorinchem en Vianen. Deze zone verbindt het Groene Hart met het Gelderse Rivierengebied. De ruimtelijke opgaven in deze zone (driehoek A15-A2-A27) worden gekenmerkt door een mix van beheer en ontwikkeling. De beide gemeenten worden daardoor met vergelijkbare toekomstige opgaven geconfronteerd. Ook in de huidige (organisatie)ontwikkeling hebben de beide gemeenten veel met elkaar gemeen. In de politiek-bestuurlijke cultuur liggen Leerdam en Zederik niet ver uit elkaar. 4/45

5 In strategisch opzicht zal Leerdam met of zonder Zederik aangewezen blijven op de A8-samenwerking tussen landelijk gebied en stedelijke zuidflank. De samenwerking tussen Leerdam en Zederik zou een stevige rol kunnen vervullen in het A8-verband. Voor Leerdam geldt dat er tijd en gelegenheid is voor onderzoek, overleg en beraad. Er zijn geen acute problemen die op korte termijn om oplossingen vragen. In die ontwikkeling past ook een herijking van de eisen die aan de eigen organisatie worden gesteld. Uitbesteding van projectbesturing aan de gemeente Gorinchem of uitvoering daarvan tesamen met een andere gemeente zal leiden tot vermindering van de werkdruk op de organisatie tot aanvaardbare proporties. Voor de middellange termijn kan worden overwogen om de intensievere samenwerking met de gemeente Zederik naar bevind van zaken uit te bouwen in de richting van een fusie van de beide gemeenten. Leeswijzer In dit rapport voor Leerdam proberen de onderzoekers antwoord te geven op de vraag of de gemeente Leerdam is opgewassen tegen haar huidige taken en klaar is voor de toekomst. Volgend op deze leeswijzer laten wij u kort kennismaken met de gemeente. In de hoofdstukken 1 tot en met 4 geven wij u inzicht in de huidige en toekomstige opgaven van de gemeente. In de hoofdstukken 5 en 6 schetsen wij de resultaten van onze analyse van de financiële staat van de gemeente en van de organisatieontwikkeling. De bestuurskracht waarover de gemeente beschikt en de inzet daarvan voor de opgaven worden in hoofdstuk 7 beschreven. In de daarop volgende hoofdstukken treft u de conclusies aan. Hoofdstuk 8 bevat die conclusies verdeeld naar de strategische, tactische en operationele kwaliteit van de gemeente. In hoofdstuk 9 beoordelen wij de prestaties van de gemeenten in de rollen beleidsmaker, dienstverlening, samenwerker en organisatiebeheerder. Daarmee sluiten wij aan bij de criteria die het provinciebestuur van Zuid-Holland gebruikt bij de beoordeling van de Zuidhollandse gemeenten. In het afsluitende hoofdstuk 10 doen wij aanbevelingen met het doel de geconstateerde verschillen tussen opgaven en bestuurskracht weg te nemen of te overbruggen Kennismaking De gemeente Leerdam, bestaande uit de kernen Leerdam, Kedichem, Oosterwijk, en Schoonrewoerd, is een kleine gemeente met een gemiddeld lage stedelijkheid, met dien verstande dat die stedelijke dichtheid het resultaat is van extremen, dat wil zeggen een lage dichtheid in het buitengebied en een aanzienlijk meer dan gemiddelde dichtheid met name in de kern van Leerdam. De gemeente is gelegen in het midden van de driehoek die de A27, A15 en A2 vormen ten noordoosten van Gorinchem. Via het spoor is Leerdam goed bereikbaar. In de nabije omgeving is een aantal kleine dorpen te vinden. Op iets grotere afstand ligt in noordelijke richting de stad Utrecht. De gemeente Leerdam telde in 2005 bijna inwoners. In 2000 was er nog een matige groei van de bevolking. Dit percentage is sindsdien afgenomen. Vanaf 2003 laat de bevolking een matige (maar toenemende) daling zien. Deze ontwikkeling is ook landelijk te zien, maar in minder sterke mate. De jeugd (tot 25 jaar) maakt 33% 5/45

6 van de bevolking uit. Ouderen maken 14,2% van de bevolking uit. De leeftijdsopbouw van inwoners van Leerdam is gemiddeld genomen gelijk aan andere plaatsen in Zuid-Holland en Nederland. De gemeente huisvest huishoudens. Bijna 44% daarvan zijn huishoudens met kinderen. Het landelijke cijfer is 35,8%. De gemiddelde grootte van de huishoudens is 2,57 personen per huishouden. Ook de gemiddelde gezinsgrootte ligt boven het Nederlands en Zuid-Hollands cijfer. De verhuismobiliteit ligt in verhouding tot de landelijke en provinciale verhuismobiliteit lager. Anders dan de kleinere gemeenten in de regio kent Leerdam relatief veel import van binnen en van buiten de Nederlandse grenzen (12,3 %). Leerdam heeft deels een (sterk) landelijk, deels een (sterk) stedelijk karakter. 83,3% van de inwoners is tevreden met de eigen woonomgeving. De actieve betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving is aan de lage kant als die vergeleken wordt met die in landelijke gemeenten (50%) en komt overeen met de gemiddelde betrokkenheid van burgers in verstedelijkt gebieden. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon ( , ) ligt onder het landelijk gemiddelde ( , ) en onder het Zuid-Hollands gemiddelde ( , ). Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden ( , ) ligt in Leerdam 1.000, hoger dan in geheel Zuid-Holland. Een gering aantal inwoners doet een beroep op de bijstand of op werkloosheidsuitkeringen inwoners maken gebruik van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is vergeleken met gemeenten uit de regio een hoog aantal. De beroepsbevolking is relatief klein met 63,3% (bruto). Deze ligt 4,3% lager dan landelijk. 6/45

7 Hoofdstuk 1 Politiek, bestuur en organisatie De gemeente Leerdam heeft de ontwikkeling van de kleine compacte stad hoog in het bestuurlijke vaandel staan. Er zijn plannen en er is bestuurlijk elan. Aandacht voor de fysieke en de sociale kwaliteit van de stad gaan samen op. Er wordt met lef, strijdbaarheid en dus ook met risico bestuurd. De gemeente wil zich onderscheiden zich door een verhoudingsgewijs hoog voorzieningen- en activiteitenniveau op de gebieden cultuur en onderwijs. Daarnaast investeert de gemeente nadrukkelijk in de participatie van burgers, ook als het gaat om de ontwikkeling van gemeentelijke beleidsvoornemens. Daarin is met name aandacht voor de betrokkenheid van groepen voor wie deelname aan interactieve beleidsvoorbereiding minder vanzelfsprekend is Het te voeren beleid is stevig gedocumenteerd. De gemeente straalt zelfvertrouwen uit. Dat vertrouwen is mede gebaseerd op de wetenschap dat de financiële situatie na een wat moeilijkere periode weer op orde is. Het college, bijgestaan door de organisatie, neemt het voortouw in het samenspel tussen raad en college. In de raad manifesteert de scheidslijn tussen oppositie en een verhoudingsgewijs brede coalitie zich regelmatig. Polderen is in het huidige raadsklimaat geen Leerdamse gewoonte. Dat staat echter het bereiken van resultaten niet in de weg. In het huidige raadsklimaat is er de ruimte voor iedere fractie om doelen te bereiken. Binnen de muren van het gemeentehuis bestaat de opvatting dat de gemeente Leerdam een volgende fase van haar bestaan in gaat. Met de ontwikkeling van beleid en plannen zit het wel goed. De kaders voor activiteiten en projecten zijn stevig in documenten belegd. Steeds meer aandacht komt er voor de uitvoering van ambitieuze en dus soms ook risicovolle plannen. De schaal van de gemeente kent zijn grenzen als het gaat om expertise en capaciteit. Daarom maakt de gemeente veelvuldig gebruik van de deskundigheden en aanvullende capaciteit van externe dienstverlening. Zowel bestuurders als managers willen de sturing op resultaten (regie en bestuurlijke control) en op de wijze waarop die resultaten tot stand komen (kwaliteit en risicomanagement) versterken. De ontwikkeling van deze kwaliteiten krijgt een plaats in het samenspel tussen bestuur en management. Dat samenspel ziet er overigens gezond uit. De balans tussen ambitie en capaciteit staat op scherp en is bespreekbaar. Bestuurders zetten op een voor de organisatie herkenbare wijze de koers uit, het management voelt zich uitgedaagd om prestaties te leveren. De organisatieontwikkeling volgt de gemeente Leerdam in verandering. In plaats van een sectorenmodel werkt de organisatie sinds 1 juli 2004 met een organisatie die opgebouwd is langs de lijnen van het zogenaamde directiemodel. Kenmerken van dit model zijn, naast de gerichtheid op buiten, onder andere een inzichtelijke, platte structuur met een tweehoofdige directie, korte lijnen en een directe aansturing. 7/45

8 De gemeente Leerdam ligt niet alleen aan de rand van de regio maar ook aan de rand van de provincie Zuid Holland. De gemeente Leerdam conformeert zich uiteraard aan de gevolgen van de bestuurlijke grenzen maar de gemeente oriënteert zich ook op het aangrenzende Gelderse rivierengebied. De contacten met gemeenten Lingewaal, Culemborg en Geldermalsen zijn goed. Er is affiniteit met organisaties en bestuurders. 8/45

9 Hoofdstuk 2 Fysieke opgaven 2.1 Ruimtelijke opgaven Provinciale opgaven De fysieke opgaven van de gemeente Leerdam zijn niet los te zien van de ontwikkeling van de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Het provinciebestuur heeft in het streekplan Zuid-Holland-Oost haar beleid met betrekking tot dit gebied uiteengezet. Het Streekplan onderscheidt vier transformatiezones. Daarin gaat het om kwaliteitsverbetering binnen de zone zelf (herstructurering) en om het opvangen van functies die in de andere delen niet gewenst zijn. De rode draad in het opgavenprofiel is het versterken van de blauwe en groene kwaliteiten, mogelijk samen met een duurzame inrichting, herschikking en geringe uitbreiding van stedelijke functies. Specifieke aandacht is er voor het behoud van de economische en sociale vitaliteit. Twee voorbeelden van de concrete invulling zijn: Realisatie van transportcentrum Schelluinen-West. Landschappelijke inpassing Betuweroute combineren met wateropgave in het gebied. Regionale opgaven Samen met de zeven andere gemeenten heeft de gemeente Leerdam een regionale structuurvisie authentiek en vernieuwend vastgesteld. De acht gemeenten hebben voor hun regionale beleid een ruimtelijke structuurvisie vastgesteld waarin de volgende vijf strategische hoofdopgaven zijn opgenomen. Ontwikkeling van wonen, werken en voorzieningen in steden en dorpen op basis van een kernenprofilering en de eigen regionale behoefte. Behoud van het rustige, open en authentieke karakter van het Middengebied met duurzame landbouw als voornaamste drager van het landschap en oog voor de leefbaarheid in de kernen. Uitbouw van toeristisch-recreatieve productontwikkeling van de Noordrand met accenten op natuur, cultuurhistorie en benutting van waterfronten. Stimulering van stedelijke vernieuwing, geleiding van de stedelijke dynamiek, vergroting waterbergingscapaciteit en verbetering van de infrastructuur in de zuidelijke Randzone. Zorgvuldige inrichting van de zone Vianen-Gorinchem met aandacht voor groen, water, ecologie, recreatie, infrastructuur, beperkte woon- en werkfuncties en robuuste begrenzing van de oostwest-openheid. De samenwerkende gemeenten onderscheiden primaire knooppunten, secundaire knooppunten, verzorgingskernen en kleine woonkernen. Deze differentiatie biedt een duidelijk ruimtelijk ontwikkelingskader voor de vitaliteit van de regio. Daarnaast geeft het sturing aan investeringen in het voorzieningenniveau, de zorgstructuur, de woningbouw en de bedrijvigheid. Tevens geeft de structuurvisie een doorkijk op de langere termijn, na Daartoe zijn zoekgebieden aangegeven voor wonen en werken. Deze komen voor ontwikkeling in aanmerking als de noodzaak zich in de toekomst aandient. 9/45

10 GLASHELDER... De invulling van te ontwikkelen gebieden gebeurt op basis van lokale structuurvisies, die regionaal zijn afgestemd. Daarbij moet er ruimte zijn voor lokaal maatwerk, zonder starre benadering van de bebouwingscontouren rond de kernen. De regionale structuurvisie is uitgewerkt in strategische projecten en in samenwerking bij de uitvoering daarvan. Daartoe is het strategisch actieprogramma ontwikkeld bestaande uit acties en projecten met een duidelijke regionale dimensie: Opstelling van een gedifferentieerd meerjarenwoningbouwprogramma en monitoring van vraag en aanbod (nog in ontwikkeling). Uitwerking van de regionale beleidsvisie op wonen, zorg en welzijn met als belangrijke speerpunten het maken van een levensloopbestendige regio en het opzetten van woonservicezones. Voortvarende realisatie van regionale werklocaties, met topprioriteit voor Gorinchem-Noord en de transport/logistiek locatie Schelluinen-West. Capaciteitsverruiming van het rijkswegennet (A2, A15 en A27) en inzet voor behoud van de Merwede-Lingespoorlijn met uitbreiding van het aantal halteplaatsen. Realisatie van ontbrekende toeristisch-recreatieve verbindingen en uitbouw van de recreatieve knooppunten. Uitvoering van het programma sociale leefbaarheid. Onderzoeken van een Streekvereveningsfonds, als een belangrijk financieel instrument voor de uitvoering van projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van de regio. 10/45

11 Gemeentelijke opgaven De gemeente Leerdam ligt in het oosten van de noordelijke randzone van de regio. Leerdam heeft in de regionale structuurvisie een subregionale verzorgingsfunctie gekregen. Van Leerdam worden prestaties verwacht in de uitbreiding van stedelijke functies wonen, werken, voorzieningen). Van de oppervlakte van de gemeente Leerdam (3.432 ha) is slechts een klein deel bebouwd (307 ha.). Zowel het landelijke als het stedelijke gebied vragen om aandacht. In Leerdam is een goede balans gevonden. Met name het (voorlopige) structuurplan, opgebouwd volgens de lagenbenadering weet beide elementen goed te combineren en te vertalen in verantwoorde ruimtelijke keuzes. Circa 80% van de grond wordt benut voor landbouw, 3% is bos. Belangrijke werkgelegenheidssectoren zijn handel/horeca (29%) en overige dienstverlening (23%) op de voet gevolgd door zakelijke dienstverlening (18% ) en industrie (15%). De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door een enorme daling in de transportsector (- 60%) en in mindere mate in de bouw (-30%). 2.2 Wonen De gemeente Leerdam bouwt primair voor de lokale behoefte. Het woningmarktonderzoek en de woonvisie zijn afgestemd op structuurplan. De gemeente wil aan nieuwbouw tot 2015 circa woningen realiseren. Daarover is nog geen overeenstemming met de provincie Zuid-Holland bereikt. Er vindt een herontwikkeling plaats in Leerdam-West. Hiertoe is een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Aansluitend aan de provinciale pilot, is tevens een plan opgesteld voor de bouw van woningen, sportvoorzieningen, waterberging en groenvoorzieningen in West-west. 2.3 Werken/economie De gemeente Leerdam gaat een bedrijventerrein ontwikkelen voor de lokale behoefte. Daarnaast staat een revitalisering van Nieuw Schaik in de planning. De herstructurering van Poort van West wordt voortgezet. Leerdam is bezig met het ontwikkelen van een integraal plan voor verkeer en vervoer, onder meer om de bereikbaarheid van Leerdam te verbeteren. 2.4 Recreatie en groen Om een impuls te geven aan de recreatieve en toeristische waarde van Leerdam werkt de gemeente aan de aantrekkingskracht van de Lingezone, het centrum van Leerdam en tevens aan de mogelijkheden voor openluchtrecreatie. Wat betreft het buitengebied wil de gemeente zorgdragen voor: Het behoud van het veenweidegebied. Het behoud en samenwerking zodat de Hollandse Waterlinie behouden blijft. Het creëren nieuwe economische dragers. De kansen van het water benutten. Een snelle uitvoering van het strategische Groene Hart projecten. 11/45

12 Hoofdstuk 3 Sociale opgaven Het ruimtelijk beleid is in het vorige hoofdstuk aan de orde gekomen. De sociale pijler komt in dit hoofdstuk aan de orde, aangevuld met andere terreinen waarop de gemeente beleid heeft ontwikkeld. 3.1 Onderwijs Het Collegeprogramma herbevestigd in zet stevig in op de centrumfunctie die Leerdam voor het onderwijs heeft. De Programmabegroting 2005 laat inzet zien op verbetering van kwaliteit van het onderwijs (instroom, doorstoom en uitstroom). Het onderwijsbeleid in Leerdam bevat de volgende elementen: Adequate huisvesting en multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen Regionale verzelfstandiging van het openbaar onderwijs met als gevolg een bruidschat van de Gemeente Leerdam. Gemeentelijke Onderwijs Achterstandenbestrijding GOA met inzet van rijks- en gemeentelijke middelen. 30% van de basisschoolleerlingen behoort tot de doelgroep. Bevordering vroegtijds educatie en taalontwikkeling in de basisschool. Ondersteuning van de schoolloopbaan en vermindering van voortijdig schoolverlaten. De leerplichtzorg wordt in samenwerking met andere gemeenten uitgevoerd. Schoolzwemmen wordt wekelijks aan 650 leerlingen in het basisonderwijs aangeboden. Volwasseneneducatie wordt voor 500 cursisten op locatie aangeboden. Van de cursisten is 75% van oorsprong afkomstig van buiten Nederland. Er zijn meetbare doelstellingen geformuleerd en er wordt trajectmatig gewerkt. De gemeente Leerdam wil bovendien investeren in een goede monitor. 3.2 Jeugdbeleid Speerpunten in het jeugdbeleid zijn: Jeugdwerk in verenigingsverband. Open jongerenwerk. Een Jongeren Informatie Punt. Het Jeugd Preventie Team. Schoolvakantiejeugdwerk. Voor het aanbod van spelvoorzieningen is in 2004 beleid vastgelegd. 3.3 Sport, cultuur en recreatie De gemeente Leerdam heeft zijn ambities op de terreinen sport, cultuur en recreatie recent tegen het licht gehouden met het doel ambities en middelen met elkaar in overeenstemming te brengen. 12/45

13 Het Leerdamse sportbeleid staat in het teken van het bevorderen van gezondheid, lichamelijke ontwikkeling, welzijn, sociale integratie, sportieve recreatie. Het sportbeleid is gericht op instandhouden, verbeteren van voorzieningen. Het subsidiëren van sportverenigingen is met ingang van 2006 geen kerntaak van de gemeente Leerdam meer. Kunst- en cultuurbeleid houdt voor de gemeente Leerdam in: het bevorderen van een passend cultureel en kunstzinnig klimaat en instandhouding van het culturele erfgoed. De gemeente Leerdam wil zoveel mogelijk mensen, vooral jeugd en jongeren bij kunst en cultuur betrekken. Het college heeft de raad voorgesteld een budget van 5.000, uit te trekken voor cultuurparticipatie. De activiteiten passen binnen het provinciale plan. Glas is een herkenbare peiler van het Leerdamse erfgoed. Alle bij glas betrokken organisaties werken samen. De gemeente Leerdam draagt bij in subsidiëring van het Nationaal Glasmuseum. Een plan voor een overkoepelend centrum Glass Experience heeft het niet gehaald. De gemeente Leerdam wil de inzet van het subsidie-instrument beperken tot het Glasmuseum. Naast het Nationaal Glasmuseum kent Leerdam het Museum Het Oude Raadhuis. Het in stand houden van de regionale muziekschool is niet langer een kerntaak van de gemeente Leerdam. De gemeente heeft overwogen om uit te treden maar besloot daartoe niet over te gaan gelet op de gevolgen daarvan. 3.4 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Ook in het zorgbeleid staan sociale activering en de bevordering van het vermogen van burgers om zelfstandig te participeren aan de Leerdamse samenleving centraal. Bijzondere projecten zijn er voor allochtone jongeren. In het Leerdamse beleid is inburgering van nieuw- en oudkomers ook een vanzelfsprekend aandachtspunt. Integratie van minderhedenbeleid in algemeen beleid is het streven. In de minderhedenprojecten worden ook autochtone inwoners van Leerdam betrokken zowel vanwege de onderlinge communicatie als vanwege een beter begrip onder autochtonen. Alle wijken en kernen kennen een wijkraad of dorpsraad. De gemeente Leerdam wil bewoners en organisaties bij wijkontwikkelingen betrekken. Jaarlijks stelt de gemeente circa 5.000, beschikbaar voor het bevorderen van gemeenschapszin en sociale cohesie, waarop alle Leerdamse verenigingen aanspraak kunnen maken. Zorg is een speerpunt in het Collegeprogramma. Het College schept vooral voorwaarden. Ook in de gemeente Leerdam vormen sociaal beleidsonderdelen het vervolg op rijksbeleid dan wel zijn beleidsonderdelen regionaal belegd. De voorbereiding van de invoering van de WMO gebeurt in regionaal verband. De gemeente Leerdam levert daarvoor het bestuurlijk trekkerschap. In het Pact van Bleksensgraaf zijn regionaal prestatieafspraken gemaakt over wonen, zorg en welzijn. De bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenlanden (RSDAOV). De RSDAOV is een gemeen- 13/45

14 schappelijke regeling van gemeenten waaraan nagenoeg alle bevoegdheden met betrekking tot de WWB en aanpalende regelingen worden overgedragen. Ook de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is in een gemeenschappelijke regeling ondergebracht. Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk is een wachtlijst ontstaan. Om deze reden wil de gemeente deze reden uitbreiding van de dienstverlening. Inwoners doen een toenemend beroep op schuldhulpverlening. De opvang van statushouders is onderdeel van het Welzijnswerk voor minderheden. In het gezondheidsbeleid ziet de gemeente Leerdam vooral een opgave op het terrein van jeugdgezondheidszorg en van de verslavingszorg. Er is een in regionaal verband tot stand gekomen nota lokaal volksgezondheidsbeleid. In de lokale vertaling hiervan tracht de gemeente Leerdam vooral de verbanden te leggen met het lokaal zorgplan, het actieprogramma jeugdbeleid, het GOA, breedtesportontwikkeling en minderhedenbeleid en wijkontwikkeling. Hieraan is een tiental ambities gekoppeld. Prioriteit voor de raad hebben: Het bevorderen van zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het bevorderen van een gezonde leefstijl (vooral van jongeren). Basisvoorzieningen op een bereikbaar niveau. Verbeteren van de leefomgeving. 14/45

15 Hoofdstuk 4 Burgerdienstverlening Volgens het Collegeprogramma wil de gemeente Leerdam het handelen van de gemeente voor de burger zichtbaar wil maken. Men wil tot optimale dienstverlening komen. Burgers moeten betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid en producten moeten meetbaar worden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Vanaf 2003 wordt de kwaliteit van de dienstverlening en de burgerparticipatie driejaarlijks gemonitord en vanaf 2003 worden klachten geregistreerd. In de Programmabegrotingen, de Voorjaarsnota s en de Raadsrapportages van de jaren 2004 en 2005 is nog niet veel van de collegevoornemens op het gebied van dienstverlening en burgerparticipatie. De gemeente Leerdam heeft de inrichting van de organisatie in 2004 aangepast. Met die herinrichting werd onder meer beoogd de dienstverlening meer klantgericht te maken. 4.1 Fysieke dienstverlening Er is geen sprake is van een volledig gecentraliseerde dienstverlening. Behalve uit de organisatiestructuur is dit ook af te leiden uit de openingstijden, die per onderdeel nogal verschillen. De gemeente is in principe geopend op werkdagen van 9.00 tot uur en de rest van de dag op afspraak. De afdeling Vergunningen & Belastingen is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur voor het publiek geopend en de Balie Burgers & Voorzieningen op maandag en vrijdag van 8.30 tot uur, dinsdag van 8.30 tot uur en woensdag en donderdag van 8.30 tot uur. In juli, augustus en september 2005 zijn de openingstijden van de balie: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur en dinsdagavond van tot uur. Er zijn geen servicenormen of dienstverleningsprotocollen bekend. Voor zover bekend is er geen cliëntbegeleidingssysteem en wordt er niet structureel informatie verzameld over bijvoorbeeld wacht- en afhandeltijden, aantallen producten en bezoekers en pieken en dalen in bezoek, die vervolgens kan worden gebruikt als managementinformatie. 4.2 Telefonische dienstverlening Er zijn geen servicenormen voor de huidige telefonische dienstverlening en telefonische bereikbaarheid bekend. Er is één centraal nummer waarlangs contact kan worden gelegd met de gemeente. Er is een telefonisch servicepunt waar klachten of meldingen gedaan kunnen worden over het beheer van de openbare ruimte. 4.3 Schriftelijke dienstverlening De gemeente Leerdam een protocol voor de post-behandeling vastgesteld. 15/45

16 Er ligt het voornemen om de mondelinge en schriftelijke communicatie te verbeteren. In 2003 heeft het personeel in dat kader een cursus gevolgd voor het schrijven van nota s en brieven. Dit jaar worden de standaardbrieven onder de loep genomen. 4.4 Elektronische dienstverlening De gemeente Leerdam heeft een website met informatie over de gemeente, de evenementen, de geschiedenis van de gemeente Leerdam, de bezienswaardigheden enzovoort. De website kent een productencatalogus die op verschillende manieren te benaderen is, maar dat leidt niet altijd gemakkelijk tot resultaat. Informatie over bezwaar- en beroepsmogelijkheden is wel gemakkelijk op de website te vinden en dat geldt ook voor het burgerinitiatief. De informatie over het gemeentelijke beleid en de stukken daarover zijn niet altijd actueel of ontbreekt soms. De website biedt veel informatie van op stapel staande projecten. Het is mogelijk circa 50 (aanvraag)formulieren te downloaden, een beperkt aantal formulieren kan na invulling ook elektronisch naar de gemeente worden gezonden. Er is een concept protocol voor de behandeling/afhandeling van voorbereid. Het concept moet nog worden goedgekeurd. 4.5 Burgercommunicatie De gemeente Leerdam streeft naar een open communicatie met behulp van een Communicatiebeleidsplan 2004 met als doelen: Versterking van de legitimatie van de organisatie. Optimalisering van de dienstverlening (klantgericht en toegankelijk). Een positieve uitstraling van de gemeente. Een goede interne communicatiestructuur. Eind 2001 is een kadernotitie interactieve beleidsvorming en interactief besturen vastgesteld en eind 2002 werd een plan vastgesteld om het burgerinitiatief te formaliseren. In maart 2003 heeft het Burgerinitiatief vorm gekregen. Dat biedt nu aan initiatiefnemers de mogelijkheid om de gemeenteraad voorstellen voor te leggen. De ondergrens daarvoor is gesteld op 50 kiesgerechtigden. Met behulp van wijkbezoeken/kernenbezoeken en themabijeenkomsten wordt er contact met de inwoners onderhouden. Er is een informatiestructuurplan als ondersteunend instrument. De nota Werken aan Wijk- en Buurtbeheer zag inmiddels het licht. Het Werkplan Wijk- en Buurtbeheer en een leefbaarheidmonitor ondersteunen de verwezenlijking van het wijkgericht aanpakken van beheer en onderhoud en van de veiligheid op wijkniveau. Voor de projecten Leerdam West West en Burgermeester Meesplein 1 zijn communicatieplannen opgesteld met het doel structuur in het overleg met de betrokkenen te brengen. In het Communicatieplan is te lezen dat men de communicatie in drie jaar tijd fundamenteel en structureel wilde verbeteren. Een aantal beleidsvoornemens is in dit plan uitgewerkt naar activiteiten. Het is (nog) niet geheel duidelijk hoe het met de uitvoering staat. 16/45

17 In augustus 2004 is de Nota Interactief beleid opgesteld met definities en toepassingen op het gebied van inspraak en consultatie van inwoners en instellingen. De nota gaat ook in op de realisatie van doelen in co-productie. Er wordt ruim aandacht besteed in de nota aan de organisatie en structurering van interactieve processen. De diverse rollen van de gemeenten in interactieve processen worden beschreven. In 2004 is er een Stadspeiling uitgevoerd. 17/45

18 Hoofdstuk 5 Financiën 5.1 Inleiding en leeswijzer In het thema financiën is gebruik gemaakt van de begrotingsanalyse 2004 van het ministerie van BZK. De begrotingsscan geeft een vergelijk tussen soortgenoten en groepsgenoten. Onder soortgenoten wordt verstaan die gemeenten die qua centrumfunctie en sociale structuur het meest vergelijkbaar zijn met de gemeente. Bij de vergelijking met de groepsgenoten wordt de gemeente vergeleken met qua inwonertal vergelijkbare gemeenten. De bevindingen uit de begrotingsscan worden nader toegelicht. De analyse is gebaseerd op de primitieve begroting In de rapportage is verder onder andere gebruik gemaakt van de programmarekening Benchmark begroting gemeente Leerdam In deze paragraaf wordt de begroting 2005 van de gemeente Leerdam vergeleken met die van vergelijkbare gemeenten. Vergelijkbaar in twee betekennissen, namelijk met gemeenten met eenzelfde structuur (soortgenoten) en met gemeenten van vergelijkbare grootte (groepsgenoten). Tenslotte vergelijken wij de ramingen in de begroting 2005 met de wijze waarop de gemeente wordt gecompenseerd via de uitkering uit het Gemeentefonds. In de bijlagen treft u in een tweetal tabellen de vergelijking van de gemeente Leerdam met soort- en groepsgenoten aan. Hieronder vragen wij uw aandacht van de belangrijkste afwijkingen en waar mogelijk voor de verklaring van die afwijkingen. Benchmark De gemeente Leerdam geeft 50, minder uit dan gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. Uit de analyse naar de groepsgrootte komen de volgende significante verschillen naar voren. Op hoofdgroep 1 Openbare Orde en Veiligheid geeft de gemeente 28, per inwoner meer uit dan vergelijkbare gemeenten. Het vermoeden bestaat dat de oorzaak daarvan gelegen is in hogere uitgaven voor brandweer en rampenbestrijding. In vergelijking tot 2003 zijn de kosten met name gestegen door hogere doorberekeningen. Op de hoofdgroep 2 Verkeer, vervoer en Waterstaat realiseert de gemeente een voordeel van 16, per inwoner. Uit de cijfers valt af te leiden dat dit bedrag in hoofdzaak wordt verklaard door lagere uitgaven voor onderhoud van wegen en verkeersmaatregelen en een hogere opbrengst aan parkeerbelastingen. 18/45

19 In de hoofdgroep 4 Onderwijs vallen de hogere dan gemiddelde uitgaven op. Het gaat dan om huisvestingskosten. Die uitgaven weerspiegelen de ambities van de gemeenten op dit beleidsgebieden. Niet alleen de kwaliteit maar ook de veelvormigheid van het onderwijs het regionale verzorgingsgebieden van de onderwijsvoorzieningen leiden tot deze hogere uitgaven. De uitgaven in hoofdgroep 5 Cultuur en Recreatie zijn aanzienlijk lager ( 63, ) dan in de in omvang vergelijkbare gemeenten. In hoofdgroep 6 Sociale voorzieningen maatschappelijke dienstverlening valt op dat de gemeente 8, meer uitgeeft dan de vergelijkbare gemeenten. Dat verschil is op zichzelf niet significant maar op dit onderdeel onderscheidt de gemeente zich van de meerderheid van de andere AV-gemeenten. In hoofdgroep 7 Volksgezondheid en Milieu geeft de gemeente 43, per inwoner minder uit dan gemeenten van vergelijkbare grootte. Op grond van onze analyse vermoeden wij dat dit resultaat ontstaat uit de hogere opbrengst uit baten uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing evenals uit de rioolrechten per inwoner en een hogere bijdrage uit het gemeentefonds voor de riolering per inwoner. De tarieven zijn kostendekkend. Bij de afvalinzameling wordt in 2005 een storting gedaan in de reserve egalisatie gemeentereiniging. Uit de analyse van de verschillen op het gemeentefonds naar groepsgrootte (in relatie tot de afwijkingen bij de soortgenoten) blijken met name de minderheden, het lokaal klantenpotentieel, het regionaal klantenpotentieel en de omgevingsadressendichtheid in Leerdam een rol te spelen ten opzichte van de groepsgenoten. Ten opzichte van de soortgenoten ontvang Leerdam in totaliteit 37, meer en ten opzichte van de groepsgenoten 62, uit het gemeentefonds. De gemeente Leerdam krijgt uit de algemene uitkering een extra bedrag ter compensatie voor overige bodemfactoren. Dit vertaalt zich niet in hogere uitgaven voor het onderhoud aan wegen, straten en pleinen. De hogere bijdrage overige bodem kan wel in verband worden gebracht met de significant hogere uitgaven (per inwoner) voor de riolering. Uit de vergelijkende cijfers valt op te merken dat in 2005 een deel van de exploitatie door reserves wordt gefinancierd. Ten opzichte van Leerdam betreft dat in totaal een bedrag van respectievelijk 57, en 66, per inwoner. De gemeente Leerdam dateert in 2005 per saldo meer dan dat er onttrekkingen plaatsvinden. De verdeling van de lasten in de begroting van Leerdam ten opzichte van de opbouw binnen de structuur van het gemeentefonds laat verschillen zien. De opmerkelijkste verschillen zijn: Zorg (inclusief onderwijs). Kunst ontspanning en oudheid. Riolering. Algemene ondersteuning. Bevolkingszaken. Openbare orde en veiligheid. Het beeld van de inkomsten in Leerdam ziet er als volgt uit: 19/45

20 Netto inkomsten (x Netto inkomsten % 1.000, ) Eigen inkomsten ,2% Algemene uitkering ,8% Totaal inkomsten De gemeente genereert meer eigen middelen dan op basis van de grondslagen die in het gemeentefonds zijn opgenomen. Daarnaast ontvangt de gemeente in vergelijking met soortgenoten en groepsgenoten meer inkomsten uit de algemene uikering dan gemiddeld. 5.3 Reserve/vermogenspositie De algemene reserve wordt als vrij aanwendbaar beschouwd als deze vrij besteedbaar is. Dit betekent dat de bespaarde rente niet als structureel dekkingsmiddel wordt ingezet in de exploitatie. Kortom: de reserve is pas vrij aanwendbaar als de rente over deze reserve wordt bijgeschreven of als incidenteel dekkingsmiddel wordt gebruikt. De gemeente Leerdam heeft per inwoner een vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve van , miljoen ( 99, per inwoner) op 1 januari Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve is het gedeelte dat boven de minimumnorm van , uitkomt. De gemeente Leerdam heeft per 1 januari 2005 voor circa , ( 489, per inwoner) aan voorzieningen opgenomen en verwerkt in de begroting De paragrafen weerstandsvermogen van de begroting 2005 en van jaarrekening 2004 bevatten een uitvoerige opsomming van risico s, al dan niet gekwantificeerd in geld. In beide documenten wordt melding gemaakt van de opvatting dat een gedegen risicoanalyse gekoppeld aan een onderbouwde nota weerstandsvermogen nog in de kinderschoenen staat en in 2005 verder zal worden uitgewerkt. Over de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen wordt in een zelfstandige nota gerapporteerd. De nota wordt tweejaarlijks bijgewerkt. 5.4 Grondexploitatie Per 31 december 2004 heeft de gemeente een bedrag ad miljoen (waarde eind 2008) aan niet in exploitatie genomen gronden. De niet in exploitatie genomen gebieden betreft de complexen Leerdam West 3, Oostwaslaan/Voogd plein, Wilhelminastraat en Koreawijk. Voor het complex Leerdam West 3 zal in 2005 een exploitatieberekening worden opgesteld. Voor complexen die in exploitatie zijn genomen zijn conform de voorschriften aanwezige voorzieningen in mindering gebracht op de boekwaarden zoals opgenomen in de rekening. De omvang van de algemene reserve Grondexploitaties is per 1 januari ,6 miljoen, de bovengrens ligt op 2,5 miljoen. Per 1 januari 2006 zal aan de bovengrens worden voldaan. Bij een stand van de reserve boven de 2,5 miljoen vindt afroming plaats naar de algemene risicoreserve. 20/45

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de sociale, economische en ecologische sterkten

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012

www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek 21 november 2012 www.pwc.nl Onderzoek huidige financiële positie Gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Achtergrond en aanleiding Mogelijke fusie tussen gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek Kwaliteit

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester gemeente nieuwkoop afdeling fysieke en maatschappelijke ontwikkeling Raadsvoorstel portefeuillehouder Nico Jonker opgesteld door Lex Niekel / kenmerk/datum vergaderdatum raad 11 februari 2010 jaar/nummer

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , "Samen werken aan nieuwe verbanden". 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , Samen werken aan nieuwe verbanden. 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo Aan de Raad Made, 4 december 2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 19 december 2007 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 24 januari 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

De Rekenkamer is van mening van de gemeente Nieuwkoop momenteel bestuurskrachtig is. Voor toekomstbestendige versterking beveelt de Rekenkamer aan:

De Rekenkamer is van mening van de gemeente Nieuwkoop momenteel bestuurskrachtig is. Voor toekomstbestendige versterking beveelt de Rekenkamer aan: Gemeente Nieuwkoop Griffie Raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit Hans Slooijer (Rekenkamerdirecteur) n.v.t. vergaderdatum raad 24 april 2014 jaar/nummer 2014-039

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar Memo Onderzoeksvragen verkenningsstudie per fractie Zaaknummer : Aan : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar PvdA-GL: - Wat zijn op

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

nieuwkoop raadsvoorstel Q IJïjj 0597 G.A.H. Eikhuizen Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf/Lex Niekel

nieuwkoop raadsvoorstel Q IJïjj 0597 G.A.H. Eikhuizen Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf/Lex Niekel Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel 1 1 1 Q IJïjj 0597 portefeuillehouder opgesteld door G.A.H. Eikhuizen Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf/Lex Niekel

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Verbetertraject Planning & Control Cyclus

Verbetertraject Planning & Control Cyclus www.pwc.nl Verbetertraject Planning & Control Cyclus Toelichting aan de Raad van de gemeente Dongeradeel April 2013 Agenda 1. Doelstelling en reikwijdte 2. Aanpak, planning en resultaat 3. Conclusies en

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake duurzame ontwikkeling in Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake duurzame ontwikkeling in Eindhoven Milieudienst Regio Eindhoven Milieudienst Regio Eindhoven Raadsbijlage nummer 60 Inboeknummer 01X007818 Beslisdatum BTW 3 april 2001 Dossiernummer 114.308 Raadsbijlage Voorstel inzake duurzame ontwikkeling

Nadere informatie