Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen vooruit. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Samen vooruit Jaarverslag 2012

2 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner. Samen met onze belanghouders willen wij voor goede huisvesting en dienstverlening zorgdragen voor huishoudens die niet zelf in passende huisvesting kunnen voorzien. Dit jaarverslag biedt inzicht in de mate waarin wij slagen onze doelstellingen te behalen. Wat hebben wij bereikt? Waar staan we nu, en hoe gaan we verder? De wereld om ons heen is veranderd en blijft veranderen. De economische crisis en het nieuwe regeerakkoord hebben onherroepelijk gevolgen voor Tablis Wonen. Terugkijkend naar 2012 concluderen we dat we de uitgezette lijnen (nog) kunnen blijven volgen. Samen vooruit is de titel van het jaarverslag. In ons werkgebied Sliedrecht en Molenwaard doen we veel met én voor elkaar. Zo komen we stap voor stap dichter bij de centrale doelstelling uit onze missie de klantgerichte partner voor uiteenlopende doelgroepen die behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van huisvesting, zorg en welzijn. Mei 2013

3 Inhoud Voorwoord 4 Governance 6 A. Bestuursverslag 8 B. Volkshuisvestingsverslag Onze missie, onze gezamenlijke basis Eigentijds betrokken partner Strategische doelen Samen met partners Algemeen overleg Regionaal overleg Lokaal overleg Samen met de klant Service en dienstverlening Goede dienstverlening aan de klant Betrekken bewoners bij beleid Tablis Wonen in de samenleving Passend huisvesten van doelgroepen Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in het behoud van de leefbaarheid van 42 onze wijken en buurten 4.4 Investeren in wonen en zorg Investeren in milieu en duurzaamheid Maken en monitoren prestatieafspraken met 52 gemeenten en regio s 5. Producten en diensten Realisatie nieuwbouw- en herstructureringsprojecten Realisatie verkopen nieuwbouwprojecten Kwaliteit huidig woningbezit Kopen naar wens Organisatie Ontwikkeling organisatie Organogram, formatie en bezetting Ontwikkeling medewerkers Ziekteverzuim Arbobeleid Integriteitsbeleid Ondernemingsraad Relatie met andere rechtspersonen Verbindingen Financiële resultaten Treasury Kengetallen 80 C. Verslag RvC 82 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 (x 1.000) Winst- en verliesrekening over 2012 (x 1.000) Kasstroomoverzicht 2012 (x 1.000) Algemene toelichting Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Financiële instrumenten en risicobeheersing Belangrijke inschattingen t.a.v. waardering 113 en resultaatbepaling 9. Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige informatie Statutaire resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum 130 Accountantsverklaring 131 Bijlage Functies en nevenfuncties Raad van commissarissen Bijlage Overzicht verbindingen Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 3

4 Voorwoord 2012 kenmerkte zich als een jaar waarin veel is gebeurd. Er waren veel nieuwe, soms onverwachte, ontwikkelingen binnen de corporatiesector maar ook bij Tablis Wonen. Toch zijn we weer gegroeid om ons uiteindelijke doel, de eigentijds betrokken partner, te bereiken. 4 Tablis Wonen

5 Het jaarverslag Samen vooruit geeft u inzicht in het functioneren van Tablis Wonen in Hieronder alvast een kleine greep uit de in het oog springende gebeurtenissen in Deze worden uiteraard verderop nog uitgebreid beschreven. De aanhoudende financiële en economische crisis heeft ook gevolgen voor Tablis Wonen. De verkoop van onze bestaande woningen trekt niet aan en de huurachterstanden nemen licht toe. Wij hebben ons ingespannen om ons te houden aan de Europese regelgeving. Deze schrijft voor dat wij minimaal 90% van onze woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot circa Tablis Wonen heeft zich goed geprofileerd met haar projecten. In 2012 is circa 9.5 mln. uitgegeven aan onze nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Het jaarverslag Samen vooruit geeft u inzicht in het functioneren van Tablis Wonen. Tablis Wonen blijft actief meedoen aan de totstandkoming van nieuw beleid in de twee regio s waarin wij werkzaam zijn. Zo hebben wij in de regio Drechtsteden een gezamenlijk beleid voor de middeninkomens geformuleerd. Ook hebben wij overeenkomsten afgesloten met partijen die helpen bij de huisvesting van mensen met een specifieke zorgbehoefte. In de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn stappen gezet voor een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Ook is actief deelgenomen aan de totstandkoming van de visie 2030 voor deze regio en de Woonvisie Ons nieuwe strategisch voorraadbeleid is vastgesteld. Samen met de betrokken gemeenten en huurdersorganisaties wordt gewerkt aan de uitwerking daarvan. Het aanwijzen van een deel van ons bezit voor de middeninkomens (mensen met een inkomen hoger dan ) en het aanwijzen van meer woningen voor verkoop zijn belangrijke voorbeelden hiervan. Niet alleen deze nieuwe zaken zijn belangrijk. Ook ons gewone werk zoals verhuur, afhandelen reparatieverzoeken, onderhoud en de klachtenafhandeling wordt steeds beter opgepakt. De waardering van onze klanten hiervoor stijgt. Wij willen hier nog wel verder in groeien. Dit jaarverslag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Tablis Wonen, met name in Sliedrecht en Graafstroom (nu: Molenwaard). In dit jaarverslag besteden wij op transparante wijze aandacht aan de prestaties en ontwikkelingen in Als maatschappelijk betrokken onderneming vinden wij dit een goede zaak. Ik wens u, ook namens de medewerkers en de Raad van commissarissen, veel leesplezier toe. Henk Gravesteijn Directeur-bestuurder Dit jaarverslag is integraal te downloaden via onze website Op deze website staat ook alle andere informatie die in het kader van goed bestuur en toezicht van belang kan zijn. Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 5

6 Governance Samen werken aan transparantie In Nederland hebben we de Engelse term governance voor de manier waarop wij bestuur en toezicht in de volkshuisvesting geregeld hebben. Als dit goed wordt uitgevoerd dan komt dit neer op: het goed besturen van Tablis Wonen het invloed geven aan belanghouders verantwoording afleggen aan de interne (Raad van commissarissen) en externe toezichthouders (CFV 1, WSW 2 en ministerie van BZK 3 ) 6 Tablis Wonen

7 Taken en verantwoordelijkheden Tablis Wonen hanteert het zogenaamde twee-lagen bestuursmodel: het bestuur en de Raad van commissarissen (RvC). Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten omschreven. Het toezicht wordt uitgeoefend door de RvC. Verdere uitwerking hiervan is te vinden in het directiestatuut en het reglement van de RvC en het bestuur van Tablis Wonen. De directeurbestuurder legt in het bestuursverslag verantwoording af over het door hem gevoerde beleid in De RvC legt verantwoording af over de manier waarop hij dat toezicht heeft uitgeoefend in deel C van dit jaarverslag. De RvC heeft geen aparte auditcommissie die belast is met het toezicht op en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing en de naleving van de opmerkingen en aanbevelingen van de externe accountant. Door periodieke rapportages van het bestuur aan de RvC, die ook expliciet aandacht besteden aan deze onderwerpen, wordt aan dit onderdeel van het externe toezicht binnen Tablis Wonen invulling gegeven. Belanghouders Tablis Wonen positioneert zich als een organisatie in het maatschappelijk middenveld. Daarom hechten wij groot belang aan de inbreng van de belanghouders waarmee wij samenwerken. Dat zijn niet alleen de andere corporaties in de regio s waarin wij werken. Het zijn ook de gemeenten waarin wij ons woningbezit hebben, de huurdersorganisaties en welzijnsorganisaties waarmee wij samenwerken. Periodiek overleggen wij met hen en vragen wij hen advies over beleidsvoornemens en jaarplannen. Daarnaast heeft Tablis Wonen een breed samengestelde klankbordgroep, waaraan wij twee keer per jaar belangrijke beleidsontwikkelingen of -voornemens voor advies voorleggen. Raad van commissarissen (RvC) De RvC oefent toezicht uit op het functioneren van het bestuur. Hij doet dit door periodiek met het bestuur te overleggen en jaarlijks het functioneren te bespreken en te beoordelen. Dit wordt gedaan door de voorzitter en een lid van de RvC. Tablis Wonen heeft geen aparte remuneratiecommissie, die belast is met de selectie en benoeming van leden van de RvC en de bezoldiging en beoordeling van het bestuur. 1 CFV: Centraal Fonds Volkshuisvesting, de externe financiële toezichthouder voor woningbouwcorporaties 2 WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het onafhankelijke instituut dat optimale financiering mogelijk maakt voor woningbouwcorporaties door middel van borgstelling voor haar leningen 3 BZK: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 7

8 A. Bestuursverslag Terugblikken en vooruitkijken Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen, kijkt in dit hoofdstuk terug op het jaar Maar natuurlijk kijkt hij ook vooruit. 8 Tablis Wonen

9 Algemeen beeld 2012 was een spannend jaar waarin veel is gebeurd bij en in de omgeving van Tablis Wonen. De doelen die wij gesteld hebben in ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen zijn weer een stapje dichterbij gekomen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn: de voortgang die wij hebben geboekt bij onze vastgoedprojecten, de verbetering van de samenwerking met onze huurdersorganisaties en andere belanghouders en het financieel gezond houden van Tablis Wonen. Een prestatie van formaat in deze ook voor corporaties financieel moeilijke tijden. Volkshuisvestelijke ontwikkelingen rond Tablis Wonen Het was alweer het tweede jaar waarin we werken volgens de Europese regelgeving. Deze regelgeving houdt in dat minimaal 90% van de woningen van corporaties met een huurprijs tot 664,66 (de zogenaamde liberalisatiegrens, prijspeil 2012) moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot Voor de reguliere toewijzingen heeft Tablis Wonen zich hieraan gehouden getuige het feit dat wij 89,6% van de woningen aan de genoemde doelgroep hebben toegewezen. Tablis Wonen heeft in 2012 echter ook nog te maken gehad met 57 huishoudens die zijn teruggekeerd naar de nieuwbouw in het Havenkwartier in Sliedrecht. Aan deze huishoudens was reeds voor de inwerkingtreding van deze regelgeving een toezegging gedaan dat zij mochten terugkeren naar een sociale huurwoning. Tablis Wonen wil de huishoudens met een inkomen (net) boven de ook zo goed mogelijk blijven helpen. Zo zijn er in regionaal verband (Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) afspraken gemaakt om te zien in hoeverre er woningen expliciet voor deze doelgroep beschikbaar kunnen komen. Het betreft hier met name woningen in het sociale koopsegment: tot circa vrij op naam (VON) waarbij Tablis Wonen ook verschillende koopconstructies met aankoopkorting (Koopgarant en Kopen naar wens) tot haar beschikking heeft. Ook zijn enkele woningen met een huurprijs boven de 664,66 specifiek aan deze (secundaire) doelgroep toegewezen. Wij vinden het zorgwekkend dat er onduidelijkheid blijft bestaan over het nieuwe speelveld van corporaties. De behandeling van het wetsvoorstel herziening Woningwet in de Eerste Kamer is weer uitgesteld. De minister wil alsnog een aantal maatregelen uit het regeerakkoord in de wet opnemen. Invoering van de wet zal daarom op zijn vroegst 1 januari 2014 zijn. Duidelijk is wel dat het huidige politieke klimaat er voor zorgt dat het voor corporaties moeilijker wordt om woningen in het middeldure huur- of koopsegment te realiseren. Tablis Wonen blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en zorgt voor goede afstemming met en informatievoorziening voor onze belanghouders (met name gemeenten en huurdersorganisaties). Het nieuwe regeerakkoord heeft ook invloed op de ambities van Tablis Wonen. Het aandeel van Tablis Wonen in de sectorbrede verhuurdersheffing van 1,7 miljard vanaf 2017 is circa 4 miljoen. Dit is ongeveer 14% van onze huuropbrengst. Dit betekent dat wij op termijn onze investeringsopgave tegen het licht gaan houden. Daarnaast moeten wij meer woningen verkopen dan we nu doen en onze bedrijfsvoering nog efficiënter inrichten. Zoals het er nu uitziet kan Tablis Wonen haar primaire taak, zorgen voor goede en betaalbare woningen voor huishoudens die daar niet zelf in kunnen voorzien, blijven waarmaken. Een zorgpunt is dat de rekening voor deze verhuurdersheffing (voor een deel) bij onze huurders terecht komt. Extra huurverhogingen in een tijd van economische onzekerheid kunnen huishoudens in de problemen brengen. Kortom, de betaalbaarheid van het wonen komt in gevaar. Daarnaast zal het extra belasten van huurders die net iets meer verdienen dan de inkomensgrens voor onze primaire doelgroep ( prijspeil 2012) de gemengde samenstelling van onze complexen en wijken in gevaar kunnen brengen. Deze differentiatie is iets waar corporaties, samen met de overheid, de laatste decennia veel energie en geld in hebben gestoken. Tablis Wonen is en blijft een voorstander van deze gemengde wijken. Door slimme constructies in de huur- en koopsector (zoals Koopgarant en Kopen naar wens) zullen wij hier een passend antwoord op vinden. Door hier goed met huurdersorganisaties en gemeenten samen te werken, moet dit lukken. Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 9

10 A. Bestuursverslag Daarom is en blijft Tablis Wonen ook een voorstander van het verkopen van een deel van haar bezit. Zo geven wij onze doelgroepen een kans om een koopwoning aan te schaffen. We realiseren daarmee ook differentiatie van bewonersgroepen in onze wijken en genereren middelen om nieuwe (deels onrendabele) investeringen te kunnen blijven doen. Wij willen hier graag wel zelf de regie over houden om ook op termijn goede huurwoningen voor onze primaire doelgroep te behouden. Wij blijven ons ervoor sterk maken dat er goede en betaalbare huurwoningen overblijven voor onze primaire doelgroep. Begin 2012 is ons strategisch voorraadbeleid vastgesteld in goed overleg met onze huurdersorganisaties en gemeenten. Hieruit blijkt dat wij, ook op termijn, onze primaire doelgroep passende woonruimte kunnen blijven aanbieden. Daar zijn we blij mee. Ook blijkt uit het strategisch voorraadbeleid dat Tablis Wonen zich, met betrekking tot de secundaire doelgroep (inkomen boven (prijspeil 2012), voornamelijk moet richten op het bieden van aantrekkelijke woonalternatieven in bijvoorbeeld het sociale koopsegment. Op deze manier komen er weer meer woningen vrij voor huishoudens die willen verhuizen en voor starters. Uit de meest recente prognoses van de omvang en samenstelling van de bevolking in onze gemeenten blijkt dat er (tot 2020) nog geen sprake is van afname van de bevolking of het aantal huishoudens. Sterker nog: onze (primaire) doelgroep groeit nog enigszins. Na 2020 zien wij, met name in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, wel het risico van krimp ontstaan. Vandaar dat wij, samen met gemeenten en corporaties in deze regio, wel alvast in gesprek zijn hoe wij hiermee om kunnen en willen gaan. Gekozen is om deze transformatie goed voor te bereiden en te begeleiden. We zijn ons er van bewust dat het tegengaan van krimp door extra nieuwbouw geen oplossing is. Onze aandacht gaat veel meer uit naar transformatie van de bestaande voorraad. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn het deelnemen aan de uitwerking van de Woonvisie 2020 en de voorbereiding van de visie 2030 voor de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Aangezien een geschikt woningaanbod voor onze doelgroep nu en in de toekomst van belang is, neemt Tablis Wonen actief deel aan de opstelling en uitwerking van deze visiedocumenten. Uit deze analyses blijkt dat de nieuwbouwambities die gemeenten en corporaties tot voor kort hadden niet meer haalbaar zijn. Het aantal nieuw te bouwen woningen gaat fors teruglopen. De aandacht verschuift meer en meer naar de aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Deze zal geschikt moeten worden gemaakt voor met name het toenemend aantal senioren in ons werkgebied. Tablis Wonen heeft nog niet genoeg woningen die voldoende energiezuinig en daarbij ook goed toegankelijk zijn. Wij zijn dan ook best blij dat de nieuwe visies in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hier steeds meer aandacht aan schenken. Toezicht en risicomanagement De toegenomen aandacht voor verscherpt intern en extern toezicht op de corporaties vindt Tablis Wonen een goede zaak. Dit toezicht is nodig, omdat wij als maatschappelijk ondernemer op een duidelijke en transparante manier verantwoording moeten en willen afleggen aan onze klanten en belanghouders. Zowel door onze RvC als door externe toezichthouders als het CFV en onze accountant wordt al jaren op een goede manier invulling gegeven aan het toezicht op het reilen en zeilen van Tablis Wonen. In 2012 waren er geen negatieve bevindingen van hen. Sterker nog: wij zijn een A1-corporatie (CFV-status) gebleven en onze accountant is tevreden over de vorderingen die wij hebben gemaakt. Wel noodzaken het toezicht en onze verminderde financiële positie ons er toe om meer aandacht te besteden aan risicomanagement. Vandaar dat in 2012 risicomanagement standaard in diverse 10 Tablis Wonen

11 overleggen in MT- en RvC-verband op de agenda staat. De belangrijkste risico s zijn benoemd en van passende beheersmaatregelen voorzien. Tablis Wonen kenmerkt zich als een (financieel) vrij conservatieve organisatie die geen bewuste risico s opzoekt en zich toelegt op de kerntaken van een corporatie. De belangrijkste risicogebieden voor Tablis Wonen zijn: marktrisico: aansluiting woningaanbod op ontwikkeling en wensen van onze doelgroep organisatierisico: behouden van voldoende capaciteit/kwaliteit van medewerkers in de organisatie financieel risico: realiseren van voldoende rendement van onze vastgoedportefeuille met name in relatie tot politieke ontwikkelingen (bijdrage huurtoeslag, integrale vennootschapsbelasting en dergelijke) Dit leidt er onder andere toe dat met name (samenwerkings)overeenkomsten met derden op risico s worden getoetst. In 2013 gaan wij verder met het formuleren van ons gewenste risicoprofiel en het benoemen van de belangrijkste risico s met bijhorende beheersmaatregelen. Begin 2012 is een investeringsstatuut voor Tablis Wonen vastgesteld, waarin wij ons gewenste rendement en financiële sturingskengetallen opnemen. Elk jaar wordt dit statuut herijkt. Bij alle projecten besteden we expliciet aandacht aan een aantal risico s en worden mogelijke beheersmaatregelen voorgesteld. Het gaat hier om de volgende risico s: financiële risico s: in relatie tot onze totale financiële positie juridische risico s: met name aansprakelijkheid fiscale risico s: met name BTW marktrisico: verhuur- of verkoopbaarheid organisatierisico: aanwezigheid voldoende en geschikt personeel en middelen In september 2012 hebben wij de samenwerking met onze accountant, PWC, beoordeeld. Dit is gedaan door de directeur-bestuurder, de manager Financiën en een vertegenwoordiging van de RvC. Geconcludeerd is dat wij tevreden zijn over de samenwerking en werkwijze van PWC. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn nadere afspraken gemaakt over de verbeterpunten. Deze punten hebben met name betrekking op: de manier waarop Tablis Wonen de eigen kwaliteitscontrole moet verbeteren de verbetering van de onderlinge communicatie beter vooraf overleggen over aan te leveren controlestukken Hierover zijn met de accountant goede werkafspraken gemaakt. Integriteit Tablis Wonen vindt integriteit belangrijk en dit is ook een kerncompetentie en beoordelingsgrond van de medewerkers. Periodiek staat dit op agenda van werkoverleggen, MT-vergaderingen en overleggen met de RvC. De conclusie uit een eerdere evaluatie uit 2011 was dat Tablis Wonen goed omgaat met integriteit. Als aanvulling op ons beleid is afgesproken dat wij integriteit een vast onderwerp maken bij de selectie van nieuwe medewerkers en regels opstellen over relatiegeschenken. In 2012 hebben geen meldingen van mogelijke integriteitsschendingen plaatsgevonden. Belangrijkste bestuursbesluiten De belangrijkste besluiten die Tablis Wonen in 2012 genomen heeft zijn: investeringsbesluit herstructurering Karekietflat in Sliedrecht investeringsvoorstel deelgebied B Havenkwartier in Sliedrecht investeringsbesluit aankoop 22 huurappartementen De Bonkelaar in Sliedrecht fusie Tablis Wonen met stichting Bouwen en Beheren Daarnaast zijn er twee nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Dit was hoofdzakelijk ter vervanging van medewerkers die uit dienst zijn gegaan. Van drie andere medewerkers die uit dienst zijn getreden, is de functie niet (permanent) ingevuld. Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 11

12 A. Bestuursverslag Bewonersparticipatie Voor Tablis Wonen is de inbreng en betrokkenheid van klanten erg belangrijk. Hiervoor overleggen we regelmatig met onze huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Ook betrekken wij onze klanten zo vroeg mogelijk bij de herstructurerings- en onderhoudsprojecten. Belangrijke voorbeelden hiervan in 2012 zijn het betrekken van de bewoners bij de herstructurering van de Karekietflat en de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht. Hiervoor zijn intentieovereenkomsten met de gemeente afgesloten waarin nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de participatie van huidige en toekomstige bewoners. Voor de Staatsliedenbuurt hebben wij overeenstemming bereikt over de vorming van een huurdersorganisatie volgens de Overlegwet. Het Bewonerscomité Staatsliedenbuurt functioneert zo als hét aanspreekpunt voor de zaken die specifiek over deze buurt gaan. Met dit bewonerscomité wordt nauw samengewerkt als het gaat om de visievorming voor de voorgenomen herstructurering vanaf Door bewonersparticipatie krijgen wij de eisen en wensen van onze bewoners in een vroeg stadium in beeld. Wij kunnen daar dan rekening mee houden bijvoorbeeld in de vorm van keuzepakketten. Maatwerk blijft echter het centrale thema bij dit beleidsonderwerp. Met het bewonerscomite Staatsliedenbuurt wordt nauw samengewerkt Daarnaast organiseren de gemeente en/of de wijkplatforms regelmatig wijkbijeenkomsten of inloopavonden. Bewoners worden uitgenodigd over hun wijk mee te praten. Tijdens deze bijeenkomsten staan vaak één of meerdere thema s centraal. Tablis Wonen neemt aan deze bijeenkomsten deel vanuit haar belang in en betrokkenheid bij de wijken. Met de twee huurdersorganisaties werken we steeds beter samen. In 2012 zijn goede werkafspraken gemaakt om hen tijdig bij beleidswijzigingen te betrekken. De samenwerking tussen de huurdersorganisaties van Sliedrecht en Graafstroom verloopt steeds beter. In veel gevallen heeft dit geleid tot gezamenlijke advisering. De organisatie De organisatie ontwikkelt zich meer en meer tot de klantgedreven organisatie die wij willen zijn. Het meest zichtbaar is ons Klantserviceteam. Dit team is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en heeft als doelstelling om van alle klantcontacten 80% in één keer goed af te handelen. Deze doelstelling is in 2012 bijna bereikt. In 2011 is het nieuwe personeelsbeleid ingevoerd. Het jaar 2012 is het eerste jaar waarin dit beleid integraal is toegepast. Hierdoor wordt het beter mogelijk om elkaar aan te spreken op elkaars taken, verantwoordelijkheden en (kern-) competenties. Dit heeft als doel om medewerkers verder te ontwikkelen. Door de jaarlijkse functionerings- en beoordelingscyclus wordt hier door het management op gestuurd. 12 Tablis Wonen

13 wordt of Tablis Wonen een rol kan spelen bij de ontwikkeling van een brede school. In 2013 worden hiervan de resultaten verwacht. In 2012 is een Periodiek Medisch onderzoek (PMO) en een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Hieruit komt naar voren dat de medewerkerstevredenheid verder is gegroeid. Aandachtspunten zijn de werkdruk, het samenwerken tussen de afdelingen en de kennisdeling. Er zijn werkgroepen gevormd om de aanbevelingen uit deze onderzoeken van concrete vervolgacties te voorzien. In 2013 worden de resultaten hiervan bekend en worden de vervolgacties indien mogelijk ingevoerd. Maatschappelijke investeringen Tablis Wonen blijft zich inzetten om te investeren in vastgoed dat sociaal gezien zeer wenselijk is, maar door marktpartijen niet wordt gerealiseerd in verband met het (te) lage financieel rendement. Tablis Wonen wil dit waar mogelijk blijven doen, passend binnen wet- en regelgeving. Niet alleen omdat het in onze missie staat, maar ook omdat het goed is voor de (woon)omgeving waarin onze woningen staan. De verhuur- en verkoopbaarheid van onze woningen wordt hier positief door beïnvloed. Daarnaast is Tablis Wonen van mening dat maatschappelijke investeringen niet altijd investeringen in vastgoed zijn. Ook de proactieve bijdragen van onze medewerkers in lokale zorgnetwerken en bijdragen in de keten wonen-werken-leren-zorg horen hierbij. Daarnaast maakt investeren in leefbaarheid een onlosmakelijk onderdeel uit van onze maatschappelijke investeringen. Goed wonen gaat verder dan de voordeur van onze woningen. De woonomgeving en voorzieningen in buurten en wijken verdienen evenveel aandacht. In dit kader is in 2012 een intentieovereenkomst met de gemeente Sliedrecht gesloten. Deze overeenkomst houdt in dat er onderzocht Verklaring besteding gelden In 2012 was er geen sprake van tegenstrijdige belangen of transacties waarin tegenstrijdige belangen hebben gespeeld met betrekking tot de directeur-bestuurder. Daarnaast heeft Tablis Wonen in 2012 alle relevante wet- en regelgeving nageleefd. De directeurbestuurder verklaart dat alle middelen van Tablis Wonen uitsluitend zijn gebruikt en ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Verklaring governancecode De directeur-bestuurder verklaart dat in 2012 de uitgangspunten uit de governancecode zijn gevolgd. Tot slot Op basis van het hiervoor geschetste beeld concluderen we dat externe ontwikkelingen een aanslag op de (financiële) middelen van Tablis Wonen betekenen. Desondanks lijken onze strategische doelstellingen nog steeds haalbaar. Voor uiteenlopende doelgroepen willen wij de klantgerichte partner zijn bij het realiseren van hun woonwensen. In 2012 zijn hierin weer belangrijke stappen gezet. Het koppelen van onze activiteiten aan onze strategische doelen en eventuele bijsturing daarvan gebeurt periodiek door onze kwartaalrapportages en BBSC s 4. Deze worden op alle niveaus in de organisatie besproken. Het realiseren van onze doelstellingen kunnen wij niet alleen. In 2012 hebben wij dan ook nadrukkelijk weer de samenwerking gezocht met onze klanten, regionale collega s en de regio- en gemeentebesturen waarin wij werken. Dat werkt goed en steeds meer naar tevredenheid van alle partijen. Tablis Wonen werkt met veel plezier aan de realisatie van de doelstellingen. U mag dan ook voor 2013 en volgende jaren weer rekenen op de inzet van alle medewerkers van Tablis Wonen. 4 BBSC: Business Balanced Scorecard Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 13

14 14 Tablis Wonen

15 B. Volkshuisvestingsverslag Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 15

16 1. Onze missie, onze gezamenlijke basis Tablis Wonen is een maatschappelijke organisatie, die in de regio waarin zij voornamelijk wil opereren een klantgerichte partner wil zijn voor uiteenlopende doelgroepen die behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van huisvesting, zorg en welzijn. Dit is de missie van Tablis Wonen en de leidraad voor alles wat we doen. 16 Tablis Wonen

17 1.1 Eigentijds betrokken partner Onze missie is nog steeds voldoende duidelijk en richtinggevend voor de gehele organisatie. We hebben deze missie vertaald in het willen doorgroeien naar de eigentijds betrokken partner die wij voor onze klanten en belanghouders willen zijn. Daarop hebben wij onze strategische doelen bepaald. Deze staan geformuleerd in ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen voor de jaren Strategische doelen 1. Samen met de klant (hoofdstuk 3) 1. klanttevredenheid en telefonische bereikbaarheid 2. goede dienstverlening aan de klant (minimaal top 50 KWH 5 ) 3. betrekken bewoners bij beleid 2. Tablis Wonen in de samenleving (hoofdstuk 4) 1. passend huisvesten van doelgroepen 2. investeren in maatschappelijk vastgoed: haalbaar en nodig 3. investeren in het behoud van de leefbaarheid van onze wijken en buurten 4. investeren in dienstverlening aan onze klant op het gebied van wonen en zorg 5. investeren in milieu en duurzaamheid 6. maken en monitoren prestatieafspraken met gemeenten/ regio s 3. Producten en diensten (hoofdstuk 5) 1. realisatie nieuwbouw- en herstructureringsprojecten mede op basis van inzicht in wensen van onze klanten en de markt in de toekomst 2. realisatie verkopen nieuwbouwprojecten 3. kwaliteit huidig woningbezit Uiteraard moet de organisatie van Tablis Wonen goed aansluiten bij de ambities en doelstellingen die wij willen behalen. Dit houdt onder andere in dat wij investeren in de ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Het waarborgen van onze financiële continuïteit is ook noodzakelijk om onze ambities waar te kunnen maken. Tablis Wonen houdt de strategie actueel door per kwartaal te bekijken of herijking of bijstelling van de doelstellingen noodzakelijk is. 5 KWH staat voor Kwaliteitskeurmerk Woningcorporaties Huursector Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 17

18 2. Samen met partners Tablis Wonen is een maatschappelijk betrokken partner. Zij wij een maatschappijgedreven organisatie zijn, die herkenbaar in het maatschappelijk middenveld in haar werkgebied opereert. Om die doelstelling te bereiken zoekt Tablis Wonen actief de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, netwerkpartners en uitvoeringsinstanties in de gemeenten Sliedrecht en Graafstroom (nu Molenwaard) en in de regio s Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Samen met die maatschappelijke partners wordt het beleid goed voorbereid, afgestemd en geïmplementeerd. 18 Tablis Wonen

19 Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste overleggen waaraan Tablis Wonen deelneemt. De prestatiedoelen en de behaalde resultaten worden in andere hoofdstukken beschreven. Belanghouder/overleg Doel overleg Frequentie Belangrijkste thema s Algemeen Klankbordgroep Tablis Wonen informerend en adviserend 1 à 2 x per jaar herijking strategisch voorraadbeleid (SVB) tussenstand beleidsplan Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid (VWZHZ) Huurdersorganisaties in Sliedrecht (H3S) en Graafstroom (AHG) informeren afstemmen van beleid informeel overleg formeel overleg overleg in aanwezigheid van lid Raad van commissarissen krimp bevolking jaarplan x per jaar begroting en jaarplan 2012 huurharmonisatiebeleid huurverhoging 1 juli 2012 verruiming verkoopvijver fusie stichting Bouwen en Beheren samenwerkingsovereenkomst Bewonerscomité Staatsliedenbuurt (BCS) aankoop 56 woningen in de Zoutstoep vaststelling SVB invoeren Kopen naar wens invoeren tussentijds afrekenen servicekosten 2. Regionaal Drechtsteden Woonkeus Portefeuillehouders-overleg Wonen PALT (Prestatie Afspraken lange termijn) Drechtsteden beleidsvoorbereidend, toezichthoudend en besluitvormend beleidsvoorbereiding monitoring bewaken voortgang regionale prestatieafspraken 4 x per jaar implementatie staatssteundossier uitvoering voorrangsregeling huisvesting bijzondere aandachtgroepen 10 x per jaar voortgang woningbouw beleid duurzaamheid en energiebesparing 4 x per jaar woningbehoefte-onderzoek Drechtsteden stresstest gemeenten woningbouwprogramma verkoopmonitor energiebesparing Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 19

20 2. Samen met partners Belanghouder/overleg Doel overleg Frequentie Belangrijkste thema s 2012 Bestuurdersoverleg Woningcorporaties Drechtsteden afstemmen informatie-uitwisseling 5 x per jaar staatssteundossier voortgang woningbouwprogramma huisvesting bijzondere aandachtgroepen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Collega-corporaties bestuurlijk overleg bilateraal overleg 5 x per jaar 2 x per jaar staatssteundossier voortgang woningbouw formuleren leefbaarheidsbeleid regionale woonruimteverdeling monitoring prestatieafspraken 3. Lokaal Gemeente Graafstroom bestuurlijk overleg stuurgroepoverleg projecten 3 x per jaar afhankelijk van voortgang monitoring prestatieafspraken bespreken knelpunten algemene zaken driepartijenoverleg 2 x per jaar Gemeente Sliedrecht bestuurlijk overleg stuurgroepoverleg projecten bestuurlijk overleg wonen, welzijn, zorg 4 x per jaar afhankelijk van voortgang 4 x per jaar monitoring prestatieafspraken strategisch voorraadbeleid bespreking knelpunten voortgang projecten algemeen beleid wonen, welzijn, zorg WMO-beleid wijzigingen AWBZ 2.1 Algemeen overleg Klankbordgroep Tablis Wonen (gemeenten, huurdersorganisaties, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties, makelaars en Tablis Wonen) Op de agenda van de eerste bijeenkomst in 2012 stond de presentatie van het herijkte strategisch voorraadbeleid. Tablis Wonen heeft het uitgebreide proces van herijken toegelicht en de belanghouders gevraagd of zij zich herkenden in de conclusies. De gemeenten waren voor deze bijeenkomst al apart ingelicht. Over het algemeen stond men positief tegenover de gedegen en zorgvuldige herijking met behoudende aannames. We kregen van een enkeling wel te horen dat de kwaliteitsslag werd gemist. In het najaar werd de tweede klankbordgroepbijeenkomst gehouden. Tablis Wonen heeft tijdens die bijeenkomst met name de tussenstand/realisaties gepresenteerd van haar beleidsplan Met elkaar concludeerden we dat Tablis Wonen al indrukwekkend heeft gepresteerd. Het tweede deel van de bijeenkomst is benut om grenzen te verkennen op de volgende onderwerpen: 20 Tablis Wonen

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT 2 Jaarverslag 2012 A Bestuursverslag Voorwoord, effectief en verantwoord............................. 5 1. Jaarverslag 2012: open en transparant...................

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie