Water in Zicht Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Water in Zicht 2009. Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector"

Transcriptie

1 Water in Zicht 2009 Financiën & Efficiency Waterkwaliteit Milieu Dienstverlening Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

2

3 Water in Zicht 2009

4 4 Overzicht van alle drinkwaterbedrijven die aan de Benchmark 2009 hebben deelgenomen:

5 5 Voorwoord Continu verbeteren in de drinkwatersector Water in Zicht 2009 is het vijfde vergelijkende onderzoek binnen de Nederlandse drinkwatersector. Het onderzoek is uitgevoerd door Accenture Nederland in opdracht van Vewin. Op deelonderwerpen zijn bijdragen geleverd door TNS NIPO, Synovate en KWR Watercycle Research Institute. Alle Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben deelgenomen. Daarmee geeft Water in Zicht 2009 een compleet en representatief beeld van de Nederlandse drinkwatersector. Het onderzoek zet de belangrijkste resultaatgebieden van de drinkwaterbedrijven objectief naast elkaar: drinkwaterkwaliteit, dienstverlening, milieu en financiën en efficiency. Met de resultaten van de Benchmark krijgen consumenten, het Rijk, de politiek, aandeelhouders, wetenschappers en commissarissen van de deelnemende drinkwaterbedrijven inzicht in de prestaties van de sector en de individuele drinkwaterbedrijven. Doelstelling van de bedrijfsvergelijking is om transparantie van de bedrijfsresultaten te bieden en te dienen als instrument om de bedrijfsprocessen ( learning-curve ) van de drinkwaterbedrijven verder te verbeteren. Naast de onderlinge vergelijking over het peiljaar 2009 biedt voorliggend rapport ook inzicht in de trends over de periode Sinds de invoering van de bedrijfsvergelijking is de drinkwaterkwaliteit steeds verder verbeterd. De drinkwatersector kent een relatief lage milieubelasting en werkt voor 80% met duurzame energie. De dienstverlening wordt goed gehandhaafd en de bereikbaarheid voor de klant is verbeterd. Tegelijkertijd zijn de kosten van drinkwater in reële termen gedaald en neemt de efficiëntie toe. Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft becijferd dat de sector sinds 1997, het jaar van de invoering van de bedrijfsvergelijking, een efficiëntieverbetering van 27,5% heeft bereikt. Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvergelijkingen gaan verder. Zo is met waterketenpartijen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering en riolering uit Europa en daarbuiten door Vewin en haar Scandinavische zusterorganisaties een internationaal benchmarkprogramma opgezet. Dit programma van de European Benchmarking Co-operation biedt nieuwe inzichten en leermogelijkheden voor de bedrijfsvoering en activiteiten van de drinkwaterbedrijven, de waterschappen en de gemeenten. Netwerken en best-inclass bijeenkomsten zijn de toekomst, óók in verre continenten. De drinkwatersector is trots op de behaalde resultaten van de afgelopen ca. 15 jaar mede als gevolg van deze onderliggende nationale en internationale bedrijfsvergelijkingen. De sector heeft de ambitie om ook komende jaren verder te blijven verbeteren op basis van de verkregen inzichten. Water in Zicht 2009 is de vijfde in een serie van openbare, transparante onderzoeken naar de prestaties van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Over 2012 zal een volgende bedrijfsvergelijking plaatsvinden volgens een protocol vastgelegd in de nieuwe Drinkwaterwet. mr. J.A.M. Hendrikx drs. Th.J.J. Schmitz September 2010

6 6 Tenzij anders vermeld, geldt voor alle gegevens en grafieken in dit rapport dat de bron van de gegevens de afzonderlijke drinkwaterbedrijven zijn, waarop Accenture de benodigde controles (over meerdere jaren, tussen bedrijven onderling) en analyses heeft uitgevoerd.

7 7 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 9 Inleiding 13 Waterkwaliteit 17 Dienstverlening 27 Milieu 35 Financiën & Efficiency 41 Bijlagen 61 Noten 73 Colofon 78

8 8

9 9 Samenvatting Waterkwaliteit blijft uitstekend, goede dienstverlening is gehandhaafd, terwijl kosten in reële termen zijn gedaald De Benchmark 2009 is de bedrijfsvergelijking binnen de drinkwatersector van Nederland over het jaar Het doel is om de doelmatigheid, kwaliteit en transparantie van de sector verder te vergroten. In 1997, 2000, 2003 en 2006 is deze Benchmark ook uitgevoerd, waardoor de prestaties van de Drinkwaterbedrijven over een langere periode kunnen worden vergeleken. De bedrijfsvergelijking vindt plaats aan de hand van vier thema s: Waterkwaliteit, Dienstverlening, Milieu en Financiën & Efficiency. Waterkwaliteit: Drinkwaterkwaliteit in Nederland blijft uitstekend De kwaliteit van het drinkwater is getoetst met behulp van Waterkwaliteitsindices (WKI) per parametergroep. Deze laten zien in welke mate water voldoet aan de wettelijke normen, zoals bepaald in het Waterleidingbesluit. Een score van 0 is de hoogst haalbare score en wordt daarmee als optimaal drinkwater beschouwd. Water dat net voldoet aan de wettelijke normen krijgt een score van 1. De drinkwaterbedrijven blijven ruimschoots binnen deze normen met een gemiddelde WKI over alle parametergroepen van 0,02 (Gezondheidskundig acuut = 0,00; Gezondheidskundig niet-acuut = 0,01; Bedrijfstechnisch = 0,03; Klantgericht = 0,04). Klanten waarderen de waterkwaliteit: 91% van de klanten vindt de prijs-kwaliteitverhouding van drinkwater goed. Gemiddeld geven klanten de drinkwaterbedrijven een rapportcijfer van 8,3 voor de waterkwaliteit. Klanten zijn steeds meer tevreden over de hardheid van het water: 75% van de klanten is van mening dat de hardheid in orde is. Figuur 1 De Waterkwaliteitsindex in 2009 is gemiddeld over de 4 parametergroepen 0,02. (hoogst haalbare score = 0,00; wettelijke norm = 1,00) Waterkwaliteitsindex per parametergroep 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,00 0,01 0,03 0,04 Water dat net voldoet aan wettelijke normen Optimaal water Gezondheidskundige Parameters (Acuut) Gezondheidskundige Parameters (Niet-Acuut) Bedrijfstechnische Parameters Klantgerichte Parameters

10 10 Figuur 2 Klanten zijn steeds meer tevreden met de drinkwaterkwaliteit van drinkwaterbedrijf. Het gemiddelde rapportcijfer is sinds 2003 met 0,6 punt gestegen naar 8,3 10,0 9,0 8,0 7,7 8,0 8,3 Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Dienstverlening: klant geeft drinkwaterbedrijven gemiddeld een 7,6 De klant is onverminderd tevreden over de dienstverlening van zijn drinkwaterbedrijf en geeft een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 voor de dienstverlening. Hiermee scoort de sector beter dan een aantal referentiesectoren, zoals energiebedrijven en supermarkten. Het verschil tussen het drinkwaterbedrijf met het hoogste en laagste rapportcijfer is 0,3 punt. Figuur 3 Klanten blijven sinds 1997 een positief beeld houden over de dienstverlening van de drinkwaterbedrijven met een rapportcijfer van 7,6 10,0 9,0 8,0 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Om de telefonische bereikbaarheid te bepalen is een hiervoor gangbare indicator gebruikt: het percentage van telefonische oproepen dat binnen 20 seconden wordt opgenomen. Dit percentage is 68% met een spreiding tussen drinkwaterbedrijven van 48% tot 87%.

11 11 Voor deze Benchmark heeft KWR Watercycle Research Institute voor de tweede keer onderzoek uitgevoerd naar de continuïteit van de drinkwaterlevering. Hieruit blijkt dat klanten gemiddeld 7,5 minuten per jaar geen waterlevering hebben als gevolg van storingen. Dit is laag vergeleken met de levering van elektriciteit die gemiddeld 27 minuten per jaar door storingen onderbroken wordt. De levering van gas wordt overigens slechts 23 seconden per jaar onderbroken door storingen. Daarnaast wordt de drink waterlevering gemiddeld 9 minuten per jaar onderbroken voor gepland onderhoud. Milieu: milieubelasting verder gedaald door inzet duurzame energie De sector is zich zeer bewust van haar footprint, oftewel de impact die ze heeft op haar omgeving. Acties als het managen van energieverbruik, hergebruik van reststoffen en de aanpak van verdroging staan daarom hoog op de agenda van de drinkwaterbedrijven. Het totale energieverbruik per m 3 geproduceerd drinkwater is sinds 1997 mede als gevolg van ontharding en extra zuivering met 11% gestegen. Daarnaast is in dezelfde periode het aandeel duurzaam energieverbruik gestegen van 4% naar 80%. In 2009 is 99,8% van de reststoffen, die door de drinkwaterbedrijven worden aangeboden aan de reststoffenunie, hergebruikt. Verdroging van gebieden wordt proactief door de sector aangepakt. De drinkwaterbedrijven participeren in convenanten voor de bestrijding van verdroging in TOP-gebieden (meest verdroogde gebieden). Daarnaast worden anti-verdrogingsmaatregelen genomen in het kader van Natura Figuur 4 In de sector is het energieverbruik voor waterproductie en -distributie sinds 1997 met 11% gestegen. In dezelfde periode is het aandeel duurzaam energieverbruik gestegen van 4% naar 80% 0,60 Duurzame energie Energieverbruik (kwh / m 3 geproduceerd) 0,50 0,40 0,30 0,20 0,47 0,45 0,02 0,07 0,43 0,40 0,48 0,12 0,36 0,49 0,16 0,33 0,50 0,40 Conventionele energie 0,10 0,10 0,

12 12 Financiën & Efficiency: toename van kosten is lager dan inflatie De kosten per aansluiting zijn sinds 1997, na correctie voor inflatie, met 24,1% gedaald. De kosten per m 3 zijn sinds 1997, na correctie voor inflatie, met 10,7% gedaald. Het verschil in deze trends hangt samen met het afnemende drinkwatergebruik per aansluiting (zie Bijlage F, Figuur 69). De totale kosten van een drinkwaterbedrijf zijn overigens niet één op één gerelateerd aan de efficiency. In de periode is het aandeel in de tarieven, dat wordt veroorzaakt door belastingen, gestegen van 15% naar 24%. Figuur 5 De kosten per aansluiting zijn sinds 1997 nominaal gedaald met 2,4% (ofwel 24,1% als wordt gecorrigeerd voor inflatie) 225 Gemiddelde totale kosten ( / aansluiting) Figuur 6 De kosten per m 3 zijn sinds 1997 nominaal gestegen met 14,8% (ofwel 10,7% gedaald als wordt gecorrigeerd voor inflatie) 1,60 Gemiddelde totale kosten ( / m 3 ) 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 1,16 1,28 1,31 1,34 1,33 0,20 0,

13 13 Inleiding: transparantie en doelmatigheid centraal De Benchmark van de drinkwatersector is eerder op vergelijkbare wijze uitgevoerd over de jaren 1997, 2000, 2003 en Deze Benchmark geeft inzicht in de prestaties van de drinkwaterbedrijven over 2009 en vergelijkt deze met de voorgaande jaren. Hiermee dient de Benchmark de volgende doelen: Transparantie van prestaties De Benchmark richt zich erop om openheid te verschaffen aan alle belanghebbenden, onder wie commissarissen en aandeelhouders. Doelmatigheid van bedrijfsprocessen De Benchmark verschaft de sector inzichten waarmee individuele drinkwaterbedrijven hun processen verder kunnen verbeteren. Continuïteit in thema s, methodiek aangescherpt Continuïteit in de methodiek en de uitvoering van de Benchmark is van essentieel belang. Hierdoor kunnen ontwikkelingen over de jaren heen gevolgd worden en bedrijven kunnen op basis daarvan het bedrijfsbeleid evalueren en bijsturen. Een zo goed, transparant en stabiel mogelijke bedrijfsvergelijking vormt de basis. Daarom wordt de methodiek na elke Benchmark ronde geëvalueerd en, waar nodig, aangevuld of aangescherpt. Evenals in de eerdere Benchmarks worden de drinkwaterbedrijven vergeleken op vier thema s: Figuur 7 De Benchmark 2009 kent vier thema s Waterkwaliteit Drinkwaterkwaliteit voor diverse parametergroepen, normoverschrijdingen en rapportcijfer van de klant Dienstverlening Rapportcijfer van de klant, tevredenheid op activiteitenniveau, telefonische bereikbaarheid, leveringsonderbrekings duur en natuurbeheer Water in Zicht 2009 Milieu (Duurzaam) energiegebruik, verdrogingsmaatregelen en hergebruik reststoffen Financiën & Efficiency Belastingen, vermogenskosten, afschrijvingen en operationele kosten op bedrijfs- en procesniveau

14 14 Methodiek Waterkwaliteit verder uitgesplitst naar parametergroepen Schoon drinkwater is van groot belang voor klanten en hun gezondheid. Daartoe zijn door de overheid wettelijke normen opgesteld die aangeven in welke hoeveelheden stoffen in drinkwater mogen voorkomen. In de Benchmark worden waterkwaliteitindices gebruikt om weer te geven in welke mate de kwaliteit van het drinkwater voldoet aan deze wettelijke normen. Ten opzichte van vorige Benchmarks is de methodiek omtrent waterkwaliteit aangescherpt. In plaats van één integrale waterkwaliteitsindex te presenteren wordt vanaf de Benchmark 2009 één index per parametergroep gepresenteerd. Er wordt gerapporteerd op vier parametergroepen: acuut gezondheidskundig, niet-acuut gezondheidskundig, bedrijfstechnisch en klantgericht. Deze groepen geven inzicht in de verschillende aspecten van drinkwater, te weten: gezondheid van de klant, de bedrijfsvoering en de perceptie van de klant. Daarnaast worden normoverschrijdingen per parametergroep inzichtelijk gemaakt en is de perceptie van klanten ten aanzien van de drinkwaterkwaliteit onderzocht. Methodiek Dienstverlening representatiever Klanten kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de dienstverlening van de drinkwaterbedrijven, bijvoorbeeld bij een meteropname of in geval van verhuizing. Om de diensten van drinkwaterbedrijven te vergelijken, is een uitgebreide enquête gehouden onder ruim klanten. Door een grotere steekproef dan in voorgaande jaren is de betrouwbaarheid van de uitkomsten verbeterd ten opzichte van voorgaande Benchmarks. Bij de peiling van de tevredenheid per contactvorm zijn dit jaar ook nieuwe contactvormen meegenomen zoals en website. Naast de klanttevredenheid zijn de telefonische bereikbaarheid van de drinkwaterbedrijven en de onderbrekingsduur van de waterlevering onderzocht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen geplande en ongeplande onderbrekingen. De betrouwbaarheid van het bereikbaarheidsonderzoek is verhoogd door middel van grotere steekproeven en door spreiding van de testoproepen over een geheel jaar. Methodiek Milieu zet duurzaamheid steeds meer centraal Drinkwaterbedrijven onttrekken, zuiveren en distribueren water. Onderdelen van de bedrijfsvoering hebben invloed op het milieu. Drinkwaterbedrijven streven ernaar hun (CO 2 ) footprint zo minimaal mogelijk te houden door een duurzame balans te vinden tussen waterwinning, waterproductie, waterdistributie, milieubeheer. Op deze onderdelen hebben voornamelijk drie factoren invloed: (duurzaam) energieverbruik, (hergebruik van) geproduceerde reststoffen en (voorkoming van) verdroging van gebieden. Om de transparantie te verhogen wordt dit jaar het (duurzaam) energieverbruik per bedrijf gepresenteerd in plaats van het sectorgemiddelde. Methodiek Financiën & Efficiency Tarieven en kosten verschillen per drinkwaterbedrijf. In de Benchmark worden de tarieven in kaart gebracht. Vervolgens worden de achterliggende kosten vergeleken met behulp van een gesloten model op basis van de jaarrekeningen van de drinkwaterbedrijven. De kosten worden zowel op bedrijfsniveau als op procesniveau vergeleken.

15 15 De Benchmark richt zich op activiteiten vanaf het beheer van de ruwwaterbron tot en met de levering van het drinkwater aan klanten. Ander water (zoals industriewater) 1 en andere niet-drinkwater activiteiten 2 vallen buiten het onderzoeksveld. De Nederlandse Benchmark richt zich niet op de andere twee schakels in de waterketen: naast drinkwaterproductie zijn dat riolering en afvalwater zuivering 3. Deze taken liggen bij de gemeenten en waterschappen en niet bij de drinkwaterbedrijven. Ook deze partijen houden zich steeds intensiever met prestatievergelijkingen bezig. Om de drinkwaterbedrijven onderling te kunnen vergelijken wordt gebruikt gemaakt van diverse prestatieindicatoren. Kosten van grote en kleine drinkwaterbedrijven worden bijvoorbeeld veel beter vergelijkbaar door deze uit te drukken per administratieve aansluiting en/of per afgeleverde m 3 drinkwater. In Bijlage A is het aantal administratieve aansluitingen en het aantal afgeleverde m 3 drinkwater per drinkwaterbedrijf weergegeven. Wanneer in de Benchmark kosten per aansluiting wordt vermeld, worden hier de kosten per administratieve aansluiting 4 mee bedoeld. Wanneer er kosten per m 3 staat, worden de kosten per afgeleverde m 3 drinkwater aan eindgebruikers bedoeld. Deelname van drinkwatersector is praktisch 100% Aan de Benchmark 2009 hebben alle tien huidige Nederlandse drinkwaterbedrijven 5 deelgenomen, die samen 100% van de drinkwatersector vertegenwoordigen, ofwel 7,6 miljoen aansluitingen. Het enige bedrijf dat niet heeft deelgenomen is N.V. Bronwaterleiding Doorn 6. Daar waar in deze rapportage drinkwaterbedrijven staat, worden de deelnemende drinkwaterbedrijven bedoeld. In termen van aansluitingen waren de deelnamepercentages in 1997, 2000, 2003 en 2006 respectievelijk 85%, 90%, 81% en 100%. Figuur 8 Alle huidige drinkwaterbedrijven hebben deelgenomen aan deze Benchmark. In 1997, 2000, 2003 en 2006 was dit, gemeten in aansluitingen, respectievelijk 85%, 90%, 81% en 100% Oasen 4% WMD 3% WBGR 4% Waternet 6% Vitens 31% WML 7% Dunea 8% PWN 10% Brabant Water 14% Evides 13%

16 16 De Benchmark heeft al bijna vijftien jaar een centrale plaats in de aansturing van en het toezicht op de Nederlandse drinkwaterbedrijven Naast drinkwaterbedrijven gebruiken ook de Rijksoverheid, klanten, commissarissen en aandeelhouders de Benchmark steeds intensiever in hun evaluatie- en sturingsprocessen. Verder zal de huidige, vrijwillige Benchmark dienen als basis voor de verplichte Benchmark in de nieuwe Drinkwaterwet. Kortom, de Benchmark heeft al sinds de start in 1997 een centrale plaats binnen de drinkwatersector. Rijksoverheid voert verplichte Benchmark in De nieuwe Drinkwaterwet voorziet in een verplichte deelname van de drinkwaterbedrijven aan de Benchmark. Deze verplichte Benchmark zal worden geënt op de huidige, vrijwillige Benchmark en wordt in samenwerking met de drinkwatersector vastgelegd in een protocol. Gebonden klanten krijgen inzicht in de prestaties van hun drinkwaterbedrijf Voor belangenbehartigers van klanten, zoals de VEMW 7 en de Consumentenbond, is de Benchmark waardevol om meer inzicht in de prestaties van de drinkwatersector te krijgen. Individuele, gebonden klanten kunnen ook zelf via internet de Benchmark inzien en daarmee de prestaties van hun eigen drinkwaterbedrijf beoordelen en vergelijken. Commissarissen en aandeelhouders gebruiken Benchmark voor hun toezichthoudende taken De Benchmark wordt meer en meer gebruikt voor de uitoefening van toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven en het beoordelen van samenwerkingspotentieel en -realisatie. Vanwege de vergelijkbaarheid met andere drinkwaterbedrijven worden ambities en prestaties van drinkwaterbedrijven ook in hun (jaar)verslaglegging steeds meer uitgedrukt in de parameters zoals ook de Benchmark die kent. Drinkwaterbedrijven zelf blijven op zoek naar (internationale) best practices De Benchmark biedt aangrijpingspunten voor managementteams ter verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Naast de Nederlandse Benchmark spelen ook de internationale en waterketen Benchmarkinitiatieven een belangrijke rol. Zo houden bedrijven bijeenkomsten om best-practices uit te wisselen en worden bedrijfsadministraties steeds verder geënt op het Benchmark-model.

17 17 Waterkwaliteit: drinkwaterkwaliteit in Nederland blijft uitstekend Schoon drinkwater is van vitaal belang voor klanten en hun gezondheid. Daarom zijn door de overheid wettelijke normen opgesteld die aangeven in welke hoeveelheden stoffen in drinkwater mogen voorkomen. In de Benchmark worden waterkwaliteitindices gebruikt om weer te geven in welke mate de kwaliteit van het drinkwater voldoet aan deze wettelijke normen 8. Deze indices zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de sector en het RIVM. Daarnaast worden normoverschrijdingen inzichtelijk gemaakt 9 en is de perceptie van klanten ten aanzien van de drinkwaterkwaliteit onderzocht. De klant geeft zijn drinkwaterbedrijf gemiddeld een 8,3 als rapportcijfer voor de waterkwaliteit Evenals in 2003 en 2006 is door TNS NIPO een enquête uitgevoerd naar de beleving van de drinkwaterkwaliteit 10. Gemiddeld geven de klanten de kwaliteit van het drinkwater een rapportcijfer van 8,3 (Figuur 9). Dit is een verbetering ten opzichte van 2003 en 2006 toen de klanten respectievelijk een 7,7 en een 8,0 gaven. Figuur 9 De klanten waarderen de waterkwaliteit van alle drinkwaterbedrijven als uitstekend met een sectorgemiddelde van 8,3. Dit is een stijging ten opzichte van 2003 van 8% ofwel 0,6 punt. Waternet Brabant Water Vitens PWN WBGR WMD WML Dunea Evides Oasen 7,8 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,2 8,2 8, Sector ,7 8,0 8,3 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Rapportcijfer waterkwaliteit Bron: TNS NIPO, Accenture analyse

18 18 91% van de klanten vindt de prijs-kwaliteitverhouding van drinkwater goed De kwaliteit moet altijd gerelateerd worden aan de prijs van het drinkwater. Maar liefst 91% van de klanten vindt dat de prijs-kwaliteitverhouding van drinkwater goed is. De tevredenheid van klanten over de drinkwaterkwaliteit blijkt verder uit het feit dat 96% van de klanten aangeeft dat de smaak van het drinkwater goed is. De behoefte om de kwaliteit of prijs van drinkwater aan te passen leeft bij een minderheid van de klanten: 26% van de klanten is bereid meer te betalen voor een hogere kwaliteit van het drinkwater; 6% van de klanten is bereid om genoegen te nemen met een lagere kwaliteit voor een lagere prijs. Het merendeel van de klanten is tevreden over de hardheid van het drinkwater: 75% van de klanten is van mening dat de hardheid in orde is. Dit is een stijging van 8%-punt ten opzichte van 2006; 31% van de klanten is bereid om meer te betalen voor zachter drinkwater. Dit is een daling van 5%-punt ten opzichte van Deze verbetering, op het gebied van tevredenheid over de hardheid, is mede te danken aan het feit dat de drinkwaterbedrijven de zuiveringsprocessen in de loop der jaren met ontharders hebben uitgebreid. Kwaliteit van drinkwater voldoet ruimschoots aan alle wettelijke normen De in 2009 geleverde drinkwaterkwaliteit voldoet voor zowel acute als niet-acuut gezondheidskundige parameters als voor bedrijfstechnische en klantgerichte parameters ruimschoots aan alle wettelijke normen. Figuur 10 tot en met Figuur 13 laten voor deze vier parametergroepen voor elk bedrijf de waterkwaliteitsindex (WKI) zien. De WKI geeft binnen een parametergroep de gemiddelde verhouding weer van het gehalte van de tot de groep behorende parameters t.o.v. hun normen. Een score van 0 is de hoogst haalbare score en wordt daarmee als optimaal drinkwater beschouwd. Water dat gemiddeld net voldoet aan de wettelijke normen krijgt een score van 1. In bijlage B is weergegeven welke parameters tot welke parametergroep behoren. Hieronder wordt voor elke parametergroep aangegeven welke parameters in de praktijk het grootste aandeel hebben in de WKI. Optimale scores voor acuut gezondheidskundige parameters Het gaat hier om bacteriën en virussen die direct effect op de gezondheid kunnen hebben. Sinds 1997 komen deze in drinkwater nauwelijks voor en in 2009 kan het drinkwater van alle drinkwaterbedrijven als optimaal worden beschouwd met een waterkwaliteitsindex van 0,00.

19 19 Score niet-acuut gezondheidskundige parameters met name bepaald door bromaat Dit zijn chemische stoffen die alleen bij levenslange blootstelling effecten op de gezondheid kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn de parameters boor, bromaat en nikkel. De sector heeft een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,01 binnen deze groep. In de WKI van deze parametergroep heeft de parameter bromaat het grootste aandeel (32%). Score bedrijfstechnische parameters met name bepaald door verzadigingsindex Deze parameters worden door het drinkwaterbedrijf in het zuiveringsproces gebruikt om een goede bedrijfsvoering en drinkwaterkwaliteit te waarborgen. Ze hebben geen directe relatie met de gezondheid van de klant maar wel op bijv. de levensduur van pijpleidingen. De sector heeft een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,03 binnen deze groep. De parameter saturatie-index 11 ofwel verzadigingsindex is binnen deze parametergroep verantwoordelijk voor het grootste aandeel (33%) in de WKI. Score klantgerichte parameters laat met name verbetering op hardheid zien Deze parameters zijn waarneembaar door de klant. Ze kunnen bijvoorbeeld kleurafwijkingen teweeg brengen en zijn daarom uit esthetisch oogpunt niet gewenst in het drinkwater. Klantgerichte parameters hebben geen directe relatie met de gezondheid van de klant. Verbeteringen die in de afgelopen jaren door de drinkwaterbedrijven zijn gerealiseerd hebben vooral betrekking op deze parametergroep. Vooral de totale hardheid 12 is als gevolg van toenemende ontharding verbeterd. Het voornaamste voordeel hiervan is een vermindering van kalkaanslag in leidingen en huishoudelijke apparaten. De gemiddelde waterkwaliteitsindex van deze parametergroep in de sector bedraagt 0,04. De parameter hardheid heeft het met 44% het grootste aandeel. Uit bovenstaande kan men concluderen dat het uitstekende rapportcijfer dat de klant geeft in lijn is met de metingen van de waterkwaliteit op basis van de waterkwaliteitsindices. Sinds 1997 is de kwaliteit van het drinkwater al uistekend te noemen en in 2009 is dat niet anders (zie bijlage C). Er zijn verschillende redenen waarom de gemiddelde waterkwaliteitsindices om en nabij het optimaal drinkwater punt liggen. Om te beginnen is de kwaliteit van sommige grondwaterbronnen van nature beter dan de norm. De kwaliteit van een specifieke bron fluctueert over het jaar: de zuivering is er daarom op ingericht om ook van de slechtste kwaliteit water betrouwbaar drinkwater te maken. Daarnaast wordt er in de sector stelselmatig geïnvesteerd om de kwaliteit van het drinkwater tot het hoge niveau te brengen waar het nu is. De drinkwaterzuivering is er op gericht om ook de moeilijk verwijderbare stoffen uit het water te halen. Hierdoor worden er meer stoffen uitgehaald dan wettelijk strikt noodzakelijk is. Dit is inherent aan de technieken die gangbaar zijn om het drinkwater te zuiveren.

20 20 Figuur 10 Alle drinkwaterbedrijven leveren optimaal drinkwater voor wat betreft acuut gezondheidskundige parameters Waterkwaliteitsindex Acute gezondheidskundige parametergroep 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Water dat net voldoet aan wettelijke normen Optimaal water Sector Brabant Water Dunea Evides Oasen PWN Vitens Waternet WBGR WMD WML Bron: REWAB, Drinkwaterbedrijven, Accenture analyse Figuur 11 De sector levert een uitstekende waterkwaliteit voor wat betreft niet-acuut gezondheidskundige parameters met een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,01 Waterkwaliteitsindex Niet-acute gezondheidskundige parametergroep 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 Water dat net voldoet aan wettelijke normen Optimaal water Sector PWN Waternet WBGR WMD Dunea Vitens Brabant Water Oasen WML Evides Bron: REWAB, Drinkwaterbedrijven, Accenture analyse

21 21 Figuur 12 De sector levert een uitstekende waterkwaliteit voor wat betreft bedrijfstechnische parameters met een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,03 1,0 0,9 Water dat net voldoet aan wettelijke normen Waterkwaliteitsindex Bedrijftechnische parametergroep 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 Optimaal water Sector Evides Brabant Waternet WML WBGR Dunea PWN Oasen WMD Vitens Water Bron: REWAB, Drinkwaterbedrijven, Accenture analyse Figuur 13 De sector levert een uitstekende waterkwaliteit voor wat betreft klantgerichte parameters met een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,04 1,0 0,9 Water dat net voldoet aan wettelijke normen 0,8 Waterkwaliteitsindex Klantgerichte parametergroep 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,04 0,07 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 Sector Waternet Dunea Evides PWN WMD WBGR WML Oasen Vitens Brabant Water Optimaal water Bron: REWAB, Drinkwaterbedrijven, Accenture analyse

22 22 Klanten kunnen blijven vertrouwen op uitstekende drinkwaterkwaliteit De drinkwaterbedrijven willen borgen dat iedere Nederlander het volste vertrouwen houdt in het schone drinkwater dat zij leveren. Daar de ontwikkelingen van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen nog relatief onzeker is, is het een uitdaging voor de drinkwaterbedrijven om de drinkwaterkwaliteit ten minste op het hoge niveau te houden ongeacht of de drinkwaterbronnen van slechtere kwaliteit worden of niet. De uitdagingen hierin liggen enerzijds bij het samenwerken met andere betrokken partijen, zoals waterschappen, internationale organisaties (EUREAU, IAWR, RIWA) en de land- en tuinbouwsector, om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te beschermen. Bovendien maken klimaatveranderingen en milieuvervuiling het noodzakelijk voor de sector om te blijven investeren in verbetering en vernieuwing van de zuiveringsprocessen. Bij stijgende omgevingstemperatuur kan op termijn het drinkwater worden opgewarmd in het distributienet met negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit (groei bacteriën). Anderzijds liggen de uitdagingen op het gebied van innovaties in onder andere het zuiveringsproces welke niet tot hogere kosten mogen leiden. Methodiek waterkwaliteitsindex gebaseerd op inspectiegegevens REWAB De waterkwaliteitsindeces worden als volgt bepaald: 1. Bepalen parameters en normering. Waterkwaliteit is gedefinieerd als de mate waarin een aantal in drinkwater voorkomende parameters voldoet aan de wettelijke criteria. Het Waterleidingbesluit, zoals dat in elk Benchmarkjaar geldt, is de basis voor de keuze van parameters en de bijbehorende normering. In bijlage B staan de gebruikte parameters en de indeling daarvan in parametergroepen. 2. Invoeren van gemeten waarden. Drinkwaterbedrijven zijn wettelijk verplicht om met regelmaat metingen te verrichten en aan de inspectie te rapporteren via het zogenoemde REWAB (Registratie Waterkwaliteits gegevens Bedrijven) systeem. De Benchmark gebruikt de gegevens uit het REWABsysteem als basis voor de waterkwaliteitsindex. 3. Berekenen waterkwaliteitsindeces. De kwaliteit van drinkwater wordt uitgedrukt in een waterkwaliteitsindex (WKI) per parametergroep. De basis van deze berekening is om per parameter de gemiddelde verhouding te bepalen tussen de meetwaarde en de corresponderende norm uit het Waterleidingbesluit. De verhoudingen per parameter worden voor elk meetpunt (meestal een pompstation) omgerekend naar een rekenkundig gemiddelde per parametergroep. Vervolgens wordt van de gemiddelden per parametergroep van de meetpunten een gewogen gemiddelde berekend op basis van kubieke meters drinkwater per meetpunt. De uitkomst hiervan is de WKI per parametergroep op bedrijfsniveau. 4. Presenteren resultaten. Per bedrijf wordt de gewogen gemiddelde waterkwaliteitsindex per parametergroep weergegeven.

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011. Datum 5 december 2012

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011. Datum 5 december 2012 De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011 Datum 5 december 2012 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Rijksinstituut

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 1 Inhoud Voorwoord directie 5 Evides Waterbedrijf - Introductie 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie Focus op de klant; Evides Drinkwater 11 Maatwerk in

Nadere informatie

Voorwoord. 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase

Voorwoord. 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase jaarverslag2012 Voorwoord 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase Het jaar 2012 was een gedenkwaardig jaar waarin Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) haar 75-jarig jubileum heeft gevierd.

Nadere informatie

Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2012

Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord van de directie 7 Introductie 9 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 Verslag van de directie 14 Corporate Governance 26 Interne

Nadere informatie

Scenario Planning. waterketen. toekomstbeelden 2023. Your business technologists. Powering progress

Scenario Planning. waterketen. toekomstbeelden 2023. Your business technologists. Powering progress Scenario Planning waterketen toekomstbeelden 2023 Your business technologists. Powering progress Voorwoord De afgelopen decennia is de rol en opzet van (semi-)publieke organisaties in de waterketen - drinkwaterbedrijven,

Nadere informatie

Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse

Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 24 April 2008 Opdrachtgever Alexander Vos de Wael Steller Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Redactie Joost Van Luijt Verspreiding

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Vewin jaarverslag 2013

Vewin jaarverslag 2013 Profiel Vewin is de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. Haar belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van de leden in Den Haag en Brussel. Binnen de vereniging bepalen de leden

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

WMD brengt water verder 2011-2015. Beleidsplan

WMD brengt water verder 2011-2015. Beleidsplan WMD brengt water verder 2011-2015 Beleidsplan Inhoudsopgave Waterwereld in verandering 3 1. Klantrelatie 5 2. Watervoorziening 9 3. Mens en Organisatie 15 4. Financiën en Verantwoording 19 5. Omgeving

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overige gegevens Winstbestemming 75 Controleverklaring 76. Colofon. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Overige gegevens Winstbestemming 75 Controleverklaring 76. Colofon. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag Woord van de Directie 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Directieverslag 10 Introductie Evides 10 Strategie 11 Bedrijfsactiviteiten 12 Klanten 12 Drinkwater

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0.

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0. Beheerplan 2010 Van Auteur ProRail Planning en Control ProRail Kenmerk EDMS 1552343 Versie 3.0 Datum 1 december 2009 Bestand Beheerplan 2010 Status Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Strategie en sturing...

Nadere informatie

Marktmonitor Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit en gas. juli 2007 juni 2008

Marktmonitor Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit en gas. juli 2007 juni 2008 Marktmonitor Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit en gas juli 2007 juni 2008 Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, Januari 2009 Energiekamer - 1 / 44 - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW Duurzaam industrieel watergebruik Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid Februari 2013 VEMW De

Nadere informatie

Financiële haalbaarheid slimme energiemeters in Vlaanderen. Een kosten-batenanalyse in maatschappelijk perspectief

Financiële haalbaarheid slimme energiemeters in Vlaanderen. Een kosten-batenanalyse in maatschappelijk perspectief Financiële haalbaarheid slimme energiemeters in Vlaanderen Een kosten-batenanalyse in maatschappelijk perspectief KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven Software voor beslissingsondersteuning bij leidingsaneringen Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven BTO 2013.035 Mei 2013 Software voor beslissingsondersteuning bij ledingsaneringen Evaluatie

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie