Verkenning Zwarte Schuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkenning Zwarte Schuur"

Transcriptie

1 Verkenning Zwarte Schuur Naar een Laaglandmuseum De Ronde Venen Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 25 april 2013

2 2

3 Inleiding Museum De Ronde Venen moet weg van de huidige locatie. Al jarenlang wordt er onderzoek gedaan naar een geschikt nieuw onderkomen. Helaas echter nog zonder resultaat. Dit rapport is een eerste verkenning naar de haalbaarheid van de verplaatsing van Museum De Ronde Venen naar de locatie Zwarte Schuur te Botshol. In dit plan worden de uitkomsten belicht ten aanzien van het eerste onderzoek naar de kansen, concept, vergunningen en financiën. Tevens is de vaststelling van dit rapport de afsluiting van de initiatieffase. Medio 2012 is Museum De Ronde Venen benaderd door milieuvereniging De Groene Venen. De toekomst van het museum gaat de organisatie aan het hart. Zij biedt ondersteuning bij het vinden van een oplossing en initiëren een onderzoek naar de locatie Zwarte Schuur in de Botshol. 3

4 Locatie De Zwarte Schuur met naastgelegen hooimijt is eigendom van Natuurmonumenten. Zij gebruiken de schuur momenteel voor opslag. Tevens is de schuur vertrekpunt voor vaarexcursies door de Botshol. Een deel van de omliggende gronden (dijkterreinen) zijn eigendom van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De Zwarte Schuur is gelegen aan de Botsholsedijk te Waverveen en grenst aan de Vinkeveense Plassen, natuurgebied Botshol en de polder Groot Mijdrecht. Drie bijzondere landschappen die gezamenlijk het verhaal vertellen van het veengebied. De Botshol is een handmatig verveend moerasgebied en waardevol verlandingsgebied met zeldzame flora en fauna. De polder Groot Mijdrecht is één van de diepste droogmakerijen van Nederland, welke is drooggemalen na een eeuwenlange winning van turf. De Vinkeveense Plassen zijn het restant van de grootschalige machinale laagveenafgravingen in de 19 e en 20 e eeuw en hebben nu een belangrijke recreatieve functie. 4

5 Verkenning Zwarte Schuur PROGRAMMA VAN EISEN 5

6 Programma van Eisen De huidige vorm en uitstraling van de Zwarte Schuur met Zwarte Schuur met hooimijt Vanuit eigenaar Natuurmonumenten zijn de volgende voorwaarden gesteld t.a.v. de Zwarte Schuur met hooimijt. hooimijt blijven zo veel mogelijk behouden. De schuur zal naar verwachting volledig nieuw moeten worden opgebouwd. Mogelijk kunnen enkele elementen, zoals gebinten, herbruikt worden. Het verdiepen van de Zwarte Schuur is niet mogelijk. Het is mogelijk een verbinding tussen schuur en hooimijt te maken. Deze dient qua vormgeving in contrast te staan met de oorspronkelijke architectuur, opdat deze niet aangetast wordt. In de hooimijt kunnen twee verdiepingen worden gerealiseerd. Totaal blijft lager dan de schuur. De karakteristieke uitstraling van de hooimijt met betonnen staanders en golfplaten dak moet in stand blijven. Het streven is naar een zo duurzaam en ecologisch verantwoord mogelijke inrichting en uitstraling. 6

7 Programma van Eisen Museum Het museum heeft voor de locatie Zwarte Schuur de volgende voorwaarden gesteld. De collectie moet museaal en klimatologisch verantwoord kunnen worden ondergebracht. Het museum is toegankelijk voor groepen van personen. Het museum is toegankelijk voor mindervaliden. Het benodigd binnen oppervlak is 500m2. De museumobjecten zijn buiten de openingstijden niet toegankelijk voor publiek. De veensteekmachine met ensemble (schaftkeet en opduwer) worden afgemeerd aan de ringdijk en kunnen hier ook worden onderhouden. De veensteekmachine wordt in werkend bedrijf gepresenteerd en komt bij voorkeur aan een (reconstructie van) een legakker te liggen. De veensteekmachine kan drooggelegd worden in verband met meerjaarlijks onderhoud, of naar een locatie gebracht worden waar dit mogelijk is. De veensteekmachine is direct zichtbaar vanuit het museumgebouw. Bij voorkeur is de machine ook te zien vanuit de openbare weg en de Vinkeveense Plassen 7

8 Programma van Eisen Het Programma van Eisen voor de Openbare Ruimte geldt Buitenterrein Museum en Natuurmonumenten hebben gezamenlijk gekeken naar de beste inrichting van het buitenterrein. Hieruit zijn deze voorwaarden bepaald. voor de buitenruimte. Het terrein vervult een poortfunctie naar de omliggende landschappen en recreatiepaden. Het terras heeft beperkte horecafunctie, is direct verbonden met de hooimijt en heeft uitzicht over de Grote Wije. De aanlegplaats van de excursieboot blijft op de huidige plek, achter de Zwarte Schuur. Parkeren dient zo min mogelijk verstorend te zijn in het landschap, bij voorkeur aan de noordzijde Botsholsedijk. Minimaal 15 parkeerplaatsen zijn benodigd voor publiek, met daarnaast twee invalideplaatsen en een serviceplaats. Deze kunnen tussen de schuur en de weg gerealiseerd worden. Er dient ruimte te zijn voor het (tijdelijk) parkeren van een bus/touringcar. Er dient ruimte te zijn voor een stalling voor fietsen. 8

9 Verkenning Zwarte Schuur INRICHTINGSPLAN 9

10 Inrichtingsplan Op basis van het Programma van Eisen heeft Schipper Douwes Architectuur in opdracht van Natuurmonumenten een inrichtingsplan opgesteld voor het realiseren van het museum op de locatie Zwarte Schuur. 1 Bestaande Zwarte Schuur, BVO ca. 350m2 2 Hooiberg met twee bouwlagen en een overkapte uitbreiding, BVO ca. 150 m2 3 Entreeruimte tussen hooiberg en Zwarte Schuur 4 Parkeervoorziening voor 15 auto s & fietsenstalling 5 Terras / theetuin 6 Museumtuin met landschapselementen en werkplaats veensteekmachine 7 Veensteekmachine met schaftkeet 8 Aanlegsteiger 9 Brug/pont i.c.m. een voetpad 10 Aanlegplaats fluisterboot Natuurmonumenten 11 Dijk als rustpunt met tribune/trap en verbinding met aanlegsteiger 12 Pontje t.b.v. omlegging wandelpad 10

11 Vooraanzicht 11

12 Vogelvlucht voorzijde 12

13 Vogelvlucht achterzijde 13

14 Achteraanzicht 14

15 Verkenning Zwarte Schuur RO & VERGUNNINGEN 15

16 Bestemmingsplan Ter plaatse van de Zwarte Schuur geldt het bestemmingsplan Buitengebied De Ronde Venen. Waarschijnlijk abusievelijk is de Zwarte Schuur zelf niet met een bouwvlak opgenomen in het huidige bestemmingsplan. De huidige bestemming van de Zwarte Schuur is Natuurgebied. De omliggende gronden (incl. water) hebben de bestemmingen Natuurgebied, Legakker en Water. Geen van deze bestemmingen staat het realiseren van een museum en het afmeren van de veensteekmachine toe. Verbouw van de Zwarte Schuur en realisering van het museum incl. bijbehorende voorzieningen, zoals parkeren, buitenruimte en terras, zijn derhalve in strijd met het huidige bestemmingsplan. Medewerking aan een ontwikkeling is mogelijk via een (partiële) herziening van het bestemmingsplan of een zogenaamd Waboprojectbesluit. Deze laatste procedure ligt bij het bouw- en inrichtingsplan het meest voor de hand. 16

17 Verkeer De verkeerstoegankelijkheid van de Zwarte Schuur is redelijk goed. De locatie is gelegen aan een smalle doorgaande weg met tweerichtingsverkeer. Het plangebied is goed bereikbaar via de Proostdijerdwarsweg en Botsholsedijk. Op basis van het inrichtingsplan en de te verwachten bezoekersaantallen (ca per jaar) is een eerste afstemming gevoerd met de afdeling vergunningen en handhaving van de gemeente De Ronde Venen. Zij zien met de planontwikkeling geen verkeersbelemmeringen ontstaan. De locatie is gesitueerd aan een (smalle) doorgaande weg. Tevens zal bezoek worden gestimuleerd per fiets en over het water (bijv. per watertaxi) het museum te bezoeken, wat de verkeersdruk zal verlagen. Bij het museum zijn 15 parkeerplaatsen ingepland, op basis van het onderzoek naar parkeerdruk in de haalbaarheidsstudie 1+1=3 van Tinker Imagineers (in opdracht van de gemeente De Ronde Venen, jan 2008). Bij betalende bezoekers per jaar, waarvan 75% met de auto het museum bezoekt, is een piekbelasting van 13 auto s te verwachten. Hieruit is geconcludeerd dat het museum kan volstaan met 15 parkeerplaatsen voor publiek. 17

18 Watervergunning De Zwarte Schuur staat deels op de kruin van de waterkering tussen Botshol en de Vinkeveense Plassen Hierdoor gelden er strenge(re) regels uit het beleid van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor wat betreft de verbouw/aanbouw van werken. Wanneer de Zwarte Schuur volledig wordt herbouwd (inclusief fundering), wordt dit beschouwd als het oprichten en verbouwen van een (nieuw) bouwwerk. Voor het bouwen op de kruin van een waterkering kan het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht geen vergunning verlenen. Afgaand op het programma van eisen is geconcludeerd dat de zwarte schuur (inclusief fundering) zal worden herbouwd. Om te voldoen aan het beleid van het Waterschap moet de Zwarte Schuur buiten het keurprofiel worden geplaatst. Aangezien een bestemmingsplanprocedure moet worden opgestart -en de locatie daardoor niet gebonden is aan een vast bouwvlak- is de goedkoopste en meest voor de hand liggende oplossing om de schuur met hooimijt enkele meters te verplaatsen. Uit veldmeting is gebleken dat de schuur bij een verplaatsing van 3,5 meter naar het noordwesten buiten het keurprofiel komt te liggen. Met deze verplaatsing opgenomen in het plan, zijn uit het vooroverleg met Waterschap AGV geen belemmeringen naar voren gekomen tegen de ontwikkeling conform het inrichtingsplan. 18

19 Ecologie Het plangebied maakt deels onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Botshol en is geheel gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS). Om de ecologische aspecten in beeld te krijgen heeft Regelink Ecologie & Landschap een ecologische quickscan uitgevoerd naar de effecten van de ingreep en haalbaarheid van de plannen. Uit de ecologische quickscan is naar voren gekomen dat redelijkerwijs kan worden gesteld dat de mogelijke effecten van de uitvoering van de ingreep niet door de Flora- en Faunawet wordt verhinderd, mits tijdig aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd. Om na realisatie ecologische verstoring te voorkomen, zal de veensteekmachine in het broed- en paaiseizoen (15 maart tot 15 juni) niet worden gestart. De provincie Utrecht heeft na toetsing van de ecologische quickscan gesteld dat de planontwikkeling in te passen zal zijn, mede door de kleinschaligheid van de ontwikkeling, de interessante koppeling met de drie landschapstypes en het gebruik van een bestaand bouwblok. Zij hebben zodoende een positieve grondhouding ten aanzien van de planontwikkeling. 19

20 Doorvaart De planontwikkeling en het afmeren van de Veensteekmachine maakt dat er mogelijk een versmalling ontstaat in de ringvaart, welke de doorvaart kan belemmeren. Derhalve is hierover afstemming geweest met het Recreatieschap Midden Nederland. Het Recreatieschap Midden Nederland heeft al enige jaren geleden de doorvaart voor motorboten ter plekke willen ontmoedigen. Dit was ook de wens van een aanwonende van wie medewerking nodig was voor het realiseren van de Botsholwandelroute. Er kwam de nodige reactie vanuit de motorboot varende watersport. Niettemin is een versmalling in de ringvaart bij monding naar de Vinkeveense Plassen aangebracht. De doorvaart is nog wel geschikt voor kleine vaartuigen, zoals kano's en roeiboten. Het plan en het plaatsen van de veensteekmachine belemmert die doorvaart niet verder dan nu het geval is. Daarvan uitgaande heeft het Recreatieschap aangegeven dat er geen bedenkingen worden verwacht. 20

21 Verkenning Zwarte Schuur CONCEPT 21

22 Profiel Natuurlijk is het onderbrengen en presenteren van het museum, inclusief de veensteekmachine, de eerste opdracht voor de nieuwe huisvesting. De werkgroep die de haalbaarheidsstudie verricht naar de huisvesting bij de Zwarte Schuur ziet de opdracht voor het nieuwe museum echter veel ruimer. Het museum moet een centrale rol gaan spelen bij de verstrekking van informatie over het landschap, de cultuur, de natuur en het waterbeheer van de Ronde Venen. Waar mogelijk gaat hierbij samengewerkt worden met belanghebbende organisaties, zoals Waterschap AGV en Natuurmonumenten. Zo kan het museum een belangrijke educatieve rol vervullen, maar ook recreatie gaan versterken en het cultuur- en natuurtoerisme aantrekken. Door de ligging en het prachtige uitzicht zal het tevens een rustpunt worden voor de watersporter, wandelaar en de fietser. 22

23 Laaglandmuseum De identiteit van het museum zal op de nieuwe locatie van veenmuseum transformeren naar Laaglandmuseum. Hiermee maakt het museum definitief de omslag naar een landschapscentrum en kennisinstituut over het unieke gelaagde veenweidegebied. De veenwinning, waarin de roots van het museum liggen, blijft hierin uiteraard wel een belangrijke plaats innemen. In het laaglandmuseum zal de constante wisselwerking tussen de mens, natuur en water -en de wijze waarop zij het omringende landschap gevormd hebbencentraal staan. De naam Laaglandmuseum geeft een duidelijk beeld van de positionering van het museum in de Zwarte Schuur. Het nieuwe museum is meer dan alleen een bewaardepot van een collectie. Het is gericht op de brede landschapsontwikkeling van het veengebied. De unieke locatie van de Zwarte Schuur versterkt deze visie. De Zwarte Schuur ligt direct aan één van de diepste droogmakerijen van Nederland; de polder Groot Mijdrecht. Het omliggende landschap kent een gelaagde opbouw met bijpassende geschiedenis. Door de eeuwenlange ontginning heeft het een geheel eigen karakter en identiteit gekregen. Bij de Zwarte Schuur komen plas, polder en moeras samen en vertellen met elkaar het verhaal van De Ronde Venen en de rol van de mens in een constante wisselwerking met zijn omgeving. 23

24 Laag voor laag ontrafeld Waarom ziet het landschap van De Ronde Venen er tegenwoordig zo aangeharkt uit? Was het altijd al zo open? Hoe kwamen de structuren tot stand die nu nog in het landschap zichtbaar zijn? In het museum komt een vaste (kwalitatief hoogwaardige) binnen- en buitenpresentatie die het verhaal vertelt en uitleg geeft over de landschappelijke ingrepen die De Ronde Venen (en het veenweidegebied in het algemeen) zo uniek maken. Tijdelijke exposities worden ingezet om speciale (lokale) thema s en onderwerpen extra toe te lichten en voor het voetlicht te brengen. In het laaglandmuseum wordt voor de bezoekers de context gecreëerd om het omliggende landschap beter te kunnen lezen en begrijpen. In de tentoonstelling wordt de fascinerende landschappelijke geschiedenis laag voor laag ontrafeld: van het woeste moerasgebied naar het strak ingedeelde landschap van nu, aangevuld met een kijkje in de toekomst. Hierin staat de rol van de mens, de ecologie en de invloed van het water centraal. Handelen van de mens Natuur & ecologie Invloed van het water 24

25 Presentatie Ons toekomstbeeld is een belevingsmuseum, met een duidelijke blik naar buiten. Vaste en tijdelijke exposities vertellen het verhaal van het landschap en de mens die erin leefde. De bezoeker graaft als het ware laag-voor-laag door de landschapsgeschiedenis van De Ronde Venen, met doorkijkjes naar de toekomst. De drie omliggende landschappen worden gebruikt als leidraad waarlangs de geschiedenis van het landschap thematisch wordt ontrafeld. De rol van de mens, het water en de ecologie worden zo inzichtelijk gemaakt. Verlandingsplas Botshol (-1,85 NAP): De bezoeker wordt in aanraking gebracht met het ontstaan van het oude veenmoeras. Leven voor de mens was moeilijk in dit waterrijke natuurgebied. Een verlandingsproces is in werking. De waterplassen groeien dicht met veenplanten en er ontstaat een veenkussen. Dit proces is nog steeds te zien in de Botshol. Natuurmonumenten beheert dit gebied en voorkomt verdere verlanding. Het biedt nu bescherming aan unieke flora & fauna. In de natuur- en theetuin ervaart de bezoeker de rust en ruimte van de Botshol. Op gezette tijden worden vaarexcursies o.l.v. een gids gegeven. Verveningsplas Vinkeveen (-2,15NAP): Een ontginningsproces begint. De bezoeker loopt over de knuppelpaden (zuwes) door het ruige moerasgebied. Een complex watersysteem wordt aangelegd en het veenweidegebied ontstaat. Het landschap en de natuur worden getransformeerd voor bewoning door de mens. Leven is echter moeilijk; de drassige gronden zijn nauwelijks geschikt voor akkerbouw en de vrees voor het water is alomtegenwoordig. In deze tijd neemt de vraag naar brandstof in de steden toe. Gedroogd brandt de veengrond erg goed. Voor boeren die met moeite hun hoofd boven water houden, brengt de turfwinning de oplossing. Zij hebben het bruine goud in hun achtertuin liggen. Waar zij het veen voor het maken van turf weghalen ontstaan grote plassen. De bezoeker bindt de treeborden om de voeten en werkt met de turfmaker op de legakker. De Vinkeveense Plassen tonen het uitgestrekte watergebied dat achterblijft. Nu hebben de plassen een recreatieve functie voor de omgeving. De legakkers waar vroeger de turven op lagen te drogen, worden bewoond door recreanten en dagjesmensen. Drooggemalen plas polder Groot Mijdrecht (-6,70 NAP): Tot slot komt de bezoeker bij de diepe polders en droogmakerijen. Ze gaan met de molenaar en agrariër op verkenning in een eeuwenoud, doch nieuw ontstaan natuurlandschap. De drooggemalen waterplas biedt een nieuw decor voor ontginning. Boeren hebben het hier echter weer niet makkelijk. Kwel en verzuring van de grond spelen hen constant parten. Het wegmalen van het water brengt een constante bodemdaling met zich mee. Natuurbeheerder en agrariër hebben hun eigen visie op het beheer van en waterstand in de polders. 25

26 Buitenterrein Het nieuwe museum verbindt binnen met buiten. Het heeft een connectie met het omliggende landschap en hier naar doorverwijst. De buitenruimte is een openluchtmuseum met een plus, erfgoed in zijn eigen context, mede gericht op recreatieve verkenning van de omgeving en nog meer. Museumtuin: In de museumtuin beleef je niet alleen de spectaculaire veensteekmachine, welke op gezette tijden wordt gestart voor publiek. Het is ook een openluchtmuseum waar oude vervenings- en streekambachten tot leven komen. Ga met de turfmaker mee de legakker op, of ga zitten en hoor de verhalen van de mandenvlechter of baggernettenbreier. Ook de schuttenkoning staat klaar om met zijn werk te beginnen. Watertuin: De watertuin is de plek voor jong en oud om spelenderwijs kennis te maken met de diverse aspecten van waterbeheer in het gebied. Speeltoestellen met molens, gemaaltjes en een slotensysteem dagen de bezoekers uit de voeten droog te houden in een nat gebied. Natuur- & theetuin: De theetuin is de plek voor iedereen die een moment van ontspanning zoekt en wil genieten van een natuurlijke versnapering in een oase van rust. 26

27 Enkele hoogtepunten De laaglandbeleving vindt niet alleen binnen de museummurenplaats. Deze is juist te vinden in de omliggende landschappen. Het museum geeft de verklaring en is daarmee startpunt voor een ontdekkingstocht door het gebied. Botshol: Vaartochten door de Botshol bieden de kans een 400 jaar oude veenplas en haar unieke ecologie te beleven onder leiding van gidsen van Natuurmonumenten. Natuurexcursie: Ga op stap met een natuurgids en ontdek de bijzondere flora & fauna van de Botshol, Waverhoek en Groot Mijdrecht. Misschien zie je de Zeearend en Zilverreiger of ruik je de welriekende nachtorchis. Vaartocht: Een rondvaart door het plassenlandschap met zijn legakkers en petgaten toont hoe de mens en de natuur het landschap van De Ronde Venen hebben gevormd. Poldertochten: Bezoek het gemaal Winkel en beleef één van de diepste punten van Nederland. De diepe droogmakerij, zes meter onder het niveau van de zee, is een eye-opener voor elke toerist. Rondje Hoep: Een unieke fietstocht vanuit Amsterdam, langs het pittoreske riviertje de Waver. 27

28 Doelgroepen De unieke natuurwaarden, recreatiepotentie en samenwerkingskansen op de locatie Zwarte Schuur bieden de mogelijkheid om bredere doelgroepen te bereiken. Het museum zal een bovenregionale uitstraling krijgen op de nieuwe locatie. Op basis van ervaringscijfers en referentiegegevens worden bij aanvang rond de bezoekers per jaar verwacht. Deze bezoekers zullen voornamelijk komen uit de regio Amsterdam, Utrecht en Groene Hart. Museumbezoeker: Deze groep wil er lekker tussenuit gaan en ondertussen ook nog iets leren. Ze krijgen tijdens hun bezoek bij voorkeur veel informatie over cultuurhistorie, landschap, architectuur, natuur en milieu. Ze worden graag in een gebied rondgeleid en prefereren horeca waar streekproducten worden verkocht. Natuurliefhebber: Dit type bezoeker trekt het liefste de natuur in. Ze observeren graag verschillende soorten flora en fauna, weet vaak veel van de natuur en is op zoek naar uniciteit. Ze waarderen rust, stilte en ruimte. Gezelligheidszoeker: Bezoekers die binnen deze motiefgroep passen, gaan graag gezellig op pad met familie of vrienden. Ze hechten veel waarde aan ontmoetingsplekken, zoals horeca met terras en speelplekken. Verder vinden ze het prettig als de bestemming goed bereikbaar is. Ze zien het landschap als decor en vinden de belevingswaarde van belang. Onderwijs: Onderwijs is een brede doelgroep, welke nader is te verdelen in primair, voortgezet, wetenschappelijk en volwassenonderwijs. Producten moeten didactisch verantwoord zijn en leuk en aansprekend voor kinderen. Toerist: culturele en educatieve toeristen bezoeken een museum, gekoppeld aan een kort verblijf in de regio. Deze groep wil erop uit gaan en iets leren. Een bezoek zal gecombineerd worden met een andere activiteit, zoals een vaarexcursie of een fietsroute. Zakelijke markt: Het gaat bij de zakelijke markt om groepen die een vergaderruimte voor een dagdeel huren voor bijvoorbeeld een vergadering, heidag of cursus. Hieraan zal vaak een andere activiteit worden gekoppeld, zoals bezoek aan het museum, vaarexcursie of fietsroute. 28

29 Recreatie & toerisme Als toeristisch en educatief centrum biedt het laaglandmuseum bijzondere kansen voor de recreatieve versterking van De Ronde Venen. Samenwerking met organisaties als Natuurmonumenten en Waterschap AGV zal dit nog meer versterken. Cultuur- en erfgoedtoerisme: Een individueel bezoek of in groepsverband aan een uniek museum en de laatste Veensteekmachine van Nederland, gekoppeld aan diverse arrangementen aan de omliggende hoogtepunten. Natuurtoerisme: De Zwarte Schuur als vertrekpunt voor excursies door de unieke natuurgebieden zoals Botshol en Waverhoek. Watertoerisme: een rustpunt voor de watersporter; hier kunnen ze zich laten informeren over de omgeving of gewoon genieten van een lichte versnapering op het terras. Fietstoerisme: Voor de fietstoerist biedt de Zwarte Schuur een rustpunt in een unieke landschappelijke omgeving. De locatie ligt aan schitterende fietsroutes door het Groene Hart, zoals het Rondje Hoep. Educatie & educatief toerisme: Onderwijsinstellingen en geïnteresseerden worden geïnformeerd over het ontstaan en het (duurzaam) behoud van een uniek landschap met complexe hydrologische vraagstukken. Duurzaam toerisme: Voor de duurzame bezoeker biedt een unieke beleving. Hier worden zij geïnformeerd over het duurzaam omgaan met het landschap, kunnen zij genieten van een verantwoord kopje koffie of thee en kunnen zij een excursie maken met een fluisterboot door natuurgebied de Botshol. 29

30 30

31 Verkenning Zwarte Schuur PLANNING & ORGANISATIE 31

32 Planning Voor de planontwikkeling wordt de volgende globale planning aangehouden. Met het vaststellen van dit rapport wordt de initiatieffase afgesloten. 1. Initiatieffase Looptijd: september april 2013 Werkzaamheden: verkenning haalbaarheid, opzet profiel en voorlopig concept, ecologische quickscan, organisatie, planning & planontwikkeling, financiële raming investeringskosten & exploitatie. 2. Onderzoeksfase Looptijd: mei december 2013 Werkzaamheden: voorlopig ontwerp bouwplan, bureauselectie vormgeving en voorlopig ontwerp inrichting, realisatie fondsenplan, realisatie dekkingsplan, communicatie, ecologisch onderzoek. 3. Voorbereidingsfase Looptijd: januari juli 2014 Werkzaamheden: definitief ontwerp bouwplan & inrichting, aanvraag vergunningen, aanpassing bestemmingsplan. 4. Realisatiefase Looptijd: augustus maart 2015 Werkzaamheden: bouwwerkzaamheden, terreininrichting, ontwikkeling presentatie en inrichting, verhuizing museum. 5. Opstartfase Looptijd: Opstart op nieuwe locatie. Aantrekken van nieuw publiek, ontwikkelen activiteiten en educatieprojecten, opzetten samenwerkingen, etc. 6. Vaste exploitatie Looptijd: vanaf 2018 Breed publieksbereik op nieuwe locatie. 32

33 Organisatie De ontwikkeling en realisatie van het nieuwe museum wordt uitgevoerd door Museum De Ronde Venen, gezien het belang voor het museum en de fiscale voordelen. Om de planontwikkeling in goede banen te leiden wordt een realisatieteam aangesteld, ondersteund door een werkcommissies. Specialisten uit diverse werkvelden zullen hierin plaatsnemen en het proces ondersteunen. De directeur van het museum zal als projectleider het proces aansturen en begeleiden. Projectleider Dhr. M. Kentgens Museumbestuur Realisatieteam dhr. M. Kentgens, projectleider dhr. L. Mur, concept & planontwikkeling dhr. J. Kneppers, bouw dhr. W. Mondeel, financiën mevr. C. Smit, vergunningen mevr. M. Bruggink, Natuurmonumenten Cie Bouw J. Kneppers Cie Communicatie M. Kentgens Cie Vergunningen C. Smit Cie Financiën W. Mondeel Cie Inrichting M. Kentgens L. Mur 33

34 Partners Bij het project zijn diverse organisaties betrokken bij de ontwikkeling, invulling, ondersteuning en realisatie. De lijst geeft een indicatie van de vele partijen die betrokken zijn, maar is zeker niet uitputtend. Gaande het project zal deze verder worden uitgebreid. Projectteam Museum De Ronde Venen Milieuvereniging De Groene Venen Natuurmonumenten Bijdrage planontwikkeling Waterschap AGV Gemeente De Ronde Venen Gebiedscommissie Utrecht- West Provincie Utrecht Recreatieschap Midden- Nederland Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij Accountant Xtra SC Johnson Europlant BV Rabobank Rijn & Veenstromen Tweed BNO Fonds Cultuurparticipatie Vrienden van Museum DRV Stakeholders Landschap Erfgoed Utrecht Natuur en Milieufederatie Utrecht NME De Ronde Venen Omgevingsdienst Regio Utrecht Historische Vereniging De Proosdijlanden IVN De Ronde Venen Stg. Groene Hart 34

35 Verkenning Zwarte Schuur FINANCIËN 35

36 Onderdeel Organisatie Omschrijving Status Totaal Initiatieffase Excl. BTW Afrekening van de uitgaven en inkomsten in de initiatieffase. KOSTEN SchipperDouwes Architectuur Inrichtingsplan Raming Accountant Xtra Fiscale quickscan Raming Regelink Ecologische QuickScan Factuur 960 Regelink Toetsing EHS & N200 Factuur Drukkerij Hazet Drukkosten Factuur 446 Merkenstein tekstproductie Opstellen persbericht Factuur 100 TOTAAL BATEN Natuurmonumenten Bijdrage inrichtingsplan Toegekend Accountant Xtra Fiscale quickscan Toegekend Museum DRV Eigen bijdrage Toegekend Totaal RESULTAAT - 36

37 Onderdeel Organisatie Omschrijving Status Totaal Onderzoeksfase Excl. BTW Begroting met dekkingsplan van de te verwachte uitgaven in de onderzoeksfase op basis van ramingen en offertes. KOSTEN SchipperDouwes Voorontwerp + calc. Offerte N.n.b. (pitch) Voorontwerp inrichting Raming Arcadis Ecologisch onderzoek Raming N.n.b. Fondsenplan Raming Tweed BNO Website/brochure Offerte Merkenstein Tekst Communicatie/pr Raming Drukkerij Hazet Drukkosten Raming Onvoorzien Onvoorzien Raming TOTAAL BATEN SC Johnson BV Sponsoring Toegekend Vrienden Museum Bijdrage Toegekend KNHM Bijdrage Toegekend Tweed BNO Sponsoring Toegekend Fonds Cultuurpart. Bijdrage communicatie Aangevraagd Rabobank Bijdrage Aangevraagd Museum DRV Eigen bijdrage Toegekend TOTAAL RESULTAAT - 37

38 Onderdeel Organisatie Omschrijving Status Totaal Voorbereidingsfase Excl. BTW Raming van de kosten van de voorbereidingsfase. KOSTEN Gemeente DRV Leges omgevingsvergunning Raming Waterschap AGV Leges watervergunning Raming Provincie Utrecht Leges vergunning Raming Architect Definitief ontwerp bouwplan Raming Vormgever Definitief ontwerp inrichtingsplan Raming Arcadis Voorbereiding/ontwerp aanpassing bestemmingsplan Raming Onvoorzien Onvoorzien Raming TOTAAL

39 Omschrijving Aant Eenh /E Subtotaal Totaal Bouw Realisatiefase Excl. BTW Raming investeringskosten op basis van inrichtingsplan Schipper Douwes Architectuur. Alle kosten zijn excl. BTW. Een fiscale quickscan van Accountant Xtra heeft uitgewezen dat het museum als btw ondernemer wordt aangemerkt en derhalve de voordruk op de verbouwing geheel aftrekbaar is. Sloop schuur 1 st Herbouw schuur 350 m Hooimijt/aanbouw 150 m Terrein Terreinverharding/parkeren 1 st Haven Veensteekmachine 1 st Houten steigers 1 st Houten vlonders/brug 1 st Terras/natuurtuin 1 st Wandelpad/ponton 1 st Presentatie Expositie/museum 350 m Balie/winkel/horeca/overig 150 m Museumtuin/werkplaats 1 st Watertuin 1 st Verhuizing Museumcollectie 1 st Veensteekmachine (water) 1 st TOTAAL

40 TOTALE KOSTENRAMING Kostenraming totaal Excl. BTW LASTEN Initiatieffase Mei april Onderzoeksfase Mei december Voorbereidingsfase Januari juli Realisatiefase Juli maart TOTAAL BATEN Gerealiseerd Initiatief- &onderzoeksfase Johnson Europlant Bijdrage verhuizing Museum De Ronde Venen Eigen bijdrage TOTAAL TEKORT

41 Exploitatieraming Excl. BTW De exploitatieraming gaat per 2015 op locatie Zwarte Schuur uit van een lage pacht voor de grond. Natuurmonumenten heeft deze voor het museum ingeschat op agrarische waarde van 5-6k per jaar. Daarnaast moet een extern depot worden gehuurd. Dit is geraamd op 3k per jaar. Belangrijk voor verdere ontwikkeling is dat er duidelijkheid over de subsidie op lange termijn komt. Hiervoor zal een meerjarenconvenant dienen te worden afgesloten tussen museum en gemeente. Fase 1-4 Huidig Fase 5 Opstart ZS Fase 6 Vast ZS Kosten Baten 1. Personeel/vrijwillig Huisvesting Collectie/museum Kantoor Publiek & pr Inkoop Algemeen Afschr/onderh Totaal Entree Koffiecorner/terras Verkoop winkel Verhuur Activiteiten Donaties/sponsoring Subsidie Overig Totaal Saldo

PARKEREN. Uitkomsten verkeersdeskundig adviesbureau Goudappel Coffeng

PARKEREN. Uitkomsten verkeersdeskundig adviesbureau Goudappel Coffeng PARKEREN Uitkomsten verkeersdeskundig adviesbureau Goudappel Coffeng Uitkomsten parkeeranalyse: Maximaal 15 parkeerplaatsen zijn benodigd voor de drukste dagen. De overige perioden is de parkeervraag beduidend

Nadere informatie

Horeca Zwarte Schuur. Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 4 februari 2014. 4 februari 2014 Horeca Zwarte Schuur 1

Horeca Zwarte Schuur. Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 4 februari 2014. 4 februari 2014 Horeca Zwarte Schuur 1 Horeca Zwarte Schuur Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 4 februari 2014 1 Inleiding Dit plan dient ter onderbouwing van de eerste visie op de ontwikkeling van een horecapunt bij het nieuwe museum op de

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst op in het Dorpshuis De Boei met omwonenden Botshol over plannen vestiging Museum De Ronde Venen in de Zwarte Schuur

Verslag bijeenkomst op in het Dorpshuis De Boei met omwonenden Botshol over plannen vestiging Museum De Ronde Venen in de Zwarte Schuur Verslag bijeenkomst op 6-5-2013 in het Dorpshuis De Boei met omwonenden Botshol over plannen vestiging Museum De Ronde Venen in de Zwarte Schuur Aanwezig: Omwonenden Zwarte Schuur: 18 bewoners vertegenwoordigen

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Praat met de Raad. Plan Fronik boerderij Parel van Zorg en Ontmoeting. Praat met de Raad

Praat met de Raad. Plan Fronik boerderij Parel van Zorg en Ontmoeting. Praat met de Raad Plan Fronik boerderij Parel van Zorg en Ontmoeting Wat is de Fronik unieke plek tussen stad en polder cultuurhistorisch erfgoed attractieve woonplaats voor dieren dé ontmoetingsplek voor de buurt 1 km

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

FORT ZOEKT ONDERNEMER

FORT ZOEKT ONDERNEMER FORT ZOEKT ONDERNEMER INLEIDING Rondom Amsterdam ligt op een steenworp afstand een bijzondere verdedigingsring: de Stelling van Amsterdam. De Stelling, bestaande uit 42 forten, is aangelegd tussen 1880

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota 3 Project: Verkadepaviljoen Zaans Museum Totale projectkosten: 3.575.000,- Provinciale

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve. Natuurvereniging de Ruige Hof 14 april 2010 Financieel verslag 2009 en begroting 2010 Concept voor Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010 Toelichting Jaarrekening 2009 en begroting 2010 2010 is voor de

Nadere informatie

BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten

BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten Onderwerpen - Opdracht - Visie - Structuurplan - Deelprojecten - Financiën - Deelonderwerpen Visie en structuurplan Project `Beleef de Linies

Nadere informatie

Sponsoring. Join the club!

Sponsoring. Join the club! Sponsoring Join the club! Join the club! is een initiatief van de Stichting Sámen voor Nationaal Park Weerribben-Wieden. Deze stichting heeft tot doel inkomsten te verkrijgen voor projecten die een bijdrage

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

De Koning makelaars presenteren:

De Koning makelaars presenteren: De Koning makelaars presenteren: Kavel aan de Oukoopsedijk in Reeuwijk (nabij huisnummer 19) dekoningwonen.nl Maakt deze kavel uw woondroom waar? U heeft uw ideeën over de manier waarop u wilt wonen en

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10 Adviescommissie 10 oktober 2011 Dagelijks bestuur 27 oktober 2011 Algemeen bestuur 21 november 2011 Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10 Onderwerp Toeristische Overstappunten Laag Holland Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom Welkom Boekel,26 januari 2016 Programma - Terug blik het grotere geheel - Herontwikkelingsperspectief Chris van Grinsven - Toelichting ontwikkelingsscenario s Ad Tielemans - Vragen / Gedachtewisseling

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Programma Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Johan Mellegers commercieel directeur SWEK Stand van zaken ontwikkelingen Kinderdijk Lennart Graaff

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Uw raad informeren over de voorgenomen verkoop van de grond, gelegen aan de Gosewijnstraat, ten behoeve van de realisering van een luxe hotel.

Uw raad informeren over de voorgenomen verkoop van de grond, gelegen aan de Gosewijnstraat, ten behoeve van de realisering van een luxe hotel. Raadsnota Raadsvergadering d.d. 9 februari 2009 Agenda nr: Onderwerp: verkoop grond aan de Gosewijnstraat Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel Uw raad informeren

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Lijsterhof locatie kern Barneveld, gemeente Barneveld

Lijsterhof locatie kern Barneveld, gemeente Barneveld Lijsterhof locatie kern Barneveld, gemeente Barneveld Inleiding Voor de gemeente Barneveld ligt er in 2016 en de komende jaren een stevige opgave om statushouders met een verblijfsvergunning in de gemeente

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

Toekomstvisie: Fort Beneden Lent

Toekomstvisie: Fort Beneden Lent Toekomstvisie: Fort Beneden Lent 2016-2021 Stichting Fort Beneden Lent De aankomende veranderingen in het Hof van Holland zullen van grote invloed zijn op de toekomst van het Fort Beneden Lent. Wij vinden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst gemeente HORST A/D MAA? 17-0039188......ii III iiiii iiiii iiii im Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst datum B&W-besluit 28 maart 2017

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting. I C S a d v i s e u r s

CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting. I C S a d v i s e u r s CBS Herwijnen Scenario s voor tijdelijke huisvesting I C S a d v i s e u r s Afwegingskader In het kader van de bouw van Brede School Herwijnen moet CBS Herwijnen tijdelijk ergens anders worden gehuisvest.

Nadere informatie

INLEIDING Toen de directie van het Nationaal Historisch Museum (NHM) in september 2008 werd benoemd kreeg zij de opdracht van de Raad van Toezicht zo snel mogelijk een besluit voor te bereiden ten aanzien

Nadere informatie

De vergunning is verleend met afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wabo.

De vergunning is verleend met afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wabo. UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2012.0171 Burgemeester en Wethouders hebben op 15 maart 2012 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van t Pannenkoekschip. De aanvraag gaat over het aanleggen van een

Nadere informatie

Koudasfaltlocatie Gouda. eb en vloed. Burgersinitiatief 2. Stedenbouwkundig structuurplan. 23 september 2015. BDP.khandekar

Koudasfaltlocatie Gouda. eb en vloed. Burgersinitiatief 2. Stedenbouwkundig structuurplan. 23 september 2015. BDP.khandekar Koudasfaltlocatie Gouda eb en vloed Stedenbouwkundig structuurplan 23 september 2015 BDP.khandekar Koudasfaltlocatie Gouda Hans Convent, Jan Smit, Dick de Wit inleiding - Dick de Wit (gespreksleider) stedenbouwkundig

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging BESTEMMINGSPLAN Bestemmingsplan Agrarische Enclave De gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van bestemmingsplannen. Sommige bestemmingsplannen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van

Nadere informatie

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i 2 0 1 3 Het Rijnlandshuis - Gemeenlants Huys van Rynlant (ca. 1627) Inhoud Inleiding 5 Inventarisatie 7 Huidige gebouwen

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

B&W voorstel Nr. : Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61. 1) Status

B&W voorstel Nr. : Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61. 1) Status B&W voorstel Nr. : Reg.nr. : 5154753 B&W verg. : 20 januari 2016 Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Onderwerp: Vervangen van een botenhuis door een woonboot op het perceel Zijldijk 11 te Warmond - Besluitvormend

Onderwerp: Vervangen van een botenhuis door een woonboot op het perceel Zijldijk 11 te Warmond - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00663 Onderwerp: Vervangen van een botenhuis door een woonboot op het perceel Zijldijk 11 te Warmond - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

P ROJECT 1.3 UIT HET G EBIEDSAKKOORD O OSTE L IJKE VECHT PL ASSEN.

P ROJECT 1.3 UIT HET G EBIEDSAKKOORD O OSTE L IJKE VECHT PL ASSEN. Gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord Holland hebben het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gemaakt. Dit akkoord gaat naar verwachting in september 2017 getekend worden door allerlei partijen.

Nadere informatie

Kinderboerderij Staphorst

Kinderboerderij Staphorst Raadsvergadering: 4 juli 2006 Agendapunt: 8 Kenmerk: R-050208-MMA-1103 Datum voorstel: 21 juni 2006 Wethouder K. Brand Informant: De heer. A.J. Stolmeijer Portefeuillehouder: Onderwerp: Kinderboerderij

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

mevr. C de Boer De Feart NT DRACHTSTERCOMPAGNIE

mevr. C de Boer De Feart NT DRACHTSTERCOMPAGNIE Aan mevr. C de Boer De Feart 49 9222 NT DRACHTSTERCOMPAGNIE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 20 december 2016 15-0458/cor Z1492129 Alexander van der Veen OLO 2404587 D1830905 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Bouw uw eigen droomhuis

Bouw uw eigen droomhuis Bouw uw eigen droomhuis Bouwkavel Platteweg 40 in Reeuwijk Verkoopinformatie: Kavelstudie: Kavel wonen aan de Platteweg Altijd al op zoek geweest naar de ideale locatie om uw droomhuis te bouwen? Aan de

Nadere informatie

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Het voorontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 heeft in de periode van 1 juli 2016 t/m 14 juli 2016 ter inzage

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Koudasfaltlocatie Gouda. Verbinding. Burgersinitiatief. Stedenbouwkundig structuurplan. 23 september BDP.khandekar

Koudasfaltlocatie Gouda. Verbinding. Burgersinitiatief. Stedenbouwkundig structuurplan. 23 september BDP.khandekar Koudasfaltlocatie Gouda De Verbinding Stedenbouwkundig structuurplan Burgersinitiatief 23 september 2015 BDP.khandekar Koudasfaltlocatie Gouda De Verbinding Burgersinitiatief Hans Convent, Jan Smit, Dick

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING BOUW VAN EEN VELDSCHUUR AAN DE MOLENWEI TE BEMMEL

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING BOUW VAN EEN VELDSCHUUR AAN DE MOLENWEI TE BEMMEL RUIMTELIJKE ONDERBOUWING BOUW VAN EEN VELDSCHUUR AAN DE MOLENWEI TE BEMMEL december 2013 1 Inhoudsopgave pag. nr. 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 4 3. Plangebied 3.1 Situering plangebied 5 3.2 Vigerend bestemmingsplan

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

Trekpontje in wandeltraject Gagelweg Geerkade, langs de Bijleveld.

Trekpontje in wandeltraject Gagelweg Geerkade, langs de Bijleveld. Trekpontje in wandeltraject Gagelweg Geerkade, langs de Bijleveld. Inleiding. In het gebiedsconvenant Groot Wilnis Vinkeveen 2010-2020, wordt een integrale opgave voor de doelen: beperken bodemdaling,

Nadere informatie

Te koop: Kavel voor stijlvolle horecalocatie

Te koop: Kavel voor stijlvolle horecalocatie Te koop: Kavel voor stijlvolle horecalocatie Op een unieke locatie, in het centrum van Zeewolde, aan het Wolderwijd, een van de Veluwerandmeren is een kavel beschikbaar aan het open water voor een horecavestiging.

Nadere informatie

Voorstel uitbreiding bij Dijkmagazijn

Voorstel uitbreiding bij Dijkmagazijn Voorstel uitbreiding bij Dijkmagazijn Doelen Stichting Lingewaard Natuurlijk. Wij hebben een drieledig doel: Fraaier landschap Meer natuurbeleving voor jong en oud Bescherming van bedreigde soorten. Onder

Nadere informatie

Informatiecentrum en bedieningsgebouw Johan Frisosluis Stavoren Design & Build Stavoren m2. Ballast Nedam Bouw Noord

Informatiecentrum en bedieningsgebouw Johan Frisosluis Stavoren Design & Build Stavoren m2. Ballast Nedam Bouw Noord Titel Project Plaats Bouwjaar BVO Bouwkosten Opdrachtgever Informatiecentrum en bedieningsgebouw Johan Frisosluis Stavoren Design & Build Stavoren 2014 350m2 Ballast Nedam Bouw Noord Het nieuwe sluiscomplex

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Aduard 825 Park. Hoe, wat, waar: een eerste kennismaking

Aduard 825 Park. Hoe, wat, waar: een eerste kennismaking Aduard 825 Park Hoe, wat, waar: een eerste kennismaking 8 november 2016 Aduard 825 Park werkgroep Onder leiding van Sandra Lambeck en Katharina Bosch-Krämer Aanleiding: dorpsvisie 2015 Punten uit de dorpsvisie:

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe. Aan de Raad Made, 08-05-2007 Raadsvergadering: 21-06-2007 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning

Ontwerp Omgevingsvergunning POSTADRES Postbus 250 T 0297 29 16 16 3640 AG Mijdrecht F 0297 28 42 81 BEZOEKADRES Croonstadtlaan 111 E gemeente@derondevenen.nl 3641 AL Mijdrecht I www.derondevenen.nl Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-W

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 vogelvlucht kaart 1860 Diepsmeerpolder met onderscheidende verkaveling in omringend landschap aanleiding en procedure Aanleiding Speelpark de

Nadere informatie

RESPONSNOTA ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Pannerden Deukerdijk 42

RESPONSNOTA ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Pannerden Deukerdijk 42 RESPONSNOTA ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Pannerden Deukerdijk 42 Bezoekadres Markt 5 6915 AH Lobith Postadres: Postbus 49 6916 ZG Tolkamer t. (0316) 56 56 00 f. (0316) 56 56 75 e. rijnwaarden@rijnwaarden.nl

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Wonen te midden van het Groene Hart

Wonen te midden van het Groene Hart TE KOOP Royale bouwkavel voor een vrijstaande woning aan de Henegouwernesse te Waddinxveen Wonen te midden van het Groene Hart Waddinxveen, Henegouwernesse (n.t.b.), Kavelnummer 5 (ligging achter de Henegouwerweg

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840. Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.9000B0010-ON01) Inspraak Ingevolgde artikel 7 van de inspraakverordening van de

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

* * * *

* * * * *17-0084632* *17-0084632* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0333 Aanvraagnummer (OLO) : 2961503 Aanvrager : E.P.C. Sijbers - Wijnhoven Onderwerp : verbouwen van een bestaande schuur tot kleinschalig

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Verslag. Interactieve avond 1

Verslag. Interactieve avond 1 Verslag Betreft Interactieve avond 1 Opdrachtgever Gemeente Steenbergen Ons kenmerk STB001 Plaats Den Bosch Datum 12 September 2013 Aanwezig Tim Meeuwsen (Kragten) Gertjan Hanckmann (Kragten) Afwezig Dhr.

Nadere informatie

Groot Mijdrecht Noord

Groot Mijdrecht Noord Groot Mijdrecht Noord DECEMBER 2005 NIEUWSBRIEF nummer1 WAAROM EEN VERKENNING? Zie ook www.grootmijdrechtnoord.nl Waterproblemen in en om Groot Mijdrecht Noord zijn aanleiding om opnieuw de toekomst van

Nadere informatie