Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012"

Transcriptie

1 Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012 Aanwezig namens de bewoners Dhr. M. Oosschot (raadslid) Mevr. H.C. Koopmans Dhr. J.W. van Leeuwen Mevr. N. Roek (OBS De Margriet) Dhr. T.P. Metz Mevr. M.J. Palstra (VvE. S.v.Eijklaan IV) Mevr. E.H.A. van der Veen Mevr. E. Soutendijk Mevr. A.H.R. de Roy van Zuydewijn (VvE S.v.Eijklaan III) Dhr. C.B. de Sterke (VvE S. v. Eijklaan IV) Dhr. P. van Daalen Dhr. W. Draaijer Met kennisgeving afwezig Dhr. J. Kortekaas (filiaalhouder Digros) Dhr. A. Pauwels Mevr. M. Parisius Dhr. A. Tazelaar (VvE. S.v.Eijklaan III) Mevr. J. Teunissen Mevr. L. Teunissen Mevr. A. Torbijn Aanwezig namens de gemeente De heer G. Rensen (wethouder, voorzitter) Mevr. V. van Hurck (wijkmanager) Mevr. A. Schoemaker (ambtelijk projectleider De Heuvel) Mevr. A. Brouwer (extern projectleider De Heuvel) Verslag Dhr. A.H.M. Geers ( gemeente) Aanwezig namens derden Mevr. C.J. Albers (wijkagent) Mevr. W. Mangré (Woej) Dhr. P. van Zundert (Vidomes) 1. Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij bedankt de wijkplatformleden voor de condoleanceberichten na het overlijden van zijn vader. 2. Verslag 20 juni 2012 Tekstueel/Naar aanleiding van: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: er zijn geen opmerkingen. 3. De Heuvel Stand van zaken buurtvisie De Heuvel De gemeente Leidschendam-Voorburg en de woningcorporaties WoonInvest en Vidomes ontwikkelen samen met de bewoners een toekomstvisie voor de buurt De Heuvel. Aanwezig is mevrouw Aukje Brouwer. Zij is leider van dit project. Zij heeft veel ervaring met bewoners en belanghebbenden. Verder is aanwezig ambtelijk projectleider Andrea Schoemaker van het projectenbureau van de gemeente. 1

2 Mevrouw Schoemaker deelt de laatste stand van zaken mee over de voortgang van de buurtvisie. Afgelopen maanden hebben partijen met elkaar en met professionals uit de buurt gesproken om te komen tot een gezamenlijke buurtvisie. De inzet is niet alleen om op korte termijn de leefbaarheid in de wijk te vergroten, maar ook om op langere termijn de buurt vitaal en leefbaar te houden. Desgevraagd legt zij het verschil uit tussen een buurtvisie en een buurtprogramma. Een buurtvisie is abstract en schetst een beeld van hoe de toekomst van de buurt er over 20 tot 30 jaar zou kunnen uitzien. Een buurtprogramma is concreter en voor de kortere termijn. Nu zijn de bewoners aan zet om hun mening te geven over de buurtvisie. De buurtvisie wordt uitgewerkt tot een buurtprogramma met concrete activiteiten en maatregelen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. De buurtbewoners zijn uitgenodigd om deel te nemen aan workshops die vanaf half oktober gehouden worden. Mevrouw Schoemaker geeft een toelichting op de te houden workshops. In die workshops kunnen de bewoners hun ideeën en wensen uitspreken. Zij geeft aan dat in een reeds gehouden workshop de wens naar voren kwam om iets met de Jozef Opifexkerk te doen. Laat deze voormalige kerk niet leegstaan! Recentelijk is een nieuwsbrief over De Heuvel uitgebracht. Op de buurtdag, die wordt gehouden op zaterdag 17 november in de Opifexkerk, worden de uitkomsten van de workshops en de enquête op een informele wijze vergezeld van een hapje en een drankje en ondersteund door muziek gepresenteerd. Mevrouw Brouwer doet een oproep om de buurtdag massaal te komen bezoeken. Op verzoek zijn er flyers voor deze buurtdag beschikbaar. Hoort en zegt het voort! In antwoord op een vraag van mevrouw de Roy van Zuijdewijn zegt mevrouw Schoemaker dat de workshops tot nu toe wisselend werden bezocht. De workshop over wonen was inspirerend en positief. De voorzitter zegt dat voor de korte termijn de gemeente in het kader van het programma stedelijke vernieuwing 1 miljoen euro voor de wijk De Heuvel heeft gereserveerd. Voor de lange termijn is er (voorlopig) geen geld beschikbaar. Hiervoor zal door de betrokken partijen in de reguliere budgetten gespaard moeten worden. Overigens ontbreken hiervoor bij de betrokken partijen ook de financiële middelen. De voorzitter zegt op een vraag van de heer Draaijer dat een grootscheepse ingreep, zoals in de wijk Prinsenhof heeft plaatsgevonden, voor de wijk De Heuvel niet noodzakelijk is. Een uitgangspunt is dat de huidige woningen goed toegankelijk blijven c.q. toegankelijk worden. Mevrouw Richmond is blij dat in de visieontwikkeling De Heuvel het onderzoek over de cultuurhistorische waarden is meegenomen. Verdere vragen over het tijdpad voor de herontwikkeling van de wijk, het toekomstig gebruik van de vrijkomende gebouwen (o.a. Veurs Stip en de voormalige Elzenheuvelschool), subsidiemogelijkheden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor zowel corporaties als particulieren worden tot tevredenheid van de stellers beantwoord. Mevrouw Brouwer roept de wijkplatformleden nogmaals op om relevante informatie over de wijk aan haar of de ambtelijk contactpersoon, mevrouw Schoemaker, door te geven. Verder vraagt zij voor de buurtdag van 17 november na te denken of er 3 of 4 bewoners zijn die op die dag door wethouder Rensen geïnterviewd willen worden. Aan de hand van oude foto s zal ondermeer gevraagd worden hoe het wonen in de wijk wordt ervaren. Zij komt hier nog bij de rondvraag op terug. 2

3 adres: de Website : 4. Amstelwijk Stand van zaken nieuwbouw Fluitpolderplein De voorzitter deelt de stand van zaken mee. De bouw ligt op schema. Het streven is dat de scholen in augustus 2013 gaan starten. Mevrouw van Hurck geeft aan dat er aandacht is voor de mogelijke consequenties van het toekomstig aantal van 800 tot 900 leerlingen voor de omgeving. Hierop wordt zo goed als mogelijk geanticipeerd. De heer Draaijer is verbaasd dat van de actiepuntenlijst het onderwerp convenant buurtbewoners en schooldirectie is afgevoerd. De voorzitter zegt zich hiervoor verantwoordelijk te voelen en zegt toe dit onderwerp in het platform overleg school en gemeente aan de orde te stellen. De heer Draaijer roept de stedenbouwkundige op om bij de herinrichting van het Fluitpolderplein een aantal lopende problemen zoals de parkeerproblematiek en de jeugdoverlast (hangjongeren) mee te nemen. De voorzitter zegt toe dit afgegeven signaal bij de projectleider Fluitpolderplein onder de aandacht te brengen. Mevrouw Palstra zegt te hebben begrepen dat er eerst een school wordt gebouwd en er daarna pas wordt gekeken naar de consequentie van de bouw van een school met 800/900 leerlingen. Volgens mevrouw Palstra is dat de verkeerde volgorde. Mevrouw Palstra is van mening dat de gemeenteraad niet of nauwelijks rekening heeft gehouden met de belangen van de omwonenden. De voorzitter zegt hierop dat de gemeenteraad een democratisch besluit heeft genomen. Hij wil de discussie niet herhalen. De heer Draaijer blijft van mening dat de school zo aan de bewoners is verkocht dat dezen niet of nauwelijks overlast zullen ervaren. Hij zal het proces rond de school kritisch blijven volgen. De voorzitter zegt dat tengevolge van de economische recessie het plan van aannemer Heijmans voor woningbouw is teruggetrokken. Er zijn geen kosten voor de gemeente nu de woningbouw niet doorgaat. De afdeling accommodaties gaat na wat met de vrijkomende ruimtes gedaan gaat worden. De opbrengsten van de woningbouw zijn niet ingeboekt dus er is geen sprake van tegenvallers. De woningbouw had niet tot doel om de bouw van de school te bekostigen. De voorzitter onderschrijft het door de heer Draaijer aangegeven belang van het betrekken van omwonenden bij een mogelijke toekomstige herontwikkeling. Op een vraag van mevrouw Richmond antwoordt de voorzitter dat nog niet bekend is wat er met het huidige bibliotheek gebouw gaat gebeuren. Wellicht wordt er een gezondheidscentrum in gevestigd. Stand van zaken zwembad De Fluit De voorzitter deelt mee dat de gemeenteraad op 30 oktober a.s. een besluit zal nemen over het collegevoorstel om een nieuw zwembad te realiseren op de locatie van het huidige buitenbad. Dit zou betekenen dat het huidige (overdekte) zwembad gedurende de nieuwbouw open kan blijven. De ontsluiting van het nieuwe zwembad komt waarschijnlijk aan de Prinsensingel. 3

4 Bij een toekomstige herinrichting van het Fluitpolderplein wordt bezien wat er met de later vrijkomende ruimte van het huidige zwembad gaat gebeuren. In antwoord op vragen van diverse leden zegt de voorzitter dat in de plannen het huidige buitenbad en het recreatiebad verdwijnen. Het nieuwe zwembad De Fluit wordt ingericht voor sport, leszwemmen en doelgroepzwemmen (jeugd, ouderen). De leden van het wijkplatform nemen de informatie die door de voorzitter is verstrekt voor kennisgeving aan. 5. Rondvraag / Sluiting Of het nu gaat om losliggende stoeptegels, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een mankement aan een speeltoestel, een omgewaaide boom, een kapotte straatlantaarn, zwerfafval of een scheefstaand verkeersbord, voor alle meldingen, vragen en opmerkingen over het onderhoud van de openbare ruimte kunnen inwoners telefonisch (14070) of via de website van de gemeente terecht bij het meldpunt openbare ruimte (MOR). De voorzitter zegt dat als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen ondermeer op het gebied van verkeer is besloten dat alleen nog op verzoeken van inwoners wordt ingegaan als de veiligheid aantoonbaar in het geding is. Verzoeken die niet de verkeersveiligheid betreffen worden per definitie afgewezen. Mevrouw Koopmans overhandigt aan de voorzitter enkele foto s van cocons in de Amstelwijk waarnaast grofvuil e.d. is gegooid. De heer Dobbe, ambtelijk contactpersoon voor Avalex, heeft van een bewoner gehoord dat dit kwam omdat Avalex er niet bij kon komen. De reden was niet helemaal duidelijk. Hij heeft in ieder geval Avalex nog eens geïnstrueerd dat zij geen containerledigingen moeten overslaan of, als dit onvermijdelijk is, de containers zo spoedig mogelijk alsnog te legen. Naar aanleiding van vragen van diverse wijkplatformleden over de nieuwe ondergrondse containers deelt de voorzitter mee dat de gemeente lering heeft getrokken uit de ervaringen die zijn opgedaan met de plaatsing van ondergrondse containers in andere wijken. De planning is dat plaatsing nog dit jaar 2012 gaat plaatsvinden. Met de komst van de containers stopt ook de gescheiden inzameling van GFT bij de hoog- en stapelbouw. De gemeente (handhaving) zal er streng op toezien dat er geen vuilniszakken of grof vuil naast de ondergrondse containers worden neergezet. Naar aanleiding van vragen in andere wijkplatforms heeft de heer Dobbe onlangs overleg gehad met de vertegenwoordiger van Avalex. Het resultaat van dit overleg is dat een aantal door de diverse wijkplatform gesignaleerde zaken door Avalex wordt opgepakt. Zo zal er achter de ophaaldienst een wagentje meerijden om het morsvuil mee te nemen. Naar aanleiding van de gevoerde discussie merkt de voorzitter op dat het gedrag van de mensen voor wat betreft het aanbieden van huisvuil verbeterd moet worden. Met de werking van de ondergrondse containers moet eerst ervaring worden opgedaan. In de Prinsenhof is na enkele aanloopproblemen (gebruik pasjes, bewonersgedrag, 4

5 software, de dienstverlening, waaronder de slechte telefonische bereikbaarheid, b.v. waar kan je met je klachten in het weekeinde terecht en de digitale bereikbaarheid van Avalex) de situatie nu sterk verbeterd. Dit wordt door de heer van Zundert beaamd. Naar aanleiding van de oproep van mevrouw Brouwer melden de wijkplatformleden mevrouw van der Veen en de heer van Leeuwen zich spontaan aan voor het interview met wethouder Rensen op de buurtdag van 17 november Mevrouw Roek zegt dat de reacties op de recentelijk uitgegeven nieuwsbrief De Heuvel positief zijn. De heer Draaijer zegt dat bij de herinrichting van het Fluitpolderplein een aantal problemen in de Amstelwijk zoals parkeeroverlast en overlast van hangjongeren opgelost kunnen worden. De voorzitter zegt toe dit afgegeven signaal bij de projectleider onder de aandacht te brengen. De voorzitter onderschrijft het door de heer Draaijer aangegeven belang van het betrekken van omwonenden bij een mogelijke toekomstige herontwikkeling Fluitpolderplein. Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Soutendijk gaat mevrouw van Hurck na waarom de mail met betrekking tot de bomenkap met kenmerk nog niet is afgedaan. De heer Metz verzoekt bij de parkeervakken aan het Amstelhof nieuwe strepen aan te brengen. Mevrouw van Hurck adviseert hier een MOR-melding van te maken. Naar aanleiding van een vraag van de heer Metz over de toekomst van het speeltuintje aan de Amstelhof zegt mevrouw van Hurck toe dit bij de vakafdeling na te gaan. De voorzitter zegt niets te weten van eventuele plannen van de gemeente voor het kappen van de hoge bomen in de Kolfschotenlaan. Dit naar aanleiding van een vraag van de heer van Zundert. Mevrouw van der Veen zegt dat het tijd wordt om de gele stukjes trottoirband aan de Schout van Eijklaan weer geel te maken. Mevrouw van Hurck geeft dit aan de vakafdeling door maar adviseert hiervan toch een MOR-melding te maken. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om uur. Het volgende wijkplatform is woensdag 2 december a.s. in het vergaderzaaltje van sportcentrum De Fluit. 5

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Aanwezig namens de bewoners De heer W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. F. den Heijer Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof)

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. Burgemeester

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester RA, voorzitter

Nadere informatie

Concept verslag Ouderen Advies Raad Amsterdam Oost d.d. 2 oktober 2014

Concept verslag Ouderen Advies Raad Amsterdam Oost d.d. 2 oktober 2014 Concept verslag Ouderen Advies Raad Amsterdam Oost d.d. 2 oktober 2014 Aanwezige OAR- leden en toehoorders: Tunny Jongejan-Maat (voorzitter) A.C. Tine Bonnee, Carla den Boer-Raes, Dick Oosterbaan, Dini

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK

VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK datum: 20 april 2009 plaats: St. Michielschool in Schalkwijk verslaglegger: M. Kranenburg tijd: 20.00-22.30 uur Aanwezig: ca. 80 personen

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie