Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen vooruit. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Samen vooruit Jaarverslag 2012

2 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner. Samen met onze belanghouders willen wij voor goede huisvesting en dienstverlening zorgdragen voor huishoudens die niet zelf in passende huisvesting kunnen voorzien. Dit jaarverslag biedt inzicht in de mate waarin wij slagen onze doelstellingen te behalen. Wat hebben wij bereikt? Waar staan we nu, en hoe gaan we verder? De wereld om ons heen is veranderd en blijft veranderen. De economische crisis en het nieuwe regeerakkoord hebben onherroepelijk gevolgen voor Tablis Wonen. Terugkijkend naar 2012 concluderen we dat we de uitgezette lijnen (nog) kunnen blijven volgen. Samen vooruit is de titel van het jaarverslag. In ons werkgebied Sliedrecht en Molenwaard doen we veel met én voor elkaar. Zo komen we stap voor stap dichter bij de centrale doelstelling uit onze missie de klantgerichte partner voor uiteenlopende doelgroepen die behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van huisvesting, zorg en welzijn. Mei 2013

3 Inhoud Voorwoord 4 Governance 6 A. Bestuursverslag 8 B. Volkshuisvestingsverslag Onze missie, onze gezamenlijke basis Eigentijds betrokken partner Strategische doelen Samen met partners Algemeen overleg Regionaal overleg Lokaal overleg Samen met de klant Service en dienstverlening Goede dienstverlening aan de klant Betrekken bewoners bij beleid Tablis Wonen in de samenleving Passend huisvesten van doelgroepen Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in het behoud van de leefbaarheid van 42 onze wijken en buurten 4.4 Investeren in wonen en zorg Investeren in milieu en duurzaamheid Maken en monitoren prestatieafspraken met 52 gemeenten en regio s 5. Producten en diensten Realisatie nieuwbouw- en herstructureringsprojecten Realisatie verkopen nieuwbouwprojecten Kwaliteit huidig woningbezit Kopen naar wens Organisatie Ontwikkeling organisatie Organogram, formatie en bezetting Ontwikkeling medewerkers Ziekteverzuim Arbobeleid Integriteitsbeleid Ondernemingsraad Relatie met andere rechtspersonen Verbindingen Financiële resultaten Treasury Kengetallen 80 C. Verslag RvC 82 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 (x 1.000) Winst- en verliesrekening over 2012 (x 1.000) Kasstroomoverzicht 2012 (x 1.000) Algemene toelichting Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Financiële instrumenten en risicobeheersing Belangrijke inschattingen t.a.v. waardering 113 en resultaatbepaling 9. Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige informatie Statutaire resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum 130 Accountantsverklaring 131 Bijlage Functies en nevenfuncties Raad van commissarissen Bijlage Overzicht verbindingen Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 3

4 Voorwoord 2012 kenmerkte zich als een jaar waarin veel is gebeurd. Er waren veel nieuwe, soms onverwachte, ontwikkelingen binnen de corporatiesector maar ook bij Tablis Wonen. Toch zijn we weer gegroeid om ons uiteindelijke doel, de eigentijds betrokken partner, te bereiken. 4 Tablis Wonen

5 Het jaarverslag Samen vooruit geeft u inzicht in het functioneren van Tablis Wonen in Hieronder alvast een kleine greep uit de in het oog springende gebeurtenissen in Deze worden uiteraard verderop nog uitgebreid beschreven. De aanhoudende financiële en economische crisis heeft ook gevolgen voor Tablis Wonen. De verkoop van onze bestaande woningen trekt niet aan en de huurachterstanden nemen licht toe. Wij hebben ons ingespannen om ons te houden aan de Europese regelgeving. Deze schrijft voor dat wij minimaal 90% van onze woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot circa Tablis Wonen heeft zich goed geprofileerd met haar projecten. In 2012 is circa 9.5 mln. uitgegeven aan onze nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Het jaarverslag Samen vooruit geeft u inzicht in het functioneren van Tablis Wonen. Tablis Wonen blijft actief meedoen aan de totstandkoming van nieuw beleid in de twee regio s waarin wij werkzaam zijn. Zo hebben wij in de regio Drechtsteden een gezamenlijk beleid voor de middeninkomens geformuleerd. Ook hebben wij overeenkomsten afgesloten met partijen die helpen bij de huisvesting van mensen met een specifieke zorgbehoefte. In de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn stappen gezet voor een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Ook is actief deelgenomen aan de totstandkoming van de visie 2030 voor deze regio en de Woonvisie Ons nieuwe strategisch voorraadbeleid is vastgesteld. Samen met de betrokken gemeenten en huurdersorganisaties wordt gewerkt aan de uitwerking daarvan. Het aanwijzen van een deel van ons bezit voor de middeninkomens (mensen met een inkomen hoger dan ) en het aanwijzen van meer woningen voor verkoop zijn belangrijke voorbeelden hiervan. Niet alleen deze nieuwe zaken zijn belangrijk. Ook ons gewone werk zoals verhuur, afhandelen reparatieverzoeken, onderhoud en de klachtenafhandeling wordt steeds beter opgepakt. De waardering van onze klanten hiervoor stijgt. Wij willen hier nog wel verder in groeien. Dit jaarverslag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Tablis Wonen, met name in Sliedrecht en Graafstroom (nu: Molenwaard). In dit jaarverslag besteden wij op transparante wijze aandacht aan de prestaties en ontwikkelingen in Als maatschappelijk betrokken onderneming vinden wij dit een goede zaak. Ik wens u, ook namens de medewerkers en de Raad van commissarissen, veel leesplezier toe. Henk Gravesteijn Directeur-bestuurder Dit jaarverslag is integraal te downloaden via onze website Op deze website staat ook alle andere informatie die in het kader van goed bestuur en toezicht van belang kan zijn. Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 5

6 Governance Samen werken aan transparantie In Nederland hebben we de Engelse term governance voor de manier waarop wij bestuur en toezicht in de volkshuisvesting geregeld hebben. Als dit goed wordt uitgevoerd dan komt dit neer op: het goed besturen van Tablis Wonen het invloed geven aan belanghouders verantwoording afleggen aan de interne (Raad van commissarissen) en externe toezichthouders (CFV 1, WSW 2 en ministerie van BZK 3 ) 6 Tablis Wonen

7 Taken en verantwoordelijkheden Tablis Wonen hanteert het zogenaamde twee-lagen bestuursmodel: het bestuur en de Raad van commissarissen (RvC). Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten omschreven. Het toezicht wordt uitgeoefend door de RvC. Verdere uitwerking hiervan is te vinden in het directiestatuut en het reglement van de RvC en het bestuur van Tablis Wonen. De directeurbestuurder legt in het bestuursverslag verantwoording af over het door hem gevoerde beleid in De RvC legt verantwoording af over de manier waarop hij dat toezicht heeft uitgeoefend in deel C van dit jaarverslag. De RvC heeft geen aparte auditcommissie die belast is met het toezicht op en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing en de naleving van de opmerkingen en aanbevelingen van de externe accountant. Door periodieke rapportages van het bestuur aan de RvC, die ook expliciet aandacht besteden aan deze onderwerpen, wordt aan dit onderdeel van het externe toezicht binnen Tablis Wonen invulling gegeven. Belanghouders Tablis Wonen positioneert zich als een organisatie in het maatschappelijk middenveld. Daarom hechten wij groot belang aan de inbreng van de belanghouders waarmee wij samenwerken. Dat zijn niet alleen de andere corporaties in de regio s waarin wij werken. Het zijn ook de gemeenten waarin wij ons woningbezit hebben, de huurdersorganisaties en welzijnsorganisaties waarmee wij samenwerken. Periodiek overleggen wij met hen en vragen wij hen advies over beleidsvoornemens en jaarplannen. Daarnaast heeft Tablis Wonen een breed samengestelde klankbordgroep, waaraan wij twee keer per jaar belangrijke beleidsontwikkelingen of -voornemens voor advies voorleggen. Raad van commissarissen (RvC) De RvC oefent toezicht uit op het functioneren van het bestuur. Hij doet dit door periodiek met het bestuur te overleggen en jaarlijks het functioneren te bespreken en te beoordelen. Dit wordt gedaan door de voorzitter en een lid van de RvC. Tablis Wonen heeft geen aparte remuneratiecommissie, die belast is met de selectie en benoeming van leden van de RvC en de bezoldiging en beoordeling van het bestuur. 1 CFV: Centraal Fonds Volkshuisvesting, de externe financiële toezichthouder voor woningbouwcorporaties 2 WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het onafhankelijke instituut dat optimale financiering mogelijk maakt voor woningbouwcorporaties door middel van borgstelling voor haar leningen 3 BZK: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 7

8 A. Bestuursverslag Terugblikken en vooruitkijken Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen, kijkt in dit hoofdstuk terug op het jaar Maar natuurlijk kijkt hij ook vooruit. 8 Tablis Wonen

9 Algemeen beeld 2012 was een spannend jaar waarin veel is gebeurd bij en in de omgeving van Tablis Wonen. De doelen die wij gesteld hebben in ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen zijn weer een stapje dichterbij gekomen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn: de voortgang die wij hebben geboekt bij onze vastgoedprojecten, de verbetering van de samenwerking met onze huurdersorganisaties en andere belanghouders en het financieel gezond houden van Tablis Wonen. Een prestatie van formaat in deze ook voor corporaties financieel moeilijke tijden. Volkshuisvestelijke ontwikkelingen rond Tablis Wonen Het was alweer het tweede jaar waarin we werken volgens de Europese regelgeving. Deze regelgeving houdt in dat minimaal 90% van de woningen van corporaties met een huurprijs tot 664,66 (de zogenaamde liberalisatiegrens, prijspeil 2012) moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot Voor de reguliere toewijzingen heeft Tablis Wonen zich hieraan gehouden getuige het feit dat wij 89,6% van de woningen aan de genoemde doelgroep hebben toegewezen. Tablis Wonen heeft in 2012 echter ook nog te maken gehad met 57 huishoudens die zijn teruggekeerd naar de nieuwbouw in het Havenkwartier in Sliedrecht. Aan deze huishoudens was reeds voor de inwerkingtreding van deze regelgeving een toezegging gedaan dat zij mochten terugkeren naar een sociale huurwoning. Tablis Wonen wil de huishoudens met een inkomen (net) boven de ook zo goed mogelijk blijven helpen. Zo zijn er in regionaal verband (Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) afspraken gemaakt om te zien in hoeverre er woningen expliciet voor deze doelgroep beschikbaar kunnen komen. Het betreft hier met name woningen in het sociale koopsegment: tot circa vrij op naam (VON) waarbij Tablis Wonen ook verschillende koopconstructies met aankoopkorting (Koopgarant en Kopen naar wens) tot haar beschikking heeft. Ook zijn enkele woningen met een huurprijs boven de 664,66 specifiek aan deze (secundaire) doelgroep toegewezen. Wij vinden het zorgwekkend dat er onduidelijkheid blijft bestaan over het nieuwe speelveld van corporaties. De behandeling van het wetsvoorstel herziening Woningwet in de Eerste Kamer is weer uitgesteld. De minister wil alsnog een aantal maatregelen uit het regeerakkoord in de wet opnemen. Invoering van de wet zal daarom op zijn vroegst 1 januari 2014 zijn. Duidelijk is wel dat het huidige politieke klimaat er voor zorgt dat het voor corporaties moeilijker wordt om woningen in het middeldure huur- of koopsegment te realiseren. Tablis Wonen blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en zorgt voor goede afstemming met en informatievoorziening voor onze belanghouders (met name gemeenten en huurdersorganisaties). Het nieuwe regeerakkoord heeft ook invloed op de ambities van Tablis Wonen. Het aandeel van Tablis Wonen in de sectorbrede verhuurdersheffing van 1,7 miljard vanaf 2017 is circa 4 miljoen. Dit is ongeveer 14% van onze huuropbrengst. Dit betekent dat wij op termijn onze investeringsopgave tegen het licht gaan houden. Daarnaast moeten wij meer woningen verkopen dan we nu doen en onze bedrijfsvoering nog efficiënter inrichten. Zoals het er nu uitziet kan Tablis Wonen haar primaire taak, zorgen voor goede en betaalbare woningen voor huishoudens die daar niet zelf in kunnen voorzien, blijven waarmaken. Een zorgpunt is dat de rekening voor deze verhuurdersheffing (voor een deel) bij onze huurders terecht komt. Extra huurverhogingen in een tijd van economische onzekerheid kunnen huishoudens in de problemen brengen. Kortom, de betaalbaarheid van het wonen komt in gevaar. Daarnaast zal het extra belasten van huurders die net iets meer verdienen dan de inkomensgrens voor onze primaire doelgroep ( prijspeil 2012) de gemengde samenstelling van onze complexen en wijken in gevaar kunnen brengen. Deze differentiatie is iets waar corporaties, samen met de overheid, de laatste decennia veel energie en geld in hebben gestoken. Tablis Wonen is en blijft een voorstander van deze gemengde wijken. Door slimme constructies in de huur- en koopsector (zoals Koopgarant en Kopen naar wens) zullen wij hier een passend antwoord op vinden. Door hier goed met huurdersorganisaties en gemeenten samen te werken, moet dit lukken. Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 9

10 A. Bestuursverslag Daarom is en blijft Tablis Wonen ook een voorstander van het verkopen van een deel van haar bezit. Zo geven wij onze doelgroepen een kans om een koopwoning aan te schaffen. We realiseren daarmee ook differentiatie van bewonersgroepen in onze wijken en genereren middelen om nieuwe (deels onrendabele) investeringen te kunnen blijven doen. Wij willen hier graag wel zelf de regie over houden om ook op termijn goede huurwoningen voor onze primaire doelgroep te behouden. Wij blijven ons ervoor sterk maken dat er goede en betaalbare huurwoningen overblijven voor onze primaire doelgroep. Begin 2012 is ons strategisch voorraadbeleid vastgesteld in goed overleg met onze huurdersorganisaties en gemeenten. Hieruit blijkt dat wij, ook op termijn, onze primaire doelgroep passende woonruimte kunnen blijven aanbieden. Daar zijn we blij mee. Ook blijkt uit het strategisch voorraadbeleid dat Tablis Wonen zich, met betrekking tot de secundaire doelgroep (inkomen boven (prijspeil 2012), voornamelijk moet richten op het bieden van aantrekkelijke woonalternatieven in bijvoorbeeld het sociale koopsegment. Op deze manier komen er weer meer woningen vrij voor huishoudens die willen verhuizen en voor starters. Uit de meest recente prognoses van de omvang en samenstelling van de bevolking in onze gemeenten blijkt dat er (tot 2020) nog geen sprake is van afname van de bevolking of het aantal huishoudens. Sterker nog: onze (primaire) doelgroep groeit nog enigszins. Na 2020 zien wij, met name in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, wel het risico van krimp ontstaan. Vandaar dat wij, samen met gemeenten en corporaties in deze regio, wel alvast in gesprek zijn hoe wij hiermee om kunnen en willen gaan. Gekozen is om deze transformatie goed voor te bereiden en te begeleiden. We zijn ons er van bewust dat het tegengaan van krimp door extra nieuwbouw geen oplossing is. Onze aandacht gaat veel meer uit naar transformatie van de bestaande voorraad. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn het deelnemen aan de uitwerking van de Woonvisie 2020 en de voorbereiding van de visie 2030 voor de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Aangezien een geschikt woningaanbod voor onze doelgroep nu en in de toekomst van belang is, neemt Tablis Wonen actief deel aan de opstelling en uitwerking van deze visiedocumenten. Uit deze analyses blijkt dat de nieuwbouwambities die gemeenten en corporaties tot voor kort hadden niet meer haalbaar zijn. Het aantal nieuw te bouwen woningen gaat fors teruglopen. De aandacht verschuift meer en meer naar de aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Deze zal geschikt moeten worden gemaakt voor met name het toenemend aantal senioren in ons werkgebied. Tablis Wonen heeft nog niet genoeg woningen die voldoende energiezuinig en daarbij ook goed toegankelijk zijn. Wij zijn dan ook best blij dat de nieuwe visies in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hier steeds meer aandacht aan schenken. Toezicht en risicomanagement De toegenomen aandacht voor verscherpt intern en extern toezicht op de corporaties vindt Tablis Wonen een goede zaak. Dit toezicht is nodig, omdat wij als maatschappelijk ondernemer op een duidelijke en transparante manier verantwoording moeten en willen afleggen aan onze klanten en belanghouders. Zowel door onze RvC als door externe toezichthouders als het CFV en onze accountant wordt al jaren op een goede manier invulling gegeven aan het toezicht op het reilen en zeilen van Tablis Wonen. In 2012 waren er geen negatieve bevindingen van hen. Sterker nog: wij zijn een A1-corporatie (CFV-status) gebleven en onze accountant is tevreden over de vorderingen die wij hebben gemaakt. Wel noodzaken het toezicht en onze verminderde financiële positie ons er toe om meer aandacht te besteden aan risicomanagement. Vandaar dat in 2012 risicomanagement standaard in diverse 10 Tablis Wonen

11 overleggen in MT- en RvC-verband op de agenda staat. De belangrijkste risico s zijn benoemd en van passende beheersmaatregelen voorzien. Tablis Wonen kenmerkt zich als een (financieel) vrij conservatieve organisatie die geen bewuste risico s opzoekt en zich toelegt op de kerntaken van een corporatie. De belangrijkste risicogebieden voor Tablis Wonen zijn: marktrisico: aansluiting woningaanbod op ontwikkeling en wensen van onze doelgroep organisatierisico: behouden van voldoende capaciteit/kwaliteit van medewerkers in de organisatie financieel risico: realiseren van voldoende rendement van onze vastgoedportefeuille met name in relatie tot politieke ontwikkelingen (bijdrage huurtoeslag, integrale vennootschapsbelasting en dergelijke) Dit leidt er onder andere toe dat met name (samenwerkings)overeenkomsten met derden op risico s worden getoetst. In 2013 gaan wij verder met het formuleren van ons gewenste risicoprofiel en het benoemen van de belangrijkste risico s met bijhorende beheersmaatregelen. Begin 2012 is een investeringsstatuut voor Tablis Wonen vastgesteld, waarin wij ons gewenste rendement en financiële sturingskengetallen opnemen. Elk jaar wordt dit statuut herijkt. Bij alle projecten besteden we expliciet aandacht aan een aantal risico s en worden mogelijke beheersmaatregelen voorgesteld. Het gaat hier om de volgende risico s: financiële risico s: in relatie tot onze totale financiële positie juridische risico s: met name aansprakelijkheid fiscale risico s: met name BTW marktrisico: verhuur- of verkoopbaarheid organisatierisico: aanwezigheid voldoende en geschikt personeel en middelen In september 2012 hebben wij de samenwerking met onze accountant, PWC, beoordeeld. Dit is gedaan door de directeur-bestuurder, de manager Financiën en een vertegenwoordiging van de RvC. Geconcludeerd is dat wij tevreden zijn over de samenwerking en werkwijze van PWC. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn nadere afspraken gemaakt over de verbeterpunten. Deze punten hebben met name betrekking op: de manier waarop Tablis Wonen de eigen kwaliteitscontrole moet verbeteren de verbetering van de onderlinge communicatie beter vooraf overleggen over aan te leveren controlestukken Hierover zijn met de accountant goede werkafspraken gemaakt. Integriteit Tablis Wonen vindt integriteit belangrijk en dit is ook een kerncompetentie en beoordelingsgrond van de medewerkers. Periodiek staat dit op agenda van werkoverleggen, MT-vergaderingen en overleggen met de RvC. De conclusie uit een eerdere evaluatie uit 2011 was dat Tablis Wonen goed omgaat met integriteit. Als aanvulling op ons beleid is afgesproken dat wij integriteit een vast onderwerp maken bij de selectie van nieuwe medewerkers en regels opstellen over relatiegeschenken. In 2012 hebben geen meldingen van mogelijke integriteitsschendingen plaatsgevonden. Belangrijkste bestuursbesluiten De belangrijkste besluiten die Tablis Wonen in 2012 genomen heeft zijn: investeringsbesluit herstructurering Karekietflat in Sliedrecht investeringsvoorstel deelgebied B Havenkwartier in Sliedrecht investeringsbesluit aankoop 22 huurappartementen De Bonkelaar in Sliedrecht fusie Tablis Wonen met stichting Bouwen en Beheren Daarnaast zijn er twee nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Dit was hoofdzakelijk ter vervanging van medewerkers die uit dienst zijn gegaan. Van drie andere medewerkers die uit dienst zijn getreden, is de functie niet (permanent) ingevuld. Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 11

12 A. Bestuursverslag Bewonersparticipatie Voor Tablis Wonen is de inbreng en betrokkenheid van klanten erg belangrijk. Hiervoor overleggen we regelmatig met onze huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Ook betrekken wij onze klanten zo vroeg mogelijk bij de herstructurerings- en onderhoudsprojecten. Belangrijke voorbeelden hiervan in 2012 zijn het betrekken van de bewoners bij de herstructurering van de Karekietflat en de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht. Hiervoor zijn intentieovereenkomsten met de gemeente afgesloten waarin nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de participatie van huidige en toekomstige bewoners. Voor de Staatsliedenbuurt hebben wij overeenstemming bereikt over de vorming van een huurdersorganisatie volgens de Overlegwet. Het Bewonerscomité Staatsliedenbuurt functioneert zo als hét aanspreekpunt voor de zaken die specifiek over deze buurt gaan. Met dit bewonerscomité wordt nauw samengewerkt als het gaat om de visievorming voor de voorgenomen herstructurering vanaf Door bewonersparticipatie krijgen wij de eisen en wensen van onze bewoners in een vroeg stadium in beeld. Wij kunnen daar dan rekening mee houden bijvoorbeeld in de vorm van keuzepakketten. Maatwerk blijft echter het centrale thema bij dit beleidsonderwerp. Met het bewonerscomite Staatsliedenbuurt wordt nauw samengewerkt Daarnaast organiseren de gemeente en/of de wijkplatforms regelmatig wijkbijeenkomsten of inloopavonden. Bewoners worden uitgenodigd over hun wijk mee te praten. Tijdens deze bijeenkomsten staan vaak één of meerdere thema s centraal. Tablis Wonen neemt aan deze bijeenkomsten deel vanuit haar belang in en betrokkenheid bij de wijken. Met de twee huurdersorganisaties werken we steeds beter samen. In 2012 zijn goede werkafspraken gemaakt om hen tijdig bij beleidswijzigingen te betrekken. De samenwerking tussen de huurdersorganisaties van Sliedrecht en Graafstroom verloopt steeds beter. In veel gevallen heeft dit geleid tot gezamenlijke advisering. De organisatie De organisatie ontwikkelt zich meer en meer tot de klantgedreven organisatie die wij willen zijn. Het meest zichtbaar is ons Klantserviceteam. Dit team is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en heeft als doelstelling om van alle klantcontacten 80% in één keer goed af te handelen. Deze doelstelling is in 2012 bijna bereikt. In 2011 is het nieuwe personeelsbeleid ingevoerd. Het jaar 2012 is het eerste jaar waarin dit beleid integraal is toegepast. Hierdoor wordt het beter mogelijk om elkaar aan te spreken op elkaars taken, verantwoordelijkheden en (kern-) competenties. Dit heeft als doel om medewerkers verder te ontwikkelen. Door de jaarlijkse functionerings- en beoordelingscyclus wordt hier door het management op gestuurd. 12 Tablis Wonen

13 wordt of Tablis Wonen een rol kan spelen bij de ontwikkeling van een brede school. In 2013 worden hiervan de resultaten verwacht. In 2012 is een Periodiek Medisch onderzoek (PMO) en een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Hieruit komt naar voren dat de medewerkerstevredenheid verder is gegroeid. Aandachtspunten zijn de werkdruk, het samenwerken tussen de afdelingen en de kennisdeling. Er zijn werkgroepen gevormd om de aanbevelingen uit deze onderzoeken van concrete vervolgacties te voorzien. In 2013 worden de resultaten hiervan bekend en worden de vervolgacties indien mogelijk ingevoerd. Maatschappelijke investeringen Tablis Wonen blijft zich inzetten om te investeren in vastgoed dat sociaal gezien zeer wenselijk is, maar door marktpartijen niet wordt gerealiseerd in verband met het (te) lage financieel rendement. Tablis Wonen wil dit waar mogelijk blijven doen, passend binnen wet- en regelgeving. Niet alleen omdat het in onze missie staat, maar ook omdat het goed is voor de (woon)omgeving waarin onze woningen staan. De verhuur- en verkoopbaarheid van onze woningen wordt hier positief door beïnvloed. Daarnaast is Tablis Wonen van mening dat maatschappelijke investeringen niet altijd investeringen in vastgoed zijn. Ook de proactieve bijdragen van onze medewerkers in lokale zorgnetwerken en bijdragen in de keten wonen-werken-leren-zorg horen hierbij. Daarnaast maakt investeren in leefbaarheid een onlosmakelijk onderdeel uit van onze maatschappelijke investeringen. Goed wonen gaat verder dan de voordeur van onze woningen. De woonomgeving en voorzieningen in buurten en wijken verdienen evenveel aandacht. In dit kader is in 2012 een intentieovereenkomst met de gemeente Sliedrecht gesloten. Deze overeenkomst houdt in dat er onderzocht Verklaring besteding gelden In 2012 was er geen sprake van tegenstrijdige belangen of transacties waarin tegenstrijdige belangen hebben gespeeld met betrekking tot de directeur-bestuurder. Daarnaast heeft Tablis Wonen in 2012 alle relevante wet- en regelgeving nageleefd. De directeurbestuurder verklaart dat alle middelen van Tablis Wonen uitsluitend zijn gebruikt en ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Verklaring governancecode De directeur-bestuurder verklaart dat in 2012 de uitgangspunten uit de governancecode zijn gevolgd. Tot slot Op basis van het hiervoor geschetste beeld concluderen we dat externe ontwikkelingen een aanslag op de (financiële) middelen van Tablis Wonen betekenen. Desondanks lijken onze strategische doelstellingen nog steeds haalbaar. Voor uiteenlopende doelgroepen willen wij de klantgerichte partner zijn bij het realiseren van hun woonwensen. In 2012 zijn hierin weer belangrijke stappen gezet. Het koppelen van onze activiteiten aan onze strategische doelen en eventuele bijsturing daarvan gebeurt periodiek door onze kwartaalrapportages en BBSC s 4. Deze worden op alle niveaus in de organisatie besproken. Het realiseren van onze doelstellingen kunnen wij niet alleen. In 2012 hebben wij dan ook nadrukkelijk weer de samenwerking gezocht met onze klanten, regionale collega s en de regio- en gemeentebesturen waarin wij werken. Dat werkt goed en steeds meer naar tevredenheid van alle partijen. Tablis Wonen werkt met veel plezier aan de realisatie van de doelstellingen. U mag dan ook voor 2013 en volgende jaren weer rekenen op de inzet van alle medewerkers van Tablis Wonen. 4 BBSC: Business Balanced Scorecard Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 13

14 14 Tablis Wonen

15 B. Volkshuisvestingsverslag Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 15

16 1. Onze missie, onze gezamenlijke basis Tablis Wonen is een maatschappelijke organisatie, die in de regio waarin zij voornamelijk wil opereren een klantgerichte partner wil zijn voor uiteenlopende doelgroepen die behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van huisvesting, zorg en welzijn. Dit is de missie van Tablis Wonen en de leidraad voor alles wat we doen. 16 Tablis Wonen

17 1.1 Eigentijds betrokken partner Onze missie is nog steeds voldoende duidelijk en richtinggevend voor de gehele organisatie. We hebben deze missie vertaald in het willen doorgroeien naar de eigentijds betrokken partner die wij voor onze klanten en belanghouders willen zijn. Daarop hebben wij onze strategische doelen bepaald. Deze staan geformuleerd in ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen voor de jaren Strategische doelen 1. Samen met de klant (hoofdstuk 3) 1. klanttevredenheid en telefonische bereikbaarheid 2. goede dienstverlening aan de klant (minimaal top 50 KWH 5 ) 3. betrekken bewoners bij beleid 2. Tablis Wonen in de samenleving (hoofdstuk 4) 1. passend huisvesten van doelgroepen 2. investeren in maatschappelijk vastgoed: haalbaar en nodig 3. investeren in het behoud van de leefbaarheid van onze wijken en buurten 4. investeren in dienstverlening aan onze klant op het gebied van wonen en zorg 5. investeren in milieu en duurzaamheid 6. maken en monitoren prestatieafspraken met gemeenten/ regio s 3. Producten en diensten (hoofdstuk 5) 1. realisatie nieuwbouw- en herstructureringsprojecten mede op basis van inzicht in wensen van onze klanten en de markt in de toekomst 2. realisatie verkopen nieuwbouwprojecten 3. kwaliteit huidig woningbezit Uiteraard moet de organisatie van Tablis Wonen goed aansluiten bij de ambities en doelstellingen die wij willen behalen. Dit houdt onder andere in dat wij investeren in de ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Het waarborgen van onze financiële continuïteit is ook noodzakelijk om onze ambities waar te kunnen maken. Tablis Wonen houdt de strategie actueel door per kwartaal te bekijken of herijking of bijstelling van de doelstellingen noodzakelijk is. 5 KWH staat voor Kwaliteitskeurmerk Woningcorporaties Huursector Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 17

18 2. Samen met partners Tablis Wonen is een maatschappelijk betrokken partner. Zij wij een maatschappijgedreven organisatie zijn, die herkenbaar in het maatschappelijk middenveld in haar werkgebied opereert. Om die doelstelling te bereiken zoekt Tablis Wonen actief de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, netwerkpartners en uitvoeringsinstanties in de gemeenten Sliedrecht en Graafstroom (nu Molenwaard) en in de regio s Drechtsteden en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Samen met die maatschappelijke partners wordt het beleid goed voorbereid, afgestemd en geïmplementeerd. 18 Tablis Wonen

19 Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste overleggen waaraan Tablis Wonen deelneemt. De prestatiedoelen en de behaalde resultaten worden in andere hoofdstukken beschreven. Belanghouder/overleg Doel overleg Frequentie Belangrijkste thema s Algemeen Klankbordgroep Tablis Wonen informerend en adviserend 1 à 2 x per jaar herijking strategisch voorraadbeleid (SVB) tussenstand beleidsplan Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid (VWZHZ) Huurdersorganisaties in Sliedrecht (H3S) en Graafstroom (AHG) informeren afstemmen van beleid informeel overleg formeel overleg overleg in aanwezigheid van lid Raad van commissarissen krimp bevolking jaarplan x per jaar begroting en jaarplan 2012 huurharmonisatiebeleid huurverhoging 1 juli 2012 verruiming verkoopvijver fusie stichting Bouwen en Beheren samenwerkingsovereenkomst Bewonerscomité Staatsliedenbuurt (BCS) aankoop 56 woningen in de Zoutstoep vaststelling SVB invoeren Kopen naar wens invoeren tussentijds afrekenen servicekosten 2. Regionaal Drechtsteden Woonkeus Portefeuillehouders-overleg Wonen PALT (Prestatie Afspraken lange termijn) Drechtsteden beleidsvoorbereidend, toezichthoudend en besluitvormend beleidsvoorbereiding monitoring bewaken voortgang regionale prestatieafspraken 4 x per jaar implementatie staatssteundossier uitvoering voorrangsregeling huisvesting bijzondere aandachtgroepen 10 x per jaar voortgang woningbouw beleid duurzaamheid en energiebesparing 4 x per jaar woningbehoefte-onderzoek Drechtsteden stresstest gemeenten woningbouwprogramma verkoopmonitor energiebesparing Jaarverslag 2012 Tablis Wonen 19

20 2. Samen met partners Belanghouder/overleg Doel overleg Frequentie Belangrijkste thema s 2012 Bestuurdersoverleg Woningcorporaties Drechtsteden afstemmen informatie-uitwisseling 5 x per jaar staatssteundossier voortgang woningbouwprogramma huisvesting bijzondere aandachtgroepen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Collega-corporaties bestuurlijk overleg bilateraal overleg 5 x per jaar 2 x per jaar staatssteundossier voortgang woningbouw formuleren leefbaarheidsbeleid regionale woonruimteverdeling monitoring prestatieafspraken 3. Lokaal Gemeente Graafstroom bestuurlijk overleg stuurgroepoverleg projecten 3 x per jaar afhankelijk van voortgang monitoring prestatieafspraken bespreken knelpunten algemene zaken driepartijenoverleg 2 x per jaar Gemeente Sliedrecht bestuurlijk overleg stuurgroepoverleg projecten bestuurlijk overleg wonen, welzijn, zorg 4 x per jaar afhankelijk van voortgang 4 x per jaar monitoring prestatieafspraken strategisch voorraadbeleid bespreking knelpunten voortgang projecten algemeen beleid wonen, welzijn, zorg WMO-beleid wijzigingen AWBZ 2.1 Algemeen overleg Klankbordgroep Tablis Wonen (gemeenten, huurdersorganisaties, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties, makelaars en Tablis Wonen) Op de agenda van de eerste bijeenkomst in 2012 stond de presentatie van het herijkte strategisch voorraadbeleid. Tablis Wonen heeft het uitgebreide proces van herijken toegelicht en de belanghouders gevraagd of zij zich herkenden in de conclusies. De gemeenten waren voor deze bijeenkomst al apart ingelicht. Over het algemeen stond men positief tegenover de gedegen en zorgvuldige herijking met behoudende aannames. We kregen van een enkeling wel te horen dat de kwaliteitsslag werd gemist. In het najaar werd de tweede klankbordgroepbijeenkomst gehouden. Tablis Wonen heeft tijdens die bijeenkomst met name de tussenstand/realisaties gepresenteerd van haar beleidsplan Met elkaar concludeerden we dat Tablis Wonen al indrukwekkend heeft gepresteerd. Het tweede deel van de bijeenkomst is benut om grenzen te verkennen op de volgende onderwerpen: 20 Tablis Wonen

Inhoud. Voorwoord 4. Governance 6. A. Bestuursverslag 7. B. Volkshuisvestingsverslag 13

Inhoud. Voorwoord 4. Governance 6. A. Bestuursverslag 7. B. Volkshuisvestingsverslag 13 Op Koers Jaarverslag 2011 Op koers Begin 2010 bepaalde Tablis Wonen haar koers voor de komende vier jaren, met uiteindelijk doel een eigentijds betrokken partner zijn voor klanten en relaties. De verschillende

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Samen naar de (tussen)finish. Jaarverslag 2014

Samen naar de (tussen)finish. Jaarverslag 2014 Samen naar de (tussen)finish Jaarverslag 2014 Samen naar de (tussen)finish 2014, het jaar waarin we op een goede manier samen naar de finish gaan. Het laatste jaar van de beleidsperiode Mensen wensen wonen

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Ronduit Jaarverslag 2010

Ronduit Jaarverslag 2010 Ronduit Jaarverslag 2010 116 Tablis Wonen Inhoud Jaarverslag 2010 5 Voorwoord 6 Governance 8 Bestuursverslag 9 1. Missie en strategische doelen 13 1.1 Eigentijds betrokken partner 13 1.2 Strategische doelen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Raad van Commissarissen Maasdelta Groep vastgesteld op d.d. (wordt vastgesteld op 29 februari 2016) Inleiding Deze profielschets

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Evaluatie pilot woonruimteverdeling Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties een herbezinning op eventuele

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Procedure: MT/DB besluit d.d. 21 juli 2016 RvC goedkeuring d.d. 9 augustus 2016 1. Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 Reg.nummer: 2013/154058 1. Inleiding Op 19 juli 2012 is de Woonvisie Haarlem in de raad vastgesteld (2012/220951). Aan de hand van de hierin opgenomen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die

Nadere informatie

Corporaties In Control

Corporaties In Control Corporaties In Control D A T U M : 3 0 M E I 2 0 1 3 Leonie van Meel & Frank Bieleman Agenda 1. Speelveld 2. Risicomanagement / Governancecode 3. Projectfasering ICS 4. Onafhankelijke rol / verantwoordelijkheid

Nadere informatie