Water in Zicht Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Water in Zicht 2009. Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector"

Transcriptie

1 Water in Zicht 2009 Financiën & Efficiency Waterkwaliteit Milieu Dienstverlening Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

2

3 Water in Zicht 2009

4 4 Overzicht van alle drinkwaterbedrijven die aan de Benchmark 2009 hebben deelgenomen:

5 5 Voorwoord Continu verbeteren in de drinkwatersector Water in Zicht 2009 is het vijfde vergelijkende onderzoek binnen de Nederlandse drinkwatersector. Het onderzoek is uitgevoerd door Accenture Nederland in opdracht van Vewin. Op deelonderwerpen zijn bijdragen geleverd door TNS NIPO, Synovate en KWR Watercycle Research Institute. Alle Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben deelgenomen. Daarmee geeft Water in Zicht 2009 een compleet en representatief beeld van de Nederlandse drinkwatersector. Het onderzoek zet de belangrijkste resultaatgebieden van de drinkwaterbedrijven objectief naast elkaar: drinkwaterkwaliteit, dienstverlening, milieu en financiën en efficiency. Met de resultaten van de Benchmark krijgen consumenten, het Rijk, de politiek, aandeelhouders, wetenschappers en commissarissen van de deelnemende drinkwaterbedrijven inzicht in de prestaties van de sector en de individuele drinkwaterbedrijven. Doelstelling van de bedrijfsvergelijking is om transparantie van de bedrijfsresultaten te bieden en te dienen als instrument om de bedrijfsprocessen ( learning-curve ) van de drinkwaterbedrijven verder te verbeteren. Naast de onderlinge vergelijking over het peiljaar 2009 biedt voorliggend rapport ook inzicht in de trends over de periode Sinds de invoering van de bedrijfsvergelijking is de drinkwaterkwaliteit steeds verder verbeterd. De drinkwatersector kent een relatief lage milieubelasting en werkt voor 80% met duurzame energie. De dienstverlening wordt goed gehandhaafd en de bereikbaarheid voor de klant is verbeterd. Tegelijkertijd zijn de kosten van drinkwater in reële termen gedaald en neemt de efficiëntie toe. Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft becijferd dat de sector sinds 1997, het jaar van de invoering van de bedrijfsvergelijking, een efficiëntieverbetering van 27,5% heeft bereikt. Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvergelijkingen gaan verder. Zo is met waterketenpartijen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering en riolering uit Europa en daarbuiten door Vewin en haar Scandinavische zusterorganisaties een internationaal benchmarkprogramma opgezet. Dit programma van de European Benchmarking Co-operation biedt nieuwe inzichten en leermogelijkheden voor de bedrijfsvoering en activiteiten van de drinkwaterbedrijven, de waterschappen en de gemeenten. Netwerken en best-inclass bijeenkomsten zijn de toekomst, óók in verre continenten. De drinkwatersector is trots op de behaalde resultaten van de afgelopen ca. 15 jaar mede als gevolg van deze onderliggende nationale en internationale bedrijfsvergelijkingen. De sector heeft de ambitie om ook komende jaren verder te blijven verbeteren op basis van de verkregen inzichten. Water in Zicht 2009 is de vijfde in een serie van openbare, transparante onderzoeken naar de prestaties van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Over 2012 zal een volgende bedrijfsvergelijking plaatsvinden volgens een protocol vastgelegd in de nieuwe Drinkwaterwet. mr. J.A.M. Hendrikx drs. Th.J.J. Schmitz September 2010

6 6 Tenzij anders vermeld, geldt voor alle gegevens en grafieken in dit rapport dat de bron van de gegevens de afzonderlijke drinkwaterbedrijven zijn, waarop Accenture de benodigde controles (over meerdere jaren, tussen bedrijven onderling) en analyses heeft uitgevoerd.

7 7 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 9 Inleiding 13 Waterkwaliteit 17 Dienstverlening 27 Milieu 35 Financiën & Efficiency 41 Bijlagen 61 Noten 73 Colofon 78

8 8

9 9 Samenvatting Waterkwaliteit blijft uitstekend, goede dienstverlening is gehandhaafd, terwijl kosten in reële termen zijn gedaald De Benchmark 2009 is de bedrijfsvergelijking binnen de drinkwatersector van Nederland over het jaar Het doel is om de doelmatigheid, kwaliteit en transparantie van de sector verder te vergroten. In 1997, 2000, 2003 en 2006 is deze Benchmark ook uitgevoerd, waardoor de prestaties van de Drinkwaterbedrijven over een langere periode kunnen worden vergeleken. De bedrijfsvergelijking vindt plaats aan de hand van vier thema s: Waterkwaliteit, Dienstverlening, Milieu en Financiën & Efficiency. Waterkwaliteit: Drinkwaterkwaliteit in Nederland blijft uitstekend De kwaliteit van het drinkwater is getoetst met behulp van Waterkwaliteitsindices (WKI) per parametergroep. Deze laten zien in welke mate water voldoet aan de wettelijke normen, zoals bepaald in het Waterleidingbesluit. Een score van 0 is de hoogst haalbare score en wordt daarmee als optimaal drinkwater beschouwd. Water dat net voldoet aan de wettelijke normen krijgt een score van 1. De drinkwaterbedrijven blijven ruimschoots binnen deze normen met een gemiddelde WKI over alle parametergroepen van 0,02 (Gezondheidskundig acuut = 0,00; Gezondheidskundig niet-acuut = 0,01; Bedrijfstechnisch = 0,03; Klantgericht = 0,04). Klanten waarderen de waterkwaliteit: 91% van de klanten vindt de prijs-kwaliteitverhouding van drinkwater goed. Gemiddeld geven klanten de drinkwaterbedrijven een rapportcijfer van 8,3 voor de waterkwaliteit. Klanten zijn steeds meer tevreden over de hardheid van het water: 75% van de klanten is van mening dat de hardheid in orde is. Figuur 1 De Waterkwaliteitsindex in 2009 is gemiddeld over de 4 parametergroepen 0,02. (hoogst haalbare score = 0,00; wettelijke norm = 1,00) Waterkwaliteitsindex per parametergroep 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,00 0,01 0,03 0,04 Water dat net voldoet aan wettelijke normen Optimaal water Gezondheidskundige Parameters (Acuut) Gezondheidskundige Parameters (Niet-Acuut) Bedrijfstechnische Parameters Klantgerichte Parameters

10 10 Figuur 2 Klanten zijn steeds meer tevreden met de drinkwaterkwaliteit van drinkwaterbedrijf. Het gemiddelde rapportcijfer is sinds 2003 met 0,6 punt gestegen naar 8,3 10,0 9,0 8,0 7,7 8,0 8,3 Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Dienstverlening: klant geeft drinkwaterbedrijven gemiddeld een 7,6 De klant is onverminderd tevreden over de dienstverlening van zijn drinkwaterbedrijf en geeft een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 voor de dienstverlening. Hiermee scoort de sector beter dan een aantal referentiesectoren, zoals energiebedrijven en supermarkten. Het verschil tussen het drinkwaterbedrijf met het hoogste en laagste rapportcijfer is 0,3 punt. Figuur 3 Klanten blijven sinds 1997 een positief beeld houden over de dienstverlening van de drinkwaterbedrijven met een rapportcijfer van 7,6 10,0 9,0 8,0 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Om de telefonische bereikbaarheid te bepalen is een hiervoor gangbare indicator gebruikt: het percentage van telefonische oproepen dat binnen 20 seconden wordt opgenomen. Dit percentage is 68% met een spreiding tussen drinkwaterbedrijven van 48% tot 87%.

11 11 Voor deze Benchmark heeft KWR Watercycle Research Institute voor de tweede keer onderzoek uitgevoerd naar de continuïteit van de drinkwaterlevering. Hieruit blijkt dat klanten gemiddeld 7,5 minuten per jaar geen waterlevering hebben als gevolg van storingen. Dit is laag vergeleken met de levering van elektriciteit die gemiddeld 27 minuten per jaar door storingen onderbroken wordt. De levering van gas wordt overigens slechts 23 seconden per jaar onderbroken door storingen. Daarnaast wordt de drink waterlevering gemiddeld 9 minuten per jaar onderbroken voor gepland onderhoud. Milieu: milieubelasting verder gedaald door inzet duurzame energie De sector is zich zeer bewust van haar footprint, oftewel de impact die ze heeft op haar omgeving. Acties als het managen van energieverbruik, hergebruik van reststoffen en de aanpak van verdroging staan daarom hoog op de agenda van de drinkwaterbedrijven. Het totale energieverbruik per m 3 geproduceerd drinkwater is sinds 1997 mede als gevolg van ontharding en extra zuivering met 11% gestegen. Daarnaast is in dezelfde periode het aandeel duurzaam energieverbruik gestegen van 4% naar 80%. In 2009 is 99,8% van de reststoffen, die door de drinkwaterbedrijven worden aangeboden aan de reststoffenunie, hergebruikt. Verdroging van gebieden wordt proactief door de sector aangepakt. De drinkwaterbedrijven participeren in convenanten voor de bestrijding van verdroging in TOP-gebieden (meest verdroogde gebieden). Daarnaast worden anti-verdrogingsmaatregelen genomen in het kader van Natura Figuur 4 In de sector is het energieverbruik voor waterproductie en -distributie sinds 1997 met 11% gestegen. In dezelfde periode is het aandeel duurzaam energieverbruik gestegen van 4% naar 80% 0,60 Duurzame energie Energieverbruik (kwh / m 3 geproduceerd) 0,50 0,40 0,30 0,20 0,47 0,45 0,02 0,07 0,43 0,40 0,48 0,12 0,36 0,49 0,16 0,33 0,50 0,40 Conventionele energie 0,10 0,10 0,

12 12 Financiën & Efficiency: toename van kosten is lager dan inflatie De kosten per aansluiting zijn sinds 1997, na correctie voor inflatie, met 24,1% gedaald. De kosten per m 3 zijn sinds 1997, na correctie voor inflatie, met 10,7% gedaald. Het verschil in deze trends hangt samen met het afnemende drinkwatergebruik per aansluiting (zie Bijlage F, Figuur 69). De totale kosten van een drinkwaterbedrijf zijn overigens niet één op één gerelateerd aan de efficiency. In de periode is het aandeel in de tarieven, dat wordt veroorzaakt door belastingen, gestegen van 15% naar 24%. Figuur 5 De kosten per aansluiting zijn sinds 1997 nominaal gedaald met 2,4% (ofwel 24,1% als wordt gecorrigeerd voor inflatie) 225 Gemiddelde totale kosten ( / aansluiting) Figuur 6 De kosten per m 3 zijn sinds 1997 nominaal gestegen met 14,8% (ofwel 10,7% gedaald als wordt gecorrigeerd voor inflatie) 1,60 Gemiddelde totale kosten ( / m 3 ) 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 1,16 1,28 1,31 1,34 1,33 0,20 0,

13 13 Inleiding: transparantie en doelmatigheid centraal De Benchmark van de drinkwatersector is eerder op vergelijkbare wijze uitgevoerd over de jaren 1997, 2000, 2003 en Deze Benchmark geeft inzicht in de prestaties van de drinkwaterbedrijven over 2009 en vergelijkt deze met de voorgaande jaren. Hiermee dient de Benchmark de volgende doelen: Transparantie van prestaties De Benchmark richt zich erop om openheid te verschaffen aan alle belanghebbenden, onder wie commissarissen en aandeelhouders. Doelmatigheid van bedrijfsprocessen De Benchmark verschaft de sector inzichten waarmee individuele drinkwaterbedrijven hun processen verder kunnen verbeteren. Continuïteit in thema s, methodiek aangescherpt Continuïteit in de methodiek en de uitvoering van de Benchmark is van essentieel belang. Hierdoor kunnen ontwikkelingen over de jaren heen gevolgd worden en bedrijven kunnen op basis daarvan het bedrijfsbeleid evalueren en bijsturen. Een zo goed, transparant en stabiel mogelijke bedrijfsvergelijking vormt de basis. Daarom wordt de methodiek na elke Benchmark ronde geëvalueerd en, waar nodig, aangevuld of aangescherpt. Evenals in de eerdere Benchmarks worden de drinkwaterbedrijven vergeleken op vier thema s: Figuur 7 De Benchmark 2009 kent vier thema s Waterkwaliteit Drinkwaterkwaliteit voor diverse parametergroepen, normoverschrijdingen en rapportcijfer van de klant Dienstverlening Rapportcijfer van de klant, tevredenheid op activiteitenniveau, telefonische bereikbaarheid, leveringsonderbrekings duur en natuurbeheer Water in Zicht 2009 Milieu (Duurzaam) energiegebruik, verdrogingsmaatregelen en hergebruik reststoffen Financiën & Efficiency Belastingen, vermogenskosten, afschrijvingen en operationele kosten op bedrijfs- en procesniveau

14 14 Methodiek Waterkwaliteit verder uitgesplitst naar parametergroepen Schoon drinkwater is van groot belang voor klanten en hun gezondheid. Daartoe zijn door de overheid wettelijke normen opgesteld die aangeven in welke hoeveelheden stoffen in drinkwater mogen voorkomen. In de Benchmark worden waterkwaliteitindices gebruikt om weer te geven in welke mate de kwaliteit van het drinkwater voldoet aan deze wettelijke normen. Ten opzichte van vorige Benchmarks is de methodiek omtrent waterkwaliteit aangescherpt. In plaats van één integrale waterkwaliteitsindex te presenteren wordt vanaf de Benchmark 2009 één index per parametergroep gepresenteerd. Er wordt gerapporteerd op vier parametergroepen: acuut gezondheidskundig, niet-acuut gezondheidskundig, bedrijfstechnisch en klantgericht. Deze groepen geven inzicht in de verschillende aspecten van drinkwater, te weten: gezondheid van de klant, de bedrijfsvoering en de perceptie van de klant. Daarnaast worden normoverschrijdingen per parametergroep inzichtelijk gemaakt en is de perceptie van klanten ten aanzien van de drinkwaterkwaliteit onderzocht. Methodiek Dienstverlening representatiever Klanten kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de dienstverlening van de drinkwaterbedrijven, bijvoorbeeld bij een meteropname of in geval van verhuizing. Om de diensten van drinkwaterbedrijven te vergelijken, is een uitgebreide enquête gehouden onder ruim klanten. Door een grotere steekproef dan in voorgaande jaren is de betrouwbaarheid van de uitkomsten verbeterd ten opzichte van voorgaande Benchmarks. Bij de peiling van de tevredenheid per contactvorm zijn dit jaar ook nieuwe contactvormen meegenomen zoals en website. Naast de klanttevredenheid zijn de telefonische bereikbaarheid van de drinkwaterbedrijven en de onderbrekingsduur van de waterlevering onderzocht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen geplande en ongeplande onderbrekingen. De betrouwbaarheid van het bereikbaarheidsonderzoek is verhoogd door middel van grotere steekproeven en door spreiding van de testoproepen over een geheel jaar. Methodiek Milieu zet duurzaamheid steeds meer centraal Drinkwaterbedrijven onttrekken, zuiveren en distribueren water. Onderdelen van de bedrijfsvoering hebben invloed op het milieu. Drinkwaterbedrijven streven ernaar hun (CO 2 ) footprint zo minimaal mogelijk te houden door een duurzame balans te vinden tussen waterwinning, waterproductie, waterdistributie, milieubeheer. Op deze onderdelen hebben voornamelijk drie factoren invloed: (duurzaam) energieverbruik, (hergebruik van) geproduceerde reststoffen en (voorkoming van) verdroging van gebieden. Om de transparantie te verhogen wordt dit jaar het (duurzaam) energieverbruik per bedrijf gepresenteerd in plaats van het sectorgemiddelde. Methodiek Financiën & Efficiency Tarieven en kosten verschillen per drinkwaterbedrijf. In de Benchmark worden de tarieven in kaart gebracht. Vervolgens worden de achterliggende kosten vergeleken met behulp van een gesloten model op basis van de jaarrekeningen van de drinkwaterbedrijven. De kosten worden zowel op bedrijfsniveau als op procesniveau vergeleken.

15 15 De Benchmark richt zich op activiteiten vanaf het beheer van de ruwwaterbron tot en met de levering van het drinkwater aan klanten. Ander water (zoals industriewater) 1 en andere niet-drinkwater activiteiten 2 vallen buiten het onderzoeksveld. De Nederlandse Benchmark richt zich niet op de andere twee schakels in de waterketen: naast drinkwaterproductie zijn dat riolering en afvalwater zuivering 3. Deze taken liggen bij de gemeenten en waterschappen en niet bij de drinkwaterbedrijven. Ook deze partijen houden zich steeds intensiever met prestatievergelijkingen bezig. Om de drinkwaterbedrijven onderling te kunnen vergelijken wordt gebruikt gemaakt van diverse prestatieindicatoren. Kosten van grote en kleine drinkwaterbedrijven worden bijvoorbeeld veel beter vergelijkbaar door deze uit te drukken per administratieve aansluiting en/of per afgeleverde m 3 drinkwater. In Bijlage A is het aantal administratieve aansluitingen en het aantal afgeleverde m 3 drinkwater per drinkwaterbedrijf weergegeven. Wanneer in de Benchmark kosten per aansluiting wordt vermeld, worden hier de kosten per administratieve aansluiting 4 mee bedoeld. Wanneer er kosten per m 3 staat, worden de kosten per afgeleverde m 3 drinkwater aan eindgebruikers bedoeld. Deelname van drinkwatersector is praktisch 100% Aan de Benchmark 2009 hebben alle tien huidige Nederlandse drinkwaterbedrijven 5 deelgenomen, die samen 100% van de drinkwatersector vertegenwoordigen, ofwel 7,6 miljoen aansluitingen. Het enige bedrijf dat niet heeft deelgenomen is N.V. Bronwaterleiding Doorn 6. Daar waar in deze rapportage drinkwaterbedrijven staat, worden de deelnemende drinkwaterbedrijven bedoeld. In termen van aansluitingen waren de deelnamepercentages in 1997, 2000, 2003 en 2006 respectievelijk 85%, 90%, 81% en 100%. Figuur 8 Alle huidige drinkwaterbedrijven hebben deelgenomen aan deze Benchmark. In 1997, 2000, 2003 en 2006 was dit, gemeten in aansluitingen, respectievelijk 85%, 90%, 81% en 100% Oasen 4% WMD 3% WBGR 4% Waternet 6% Vitens 31% WML 7% Dunea 8% PWN 10% Brabant Water 14% Evides 13%

16 16 De Benchmark heeft al bijna vijftien jaar een centrale plaats in de aansturing van en het toezicht op de Nederlandse drinkwaterbedrijven Naast drinkwaterbedrijven gebruiken ook de Rijksoverheid, klanten, commissarissen en aandeelhouders de Benchmark steeds intensiever in hun evaluatie- en sturingsprocessen. Verder zal de huidige, vrijwillige Benchmark dienen als basis voor de verplichte Benchmark in de nieuwe Drinkwaterwet. Kortom, de Benchmark heeft al sinds de start in 1997 een centrale plaats binnen de drinkwatersector. Rijksoverheid voert verplichte Benchmark in De nieuwe Drinkwaterwet voorziet in een verplichte deelname van de drinkwaterbedrijven aan de Benchmark. Deze verplichte Benchmark zal worden geënt op de huidige, vrijwillige Benchmark en wordt in samenwerking met de drinkwatersector vastgelegd in een protocol. Gebonden klanten krijgen inzicht in de prestaties van hun drinkwaterbedrijf Voor belangenbehartigers van klanten, zoals de VEMW 7 en de Consumentenbond, is de Benchmark waardevol om meer inzicht in de prestaties van de drinkwatersector te krijgen. Individuele, gebonden klanten kunnen ook zelf via internet de Benchmark inzien en daarmee de prestaties van hun eigen drinkwaterbedrijf beoordelen en vergelijken. Commissarissen en aandeelhouders gebruiken Benchmark voor hun toezichthoudende taken De Benchmark wordt meer en meer gebruikt voor de uitoefening van toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven en het beoordelen van samenwerkingspotentieel en -realisatie. Vanwege de vergelijkbaarheid met andere drinkwaterbedrijven worden ambities en prestaties van drinkwaterbedrijven ook in hun (jaar)verslaglegging steeds meer uitgedrukt in de parameters zoals ook de Benchmark die kent. Drinkwaterbedrijven zelf blijven op zoek naar (internationale) best practices De Benchmark biedt aangrijpingspunten voor managementteams ter verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Naast de Nederlandse Benchmark spelen ook de internationale en waterketen Benchmarkinitiatieven een belangrijke rol. Zo houden bedrijven bijeenkomsten om best-practices uit te wisselen en worden bedrijfsadministraties steeds verder geënt op het Benchmark-model.

17 17 Waterkwaliteit: drinkwaterkwaliteit in Nederland blijft uitstekend Schoon drinkwater is van vitaal belang voor klanten en hun gezondheid. Daarom zijn door de overheid wettelijke normen opgesteld die aangeven in welke hoeveelheden stoffen in drinkwater mogen voorkomen. In de Benchmark worden waterkwaliteitindices gebruikt om weer te geven in welke mate de kwaliteit van het drinkwater voldoet aan deze wettelijke normen 8. Deze indices zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de sector en het RIVM. Daarnaast worden normoverschrijdingen inzichtelijk gemaakt 9 en is de perceptie van klanten ten aanzien van de drinkwaterkwaliteit onderzocht. De klant geeft zijn drinkwaterbedrijf gemiddeld een 8,3 als rapportcijfer voor de waterkwaliteit Evenals in 2003 en 2006 is door TNS NIPO een enquête uitgevoerd naar de beleving van de drinkwaterkwaliteit 10. Gemiddeld geven de klanten de kwaliteit van het drinkwater een rapportcijfer van 8,3 (Figuur 9). Dit is een verbetering ten opzichte van 2003 en 2006 toen de klanten respectievelijk een 7,7 en een 8,0 gaven. Figuur 9 De klanten waarderen de waterkwaliteit van alle drinkwaterbedrijven als uitstekend met een sectorgemiddelde van 8,3. Dit is een stijging ten opzichte van 2003 van 8% ofwel 0,6 punt. Waternet Brabant Water Vitens PWN WBGR WMD WML Dunea Evides Oasen 7,8 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,2 8,2 8, Sector ,7 8,0 8,3 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Rapportcijfer waterkwaliteit Bron: TNS NIPO, Accenture analyse

18 18 91% van de klanten vindt de prijs-kwaliteitverhouding van drinkwater goed De kwaliteit moet altijd gerelateerd worden aan de prijs van het drinkwater. Maar liefst 91% van de klanten vindt dat de prijs-kwaliteitverhouding van drinkwater goed is. De tevredenheid van klanten over de drinkwaterkwaliteit blijkt verder uit het feit dat 96% van de klanten aangeeft dat de smaak van het drinkwater goed is. De behoefte om de kwaliteit of prijs van drinkwater aan te passen leeft bij een minderheid van de klanten: 26% van de klanten is bereid meer te betalen voor een hogere kwaliteit van het drinkwater; 6% van de klanten is bereid om genoegen te nemen met een lagere kwaliteit voor een lagere prijs. Het merendeel van de klanten is tevreden over de hardheid van het drinkwater: 75% van de klanten is van mening dat de hardheid in orde is. Dit is een stijging van 8%-punt ten opzichte van 2006; 31% van de klanten is bereid om meer te betalen voor zachter drinkwater. Dit is een daling van 5%-punt ten opzichte van Deze verbetering, op het gebied van tevredenheid over de hardheid, is mede te danken aan het feit dat de drinkwaterbedrijven de zuiveringsprocessen in de loop der jaren met ontharders hebben uitgebreid. Kwaliteit van drinkwater voldoet ruimschoots aan alle wettelijke normen De in 2009 geleverde drinkwaterkwaliteit voldoet voor zowel acute als niet-acuut gezondheidskundige parameters als voor bedrijfstechnische en klantgerichte parameters ruimschoots aan alle wettelijke normen. Figuur 10 tot en met Figuur 13 laten voor deze vier parametergroepen voor elk bedrijf de waterkwaliteitsindex (WKI) zien. De WKI geeft binnen een parametergroep de gemiddelde verhouding weer van het gehalte van de tot de groep behorende parameters t.o.v. hun normen. Een score van 0 is de hoogst haalbare score en wordt daarmee als optimaal drinkwater beschouwd. Water dat gemiddeld net voldoet aan de wettelijke normen krijgt een score van 1. In bijlage B is weergegeven welke parameters tot welke parametergroep behoren. Hieronder wordt voor elke parametergroep aangegeven welke parameters in de praktijk het grootste aandeel hebben in de WKI. Optimale scores voor acuut gezondheidskundige parameters Het gaat hier om bacteriën en virussen die direct effect op de gezondheid kunnen hebben. Sinds 1997 komen deze in drinkwater nauwelijks voor en in 2009 kan het drinkwater van alle drinkwaterbedrijven als optimaal worden beschouwd met een waterkwaliteitsindex van 0,00.

19 19 Score niet-acuut gezondheidskundige parameters met name bepaald door bromaat Dit zijn chemische stoffen die alleen bij levenslange blootstelling effecten op de gezondheid kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn de parameters boor, bromaat en nikkel. De sector heeft een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,01 binnen deze groep. In de WKI van deze parametergroep heeft de parameter bromaat het grootste aandeel (32%). Score bedrijfstechnische parameters met name bepaald door verzadigingsindex Deze parameters worden door het drinkwaterbedrijf in het zuiveringsproces gebruikt om een goede bedrijfsvoering en drinkwaterkwaliteit te waarborgen. Ze hebben geen directe relatie met de gezondheid van de klant maar wel op bijv. de levensduur van pijpleidingen. De sector heeft een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,03 binnen deze groep. De parameter saturatie-index 11 ofwel verzadigingsindex is binnen deze parametergroep verantwoordelijk voor het grootste aandeel (33%) in de WKI. Score klantgerichte parameters laat met name verbetering op hardheid zien Deze parameters zijn waarneembaar door de klant. Ze kunnen bijvoorbeeld kleurafwijkingen teweeg brengen en zijn daarom uit esthetisch oogpunt niet gewenst in het drinkwater. Klantgerichte parameters hebben geen directe relatie met de gezondheid van de klant. Verbeteringen die in de afgelopen jaren door de drinkwaterbedrijven zijn gerealiseerd hebben vooral betrekking op deze parametergroep. Vooral de totale hardheid 12 is als gevolg van toenemende ontharding verbeterd. Het voornaamste voordeel hiervan is een vermindering van kalkaanslag in leidingen en huishoudelijke apparaten. De gemiddelde waterkwaliteitsindex van deze parametergroep in de sector bedraagt 0,04. De parameter hardheid heeft het met 44% het grootste aandeel. Uit bovenstaande kan men concluderen dat het uitstekende rapportcijfer dat de klant geeft in lijn is met de metingen van de waterkwaliteit op basis van de waterkwaliteitsindices. Sinds 1997 is de kwaliteit van het drinkwater al uistekend te noemen en in 2009 is dat niet anders (zie bijlage C). Er zijn verschillende redenen waarom de gemiddelde waterkwaliteitsindices om en nabij het optimaal drinkwater punt liggen. Om te beginnen is de kwaliteit van sommige grondwaterbronnen van nature beter dan de norm. De kwaliteit van een specifieke bron fluctueert over het jaar: de zuivering is er daarom op ingericht om ook van de slechtste kwaliteit water betrouwbaar drinkwater te maken. Daarnaast wordt er in de sector stelselmatig geïnvesteerd om de kwaliteit van het drinkwater tot het hoge niveau te brengen waar het nu is. De drinkwaterzuivering is er op gericht om ook de moeilijk verwijderbare stoffen uit het water te halen. Hierdoor worden er meer stoffen uitgehaald dan wettelijk strikt noodzakelijk is. Dit is inherent aan de technieken die gangbaar zijn om het drinkwater te zuiveren.

20 20 Figuur 10 Alle drinkwaterbedrijven leveren optimaal drinkwater voor wat betreft acuut gezondheidskundige parameters Waterkwaliteitsindex Acute gezondheidskundige parametergroep 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Water dat net voldoet aan wettelijke normen Optimaal water Sector Brabant Water Dunea Evides Oasen PWN Vitens Waternet WBGR WMD WML Bron: REWAB, Drinkwaterbedrijven, Accenture analyse Figuur 11 De sector levert een uitstekende waterkwaliteit voor wat betreft niet-acuut gezondheidskundige parameters met een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,01 Waterkwaliteitsindex Niet-acute gezondheidskundige parametergroep 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 Water dat net voldoet aan wettelijke normen Optimaal water Sector PWN Waternet WBGR WMD Dunea Vitens Brabant Water Oasen WML Evides Bron: REWAB, Drinkwaterbedrijven, Accenture analyse

21 21 Figuur 12 De sector levert een uitstekende waterkwaliteit voor wat betreft bedrijfstechnische parameters met een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,03 1,0 0,9 Water dat net voldoet aan wettelijke normen Waterkwaliteitsindex Bedrijftechnische parametergroep 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 Optimaal water Sector Evides Brabant Waternet WML WBGR Dunea PWN Oasen WMD Vitens Water Bron: REWAB, Drinkwaterbedrijven, Accenture analyse Figuur 13 De sector levert een uitstekende waterkwaliteit voor wat betreft klantgerichte parameters met een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,04 1,0 0,9 Water dat net voldoet aan wettelijke normen 0,8 Waterkwaliteitsindex Klantgerichte parametergroep 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,04 0,07 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 Sector Waternet Dunea Evides PWN WMD WBGR WML Oasen Vitens Brabant Water Optimaal water Bron: REWAB, Drinkwaterbedrijven, Accenture analyse

22 22 Klanten kunnen blijven vertrouwen op uitstekende drinkwaterkwaliteit De drinkwaterbedrijven willen borgen dat iedere Nederlander het volste vertrouwen houdt in het schone drinkwater dat zij leveren. Daar de ontwikkelingen van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen nog relatief onzeker is, is het een uitdaging voor de drinkwaterbedrijven om de drinkwaterkwaliteit ten minste op het hoge niveau te houden ongeacht of de drinkwaterbronnen van slechtere kwaliteit worden of niet. De uitdagingen hierin liggen enerzijds bij het samenwerken met andere betrokken partijen, zoals waterschappen, internationale organisaties (EUREAU, IAWR, RIWA) en de land- en tuinbouwsector, om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te beschermen. Bovendien maken klimaatveranderingen en milieuvervuiling het noodzakelijk voor de sector om te blijven investeren in verbetering en vernieuwing van de zuiveringsprocessen. Bij stijgende omgevingstemperatuur kan op termijn het drinkwater worden opgewarmd in het distributienet met negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit (groei bacteriën). Anderzijds liggen de uitdagingen op het gebied van innovaties in onder andere het zuiveringsproces welke niet tot hogere kosten mogen leiden. Methodiek waterkwaliteitsindex gebaseerd op inspectiegegevens REWAB De waterkwaliteitsindeces worden als volgt bepaald: 1. Bepalen parameters en normering. Waterkwaliteit is gedefinieerd als de mate waarin een aantal in drinkwater voorkomende parameters voldoet aan de wettelijke criteria. Het Waterleidingbesluit, zoals dat in elk Benchmarkjaar geldt, is de basis voor de keuze van parameters en de bijbehorende normering. In bijlage B staan de gebruikte parameters en de indeling daarvan in parametergroepen. 2. Invoeren van gemeten waarden. Drinkwaterbedrijven zijn wettelijk verplicht om met regelmaat metingen te verrichten en aan de inspectie te rapporteren via het zogenoemde REWAB (Registratie Waterkwaliteits gegevens Bedrijven) systeem. De Benchmark gebruikt de gegevens uit het REWABsysteem als basis voor de waterkwaliteitsindex. 3. Berekenen waterkwaliteitsindeces. De kwaliteit van drinkwater wordt uitgedrukt in een waterkwaliteitsindex (WKI) per parametergroep. De basis van deze berekening is om per parameter de gemiddelde verhouding te bepalen tussen de meetwaarde en de corresponderende norm uit het Waterleidingbesluit. De verhoudingen per parameter worden voor elk meetpunt (meestal een pompstation) omgerekend naar een rekenkundig gemiddelde per parametergroep. Vervolgens wordt van de gemiddelden per parametergroep van de meetpunten een gewogen gemiddelde berekend op basis van kubieke meters drinkwater per meetpunt. De uitkomst hiervan is de WKI per parametergroep op bedrijfsniveau. 4. Presenteren resultaten. Per bedrijf wordt de gewogen gemiddelde waterkwaliteitsindex per parametergroep weergegeven.

Water in zicht 2012 Bedrijfsvergelijking drinkwatersector

Water in zicht 2012 Bedrijfsvergelijking drinkwatersector Vereniging van waterbedrijven in Nederland Water in zicht 2012 Bedrijfsvergelijking drinkwatersector Augustus 2013 W a t e r k w a l i t e i t D i e n s t v e r l e n i n g M i l i e u F i n a n c i ë

Nadere informatie

Waterkwaliteit: waterkwaliteitsindex (WKI)

Waterkwaliteit: waterkwaliteitsindex (WKI) Benchmark 2006 Waterkwaliteit: waterkwaliteitsindex (WKI) De waterkwaliteit van alle drinkwaterbedrijven voldoet ruimschoots aan de normen van het Waterleidingbesluit. Ten opzichte van 2003 is er sprake

Nadere informatie

Water in Zicht 2006. Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

Water in Zicht 2006. Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector Water in Zicht 2006 Financiën & Efficiency Waterkwaliteit Milieu Dienstverlening Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector 3 Water in zicht 2006 4 Overzicht van drinkwaterbedrijven die aan de Benchmark

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding en samenvatting. Waterkwaliteit. Dienstverlening. Milieu. Financiën en Efficiency. Bijlagen. Benchmark 2006-2 - VERTROUWELIJK

Inhoud. Inleiding en samenvatting. Waterkwaliteit. Dienstverlening. Milieu. Financiën en Efficiency. Bijlagen. Benchmark 2006-2 - VERTROUWELIJK Benchmark 2006 Bedrijfspresentatie Oasen 4 juli 2007 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Benchmark 2006-2 - VERTROUWELIJK Inleiding:

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2016

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2016 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2016 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent?

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? Symposium Energie en Water schrijven toekomst 20 juni 2012 Jan Peter van der Hoek Focus Drinkwatervoorziening NL: dichtbevolkt gebied (16,7

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2014

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2014 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2014 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2015

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2015 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2015 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012

Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012 Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012 Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Afdeling Handhaving

Nadere informatie

Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven Datum 22 november 2016

Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven Datum 22 november 2016 Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 Datum 22 november 2016 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Water, Producten en Stoffen Koningskade 4, Den Haag Postbus 16191,

Nadere informatie

Water in Zicht 2000 Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

Water in Zicht 2000 Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector Vereniging van Waterbedrijven in Nederland Water in Zicht 2000 Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector Water In Zicht 2000 Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector november 2001 VEWIN Vereniging

Nadere informatie

Verbeterplan Evides Waterbedrijf

Verbeterplan Evides Waterbedrijf Verbeterplan Evides Waterbedrijf Opgesteld naar aanleiding van de Prestatievergelijking 2012 Rotterdam, 9 juli 2014 1 Inhoud Samenvatting Verbeterplan Evides Waterbedrijf 3 Samenvattende tabel van de prestaties

Nadere informatie

Inhoud. Samenvatting Verbeterplan Dunea NV 3. Samenvattende tabel van de prestaties van Dunea NV 4. Inleiding 5. Leeswijzer 5.

Inhoud. Samenvatting Verbeterplan Dunea NV 3. Samenvattende tabel van de prestaties van Dunea NV 4. Inleiding 5. Leeswijzer 5. (z & V! IwH J Inhoud Samenvatting Verbeterplan Dunea NV 3 Samenvattende tabel van de prestaties van Dunea NV 4 Inleiding 5 Leeswijzer 5 1 Waterkwaliteit 1.1 Waterkwaliteitsindex 6 1.2 Klantwaardering waterkwaliteit

Nadere informatie

water WML Verbeterplan Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) Opgesteld naar aanleiding van de Prestatievergelijking 2012 Assen, 30 april 2014

water WML Verbeterplan Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) Opgesteld naar aanleiding van de Prestatievergelijking 2012 Assen, 30 april 2014 WML water Verbeterplan Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) Opgesteld naar aanleiding van de Prestatievergelijking 2012 Assen, 30 april 2014 Auteur: H. ten Heuw Opdrachtgever: T.W. Terpstra Goedgekeurd:

Nadere informatie

Verbeterplan N.V. Waterbedrijf Groningen

Verbeterplan N.V. Waterbedrijf Groningen Waterb o d ri) Verbeterplan N.V. Waterbedrijf Opgesteld naar aanleiding van de Prestatievergelijking 2012, mei 2014 Versie: Definitief, d.d. 16 mei 2014 1 Inleiding 5 Samenvattende tabel van de prestaties

Nadere informatie

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 10 Colofon

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Rela%e drinkwaterkwaliteit en klan.evredenheid

Rela%e drinkwaterkwaliteit en klan.evredenheid Rela%e drinkwaterkwaliteit en klan.evredenheid Mar$jn Tas, Marcel Lips (Vitens) Nederlands drinkwater is het beste drinkwater van de wereld. Een uitspraak die je regelma%g hoort als het gaat over de kwaliteit

Nadere informatie

Protocol prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015. Datum 10 december 2014

Protocol prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015. Datum 10 december 2014 Protocol prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 Datum 10 december 2014 Status Definitief Colofon ILT Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Versie 1.0 Pagina 2 van 23 Colofon 2

Nadere informatie

Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader

Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader Inleiding Het wettelijk kader voor het toezicht op de tarieven die drinkwaterbedrijven in rekening brengen voor

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

De waarde van klantonderzoek: een studie naar de betalingsbereidheid van drinkwaterklanten

De waarde van klantonderzoek: een studie naar de betalingsbereidheid van drinkwaterklanten De waarde van klantonderzoek: een studie naar de betalingsbereidheid van drinkwaterklanten Stijn Brouwer, Rosa Sjerps (KWR Watercycle Research Institute), Rian Kloosterman, Carolien Koopman (Vitens) Het

Nadere informatie

Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland. Water In Zicht Benchmarking in de Drinkwatersector

Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland. Water In Zicht Benchmarking in de Drinkwatersector Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland Water In Zicht Benchmarking in de Drinkwatersector Water In Zicht Benchmarking in de drinkwatersector 11 maart 1999 VEWIN Vereniging van

Nadere informatie

Pagina 1/30. Rapportage drinkwatertarieven 2014 en Aan Cc. Van. Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport. Autoriteit Consument en Markt

Pagina 1/30. Rapportage drinkwatertarieven 2014 en Aan Cc. Van. Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport. Autoriteit Consument en Markt Rapportage drinkwatertarieven 2014 en 2015 Aan Cc. Van Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport Autoriteit Consument en Markt Datum 11 juni 2015 Onderwerp Rapportage drinkwatertarieven 2014 en 2015

Nadere informatie

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Versie: 0.0 Datum: 21-4-2015 Auteur: Vrijgave: M.J.A. Rijpert T. Crum 1 IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) Copier is de initiatiefnemer

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Drinkwaterland In Nederland 10 drinkwaterbedrijven Sinds 1950 sterke concentratie

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

RIVM rapport 734301023/2004. Benchmark en Beleidstoets voor de Drinkwatersector Indicatoren: Waterkwaliteit en Milieu

RIVM rapport 734301023/2004. Benchmark en Beleidstoets voor de Drinkwatersector Indicatoren: Waterkwaliteit en Milieu RIVM rapport 734301023/2004 Benchmark en Beleidstoets voor de Drinkwatersector Indicatoren: Waterkwaliteit en Milieu JFM Versteegh, BH Tangena en JHC Mülschlegel Dit onderzoek werd verricht in opdracht

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water WATER PAKKET U kent Brabant Water van een betrouwbare drinkwaterlevering, maar Brabant Water heeft zakelijke klanten zoals u nog veel meer te bieden. Onze jarenlange ervaring, innovatieve aard en servicegerichte

Nadere informatie

Verbeterplan Vitens. Opgesteld naar aanleiding van de Prestatievergelijking Zwolle, 17 februari 2014

Verbeterplan Vitens. Opgesteld naar aanleiding van de Prestatievergelijking Zwolle, 17 februari 2014 Verbeterplan Vitens Opgesteld naar aanleiding van de Prestatievergelijking 2012 Zwolle, 17 februari 2014 1 1.1 Waterkwaliteitsindex 9 1.2 Klantwaardering waterkwaliteit 1 1 Waterkwaliteit 9 Inleiding 8

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 625 Waterbeleid Nr. 410 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Drinkwatertarieven 2016

Drinkwatertarieven 2016 Drinkwatertarieven 2016 Resultaten van het toezicht Datum 7 februari 2017 Status Versie 1.1 Pagina 1 van 13 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Water, Producten en Stoffen Koningskade 4, Den

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Duurzame stad-

Strategisch Thema. -Duurzame stad- Strategisch Thema -Duurzame stad- Modules Samenvatting 1 Houding Nijmegenaren 2 Energieopwekking en -verbruik 3 Omgaan met grondstoffen 5 Duurzame mobiliteit 6 Milieukwaliteit en leefomgeving 7 Datum:

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Decentrale productie drinkwater

Decentrale productie drinkwater Decentrale productie drinkwater Relevante wet- en regelgeving Wim Heiko Houtsma Projectleider Drinkwater voor later (IenM) Opbouw Decentraal? Prioriteiten drinkwatervoorziening: I. Drinkwater moet gegarandeerd

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

t e w a r d r u k 3 de kosten van drinkwater BELANGEN EN BELEID VAN DE DRINKWATERSECTOR

t e w a r d r u k 3 de kosten van drinkwater BELANGEN EN BELEID VAN DE DRINKWATERSECTOR w a t e r d r u k 3 de kosten van drinkwater BELANGEN EN BELEID VAN DE DRINKWATERSECTOR Colofon De kosten van drinkwater is een uitgave van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin), Rijswijk

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie)

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie) Rapport Klimaatvoetafdruk 21 van Van Vessem & Le Patichou (openbare versie) Auteur: drs. Han van Kleef Datum: 4 april 211 Document: 2724RAPP1144 Rapport Klimaatvoetafdruk 21 Van Vessem & Le Patichou 1.

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 Opgesteld door: Gerda de Raad - Will2Sustain Datum: 3 oktober 2016 Versie: Concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie. VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014

Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie. VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014 Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014 Wetgeving Inhoud Drinkwaterkwaliteit Drinkwaterzuivering Verandering van drinkwaterkwaliteit

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0 Bijlage 1 Inleiding Door ons waterschap is voor het jaar 2012 weer deelgenomen aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met de uitkomsten van deze vergelijking kan de positie c.q. score van

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De klantwaardering over onze basis dienstverlening heeft een plafond bij het rapportcijfer 7

De klantwaardering over onze basis dienstverlening heeft een plafond bij het rapportcijfer 7 Pagina 2/7 De klantwaardering over onze basis dienstverlening heeft een plafond bij het rapportcijfer 7 De meeste klantoordelen uit het vervoerplan zijn zogenaamde dissatisfiers. Een dissatisfier gaat

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Wereldwaterdag in teken van water en energie

Wereldwaterdag in teken van water en energie Expertgroep Sanitaire Technieken Wereldwaterdag in teken van water en energie In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot Wereldwaterdag

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Kantoor 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 3.2.

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit.

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit. CO2 prestatieladder Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen.

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 5 3.2. Vestiging B 3.3. Werkplaats

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34546 13 oktober 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 oktober 2015, nr. IENM/BSK-2015/ 197529,

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers

Energieprijsvergelijkers Energieprijsvergelijkers Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, april 2006 Projectteam: drs. B.W. Postema drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M.

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie Duorsume enerzjy yn Fryslân Energiegebruik en productie van duurzame energie 1 15 11 oktober 1 Inhoud Management Essay...3 1 Management Essay De conclusies op één A4 De provincie Fryslân heeft hoge ambities

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58700 25 oktober 2017 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/216399,

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder Icopal. energiemanagement actieplan (EMAP) Version: 0.5. Date: 19 juni 2013. W.J. van den Berg

CO 2 prestatieladder Icopal. energiemanagement actieplan (EMAP) Version: 0.5. Date: 19 juni 2013. W.J. van den Berg CO 2 prestatieladder Icopal energiemanagement actieplan (EMAP) Code(s): 3.B.1, 3.B.2 Version: 0.5 Date: 19 juni 2013 Author: W.J. van den Berg Inhoud Inleiding... 3 Energie efficiency plan als basis voor

Nadere informatie

Oasen. Waterbeleving 2008

Oasen. Waterbeleving 2008 Waterbeleving 2008 Index 1. Onderzoeksopzet 2. Naamsbekendheid Waterbeleving 2008 3. Drinkwater 4. Dienstverlening 5. 0-meting campagne 6. Conclusie TNS NIPO Wieteke Nijntjes Maroesjka Brouwer 23 december

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Page 1 of 5 Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Auteur: Anne Bosma, Tony Flameling, Toine van Dartel, Ruud Holtzer Bedrijfsnaam: Tauw, Waterschap De Dommel Rioolwaterzuiveringen

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2019-2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Aartsdijkweg 45 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

Bedrijfsverslag Watemet 2012 26 september 2013 Ons kenmerk Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 13.175384 Contactpersoon

Bedrijfsverslag Watemet 2012 26 september 2013 Ons kenmerk Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 13.175384 Contactpersoon waternet Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Minister van Infrastructuur en Milieu T.a.v. Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiii

Nadere informatie

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015 CO 2 -update H1 2014 versie 2, 16 maart 2015 INLEIDING De belangrijkste milieu-impact van Beelen is haar CO 2 -uitstoot. Daarom hebben wij reeds in 2011 reductiedoelstellingen voor onze CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012 Trendrapportage Markt arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2012 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, september 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer...3

Nadere informatie

Presentatie Pioneering 27 september 2011

Presentatie Pioneering 27 september 2011 Presentatie Pioneering 27 september 2011 1 Contactgegevens Dinkelborgh energie (DBE) Presentatie voor Pioneering Hans Visser (DBE) 06 53 87 86 79 Dinkelborgh Energie Wilhelminastraat 8 7591 TN Denekamp

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie Jaarrapportage werk.nl 2014 Publieksversie 2 Samenvatting Werkzoekenden en werkgevers maken ook in 2014 weer meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder meer op werk.nl en in de Werkmap

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie