rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland"

Transcriptie

1 rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting voo Noordwijk-Binnen zijn participanten van Stichting Rijncoepel

2

3 Inhoud 5 Van de directie 8 Van de Raad van Toezicht/Bestuur 9 Missie, Visie & Strategie Stichting Rijncoepel Gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld 13 Samenvatting jaarverslag 15 Zorgprogramma s Diabetes mellitus COPD Cardiovasculair risicomanagement Psychosociale problematiek Hartfalen Leefstijlinterventie Cont(in)ent(ie) 29 Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid voor de gehele organisatie ECB (Eerstelijnszorg door Cliënten Bekeken) Interne audit Kwaliteitssystemen bij diverse disciplines Accreditering huisartsen Certificering fysiotherapie Automatisering Deskundigheidsbevordering Cliëntenparticipatie 3

4 Planning & control Klachten Incidenten cliëntenzorg/signaleren verbeterpunten 37 Voorlichting & Preventie Voorlichting en informatie Preventieprogramma s 41 Financiën Financiën en Constatering Gezondheidscentrum Stevenshof Gezondheidscentrum Wantveld Samenwerkingsverband Noordwijk-Binnen 47 Kerngegevens Besturing en Ondersteuning Algemeen Automatisering PR & communicatie Kwaliteit en innovatie (zorgprogrammering) Financiële administratie/controller Directie en locatiecoördinator Organisatiestructuur 51 Kerngegevens gezondheidscentrum Stevenshof 67 Kerngegevens gezondheidscentrum Wantveld 79 Kerngegevens samenwerkingsverband Noordwijk-Binnen 87 Colofon 4

5 Van de directie Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de stichting Rijncoepel. Een jaar waarin belangrijke stappen gezet zijn in de verdere ontwikkeling van de stichting. Allereerst zijn er belangrijke stappen gezet in het zorgaanbod. De ontwikkeling van de zorgprogramma s heeft zich verder voortgezet. Op basis van een uitgevoerde evaluatie is in 2011 besloten de opzet van zorgprogramma s anders in te richten. Gekozen is voor een handleiding multidisciplinaire samenwerking waarin alle samenwerkingsafspraken worden beschreven die voor alle zorgprogramma s gelden. Tegelijkertijd is gewerkt aan een modulaire uitwerking van de algemene en specifiek inhoudelijke onderdelen van zorgprogramma s. Met algemeen bedoelen we ziekte overstijgend zorgaanbod, bijvoorbeeld een programma rondom bewegen of voeding. Onder specifiek verstaan we ziekte gerelateerd zorgaanbod, zoals gebruik van insuline. De achterliggende gedachte is dat hiermee modulair samen met de cliënt een zorgprogramma op maat kan worden samengesteld. Om de inhoud van het zorgaanbod verder te kunnen verbeteren is het project zorgspecialist gestart. Door de functie van zorgspecialist in het leven te roepen, bouwen we intern knowhow op. Deze specialisten houden voor Rijncoepel de inhoudelijke ontwikkelingen bij en dragen tijdig zorg voor aanpassen van protocollen, scholing en het aanwezig zijn van een interen vraagbaakfunctie voor de medewerkers van Rijncoepel. Een tweede belangrijke stap die in 2011 gezet is, is de aanpassing van de interne structuur. De in 2010 ontwikkelde overlegstructuur is begin 2011 geïmplementeerd door de instelling van een zorgoverleg en een strategische overleg. De nieuwe inhoudelijk zorg coördinator (LOCOZO) heeft als belangrijke taak om voor elk samenwerkingsverband de ontwikkeling van het lokale zorgaanbod te stimuleren. De LOCOZO werkt samen in het zogeheten zorgoverleg. De inrichting van dit zorgoverleg is onderdeel van de implementatie van de nieuwe overlegstructuur. Voorzitter van het zorgoverleg is een daartoe vrijgestelde huisarts. In het zorgoverleg werken de locatie-coördinatoren onder voorzitterschap van deze huisarts. De inrichting van het strategisch overleg waarin de drie kernprofessionals (huisarts, fysiotherapie en apotheker) uit elk samenwerkingsverband zitting hebben, vormt het tweede deel van de herinrichting van de interne structuur. Het strategisch overleg vormt het platform waarbinnen van gedachten gewisseld wordt over de strategische vragen voor Rijncoepel. Met de inrichting hiervan is invulling gegeven aan de filosofie dat alleen door samenwerken en samen verantwoordelijkheid dragen voor de verdere invulling van Rijncoepel blijvende resultaten kunnen worden bereikt. Gehanteerde uitgangspunten besturingsfilosofie Rijncoepel: Rijncoepel is aanspreekpunt voor geïntegreerde eerstelijnszorg; 5

6 de aangesloten samenwerkingsverbanden zijn zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening en werkwijze, het primaire proces per discipline; er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de multidisciplinaire samenwerking binnen het samenwerkingsverband; de bestuurder/directeur is eindverantwoordelijk voor de continuïteit, financiën en organisatie. In 2011 is door een werkgroep gewerkt aan de verdere opzet van de structuur van Rijncoepel. Deze werkgroep, onder naam Rijncoepel Robuust heeft gedefinieerd aan welke voorwaarden de nieuwe structuur zou moeten voldoen. Vastgesteld is dat in elk geval aan de volgende voorwaarden moest worden voldaan: 1. Juridisch/fiscaal: de wijze waarop afspraken zijn vastgelegd is zodanig dat Rijncoepel daadwerkelijk kan optreden voor de samenwerkingsverbanden. De vorm is dusdanig dat hiermee onder andere BTW-problematiek kan worden voorkomen; 2. Voldoen aan de eisen van Good Governance; 3. Voldoen aan de eisen in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi); 4. Uitsluiten van risico s voor Rijncoepel van aansprakelijkheid voor de eigen bedrijfsvoering van de aangesloten partijen. En het omgekeerde. Er is gekozen om een model te ontwikkelen dat vergelijkbaar is met de wijze waarop een ziekenhuis wordt bestuurd. Het model voorziet in de uitwerking van de principes van duaal management. In dit model zijn professionals en bestuurder samen verantwoordelijk, maar wel vanuit een specifieke rolverdeling. Het gekozen basismodel is een proven structure en al in andere omstandigheden getest op bovenstaande voorwaarden. De discussie over dit onderwerp ging vooral over de invulling van rechten en plichten van alle betrokken partijen en de bestuurlijke verhouding tussen professionals en bestuurder die daarbij past. Door duidelijke spelregels op te stellen voor de samenwerking tussen professionals en bestuurder, wordt recht gedaan aan de ieders eigen verantwoordelijkheid én de zelfstandigheid van de bedrijfsvoering van professionals in relatie tot de verplichtingen die Rijncoepel aangaat namens de aangesloten professionals en samenwerkingsverbanden. Dit proces heeft geleid tot een eerste uitwerking van een Document Multidisciplinaire Staf in combinatie met een Huishoudelijk Reglement. Tegelijkertijd is gewerkt aan vernieuwde aansluitovereenkomsten. In november 2011 zijn de documenten in concept aangeboden aan het strategisch overleg met het verzoek aan de deelnemers dit op hun beurt voor te leggen aan eigen adviseurs. Financieel beheer was ook een prioriteit in het afgelopen jaar. De interne spelregels rondom begroting en verantwoording zijn aangepast met het oog op meer transparantie en een betere toerekening van de kosten. Daarnaast is het programma Visionplanner aangeschaft. Dit moet in 2012 leiden tot een betere (maandelijkse) monitoring van inkomsten en uitgaven. 6

7 Het overleg met de fiscus om te komen tot een formele erkenning van Rijncoepel als fiscale eenheid, is in 2011 voortgezet. Vooralsnog heeft dit niet tot een concreet resultaat geleid. Herhaalde verzoeken om overleg te hebben, zijn door de belastingdienst niet gehonoreerd. Wel is van de belastingdienst vernomen dat de ontwikkelingen rondom een fiscale eenheid geen prioriteit heeft. Locaties Wantveld en de Stevenshof werden begin 2011 geplaagd door een grote hoeveelheid storingen en uitval op het gebied van automatisering. Besloten is, mede met het oog op de verwachte komst van een keteninformatiesysteem, de inmiddels vijf jaar oude hardware enkele maanden eerder te vervangen. Tot slot nog enkele mededelingen van de velden. Aan de huisvestingsproblematiek van Gezondheidscentrum Wantveld is in 2011 opnieuw ruime aandacht besteed. Gekeken is naar de mogelijkheid om het gezondheidscentrum te splitsen. Uiteindelijk is het principebesluit genomen als geheel te verhuizen. Daarna zijn verschillende opties opnieuw zorgvuldig beoordeeld. Begin januari 2012 is overeenstemming bereikt over de plaats van elke discipline binnen het gebouw en gestart met de uitwerking van tekeningen. Een verhuizing wordt vooralsnog niet in 2012 verwacht. zal in 2012 gestart worden met de verder implementatie. Eind 2011 heeft Rijncoepel haar vierde samenwerkingsverband verwelkomt. Het samenwerkingsverband Herenstaete uit Voorhout is per 1 januari 2012 toegetreden. Hiermee komt het totale cliënten aantal voor Rijncoepel op Tot slot nog iets over de totstandkoming van het jaarverslag. Alle in dit verslag genoemde disciplines hebben meegewerkt aan dit jaarverslag. Naast het aanleveren van hun eigen cijfers hebben zij ook enkele teksten aangeleverd. Hiermee wordt invulling gegeven aan datgene waar Rijncoepel voor staat: samenwerken aan zorg en samenwerken aan de verantwoording van datgene wat met elkaar is bereikt. Gelf Jan Wieringa, MBA Directeur/Bestuurder Gezondheidscentrum Wantveld, Gezondheidscentrum Stevenshof en Stichting Rijncoepel Februari 2012 Gestart is met een proef voor de implementatie van een keteninformatiesysteem in Noordwijk- Binnen. Doel van deze proef is het opdoen van (kleinschalige) ervaring rondom de invoering. Bij voldoende positieve ervaringen met het systeem 7

8 Raad van Toezicht / Bestuur Taak en samenstelling Vanaf 2009 is er een Raad van Toezicht voor de gehele Rijncoepel geïnstalleerd. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht komen de onderwerpen aan bod die betrekking hebben op Rijncoepel, stichting gezondheidscentrum Stevenshof en stichting gezondheidscentrum Wantveld. De Raad van Toezicht (RvT) heeft als belangrijkste taak het toezicht houden op de besturing en op het behalen van de stichtingsdoelstellingen. Daarnaast heeft de RvT een klankbordfunctie voor de directeur. Bevoegdheden De Raad van Toezicht heeft de volgende bevoegdheden: benoeming en ontslag leden Raad van Bestuur, benoeming accountant, goedkeuring begroting, goedkeuring jaarrekening, goedkeuring strategisch beleidsplan en goedkeuring van alle strategische besluiten van de Raad van Bestuur. De opvolging van de Raad van Toezicht gebeurt volgens een rooster van aftreden. Thema s in 2011 Punten aan de orde naast de algemene punten van de Raad van Toezicht: Samenstelling Met ingang van 31 december 2011 is de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: de heer J.C.A. Bastiaansen (voorzitter) mevrouw F. Spijker (lid) mevrouw P. Kager (lid) de heer dr. F.W. Dijkers, vanaf 1 februari 2011 de heer drs. N. Dodde, vanaf 1 juni 2011 F.W.M van Rijn, MBA QC, vanaf 1 december 2011 Oordeelsvorming De informatiebronnen bij de oordeelsvorming zijn: het beleids- en jaarplan, het jaarverslag en financieel jaarverslag, de begroting en financiële prioriteiten, de accountantscontrole, de verslaglegging van de directie en de periodieke managementinformatie. 8

9 Missie, Visie & Strategie 9

10 10 Missie, Visie & Strategie

11 Missie, Visie & Strategie Stichting Rijncoepel Doelstelling van stichting Rijncoepel is het bevorderen van structurele multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg. Missie De organisatie staat voor samenhang en innovatie in de eerste lijn in de regio Rijnland. De organisatie bevordert samenhang en innovatie in de eerste lijn door middel van besturing en ondersteuning. Missie en visie Gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld Stichting Wijkgezondheidscentrum Stevenshof en de stichting Gezondheidscentrum Wantveld hebben dezelfde doelstelling (statuten, doel en middelen), artikel 2, paragraaf 1: het bevorderen van een geïntegreerde medische en sociale dienstverlening; het bevorderen van gezondheid en welzijn in de regio Rijnland en voorts al wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld, aangestuurd vanuit de koepelstichting, bieden geïntegreerde eerstelijnszorg naar behoefte van de cliëntenpopulatie in hun werkgebied. Missie Het gezondheidscentrum biedt geïntegreerde (multidisciplinaire) eerstelijnszorg in de woonomgeving van de cliënt vanuit één locatie. Het gezondheidscentrum biedt de best mogelijke organisatie voor de best mogelijke zorg. Deze zorg is vraaggestuurd, voor iedereen toegankelijk, voldoet kwalitatief minimaal aan de professionele maatstaven, is transparant en cliënt-gericht. Het gezondheidscentrum voert een innovatief beleid en is aantrekkelijk voor medewerkers. Visie De kwaliteit van het organisatorisch verband is mede bepalend voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Factoren die daarbij een belangrijke rol spelen zijn: geïntegreerde eerstelijnszorg vanuit één locatie, best practice en evidence based opereren, toegankelijke en bereikbare zorgverlening, zorgprogramma s aanbieden op basis van zorgvraag, kwaliteit leveren, prestaties tonen, een cliëntgerichte organisatie en innovatief beleid voeren. Noordwijk-Binnen Het samenwerkingsverband Noordwijk binnen richt zich op het bieden van geïntegreerde eerstelijnszorg. De zorgaanbieders werken elk vanuit hun eigen praktijk met elkaar samen. Zij geven vorm aan de samenwerking door het gezamenlijk bieden van zorgprogramma s. Strategie In het meerjarenbeleidsplan van de gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld wordt de strategie van de organisaties weergegeven. Deze ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 11

12 Het bieden van hoogwaardige en betaalbare geïntegreerde eerstelijnszorg; Innovatie door nieuwe vormen van geïntegreerde zorg, service en kwaliteit; De toegevoegde waarde van Rijncoepel zichtbaar maken: minder verwijzingen, beter voorschrijven, minder fouten, verschuiving van zorg van de tweede- naar de eerstelijn en een goede service en bereikbaarheid; Partnerschap met verschillende organisaties; Organisatorische randvoorwaarden; het creëren van de juiste organisatie en infrastructuur. Uitwerking en operationalisering conform het chronic care model 12

13 Samenvatting: het jaarverslag in hoofdlijnen Ons werk binnen Rijncoepel is er op gericht om onze cliënten het zo makkelijk mogelijk te maken om de best mogelijke, toegankelijke zorg te krijgen. In dat licht kunt u ook deze samenvatting van het jaarverslag 2011 zien. In het kort zetten wij hieronder een aantal interessante punten uit het jaarverslag op een rij. Wilt u na het lezen meer weten, dan staat op de pagina s erna het uitgebreide verslag. Zorgprogramma s Na 4 jaar ervaring met de huidige opzet van de zorgprogramma s, waarbij de nadruk lag op de samenwerkingsafspraken tussen de disciplines, is er in 2011 een nieuwe opzet gemaakt, waarbij meer nadruk komt te liggen op de uitvoering van de zorg door de verschillende disciplines. Binnen zorgprogramma s werken alle disciplines (huisarts, apotheker, fysiotherapeut, praktijkondersteuner, psycholoog, diëtist, enzovoort) samen rondom één thema bijvoorbeeld diabetes mellitus, hartfalen of psychosociale problematiek. Op de locatie Wantveld is het controleschema voor cliënten met diabetes bij de huisarts/praktijkondersteuner herzien. Nu worden cliënten voor de jaarcontrole opgeroepen in hun geboortemaand. Zelfmanagement, waarbij de cliënt een hoge mate van eigen inbreng heeft in de behandeling/begeleiding van zijn ziekte, willen wij binnen onze handelswijze invoeren. Om te onderzoeken waar dit het meest effectief is hebben we een pilot gehouden met het persoonlijke zorgplan. Hieruit blijkt dat zelfmanagement het meest zinvol is bij nieuwe cliënten met diabetes. Cliënten hebben er belang bij op het juiste moment bij de juiste zorgverlener behandeld te worden. Daarom hebben de huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten op de locatie Stevenshof, afspraken gemaakt over wanneer de cliënt doorverwezen moet worden. Tegenstrijdige of onvolledige informatie over een aandoening is niet bevorderlijk voor het aanpassen van de leefstijl. Daarom is een start gemaakt om het gebruikte voorlichtingsmateriaal van de verschillende disciplines op elkaar af te stemmen. Voorkomen is beter dan genezen. In dit kader is gezondheidscentrum Stevenshof gestart met het opsporen van cliënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (cardiovasculair risicomanagement). Deze mensen komen in aanmerking voor een preventieconsult. Om cliënten, in het kader van de leefstijlinterventie, door te verwijzen naar het reguliere sportaanbod is er op de locatie Wantveld een overzicht gemaakt van het sportaanbod in Noordwijk en omgeving. Om dit overzicht zo goed mogelijk bij inwoners van Noordwijk te krijgen is er overleg geweest met de gemeente Noordwijk. Het overzicht van het sportaanbod is dan ook door hen overgenomen en op de website van de gemeente geplaatst. Om goed inzicht te krijgen in de ernst en de impact van de klachten bij cliënten met urineincontinentie is op de locatie Stevenshof, onderzocht welke vragenlijst hier het best bij past. Deze vragenlijst wordt nu in de praktijk gebruikt. De praktijkondersteuner heeft het overzicht van de cliënten die bij de apotheek regelmatig incontinentiemateriaal halen, vergeleken met de bekende cliënten in de huisartsenpraktijk. Cliënten die geruime tijd niet voor deze klacht bij de huis- 13

14 artsenpraktijk zijn geweest voor een consult, zijn gebeld en uitnodigt voor een consult. Dit heeft vele positieve reacties opgeleverd. Zorgspecialist Om de kwaliteit van het zorgaanbod verder te kunnen verbeteren is de functie zorgspecialist ontwikkeld. De zorgspecialist is een expert op een bepaald terrein. Onze eerste zorgspecialist is voor het aandachtsgebied COPD. Deze zorgspecialist is een kaderarts COPD. Een greep uit de functieomschrijving van de zorgspecialist COPD: Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van COPD volgen en implementeren begeleiden van de werkgroepen COPD bij het maken en uitvoeren van verbeterplannen geven van scholing patiëntgebonden adviezen Interne structuur Ook in 2011 is Rijncoepel gegroeid. De interne structuur van Rijncoepel is in 2011 hierop aangepast. De in 2010 ontwikkelde overlegstructuur is begin 2011 in werking getreden met de instelling van het zorgoverleg en het strategisch overleg. Aan het strategisch overleg nemen uit elk samenwerkingsverband drie kerndisciplines (huisarts, fysiotherapeut en apotheker) deel. Samen met de bestuurder worden hier de lijnen uitgezet voor het lange termijn beleid van Rijncoepel. Ieder samenwerkingsverband heeft een locatiecoördinator Zorg. Deze heeft de belangrijke taak om de ontwikkeling van het lokale zorgaanbod te stimuleren. Rijncoepel heeft gekozen voor een model dat vergelijkbaar is met de wijze waarop een ziekenhuis wordt bestuurd. Hierbij zijn professionals en bestuurder samen verantwoordelijk, maar wel ieder vanuit een specifieke rolverdeling. Dit jaar is veel aandacht gegaan naar de invulling van rechten en plichten van alle betrokken partijen en de bestuurlijke verhouding tussen professionals en bestuurder. Dit proces heeft geleid tot een eerste uitwerking van een Document Multidisciplinaire Staf in combinatie met een Huishoudelijk Reglement. Financiën, automatisering en huisvesting Financieel beheer was ook een prioriteit voor Rijncoepel in het afgelopen jaar. Het jaar 2011 sloot af met een positief exploitatieresultaat. Dit zal worden gebruikt om de financiële positie/reserve te versterken. De gezondheidscentra Wantveld en Stevenshof werden begin 2011 geplaagd door een grote hoeveelheid storingen en uitval op het gebied van automatisering. Besloten is, mede met het oog op de verwachte komst van een keteninformatiesysteem, de inmiddels vijf jaar oude hardware eerder te vervangen. Aan de huisvestingsproblematiek van Gezondheidscentrum Wantveld is in 2011 opnieuw ruime aandacht besteed. Gekeken is naar de mogelijkheid om het gezondheidscentrum te splitsen. Uiteindelijk is het principebesluit genomen als geheel te verhuizen. Daarna zijn verschillende opties opnieuw zorgvuldig beoordeeld. Gestart is met de uitwerking van de bouwtekeningen voor één locatie. Een verhuizing wordt vooralsnog niet in 2012 verwacht. Eind 2011 heeft Rijncoepel haar vierde samenwerkingsverband verwelkomd. Het samenwerkingsverband Herenstaete uit Voorhout is per 1 januari 2012 toegetreden. Hiermee komt het totale cliënten aantal voor Rijncoepel op

15 Zorgprogramma s 15

16 16 Zorgprogramma s

17 Zorgprogramma s Elk zorgprogramma heeft een programmacoördinator (PC) die ervoor moet zorgen dat het zorgprogramma uitgevoerd wordt en de kwaliteitseisen gehaald worden. Per locatie is er een locatiecoördinator zorg (LOCOZO) die de programmacoördinatoren aanstuurt. De coördinator Kwaliteit en Innovatie, in dienst van Rijncoepel, ondersteunt de programmacoördinatoren. Op dit moment bestaat er spiegelinformatie met benchmark over Diabetes Mellitus (DM) en COPD (chronische longziekte). Sinds 2011 levert STERK ook cijfers over Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM). De spiegelinformatie heeft alleen betrekking op de gegevens uit de huisartsenpraktijken. Het is nog niet mogelijk om multidisciplinair spiegelinformatie te verkrijgen. Dit is een aandachtspunt voor Rijncoepel is aangesloten bij het regionale ketenzorg initiatief STERK (Stichting Eerstelijns Regionale Ketenzorg) om de zorg transparant te maken en te toetsen aan een nog grotere groep huisartsen. STERK maakt gebruik van het Centraal Management Informatiesysteem Zorg (CMIZ) om haar cijfers te genereren. Daarnaast verzorgt STERK de regionale spiegelinformatie over chronische zorg in de huisartsenpraktijk. 17

18 Zorgprogramma voor cliënten met diabetes mellitus Betrokken disciplines De eerste schil disciplines wordt gevormd door huisarts, praktijkondersteuner (POH), apotheek en diëtist. Deze partners conformeren zich aan de afspraken die gemaakt zijn in het zorgaanbod. Doelstelling De zorg voor cliënten met diabetes mellitus (DM, T90) in de eerste lijn optimaliseren. Bij diabetes gerelateerde complicaties wordt, op indicatie en volgens afspraak, verwezen naar de tweede lijn. Resultaten Noordwijk- Binnen - In 2011 zijn de resultaten van de STERK-gegevens geanalyseerd. Alle gegevens zijn per praktijk beoordeeld. De verschillen zijn geaccentueerd en waar mogelijk geoptimaliseerd. De praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen (PVK s) hebben in hun gestructureerd overleg afspraken gemaakt over eenduidigheid van handelen en registreren. Praktijk Irisplein heeft het contact met de diëtisten verbeterd en is een pilot gestart met een Klant Informatie systeem (KIS). De papieren versie van de Diabeteszorgstandaard ( Zorgwijzer ) werd in praktijk Atrium uitgereikt aan dertig cliënten met diabetes mellitus. Er werd ook een aanvang gemaakt met het Individueel Zorgplan. In het multidisciplinaire overleg is gesproken over een deel van de uitwerking van de Zorgstandaard; met name is gesproken over een beweegprogramma van de fysiotherapeuten en de rol van de diëtisten, mede met het oog op de nieuwe financiering Ook is er veel gesproken over de maximale vergoeding POH-S Hierbij is aan de orde gekomen, dat de formatie POH-S minimaal was, en daardoor de kwaliteit van de zorg onder druk kwam te staan. De module Stoppen met roken is voor het jaar 2011 onvolledig gefaciliteerd door de zorgverzekeraar. De resultaten van de gegevens uit het systeem van STERK waren in november 2011 goed. De gegevens van januari van STERK zijn nog niet beschikbaar, gedifferentieerd naar elke praktijk apart, waardoor er geen meting van resultaten van verbetering mogelijk is. De apotheek heeft de cliënten geïnformeerd door middel van geprotocolleerde eerste en tweede uitgifte begeleiding, daarnaast is specifiek aandacht besteedt aan therapietrouw en co-medicatie. Stevenshof - In 2011 is er gewerkt aan de volgende projecten/ambities: Invoeren preventieconsult en daarmee screenen op onder andere diabetes mellitus. Aan de hand van de NHG-standaard preventie consult zijn voorbereidingen getroffen voor implementatie van het preventie consult in de praktijk. Het gebrek aan vergoeding maakt dat dit on hold staat. Aandacht voor zelfregulatie en educatie. Alle cliënten met diabetes hebben de Zorgwijzer van Diabetesvereniging Nederland (DVN) gekregen. De informatie brief voor nieuwe diabetici is herschreven. Aandacht voor nierinsufficiëntie: zo nodig aanvullende bepaling en aandacht registratie contra-indicatie nierinsufficiëntie. Volgens het 18

19 protocol chronische nierinsufficiëntie wordt gecodeerd en eventueel aanvullend lab aangevraagd. Structureel overleg disciplines. Twee keer Multidisciplinair overleg geweest. Casuïstiek en samenwerking Medicijncheck diabetici. Gestructureerde bespreking door apotheker en huisarts ingeval van polyfarmacie bij cliënten met diabetes. Er is geprobeerd criteria te formuleren om die cliënten te identificeren voor wie dit zinvol is. Wantveld - In 2011 is er gewerkt aan de volgende projecten/ambities: Er zijn afspraken gemaakt met de oogarts over de oogcontrole/ fundusfoto s (Ksyos). Het controleschema voor cliënten met diabetes bij de huisarts/praktijkondersteuner is herzien, waarbij cliënten voor de jaarcontrole opgeroepen worden in hun geboortemaand. Er is een pilot gedaan met een persoonlijk zorgplan. Hieruit blijkt dat zelfmanagement het meest zinvol is bij nieuwe cliënten met diabetes. Conclusie Het percentage diabeten in zorg bij de huisarts ligt bij Noordwijk-Binnen iets lager dan bij beide andere samenwerkingsverbanden. Noordwijk-Binnen is pas in 2011 met het zorgprogramma diabetes mellitus begonnen. Prevalentie van diabetes is het hoogst in Wantveld. Het verschil is te verklaren doordat Stevenshof een jongere populatie heeft. Voor Noordwijk-Binnen, met een vergelijkbare leeftijdsopbouw als Wantveld, is het verschil te verklaren doordat er pas in 2011 met het zorgprogramma is gestart. Wat betreft de procesindicatoren voor de totale populatie zijn er een aantal opvallende dingen: op alle indicatoren scoort Rijncoepel hoger dan de benchmark, waarbij Stevenshof er echt positief uitspringt. Wantveld blijft achter ten aanzien van LDL en HbA1C. Concluderend: De procesindicatoren liggen bij de samenwerkingsverbanden goed op koers. Wantveld moet nog wat meer aandacht besteden aan het meten van de BMI en het LDL-cholesterol. In Stevenshof vindt er een zeer goede registratie en controle plaats. De uitkomsten van de zorg zijn voor de drie samenwerkingsverbanden binnen Rijncoepel bovengemiddeld. 19

20 Zorgprogramma voor cliënten met COPD Betrokken disciplines Huisarts, praktijkondersteuner, apotheek, diëtist, fysiotherapeut. Doelstelling Het maken van expliciete afspraken in de eerstelijns multidisciplinaire zorg voor cliënten met de diagnose COPD. De betrokken disciplines werken als een team en stemmen de zorg op elkaar af. Resultaten Noordwijk-Binnen - In 2011 is er een protocol COPD geschreven en afspraken gemaakt over het registreren in het HIS voor het verkrijgen van de uitslagen van de indicatoren voor het jaarverslag. Daarnaast is er een handreiking geschreven over hoe het zorgprogramma in de dagelijkse praktijk toe te passen is. Een ander aandachtspunt was het registreren van de hoofdbehandelaar in het HIS. In praktijk Atrium zijn de doelstellingen van de behandeling en het belang daarvan, zoals beschreven in de zorgstandaard COPD, besproken met de cliënt. De cliëntenversie van de LAN-zorgstandaard werd uitgereikt aan een aantal mensen. Er is nadruk gelegd op de nieuwe rol van de cliënt in de behandeling. Bij alle cliënten is de inhalatietechniek gecontroleerd en zo nodig verbeterd. Hiervoor was heel vaak een nieuwe instructie nodig. Er is ook veel aandacht besteed aan de ziektelast van COPD, dit volgens de richtlijnen van de CAHAG. Stevenshof - De zorg is onveranderd multidisciplinair geleverd onder andere in de vorm van de COPD-carrousel (*). Er is een praktijkondersteuner astma/copd; zij voert de spirometriëen uit en doet volledige, geprotocolleerde consulten met betrekking tot zorg voor cliënten met COPD. In 2011 is de programmacoördinator elders gaan werken. Door deze wisseling van de wacht heeft er dit jaar geen evaluatie of overleg plaatsgevonden. In 2012 zal het ZP geëvalueerd en aangepast worden. Daarnaast zal er samenwerking gezocht worden met de zorgspecialist COPD binnen Rijncoepel. Wantveld - De ambitie om alle cliënten met COPD in te delen volgens de GOLD-criteria is afgerond. 92% is in kaart gebracht. Verder zijn de verwijscriteria voor cliënten met COPD op papier gezet voor de fysiotherapie en diëtist. Zo is voor iedereen inzichtelijk wanneer cliënten met COPD moeten worden doorverwezen. Er is een start gemaakt om het voorlichtingsmateriaal van apotheek, fysiotherapie, huisartsenpraktijk en diëtiste op elkaar af te stemmen. We weten wat er op de verschillende locaties gebruikt wordt en zullen in 2012 een keuze hierin maken. Verder staan we sinds oktober 2011 in het kwaliteitsregister van Stoppen met Roken. Op deze manier kunnen mensen wat betreft de vergoeding voor het Stoppen met Roken-spreekuur terecht bij Wantveld (anders Stivoro). Om geregistreerd te blijven gaan de praktijkondersteuners een cursus volgen begeleiden van mensen die willen stoppen met roken. (*) Tijdens een carrousel ziet een cliënt alle behandelaren achter elkaar. Aan het eind van de carrousel is er een multidisciplinair overleg, waarbij de zorg op elkaar afgestemd wordt. 20

21 Conclusie Bij COPD is alleen nog naar procesindicatoren gekeken, in tegenstelling tot diabetes mellitus, waarbij ook naar de uitkomst van de zorg is gekeken. Op grond van de procesindicatoren kan worden geconcludeerd dat (de prevalentie verschilt niet veel onderling) de diagnose COPD in voldoende mate wordt gesteld. Voor 20% van de COPD populatie is niet bekend wie de hoofdbehandelaar is en voor bijna 50% is de mate van ernst van de COPD niet bekend. Tussen de samenwerkingsverbanden zijn er grote verschillen. Dit wordt verklaart doordat in Wantveld in 2011 extra aandacht is besteed aan het indelen in GOLD-classificatie. Concluderend: Het proces van controles rondom cliënten met COPD behoeft nog verbetering. De aanstelling van de zorgspecialst COPD in 2012, het vernieuwen van het zorgprogramma COPD in 2012 en de introductie van het KIS zullen hier verbetering in gaan brengen de komende jaren. 21

rijncoepel Jaarverslag 2010 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2010 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2010 Stichting voo De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld zijn participanten

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2009 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2009 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2009 Stichting voo De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld zijn participanten

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2008 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2008 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2008 Stichting voo De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld zijn participanten

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2013. Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2013 De samenwerkingsverbanden Herenstaete, Noordwijk-Binnen, Stevenshof, Voorschoten 1 en Wantveld zijn participanten

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Keten-dbc voor diabetes. dr. JN Struijs, dr. CA Baan

Keten-dbc voor diabetes. dr. JN Struijs, dr. CA Baan Keten-dbc voor diabetes dr. JN Struijs, dr. CA Baan Zorggroepen ZonMw evaluatie 2 ook buiten evaluatie veel gebeurd 3 Experiment met keten-dbc ZonMw Programma vormgeven aan een adequate organisatie van

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Zorgprogramma Zorgbehoeften Verandermanagement

Zorgprogramma Zorgbehoeften Verandermanagement Zorgprogramma Zorgbehoeften Verandermanagement Casus Lindeheide Identificatie Risicoprofiel Modulaire opbouw Individueel zorgplan Centrale zorgverlener Zelfmanagement ICT Integrale zorg Zorgbehoeften o.b.v.

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar

vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar Scoop op vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar Kwaliteitsfunctionaris Zorggroep Haaglanden Verandermodel 4 camerabewegingen uitzoomen huisartsen in zorggroepen voor zorg bij chronische

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Samenvatting Zorgstandaard astma

Samenvatting Zorgstandaard astma Samenvatting Zorgstandaard astma Hierbij een samenvatting van de Zorgstandaard astma voor volwassenen namens de COPD-werkgroep van de huisartsenkring Amsterdam. Wij hebben voor u geprobeerd de belangrijkste

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013 Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013 Indicatoren 2013 en kengetallen praktijk Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het aanleveren van de indicatorenrapporten 2013. Van alle

Nadere informatie

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van.

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van. Mijn achtergrond? Deze dia zegt het allemaal. KNMVD -16 jaar dierenarts gezelschapsdieren GCM -2 jaar projectmanagement GCM -Nu innovaties in de zorg oa zorgprogramma s ROSET -dit jaar gestart als praktijkadviseur

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Zorgroep Kennemer lucht

Zorgroep Kennemer lucht Zorgroep Kennemer lucht Randvoorwaarden Knelpuntanalyse Epidemiologie Zorgstandaard Zorgprogramma Indicatoren Doelstellingen Huidige knelpunten toekomst Zorggroep Kennemer lucht HAPA HONK HZNK DM COPD-CVRM-GGZ

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

No-show beleid. Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk

No-show beleid. Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk No-show beleid Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk Inhoudsopgave Inleiding... 3 No-show beleid Diabetes... 4 Voorbeeldbrief no-show Diabetes patiënt... 6 STROOMDIAGRAM no-show beleid

Nadere informatie

Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM

Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM 02 november 2012 Door: programmacoördinatoren COPD-Gerrit Kuipers, DM2-Joris van Grafhorst, CVRM-Anja van Kempen en medisch kwaliteitsfunctionaris-melanie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Ketenzorg Friesland BV Zorgproducten diëtist 1e lijns Keten-DBC s Astma COPD CVRM DM2

Ketenzorg Friesland BV Zorgproducten diëtist 1e lijns Keten-DBC s Astma COPD CVRM DM2 Ketenzorg Friesland BV 2017 Zorgproducten diëtist 1e lijns Keten-DBC s Astma COPD CVRM DM2 ZORGPRODUCTEN DIËTIST INLEIDING De huisarts/praktijkondersteuner verwijst de patiënt digitaal via het Ketenzorg

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plaats Maand jaar Format versie 2-2013 Invulinstructie In Het Plan van Aanpak staat wat het samenwerkingsverband al doet met betrekking

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD 1 INLEIDING Dit document bevat een omschrijving van het COPD ketenprogramma, de specifieke opleidingseisen en de daarbij behorende

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s van ontwikkeling naar praktijk Jenny van Binsbergen Voorzitter STEF, fysiotherapeut Antoinette Blok Manager St. Houtense Huisartsen en St. Multidisciplinaire Zorg

Nadere informatie

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Praktijknaam : Medisch Centrum Haren Praktijknummer : 2018 Praktijkadres : Kromme Elleboog 24a; 9751 RD Haren Datum audit : 11-7-2017 Datum nacontrole : n.v.t. Hoofdauditor

Nadere informatie

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Dé verbindingsschakel tussen 1 e lijn en publieke gezondheid Ton Drenthen, NHG Gerrit Vink, Agnes de Bruijn, Astmafonds NCVGZ 12 april 2012 Achtergrond Toenemende

Nadere informatie