Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence"

Transcriptie

1 Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

2 Inhoud In gesprek 3 Gesprekstips 3 Zorgprogramma s 3 Zorgplan 3 Wachttijd 4 Meten 4 Kwaliteit inzichtelijk 4 Kosten en vergoedingen 4 Electronisch Patiënten Dossier (EPD) 5 Waarom een electronisch patiëntendossier? 5 Inzage en zorgvuldigheid 5 Privacy 5 Uw dossier opvragen 6 Wettelijke rechten en plichten 6 Indentificatie en registratie 6 Algemene huisregels 6 Veiligheid 6 Cameratoezicht 7 Cliëntenraden 7 Uw naasten 8 Uw rechtspositie 8 Algemene leveringsvoorwaarden 8 Geschillencommissie 9 Second opinion 9 U heeft een klacht 9 Patientenvertrouwenspersoon (pvp) 9 Informatie over Dimence 10 Telefonische bereikbaarheid 10 U bent of komt in behandeling bij Dimence. Wij gaan ons best doen om u te helpen. U heeft vast veel vragen. In deze folder geven wij u alvast informatie. Lees de folder op uw gemak door. Heeft u na het lezen nog vragen, stelt u ze dan gerust aan uw behandelaar. In gesprek Vertel wat uw wensen en verwach- Het eerste gesprek met uw behandelaar is een kennismakingsgesprek. Vertel het ons als u ontevreden bent tingen zijn van de behandeling. Hierin bespreekt u samen uw klachten. over (een deel van) de behandeling. In een vervolggesprek neemt uw behandelaar uw behandeling met u door Zorgprogramma s en stelt hij samen met u een zorgplan Dimence biedt zorg aan de hand van op. Bij deze gesprekken kunt u altijd zorgprogramma s. In een zorgprogramma staan alle behandelmethodes die uw familie of naasten meenemen. Bij Dimence staat de patiënt centraal. Wij wij inzetten voor mensen met dezelfde geloven dat een goede samenwerking problemen. Dimence biedt een deel van tussen patiënt en behandelaar de behandelresultaten positief beïnvloedt. In overleg met uw behandelaar bepaalt de behandelmethodes aan via internet. u of dit bij u past. Als u een behandeling via internet volgt, combineert u Gesprekstips Vraag uw behandelaar om uitleg als dit altijd met persoonlijk contact met u iets niet begrijpt. uw behandelaar. De zorgprogramma s Vraag of u uw behandelaar, of zijn voortdurend in ontwikkeling. Naast iemand anders, kunt bellen als u nog het volgen van de landelijke richtlijnen, vragen heeft. worden nieuwe behandelmethodes uit Vertel hoe u zich voelt en welke (eigen) onderzoek toegevoegd. klachten en problemen u heeft. Vertel welke medicijnen u gebruikt, Zorgplan ook als u die bij de drogist of su- In het zorgplan staan de behandeldoelen en de zorg die u krijgt. Het zorgplan permarkt koopt. Neem zo mogelijk een medicatielijst mee. U kunt deze is afgestemd op het zorgprogramma. krijgen bij uw apotheek. Wij proberen u altijd een behandeling pagina 2 pagina 3

3 te geven die zo kort mogelijk is en niet zwaarder dan noodzakelijk. Wachttijd Het kan voorkomen dat u na het eerste gesprek moet wachten voordat er met Monitoring (ROM). Als het nodig blijkt, wordt uw behandeling bijgesteld. Voor wetenschappelijk onderzoek worden uw gegevens anoniem, dus zonder vermelding van uw naam, ter beschikking gesteld. Uw privacy is dus gewaarborgd. vergoedingen vindt u op de website van Dimence > Verwijzers > Kosten en vergoedingen. Elektronisch patiëntendossier (EPD) Uw behandelaar houdt tijdens uw de grootst mogelijke zorg. Uw huisarts of andere verwijzer krijgt bericht over eventuele onderzoeken en het verloop van de behandeling, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. U heeft het recht om tijdens of na uw behandeling op te de behandeling gestart kan worden. We beseffen dat dat vervelend is. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Actuele wachttijden vindt u op de website van Dimence. U wordt hierover in het eerste gesprek ook geïnformeerd door de betrokken hulpverlener. Heeft u vragen tijdens de wachttijd of verergeren uw klachten? Dan kunt u contact opnemen met de hulpverlener met wie u het eerste gesprek heeft gehad. Meten Om zo goed mogelijke zorg te kunnen leveren, meet Dimence de klachten van patiënten voor, tijdens en na de behandeling. Dit gebeurt door het afnemen Kwaliteit inzichtelijk De kwaliteit en het effect van de zorg, de dienstverlening en bedrijfsvoering worden binnen Dimence continu in de gaten gehouden. We voldoen aan alle kwaliteitsnormen die de overheid aan ggz-instellingen stelt. Audits maken deel uit van de interne kwaliteitscontrole. Een audit is een steekproef in de organisatie, waarbij bekeken wordt of alle medewerkers van Dimence volgens de afgesproken procedures werken. Het kan nodig zijn dat een auditor (=iemand die een audit uitvoert) uw dossier wil inzien om het op volledigheid te beoordelen. Deze persoon heeft geheimhoudingsplicht. behandeling een dossier bij. Dimence heeft daarvoor een elektronisch patiëntendossier (EPD). In dit dossier bewaren we uw gegevens, zoals uw zorgplan en de rapportage van de behandelingen. Uw dossier wordt op grond van wettelijke voorschriften vijftien jaar bewaard. Waarom een elektronisch patiëntendossier? Om u goed te helpen worden uw gegevens in het EPD opgeslagen. Met het EPD kunnen behandelaren snel, veilig en betrouwbaar relevante medische gegevens met elkaar delen. De kans op medische fouten wordt hierdoor kleiner. Ook hoeft u niet telkens opnieuw uw vragen wie er inzage in uw EPD heeft of heeft gehad. Dimence bewaakt het raadplegen van de medische gegevens van patiënten door onbevoegden en controleert dit periodiek (logging). U heeft ook zelf het recht uw logging in te zien. Binnen de behandeling wordt voor onderzoek (onder andere laboratoriumonderzoek) en medicatie informatie uitgewisseld zowel op papier als elektronisch met ketenpartners, waaronder ziekenhuizen en apothekers. Privacy Alles wat u met uw behandelaar bespreekt is vertrouwelijk en de behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij alleen informatie van vragenlijsten. Dit doen wij om: een beter en objectief beeld te krijgen van uw lichamelijke en psychische klachten; de behandeling te evalueren; een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Het regelmatig meten van uw klachten noemen wij Routine Outcome Kosten en vergoedingen In Nederland kennen we het eigen risico. Kosten in de ggz vallen ook onder het eigen risico. In 2014 is het eigen risico 360,- per kalenderjaar. Ook bij vervolg Diagnose Behandel Combinaties (DBC) wordt uw eigen risico aangesproken. Actuele informatie over kosten en verhaal te doen. Inzage en zorgvuldigheid Om in iedere situatie goede zorg te kunnen leveren, moet informatie snel en gemakkelijk toegankelijk zijn. Iedereen die binnen Dimence bij uw behandeling is betrokken heeft inzage in uw dossier. Dit dossier bewaren wij met aan derden mag geven met uw schriftelijke toestemming. Ook tolken die in sommige situaties worden ingehuurd, hebben een geheimhoudingsplicht. Uw naastbetrokkenen krijgen alleen informatie over u, als u daar toestemming voor geeft. pagina 4 pagina 5

4 Uw dossier opvragen Identificatie en registratie regelen. Binnen Dimence werken alle Als patiënt kunt u bij de cliëntenraden U heeft recht op inzage in en een In Nederland geldt ook in de zorg een medewerkers volgens vastgestelde terecht als u niet tevreden bent of als gesprek over uw dossier en u mag een identificatieplicht. Dimence registreert meldingsregels en worden voorval- u complimenten, suggesties of wensen eigen verklaring aan uw dossier toevoe- daarom vanaf een eerste behandeling len gemeld in een meldsysteem. Ook heeft. Deze moeten algemeen zijn; de gen. Ook kunt u verzoeken bepaalde in- uw Burgerservicenummer (BSN). U is Dimence continu bezig met het cliëntenraden behandelen geen indi- formatie uit het dossier te verwijderen vindt dit nummer op uw paspoort, verbeteren van werkwijzen. Openheid viduele klachten. Hiervoor kunt u aan- of om vernietiging vragen. U kunt een rijbewijs of identiteitskaart. Zonder en helderheid zijn belangrijke uitgangs- kloppen bij de patiëntenvertrouwens- kopie vragen van uw dossier. Aan deze identificatie kan er geen behandeling punten van Dimence. Als er iets mis persoon (pvp). Verderop in deze folder aanvragen zijn kosten verbonden voor plaats vinden. Neem daarom voor een gaat, informeert de verantwoordelijke leest u hier meer over. Cliëntenraden printen, administratie en verzending. Bij afspraak met een hulpverlener van hulpverlener u over het voorval en over bestaan uit (ex)patiënten/cliënten en alle verzoeken die u doet met Dimence altijd één van deze documen- de (waarschijnlijke) oorzaak van het vrijwilligers. De raden hebben regelma- betrekking tot uw dossier, gelden ten mee. voorval. Dit valt onder zijn/haar profes- tig contact met cliënten en patiënten bepaalde regels. Uw behandelaar kan u sionele verantwoordelijkheid. en met bestuur, management en me- hierover informeren. Algemene huisregels dewerkers van Dimence. Gevraagd en Om de dagelijkse gang van zaken bij Cameratoezicht ongevraagd geven de cliëntenraden de Wettelijke rechten en plichten Dimence goed te laten verlopen, zijn Bij Dimence vindt op sommige plaatsen directies en raad van bestuur advies. Wij bewaren uw gegevens met de grootst mogelijke zorg. De maatregelen die wij treffen om onrechtmatige toegang tot patiëntgegevens te er huisregels opgesteld. Of het nu gaat om een bezoek aan Dimence of om een kort of lang verblijf, de algemene huisregels maken een verblijf zo prettig cameratoezicht plaats uit veiligheidsoverwegingen. Het beeldmateriaal wordt vier weken bewaard en wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van Lees alles over de cliëntenraden in de folder Cliëntenraden bij Dimence Groep. voorkomen voldoen aan de Nederlandse Norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN 7510). Alle wettelijke rechten mogelijk en gelden voor iedereen. De huisregels worden met u doorgenomen als u op een klinische afdeling komt. U het cameratoezicht: maximale veiligheid voor u en voor onze medewerkers. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met: en plichten rondom het registreren van uw gegevens en uw privacy staan beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. vindt de huisregels in de folder Algemene huisregels en op nl/werkwijze. Veiligheid Cliëntenraden De cliëntenraden van Dimence zijn formele medezeggenschapsorganen. Zij behartigen de collectieve belangen van cliënten en patiënten. De raden Cliëntenraden Dimence Groep Gebouw Henri Dunant Nico Bolkensteinlaan SB Deventer Dimence handelt conform deze wetten. Daar waar onrechtmatig toegang wordt verschaft, neemt de organisatie die maatregelen die nodig zijn en volgen er Uw veiligheid staat binnen Dimence voorop. Wanneer u zorg van Dimence ontvangt, heeft u recht op veilige zorg. Toch kan het gebeuren dat er iets mis houden zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan cliënten en patiënten, wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg T E I arbeidsrechtelijke consequenties. gaat, ondanks al onze voorzorgsmaat- en knelpunten binnen de behandeling. pagina 6 pagina 7

5 Uw naasten wijzen wij u naar onze website Dimence vindt het belangrijk dat uw naasten een rol spelen in uw behandeling. Zij kennen u immers als geen ander. Het kan dan gaan om uw partner, Het is goed om te weten waar u recht Uw rechtspositie ouders of kinderen, maar ook om een op heeft. Deze rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige goede vriend of vriendin. Wij streven naar een goede samenwerking tussen Behandelingsovereenkomst (WGBO 1 ) en u, uw behandelaar en uw naaste(n) in de Wet Bijzondere Opneming met als doel het verbeteren van de Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ 2 ). behandeling en uw kwaliteit van leven. Om het voor u gemakkelijker te maken, Dimence hoort ook graag de ervaringen hebben wij al uw rechten gebundeld van naasten zodat wij onze kwaliteit in de folder Dimence Rechtspositie van zorg kunnen verbeteren. Daarnaast patiënten. bieden wij verschillende cursussen aan om uw naasten te begeleiden tijdens Algemene Leveringsvoorwaarden uw behandeling. Ook is er aandacht Dimence is lid van GGZ Nederland, voor de steun die uw naasten zelf nodig hebben om de zorg vol te houden. geestelijke gezondheidszorg en versla- de vereniging van instellingen voor Wij geven niet zonder uw toestemming vingszorg. GGZ Nederland bevordert persoonsgebonden informatie aan uw de geestelijke gezondheid(szorg) en naasten, maar zij hebben wel recht op komt op voor alle randvoorwaarden die het verkrijgen van niet-persoonsgebonden informatie. Voor meer informatie, GGZ Nederland en haar leden hebben noodzakelijk zijn om dit te bereiken. het cursusoverzicht en/of informatie Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld. Dit betekent dat er afspraken over de familieraad Deventer e.o. ver- 1. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten van behandelaar en patiënt beschreven. 2 De Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) moet ervoor zorgen dat middelen of maatregelen verantwoord worden gebruikt bij de behandeling van patiënten. Ook beschrijft deze wet de rechten die patiënten hebben tijdens een onvrijwillige opname. De wet dient de patiënt te beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur. zijn vastgelegd over de rechten en plichten van patiënten en zorginstellingen. Voor patiënten betekent het dat wanneer de afspraken door de zorgaanbieder niet worden nagekomen, deze via de Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen worden afgedwongen bij een geschillencommissie of via de rechter. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland. In de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn onder andere afspraken gemaakt over de aandacht voor familie, informatievoorziening, zorg op afstand en kwaliteit van zorg en veiligheid. De algemene leveringsvoorwaarden voor de ggz vindt u op de website van GGZ Nederland: > Beleid in de ggz > Beleidsthema s > Patiënten- en kwaliteitswetgeving > Onderwerpen > Algemene leveringsvoorwaarden ggz Geschillencommissie Dimence is lid van de Geschillencommissie. Dit betekent dat over Dimence ingediende klachten door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg in behandeling worden genomen. Meer informatie vindt u op: Second opinion Heeft u twijfels over het oordeel van uw behandelaar, dan kunt u een second opinion aanvragen. Hiervoor gaat u naar een andere behandelaar die opnieuw een mening geeft over bijvoorbeeld de diagnose of het voorstel tot behandeling. Het kan ook voorkomen dat uw behandelaar in overleg met u een collega vraagt een second opinion uit te voeren om de kwaliteit van de behandeling te verbeteren. U heeft een klacht Het kan voorkomen dat u een verschil van mening heeft over uw behandeling, uw veiligheid of over de manier waarop er met u wordt omgegaan of over uw veiligheid. Dit kunt u allereerst bespreken met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u terecht bij een andere medewerker of een teamleider. Mocht u er dan nog niet uitkomen dan is de klachtenfunctionaris er voor u. De klachtenfunctionaris is er ook voor betrokken familie en naasten. U leest hier alles over in de klachtenbrochure van Dimence, Als u niet tevreden bent. Patiëntenvertrouwenspersoon Wanneer u meer informatie wilt over uw rechten of als u een klacht of probleem heeft dan kunt u voor advies pagina 8 pagina 9

6 terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Een pvp weet alles op het gebied van patiëntenrechten in de geestelijke gezondheidszorg en staat u bij en adviseert u waar nodig. Een pvp is in dienst van een onafhankelijke landelijke stichting en stelt zich op aan uw kant. Voor contactgegevens van de patiëntenvertrouwenspersonen verwijzen wij u naar werkwijze. Bent u niet tevreden over de klachtenregeling van Dimence dan kunt u hiervoor terecht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg; Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur. Buiten kantooruren is Dimence voor spoedeisende situaties bereikbaar via uw huisarts. Verpleging is indien nodig 24 uur per dag bereikbaar. Informatie over Dimence Dimence biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen en ouderen. Dit kan vanuit de thuissituatie, via opname of via internet. Bij Dimence werken circa 1700 medewerkers dagelijks vanuit ruim zestig locaties in Oost-Nederland voor in totaal patiënten per jaar met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Dimence maakt deel uit van de Dimence Groep. De stichtingen van de Dimence Groep verbeteren samen de geestelijke gezondheid van de mensen in het werkgebied. Dat doen ze door een breed aanbod van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn dicht bij de mensen te realiseren. pagina 10 pagina 11

7 Zwolle Almelo Deventer Heeft u vragen? Bel ons gerust. Wij staan u graag persoonlijk te woord. Regio Almelo Hanzelaan NL Almelo Regio Deventer Nico Bolkesteinlaan SB Deventer Regio Zwolle Burgemeester Roelenweg EV Zwolle Postadres Postbus GC Deventer Meer informatie over Dimence, ons zorgaanbod en wachttijden vindt u op Wilt u meer weten over onze locaties of alvast een virtueel kijkje nemen? Dat kan op A.003 Dimence, Juni 2014 pagina 12 g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Rechten en plichten bij opname

Rechten en plichten bij opname Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Rechten en plichten bij opname Informatie voor cliënten >> Bij opname ontvangt u een kopie van de huisregels van ggze Wanneer u bij GGzE wordt opgenomen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Algemeen Bent u ontevreden of heeft u een klacht? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Bent u ontevreden over zaken in het ziekenhuis?... 3 Heeft u een klacht over de Spoedpost in ons ziekenhuis?... 4 Bureau

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Inhoudsopgave Hoofdstuk1 Inleiding................. 3 1.1 Welkom..................... 3 1.2 Kliniek Intensieve Behandeling.........

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Belangrijke telefoonnummers en webadressen Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO WELKOM BIJ INDIGO MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN PERIODE WAARIN HET NIET ZO LEKKER GAAT. VAAK KOM JE DAAR ZELF WEL WEER UIT. OOK KAN EEN HUISARTS DAARVOOR GOEDE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie