Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004"

Transcriptie

1 Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Signalen uit de samenleving Project 4067 In opdracht van stadsdeel De Baarsjes drs. Lieselotte Bicknese drs. Simone Crok drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon Fax Amsterdam, april 2005

2 2

3 Inhoud Inleiding 5 Onderzoeksvraag 5 Leeswijzer 5 1 Trends en ontwikkelingen algemeen Een stadsdeel in opkomst Dynamiek in het stadsdeel Leefbaarheid en veiligheid: wisselend beeld Jeugdproblematiek ernstig De Baarsjes profiteert van groei creatieve sector Gevolgen van de economische recessie Gemiddeld participatie- en welzijnsniveau Concluderende opmerkingen 21 2 Dienstverlening en communicatie stadsdeelorganisatie Driekwart van de bewoners bezoekt stadsdeelkantoor Telefonische bereikbaarheid verbeterd AT5 medium met meeste nieuws over De Baarsjes Migranten TV populairste op allochtonen gerichte programma Ruim een derde van internetbezitters bezoekt site De Baarsjes Burger waardeert stadsdeelbestuur iets beter 29 3 Welzijnsvoorzieningen en sociale participatie Voorzieningen voor jongeren laag gewaardeerd Kinderen spelen vaker buiten en in de speeltuin Recreatieve voorzieningen beter bezocht Ruimte voor jongeren het meest gemist Maatschappelijke betrokkenheid en sociale participatie stabiel Driekwart gaat op vakantie 38 4 Leefbaarheid Waardering woonomgeving stijgt naar 6, Problemen top vijf onveranderd Straatbeeld verbeterd Meningen over troep rond afvalcontainers verdeeld Burenoverlast ongewijzigd Autobezit niet verder toegenomen Aantal fietsers neemt langzaam toe Verkeersveiligheid iets teruggelopen Te weinig plek voor fietsen Meningen over extra horeca verdeeld 48 3

4 4.11 Evenementen op Mercatorplein goed bezocht Chassébuurt heeft bekendste buurtconciërge Buurtoverleg gewaardeerd 50 5 Veiligheid en politie Veiligheidsgevoel toegenomen Meerderheid wil meer blauw op straat 55 6 Wonen Verhouding koop en huur gelijk gebleven Scheefwoners bereid meer te betalen voor huurwoning Dynamiek en verhuiswensen Ideale woning: koopwoning tot met 4 kamers Drie van de tien woningen verbeterd 63 7 Koopgedrag Bijna driekwart uitgaven in De Baarsjes besteed Boodschappen vooral in Jan Evertsenstraat en omgeving Duurzame goederen worden in de binnenstad gekocht Marktbezoek neemt toe 69 8 Samenvatting Trends en ontwikkelingen algemeen Dienstverlening en communicatie stadsdeelorganisatie Welzijnsvoorzieningen en sociale participatie Leefbaarheid Veiligheid en politie Wonen Koopgedrag 74 9 Responsverantwoording Onderzoeksopzet Achtergrondkenmerken respondenten Tabellenoverzicht Dienstverlening en communicatie stadsdeelorganisatie Welzijnsvoorzieningen en sociale participatie Leefbaarheid Veiligheid en politie Wonen Koopgedrag 116 Literatuur 125 4

5 Inleiding Onderzoeksvraag Sinds 1991 laat stadsdeel De Baarsjes elke twee jaar een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar de mening van de stadsdeelbewoners. Centraal in het onderzoek staan onderwerpen die van belang zijn voor de leefbaarheid van de buurt en het beleid van het stadsdeel. De resultaten worden door het Dagelijks Bestuur gebruikt om het beleid verder te verbeteren en zonodig bij te stellen. Stadsdeel De Baarsjes heeft O+S gevraagd voor de zevende keer de mening van de bewoners van De Baarsjes te peilen over de volgende onderwerpen: de dienstverlening en communicatie van het stadsdeel welzijnsvoorzieningen en sociale participatie in De Baarsjes de leefbaarheid van de buurt veiligheid de woonsituatie en -wensen van de bewoners het winkelaanbod Om de resultaten zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met de voorgaande edities van de Stadsdeelmonitor, zijn de vragenlijsten iedere keer grotendeels hetzelfde. Dit jaar zijn wel twee belangrijke wijzigingen in de werkwijze doorgevoerd: De stadsdeelraad heeft voor het eerst een bijdrage geleverd aan de samenstelling van de vragenlijst. Dit is mogelijk geworden door de invoering van het dualisme. Om de positie van De Baarsjes in kaart te brengen is behalve een enquête ook een analyse uitgevoerd op basis van andere bronnen bij O+S en een literatuurstudie. Leeswijzer Deze rapportage bevat de resultaten van zowel de literatuurstudie als de enquête voor de. Het eerste hoofdstuk bestaat uit de analyse van de positie van De Baarsjes in Amsterdam op basis van eerdere onderzoeken die in de stad hebben plaatsgevonden. Hoofdstuk twee tot en met zeven behandelen kort de belangrijkste resultaten van de enquête in De overige uitkomsten van de enquête staan vermeld in een uitgebreide tabellenrapportage in hoofdstuk tien. In hoofdstuk acht zijn de onderzoeksresultaten samengevat en in hoofdstuk negen staat de responsverantwoording. 5

6 6

7 1 Trends en ontwikkelingen algemeen De trends die periodiek uit de Stadsdeelmonitor De Baarsjes naar voren komen staan niet op zichzelf, omdat het stadsdeel deel uitmaakt van de stad en, op een iets lager schaalniveau, west binnen de ring. De positie van het stadsdeel wordt daardoor deels bepaald door de algemene stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. Dit betekent dat een breder perspectief op het stadsdeel het mogelijk maakt om de enquêteresultaten uit de monitor beter te interpreteren en te verklaren. Dit hoofdstuk gaat daarom in op enkele algemene trends in De Baarsjes en de rest van Amsterdam. De analyse die hieronder volgt is gebaseerd op diverse bronnen, zoals de Stadsmonitor Amsterdam, de Staat van de Stad Amsterdam II, Wonen in Amsterdam, de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid en gegevens van de Gemeentelijke Sociale Dienst. 1.1 Een stadsdeel in opkomst De stadsdeelvoorzitter van De Baarsjes verwoordt in De Amsterdamse Burgermonitor 2003 op treffende wijze de positie van het stadsdeel: De Baarsjes heeft én de problemen als in Bos en Lommer én de kansen zoals in Oud-West en Westerpark. Wij zijn een wijk in opkomst, waar de stadsvernieuwing al begin jaren negentig is begonnen. [ ] Toch woont nog ongeveer een derde van onze bewoners in op te knappen buurten, zoals de Chassébuurt. Deze uitgangspositie van het stadsdeel vertaalt zich niet alleen in de cijfers in de Burgermonitor. Ook allerlei andere onderzoeken laten zien dat De Baarsjes een gemiddelde tot benedengemiddelde positie inneemt in de stad, maar dat de trends hoopgevend zijn. Om de ontwikkelingen in perspectief te kunnen plaatsen, volgen hieronder eerst enkele cijfers over de bevolking in het stadsdeel. De samenstelling van het woningaanbod in bepaalde buurten heeft grote invloed op de bewoners die er (kunnen) wonen. De verandering in de bevolkingssamenstelling heeft voor een deel dus te maken met de woningmarkt in De Baarsjes. De samenhang blijkt uit figuren 1.1 tot en met 1.4, waarop concentraties van woningen in corporatiebezit en concentraties bewoners uit verschillende etnische groepen te zien zijn. Omdat de prijs van woningen in corporatiebezit over het algemeen lager is dan die van particuliere huurwoningen en koopwoningen, wonen in deze gebieden relatief vaak mensen met een laag inkomen. Dit is één van de verklaringen voor de constatering dat Marokkanen en Turken hier geconcentreerd wonen (zie figuren 1.3 en 1.4), omdat mensen in deze bevolkingsgroepen relatief weinig te besteden hebben. Daarnaast hangt de bevolkingssamenstelling in buurten samen met de grootte van de woningen. In de Chassébuurt en een deel van de Geuzen/Doesbuurt en zijn, naast een relatief groot aanbod van sociale huurwoningen, veel woningen te vinden die minimaal vier kamers hebben. Dit maakt juist deze buurten aantrekkelijk voor grote gezinnen met een lage sociaal-economische positie. 7

8 Figuur 1.1 Concentraties woningcorporatiebezit in De Baarsjes (blauwe vlakken: concentraties met minimaal 500 woningen en 80% woningcorporatiebezit), 2003 bron: O+S en UvA/AMIDSt Het aantal nieuwbouwwoningen in De Baarsjes is niet groot, hoewel er in de afgelopen tien jaar veel meer gebouwd is dan in de periode ervoor. Tussen 1970 en 1990 zijn er ongeveer 100 woningen gebouwd en vanaf 1990 nog eens 340. Deze relatief lage aantallen hebben onder meer te maken met de beperkte ruimte die er in het stadsdeel is voor nieuwbouw. Dit betekent dat het verhogen van de kwaliteit van het woningaanbod voornamelijk gezocht moet worden in de aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Dat er wel veranderingen zijn op de woningmarkt in De Baarsjes blijkt wel uit de stijging van het percentage koopwoningen van 9% in 1999 naar 14% in Dit aandeel ligt nog wel onder het stedelijk gemiddelde (20%). De verschillende woonmilieus in De Baarsjes komen niet alleen naar voren uit de concentratiekaarten in de volgende paragraaf, maar ook uit het onderzoek Stedelijke dynamiek bij stagnerende woningmarkt van de Dienst Wonen (2004). Hierin worden drie woonmilieus onderscheiden in het stadsdeel: centrumrand, aansluiting en overgang. Het centrumrandmilieu is alleen te vinden in het meest oostelijke deel van de Geuzen/Doesbuurt. Het aansluitingsmilieu bevindt zich in het overige deel van de Geuzen/Doesbuurt en de Postjesbuurt. Beide milieus liggen in de uitstralingszone van het centrum en maken een proces door van een gematigd naar een hoger sociaaleconomisch niveau. De doorstroming van de bevolking ligt op het normale Amsterdamse niveau. Vooral in het aansluitingsmilieu is er een hoge mate van vergrijzing. Het overgangsmilieu, dat in het overige deel van De Baarsjes te vinden is, ligt sociaal- 1 In 2003 was het aandeel koopwoningen in De Baarsjes 11%. De stijging tussen 2003 en 2004 wordt grotendeels veroorzaakt door verbeteringen in de diverse administraties. De bron van deze gegevens is GVI/DBA/Dienst Wonen/O+S. Verder hebben de corporaties tussen begin 2003 en oktober 2004 volgens het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam 94 woningen verkocht in stadsdeel De Baarsjes. 8

9 economisch gezien onder het stedelijk gemiddelde. Het heeft een duale bevolkingsstructuur: de vergrijsde autochtone bevolking is nog sterk aanwezig en tegelijkertijd groeit het aandeel allochtone gezinshuishoudens. Overigens verschilt deze groei per buurt. Terwijl het percentage allochtonen in sommige overgangsbuurten buiten De Baarsjes snel toeneemt, blijkt uit de vorige paragraaf dat de groei van het aantal allochtonen in De Baarsjes beperkt is. Gezien de huidige ontwikkelingen, de redelijk centrale ligging van het stadsdeel en de stedelijke vernieuwingsplannen in de verschillende buurten, is de verwachting dat het overgrote deel van De Baarsjes in 2015 een aansluitingsmilieu zal hebben. 1.2 Dynamiek in het stadsdeel In De Baarsjes bestaat 43% van de circa inwoners momenteel uit etnische minderheden. Dit is iets meer dan gemiddeld in de stad (39%), maar het aandeel mensen in deze groep stijgt minder snel dan in de rest van Amsterdam. De grootste etnische minderheidsgroepen zijn Marokkanen (3.900 personen) en Turken (3.200 personen). De ontwikkeling in het stadsdeel wordt hieronder geïllustreerd met kaarten uit de Stadsmonitor Amsterdam, een geografisch informatiesysteem (GIS) op basis van gegevens op postcodeniveau. 2 In de figuren staan concentratiegebieden die de ruimtelijke spreiding van de drie grootste etnische groepen in De Baarsjes laten zien: Nederlanders, Marokkanen en Turken. Figuur 1.2 Concentraties Nederlanders in De Baarsjes, 1994 (blauwe omlijning: concentraties met minimaal 59% Nederlanders) en 2004 (gele vlakken: concentraties met minimaal 51% Nederlanders) bron: O+S en UvA/AMIDSt 2 Dit GIS is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en O+S. 9

10 Figuur 1.3 Concentraties Marokkanen in De Baarsjes, 1994 (blauwe omlijning: concentraties met minimaal 16% Marokkanen) en 2004 (gele vlakken: concentraties met minimaal 19% Marokkanen) bron: O+S en UvA/AMIDSt Figuur 1.4 Concentraties Turken in De Baarsjes, 1994 (blauwe omlijning: concentraties met minimaal 12% Turken) en 2004 (gele vlakken: concentraties met minimaal 14% Turken) bron: O+S en UvA/AMIDSt De kaarten tonen een ontwikkeling die al jaren aan de gang is. Hoewel het aantal etnische minderheden groeit, wonen zij in verhouding steeds minder geconcentreerd in De 10

11 Baarsjes. Dit geldt het sterkst voor Turken. De concentraties Marokkanen zijn in de afgelopen tien jaar opgeschoven in noordelijke richting. De concentraties etnische minderheden die er momenteel zijn, zijn met name te vinden in de buurt-noord en Zuid en in de Chassébuurt. In delen van de Postjesbuurt wonen Nederlanders geconcentreerd, terwijl er in 1994 in geen enkele buurt sprake was van concentraties Nederlanders in De Baarsjes. Het aandeel (samenwonende) alleenstaanden 3 in De Baarsjes is iets hoger dan gemiddeld in Amsterdam en het percentage gezinnen met kinderen is iets lager dan in de rest van de stad. Verder wijkt de huishoudenssamenstelling in het stadsdeel weinig af van het gemiddelde in Amsterdam, maar er zijn wel veranderingen. Zo neemt het aandeel alleenwonenden langzaam toe: in 2004 was dit 26%, terwijl het in 1996 nog op 23% lag. Dit sluit aan bij de veranderende bevolkingssamenstelling in het stadsdeel. Tabel 1.5 Saldo vestiging en vertrek naar etniciteit, De Baarsjes Surinamers Antillianen Turken Marokkanen Zuid-Europeanen niet-geïndustrialiseerde landen geïndustrialiseerde landen Nederlanders vestiging vertrek saldo bron: O+S Het aantal inwoners in De Baarsjes is in de afgelopen jaren gedaald van zo n inwoners in 1995 naar inwoners in Dit heeft onder meer te maken met de veranderende huishoudenssamenstelling in het stadsdeel: door de toename van het aandeel alleenstaanden neemt de bezettingsgraad van woningen af. Tabel 1.5 bevestigt dit beeld en geeft aan dat het saldo van vestiging en vertrek in De Baarsjes daalt. In 2003 was er een licht vestigingsoverschot, maar in 2001 en 2002 was er zelfs een vertrekoverschot in het stadsdeel. Ook de verandering in de bevolkingssamenstelling in het stadsdeel is te zien. In 1993 vestigden zich meer Turken en Marokkanen dan Nederlanders in De Baarsjes, terwijl vanaf 1998 het omgekeerde het geval is. Weinig recent verhuisden komen uit De Baarsjes zelf. Veel van hen komen uit de rest van Amsterdam of van buiten de stad. De inkomens- en werkgelegenheidspositie van de recente instromers (van buiten De Baarsjes) is een stuk beter dan die van de zittende bevolking. Negentig procent heeft een betaalde baan en het gemiddelde inkomen van de instromers ligt hoger dan dat van de gemiddelde bewoner van het stadsdeel. Een groot 3 Het betreft hier gezinsverhouding en bewoningstype en geen huishoudens. Met (samenwonende) alleenstaanden worden hier mensen bedoeld die geen gezinshoofd, echtgenote of kind zijn. 11

12 deel van de instromers komt uit de omgeving van Amsterdam. Het gaat veelal om Nederlanders, jongeren tot 24 jaar en hoog opgeleiden Leefbaarheid en veiligheid: wisselend beeld De dubbele positie van De Baarsjes komt goed naar voren op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Niet alleen zijn er grote verschillen in de waardering van bewoners voor de aspecten die hier betrekking op hebben, ook is er een onderscheid tussen de vijf buurten in het stadsdeel. Volgens het rapport De Amsterdamse Veiligheidsindex is de veiligheid tussen 2003 en 2004 gemiddeld genomen verbeterd in De Baarsjes. Als gekeken wordt naar de buurten dan valt de Chassébuurt in negatieve zin op als het gaat om de objectieve veiligheid. De objectieve index is hier in 2004 met name hoog door problemen op het gebied van geweld, vandalisme en overlast. Als het gaat om de subjectieve veiligheid, is er een veel diffuser beeld in het stadsdeel. In 2004 wijkt de Geuzen/Doesbuurt door vermijdingsgedrag en onveiligheidsbeleving in negatieve zin af van de andere buurten. Dit geldt door onveiligheidsbeleving en buurtproblemen eveneens voor de buurt-noord. De Postjesbuurt scoort in alle opzichten het gunstigst van de buurten in De Baarsjes. Uit de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid blijkt dat het gevoel van veiligheid in De Baarsjes tegenwoordig net iets groter is dan gemiddeld in Amsterdam. Tussen 2001 en 2003 is er op dit punt een opmerkelijke verandering te zien: terwijl het aandeel bewoners van De Baarsjes dat zich in de buurt wel eens onveilig voelt in 2001 nog op 46% lag (tegenover 36% gemiddeld), daalde het in 2003 naar 29% (versus 31% gemiddeld). De percentages mensen die aangeven slachtoffer te zijn geworden van een bepaald delict, zijn in het stadsdeel juist relatief hoog. Dit geldt vooral voor geweldsdelicten en in mindere mate ook voor diefstal. Bovendien is het aandeel slachtoffers in het stadsdeel gestegen tussen 2001 en Vooral bedreiging, fietsendiefstal en vernieling van auto s komen relatief vaak voor in De Baarsjes. Het gemiddelde rapportcijfer dat bewoners aan de buurtveiligheid geven, is in De Baarsjes minder hoog (6,4) dan in de rest van de stad (6,8). Volgens bewoners in De Baarsjes is het stadsdeel in 2004 veiliger geworden (zie hoofdstuk vijf). Het percentage slachtoffers van criminaliteit is gedaald en gevoelens van veiligheid zijn toegenomen. Dit sluit aan bij recente cijfers van de politie over heel Amsterdam. Het aantal aangiften in de stad daalde tussen 2003 en 2004 met bijna 10%. Overigens nam de bereidheid om aangifte te doen tegelijkertijd licht af. De cijfers wijzen er dus op dat De Baarsjes net als de rest van de stad in 2004 iets veiliger is geworden. Overigens zijn de vragen die in de Stadsdeelmonitor De Baarsjes gesteld worden niet dezelfde als de vragen in de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. In figuur 1.6 staan de tien aspecten van buurtproblematiek die volgens bewoners in De Baarsjes en heel Amsterdam het vaakst voorkomen. Zowel in het stadsdeel als in de rest van de stad worden rommel, hondenpoep en te hard rijden het meest genoemd. Wel blijkt dat rommel en hondenpoep in De Baarsjes volgens bewoners in verhouding een stuk 4 Dienst Wonen/Stadsdelen/AFWC, Wonen in Amsterdam Stadsdeelprofielen, Amsterdam (2004). 5 O+S, Tabellenrapportage Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2003, Amsterdam (2004). 12

13 vaker voorkomen dan in de rest van de stad. Ook agressief verkeer en geweldsdelicten worden relatief vaak genoemd. Het onderzoek Wonen in Amsterdam bevestigt het beeld over de troep op straat: bewoners waarderen het schoonhouden van straten en stoepen met het rapportcijfer 5,5 lager dan gemiddeld in de stad (een 6). Figuur 1.6 Buurtproblematiek (percentage dat vindt dat iets vaak voorkomt), % De Baarsjes Amsterdam rommel hondenpoep te hard rijden agressief verkeer fietsendiefstal diefstal uit auto's beschadiging aan auto's overlast jongeren geluidsoverlast geweldsdelicten bron: O+S, MLV 2003 Over de huidige en verwachte ontwikkeling van hun buurt zijn inwoners van De Baarsjes positiever dan de gemiddelde Amsterdammer. Zo vindt 34% dat zijn buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan, tegenover 29% gemiddeld in de stad. Verder voorspelt precies de helft van de bewoners van De Baarsjes een positieve ontwikkeling van hun buurt in de toekomst. In heel Amsterdam ligt dit aandeel op 42%. 7 Ook Wonen in Amsterdam 2003 concludeert dat de tevredenheid over de buurt in de vooroorlogse delen van de stad sterk toeneemt. De Baarsjes springt er in dit opzicht in positieve zin uit. Een andere opvallende conclusie van dit rapport is de grote ontevredenheid over parkeervoorzieningen in het stadsdeel. Bewoners waarderen dit aanbod met het rapportcijfer 5, terwijl het gemiddelde in Amsterdam op een 5,8 ligt. In De Baarsjes zijn het onderhoud en schoonhouden van straten, pleinen en groen, meer parkeergelegenheid, en het onderhoud en verbeteren van bestaande woningen de meest genoemde verbeteraspecten. Ook het samenleven van bewoners in de buurt vormt een aspect van leefbaarheid. Over dit punt oordelen bewoners van De Baarsjes wisselend. De wijze waarop verschillende groepen met elkaar omgaan en de ontwikkeling van de omgang met buurtbewoners liggen in het stadsdeel rond het stedelijk gemiddelde. De betrokkenheid van 6 Dienst Wonen/O+S, Wonen in Amsterdam 2003, Amsterdam (2004). 7 O+S, Tabellenrapportage Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2003, Amsterdam (2004). 13

14 buurtbewoners bij de buurt is echter erg laag in De Baarsjes. Wel is deze betrokkenheid tussen 2001 en 2003 volgens de bewoners het sterkst toegenomen van de hele stad. 8 Een relatief klein deel van de inwoners van het stadsdeel zet zich in voor de buurt of stad. Slechts 15% heeft dit in de afgelopen twaalf maanden gedaan, terwijl dit aandeel stedelijk op 20% ligt. In 2003 was deze situatie hetzelfde; toen waren de percentages respectievelijk 14% en 21%. 9 Het aandeel bewoners dat zich thuis voelt in zijn buurt is in De Baarsjes iets lager dan gemiddeld in de stad (zie figuur 1.12). Het percentage mensen dat zich verbonden voelt met het eigen stadsdeel is wel ongeveer gelijk. Figuur 1.12 Zich thuis voelen in buurt en verbondenheid met stadsdeel, % voelt zich thuis in zijn buurt voelt zich verbonden met eigen stadsdeel De Baarsjes Amsterdam bron: O+S, Burgermonitor Jeugdproblematiek ernstig Het onderzoek Buurtindicatoren Jeugd in Amsterdam geeft jaarlijks op basis van administratieve gegevens een overzicht van de jeugdproblematiek in verschillende buurten. 10 Het rapport biedt inzicht en de ernst en de omvang van deze problematiek. Met de ernst van de jeugdproblematiek worden buurten getypeerd op basis van het aandeel jongeren in een buurt met een bepaald kenmerk. Voorbeelden zijn het percentage werkloze jarigen, het percentage aangehouden jongeren van jaar en het percentage voortijdig schoolverlaters in een buurt. Onder omvang wordt de absolute omvang van de jeugdproblematiek verstaan. Enkele buurten in De Baarsjes vallen op als het gaat om de samenstelling van de jeugdige bevolking. Zo is het aandeel allochtone 0-11 jarigen in de buurt-zuid 8 O+S, Tabellenrapportage Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2003, Amsterdam (2004). 9 O+S, De Amsterdamse Burgermonitor 2003, Amsterdam (2004). 10 O+S, Buurtindicatoren Jeugd in Amsterdam 2004, Amsterdam (2004). 14

15 (75% tegenover 59% gemiddeld in de stad) sterk oververtegenwoordigd. In de buurt-noord geldt dit voor het percentage allochtone jarigen (84% versus 64% gemiddeld in Amsterdam). De Postjesbuurt valt op als het gaat om het aandeel relatief schoolverzuim. Dit percentage is hier erg hoog (9,5%) in vergelijking met het gemiddelde in de stad (6,6%). In de buurt-noord en -Zuid is de jeugdwerkloosheid een stuk hoger dan in de hele stad (respectievelijk 7,8% en 7,3% ten opzichte van 5,6% gemiddeld). In 2004 is de jeugdproblematiek volgens het onderzoek in alle buurten in De Baarsjes ernstig, maar niet omvangrijk. De buurt-noord en Zuid hebben zelfs de kwalificatie zeer ernstig gekregen. In vergelijking met 2003 is er wel een verbetering opgetreden in west binnen de ring. Dit blijkt onder meer uit de ontwikkeling in de Krommert (Geuzen/Doesbuurt en de Chassébuurt), waar de situatie in 2003 ernstig én omvangrijk was, terwijl er in 2004 geen sprake meer is van een grote omvang. Naast de ernst en omvang is ook gekeken naar de factor delict : het aantal aanhoudingen op de plaats delict en aangiften door jongeren. Deze variabelen hangen onderling sterk met elkaar samen. De indicator geeft goed aan waar criminaliteit zich voordoet. De buurt-noord scoort op deze factor juist positiever dan het gemiddelde in Amsterdam; er zijn relatief weinig aanhoudingen en aangiften in dit deel van De Baarsjes. De situatie in de Postjesbuurt is gemiddeld. De overige buurten hebben relatief vaak met delicten te maken. Tot 2002 ging het goed met deze laatste buurten, maar nadien is de situatie er verslechterd. 1.5 De Baarsjes profiteert van groei creatieve sector Een heel ander, maar niet minder belangrijk onderwerp is de economie. De diversiteit van de Amsterdamse economie wordt vaak genoemd als kracht van de stad. Een diverse economie maakt de stad weerbaar en zorgt ervoor dat de gevolgen van de economische recessie in Amsterdam minder groot zijn dan in regio s met een eenzijdig opgebouwde economie. Dit wil echter niet zeggen dat er geen dynamiek is in de Amsterdamse economie. Sommige sectoren worden steeds sterker en andere takken van de economie nemen in belang af. Eén van de sectoren die tegenwoordig vaak wordt genoemd als kansrijk voor de toekomst is de creatieve industrie. Volgens TNO bestaat deze sector uit drie segmenten: de kunsten, de media- en entertainmentindustrie en de creatieve zakelijke dienstverlening. De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan de Amsterdamse economie in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Ook blijkt deze sector belangrijk voor de groei van de Amsterdamse economie. 11 In stadsdeel De Baarsjes waren begin 2004 ruim mensen werkzaam. Dit aantal was tien jaar geleden ongeveer even hoog. Uit de fysieke Stadsmonitor 12 blijkt dat De Baarsjes relatief sterk profiteert van de opkomst van de creatieve industrie. De kunstensector en de creatieve zakelijke dienstverlening zijn hier aanzienlijk gegroeid tussen 1996 en Dit heeft te maken met de positie van het stadsdeel in Amsterdam. De creatieve industrie is bij uitstek een sector die graag gevestigd is in en rond het centrum van de stad, dicht bij 11 TNO-STB, De creatieve industrie in Amsterdam en de regio (2004). 12 Een GIS met gegevens uit het bedrijvenregister van O+S uit 1996 en 2003 en data van de dienst Ruimtelijke Ordening, ontwikkeld door de UvA. 15

16 voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur en horeca-aanbod. Het gebrek aan kleinschalige bedrijfsruimte in de binnenstad en de hoge kosten in het centrum maken dat dit type bedrijven zich steeds vaker net buiten dit deel van de stad vestigt. De Baarsjes blijkt volgens de cijfers dus een goed alternatief te zijn voor de vestiging van de bedrijvigheid in de creatieve industrie. Figuur 1.7 Concentraties werknemers in creatieve zakelijke dienstverlening (blauwe omlijning: minimaal 15 werknemers en 7%) en kunsten (gele vlakken: minimaal 10 werknemers en 5%), 1996 UvA->G&P/O+S; *** Amsterdam - concentratiegebieden van creat.zakel.diensten (tno) (basis ft werknemers) op bron: O+S/dRO/UvA-AMIDSt 16

17 Figuur 1.8 Concentraties werknemers in creatieve zakelijke dienstverlening (blauwe omlijning: minimaal 23 personen en 7%) en kunsten (gele vlakken: minimaal 20 werknemers en 9%), 2003 UvA->G&P/O+S; *** Amsterdam - concentratiegebieden van creat.zakel.diensten (tno) (basis ft werknemers) op bron: O+S/dRO/UvA-AMIDSt In figuur 1.8 is te zien er in 2003 in de Postjesbuurt, de Chassébuurt en de Geuzen/Doesbuurt verschillende concentraties te zien zijn van werknemers in de creatieve zakelijke dienstverlening en de kunstenbranche. In 1996 waren deze concentraties er (op een kleine uitzondering na) niet, zoals in figuur 1.7 te zien is. De kaarten geven aan waar in verhouding tot het gemiddelde in de stad veel mensen in een bepaalde sector werken. De opkomst van de creatieve sector is de stadsdelen Oud-West en Westerpark en andere delen van de negentiende eeuwse gordel nog veel sterker te zien. Grofweg ligt de grens van de concentraties werknemers in deze sector momenteel rond de Kostverlorenkade. De trend in De Baarsjes sluit dus aan bij die in de rest van west binnen de ring en uit dit gegeven blijkt dat de economie zich weinig van de stadsdeelgrenzen aantrekt. Overigens wordt deze ontwikkeling door het stadsdeel bewust bevorderd door middel van subsidies en andere maatregelen. Een voorbeeld is het project De Witte Ruijter, dat het realiseren van betaalbare galerie-ateliers, een etalageproject en promotie van het gebied als kunstbuurt behelst. Verschillende andere sectoren, zoals de detailhandel/reparatie, bouwnijverheid en de horeca zijn al jarenlang aanwezig in De Baarsjes. De huidige situatie is te zien in figuur 1.9, die concentraties werknemers in de bouwnijverheid (minimaal 29%) en handel/reparatie (minimaal 26%) toont. Een deel van deze gebieden bestond in 1996 ook al, maar beide sectoren zijn gegroeid. Verder zijn er verschillende concentraties horeca in De Baarsjes, die in omvang iets zijn afgenomen tussen 1996 en Het verschil tussen de buurten in het stadsdeel blijkt duidelijk uit de drie kaarten met diverse soorten werkgelegenheid. De creatieve industrie lijkt zich vooral te vestigen in buurten met het leef- en woonmilieu dat het positiefst gewaardeerd wordt door de inwoners. Voor de Chassébuurt gaat dit overigens in mindere mate. 17

18 Figuur 1.9 Concentraties werknemers in de bouwnijverheid (blauwe omlijning: minimaal 29 werknemers en 10%) en handel/reparatie (gele vlakken: minimaal 143 werknemers en 26%), 2003 UvA->G&P/O+S; *** Amsterdam - concentratiegebieden van bouwnijverheid (f) (basis ft werknemers) op Gevolgen van de economische recessie bron: O+S/dRO/UvA-AMIDSt De bruto-arbeidsparticipatie 13 in De Baarsjes lag in 2003 met 69% iets lager dan gemiddeld in Amsterdam (73%). Het aandeel van de beroepsbevolking dat in hetzelfde jaar werkloos was in het stadsdeel, lag met 8% op het stedelijke niveau. Op 1 juli 2004 waren er mensen uit stadsdeel De Baarsjes als niet-werkende werkzoekende (nww er) ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Dit is 11% van de bevolking tussen de 15 en 65 jaar in het stadsdeel, terwijl het percentage in heel Amsterdam op dat moment 10% was. In 2002 lagen deze aantallen op respectievelijk 10% en 9%. Dit betekent dat het percentage nww ers in De Baarsjes net als in de rest van Amsterdam is gestegen in de afgelopen twee jaren. Het is bovendien nog steeds iets hoger dan gemiddeld in de stad. Door de daling van de werkloosheid bestonden in 2003 veel minder concentraties werklozen in Amsterdam dan in 2000 (zie figuur 1.10). De opvallendste verschuiving vond in deze periode plaats in het westelijke deel van de stad. De concentraties verdwenen uit Westerpark en Oud-West, terwijl die in de overige delen van west bleven bestaan. Ook in De Baarsjes nam het aantal concentraties af, maar in de buurt-noord en de Chassébuurt waren in 2003 nog steeds wijken met een relatief hoog aandeel werklozen. 13 Het gaat hier om de beroepsbevolking (werkzaam én werkloos) in procenten van het aantal jarigen. 18

19 Figuur 1.10 Concentraties werkloosheid in Amsterdam, 2003 (blauwe omlijning: minimaal 15% en 50 personen) en 2000 (gele vlakken: minimaal 19% en 50 personen) bron: O+S/dRO/UvA-AMIDSt Het aantal cliënten van de Sociale Dienst is in De Baarsjes gedaald van zo n mensen in 2002 naar ongeveer personen in Dit is respectievelijk 10% en 9% van het aantal inwoners van achttien jaar en ouder. Het percentage mensen met een uitkering is in het stadsdeel dus omlaag gegaan, ondanks de economische achteruitgang. In heel Amsterdam bleef het percentage met 8% in zowel 2002 als 2004 stabiel. Deze aantallen hebben echter niet alleen betrekking op bijstandsuitkeringen voor mensen zonder werk, maar ook op uitkeringen voor 65-plussers. Het percentage mensen onder de 65 jaar dat een bijstandsuitkering heeft is zowel in De Baarsjes als in heel Amsterdam een procent gedaald in deze periode. Dit heeft waarschijnlijk eerder te maken met het beleid van de Sociale Dienst dan met het lagere aantal mensen dat een uitkering aanvraagt. Het inkomensniveau in De Baarsjes ligt aanzienlijk onder het stedelijk gemiddelde en bedraagt bijna Het inkomen in de Postjesbuurt is met zo n het hoogst van alle buurten in het stadsdeel. Ondanks het lage inkomen ligt het aandeel werkenden ongeveer op het stedelijk gemiddelde. Ook het opleidingsniveau is gemiddeld. 14 Het aandeel huishoudens in De Baarsjes dat van een minimuminkomen moet rondkomen, is met 19% in 2002 en 2003 gelijk gebleven in het afgelopen jaar. Het gaat dan om bijna huishoudens in het stadsdeel. Gemiddeld in Amsterdam is het percentage minima licht gestegen van 17% naar 18%, maar hiermee is het nog altijd iets lager dan in De Baarsjes. Het aandeel langjarige minima (langer dan drie jaar) als percentage van het 14 Dienst Wonen/Stadsdelen/AFWC, Wonen in Amsterdam Stadsdeelprofielen, Amsterdam (2004). 19

20 aantal minima is in De Baarsjes juist relatief laag: 62% ten opzichte van 65% gemiddeld in de stad. 15 Tabel 1.11 Aantal en aandeel minimahuishoudens van alle huishoudens per buurt, 2003 buurt abs. % Geuzen/Doesbuurt en Chassébuurt ,5 buurt-noord ,2 buurt-zuid ,3 Postjesbuurt , ,4 bron: Om arm Amsterdam/O+S Onder eenoudergezinnen in De Baarsjes is het aandeel minima bijzonder hoog: bijna 50%. In heel Amsterdam is het onder deze groep met 43% ook erg hoog, maar iets lager dan in het stadsdeel. In verhouding hebben etnische minderheidsgroepen vaker een minimuminkomen dan andere groepen. Nederlanders hoeven het minst vaak rond te komen van een minimuminkomen (bijna 15%), terwijl Surinamers, Turken en Marokkanen (telkens meer dan 30%) het vaakst een inkomen op het minimum hebben. In De Baarsjes groeien ongeveer jongeren in armoede op. Dit is een derde van alle jongeren in het stadsdeel, terwijl het aandeel in heel Amsterdam 28% is. Zoals in tabel 1.12 te zien is, is het percentage minimajongeren vooral in de buurt-noord en Zuid erg hoog. In verhouding zijn er onder de jongeren die in De Baarsjes in armoede opgroeien veel Antillianen en Arubanen, maar ook Surinaamse jongeren kampen relatief vaak met armoede. De van oorsprong Nederlandse jeugd heeft het minst vaak met deze problematiek te maken. Tabel 1.12 Aantal en aandeel minimajongeren (onder 18 jaar) van het aantal jongeren per buurt, 2003 buurt abs. % Geuzen/Doesbuurt en Chassébuurt ,9 buurt-noord ,6 buurt-zuid ,5 Postjesbuurt , ,7 bron: Om arm Amsterdam/O+S De vraag naar schuldhulpverlening is in 2003 fors toegenomen in Amsterdam. Het aantal gestarte hulpverleningstrajecten in De Baarsjes, is tussen 2002 en 2003 met 4% gestegen. In vergelijking met de rest van Amsterdam is dit geen grote stijging. In 2003 waren 425 huishoudens uit De Baarsjes aangemeld voor schuldhulpverlening. Dit is 6% van het aantal cliënten in de stad, terwijl in De Baarsjes 5% van de bevolking woont. Dat betekent dat er in het stadsdeel relatief veel mensen gebruik maken van de schuldhulpverlening, hoewel dit in 2002 nog sterker het geval was Om arm Amsterdam/O+S, Amsterdamse Armoedemonitor, nummer 7, Amsterdam (juni 2004). 16 KWIZ, Beleidsmonitor Schuldhulpverlening, Amsterdam (2003). 20

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2005

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 De Amsterdamse Burgermonitor 2005 november 2005 Samenvatting van de resultaten Een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid, maar ook een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding Landelijk beeld: afname Steeds minder mensen in Nederland doen een beroep op de bijstand. Het aantal bijstandsontvangers van 15-64 jaar nam tussen en af van 489.170 tot 334.990, een afname van 31,5%. De

Nadere informatie

Digitaal Panel West 2012

Digitaal Panel West 2012 Meting 1: Vrij West Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West Drs. Rogier van der Groep Drs. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 11 Politieke participatie Interesse in de (gemeente)politiek, stemintentie, opkomst en partijkeuze komen in dit hoofdstuk aan de orde. De centrale vraag is: welke Amsterdammers zijn politiek betrokken,

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

van Almere 2008 trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd

van Almere 2008 trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd 08 Hoe jong is Almere? Sociale Atlas Wat zijn de sterke economische sectoren van Almere? van Almere 08 Welke wijken scoren positief

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 8 Participatie in welvaart In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de welvaartssituatie van verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad

Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad Project: 5083 In opdracht van: Bureau Parkstad dr. W. Bosveld drs. S. Crok drs. K. Klein Wolt drs. D. Ponsen drs. J. Slot L. Wiewel Weesperstraat 79 Postbus

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie