Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence"

Transcriptie

1 Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

2 Inhoud In gesprek 3 Gesprekstips 3 Zorgprogramma s 3 Zorgplan 3 Wachttijd 4 Meten 4 Kwaliteit inzichtelijk 4 Kosten en vergoedingen 4 Electronisch Patiënten Dossier (EPD) 5 Waarom een electronisch patiëntendossier? 5 Inzage en zorgvuldigheid 5 Privacy 5 Uw dossier opvragen 6 Wettelijke rechten en plichten 6 Indentificatie en registratie 6 Algemene huisregels 6 Veiligheid 6 Cameratoezicht 7 Cliëntenraden 7 Uw naasten 8 Uw rechtspositie 8 Algemene leveringsvoorwaarden 8 Geschillencommissie 9 Second opinion 9 U heeft een klacht 9 Patientenvertrouwenspersoon (pvp) 9 Informatie over Dimence 10 Telefonische bereikbaarheid 10 U bent of komt in behandeling bij Dimence. Wij gaan ons best doen om u te helpen. U heeft vast veel vragen. In deze folder geven wij u alvast informatie. Lees de folder op uw gemak door. Heeft u na het lezen nog vragen, stelt u ze dan gerust aan uw behandelaar. In gesprek Vertel wat uw wensen en verwach- Het eerste gesprek met uw behandelaar is een kennismakingsgesprek. Vertel het ons als u ontevreden bent tingen zijn van de behandeling. Hierin bespreekt u samen uw klachten. over (een deel van) de behandeling. In een vervolggesprek neemt uw behandelaar uw behandeling met u door Zorgprogramma s en stelt hij samen met u een zorgplan Dimence biedt zorg aan de hand van op. Bij deze gesprekken kunt u altijd zorgprogramma s. In een zorgprogramma staan alle behandelmethodes die uw familie of naasten meenemen. Bij Dimence staat de patiënt centraal. Wij wij inzetten voor mensen met dezelfde geloven dat een goede samenwerking problemen. Dimence biedt een deel van tussen patiënt en behandelaar de behandelresultaten positief beïnvloedt. In overleg met uw behandelaar bepaalt de behandelmethodes aan via internet. u of dit bij u past. Als u een behandeling via internet volgt, combineert u Gesprekstips Vraag uw behandelaar om uitleg als dit altijd met persoonlijk contact met u iets niet begrijpt. uw behandelaar. De zorgprogramma s Vraag of u uw behandelaar, of zijn voortdurend in ontwikkeling. Naast iemand anders, kunt bellen als u nog het volgen van de landelijke richtlijnen, vragen heeft. worden nieuwe behandelmethodes uit Vertel hoe u zich voelt en welke (eigen) onderzoek toegevoegd. klachten en problemen u heeft. Vertel welke medicijnen u gebruikt, Zorgplan ook als u die bij de drogist of su- In het zorgplan staan de behandeldoelen en de zorg die u krijgt. Het zorgplan permarkt koopt. Neem zo mogelijk een medicatielijst mee. U kunt deze is afgestemd op het zorgprogramma. krijgen bij uw apotheek. Wij proberen u altijd een behandeling pagina 2 pagina 3

3 te geven die zo kort mogelijk is en niet zwaarder dan noodzakelijk. Wachttijd Het kan voorkomen dat u na het eerste gesprek moet wachten voordat er met Monitoring (ROM). Als het nodig blijkt, wordt uw behandeling bijgesteld. Voor wetenschappelijk onderzoek worden uw gegevens anoniem, dus zonder vermelding van uw naam, ter beschikking gesteld. Uw privacy is dus gewaarborgd. vergoedingen vindt u op de website van Dimence > Verwijzers > Kosten en vergoedingen. Elektronisch patiëntendossier (EPD) Uw behandelaar houdt tijdens uw de grootst mogelijke zorg. Uw huisarts of andere verwijzer krijgt bericht over eventuele onderzoeken en het verloop van de behandeling, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. U heeft het recht om tijdens of na uw behandeling op te de behandeling gestart kan worden. We beseffen dat dat vervelend is. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Actuele wachttijden vindt u op de website van Dimence. U wordt hierover in het eerste gesprek ook geïnformeerd door de betrokken hulpverlener. Heeft u vragen tijdens de wachttijd of verergeren uw klachten? Dan kunt u contact opnemen met de hulpverlener met wie u het eerste gesprek heeft gehad. Meten Om zo goed mogelijke zorg te kunnen leveren, meet Dimence de klachten van patiënten voor, tijdens en na de behandeling. Dit gebeurt door het afnemen Kwaliteit inzichtelijk De kwaliteit en het effect van de zorg, de dienstverlening en bedrijfsvoering worden binnen Dimence continu in de gaten gehouden. We voldoen aan alle kwaliteitsnormen die de overheid aan ggz-instellingen stelt. Audits maken deel uit van de interne kwaliteitscontrole. Een audit is een steekproef in de organisatie, waarbij bekeken wordt of alle medewerkers van Dimence volgens de afgesproken procedures werken. Het kan nodig zijn dat een auditor (=iemand die een audit uitvoert) uw dossier wil inzien om het op volledigheid te beoordelen. Deze persoon heeft geheimhoudingsplicht. behandeling een dossier bij. Dimence heeft daarvoor een elektronisch patiëntendossier (EPD). In dit dossier bewaren we uw gegevens, zoals uw zorgplan en de rapportage van de behandelingen. Uw dossier wordt op grond van wettelijke voorschriften vijftien jaar bewaard. Waarom een elektronisch patiëntendossier? Om u goed te helpen worden uw gegevens in het EPD opgeslagen. Met het EPD kunnen behandelaren snel, veilig en betrouwbaar relevante medische gegevens met elkaar delen. De kans op medische fouten wordt hierdoor kleiner. Ook hoeft u niet telkens opnieuw uw vragen wie er inzage in uw EPD heeft of heeft gehad. Dimence bewaakt het raadplegen van de medische gegevens van patiënten door onbevoegden en controleert dit periodiek (logging). U heeft ook zelf het recht uw logging in te zien. Binnen de behandeling wordt voor onderzoek (onder andere laboratoriumonderzoek) en medicatie informatie uitgewisseld zowel op papier als elektronisch met ketenpartners, waaronder ziekenhuizen en apothekers. Privacy Alles wat u met uw behandelaar bespreekt is vertrouwelijk en de behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij alleen informatie van vragenlijsten. Dit doen wij om: een beter en objectief beeld te krijgen van uw lichamelijke en psychische klachten; de behandeling te evalueren; een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Het regelmatig meten van uw klachten noemen wij Routine Outcome Kosten en vergoedingen In Nederland kennen we het eigen risico. Kosten in de ggz vallen ook onder het eigen risico. In 2014 is het eigen risico 360,- per kalenderjaar. Ook bij vervolg Diagnose Behandel Combinaties (DBC) wordt uw eigen risico aangesproken. Actuele informatie over kosten en verhaal te doen. Inzage en zorgvuldigheid Om in iedere situatie goede zorg te kunnen leveren, moet informatie snel en gemakkelijk toegankelijk zijn. Iedereen die binnen Dimence bij uw behandeling is betrokken heeft inzage in uw dossier. Dit dossier bewaren wij met aan derden mag geven met uw schriftelijke toestemming. Ook tolken die in sommige situaties worden ingehuurd, hebben een geheimhoudingsplicht. Uw naastbetrokkenen krijgen alleen informatie over u, als u daar toestemming voor geeft. pagina 4 pagina 5

4 Uw dossier opvragen Identificatie en registratie regelen. Binnen Dimence werken alle Als patiënt kunt u bij de cliëntenraden U heeft recht op inzage in en een In Nederland geldt ook in de zorg een medewerkers volgens vastgestelde terecht als u niet tevreden bent of als gesprek over uw dossier en u mag een identificatieplicht. Dimence registreert meldingsregels en worden voorval- u complimenten, suggesties of wensen eigen verklaring aan uw dossier toevoe- daarom vanaf een eerste behandeling len gemeld in een meldsysteem. Ook heeft. Deze moeten algemeen zijn; de gen. Ook kunt u verzoeken bepaalde in- uw Burgerservicenummer (BSN). U is Dimence continu bezig met het cliëntenraden behandelen geen indi- formatie uit het dossier te verwijderen vindt dit nummer op uw paspoort, verbeteren van werkwijzen. Openheid viduele klachten. Hiervoor kunt u aan- of om vernietiging vragen. U kunt een rijbewijs of identiteitskaart. Zonder en helderheid zijn belangrijke uitgangs- kloppen bij de patiëntenvertrouwens- kopie vragen van uw dossier. Aan deze identificatie kan er geen behandeling punten van Dimence. Als er iets mis persoon (pvp). Verderop in deze folder aanvragen zijn kosten verbonden voor plaats vinden. Neem daarom voor een gaat, informeert de verantwoordelijke leest u hier meer over. Cliëntenraden printen, administratie en verzending. Bij afspraak met een hulpverlener van hulpverlener u over het voorval en over bestaan uit (ex)patiënten/cliënten en alle verzoeken die u doet met Dimence altijd één van deze documen- de (waarschijnlijke) oorzaak van het vrijwilligers. De raden hebben regelma- betrekking tot uw dossier, gelden ten mee. voorval. Dit valt onder zijn/haar profes- tig contact met cliënten en patiënten bepaalde regels. Uw behandelaar kan u sionele verantwoordelijkheid. en met bestuur, management en me- hierover informeren. Algemene huisregels dewerkers van Dimence. Gevraagd en Om de dagelijkse gang van zaken bij Cameratoezicht ongevraagd geven de cliëntenraden de Wettelijke rechten en plichten Dimence goed te laten verlopen, zijn Bij Dimence vindt op sommige plaatsen directies en raad van bestuur advies. Wij bewaren uw gegevens met de grootst mogelijke zorg. De maatregelen die wij treffen om onrechtmatige toegang tot patiëntgegevens te er huisregels opgesteld. Of het nu gaat om een bezoek aan Dimence of om een kort of lang verblijf, de algemene huisregels maken een verblijf zo prettig cameratoezicht plaats uit veiligheidsoverwegingen. Het beeldmateriaal wordt vier weken bewaard en wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van Lees alles over de cliëntenraden in de folder Cliëntenraden bij Dimence Groep. voorkomen voldoen aan de Nederlandse Norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN 7510). Alle wettelijke rechten mogelijk en gelden voor iedereen. De huisregels worden met u doorgenomen als u op een klinische afdeling komt. U het cameratoezicht: maximale veiligheid voor u en voor onze medewerkers. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met: en plichten rondom het registreren van uw gegevens en uw privacy staan beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. vindt de huisregels in de folder Algemene huisregels en op nl/werkwijze. Veiligheid Cliëntenraden De cliëntenraden van Dimence zijn formele medezeggenschapsorganen. Zij behartigen de collectieve belangen van cliënten en patiënten. De raden Cliëntenraden Dimence Groep Gebouw Henri Dunant Nico Bolkensteinlaan SB Deventer Dimence handelt conform deze wetten. Daar waar onrechtmatig toegang wordt verschaft, neemt de organisatie die maatregelen die nodig zijn en volgen er Uw veiligheid staat binnen Dimence voorop. Wanneer u zorg van Dimence ontvangt, heeft u recht op veilige zorg. Toch kan het gebeuren dat er iets mis houden zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan cliënten en patiënten, wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg T E I arbeidsrechtelijke consequenties. gaat, ondanks al onze voorzorgsmaat- en knelpunten binnen de behandeling. pagina 6 pagina 7

5 Uw naasten wijzen wij u naar onze website Dimence vindt het belangrijk dat uw naasten een rol spelen in uw behandeling. Zij kennen u immers als geen ander. Het kan dan gaan om uw partner, Het is goed om te weten waar u recht Uw rechtspositie ouders of kinderen, maar ook om een op heeft. Deze rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige goede vriend of vriendin. Wij streven naar een goede samenwerking tussen Behandelingsovereenkomst (WGBO 1 ) en u, uw behandelaar en uw naaste(n) in de Wet Bijzondere Opneming met als doel het verbeteren van de Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ 2 ). behandeling en uw kwaliteit van leven. Om het voor u gemakkelijker te maken, Dimence hoort ook graag de ervaringen hebben wij al uw rechten gebundeld van naasten zodat wij onze kwaliteit in de folder Dimence Rechtspositie van zorg kunnen verbeteren. Daarnaast patiënten. bieden wij verschillende cursussen aan om uw naasten te begeleiden tijdens Algemene Leveringsvoorwaarden uw behandeling. Ook is er aandacht Dimence is lid van GGZ Nederland, voor de steun die uw naasten zelf nodig hebben om de zorg vol te houden. geestelijke gezondheidszorg en versla- de vereniging van instellingen voor Wij geven niet zonder uw toestemming vingszorg. GGZ Nederland bevordert persoonsgebonden informatie aan uw de geestelijke gezondheid(szorg) en naasten, maar zij hebben wel recht op komt op voor alle randvoorwaarden die het verkrijgen van niet-persoonsgebonden informatie. Voor meer informatie, GGZ Nederland en haar leden hebben noodzakelijk zijn om dit te bereiken. het cursusoverzicht en/of informatie Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld. Dit betekent dat er afspraken over de familieraad Deventer e.o. ver- 1. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten van behandelaar en patiënt beschreven. 2 De Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) moet ervoor zorgen dat middelen of maatregelen verantwoord worden gebruikt bij de behandeling van patiënten. Ook beschrijft deze wet de rechten die patiënten hebben tijdens een onvrijwillige opname. De wet dient de patiënt te beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur. zijn vastgelegd over de rechten en plichten van patiënten en zorginstellingen. Voor patiënten betekent het dat wanneer de afspraken door de zorgaanbieder niet worden nagekomen, deze via de Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen worden afgedwongen bij een geschillencommissie of via de rechter. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland. In de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn onder andere afspraken gemaakt over de aandacht voor familie, informatievoorziening, zorg op afstand en kwaliteit van zorg en veiligheid. De algemene leveringsvoorwaarden voor de ggz vindt u op de website van GGZ Nederland: > Beleid in de ggz > Beleidsthema s > Patiënten- en kwaliteitswetgeving > Onderwerpen > Algemene leveringsvoorwaarden ggz Geschillencommissie Dimence is lid van de Geschillencommissie. Dit betekent dat over Dimence ingediende klachten door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg in behandeling worden genomen. Meer informatie vindt u op: Second opinion Heeft u twijfels over het oordeel van uw behandelaar, dan kunt u een second opinion aanvragen. Hiervoor gaat u naar een andere behandelaar die opnieuw een mening geeft over bijvoorbeeld de diagnose of het voorstel tot behandeling. Het kan ook voorkomen dat uw behandelaar in overleg met u een collega vraagt een second opinion uit te voeren om de kwaliteit van de behandeling te verbeteren. U heeft een klacht Het kan voorkomen dat u een verschil van mening heeft over uw behandeling, uw veiligheid of over de manier waarop er met u wordt omgegaan of over uw veiligheid. Dit kunt u allereerst bespreken met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u terecht bij een andere medewerker of een teamleider. Mocht u er dan nog niet uitkomen dan is de klachtenfunctionaris er voor u. De klachtenfunctionaris is er ook voor betrokken familie en naasten. U leest hier alles over in de klachtenbrochure van Dimence, Als u niet tevreden bent. Patiëntenvertrouwenspersoon Wanneer u meer informatie wilt over uw rechten of als u een klacht of probleem heeft dan kunt u voor advies pagina 8 pagina 9

6 terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Een pvp weet alles op het gebied van patiëntenrechten in de geestelijke gezondheidszorg en staat u bij en adviseert u waar nodig. Een pvp is in dienst van een onafhankelijke landelijke stichting en stelt zich op aan uw kant. Voor contactgegevens van de patiëntenvertrouwenspersonen verwijzen wij u naar werkwijze. Bent u niet tevreden over de klachtenregeling van Dimence dan kunt u hiervoor terecht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg; Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur. Buiten kantooruren is Dimence voor spoedeisende situaties bereikbaar via uw huisarts. Verpleging is indien nodig 24 uur per dag bereikbaar. Informatie over Dimence Dimence biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen en ouderen. Dit kan vanuit de thuissituatie, via opname of via internet. Bij Dimence werken circa 1700 medewerkers dagelijks vanuit ruim zestig locaties in Oost-Nederland voor in totaal patiënten per jaar met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Dimence maakt deel uit van de Dimence Groep. De stichtingen van de Dimence Groep verbeteren samen de geestelijke gezondheid van de mensen in het werkgebied. Dat doen ze door een breed aanbod van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn dicht bij de mensen te realiseren. pagina 10 pagina 11

7 Zwolle Almelo Deventer Heeft u vragen? Bel ons gerust. Wij staan u graag persoonlijk te woord. Regio Almelo Hanzelaan NL Almelo Regio Deventer Nico Bolkesteinlaan SB Deventer Regio Zwolle Burgemeester Roelenweg EV Zwolle Postadres Postbus GC Deventer Meer informatie over Dimence, ons zorgaanbod en wachttijden vindt u op Wilt u meer weten over onze locaties of alvast een virtueel kijkje nemen? Dat kan op A.003 Dimence, Juni 2014 pagina 12 g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Inhoud Uw behandeling 3 Zorgprogramma s 3 Zorgplan 3 Wachttijd 3 Meten 3 Kwaliteit inzichtelijk 4 Kosten en vergoedingen 4 Uw gegevens 4 Electronisch Patiënten

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u Samen op eigen wijze De beste aanpak voor u Bij GGZ ingeest hebben we aandacht voor uw persoonlijke situatie. Met locaties in Amsterdam, Amstelveen, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp is hulp bij u in de

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling kwaliteit & veiligheid Inhoudsopgave 1. Uw rechten als patiënt: pag. 2 Welke informatie moet de hulpverlener mij geven? Mag de hulpverlener zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Modeltekst voor publieksversie van de. Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Modeltekst voor publieksversie van de. Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Modeltekst voor publieksversie van de Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Overeenkomst en de kleine lettertjes Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent. Klachtenbrochure

Als u niet tevreden bent. Klachtenbrochure Als u niet tevreden bent Klachtenbrochure Inhoud Pagina Wat is een klacht? 5 Wie kan een klacht indienen? 5 Hoe dient u een klacht in? 5 Wat doet de klachtenfunctionaris voor u? 6 Wat doet de klachtencommissie

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Klachtenregeling informatie voor cliënten

Klachtenregeling informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten www.pleyade.nl Niet tevreden? Meld het ons. Pleyade streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. Maar het

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Sterk in beweging Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders

Algemene informatie voor ouders Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden augustus 2012

Algemene voorwaarden augustus 2012 Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent een aantal praktische zaken waar onze

Nadere informatie

Uw behandeling bij PsyQ

Uw behandeling bij PsyQ Uw behandeling bij PsyQ Welkom bij PsyQ U heeft zich aangemeld voor een behandeling bij PsyQ. Een belangrijke eerste stap op weg naar herstel. Psychische problemen zijn de normaalste zaak van de wereld;

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers

Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers Een opname in het ziekenhuis of een behandeling op de polikliniek roept vaak vragen op. Zo wilt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Goede zorg voor iedereen staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid, oprechte interesse en aandacht. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Inhoud Welkom bij MoleMann Mental Health 3 Informatie voor patiënten 3 Werkwijze 3 KENNISMAKING EN START BEHANDELING 3 Behandelplan 3 Uw omgeving is welkom! 3 Behandelen = samenwerken

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Algemene leveringsvoorwaarden ggz Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Algemene leveringsvoorwaarden ggz informatie voor cliënten >> 1 Alleen met goede informatie kunt u de juiste beslissingen nemen Als u bij GGzE in zorg

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN Een kwart van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met psychische problemen. Mensen met psychische problemen in Oost-Nederland kunnen terecht bij de

Nadere informatie

Algemeen. De rechten (en plichten) van uw kind

Algemeen. De rechten (en plichten) van uw kind Algemeen De rechten (en plichten) van uw kind Inleiding In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. De folder is geschreven voor ouders. Voor kinderen is er een speciale

Nadere informatie

Ontevreden of klachten?

Ontevreden of klachten? Ontevreden of klachten? Klachtenregeling voor klanten, familie of vertegenwoordigers Mensen met aandacht Ontevreden of klachten? U ontvangt zorg van MeanderGroep Zuid-Limburg. In onze organisatie is alles

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Informatie voor patiënten. Eigen kracht, een kennismaking met Altrecht. altrecht geestelijke gezondheidszorg

Informatie voor patiënten. Eigen kracht, een kennismaking met Altrecht. altrecht geestelijke gezondheidszorg Informatie voor patiënten Eigen kracht, een kennismaking met Altrecht altrecht geestelijke gezondheidszorg Altrecht is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg waar mensen met psychiatrische ziekten

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan uw problemen leidt tot een oplossing zodat u weer kunt genieten van de dingen om u heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! ten or patiën vo ie t a m or f n I rokkenen en naastbet haal h GGZ Friesland vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Onvrede start vaak

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

Informatie over uw medische gegevens

Informatie over uw medische gegevens Informatie over uw medische gegevens Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen,

Nadere informatie

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding...

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding... INFORMATIEBROCHURE Informatie over Eddee Zorgverlening Inhoud Informatie over Eddee Zorgverlening... 2 Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3 Zorgaanbod... 3 Individuele begeleiding... 3 Individuele

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Algemene informatie over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ingedeeld in drie gebieden: >> huisartsenzorg eventueel

Nadere informatie

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Aan de slag met psychische problemen Heeft u last van somberheid

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! nten or patië Informatie vo rokkenen en naastbet GGZ Friesland vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Onvrede start vaak klein, maar

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw rechten als patiënt z Rechten en plichten 1 Uw rechten Als patiënt hebt u bepaalde rechten. Deze zijn wettelijk vastgelegd

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Inzage en afschrift medisch dossier

Inzage en afschrift medisch dossier Inzage en afschrift medisch dossier Uw aanvraag gemini-ziekenhuis.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. GGz Centraal Amersfoort

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. GGz Centraal Amersfoort Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen GGz Centraal Amersfoort Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voor wie? 2 3 Voor de intake 3 4 Intake / diagnostiek 3 5 Behandeling 5 6 Afspraak is afspraak 7 7 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Klachtenregeling Surplus

Klachtenregeling Surplus Klachtenregeling Surplus Surplus wil graag uw mening horen over de geboden zorg en dienstverlening, ook als u een keer niet zo tevreden bent. Daarom heeft Surplus een klachtenregeling voor cliënten opgesteld.

Nadere informatie

Algemene patiënteninformatie de Meregaard

Algemene patiënteninformatie de Meregaard Algemene patiënteninformatie de Meregaard Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Wat is de Meregaard?... 2 2. Adresgegevens... 2 3. Aanmelding: hoe komt u bij de Meregaard terecht?... 2 4. Afsprakenregeling in

Nadere informatie

Polikliniek Kinderchirurgie, Kinderurologie, Kinderorthopedie

Polikliniek Kinderchirurgie, Kinderurologie, Kinderorthopedie Polikliniek Kinderchirurgie, Kinderurologie, Kinderorthopedie Uw zoon of dochter is verwezen naar de polikliniek Kinderchirurgie, Kinderurologie of Kinderorthopedie van het Radboudumc. In deze folder

Nadere informatie