Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012"

Transcriptie

1 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

2 Pagina 2 van 29

3 Inhoudsopgave Inleiding Ouders en jongeren... 7 Ouders Ouders in onderzoek ervaren contact met leerplichtambtenaar als positief Alle ouders in het onderzoek geven RBL een voldoende voor de dienstverlening Weinig ouders hebben suggesties voor verbetering dienstverlening... 8 Jongeren Jongeren in onderzoek zijn tevreden over contact met de leerplichtambtenaar Scholen Scholen in onderzoek erg tevreden over de manier waarop met verzuimmelding wordt omgegaan Ruim drie kwart van scholen in onderzoek ziet meerwaarde in Halt-afdoening Grote tevredenheid over schoolbezoeken Meerderheid vindt voeren van gesprekken op locatie meerwaarde hebben Scholen waarderen contacten met de leerplichtambtenaar Grote tevredenheid over rol leerplichtambtenaar bij intern zorgoverleg Telefonische bereikbaarheid RBL scoort goed onder scholen Behoefte aan voorlichting aan scholen en ouders RBL krijgt van scholen in het onderzoek ruime voldoende voor dienstverlening Gemeenten Tevredenheidsonderzoek Grote tevredenheid onder gemeenten over contact met het RBL Gemeenten hebben behoefte aan duiding van cijfers in jaarverslag Dienstverlening RBL krijgt een ruime voldoende...22 Evaluatie Beleidsplan Leerplicht Voor gemeenten zijn alle onderdelen van huidig beleidsplan (zeer) belangrijk Meeste gemeenten vinden dat maatwerk mogelijk moet zijn Regels ten aanzien van luxe verzuim moeten in alle gemeenten hetzelfde zijn Gemeenten zijn voor het blijven hanteren van Halt-straffen Meten van het functioneren RBL is niet eenvoudig Conclusie en aanbevelingen Bijlage Onderzoeksverantwoording Pagina 3 van 29

4 Pagina 4 van 29

5 Inleiding Ouders die samen met hun kind een gesprek hebben met een leerplichtambtenaar, de directie van de basisschool die de leerplichtambtenaar op bezoek krijgt, de coördinatoren van middelbare scholen en mbo s die verzuim doorgeven en gemeenten die de cijfers van het verzuim en voortijdig schoolverlaters doorgestuurd krijgen. Het zijn allemaal klanten van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) wil graag weten hoe de mensen die contact hebben met het RBL de dienstverlening waarderen. Om de dienstverlening te kunnen verbeteren voert het RBL ieder jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder ouders en jongeren die een gesprek met de leerplichtambtenaar hebben gevoerd, directie of andere medewerkers van scholen en beleidsmedewerkers van gemeenten waar het RBL de leerplichttaken voor uitvoert. Het tevredenheidsonderzoek maakt ook onderdeel uit van de ISO-certificering van het RBL. Een ISO-certificaat geeft aan dat het kwaliteitsmanagementsysteem van het RBL voldoet aan de internationale norm. Dit jaar is het tevredenheidsonderzoek in het voorjaar van 2012 uitgevoerd. Het onderzoek is erop gericht inzicht te krijgen in de tevredenheid van de klanten van het RBL om dat zonodig te kunnen verbeteren. De onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: In hoeverre zijn de klanten van het Regionaal Bureau Leerplicht tevreden met de dienstverlening van het RBL en welke aspecten van de dienstverlening behoeven verbetering? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt aandacht besteed aan de tevredenheid over het contact met de leerplichtambtenaar, de werkwijze van de leerplichtambtenaar, de informatievoorziening, de dienstverlening van het RBL in het algemeen en verbeterpunten. De vragenlijsten voor de verschillende doelgroepen verschillen van elkaar, maar vertonen ook overeenkomsten. In de vragenlijst voor gemeenten wordt ook aandacht besteed aan het beleidsplan leerplicht. De resultaten worden gebruikt als evaluatie van het huidige beleidsplan leerplicht en als input voor het nieuwe beleidsplan. De onderzoeksresultaten worden in dit rapport per groep klanten weergegeven. Hoofdstuk 1 heeft betrekking op de mening van ouders en jongeren die een gesprek met een leerplichtambtenaar hebben gevoerd. Hoofdstuk 2 betreft de tevredenheid van scholen in de regio. Hoofdstuk 3 geeft de meningen van de beleidsmedewerkers van gemeenten in de regio weer. Hoofdstuk 4 omvat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor verbetering van de dienstverlening van het RBL. Hierin wordt niet expliciet aandacht besteed aan de evaluatie van het huidige beleidsplan leerplicht. De onderzoeksverantwoording is als bijlage opgenomen Pagina 5 van 29

6 Pagina 6 van 29

7 1 Ouders en jongeren Ouders In het kort: 95% van de respondenten heeft contact met leerplichtambtenaar als (zeer) positief ervaren. Gemiddeld rapportcijfer voor de dienstverlening van het RBL in het algemeen is een Ouders in onderzoek ervaren contact met leerplichtambtenaar als positief Nagenoeg alle ouders/verzorgers in het onderzoek (95%) hebben het contact met de leerplichtambtenaar (lpa) als (zeer) positief ervaren. De overige 5% stond neutraal hier tegenover. Dat de grote meerderheid van de respondenten tevreden was over het contact blijkt ook uit figuur 1.1 waar de tevredenheid met een aantal aspecten van het contact met de leerplichtambtenaar is weergegeven. Met name de manier waarop de leerplichtambtenaar met de ouder(s)/verzorgers (in het vervolg: ouders in het onderzoek) omging tijdens het gesprek, de uitleg van de lpa en de manier van omgang met het kind kennen een grote tevredenheid. Maar ook met de betrokkenheid van de leerplichtambtenaar is 93% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden. Met uitzondering van een enkeling die ontevreden is over de manier waarop men is uitgenodigd, is er geen aspect waarover de respondenten ontevreden zijn. Over de informatie en adviezen van de lpa, de manier waarop men is uitgenodigd en het nakomen van de afspraken heeft een klein deel van de respondenten geen uitgesproken mening. Dat een tiende geen mening heeft over het nakomen van afspraken door de lpa, komt mogelijk doordat het voor 44% van de respondenten het eerste gesprek is. Figuur 1.1 Hoe tevreden bent u over de leerplichtambtenaar op de volgende aspecten? de manier van omgang met u de uitleg de manier van omgang met uw kind de betrokkenheid de informatie en adviezen 98% 95% 95% 93% 88% 2% 5% 5% 7% 12% de manier waarop u bent uitgenodigd 80% 18% 3% het nakomen van de afspraken 71% 18% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden weet niet Pagina 7 van 29

8 1.2 Alle ouders in het onderzoek geven RBL een voldoende voor de dienstverlening Om de taken van het Regionaal Bureau Leerplicht goed te kunnen uitvoeren is een goede informatievoorziening en dienstverlening van het RBL belangrijk. Zoals gezegd heeft 44% van de respondenten niet eerder contact gehad met het Regionaal Bureau Leerplicht. Respondenten die dat wel hadden, hebben eerder vooral schriftelijk (36%) en telefonisch (18%) contact gehad met het RBL. Van de respondenten die telefonisch contact hebben gehad is 83% hier tevreden tot zeer tevreden over, 17% van de respondenten antwoordt neutraal (zie figuur 1.2). De meerderheid is tevreden over de ruimte waarin het gesprek plaatsvond en de informatie die de respondenten hebben gekregen van het RBL; een aanzienlijk deel heeft hier geen uitgesproken mening over. De bereikbaarheid van de gesprekslocatie is het enige aspect waar enkele respondenten ontevreden over zijn, toch is ook de meerderheid (59%) tevreden hierover. Figuur 1.2 Tevredenheid met verschillende aspecten van dienstverlening RBL Hoe tevreden bent u over: de telefonische bereikbaarheid van het RBL 83% 17% de ruimte waarin het gesprek plaatsvond 75% 22% 3% de informatie van het RBL 68% 32% de bereikbaarheid van de gesprekslocatie van het RBL 59% 26% 8% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden weet niet De waardering in rapportcijfers voor de dienstverlening van het Regionaal Bureau Leerplicht in het algemeen varieert van de cijfers 6 t/m 10. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten geven om de dienstverlening van het RBL te waarderen is een Weinig ouders hebben suggesties voor verbetering dienstverlening Veertig procent van de respondenten geeft aan dat er niets verbeterd kan worden aan de dienstverlening van het RBL, de helft weet niet te noemen wat er verbeterd moet worden (zie figuur 1.3). Figuur 1.3 Wat kan het RBL volgens u verbeteren aan de dienstverlening? 41% De verbeterpunten die genoemd zijn: het aanbieden van een kopje koffie tijdens het gesprek; een routebeschrijving toevoegen aan de uitnodiging; het harder optreden richting scholen. 52% 7% Niets De volgende aspecten Weet niet Pagina 8 van 29

9 Jongeren 1.4 Jongeren in onderzoek zijn tevreden over contact met de leerplichtambtenaar Niet alleen de ouders die een formeel gesprek hebben gehad met de leerplichtambtenaar is gevraagd mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek. Ook de jongeren hebben een uitnodiging gekregen om de vragenlijst in te vullen. Gezien het kleine aantal respondenten (17) wordt niet uitgebreid op de resultaten ingegaan. De meerderheid is in het algemeen tevreden over het contact met de leerplichtambtenaar. Een enkeling is ontevreden over de uitleg van de leerplichtambtenaar en het nakomen van de afspraken. In figuur 1.4 zijn de opmerkingen van jongeren in het onderzoek opgenomen voor een algemene indruk van de tevredenheid. Figuur 1.4 Als verbeterpunt voor de dienstverlening van het RBL noemt een jongere de locatie van het gesprek. Die is nu erg somber. Een andere jongere raadt aan om jongeren eerder op gesprek te laten komen zodat ze eerder weten wat de consequenties zullen zijn van hun verzuim Pagina 9 van 29

10 Pagina 10 van 29

11 2 Scholen In het kort: Responderende scholen erg tevreden over schoolbezoeken en manier waarop lpa melding van ongeoorloofd verzuim behandelt. Scholen in het onderzoek geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 voor de dienstverlening van het RBL in het algemeen. 2.1 Scholen in onderzoek erg tevreden over de manier waarop met verzuimmelding wordt omgegaan Bijna de helft van de scholen die meedoen aan het tevredenheidsonderzoek heeft in de afgelopen 12 maanden één tot vijf keer melding gemaakt van ongeoorloofd verzuim (zie figuur 2.1). Zestien procent heeft geen enkele keer een melding gemaakt, dit zijn hoofdzakelijk basisscholen. Scholen die vaker dan vijf keer verzuim meldden, zijn voornamelijk scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Figuur 2.1 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden melding gemaakt van ongeoorloofd verzuim? Geen enkele keer 1-5 keer 6-10 keer keer >15 keer Weet niet 2% 11% 9% 16% 16% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De grote meerderheid van de responderende scholen die het afgelopen jaar een melding van ongeoorloofd verzuim gedaan hebben is (zeer) tevreden over de manier waarop daarmee door de leerplichtambtenaar wordt omgegaan (figuur 2.2). Bijna alle scholen (97%-98%) zijn tevreden met de termijn waarop de melding wordt opgepakt, de terugkoppeling over de melding en het nakomen van de afspraken door de leerplichtambtenaar. Over de nazorg van de leerplichtambtenaar ten aanzien van de melding is 89% tevreden tot zeer tevreden, 4% is ontevreden en 7% heeft hier geen mening over. Figuur 2.2 Hoe tevreden bent u in het algemeen over de lpa op de volgende aspecten: De termijn waarbinnen de lpa uw melding oppakt 98% 2% Het nakomen van de afspraken (met school en leerlingen) 98% 2% De terugkoppeling van lpa over uw melding 97% 3% De nazorg van de lpa t.a.v. uw melding 89% 4% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden (zeer) ontevreden weet niet/geen mening Pagina 11 van 29

12 2.2 Ruim drie kwart van scholen in onderzoek ziet meerwaarde in Halt-afdoening Bij spijbelen/veelvuldig te laat komen zonder achterliggende problematiek is een Halt-straf een middel om leerlingen op het voortgezet onderwijs weer op het juiste spoor te zetten. Ruim drie kwart (78%) van de scholen in het onderzoek vindt dat het RBL moet doorgaan met deze Halt-maatregel, 5% is het hier niet mee eens. De scholen die geen mening hebben over het wel of niet behouden van de Halt-afdoening (17%) zijn voornamelijk basisscholen. In het primair onderwijs worden leerlingen bij verzuim nooit doorgestuurd naar Halt. De scholen die een meerwaarde zien in de Halt-afdoening geven aan dat zij het zinvol vinden om door te gaan met deze maatregel omdat: Er een grote preventieve werking vanuit gaat; Kinderen moeten voelen dat het spijbelen niet ongestraft blijft en het idee hebben dat er echt een sanctie op staat bij veelvuldig te laat komen; Bureau Halt een begrip is dat ontzag inboezemt. De leerlingen moeten niet de indruk hebben dat zij met een sociaal gewenst gesprek wel onder een sanctie uitkomen; Boetes niet veel zin hebben omdat ouders de boete betalen. In tegenstelling tot voorgaand argument, wordt de suggestie gegeven om ouders een boete te geven bij veelvuldig spijbelen of te laat komen van hun kind; Nu kunnen ouders zich nog aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. Door ouders te beboeten zullen zij hun kinderen meer begeleiden. Toch hebben enkele respondenten wel een kanttekening bij het inzetten van de Haltmaatregel ondanks dat zij het een goede afdoening vinden: Halt-straffen hebben ingeboet als strafmaatregel omdat het veelvuldig wordt toegepast, bijv. bij vuurwerkincidenten. De ouders hebben een duidelijke hand in het te laat komen van kinderen. Je kunt kinderen daar niet altijd de schuld van geven. Scholen in het onderzoek die een Halt-afdoening geen goede maatregel vinden bij spijbelen of te laat komen, geven als reden: De gezinssituatie is vaak zo onstabiel waardoor een jongere geen steun van huis uit mee krijgt, waardoor straffen eigenlijk onterecht is. Een positieve insteek middels begeleiding lijkt effectiever. Motiveren is belangrijk. Sanctioneren werkt waarschijnlijk minder goed. Zoek naar de achterliggende reden en zoek naar een meer gepaste oplossing Pagina 12 van 29

13 2.3 Grote tevredenheid over schoolbezoeken Regionaal Bureau Leerplicht bezoekt ieder jaar alle basisscholen in de regio minstens eenmaal en alle scholen voor voortgezet onderwijs minimaal driemaal. Tijdens een schoolbezoek toetst de leerplichtambtenaar de verzuimadministratie van de school. Daarnaast geeft de leerplichtambtenaar adviezen over het verzuimbeleid, de verzuimregistratie en de zorgstructuur. Alle scholen die in de afgelopen 12 maanden bezocht zijn door de leerplichtambtenaar geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de tijd per schoolbezoek, de frequentie van de schoolbezoeken en de agenda van het schoolbezoek (figuur 2.3). Weinig respondenten zijn hier ontevreden mee of hebben hier geen mening over. In figuur 2.4 is te zien dat het melden van ongeoorloofd verzuim en de verzuimregistratie de onderwerpen zijn die het vaakst besproken zijn tijdens de schoolbezoeken van de leerplichtambtenaren in de afgelopen 12 maanden (respectievelijk bij 86% en 85% van de bezoeken). Figuur 2.3 Hoe tevreden bent u over: de tijd per schoolbezoek de frequentie van de schoolbezoeken de agenda van het schoolbezoek 97% 96% 92% 3% 4% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden (zeer) ontevreden weet niet/geen mening Figuur 2.4 Welke onderwerpen zijn tijdens het laatste schoolbezoek van de leerplichtambtenaar besproken? Melden van ongeoorloofd verzuim Verzuimregistratie Verzuimbeleid van school 77% 86% 85% Melden van te laat komen/spijbelen 63% Melden van ziekteverzuim Zorgstructuur 48% 46% Voorlichting aan ouders over verzuimbeleid 19% Anders 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * percentages tellen niet op tot 100% omdat men meerdere antwoorden mocht geven In figuur 2.5 op de volgende pagina is te zien wat het gesprek met de leerplichtambtenaar tijdens het schoolbezoek de scholen in het onderzoek heeft opgeleverd Pagina 13 van 29

14 Figuur 2.5 Wat heeft uw gesprek met de lpa tijdens het laatste schoolbezoek aan uw school u opgeleverd? Afspraken met de leerplichtambtenaar gemaakt over het melden van ongeoorloofd verzuim. Adviezen gekregen over het verzuimbeleid van mijn school. Informatie gekregen over richtlijnen voor het verlenen van verlof. Adviezen gekregen over het informeren van ouders en leerling over het verzuimbeleid. Afspraken met de lpa gemaakt over het melden van ziekteverzuim. Adviezen gekregen over de zorgstructuur van mijn school. 10% 29% 52% 51% 47% 42% Anders 5% Niets 2% * percentages tellen niet op tot 100% omdat men meerdere antwoorden mocht geven 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2.4 Meerderheid vindt voeren van gesprekken op locatie meerwaarde hebben Op de helft van de scholen die gerespondeerd hebben is het voor de leerplichtambtenaar mogelijk om gesprekken met leerlingen, ouders en/of school op de schoollocatie te voeren. In het basisonderwijs is dit minder gebruikelijk dan op het voortgezet onderwijs en het mbo. Zeventig procent van de scholen waar dit wel mogelijk is vindt het een meerwaarde hebben ten opzichte van het voeren van gesprekken op het kantoor van het Regionaal Bureau Leerplicht in Leiden, 6% niet en een kwart heeft hier geen uitgesproken mening over. Waarom vinden scholen het kunnen voeren van gesprekken op de schoollocatie een meerwaarde? Redenen die aantal keer genoemd zijn: Alle partijen kunnen dan aanwezig zijn en zo is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn en wat er verwacht wordt (>10 keer genoemd). Het maakt duidelijk dat scholen en RBL samenwerken. Dat werkt preventief (>10 keer genoemd). Het is drempelverlagend. Goed om in bekende omgeving gesprek te voeren (>10 keer genoemd). Overige redenen: Minder schoolverzuim als leerling niet naar RBL hoeft te komen. Leerplichtambtenaar krijgt zo goed beeld van school en het team. Als leerling volgende keer naar RBL moet komen, lijkt het een verzwaring van de maatregel. Sommige respondenten vinden het geen meerwaarde hebben omdat: Het op een andere locatie moeten komen geeft de urgentie aan. School heeft reeds gesprekken gevoerd Pagina 14 van 29

15 Het zal meer impact hebben door het gesprek op het kantoor van Leerplicht te voeren. Andere respondenten hebben geen uitgesproken mening hierover omdat: Het maakt niet uit; in beide gevallen is er effect op de leerling. Op school kan bijv. de teamleider aanwezig zijn. Aan de andere kant zal een bezoek aan bureau Leerplicht bij leerling en ouders wellicht meer indruk maken. Een gesprek op het RBL boezemt misschien meer ontzag in. Aan de andere kant is het goed dat leerlingen zien dat Leerplicht een gezicht heeft en niet een anonieme instantie is. Het verschijnen van de LPA op school kan zo preventief werken. 2.5 Scholen waarderen contacten met de leerplichtambtenaar In de afgelopen twaalf maanden heeft 43% van de scholen in het onderzoek één tot vijf keer contact gehad met reen leerplichtambtenaar. Een kwart had zes tot tien keer contact met de leerplichtambtenaar en 28% is zelfs vaker dan tien keer in contact geweest met de lpa (zie figuur 2.6). Figuur 2.6 Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met een leerplichtambtenaar? 18% 3% 10% 43% 27% Geen enkele keer 1-5 keer 6-10 keer keer > 15 keer Nagenoeg alle scholen in het onderzoek zijn erg tevreden over het contact met de leerplichtambtenaar. De overgrote meerderheid waardeert de informatie en adviezen, de manier van omgang, de betrokkenheid, de proactiviteit, de telefonische bereikbaarheid en de communicatie van de leerplichtambtenaar. Een enkeling is ontevreden over de bereikbaarheid, proactiviteit en informatie en adviezen. 2.6 Grote tevredenheid over rol leerplichtambtenaar bij intern zorgoverleg Leerlingen die extra zorg nodig hebben kunnen worden besproken in een zorg- en adviesteam (ZAT). Dit is een overleg waarin vertegenwoordigers van de school en verschillende zorginstanties samenwerken om de zorg voor leerlingen met problemen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De leerplichtambtenaar maakt vaak ook deel uit van het zorg- en adviesteam. Van de respondenten heeft 55% het afgelopen jaar een of meerdere ZAT-overleggen bijgewoond. Een derde van de respondenten heeft één tot vijf keer een zorgoverleg bijgewoond en ongeveer een kwart zelfs vaker dan vijf keer. Van de scholen in het onderzoek die aangeven een of meer zorgoverleggen te hebben bijgewoond is de grote meerderheid tevreden tot zeer Pagina 15 van 29

16 tevreden over de frequentie van de aanwezigheid van de leerplichtambtenaar, de kwaliteit van de bijdrage en het effect van de bijdrage van de leerplichtambtenaar. 2.7 Telefonische bereikbaarheid RBL scoort goed onder scholen Niet alleen de leerplichtambtenaren verstrekken informatie aan scholen. Het RBL is telefonisch bereikbaar voor het beantwoorden van vragen. Ook via de website en de nieuwsbrief probeert het RBL scholen te informeren. Figuur 2.7 Hoe tevreden bent u over: telefonische bereikbaarheid van het RBL 92% 3% 5% de website 71% 3% 26% de nieuwsbrief 60% 2% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden (zeer) ontevreden weet niet/geen mening Van de scholen in het onderzoek is 92% tevreden tot zeer tevreden met de telefonische bereikbaarheid van het RBL (zie figuur 2.7). Drie procent is ontevreden tot zeer ontevreden hierover. Een suggestie voor verbetering is: Directe toegang van contact met leerplichtambtenaar, indien mogelijk via mobiel telefoonnummer. Over de website hebben minder respondenten een uitgesproken mening, een kwart antwoordt weet niet/geen mening. Toch is 71% tevreden tot zeer tevreden over de website. Drie procent is ontevreden. Suggesties voor verbetering van de website: het overzichtelijker maken van de website. het plaatsen van de juiste formulieren op de website. De nieuwsbrief is vermoedelijk minder bekend onder de respondenten; maar liefst 38% geeft aan geen mening te hebben over de nieuwsbrief. Enkele respondenten geven aan niet op de hoogte te zijn van het bestaan van een nieuwsbrief. Zestig procent van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de nieuwsbrief en 2% is ontevreden. Er worden geen suggesties voor verbetering van de nieuwsbrief gegeven Pagina 16 van 29

17 2.8 Behoefte aan voorlichting aan scholen en ouders Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland wil scholen, gemeenten en ouders/verzorgers zo goed mogelijk informeren. De scholen is gevraagd wat het RBL kan verbeteren aan de informatievoorziening. Suggesties voor verbetering van de informatievoorziening: Algemeen: Betere bereikbaarheid (bijv. via mobiel nummer). Één aanspreekpunt voor meerdere gemeenten. Aanwijzen van een tweede aanspreekpunt bij afwezigheid van het eerste aanspreekpunt. Meer overleg tussen RBL, school en Bureau Halt. Voorlichting aan scholen: Overzicht maken van praktische zaken waarin leerplichtambtenaar iets voor scholen kan betekenen. In begin van schooljaar langs de taakgroepen en studieloopbaanbegeleiders in het mbo gaan om kennis te maken, medewerkers te informeren, procedures toe te lichten. Wellicht in het 2 e semester herhalen voor docenten. Vermelden van praktijkvoorbeelden die gelden als leermoment voor andere scholen. Voorlichting van ouders: Standaardbrieven/informatiebrieven maken om ouders voor te lichten. Voorlichting van de leerplichtambtenaar richting ouders en leerlingen. Wellicht door persoonlijke inbreng en informatie voor de nieuwsbrief van de school of een gesprek met ouders/leerlingen. Meer informatie voor ouders. Zij zijn de belangrijkste schakel in de driehoek met Leerplicht en school. 2.9 RBL krijgt van scholen in het onderzoek ruime voldoende voor dienstverlening De scholen in het onderzoek waarderen de dienstverlening van het RBL in het algemeen met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. Om de dienstverlening van het RBL nog beter te kunnen maken is aan de scholen gevraagd wat zij nog graag verbeterd zouden zien. Verbeterpunten voor de dienstverlening van het RBL: Algemeen: Interne communicatie bij RBL (vervanging was slecht geregeld, met een totaal andere aanpak)(vo 1 ). Sneller en daadkrachtiger handelen (vo). Meer meedenken met leerlingen die wij niet meer kunnen begeleiden (vo). Zichtbaar blijven voor leerlingen (vo). De inhoudelijke kennis van medewerkers (po). Bereikbaarheid van de lpa via mobiel nummer (po). 1 Afkortingen: po=primair onderwijs, vo=voortgezet onderwijs, mbo=middelbaar beroepsonderwijs, so=speciaal onderwijs Pagina 17 van 29

18 Voorlichting: Ouderavonden bezoeken; bij verschillende opleidingen voorlichting of presentatie geven om ouders te informeren (mbo). Communicatie op scholen. Gastlessen verzorgen bij verschillende taakgroepen (mbo). Informatie aan ouders (vo). Naar ouders toe duidelijk maken dat te laat komen ook een soort van verzuim is. De meeste ouders gaan hier nogal makkelijk mee om (po). Leerplichtambtenaar moet beter op de hoogte zijn van examens van internationaal onderwijs (vo). Contact met scholen: Contact houden met scholen inzake ontwikkelingen (vo). Informatievoorziening: Uitleg geven over de sheets met aantal schoolverlaters e.d. die toegestuurd worden. En nut daarvan uitleggen (vo). Overzichtelijk informatie via de website (vo). Een wekelijks spreekuur vanuit leerplicht voor scholen met groot aantal leerlingen (mbo). Verzuimbeleid: Helpen scholen in dezelfde plaats meer overeenstemming te brengen in het te voeren beleid. De ene school is zeer soepel, terwijl de andere school minder snel vrij geeft (po). Sancties t.a.v. verzuim. Nu blijft het vaak bij melden en kan er niet veel aan gedaan worden (so). Duidelijke richtlijnen opstellen (bijv. bij sporten op hoog niveau, luxe verzuim, herhaald verzuim) (vo). Een afgestemd beleid van de verschillende gemeenten met betrekking tot tijdelijke ontheffingen (mbo). Het op de hoogte zijn van het VOROC-systeem (vo). Meer terugkoppelen als er een vervolgtraject wordt ingezet (vo). Formulier ongeoorloofd verzuim: Het formulier voor melding ongeoorloofd verzuim versimpelen, zodat deze administratie voor de school niet meer dan 5 minuten kost (po). Het melden van ongeoorloofd verzuim is wel een omslachtig formulier. Het kost veel tijd om dit in te vullen, wat mij er soms toe verleidt om het niet te doen (po). Invulformulier duidelijker maken (vo) Verder wordt nog een aantal opmerkingen gemaakt over de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waar scholen ongeoorloofd verzuim aan melden. Deze verbeterpunten geven inzicht in de aspecten van DUO waar men ontevreden over is, maar het RBL kan op deze procedure nauwelijks invloed uitoefenen. Terugkoppeling van meldingen: Sneller duidelijkheid geven over het afronden van een melding/uitschrijving (mbo). Terugkoppeling van meldingen kan beter (po). Meer inzicht in stand van zaken melding. Sinds het RBL automatisch meldt aan DUO, heb ik minder inzicht in wat er gebeurt met mijn melding (mbo) Pagina 18 van 29

19 DUO algemeen: DUO afschaffen (vo). DUO-voorziening/voorlichting/site verbeteren (vo). Niet meer via DUO hoeven doorgeven dat een leerling verzuimt. Het is een omslachtige procedure en er zijn te weinig mogelijkheden om specifieke gevallen toe te lichten (vo) Pagina 19 van 29

20 Pagina 20 van 29

21 3 Gemeenten In het kort: Gemeenten hebben behoefte aan analyse en duiding van cijfers in het jaarverslag. Gemiddeld rapportcijfer dat de responderende gemeenten geven voor de dienstverlening van het RBL is een 7,8. Tevredenheidsonderzoek 3.1 Grote tevredenheid onder gemeenten over contact met het RBL Zes van de tien responderende gemeenten 2 hebben in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek één tot vijf keer contact gehad met het Regionaal Bureau Leerplicht. De andere vier gemeenten hebben zes keer of vaker contact gehad. De contacten met medewerkers van het RBL hadden voornamelijk betrekking op vergaderingen, het beleid en het jaarverslag, participatie in netwerken en zaken die te maken hebben met leerlingenadministratie. Negen van de tien responderende gemeenten zijn tevreden tot zeer tevreden met het nakomen van afspraken door het RBL, één gemeente is hier ontevreden over maar geeft verder geen toelichting. 3.2 Gemeenten hebben behoefte aan duiding van cijfers in jaarverslag Nagenoeg alle gemeenten die gerespondeerd hebben zijn (zeer) tevreden met de informatie van het Regionaal Bureau Leerplicht die verkregen wordt via het jaarverslag, op één gemeente na. Echter, naast deze ene gemeente geven ook de gemeenten die tevreden zijn aan een analyse en duiding van de cijfers in het jaarverslag te missen. Daarnaast is er behoefte aan inzicht in welke acties er genomen zullen worden op basis van de informatie die uit de cijfers naar voren komt. Verder wordt gevraagd of het aantal thuiszitters per gemeente weer in het jaarverslag opgenomen kan worden. Het merendeel van de responderende gemeenten (6 gemeenten) is tevreden over de informatie op de website van het RBL; vier gemeenten hebben hier geen mening over. Met de informatie van de nieuwsbrief zijn slechts vier gemeenten tevreden. Zes hebben hier geen mening over. Eén van de gemeenten heeft zich net aangemeld voor de nieuwsbrief. Negen van de tien respondenten zijn tevreden tot zeer tevreden met de telefonische bereikbaarheid van het RBL. Naast de suggesties die genoemd zijn ten aanzien van het jaarverslag hebben de betreffende beleidsmedewerkers van de gemeenten geen suggesties voor verbetering van de informatievoorziening van het RBL. 2 Tien van de twaalf gemeenten behorend tot de RMC-regio Zuid Holland Noord hebben de vragenlijst van het tevredenheidsonderzoek ingevuld. Omdat het aantal gemeenten zo klein is, zal niet worden gesproken over percentages maar over aantal gemeenten of zelfs meer in algemene termen Pagina 21 van 29

22 3.3 Dienstverlening RBL krijgt een ruime voldoende Voor de verbetering van de dienstverlening in het algemeen geeft één gemeente aan behoefte te hebben aan een betere terugkoppeling met betrekking tot het lokaal plan van aanpak voortijdig schoolverlaten. Een andere suggestie is dat er een strakkere aanpak van de casuïstiek moet komen. De rapportcijfers die de responderende gemeenten geven voor de totale dienstverlening van het RBL variëren van een 7 t/m een 9. Het gemiddelde cijfer is een 7,8. Evaluatie Beleidsplan Leerplicht Het RBL stelt iedere drie jaar het beleidsplan leerplicht op. In dit beleidsplan moet duidelijk worden op welke wijze het RBL invulling geeft aan de leerplichttaken, samenwerkt met de verschillende ketenpartners en waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen. Voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan is het RBL erg benieuwd naar de mening van gemeenten over het huidige beleidsplan leerplicht. 3.4 Voor gemeenten zijn alle onderdelen van huidig beleidsplan (zeer) belangrijk Het RBL levert geen opvallende bijdrage aan het lokaal jeugdbeleid; zes van de responderende gemeenten hebben geen mening over de bijdrage van het RBL aan het lokaal jeugdbeleid. De andere gemeenten geven aan hier tevreden over te zijn. Om inzicht te krijgen in het belang dat de gemeenten hechten aan bepaalde onderdelen van het huidige beleidsplan leerplicht, is hen gevraagd in welke mate zij onderstaande stellingen belangrijk vinden. Stellingen: Leerplicht werkt bij gezinnen waar meerdere kinderen verzuimen volgens 1 gezin 1 plan-methodiek; De leerplichtambtenaar werkt regelmatig op locatie/in de school voor gesprekken met leerlingen. Het RBL kan scholen aanspreken wanneer zij hun verzuimbeleid niet naar behoren uitvoeren; Het RBL adviseert scholen over verzuimbeleid, -registratie en zorgstructuur door jaarlijks schoolbezoeken af te leggen; Het RBL werkt met een vaste leerplichtambtenaar per school; Het RBL werkt met een vaste leerplichtambtenaar per gemeente. Er is weinig onderscheid tussen het belang dat de gemeenten hechten aan de verschillende stellingen. Nagenoeg alle responderende gemeenten vinden alle stellingen belangrijk tot zeer belangrijk. Het op locatie werken van de leerplichtambtenaar vinden twee gemeenten onbelangrijk. Aan het hebben van een vaste leerplichtambtenaar per gemeente hecht één van de gemeenten weinig belang. Een enkele gemeente heeft over een paar stellingen geen mening Pagina 22 van 29

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen

GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen Leerplichtige leerlingen zonder onderwijs Th. A. van Batenburg N.S. Dokter B.F. Mulder Leerplichtige

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie