DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg"

Transcriptie

1 DEFINITIEF PROJECTPLAN Verbeteren samenhang en samenwerking keten van acute zorg Meer doelmatigheid en betere zorg door afstemming, samenhang en samenwerking in de keten van acute zorg, dat is het streven. De VHN heeft op dit terrein de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid en resultaten bereikt en wil met dit projectplan deze lijn, die past in het regeerakkoord en de onderhandelaarsresultaten van VWS, de komende jaren voortzetten: het ontwikkelen van materialen, het ontsluiten van voorbeelden, de communicatie met de patiënt en coördinatie en regie om regionaal tussen ketenpartners tot goede samenwerking te komen. Inleiding In het regeerakkoord worden in het hoofdstuk zorg, naast preventie, een gezonde leefstijl en eigen verantwoordelijkheid, drie prioriteiten gesteld: het verbeteren van kwaliteit, kostenverlaging en het bevorderen van samenwerking. Wat betreft de acute zorg wordt dit in het regeerakkoord vooral uitgewerkt in de samenwerking van huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH )afdelingen. Verder is het de lijn van het kabinet om gepast gebruik van zorg te bevorderen, overbehandeling tegen te gaan en substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn te laten plaatsvinden. De Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) besteedt al een aantal jaren expliciet aandacht aan doelmatigheid en samenwerking in de acute zorg. Als resultaat daarvan verschenen onder andere de handboeken samenwerking HAP+SEH en HAP+RAV. Ook bracht de VHN de knelpunten in beeld bij de samenwerking HAP+GGZ en oriënteerde zij zich op de mogelijke verbeteringen in de samenwerking HAP+VVT. Verder ziet de VHN graag geborgd dat een patiënt na een consult op een huisartsenpost niet hoeft te reizen voor het verkrijgen van zijn medicatie en wil zij dat vastleggen in afspraken met dienstapotheken. Op al deze vormen van samenwerking in de keten van acute zorg zijn verdere concrete stappen, het maken van nadere afspraken en nader onderzoek noodzakelijk, zodat regio s en ketenpartners tot goede samenwerkingsafspraken komen met als resultaat verdere doelmatigheid en kwaliteitverbetering. Kader In dit verband noemen we het initiatief van de VHN met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om de actuele stand van samenwerking van huisartsenposten en SEH afdelingen van ziekenhuizen in beeld te krijgen, uitgevoerd door Gupta Strategists. Dit in vervolg op het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord van o.a. VWS, NVZ en ZN en het Convenant Huisartsenzorg 2012/2013 van VWS en LHV. Behalve de stand van zaken van de samenwerking HAP+SEH bracht Gupta Strategists ook de succesfactoren voor een goede samenwerking en de vraagstukken die zich voordoen in beeld. Het onderzoek biedt een

2 goede basis voor voorstellen om regionaal het samenwerkingsproces HAP+SEH te versnellen en te bestendigen. Naast het regeerakkoord, het hoofdlijnenakkoord, het convenant eerste lijn en de recente onderhandelaarsresultaten vormen voor de VHN bij het tot stand brengen van samenwerking in de acute zorg ook een kader het besluit over de meldkamer van de toekomst, met één meldkamerorganisatie en maximaal tien locaties, het bestuurlijk akkoord over de toekomst van de GGZ, gericht op ambulante behandeling, zelfmanagement en een goede relatie en samenwerking met de somatiek, en de ontwikkelingen in de VVT sector met overheveling van zorg uit de AWBZ naar de Wmo en de Zvw. Een belangrijke rol is weggelegd voor zorgverzekeraars en ZN in het contracteren van doelmatige acute zorg van goede kwaliteit. Daartoe hebben zij begin dit jaar de Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg geformuleerd. De VHN spant zich voorts in om aan de gebruikers van acute zorg, het Nederlandse publiek, duidelijkheid te verschaffen over wat te doen als men acuut zorg nodig denkt te hebben en over hoe binnen de acute zorg wordt samengewerkt. Ook hierbij zijn het realiseren van gepast gebruik van acute zorg en het bieden van duidelijkheid aan de patiënt de doelen. Tot slot noemen we de gegevensuitwisseling die juist bij samenwerking in de acute zorg van levensbelang kan zijn. Activiteiten van de VHN zijn erop gericht dat het medicatiedossier en een samenvatting van het patiëntendossier beschikbaar zijn bij alle contacten op de huisartsenpost èn bij verwijzing van de patiënt naar partners in de acute zorg. In dit plan geeft de VHN aan hoe zij in 2013, 2014 en 2015 tot samenhangende afspraken wil komen met haar ketenpartners in de acute zorg en hoe zij de regionale implementatie wil ondersteunen. Voordat we nader op het voorstel ingaan schetsen we de uitgangspunten die de VHN hanteert. Uitgangspunten Voor alle zorg geldt dat de patiënt de juiste zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener moet krijgen. Zelfzorg is hierbij nadrukkelijk een optie. De criteria die in dit kader gelden zijn patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en doelmatigheid. In de acute zorg vergt het meer inspanning om aan deze uitgangspunten te voldoen dan bij planbare zorg, omdat zowel de patiënt als de zorgverlener snel moet handelen en kiezen. Om de gewenste veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid te realiseren zijn een duidelijke rolverdeling en samenwerkingsafspraken tussen de ketenpartners vereist. Ook in de acute zorg vormt de eerste lijn de toegang. Een patiënt wordt als dat nodig is verwezen voor specialistische zorg. Dat vraagt van de eerste lijn dat deze goed toegankelijk en voldoende beschikbaar is èn dat er heldere afspraken zijn over doorverwijzing. Omdat de huisartsenposten in de avond, nacht en weekenduren de eerste zijn in de keten van acute zorg ligt het voor de hand dat de VHN het initiatief neemt om de samenwerkingsafspraken verder te ontwikkelen en concretiseren. De VHN richt zich uiteraard primair op de ANW uren, maar houdt bij de ketenafspraken die zij voor huisartsenposten maakt steeds voor ogen dat die aansluiten bij de samenwerking overdag, daar in ieder geval niet strijdig mee moeten zijn en zoveel als mogelijk 7x24 uur eenduidig zijn. Zorgverleners hebben met elkaar de taak ervoor te zorgen dat de patiënt weet wat hij kan verwachten van de zorg. Dat is één van de resultaten van de beoogde afspraken. 2/11

3 Tegelijkertijd heeft de patiënt ook zelf een rol bij het bepalen van het moment waarop hij zijn zorgvraag voorlegt en aan welke zorgverlener. Onderdeel van ontwikkeling en concretisering van samenwerkingsafspraken is daarom het verschaffen van adequate voorlichting aan het publiek over de gezamenlijke werkwijze van aanbieders van acute zorg. Projectplan In haar project wil de VHN aandacht besteden aan de verschillende partners waarmee de huisartsenzorg te maken heeft in de keten van acute zorg: SEH afdelingen van ziekenhuizen (HAP+SEH) Ambulancezorg, waaronder ook begrepen de meldkamer (HAP+RAV) Crisisdiensten van de GGZ (HAP+GGZ) Verpleeghuizen en thuiszorg (HAP+VVT) Dienstapotheken (HAP+DAP) Over het samenhangende project rond de keten van acute zorg heeft de VHN inmiddels contact gehad met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Ambulancezorg Nederland en ActiZ. Zij steunen alle dit initiatief, herkennen de voorgenomen activiteiten en werken graag mee. De eerstvolgende overleggen die de VHN nu initieert zijn met Zorgverzekeraars Nederland, het Landelijke Netwerk Acute Zorg en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Samenwerking met deze organisaties is eveneens in het belang van het project. De samenwerking met de verschillende genoemde partners verkeert in uiteenlopende stadia van ontwikkeling. Waar in de samenwerking met de GGZ bijvoorbeeld behoefte bestaat aan goede voorbeelden van hoe die regionaal gestalte kan krijgen, is voor de samenwerking met de SEH vooral procesbegeleiding en regioregie noodzakelijk. Verder kunnen sommige afspraken niet beperkt worden tot twee partners, maar zijn soms ook tripartiete afspraken nodig. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in locaties van HAP+SEH met eventueel grotere afstanden en de consequenties daarvan voor de ambulancezorg. Bij de afronding van haar projecten HAP+RAV, gezamenlijk met Ambulancezorg Nederland, en HAP+VVT werden beleidsagenda s opgesteld. Daarin staan de vervolgactiviteiten nader beschreven die nodig zijn om de samenwerking met de betreffende partners een slag verder te brengen. Om kort te gaan wordt verwezen naar deze beleidagenda s, die bekend worden verondersteld. Het aanvraagformulier ten behoeve van subsidieverlening is aan VWS gestuurd op 29 juli Het hierna uitgewerkte projectplan is aangepast in overleg met VWS en omvat de volgende voorgenomen activiteiten, de resultaten die de VHN daarmee wil boeken en de beoogde einddoelen die de VHN daarbij voor ogen heeft en die samen met ketenpartners gerealiseerd moeten worden. De gevraagde subsidiebedragen worden onderbouwd in de als bijlage toegevoegde spreadsheet. 3/11

4 A. Implementatie regioplannen HAP+SEH Toolkit voor implementatie samenwerking. Veranderproces in de regio s richting HAP+SEH op gang of afgerond. Opstellen en testen toolkit. Procesbegeleiding en implementatiemanagement gericht op realiseren van regioplannen. Zorgverzekeraars nemen op dit moment het initiatief om tot regioplannen te komen voor de samenwerking HAP+SEH. Het vertrekpunt van ZN is de Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg en de daarin beschreven zorgstromen voor specialistische spoedeisende zorg. In het verlengde daarvan wordt per ROAZ regio een plan gemaakt voor wat ZN noemt de basisspoedzorg. In een regioplan staat naar verwachting welke SEH s er blijven voor welke zorgstromen, waar basisspoedzorg beschikbaar is en hoe die laatste gestalte krijgt (HAP+SEH, zelfstandige huisartsenpost of wellicht nog een nieuwe vorm). Samenwerking van HAP+SEH vraagt van de mensen op de werkvloer een grote verandering in de aard en de uitvoering van hun taken en vraagt om samenwerking met nieuwe partners. In aanvulling op de planvorming van de verzekeraars met de ROAZregio s wil de VHN zich richten op de begeleiding van het veranderproces dat van de werkvloer wordt gevraagd. In de regio moet men komen tot een nieuwe sluitende set van afspraken over onderlinge verhoudingen en samenwerking. Om dat voor elkaar te krijgen zullen door de regio te benoemen onafhankelijke procesbegeleiders nodig zijn. De VHN ontwikkelt in dit project hulpmiddelen voor deze procesbegeleiders. De beoogde activiteiten onderscheiden zich van die van het ROAZ. Het ROAZ richt zich op inzicht in het totale acute zorgaanbod en de regionale afstemming. In dit project gaat het om onafhankelijke procesbegeleiding bij het tot stand brengen en de implementatie van de (nieuwe) samenwerking. De toolkit omvat een set aan hulpmiddelen waarmee een regionale procesbegeleider met de betrokken zorgverleners het proces op gang kan brengen om afspraken te maken en te implementeren. Resultaat van de voorgenomen activiteiten van de VHN is dat regionale partners ondersteund worden bij de implementatie van de samenwerking van HAP+SEH op de werkvloer. Of met andere woorden, dat het veranderproces op gang komt of zelfs wordt afgerond. Beoogd doel is dat sprake is van goede samenwerking HAP+SEH op de werkvloer. Deze activiteiten pakt de VHN op in nauw overleg met enerzijds ZN en LNAZ, om te zorgen dat ze aansluiten bij die van zorgverzekeraars en ROAZ regio s en van hun kracht ook gebruik wordt gemaakt bij de implementatie. En anderzijds met de landelijke vertegenwoordigers van de werkvloer zoals de NVZ, NVSHA, NVSHV, OMS. 4/11

5 B. Kennis en ervaring op tafel Verzamelen en uitdragen van beproefde vormen van regionale samenwerking in de acute zorg, zodat zij navolging kunnen krijgen. Database van documenten (mono en multidisciplinair) met uitgangspunten en randvoorwaarden voor samenwerking. Beproefde samenwerkingsvormen opsporen en volgens vast stramien beschrijven. Deze voorbeelden opnemen in een interactieve en actuele database. Documenten inventariseren, zo nodig ontwikkelen, en beschikbaar stellen op papier en digitaal. Organiseren van regionale en landelijke bijeenkomsten voor bestuurders, beleidsmakers, mensen op de werkvloer, zorgverzekeraars enz. voor verspreiding van kennis en uitwisseling van ervaring. De ervaringen van de laatste jaren hebben geleerd dat ook in de acute zorg beproefde samenwerkingvormen goed doen volgen. De projecten HAP+SEH en HAP+RAV hebben voorbeelden in beeld gebracht en bij de samenwerking met de SEH hebben die inmiddels brede opvolging gekregen. Ook van de samenwerking met de GGZ en de VVT sector kennen we enkele praktijksituaties die opvolging verdienen. Doel is om alle beproefde vormen van samenwerking met verschillende partners op te sporen, te omschrijven en breed te verspreiden, zodat ze navolging kunnen krijgen. Niet alleen voorbeelden helpen om samenwerking tot stand te brengen. Hetzelfde geldt voor kennis van de wet en regelgeving, van visie en beleidsdocumenten van samenwerkingspartners en van actuele ontwikkelingen. Dergelijke documenten bevatten de uitgangspunten en randvoorwaarden voor samenwerking. Soms is het voldoende om te zorgen dat bestaande stukken bekend zijn. Soms ook moeten aanvullende stukken opgesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rond de meldkamer van de toekomst en het benoemen van de consequenties daarvan voor afspraken die een huisartsenpost met de RAV kan maken. Resultaat van de voorgenomen activiteiten van de VHN is dat huisartsenposten en hun samenwerkingspartners op gestructureerde wijze toegang hebben tot goede voorbeelden van en relevante documenten voor samenwerking. Deze bibliotheek krijgt zodanig gestalte dat regionale samenwerkingspartners hier ook eigen documenten op kwijt kunnen en uitwisseling van kennis en ervaring kan plaatsvinden. Behalve digitaal worden informatie, kennis en ervaring door middel van landelijke en regionale bijeenkomsten verspreid. De VHN kan deze resultaten alleen bereiken in samenwerking met de koepelorganisaties van de ketenpartners zoals Ambulancezorg Nederland, ActiZ, GGZ Nederland, Verenso en ook ZN en de LNAZ hebben hier weer een rol. Zo worden in sommige ROAZ regio s al afspraken gemaakt over de samenwerking in de acute GGZ. De genoemde organisaties zullen dan ook nauw bij de uitvoering van het project worden betrokken. 5/11

6 C. Gezamenlijke kaders voor kwaliteit Kwaliteitskaders voor ketensamenwerking die aangeven waaraan regionale afspraken moeten voldoen, waaraan samenwerkingspartners elkaar mogen houden en die duidelijkheid bieden aan derden. Checklists maken als basis voor samenwerkingsafspraken tussen regionale partners. Discussiebijeenkomsten organiseren voor ontwikkeling van en verwerving van draagvlak voor kwaliteitskaders. Alle aanbieders van acute zorg beschikken over hun eigen kwaliteitscriteria en kwaliteitsindicatoren. Bij samenwerking gaat het erom dat die op elkaar aansluiten. Juist bij de overdracht ontstaat onduidelijkheid voor de patiënt en kunnen gemakkelijk fouten optreden. Met kwaliteitskaders voor ketensamenwerking wil de VHN vastleggen waaraan regionale samenwerkingsafspraken ten minste moeten voldoen en waaraan samenwerkingspartners elkaar mogen houden. Hierbij worden uiteraard de recent door de LNAZ ontwikkelde indicatorensets voor inzicht in samenwerking en kwaliteit van acute zorgketens betrokken. Kwaliteitskaders voor ketensamenwerking bieden duidelijkheid aan partners en derden waaronder niet in de laatste plaats de patiënt. Om te komen tot zo n gezamenlijk kader moet per partner een traject worden doorlopen. De eerste stap daarin is het opstellen van checklists. Vervolgens organiseert de VHN discussiebijeenkomsten met als doel de verdere ontwikkeling en verwerving van draagvlak voor kwaliteitskaders. Resultaat van de voorgenomen activiteiten van de VHN is per samenwerkingspartner een checklist met onderwerpen waarover afspraken nodig zijn. Tweede resultaat is het op gang brengen van multidisciplinaire discussie over de vereiste afspraken. Beoogd einddoel is een set een multidisciplinaire kwaliteitskaders voor de verschillende samenwerkingsvormen. Het spreekt voor zich dat deze activiteit niet solistisch door de VHN uitgevoerd kan worden. Ook hierbij wordt weer nauwe samenwerking gezocht met de koepelorganisaties van de ketenpartners en met ZN en de LNAZ. 6/11

7 D. Het publiek geïnformeerd Eenduidig profiel voor de huisartsenpost/eerstelijns spoedpost. Communicatieplan voor publieksinformatie over de werkwijze in de acute zorg. Opstellen plan en verkennen van mogelijkheden om dat plan te realiseren. Ook de patiënt zelf kan een bijdrage leveren aan kwaliteit en doelmatigheid van zorg, ook bij acute zorg. Met de juiste informatie en de juiste verwachting kan hij zo goed mogelijk bepalen op welk moment en aan welke zorgverlener hij zijn zorgvraag voorlegt. Boodschappen aan het publiek zijn dat het beroep op de acute zorg wordt beperkt tot het noodzakelijke en dat men zich voor behandeling altijd eerst tot de huisarts respectievelijk de huisartsenpost richt. Hierbij hoort ook duidelijkheid over wat er te halen valt bij de huisartsenpost en de spoedpost. De patiëntenkaart Samen werken aan uw veiligheid bij spoedeisende zorg die Achmea samen met de NPCF heeft ontwikkeld is een goed voorbeeld van publieksinformatie. Uitsluitend het verspreiden van zo n product is echter niet genoeg. Van belang is dat er een samenhangend communicatieplan komt om het publiek te informeren over de werkwijze in de acute zorg, de juiste verwachtingen te kweken en patiënten tot het gewenste gedrag te bewegen. Het is aannemelijk dat ZN, bij haar acties in vervolg op haar Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg, ook aandacht besteedt aan publieksvoorlichting. Daarom zal ook over dit deelplan nauw contact met ZN worden onderhouden. En daarnaast uiteraard met de NPCF. Resultaat van de voorgenomen activiteiten van de VHN is een onderbouwd communicatieplan waarin de boodschap aan het publiek over het gebruik van acute zorg en de wijze waarop die wordt uitgedragen staan beschreven. 7/11

8 E. Onderzoek Beschikbaarheid van objectieve kennis over en inzicht in onderdelen van samenwerking. Initiëren van onderzoek. Organiseren van expertmeetings om met deskundigen tot een gedeelde visie te komen over deelvraagstukken. Vaak bestaat bij de samenwerkingspartners voldoende kennis en ervaring om in overleg met elkaar tot afspraken te komen. Die worden geborgd in de hiervoor beschreven goede voorbeelden, relevante documenten en kwaliteitskaders. Maar er zijn ook onderdelen van samenwerking in de acute zorg die nader onderzoek vereisen voordat tot nadere afspraken kan worden gekomen. Eerder werden in dat kader de volgende vraagstukken benoemd: Competenties triagist, SEH verpleegkundige en centralist bij triage. Pilots rond samenwerking callcenter huisartsenpost, meldkamer ambulancezorg en eventueel ook de telefonische bereikbaarheid van acute GGZ en VVT. Pilots rond samenwerking bij zorg bij de mensen thuis (huisarts die visite aflegt, ambulanceverpleegkundige als rapid responder, verpleegkundige van de thuiszorg). Ontwerpen van en pilots rond bekostiging (zoals integrale bekostiging acute zorg, populatie en/of resultaatgerichte bekostiging). Voorzieningen voor spoedzorg overdag (denk bijvoorbeeld aan een app die passanten naar een dagpraktijk verwijst). Overeenstemming over triage en inzet vervolgzorg bij acute GGZ problematiek. Eenduidige procedure voor een acute verpleeghuisopname. Resultaat van de voorgenomen activiteiten van de VHN is dat rond de genoemde vraagstukken onderzoek plaatsvindt, of dat door middel van expertmeetings een antwoord wordt gevonden dan wel tot een gedeelde visie wordt gekomen op deelvraagstukken. In de gevraagde subsidie is geen onderzoeksbudget opgenomen. Het ligt voor de hand om het restant van het budget van het programma Spoedzorg van ZonMw aan te wenden voor deze onderzoeksagenda. De VHN voegt daaraan graag een deel van haar eigen jaarlijkse onderzoeksbudget toe. 8/11

9 F. Begeleiding Begeleiding van het project. Instellen van begeleidingsgroep met daarin vertegenwoordigd de ketenpartners acute zorg, VWS, zorgverzekeraars en patiënten. Dat voor dit project brede begeleiding vereist is met betrokkenheid van de verschillende ketenpartners en stakeholders, behoeft geen nadere toelichting. Bij de verschillende deelactiviteiten is al aangegeven dat de VHN de koepelorganisaties van de ketenpartners en ZN en de LNAZ nauw wil betrekken. Op de betrokkenheid van de NPCF is nog niet expliciet ingegaan, terwijl juist ook met hen overleg zal worden gevoerd in het algemeen en in het bijzonder bij activiteit D Het publiek geïnformeerd. De wijze waarop de acute zorg wordt uitgevoerd moet immers wel aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de patiënt. 9/11

10 Organisatie en planning project De VHN zet voor de uitvoering van het project Samenwerking in de keten van acute zorg één van haar senior beleidsmedewerkers in als projectleider. Voor de ondersteuning stelt de VHN mogelijk een tijdelijke beleidsmedewerker aan of wordt gebruik gemaakt van eigen beleidscapaciteit. Daarnaast is een tweede senior beleidsmedewerker van de VHN bij het project en de contacten met de andere koepelorganisaties betrokken. Het project kent een looptijd van januari 2014 tot en met december Grofweg streven wij op de volgende momenten de volgende resultaten na: Moment Laatste kwartaal 2013 A: nader verkend met NVZ en ZN. B: besproken met GGZ Nl. D: Start met opstellen communicatieplan. F: Project besproken met ZN, LNAZ en NPCF. Eerste kwartaal 2014 A: Toolkit implementatie HAP+SEH opgesteld en besproken met andere koepelorganisaties, implementatiemanagement vormgegeven. B: Format voor beschrijving voorbeelden gemaakt, verzameling voorbeelden gestart en eerste beschrijvingen gemaakt. C: Oriëntatie op checklists voor ketenkwaliteit. F: Begeleiding project gestart. Medio 2014 A: Toolkit getest en in landelijke bijeenkomst aan veld gepresenteerd. Op regioniveau procesbegeleiding en implementatie op gang. B: Database ontwikkeld voor verspreiding voorbeelden en documenten, documenten geïnventariseerd. C: Checklists voor ketenkwaliteit opgesteld en besproken met koepelorganisaties. D: Bedoeling huisartsenpost en spoedpost beschreven. 10/11

11 E: Op basis van A, B en C behoefte aan onderzoek in beeld. F: Begeleiding project voortgezet. Eind 2014 A: Inzicht in stand van zaken implementatie in de regio. B: Landelijke bijeenkomst over voorbeelden georganiseerd, zo nodig aanvullende documenten ontwikkeld. C: Discussiebijeenkomsten rond checklists voor ketenkwaliteit georganiseerd. D: Communicatieplan beschikbaar. E: Expertmeetings georganiseerd F: Begeleiding project voortgezet en mogelijkheid tot structureel platform verkend. Tussentijdse rapportage aan VWS met stand van zaken en eventuele knelpunten en suggesties. Medio 2015 A: Vervolg implementatie in regio B: Interactieve database operationeel C: Kwaliteitskader in ontwikkeling E: Resultaten expertmeetings verspreid. F: Begeleiding project voortgezet Eind 2015 A: Implementatie in regio gerealiseerd en resterende knelpunten in beeld. C: Zo mogelijk kwaliteitskaders opgesteld en vastgesteld. E: Onderzoek geïnitieerd. F: Zo mogelijk structureel platform voor acute zorg ingericht. Ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan zijn in de planning twee wijzigingen aangebracht: 1. De looptijd van het project is ingedikt tot twee jaar, met dien verstande dat de VHN eind 2013 ook al activiteiten oppakt. 2. Voorzien is in een tussentijdse rapportage aan VWS per eind Utrecht, 20 november /11

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Ministerie van VWS T.a.v. Mr. drs. B.J. Bruins Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Geachte heer Bruins, Conform verzoek

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Huisartsenkring Nijmegen e.o. en de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG

Nadere informatie

MK/SV/2014/022 24 november 2014 NFU-14.9523 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg

MK/SV/2014/022 24 november 2014 NFU-14.9523 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg Zorginstituut Nederland T.a.v. de heer drs. A.H.J. Moerkamp, bestuursvoorzitter Postbus 320 1110 AH DIEMEN Kenmerk Datum MK/SV/2014/022 24 november 2014 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg Geachte

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

+ = (Basis) spoedpost

+ = (Basis) spoedpost + = (Basis) spoedpost 1 Landelijke ontwikkelingen (basis) spoedzorg 2 Visie van Achmea 3 Belangrijke coalitiepartners 4 Samenwerkingsvormen tussen de SEH en HAP 5 Hoe ziet volgens Achmea de (basis) spoedzorg

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 1 juni 2017 Partijen: De landelijke huisartsenvereniging (LHV) InEen Patiëntenfederatie Nederland Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2012 tot begin 2013 een thematoezicht

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht Wie ben ik? Hoofd Unit Zorginnovatie Wat houdt een innovatie

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Rapportage van de werkgroep B & B, november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Richtlijnen

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten Mady Samuels Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle procedure wijziging acute zorgaanbod 1. Achtergrond Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is het optimaliseren van de afstemming tussen de aanbieders

Nadere informatie

2.4 Samenwerking. 2.4.1 Welke belang hechten potentiële partners aan samenwerking?

2.4 Samenwerking. 2.4.1 Welke belang hechten potentiële partners aan samenwerking? 2.4 Samenwerking In dit hoofdstuk geven we een analyse van de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor zorgondernemers zinvol is om te participeren in ketensamenwerking. In dat kader

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/433621 Betreft

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Samenwerken aan zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV

Samenwerken aan zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Samenwerken aan zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Samen een sprong voorwaarts Achtergrond Het logistieke proces van triage en inzet van zorg van de ambulancezorg en de huisartsenpost heeft vele

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE VVT RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE VVT RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE VVT RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE VVT Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A.J. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2014 Uw kenmerk - Ons kenmerk 2014/528318/EK/MN

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Samenwerking huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH)

Samenwerking huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH) Samenwerking huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH) Inventarisatie van huidige situatie Drs. P.C.E. van Steenwijk, Medisch Informatiekundigeonderzoeker (IQ) E.G.S. van der Sterren, Msc., onderzoeker

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Het door VWS gesubsidieerde project Herstel en burgerschap is gestopt. De visie en ambities uit het gelijknamige visiedocument blijven echter actueel. Daarom

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------ In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Bijlage 1: GGz-triagewijzer

Bijlage 1: GGz-triagewijzer Bijlage 1: GGz-triagewijzer Voor deze generieke module is een GGz-triagewijzer ontwikkeld, op basis waarvan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening in kan schatten welke hulpverlening een

Nadere informatie

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland nr: 36 5 september 2012 Rouvoet: Ouderenzorg hoort bij zorgverzekeraars Vrijwel alle politieke partijen willen in de komende regeerperiode de ouderenzorg, inclusief verpleging

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 mei 2015 Betreft acute GGZ. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 mei 2015 Betreft acute GGZ. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de Regio: Friesland Factsheet is afgestemd met: Evert Boomsma regionaal projectleider Gemeente Leeuwarden Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Politie GGZ Zorgverzekeraar BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met

Nadere informatie

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011 N A A R E E N D O O R L O P E N D E L E E R L I J N PAT I Ë N T V E I L I G H E I D Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

INFORMATIESTANDAARD ACUTE ZORG Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar

INFORMATIESTANDAARD ACUTE ZORG Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar INFORMATIESTANDAARD ACUTE ZORG Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar HL7 WGM NL Arianne van de Wetering - Nictiz Gert Koelewijn Nictiz 12 november 2015 Programma Overzicht Acute Zorg Overdracht

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Jaarrapportage focusgroepen ROAZ AMC/VUmc 2016

Jaarrapportage focusgroepen ROAZ AMC/VUmc 2016 Jaarrapportage focusgroepen ROAZ AMC/VUmc 2016 1 Neurologie, CVA Cardiologie, AMI In 2016 heeft de focusgroep CVA drie keer vergaderd. Hierbij zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen: Intra Arteriële

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft Inbreng LHV en NHG voor Jeugdwet (Kamerstuknummer 33684)

Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft Inbreng LHV en NHG voor Jeugdwet (Kamerstuknummer 33684) Eerste Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. W. de Boer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft

Nadere informatie

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 FACTSHEET Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 De spoedeisende hulp (SEH) staat volop in de belangstelling van het beleid. Het aantal SEH-locaties,

Nadere informatie

De paden op, de lanen in!

De paden op, de lanen in! De paden op, de lanen in! Aanbevelingen vanuit ROSAlmere Uit ons onderzoek komt dat er een aantal onderwerpen zijn die vaker voorkomen, grotere problemen opleveren, etc. Steek energie in relatie met wijkteam

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag

Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag Introductie projecten Model Melding en Model Vervoer Ontwikkelplein 4 november 2016 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Verbeteren

Nadere informatie

Standpunt Samenwerking HAP en SEH in avond, nacht en weekend.

Standpunt Samenwerking HAP en SEH in avond, nacht en weekend. Ledenraad 11 december 2012 Dit is de samenvatting van het standpunt, zie bijlage voor de onderbouwing bij het standpunt. Standpunt Samenwerking HAP en SEH in avond, nacht en weekend. Seriële samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Met de toezending van dit laatste projectplan hebben wij voldaan aan de toezegging aan uw Staten.

Met de toezending van dit laatste projectplan hebben wij voldaan aan de toezegging aan uw Staten. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a statengriffier ons kenmerk: 09034088/2 afdeling: Welzijn bijlage(n): 1 behandeld door: P.J. Bolderman doorkiesnummer:

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden

Naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden Naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden 1. HET PROBLEEM De laatste tijd ervaren burgers, patiënten en zorgaanbieders een toenemende drukte in de acute zorg. Het hele

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 oktober 2016 Betreft Aanpak acute zorgketen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 oktober 2016 Betreft Aanpak acute zorgketen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging Plan van Aanpak Definiëring zorgprofielen wijkverpleging INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTDEFINITIE... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Projectdoelen... 4 1.3 Gewenst eindresultaat... 4 1.4 Betrokken partijen...

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie