Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004"

Transcriptie

1 Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Signalen uit de samenleving Project 4067 In opdracht van stadsdeel De Baarsjes drs. Lieselotte Bicknese drs. Simone Crok drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon Fax Amsterdam, april 2005

2 2

3 Inhoud Inleiding 5 Onderzoeksvraag 5 Leeswijzer 5 1 Trends en ontwikkelingen algemeen Een stadsdeel in opkomst Dynamiek in het stadsdeel Leefbaarheid en veiligheid: wisselend beeld Jeugdproblematiek ernstig De Baarsjes profiteert van groei creatieve sector Gevolgen van de economische recessie Gemiddeld participatie- en welzijnsniveau Concluderende opmerkingen 21 2 Dienstverlening en communicatie stadsdeelorganisatie Driekwart van de bewoners bezoekt stadsdeelkantoor Telefonische bereikbaarheid verbeterd AT5 medium met meeste nieuws over De Baarsjes Migranten TV populairste op allochtonen gerichte programma Ruim een derde van internetbezitters bezoekt site De Baarsjes Burger waardeert stadsdeelbestuur iets beter 29 3 Welzijnsvoorzieningen en sociale participatie Voorzieningen voor jongeren laag gewaardeerd Kinderen spelen vaker buiten en in de speeltuin Recreatieve voorzieningen beter bezocht Ruimte voor jongeren het meest gemist Maatschappelijke betrokkenheid en sociale participatie stabiel Driekwart gaat op vakantie 38 4 Leefbaarheid Waardering woonomgeving stijgt naar 6, Problemen top vijf onveranderd Straatbeeld verbeterd Meningen over troep rond afvalcontainers verdeeld Burenoverlast ongewijzigd Autobezit niet verder toegenomen Aantal fietsers neemt langzaam toe Verkeersveiligheid iets teruggelopen Te weinig plek voor fietsen Meningen over extra horeca verdeeld 48 3

4 4.11 Evenementen op Mercatorplein goed bezocht Chassébuurt heeft bekendste buurtconciërge Buurtoverleg gewaardeerd 50 5 Veiligheid en politie Veiligheidsgevoel toegenomen Meerderheid wil meer blauw op straat 55 6 Wonen Verhouding koop en huur gelijk gebleven Scheefwoners bereid meer te betalen voor huurwoning Dynamiek en verhuiswensen Ideale woning: koopwoning tot met 4 kamers Drie van de tien woningen verbeterd 63 7 Koopgedrag Bijna driekwart uitgaven in De Baarsjes besteed Boodschappen vooral in Jan Evertsenstraat en omgeving Duurzame goederen worden in de binnenstad gekocht Marktbezoek neemt toe 69 8 Samenvatting Trends en ontwikkelingen algemeen Dienstverlening en communicatie stadsdeelorganisatie Welzijnsvoorzieningen en sociale participatie Leefbaarheid Veiligheid en politie Wonen Koopgedrag 74 9 Responsverantwoording Onderzoeksopzet Achtergrondkenmerken respondenten Tabellenoverzicht Dienstverlening en communicatie stadsdeelorganisatie Welzijnsvoorzieningen en sociale participatie Leefbaarheid Veiligheid en politie Wonen Koopgedrag 116 Literatuur 125 4

5 Inleiding Onderzoeksvraag Sinds 1991 laat stadsdeel De Baarsjes elke twee jaar een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar de mening van de stadsdeelbewoners. Centraal in het onderzoek staan onderwerpen die van belang zijn voor de leefbaarheid van de buurt en het beleid van het stadsdeel. De resultaten worden door het Dagelijks Bestuur gebruikt om het beleid verder te verbeteren en zonodig bij te stellen. Stadsdeel De Baarsjes heeft O+S gevraagd voor de zevende keer de mening van de bewoners van De Baarsjes te peilen over de volgende onderwerpen: de dienstverlening en communicatie van het stadsdeel welzijnsvoorzieningen en sociale participatie in De Baarsjes de leefbaarheid van de buurt veiligheid de woonsituatie en -wensen van de bewoners het winkelaanbod Om de resultaten zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met de voorgaande edities van de Stadsdeelmonitor, zijn de vragenlijsten iedere keer grotendeels hetzelfde. Dit jaar zijn wel twee belangrijke wijzigingen in de werkwijze doorgevoerd: De stadsdeelraad heeft voor het eerst een bijdrage geleverd aan de samenstelling van de vragenlijst. Dit is mogelijk geworden door de invoering van het dualisme. Om de positie van De Baarsjes in kaart te brengen is behalve een enquête ook een analyse uitgevoerd op basis van andere bronnen bij O+S en een literatuurstudie. Leeswijzer Deze rapportage bevat de resultaten van zowel de literatuurstudie als de enquête voor de. Het eerste hoofdstuk bestaat uit de analyse van de positie van De Baarsjes in Amsterdam op basis van eerdere onderzoeken die in de stad hebben plaatsgevonden. Hoofdstuk twee tot en met zeven behandelen kort de belangrijkste resultaten van de enquête in De overige uitkomsten van de enquête staan vermeld in een uitgebreide tabellenrapportage in hoofdstuk tien. In hoofdstuk acht zijn de onderzoeksresultaten samengevat en in hoofdstuk negen staat de responsverantwoording. 5

6 6

7 1 Trends en ontwikkelingen algemeen De trends die periodiek uit de Stadsdeelmonitor De Baarsjes naar voren komen staan niet op zichzelf, omdat het stadsdeel deel uitmaakt van de stad en, op een iets lager schaalniveau, west binnen de ring. De positie van het stadsdeel wordt daardoor deels bepaald door de algemene stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. Dit betekent dat een breder perspectief op het stadsdeel het mogelijk maakt om de enquêteresultaten uit de monitor beter te interpreteren en te verklaren. Dit hoofdstuk gaat daarom in op enkele algemene trends in De Baarsjes en de rest van Amsterdam. De analyse die hieronder volgt is gebaseerd op diverse bronnen, zoals de Stadsmonitor Amsterdam, de Staat van de Stad Amsterdam II, Wonen in Amsterdam, de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid en gegevens van de Gemeentelijke Sociale Dienst. 1.1 Een stadsdeel in opkomst De stadsdeelvoorzitter van De Baarsjes verwoordt in De Amsterdamse Burgermonitor 2003 op treffende wijze de positie van het stadsdeel: De Baarsjes heeft én de problemen als in Bos en Lommer én de kansen zoals in Oud-West en Westerpark. Wij zijn een wijk in opkomst, waar de stadsvernieuwing al begin jaren negentig is begonnen. [ ] Toch woont nog ongeveer een derde van onze bewoners in op te knappen buurten, zoals de Chassébuurt. Deze uitgangspositie van het stadsdeel vertaalt zich niet alleen in de cijfers in de Burgermonitor. Ook allerlei andere onderzoeken laten zien dat De Baarsjes een gemiddelde tot benedengemiddelde positie inneemt in de stad, maar dat de trends hoopgevend zijn. Om de ontwikkelingen in perspectief te kunnen plaatsen, volgen hieronder eerst enkele cijfers over de bevolking in het stadsdeel. De samenstelling van het woningaanbod in bepaalde buurten heeft grote invloed op de bewoners die er (kunnen) wonen. De verandering in de bevolkingssamenstelling heeft voor een deel dus te maken met de woningmarkt in De Baarsjes. De samenhang blijkt uit figuren 1.1 tot en met 1.4, waarop concentraties van woningen in corporatiebezit en concentraties bewoners uit verschillende etnische groepen te zien zijn. Omdat de prijs van woningen in corporatiebezit over het algemeen lager is dan die van particuliere huurwoningen en koopwoningen, wonen in deze gebieden relatief vaak mensen met een laag inkomen. Dit is één van de verklaringen voor de constatering dat Marokkanen en Turken hier geconcentreerd wonen (zie figuren 1.3 en 1.4), omdat mensen in deze bevolkingsgroepen relatief weinig te besteden hebben. Daarnaast hangt de bevolkingssamenstelling in buurten samen met de grootte van de woningen. In de Chassébuurt en een deel van de Geuzen/Doesbuurt en zijn, naast een relatief groot aanbod van sociale huurwoningen, veel woningen te vinden die minimaal vier kamers hebben. Dit maakt juist deze buurten aantrekkelijk voor grote gezinnen met een lage sociaal-economische positie. 7

8 Figuur 1.1 Concentraties woningcorporatiebezit in De Baarsjes (blauwe vlakken: concentraties met minimaal 500 woningen en 80% woningcorporatiebezit), 2003 bron: O+S en UvA/AMIDSt Het aantal nieuwbouwwoningen in De Baarsjes is niet groot, hoewel er in de afgelopen tien jaar veel meer gebouwd is dan in de periode ervoor. Tussen 1970 en 1990 zijn er ongeveer 100 woningen gebouwd en vanaf 1990 nog eens 340. Deze relatief lage aantallen hebben onder meer te maken met de beperkte ruimte die er in het stadsdeel is voor nieuwbouw. Dit betekent dat het verhogen van de kwaliteit van het woningaanbod voornamelijk gezocht moet worden in de aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Dat er wel veranderingen zijn op de woningmarkt in De Baarsjes blijkt wel uit de stijging van het percentage koopwoningen van 9% in 1999 naar 14% in Dit aandeel ligt nog wel onder het stedelijk gemiddelde (20%). De verschillende woonmilieus in De Baarsjes komen niet alleen naar voren uit de concentratiekaarten in de volgende paragraaf, maar ook uit het onderzoek Stedelijke dynamiek bij stagnerende woningmarkt van de Dienst Wonen (2004). Hierin worden drie woonmilieus onderscheiden in het stadsdeel: centrumrand, aansluiting en overgang. Het centrumrandmilieu is alleen te vinden in het meest oostelijke deel van de Geuzen/Doesbuurt. Het aansluitingsmilieu bevindt zich in het overige deel van de Geuzen/Doesbuurt en de Postjesbuurt. Beide milieus liggen in de uitstralingszone van het centrum en maken een proces door van een gematigd naar een hoger sociaaleconomisch niveau. De doorstroming van de bevolking ligt op het normale Amsterdamse niveau. Vooral in het aansluitingsmilieu is er een hoge mate van vergrijzing. Het overgangsmilieu, dat in het overige deel van De Baarsjes te vinden is, ligt sociaal- 1 In 2003 was het aandeel koopwoningen in De Baarsjes 11%. De stijging tussen 2003 en 2004 wordt grotendeels veroorzaakt door verbeteringen in de diverse administraties. De bron van deze gegevens is GVI/DBA/Dienst Wonen/O+S. Verder hebben de corporaties tussen begin 2003 en oktober 2004 volgens het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam 94 woningen verkocht in stadsdeel De Baarsjes. 8

9 economisch gezien onder het stedelijk gemiddelde. Het heeft een duale bevolkingsstructuur: de vergrijsde autochtone bevolking is nog sterk aanwezig en tegelijkertijd groeit het aandeel allochtone gezinshuishoudens. Overigens verschilt deze groei per buurt. Terwijl het percentage allochtonen in sommige overgangsbuurten buiten De Baarsjes snel toeneemt, blijkt uit de vorige paragraaf dat de groei van het aantal allochtonen in De Baarsjes beperkt is. Gezien de huidige ontwikkelingen, de redelijk centrale ligging van het stadsdeel en de stedelijke vernieuwingsplannen in de verschillende buurten, is de verwachting dat het overgrote deel van De Baarsjes in 2015 een aansluitingsmilieu zal hebben. 1.2 Dynamiek in het stadsdeel In De Baarsjes bestaat 43% van de circa inwoners momenteel uit etnische minderheden. Dit is iets meer dan gemiddeld in de stad (39%), maar het aandeel mensen in deze groep stijgt minder snel dan in de rest van Amsterdam. De grootste etnische minderheidsgroepen zijn Marokkanen (3.900 personen) en Turken (3.200 personen). De ontwikkeling in het stadsdeel wordt hieronder geïllustreerd met kaarten uit de Stadsmonitor Amsterdam, een geografisch informatiesysteem (GIS) op basis van gegevens op postcodeniveau. 2 In de figuren staan concentratiegebieden die de ruimtelijke spreiding van de drie grootste etnische groepen in De Baarsjes laten zien: Nederlanders, Marokkanen en Turken. Figuur 1.2 Concentraties Nederlanders in De Baarsjes, 1994 (blauwe omlijning: concentraties met minimaal 59% Nederlanders) en 2004 (gele vlakken: concentraties met minimaal 51% Nederlanders) bron: O+S en UvA/AMIDSt 2 Dit GIS is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en O+S. 9

10 Figuur 1.3 Concentraties Marokkanen in De Baarsjes, 1994 (blauwe omlijning: concentraties met minimaal 16% Marokkanen) en 2004 (gele vlakken: concentraties met minimaal 19% Marokkanen) bron: O+S en UvA/AMIDSt Figuur 1.4 Concentraties Turken in De Baarsjes, 1994 (blauwe omlijning: concentraties met minimaal 12% Turken) en 2004 (gele vlakken: concentraties met minimaal 14% Turken) bron: O+S en UvA/AMIDSt De kaarten tonen een ontwikkeling die al jaren aan de gang is. Hoewel het aantal etnische minderheden groeit, wonen zij in verhouding steeds minder geconcentreerd in De 10

11 Baarsjes. Dit geldt het sterkst voor Turken. De concentraties Marokkanen zijn in de afgelopen tien jaar opgeschoven in noordelijke richting. De concentraties etnische minderheden die er momenteel zijn, zijn met name te vinden in de buurt-noord en Zuid en in de Chassébuurt. In delen van de Postjesbuurt wonen Nederlanders geconcentreerd, terwijl er in 1994 in geen enkele buurt sprake was van concentraties Nederlanders in De Baarsjes. Het aandeel (samenwonende) alleenstaanden 3 in De Baarsjes is iets hoger dan gemiddeld in Amsterdam en het percentage gezinnen met kinderen is iets lager dan in de rest van de stad. Verder wijkt de huishoudenssamenstelling in het stadsdeel weinig af van het gemiddelde in Amsterdam, maar er zijn wel veranderingen. Zo neemt het aandeel alleenwonenden langzaam toe: in 2004 was dit 26%, terwijl het in 1996 nog op 23% lag. Dit sluit aan bij de veranderende bevolkingssamenstelling in het stadsdeel. Tabel 1.5 Saldo vestiging en vertrek naar etniciteit, De Baarsjes Surinamers Antillianen Turken Marokkanen Zuid-Europeanen niet-geïndustrialiseerde landen geïndustrialiseerde landen Nederlanders vestiging vertrek saldo bron: O+S Het aantal inwoners in De Baarsjes is in de afgelopen jaren gedaald van zo n inwoners in 1995 naar inwoners in Dit heeft onder meer te maken met de veranderende huishoudenssamenstelling in het stadsdeel: door de toename van het aandeel alleenstaanden neemt de bezettingsgraad van woningen af. Tabel 1.5 bevestigt dit beeld en geeft aan dat het saldo van vestiging en vertrek in De Baarsjes daalt. In 2003 was er een licht vestigingsoverschot, maar in 2001 en 2002 was er zelfs een vertrekoverschot in het stadsdeel. Ook de verandering in de bevolkingssamenstelling in het stadsdeel is te zien. In 1993 vestigden zich meer Turken en Marokkanen dan Nederlanders in De Baarsjes, terwijl vanaf 1998 het omgekeerde het geval is. Weinig recent verhuisden komen uit De Baarsjes zelf. Veel van hen komen uit de rest van Amsterdam of van buiten de stad. De inkomens- en werkgelegenheidspositie van de recente instromers (van buiten De Baarsjes) is een stuk beter dan die van de zittende bevolking. Negentig procent heeft een betaalde baan en het gemiddelde inkomen van de instromers ligt hoger dan dat van de gemiddelde bewoner van het stadsdeel. Een groot 3 Het betreft hier gezinsverhouding en bewoningstype en geen huishoudens. Met (samenwonende) alleenstaanden worden hier mensen bedoeld die geen gezinshoofd, echtgenote of kind zijn. 11

12 deel van de instromers komt uit de omgeving van Amsterdam. Het gaat veelal om Nederlanders, jongeren tot 24 jaar en hoog opgeleiden Leefbaarheid en veiligheid: wisselend beeld De dubbele positie van De Baarsjes komt goed naar voren op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Niet alleen zijn er grote verschillen in de waardering van bewoners voor de aspecten die hier betrekking op hebben, ook is er een onderscheid tussen de vijf buurten in het stadsdeel. Volgens het rapport De Amsterdamse Veiligheidsindex is de veiligheid tussen 2003 en 2004 gemiddeld genomen verbeterd in De Baarsjes. Als gekeken wordt naar de buurten dan valt de Chassébuurt in negatieve zin op als het gaat om de objectieve veiligheid. De objectieve index is hier in 2004 met name hoog door problemen op het gebied van geweld, vandalisme en overlast. Als het gaat om de subjectieve veiligheid, is er een veel diffuser beeld in het stadsdeel. In 2004 wijkt de Geuzen/Doesbuurt door vermijdingsgedrag en onveiligheidsbeleving in negatieve zin af van de andere buurten. Dit geldt door onveiligheidsbeleving en buurtproblemen eveneens voor de buurt-noord. De Postjesbuurt scoort in alle opzichten het gunstigst van de buurten in De Baarsjes. Uit de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid blijkt dat het gevoel van veiligheid in De Baarsjes tegenwoordig net iets groter is dan gemiddeld in Amsterdam. Tussen 2001 en 2003 is er op dit punt een opmerkelijke verandering te zien: terwijl het aandeel bewoners van De Baarsjes dat zich in de buurt wel eens onveilig voelt in 2001 nog op 46% lag (tegenover 36% gemiddeld), daalde het in 2003 naar 29% (versus 31% gemiddeld). De percentages mensen die aangeven slachtoffer te zijn geworden van een bepaald delict, zijn in het stadsdeel juist relatief hoog. Dit geldt vooral voor geweldsdelicten en in mindere mate ook voor diefstal. Bovendien is het aandeel slachtoffers in het stadsdeel gestegen tussen 2001 en Vooral bedreiging, fietsendiefstal en vernieling van auto s komen relatief vaak voor in De Baarsjes. Het gemiddelde rapportcijfer dat bewoners aan de buurtveiligheid geven, is in De Baarsjes minder hoog (6,4) dan in de rest van de stad (6,8). Volgens bewoners in De Baarsjes is het stadsdeel in 2004 veiliger geworden (zie hoofdstuk vijf). Het percentage slachtoffers van criminaliteit is gedaald en gevoelens van veiligheid zijn toegenomen. Dit sluit aan bij recente cijfers van de politie over heel Amsterdam. Het aantal aangiften in de stad daalde tussen 2003 en 2004 met bijna 10%. Overigens nam de bereidheid om aangifte te doen tegelijkertijd licht af. De cijfers wijzen er dus op dat De Baarsjes net als de rest van de stad in 2004 iets veiliger is geworden. Overigens zijn de vragen die in de Stadsdeelmonitor De Baarsjes gesteld worden niet dezelfde als de vragen in de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. In figuur 1.6 staan de tien aspecten van buurtproblematiek die volgens bewoners in De Baarsjes en heel Amsterdam het vaakst voorkomen. Zowel in het stadsdeel als in de rest van de stad worden rommel, hondenpoep en te hard rijden het meest genoemd. Wel blijkt dat rommel en hondenpoep in De Baarsjes volgens bewoners in verhouding een stuk 4 Dienst Wonen/Stadsdelen/AFWC, Wonen in Amsterdam Stadsdeelprofielen, Amsterdam (2004). 5 O+S, Tabellenrapportage Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2003, Amsterdam (2004). 12

13 vaker voorkomen dan in de rest van de stad. Ook agressief verkeer en geweldsdelicten worden relatief vaak genoemd. Het onderzoek Wonen in Amsterdam bevestigt het beeld over de troep op straat: bewoners waarderen het schoonhouden van straten en stoepen met het rapportcijfer 5,5 lager dan gemiddeld in de stad (een 6). Figuur 1.6 Buurtproblematiek (percentage dat vindt dat iets vaak voorkomt), % De Baarsjes Amsterdam rommel hondenpoep te hard rijden agressief verkeer fietsendiefstal diefstal uit auto's beschadiging aan auto's overlast jongeren geluidsoverlast geweldsdelicten bron: O+S, MLV 2003 Over de huidige en verwachte ontwikkeling van hun buurt zijn inwoners van De Baarsjes positiever dan de gemiddelde Amsterdammer. Zo vindt 34% dat zijn buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan, tegenover 29% gemiddeld in de stad. Verder voorspelt precies de helft van de bewoners van De Baarsjes een positieve ontwikkeling van hun buurt in de toekomst. In heel Amsterdam ligt dit aandeel op 42%. 7 Ook Wonen in Amsterdam 2003 concludeert dat de tevredenheid over de buurt in de vooroorlogse delen van de stad sterk toeneemt. De Baarsjes springt er in dit opzicht in positieve zin uit. Een andere opvallende conclusie van dit rapport is de grote ontevredenheid over parkeervoorzieningen in het stadsdeel. Bewoners waarderen dit aanbod met het rapportcijfer 5, terwijl het gemiddelde in Amsterdam op een 5,8 ligt. In De Baarsjes zijn het onderhoud en schoonhouden van straten, pleinen en groen, meer parkeergelegenheid, en het onderhoud en verbeteren van bestaande woningen de meest genoemde verbeteraspecten. Ook het samenleven van bewoners in de buurt vormt een aspect van leefbaarheid. Over dit punt oordelen bewoners van De Baarsjes wisselend. De wijze waarop verschillende groepen met elkaar omgaan en de ontwikkeling van de omgang met buurtbewoners liggen in het stadsdeel rond het stedelijk gemiddelde. De betrokkenheid van 6 Dienst Wonen/O+S, Wonen in Amsterdam 2003, Amsterdam (2004). 7 O+S, Tabellenrapportage Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2003, Amsterdam (2004). 13

14 buurtbewoners bij de buurt is echter erg laag in De Baarsjes. Wel is deze betrokkenheid tussen 2001 en 2003 volgens de bewoners het sterkst toegenomen van de hele stad. 8 Een relatief klein deel van de inwoners van het stadsdeel zet zich in voor de buurt of stad. Slechts 15% heeft dit in de afgelopen twaalf maanden gedaan, terwijl dit aandeel stedelijk op 20% ligt. In 2003 was deze situatie hetzelfde; toen waren de percentages respectievelijk 14% en 21%. 9 Het aandeel bewoners dat zich thuis voelt in zijn buurt is in De Baarsjes iets lager dan gemiddeld in de stad (zie figuur 1.12). Het percentage mensen dat zich verbonden voelt met het eigen stadsdeel is wel ongeveer gelijk. Figuur 1.12 Zich thuis voelen in buurt en verbondenheid met stadsdeel, % voelt zich thuis in zijn buurt voelt zich verbonden met eigen stadsdeel De Baarsjes Amsterdam bron: O+S, Burgermonitor Jeugdproblematiek ernstig Het onderzoek Buurtindicatoren Jeugd in Amsterdam geeft jaarlijks op basis van administratieve gegevens een overzicht van de jeugdproblematiek in verschillende buurten. 10 Het rapport biedt inzicht en de ernst en de omvang van deze problematiek. Met de ernst van de jeugdproblematiek worden buurten getypeerd op basis van het aandeel jongeren in een buurt met een bepaald kenmerk. Voorbeelden zijn het percentage werkloze jarigen, het percentage aangehouden jongeren van jaar en het percentage voortijdig schoolverlaters in een buurt. Onder omvang wordt de absolute omvang van de jeugdproblematiek verstaan. Enkele buurten in De Baarsjes vallen op als het gaat om de samenstelling van de jeugdige bevolking. Zo is het aandeel allochtone 0-11 jarigen in de buurt-zuid 8 O+S, Tabellenrapportage Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2003, Amsterdam (2004). 9 O+S, De Amsterdamse Burgermonitor 2003, Amsterdam (2004). 10 O+S, Buurtindicatoren Jeugd in Amsterdam 2004, Amsterdam (2004). 14

15 (75% tegenover 59% gemiddeld in de stad) sterk oververtegenwoordigd. In de buurt-noord geldt dit voor het percentage allochtone jarigen (84% versus 64% gemiddeld in Amsterdam). De Postjesbuurt valt op als het gaat om het aandeel relatief schoolverzuim. Dit percentage is hier erg hoog (9,5%) in vergelijking met het gemiddelde in de stad (6,6%). In de buurt-noord en -Zuid is de jeugdwerkloosheid een stuk hoger dan in de hele stad (respectievelijk 7,8% en 7,3% ten opzichte van 5,6% gemiddeld). In 2004 is de jeugdproblematiek volgens het onderzoek in alle buurten in De Baarsjes ernstig, maar niet omvangrijk. De buurt-noord en Zuid hebben zelfs de kwalificatie zeer ernstig gekregen. In vergelijking met 2003 is er wel een verbetering opgetreden in west binnen de ring. Dit blijkt onder meer uit de ontwikkeling in de Krommert (Geuzen/Doesbuurt en de Chassébuurt), waar de situatie in 2003 ernstig én omvangrijk was, terwijl er in 2004 geen sprake meer is van een grote omvang. Naast de ernst en omvang is ook gekeken naar de factor delict : het aantal aanhoudingen op de plaats delict en aangiften door jongeren. Deze variabelen hangen onderling sterk met elkaar samen. De indicator geeft goed aan waar criminaliteit zich voordoet. De buurt-noord scoort op deze factor juist positiever dan het gemiddelde in Amsterdam; er zijn relatief weinig aanhoudingen en aangiften in dit deel van De Baarsjes. De situatie in de Postjesbuurt is gemiddeld. De overige buurten hebben relatief vaak met delicten te maken. Tot 2002 ging het goed met deze laatste buurten, maar nadien is de situatie er verslechterd. 1.5 De Baarsjes profiteert van groei creatieve sector Een heel ander, maar niet minder belangrijk onderwerp is de economie. De diversiteit van de Amsterdamse economie wordt vaak genoemd als kracht van de stad. Een diverse economie maakt de stad weerbaar en zorgt ervoor dat de gevolgen van de economische recessie in Amsterdam minder groot zijn dan in regio s met een eenzijdig opgebouwde economie. Dit wil echter niet zeggen dat er geen dynamiek is in de Amsterdamse economie. Sommige sectoren worden steeds sterker en andere takken van de economie nemen in belang af. Eén van de sectoren die tegenwoordig vaak wordt genoemd als kansrijk voor de toekomst is de creatieve industrie. Volgens TNO bestaat deze sector uit drie segmenten: de kunsten, de media- en entertainmentindustrie en de creatieve zakelijke dienstverlening. De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan de Amsterdamse economie in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Ook blijkt deze sector belangrijk voor de groei van de Amsterdamse economie. 11 In stadsdeel De Baarsjes waren begin 2004 ruim mensen werkzaam. Dit aantal was tien jaar geleden ongeveer even hoog. Uit de fysieke Stadsmonitor 12 blijkt dat De Baarsjes relatief sterk profiteert van de opkomst van de creatieve industrie. De kunstensector en de creatieve zakelijke dienstverlening zijn hier aanzienlijk gegroeid tussen 1996 en Dit heeft te maken met de positie van het stadsdeel in Amsterdam. De creatieve industrie is bij uitstek een sector die graag gevestigd is in en rond het centrum van de stad, dicht bij 11 TNO-STB, De creatieve industrie in Amsterdam en de regio (2004). 12 Een GIS met gegevens uit het bedrijvenregister van O+S uit 1996 en 2003 en data van de dienst Ruimtelijke Ordening, ontwikkeld door de UvA. 15

16 voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur en horeca-aanbod. Het gebrek aan kleinschalige bedrijfsruimte in de binnenstad en de hoge kosten in het centrum maken dat dit type bedrijven zich steeds vaker net buiten dit deel van de stad vestigt. De Baarsjes blijkt volgens de cijfers dus een goed alternatief te zijn voor de vestiging van de bedrijvigheid in de creatieve industrie. Figuur 1.7 Concentraties werknemers in creatieve zakelijke dienstverlening (blauwe omlijning: minimaal 15 werknemers en 7%) en kunsten (gele vlakken: minimaal 10 werknemers en 5%), 1996 UvA->G&P/O+S; *** Amsterdam - concentratiegebieden van creat.zakel.diensten (tno) (basis ft werknemers) op bron: O+S/dRO/UvA-AMIDSt 16

17 Figuur 1.8 Concentraties werknemers in creatieve zakelijke dienstverlening (blauwe omlijning: minimaal 23 personen en 7%) en kunsten (gele vlakken: minimaal 20 werknemers en 9%), 2003 UvA->G&P/O+S; *** Amsterdam - concentratiegebieden van creat.zakel.diensten (tno) (basis ft werknemers) op bron: O+S/dRO/UvA-AMIDSt In figuur 1.8 is te zien er in 2003 in de Postjesbuurt, de Chassébuurt en de Geuzen/Doesbuurt verschillende concentraties te zien zijn van werknemers in de creatieve zakelijke dienstverlening en de kunstenbranche. In 1996 waren deze concentraties er (op een kleine uitzondering na) niet, zoals in figuur 1.7 te zien is. De kaarten geven aan waar in verhouding tot het gemiddelde in de stad veel mensen in een bepaalde sector werken. De opkomst van de creatieve sector is de stadsdelen Oud-West en Westerpark en andere delen van de negentiende eeuwse gordel nog veel sterker te zien. Grofweg ligt de grens van de concentraties werknemers in deze sector momenteel rond de Kostverlorenkade. De trend in De Baarsjes sluit dus aan bij die in de rest van west binnen de ring en uit dit gegeven blijkt dat de economie zich weinig van de stadsdeelgrenzen aantrekt. Overigens wordt deze ontwikkeling door het stadsdeel bewust bevorderd door middel van subsidies en andere maatregelen. Een voorbeeld is het project De Witte Ruijter, dat het realiseren van betaalbare galerie-ateliers, een etalageproject en promotie van het gebied als kunstbuurt behelst. Verschillende andere sectoren, zoals de detailhandel/reparatie, bouwnijverheid en de horeca zijn al jarenlang aanwezig in De Baarsjes. De huidige situatie is te zien in figuur 1.9, die concentraties werknemers in de bouwnijverheid (minimaal 29%) en handel/reparatie (minimaal 26%) toont. Een deel van deze gebieden bestond in 1996 ook al, maar beide sectoren zijn gegroeid. Verder zijn er verschillende concentraties horeca in De Baarsjes, die in omvang iets zijn afgenomen tussen 1996 en Het verschil tussen de buurten in het stadsdeel blijkt duidelijk uit de drie kaarten met diverse soorten werkgelegenheid. De creatieve industrie lijkt zich vooral te vestigen in buurten met het leef- en woonmilieu dat het positiefst gewaardeerd wordt door de inwoners. Voor de Chassébuurt gaat dit overigens in mindere mate. 17

18 Figuur 1.9 Concentraties werknemers in de bouwnijverheid (blauwe omlijning: minimaal 29 werknemers en 10%) en handel/reparatie (gele vlakken: minimaal 143 werknemers en 26%), 2003 UvA->G&P/O+S; *** Amsterdam - concentratiegebieden van bouwnijverheid (f) (basis ft werknemers) op Gevolgen van de economische recessie bron: O+S/dRO/UvA-AMIDSt De bruto-arbeidsparticipatie 13 in De Baarsjes lag in 2003 met 69% iets lager dan gemiddeld in Amsterdam (73%). Het aandeel van de beroepsbevolking dat in hetzelfde jaar werkloos was in het stadsdeel, lag met 8% op het stedelijke niveau. Op 1 juli 2004 waren er mensen uit stadsdeel De Baarsjes als niet-werkende werkzoekende (nww er) ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Dit is 11% van de bevolking tussen de 15 en 65 jaar in het stadsdeel, terwijl het percentage in heel Amsterdam op dat moment 10% was. In 2002 lagen deze aantallen op respectievelijk 10% en 9%. Dit betekent dat het percentage nww ers in De Baarsjes net als in de rest van Amsterdam is gestegen in de afgelopen twee jaren. Het is bovendien nog steeds iets hoger dan gemiddeld in de stad. Door de daling van de werkloosheid bestonden in 2003 veel minder concentraties werklozen in Amsterdam dan in 2000 (zie figuur 1.10). De opvallendste verschuiving vond in deze periode plaats in het westelijke deel van de stad. De concentraties verdwenen uit Westerpark en Oud-West, terwijl die in de overige delen van west bleven bestaan. Ook in De Baarsjes nam het aantal concentraties af, maar in de buurt-noord en de Chassébuurt waren in 2003 nog steeds wijken met een relatief hoog aandeel werklozen. 13 Het gaat hier om de beroepsbevolking (werkzaam én werkloos) in procenten van het aantal jarigen. 18

19 Figuur 1.10 Concentraties werkloosheid in Amsterdam, 2003 (blauwe omlijning: minimaal 15% en 50 personen) en 2000 (gele vlakken: minimaal 19% en 50 personen) bron: O+S/dRO/UvA-AMIDSt Het aantal cliënten van de Sociale Dienst is in De Baarsjes gedaald van zo n mensen in 2002 naar ongeveer personen in Dit is respectievelijk 10% en 9% van het aantal inwoners van achttien jaar en ouder. Het percentage mensen met een uitkering is in het stadsdeel dus omlaag gegaan, ondanks de economische achteruitgang. In heel Amsterdam bleef het percentage met 8% in zowel 2002 als 2004 stabiel. Deze aantallen hebben echter niet alleen betrekking op bijstandsuitkeringen voor mensen zonder werk, maar ook op uitkeringen voor 65-plussers. Het percentage mensen onder de 65 jaar dat een bijstandsuitkering heeft is zowel in De Baarsjes als in heel Amsterdam een procent gedaald in deze periode. Dit heeft waarschijnlijk eerder te maken met het beleid van de Sociale Dienst dan met het lagere aantal mensen dat een uitkering aanvraagt. Het inkomensniveau in De Baarsjes ligt aanzienlijk onder het stedelijk gemiddelde en bedraagt bijna Het inkomen in de Postjesbuurt is met zo n het hoogst van alle buurten in het stadsdeel. Ondanks het lage inkomen ligt het aandeel werkenden ongeveer op het stedelijk gemiddelde. Ook het opleidingsniveau is gemiddeld. 14 Het aandeel huishoudens in De Baarsjes dat van een minimuminkomen moet rondkomen, is met 19% in 2002 en 2003 gelijk gebleven in het afgelopen jaar. Het gaat dan om bijna huishoudens in het stadsdeel. Gemiddeld in Amsterdam is het percentage minima licht gestegen van 17% naar 18%, maar hiermee is het nog altijd iets lager dan in De Baarsjes. Het aandeel langjarige minima (langer dan drie jaar) als percentage van het 14 Dienst Wonen/Stadsdelen/AFWC, Wonen in Amsterdam Stadsdeelprofielen, Amsterdam (2004). 19

20 aantal minima is in De Baarsjes juist relatief laag: 62% ten opzichte van 65% gemiddeld in de stad. 15 Tabel 1.11 Aantal en aandeel minimahuishoudens van alle huishoudens per buurt, 2003 buurt abs. % Geuzen/Doesbuurt en Chassébuurt ,5 buurt-noord ,2 buurt-zuid ,3 Postjesbuurt , ,4 bron: Om arm Amsterdam/O+S Onder eenoudergezinnen in De Baarsjes is het aandeel minima bijzonder hoog: bijna 50%. In heel Amsterdam is het onder deze groep met 43% ook erg hoog, maar iets lager dan in het stadsdeel. In verhouding hebben etnische minderheidsgroepen vaker een minimuminkomen dan andere groepen. Nederlanders hoeven het minst vaak rond te komen van een minimuminkomen (bijna 15%), terwijl Surinamers, Turken en Marokkanen (telkens meer dan 30%) het vaakst een inkomen op het minimum hebben. In De Baarsjes groeien ongeveer jongeren in armoede op. Dit is een derde van alle jongeren in het stadsdeel, terwijl het aandeel in heel Amsterdam 28% is. Zoals in tabel 1.12 te zien is, is het percentage minimajongeren vooral in de buurt-noord en Zuid erg hoog. In verhouding zijn er onder de jongeren die in De Baarsjes in armoede opgroeien veel Antillianen en Arubanen, maar ook Surinaamse jongeren kampen relatief vaak met armoede. De van oorsprong Nederlandse jeugd heeft het minst vaak met deze problematiek te maken. Tabel 1.12 Aantal en aandeel minimajongeren (onder 18 jaar) van het aantal jongeren per buurt, 2003 buurt abs. % Geuzen/Doesbuurt en Chassébuurt ,9 buurt-noord ,6 buurt-zuid ,5 Postjesbuurt , ,7 bron: Om arm Amsterdam/O+S De vraag naar schuldhulpverlening is in 2003 fors toegenomen in Amsterdam. Het aantal gestarte hulpverleningstrajecten in De Baarsjes, is tussen 2002 en 2003 met 4% gestegen. In vergelijking met de rest van Amsterdam is dit geen grote stijging. In 2003 waren 425 huishoudens uit De Baarsjes aangemeld voor schuldhulpverlening. Dit is 6% van het aantal cliënten in de stad, terwijl in De Baarsjes 5% van de bevolking woont. Dat betekent dat er in het stadsdeel relatief veel mensen gebruik maken van de schuldhulpverlening, hoewel dit in 2002 nog sterker het geval was Om arm Amsterdam/O+S, Amsterdamse Armoedemonitor, nummer 7, Amsterdam (juni 2004). 16 KWIZ, Beleidsmonitor Schuldhulpverlening, Amsterdam (2003). 20

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

Utrecht Monitor 2015

Utrecht Monitor 2015 Utrecht Monitor 2015 Bevolking & bestuur Fysieke leefomgeving & groen Economie & inkomen Sociale leefomgeving & ondersteuning Utrecht.nl/onderzoek 1 2 Voorwoord Hoe gaat het met Utrecht? Hoe gaat het

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Bijlmermonitor 2007. Justin de Kleuver Martine Jansen Theo Nelissen

Bijlmermonitor 2007. Justin de Kleuver Martine Jansen Theo Nelissen Bijlmermonitor 2007 Justin de Kleuver Martine Jansen Theo Nelissen Bijlmermonitor 2007 Amsterdam, 1 december 2008 Justin de Kleuver Martine Jansen Theo Nelissen Met medewerking van: Dienst Onderzoek en

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2011

De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 Redactie: Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Mariëlle Cloïn Evert Pommer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2011 Het Sociaal

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Jeugdmonitor Gouda 2007

Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Opdrachtgever: Uitgave en rapportage: Colofon Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Samenleving. Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Contactpersoon: Addie de

Nadere informatie

KIJK- EN LUISTERONDERZOEK SLOR 2006

KIJK- EN LUISTERONDERZOEK SLOR 2006 KIJK- EN LUISTERONDERZOEK SLOR 2006 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2007 In opdracht van de Stichting Lokale Omroep Rotterdam (SLOR) Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam. Ineke van der Veen Dorothé Elshof Maartje van Daalen

Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam. Ineke van der Veen Dorothé Elshof Maartje van Daalen Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam Ineke van der Veen Dorothé Elshof Maartje van Daalen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG van der Veen, I.,

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1 ten geleide Dit is het twaalfde kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betreft enquête- en focusgroeponderzoek in het vierde kwartaal van 2010. Met combinaties van kwantitatief

Nadere informatie