Visiedocument. sport & ontmoeting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visiedocument. sport & ontmoeting"

Transcriptie

1 sport & ontmoeting De Hilt, Hasselaarlaan 1c, 3755 AV Eemnes, telefoon , fax , BTW nr.: NL B04, Bankrelatie: Rabobank Eemnes, Rekeningnr.: Visiedocument Op weg naar een toekomstbestendige accommodatie Juli 2013

2 Visiedocument Op weg naar een toekomstbestendige accommodatie

3 Voorwoord Voor u ligt het visiedocument van De Hilt, dat door de bestuurscommissie is opgesteld. Zo nu en dan is het goed afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken om kritisch naar de eigen prestaties te kijken en na te denken over de toekomst. Dat is ook in 2003 gedaan in het rapport Per saldo positief. Sinds de vorige rapportage hebben in De Hilt en daarbuiten diverse veranderingen plaatsgevonden. En veranderingen blijven komen. Om De Hilt hierop zo goed als mogelijk voor te bereiden is dit rapport gemaakt: Op weg naar en toekomstbestendige accommodatie. Dit rapport is niet alleen bestemd voor onszelf, maar ook voor het gemeentebestuur van Eemnes. Zij maakt het (voort)bestaan van De Hilt mogelijk. Het is van belang dat er bij de gemeentebestuurders draagvlak voor De Hilt is, en blijft. Wij hopen dat dit rapport daar aan bijdraagt. Dit rapport is samengesteld en geschreven door de bestuurscommissie van De Hilt onder begeleiding van externe branchedeskundigen 1 die fungeerden als klankbord en ons hebben voorzien van vergelijkende kengetallen. Onze dank gaat uit naar de administratief medewerkster en de bedrijfsleider van De Hilt wiens hulp onontbeerlijk was voor het verzamelen en analyseren van data en informatie. Namens de bestuurscommissie, R. Harsevoort Voorzitter 1) Grontmij Nederland BV, de heer R. Geritan en mevrouw E. Schins-Derksen 3

4 4 Foto: entree Inzet: loungehoek in de foyer

5 Inhoud Pagina Voorwoord 3 Inhoud 5 1. Inleiding Historie De Hilt Doelstelling Werkwijze Leeswijzer 7 2. Toekomstvisie De Hilt 8 3. Interne analyse Gebruik Ontwikkeling en bezettingsgraad Exploitatieresultaat Personeel en organisatie Gebouwkwaliteit en onderhoud Sturingsfactoren Externe analyse Overheid en beleid Concurrentie (concurerende accommodaties) DESTEP Trends SWOT analyse 27 Bijlagen Bijlage A: Lijst met gebruikers van De Hilt 28 Bijlage B: Overlegstructuur 30 Bijlage C: Geografisch overzicht omliggende accommodaties 31 5

6 6 Foto s: foyer

7 1. Inleiding 1.1. Historie De Hilt De Hilt in Eemnes is opgericht in 1978 als een multifunctionele accommodatie van dorpshuis met sportruimten, vergaderzalen en theaterruimte. Het is een accommodatie met een lange historie, die een grote naamsbekendheid heeft in Eemnes en waar het onderwijs en veel verenigingen gebruik van maken. De Hilt heeft een drietal doelstellingen die in een Verordening 2 zijn vastgelegd: 1. het bevorderen van sociaal-culturele en sportieve activiteiten ten behoeve van de plaatselijke bevolking; 2. het beschikbaar stellen resp. het in verhuur geven van De Hilt ten behoeve van het onderwijs en activiteiten van plaatselijke verenigingen en groeperingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, sport, recreatief en cultureel gebied; 3. het toelaten en/of organiseren van aanvullende activiteiten voor zover deze niet strijdig zijn met het onder 1 en 2 genoemde. In 1982 is De Hilt uitgebreid met een sporthal en een vergaderzaal en werd de totale oppervlakte van het gebouw circa 3500 m2. In verschillende onderzoeken zijn in de loop der jaren de exploitatie, concurrentiepositie en situatie van De Hilt onderzocht. Het laatste rapport dateert uit 2003 (Per saldo positief) waar met name een oordeel is gegeven over een aanvaardbaar niveau van het exploitatietekort gezien de setting waarin De Hilt zich bevindt (gestelde kaders en concurrentie van andere accommodaties). 1.2 Doelstelling Anders dan in het rapport Per saldo positief uit 2003 heeft dit rapport niet in de eerste plaats als doel de prestaties van De Hilt te vergelijken met die van andere organisaties. De doelstelling van deze rapportage is tweeledig. In de eerste plaats hebben we ons ten doel gesteld het formuleren van een toekomstvisie voor De Hilt. Indien hiervoor draagvlak gevonden wordt bij het gemeentebestuur zal deze toekomstvisie richting geven aan de ontwikkeling van de Hilt in de komende jaren, waardoor De Hilt een gezonde toekomst tegemoet kan gaan. In de tweede plaats heeft deze rapportage tot doel mogelijkheden aan te geven voor het verbeteren van de dienstverlening. En mede daardoor het exploitatieresultaat van De Hilt te verbeteren, door de prestaties van De Hilt tegen het licht te houden en stuurvariabelen te benoemen. 1.3 Werkwijze Gestart is met het verzamelen en analyseren van informatie over aard van de gebruikers, de verhuur van zalen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële resultaten. Met behulp van deze informatie zijn de voornaamste sterke en zwakke punten van De Hilt benoemd. Voorts is gekeken naar de ontwikkelingen die in de komende jaren op ons af komen en met welke kansen en bedreigingen De Hilt geconfronteerd wordt. Met behulp van alle verzamelde informatie is vervolgens een toekomstvisie voor De Hilt geformuleerd en zijn als sturingsinstrument prestatie-indicatoren benoemd. 1.4 Leeswijzer Om het rapport makkelijk leesbaar te maken, worden de hoofdlijnen beschreven en is detailinformatie in de bijlagen opgenomen. Het rapport begint met onze toekomstvisie voor De Hilt. De informatie en analyses die hieraan ten grondslag hebben gelegen worden daarna behandeld. 2) Verordering regelende samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de beheerscommissie De Hilt 7

8 2. Toekomstvisie De Hilt De Hilt is een niet weg te denken publieke voorziening in onze gemeente. Zij neemt een centrale plaats in voor heel veel Eemnessers die sportief of sociaal-cultureel actief zijn. De (sport) zalen van De Hilt worden hiervoor intensief gebruikt. Onze verwachting is dat de behoefte aan deze voorziening in de komende jaren ongewijzigd groot zal zijn. Om de kwaliteit van de dienstverlening van De Hilt op een hoog peil te houden en de kostprijs voor de gemeente Eemnes aanvaardbaar te houden, hebben wij de volgende visie: Behoud van (optimale) organisatievorm Doordat het beheer van De Hilt is opgedragen aan de bestuurscommissie ervaart De Hilt een redelijke mate van zelfstandigheid en autonomie. Dit vertaalt zich in een slagvaardige, betrokken en verantwoordelijke organisatie. Dat geldt niet alleen voor de bestuurders, maar ook voor de bedrijfsleider en de andere medewerkers. Een optimale dienstverlening aan de gebruikers en prima technische resultaten zijn daarvan de opbrengst. Bovendien zijn er door deze organisatievorm voor de gemeente geen zorgen. Behoud hiervan is belangrijk voor een gezonde toekomst. Samenwerking onderzoeken en benutten Over samenwerking met andere partijen is in de afgelopen jaren wel gesproken, maar dat heeft door verschillen factoren niet geleid tot concrete samenwerkingsactiviteiten of -vormen. Raakvlakken worden wel gezien, maar zijn tot dusver nog niet benut: belang van samenwerking met anderen wordt op onderdelen zeker wel gezien en zinvol geacht. Daar waar inkoop gebundeld wordt of promotie gecombineerd wordt, kan op kosten bespaard worden. We kunnen van elkaar leren en het activiteitenaanbod met elkaar afstemmen en uitbouwen. Goede contacten leiden niet zelden tot onverwachte kansen. Wij vinden het wenselijk dat De Hilt proactief de mogelijkheden tot samenwerken onderzoekt en benut. Het horecames snijdt aan twee kanten Het verleden heeft ons geleerd dat aandacht voor gezelligheid, gastvrijheid, assortiment en de omvang en uitstraling van de foyer van (grote) invloed zijn op de horecaomzet. De prestaties van De Hilt op dit gebied zijn goed, maar verbetering is altijd mogelijk. Met een sterke horecavoorziening kunnen we de verblijfstijd van gebruikers en bezoekers verlengen en de omzet verhogen. Dit geeft tevreden klanten, waardoor de bezettingspercentages van de zalen op niveau blijven of verbeteren, zo snijdt het mes aan twee kanten. Om de horecaomzet verder te verhogen blijven gastheerschap en assortiment top of mind en is het een voorwaarde dat de (deels) gedateerde foyer een make-over krijgt. Een thuis voor alle Eemnessers Veel Eemnessers zijn er kind aan huis, maar dat geldt niet voor iedereen. Zoals altijd bij centra als De Hilt zijn er zijn ook inwoners die De Hilt primair zien als en sportcentrum en niet als ontmoetingscentrum (dorpshuis) waar ook tal van andere activiteiten plaatsvinden. De sfeer is voor sporters optimaal. De sfeer en uitstraling van de vergaderzalen is ingetogen zakelijk, een warme, inspirerende ruimte heeft De Hilt niet echt. Hierdoor is De Hilt geen optimale plek voor culturele en educatieve activiteiten. Hier willen we wat aan doen. De kansen voor de toekomst liggen in het aantrekken van nieuwe gebruikers, met name voor de andere zalen dan sportzaal en hal. Die andere zalen zijn redelijk goed bezet, maar minder intensief dan de ruimtes voor sport. De Hilt wil haar centrale plaats in Eemnes uitbouwen door meer culturele en educatieve activiteiten aan te trekken of zelf te organiseren. Voor dit gebruik willen we de entree en foyer en het verblijf aantrekkelijker maken. 8

9 3. Interne analyse 3.1 Gebruik De Hilt is een multifunctioneel gebouw met een sportzaal, een sporthal, een theaterzaal, een atelierruimte, vijf vergaderzalen en een ruime foyer met keuken. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het gebruik van deze ruimten. Hieronder ziet u een onderverdeling van de huurinkomsten van De Hilt naar de verschillende soorten van gebruik. Huurinkomsten verdeeld naar type van gebruik Binnensport (verenigingen) Het overgrote deel van de verhuurinkomsten is afkomstig uit verhuur van de Sportzaal en Sporthal aan sportverenigingen. Grote vaste gebruikers van de sportzalen zijn de EGV (turnen, gym), Voleem (volleybal), Badmintonvereniging Eemnes, SV Eemnes/KNVB (voetbal), SDS 99 (handbal) en Eem 78 (basketbal). Ook worden sporten als hockey, bowls, karate, dansen en yoga beoefend. Naast de Sporthal en de Sportzaal worden daarvoor regelmatig ook de Theaterzaal en Patiozaal gebruikt. In de avonden en tijdens weekenden zijn de zalen bijna altijd in gebruik, behoudens in de periodes waarin de competities (tijdelijk) stil liggen. Het aanbod van binnensportruimte in Eemnes is groter dan de vraag. Aan de vraag vanuit Eemnes kan in principe altijd worden voldaan. Ook een beperkt aantal verenigingen en organisaties van buiten Eemnes maakt gebruik van De Hilt, wat een toegevoegde waarde heeft voor het sportaanbod in Eemnes. Schoolgym (basisonderwijs) Bewegingsonderwijs is een wettelijke taak van de gemeente. Voor uitvoering van deze taak hebben de basisscholen een eerste recht van gebruik op de sportzalen. De ligging van De Hilt ten opzichte van de basisscholen is gunstig, en binnen wettelijke afstandsnormen. De hoogte van de vergoeding voor het gebruik door de basisscholen wordt door de gemeente Eemnes vastgesteld op basis van landelijke normen. Die zijn overigens lager dan de huurtarieven van andere gebruikers overdag. Buiten schoolgym is er weinig vraag naar binnensportruimte op doordeweekse daguren. 9

10 10 Foto: Eemzaal/Driestenzaal Inzet: Atelierruimte (Koepelzaal)

11 Cultuur & ontmoeting De Hilt geeft onderdak aan vele activiteiten voor ontmoeting, ontspanning, creativiteit en ontwikkeling. Ruim vijftig organisaties maken regelmatig of incidenteel gebruik van de accommodaties voor vergaderingen, bijeenkomsten, lessen en cursussen. Daaronder o.a. schildersgroepen, koren, muziekscholen, kaartclubs en de volksuniversiteit. De Hilt organiseert ook zelf activiteiten op dit gebied, zoals bingomiddagen voor ouderen en kinderactiviteiten in de vakanties onder de vlag van sociaal cultureel werk. Jaarlijks of tweejaarlijks worden ook een korenfestival, een talentenjacht en de In&Uit markt georganiseerd. Genoemde activiteiten vinden ongeveer in gelijke mate, zowel overdag als s avonds plaats. De deelnemers aan deze activiteiten bestaan, behalve bij de kinderactiviteiten in de schoolvakanties, voornamelijk uit volwassenen. De horecafaciliteiten van De Hilt versterken deze functie in belangrijke mate. De bezetting van de zalen uit hoofde van genoemde activiteiten laat ruimte voor verhuur ten behoeve van overig gebruik. Overig gebruik (profit en non-profit) Om de huuropbrengsten te verhogen worden de zalen ook verhuurd aan commerciële gebruikers, veelal voor vergaderingen, cursussen en personeelstrainingen. Deze verhuuractiviteiten zijn ondergeschikt aan de eerder genoemde functies en zijn uitgesplitst in verhuur aan profit en non-profit organisaties. Het zijn met name de vergaderzalen die ten behoeve van deze overige gebruikers worden ingezet. De Hilt rekent voor deze gebruikers een hogere huur. Dit type van verhuur draagt bovengemiddeld bij aan de horeca-omzet omdat er regelmatig in combinatie met een lunch geboekt wordt. Een lijst van alle gebruikers van De Hilt treft u aan in bijlage A. Dorpshuis De openingstijden zijn ruim. De Hilt is alle dagen van de week geopend, vanaf 8.30 tot uur, op vrijdag en zaterdag tot 1.00 uur s nachts en op zondag tot uur. Wanneer er geen gebruik gepland staat is De Hilt gesloten. De dorpshuisfunctie maakt het mogelijk voor ieder die dat wil gedurende de openingstijden binnen te stappen voor een ontmoeting, drankje, hapje, de krant en biljart- of kaartspel. Dagelijks lopen hiervoor mensen in en uit, maar de aantallen zijn relatief klein. Deze functie levert logischerwijs geen huurinkomsten op. 3.2 Ontwikkeling en bezettingsgraad Voor de analyse van de ontwikkeling van het gebruik en de bezettingsgraad van de zalen is een onderverdeling gemaakt naar type gebruik. De bezettingspercentages zijn berekend op basis van een berekeningswijze die in de branche gebruikelijk is. Hierdoor zijn de uitkomsten vergelijkbaar met die van branchegenoten. De bezettingspercentage zeggen enerzijds iets over de behoefte aan deze ruimtes (vraag) en anderzijds over de mate waarin De Hilt erin slaagt deze vraag aan zich te binden. 11

12 12 Foto: Sportzaal (multifunctioneel gebruik) Inzet: Sporthal (multifunctioneel gebruik)

13 Bezettingspercentages* sporthal en sportzaal 2012 Sporthal (onderwijs) Sporthal (vereningen) Sportzaal (onderwijs) Sportzaal (verenigingen) De Hilt Benchmark Oordeel 44% 20-60% gemiddeld 95% % zeer hoog 94% % zeer hoog 67% 10-80% hoog *) Benchmark gebaseerd op MAAS (Marktplan Analyse Systeem) Bezettingspercentages overige zalen Ochtend Middag Avond Totaal Oordeel % % % % Theaterzaal zeer hoog Tuinzaal voldoende Koepelzaal hoog Driestenzaal hoog Eemzaal voldoende Patiozaal hoog Blauwe zaal hoog De bezetting van de Sporthal en Sportzaal is uitstekend, zeker gezien de beperkte maatvoering van met name de Sportzaal. Dat laatste maakt niet alle vormen van sportbeoefening mogelijk, omdat bij wedstrijden soms andere eisen aan de accommodatie worden gesteld. Ook de bezetting van de Theaterzaal is zeer goed te noemen. De bezetting van de overige zalen is aanmerkelijk lager, waarbij opgemerkt moet worden dat de Blauwe zaal en de Koepelzaal minder courante ruimtes zijn (specifiek). Daarom worden deze ruimten, ondanks een lagere bezettingsgraad toch als goed beoordeeld. De Patiozaal daarentegen is juist weer meer multifunctioneel omdat deze ook als bewegingsruimte (yoga, dans, e.d.) gebruikt kan worden. Opvallend is de hoge bezetting van vrijwel alle zalen in de ochtend. Met name de Tuinzaal, Driestenzaal en Eemzaal bieden nog wel ruimte tot betere bezetting vooral in de avond. Mogelijk dat extra acquisitie gericht op zowel commercieel als non-profit gebruik tot meer verhuur kan leiden. Het gaat dan om bijvoorbeeld evenementen als bruiloften, verjaardagen, bedrijfspresentaties en jubliea. De Hilt krijgt hiervoor wel aanvragen op dit moment, maar wijst deze af in verband met de huidige beperkende bepalingen in de verordening. In de toekomst wil De Hilt meer op deze evenementen inzetten, mits het gemeentelijk beleid dit toestaat. Verhuur van zalen Kijkend naar de verhuurmogelijkheden van de verschillende zalen, valt op dat er nog diverse mogelijkheden voor uitbreiding bestaan, maar dat die per zaal verschillen. Ook de inrichting van de betreffende zaal beperkt soms de mogelijkheden, maar uitgaande van sec de ruimte is de volgende analyse van verhuur te maken. Verhuur van de zalen in de ochtenden verloopt goed, de bezettingsgraad is hier relatief hoog. De sportzalen zijn door de week heel goed bezet. Onderwijs gebruikt de zalen door de week overdag en s avonds gebruiken diverse verenigingen de zalen. Ruimte in deze zalen is alleen nog 13

14 beperkt te vinden op de zondag- (Sportzaal) en de zaterdagochtend (Sporthal). Ook de Theaterzaal heeft een goede bezetting, ruimte bestaat op de zondagmiddag en avond, en op de zaterdag- en donderdagavonden. De Tuinzaal heeft relatief veel ruimte beschikbaar. Op dit moment ligt de piek vaak op dinsdag en donderdag (ochtend), soms wordt ook op andere momenten verhuurd. De Driestenzaal heeft een gemiddelde verhuur van 8-10 dagdelen per week, met een weinig stabiel piekpatroon. Het neigt naar iets meer verhuur in de middag en de avond, maar het is een wisselend beeld. Dat geldt ook voor de Eemzaal, die gemiddeld iets minder dagdelen per week is verhuurd (6-8). Deze zaal kent iets meer verhuur in het weekend. De Patiozaal heeft een gemiddeld verhuur van dagdelen in de week, vooral op doordeweekse dagen met een piek in de ochtend en de avond. Weinig verhuur in de avonden van het weekend. De Blauwe zaal kent een spreiding van de verhuur over de dag, maar wat meer naar de middag en de avonduren. Verhuur op donderdag en vrijdag ligt wat lager. Minste verhuur kent de Koepelzaal, die is ingericht als atelierruimte. Deze kent geen duidelijk patroon in de verhuur, wel meer op de ochtend en de avond maar aantallen zijn gering dus een duidelijk beeld ontbreekt. Indien een aantal keren de middag extra wordt verhuurd is het beeld gelijk anders. Ontwikkeling van de huurinkomsten van (x EUR 1.000) In de laatste vijf jaar zijn de huurinkomsten van de sportzalen gemiddeld met 1,2% per jaar toegenomen. Voor de Theaterzaal is de gemiddelde toename 2,8% per jaar. De verhuurinkomsten van de vergaderzalen dalen vanaf 2011 met 5% per jaar, de verhuizing van de prikpost (bloedafname ziekenhuis) en de opening van het Brinkhuis in Laren zijn hier mede debet aan. 14

15 3.3 Exploitatieresultaat Exploitatieresultaten De Hilt over de laatste 5 jaar Inkomsten huur horeca diversen totaal inkomsten Uitgaven personeel rente en afschrijving huisvesting algemeen beheer totaal uitgaven Exploitatieresultaat Dekkingsgraad (excl. kap.lasten) 64% 66% 68% 70% 71% Bij een indicatieve beoordeling van een gunstige of ongunstige exploitatie betrekken wij de dekkingsgraad. Deze geeft aan in welke mate de lasten worden gedekt door de opbrengsten. Bij de berekening van de dekkingsgraad zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving in de tabel) buiten beschouwing gelaten, omdat zij geen werkelijk verband houden met de exploitatieprestaties (een nieuwe accommodatie brengt immers hoge kapitaallasten met zich mee, die de prestaties onevenredig zwaar negatief beïnvloeden). Het vergelijken van de dekkingsgraad met die van soortgelijke accommodaties in vergelijkbare gemeenten levert het volgende op: Dekkingsgraad per exploitatie-onderdeel De Hilt Benchmark* binnensport 74% % sociaal-cultureel 46% 40-50% horeca 84% % *) bron: MAAS Uit de tabel komt naar voren dat De Hilt financieel vergelijkbaar presteert als soortgelijke accommodaties. Ondanks dat de bezettingsgraad van de zalen goed is, ligt de dekkingsgraad van De Hilt ten opzichte van de benchmark wat aan de onderkant van het totaal. Dit vanwege het feit dat de De Hilt op onderdelen wat hogere lasten heeft, waaronder personele lasten, en omdat prijzen van de tarieven voor de zalen gedurende de dagdelen overdag bewust laag worden gehouden. Hierdoor blijft de accommodatie ook betaalbaar voor inwoners met minder financiële draagkracht. 15

16 16 Foto: Eemzaal Inzet: foyer

17 3.4 Personeel en organisatie In de verordening De Hilt (1997) zijn de volgende taken voor de bestuurscommissie vastgelegd: Het besturen, beheren en in standhouden van De Hilt Het bevorderen van sociaal culturele en sportieve activiteiten Het toelaten of organiseren van aanvullende activiteiten, in het bijzonder ten dienste van de dorpshuisfunctie Hoewel de afspraken met de gemeente Eemnes dateren uit 1997 en formeel moeten worden geactualiseerd, zijn deze taken naar ons oordeel nog steeds actueel en hoeven niet te worden aangepast. Organogram bestuursstructuur Gemeenteraad, bestaande uit 13 raadsleden College B&W Portefeuille houder Bestuurscommissie Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden Bedrijfsleider 17

18 Organigram Organogram organisatie De Hilt Bestuurscommissie Bedrijfsleider Administratie Ass bedrijfsleider horeca Ass bedrijfsleider facilitair Beheerder Beheerder Beheerder Beheerder Beheerder Ass beheerders Personeel = bestuurscommissie = vaste medewerkers = ass beheerders Het personeel is in dienst bij de gemeente Eemnes en heeft een ambtelijke rechtspositie. De omvang van de formatie wordt afgestemd op de programmering en het gebruiksrooster. Om de continuïteit van de formatie bij piekmomenten te waarborgen zonder structurele lastenverzwaring wordt gebruik gemaakt van oproepkrachten. De vaste formatie heeft een omvang van 5,8 fte en de oproepkrachten op jaarbasis 1,5 fte. Opleiding De Hilt beschikt over goed gekwalificeerd personeel. Dit is van belang in verband met wet- en regelgeving. Alle vaste medewerkers zijn in het bezit van het diploma bedrijfshulpverlening incl. AED en diploma sociale hygiëne (uitgezonderd administratie). Jaarlijks vindt bijscholing plaats en worden branchegerichte cursussen gevolgd. Ziekteverzuim De Hilt kent een ziekteverzuim van gemiddeld 1,5% over de laatste 3 jaar. Ten opzichte van het ziekteverzuim in de branche is dat laag (ziekteverzuim horeca 2,5%, openbaar bestuur 5%). Personeelsverloop De Hilt kent nagenoeg geen personeelsverloop. Het grootste deel van het verloop wordt veroorzaakt door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of aanverwanten hiervan (excl. oproepkrachten). De gemiddelde leeftijd van de vaste formatie is 45 jaar, de spreiding in leeftijd is goed. 5 18

19 Administratie en managementinformatie De administratieve afdeling van de Hilt verzorgt de administratie en verstrekt maandelijks managementrapportages ten behoeve van de planning & control cyclus. In opdracht van de bestuurscommissie worden in overleg met de penningmeester de begroting en de jaarrekening opgesteld door een extern administratiekantoor. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de gemeente aangewezen accountant. Overlegstructuur Om een organisatie als De Hilt goed te laten functioneren is een goed gestructureerde communicatie zeer belangrijk. De overlegmomenten bestaan uit dagelijks teamoverleg met het personeel, maandelijks bestuursoverleg, jaarlijks gebruikersoverleg en periodiek overleg met de gemeente Eemnes. (zie voor compleet overzicht bijlage B) Communicatie en informatie Circa vier keer per jaar wordt een bulletin ( t Hildertje) uitgegeven voor de vaste gebruikers. Hierin staan belangrijke informatie over De Hilt en relevante informatie. De Hilt heeft een website waarop alle activiteiten staan vermeld, met tevens een link naar de desbetreffende vereniging of instantie. Van elke accommodatie is informatie beschikbaar over de mogelijkheden. Per jaar wordt er circa 5 keer een huis-aan-huis folder in Eemnes verspreid waarin de activiteiten staan vermeld die zullen gaan plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een social media strategie om de activiteiten onder de aandacht te brengen en relevante informatie te verschaffen. 3.5 Gebouwkwaliteit en onderhoud Door een bouwkundig bureau 3 is met behulp van een inspectie een rapportage uitgebracht over de huidige staat van het gebouw en de te verwachten uitgaven met betrekking tot onderhoud voor de komende 5 jaar, waaronder aanpassingen en/of upgrading van de technische installaties. Uitgangspunt is de kwaliteit van het gebouw te waarborgen en aan de wet- en regelgeving te kunnen (blijven) voldoen. Belangrijkste conclusie van het bureau is dat het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) leidend is en deze weinig afwijkingen vertoont na jaarlijkse inspecties en adviezen van de bedrijfsleider. Grote extra investeringen op het gebied van onderhoud buiten het MJOP vallen dan ook niet te verwachten. Het adviesbureau heeft ideeën aangereikt voor verbeteringen van De Hilt. De adviezen van het bureau richten zich op drie punten, waarbij vooral ook de uitstraling van het complex is meegewogen. Immers die bepaalt voor een belangrijk deel volgens het bureau de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de accommodatie: Moderniseren van de foyer, die nu bewust verschillende sferen uitstraalt om diverse doel groepen aan te spreken. Bij de keuze voor modernisering dienen bewuste keuzes te worden gemaakt om versnippering te voorkomen, maar de identiteit van de verschillende doelgroepen te behouden. 3) Bouwkundig bureau Hensbergen 19

20 Voorstel is: - Vernieuwen en verhogen plafond, met aanpassen en vernieuwen van kabels/kabelgoten - Centraal plaatsen van de bar richting hoofdentree, hierdoor betrekken van de biljarthoek bij de foyer/bar - De kosten hiervan bedragen ca Indien gewenst is er een mogelijkheid voor het creëren van extra ruimte boven het kantoor. Raming van de kosten Verder adviseert men qua integrale veiligheid de brandwerende doorvoeren te controleren en die waar nodig aan te passen. Ook het ketelhuis dient te worden voorzien van een compartimentering. Kosten van deze aanpassingen zijn circa 3.500, met kosten voor jaarlijkse controle (MJOP) Duurzaamheid Verduurzaming van het gebouw heeft al jaren de aandacht. Op het gebied van warmte-isolatie, verwarming en verlichting zijn en worden constant verbeteringen aangebracht waardoor het complex inmiddels is gekwalificeert met energielabel B (2012). 3.6 Sturingsfactoren Uit de interne analyse blijkt dat de organisatie op onderdelen aandachtspunten kent en naar verbetering wil streven. Sturing hierop wordt wenselijk geacht, vandaar dat voor de komende periode een aantal sturingsfactoren cq. prestatie-indicatoren zijn vastgesteld: Verhuur: stijging van de bezettingsgraad van de zalen (met uitzondering van de sportzaal en sporthal) in 2014 met 5% ten opzichte van Horecaomzet: toename van de horecaomzet in 2014 met 2% (exclusief indexering) ten opzichte van de realisatie in Daarnaast kan op een later tijdstip worden gestuurd met de volgende indicatoren: Enquête tevredenheid gastheer/vrouw Personeelskosten: verhouding inhuur/vast Energiekosten/inkoop 20

21 4. Externe analyse In dit hoofdstuk worden de van belang zijnde ontwikkelingen en concurrentie besproken. 4.1 Overheid en beleid Verkrapping gemeentebudgetten De financiële situatie van gemeentes staat onder druk waardoor uitgaven moeten worden heroverwogen. In Eemnes zal dat vooral vanaf 2014 het geval zijn. Indien de gemeente Eemnes ervoor kiest om de subsidies aan verenigingen te verlagen, zal de vraag naar zaalruimtes in meer of mindere mate onder druk komen en effect hebben op het exploitatieresultaat. Omdat in omringende gemeentes eenzelfde problematiek speelt, mag verwacht worden dat de concurrentie van aanbieders uit die gemeenten zal toenemen. Het overgrote deel van de vraag is echter lokaal gebonden en zal niet uitwijken naar een locatie buiten de gemeentegrens. Voor de lokaal gebonden vraag is er soms wel een ander alternatief: wel of niet door onvoldoende inkomsten genoodzaakt, komen verenigingen en organisaties in de verleiding hun eigen accommodatie aan derden te verhuren. Indien de gemeente dit toestaat zal zij de negatieve effecten als gevolg hiervan op de exploitatieresultaten van De Hilt moeten incalculeren. De financiële situatie van gemeente vergroot het belang van De Hilt om nog efficiënter en effectiever met de haar beschikbaar gestelde middelen om te gaan. Uitgaande van de gemeentelijke wens om de exploitatieresultaten van De Hilt te verbeteren kunnen wij ons voorstellen dat de commerciële speelruimte van De Hilt wordt opgerekt, zodat de bestuurscommissie de aanwezige commerciële exploitatiemogelijkheden beter kan benutten. Regelgeving alom aanwezig De inrichting en het gebruik van De Hilt is gehouden aan een stevig aantal regels en kaders. Zo is het gebruik van De Hilt vastgelegd in een verordening en dient rekening gehouden te worden met het gemeentebeleid op het gebied van sport (sportnota) en duurzaamheid. De omgevingsvergunning, horecavergunning en drank- en horecawet dienen nageleefd te worden, alsmede de voorschriften op het gebied van hygiëne, legionella en brand & veiligheid. De Hilt voldoet aan bovenstaande regels en ervaart deze (nog) niet als knellend. 4.2 Concurrentie Zoals de gemeente Eemnes beschikt over De Hilt, beschikken omliggende gemeenten ook over accommodaties voor binnensport en sociaal-culturele activiteiten. Deze accommodaties concurreren in meer of mindere mate met De Hilt. De te verhuren ruimten komen in omvang veelal overeen met die van De Hilt en ook de prijsniveaus verschillen weinig van elkaar. Daarnaast zijn er binnen de gemeente Eemnes meerdere non-profit organisaties die hun accommodaties verhuren aan dezelfde doelgroepen als waar De Hilt aan verhuurt. Voor deze organisaties is verhuur geen primair doel, maar een middel om de exploitatie te verbeteren. Het aanbod is nogal divers. 21

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 november 2012 nummer: 2012_BW_00366 Onderwerp Raadsmededelingen: Basissporten Sportaccommodatienota 2012-2015 - vormend Beknopte

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

NIEUWS EN ACTIVITEITEN JULI 2017 OKTOBER 2017

NIEUWS EN ACTIVITEITEN JULI 2017 OKTOBER 2017 NIEUWS EN ACTIVITEITEN JULI 2017 OKTOBER 2017 IN DEZE UITGAVE: KINDERZOMERSPEKTAKEL 2017 RONDJE NEDERLAND 10 JULI START VERKOOP KAARTEN KINDERZOMERDAGEN 28-30 AUG. VSI-EEM 78 BASKETBALKAMP 31 AUGUSTUS

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 AGENDA 19.30 19.40 uur Opening door avondvoorzitter Ton Weekers 19.40 20.20 uur Presentatie voorzieningenplan 20.20 20.30 uur

Nadere informatie

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding In het plan van aanpak voor de gemeentelijke herindeling is in bijlage 1 Handreiking onder het hoofdstuk Beleid vermeld dat de stuurgroep bij ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog Resultaten maatschappelijke dialoog Serooskerke Dinsdag 5 april, Zandput Deelnemers Dorpsraad PKN gemeente SV Serooskerke Muziekvereniging EMM Zwembad De Goudvijver Ondernemersvereniging Welzijn Veere

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Datum: juli 2009 Steller: Sandra Duprée 1. Inleiding In december 2005 heeft de gemeenteraad de Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Nadere informatie

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Vaststelling Agenda

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

27 oktober Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving

27 oktober Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving 27 oktober 2016 Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving Inhoud Terugblik Beleidsuitgangspunten Bedrijfsplan Algemene uitgangspunten Theater, Sport en gecombineerd Wat moet er nog gebeuren

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK Convenant tussen: Dorpshuis t Grinthuus, Dorpshuis t Noorderhuukien, Dorpshuis Wezep, Kulturhus de Talter, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Veluwe en

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Menukaart. Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL. Definitief

Menukaart. Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL. Definitief Menukaart Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL Definitief Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 maart 2012 Verantwoording Titel : Menukaart Naar een verbeterde

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten Exploitatie Sportverenigingen sportaccommodaties en particulieren Verhuur en in gebruik geven van sporthal en -zalen en een zwembad Dit zijn economische Kosten:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011 Steller : Jankees Salverda Telefoonnummer: (0343) 565681 E-mailadres : j.c.salverda@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang ontwikkelingen exploitatie en beheer

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

BTW pilot. 20 juni 2014

BTW pilot. 20 juni 2014 BTW pilot 20 juni 2014 ICSadviseurs Inhoud 1. Voorstellen 2. Waarom de BTW-pilot? 3. Wat is BTW? 4. Heffing van BTW 5. Verricht u BTW belaste prestaties? 6. Vrijstellingen 7. Rekenmodel 8. Invulexercitie

Nadere informatie

PLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

PLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT PLEN IN PLAN REKENEN AAN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT PLEN IN PLAN - Instrument voor analyse van maatschappelijk vastgoed op strategisch en tactisch niveau - Ontstaan vanuit de praktijk - Bedoeld als applicatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie tarieven binnen- en buitensportaccommodaties is drieledig: Tarieven buitensport Uit

Nadere informatie

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Beleidsplan Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Inhoud 1. Doelstelling van de Stichting 2. Actuele beleid van de Stichting 3. Werkzaamheden van de Stichting 4. Wijze van fondsenwerven

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77 AANTEKENEN AVROTROS t.a.v. het bestuur p/a postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 juli 2014 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399

Nadere informatie

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 beheerplan visie doel 1 Visie & Beheer De inhoud is verdeeld in vijf hoofdstukken: 0. Visie en Doel 1. Volop Gebruik 2. Sluitende exploitatie 3. Verstandig

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Control your own destiny, or someone else will

Control your own destiny, or someone else will Control your own destiny, or someone else will Carel Vosmaerhove 5 3438 HR Nieuwegein T 030 605 67 87 M 06 411 491 87 I hvanegmond@ziggo.nl 2014-2017 Datum Plaats Auteur H.E. van Egmond Functie Adviseur

Nadere informatie

Happy Sports & Holiday Foundation

Happy Sports & Holiday Foundation Pagina 1 van 7 Pagina 2 van 7 Introductie Er wordt al van alles ondernomen om kinderen en volwassenen met een beperking aan het sporten te krijgen. Wat echter nog veel te weinig gebeurt, is dat men wat

Nadere informatie

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen.

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4850899 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 januari 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt : B&W-vergadering : 13-01-2015 De Ronde

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief commissies

Aanbiedingsbrief commissies Aanbiedingsbrief commissies Van College Voor Commissie Bestuur en Middelen Datum 11 april 2013 Onderwerp Openingstijden en werken op afspraak. Registratienummer 13.007350 Ter kennisneming. Onderwerp Openingstijden

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/ Memo ** onderwerp afzender M. Langerak datum 12/08/2015 afdeling Ruimte kenmerk e-mail m.langerak@zuidplas.nl 1. Inleiding Impliciete of verkapte subsidieverlening komt onder meer tot stand als de gemeente

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

In onderstaande overzichten is een oordeel gegeven over de bezettingsgraad per accommodatie aan de hand de volgende normering: openingsweken per jaar

In onderstaande overzichten is een oordeel gegeven over de bezettingsgraad per accommodatie aan de hand de volgende normering: openingsweken per jaar Bijlage 1 sgraad 1.1 Normering / kengetallen In onderstaande overzichten is een oordeel gegeven over de sgraad per accommodatie aan de hand de volgende normering: Normering / kengetallen gebruik binnensport

Nadere informatie

Controle your one destiny, or someone else will

Controle your one destiny, or someone else will Van Egmond & Partners Managementadvies & Trainingen Controle your one destiny, or someone else will Carel Vosmaerhove 5 3438 HR Nieuwegein T 030 605 67 87 F 030 605 45 79 I hvanegmond@xs4all.nl Datum 20

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs)

Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs) Kennisnetwerk Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Igor Grevers (ICSadviseurs) ICSadviseurs Inhoud 1. Voorstellen 2. Waarom de BTW-startersgids? 3. Wat is BTW? 4. Heffing van BTW 5. Verricht u BTW

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014

Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 Rapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 1ste halfjaar 2014 9 september 2014 (ID14.02832) 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Kaders 3. Ontwikkelingen Willemsoord 4.

Nadere informatie

sinds 1936 sinds 1936 SAMEN IETS NIEUWS BEGINNEN!

sinds 1936 sinds 1936 SAMEN IETS NIEUWS BEGINNEN! sinds 1936 sinds 1936 SAMEN IETS NIEUWS BEGINNEN! INFORMATIEBIJEENKOMST 3 JUNI 2015 DE AANLEIDING Aanleg A4 Project Schiedam in beweging Herindeling Sportparken Realiseren vitale, toekomstbestendige verenigingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Periode 2014-2018 Stichting Emmanuel Deventer Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer Postbus 359 7400 AJ Deventer 0570626971 KvK 41244677 Vooraf Voor u ligt

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Thijs Kiers, beleidsmedewerker afdeling Ontwikkeling, ontspannen Martin Niessink, coordinator cluster Groen, afdeling Beheer 13 accommodaties; 11 gemeentelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 december 2014

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 december 2014 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-082 Houten, 2 december 2014 Onderwerp: Sportcentrum Houten Beslispunten: 1. Een koopgarantie te geven voor een gedurende 20 jaar afnemend bedrag van 800.000

Nadere informatie

De lapen gear smite. Stichting Sportaccommodatie Deinum

De lapen gear smite. Stichting Sportaccommodatie Deinum De lapen gear smite Stichting Sportaccommodatie Deinum DTD (kaatsvereniging), VV Sparta 59 (voetbalvereniging) TDK (korfbalvereniging) S&S (volleybalvereniging en andere sporten) Agenda Accommodatie Stichting

Nadere informatie

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Exploitatie Zwembad de Bronspot Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Afdeling controlling Mei 2011 Exploitatie zwembad de Bronspot 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksplan

Nadere informatie

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport Rekenmodel Binnensportvoorzieningen VSG-Kennisdag 16-02-2017 Rekenmodel binnensportvoorzieningen Aanleiding Aanleiding Strategische uitgangspunten sportvoorzieningen/

Nadere informatie

Dorpshuis Fort Vreeswijk. Business- en beleidsplan Stichting. R.S. van der Mark. Nieuwegein, oktober 15

Dorpshuis Fort Vreeswijk. Business- en beleidsplan Stichting. R.S. van der Mark. Nieuwegein, oktober 15 Business- en beleidsplan Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk R.S. van der Mark 2015 Nieuwegein, oktober 15 Stichting Dorpshuis Fort vreeswijk Fort Vreeswijk 1 3433 ZZ Nieuwegein 0629264252 Stichting Dorpshuis

Nadere informatie

Gemeentelijk eigendom

Gemeentelijk eigendom Gemeentelijk eigendom Startnotitie 'Aandacht voor verborgen subsidies, strategisch vastgoed en bezit vanuit een taak' Uitgangspunt startnotitie Binnen de gemeente Tiel is er tot op heden geen vastgesteld

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen

Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen Mogelijke onderwerpen voor het netwerk Vastgoedeconomen, fiscalisten en planeconomen BBV en afschrijvingen Het BBV kent verschillende onderwerpen. Eén van de onderwerpen heeft betrekking op de waardering

Nadere informatie

Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn

Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Aanleiding: - Kerntakendiscussie 2010 - Voorjaarsnota 2011 en Zomernota 2012 - Nota Sportbeleid Vanaf 2013 te maken met: -Terugtredende overheid,

Nadere informatie

Langeloop 10F Schagen

Langeloop 10F Schagen Langeloop 10F Schagen Vraagprijs: 135.000,= k.k. excl. BTW TE KOOP: Zeer royale bedrijfsunit Geschikt voor meerdere doeleinden Verdiepingsvloer mogelijk Vloeroppervlak (BVO): ca. 180 m² Bouwjaar: 1994

Nadere informatie

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze

Optimaliseer uw exploitatie. Igor Grevers Mark van Rotterdam. Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Optimaliseer uw exploitatie Igor Grevers Mark van Rotterdam Agenda 1 2 Introductie Hoe optimaliseert u de exploitatie van een MFA? Pauze Hoe kiest u de juiste horecaformule voor uw MFA? Afronding en borrel

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting () voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' gestart: met subsidie van

Nadere informatie

Inventarisatie binnensportverenigi ngen gemeente Lingewaard 7 JULI 2015

Inventarisatie binnensportverenigi ngen gemeente Lingewaard 7 JULI 2015 Inventarisatie binnensportverenigi ngen gemeente Lingewaard 7 JULI 2015 1. Inleiding De afgelopen periode is er op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de binnensport in de gemeente Lingewaard,

Nadere informatie

Vragenlijst Accommodatieonderzoek Gemeente Houten

Vragenlijst Accommodatieonderzoek Gemeente Houten Vragenlijst Accommodatieonderzoek Gemeente Houten Indien er onduidelijkheid over de vragen bestaat, kunt u contact opnemen met: fons.van.beers@houten.nl Naam organisatie :... Naam contactpersoon :... Telefoonnummer

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te MODEL-HUUROVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN OF VERHUREN VAN KERKGEBOUWEN OF KERKELIJKE GEBOUWEN De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer krijgt regelmatig van colleges

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge. LTA ja: Maand 3 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge. LTA ja: Maand 3 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge Registratienr. 6168027 Steller/telnr. Ellen.Brakel/ 63 06 Bijlagen 1 Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland

Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland BEGROTING 2017 Aagje Dekenlaan 231 1403 HG Bussum Inschrijving KvK: 41192161 Toelichting begroting 2017 Uitgangspunten SPORTCLUB GEHANDICAPTEN GOOI- en

Nadere informatie

Meer zicht op de overmaat in basisscholen

Meer zicht op de overmaat in basisscholen Meer zicht op de overmaat in basisscholen De groeiende (verborgen) leegstand bij basisscholen, of noem het overmaat, is een bijzonder actueel thema. Het gaat om scholen die meer ruimte ter beschikking

Nadere informatie