Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012"

Transcriptie

1 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

2 Pagina 2 van 29

3 Inhoudsopgave Inleiding Ouders en jongeren... 7 Ouders Ouders in onderzoek ervaren contact met leerplichtambtenaar als positief Alle ouders in het onderzoek geven RBL een voldoende voor de dienstverlening Weinig ouders hebben suggesties voor verbetering dienstverlening... 8 Jongeren Jongeren in onderzoek zijn tevreden over contact met de leerplichtambtenaar Scholen Scholen in onderzoek erg tevreden over de manier waarop met verzuimmelding wordt omgegaan Ruim drie kwart van scholen in onderzoek ziet meerwaarde in Halt-afdoening Grote tevredenheid over schoolbezoeken Meerderheid vindt voeren van gesprekken op locatie meerwaarde hebben Scholen waarderen contacten met de leerplichtambtenaar Grote tevredenheid over rol leerplichtambtenaar bij intern zorgoverleg Telefonische bereikbaarheid RBL scoort goed onder scholen Behoefte aan voorlichting aan scholen en ouders RBL krijgt van scholen in het onderzoek ruime voldoende voor dienstverlening Gemeenten Tevredenheidsonderzoek Grote tevredenheid onder gemeenten over contact met het RBL Gemeenten hebben behoefte aan duiding van cijfers in jaarverslag Dienstverlening RBL krijgt een ruime voldoende...22 Evaluatie Beleidsplan Leerplicht Voor gemeenten zijn alle onderdelen van huidig beleidsplan (zeer) belangrijk Meeste gemeenten vinden dat maatwerk mogelijk moet zijn Regels ten aanzien van luxe verzuim moeten in alle gemeenten hetzelfde zijn Gemeenten zijn voor het blijven hanteren van Halt-straffen Meten van het functioneren RBL is niet eenvoudig Conclusie en aanbevelingen Bijlage Onderzoeksverantwoording Pagina 3 van 29

4 Pagina 4 van 29

5 Inleiding Ouders die samen met hun kind een gesprek hebben met een leerplichtambtenaar, de directie van de basisschool die de leerplichtambtenaar op bezoek krijgt, de coördinatoren van middelbare scholen en mbo s die verzuim doorgeven en gemeenten die de cijfers van het verzuim en voortijdig schoolverlaters doorgestuurd krijgen. Het zijn allemaal klanten van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) wil graag weten hoe de mensen die contact hebben met het RBL de dienstverlening waarderen. Om de dienstverlening te kunnen verbeteren voert het RBL ieder jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder ouders en jongeren die een gesprek met de leerplichtambtenaar hebben gevoerd, directie of andere medewerkers van scholen en beleidsmedewerkers van gemeenten waar het RBL de leerplichttaken voor uitvoert. Het tevredenheidsonderzoek maakt ook onderdeel uit van de ISO-certificering van het RBL. Een ISO-certificaat geeft aan dat het kwaliteitsmanagementsysteem van het RBL voldoet aan de internationale norm. Dit jaar is het tevredenheidsonderzoek in het voorjaar van 2012 uitgevoerd. Het onderzoek is erop gericht inzicht te krijgen in de tevredenheid van de klanten van het RBL om dat zonodig te kunnen verbeteren. De onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: In hoeverre zijn de klanten van het Regionaal Bureau Leerplicht tevreden met de dienstverlening van het RBL en welke aspecten van de dienstverlening behoeven verbetering? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt aandacht besteed aan de tevredenheid over het contact met de leerplichtambtenaar, de werkwijze van de leerplichtambtenaar, de informatievoorziening, de dienstverlening van het RBL in het algemeen en verbeterpunten. De vragenlijsten voor de verschillende doelgroepen verschillen van elkaar, maar vertonen ook overeenkomsten. In de vragenlijst voor gemeenten wordt ook aandacht besteed aan het beleidsplan leerplicht. De resultaten worden gebruikt als evaluatie van het huidige beleidsplan leerplicht en als input voor het nieuwe beleidsplan. De onderzoeksresultaten worden in dit rapport per groep klanten weergegeven. Hoofdstuk 1 heeft betrekking op de mening van ouders en jongeren die een gesprek met een leerplichtambtenaar hebben gevoerd. Hoofdstuk 2 betreft de tevredenheid van scholen in de regio. Hoofdstuk 3 geeft de meningen van de beleidsmedewerkers van gemeenten in de regio weer. Hoofdstuk 4 omvat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor verbetering van de dienstverlening van het RBL. Hierin wordt niet expliciet aandacht besteed aan de evaluatie van het huidige beleidsplan leerplicht. De onderzoeksverantwoording is als bijlage opgenomen Pagina 5 van 29

6 Pagina 6 van 29

7 1 Ouders en jongeren Ouders In het kort: 95% van de respondenten heeft contact met leerplichtambtenaar als (zeer) positief ervaren. Gemiddeld rapportcijfer voor de dienstverlening van het RBL in het algemeen is een Ouders in onderzoek ervaren contact met leerplichtambtenaar als positief Nagenoeg alle ouders/verzorgers in het onderzoek (95%) hebben het contact met de leerplichtambtenaar (lpa) als (zeer) positief ervaren. De overige 5% stond neutraal hier tegenover. Dat de grote meerderheid van de respondenten tevreden was over het contact blijkt ook uit figuur 1.1 waar de tevredenheid met een aantal aspecten van het contact met de leerplichtambtenaar is weergegeven. Met name de manier waarop de leerplichtambtenaar met de ouder(s)/verzorgers (in het vervolg: ouders in het onderzoek) omging tijdens het gesprek, de uitleg van de lpa en de manier van omgang met het kind kennen een grote tevredenheid. Maar ook met de betrokkenheid van de leerplichtambtenaar is 93% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden. Met uitzondering van een enkeling die ontevreden is over de manier waarop men is uitgenodigd, is er geen aspect waarover de respondenten ontevreden zijn. Over de informatie en adviezen van de lpa, de manier waarop men is uitgenodigd en het nakomen van de afspraken heeft een klein deel van de respondenten geen uitgesproken mening. Dat een tiende geen mening heeft over het nakomen van afspraken door de lpa, komt mogelijk doordat het voor 44% van de respondenten het eerste gesprek is. Figuur 1.1 Hoe tevreden bent u over de leerplichtambtenaar op de volgende aspecten? de manier van omgang met u de uitleg de manier van omgang met uw kind de betrokkenheid de informatie en adviezen 98% 95% 95% 93% 88% 2% 5% 5% 7% 12% de manier waarop u bent uitgenodigd 80% 18% 3% het nakomen van de afspraken 71% 18% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden weet niet Pagina 7 van 29

8 1.2 Alle ouders in het onderzoek geven RBL een voldoende voor de dienstverlening Om de taken van het Regionaal Bureau Leerplicht goed te kunnen uitvoeren is een goede informatievoorziening en dienstverlening van het RBL belangrijk. Zoals gezegd heeft 44% van de respondenten niet eerder contact gehad met het Regionaal Bureau Leerplicht. Respondenten die dat wel hadden, hebben eerder vooral schriftelijk (36%) en telefonisch (18%) contact gehad met het RBL. Van de respondenten die telefonisch contact hebben gehad is 83% hier tevreden tot zeer tevreden over, 17% van de respondenten antwoordt neutraal (zie figuur 1.2). De meerderheid is tevreden over de ruimte waarin het gesprek plaatsvond en de informatie die de respondenten hebben gekregen van het RBL; een aanzienlijk deel heeft hier geen uitgesproken mening over. De bereikbaarheid van de gesprekslocatie is het enige aspect waar enkele respondenten ontevreden over zijn, toch is ook de meerderheid (59%) tevreden hierover. Figuur 1.2 Tevredenheid met verschillende aspecten van dienstverlening RBL Hoe tevreden bent u over: de telefonische bereikbaarheid van het RBL 83% 17% de ruimte waarin het gesprek plaatsvond 75% 22% 3% de informatie van het RBL 68% 32% de bereikbaarheid van de gesprekslocatie van het RBL 59% 26% 8% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden weet niet De waardering in rapportcijfers voor de dienstverlening van het Regionaal Bureau Leerplicht in het algemeen varieert van de cijfers 6 t/m 10. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten geven om de dienstverlening van het RBL te waarderen is een Weinig ouders hebben suggesties voor verbetering dienstverlening Veertig procent van de respondenten geeft aan dat er niets verbeterd kan worden aan de dienstverlening van het RBL, de helft weet niet te noemen wat er verbeterd moet worden (zie figuur 1.3). Figuur 1.3 Wat kan het RBL volgens u verbeteren aan de dienstverlening? 41% De verbeterpunten die genoemd zijn: het aanbieden van een kopje koffie tijdens het gesprek; een routebeschrijving toevoegen aan de uitnodiging; het harder optreden richting scholen. 52% 7% Niets De volgende aspecten Weet niet Pagina 8 van 29

9 Jongeren 1.4 Jongeren in onderzoek zijn tevreden over contact met de leerplichtambtenaar Niet alleen de ouders die een formeel gesprek hebben gehad met de leerplichtambtenaar is gevraagd mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek. Ook de jongeren hebben een uitnodiging gekregen om de vragenlijst in te vullen. Gezien het kleine aantal respondenten (17) wordt niet uitgebreid op de resultaten ingegaan. De meerderheid is in het algemeen tevreden over het contact met de leerplichtambtenaar. Een enkeling is ontevreden over de uitleg van de leerplichtambtenaar en het nakomen van de afspraken. In figuur 1.4 zijn de opmerkingen van jongeren in het onderzoek opgenomen voor een algemene indruk van de tevredenheid. Figuur 1.4 Als verbeterpunt voor de dienstverlening van het RBL noemt een jongere de locatie van het gesprek. Die is nu erg somber. Een andere jongere raadt aan om jongeren eerder op gesprek te laten komen zodat ze eerder weten wat de consequenties zullen zijn van hun verzuim Pagina 9 van 29

10 Pagina 10 van 29

11 2 Scholen In het kort: Responderende scholen erg tevreden over schoolbezoeken en manier waarop lpa melding van ongeoorloofd verzuim behandelt. Scholen in het onderzoek geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 voor de dienstverlening van het RBL in het algemeen. 2.1 Scholen in onderzoek erg tevreden over de manier waarop met verzuimmelding wordt omgegaan Bijna de helft van de scholen die meedoen aan het tevredenheidsonderzoek heeft in de afgelopen 12 maanden één tot vijf keer melding gemaakt van ongeoorloofd verzuim (zie figuur 2.1). Zestien procent heeft geen enkele keer een melding gemaakt, dit zijn hoofdzakelijk basisscholen. Scholen die vaker dan vijf keer verzuim meldden, zijn voornamelijk scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Figuur 2.1 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden melding gemaakt van ongeoorloofd verzuim? Geen enkele keer 1-5 keer 6-10 keer keer >15 keer Weet niet 2% 11% 9% 16% 16% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De grote meerderheid van de responderende scholen die het afgelopen jaar een melding van ongeoorloofd verzuim gedaan hebben is (zeer) tevreden over de manier waarop daarmee door de leerplichtambtenaar wordt omgegaan (figuur 2.2). Bijna alle scholen (97%-98%) zijn tevreden met de termijn waarop de melding wordt opgepakt, de terugkoppeling over de melding en het nakomen van de afspraken door de leerplichtambtenaar. Over de nazorg van de leerplichtambtenaar ten aanzien van de melding is 89% tevreden tot zeer tevreden, 4% is ontevreden en 7% heeft hier geen mening over. Figuur 2.2 Hoe tevreden bent u in het algemeen over de lpa op de volgende aspecten: De termijn waarbinnen de lpa uw melding oppakt 98% 2% Het nakomen van de afspraken (met school en leerlingen) 98% 2% De terugkoppeling van lpa over uw melding 97% 3% De nazorg van de lpa t.a.v. uw melding 89% 4% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden (zeer) ontevreden weet niet/geen mening Pagina 11 van 29

12 2.2 Ruim drie kwart van scholen in onderzoek ziet meerwaarde in Halt-afdoening Bij spijbelen/veelvuldig te laat komen zonder achterliggende problematiek is een Halt-straf een middel om leerlingen op het voortgezet onderwijs weer op het juiste spoor te zetten. Ruim drie kwart (78%) van de scholen in het onderzoek vindt dat het RBL moet doorgaan met deze Halt-maatregel, 5% is het hier niet mee eens. De scholen die geen mening hebben over het wel of niet behouden van de Halt-afdoening (17%) zijn voornamelijk basisscholen. In het primair onderwijs worden leerlingen bij verzuim nooit doorgestuurd naar Halt. De scholen die een meerwaarde zien in de Halt-afdoening geven aan dat zij het zinvol vinden om door te gaan met deze maatregel omdat: Er een grote preventieve werking vanuit gaat; Kinderen moeten voelen dat het spijbelen niet ongestraft blijft en het idee hebben dat er echt een sanctie op staat bij veelvuldig te laat komen; Bureau Halt een begrip is dat ontzag inboezemt. De leerlingen moeten niet de indruk hebben dat zij met een sociaal gewenst gesprek wel onder een sanctie uitkomen; Boetes niet veel zin hebben omdat ouders de boete betalen. In tegenstelling tot voorgaand argument, wordt de suggestie gegeven om ouders een boete te geven bij veelvuldig spijbelen of te laat komen van hun kind; Nu kunnen ouders zich nog aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. Door ouders te beboeten zullen zij hun kinderen meer begeleiden. Toch hebben enkele respondenten wel een kanttekening bij het inzetten van de Haltmaatregel ondanks dat zij het een goede afdoening vinden: Halt-straffen hebben ingeboet als strafmaatregel omdat het veelvuldig wordt toegepast, bijv. bij vuurwerkincidenten. De ouders hebben een duidelijke hand in het te laat komen van kinderen. Je kunt kinderen daar niet altijd de schuld van geven. Scholen in het onderzoek die een Halt-afdoening geen goede maatregel vinden bij spijbelen of te laat komen, geven als reden: De gezinssituatie is vaak zo onstabiel waardoor een jongere geen steun van huis uit mee krijgt, waardoor straffen eigenlijk onterecht is. Een positieve insteek middels begeleiding lijkt effectiever. Motiveren is belangrijk. Sanctioneren werkt waarschijnlijk minder goed. Zoek naar de achterliggende reden en zoek naar een meer gepaste oplossing Pagina 12 van 29

13 2.3 Grote tevredenheid over schoolbezoeken Regionaal Bureau Leerplicht bezoekt ieder jaar alle basisscholen in de regio minstens eenmaal en alle scholen voor voortgezet onderwijs minimaal driemaal. Tijdens een schoolbezoek toetst de leerplichtambtenaar de verzuimadministratie van de school. Daarnaast geeft de leerplichtambtenaar adviezen over het verzuimbeleid, de verzuimregistratie en de zorgstructuur. Alle scholen die in de afgelopen 12 maanden bezocht zijn door de leerplichtambtenaar geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de tijd per schoolbezoek, de frequentie van de schoolbezoeken en de agenda van het schoolbezoek (figuur 2.3). Weinig respondenten zijn hier ontevreden mee of hebben hier geen mening over. In figuur 2.4 is te zien dat het melden van ongeoorloofd verzuim en de verzuimregistratie de onderwerpen zijn die het vaakst besproken zijn tijdens de schoolbezoeken van de leerplichtambtenaren in de afgelopen 12 maanden (respectievelijk bij 86% en 85% van de bezoeken). Figuur 2.3 Hoe tevreden bent u over: de tijd per schoolbezoek de frequentie van de schoolbezoeken de agenda van het schoolbezoek 97% 96% 92% 3% 4% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden (zeer) ontevreden weet niet/geen mening Figuur 2.4 Welke onderwerpen zijn tijdens het laatste schoolbezoek van de leerplichtambtenaar besproken? Melden van ongeoorloofd verzuim Verzuimregistratie Verzuimbeleid van school 77% 86% 85% Melden van te laat komen/spijbelen 63% Melden van ziekteverzuim Zorgstructuur 48% 46% Voorlichting aan ouders over verzuimbeleid 19% Anders 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * percentages tellen niet op tot 100% omdat men meerdere antwoorden mocht geven In figuur 2.5 op de volgende pagina is te zien wat het gesprek met de leerplichtambtenaar tijdens het schoolbezoek de scholen in het onderzoek heeft opgeleverd Pagina 13 van 29

14 Figuur 2.5 Wat heeft uw gesprek met de lpa tijdens het laatste schoolbezoek aan uw school u opgeleverd? Afspraken met de leerplichtambtenaar gemaakt over het melden van ongeoorloofd verzuim. Adviezen gekregen over het verzuimbeleid van mijn school. Informatie gekregen over richtlijnen voor het verlenen van verlof. Adviezen gekregen over het informeren van ouders en leerling over het verzuimbeleid. Afspraken met de lpa gemaakt over het melden van ziekteverzuim. Adviezen gekregen over de zorgstructuur van mijn school. 10% 29% 52% 51% 47% 42% Anders 5% Niets 2% * percentages tellen niet op tot 100% omdat men meerdere antwoorden mocht geven 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2.4 Meerderheid vindt voeren van gesprekken op locatie meerwaarde hebben Op de helft van de scholen die gerespondeerd hebben is het voor de leerplichtambtenaar mogelijk om gesprekken met leerlingen, ouders en/of school op de schoollocatie te voeren. In het basisonderwijs is dit minder gebruikelijk dan op het voortgezet onderwijs en het mbo. Zeventig procent van de scholen waar dit wel mogelijk is vindt het een meerwaarde hebben ten opzichte van het voeren van gesprekken op het kantoor van het Regionaal Bureau Leerplicht in Leiden, 6% niet en een kwart heeft hier geen uitgesproken mening over. Waarom vinden scholen het kunnen voeren van gesprekken op de schoollocatie een meerwaarde? Redenen die aantal keer genoemd zijn: Alle partijen kunnen dan aanwezig zijn en zo is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn en wat er verwacht wordt (>10 keer genoemd). Het maakt duidelijk dat scholen en RBL samenwerken. Dat werkt preventief (>10 keer genoemd). Het is drempelverlagend. Goed om in bekende omgeving gesprek te voeren (>10 keer genoemd). Overige redenen: Minder schoolverzuim als leerling niet naar RBL hoeft te komen. Leerplichtambtenaar krijgt zo goed beeld van school en het team. Als leerling volgende keer naar RBL moet komen, lijkt het een verzwaring van de maatregel. Sommige respondenten vinden het geen meerwaarde hebben omdat: Het op een andere locatie moeten komen geeft de urgentie aan. School heeft reeds gesprekken gevoerd Pagina 14 van 29

15 Het zal meer impact hebben door het gesprek op het kantoor van Leerplicht te voeren. Andere respondenten hebben geen uitgesproken mening hierover omdat: Het maakt niet uit; in beide gevallen is er effect op de leerling. Op school kan bijv. de teamleider aanwezig zijn. Aan de andere kant zal een bezoek aan bureau Leerplicht bij leerling en ouders wellicht meer indruk maken. Een gesprek op het RBL boezemt misschien meer ontzag in. Aan de andere kant is het goed dat leerlingen zien dat Leerplicht een gezicht heeft en niet een anonieme instantie is. Het verschijnen van de LPA op school kan zo preventief werken. 2.5 Scholen waarderen contacten met de leerplichtambtenaar In de afgelopen twaalf maanden heeft 43% van de scholen in het onderzoek één tot vijf keer contact gehad met reen leerplichtambtenaar. Een kwart had zes tot tien keer contact met de leerplichtambtenaar en 28% is zelfs vaker dan tien keer in contact geweest met de lpa (zie figuur 2.6). Figuur 2.6 Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met een leerplichtambtenaar? 18% 3% 10% 43% 27% Geen enkele keer 1-5 keer 6-10 keer keer > 15 keer Nagenoeg alle scholen in het onderzoek zijn erg tevreden over het contact met de leerplichtambtenaar. De overgrote meerderheid waardeert de informatie en adviezen, de manier van omgang, de betrokkenheid, de proactiviteit, de telefonische bereikbaarheid en de communicatie van de leerplichtambtenaar. Een enkeling is ontevreden over de bereikbaarheid, proactiviteit en informatie en adviezen. 2.6 Grote tevredenheid over rol leerplichtambtenaar bij intern zorgoverleg Leerlingen die extra zorg nodig hebben kunnen worden besproken in een zorg- en adviesteam (ZAT). Dit is een overleg waarin vertegenwoordigers van de school en verschillende zorginstanties samenwerken om de zorg voor leerlingen met problemen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De leerplichtambtenaar maakt vaak ook deel uit van het zorg- en adviesteam. Van de respondenten heeft 55% het afgelopen jaar een of meerdere ZAT-overleggen bijgewoond. Een derde van de respondenten heeft één tot vijf keer een zorgoverleg bijgewoond en ongeveer een kwart zelfs vaker dan vijf keer. Van de scholen in het onderzoek die aangeven een of meer zorgoverleggen te hebben bijgewoond is de grote meerderheid tevreden tot zeer Pagina 15 van 29

16 tevreden over de frequentie van de aanwezigheid van de leerplichtambtenaar, de kwaliteit van de bijdrage en het effect van de bijdrage van de leerplichtambtenaar. 2.7 Telefonische bereikbaarheid RBL scoort goed onder scholen Niet alleen de leerplichtambtenaren verstrekken informatie aan scholen. Het RBL is telefonisch bereikbaar voor het beantwoorden van vragen. Ook via de website en de nieuwsbrief probeert het RBL scholen te informeren. Figuur 2.7 Hoe tevreden bent u over: telefonische bereikbaarheid van het RBL 92% 3% 5% de website 71% 3% 26% de nieuwsbrief 60% 2% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden (zeer) ontevreden weet niet/geen mening Van de scholen in het onderzoek is 92% tevreden tot zeer tevreden met de telefonische bereikbaarheid van het RBL (zie figuur 2.7). Drie procent is ontevreden tot zeer ontevreden hierover. Een suggestie voor verbetering is: Directe toegang van contact met leerplichtambtenaar, indien mogelijk via mobiel telefoonnummer. Over de website hebben minder respondenten een uitgesproken mening, een kwart antwoordt weet niet/geen mening. Toch is 71% tevreden tot zeer tevreden over de website. Drie procent is ontevreden. Suggesties voor verbetering van de website: het overzichtelijker maken van de website. het plaatsen van de juiste formulieren op de website. De nieuwsbrief is vermoedelijk minder bekend onder de respondenten; maar liefst 38% geeft aan geen mening te hebben over de nieuwsbrief. Enkele respondenten geven aan niet op de hoogte te zijn van het bestaan van een nieuwsbrief. Zestig procent van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de nieuwsbrief en 2% is ontevreden. Er worden geen suggesties voor verbetering van de nieuwsbrief gegeven Pagina 16 van 29

17 2.8 Behoefte aan voorlichting aan scholen en ouders Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland wil scholen, gemeenten en ouders/verzorgers zo goed mogelijk informeren. De scholen is gevraagd wat het RBL kan verbeteren aan de informatievoorziening. Suggesties voor verbetering van de informatievoorziening: Algemeen: Betere bereikbaarheid (bijv. via mobiel nummer). Één aanspreekpunt voor meerdere gemeenten. Aanwijzen van een tweede aanspreekpunt bij afwezigheid van het eerste aanspreekpunt. Meer overleg tussen RBL, school en Bureau Halt. Voorlichting aan scholen: Overzicht maken van praktische zaken waarin leerplichtambtenaar iets voor scholen kan betekenen. In begin van schooljaar langs de taakgroepen en studieloopbaanbegeleiders in het mbo gaan om kennis te maken, medewerkers te informeren, procedures toe te lichten. Wellicht in het 2 e semester herhalen voor docenten. Vermelden van praktijkvoorbeelden die gelden als leermoment voor andere scholen. Voorlichting van ouders: Standaardbrieven/informatiebrieven maken om ouders voor te lichten. Voorlichting van de leerplichtambtenaar richting ouders en leerlingen. Wellicht door persoonlijke inbreng en informatie voor de nieuwsbrief van de school of een gesprek met ouders/leerlingen. Meer informatie voor ouders. Zij zijn de belangrijkste schakel in de driehoek met Leerplicht en school. 2.9 RBL krijgt van scholen in het onderzoek ruime voldoende voor dienstverlening De scholen in het onderzoek waarderen de dienstverlening van het RBL in het algemeen met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. Om de dienstverlening van het RBL nog beter te kunnen maken is aan de scholen gevraagd wat zij nog graag verbeterd zouden zien. Verbeterpunten voor de dienstverlening van het RBL: Algemeen: Interne communicatie bij RBL (vervanging was slecht geregeld, met een totaal andere aanpak)(vo 1 ). Sneller en daadkrachtiger handelen (vo). Meer meedenken met leerlingen die wij niet meer kunnen begeleiden (vo). Zichtbaar blijven voor leerlingen (vo). De inhoudelijke kennis van medewerkers (po). Bereikbaarheid van de lpa via mobiel nummer (po). 1 Afkortingen: po=primair onderwijs, vo=voortgezet onderwijs, mbo=middelbaar beroepsonderwijs, so=speciaal onderwijs Pagina 17 van 29

18 Voorlichting: Ouderavonden bezoeken; bij verschillende opleidingen voorlichting of presentatie geven om ouders te informeren (mbo). Communicatie op scholen. Gastlessen verzorgen bij verschillende taakgroepen (mbo). Informatie aan ouders (vo). Naar ouders toe duidelijk maken dat te laat komen ook een soort van verzuim is. De meeste ouders gaan hier nogal makkelijk mee om (po). Leerplichtambtenaar moet beter op de hoogte zijn van examens van internationaal onderwijs (vo). Contact met scholen: Contact houden met scholen inzake ontwikkelingen (vo). Informatievoorziening: Uitleg geven over de sheets met aantal schoolverlaters e.d. die toegestuurd worden. En nut daarvan uitleggen (vo). Overzichtelijk informatie via de website (vo). Een wekelijks spreekuur vanuit leerplicht voor scholen met groot aantal leerlingen (mbo). Verzuimbeleid: Helpen scholen in dezelfde plaats meer overeenstemming te brengen in het te voeren beleid. De ene school is zeer soepel, terwijl de andere school minder snel vrij geeft (po). Sancties t.a.v. verzuim. Nu blijft het vaak bij melden en kan er niet veel aan gedaan worden (so). Duidelijke richtlijnen opstellen (bijv. bij sporten op hoog niveau, luxe verzuim, herhaald verzuim) (vo). Een afgestemd beleid van de verschillende gemeenten met betrekking tot tijdelijke ontheffingen (mbo). Het op de hoogte zijn van het VOROC-systeem (vo). Meer terugkoppelen als er een vervolgtraject wordt ingezet (vo). Formulier ongeoorloofd verzuim: Het formulier voor melding ongeoorloofd verzuim versimpelen, zodat deze administratie voor de school niet meer dan 5 minuten kost (po). Het melden van ongeoorloofd verzuim is wel een omslachtig formulier. Het kost veel tijd om dit in te vullen, wat mij er soms toe verleidt om het niet te doen (po). Invulformulier duidelijker maken (vo) Verder wordt nog een aantal opmerkingen gemaakt over de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waar scholen ongeoorloofd verzuim aan melden. Deze verbeterpunten geven inzicht in de aspecten van DUO waar men ontevreden over is, maar het RBL kan op deze procedure nauwelijks invloed uitoefenen. Terugkoppeling van meldingen: Sneller duidelijkheid geven over het afronden van een melding/uitschrijving (mbo). Terugkoppeling van meldingen kan beter (po). Meer inzicht in stand van zaken melding. Sinds het RBL automatisch meldt aan DUO, heb ik minder inzicht in wat er gebeurt met mijn melding (mbo) Pagina 18 van 29

19 DUO algemeen: DUO afschaffen (vo). DUO-voorziening/voorlichting/site verbeteren (vo). Niet meer via DUO hoeven doorgeven dat een leerling verzuimt. Het is een omslachtige procedure en er zijn te weinig mogelijkheden om specifieke gevallen toe te lichten (vo) Pagina 19 van 29

20 Pagina 20 van 29

21 3 Gemeenten In het kort: Gemeenten hebben behoefte aan analyse en duiding van cijfers in het jaarverslag. Gemiddeld rapportcijfer dat de responderende gemeenten geven voor de dienstverlening van het RBL is een 7,8. Tevredenheidsonderzoek 3.1 Grote tevredenheid onder gemeenten over contact met het RBL Zes van de tien responderende gemeenten 2 hebben in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek één tot vijf keer contact gehad met het Regionaal Bureau Leerplicht. De andere vier gemeenten hebben zes keer of vaker contact gehad. De contacten met medewerkers van het RBL hadden voornamelijk betrekking op vergaderingen, het beleid en het jaarverslag, participatie in netwerken en zaken die te maken hebben met leerlingenadministratie. Negen van de tien responderende gemeenten zijn tevreden tot zeer tevreden met het nakomen van afspraken door het RBL, één gemeente is hier ontevreden over maar geeft verder geen toelichting. 3.2 Gemeenten hebben behoefte aan duiding van cijfers in jaarverslag Nagenoeg alle gemeenten die gerespondeerd hebben zijn (zeer) tevreden met de informatie van het Regionaal Bureau Leerplicht die verkregen wordt via het jaarverslag, op één gemeente na. Echter, naast deze ene gemeente geven ook de gemeenten die tevreden zijn aan een analyse en duiding van de cijfers in het jaarverslag te missen. Daarnaast is er behoefte aan inzicht in welke acties er genomen zullen worden op basis van de informatie die uit de cijfers naar voren komt. Verder wordt gevraagd of het aantal thuiszitters per gemeente weer in het jaarverslag opgenomen kan worden. Het merendeel van de responderende gemeenten (6 gemeenten) is tevreden over de informatie op de website van het RBL; vier gemeenten hebben hier geen mening over. Met de informatie van de nieuwsbrief zijn slechts vier gemeenten tevreden. Zes hebben hier geen mening over. Eén van de gemeenten heeft zich net aangemeld voor de nieuwsbrief. Negen van de tien respondenten zijn tevreden tot zeer tevreden met de telefonische bereikbaarheid van het RBL. Naast de suggesties die genoemd zijn ten aanzien van het jaarverslag hebben de betreffende beleidsmedewerkers van de gemeenten geen suggesties voor verbetering van de informatievoorziening van het RBL. 2 Tien van de twaalf gemeenten behorend tot de RMC-regio Zuid Holland Noord hebben de vragenlijst van het tevredenheidsonderzoek ingevuld. Omdat het aantal gemeenten zo klein is, zal niet worden gesproken over percentages maar over aantal gemeenten of zelfs meer in algemene termen Pagina 21 van 29

22 3.3 Dienstverlening RBL krijgt een ruime voldoende Voor de verbetering van de dienstverlening in het algemeen geeft één gemeente aan behoefte te hebben aan een betere terugkoppeling met betrekking tot het lokaal plan van aanpak voortijdig schoolverlaten. Een andere suggestie is dat er een strakkere aanpak van de casuïstiek moet komen. De rapportcijfers die de responderende gemeenten geven voor de totale dienstverlening van het RBL variëren van een 7 t/m een 9. Het gemiddelde cijfer is een 7,8. Evaluatie Beleidsplan Leerplicht Het RBL stelt iedere drie jaar het beleidsplan leerplicht op. In dit beleidsplan moet duidelijk worden op welke wijze het RBL invulling geeft aan de leerplichttaken, samenwerkt met de verschillende ketenpartners en waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen. Voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan is het RBL erg benieuwd naar de mening van gemeenten over het huidige beleidsplan leerplicht. 3.4 Voor gemeenten zijn alle onderdelen van huidig beleidsplan (zeer) belangrijk Het RBL levert geen opvallende bijdrage aan het lokaal jeugdbeleid; zes van de responderende gemeenten hebben geen mening over de bijdrage van het RBL aan het lokaal jeugdbeleid. De andere gemeenten geven aan hier tevreden over te zijn. Om inzicht te krijgen in het belang dat de gemeenten hechten aan bepaalde onderdelen van het huidige beleidsplan leerplicht, is hen gevraagd in welke mate zij onderstaande stellingen belangrijk vinden. Stellingen: Leerplicht werkt bij gezinnen waar meerdere kinderen verzuimen volgens 1 gezin 1 plan-methodiek; De leerplichtambtenaar werkt regelmatig op locatie/in de school voor gesprekken met leerlingen. Het RBL kan scholen aanspreken wanneer zij hun verzuimbeleid niet naar behoren uitvoeren; Het RBL adviseert scholen over verzuimbeleid, -registratie en zorgstructuur door jaarlijks schoolbezoeken af te leggen; Het RBL werkt met een vaste leerplichtambtenaar per school; Het RBL werkt met een vaste leerplichtambtenaar per gemeente. Er is weinig onderscheid tussen het belang dat de gemeenten hechten aan de verschillende stellingen. Nagenoeg alle responderende gemeenten vinden alle stellingen belangrijk tot zeer belangrijk. Het op locatie werken van de leerplichtambtenaar vinden twee gemeenten onbelangrijk. Aan het hebben van een vaste leerplichtambtenaar per gemeente hecht één van de gemeenten weinig belang. Een enkele gemeente heeft over een paar stellingen geen mening Pagina 22 van 29

Holland y/f*.!** *>*«*> 4

Holland y/f*.!** *>*«*> 4 *«*> 4 fco»* In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Lelderdorp, Llsse, Noordwljk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Beleidsplan leerplicht 2013-2014

Beleidsplan leerplicht 2013-2014 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland gelden de leerplicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR RMC Regio Friesland Noord 1. Inleiding Gemeenten en onderwijs hebben samen de taak voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De nadruk ligt hierbij op een preventieve

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen.

Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen. Verzuimprotocol Mulock Houwer & De Sprong April 2012 Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen. Als een leerling te laat

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad Oplegvel 1. Onderwerp Jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door de uitvoering van de leerplichtwet en

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Toezicht op het verzuimbeleid van scholen

Toezicht op het verzuimbeleid van scholen Toezicht op het verzuimbeleid van scholen Annemiek Zeeman Jolande Visser 23 april 2015 Werkconferentie Ingrado Onderwerpen Aanleiding: KBA-rapport Doelstelling toezicht op verzuimbeleid De werkzaamheden

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Flevoland te Almere Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 H3417218 Plaats: Almere BRIN: 25LR Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht September 2015

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht September 2015 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2014-2015 September 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Leiden te Leiden Opleiding Helpende zorg en welzijn April 2014 H3417218 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 271999 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2015-2016

Verzuimprotocol 2015-2016 Verzuimprotocol 2015-2016 vastgesteld door MT - juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek Basisschool De Wingerd Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 15FM-C1 Onderzoeksnummer : 292716 Datum onderzoek

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Dagelijks 2 2. Te laat komen 2 3. Ziekte 4 4. Extra verlof 4 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 4 6. Verzuimregistratiesysteem 5 7. Dossiervorming

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015

LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015 Definitieve versie 23-09-2015 Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen LMC VMBO Zuid loc. Veenoord 3e controle Concept versie d.d. 13-07-2015

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Aan geadresseerde. Telefoon: (071) Bijlage: 1. Onderwerp: jaarverslag 2012/2013. Geachte heer, mevrouw,

Aan geadresseerde. Telefoon: (071) Bijlage: 1. Onderwerp: jaarverslag 2012/2013. Geachte heer, mevrouw, Aan geadresseerde Leiden: februari 2014 Onderwerp: jaarverslag 2012/2013 Contact: Ellen Koster Telefoon: (071) 523 90 20 E-mail: ekoster@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Geachte heer, mevrouw, Met veel plezier

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC West-Brabant te Etten-Leur Locatie Cingel College te Breda Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) definitief December

Nadere informatie

Woord vooraf. Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2010/2011. Bijlage 3:

Woord vooraf. Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2010/2011. Bijlage 3: Bijlage 3: Aan: PHO Sociale Agenda Datum: 15 februari 2012 Locatie: Leiderdorp Agendapunt: 11 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2010/2011 Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2010/2011 van het

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim Datum vaststelling Attendiz: 05-10-2016 Datum instemming MR: 05-10-2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Van Haestrechtcollege Inleiding Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Verzuimbeleid op Houtens

Verzuimbeleid op Houtens Verzuimbeleid op Houtens 2016-2017 1 Inhoud 1. Kaders en wetgeving... 3 2. Algemene afspraken... 4 3. Proces ongeoorloofd schoolverzuim... 6 4. Proces ziekteverzuim... 7 5. Proces bijzonder verlof... 8

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave Regeling Aanpak verzuim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Te laat... 2 1.1. Met geldige reden:... 2 1.2. Zonder geldige reden... 2 1.3. Bureau leerplicht... 2 1.4. Magister... 2 2. Absenties... 3 2.1.

Nadere informatie

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof.

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: vastgesteld Versie: 1.0 Opdrachtgever: A. Snoei-Baan Auteur: M. van Duijn Datum opstelling: 13-10-2015 Evaluatiedatum: juli 2017

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school?

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school? Ziekteverzuim en leerplicht Wat kan, mag en moet de school? LEERPLICHTAMBTENAAR Roberta Bloemsma Gemeente Medemblik Martijn Schenk SED organisatie Samen 14 jaar ervaring. Verschuiving van problematiek.

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure Aventus versie januari 2013 1 Inhoud Inhoud pagina 02 Inleiding pagina 03 Schema meldprocedures pagina 04 Omschrijving ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek VO Periode januari- oktober 2010

Tevredenheidsonderzoek VO Periode januari- oktober 2010 Tevredenheidsonderzoek VO Periode januari- oktober 2010 Utrecht, augustus 2011 Inleiding Het tevredenheidsonderzoek van de inspectie van het onderwijs vraagt scholen naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit,

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. SiNTLUCAS te Eindhoven. 93220 Gaming artist

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. SiNTLUCAS te Eindhoven. 93220 Gaming artist MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek SiNTLUCAS te Eindhoven 93220 Gaming artist Juli 2015 Plaats: Eindhoven BRIN: 30BC Onderzoeksnummer: 284551 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari 2007 Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 LEESWIJZER...2 SAMENVATTING...3

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: sept. 2016 Datum instemming MR : sept. 2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister?

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Verzuimregister Primair Onderwijs Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Context 3. Doel 4. Effecten Alle kinderen hebben recht op een

Nadere informatie

Leerplicht. 1 hillegom 2 katwijk 3 leiden 4 leiderdorp 5 lisse 6 noordwijk 7 oegstgeest 8 teylingen 9 voorschoten 10 zoeterwoude

Leerplicht. 1 hillegom 2 katwijk 3 leiden 4 leiderdorp 5 lisse 6 noordwijk 7 oegstgeest 8 teylingen 9 voorschoten 10 zoeterwoude Leerplicht 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van een leerplichtambtenaar

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 7 januari

Nadere informatie

Verzuimregistratie Stichting Andreas College

Verzuimregistratie Stichting Andreas College Verzuimregistratie Stichting Andreas College Inleiding In het directieberaad van 14 februari 2017 is afgesproken de verzuimregels Stichtingsbreed te uniformeren. Dit heeft een aantal voordelen. Een daarvan

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie