Deloitte Auditplan 2015 Gemeente Purmerend Gezamenlijke focus op risico's en efficiëntie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deloitte Auditplan 2015 Gemeente Purmerend Gezamenlijke focus op risico's en efficiëntie"

Transcriptie

1 Deloitte Auditplan 2015 Gemeente Purmerend Gezamenlijke focus op risico's en efficiëntie Purmerend, 21 september Deloitte The Netherlands

2 Inhoudsopgave Onderwerp Aanbieding auditplan Blz. Ontwikkelingen in de sector 3 Onze aanpak 1 Heldere rapportage 11 (natuurlijke) Adviesfunctie 12 Eenduidige afspraken 13 Tijdpad & Communicatie 16 Afsluiting 18 WÊÊÊÊÊÊ /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

3 Aanbieding auditplan 2015 Gezamenlijke focus op risico's en efficiëntie Aan de gemeente Purmerend, U heeft ons verzocht de jaarrekening te controleren van uw gemeente over het boekjaar eindigend op 31 december Met dank voor uw opdracht ontvangt u hierbij ons plan van aanpak voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 van uw gemeente. Met dit plan van aanpak willen wij u informeren over de door ons uit te voeren controlewerkzaamheden. Dit plan is een belangrijk hulpmiddel in de communicatie tussen Deloitte en de gemeente. Wij benadrukken dat het plan van aanpak geen eenzijdig stuk van Deloitte is. Het vormt een weerslag van gezamenlijke prioriteiten, specifieke aandachtsgebieden, wederzijdse verwachtingen en tijdschema's. Van belang is dat het plan aansluit bij de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de accountantscontrole, de onderkende doelstellingen en prioriteiten van uw gemeente. In dit auditplan hebben wij achtereenvolgens onze aanpak, rapportages en tijdpad beschreven. Uiteraard is het plan niet 'in beton gegoten'. Het plan en de uitwerking ervan zijn continu in ontwikkeling op basis van de gebeurtenissen en actuele situatie bij uw gemeente. Om voortdurend van de relevante ontwikkelingen op de hoogte te zijn én te blijven en zodoende optimaal als certificerend accountant en sparringpartner van de gemeente te kunnen fungeren, neemt de communicatie een belangrijke plaats in binnen ons auditplan. Het streven is en blijft uiteraard om een kwalitatief goede controle uit te voeren, waarin ruimte is voor en rekening wordt gehouden met de lopende ontwikkelingen in en uitdagingen voor de gemeente en die voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, uw verwachtingen en meerwaarde biedt. Hoogachtend, Deloitte Accountants B.V. ^ N.R-=PrltzRA /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

4 Ontwikkelingen in de sector Veel uitdagingen met financiële impact Hierna en in het verdere vervolg van dit auditplan behandelen wij een aantal actuele thema's. Thema verwachten wij aan te treffen? Financieel & rechtmatig grip houden op de drie decentralisaties. Toereikende interne beheersing en rapportering zodat de externe controle effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd Er is inzicht in de doelgroep, welke cliënten heeft de gemeente Er is inzicht in de financiële stromen, de werkelijke lasten (bijvoorbeeld werkelijk geleverde zorg) De visie op gemeentelijke situatie Er is duidelijkheid omtrent de financiële kaders en de consequenties voor het meerjarenperspectief en risicoparagraaf Wat doen wij eraan in het kader van en met de materialiteit van de controleopdracht voor de jaarrekening als geheel? Binnenkort starten wij met de interim-controle in het kader van de jaarrekening Graag willen wij tijdig met u inzicht krijgen in de interne beheersing van de geldstromen, ook in het kader van de financiële rechtmatigheid. Na verkrijgen van voldoende inzicht vullen wij ons controleplan daarop aan. Wij zullen u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen. Voor het ambtelijk apparaat komt er een regionale bijeenkomst voor alle gemeenten waarin wij ingaan op de ontwikkelingen. In onze offerte hebben we ook workshops aan de raad aangeboden. De decentralisaties zouden hiervoor een mooi onderwerp kunnen zijn /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

5 Ontwikkelingen in de sector Veel uitdagingen met financiële impact Hierna en in het verdere vervolg van dit auditplan behandelen wij een aantal actuele thema's. Thema Verslaggeving BBV verwachten wij aan te treffen? De commissie BBV heeft op 10 juli 2015 de wijzigingen van de jaarverslaglegging vanaf 1 januari 2016 (voor)aangekondigd. Deze kunnen gevolgen hebben voor de begroting Onderstaand enkele opvallende mogelijke wijzigingen: Grex-en krijgen een maximale looptijd van tien jaar. Het wordt verplicht om kosten in de grex te laten aansluiten op de kostenverhaalsmogelijkheden in de Wro/Bro. Daarmee wordt de kostentoerekening ook in lijn gebracht met de naderende VPB-plicht voor overheidsbedrijven. De eisen aan de toerekenbaarheid van rente en aan de gehanteerde disconteringsvoet zijn verscherpt. De rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties moet worden gebaseerd op de werkelijke rente over het vreemd vermogen. De NIEGG-categorie wordt in zijn geheel afgeschaft. Zolang gronden nog niet als BlE's worden gekwalificeerd, dienen deze als 'strategische gronden' onder MVA op de balans te worden geplaatst. Toerekening van rente en andere kosten aan gronden niet in exploitatie is niet langer toegestaan. Wat doen wij eraan in het kader van en met de materialiteit van de controleopdracht voor de jaarrekening als geheel? Nog geen directe impact op de verantwoording Wel relevant voor de begroting In gesprek met uw ambtelijk management wijzen wij u op deze ontwikkelingen en geven aandachtspunten mee voor de komende periode /mb/ Auditplan - Purmerend

6 Ontwikkelingen in de sector Veel uitdagingen met financiële impact (vervolg) Thema (vervolg) verwachten wij aan te treffen? m Wat doen wij eraan in het kader van en met de materialiteit van de controleopdracht voor de jaarrekening als geheel? Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen moeten vóór 1 april van jaar t+1 de 'algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgend jaar en de voorlopige jaarrekening' aan de raden overleggen. Daarnaast krijgen raden langere tijd voor het indienen van een zienswijze op de begroting, acht in plaats van zes weken. Het is van belang om hierover: Duidelijke afspraken te maken met uw gemeenschappelijke regelingen. Kritisch te bewaken dat afspraken nageleefd worden. Belangrijke verbonden partijen voor uw gemeente zijn onder meer (bron: jaarrekening 2014): 1. GGD Zaanstreek-Waterland. 2. Baanstede werkvoorzieningsschap. 3. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 4. Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Waterland. Vaststellen inbedding nieuwe wettelijke bepalingen in gemeentelijke procedures /mb/ Auditplan - Purmerend

7 Ontwikkelingen in de sector Veel uitdagin gen met financiële impact (vervol g) erwachten wij aan te treffe Wat doen wij eraan in het kader van en met de materialiteit van de controleopdracht voor de jaarrekening als geheel? Belastingplicht overheidsbedrijven Het wetsvoorstel dat de Vpb hoofdregel van overheidsondernemingen radicaal doet wijzigen van "vrijgesteld, tenzij" naar "belast tenzij" is inmiddels aangenomen. De invoering van de belastingplicht op 1 januari 2016 is dichtbij en er zijn meerdere redenen voor uw gemeente om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van deze wetgeving: Budgettaire aspecten. Politieke besluitvorming. Interne structuur. Een inventarisatie van de activiteiten die belastingplichtig zijn, wat de mogelijke financiële en organisatorische gevolgen zijn en hoeverre hierop kan worden geanticipeerd is hierbij van belang. Onder andere voor het grondbedrijf kan de Vpb materiële gevolgen hebben. De volgende vragen dienen volgens ons met enige voortvarendheid beantwoord te worden: Over welke grondposities beschikt de gemeente? Hoe zijn deze in de BBV- balans gerubriceerd? Behoren deze grondposities tot een fiscale onderneming? Zo ja, welke voordelen biedt het om deze grondposities en/of samenhangende diensten onder te brengen in een aparte entiteit? Zo nee, welke voordelen biedt het als deze grondposities wel tot een onderneming behoren en wat is daarvoor nodig? Wat is de impact van onderhanden besluitvorming op de fiscale positie van het grondbedrijf? Beoordelen plan van aanpak en daarbij behorende planning. Buiten het kader van controleopdracht zou u gebruik kunnen maken van het door Deloitte ontwikkelde grondexploitatiemodel. Hiermee wordt uw MPG doorgerekend op fiscale effecten waarbij met verschillende parameters kan worden gesimuleerd. Dit geeft een inschatting hoe u tot een waardering op de openingsbalans kunt komen en welke effecten de jaarwinstbepaling op uw grondexploitatie heeft /mb/ Auditplan - Purmerend

8 Onze aanpak Onze controle is maatwerk: in overleg met u ingericht Controle aangepast aan de activiteiten van gemeente Purmerend De aanpak van de controle is gebaseerd op kennis van uw gemeente. De eerste stap die wij zetten is het verkrijgen van een inzicht in uw bestaande relaties en activiteiten en in uw doelstellingen. Op basis van deze informatie stellen wij een specifiek audit plan voor u op, waarin rekening wordt gehouden met uw omstandigheden. Zowel uw medewerkers als het controleteam van Deloitte worden zodoende in staat gesteld zich te concentreren op de belangrijkste jaarrekeningposten en transacties. Fase 5 Eindbespreking en evaluatie ^pril/mei September/oktob Controle jaarrekeningen Identificatie nterne controlemaatregelen Onze focus op uw belangrijkste aandachtsgebieden Onze aanpak kenmerkt zich door een nauwkeurige risicobenadering, die nauwkeurig blootlegt wat fout kan gaan en tot een afwijking van materieel belang kan leiden in belangrijke jaarrekeningposten en toelichtingen. Als wij de controle van de gemeente Purmerend vanuit dit perspectief benaderen, betekent dit dat wij aandacht besteden aan die gebieden die er toe doen en dat wij slechts in beperkte mate werkzaamheden uitvoeren op punten die geen of weinig aanvullende controlezekerheid bieden. Dit werken wij in het vervolg van dit auditplan meer gedetailleerd uit. Kort gezegd komt het erop neer dat wij gepaste, maar geen overbodige controlewerkzaamheden uitvoeren. Wij starten het auditplan voor de gemeente op het niveau van de financiële overzichten, om vast te kunnen stellen voor welke belangrijke jaarrekeningposten en toelichtingen werkzaamheden nodig zijn. Vervolgens werken wij voor ieder van de geïdentificeerde gebieden het auditplan verder uit, zodat onze procedures zich specifiek richten op de risico's van afwijkingen van materieel belang binnen die gebieden. NB: dit is de planning voor het jaar Voor het controlejaar 2016 ronden wij de fases 1 en 2 reeds in de zomer af /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend 2015eloitte The Netherlands

9 Onze aanpak (vervolg) Aandachtspunten controle gemeente Purmerend Waardering en beheersing grondexploitaties Voorzieningen: subjectieve elementen/schattingen, zoals uw voorzieningen voor groot onderhoud Beheersing verbonden partijen zoals: GGD Zaanstreek- Waterland, Baanstede werkvoorzieningsschap, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Stadsverwarming Purmerend, HVC, Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Waterland Onderbouwing van prestatielevering inkopen en functiescheiding proces inkopen Volledigheid van de verantwoording van opbrengsten zoals o.a. doeluitkeringen, subsidiebaten, plaatselijke belastingen en heffingen, leges, detacheringsopbrengsten en huuropbrengsten Rechtmatigheid van aanbestedingen (spend analyses) en betalingen Risicomanagement en frauderisicoanalyse Decentralisaties, waaronder vaststelling prestatielevering en rechtmatigheid, tijdigheid verantwoordingsinformatie, afstemming met accountants betrokken zorginstellingen IT: Algemene IT-beheersingsmaatregelen en application controls Tijdigheid en volledigheid verantwoordingsinformatie sociale zaken regelingen en uitbestede activiteiten drie decentralisaties /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

10 Onze aanpak (vervolg) Uitvoering van het audit plan Onderdeel van de uitvoering van het auditplan is het evalueren van de opzet en het bestaan van de interne beheersingsmaatregelen, de toetsing van de operationele effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen en het uitvoeren van gegevensgerichte controlewerkzaamheden. Waar mogelijk voeren wij uit efficiency testwerkzaamheden van interne beheersingsmaatregelen en gegevensgerichte werkzaamheden gelijktijdig uit. Onze gegevensgerichte controlewerkzaamheden bestaan uit een specifieke combinatie van cijferanalyses en detailcontroles van transacties en saldi. Deze werkzaamheden zijn ontworpen om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten. (Verbijzonderde) interne controle Onze controleaanpak gaat uit van het zelfcontrolerend vermogen van uw organisatie. De (al dan niet verbijzonderde) interne controle is daarin een belangrijk onderdeel. Deze interne controle en onze externe controle dienen naadloos op elkaar aan te sluiten. Wij hebben nader afstemming hierover. Selectie processen Tijdens onze controlewerkzaamheden 2015 zullen wij voor de relevante bedrijfsprocessen (en hiermee samenhangende transactiestromen en jaarrekeningposten) de opzet en het bestaan van de administratieve organisatie en daarin opgenomen interne beheersingsmaatregelen beoordelen en vaststellen in hoeverre wij daarop kunnen steunen voor onze controle van de jaarrekening. Daar waar wij niet kunnen steunen op de interne beheersingsmaatregelen zullen wij onze controleaanpak aanpassen en met een grote(re) mate van detail (gegevensgerichte) controles uitvoeren, waaronder het gebruik van cijferanalyses en detailcontroles. Speerpunten raad U heeft de mogelijkheid om speerpunten in te brengen, die wij in onze controle extra kunnen meenemen. Deze speerpunten kunnen naar voren komen als gevolg van interne en externe ontwikkelingen, maar kunnen ook ontstaan uit eigen specifieke wensen en aandachtsgebieden /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

11 Onze aanpak (vervolg) v. erantwoordelijken gemeente Purmerend Om onze controle effectief en efficiënt uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat klip en klaar is welke ambtelijk medewerkers primair verantwoordelijk zijn voor het jaarrekeningcontroletraject. Wij vragen uw ambtelijke organisatie daarom om een overzicht te verstrekken met de verantwoordelijken voor de volgende onderwerpen: Interim-controle: coördinatie en communicatie van interviews en gevraagde controle-informatie. (Verbijzonderde) interne controle. Jaarrekeningcontrole: opstellen van de jaarrekening, coördinatie en communicatie van gevraagde controle-informatie /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

12 Heldere rapportage Wij denken met u mee over relevante ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor uw gemeente Met betrekking tot de controle van de jaarrekening ontvangt u van ons: Een plan van aanpak dat is toegespitst op uw bedrijfsvoerings- en verslaggevingsrisico's met inachtneming van de specifieke aandachtspunten uit de gezamenlijke risicoanalyse. Managementletter en bespreking van de bevindingen uit de interim-controle, waarin wij onze bevindingen rapporteren en/of bespreken ter verbetering van de beheersing van uw gemeente. Accountantsverslag en/of bespreking van de bevindingen uit de jaarrekeningcontrole, waarin wij onze bevindingen rapporteren en/of bespreken voortvloeiende uit de controle van de jaarrekening. Onze controleverklaring bij de jaarrekening. Bij onze rapportages zullen wij tevens expliciet aandacht schenken aan de voortgang van de opvolging van eerdere bevindingen en aanbevelingen (indien relevant) /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

13 (natuurlijke) Adviesfunctie Mogelijke adviesonderwerpen: In het kader van onze (natuurlijke) adviesfunctie kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren over onderstaande actuele ontwikkelingen /mb Auditplan - Gemeente Purmerend

14 Eenduidige afspraken SMART beschrijving interne beheersingsmaatregelen Inleiding De recente (economische) ontwikkelingen zorgen voor een stroomversnelling met zowel kansen als uitdagingen. Een goede interne beheersing geeft uw gemeente grip op het realiseren van uw doelen. De basis voor het inzicht in en de onderbouwing van de interne beheersing is een SMART-beschrijving van de interne beheersingsmaatregelen die uw gemeente heeft getroffen voor de financiële processen. Hierna werken wij nader uit aan welke eisen deze beschrijving van de interne beheersingsmaatregelen dient te voldoen. Verwachtingen en afspraken Een adequate procesbeschrijving bevat een beschrijving van de interne beheersingsmaatregelen die uw gemeente heeft getroffen, waarbij u antwoord geeft op de zogenaamde '6 W-vragen': wie doet wat, waarom, wanneer, waarmee en met welk doel? Een meer gedetailleerde toelichting hierop is opgenomen in de flyer "Interne beheersing in de praktijk" die wij separaat aan u hebben toegestuurd. Daarnaast ontvangen wij graag van u een frauderisico- en corruptierisico-analyse. Ook hierover hebben wij een brochure separaat toegezonden. Verder is een belangrijke voorwaarde dat de interne controlewerkzaamheden aansluiten op onze controlewerkzaamheden /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

15 Eenduidige afspraken (vervolg Periodieke frauderisicoanalyse Inleiding Het college is primair verantwoordelijk voor het vermijden en ontdekken van fraude. De gemeenteraad heeft in dit kader een toezichthoudende rol. Het is niet onze verantwoordelijkheid om fraude te ontdekken, tenzij deze de materialiteit van de gemeente Purmerend overstijgen. Tegenwoordig is een specifiek actueel risico de beveiliging van uw IT-systemen. Daarom besteden wij ook aandacht in het kader van de risicoanalyse aan de vraag wat u doet aan het voorkomen van cyberrisico's. Verwachtingen en afspraken Van uw gemeente verwachten wij dat een actuele frauderisicoanalyse beschikbaar is, waarbij in ieder geval vanuit een tweetal invalshoeken een inschatting van de frauderisico's is gemaakt: 1. Het risico van onrechtmatige onttrekkingen van geld en/of goederen aan de gemeente. 2. Het risico dat personen de financiële verslaggeving gebruiken om daar beter van te worden. Een meer gedetailleerde toelichting op de wijze waarop een frauderisicoanalyse plaatsvindt alsook de aandachtspunten die wij hierbij onderkennen, is opgenomen in de flyer "Frauderisicoanalyse door directie & toezichthoudend orgaan" die wij u separaat hebben toegestuurd /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

16 Eenduidige afspraken (vervolg) Inzet van specialisten door gemeente Inleiding In bepaalde gevallen - bijvoorbeeld als uw gemeente de kennis en deskundigheid niet 'in huis' heeft - schakelt uw gemeente externe deskundigen in, bijvoorbeeld voor het actuarieel berekenen van de pensioenverplichtingen voor (gewezen) wethouders. Uw gemeente is en blijft in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de controle-informatie die door de betreffende specialist is opgesteld. Hierna werken wij nader uit wat wij van uw gemeente aan controles en documentatie verwachten. Verwachtingen en afspraken Als controle-informatie is opgesteld door een door de gemeente ingeschakelde deskundige, is en blijft de gemeente verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van deze informatie. Deze verantwoordelijkheid maken uw gemeente zichtbaar door: 1. De competentie, de capaciteiten en de objectiviteit van de deskundige te beoordelen en te documenteren. 2. Inzicht te krijgen in het werk van de deskundige. 3. Een evaluatie op te stellen van de geschiktheid van de werkzaamheden van de deskundige als basis voor betrouwbare controle-informatie. Van uw gemeente verwachten wij dat u voor de qua omvang en/of risico's belangrijkste processen en posten waarvoor een deskundige is ingeschakeld, de voornoemde werkzaamheden uitvoert en documenteert. Met uw gemeente zullen wij hierover nadere afspraken maken, onder andere over welke processen en posten voor de accountantscontrole van de jaarrekening significant zijn. Planning Voor een efficiënte en effectieve accountantscontrole binnen de met uw gemeente afgesproken planning en prijsafspraken, is het noodzakelijk dat de benodigde procesbeschrijvingen, de informatie over inzet van specialisten en de geactualiseerde frauderisicoanalyse beschikbaar zijn vóór onze planning en risicoanalyse van de accountantscontrole /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

17 Tijdpad & Communicatie De planning van onze controle en rapportering ziet er als volgt uit: Periode September 2015 September/Oktober 2015 September/Oktober 2015 Activiteit Afstemming auditplan met ambtelijke organisatie en gemeenteraad/pre-auditmeeting Interviews/bevestigend vragenonderzoeken belangrijkste processen Interim-controle Eind oktober 2015 Managementletter/boardletter Maart/april 2016 Jaarrekeningcontrole April/mei 2016 Accountantsverslag en controleverklaring /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

18 Tijdpad & Communicatie (vervolg) Gemeente Frequentie (Mogelijke) Onderwerp Team Deloitte Gemeenteraa d Op verzoek Behandeling rapport van Audit partner bevindingen/boardletter. Audit manager. Ook andere onderwerpen zoals risicomanagement grondexploitatie en andere belangrijke landelijke ontwikkelingen. Auditcommissie Twee keer per Pre-auditmeeting. jaar. Behandeling jaarrekening en rapport van bevindingen. Op verzoek ook voor andere onderwerpen aanwezig. Portefeuillehouder Vijf keer per Pre-auditmeeting. Financiën, jaar Bespreking bedrijfsvoering en gemeentesecretaris/ managementletter. afdelingshoofd Middelen en/of Bespreking conceptrapport van concerncontroller bevindingen bij de jaarrekening. Naar behoefte tussentijdse voortgangsgesprekken /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend Audit partner Audit manager. Audit partner.

19 Afsluiting In dit auditplan hebben wij de belangrijkste zaken genoemd die, naar onze mening, voor u van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tot controle van de gemeente Purmerend over het boekjaar Wij zullen een samenvatting van dit auditplan met uw gemeenteraad communiceren. Hierna maken wij ons auditplan definitief. Tevens ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging, waarin wij de belangrijkste gemaakte afspraken en voorwaarden schriftelijk bevestigen. Wij vragen u, indien u zich kunt verenigen met de voorgestelde uitvoering van de controle en opdrachtvoorwaarden, één exemplaar van de toe te zenden opdrachtbevestiging voor akkoord te retourneren /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

20 Deloitte. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of memberfirms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the Standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte Network") is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication /mb/ Auditplan - Gemeente Purmerend

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Den Haag, 28 juni 2012 Schriftelijke communicatie over de accountantscontrole - Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Piet Klop RA MGA Rotterdam, maandag 28 november 2011 De Rotterdamse havenbaron en politicus Lodewijk Pincoffs speelde een belangrijke

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Gezamenlijke focus op risico s en efficiëntie Arnhem, 15 september 2014

Gezamenlijke focus op risico s en efficiëntie Arnhem, 15 september 2014 2014 Gemeente Doetinchem Gezamenlijke focus op risico s en efficiëntie Arnhem, 15 september 2014 Inhoudsopgave Onderwerp Blz. Aanbieding audit plan 2 Ontwikkelingen in de sector 4 Onze aanpak 7 Heldere

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen NVRD Themadag Actualiteit in bedrijfsvoering Mr. drs. R.P. (Reinder) Wiersma Mr. G.J. (Ruud) de Jong, 18 februari 2016 Onderwerpen Hoofdlijn wettelijke

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

FAS/REA Utrecht. Governance en risicomanagement bij corporaties. Actieve rol van de RvC vereist!

FAS/REA Utrecht. Governance en risicomanagement bij corporaties. Actieve rol van de RvC vereist! FAS/REA Utrecht Governance en risicomanagement bij corporaties Actieve rol van de RvC vereist! Gerda Groeneveld, Rotterdam, 16 02 2012 Onderwerpen Veranderde rol van de commissaris Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie

Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie Channa Minke Apeldoorn, 24 april 2012 Programma Inhoudelijke toelichting op samenhang en innovatie (15 min) Workshop innovatieve

Nadere informatie

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence Woningcorporaties zien zich geconfronteerd met veel veranderingen die invloed hebben op de

Nadere informatie

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht Private Client Services Uw vermogen onze aandacht It s business, it s personal Het kunnen beschikken over vermogen maakt veel zaken gemakkelijker maar brengt ook vaak vragen met zich mee. Fiscale vragen

Nadere informatie

Decentralisaties sociaal domein

Decentralisaties sociaal domein Decentralisaties sociaal domein Landelijke ontwikkelingen, controleaanpak en aandachtspunten Gemeenten Land van Cuijk 24 maart 2016 Drs. Erwin Hollanders Drs. Patrick Jussen RA Drs. Arjan Schutgens RA

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

GES Alert Wooncorporaties

GES Alert Wooncorporaties The Netherlands Tax, Global Employer Services Inhoud Inleiding Controle overzichten UWV Eigenrisicodrager ZWflex? Herverzekeren of niet? Optimaliseren ziekteverzuimbeleid Projectplan GES Alert Wooncorporaties

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Deloitte onderschrijft de uitgangspunten en bepalingen van de Code voor Accountantsorganisaties en heeft zich verbonden om deze te implementeren

Nadere informatie

Capital at Risk model Meten van projectrisico s

Capital at Risk model Meten van projectrisico s Capital at Risk model Meten van projectrisico s Amsterdam, 14 oktober 2011 Risicomodel voor projectrisico s Overzicht Doeleinden risicomodel Inzicht verschaffen in het risico van een project; Rekening

Nadere informatie

Risicomanagement@gemeente Doetinchem

Risicomanagement@gemeente Doetinchem Risicomanagement@gemeente Doetinchem Ruimte voor elkaar: risico-inventarisatie Wmo en Wwb + Wsw drs. Laudy Konings Doetinchem, 18 oktober 2012 Inhoudsopgave Context van risicomanagement Aanleiding voor

Nadere informatie

Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven. Eindhoven, 11 Januari 2016

Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven. Eindhoven, 11 Januari 2016 Bevindingen interimcontrole 2015 Metropoolregio Eindhoven Eindhoven, 11 Januari 2016 Ontwikkelingen in het accountantsberoep en impact op de controle Op 25 september 2014 zijn de plannen van de NBA bekend

Nadere informatie

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt Van: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) [mailto:rvanvugt@deloitte.nl] Verzonden: zaterdag 25 juli 2015 11:24 Aan: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) Onderwerp: Wetsvoorstel Vpb voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Stand van Zaken Computer Forensics. Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services. IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven

Stand van Zaken Computer Forensics. Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services. IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven Stand van Zaken Computer Forensics Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven 2015 Deloitte The Netherlands 1 Introductie Johan ten Houten

Nadere informatie

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Number 11, May 2015 IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Het alloceren van de transactieprijs aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen in een

Nadere informatie

Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering. Drs. Jeroen Dungelmann

Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering. Drs. Jeroen Dungelmann Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering Drs. Jolanda van Elst Drs. Jeroen Dungelmann Deloitte FAS ABN Amro Juli 2013 Agenda Algemeen Afsplitsing activa/passiva naar Overgangs-BV: juridische

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter

Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter Uitkomsten eerste deel interim controle Beknopte managementletter Den Haag, 19 juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Actuele ontwikkelingen 3 Rechtmatigheid 4 Controlebevindingen 5 Overige aandachtspunten

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen. Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015

Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen. Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015 Accountantscontrole 2015 gemeente Westvoorne Plan van aanpak en de relevante ontwikkelingen Commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen 5 oktober 2015 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg

Nadere informatie

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij Supermarkten Omzet, het fundament Paul Op Heij Dinsdag, 28 januari 2014 Onderwerpen Omzet, het fundament Winkellandschap Impact crisis op consumentengedrag Vernieuwing in de branche zet door Rapport Deloitte

Nadere informatie

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014 Een rol van (publiek) belang Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten Doorn, 6 november 2014 AGENDA I. Kostenontwikkeling Nederlandse gezondheidszorg II. III. Kostenbeheersing en marktwerking:

Nadere informatie

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016 De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam Rotterdam, Oktober 2016 Robotisering en automatisering hebben fundamenteel invloed op ons dagelijkse leven en de toekomst van het

Nadere informatie

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad. Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok

Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad. Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok Agenda Rollen in de gemeente Kadersstellen Financiële verordening 212 Begroting en paragrafen

Nadere informatie

VNG-Congres gemeentefinanciën Interne controle, rechtmatigheid en de accountants. Nieuwegein 6 december 2016 Rein-Aart van Vugt

VNG-Congres gemeentefinanciën Interne controle, rechtmatigheid en de accountants. Nieuwegein 6 december 2016 Rein-Aart van Vugt VNG-Congres gemeentefinanciën Interne controle, rechtmatigheid en de accountants Nieuwegein 6 december 2016 Rein-Aart van Vugt Rechtmatigheid Getrouwe beeld Rechtmatigheid NORM Besluit begroting en verantwoording

Nadere informatie

Een financieel beeld. Gemeente Albrandswaard. Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt

Een financieel beeld. Gemeente Albrandswaard. Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt Een financieel beeld Gemeente Albrandswaard Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt Database lokaal- en middenbestuur Database met jaarrekeningen van alle provincies, gemeenten en waterschappen over

Nadere informatie

IFRS 15 Balanspresentatie

IFRS 15 Balanspresentatie IFRS 15 Balanspresentatie Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nummer 8, december 2014 Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nieuwe regels zijn door de IASB gepubliceerd voor

Nadere informatie

december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst

december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst Inhoudsopgave Een duurzame toekomst 3 Belang duurzaamheid 5 Toetsing 8 Corporate governance code 9 De rol van accountants en consultants

Nadere informatie

Big Data in opsporing

Big Data in opsporing Big Data in opsporing Inge Philips-Bryan 20 september 2016 Essentie big data voor opsporing Van reconstructie achteraf naar real-time interventie Datavolume neemt toe Gat in penetratievermogen overheid-burger/crimineel

Nadere informatie

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Presentatoren: Stephen Brunner Hans Pijl Start webinar 08:30 uur Vragen Voor het stellen van vragen tijdens het webinar zijn er twee mogelijkheden. Inbellen

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

One step ahead! Frauderisicoanalyse door directie & toezichthoudend orgaan

One step ahead! Frauderisicoanalyse door directie & toezichthoudend orgaan One step ahead! Frauderisicoanalyse door directie & toezichthoudend orgaan One step ahead! Graag gaan wij met u in overleg over uitdagende thema s, zoals de kwaliteit van uw frauderisicoanalyse en professionele

Nadere informatie

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen. CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012

ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen. CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012 ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012 Introductie Janko Lindenbergh Director Real Estate Advisory Finance & Transactions Deloitte Financial Advisory

Nadere informatie

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd!

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Nederland GES April 2016 GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Inhoudsopgave 1. Aanpassingen Wet werk en zekerheid 2. Aanpassingen Wet aanpak schijnconstructies 3. Knelpunten loonbetaling

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht Auditplan 2016

Gemeente Papendrecht Auditplan 2016 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Gemeente Papendrecht Auditplan 2016 Op alle opdrachten

Nadere informatie

Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht

Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht Oktober 2012 Agenda Inleiding Btw-ondernemerschap voor de toezichthouder per 1 januari 2013 Mogelijkheden om btw te voorkomen Mogelijkheden voor btw-aftrek

Nadere informatie

Fiscale monitoring in de publieke sector

Fiscale monitoring in de publieke sector Franklin Soetens (06-1234 28 58) Hans Willemsen (06-1234 44 50) Jeroen van der Meer (06-1099 92 92) Gerwin Volkerink (06-1234 27 03) Donderdag 26 maart 2015 Introductie Wat verstaan we onder fiscale monitoring?

Nadere informatie

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Professional Practice Department Nummer 8, november 2014 Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Wijzigingen Richtlijnen voor

Nadere informatie

Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle

Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA Partner Deloitte voorzitter RJ 645 Utrecht 21 december 2016 De opdracht 1. Aan welke standaarden is de

Nadere informatie

(Financiële) risico s en aandachtspunten Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland

(Financiële) risico s en aandachtspunten Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland (Financiële) risico s en aandachtspunten Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland Enschede, 9 augustus 2012 Inhoudsopgave Achtergrond en introductie aanpak 2 Samenvatting en conclusies 4 Het verrekenmodel in

Nadere informatie

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Nummer 2, oktober 2014 Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Vanaf boekjaar 2014 mag in de jaarrekening de voorziening

Nadere informatie

oktober 2012 H.J.H. Maas MSc Concept/HM

oktober 2012 H.J.H. Maas MSc Concept/HM Aan het auditcomité van de gemeente Waalwijk t.a.v. de heer G. Kocken, raadsgriffier Postbus 10150 5140 GB WAALWIJK oktober 2012 H.J.H. Maas MSc Concept/HM Controleplan 2012 gemeente Waalwijk Geachte leden

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014 Update Afscheiden van embedded derivaten Afscheiden van embedded derivaten: Inleiding Onlangs zijn in RJ 290 Financiële instrumenten diverse wijzigingen

Nadere informatie

Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden

Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden 2 Introductie Deloitte ACS kan je cashflow en werkkapitaal verstevigen in deze onzekere tijden

Nadere informatie

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Drs.ing. Marcel Noordhuis Promovendus Nyenrode Business Universiteit Director Deloitte Real Estate

Nadere informatie

FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens

FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: woensdag 6 januari 2016 9:33 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens Bestemd voor digitale leeszaal

Nadere informatie

Fiscale Monitoring HT, CAB steekproef en andere vormen van monitoring. David Savenije / Franklin Soetens

Fiscale Monitoring HT, CAB steekproef en andere vormen van monitoring. David Savenije / Franklin Soetens Fiscale Monitoring HT, CAB steekproef en andere vormen van monitoring David Savenije / Franklin Soetens 13 oktober 2016 Wat willen we vanmiddag toelichten? Introductie: De weg omhoog in de ogen van de

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Dit is Laura 1 2015 Deloitte The Netherlands Laura & trends in onderwijs,

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW Ivan Massin Senior Director 26 november 2015 Inhoud Schoolgebouwen 5 Sociale woningen privé-initiatief 8 Renovatie woningen 11 Overige topics Infrastructuur

Nadere informatie

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem Woudrichem Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Aanscherping vereisten accountantscontrole: ontwikkelingen vanaf 2014 Meer focus op IT-omgeving

Nadere informatie

2de editie - Oktober 2013. Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen

2de editie - Oktober 2013. Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen 2de editie - Oktober 2013 Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen Inhoud Inleiding 3 Nederlandse fiscus erg coulant met uitstel 4 De fiscus vult

Nadere informatie

De betrouwbare partner voor lokale besturen Samenwerking op maat

De betrouwbare partner voor lokale besturen Samenwerking op maat De betrouwbare partner voor lokale besturen Samenwerking op maat Optimaliseer het samenwerkingsportfolio van uw lokaal bestuur Context Samenwerking tussen lokale besturen in Vlaanderen is vandaag al een

Nadere informatie

Met Zaakgericht werken van red tape naar red carpet Biedt een zaaksysteem de oplossing?

Met Zaakgericht werken van red tape naar red carpet Biedt een zaaksysteem de oplossing? Met Zaakgericht werken van red tape naar red carpet Biedt een zaaksysteem de oplossing? Information Managing Day, 8 Mei 2015 Even kennismaken Werk Aan resultaten en uitdagingen bij de UvA, CGEY, Novius,

Nadere informatie

EEHEB 2012. Identificeer latent talent - de excellente student Met oog voor de gehele studieloopbaan

EEHEB 2012. Identificeer latent talent - de excellente student Met oog voor de gehele studieloopbaan EEHEB 2012 Identificeer latent talent - de excellente student Met oog voor de gehele studieloopbaan Groningen, 5 oktober 2012 Agenda Introductie & Context 1 De Excellente Student in de Student Life Cycle

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen. Marly Kiewik

Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen. Marly Kiewik Proeftuin gerichte preventie Gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen Marly Kiewik 25 september 2014 Proeftuin Gerichte Preventie: preventie succesvol in de praktijk borgen door een gerichte

Nadere informatie

IFRS 15 Rechten op retour

IFRS 15 Rechten op retour IFRS 15 Rechten op retour Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

Integratie OCMW's in de gemeenten Gereedheidsscan

Integratie OCMW's in de gemeenten Gereedheidsscan Integratie OCMW's in de gemeenten Gereedheidsscan Zijn de Vlaamse lokale besturen klaar voor de integratie van de OCMW s in de gemeenten? Deloitte stelt de resultaten van haar Gereedheidsscan voor. Context

Nadere informatie

Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie. Koen Dessens Financial Risk Management

Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie. Koen Dessens Financial Risk Management Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie Koen Dessens Financial Risk Management 1 veel voorkomende plain vanilla derivaten 2 veel voorkomende exotics derivaten 3 invloed renteveranderingen

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015 Ranking Verloningsoptimalisaties Februari 2015 Loonsverhoging - Brutoloonsverhoging werknemer (op jaarbasis) 1.000,00 - RSZ werkgever (35%) + 350,00 - Brutokostprijs werkgever 1.350,00 - Belastingbesparing

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2015

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2015 Gemeente Dordrecht Auditplan 2015 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Drs. I.L.J. Visser RA Auditplan 2015 gemeente Dordrecht - Geachte leden

Nadere informatie

Number 10, April 2015. Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen

Number 10, April 2015. Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen Number 10, April 2015 Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangekondigd vanaf 1 januari

Nadere informatie

Het jaarverslag in de zorg Van maatschappelijk verslag naar maatschappelijke verantwoording

Het jaarverslag in de zorg Van maatschappelijk verslag naar maatschappelijke verantwoording Het jaarverslag in de zorg Van maatschappelijk verslag naar maatschappelijke verantwoording De impact en gevolgen op het jaarverslag Met de recente aanpassing van de Regeling Verslaggeving WTZi (RVW) komt

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

GES Alert Belastingdienst informeert eigenrisicodragers over

GES Alert Belastingdienst informeert eigenrisicodragers over A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: maandag 4 juli 2016 17:07 Aan: HRM; P Otten; M Wolfs Onderwerp: FW: GES Alert Brief Belastingdienst-Zorg ( LMB) deel 1 Bijlagen: Brief overheidswerkgevers.pdf

Nadere informatie

Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39. Johan ten Houten, 10 September 2014

Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39. Johan ten Houten, 10 September 2014 Financial Crime Analytics Zoeken naar het onbekende IBO 39 Johan ten Houten, 10 September 2014 Introductie Johan ten Houten 52 jaar oud, getrouwd, 3 kinderen, 1 hond Wild van skiën, wijn en koken Grote

Nadere informatie

Plan van aanpak accountantscontrole 2014 gemeente Alblasserdam. Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus

Plan van aanpak accountantscontrole 2014 gemeente Alblasserdam. Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Plan van aanpak accountantscontrole 2014 gemeente Alblasserdam Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus 28 oktober 2014 Controleproces 28 oktober 2014 Client Service Plan Controleplan Fase 1 Vaststellen controleplan

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013 GR Maasveren Limburg-Noord

Accountantsverslag 2013 GR Maasveren Limburg-Noord # mei 2014 Aan de leden van het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord p/a Gemeente Horst aan de Maas t.a.v. de heer drs. M. Derks Postbus 6005 5960 AA HORST Onderwerp

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

2011 Deloitte The Netherlands

2011 Deloitte The Netherlands Herziene Richtlijn Jaarverslaggeving (RJ) 645 Vergadering Raad van Commissarissen Inhoudsopgave Aanleiding De nieuwe RJ-645: de belangrijkste wijzigingen De nieuwe RJ-645:

Nadere informatie

Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR

Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR Workshop Fiets & Fiscaliteit Korte uitleg van de spelregels binnen de WKR 2 maart 2015 David Savenije dsavenije@deloitte.nl 06 83555226 Een kort overzicht van de WKR Schematisch overzicht werkkostenregeling

Nadere informatie

Deloitte The Netherlands Zomer Deloitte Zomermail Lokaal Midden Bestuur

Deloitte The Netherlands Zomer Deloitte Zomermail Lokaal Midden Bestuur Deloitte The Netherlands Zomer 2015 Deloitte Zomermail Lokaal Midden Bestuur Te vinden in deze nieuwsbrief: 1. Voornemen tot herziening BBV-verslaggevingsregels rondom grondexploitaties vanaf 1 januari

Nadere informatie

Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen

Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen Graag wisselen wij met u van gedachte over uitdagende thema s, zoals corporate compliance, waaronder

Nadere informatie

Latent talent in het Hoger Onderwijs

Latent talent in het Hoger Onderwijs Latent talent in het Hoger Onderwijs De betekenis van de laatste trends in ICT voor het Hoger Onderwijs, studenten en leden van de DEUG 8 november 2012 - Theo Bakker Britains Got Talent nr 43121 Britains

Nadere informatie

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Samenwerken met de meest efficiënte accountant ooit 2 Inhoud 3 U zoekt meer dan

Nadere informatie

Accountantsverslag 2015 Veiligheidsregio Haaglanden

Accountantsverslag 2015 Veiligheidsregio Haaglanden 31 maart 2016 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Postbus 52158 2505 CD DEN HAAG Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland

Nadere informatie