Jaarverslag KansPlus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. KansPlus"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 KansPlus

2 Inhoud VOORWOORD LANDELIJK BUREAU BELANGENBEHARTIGING KWALITEIT VAN ZORG EN ONDERSTEUNING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP Projecten van KansPlus Project Coöperatie ZorgZwaartePakketspel Kwaliteit van leven kent geen leeftijd of beperking Criteria voor de beoordeling van het cliëntenperspectief in ondersteuningsplannen Projecten van Platform VG waar KansPlus deels participeert Kennis- en adviescentrum Persoonlijke dienstverlening Servicepunt VraagRaak ONDERSTEUNEND EN ORGANISATORISCH PROGRAMMA Het bureau CRM Secretariaat Ledenwerving Communicatie redactiecommissie en redactieraad Financiële- en administratieve zaken Relatiebeheer Bestuurszaken Bouwbeleid

3 VOORWOORD Een voorwoord kun je beschouwen als een introductie op wat er daarna komen gaat. Dat is dan het jaarverslag over Een prima verslag dat de opstellers alle eer doet. Duidelijk en helder worden de activiteiten van onze vereniging er in beschreven en het belang van die activiteiten nog eens onderstreept. Onze jaarverslagen zijn er in de loop der jaren steeds beter op geworden. Dat mag wel worden gezegd. Overzichtelijk en to the point. Maar je kunt nog zo n mooi verslag hebben, het gaat er om wat er in het afgelopen jaar is gedaan. Dat was niet niks was voor de vereniging een moeilijk jaar. De teruglopende subsidie van de overheid, het niet toekennen van projecten waarmee door diezelfde overheid wel was geschermd, noodzaakte ons de hele gang van zaken binnen de vereniging te herijken. Een proces overigens waarmee al in 2009 begonnen was, want de bui van subsidievermindering kon je toen al zien hangen. Wat is daaruit voort gekomen? In de eerste plaats een veel grotere aandacht voor de dienstverlening aan zowel de individuele leden als ook aan de ledengroepen. Dat valt goed te lezen uit de cijfers van ons kennis & adviescentrum. Een enorme toename van werkzaamheden daar. Dat is aan de ene kant, voor zover het gaat om versteviging van de contacten met de ledengroepen, positief. De contacten met de individuele leden zijn dat natuurlijk ook wel, maar daaraan lag meestal een probleem ten grondslag. Toch is het fijn te kunnen constateren dat wij met de voortdurende inzet van het bureau veel mensen weer een beetje of meer hebben kunnen helpen. De landelijke belangenbehartiging hadden wij bewust los gelaten. Nog niet iedereen is daarvan doordrongen. Soms komen er nog vragen waarom je KansPlus niet bij de staatssecretaris ziet over bepaald niet geringe problemen. Als al eerder gezegd, wij zouden wel willen, maar de overheid houdt deze boot af. Die wil alleen zaken doen met de koepelorganisatie. Bovendien missen wij de menskracht om op alle terreinen actief te blijven. Dat neemt niet weg dat wij toch in een aantal gevallen, de plannen van het nieuwe kabinet met het persoonsgebonden budget bijvoorbeeld, via onze contacten met kamerleden hebben geprobeerd dat tij te keren. Of wij daarin definitief zullen slagen, moet de toekomst nog uitwijzen. Wel is duidelijk dat er de komende jaren in de sector veel zal gaan veranderen. Overhevelen van taken van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid. Dat vraagt extra alert zijn van de lokale vertegenwoordigers op de plannen in hun regio met de verstandelijk gehandicaptenzorg. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van de Wajong, passend onderwijs en dagbesteding zouden wel eens anders kunnen lopen dan wij ons nu nog voorstellen. Wij moeten dus zeker op onze hoede blijven. Ook in een lastig jaar als 2010 waren er positieve zaken. Wij namen met succes deel aan een aantal projecten, deels ook via andere organisaties. Onze inzet op het gebied van het promoten van de coöperatie voor woonvormen vond algemeen erkenning. VraagRaak had niet alleen een aantal voortreffelijke algemene activiteiten, maar slaagde er door het leveren van kwaliteit ook in nog meer cliëntenraden aan zich te verbinden. Het is jammer dat de andere ouderverenigingen op dit punt niet met ons willen optrekken. Dat zou voor de medezeggenschap in de sector zeker een opsteker zijn. Voor 2011 staan ons nieuwe ontwikkelingen te wachten. De verhuizing van het bureau naar Houten die, als ik dit schrijf, al weer een paar maanden achter ons ligt. Kostenbesparend maar ook een aangenamer gebouw. Zorgelijker is dat wij hoe dan ook tot afslanking van het personeelsbestand moeten komen. Langs natuurlijke weg zal dat waarschijnlijk net niet 3

4 helemaal gaan. Wij doen ons best de gevolgen voor eenieder, de medewerkers voorop, zo beperkt mogelijk te houden. In 2011 hopen wij ook dat een aantal initiatieven op het gebied van naamsbekendheid, ledenwerving, sponsoring en promotie van de vereniging verder van de grond kan komen. In ieder geval hebben wij daarbij de royale steun van zorgverzekeraar Menzis, met wie wij een samenwerkingsovereenkomst sloten. De eerste resultaten daarvan zijn bemoedigend. In 2010 namen wij afscheid van een drietal bestuursleden, Jacques Thomas, Jeanne Hendrix en Leintje Vermeulen. Gedurende vele jaren heeft ieder van hen zich op de voor hem of haar kenmerkende wijze voor onze vereniging ingezet. Het is enorm dat er nog zulke mensen zijn die de bestuurlijke kar willen blijven trekken. Het ga hen goed. Een pluim verdienen alle medewerkers van het bureau die in het moeilijke jaar onvermoeid hun taken bleven uitoefenen en vaak veel meer deden dan in hun taakomschrijving staat. Hun inzet tekent de kwaliteit van onze vereniging. Voor mij zal dit het laatste voorwoord zijn dat ik als voorzitter schrijf. Eind mei 2011 treed ik af. Januari 2000 bij het toenmalige WOI als voorzitter begonnen is het nu welletjes. Ik heb het voorzitterschap vrijwel altijd met plezier vervuld. Genoten van de, soms stevige, debatten op de algemene ledenvergadering, veel geleerd van mijn mede bestuursleden en heb groot respect voor het enthousiasme van al onze leden en de medewerkers. Met zijn allen dragen wij de vereniging. Wij zullen het, ook in moeilijker tijden, samen moeten doen. Ik hoop dat KansPlus er in zal blijven slagen de belangenbehartiging voor verstandelijk gehandicapten blijvend in de maatschappelijke aandacht te houden en voor onze dierbaren successen te boeken. Hans Westenberg voorzitter 4

5 1. LANDELIJK BUREAU Het landelijk bureau geeft uitvoering aan het jaarplan 2010 op basis van het vastgestelde strategisch beleidsplan Het landelijk bureau omvat de volgende onderdelen: Secretariaat/front office Administratie, waaronder Financiële administratie en Relatiebeheer Pr/Communicatie Kennis en adviescentrum Beleid -en belangenbehartiging Directie Het bestuur In 2010 bestond het algemeen bestuur uit de volgende personen: De heer G.Benjamins, vice-voorzitter. De heer H.Dijkland. Mevrouw Y.Goppel, penningmeester. Mevrouw J.Hendrix-Verberne (tot 14 september 2010). De heer H.Hoogendoorn, vice-voorzitter. Mevrouw C.Kalf. De heer H. de Nobel (tot 26 januari 2010). De heer J.Pino, secretaris. De heer G.Ruitenberg. De heer P.van de Siepkamp. De heer J. Thomas (tot en met april 2010). Mevrouw L.Vermeulen (tot 20 november 2010). De heer H.Westenberg, voorzitter. Medewerkers Op het landelijk bureau van KansPlus in Utrecht werken eind betaalde krachten, van wie 5 op voltijdbasis (36 uur), de rest parttime basis. De medewerkers die in 2009 in dienst zijn getreden, is een tijdelijk dienstverband aangeboden. Het ziekteverzuimpercentage was in %. Hieronder volgt een overzicht van alle werknemers in loondienst. 5

6 Naam: Berg van den, E.I.I. Beumer G. Donselaar J Elsing-Bontekoe S. Hoekstra T. Jager D. Kaa van de D. Lamrini A. Maatkamp J. Meijer-Klompe N. Mennen H. Rigaki M. Terlouw J.A. Veenhof, N. Functie: Directiesecretaresse Medewerker K&A Financiële administratie,ict en Telefonie Databasemedewerker CRM Medewerker K&A Beleidsmedewerker Adjunctdirecteur/Beleidsmedewerker/projectcoördinatie Medewerker PR&C Office manager Medewerker K&A/Vraagraak Coördinator/medewerker K&A Medewerker secretariaat Directeur Medewerker financiële administratie In 2010 waren de volgende personen bereid op basis van een vrijwilligersovereenkomst ondersteuning te leveren: Marion Thielemans (Relatiebeheer) Harry Houben (Kennis en adviescentrum) Angele Sleebos (Kennis en adviescentrum) 6

7 2. BELANGENBEHARTIGING In de Ledenvergadering van is er een besluit genomen over een nieuwe werkwijze van KansPlus. De leden hebben ingestemd met het ondernemingsplan. In dit ondernemingsplan wordt ingespeeld op de sterke vermindering van de subsidie die KansPlus van de overheid ontvangt. Ook wordt hierin uiteengezet welke kerntaken KansPlus nog kan vervullen t.b.v. de leden en op welke wijze. Het algemene doel van KansPlus is het verbeteren van het welzijn en de levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking. Om dit doel te bereiken stelt KansPlus drie functies centraal: De Individuele en lokale/regionale belangenbehartiging voor leden en voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienstverlening aan individuele leden en ledengroepen en hierbij passende ondersteuning vanuit het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Organisatie van voornamelijk regionale ontmoetingsbijeenkomsten eventueel in samenwerking met onze ledengroepen. Met de bovengenoemde ontwikkeling heeft KansPlus een sterke koerswijziging ondergaan. Deze koerswijziging houdt mede in dat de landelijke belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking wordt gedelegeerd aan het Platform VG. Dit laatste mede omdat de landelijke overheid organisaties als KansPlus niet langer wenst te zien als afzonderlijke gesprekspartner. Voor de Vg-sector wordt Platform VG beschouwd als dé overkoepelende belangenbehartiger. KansPlus rekent het nog wel tot haar taak om structureel voorkomende knelpunten in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking via rapportages kenbaar te maken aan het Platform VG en aan te dringen op oplossingen. Ook rekenen we het tot onze taak om, waar geboden, een eigen en veelal ook beleidsmatige rol te spelen bij ernstige tekortkomingen in de zorg, Het gaat hierbij bijvoorbeeld om tekortkomingen waarbij de kwaliteit van bestaan van individuele mensen met een beperking ernstig in het geding is. Waar noodzakelijk, heeft KansPlus daarbij eveneens een eigenstandige rol richting de media. De hierboven vermelde koerswijziging houdt ook in dat KansPlus zelf geen werkgroepen meer in het leven roept die landelijk beleid in de sfeer van collectieve belangenbehartiging gaan voorbereiden en uitvoeren. Een werkgroep als bijvoorbeeld de KansPlus commissie Kwaliteit is dan ook in 2010 stilgelegd. Wel stelt KansPlus zich present deel te nemen aan werkgroepen en commissies van het Platform VG voor zover dat haalbaar is en aansluit bij door de vereniging herkenbare vraagstukken. 7

8 3. KWALITEIT VAN ZORG EN ONDERSTEUNING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP 3.1 Projecten van KansPlus Project Coöperatie In april 2010 organiseerde het landelijke bureau van KansPlus het koploperdebat waarbij de coöperatie als bestuursvorm binnen de gehandicaptenzorg werd besproken. Over dit succesvolle debat is in diverse vak- en nieuwsbladen zoals de Volkskrant gepubliceerd. De aanwezige zorgaanbieders waren erg enthousiast over het initiatief van KansPlus. De coöperatie als bestuursvorm is een manier om meer zeggenschap in de gehandicaptenzorg te bewerkstelligen. Veel zorginstellingen hebben de stichting als bestuursvorm, een bestuursvorm die geslotenheid van de instelling veroorzaakt. Binnen een instelling hoeft dan immers alleen verantwoording te worden afgelegd aan het eigen bestuur. Om deze spiraal te doorbreken heeft KansPlus de coöperatie als potentiële bestuursvorm onderzocht. In deze bestuursvorm is er namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle bij de zorg betrokken partijen. Dus ook voor de cliënt en haar/zijn vertegenwoordiger. In november kreeg het debat een vervolg met een werkconferentie. Tijdens deze conferentie werd gesproken over de coöperatie als bestuursvorm om geslotenheid van instellingen weg te nemen en zeggenschap en de kwaliteit van zorg te verhogen. Tijdens de workshops is veel gesproken over of de coöperatie het juiste middel is om zeggenschap in de zorg te vergroten. Tijdens de workshops maar ook het plenaire deel kwam namelijk steeds meer naar voren dat verandering binnen de zorg noodzakelijk is, een verandering die ervoor zorgt dat cliënt en zorgprofessional beter op elkaar aansluiten. In 2011 zal KansPlus een handreiking ontwikkelen met informatie over de coöperatie als bestuursvorm voor zorginstellingen ZorgZwaartePakketspel Het project ZorgZwaartePakketspel was de uitkomst van de vele voorlichtingsbijeenkomsten die KansPlus/VraagRaak de afgelopen jaren heeft gehouden. Hiermee informeerden wij cliënten en cliëntvertegenwoordigers te over de veranderingen in de AWBZ, de indicatieprocedure, de relatie met de ZorgZwaartePakketten (ZZP) en het grote belang van het individuele zorgplan van een bewoner. KansPlus heeft hiervoor de Handreiking Zorgplan ontwikkeld. Een handreiking waarin de kwaliteitsvelden die betrekking hebben op het individuele zorgverleningproces op een speelse en eenvoudige wijze worden uitgewerkt. De handreiking is zowel geschikt gemaakt voor cliënten middels picto s, als tekstueel uitgewerkt. 8

9 De vraag bleef echter om duidelijkheid te krijgen hoe op een woning/wooneenheid vanuit het cliëntperspectief het individuele belang binnen een collectieve uitvoering gerealiseerd kan worden. Zorgaanbieders zijn, met steun van de overheid,druk bezig om hun organisatie vraaggericht te maken. Voor de gebruikers, de cliënten waarom het allemaal draait, zijn tot op heden geen instrumenten in ontwikkeling waarmee voor hen inzichtelijk gemaakt kan worden wat de mogelijkheden (en de begrenzingen!) zijn van de nieuwe manier van financiering van de langdurige zorg. KansPlus/VraagRaak* heeft daar nu een ZorgZwaartePakketspel voor ontwikkeld, dankzij financiële steun van het Fonds VG. Hiermee kunnen cliëntvertegenwoordigers (liefst samen met de woonbegeleiders) inzicht krijgen en leren wat de mogelijkheden zijn van de ZZP s in relatie tot de individuele zorgplannen. Ook kunnen ze hiermee de echte derde partij worden, die (mede)verantwoordelijkheid wil dragen voor een Goed leven voor cliënten. Het spel is in eerste instantie ontwikkeld voor de cliëntvertegenwoordigers van de cliënten met een verstandelijke beperking en kan samen met de medewerkers worden gespeeld. In een later stadium als er ervaring met het ZorgZwaartePakketspel is opgedaan, zal bekeken worden of er ook een aangepaste versie ontwikkeld kan worden voor cliënten. Het ZorgZwaartePakketspel kan ook geschikt gemaakt worden voor andere doelgroepen Kwaliteit van leven kent geen leeftijd of beperking KansPlus/VraagRaak is in het laatste kwartaal van 2010 begonnen met het uitvoeren van inventariserend onderzoek uit naar de ervaringen van naastbetrokkenen als het gaat om de zorg- en ondersteuning van ouder wordende mensen met een verstandelijke handicap. Dit onderzoek maakt deel uit van het project Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking. Het aantal ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking neemt namelijk toe en de komende jaren ligt een gestage toename hiervan in de lijn van de verwachting. Door de verbeterde (medische) zorg in de afgelopen decennia neemt de levensverwachting van cliënten met een verstandelijke beperking toe. Bij het inventariserend onderzoek gaat het om de meningen en ervaringen van de vertegenwoordigers zelf. De vragen hebben echter uiteraard betrekking op de betrokkenen zelf. In het onderzoek staan de ervaringen met de woonsituatie, de dag- en vrijetijdsbesteding en de zorg en veiligheid centraal. Ook wordt het zeer op prijs gesteld door de leden van KansPlus, de ledengroepen en van de bij VraagRaak aangesloten cliëntenraden te vernemen hoe het overleg met de instelling verloopt indien de situatie van de ouderwordende mensen met een verstandelijke handicap, algemeen of individueel, onderwerp van gesprek is. Het rapport verschijnt maart 2011 op Criteria voor de beoordeling van het cliëntenperspectief in ondersteuningsplannen In 2009 is de handreiking met criteria voor de beoordeling van het cliëntenperspectief in ondersteuningsplannen uitgekomen. Het is een hulpmiddel waarmee men kan beoordelen welke rol de cliënt(vertegenwoordiger) speelt bij de totstandkoming en naleving van de 9

10 ondersteuningsplannen. Dit geeft de cliëntenraad houvast om binnen de eigen zorgorganisatie in gesprek te gaan over de ondersteuningsplannen. De criteria in deze handreiking zijn vastgesteld op basis van literatuur, experts, praktijkvoorbeelden, en commentaar van de leden van KansPlus/VraagRaak en andere cliëntenorganisaties, die aangesloten zijn bij Platform VG. Bovendien heeft een ervaringsdeskundige jury de criteria getoetst bij de landelijke prijsvraag naar het beste ondersteuningsplan van het jaar In 2010 heeft KansPlus/VraagRaak een studiemiddag voor cliëntenraden georganiseerd waarin ervaringen verzameld werden en de rol van de cliëntenraad aan de orde kwam. In een sketch werd een praktijksituatie uitgebeeld en nabesproken met de aanwezigen. Er was grote animo voor deze middag 40 cliëntenraden, 70 personen). Najaar 2010 is een projectaanvraag van KansPlus-VraagRaak als hoofdaanvrager en LSR als mede-aanvrager gehonoreerd. In een vervolgproject worden de criteria verder uitgediept en waar mogelijk bijgesteld. KansPlus/VraagRaak organiseert in februari en maart 2011 twee studiedagen waarin verder wordt ingegaan op de systematiek van de zorgplannen en de criteria. Er wordt gewerkt met opdrachten waarmee de cliëntenraden in de praktijk aan de slag gaan. In de tussentijd kunnen cliëntenraden advies en ondersteuning krijgen van het Kennis is en adviescentrum, bijvoorbeeld over hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek met de manager en/of de directie. Ook voor de komende studiedagen is de animo weer groot. Zo n 30 cliëntenraden hebben zich nu aangemeld. 3.2 Projecten van Platform VG waar KansPlus deels participeert Visieproject Platform VG voert een meerjarenproject uit, waarin een lange termijn visie wordt uitgewerkt. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de aangesloten organisaties. Het doel van dit project is om een door de achterban gedragen toekomstvisie vast te stellen als uitgangspunt voor de beleidsvorming op middellange en lange termijn. KansPlus participeert in de begeleidingsgroep en werft actief leden uit haar achterban om door middel van interviews mede vorm te geven aan de lange termijn visie. In april zal een bijenkomst plaatsvinden waarin cliëntenorganisaties met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Zie Grensoverschrijdend gedrag In 2010 heeft een vooronderzoek plaatsgevonden naar grensoverschrijdend gedrag. Platform VG en de bij haar aangesloten organisaties vinden het belangrijk gezamenlijk een breed gedragen project over grensoverschrijdend gedrag uit te voeren. Hiervoor zijn de ervaringen van ouders en slachtoffers geïnventariseerd en op basis van deze analyse dient een effectieve aanpak te worden gerealiseerd. In het voorjaar zijn zowel cliënten als ouders/vertegenwoordigers geïnterviewd om input te leveren aan het project. De voorstudie is er op gericht om vanuit het perspectief van cliënten en ouders/vertegenwoordigers meer inzicht te krijgen in: 10

11 Hoe mishandeling zich manifesteert. Welke factoren daarbij een rol spelen. Hoe zorgaanbieders zich opstellen. Wat volgens cliënten / cliëntvertegenwoordigers wel en niet goed werkt in de preventie en aanpak ervan. De verhalen van de cliënten geven een beeld van het grensoverschrijdend gedrag waar zij zoal mee te maken (kunnen) krijgen. Dit loopt uiteen van milde tot zeer ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag. Pesten door anderen met een verstandelijke beperking of mensen op straat lijkt een fenomeen dat zich bij bijna iedereen met een verstandelijke beperking in deze voorstudie voorkomt. In de gevallen van grensoverschrijdend gedrag die in deze voorstudie naar voren komen zijn de daders zowel begeleiders als andere mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking zijn dan extra kwetsbaar om met grensoverschrijdend gedrag te maken te krijgen, deels door de (aard en mate van) verstandelijke beperking zelf, en deels door omgevingsfactoren. Uit de interviews met ouders en vertegenwoordigers komt naar voren dat signalen van grensoverschrijdend gedrag vaak moeilijk te herkennen zijn voor ouders/ vertegenwoordigers. Vermoedens van Grensoverschrijdend gedrag door collega s en begeleiders in de werksituatie komt in deze voorstudie opvallend veel voor. grensoverschrijdend gedrag ontstaan meestal door een onbestemd niet-pluis-gevoel dat het met kind niet goed gaat. De uitkomsten van de voorstudie worden gebruikt om een gedegen onderbouwing te geven aan het project Werken aan sociale veiligheid van Platform VG, Movisie en Vilans. 11

12 Totaal aantal registraties periode januari december een stijging van ruim 50 % ten opzichte van 2009 (881) 3.3 Kennis- en adviescentrum Het Kennis- en adviescentrum bedient de individuele leden, de bestuursleden en vrijwilligers en tot slot de cliëntenraden, hun coaches en ondersteuners. In het Kennis- en adviescentrum KansPlus-VraagRaak hebben de medewerkers allemaal hun eigen deskundigheidsgebied, zodat leden met moeilijkere vragen of een uitgebreidere hulpvraag naar de meest deskundige persoon kunnen worden doorverwezen. Op de eenvoudigere vragen geven de medewerkers waar mogelijk direct antwoord. KansPlus hoopt zo haar leden beter en efficiënter bij te kunnen staan. De te bereiken resultaten van het Kennis- en adviescentrum zijn vastgelegd in het werkplan Voor alle clusters van het Kennis- en adviescentrum (persoonlijke dienstverlening, servicepunt en VraagRaak) is het aantal registraties ten opzichte van het jaar 2009 sterk gestegen. De grootste stijging is te constateren bij het servicepunt, de ondersteuning van de ledengroepen van de vereniging, maar ook bij de andere clusters is het aantal registraties sterk toegenomen. In 2010 zijn er registraties vastgelegd in het CRM-systeem. Iedere registratie is te vergelijken met een dossier, waarin meerdere acties kunnen worden vastgelegd. Registraties kunnen daarom meerdere contacten bevatten, zowel telefonisch, per mail of op locatie. Net als in 2009 heeft het grootste deel van de registraties (bijna 70 %) betrekking op individuele ondersteuning van leden (persoonlijke dienstverlening). De verhouding tussen de verschillende clusters (persoonlijke dienstverlening 68,15 %, servicepunt 15,85 %, VraagRaak 16 %) is vrijwel gelijk aan die in Cluster: Verschil In % in % PD(persoonlijke Dienstverlening) ,79 68,15 Servicepunt ,03 15,85 VraagRaak ,66 16,00 Totaal , Hierbij kan worden opgemerkt dat de contacten met individuele leden over het algemeen kortdurende trajecten betreffen. De adviestrajecten van VraagRaak en de ondersteuning van de ledengroepen (Servicepunt) zijn vaak langduriger en arbeidsintensiever. 12

13 Geconstateerd moet worden dat de medewerkers van het Kennis- en adviescentrum kans hebben gezien om in 2010 ruim 50 % meer registraties te behandelen dan in Waarbij deze stijging in alle clusters is te constateren. Dit resultaat is een direct gevolg van de in 2010 ingevoerde werkwijze om in de persoonlijke dienstverlening meer te kiezen voor de doorverwijsfunctie en minder voor langdurige individuele begeleiding. De trajecten van VraagRaak worden op offertebasis uitgevoerd. Verheugend is het om te constateren dat de grootste stijging heeft plaatsgevonden bij het Servicepunt. Versterking van de ondersteuning van de ledengroepen was voor het Kennisen adviescentrum in 2010 een prioriteit. Mede door de invoering van de persoonlijke internettoegang voor ledenadministrateurs en de intensivering van de contacten vanuit het landelijk bureau met de (bestuurders van) de ledengroepen is vast te stellen dat vanuit de ledengroepen steeds vaker een beroep gedaan wordt op ondersteuning vanuit het Kennisen adviescentrum. Ook vanuit de regionale bijeenkomsten voor ledengroepen die in november 2009 zijn gestart valt op te maken dat de ledengroepen behoefte hebben aan deze ondersteuning. De persoonlijke ondersteuning van onze KansPlus ledengroepen zal daarom ook in 2011 een verder hoge prioriteit krijgen in de werkzaamheden van de Vereniging KansPlus. Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus brengt een jaarlijkse rapportage uit waarin de belangrijkste trends en signalen worden gerapporteerd. Kijk op voor deze rapportages Persoonlijke dienstverlening Totaal aantal registraties persoonlijke dienstverlening periode januari december ter vergelijking 2009: 661 een stijging van ruim 47% Gemiddeld werden in registraties per maand vastgelegd, in 2010 waren dit 75 registraties. Opvallend is dat het aantal registraties per maand in 2010 ongeveer gelijk is, met uitzondering van de maanden maart en november die een duidelijke uitschieter naar boven laten zien. Daarbij is niet vast te stellen dat bepaalde onderwerpen in deze maanden speciale aandacht hebben gevraagd. De stijging is te constateren bij vrijwel alle onderwerpen. 13

14 In 2009 werd het Kennis- en adviescentrum vooral benaderd met vragen over de kwaliteit van de zorg en aanverwante onderwerpen zoals bejegening, begeleiding en wonen. Nog steeds maken deze onderwerpen een groot deel (bijna 25 %) uit van de vragen die bij het Kennis- en adviescentrum terechtkomen. Het Kennis- en adviescentrum wordt regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij ouders/vertegenwoordigers vast zijn gelopen in de communicatie met zorgaanbieders. Het betreft hier vaak bijzonder complexe situaties. KansPlus heeft aan het Ministerie van VWS in november een notitie specifieke cliëntondersteuning aangeboden om ouders/vertegenwoordigers en cliënten te ondersteunen in deze situaties. KansPlus is in overleg met het Ministerie over de mogelijke financiële facilitering van deze extra en complexe functie van KansPlus. Naar verwachting zal hierover in het voorjaar van 2011 meer duidelijkheid komen. KansPlus blijft aansturen op een betere wetgeving voor mensen met een handicap en op meer bevoegdheden voor de cliëntenraden rond de zorginstellingen, inclusief de daarbij horende financiering Servicepunt Totaal aantal registraties servicepunt periode januari december ter vergelijking 2009: 116 een stijging van ruim 81 % Ledengroepen Het Kennis- en adviescentrum staat bestuurders en vrijwilligers van ledengroepen van KansPlus bij in hun werkzaamheden. De advieslijn is er dus ook voor bijvoorbeeld vragen over samenwerken in de regio, het organiseren van themabijeenkomsten en het opzetten van een nieuwe (thema)ledengroep of ledenwerving. 14

15 Ondersteuning van de ledengroepen van KansPlus was voor het Kennis- en adviescentrum in 2010 een van de belangrijkste speerpunten. Dit temeer omdat op basis van de rapportage van het Kennis- en adviescentrum van 2009 moest worden vastgesteld dat het contact tussen de ledengroepen en het landelijk bureau onvoldoende was. Uit de rapportage blijkt dat het aantal registraties in 2010 met ruim 81 % is toegenomen op basis waarvan gesteld kan worden dat het Kennis- en adviescentrum en de ledengroepen elkaar beter weten te vinden. De contacten met de ledengroepen worden vanaf 2009 geregistreerd in het relatiebeheerssysteem (CRM). Gebleken is dat de registratie onvoldoende beeld geeft van de activiteiten van de ledengroepen en de ondersteuning door het Kennis- en adviescentrum. Eind 2010 is besloten om de registraties met ingang van 2011 op een andere wijze in het CRM systeem te verwerken. Dit zodat een beter zicht kan ontstaan op de activiteiten van de ledengroepen en de gewenste ondersteuning door het Kennis- en adviescentrum. In 2010 is een vrijwilliger bij het Kennis- en adviescentrum gestart, deze vrijwilliger onderhoudt telefonische contacten met de ledengroepen. Op basis van deze telefonische contacten met de ledengroepen, zal regelmatig een tussentijds overzicht van de activiteiten van de ledengroepen aan het bestuur worden verstrekt. Het Kennis- en adviescentrum heeft in 2010 ledengroepen ondersteund bij: Het geven van informatie en advies. Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. Het deelnemen aan VG-themacafe s. Bestuurlijke en inhoudelijke vraagstukken van de ledengroep zelf. De overgang van familievereniging naar ledengroep. Het geven van bekendheid aan activiteiten van ledengroepen. Het ondersteunen van ledenadministrateurs bij het beheren van hun administratie via de Portal. Met ingang van december 2010 zijn er twee vrijwilligers ingezet om de ledengroepen op specifieke onderdelen te ondersteunen: Het onderhouden van het reguliere contact tussen het landelijk bureau (Kennis- en adviescentrum) en de ledengroepen. Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor de ledengroepen. Na de invoering van de persoonlijke internettoegang (Portal) voor ledengroepbeheerders (mei 2010) heeft het Kennis- en adviescentrum aan de ledengroepen aangeboden om ondersteuning te verlenen bij de toegang tot de Portal. Bij een drietal ledengroepbeheerders is een medewerker van het Kennis- en adviescentrum op huisbezoek gegaan om tekst en uitleg te geven over de Portal. Er kan worden vastgesteld dat sprake is van een opwaartse lijn waar het gaat om de versteviging van de relatie tussen ledengroepen en het Kennis- en adviescentrum. Het Kennis- en adviescentrum wil in 2011 deze opwaartse lijn voortzetten door de versteviging tussen de ledengroepen en het Kennis- en adviescentrum meer diepte te geven. 15

16 In 2011 wordt uitdrukkelijk prioriteit gegeven aan de rol van ledengroepen en de ondersteuning die daarbij vanuit KansPlus kan worden gegeven. Het zwaartepunt zal immers in toenemende mate verschuiven van het landelijk plan naar regionale plaatselijke omstandigheden. Belangenbehartiging zal nadrukkelijk op regionaal en plaatselijk niveau uit de verf moeten komen. Ledengroepen zijn daarbij van cruciaal belang. Ook het aspect ledenwerving wordt in 2011 met voorrang uitgevoerd. Familieverenigingen KansPlus heeft een dienstverleningspakket voor familieorganisaties ontwikkeld. Dit om familieorganisaties, waar KansPlus een traditioneel sterke band mee heeft, zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. De omvang van het dienstverleningspakket en de kosten ervan zijn gebaseerd op de financiële bijdragen van de familieorganisaties in 2009 (tarief 5 euro per bed) aan de vereniging KansPlus. Na de definitieve overgang naar het individueel lidmaatschap heeft een aantal familieorganisaties aangegeven de relatie met KansPlus te willen behouden, zonder over te gaan tot individueel lidmaatschap van de leden van de familieorganisatie. De kosten van het pakket sluiten aan bij de bijdrage die de organisaties in de afgelopen jaren hebben betaald VraagRaak Totaal aantal registraties VraagRaak periode januari december ter vergelijking 2009: 154 een stijging van ruim 37 % De helpdesk van VraagRaak maakt onderdeel uit van het Kennis- en adviescentrum van KansPlus en is het Steunpunt Medezeggenschap. Aangesloten cliëntenraden kunnen met hun vragen over zeggenschap en medezeggenschap terecht bij het Kennis- en Adviescentrum. In november heeft VraagRaak zich gepresenteerd aan de andere Ouderverenigingen (Philadelphia Support, Dit Koningskind, Helpende Handen) met als doel te bezien of we meer gezamenlijk kunnen optrekken als het om vragen van cliëntenraden en medezeggenschap gaat. Aanleiding van het gesprek was de (toekomstige) financiële positie van VraagRaak. Op dit moment beraden de andere ouderverenigingen zich op hun mogelijkheden. Vanuit VraagRaak zijn in 2010 een twintigtal cliëntenraden in korte en langere trajecten ondersteund. De langduriger trajecten gebeuren op offertebasis. Een langdurig traject (dat nog doorloopt in 2011) van ongeveer 15 dagdelen betreft het opstellen van een Handboek Medezeggenschap Cliënten. Doel hiervan is de medezeggenschap binnen de organisatie opnieuw te implementeren en naar tevredenheid te doen verlopen. Diverse malen kwam het verzoek de zorg- en dienstverleningsovereenkomst plus algemene voorwaarden van de organisatie te toetsen. Cliëntenraden hebben zwaarwegend adviesrecht 16

17 bij dit onderwerp. VraagRaak gaat met de toetsing aan de slag nadat de offerte is goedgekeurd. Veel vragen gingen over de vrijwillige eigen bijdragen. Cliëntenraden brengen namens alle cliënten zwaarwegend advies uit over het in rekening brengen van allerlei aanvullende diensten die niet tot het verzekerde pakket behoren. Dit betreft een belangrijk onderwerp waar ook in breder verband aandacht aan wordt geschonken. Scholing en training Drie maal is een cursus Medezeggenschap (op offertebasis) gegeven van twee dagdelen. In alle gevallen aan leden van de raad en het managementteam samen. Er blijkt grote behoefte te zijn aan kennis over wat de rol is van de cliëntenraad, wat de rol is van de manager, wat zegt de WMZC, welke rechten heb je als cliëntenraad, welke plichten als manager. De cursus bestond uit diverse werkvormen en er is een aanzet gegeven tot het maken van een werkplan. In alle gevallen is de cursus als zeer positief ervaren. Mond-op-mond reclame heeft geleid tot nog meer aanvragen voor een dergelijke cursus; steeds op maat en op basis van eigen praktijkervaringen. Aan het einde van het jaar zijn offertes uitgebracht voor een tweetal cursussen voor cliënten die in de cliëntenraad zitten. Elk ook voor twee dagdelen. In april 2010 is een studiemiddag georganiseerd voor leden van cliëntenraden. De handleiding Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? is gelanceerd. Een handleiding met criteria waaraan een ondersteuningsplan zou moeten voldoen. De handleiding is een uitgave van het project OPsterk.nl. Opsterk wil de positie van mensen met een beperking en hun ouders/vertegenwoordigers versterken bij het opstellen van een ondersteuningsplan. OPsterk.nl is een initiatief van de CG-Raad en Platform VG. Het project is onderdeel van het landelijke kwaliteitsverbeteringtraject Zorg voor Beter. Nieuwe aansluitingen 35 cliëntenraden hebben zich in 2010 aangesloten bij VraagRaak, waarmee het totaal uitkomt op 89 aangesloten cliëntenraden. Een grote groei die voor een groot deel het gevolg is van aansluiting door alle cliëntenraden behorend bij twee grote zorgaanbieders. Deze groei zet zich ook in 2011 voort. 17

18 4. ONDERSTEUNEND EN ORGANISATORISCH PROGRAMMA 4.1 Het bureau CRM In januari 2009 zijn we gaan werken met een relatiebeheersysteem: Microsoft Dynamics CRM (verder CRM). De medewerkers van KansPlus zijn opgeleid om met CRM te kunnen werken. Zo hebben zij individueel en in groepsverband uitleg gekregen. Gebruikershandleidingen hiervoor zijn gedurende het jaar aangepast. Alle contacten van de medewerkers van KansPlus moeten worden geregistreerd in CRM. Op deze manier is het goed inzichtelijk welke contacten er zijn geweest met onze klanten en zo is werk ook goed overdraagbaar naar andere collega s. Werkzaamheden CRM beheerder: Toezien op goed gebruik van CRM. Borgen dat het CRM goed gebruikt wordt. Zorgen dat CRM blijft aansluiten bij de behoefte van KansPlus. Data kwaliteit monitoren en initiatieven ter verbetering aandragen. Controleren van gegevens. Managementsrapportages. Adreslijsten voor de verzending van PlusPunt worden gegeneerd vanuit CRM. Ledenlijsten voor de ledengroepen worden vanuit CRM gemaakt. De rapportage van het Kennis en adviescentrum wordt vanuit CRM gemaakt. Facturatie van de lidmaatschappen vind plaats in CRM Secretariaat Het secretariaat heeft in 2010 de gebruikelijk reguliere taken uitgevoerd. Zij heeft zich nadrukkelijk bezig gehouden met: Relatiebeheer. Invoering en wijzigen van leden- en relatiegegevens. De verwerking van de binnenkomende en uitgaande post in het relatiebeheer systeem. Achterstanden in de ledenadministratie zijn in 2010 volledig weggewerkt, mede dankzij de inzet van een vrijwilliger. In 2010 is door het secretariaat ook intensieve projectondersteuning geboden bij o.a. het project coöperatie. In de maand december 2010 zijn i.v.m. de aanstaande verhuizing naar Houten veel bestanden, dossiers en archieven geschoond. Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met het structureren van het mailverkeer. 18

19 Veel voorkomende werkzaamheden in 2010: Voorzien in de secretariële ondersteuning van de interne organisatie oftewel directie, bestuur, Kennis- en adviescentrum, beleid, communicatie, en VraagRaak. Ondersteuning van leden, ledengroepen en cliëntenraden. Het secretariaat voorzag de ledengroepen op verzoek van de gevraagde materialen. Het mede organiseren en notuleren van de algemene ledenvergaderingen. Administratieve en secretariële werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan: -de verwerking van de in- en uitgaande post, -redigeer- en lay-out werk, -notuleren, -rapporteren, -kopieer- en verzendwerk, -agendabeheer, -verzenden van bestellingen, -archiveren, -materiaalbeheer en de verwerking van het centrale telefoon- en verkeer Ledenwerving In 2010 is de zogenaamde commissie Wijze Financiële Mensen aan de slag gegaan. De commissie heeft via een tweetal ledenvergaderingen haar plannen gepresenteerd om ledenwerving nieuwe impulsen te geven. In november 2010 zijn de plannen in definitieve vorm voorgelegd aan de ledenvergadering die daarmee heeft ingestemd. Speerpunten van beleid die in 2011 tot uitvoering komen zijn ledenwerving via de inzet van nieuw ledenwervend materiaal en een ploeg vrijwilligers die zorgen voor verspreiding hiervan en het persoonlijk benaderen van potentiële leden. Verder wordt ingezet op sociale media om een jonge doelgroep te bereiken. Ook dit jaar weer is het helaas niet mogelijk gebleken het ledental op peil te houden ondanks dat ook nu weer de nodige inspanningen zijn geleverd om de aandacht op KansPlus te vestigen via de verschillende media als geschreven pers, radio en TV (zie onder PR/C). Het aantal leden is in het verslagjaar teruggelopen van ruim naar zo n 9500 leden. Het natuurlijk verloop ten gevolge van overlijden tezamen met uitschrijvingen ten gevolge van niet of niet tijdig betalen van de contributie,is onvoldoende gecompenseerd door aanwas van nieuwe leden. Contacten zijn gelegd met Celine Purcell, bekend vanuit de TV- en musicalwereld. Eind mei 2010 heeft zij zich via Pluspunt gemanifesteerd. Bovendien is de focus in toenemende mate gelegd op ondersteuning van ledengroepen in hun streven om leden te werven. Er komt in 2011 een nieuwe ledenwervende folder en de verschillende nieuwsuitingen zijn meer op elkaar aangesloten (website, nieuwsbrief, You-tube, PlusPunt). In samenwerking met Menzis is bovendien een collectieve collectieve zorgverzekering bij Menzis samengesteld. Deze zorgverzekering is speciaal afgestemd op de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Door middel van dit specifieke pakket hopen we onze leden extra voordeel te bieden en potentiële leden over de streep te trekken Communicatie Het jaar 2010 was een druk jaar voor de afdeling communicatie. Zo was de communicatiemedewerker (0.4 fte.) naast de reguliere werkzaamheden ook nauw betrokken 19

20 binnen de lopende projecten van KansPlus zoals het project de coöperatie. Daarnaast was er een nauwe betrokkenheid in de nieuwe samenwerking met de zorgverzekeraar Menzis op het gebied van communicatie en pr. Ook dit jaar is met succes geprobeerd om meer extern in beeld te komen. Zo zijn er nieuwsberichten over KansPlus verschenen in vakbladen zoals Skipr, Markant en Zorgvisie, maar ook landelijke media zoals Radio 1, de Volkskrant en het Algemeen Dagblad hadden aandacht voor KansPlus. De nieuwsbrief van KansPlus is in 2010 twaalf keer verschenen, de nieuwsbrief had per verschijning een bereik van ongeveer 2700 mensen. Tot op heden zijn er positieve reacties gekomen op de nieuwsbrief. Door middel van de nieuwsbrief bereiken we ook mensen die normaliter niet de KansPlus website bezoeken voor belangrijk nieuws. Verder heeft communicatie een deel van 2010 ook periodiek de advieslijn bezet voor het Kennis- en adviescentrum. Verder zijn er zeven persberichten en twee communiqués geschreven en verspreid. Op het gebied van youtube heeft KansPlus in 2010 zich slechts in bescheiden mate gemanifesteerd, dit gezien de beperkte bezetting op communicatie en pr. Er zijn in totaal 9 video s gemaakt en op het kanaal van KansPlus geplaatst. Het Kanaal van KansPlus op youtube is te vinden op: Hieronder is puntsgewijs beschreven wat communicatie in 2010 nog meer heeft gedaan: Communicatie rondom Persoonlijke Internet Toegang Communicatie voor projecten zoals Coöperatie PlusPunt is vijf keer verschenen Op de website zijn 75 agenda items geplaatst Op de website zijn 251 nieuwsberichten Huisstijlbewaking redactiecommissie en redactieraad KansPlus is in 2008 begonnen met haar nieuwe blad PlusPunt, aanvankelijk en voor een groot gedeelte in 2009 met een externe hoofdredacteur. Deze werd bijgestaan door een redactiecommissie,bestaande uit drie medewerkers van het bureau en een bestuurder uit het veld. Daarnaast heeft het bestuur een redactiestatuut vastgesteld en is een redactieraad geformeerd. De redactieraad bestaat uit een tweetal externe deskundigen en een lid namens het landelijk bestuur. De externe deskundigen hebben respectievelijk een wetenschappelijke en journalistieke achtergrond. De bedoeling is dat de redactiecommissie de hoofdredacteur bijstaat in het concreet meedenken en invulling geven aan de verschillende uitgaven van PlusPunt. De redactieraad is bedoeld om het bestuur te adviseren rond belangrijke ontwikkelingen die spelen op wetenschappelijk en journalistiek/beleidmatig gebied en die van belang zijn voor PlusPunt. De installatie van de redactieraad heeft plaatsgevonden in 2009 onder leiding van 20

21 de voorzitter van het bestuur. Het opgestelde redactiestatuut is voorzien van commentaar van de zijde van de redactieraad en zal opnieuw besproken worden in het algemeen bestuur Financiële- en administratieve zaken Er zijn, de laatste jaren al diverse stappen gezet om de diverse werkzaamheden en de boekhouding zo in te richten dat de benodigde menskracht kan worden teruggebracht en dat efficiency en effectiviteit worden verhoogd. Het absolute zwaartepunt en jaarlijks struikelblok is het binnenhalen van alle benodigde jaarstukken van de ledengroepen. Al 2 jaar op rij kan de consolidatie pas afgerond worden tegen het einde van het volgend boekjaar vanwege het laat, en op herhaalde verzoeken, niet of niet compleet zoals gevraagd, aanleveren van de stukken. De gangbare methodiek is, gelet op het bovenstaande, sterk aan herziening toe. Het welslagen van de verplichte consolidatie, mag niet zoals nu, compleet afhankelijk zijn van de beschikbare tijd en inzet van de penningmeesters. Een van de stappen om tot verbetering te komen is om alle bankzaken inclusief die van de ledengroepen onder te gaan brengen bij de RABO bank. Deze stap maakt het mogelijk om de werkdruk beter over het jaar te verdelen en om, conform de eis van de accountant, de transparantie te verhogen. Het accent zal in 2011 op deze verbeterpunt komen te liggen: Één loket voor alle bankzaken. Transparante en uniforme werkwijze met betrekking tot de ledengroepen administraties. Betere werkdrukspreiding over het jaar Relatiebeheer Belangrijk binnen het onderdeel relatiebeheer is CRM. CRM is vooral ook bedoeld om activiteiten en opvolging van activiteiten van leden, ledengroepen en relaties bij te houden. Zo is voor alle medewerkers snel en eenvoudig inzichtelijk wat er speelt bij onze relaties. De rapportage van het Kennis en adviescentrum wordt ook vanuit CRM gemaakt. Verbetering van deze rapportage is onderdeel van het normale proces. In 2010 zijn daarom onder andere de onderwerpen van de persoonlijke dienstverlening aangepast zodat de rapportage inzichtelijker is geworden. Ook belangrijk binnen relatiebeheer is de Persoonlijke Internettoegang. Dit is een persoonlijke veilige internettoegang waar ledengroepbeheerders en leden hun persoonlijke gegevens kunnen wijzigen en vragen kunnen voorleggen aan het Kennis en adviescentrum. De Persoonlijke internettoegang is gefaseerd binnen de vereniging geïntroduceerd. Hiervoor hebben wij gekozen zodat we kunnen bekijken welke gevolgen het in gebruik nemen van de Portal voor de ledenadministrateur en het landelijk bureau heeft. De Persoonlijke internettoegang is in april 2010 eerst beschikbaar gesteld voor de ledengroepbeheerders. Vanaf augustus 2010 is de persoonlijke internettoegang voor alle leden beschikbaar. In 2010 zijn via de portal de 57 nieuwe leden en 252 familieleden geregistreerd. Ook zijn via de Portal 104 vragen aan het Kennis- en adviescentrum gesteld. 21

22 4.3 Bestuurszaken Het algemeen bestuur heeft in 2010 meer dan gemiddeld vergaderd. Tien keer werd bijeengekomen. Iedere vergadering bevat standaard het thema verenigingszaken en beleidsmatige zaken. Naast deze reguliere vergaderingen hebben diverse bestuurders zich present gesteld via allerlei informele bijeenkomsten en contacten om de vereniging met raad en daad,veelal vanuit specifieke expertise, bij te staan. Te denken valt aan specifieke zorginhoudelijke vraagstukken,bekostigingsvraagstukken van de zorg,benutting van nieuwe media, personele vraagstukken,relatiebeheer etc. Een vereniging die aan professionele ondersteuning inboet vanwege krimpende budgetten, doet anders gezegd in toenemende mate beroep op het bestuurlijk kader. Helder is ook dat het financieringsvraagstuk van de vereniging een zeer zware wissel heeft getrokken en nog steeds trekt op een aantal bestuurders die daar vanuit hun functie in het bestuur extra op betrokken zijn. Op het vlak van belangenbehartiging heeft het bestuur steeds gestreefd naar heldere standpuntbepaling. Zo is KansPlus van mening dat de AWBZ voor mensen met een verstandelijke handicap onveranderd moet blijven bestaan en heeft zij daarover zowel in de richting van het Platform VG als de overheid duidelijk haar opvatting gegeven. Het ontmantelen van de AWBZ en overbrengen van gedeeltes daaruit naar de WMO acht KansPlus een onverstandig beleid dat op termijn contraproductief zal blijken. Bezuinigingen in de sfeer van de Sociale werkvoorziening en sociale zekerheid (Wajong) zoals vastgelegd in het regeerakkoord kunnen evenmin op onze instemming rekenen. Ook ingrepen in het onderwijs ten nadele van leerlingen met een verstandelijke handicap verwerpt het bestuur van KansPlus. In 2011 spant KansPlus zich er samen met anderen voor in om deze bezuinigingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook teleurstellend acht het bestuur het dat juist de positie van PGO organisaties wordt verslechterd gegeven ingrepen in de subsidie. In 2010 werd de voorstudie mishandeling, die tot stand kwam op initiatief van KansPlus afgerond. Het rapport werd gepresenteerd waarin vooral de bevindingen van ouders en verwanten uit de verf kwamen. Precies zoals KansPlus wilde, recht doen aan de ervaringen van ouders en verwanten en deze een plek geven bij het voorkomen en terugdringen van mishandeling. Met smart en enig ongeduld wacht KansPlus op het door derden vorm te geven vervolgproject teneinde mishandeling zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen. Het blijkt gezien actuele problematiek absoluut geen overbodige oproep! In de landelijke discussies speelt ook de vraag hoe de organisatie van de cliëntenbeweging er uit moet zien. KansPlus is een voorstander van een versterking van de positie van de cliënt en zijn vertegenwoordiger en bepleit samenhang en samenwerking. Het blijkt op het niveau van de platforms en koepels een bijzonder tijdrovend en energieverslindend proces waarvan KansPlus niet altijd de meerwaarde kan zien. Veel meer onderwerpen zijn de bestuurstafel gepasseerd als bijvoorbeeld de coöperatie, projecten als Opsterk, het ZorgZwaartePakketspel. Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de website. 22

23 Daarnaast hebben verenigingszaken ook dit jaar weer de nodige aandacht gevergd, daaronder mede te verstaan zoals hiervoor al aangeduid de financiering van de vereniging en alles wat daarmee samenhangt als projectmatig werken, beroepsprocedures, bezwaarschriften, en de bekostiging van ledengroepen. Het besturen van de vereniging inclusief de financiering is in een aparte bijeenkomst uitvoerig aan de orde geweest aan de hand van een voorstel van een daartoe ingestelde commissie. Er is een nieuw ondernemingsplan opgesteld en het jaarplan 2011 is gepresenteerd. Een van de principiële keuzes die gemaakt zijn, is dat meer aandacht zal worden besteed aan dienstverlening In dit verband is een dienstverleningspakket ontwikkeld en bestuurlijk geaccordeerd voor voormalige familieverenigingen. Ook het onderwerp statutenwijziging heeft bestuurlijke besluitvorming opgeleverd, hetgeen mee kon plaatsvinden omdat in goede samenwerking van een enkele landelijk bestuurders en een van de regionale bestuurders voorspoedig voorstellen werden gedaan. De algemene ledenvergadering zal zich hopelijk in de eerste helft van 2011 over de statutenwijziging uitspreken. De verenigingsraad zal voorafgaand advies kunnen uitbrengen. Ook over het onderwerp huisvesting heeft het bestuur zich gebogen. Een belangrijke bestuurlijke en strategische mijlpaal was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Menzis. Daarnaast zijn er nog (zonder uitputtend te zijn) onderwerpen als de regionale en lokale belangenbehartiging besproken. Prettig is het dat het bestuur ieder jaar weer geconfronteerd te worden met aanvragen van spelden van verdienste. Het tekent de grote betrokkenheid en inspanningen die vele personen, veelal over een reeks van jaren, leveren voor de vereniging. Het geheel in ogenschouw nemend, kan gezegd worden dat ook dit jaar 2010 weer gepaard is gegaan met bepaald grote inspanningen van bestuurszijde die pro deo worden verricht. Zonder een dergelijke inspanning zou een vereniging als KansPlus geen bestaansgrond hebben. Het landelijk bestuur hecht er aan op te merken dat, zij met evenveel zo niet meer bewondering en waardering, kennis neemt van het vele bestuurlijke en anderszins verrichtte vrijwilligerswerk. Dit voor de vereniging en uiteindelijk de mensen waar het om gaat. Het zou beslissers sieren indien men zich dat zou realiseren en daarnaar zou handelen bij allerlei beslissingen Bouwbeleid KansPlus en LSR vinden het zeer belangrijk dat de stem van alle cliënten wordt gehoord bij de ontwikkeling van bouw- en woonplannen voor mensen met een verstandelijke beperking door zorgaanbieders en/of woningbouwcorporaties. Daarom hebben de organisaties gezamenlijk het projectvoorstel: Wij hebben een stem: het cliëntenperspectief centraal bij wonen en bouwen ontwikkeld en in juni 2010 aangeboden aan het ministerie van VWS. In dit projectvoorstel willen wij een instrument ontwikkelen waarmee de woonwensen van individuele cliënten op valide wijze in beeld kunnen brengen. Waarna de cliëntenraad of cliëntenorganisatie cliëntgerichte en gefundeerde adviezen kan afgeven aan de betrokken zorgaanbieders, zorgkantoren en banken. 23

KansPlus Jaarverslag 2010

KansPlus Jaarverslag 2010 KansPlus Jaarverslag 2010 INHOUD Voorwoord 3 1. Landelijk bureau 6 2. Belangenbehartiging 8 3. Kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap 9 3.1 Projecten van KansPlus

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Accent op lokale en individuele belangenbehartiging Nadrukkelijk aandacht voor PR/communicatie Landelijke belangenbehartiging door Ieder(In) Nieuw 2017: Extra Subsdie

Nadere informatie

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6 Concept Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 0 Voorwoord... 3 1. Missie & Visie... 4 Missie... 4 Visie... 4 2. Capaciteit en middelen... 4 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging... 5 3.1

Nadere informatie

3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan Tips namens cliënten

3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan Tips namens cliënten 3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan - Maak afspraken over hoe de cliënt aangesproken wil worden. In het kader van bejegening is het klantvriendelijk om te bespreken of iemand met

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt?

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Regels voor een goed ondersteuningsplan voor cliënten in de gehandicaptenzorg Handleiding voor cliëntenraden (eenvoudige versie) februari 2010 Over deze

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Concept Jaarplan 2016

Concept Jaarplan 2016 Concept Jaarplan 2016 21 september 2015 Inhoudsopgave Concept Jaarplan 2016... 0 1. Missie & Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 2. Capaciteit en middelen... 3 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging...

Nadere informatie

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Vooraankondiging Symposium voor zorgaanbieders en cliëntenraden woensdag 14 maart 2012 Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders Belangrijke

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Beoordeling van het cliëntenperspectief in ondersteuningsplannen (gehandicaptenzorg)

Beoordeling van het cliëntenperspectief in ondersteuningsplannen (gehandicaptenzorg) Beoordeling van het cliëntenperspectief in nen (gehandicaptenzorg) een handreiking voor cliëntenraden februari 2010 Inleiding Voor u ligt de handreiking met criteria voor de beoordeling van het cliëntenperspectief

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

AWBZ en tandheelkundige hulp

AWBZ en tandheelkundige hulp CVZ 75/14 ONTWERP Rapport AWBZ en tandheelkundige hulp Op.. april 2003 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Resultaat Wie Wanneer Opmerkingen. Gedelegeerde bevoegdheid penningmeester, voorstellen door directie. adviserende rol directie.

Resultaat Wie Wanneer Opmerkingen. Gedelegeerde bevoegdheid penningmeester, voorstellen door directie. adviserende rol directie. 1. Financiën op orde 1.1. Begroting 2012, de tering naar de nering. 1.2. Gesprek met en beroep op ondersteuningsfonds. Een bijgestelde sluitende begroting/exploitatie 2012 met uitvoeringsmaatregelen. Overbruggingsbijdrage

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2019

BELEIDSPLAN 2015 2019 BELEIDSPLAN 2015 2019 Werkplan 2015 Collectieve belangenbehartiging en dienstverlening van en voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/vertegenwoordigers INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 26 april 2007

Vergadering Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 26 april 2007 Vergadering Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 26 april 2007 Aanwezig: Hans Westenberg (voorzitter), Jan Pino (secretaris), Peter van den Dungen, Geert Benjamins, Jacques Thomas, Carla Kalf, Jeanne Hendrix,

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, dinsdag 13 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2009 31 maart 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Rapportage algemeen Kennis- en adviescentrum... 4 2.1 Medewerkers... 4 2.2 Projectaanvragen... 4 2.3 Resultaten KenAC

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarplan KansPlus 2012

Inhoudsopgave. Jaarplan KansPlus 2012 Jaarplan 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Missie & Visie... 5 Missie... 5 Visie... 5 2. Capaciteit en middelen... 5 3. Dienstverlening... 6 3.1 Het Kennis- en adviescentrum: ondersteuning aan individuen,

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

KansenNet Jaarverslag.

KansenNet Jaarverslag. KansenNet Jaarverslag 2016 www.kansennet.nl INLEIDING Met Energie en Enthousiasme KansenNet heeft het jaar 2016 met trots en tevredenheid afgesloten. Opnieuw hebben 167 vrijwilligers bestuur, coördinatoren

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Communicatieplan KansPlus

Communicatieplan KansPlus Communicatieplan KansPlus 2009 Inhoud Inleiding... 4 1. Doelgroep... 5 1.1 Interne doelgroepen... 5 1.2 Externe doelgroep... 5 2. Doelstellingen... 7 2.1 Algemene doelstellingen... 7 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie