Verkenning Zwarte Schuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkenning Zwarte Schuur"

Transcriptie

1 Verkenning Zwarte Schuur Naar een Laaglandmuseum De Ronde Venen Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 25 april 2013

2 2

3 Inleiding Museum De Ronde Venen moet weg van de huidige locatie. Al jarenlang wordt er onderzoek gedaan naar een geschikt nieuw onderkomen. Helaas echter nog zonder resultaat. Dit rapport is een eerste verkenning naar de haalbaarheid van de verplaatsing van Museum De Ronde Venen naar de locatie Zwarte Schuur te Botshol. In dit plan worden de uitkomsten belicht ten aanzien van het eerste onderzoek naar de kansen, concept, vergunningen en financiën. Tevens is de vaststelling van dit rapport de afsluiting van de initiatieffase. Medio 2012 is Museum De Ronde Venen benaderd door milieuvereniging De Groene Venen. De toekomst van het museum gaat de organisatie aan het hart. Zij biedt ondersteuning bij het vinden van een oplossing en initiëren een onderzoek naar de locatie Zwarte Schuur in de Botshol. 3

4 Locatie De Zwarte Schuur met naastgelegen hooimijt is eigendom van Natuurmonumenten. Zij gebruiken de schuur momenteel voor opslag. Tevens is de schuur vertrekpunt voor vaarexcursies door de Botshol. Een deel van de omliggende gronden (dijkterreinen) zijn eigendom van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De Zwarte Schuur is gelegen aan de Botsholsedijk te Waverveen en grenst aan de Vinkeveense Plassen, natuurgebied Botshol en de polder Groot Mijdrecht. Drie bijzondere landschappen die gezamenlijk het verhaal vertellen van het veengebied. De Botshol is een handmatig verveend moerasgebied en waardevol verlandingsgebied met zeldzame flora en fauna. De polder Groot Mijdrecht is één van de diepste droogmakerijen van Nederland, welke is drooggemalen na een eeuwenlange winning van turf. De Vinkeveense Plassen zijn het restant van de grootschalige machinale laagveenafgravingen in de 19 e en 20 e eeuw en hebben nu een belangrijke recreatieve functie. 4

5 Verkenning Zwarte Schuur PROGRAMMA VAN EISEN 5

6 Programma van Eisen De huidige vorm en uitstraling van de Zwarte Schuur met Zwarte Schuur met hooimijt Vanuit eigenaar Natuurmonumenten zijn de volgende voorwaarden gesteld t.a.v. de Zwarte Schuur met hooimijt. hooimijt blijven zo veel mogelijk behouden. De schuur zal naar verwachting volledig nieuw moeten worden opgebouwd. Mogelijk kunnen enkele elementen, zoals gebinten, herbruikt worden. Het verdiepen van de Zwarte Schuur is niet mogelijk. Het is mogelijk een verbinding tussen schuur en hooimijt te maken. Deze dient qua vormgeving in contrast te staan met de oorspronkelijke architectuur, opdat deze niet aangetast wordt. In de hooimijt kunnen twee verdiepingen worden gerealiseerd. Totaal blijft lager dan de schuur. De karakteristieke uitstraling van de hooimijt met betonnen staanders en golfplaten dak moet in stand blijven. Het streven is naar een zo duurzaam en ecologisch verantwoord mogelijke inrichting en uitstraling. 6

7 Programma van Eisen Museum Het museum heeft voor de locatie Zwarte Schuur de volgende voorwaarden gesteld. De collectie moet museaal en klimatologisch verantwoord kunnen worden ondergebracht. Het museum is toegankelijk voor groepen van personen. Het museum is toegankelijk voor mindervaliden. Het benodigd binnen oppervlak is 500m2. De museumobjecten zijn buiten de openingstijden niet toegankelijk voor publiek. De veensteekmachine met ensemble (schaftkeet en opduwer) worden afgemeerd aan de ringdijk en kunnen hier ook worden onderhouden. De veensteekmachine wordt in werkend bedrijf gepresenteerd en komt bij voorkeur aan een (reconstructie van) een legakker te liggen. De veensteekmachine kan drooggelegd worden in verband met meerjaarlijks onderhoud, of naar een locatie gebracht worden waar dit mogelijk is. De veensteekmachine is direct zichtbaar vanuit het museumgebouw. Bij voorkeur is de machine ook te zien vanuit de openbare weg en de Vinkeveense Plassen 7

8 Programma van Eisen Het Programma van Eisen voor de Openbare Ruimte geldt Buitenterrein Museum en Natuurmonumenten hebben gezamenlijk gekeken naar de beste inrichting van het buitenterrein. Hieruit zijn deze voorwaarden bepaald. voor de buitenruimte. Het terrein vervult een poortfunctie naar de omliggende landschappen en recreatiepaden. Het terras heeft beperkte horecafunctie, is direct verbonden met de hooimijt en heeft uitzicht over de Grote Wije. De aanlegplaats van de excursieboot blijft op de huidige plek, achter de Zwarte Schuur. Parkeren dient zo min mogelijk verstorend te zijn in het landschap, bij voorkeur aan de noordzijde Botsholsedijk. Minimaal 15 parkeerplaatsen zijn benodigd voor publiek, met daarnaast twee invalideplaatsen en een serviceplaats. Deze kunnen tussen de schuur en de weg gerealiseerd worden. Er dient ruimte te zijn voor het (tijdelijk) parkeren van een bus/touringcar. Er dient ruimte te zijn voor een stalling voor fietsen. 8

9 Verkenning Zwarte Schuur INRICHTINGSPLAN 9

10 Inrichtingsplan Op basis van het Programma van Eisen heeft Schipper Douwes Architectuur in opdracht van Natuurmonumenten een inrichtingsplan opgesteld voor het realiseren van het museum op de locatie Zwarte Schuur. 1 Bestaande Zwarte Schuur, BVO ca. 350m2 2 Hooiberg met twee bouwlagen en een overkapte uitbreiding, BVO ca. 150 m2 3 Entreeruimte tussen hooiberg en Zwarte Schuur 4 Parkeervoorziening voor 15 auto s & fietsenstalling 5 Terras / theetuin 6 Museumtuin met landschapselementen en werkplaats veensteekmachine 7 Veensteekmachine met schaftkeet 8 Aanlegsteiger 9 Brug/pont i.c.m. een voetpad 10 Aanlegplaats fluisterboot Natuurmonumenten 11 Dijk als rustpunt met tribune/trap en verbinding met aanlegsteiger 12 Pontje t.b.v. omlegging wandelpad 10

11 Vooraanzicht 11

12 Vogelvlucht voorzijde 12

13 Vogelvlucht achterzijde 13

14 Achteraanzicht 14

15 Verkenning Zwarte Schuur RO & VERGUNNINGEN 15

16 Bestemmingsplan Ter plaatse van de Zwarte Schuur geldt het bestemmingsplan Buitengebied De Ronde Venen. Waarschijnlijk abusievelijk is de Zwarte Schuur zelf niet met een bouwvlak opgenomen in het huidige bestemmingsplan. De huidige bestemming van de Zwarte Schuur is Natuurgebied. De omliggende gronden (incl. water) hebben de bestemmingen Natuurgebied, Legakker en Water. Geen van deze bestemmingen staat het realiseren van een museum en het afmeren van de veensteekmachine toe. Verbouw van de Zwarte Schuur en realisering van het museum incl. bijbehorende voorzieningen, zoals parkeren, buitenruimte en terras, zijn derhalve in strijd met het huidige bestemmingsplan. Medewerking aan een ontwikkeling is mogelijk via een (partiële) herziening van het bestemmingsplan of een zogenaamd Waboprojectbesluit. Deze laatste procedure ligt bij het bouw- en inrichtingsplan het meest voor de hand. 16

17 Verkeer De verkeerstoegankelijkheid van de Zwarte Schuur is redelijk goed. De locatie is gelegen aan een smalle doorgaande weg met tweerichtingsverkeer. Het plangebied is goed bereikbaar via de Proostdijerdwarsweg en Botsholsedijk. Op basis van het inrichtingsplan en de te verwachten bezoekersaantallen (ca per jaar) is een eerste afstemming gevoerd met de afdeling vergunningen en handhaving van de gemeente De Ronde Venen. Zij zien met de planontwikkeling geen verkeersbelemmeringen ontstaan. De locatie is gesitueerd aan een (smalle) doorgaande weg. Tevens zal bezoek worden gestimuleerd per fiets en over het water (bijv. per watertaxi) het museum te bezoeken, wat de verkeersdruk zal verlagen. Bij het museum zijn 15 parkeerplaatsen ingepland, op basis van het onderzoek naar parkeerdruk in de haalbaarheidsstudie 1+1=3 van Tinker Imagineers (in opdracht van de gemeente De Ronde Venen, jan 2008). Bij betalende bezoekers per jaar, waarvan 75% met de auto het museum bezoekt, is een piekbelasting van 13 auto s te verwachten. Hieruit is geconcludeerd dat het museum kan volstaan met 15 parkeerplaatsen voor publiek. 17

18 Watervergunning De Zwarte Schuur staat deels op de kruin van de waterkering tussen Botshol en de Vinkeveense Plassen Hierdoor gelden er strenge(re) regels uit het beleid van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor wat betreft de verbouw/aanbouw van werken. Wanneer de Zwarte Schuur volledig wordt herbouwd (inclusief fundering), wordt dit beschouwd als het oprichten en verbouwen van een (nieuw) bouwwerk. Voor het bouwen op de kruin van een waterkering kan het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht geen vergunning verlenen. Afgaand op het programma van eisen is geconcludeerd dat de zwarte schuur (inclusief fundering) zal worden herbouwd. Om te voldoen aan het beleid van het Waterschap moet de Zwarte Schuur buiten het keurprofiel worden geplaatst. Aangezien een bestemmingsplanprocedure moet worden opgestart -en de locatie daardoor niet gebonden is aan een vast bouwvlak- is de goedkoopste en meest voor de hand liggende oplossing om de schuur met hooimijt enkele meters te verplaatsen. Uit veldmeting is gebleken dat de schuur bij een verplaatsing van 3,5 meter naar het noordwesten buiten het keurprofiel komt te liggen. Met deze verplaatsing opgenomen in het plan, zijn uit het vooroverleg met Waterschap AGV geen belemmeringen naar voren gekomen tegen de ontwikkeling conform het inrichtingsplan. 18

19 Ecologie Het plangebied maakt deels onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Botshol en is geheel gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS). Om de ecologische aspecten in beeld te krijgen heeft Regelink Ecologie & Landschap een ecologische quickscan uitgevoerd naar de effecten van de ingreep en haalbaarheid van de plannen. Uit de ecologische quickscan is naar voren gekomen dat redelijkerwijs kan worden gesteld dat de mogelijke effecten van de uitvoering van de ingreep niet door de Flora- en Faunawet wordt verhinderd, mits tijdig aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd. Om na realisatie ecologische verstoring te voorkomen, zal de veensteekmachine in het broed- en paaiseizoen (15 maart tot 15 juni) niet worden gestart. De provincie Utrecht heeft na toetsing van de ecologische quickscan gesteld dat de planontwikkeling in te passen zal zijn, mede door de kleinschaligheid van de ontwikkeling, de interessante koppeling met de drie landschapstypes en het gebruik van een bestaand bouwblok. Zij hebben zodoende een positieve grondhouding ten aanzien van de planontwikkeling. 19

20 Doorvaart De planontwikkeling en het afmeren van de Veensteekmachine maakt dat er mogelijk een versmalling ontstaat in de ringvaart, welke de doorvaart kan belemmeren. Derhalve is hierover afstemming geweest met het Recreatieschap Midden Nederland. Het Recreatieschap Midden Nederland heeft al enige jaren geleden de doorvaart voor motorboten ter plekke willen ontmoedigen. Dit was ook de wens van een aanwonende van wie medewerking nodig was voor het realiseren van de Botsholwandelroute. Er kwam de nodige reactie vanuit de motorboot varende watersport. Niettemin is een versmalling in de ringvaart bij monding naar de Vinkeveense Plassen aangebracht. De doorvaart is nog wel geschikt voor kleine vaartuigen, zoals kano's en roeiboten. Het plan en het plaatsen van de veensteekmachine belemmert die doorvaart niet verder dan nu het geval is. Daarvan uitgaande heeft het Recreatieschap aangegeven dat er geen bedenkingen worden verwacht. 20

21 Verkenning Zwarte Schuur CONCEPT 21

22 Profiel Natuurlijk is het onderbrengen en presenteren van het museum, inclusief de veensteekmachine, de eerste opdracht voor de nieuwe huisvesting. De werkgroep die de haalbaarheidsstudie verricht naar de huisvesting bij de Zwarte Schuur ziet de opdracht voor het nieuwe museum echter veel ruimer. Het museum moet een centrale rol gaan spelen bij de verstrekking van informatie over het landschap, de cultuur, de natuur en het waterbeheer van de Ronde Venen. Waar mogelijk gaat hierbij samengewerkt worden met belanghebbende organisaties, zoals Waterschap AGV en Natuurmonumenten. Zo kan het museum een belangrijke educatieve rol vervullen, maar ook recreatie gaan versterken en het cultuur- en natuurtoerisme aantrekken. Door de ligging en het prachtige uitzicht zal het tevens een rustpunt worden voor de watersporter, wandelaar en de fietser. 22

23 Laaglandmuseum De identiteit van het museum zal op de nieuwe locatie van veenmuseum transformeren naar Laaglandmuseum. Hiermee maakt het museum definitief de omslag naar een landschapscentrum en kennisinstituut over het unieke gelaagde veenweidegebied. De veenwinning, waarin de roots van het museum liggen, blijft hierin uiteraard wel een belangrijke plaats innemen. In het laaglandmuseum zal de constante wisselwerking tussen de mens, natuur en water -en de wijze waarop zij het omringende landschap gevormd hebbencentraal staan. De naam Laaglandmuseum geeft een duidelijk beeld van de positionering van het museum in de Zwarte Schuur. Het nieuwe museum is meer dan alleen een bewaardepot van een collectie. Het is gericht op de brede landschapsontwikkeling van het veengebied. De unieke locatie van de Zwarte Schuur versterkt deze visie. De Zwarte Schuur ligt direct aan één van de diepste droogmakerijen van Nederland; de polder Groot Mijdrecht. Het omliggende landschap kent een gelaagde opbouw met bijpassende geschiedenis. Door de eeuwenlange ontginning heeft het een geheel eigen karakter en identiteit gekregen. Bij de Zwarte Schuur komen plas, polder en moeras samen en vertellen met elkaar het verhaal van De Ronde Venen en de rol van de mens in een constante wisselwerking met zijn omgeving. 23

24 Laag voor laag ontrafeld Waarom ziet het landschap van De Ronde Venen er tegenwoordig zo aangeharkt uit? Was het altijd al zo open? Hoe kwamen de structuren tot stand die nu nog in het landschap zichtbaar zijn? In het museum komt een vaste (kwalitatief hoogwaardige) binnen- en buitenpresentatie die het verhaal vertelt en uitleg geeft over de landschappelijke ingrepen die De Ronde Venen (en het veenweidegebied in het algemeen) zo uniek maken. Tijdelijke exposities worden ingezet om speciale (lokale) thema s en onderwerpen extra toe te lichten en voor het voetlicht te brengen. In het laaglandmuseum wordt voor de bezoekers de context gecreëerd om het omliggende landschap beter te kunnen lezen en begrijpen. In de tentoonstelling wordt de fascinerende landschappelijke geschiedenis laag voor laag ontrafeld: van het woeste moerasgebied naar het strak ingedeelde landschap van nu, aangevuld met een kijkje in de toekomst. Hierin staat de rol van de mens, de ecologie en de invloed van het water centraal. Handelen van de mens Natuur & ecologie Invloed van het water 24

25 Presentatie Ons toekomstbeeld is een belevingsmuseum, met een duidelijke blik naar buiten. Vaste en tijdelijke exposities vertellen het verhaal van het landschap en de mens die erin leefde. De bezoeker graaft als het ware laag-voor-laag door de landschapsgeschiedenis van De Ronde Venen, met doorkijkjes naar de toekomst. De drie omliggende landschappen worden gebruikt als leidraad waarlangs de geschiedenis van het landschap thematisch wordt ontrafeld. De rol van de mens, het water en de ecologie worden zo inzichtelijk gemaakt. Verlandingsplas Botshol (-1,85 NAP): De bezoeker wordt in aanraking gebracht met het ontstaan van het oude veenmoeras. Leven voor de mens was moeilijk in dit waterrijke natuurgebied. Een verlandingsproces is in werking. De waterplassen groeien dicht met veenplanten en er ontstaat een veenkussen. Dit proces is nog steeds te zien in de Botshol. Natuurmonumenten beheert dit gebied en voorkomt verdere verlanding. Het biedt nu bescherming aan unieke flora & fauna. In de natuur- en theetuin ervaart de bezoeker de rust en ruimte van de Botshol. Op gezette tijden worden vaarexcursies o.l.v. een gids gegeven. Verveningsplas Vinkeveen (-2,15NAP): Een ontginningsproces begint. De bezoeker loopt over de knuppelpaden (zuwes) door het ruige moerasgebied. Een complex watersysteem wordt aangelegd en het veenweidegebied ontstaat. Het landschap en de natuur worden getransformeerd voor bewoning door de mens. Leven is echter moeilijk; de drassige gronden zijn nauwelijks geschikt voor akkerbouw en de vrees voor het water is alomtegenwoordig. In deze tijd neemt de vraag naar brandstof in de steden toe. Gedroogd brandt de veengrond erg goed. Voor boeren die met moeite hun hoofd boven water houden, brengt de turfwinning de oplossing. Zij hebben het bruine goud in hun achtertuin liggen. Waar zij het veen voor het maken van turf weghalen ontstaan grote plassen. De bezoeker bindt de treeborden om de voeten en werkt met de turfmaker op de legakker. De Vinkeveense Plassen tonen het uitgestrekte watergebied dat achterblijft. Nu hebben de plassen een recreatieve functie voor de omgeving. De legakkers waar vroeger de turven op lagen te drogen, worden bewoond door recreanten en dagjesmensen. Drooggemalen plas polder Groot Mijdrecht (-6,70 NAP): Tot slot komt de bezoeker bij de diepe polders en droogmakerijen. Ze gaan met de molenaar en agrariër op verkenning in een eeuwenoud, doch nieuw ontstaan natuurlandschap. De drooggemalen waterplas biedt een nieuw decor voor ontginning. Boeren hebben het hier echter weer niet makkelijk. Kwel en verzuring van de grond spelen hen constant parten. Het wegmalen van het water brengt een constante bodemdaling met zich mee. Natuurbeheerder en agrariër hebben hun eigen visie op het beheer van en waterstand in de polders. 25

26 Buitenterrein Het nieuwe museum verbindt binnen met buiten. Het heeft een connectie met het omliggende landschap en hier naar doorverwijst. De buitenruimte is een openluchtmuseum met een plus, erfgoed in zijn eigen context, mede gericht op recreatieve verkenning van de omgeving en nog meer. Museumtuin: In de museumtuin beleef je niet alleen de spectaculaire veensteekmachine, welke op gezette tijden wordt gestart voor publiek. Het is ook een openluchtmuseum waar oude vervenings- en streekambachten tot leven komen. Ga met de turfmaker mee de legakker op, of ga zitten en hoor de verhalen van de mandenvlechter of baggernettenbreier. Ook de schuttenkoning staat klaar om met zijn werk te beginnen. Watertuin: De watertuin is de plek voor jong en oud om spelenderwijs kennis te maken met de diverse aspecten van waterbeheer in het gebied. Speeltoestellen met molens, gemaaltjes en een slotensysteem dagen de bezoekers uit de voeten droog te houden in een nat gebied. Natuur- & theetuin: De theetuin is de plek voor iedereen die een moment van ontspanning zoekt en wil genieten van een natuurlijke versnapering in een oase van rust. 26

27 Enkele hoogtepunten De laaglandbeleving vindt niet alleen binnen de museummurenplaats. Deze is juist te vinden in de omliggende landschappen. Het museum geeft de verklaring en is daarmee startpunt voor een ontdekkingstocht door het gebied. Botshol: Vaartochten door de Botshol bieden de kans een 400 jaar oude veenplas en haar unieke ecologie te beleven onder leiding van gidsen van Natuurmonumenten. Natuurexcursie: Ga op stap met een natuurgids en ontdek de bijzondere flora & fauna van de Botshol, Waverhoek en Groot Mijdrecht. Misschien zie je de Zeearend en Zilverreiger of ruik je de welriekende nachtorchis. Vaartocht: Een rondvaart door het plassenlandschap met zijn legakkers en petgaten toont hoe de mens en de natuur het landschap van De Ronde Venen hebben gevormd. Poldertochten: Bezoek het gemaal Winkel en beleef één van de diepste punten van Nederland. De diepe droogmakerij, zes meter onder het niveau van de zee, is een eye-opener voor elke toerist. Rondje Hoep: Een unieke fietstocht vanuit Amsterdam, langs het pittoreske riviertje de Waver. 27

28 Doelgroepen De unieke natuurwaarden, recreatiepotentie en samenwerkingskansen op de locatie Zwarte Schuur bieden de mogelijkheid om bredere doelgroepen te bereiken. Het museum zal een bovenregionale uitstraling krijgen op de nieuwe locatie. Op basis van ervaringscijfers en referentiegegevens worden bij aanvang rond de bezoekers per jaar verwacht. Deze bezoekers zullen voornamelijk komen uit de regio Amsterdam, Utrecht en Groene Hart. Museumbezoeker: Deze groep wil er lekker tussenuit gaan en ondertussen ook nog iets leren. Ze krijgen tijdens hun bezoek bij voorkeur veel informatie over cultuurhistorie, landschap, architectuur, natuur en milieu. Ze worden graag in een gebied rondgeleid en prefereren horeca waar streekproducten worden verkocht. Natuurliefhebber: Dit type bezoeker trekt het liefste de natuur in. Ze observeren graag verschillende soorten flora en fauna, weet vaak veel van de natuur en is op zoek naar uniciteit. Ze waarderen rust, stilte en ruimte. Gezelligheidszoeker: Bezoekers die binnen deze motiefgroep passen, gaan graag gezellig op pad met familie of vrienden. Ze hechten veel waarde aan ontmoetingsplekken, zoals horeca met terras en speelplekken. Verder vinden ze het prettig als de bestemming goed bereikbaar is. Ze zien het landschap als decor en vinden de belevingswaarde van belang. Onderwijs: Onderwijs is een brede doelgroep, welke nader is te verdelen in primair, voortgezet, wetenschappelijk en volwassenonderwijs. Producten moeten didactisch verantwoord zijn en leuk en aansprekend voor kinderen. Toerist: culturele en educatieve toeristen bezoeken een museum, gekoppeld aan een kort verblijf in de regio. Deze groep wil erop uit gaan en iets leren. Een bezoek zal gecombineerd worden met een andere activiteit, zoals een vaarexcursie of een fietsroute. Zakelijke markt: Het gaat bij de zakelijke markt om groepen die een vergaderruimte voor een dagdeel huren voor bijvoorbeeld een vergadering, heidag of cursus. Hieraan zal vaak een andere activiteit worden gekoppeld, zoals bezoek aan het museum, vaarexcursie of fietsroute. 28

29 Recreatie & toerisme Als toeristisch en educatief centrum biedt het laaglandmuseum bijzondere kansen voor de recreatieve versterking van De Ronde Venen. Samenwerking met organisaties als Natuurmonumenten en Waterschap AGV zal dit nog meer versterken. Cultuur- en erfgoedtoerisme: Een individueel bezoek of in groepsverband aan een uniek museum en de laatste Veensteekmachine van Nederland, gekoppeld aan diverse arrangementen aan de omliggende hoogtepunten. Natuurtoerisme: De Zwarte Schuur als vertrekpunt voor excursies door de unieke natuurgebieden zoals Botshol en Waverhoek. Watertoerisme: een rustpunt voor de watersporter; hier kunnen ze zich laten informeren over de omgeving of gewoon genieten van een lichte versnapering op het terras. Fietstoerisme: Voor de fietstoerist biedt de Zwarte Schuur een rustpunt in een unieke landschappelijke omgeving. De locatie ligt aan schitterende fietsroutes door het Groene Hart, zoals het Rondje Hoep. Educatie & educatief toerisme: Onderwijsinstellingen en geïnteresseerden worden geïnformeerd over het ontstaan en het (duurzaam) behoud van een uniek landschap met complexe hydrologische vraagstukken. Duurzaam toerisme: Voor de duurzame bezoeker biedt een unieke beleving. Hier worden zij geïnformeerd over het duurzaam omgaan met het landschap, kunnen zij genieten van een verantwoord kopje koffie of thee en kunnen zij een excursie maken met een fluisterboot door natuurgebied de Botshol. 29

30 30

31 Verkenning Zwarte Schuur PLANNING & ORGANISATIE 31

32 Planning Voor de planontwikkeling wordt de volgende globale planning aangehouden. Met het vaststellen van dit rapport wordt de initiatieffase afgesloten. 1. Initiatieffase Looptijd: september april 2013 Werkzaamheden: verkenning haalbaarheid, opzet profiel en voorlopig concept, ecologische quickscan, organisatie, planning & planontwikkeling, financiële raming investeringskosten & exploitatie. 2. Onderzoeksfase Looptijd: mei december 2013 Werkzaamheden: voorlopig ontwerp bouwplan, bureauselectie vormgeving en voorlopig ontwerp inrichting, realisatie fondsenplan, realisatie dekkingsplan, communicatie, ecologisch onderzoek. 3. Voorbereidingsfase Looptijd: januari juli 2014 Werkzaamheden: definitief ontwerp bouwplan & inrichting, aanvraag vergunningen, aanpassing bestemmingsplan. 4. Realisatiefase Looptijd: augustus maart 2015 Werkzaamheden: bouwwerkzaamheden, terreininrichting, ontwikkeling presentatie en inrichting, verhuizing museum. 5. Opstartfase Looptijd: Opstart op nieuwe locatie. Aantrekken van nieuw publiek, ontwikkelen activiteiten en educatieprojecten, opzetten samenwerkingen, etc. 6. Vaste exploitatie Looptijd: vanaf 2018 Breed publieksbereik op nieuwe locatie. 32

33 Organisatie De ontwikkeling en realisatie van het nieuwe museum wordt uitgevoerd door Museum De Ronde Venen, gezien het belang voor het museum en de fiscale voordelen. Om de planontwikkeling in goede banen te leiden wordt een realisatieteam aangesteld, ondersteund door een werkcommissies. Specialisten uit diverse werkvelden zullen hierin plaatsnemen en het proces ondersteunen. De directeur van het museum zal als projectleider het proces aansturen en begeleiden. Projectleider Dhr. M. Kentgens Museumbestuur Realisatieteam dhr. M. Kentgens, projectleider dhr. L. Mur, concept & planontwikkeling dhr. J. Kneppers, bouw dhr. W. Mondeel, financiën mevr. C. Smit, vergunningen mevr. M. Bruggink, Natuurmonumenten Cie Bouw J. Kneppers Cie Communicatie M. Kentgens Cie Vergunningen C. Smit Cie Financiën W. Mondeel Cie Inrichting M. Kentgens L. Mur 33

34 Partners Bij het project zijn diverse organisaties betrokken bij de ontwikkeling, invulling, ondersteuning en realisatie. De lijst geeft een indicatie van de vele partijen die betrokken zijn, maar is zeker niet uitputtend. Gaande het project zal deze verder worden uitgebreid. Projectteam Museum De Ronde Venen Milieuvereniging De Groene Venen Natuurmonumenten Bijdrage planontwikkeling Waterschap AGV Gemeente De Ronde Venen Gebiedscommissie Utrecht- West Provincie Utrecht Recreatieschap Midden- Nederland Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij Accountant Xtra SC Johnson Europlant BV Rabobank Rijn & Veenstromen Tweed BNO Fonds Cultuurparticipatie Vrienden van Museum DRV Stakeholders Landschap Erfgoed Utrecht Natuur en Milieufederatie Utrecht NME De Ronde Venen Omgevingsdienst Regio Utrecht Historische Vereniging De Proosdijlanden IVN De Ronde Venen Stg. Groene Hart 34

35 Verkenning Zwarte Schuur FINANCIËN 35

36 Onderdeel Organisatie Omschrijving Status Totaal Initiatieffase Excl. BTW Afrekening van de uitgaven en inkomsten in de initiatieffase. KOSTEN SchipperDouwes Architectuur Inrichtingsplan Raming Accountant Xtra Fiscale quickscan Raming Regelink Ecologische QuickScan Factuur 960 Regelink Toetsing EHS & N200 Factuur Drukkerij Hazet Drukkosten Factuur 446 Merkenstein tekstproductie Opstellen persbericht Factuur 100 TOTAAL BATEN Natuurmonumenten Bijdrage inrichtingsplan Toegekend Accountant Xtra Fiscale quickscan Toegekend Museum DRV Eigen bijdrage Toegekend Totaal RESULTAAT - 36

37 Onderdeel Organisatie Omschrijving Status Totaal Onderzoeksfase Excl. BTW Begroting met dekkingsplan van de te verwachte uitgaven in de onderzoeksfase op basis van ramingen en offertes. KOSTEN SchipperDouwes Voorontwerp + calc. Offerte N.n.b. (pitch) Voorontwerp inrichting Raming Arcadis Ecologisch onderzoek Raming N.n.b. Fondsenplan Raming Tweed BNO Website/brochure Offerte Merkenstein Tekst Communicatie/pr Raming Drukkerij Hazet Drukkosten Raming Onvoorzien Onvoorzien Raming TOTAAL BATEN SC Johnson BV Sponsoring Toegekend Vrienden Museum Bijdrage Toegekend KNHM Bijdrage Toegekend Tweed BNO Sponsoring Toegekend Fonds Cultuurpart. Bijdrage communicatie Aangevraagd Rabobank Bijdrage Aangevraagd Museum DRV Eigen bijdrage Toegekend TOTAAL RESULTAAT - 37

38 Onderdeel Organisatie Omschrijving Status Totaal Voorbereidingsfase Excl. BTW Raming van de kosten van de voorbereidingsfase. KOSTEN Gemeente DRV Leges omgevingsvergunning Raming Waterschap AGV Leges watervergunning Raming Provincie Utrecht Leges vergunning Raming Architect Definitief ontwerp bouwplan Raming Vormgever Definitief ontwerp inrichtingsplan Raming Arcadis Voorbereiding/ontwerp aanpassing bestemmingsplan Raming Onvoorzien Onvoorzien Raming TOTAAL

39 Omschrijving Aant Eenh /E Subtotaal Totaal Bouw Realisatiefase Excl. BTW Raming investeringskosten op basis van inrichtingsplan Schipper Douwes Architectuur. Alle kosten zijn excl. BTW. Een fiscale quickscan van Accountant Xtra heeft uitgewezen dat het museum als btw ondernemer wordt aangemerkt en derhalve de voordruk op de verbouwing geheel aftrekbaar is. Sloop schuur 1 st Herbouw schuur 350 m Hooimijt/aanbouw 150 m Terrein Terreinverharding/parkeren 1 st Haven Veensteekmachine 1 st Houten steigers 1 st Houten vlonders/brug 1 st Terras/natuurtuin 1 st Wandelpad/ponton 1 st Presentatie Expositie/museum 350 m Balie/winkel/horeca/overig 150 m Museumtuin/werkplaats 1 st Watertuin 1 st Verhuizing Museumcollectie 1 st Veensteekmachine (water) 1 st TOTAAL

40 TOTALE KOSTENRAMING Kostenraming totaal Excl. BTW LASTEN Initiatieffase Mei april Onderzoeksfase Mei december Voorbereidingsfase Januari juli Realisatiefase Juli maart TOTAAL BATEN Gerealiseerd Initiatief- &onderzoeksfase Johnson Europlant Bijdrage verhuizing Museum De Ronde Venen Eigen bijdrage TOTAAL TEKORT

41 Exploitatieraming Excl. BTW De exploitatieraming gaat per 2015 op locatie Zwarte Schuur uit van een lage pacht voor de grond. Natuurmonumenten heeft deze voor het museum ingeschat op agrarische waarde van 5-6k per jaar. Daarnaast moet een extern depot worden gehuurd. Dit is geraamd op 3k per jaar. Belangrijk voor verdere ontwikkeling is dat er duidelijkheid over de subsidie op lange termijn komt. Hiervoor zal een meerjarenconvenant dienen te worden afgesloten tussen museum en gemeente. Fase 1-4 Huidig Fase 5 Opstart ZS Fase 6 Vast ZS Kosten Baten 1. Personeel/vrijwillig Huisvesting Collectie/museum Kantoor Publiek & pr Inkoop Algemeen Afschr/onderh Totaal Entree Koffiecorner/terras Verkoop winkel Verhuur Activiteiten Donaties/sponsoring Subsidie Overig Totaal Saldo

Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum

Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum Basisrapportage Marketing Laaglandmuseum MuseumMondial MM 024-6632477 Pagina 2 van 34 Het nieuwe laaglandmuseum heeft de ambitie om haar financiële zelfstandigheid te vergroten, door te groeien in veelzijdigheid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD Versie 7 november 2013 1 INHOUD Hoofdstuk 1, Nieuw beleid 1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Geschiedenis 1.3 Professionaliteit 1.4 Missie 1.5 Doelstelling 1.6

Nadere informatie

Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren

Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren Inleiding Een goed museum werkt hard aan gisteren voor morgen. Dat klinkt cryptischer dan het is: ons product is het verleden, gisteren dus en we

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN D E S I G N & V I S U A L I S A T I O N PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN versie 06-05-2013 Voorwoord

Nadere informatie

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 Planstatus: Vastgesteld Datum: 28 februari 2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1719.5bp11Kerkstraat41-vg01 Auteur: Ir. C.C.F. Mureau Opdrachtgever: De heer Dudok

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom Vinkeveen Toelichting

Bestemmingsplan Kom Vinkeveen Toelichting Toelichting Gemeente De Ronde Venen 21 juni 2012 Definitief ontwerp 9V3517 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1 1.3 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN. Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 070612

ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN. Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 070612 ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN 1 Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 2013-2016 Ik neem je mee. Terug naar de vroege Middeleeuwen, een kijkje in het leven Kom

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH ONTWERP-BEGROTING 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 PROGRAMMABEGROTING... 4 1. De Biesbosch verdient t... 4 2. De partners... 6 3. Parkschap Beleidsuitvoering... 6

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Februari 29 Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad in opdracht van Consortium Hollandse Waterstad 3 De

Nadere informatie

Duurzaam investeren in recreatie en ruimte. 10 innovatieve ondernemers in beeld

Duurzaam investeren in recreatie en ruimte. 10 innovatieve ondernemers in beeld Duurzaam investeren in recreatie en ruimte 10 innovatieve ondernemers in beeld STIRR De Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is een initiatief van een aantal vooruitstrevende recreatieondernemers

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020.

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Hoewel het verhaal van de bloembollencultuur zich uitstekend leent voor een grootse

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling 2 Activiteitenplan 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling Missie Met een kist vol echte verhalen en open vizier de interactie aangaan met ons publiek. Een ontmoetingsplaats creëren tussen heden en verleden,

Nadere informatie

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007 bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. Volkerak het mooiste van twee werelden Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving november 2007 Uitgevoerd door: Bureau Stroming in opdracht

Nadere informatie