JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE

2 COLOFON Jaarverslag Zeelandcare 2014 Zeelandcare Piet Heinstraat GL Goes T: E: W:

3 inhoudsopgave voorwoord directie van Zeelandcare... 1 uitgangspunten van verslaglegging profiel van de organisatie algemene gegevens organisatiestructuur besturingsmodel resultaat verantwoordelijke eenheden medisch wellness centrum zeeland (MWCZ) victoriakliniek zorgboulevaart dialyse kaakchirurgie kerngegevens werkgebied partners in de zorg bestuur bestuur/directie taak, samenstelling en portefeuille verdeling werkwijze overleg met medische staf overleg met externe accountant arbeidsvoorwaarden en honorering onafhankelijkheid en nevenfuncties raad van commissarissen taak en regelement profiel en samenstelling honorering medezeggenschap ondernemingsraad meerjarenbeleid & strategie missie en visie missie visie strategie

4 3.2.1 uitbreiding zorgaanbod en zorgactiviteiten kwaliteit en veiligheid communicatie en patiëntrelatie zorgverzekeraars medewerkers financieel beleid realisatie strategische doelstellingen uitbreiding zorgaanbod en zorgactiviteiten kwaliteit en veiligheid communicatie en patiëntrelatie zorgverzekeraars medewerkers financieel beleid veiligheidsmanagementsysteem beleid een vooruitstrevende veilige cultuur prospectieve risico inventarisatie (PRI) veilig incidenten melden continu verbeteren patiënten participatie kwaliteitssysteem visie op kwaliteit kwaliteitssysteem normkader prestatie- en kwaliteitsindicatoren meten, analyseren en verbeteren bereikbaarheid berichtgeving media vaardigheden van medewerkers en specialisten gemelde incidenten/tekortkomingen patiënten participatie certificering bedrijfsvoering plan- en controle cyclus risico s... 36

5 7. medewerkers personeelsbeleid personeelsomvang specialisten verbonden aan Zeelandcare scholingsbeleid verzuim imago en communicatie Zeelandcare, een slimme zorgkeuze een nieuwe website huisartsen en tandartsen financieel beleid behaalde omzet en resultaten financiële positie zorgverzekeraars blik vooruit: capaciteitsvergroting centra voor gecombineerde zorgverlening bijlage 1 verslag van de raad van commissarissen... 48

6 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 1 voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Zeelandcare, dat wij u met enthousiasme aanbieden. Het afgelopen jaar hebben wij wederom een substantiële bijdrage kunnen leveren aan onze missie: het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan de Zeeuwse patiënt, in een kleinschalige en gastvrije omgeving in nabijheid van de patiënt. Met het openen van onze nieuwe locatie de Zorgboulevaart aan de Boulevard in Vlissingen hebben wij ons ingezet om de zorg dichterbij de Walcherse patiënt te brengen en een monumentenpand met grote (emotionele) waarde te behouden. Een dialysepatiënt is drie dagdelen per week afhankelijk van zijn of haar nierspoeling. Voorheen moest de Walcherse dialysepatiënt hiervoor drie keer in de week op en neer naar Goes. Sinds april 2014 kunnen zij terecht op de Boulevard, met een prachtig uitzicht op de Westerschelde. Dat betekent voor ons patiënt centraal. De kwaliteit van leven verhogen, zorg aantrekkelijker maken, toegankelijk zijn en het bieden van een veilige behandelomgeving. In 2014 verbeterden wij onze communicatie aanzienlijk. Een nieuwe website is online gegaan die als faciliterend platform voor de patiënt dient. Daarnaast hebben wij een patiënt contactcentrum opgezet om onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS) het systeem waarmee we (mogelijke) veiligheidsrisico s signaleren, verbeteringen doorvoeren, evalueren en aanpassen voldeed al aan de basiseisen die daarvoor gesteld worden, maar hebben wij verder geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk. Een nieuw kwaliteitshandboek werd geïmplementeerd voor medewerkers, waarin ons begrip van kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg en het daaraan gerelateerde kwaliteitssysteem inzichtelijk én begrijpelijk wordt gemaakt. Alle onze locaties doorliepen succesvol de periodieke audit door certificerende instellingen voor continuering van het ZKN Keurmerk en het HKZ Certificaat. Hiermee voldoen wij voor patiënten, huisartsen, tandartsen en zorgverzekeraars aantoonbaar aan de strenge eisen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid. In onze bedrijfsvoering hebben we grote stappen gezet naar een organisatie waarbij medewerkers betrokken en medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten van hun locatie of specialisme. Wij streven naar een lerende, ondernemende en zelfkritische werkomgeving. Op verschillende manieren worden onze medewerkers betrokken bij ontwikkeling van het beleid. Certificerende instanties en zorgverzekeraars prijzen Zeelandcare om haar gedreven en betrokken medewerkers. Dit maakt van Zeelandcare een krachtige organisatie die het verschil maakt voor de patiënt. Dat de patiënt dit herkend, blijkt uit de groei die Zeelandcare in 2014 heeft doorgemaakt en de patiënttevredenheid waaraan een gemiddeld rapportcijfer van 8.5 kan worden toegekend. Om dit alles te realiseren is een gezonde financiële situatie van groot belang. Door strak te sturen op kosten en een grote aandacht voor efficiëntie en effectiviteit, is Zeelandcare er in geslaagd om in toe te voegen aan het eigen vermogen. Deze groeiende financiële stabiliteit stelt Zeelandcare in staat te blijven investeren in zorgvernieuwing en kwaliteit van de Zeeuwse zorg. Zeelandcare heeft zich in 2014 neergezet als een belangrijke speler in de Zeeuwse gezondheidszorg. Wij blijven hard werken aan het verankeren van onze zorgvisie in de regio en zien de toekomst van de Zeeuwse zorg met vertrouwen tegemoet. Namens de directie van Zeelandcare, Charles Versluijs Algemeen directeur dr. Rutger Batenburg Medisch directeur

7 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 2 uitgangspunten van verslaglegging Zeelandcare vindt het als maatschappelijke onderneming van belang een brede en grondige verantwoording af te leggen aan de samenleving. Wij stellen openheid over de wijze waarop wij de cyclus van beleid, uitvoering en inspanning, resultaten en bijstelling van beleid vormgeven als uitgangspunt voor deze maatschappelijke verantwoording. Ons jaarverslag geeft inzicht in financiële gegevens en productiecijfers, maar ook in kwaliteit, prestaties en verbeteringen. Met het jaarverslag voldoet Zeelandcare aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichting op basis van: De Kwaliteitswet Zorginstellingen De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen De Wet Bijzondere Medische Verrichtingen De Wet openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens De Wet op de Ondernemingsraden Het ZKN Keurmerk Het HKZ Certificaat De periode waarover verslag word gelegd betreft het boekjaar Ook zal, wanneer dit van toepassing en relevant is, een vooruitblik worden gegeven op de volgende jaren. Het jaarverslag wordt samen met de jaarrekening van Zeelandcare gepubliceerd op en op de eigen website Ook verschijnt er een factsheet met kerngegevens uit dit jaarverslag.

8 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 3 1. profiel van de organisatie Eind 2011 heeft Zorg Invest Zeeland (ZIZ) een overeenkomst gesloten met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) met als doel de zorg in de regio te verbeteren. Met deze overeenkomst werd een gezamenlijk holding opgericht: Zeelandcare. Zeelandcare combineert een bedrijfsmatige organisatie met medische kennis, waardoor een maatschappelijk betrokken én ondernemende zorgorganisatie is ontstaan. 1.1 ALGEMENE GEGEVENS Algemene identificatiegegevens Zeeland Care B.V. Adres Piet Heinstraat 43 Postcode Plaats 4461 GL Goes Telefoonnummer adres Website WTZi instellingsnummer Kamer van Koophandel

9 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE ORGANISATIESTRUCTUUR Zeelandcare is een besloten vennootschap met een eigen directie, management en toezichthoudend orgaan. Zeelandcare wordt bestuurd door een directie, die eindverantwoordelijk is voor het strategisch beleid en de behaalde resultaten. Hierover legt de directie verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kent een vertegenwoordiging van onafhankelijke leden. Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 49% Zorg Invest Zeeland 51% Raad van Commissarissen Directie Ondernemingsraad (OR) Advies & Control Kwaliteit & Veiligheid Communicatie & Marketing Administratie Dialyse Kaakchirurgie MWCZ Victoriakliniek Zorgboulevaart 1.3 BESTURINGSMODEL Om onze zorg vanuit het perspectief van de patiënt te kunnen organiseren, kenmerkt het besturingsmodel van Zeelandcare zich door korte lijnen. Zeelandcare kent vijf eenheden die resultaat verantwoordelijk zijn en onder leiding staan van een manager. Deze eenheden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen en uitvoering van de strategie binnen de daarvoor aangereikte kaders. Het management legt rechtstreekse verantwoording af aan de directie.

10 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE RESULTAAT VERANTWOORDELIJKE EENHEDEN Zeelandcare is een keten van locaties waarbinnen verschillende zorgactiviteiten vallen. Wij hebben drie locaties: het Medisch Wellness Centrum Zeeland (MWCZ), de Victoriakliniek en de Zorgboulevaart. Daarnaast valt alle Zeeuwse dialysezorg en kaakchirurgische zorg boven de Westerschelde onder Zeelandcare. Ook kaakchirurgische zorg bij Mondzorgcentrum De Beet in Terneuzen onder de Westerschelde valt onder Zeelandcare. Locaties Medisch Wellness Centrum Zeeland Victoriakliniek Zorgboulevaart Dialysezorg Vakantiedialyse De Banjaard Kaakchirurgie Goes Mondzorgcentrum De Beet Adresgegevens Piet Heinstraat 41, 4461 GL Goes Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee Boulevard Bankert 156, 4382 AC Vlissingen s Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes Eb en Vloed 23a, 4493 RR Kamperland s Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes Beethovenhof 3a, 4536 AE Terneuzen Medisch Wellness Centrum Zeeland (MWCZ) In het Medisch Wellness Centrum Zeeland vindt de patiënt behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, huidtherapie, medische tatoeage, kaakchirurgie en mondhygiëne. Het MWCZ kenmerkt zich door de kleinschalige en vriendelijke omgeving waar kwaliteit en persoonlijke aandacht voorop staan. Het MWCZ biedt zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg. Binnen het MWCZ speelt innovatie een belangrijke rol. In alle disciplines biedt het MWCZ een vernieuwend aanbod van zorg en werkt het MWCZ met de meest moderne apparatuur Victoriakliniek De Victoriakliniek biedt behandelingen op het gebied van algemene chirurgie, flebologie (spataderen), kaakchirurgie, KNO-heelkunde, oogheelkunde, orthopedie, pijnbestrijding en plastische chirurgie. Dit zelfstandig behandelcentrum in Zierikzee is gevestigd in het voormalige Rode Kruisziekenhuis. Bij de Victoriakliniek kan de patiënt rekenen op persoonlijke en betrokken zorg met korte wachttijden. Het team van de Victoriakliniek stelt zichzelf tot doel de patiënt van het eerste moment op zijn of haar gemak te stellen. Goede uitleg, begeleiding en nazorg speelt hierbij een belangrijke rol. Victoriakliniek beschikt over poliklinieken, twee operatiekamers van het hoogste kwaliteitsniveau en een nieuw gebouwde opnameafdeling op de tweede verdieping met 24 uur per dag verpleging (het Buurtzorgpension) Zorgboulevaart De Zorgboulevaart in Vlissingen is een centrum voor gezondheid en welzijn op Walcheren. In dit centrum zijn verschillende zorgdiensten en voorzieningen bij elkaar gebracht. Hierdoor ontvangt onze patiënt de best geïntegreerde zorg: op maat en met aandacht. Door de sterke onderlinge samenwerking ontstaat een vloeiende lijn van diagnose naar behandeling. Maar ook naar preventie en vroege opsporing. Er kunnen betere afspraken gemaakt worden die afgestemd zijn op de behoefte van de patiënt. In de Zorgboulevaart vindt de patiënt de specialismen dialyse, kaakchirurgie, plastische chirurgie en een pijncentrum. Ook

11 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 6 kunnen toeristen in dit centrum terecht voor vakantiedialyse. In de Zorgboulevaart werkt Zeelandcare samen met Van Loo & Veerhoek (fysiotherapie en revalidatiegeneeskunde) en Zorgstroom (zorghotel) Dialyse Zeelandcare beschikt over een hoofdvestiging dialyse in Goes met twee satelliet dialyses in Kamperland en Vlissingen. De hoofdvestiging bevindt zich in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Dit is de voormalige dialyseafdeling van het ziekenhuis dat in 2012 verzelfstandigd is. De hoofdvestiging biedt behandelingen aan dialysepatiënten van Schouwen en de Bevelanden. In dit dialysecentrum staan 15 Gambro-machines van het type AK200 ultra S. Hiermee zijn alle moderne behandelmethodes mogelijk, waaronder HDF online. Ook kan de patiënt hier terecht voor peritoneaal dialyse. Op vakantiepark Noordzee Résidence De Banjaard in Kamperland en in de Zorgboulevaart Vlissingen bieden wij dialysebehandelingen voor toeristen in Zeeland. Hier ontvangen zij niet enkel een kwalitatief hoogwaardige dialysebehandeling, maar houden zij ook hun vakantiegevoel. Deze twee unieke locaties lenen zich als pullfactor voor het dialysetoerisme naar Zeeland. De dialysetoerist kan nu kiezen uit drie centra die dialysezorg bieden: Goes (wanneer de aanwezigheid van een medisch specialist is vereist), Kamperland en Vlissingen Kaakchirurgie In oktober 2014 heeft het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) samen met de maatschap kaakchirurgie besloten het specialisme kaakchirurgie volledig te verzelfstandigen en de dagelijkse praktijk te verhuizen naar Zeelandcare. Kaakchirurgie is een specialisme dat zich uitstekend leent voor zorg op verschillende kleinschalige locaties dichtbij de patiënt en vereist in de meeste gevallen niet de klinische omgeving van een ziekenhuis. De verzelfstandiging van het specialisme stelt de kaakchirurgen in staat een meer slagvaardige en patiëntgerichte praktijk te realiseren. De verzelfstandigde maatschap is in veel opzichten samen blijven werken met het ADRZ. De huidige poliklinische ruimte in het ADRZ Goes is voor de kaakchirurgen behouden, het ADRZ faciliteert de kaakchirurgen in het gebruik van operatiekamers en de kaakchirurgen zijn verbonden gebleven aan het ADRZ voor hulp bij patiënten die zich melden op de spoedeisende hulp. In de nieuwe situatie kan de Zeeuwse patiënt voor kaakchirurgische zorg terecht op vier locaties van Zeelandcare verspreidt over de Zeeuwse eilanden en in het ADRZ locatie Goes.

12 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE KERNGEGEVENS Zeelandcare is een keten van zelfstandige behandelcentra voor medisch specialistische zorg in Zeeland. De patiënt kan bij Zeelandcare terecht voor een groot aantal behandelingen op het gebied van planbare zorg. Planbare zorg is zorg die plaatsvindt op verwijzing van een huisarts of medisch specialist en waarvoor de patiënt van te voren een afspraak maakt. Zeelandcare heeft een toelating als Instelling voor Medisch Specialistische Zorg. Zeelandcare beschikt over een operatieafdeling met twee klasse-1 operatiekamers. Overzicht van de bij Zeelandcare vertegenwoordigde medische specialismen Anesthesiologie Chirurgie Dialyse Kaakchirurgie KNO-heelkunde Oogheelkunde Orthopedie Pijnbehandeling Plastische chirurgie Overzicht van de overige bij Zeelandcare vertegenwoordigde specialismen Huidtherapie Medische tatoeage Personeel Aantal personeelsleden in loondienst Aantal fte personeelsleden in loondienst 44 57,5 Aantal medisch specialisten op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan omzet B-segment Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productie Aantal geopende DBC s Aantal gesloten DBC s

13 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE WERKGEBIED Het verzorgingsgebied van Zeelandcare omvat de Zeeuwse eilanden boven de Westerschelde en West-Brabant. In deze regio wonen ongeveer mensen. Zij kunnen een beroep doen op Zeelandcare voor een specifiek aanbod aan behandelingen en specialismen op het gebied van planbare zorg. De kaakchirurgische zorg bij Mondzorgcentrum De Beet in Terneuzen onder de Westerschelde valt ook onder Zeelandcare. Voor wat betreft dialysezorg en kaakchirurgische zorg is Zeelandcare de enige aanbieder binnen de grenzen van Zeeland en boven de Westerschelde. Van buiten het verzorgingsgebied komen patiënten die tijdens hun vakantie afhankelijk zijn van dialyse. 1.7 PARTNERS IN DE ZORG Zeelandcare werkt in het streven naar een (continue) verbetering van de Zeeuwse gezondheidszorg samen met vele partners. Onderstaand staat een overzicht van onze partners, waarbij wij kort aangeven wat deze samenwerking inhoud en of deze is verankerd in een overeenkomst. Samenwerkingspartner Onderwerp Overeenkomst Zorginhoudelijk Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Buurtzorgpension Erasmus MC Fineline Tattoo MediSkinCare Tandgaaf Van Loo & Veerhoek Zorgstroom Eerste lijn Samenwerkingsverband op het gebied van ICT, CSA en achterwacht bij complicaties. Dienstverleningsovereenkomst op het gebied van zorg en verpleging bij een dagbehandeling of klinische opname. Samenwerkingsverband ter bevordering van zorg op het gebied van pijngeneeskunde. Het beschikbaar stellen van een specialist pijngeneeskunde voor het verrichten van werkzaamheden. Dienstverleningsovereenkomst voor het aanbrengen van medische tatoeages in samenwerking met de plastisch chirurg. Dienstverleningsovereenkomst voor het verrichten van laser- en huidtherapeutische werkzaamheden. Dienstverleningsovereenkomst op het gebied van mondzorg en implantologie. Samenwerkingsverband op het gebied van fysiotherapeutische behandelingen en revalidatie. Samenwerkingsverband op het gebied zorg en verpleging na een operatie of ingreep. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

14 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 9 Huisartsen Tandartsen Onderwijs/opleiding HZ University of Applied Sciences Bestuurlijk Scheldezoom Farmacie Overheid Provincie Zeeland Toezichthouders Inspectie voor de Gezondheidszorg Jaarlijkse organisatie van een avond voor doorverwijzers voor kennismaking huisartsen en medisch specialisten. Periodiek overleg op gezamenlijke initiatieven om de zorg beter vorm te geven. Jaarlijkse organisatie van een avond voor doorverwijzers voor kennismaking kaakchirurgen of een onderwijsthema. Periodiek overleg voor verbetering samenwerking. Zeelandcare heeft een nauwe samenwerking met Hogeschool Zeeland op het gebied van opleidingsinitiatieven, als de topclass Ondernemen in de Zorg. Samenwerkingsverband op het gebied van farmaceutische dienstverlening Vanuit de Economische Agenda Zeeland functioneert Zeelandcare als kartrekker uit het bedrijfsleven om de business case Zorg en Recreatie uit te werken en de ambities uit deze agenda waar te maken Regulier bezoek en overleg n.a.v. aangeleverde risico-indicatoren Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nederlandse Zorgautoriteit Toezichthouder Nee Zelfstandige Klinieken Nederland / Kiwa Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Gezondheidszorg / Lloyds Register Zorgverzekeraars CZ, VGZ, Multizorg (inkoopcombinaties) Achmea en Menzis (inkoopcombinaties) Jaarlijkse toetsing van kwaliteits- en veiligheidseisen voor het ZKN Keurmerk, samenwerking voor scholing van personeel en kwaliteitsvraagstukken. Jaarlijkse toetsing van kwaliteits- en veiligheidseisen voor het HKZ Certificaat, samenwerking op kwaliteitsvraagstukken. Technisch overleg: afspraken productie en zorgvernieuwingsprojecten. Strategisch overleg: medisch inhoudelijke ontwikkelingen, kwaliteitsindicatoren, financiële ontwikkelingen. Technisch overleg: afspraken productie en zorgvernieuwingsprojecten. Strategisch overleg: medisch inhoudelijke ontwikkelingen, kwaliteitsindicatoren, financiële ontwikkelingen. Ja Ja Ja Ja

15 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE bestuur Zeelandcare hanteert de Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). In deze code zijn de beginselen van goed en transparant bestuur vastgelegd voor de diverse zorginstellingen. Zeelandcare past de Zorgbrede governancecode toe en beschikt over een Regelement betrekking hebbend op de Raad van Commissarissen (de Raad ) als bedoeld in hoofdstuk VIII, artikel 18 t/m 21 van de Statuten Zeelandcare BV. Deze zijn in 2014 ongewijzigd gebleven. Het Bestuur en de Raad zijn samen verantwoordelijk voor de corporate governancestructuur van de vennootschap en de naleving van de Corporate Governancecode. Hierover leggen zij verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 2.1 BESTUUR / DIRECTIE Het Bestuur is belast met het besturen van Zeelandcare met inachtneming van de rechten en verplichtingen van het bestuur, die voortvloeien uit de wet en uit de Statuten. Het Bestuur is in ieder geval belast met de volgende taken:

16 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 11 De dagelijkse leiding van de organisatie en het uitvoeren van alle aan deze functie verbonden taken. Het zorg dragen voor realisering van de doelstellingen van Zeelandcare en dochterondernemingen, zoals beschreven in de statuten. Het zorg dragen voor de kwaliteit en veiligheid van de door Zeelandcare en haar dochterondernemingen te verlenen zorg. Het opstellen van een meerjarenplan. Het vaststellen van de op het meerjarenplan betrekking hebbende begroting. Het jaarlijks, op grond van het meerjarenplan, vaststellen van een taakstellend jaarplan en een daarbij behorende begroting en budget. Het opstellen van een eindverslag aan het eind van ieder kwartaal betreffende het jaarplan, begroting en budget alsmede de liquiditeiten, waarbij de resultaten in relatie worden gebracht met de gestelde doelen respectievelijk taakstellingen. Binnen twee maanden na afloop van het kwartaal wordt hierover aan de Raad van Commissarissen gerapporteerd. Het opstellen van het jaarverslag inclusief het zorgdragen voor de toelichting aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen door de externe accountant. Het contracteren van voldoende gekwalificieerd personeel. Het zorg dragen voor en onderhouden van externe contacten van Zeelandcare. Het opstellen van communicatiebeleid en het verrichten van activiteiten op dit terrein. Het opstellen van ondersteunende systemen, regels en procedures, en in het kader daarvan zorg dragen voor een goede overleg- en communicatiestructuur. Het zorgdragen voor een prettige en veilige werkomgeving Taak, samenstelling en portefeuille verdeling De Raad van Bestuur bestaat uit een algemeen directeur, de heer C.F.H. Versluijs en een medisch directeur, de heer dr. R.H.K. Batenburg. Hoewel een onderlinge taakverdeling tussen de bestuurders is afgesproken, is er geen sprake van exclusieve bevoegdheden. De leden van het Bestuur zijn ten aanzien van de toebedeelde taken verplicht elkaar te consulteren of een Bestuursvergadering te beleggen. De leden van het Bestuur worden in navolging van de Statuten benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Werkwijze Het Bestuur neemt besluiten in een Bestuursvergadering, waar alle bestuurders aanwezig zijn. In beginsel is de meerderheid van stemmen van alle bestuurders voor een besluit van het Bestuur vereist. Het Bestuur voert periodiek overleg met de Raad van Commissarissen over de stand van zaken en bedrijfsvoering van Zeelandcare. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt voor aanvang van het nieuwe boekjaar de begroting/het ondernemingsplan vast, alsmede het meerjarenplan met bijbehorende begroting. De hiervoor genoemde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en commissarissen Overleg met medische staf Het Bestuur vergadert één maal per zes weken met een afvaardiging van de medische staf. In dit overleg worden strategische onderwerpen, kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de patiëntenzorg en personele zaken besproken.

17 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE Overleg met externe accountant Het Bestuur en de Raad vergaderen tweemaal per jaar met de externe accountant: aan het einde van het jaar rondom het uitbrengen van de managementletter en in het voorjaar rond het vaststellen van de jaarrekening Arbeidsvoorwaarden en honorering De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast. Bestuurslid Functie Vergoeding Deeltijdfactor Dhr. C.F.H. Versluijs Algemeen directeur % Dhr. dr. R.H.K. Batenburg Medisch directeur % Onafhankelijkheid en nevenfuncties Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en Bestuur wordt vermeden. Indien en zodra één der bestuurders van de Raad meent dat er sprake is van potentieel tegenstrijdige belangen dan wel dat zich een dergelijke situatie voordoet in verband met een te behandelen of in de toekomst mogelijk te behandelen vraagstuk, maakt de betreffende bestuurder hiervan melding bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is steeds bevoegd om bij tegenstrijdige belangen een of meer personen aan te wijzen, die de vennootschap dan vertegenwoordigt. Lid Dhr. dr. R.H.K. Batenburg Functies Kaakchirurg 2.2 RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en haar dochterondernemingen. De Raad staat het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Het toezicht van de Raad op het Bestuur omvat tenminste het toezicht op: De realisatie van de doelstellingen van de vennootschap De strategie en de risico s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten De opzet en de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen Het financiële verslaggevingsproces De naleving van de wet- en regelgeving De verhouding met de aandeelhouders De voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen Taak en regelement 1. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en haar dochterondernemingen. De Raad staat het Bestuur, gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Hij richt zich, conform de wet, bij de vervulling van

18 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 13 zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en de daarbij betrokken belanghebbenden. De Raad behartigt al dan niet op verzoek van het Bestuur de belangen van de vennootschap bij (potentiële) relaties van de Vennootschap; 2. De Raad is samen met het Bestuur verantwoordelijk voor de Corporate Governance structuur van de vennootschap en de naleving van de Corporate Governance code. Zij leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders; 3. De Raad verschaft aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de Raad op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht; 4. De Raad doet na advies door het Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voordracht tot de benoeming van de externe accountant; 5. Het toezicht van de Raad op het Bestuur omvat ten minste het toezicht op: 6. De realisatie van de doelstellingen van de vennootschap.; o De strategie en de risico s verbonden aan de ondernemeningsactiviteiten; o De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesysteen; o Het financiële verslaggevingsproces; o De naleving van de wet- en regelgeving; o De verhouding met de aandeelhouders; o De voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. 7. De Raad van Commissarissen dient diverse besluiten van het Bestuur goed te keuren. Daaronder onder meer het vaststellen van meerjarenbeleidsplannen en de jaarlijkse begroting, alsmede het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of vennootschap Profiel en samenstelling Omvang van de Raad Het aantal commissarissen wordt bepaald door de aandeelhouders, maar bestaat uit minimaal drie personen. Momenteel is dat ook het aantal commissarissen. In de statuten is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de eventuele benoeming van nieuwe commissarissen. Zo is daar ook een beschrijving opgenomen omtrent de benoeming van een commissaris op bindende voordracht van de cliëntenraad, overeenkomstig de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Momenteel is daar nog geen invulling aan gegeven. Profiel en competenties De Raad heeft van zichzelf een profiel opgesteld, ten behoeve van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij het opstellen van het profiel van de Raad van Commissarissen heeft als belangrijke ontwikkeling gespeeld dat de rol en positie van een commissaris in de zorg de afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd. Onder andere de NVTZ heeft hieromtrent in 2012 een brochure laten verschijnen. Kort samengevat en vertaald naar de positie van de raad van commissarissen van Zeelandcare wordt van een commissaris in ieder geval het volgende algemene profiel verwacht. Lid Benoeming Benoemingstermijn Dhr. prof. dr. P.A.M. Vierhout jaar Dhr. M.A. Bierens jaar Dhr. Ir. M. Buis jaar

19 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE 14 De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In het verslag verklaart de Raad de onafhankelijkheid van de individuele commissarissen en de Raad als college te bewaken. De Raad neemt in zijn verslag een verklaring op omtrent deze onafhankelijkheid. Elke vorm van schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en commissarissen wordt vermeden. Indien en zodra één der leden van de Raad meent dat er sprake is van potentieel tegenstrijdige belangen dan wel dat zich een dergelijke situatie voordoet in verband met een te behandelen of in de toekomst mogelijk te behandelen vraagstuk, maakt het betreffende lid van de Raad hiervan melding bij de voorzitter en onthoudt zich voor het overige van meningsvorming en besluitvorming binnen de Raad dit onderwerp betreffende. Lid Dhr. prof. dr. P.A.M. Vierhout Functies Voorzitter Raad van Toezicht Stichting MCHZ/ Hyperbare Zuurstoftherapie Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde Voorzitter Bouw Consortium Zeeland Voorzitter Raad voor Ambulancezorg Lid raad van Advies Nza Lid Raad van Advies Focus Cura Dhr. M.A. Bierens Bestuurslid Focus 2: professionele Oogheelkundige hulp in landen in ontwikkeling Lid Raad van Toezicht SHL-groep Voorzitter Audit Commissie SHL-groep Lid Raad van Toezicht SRTB: Stichting Trombosedienst Breda en omstreken Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zuidwester, organisatie voor Zorg en Dienstverlening Voorzitter Financiële Commissie Zeeland Care Lid Raad van Toezicht ZRTI Lid Raad van Toezicht Stichting Vrienden van het ZRTI Lid Financiële Commissie ZRTI Dhr. Ir. M. Buis Directeur van Kanaalkruising Sluiskil BV Voorzitter van Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland Honorering Leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen vergoeding. Aan commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend. Bestuurslid Functie Vergoeding Dhr. Prof. P.A.M. Vierhout Voorzitter 8000 Dhr. M.A. Bierens Vicevoorzitter 5800 Dhr. Ir. M. Buis Lid 5800

20 JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE MEDEZEGGENSCHAP Ondernemingsraad De directie van Zeelandcare wordt bijgestaan door de ondernemingsraad als medezeggenschaporgaan. De ondernemingsraad (OR) adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over voorgenomen besluiten en over beleidsaangelegenheden. De OR heeft als medezeggenschaporgaan een wettelijke verankering in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De zittende OR is opgestart in 2013 en bestaat uit vijf leden. Lid Functie Benoeming J. Moree-Nijsse medewerker dialyse 2013 N. Filius medewerker dialyse 2013 W. de Jong medewerker dialyse 2013 A. Kikstra Medewerker locatie Victoriakliniek 2013 M. Walhout Medewerker locatie MWCZ 2013

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie