Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1

2 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD... 4 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 Structuur van de organisatie... 5 Raad van Bestuur... 6 Raad van Toezicht... 6 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE... 7 Visie... 7 Missie... 7 WERKEN AAN GEZONDHEID Disciplines Gezondheidscentrum SAMENWERKING MET ANDERE ZORGVERLENERS ORGANISATIE ZORGAANBOD AFGESTEMD OP POPULATIE Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 2

3 Organisatie Naam rechtspersoon Adres Postcode Plaats Stichting Wijkgezondheidscentrum Randweg Sandelingplein 16 e 3075 AG Rotterdam Telefoonnummer Identificatie nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Aantal patiënten per 1 januari patiënten Aantal patiënten per 31 december patiënten Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 3

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Gezondheidscentrum Randweg In dit verslag wordt verslag gedaan van de activiteiten en wordt maatschappelijke verantwoording afgelegd over de realisatie van doelen, doelstellingen en middelen. De verslagperiode betreft kalenderjaar 2012 en tevens boekjaar Het jaar 2012 zal in het geheugen staan als het jaar van de verhuizing en verandering. Na 15 jaar en zeker de laatste 8 jaar is zeer intensief toegewerkt naar de realisatie van nieuwbouw en de verhuizing naar een nieuw pand waar Gezondheidscentrum Randweg met diverse samenwerkingspartners nu gehuisvest is. In dit verslag wordt daar verslag over gedaan en verder wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop invulling is gegeven aan het bieden van geïntegreerde eerstelijnszorg in de multiculturele wijken in Rotterdam Zuid. Er wordt beschreven op welke wijze door alle medewerkers, management, staf en bestuur een bijdrage is geleverd aan deze boeiende taak. De ontwikkeling van chronische zorgprogramma's, doelgroepgericht en populatie gebonden programma's zijn met diverse samenwerkingspartners verder uitgewerkt en verdere ontwikkeling van zorgprogramma's is gecontinueerd. De wijzigingen in de bekostiging, de veranderingen in de verantwoording aan diverse partijen, de aanlevering van de prestatie-indicatoren voor de GEZ-module en zorginhoudelijke ontwikkelingen hebben de organisatie flink in beweging gehouden. Het resultaat van Gezondheidscentrum Randweg is in 2012 boven verwachting positief door de uitgestelde verhuizing. De uitgestelde verhuizing heeft er toe bijgedragen dat wij lagere huisvestingskosten hadden. De afschrijvingskosten van de investeringen in 2012 kwamen via het resultaat ten laste van de bestemmingsreserve nieuwbouw. Voor 2013 verwachten we dat het gezondheidscentrum het resultaat conform begroting gaat realiseren. Grote investeringen zullen er niet worden gedaan, omdat we deze al hebben gerealiseerd in In 2013 zal het gezondheidscentrum inzetten op de groei van het patiënten aantal, de personele formatie zal hier zo nodig op worden aangepast. Zoals gezegd een jaar van beweging en vooruitgang waar we met veel genoegen op terug kijken. Er is veel geïnvesteerd, extra werk verricht, gewerkt onder niet altijd optimale omstandigheden, een nieuw pand kent vele kanten, maar we kunnen trots zijn op het resultaat. Een woord van dank en uitspreken van waardering is hier op zijn plaats. Mieke Reynen Bestuurder Mei 2013 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 4

5 Profiel van de organisatie Structuur van de organisatie Het bestuur, beleid en ondersteuning van Stichting Gezondheidscentrum Randweg is statutair onder gebracht bij Stichting Sprong. Beide stichtingen voeren eenheid van beleid en bestuur uit. De wens is om deze constructie te wijzigen, hiertoe zijn in 2012 verschillende oriënterende gesprekken gevoerd waarover in dit verslag de voortgang wordt beschreven. Raad van Toezicht Raad van bestuur Secretariaat Administratie Ondersteuning Centrum manager Managementteam: Raad van bestuur Centrummanager Medisch adviseur huisarts Financieel adviseur ( HEAD) Huisartsenpraktijk huisartsen centrumassistenten praktijkondersteuning somatiek en GGZ Paramedici Fysiotherapie oefentherapie Mensendieck leefstijladviseur Samenwerking Podotherapie, diëtiek, logopedie, CJG, Vraagwijzer, apotheek maatschappelijk werk, Star, SPV, psycholoog, wijkverpleegkundige, Samen een in Feijenoord, Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 5

6 Raad van Bestuur De bestuurder is statutair (eind-)verantwoordelijk voor de strategie en beleidsvoering. Gezondheidscentrum Randweg en Stichting Sprong hebben gekozen voor eenheid in beleid en bestuur uitgevoerd door één bestuurder. De bestuurder is bevoegd namens de beide stichtingen te handelen en naar buiten te treden. De bestuurder is bevoegd tot het nemen van besluiten aangaande de stichtingen nadat in het managementteam de diverse standpunten zijn besproken. De bestuurder vervult verder de rol van werkgever. De werknemers en centrummanagers van de stichtingen leggen in hiërarchisch opzicht verantwoording af aan de bestuurder. De bestuurder legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht. Het bestuur van de organisatie is opgezet volgens een Raad van Toezicht-model. Bestuurder: Mieke Reynen Secretariaat bestuur: Ellen Schaar-de Ruijter Raad van Toezicht De Raad van Toezicht toetst de hoofdlijnen van het gevoerde beleid. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezichtleden leveren door hun positie, netwerk en deskundigheid een bijdrage aan het benodigde maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van de stichtingen. De Raad bestaat uit drie leden. De Raad is volgens het jaarplan en vooraf vastgelegde rooster, zes keer bijeen geweest. Daarnaast is er in 2012 intensief overleg geweest en zijn extra vergaderingen uitgeroepen om intentie om te fuseren binnen OSER en later Stichting Zorg en Zuid en Tarwezigt te bespreken. In mei in de jaarlijkse themabijeenkomst is de toekomst Sprong in relatie tot OSER en de strategische koers besproken. Aan de bestuurder is de opdracht gegeven te onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn van fusie en welke andere perspectieven in de regio aantrekkelijk zijn en een toegevoegde waarde bieden voor de georganiseerde 1e lijn in Regio Rijnmond. In verband met de kleine samenstelling van de Raad is begin 2012 besloten om geen gebruik meer te maken van auditcommissies. Aan de hand van de Governancecode zijn nieuwe afspraken gemaakt over honorering vanaf Verder is de werkwijze geagendeerd en is een jaarplan en werkplan opgesteld. In de raad zijn de volgende punten aan de orde geweest, voortgang beleid en strategie, ontwikkelingen fusie en samenwerkingstraject met koepels regio Rijnmond, ontwikkelingen binnen de sector, zorginhoudelijke vernieuwingsprojecten, nieuwbouw Randweg, kwartaalrapportages, afwikkeling en ontmanteling stichtingen GCOW en GCML, zelfevaluatie Raad van Toezicht. Samenstelling op Marco van Alderwegen Monique Rademaker Aniek Dane voorzitter lid lid Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 6

7 Missie, visie en strategie De veranderingen in de zorg volgen zich op tempo op. Dit vraagt om een strategische koers die zowel de belangen van de cliënten, medewerkers en de organisatie behartigt. Dit vraagt om goede afstemming en samenwerking met andere partijen en hierin kunnen belangen tegengesteld zijn. De visie en missie is bij deze keuzes het uitgangspunt. Visie De Stichting heeft de volgende visie geformuleerd: Sprong staat voor een multidisciplinaire- en multifunctionele eerstelijnsvoorziening die in diverse wijken van Rotterdam actief is en voorziet in de behoeften van wijkbewoners. Sprong wenst meerwaarde te geven aan haar klanten door de schaal en de kwaliteit van geïntegreerd aanbod van zorg en welzijn. Sprong wil zich ontwikkelen tot een organisatie waarin de kwaliteit van zorg en een professionele bedrijfsvoering hand in hand gaan. De gezondheidscentra hebben een sterke aantrekkingskracht in de wijk en zijn het punt waar bewoners terecht kunnen voor informatie en advies, preventieve activiteiten, hulpverlening en behandeling op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Er zijn goede samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeentelijke instanties, woningcorporaties, opleidingsinstituten en zorgverzekeraars. Missie De missie is het bevorderen van een goede gezondheid, actieve leefstijl en algemeen welbevinden en bij ziekte of gebrek zolang mogelijk de regie over eigen leven blijven houden. De gezondheidscentra bieden daartoe waar nodig op ieders individuele omstandigheden afgestemde informatie, dienstverlening en/of zorg en aandacht voor de lichamelijke, psychische- en sociale vragen van de patiënt. Dit alles bij voorkeur in de eigen woonomgeving. Sprong kiest daarbij voor een patiëntgerichte werkwijze en het tegengaan van niet-noodzakelijk onderzoek, hulpverlening, medicijngebruik of verblijf in ziekenhuis of verpleeghuis. Om de zorg en dienstverlening naadloos te laten aansluiten, wordt er wijk gericht gewerkt vanuit een integraal samenhangende zorgorganisatie, waarin diverse zorgaanbieders samenwerken met ruimte voor de eigen professionaliteit van de medewerker. We verwezenlijken onze missie door te werken aan optimalisatie en professionalisering van de professionele-, cliënt- en managementkwaliteit binnen de organisatie. Kenmerkend voor de organisatie is het multidisciplinaire karakter van de gezondheidscentra, waardoor patiënten op één locatie terecht kunnen voor een breed spectrum van goed op elkaar afgestemde eerstelijnszorg en de professionele en kwalitatieve ondersteuning door staf en management. Uitgangspunten bij zorg en dienstverlening: De cliënt staat centraal; er wordt vraag gestuurd gewerkt, vanuit de wijk; Het integraal benaderen van het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden; Uitstekend gekwalificeerde en goed geoutilleerde, samenwerkende professionals; Er is een brede focus op kwaliteit (cliëntkwaliteit, professionele kwaliteit en management kwaliteit); Op de cliënt afgestemde multidisciplinaire zorg; Goed bereikbare, laagdrempelige wijk voorzieningen met minimale wachttijden. De organisatie is geen doel op zich, maar een instrument om tot een zo goed mogelijke geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg te komen. Waarden die hierbij in de organisatie gelden zijn: Respect voor de patiënt; de patiënt staat centraal en wordt als gesprekspartner gezien (er zijn patiëntenrechten vastgelegd en er is een privacy- en klachtenregeling); Betrouwbaar/gedegen; de patiënt moet zich bij de zorg en hulpverleners van de Sprongcentra in goede handen voelen/weten; Professioneel; de aanpak, werkwijze en optreden van de organisatie is professioneel; Efficiënt/doelmatig; in de organisatie wordt efficiëntie en doelmatigheid nagestreefd; Menselijke maat; Sprong is een organisatie van mensen voor mensen. Het product wordt voornamelijk gevormd in het contact tussen hulpverlener en hulpvrager; De centra staan open voor samenwerking met andere partijen op het gebied van zorg, welzijn en welbevinden en staat open voor nieuwe ontwikkelingen; De centra bieden opleidingsmogelijkheden voor aankomend beroepsbeoefenaren. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 7

8 Strategie en bestuurlijke ontwikkeling De toename van de zorgkosten en ingezette beleid maakt dat het landschap van zorg en welzijn de komende jaren ingrijpend veranderen. De wijzigingen in het stelsel, overheveling van AWBZ naar WMO, afbouw van voorzieningen, veranderingen in de basis ggz, transitie jeugdzorg, wijzigingen in de ouderenzorg, stevige rol van wijkverpleegkundige, overheveling van de 2e naar de 1e lijn, groei van de chronische zorg, accent op preventie en leefstijl en participatiewet veranderd. We zien verder dat de marktwerking de verhoudingen in het krachtenveld zich verscherpt en meer druk komt te staan op samenwerking en delen van kennis. Dit staat innovatie en nieuwe samenwerkingsverbanden in de weg. De gezondheidszorgmarkt karakteriseert zich verder als een markt waarin de klant centraal staat en waar het onderscheid tussen aanbieders in toenemende mate wordt bepaald door de kwaliteit van de diensten die worden geleverd. Financiering van de zorg vindt steeds meer plaats onder regie van de preferente zorgverzekeraar. De kwaliteit van de zorg kan verbeteren door het optimaliseren van de interne processen en gemeenschappelijke zorgontwikkelingsprojecten. Tevens komen er meer richtlijnen en verplichtingen op het gebied van transparantie, verantwoording in wet- en regelgeving. Dit vraagt om een goede administratie en ICT-omgeving die in kleine organisaties lastig zijn te organiseren. Bundeling van processen en krachten biedt hierin ruimte en voorkomt dat op verschillende plaatsen werk wordt gedaan dat efficiënter georganiseerd kan worden. Om dit integraal te managen is eenheid van beleid en bestuur van belang voor een toekomstbestendige organisatie. Deze ontwikkelingen zijn de aanleiding geweest om vanuit OSER te zoeken naar nauwere samenwerking tussen de koepels. Sprong neemt deel aan deze overleggen vanuit hun vastgestelde visie en missie. De organisatie staat voor samenhang en innovatie in de eerste lijn. Door het management is de strategische koers uitgezet en vastgelegd in de notitie Strategische Koers Sprong , Groeien, boeien, binden en verbinden. Hierin is de ambitie voor de komende jaren vastgelegd. Deze koers is nog steeds actueel. Het afgelopen jaar heeft Sprong een actieve rol vervuld in de samenwerking met de Stichting OSER, de bestuurder heeft de rol van voorzitter op zich genomen en is belast met de bestuurlijke aansturing van de uitvoering van het samenwerkingsproject Zichtbare Schakels waarin de wijkverpleegkundige actief is in de wijk in nauwe samenwerking met de huisarts. Binnen OSER wordt door de vier afzonderlijke koepels voor de geïntegreerde eerstelijnszorg, die actief zijn in de regio Rijnmond steeds meer gezamenlijk opgetrokken. Redenen hiervoor zijn dat zij veelal opereren op dezelfde thema's, dezelfde vraagstukken tegenkomen en participeren in dezelfde overlegvormen. Hierdoor wordt efficiënter omgaan met de tijd en middelen wat een win-win situatie oplevert. Binnen OSER zijn nieuwe zorgprogramma's ontwikkeld en zijn verschillende projecten opgepakt. Verder heeft er een taakverdeling plaatsgevonden en heeft iedere bestuurder een gebied waarvoor men verantwoordelijk is. Op deze wijze kan OSER een duidelijk gezicht krijgen in de regio Rijnmond, een ambitie die iedere afzonderlijke koepel niet kan realiseren. Dit betekent concreet dat een afvaardiging van OSER gesprekken voert en samenwerkingsafspraken maakt met partners uit de eerste lijn, tweede lijn, om de ambitieuze doelstellingen omtrent geïntegreerde eerstelijnszorg te realiseren. Met de welzijnsorganisaties en onderwijsorganisaties investeren we in preventie, samen met gemeentelijke organisaties. In 2012 zijn door deze goede samenwerking gesprekken gevoerd om deze samenwerking verder te onderzoeken en te kijken of minder vrijblijvende samenwerking ook mogelijk is. In het 1 e kwartaal is onder begeleiding van Twynstra Gudde een intensief traject ingezet waarvan de uitkomst inderdaad een toegevoegde waarde liet zien. Dat resulteerde in gesprekken met bestuurders en Raad van Toezicht waarin deze voorstellen zijn besproken. Voor de zomer leek een fusie OSER een serieuze optie. Na de zomer door het vertrek van twee bestuurders stonden deze plannen op losse schroeven en na financiële problemen bij een van deze stichtingen niet meer haalbaar. Dit was voor alle partijen teleurstellend omdat allen de voordelen en toegevoegde waarde erkende. Vanuit Sprong en Zorg op Zuid/Tarwezigt is einde van het jaar het initiatief gekomen om gezamenlijk te onderzoeken of nauwere samenwerking tussen deze organisaties toekomst biedt. Deze gesprekken bieden perspectieven en worden voortgezet. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 8

9 Gezondheidscentrum Randweg Gezondheidscentrum Randweg is gevestigd in multifunctioneel centrum t Slag en heeft alles onder één dak: huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners (ook GGZ), specialist ouderengeneeskunde, oefentherapie, diëtist, podotherapie, psycholoog, consulent ouderen, maatschappelijk werk, logopedist, laboratorium diagnostiek, prikpost, wijkverpleegkundigen en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. In het gebouw is verder de apotheek, CJG, Vraagwijzer en het ontmoetingscentrum voor ouderen van Laurens gehuisvest. Met de Bibliotheek en kinderopvang zijn verder goede samenwerkingsafspraken. Gezondheidscentrum Randweg bestaat inmiddels 39 jaar en is gevestigd in de deelgemeente Feijenoord. Het gezondheidscentrum heeft patiënten uit de wijken Vreewijk, Bloemhof en Hillesluis ingeschreven. De populatie kenmerkt zich als zeer divers, met diverse achtergronden zowel qua etniciteit, gezinssamenstelling als leefstijl. Deelgemeente Feijenoord is met recht een multiculturele deelgemeente te noemen. Onder de inwoners zijn veel nationaliteiten vertegenwoordigd. Het aandeel autochtonen van de totale bevolking ligt op 35%, gevolgd door Turken (20%), Surinamers (11%), Marokkanen (10%), Antillianen (4%), Kaapverdianen (2%). De overige procenten worden verdeeld over mensen uit alle windstreken. Deze diversiteit heeft in het zorgaanbod de aandacht. Gemeenschappelijk is het lage opleidingsniveau en lage inkomen of afhankelijk van uitkering. Alle patiënten hebben een lage ses. Het gezondheidscentrum kan als volgt getypeerd worden: Een samenwerkingsverband met een veelheid aan eerstelijns disciplines. Een ruim aanbod aan hulp- en dienstverlening, dat laagdrempelig toegankelijk is voor de bewoners van de wijken Bloemhof, Hillesluis en Vreewijk. Een centrale positie van de zorgverleners in de eerstelijn om onnodige verwijzingen naar de tweedelijnszorg te voorkomen. Het doel van Gezondheidscentrum Randweg is laagdrempelige populatiegerichte eerstelijnszorg te bieden en de wijkbewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het gezondheidscentrum. In het gezondheidscentrum werken verschillende disciplines samen aan het welzijn en de gezondheid van alle patiënten die ingeschreven zijn bij het gezondheidscentrum. Het aanbod van de zorg is afgestemd op zorgvraag van de inwoners van de desbetreffende wijken. Preventie is daarbij even belangrijk als het leveren van zorg. Het bevorderen van een gezonde leefstijl door voorlichting zijn voor goede preventie sleutelbegrippen. Dit komt terug in specifieke programma s en protocollen en beschikbaar voor alle wijkbewoners. Missie en visie Het gezondheidscentrum heeft als doel laagdrempelige eerstelijnszorg te bieden en de wijkbewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het gezondheidscentrum. Wij streven naar samenwerking met externe partijen met als doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het zorgaanbod. De visie van het gezondheidscentrum is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de inwoners in de context van hun leefomgeving en hun gezondheidssituatie. Daarbij is samenwerking in de zorg van essentieel belang om de zorg zo optimaal mogelijk te organiseren. Voor bewoners geldt bovendien dat zorg slechts één aspect is van hun welbevinden. Voldoende voorzieningen op het vlak van wonen, werk, spelen, onderwijs, welzijn en sociale aspecten zijn daarin essentieel. Het gezondheidscentrum investeert in goede samenhang en samenwerking met partijen die hierin acteren. Vanuit deze visie is de strategische koers uitgezet die is beschreven in Groeien, Boeien, Binden en Verbinden, het Strategisch Beleidsplan Sprong. Het beleidsplan en het jaarplan zijn de uitgangspunten geweest in de aanpak in 2012 en actieve participatie in het project Samen één in Feijenoord en Zichtbare Schakels OSER. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 9

10 Managementteam Het managementteam bestaat uit bestuurder, centrummanagers huisarts en HEAD. In het managementteam worden zaken omtrent financiering, overheids- en gemeentelijk beleid, organisatie, zorginhoudelijke zaken, financiën beleid intern en strategie besproken. De bestuurder is bevoegd om besluiten te nemen nadat zaken in het managementteam zijn besproken en afgestemd. In het centrumoverleg worden beleidsstukken en besluiten teruggekoppeld en besproken. Vanuit de diverse overleggen binnen Randweg worden zaken voor besproken en teruggekoppeld door de centrummanager in het centrumoverleg en teruggekoppeld naar het managementteam. Het managementteam heeft een adviserend huisarts op deze wijze is de artsensectie vertegenwoordigd in het MT, wat de communicatie en implementatie van projecten en initiatieven heeft verbeterd. Eind 2012 heeft deze huisarts te kennen gegeven te willen stoppen met deze taak gezien de levensfase waar ze zich nu in bevindt en prioriteiten heeft gesteld. De managementtaken heeft ze daarom opgegeven. De centrummanager is lange tijd afwezig geweest in verband met zwangerschapsverlof en is bevallen van een zoon. Zij is in de periode vervangen door een interim centrummanager. Na haar verlof stond de verhuizing voor de deur waar nog veel voor moest gebeuren. Ondanks dat extra ondersteuning is ingehuurd lukte het haar niet om de balans te vinden en heeft ze zich ziek moeten melden. Eind november heeft zij haar werkzaamheden weer geleidelijk opgepakt en is haar waarnemer een tijdje mee blijven lopen om facilitaire taken af te ronden. In verband met de verhuizing moest hier extra op ingezet worden. Het managementteam komt maandelijks bijeen. In 2012 hebben elf vergaderingen plaatsgevonden. Samenstelling Mieke Reynen Marianne Poot Louise van Es Marlies van Doorn Eugenie van Vendeloo bestuurder centrummanager Gezondheidscentrum Randweg centrummanager ad interim gedurende zwangerschapsverlof (van tot ) adviserend huisarts HEAD Hoofd Economische en Administratieve Dienst Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 10

11 Werken aan gezondheid Het gezondheidscentrum kenmerkt zicht door multi-disciplinaire samenwerking vanuit diverse disciplines aan een divers zorgaanbod afgestemd op de populatie van de wijk. In het gezondheidscentrum zijn 41 medewerkers werkzaam. Het aantal medewerkers van het gezondheidscentrum in loondienst is 32 per 31 december Disciplines welke werkzaam zijn in het gezondheidscentrum en zorg leveren zijn: Huisartsen In het gezondheidscentrum zijn acht huisartsen werkzaam. Allen werken parttime en dragen zorg voor vijf praktijken. De patiënten zijn op naam van huisarts ingeschreven en kunnen bij afwezigheid eigen huisarts terecht bij duo arts, PA of AIOS. De huisartsen hebben naast hun taak als huisarts een rol in de ontwikkeling, implementatie nieuw aanbod of projecten, coördinatie van zorgprogramma s, opleider, NHG accreditatie of gebruik van nieuwe media, hulpmiddelen. Randweg is een academisch gezondheidscentrum en participeert in onderzoek, primeur en heeft een prominente rol in opleiden. Een van de huisartsen is in 2012 afgestudeerd als kaderarts Diabetes en we kennen een huisarts met aantekening verslaving. De meeste huisartsen hebben zich gespecialiseerd in een doelgroep of aandoening. Verder is door de huisartsen gewerkt aan de accreditatie voor het NHG, het Inloopspreekuur en kwaliteitsverbetering assistentes. De methodiek LEAN is verder opgepakt voor verbetertrajecten. De volgende projecten zijn opgepakt: CVRM Verbetering voorschrijfgedrag (FTO) Vrouwenspreekuur Stoppen met roken ICT (website, e-consult, online afspraken) Ouderenzorg Obesitas Jeugdgezondheidszorg Physician Assistent Vanaf 2011 is een Physician Assistent werkzaam die intern is doorgegroeid naar deze functie. Gedurende het afgelopen jaar heeft zij zich als zeer waardevolle collega ontwikkeld en werkt zij naar tevredenheid binnen de huisartsenzorg. In het eerste jaar was zij met ter ondersteuning van een praktijk in 2012 is dit uitgebreid naar alle praktijken. Inmiddels zijn er patiënten die graag bij haar terug komen voor een vervolgconsult. Het afgelopen jaar heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd in de afstemming, ontwikkeling en implementatie van de GEZ indicatoren, die aangeleverd moesten worden voor de GEZ financiering. De Physician Assistent verder positioneren in het centrum is een van de speerpunten. in Praktijkondersteuners somatiek De praktijkondersteuners hebben een essentiële rol in de zorg aan chronische patiënten en nemen een deel van de zorg voor mensen met Diabetes Mellitus, hypertensie, astma/copd CVRM van de huisartsen over. Er wordt gewerkt volgens protocollen die zijn opgesteld aan de hand van de actuele NHG-standaarden. De taken richten zich voornamelijk op het geven van voorlichting over bijvoorbeeld het leven met een chronische aandoening, de huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk. Twee praktijkondersteuners zijn in verband met ziekte langere tijd afwezig geweest. Voor de kwaliteit van de patiëntenzorg heeft dit geen direct merkbaar effect gehad echter wel voor de continuïteit van de zorglevering en invulling van de werkzaamheden. Patiënten moesten langer wachten op een afspraak of konden niet bij de 'vertrouwde' praktijkondersteuner terecht. Hierdoor is een achterstand in de patiëntenzorg ontstaan. Een van de praktijkondersteuner heeft de pilot leefstijlcoach opgepakt. Deze pilot richt zich op de groep pre-diabeten. Middels leefstijladviezen wordt getracht de leefstijl te verbeteren en daarmee het risico op diabetes te verminderen. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 11

12 Praktijkondersteuning GGZ Om goede psychosociale, eerstelijnszorg te leveren is er een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg werkzaam in het gezondheidscentrum. Zij begeleidt patiënten met licht psychosociale problematiek, voert diagnostiek uit en voert onder verantwoordelijkheid van de huisartsen licht therapeutische gesprekken. Door de aanwezigheid van de POH GGZ is er sprake van een taakverlichting bij de huisartsen en kunnen bepaalde taken gedelegeerd worden. Patiënten geven zelf aan een afspraak te willen met de POH GGZ, haar bijdrage in het zorgaanbod wordt door hen enorm gewaardeerd. We zien dit aanbod als een toegevoegde waarde in het 1e lijns aanbod van het centrum Het zorgprogramma 'psychosociale zorg' is in nauwe samenwerking met huisarts en externe partijen tot stand gekomen in In 2012 is dit programma verder verdiept en is gewerkt aan het protocol psychosociale zorg. Door de toenemende vraag is vanaf de zomer een tweede praktijkondersteuner aangenomen. Zij liep stage bij het gezondheidscentrum in verband met haar opleiding tot POH GGZ. Door deze benoeming is de hele week het aanbod psychosociale zorg gewaarborgd. De praktijkondersteuners GGZ werken nauw samen met de SPV-er en psycholoog welke ook dagelijks spreekuur houden in het gezondheidscentrum. Fysiotherapeuten De sectie fysiotherapie bestaat uit drie algemene fysiotherapeuten. Er wordt binnen deze sectie hard gewerkt aan het werken volgens de Nza-normen en mogelijkheden om de productiviteit te vergroten, zodat zij kostendekkend zijn binnen de organisatie. Verder is er veel energie gestoken om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en de verslaglegging te optimaliseren. Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van de erkenning tot pluspraktijk. Er heeft wederom een audit plaatsgevonden om als pluspraktijk verder te gaan aangezien deze in 2011 niet is behaald. Ondanks vele investeringen is deze niet toegekend. Hierop zijn gesprekken gepland en is duidelijk gemaakt dat de organisatie deze sectie niet op deze wijze wil continueren. De opties zijn besproken en zullen komende periode verder besproken worden. Oefentherapeut De oefentherapeut Mensendieck heeft de specialisatie voor geregistreerd bekkentherapeut afgerond. Zij is actief in de acquisitie van nieuwe patiënten en het aantrekken van een nieuwe doelgroep. Deze sectie is actief in het opzetten van nieuwe programma s en aanbod en timmert aan de weg om haar positie binnen het team te versterken. De oefentherapeut Mensendieck is tevens werkzaam als leefstijladviseur, deze werkzaamheden zijn in de loop van 2012 afgebouwd. De oefentherapie is sinds 2011 een pluspraktijk. Centrumassistenten Deze functie is essentieel in het centrum en is breder dan doktersassistente. Zij zijn het visitekaartje van het gezondheidscentrum. In de nieuwe locatie is hun werkplek enorm verbeterd en kunnen de verschillende werkzaamheden beter uitgevoerd worden. De sectie bestaat uit negen medewerkers, afgelopen jaar zijn twee nieuwe medewerkers aangenomen. De sectie krijgt ondersteuning van een planner welke na de triage van de assistenten, een afspraak maakt met de patiënten. Op deze manier wordt de telefonische wachttijd voor de patiënten verkort. In deze sectie is opleiden een van de aandachtspunten van het beleid, het gezondheidscentrum participeert in het stedelijk project verbetering tekort doktersassistentes dat binnen OSER is opgepakt. De coördinerend assistente heeft in dit project een trekkersrol en is het kader van dit project ook geïnterviewd in het tijdschrift van de brancheorganisatie DA. Er is binnen de sectie jaarlijks een plaats voor een leerling die opgeleid wordt vanuit een BBL traject. Meerdere assistentes hebben de opleiding voor praktijkbegeleider behaald. Alle assistentes hebben in 2012 de mogelijkheid gekregen om zich in te schrijven in het kwaliteitsregister. Er is door de sectie verder aan diverse scholingen deelgenomen. De onderlinge samenwerking, goede registratie, service en klantvriendelijkheid zijn voor 2013 speerpunten. Verder de triage nog niet voldoende geïmplementeerd en liggen er nog wensen omtrent specialisatie op eenvoudige medische handelingen. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 12

13 Samenwerking met andere zorgverleners Binnen het gezondheidscentrum zijn diverse partijen werkzaam. Deze zijn niet, zoals de bovenbeschreven secties, in loondienst van het centrum, zij werken op grond van een samenwerkingsovereenkomst samen aan diverse zorgprogramma s, projecten en versterken het aanbod van het gezondheidscentrum. Met deze zorgverleners wordt inhoud gegeven aan de integrale multi-disciplinaire en of chronische zorg en levert een adequate zorgverlening voor de patiënten op. Verder worden projecten opgepakt om de ondersteuning, aanbod en diensten aan patiënten te realiseren of te verbeteren. De lijnen zijn kort en de drempels laag. Regelmatig gebeurt het dat zorgverleners even bij elkaar binnen lopen om de gedeelde zorg van een patiënt te bespreken. In verband met de verhuizing naar het nieuwe pand zijn er diverse nieuwe samenwerkingsovereenkomsten aangegaan. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen/ Eerstelijns Psycholoog In het gezondheidscentrum zijn SPV-ers en een eerstelijnspsycholoog werkzaam die in nauwe afstemming met de huisarts en POH GGZ inhoud geven aan de psychosociale zorg. Zij houden zich bezig met kortdurende therapieën op basis van gerichte doorverwijzing van de huisartsen onder verantwoordelijkheid van de psychiater. Dit in tegenstelling tot de POH GGZ die onder verantwoordelijkheid van de huisarts werkzaam is. Er is tussen de verschillende disciplines regelmatig overleg en afstemming. Diëtist De diëtist verbonden aan het centrum geeft de patiënten van het gezondheidscentrum voedingsvoorlichting en dieetadvisering. Patiënten worden door de huisarts of praktijkondersteuner doorverwezen naar de diëtist. De diëtist maakt ook onderdeel uit van het aanbod chronische zorg en met name voor de diabetes zorg, leefstijladvies en obesitas. Podotherapeut De samenwerking met de podotherapie is binnen de nieuwbouw verstevigd. Er wordt gezamenlijke inhoud gegeven aan de voetzorg in afstemming met de huisarts en er is een samenwerkingsovereenkomst voor de chronische zorg met name het zorgprogramma Diabetes. De podotherapeuten verlenen ook zorg aan patiënten die niet ingeschreven zijn bij het gezondheidscentrum. Ergotherapeut De ergotherapeut behandelt mensen met een lichamelijke beperking en/of handicap, zodat zij optimaal kunnen functioneren in hun woon- en werkomgeving. De patiënten worden geadviseerd over aanpassingen in hun woning of op het werk en mogelijkheden in het huishouden, zelfzorg, dagbesteding, hobby's, sociale contacten en vervoer. Patiënten worden niet gezien in het gezondheidscentrum, maar de ergotherapeut gaat bij hen langs vanwege het kunnen oefenen en bekijken van aanpassingen in hun eigen omgeving. De ergotherapeut en fysiotherapeuten werken nauw samen en er is regelmatig overleg. Eind 2012 is deze samenwerking in verband met gezondheidsproblemen van de huidige ergotherapeut afgerond. Er wordt nog gezocht naar nieuwe mogelijkheden. STAR De samenwerking met het diagnostisch centrum STAR is na intrek in de nieuwbouw versterkt. Iedere ochtend worden de behandelruimtes ingezet voor de prikpost die een wijkfunctie heeft voor diverse huisartsen naast de huisartsen werkzaam in het gezondheidscentrum. Vraagwijzer Veel patiënten die bij de huisarts komen hebben een niet medische vraag en is de hulpvraag meer gericht op welzijn en sociale of levensvragen. Vanuit de integrale benadering die het gezondheidscentrum voor staat is na intrek in de nieuwbouw de samenwerking met de vraagwijzer opgepakt. Deze moet de komende periode nog verder uitgewerkt worden. Voor patiënten een goede aanvulling op het aanbod en wordt een eenduidig advies of ondersteuning geboden. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 13

14 Wijkverpleegkundigen Het project Zichtbare Schakel in Rotterdam maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma Zichtbare Schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt 2009 t/m Met de extra inzet van de wijkverpleegkundige functie wil men de integrale aanpak tussen wonen, zorg en welzijn vergroten. In de praktijk betekent dit het vervullen van een makelaarsfunctie voor de wijkverpleegkundigen: zij verbindt vraag en aanbod op basis van behoeften van (kwetsbare) burgers uit de betreffende wijken. Het project Zichtbare Schakels wordt uitgevoerd onder regie van de Stichting OSER. De projectmanager en -coördinator huren een ruimte in het gezondheidscentrum en sturen hiervandaan de Zichtbare Schakels aan. De wijkverpleegkundigen zijn in dienst van diverse thuiszorgorganisaties en zijn voor een vastgesteld aantal uur gedetacheerd naar de Stichting OSER en daar werkzaam als Zichtbare Schakel in een wijkverpleegkundig team. Dit team wordt gevormd door wijkverpleegkundige vanuit diverse zorgaanbieders maar zijn als een aanspreekpunt bereikbaar. De Zichtbare Schakels hebben regelmatig patiënt gerelateerd overleg met de huisartsen en praktijkondersteuners. De nauwe samenwerking tussen huisarts en de wijkverpleegkundigen/zichtbare Schakel wordt als een duidelijke meerwaarde gezien en levert effectieve zorg op. Huisartsen hebben weer een aanspreekpunt in de wijk. In 2012 heeft een pilot in het gezondheidscentrum gedraaid waarin de overdracht na ziekenhuisopname is opgepakt. Van het project Zichtbare schakels is een apart maatschappelijk verslag. Voor de voortgang en rapportage van de activiteiten verwijzen we u door naar de website van Zichtbare Schakels Rotterdam. Samen één in Feijenoord Het doel van het project Samen één in Feijenoord is het realiseren van een goed sluitend netwerk waardoor er meer binding en verbinding ontstaat tussen de diverse organisaties die betrokken zijn of actief zijn voor het verbeteren van de gezondheid binnen hun het woon- en leefklimaat van de inwoners van de deelgemeente Feijenoord. De aangesloten organisaties bieden hiertoe een multidisciplinair en geïntegreerd aanbod van zorg, welzijn, activiteiten en diensten om te komen tot een sluitende aanpak van deze doelstelling. De 34 aangesloten partners zijn, werkzaam op de terreinen welzijn, zorg, wonen en onderwijs. Vanaf 2007 wordt er in het samenwerkingsverband Samen één in Feijenoord aan veelal multi-problematiek op het gebied van gezondheid, participatie en welzijn in de brede zin van het woord, samengewerkt op het gebied van zorg, welzijn, participatie, wonen, onderwijs, preventie, en voorlichting. Om de doelgroep adequaat te bereiken, als gevolg van cultuurverschillen, onvoldoende taalbeheersing en door onbekendheid met organisaties op het gebied van onder andere zorg en welzijn worden diverse activiteiten en projecten uitgevoerd. is een stap verder noodzakelijk. De algemene achterstanden dragen eraan bij dat wijkbewoners ook op het gebied van hun gezondheid en leefstijl een ongewenste en ongewilde achterstand hebben. Dit is niet alleen naar voor de bewoners zelf, maar legt ook een extra hoge druk op de organisaties die een bijdrage leveren in het welzijn, welbevinden, participatie of gezondheidszorg in deze wijken. Gezondheidscentrum Randweg is naast trekker, projectaanvrager ook deelnemer van dit project en heeft deelgenomen aan de diverse overleggen en projecten. De projectmanager, -leider en -secretaresse van Samen één in Feijenoord verrichten hun werkzaamheden vanuit het gezondheidscentrum. Eind 2012 is afscheid genomen van de projectcoördinator, de match tussen haar persoonlijke kwaliteiten en taken gaf voor teveel partijen spanning en leverde geen positieve resultaten op. Er zal gezocht worden naar een nieuwe projectcoördinator voor de overgangsfase van het project. Voor dit project wordt een apart jaarverslag gemaakt, zie hiervoor: Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 14

15 Organisatie Overlegstructuren Binnen het centrum vinden op zowel zorginhoudelijk als organisatorisch niveau overleggen plaats. De overleggen hadden zowel een mono- als een multidisciplinair karakter. Deze overleggen vinden plaats volgens de notitie communicatie en overlegstructuur. Het centrumoverleg is een belangrijk overleg omdat afstemming en overleg plaatsvindt over beleid en uitvoering van de jaarplan. Besluiten worden hier gecommuniceerd en afgestemd. In dit overleg is vanuit iedere discipline een medewerker vertegenwoordigd. Besluiten worden door de bestuurder genomen na bespreking en afstemming in het managementoverleg. Voorbereiding en afstemming vindt plaats in het centrumoverleg, door de centrummanager. In 2012 is de financiële commissie opgeheven, deze taak en rol is overgenomen door het centrumoverleg en past meer in de lijn van de verantwoordelijkheid van dit centrumoverleg. Wat betreft de zorginhoudelijke overleggen gaat het om het FTO tussen apotheek en huisarts, IOF-overleg tussen de diverse fysiotherapeuten en de casuïstiek bespreking met de verschillende disciplines, centrumassistenten en huisartsen. De centrumassistenten kennen een maandelijks overleg waarin allerlei werk gerelateerde zaken besproken worden en samenwerkingsafspraken gemaakt en afgestemd worden. In het Hagro overleg stemmen huisartsen het medische beleid, nieuwe richtlijnen en de uitvoering af. Nieuwe huisvesting Nadat in 2010 het startsein is gegeven voor de bouw van het multifunctionele centrum 't Slag, is na twee jaar de bouw in augustus 2012 afgerond en konden we het nieuwe pand betrekken. Hieraan voorafgaand is een zeer intensief traject aan voorbereidingen gelopen. Het managementteam heeft in dit traject de regie op zich genomen. Er zijn apart overlegmomenten gepland waarop alleen de nieuwbouw, voorbereiding en verhuizing op de agenda stond. In dit overleg waarin maandelijks alle vorderingen en vraagstukken rondom de nieuwbouw de revue passeren, is daarnaast in het centrumoverleg regelmatig verslag gedaan van de voortgang van de bouw. De verhuizing en nieuwbouw zijn tevens aangegrepen om veranderingen door te voeren. Zo is het inloopspreekuur weer terug, op wens en verzoek van de patiënten, kennen we een avondspreekuur en kan men online afspraken maken. Verder zijn het in centrum i-pads met wifi in de wachtkamer beschikbaar voor online informatie en advies. Ook zijn in de wachtkamers wachtkamerschermen geplaatst waar doorlopend actueel nieuws maar ook achtergrond informatie over gezondheid en ziekten wordt getoond. De wachttijden bij de huisarts zijn zichtbaar en actueel informatie over aan afwezigheid medewerkers is zichtbaar. De verhuizing is goed verlopen, op één dag is een waarnemer ingezet en heeft de patiëntenzorg doorgang kunnen vinden, de overige medewerkers zijn ingezet voor ondersteuning van de verhuizers en inrichten van eigen werkruimte. In het daaropvolgende weekend zijn alle voorzieningen op telefonie en ICT gebied overgezet en aangesloten. De maandag daarop kon de patiëntenzorg in het nieuwe pand hervat worden. Een nieuw pand kent helaas nog vele kinderziekten en de laatste hand moest nog gelegd worden aan inrichting en gebruik van apparatuur. Dit heeft beslag gelegd op het humeur en draaglast van enkele medewerkers. Aangezien de afgelopen jaren niet meer geïnvesteerd is in nieuwe meubelen en apparatuur, is bij overgang naar het nieuw pand fors geïnvesteerd in de inrichting en aanschaf van nieuwe apparatuur. Dit betekende wel dat er veel inventaris in het oude pand is achtergebleven dat opgeruimd moest worden. Een extern aangetrokken medewerker heeft hiervan de coördinatie op zich genomen. Einde van het jaar begin 2013 is het pand pas zodanig ontmanteld dat het voor verkoop bezichtigd kon worden. Helaas zit de tijd niet mee om nu te verkopen. De opening en open dag op 3 november was een groot succes en heeft vele bezoekers en belangstellende naar het centrum getrokken. Het bijzondere karakter van het pand, de goede onderlinge samenhang en samenwerking riep vele reacties op en later verzoeken tot werkbezoek en bezichtigingen van andere zorg en welzijn organisaties. In de loop van 2013 hopen we de laatste perikelen rondom huisvesting achter de rug te hebben en zullen we onze aandacht gaan richten op de inhoudelijke verdieping, mogelijkheden en onderlinge samenhang en samenwerking. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 15

16 Medewerkers activiteiten Voor het bevorderen van de onderlinge samenwerking wordt er ieder kwartaal een centrumlunch georganiseerd voor alle medewerkers, georganiseerd door de medewerkers van één van de disciplines. Er hebben ook gezamenlijke activiteiten plaatsgevonden zoals een kerstborrel en avond voor partners medewerkers waarin een rondleiding door nieuwbouw centraal stond. De start van het nieuw pand is feestelijk ingezet met een gezamenlijk samenzijn en rondleiding door het pand. Het jaarlijks teamuitje is uitgesteld naar Ziekteverzuim Ziekteverzuim van tot Werknemers: 32 Kort verzuim: 1.41% Verzuimmeldingen: 44 (waarvan 4 samengesteld) Verzuimdagen: Middel verzuim: 1.81% Ziekmeldfrequentie: 1.28 Beschikbare dagen: Lang verzuim: 4.11% Verzuimpercentage: 7.33% Gezondheidscentrum Randweg maakt gebruik van de arbo-diensten van MKBasics.nl die geconsulteerd wordt ter begeleiding en/of advisering van (zieke) medewerkers. Vertrouwenspersoon Voor de medewerkers van het gezondheidscentrum is via Sprong een contract voor een vertrouwenspersoon, deze is beschikbaar en kan geconsulteerd worden. Hier is in 2011 geen gebruik van gemaakt. Scholing en deskundigheidsbevordering De verschillende disciplines hebben beroepsinhoudelijke scholingen gevolgd in het kader van deskundigheidsbevordering en accreditatie. Vier medewerkers zijn BHV getraind. De inschrijving van de fysiotherapeuten in het kwaliteitsregister is voortgezet. Verder heeft de oefentherapeut de bijscholing rondom bekken problematiek gevolgd, is er een training beweegprogramma en een training bewegen bij cardiovasculaire problemen gevolgd. Bij de sectie praktijkondersteuning zijn er diverse trainingen gevolgd en symposia bijgewoond, een Langerhans symposium, training zorg bij oncologie en een training over cholesterolverlagers. De assistenten hebben een cursus begeleiden van zwangeren, een training vrouwenspreekuur voeren, hulp bij huidschimmels, transitietraining, oogheelkundige hulpverlening en een training hechten gevolgd. Daarnaast volgt de voormalige planner de opleiding doktersassistente. De huisartsen hebben ook diverse bijscholingen gevolgd op het gebied van interculturele zorgverlening, palliatieve zorg, medische dossiervoering, farmacie, spoedzorg, forensische psychiatrie en de kader opleiding Diabetes. NHG-accreditatie In 2011 is er volgens plan van aanpak NHG-accreditatie verder gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Er zijn verbeterplannen opgesteld op het gebied van praktijkorganisatie, medisch handelen en patiënten oordeel. De verbeterpunten zijn verkorten van de telefonische wachttijd, veilig incidenten melden (VIM) en oproepen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Via een LEAN-traject is er gewerkt aan de telefonische wachttijd, er is een VIM-commissie samengesteld en deze treft de voorbereidende werkzaamheden, voor het bevolkingsonderzoek zijn voorbereidingen getroffen om een vrouwenspreekuur op te starten, hiertoe is een centrumassistente geschoold. In september heeft een toetsing plaatsgevonden en is de accreditatie NHG verlengd. Vanwege de accreditatie neemt het gezondheidscentrum deel aan IPCI (Integrated Primary Care Information). IPCI is een project van de Afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC in Rotterdam. Het gezondheidscentrum stelt, geanonimiseerd, zijn gegevens beschikbaar voor onderzoek. Deze database wordt gebruikt voor verschillende studies, promotieonderzoeken en afstudeerprojecten. Door aan te sluiten bij IPCI kan het gezondheidscentrum beschikken over relevante databasegegevens welke gebruikt kunnen worden bij het opstellen van verbeterplannen. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 16

17 Academisch gezondheidscentrum Gezondheidscentrum Randweg is aangesloten bij het academisch huisartsennetwerk 'Primeur' onderdeel van ge de afdeling huisartsen geneeskunde van de Erasmus Universiteit. Het gezondheidscentrum voldoet aan de strenge normen om toegelaten te worden tot het academisch netwerk Primeur. In Primeur werken gezondheidscentra nauw samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde op het gebied van onderwijs aan medische studenten, de opleiding van (nieuwe) huisartsen, onderzoek en academische patiëntenzorg in de eerste lijn. Voor beide partijen biedt deze samenwerking meerwaarde. De afdeling Huisartsgeneeskunde heeft de huisartsen nodig voor de uitvoering van haar taken op het gebied van studentonderwijs, huisartsopleiding en patiëntgebonden onderzoek. Het gezondheidscentrum kan hiermee de kwaliteit van de zorg vergroten en participeren in wetenschappelijk onderwerp, wat de zorg aan patiënten ten goede komt. De huisartsen werken als academische huisartsen, die patiëntenzorg leveren volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en participeren binnen het academisch netwerk en werken mee aan innovaties op hun vakgebied. De doelstelling van Primeur is op langere termijn een bijdrage te leveren aan een betere, academische zorg voor patiënten en een optimale uitwisseling van kennis en ervaring tussen de afdeling Huisartsgeneeskunde en de academische praktijken. Randweg participeert in twee projecten NSAID en Hatsjoe. Verder zijn de huisartsen betrokken bij aktestage, coschap huisartsgeneeskunde en betrokken bij onderwijs van de afdeling huisartsgeneeskunde. Binnen het gezondheidscentrum zijn drie opleiders werkzaam en bieden we plaats aan twee AIOS. Deze twee plaatsen worden optimaal benut. Klachten Gezondheidscentrum Randweg neemt klachten serieus en wil mede hierdoor ook de kwaliteit van zorg verbeteren. Een klacht kan daarbij een hulpmiddel zijn. Hoewel het gezondheidscentrum ernaar streeft klachten voor te zijn ontstaan er soms situaties die niet naar ieders tevredenheid zijn. In 2012 zijn in totaal drie klachten over de bejegening binnen het gezondheidscentrum ingediend. Alle klachten zijn met de betrokkenen besproken en naar tevredenheid opgelost. Agressie en veiligheid Er wordt in het gezondheidscentrum melding gemaakt van agressief gedrag en/of ongevallen. In 2012 heeft er geen melding plaatsgevonden van incidenten op het gebied van agressie en/of veiligheid. In enkele gevallen heeft de sectie van centrumassistenten wel te maken gehad met verbale agressie, maar dit heeft niet geleid tot excessen. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 17

18 Zorgaanbod afgestemd op populatie Het gezondheidscentrum stemt het zorgaanbod af op de populatie middels projecten, pilots en toegespitste zorgprogramma`s. De gegevens voor dit aanbod worden uit de monitoring GGD vastgelegd in kernboodschappen Feijenoord de wijkscan en praktijkstatus van Achmea gehaald. Dit proces vraagt nog verdieping en wordt in 2013 verder ontwikkeld. Naast de reguliere zorg zijn er diverse speerpunten in beleid uitgevoerd. De basis voor deze speerpunten en projecten is de populatie van de deelgemeente Feijenoord. Zoals Van Klacht Naar Kracht (actieve begeleiding van patiënten door de leefstijladviseur), Project 'Samen één in Feijenoord' (netwerk ten behoeve van integraal aanbod op het gebied van zorg & welzijn, wonen, werken en onderwijs). Uitgebreide informatie is te vinden op de websites en Uit de kernboodschappen van de GGD blijkt dat de inwoners van deelgemeente Feijenoord minder gezond zijn dan andere Rotterdammers: De psychische gezondheid ligt onder het Rotterdamse gemiddelde: 18% van de inwoners in Feijenoord van 16 tot 55 jaar is depressief tegenover 11 % in Rotterdam. Het percentage diabetes mellitus, astma of COPD, artrose heup of knie, aandoeningen aan nek en schouder en reuma is hoger dan in Rotterdam. 13% tegenover 9%. De perinatale sterfte ligt hoger dan de rest van Nederland Het landelijk gemiddelde is 10.1 per 1000 geborenen, het Rotterdamse gemiddelde is 11.6 per 1000 geborenen en in deelgemeente Feijenoord is het 13. De oorzaken blijken vooral te liggen in factoren die al vroeg in en zelfs voor de zwangerschap een rol spelen. Het gezondheidscentrum participeert in het preconceptie project klaar voor een kind om een actieve rol te spelen in het terugdringen hiervan door preconceptie-advies te geven en het stimuleren van het eerder in zorg komen van de zwangeren. Een grote populatie inwoners heeft te maken met overgewicht: 36% van de inwoners van jaar hebben een matig overgewicht (tegen 30% in geheel Rotterdam). 16% van de volwassenen kampen met obesitas (Rotterdam 12%) dit percentage ligt bij ouderen om 25% (Rotterdam 19%). Het gezondheidscentrum heeft een bijdrage kunnen leveren in het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van deelgemeente Feijenoord. Dit is gedaan door het aanbieden van diverse (zorg)programma s en projecten: - Diabetes - COPD - Psychosociale zorg - Cardiovasculaire risicomanagement/ hartfalen - Ouderenzorg (woonserviceproject Vreewijk) - Van Klacht Naar Kracht/ Beweegkuur - Klaar voor een Kind - Preconceptie zorg Projecten Randweg Projecten worden uitgevoerd in kader van strategisch beleidsplan, NHG, GEZ bekostiging, participatie Samen één Chronische zorg: Diabetes: Implementatie NAD set (in samenwerking met OSER) Afspraken 1 e en 2 e lijn streven diabeteszorg in 1 e lijn Preventie leefstijlprogramma s Registratie en afstemming t.b.v. indicatoren Zelfmanagement Astma COPD Invoering en implementatie zorgprotocol Registratie en afstemming t.b.v. indicatoren CVRM Invoering en implementatie zorgprotocol Registratie en afstemming t.b.v. indicatoren Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 18

19 Doelgroepgerichte zorg Psycho-sociale zorg Leefstijlinterventies Uitvoering protocol psycho-sociale zorg POH GGZ en samenwerking 2 e lijn GGZ (SPV en psycholoog) Depressie Jeugd Klaar voor een kind Pre-conceptie zorg Fit 010 Ieder kind wint Ketenaanpak jeugd (samenwerking CJG, 1 e lijnsaanbieders en gezondheidscentrum) Ouderen Ouderenmodule Genero dementie keten Samenwerking 1 e en 2 e lijn (huisarts en specialist ouderengeneeskunde) Even buurten Zichtbare Schakels Pilot wijkverpleegkundigen Lage SES en preventie Digitale gezondheidstafel Samen één in Feijenoord Laaggeletterdheid Vitaliteitswijzer Energie in balans Obesitas Organisatie en service LEAN (telefonische bereikbaarheid, fysio, logistieke processen) Inloopspreekuur Kwaliteitsverbetering, scholing en vacature monitoring assistentes (OSER) Verbetering voorschrijfgedrag (FTO) Vrouwenspreekuur Stoppen met roken ICT (website, e-consult, online afspraken) IPC codering implementatie Naast deze projecten is er een plan in ontwikkeld om de morbiditeit die overgewicht met zich meebrengt aan te pakken. Dit is in het jaarplan opgenomen als speerpunt. Hierin heeft de leefstijladviseur en later leefstijlcoach een belangrijke stimulerende rol gespeeld. Er is gekeken in hoeverre het mogelijk is om zelfmanagement te implementeren bij moeilijk bereikbare groepen. Hiervoor is in samenwerking met het CBO een proefimplementatie opgezet. Met het toepassen van zelfmanagement willen we bereiken dat het ziekte-inzicht van, met name chronische patiënten, verbeterd wordt. De werkgroep heeft onderzocht welke zelfmanagement methode geschikt is voor de doelgroep van het gezondheidscentrum. Vanuit het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement is er door een adviseur meegedacht en heeft er uitwisseling van ervaring en kennis plaatsgevonden. De uitvoering hiervan zal in 2013 plaatsvinden. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 19

20 Zorgprogramma s Binnen het gezondheidscentrum wordt met meerdere zorgstandaarden en zorgprogramma`s gewerkt. Een zorgstandaard beschrijft de norm waaraan multidisciplinaire zorg voor mensen met een chronische ziekte moet voldoen. Deze beperkt zich niet tot de inhoud van de zorg maar richt zich ook op de organisatie structuur van het zorgproces en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren. Vanuit de zorgstandaard wordt een zorgprogramma opgesteld door (een groep) zorgverleners. Een zorgprogramma geeft in detail de inhoud van de zorg weer. Dit is een richtinggevend document. Vanuit een zorgprogramma volgt een protocol met stapsgewijs de te leveren zorg. Geeft een programma weer wat er gegeven moet worden een protocol geeft weer hoe de zorg gegeven moet worden. Bij de ontwikkeling van zorgprogramma s zijn zorgverleners van diverse disciplines aanwezig om protocollen op te stellen waarmee gewerkt moet worden om patiënten met een specifieke aandoening voor alle aspecten optimale zorg te kunnen bieden. Het ontwikkelen van de zorgprogramma s draagt er toe bij dat er een kwalitatief goede en eenduidige zorg geleverd wordt en er een nauwere samenwerking is ontstaan met de specialisten van de omliggende ziekenhuizen. Welke zorgprogramma s worden uitgevoerd is eerder in het verslag beschreven. Patiëntgerichtheid Patiëntvriendelijkheid en servicegerichtheid is een voortdurend proces ter verbetering binnen het gezondheidscentrum. Hiermee is reeds een start gemaakt door het opnieuw uitgeven van de patiënten krant. Er heeft een nauwe samenwerking met de apotheek plaats gevonden waardoor de patiënten hun chronische herhaalmedicatie direct bij de apotheek kunnen bestellen en de medicamenteuze zorg geoptimaliseerd wordt. In samenwerking met andere disciplines is er patiënten informatie ontwikkeld. Inmiddels is er een voedingsfolder over cholesterolverlagende producten ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol en als onderdeel van het CVRM zorgprogramma. Patiëntgerichtheid, zelfmanagement en e-health spelen een steeds grotere rol in de zorgverlening. Er worden meer en meer eisen gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het is derhalve absoluut noodzakelijk om dit in het oog te houden en als gezondheidscentrum in te spelen op de ontwikkelingen. Een zorgelijke ontwikkeling is de daling van de patiënten aantallen in het eerste halfjaar. De ingezette afspraken en acties en zeker ook de nieuwbouw hebben deze trend doorbroken en vanaf september zien we een stijgende lijn. Zorgelijk is nog wel de uitstroom van patiënten. De reden van vertrek wordt nu opgepakt als speerpunt en we gaan na onderzoeken kijken of en welke veranderingen door gevoerd moeten worden om deze patiënten aan ons te kunnen binden. Bij de verhuizing en opening is publiciteit gezocht en benut om reclame te maken voor het gezondheidscentrum en hun vernieuwde visie, service en aanbod. De ingezette kwaliteitsslag en acties voortkomend uit het klanttevredenheidsonderzoek bieden verder perspectieven in het behouden van patiënten. Pilot Klanttevredenheid Om de patiënttevredenheid continue te meten is er gekozen voor een andere methode dan voorgaande jaren. Om de zorg aan onze patiënten in de (nabije) toekomst beter in te vullen en blijvend te verbeteren, verzoeken wij onze patiënten om deel te nemen aan een digitaal patiënttevredenheidsonderzoek, ondersteund door Infoscope. Gezondheidscentrum Randweg draait mee in de landelijke pilot van deze methode en we vragen onze patiënten om online een enquête in te vullen. In de enquête worden vragen gesteld over ervaring(en) met de verschillende zorgaanbieders binnen het gezondheidscentrum. Dit onderzoek wordt online uitgevoerd door Amicura middels KOG, Klanttevredenheidsonderzoek Gezondheidscentra. Patiënten worden hiertoe schriftelijk en /of persoonlijk gevraagd hun adres achter te laten. Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 20

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2011

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2011 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2011 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2011... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 INLEIDING... 4 Missie... 4 Visie... 4 WERKEN

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017 2019 Deldense Huisartsen Groep Maart 2017 Inhoud 1. Organisatie Deldense Huisartsen Groep... 3 2. Missie en visie Deldense Huisartsen Groep... 4 3. Plannen voor de komende 2 jaar... 5

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Profiel. Toezichthouder met de (eerstelijns) zorgveld/kwaliteit portefeuille. 10 maart Opdrachtgever Gezond op Zuid

Profiel. Toezichthouder met de (eerstelijns) zorgveld/kwaliteit portefeuille. 10 maart Opdrachtgever Gezond op Zuid Profiel Toezichthouder met de (eerstelijns) zorgveld/kwaliteit portefeuille 10 maart 2016 Opdrachtgever Gezond op Zuid Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Organisatie van chronische zorg Koos Veen, medisch manager GHC www.ghcgroningen.nl Programma Inleiding chronisch zieken Discussie kleine groepen Afsluiting Ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord Inleiding Op 23 april vond de bijeenkomst Rondje door de Regio in Deelgemeente Noord plaats, georganiseerd door ZorgImpuls, adviseurs Annelies de Vries en

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarplan 2015 StEF, versie 4, 22-04-2015 Leden van de Stichting EMC Fysiotherapeuten Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp, Fysiotherapiepraktijk

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk Mei 2013 Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL Inhoud wijkscan 1. Wijken in beeld Demografische gegevens Sociaal economisch 2. Gezondheid inwoners 3. Zorgaanbod eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Skyline Carnisse Antoinette van Rinsum Daphne Doorduijn Subsidie van ZonMw tot 2013 Wat wil het programma bereiken? De overstijgende programmatische doelen van het landelijke

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Kader voor een POH-GGZ Jeugd

Kader voor een POH-GGZ Jeugd Kader voor een POH-GGZ Jeugd 1. Inleiding Onderwerp van deze notitie is het Kader voor een POH-GGZ Jeugd voor de provincie Friesland. Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

VGZ Beleid Module POH-S 2013

VGZ Beleid Module POH-S 2013 VGZ Beleid Module POH-S 2013 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving van de patiënt plaatsvindt. Voor

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Delfshaven

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Delfshaven Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Delfshaven Inleiding Op 16 mei vond de bijeenkomst Rondje door de Regio in Deelgemeente Delfshaven plaats, georganiseerd door ZorgImpuls, adviseurs Annelies de

Nadere informatie

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/433621 Betreft

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Het betreft een vacature, waarbij de opleideling werkzaam zal zijn bij twee instellingen te weten: Psychologenpraktijk Oosterhout en Stichting Elisabeth.

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Visie GCML. Voorwoord

Visie GCML. Voorwoord Voorwoord De visie van het Gezondheidscentrum Mathenesserlaan (GCML) is voor, door en ván alle zorgverleners. Iedereen uit het centrum heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de visie. In de visie

Nadere informatie

Gevolgen nieuwe financiering huisartsenzorg In Gezondheidscentrum Venserpolder en Holendrecht. Amsterdam Zuidoost

Gevolgen nieuwe financiering huisartsenzorg In Gezondheidscentrum Venserpolder en Holendrecht. Amsterdam Zuidoost Gevolgen nieuwe financiering huisartsenzorg 2018 In Gezondheidscentrum Venserpolder en Holendrecht Amsterdam Zuidoost Linda Timmer Huisarts Gezondheidscentrum Holendrecht Stichting GAZO 6 gezondheidscentra

Nadere informatie

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Dit format is een samenvatting van een contract tussen preferente zorgverzekeraar en een zorgaanbieder

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plaats Maand jaar Format versie 2-2013 Invulinstructie In Het Plan van Aanpak staat wat het samenwerkingsverband al doet met betrekking

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie