ZORGAANBODPLAN. Ambitieus en vooruitstrevend. Implementatie. EZH kiest voor MGn. *uitwerking punt 8 bijlage 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGAANBODPLAN. Ambitieus en vooruitstrevend. Implementatie. EZH kiest voor MGn. *uitwerking punt 8 bijlage 1"

Transcriptie

1 ZORGAANBODPLAN EZH kiest voor MGn *uitwerking punt 8 bijlage 1 MijnGezondheid.net is een persoonlijk zorgdossier op internet. Hiermee kunnen patiënten eigen gezondheidszaken snel en makkelijk met de apotheek of huisarts regelen. Een extra service voor de patiënt. - Inzage in relevante gegevens van uw medisch dossier - E consult met apotheek of huisarts - E afspraak maken met de huisarts - Herhaalrecept aanvragen - Medicatiepaspoort afdrukken - Medisch dagboek bijhouden MGn is per 1 oktober 2012 geïmplementeerd. Ambitieus en vooruitstrevend In juli 2010 is de Stichting EerstelijnsZorg Haaksbergen opgericht. Op basis van een zorgvraag analyse van de Haaksbergse populatie zijn er 7 patiëntgroepen gedefinieerd waarvoor een duidelijke zorgvraag bestaat. Deze doelgroepen zijn uitgangspunt voor de ontwikkelde zorgprogramma s, voor de achtergrond informatie verwijzen we naar het 1 e hoofdstuk van het zorgaanbodplan 2010, 2011 en Diverse zorgverleners van verschillende disciplines zijn actief betrokken geweest om afspraken te maken over de zorg; goede afstemming over wie wat doet en op welke manier, het zorgproces stroomlijnen, uitwisseling van relevante informatie en uitkomsten indicatoren voor het monitoren van de kwaliteit van deze zorg. In korte tijd zijn 3 zorgprogramma s ontwikkeld en geïmplementeerd; DM2, CVRM en COPD. In 2011 zijn de programma s Gezond Gewicht bij kinderen en Valpreventie ontwikkeld. Deze worden eind 2012 /begin 2013 geïmplementeerd. In 2012 worden er nog 2 zorgprogramma ontwikkeld; Angst & Depressie en Hartfalen. Hartfalen is een transmuraal zorgprogramma waarbij er samenwerkingsafspraken worden gemaakt over de behandeling in 1 e en 2 e lijn. Voor meer het meerjarenschema voor ontwikkelingen en implementatie van zorgprogramma s zie bijlage 2. Implementatie De zorgprogramma s DM2, CVRM en COPD zijn geïmplementeerd. Voor ieder zorgprogramma is een bijeenkomst georganiseerd waarin zorgverleners van de verschillende disciplines hebben toegelicht welke zorg zij bieden en wat daarvan de meerwaarde is voor de zorgketen. Implementatie van het zorgprogramma Valpreventie en Gezond Gewicht bij Kinderen vindt 1 eind 2012/ begin 2013 plaats. Gevolgd door Hartfalen en Angst & Depressie in het 2 e kwartaal van 2013.

2 Betere bereikbaarheid Middels een nieuwe telefooncentrale (VOIP) wordt een volgende stap gezet naar het verbeteren van de bereikbaarheid van de praktijken. In eerste instantie zijn alleen de huisartsenpraktijken en de apothekers aangesloten op deze telefooncentrale. Later kunnen ook andere zorgverleners hierop aan sluiten. De voordelen die de nieuwe telefooncentrale biedt zijn: - Keuzemenu voor patiënt (spoed, herhaalrecept, afspraak maken) - Meer telefoonlijnen per praktijk beschikbaar - Aantal wachtenden en gemiddelde wachttijd kan worden gecommuniceerd - Doorschakelen van telefoonlijnen - Management informatie beschikbaar Door meer inzicht in het proces van piekbelastingen in de praktijk kan de praktijkvoering worden bijgesteld en daarmee de bereikbaarheid en beschikbaarheid worden verbeterd. Voor meer (management) informatie over de bereikbaarheid, zie bijlage 1 punt 2. Oncologische zorg In 2012 brengen we in kaart welke zorg er in Haaksbergen beschikbaar is voor patiënten met kanker. Hiervan maken we een sociale kaart. Daardoor wordt ook inzichtelijk welke leemte er eventueel zijn. Het bestaande zorgaanbod gaan we stroomlijnen en hiaten in de zorg waar nodig invulling geven. Zorgmail Er is tussen verschillende zorgverleners (Buurtzorg, alle fysiotherapeuten) en de huisarts een beveiligde internet verbinding gerealiseerd om digitaal patiënten informatie met elkaar uit te wisselen zoals verwijsbrief en terugrapportage. Zorg voor kwaliteit De EZH is ruim 2 jaar actief om de kwaliteit van zorg te verbeteren door multidisciplinaire samenwerking. Is de kwaliteit van de zorg ook daadwerkelijk verbeterd? Kwaliteit van zorg is te meten door middel van indicatoren - Structuur indicatoren (aantal FTE s, scholing medewerkers, kwaliteitscertificaten) - Proces indicatoren (daadwerkelijke zorgverlening; functioneren zorgverlener, aantal ingezette interventies) - Uitkomsten indicatoren (effect van de zorg) Kwaliteitsfunctionaris Melanie Mecklenfeld, heeft de indicatoren voor de zorgprogramma s geanalyseerd en gekeken hoe we daadwerkelijk tot verbetering van de kwaliteit van zorg kunnen komen, zie voor de eerste analyse en aanbevelingen Memo Evaluatie Zorgprogramma die als aparte bijlage aan dit document is toegevoegd. Op basis hiervan worden verdere verbeterdoelen geformuleerd. Op basis van het patiënttevredenheidsonderzoek worden de 2 klantervaringen en verwachting t.a.v. de zorg en de zorgverleners in kaart gebracht. De eventuele verbeterpunten die daaruit voortkomen worden meegenomen in de kwaliteit verbetercyclus.

3 Patiënttevredenheidsonderzoek In Juni, juli en augustus 2012 is er in samenwerking met Argo een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Een uniek onderzoek omdat het multidisciplinaire aspect van de samenwerking uitbereid wordt bevraagd. Bij dit onderzoek zijn de huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, verloskundigen, psychologen, logopedisten, oefentherapeuten, maatschappelijk werkers en de wijkzorg betrokken. Iedere praktijk heeft 100 (huisartsen 200) patiënten uitgenodigd een vragenlijsten in te vullen. In september en oktober worden er 2 bijeenkomsten belegd waarin de uitkomsten van het onderzoek worden besproken, deze worden voorgelegd aan een patiënten panel en vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt voor belangrijkste verbeterpunten. De uitgewerkte verbeterpunten worden als bijlage aan dit document toegevoegd (beschikbaar eind november 2012). Bijeenkomsten IVM benchmark Menzis heeft samen met het IVM (Instituut Verantwoord Medicatiegebruik) een toetsingsmethode ontwikkeld om het medicatiebeleid / voorschrijfgedrag te toetsen en te verbeteren; IVM Benchmark. Middels 25 indicatoren wordt gemeten in hoeverre er volgens de richtlijnen van de NHG wordt voorgeschreven. De formulariumcommissie bestaande uit huisartsen en apothekers maken in september 2012 een analyse van de uitkomst indicatoren van Haaksbergen en vergelijken dit met de benchmark. De belangrijkste verbeterpunten worden speerpunt voor komend jaar. Ook wordt gekeken hoe de verbetering te borgen. Het verbeterplan is als aparte bijlage aan dit document toegevoegd. Twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst voor alle leden van de EZH georganiseerd; een informele bijeenkomst (nieuwjaarsbijeenkomst) en een zorgconferentie. In 2011 is er onder leiding van Anja van Kempen (huisarts) een bijeenkomst geweest waar zorgverleners een podium kregen om informatie te delen over een actueel zorginhoudelijk onderwerp. In 2012 wordt er een conferentie georganiseerd over de huiselijk geweld en de mogelijkheden van een multidisciplinaire aanpak. Nieuwe leden De EZH heeft er een aantal nieuwe leden bij gekregen: De huisartspraktijk Overbeek is in 2010 overgenomen door Linda Engberink en Leonie Kleissen. De huisartspraktijk Maathuis is in 2011 overgenomen door Mirella Nijmeijer en Mehmet Akarsubasi. 3

4 Bureau EZH Strategische samenwerking De bedrijfsvoering van de EZH vindt plaats op het bureau van de EZH. Daar is werkzaam Denise de Zwart (manager) voor 16 uur per week. Het bureau is in 2011 uitgebreid met Angélique Karnebeck (management assistent) voor 4 uur per week. Het managementbureau is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag: Ideeën voor de samenwerking, knelpunten, nieuwe initiatieven, vragen, etc, kunnen bij het bureau worden ingebracht. Zorgportaal De huisartsen gebruiken in samenwerking met het ZGT en het MST zorgportaal voor het verwijzen van patiënten en inzage in de lab. gegevens Om innovatie te bevorderen en de kracht van onze organisatie te versterken onderzoeken we in 2013 de mogelijkheden tot uitbesteding van facilitaire diensten aan Thoon. Aanleiding hiervan is de wijziging van het inkoop beleid van de zorgverzekeraars. In de toekomst worden er alleen GEZ gelden toegekend als de zorggroep ook zelf de zorgprogramma s contracteert. Onze multidisciplinaire zorgprogramma s kunnen niet gecontracteerd kunnen worden door Menzis. Daarom contracteren de huisartsen in Haaksbergen de DBC s bij Thoon. Omdat in die DBC s ook overhead kosten zitten, is er sprake van dubbele financiering. Hierdoor zullen de GEZ gelden van de EZH worden gekort. Om hierop te anticiperen onderzoeken we de mogelijkheden om onze krachten met die van Thoon te verbinden door diensten onder te brengen bij Thoon. Bijvoorbeeld personeelsmanagement, bijzondere expertise, declareren, contracteren, ontwikkeling van zorgprogramma s, ed. 4

5 Consolideren 2013 De EZH is in de afgelopen 2 jaar ambitieus en vooruitstrevend aan de slag gegaan met het verbeteren van de zorg door middel van samenwerking binnen de eerste lijn. Er zijn 7 nieuwe zorgprogramma s ontwikkeld, waarvan er een 3-tal zijn geïmplementeerd en er zijn verschillende projecten in uitvoering die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg of service aan de patiënt. In 2013 richten we ons op het door ontwikkelen en optimaliseren van de reeds ontwikkelde producten en dienstverlening. Op basis van de kwaliteitscyclus gaan we kwaliteit in een continue proces verbeteren en borgen. Een pas op de plaats, om daarna weer stappen naar voren te zetten. Het daadwerkelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het aantoonbaar maken van de meerwaarde van onze samenwerking, dat is waar wij voor gaan in 2013! Implementeren nieuwe zorgprogramma s Kritisch voorschrijf beleid Verbeteren uitkomsten zorgprogramma s Implementatie MGn Afstemmen oncologisch zorg Strategische samenwerking en samenwerkingsafspraken Verbeteren bereikbaarheid Verbeteren patiënttevredenheid 5

6 Bijlage 1 Uitwerking Prestatie-indicatoren, gebaseerd op het zorginkoopbeleid Menzis GEZ 2013 Indicator gerealiseerd Indicator NIET gerealiseerd PRESTATIEINDICATOR UITVOERINGSFASE STAND VAN ZAKEN DOELSTELLING 2013 (evt. bijlage-nr.) KLANT 1 Beschikbaarheid en bereikbaarheid Centrum Het centrum is op werkdagen aaneengesloten geopend en telefonisch bereikbaar van tot uur HA 8:00 17:00 uur * Fysio 7:30 19:00 uur Apo 8:00 18:00 uur *De huisartsen zijn aaneengesloten geopend van 8:00 tot 17:00 uur. We streven er naar dat patiënten indien nodig dezelfde dag nog gezien kunnen worden. Uit het patiënt tevredenheidsonderzoeken uit 2008 en 2009 blijkt dat de patiënten tevreden zijn over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de praktijken. Uit recent onderzoek uitgevoerd door Obelon in een van de HOEDen m.b.t. beschikbaarheid en bereikbaarheid blijkt dat patiënten gemiddeld met 1 klacht per keer naar de huisarts komen. Dit betekend dat we laagdrempelig toegankelijk zijn. Patiënten sparen hun klachten niet op. Tevens is uit dit onderzoek gebleken dat we voldoende spreekuurtijd aanbieden om de patiënten dezelfde dag of de dag erop te kunnen agenderen. Dit wordt in de praktijk ook gerealiseerd. Eens per week wordt er door iedere praktijk een avondspreekuur aangeboden. Hiervan wordt echter minimaal gebruik gemaakt. Uit het DCB onderzoek 2012 komt het volgende naar voren: 6

7 Kon u op een gewenst moment een afspraak maken met de zorgverleners in Haaksbergen zegt 53.8% altijd, 42.8% meestal, 3.4% soms. Bij de fysiotherapeuten kan op 64.8 % op ieder gewenst moment een afspraak maken, 32.6% meestal en 2.6% nooit. Uit bovenstaande concluderen wij dat de huidige openingstijden voldoende aansluiten op de behoefte van de patiënt immers > 86% van de patiënten kan altijd of meestal terecht op een wenst moment. Tevens is de volgende vraag gesteld in de DBC: De huisartsenpraktijken zijn geopend van 8-17 vindt u dit een probleem 79% zegt nooit, 19% soms, 1.9% meestal, 0.2% altijd. 19% vindt de openingstijden soms een probleem. De huisartsen hebben een avondspreekuur. In de individuele feedback van de patiënten komt regelmatig de suggestie van een avondspreekuur terug. Er is bij de introductie van het avondspreekuur veel ruchtbaarheid gegeven aan het avondspreekuur; er is een column gepubliceerd in Rond Haaksbergen, op website wordt het avondspreekuur vermeld en in de patiënten folder. We gaan om die reden het bestaan van het avondspreekuur niet opnieuw actief onder de aandacht brengen. 2 Beschikbaarheid en bereikbaarheid huisartsenzorg en farmacie De huisartsenzorg en de apotheek zijn op werkdagen aaneengesloten geopend en telefonisch bereikbaar van tot uur Tijdens de aangegeven uren wordt de patiënt altijd door een medisch deskundig medewerker te woord gestaan, zodat triage Huisartsenpraktijken De praktijken zijn geopend van 8:00 17:00 uur, niet tot 18:00 zie hiervoor punt 1. Het Doktershuis: Alle huisartsenpraktijken hebben de M&I BBP &T behaald. De M&I BBP en T is in oktober 2012 gehonoreerd door Menzis. De Esch: De BBP uit 2010 is alleen behaald door de Praktijk Maathuis. BBP &T is voor de praktijken opnieuw aangevraagd en gehonoreerd in oktober 2012 door Menzis. Schubertstraat: Voor deze locatie is het logistiek op dit moment niet haalbaar om aan alle voorwaarden voor de BBP &T te voldoen; Tussen de middag staat er een uur een band op i.p.v. een half uur. Aan de overige voorwaarden kan worden voldaan. 7

8 kan plaatsvinden. Voor gewone oproepen is de huisartsenzorg en de apotheek tijdens genoemde kantooruren binnen 2 minuten d.m.v. een persoonlijk contact bereikbaar. Dit lukt voor tenminste 80% van de telefonische oproepen. Voor spoedoproepen is de huisartsenzorg en de apotheek tijdens genoemde kantooruren, binnen 30 seconden d.m.v. een persoonlijk contact bereikbaar. Hierin kan 10% worden afgeweken. In geval van spoed is een medisch inhoudelijk deskundige medewerker van de huisartsenof apothekersvoorziening direct beschikbaar voor consultatie. In geval van acute zaken is consultatie van een medisch Voor spoedoproepen zijn alle huisartsenpraktijken binnen 30 seconden bereikbaar (onderzoeksresultaat M&I BBP 2010) en is er een medisch deskundige medewerker beschikbaar voor consultatie. Uit de DCB 2012 blijkt dat 72.7% het geen probleem vond de huisartsenpraktijken te bereiken, 23.4 vond het een klein probleem, 4.0% een groot probleem. In de benchmark ligt het gemiddelde (geen probleem) op +/- 87%. De ervaring van de patiënt is dat de Haaksbergse huisartsen soms lastig te bereiken zijn. Dit onderdeel staat op nummer 1 in de top 5 van zwakke punten binnen de praktijk. Op de vraag of de telefoon wordt binnen 2 minuten wordt beantwoord antwoorde 27.3% met altijd, 53.8% met meestal en 18.9% met nooit. Er is door de EZH een nieuwe telefooncentrale aangeschaft eind Hierdoor zijn er nieuwe faciliteiten om de bereikbaarheid en beschikbaarheid te verbeteren. Zoals meer inkomende lijnen die een bandje horen met het aantal wachtenden voor u en de gemiddelde wachttijd. En er zijn mogelijkheden om lijnen naar elkaar doorschakelen. Uit de management informatie van de telefooncentrale over de periode juni september 2012 zijn de volgende gegevens geanalyseerd: De gegevens zijn gemiddelden per maand Gem. wachttijd tot beantwoording oproep Gem. aantal beantwoorde oproepen Gem. aantal pat. met wachttijd >2 min. Gem. wachttijd tot ophangen zonder beantwoording oproep 0:53 min :07 min 15 Gem. aantal pat. die > 2 min. moet wachten en verbinding verbreekt Op basis van bovenstaande tabelgegevens concluderen wij dat er de gemiddeld bereikbaarheid nu goed is. Dit is herleidbaar tot de verbeterde en faciliteiten van de nieuwe telefooncentrale. 8

9 inhoudelijk deskundige medewerker op dezelfde dag mogelijk. In geval van niet acute zaken is consultatie bij de huisarts of apotheker binnen 1 werkdag mogelijk. Herhaalrecepten: er is 24 uur/dag een receptenlijn beschikbaar (dit kan ook digitaal zijn) waarmee patiënten herhaalrecepten kunnen bestellen. Indien door een andere voorziening, zoals een proactieve herhaalservice, aantoonbaar hetzelfde doel wordt bereikt als met een receptenlijn, kan dit worden aangegeven en valt dit, mits onder regie van de huisarts, onder de te beoordelen prestatie 3 Beschikbaarheid en bereikbaarheid overige disciplines De overige disciplines zijn op werkdagen aaneengesloten telefonisch bereikbaar van tot uur. In eerste instantie wordt de telefonie ingeregeld voor de huisartsen en apothekers. Later kunnen andere disciplines zoals de fysiotherapeuten aanhaken. De apotheken De apotheken zijn geopend van 8:00 18:00 uur. Tijdens de openingstijden is de apotheek telefonisch bereikbaar en wordt beantwoord door een apothekersassistente. Uit de ECB 2012 blijkt dat 87.9% het geen probleem vond de apotheek telefonisch te bereiken, 12.1% vond het een klein probleem. Ook hiervoor geldt dat we de uit de extractie gegevens van de telefooncentrale kunnen halen hoelang het duurt voordat de telefoon beantwoord wordt. Bij acute zaken is consultatie in bij de huisarts en de apotheek dezelfde dag mogelijk. Bij niet acute zorgvragen is consultatie dezelfde dag of de daarop volgende werkdag mogelijk. Locatie de Esch en het Doktershuis maken gebruik van een receptenlijn die 24 uur per dag beschikbaar is. Op locatie de Schubertstraat en het Doktershuis wordt gewerkt met de proactieve Herhaalservice Haaksbergen. Algemeen bereikbaarheid Uit het DCB komt naar voren dat de gemiddelde bereikbaarheid van de zorgverleners wordt beoordeeld als zijnde; de bereikbaarheid is geen probleem voor 83.6%, een klein probleem voor 14.7% en groot probleem voor 1.6% van de patiënten. Gespecificeerd ziet het er per discipline als volgt uit: Oefentherapeuten: 95.2% geen probleem Psycholoog: geen probleem 77.3%, klein probleem 18.2%, groot probleem 4.5% 9

10 Podotherapeut: geen probleem 85.2%, klein probleem 13.6%, groot probleem 1.2% Verlosk.: geen probleem 86.4%, klein probleem 11.4%, groot probleem 2.4% Fysio s: geen probleem 93.6%, klein probleem 6.0%, groot probleem 0.4% Wij zien op basis van deze resultaten geen noodzaak tot verbetering. In de Fysiotherapiepraktijken kunnen patiënten terecht van 7:30 19:00 uur. De praktijken zijn aaneengesloten bereikbaar tussen 8:00 18:00 uur. Indien het echt niet mogelijk is om de telefoon aan te nemen dan kan de patiënt de voic inspreken en wordt binnen 1 uur teruggebeld. Fysiotherapiepraktijken Gemiste oproepen worden binnen een uur teruggebeld. In geval van acute zaken is consultatie van een deskundige medewerker op dezelfde dag mogelijk. 4 Casemanager / vaste contactpersoon buiten de zorgprogramma s Het centrum heeft een vaste contactpersoon / casemanager aangesteld voor individuele patiënten met een complexe zorgvraag die niet in een zorgprogramma zijn opgenomen. In geval van acute situaties is consultatie van een deskundig medewerker dezelfde dag mogelijk. De eigen huisarts van de patiënt is casemanager voor patiënten met complexe problematiek die niet in een zorgprogramma zijn opgenomen. Het gaat om een casemanager/ contactpersoon tenminste op HBO-verpleegkundig niveau. Dit kan echter ook de huisarts zelf zijn 5 Openstelling avond Indien een stappenplan is en/of zaterdagen overeengekomen is een ruimere openstelling gerealiseerd. In een centrum met minimaal Iedere huisartsenpraktijk biedt 1 avond per week een avondspreekuur aan. Met de fysiotherapeuten kan s avonds tussen 17:00-19:00 een afspraak worden gemaakt. 10

11 verzekerden zijn alle kerndisciplines in ieder geval minimaal één avond en/of zaterdag (tenminste 2 uur) in de week beschikbaar 6 Meten van klantwaardering c.q. Het centrum heeft binnen een jaar na de klantervaringen start van de uitvoeringsfase en periodiek daarna een ECB laten uitvoeren en is op basis van de uitkomsten met Menzis een verbeterplan overeengekomen. De uitvoering van het verbeterplan en resultaten van vervolgonderzoek, zijn vaste onderdelen van de jaarlijkse contractbesprekingen met Menzis. De uitkomsten van het ECB-onderzoek worden op de website gepub. 7 Praktijkinformatie Zowel in schriftelijk voorlichtingsmateriaal evenals digitaal (website) worden de volgende zaken voor alle disciplines duidelijk en zo actueel mogelijk gecommuniceerd richting patiënten. visie van het centrum De Apotheek is zaterdags geopend gekoppeld aan het weekend spreekuur van de huisartsen in Haaksbergen. Laatste patiënttevredenheidsonderzoek: - DCB HA 2011 Euro-Pep, 2008 CQ index - Fysio 2011, kwalify / HKZ - Apo 2000 De verbeterplannen worden eind november als bijlage bijgevoegd bij het zorgaanbodplan Er is een website voor het samenwerkingsverband: Hierop staat informatie over het samenwerkingsverband (visie, missie, deelnemers), zorgprogramma s, werkwijze en algemene informatie over chronische aandoeningen. Tevens is er een intranet voorziening gemaakt waarop de officiële stukken van de EZH zoals de zorgprogramma s, het zorgaanbodplan en het schriftelijke patiënten materiaal over de zorgprogramma s staan. Dit materiaal is door de zorgverleners uit te printen en kan dan worden meegegeven aan de patiënt. Tevens zijn er patiënten folders ontwikkeld voor de beweegprogramma s De uitkomsten van het DCB worden op de website gepubliceerd. 11

12 bereikbaarheid en beschikbaarheid aanbod van diensten en producten en valpreventie. Er is een poster gedrukt voor in de wachtkamers van de disciplines die zijn aangesloten bij de EZH. 8 Website Het centrum heeft een beveiligde website met de volgende functionaliteiten: e-consult inschrijving patiënten aanvragen herhaalmedicatie e-contact De website wordt periodiek geactualiseerd en zo nodig verbeterd. 1 oktober is MijnGezondheid.net (MGn) gelanceerd. MGn is een persoonlijk zorgdossier op internet. Hiermee kunnen patiënten online afspraken maken op het spreekuur van de huisarts, medicatie status inzien, herhaalrecepten aanvragen en een e-consult aanvragen bij huisarts of vraag stellen aan de apotheker. Aanleiding: Uit het DCB 2012 komt naar voren dat 2.4% vaak behoefte heeft aan een e-consult/vraag en 22% soms. Als de optie er is dan zou 19.5% er zeker gebruik van maken en 22.1% vrijwel zeker. Doel: Extra service bieden aan patiënten en daarmee voorzien in een groeiende behoefte. We streven naar een deelname van 5% van de patiëntenpopulatie van de deelnemende praktijken. Pilot: Het betreft een pilot waaraan 5 huisartsenpraktijken en de apothekers aan deelnemen. Bij voldoende belangstelling en goede ervaringen wordt MGn verder uitgerold over Haaksbergen. Na 1 jaar vindt evaluatie plaats. Implementatie: 1 Oktober Acties: - Kick-off bijeenkomst 1 e week oktober voor huisartsen, apothekers, en ondersteunend personeel. - Column - Informatie op website - Poster in wachtkamer - Banner op iedere locatie - Patiënten brief met deelname formulier wordt huis aan huis verspreid - Flowchart maken van werkwijze - Inregelen van systeem; maskerbrieven medicom, ed. -Twitter bericht 12

13 E-contact De website van de EZH en van de Huisartsen beschikt over een contactformulier. Deze faciliteit kan gebruikt worden door patiënten voor niet medisch inhoudelijk vragen; verzoeken tot inschrijving, klachten, tip en ideeën, adreswijzigingen etc. Herhaalmedicatie Er is een herhaalservice en receptenlijn beschikbaar. De website wordt periodiek geactualiseerde en zo nodig verbeterd. KWALITEIT UITVOERINGSFASE STAND VAN ZAKEN DOELSTELLNIG 2012 (evt. bijlagenummer) 9 Zorgprogramma s op basis van een landelijk vastgestelde zorgstandaard Het centrum heeft bij aanvang van de uitvoeringsfase tenminste 2 zorgprogramma s in uitvoering, waarbij het effect op de zorg voor patiënten onderbouwd kan worden aangetoond m.b.v. prestatie-indicatoren (structuur, proces en uitkomst). Deze indicatoren sluiten aan bij het Menzis inkoopbeleid Integrale Bekostiging. Daar waar de zorgbehoefte is vastgesteld implementeert het centrum alle overige zorgprogramma s, waarvoor een landelijke standaard is Diabetes ontwikkeld en geïmplementeerd 2010 CVRM ontwikkeld en geïmplementeerd 2010 COPD ontwikkeld en geïmplementeerd in 2011 In 2011 is het CMIZ (een data extractie systeem) aangeschaft en ingeregeld voor data extractie t.b.v. het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de zorgprogramma. De multidisciplinaire implementatie van de ontwikkelende zorgprogramma s is een ingewikkeld proces gebleken. In onze huidige systematiek werd de huisarts die betrokken was bij de ontwikkeling van het zorgprogramma verantwoordelijk voor de implementatiefase. Geconstateerd is dat met de implementatie, de borging van samenwerkingsafspraken, de data extractie en analyse ervan en de kwaliteitscyclus veel tijd gemoeid gaat. Het is een taak die een duidelijk focus nodig heeft en speciale expertise vraagt van de uitvoerder. Om de uitvoering te stroomlijnen is Uitvoeringsfase Uitvoeringsfase Uitvoeringsfase 13

14 vastgesteld. De gecontracteerde zorgprogramma s zijn in de uitvoeringsfase conform de daarin opgenomen afspraken uitgevoerd, waar mogelijk verder ontwikkeld, en met Menzis geëvalueerd. Per zorgprogramma zijn uitbreidings- c.q. verbeterpunten/-doelen overeengekomen voor de volgende contractperiode. 10 Aanvullende Zorgprogramma s Het centrum heeft aanvullende zorgprogramma s in uitvoering. (geen landelijke zorgstandaard, wel zorgbehoefte op basis De gecontracteerde van omgevingsanalyse) zorgprogramma s zijn in de uitvoeringsfase conform de daarin opgenomen afspraken uitgevoerd, waar mogelijk verder ontwikkeld, en met Menzis geëvalueerd. Per zorgprogramma zijn uitbreidings- c.q. verbeterpunten/-doelen overeengekomen voor de daarom een Medische Kwaliteitsfunctionaris aangetrokken. Goede uitvoering van het programma geeft immers de kwaliteitsverbetering van de zorg die we beogen. De Prestatie indicatoren zijn geëxtraheerd uit het CMIZ. Menzis heeft deze gegevens uitgezet tegen de benchmarkgegevens (februari 2012). De PI s van de zorgprogramma zijn door de kwaliteitsfunctionaris geanalyseerd en besproken met de programmacoördinatoren. Op basis hiervan wordt een verbeterplan opgesteld. In oktober presenteren we de uitkomsten per zorgprogramma, de verbeterpunten, en een plan van aanpak met te ondernemen acties en doelstellingen aan Menzis. Het verbeterplan Memo Evaluatie Zorgprogramma s is als aparte bijlage bij dit document gevoegd. Gezond Gewicht bij Kinderen ontwikkeld in Het zorgprogramma wordt als pilot project opgestart. Er worden 10 kinderen worden geïncludeerd voor een traject van 2 jaar. Er wordt met in december 2012 met Menzis besproken hoe we de pilot kunnen financieren. Valpreventie ontwikkeld in Het programma wordt eind 2012 geïmplementeerd waarna op 1 januari 2013 wordt gestart met het programma (uitvoeringsfase) Uitvoeringsfase 2013 (onder voorbehoud van financiering) 0-meting 1e kwartaal 2013 Verbeterdoelstellingen formuleren Uitvoeringsfase meting 3 e kwartaal 2012 Verbeterdoelstelling formuleren 14

15 volgende contractperiode. 11 Adequate Dossiervorming met De huisartsenzorg registreert volgens de ADEPD-richtlijnen het Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD) 12 Digitaal patiëntendossier Er is sprake van een adequaat en veilig digitaal patiëntendossier dat de uitvoering van zorgprogramma s optimaal ondersteunt. 13 Benchmark Voorschrijven Instituut Verantwoord Binnen het centrum wordt voorgeschreven conform de referentiewaarde behorend bij de Medicijngebruik (IVM) 90-percentielscore uit de IVM benchmark. De uitkomsten van de IVM Benchmark Voorschrijven en daarop gebaseerde verbeterplannen worden jaarlijks met Menzis besproken. HA registreert volgens criteria 2010 (M&I ADEPD ingediend) Alle huisartsen zijn aangesloten op Medicom. Alle apothekers op Farmacom. Er is een koppeling tussen deze 2 systemen gerealiseerd. De apothekers en de huisartsen hebben afspraken vastgelegd over registratie van informatie in het beleidsstuk Farmacotherapiebeleid Haaksbergen. Er is een digitale koppeling voor verzending van patiënten informatie (verwijzing en terug verwijzing, diagnostische gegevens) tussen de Fysio s gerealiseerd in Tevens is dit gerealiseerd voor de verloskundigen en loopt er een pilot voor digitale communicatie met Buurtzorg. Het CMIZ (data-extractie systeem) ondersteund de zorggroep bij het extraheren van uitkomstindicatoren. HA en Apothekers hebben een 0-meting uitgevoerd over de 25 indicatoren zoals in de IVM benchmark methodiek beschreven. De Haaksbergse gegevens zijn vergeleken met de benchmark. De 5 indicatoren waarop we minder goed scoren dan de benchmark en waar de we de beste verbetermogelijkheden in zien zijn: 1. Behandeling astmapatiënten met ICS, indicator 3 2. Voorkeursmiddelen statines indicator 8 3. Behandeling Diabetespatiënten met statines indicator therapietrouw antidepressiva indicator generieke protonpompremmers indicator 19 De huisartsen gaan het komende jaar extra alert zijn op het voorschrijfgedag van deze middelen. Na 6 maanden worden de huisartsen door de apothekers voorzien Gerealiseerd De huisartsen registeren volgens de ADEPD richtlijnen. Er is nog geen KIS dat voldoet aan de eisen die wij aan een KIS stellen. Als dit er in de toekomst wel is bekijken we de mogelijkheden en voordelen die dit Haaksbergen biedt. 15

16 van een tussenmeting. Na 12 maanden wordt er een vervolgmeting uitgevoerd om te bekijken of het voorschrijfgedrag daadwerkelijk is verbeterd. Tevens wordt dan opnieuw een meting gedaan over de 25 item. De verbetering worden hiermee gemonitord en nieuwe doelen worden gesteld. De nulmeting per arts en de toelichting op alle indicatoren is te lezen in bijgevoegd PDF bestand. 14 Kwaliteitsaccreditatie Elke discipline binnen het centrum is, conform de specifieke normen van de beroepsgroep, op het hoogste niveau gecertificeerd/geaccrediteerd of is bezig met een landelijke erkend certificerings-/ accreditatietraject in een met Menzis overeengekomen tempo. HA vanaf 2008 tot heden NHG geaccrediteerd Een aantal fysiotherapiepraktijken zijn gecertificeerd Apotheek geaccrediteerd 2012 KOSTEN/ DOELMATIGHEID UITVOERINGSFASE STAND VAN ZAKEN DOELSTELLNIG 2012 (evt. bijlagenummer) 15 Zorgkostenmonitor (ZKM) en Spiegelinformatie Het centrum analyseert jaarlijks met Menzis het functioneren van alle disciplines a.d.h.v. de ZKM en Spiegelinformatie. Het centrum benoemt en realiseert SMARTgeformuleerde verbetermogelijkheden. Verbetermogelijkheden kunnen zowel kwaliteit, klantgerichtheid als zorgkosten (binnen de eerste De EZH vindt het lastig om de uitkomsten van de dashboard gegevens te analyseren en te interpreteren. De cijfers zijn (m.u.v. de uitkomst indicatoren van de zorgprogramma s) gericht op kosten die gemaakt worden in de zorg. De zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid over het verlenen van goede kwaliteit van zorg. Er is in de cijfers geen relatie te leggen tussen kwaliteit en kosten. Menzis licht de uitkomsten van de huidige dashboards toe. Op basis daarvan wordt bepaald of en welke verbeterpunten er zijn. 16

17 en/of tweede lijn) betreffen. 16 Doelmatig doorverwijzen tweede lijn Van de verwijzingen naar de op Zorgdomein aangesloten ziekenhuizen, verwijst het centrum meer dan 50%. m.b.v. ZorgDomein Een regionale commissie onder leiding van IZIT heeft een zorgportaal ontwikkeld voor Twente. Dit is gerealiseerd in 2012; ZorgNetOost. Het MST en het ZGT zijn in ons werkgebied aangesloten op ZorgNetOost. De huisartsen maken gebruik van deze faciliteit voor verwijzing en inzage in lab gegevens. MANAGEMENT EN ORGANISATIE UITVOERINGSFASE STAND VAN ZAKEN DOELSTELLNIG 2012 (evt. bijlagenummer) 17 Bestuur Het bestuur evalueert elk jaar zijn eigen functioneren. Voor zover van toepassing ziet het bestuur toe op de adequate naleving van de governance code. Het bestuur hanteert een passend functionerings- en beoordelingssysteem om de prestaties van het management te monitoren en te beoordelen. Het bestuur bestaand uit een huisarts, fysiotherapeut en een apotheker. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de organisatie. Er wordt eens per 2 weken vergaderd tussen het bestuur en het management bureau. Hier wordt de voortgang van het proces besproken, gemonitord en bijgestuurd wanneer nodig. Er vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met de Manager van het Management Bureau en met de Medische Kwaliteitsfunctionaris. 18 Management Managementbureau Er is een manager in dienst van de Stichting voor 16 uur per week. Er is een functieprofiel opgesteld. Het management bureau wordt ondersteund door een management assistent. De Programma Coördinator faciliteert het ontwikkeltraject rondom de zorgprogramma s. 17

18 19 Management / Informatievoorzienings - en overlegstructuur De Medische Kwaliteitsfunctionaris valt ook onder het managementbureau. Er is een functieprofiel opgesteld Overlegstructuren Bestuur: Vergadert eens per 2 weken Raad van Deelnemers 2 á 3 keer per jaar Raad van Toezicht 3 keer per jaar Programmagroepen voor ontwikkeling zorgprogramma s Projectgroepen ICT Nieuwsbrief voor deelnemers EZH 20 Management / Besluitvormingsstructuur is vastgelegd in de statuten van de Stichting Besluitvormingsstructuur 21 Management / Planning en Control Het management ziet er op toe dat de vastgestelde planning- en controlecyclus adequaat wordt uitgevoerd door enerzijds het bestuur en de deelnemende disciplines tijdig van noodzakelijke gegevens te voorzien en anderzijds tijdig gegevens van disciplines te vergaren en die samen met gegevens uit de centrumbedrijfsvoering (geaggregeerd) te presenteren. 22 Management/ Informatiesysteem Het centrum beschikt over een managementinformatiesysteem dat centrum breed de juiste stuurinformatie genereert om te kunnen sturen op resultaten en De Medische Kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk wordt voor de implementatie van de zorgprogramma s, de borging van de samenwerkingsafspraken, data-extractie, analyse van de kwaliteitsindicatoren en het zorgdragen voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Per 1 juni 2012 is gestart om de huidige stand van zaken rondom de implementatie en uitvoering van de zorgprogramma s in kaart te brengen. In oktober 2012 is er een plan van aanpak voor een verbetertraject; wat zijn de uitkomsten per zorgprogramma, welke verbeterpunten er zijn, aan welke verbeterpunten we het komende jaar gaan werken en welke acties we zullen inzetten om tot verbetering te komen. De EZH heeft een management informatie systeem aangeschaft ontwikkeld door Pharma Partners: CMIZ (Centraal Management Informatie voorziening Zorggroepen). Het systeem is in het 3 e kwartaal van 2011 aangekocht en in het laatste kwartaal van 2011 ingericht om data extracties van de lopende zorgprogramma s te kunnen maken. Hiermee kan de landelijk vastgestelde dataset CMIZ operationeel

19 t.b.v. ondermeer P&C uitkomsten en verantwoording te kunnen afleggen richting stakeholders. met prestatie indicatoren worden geëxtraheerd om te kunnen sturen op uitkomsten en resultaat. 23 Management / Werkprocedures Het management ziet er op toe dat vastgestelde werkprocedures voor de primaire processen worden gehanteerd en periodiek geactualiseerd. Voortgang van de samenwerking, de afspraken, doelstellingen en de werkprocessen worden besproken in de bestuursvergadering (eens per 2 weken). Meer focus door het bestuur / management op de PI s zoals in deze tabel geformuleerd en de voortgang en uitvoering daarvan. 19

20 Bijlage 2 Meerjarenplan ontwikkeling zorgprogramma s EZH Zorgprogra mma Jun dec 10 Jan - jun 11 Jun - dec 11 Jan jun 12 Jun dec 12 Jan dec 13 DM2 -Ontwikkelen Start , -Implementeren incl. 0-meting Verbetercyclus Verbetercyclus Verbetercyclus Verbetercyclus CVRM -Ontwikkelen Start , -Implementeren incl. 0-meting Verbetercyclus Verbetercyclus Verbetercyclus Verbetercyclus COPD Ontwikkelen Ontwikkelen -Implementeren -Start Incl. 0-meting Verbetercyclus Verbetercyclus Gezond Gewicht bij Kinderen Valpreventie Ontwikkelen Ontwikkelen Ontwikkelen Implementeren Ontwikkelen Ontwikkelen Ontwikkelen Implementeren 1 e kwartaal Start, incl. 0-meting 1 e kwartaal Start, incl. 0-meting Hartfalen Angst & Depressie Ontwikkelen Ontwikkelen 2 e kwartaal Implementeren Start, incl. 0-meting Ontwikkelen Ontwikkelen 2 e kwartaal Implementeren Start, incl. 0-meting 20

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl ! Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Klagen aan Amstel en IJ

Klagen aan Amstel en IJ Rapport Gemeentelijke Klagen aan Amstel en IJ Bijlage: reacties en samenvatingen Gemeente Amsterdam 12 december 2011 RA111649 Pagina:2/163 Inhoud STADSDEEL CENTRUM... 6 STADSDEEL NIEUW-WEST...11 STADSDEEL

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie