Talent werkt voor Rivierenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Talent werkt voor Rivierenland"

Transcriptie

1 Talent werkt voor Rivierenland > Marketingplan 2015 Werkzaak Rivierenland 1

2 > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Managementsamenvatting 3 0. Waarom een marketingplan? Vaststellen van de uitgangspositie Uitvoeren van een situatieanalyse Uitvoeren van een SWOT-analyse Het vervaardigen van een confrontatiematrix Het bepalen van de strategische opties Het segmenteren van de markt Het bepalen van de positionering Het bepalen van de marketingdoelstellingen Het ontwikkelen van de marketingstrategie Het invullen van het SAVE-model Het maken van een activiteitenplan Feedback en evaluatie 56 Bijlage: 57 2

3 Talent werkt voor Rivierenland > Managementsamenvatting De gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neder-Betuwe, Neerijnen, Maasdriel, West Maas en Waal, Tiel en Zaltbommel en het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), LANDER werk & participatie en Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) hebben de handen in één geslagen. Zij werken samen aan één regionale infrastructuur voor werk en inkomen als logische uitwerking van de regionale visie op het sociaal domein. Meer mensen aan het werk op basis van hun kwaliteiten. Meer zelfredzaamheid: de RIW - met de nieuwe naam Werkzaak Rivierenland - regelt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van WERK. Marketingplanning draagt bij aan het realiseren van doelen Marketingplanning stelt Werkzaak Rivierenland beter in staat om in te kunnen inspelen op allerlei veranderingen. Vooral door het nemen van beter gefundeerde beslissingen op basis van informatie en analyses. Marketingcommunicatie is geen doel op zich. Marketing moet maximaal bijdragen aan het realiseren van de twee hoofddoelstellingen van de nieuwe regionale infrastructuur Werkzaak Rivierenland. Dit zijn: De arbeidsmarktregio Rivierenland duurzaam versterken Realiseren van minimaal 30% groei (tot en met 2018) van het aantal werkgevers waar we jaarlijks succesvol matchen (ambitie 2015: 600 werkgevers waar een match is gemaakt). Realiseren van een jaarlijkse groei met tien bedrijven van het aantal werkgevers waar we een succesvolle (tijdelijke) groepsplaatsing (>5 werkzoekenden bij één bedrijf) verzorgen (ambitie 2015: 20 succesvolle groepsplaatsingen). Succesvol betekent dat werkzoekenden niet binnen 12 maanden na uitstroom weer terug in de bijstand komen. Met minder middelen meer mensen aan het werk Realiseren van een jaarlijkse besparing van 2,1 mln. op het inkomensdeel van werkzoekenden in de regio door gedeeltelijke werkaanvaarding. Van alle werkzoekenden in de regio die inkomensondersteuning ontvangen, helpen we jaarlijks 15% (geheel of gedeeltelijk) aan het werk (uitgangsituatie landelijke norm 2013: 11%). Duidelijk aan de poort: van alle werkzoekenden die zich melden voor inkomensondersteuning willen we minimaal 50% tegenhouden bij de poort door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere vorm van inkomensondersteuning (zoals alimentatie, WW & Anw), of af te wijzen wegens geconstateerde fraude (instroompreventiequote). Consolideren van de verwachte bedrijfsvoeringkosten Werkzaak Rivierenland waarbij het werkzoekendenbestand tot en met 2018 met 7,5% toeneemt. 3

4 Uitgangspositie en SWOTanalyse Werkzaak Rivierenland Werkzaak Rivierenland wil graag worden ervaren als de meest ondernemende regionale infrastructuur voor werk & inkomen van Nederland. Leidend uitgangspunt hierbij is vraaggestuurd werken. De vragen en (latente) behoeften van werkgevers in en buiten de regio staan centraal bij de dienstverlening door de Werkzaak Rivierenland. Het inzicht is dat optimale werkgeversdienstverlening leidt tot meer arbeidskansen voor specifieke groepen werkzoekenden. De belangrijkste productgroepen van Werkzaak Rivierenland zijn adviseren, matchen en bemiddelen. Op het gebied van arbeid speelt er veel in Rivierenland. De meest robuuste marktontwikkelingen zijn: 1. Het aantal vacatures in Rivierenland stijgt licht door economisch herstel, vergrijzing en ontgroening 2. Flexibilisering van de arbeidsmarkt zet door 3. Verdringing door hoger opgeleiden 4. Mensen met beperkingen nog beperkt ingezet 5. Meer belangstelling voor verduurzaming van de bedrijfsvoering 6. Werkgevers willen op maat worden bediend 7. Ontwikkeling aanbod mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt is constant Vanuit het bestuurlijk perspectief vervult Werkzaak Rivierenland vanaf 1 januari 2015 de functie van een tweedelijnsorganisatie voor dienstverlening Werk en Inkomen. De interne analyse maakt helder wat de sterktes en de zwaktes zijn van de nieuwe organisatie: 1. Een schat aan ervaring en kennis op het gebied van succesvol matchen & bemiddelen in de regio Rivierenland. 2. Directe toegang tot het breedste aanbod van ongeschoolde en laag- en middelbaar geschoolde werkzoekenden in de regio. 3. Niet uniforme bedrijfscultuur bij start nieuwe organisatie en weinig ervaring met vraaggestuurd werken. 4. Sterk verbonden in een groot netwerk binnen en buiten het Rivierengebied. 5. Huidige ICT-structuur ondersteunt matchingsproces matig. Het ontbreekt aan een uniform werkproces om talent, kwaliteit en beschikbaarheid van werkzoekenden up to date beschikbaar te krijgen en te houden. 6. Matige naamsbekendheid bij de belangrijkste doelgroep (werkgevers) en dito beeld wat betreft de relevantie van de organisatie. 4

5 Uit een SWOT-analyse en de daar aan gekoppelde confrontatiematrix wordt duidelijk dat de jarenlange ervaring met matching en begeleiding in maatwerkoplossingen het onderscheidend vermogen van Werkzaak Rivierenland bepaalt om de kansen in de markt te pakken. Inzetten op het (snel) versterken van de ICTstructuur (die het matchingsproces faciliteert) en het versterken van de merkbekendheid en de relevantie van de Werkzaak Rivierenland richting werkgevers is aan de orde om de kansen in de markt te pakken en de positie ten opzichte van de uitzendbureaus te versterken. Het sterke netwerk in en buiten de regio zal Werkzaak Rivierenland met haar kennis van matchingsprocessen moeten inzetten om de arbeidsmobiliteit van de werkzoekenden zo groot mogelijk te maken. Denk hierbij aan strategieën die mikken op het zowel intersectoraal als het interregionaal arbeidsmobiel houden van de werkzoekenden. Het ontbreken van een actuele database/crm met klantgegevens (werkgevers) en een systeem dat organisatie breed zicht geeft op beschikbare kandidaten (en hun profiel) betekenen de grootste bedreiging voor een succesvolle dienstverlening door Werkzaak Rivierenland. Concurrenten kunnen sneller schakelen op basis van betere software-ondersteuning. Het aloude adagium onbekend maakt onbemind is ook aan de orde. > Marketingplan Werkzaak Rivierenland 2015: vier doelstellingen, voldoende uitdaging De marktbewerking door Werkzaak Rivierenland in 2015 heeft als primaire doelstellingen: 1. Succesvolle introductie van het merk Werkzaak Rivierenland in de arbeidsmarktregio: spontane naamsbekendheid bij ondernemers en managers van MKB (meer dan 10 medewerkers) en grootzakelijke bedrijven aan het einde van 2015 op 80%. De helft van deze ondernemers is aan het einde van 2015 bekend met de kern van onze dienstverlening als het gaat om de inzet van laag en middelbaar geschoolde arbeidskracht. 2. Realiseren van minimaal 7,5 % groei van het aantal werkgevers waar we in 2015 succesvol matchen: 600 werkgevers in de 5

6 arbeidsmarktregio Rivierenland waar een match is gemaakt. 3. Realiseren van een groei met tien bedrijven van het aantal werkgevers waar we een succesvolle (tijdelijke) groepsplaatsing (>5 werkzoekenden bij één bedrijf) verzorgen: 20 succesvolle groepsplaatsingen. Succesvol betekent dat werkzoekenden niet binnen twaalf maanden na uitstroom weer terug in de bijstand komen. 4. Van alle werkzoekenden in de regio die een inkomensondersteuning hebben, helpen we in % (gedeeltelijk of geheel) aan het werk (landelijke norm 2013: 11%). Marketingstrategie: binnen komen met advies, resultaat maken met bemiddeling Het SAVE-model is gebruikt bij het ontwikkelen van de marketingstrategie. Traditioneel zijn er de 4 P s namelijk: Prijs, Product, Plaats en Promotie. In moderne marketing worden de 4 P s vervangen door het SAVE-model. Solution, Acces, Value en Education. Welke oplossing bieden we (= solution)? Hoe wordt de oplossing ontsloten voor de markt (= acces)? Welke waarde kennen we toe aan onze oplossingen (= value)? En op welke (kennis)basis vergroten we onze relevantie voor de markt en verbinden we hen met onze oplossingen (= education)? De schat aan ervaring en kennis op het gebied van succesvol matchen/bemiddelen in combinatie met een impactvolle werkgeversbenadering is de kern van een succesvolle marktbewerking door Werkzaak Rivierenland. De marketing ontwikkel- en uitvoeragenda: uitdagend en resultaatgericht De marketing ontwikkel- en uitvoeragenda voor Werkzaak Rivierenland voor de komende jaren. Op basis van nog te maken beleidskeuzes, worden in deze ontwikkelagenda prioriteiten gesteld en taakstellende budgetten gereserveerd. Solution actielijst: wat gaan we doen met onze producten en diensten 1. Segmentatie dienstverlening (op klantbehoefte) door introductie nieuw serviceconcept met de labels regelen, ontzorgen en meedenken. 2. Aanscherpen dienstverlening door binnen het serviceconcept een volwaardig aanbod aan producten en diensten te hebben in de 6

7 productgroepen matching, bemiddeling en advisering. Iedere klantbehoefte lossen we op basis van onze brede dienstpakket en diepe marktkennis op. 3. Ontwikkelen van de productgroep Advies met nieuwe producten: Bedrijfsanalyse en SROI-scan en SROI-advies, Kenniscentrum Werkzaak Rivierenland (betaalde dienstverlening bij maatadvies en/of expertadvies). 4. Ontwikkelen specifieke producten die arbeidsmobiliteit (intersectoraal en interregionaal) versterken zoals bijvoorbeeld een flexpool. Acces actielijst: hoe gaan we onze producten en diensten ontsluiten? 1. (mede)ontwikkelen digitaal platform voor faciliteren matchingsproces en algemene advies- en informatiediensten. 2. Ontwikkelen (vraaggestuurde) advieskracht accountteam Werkzaak Rivierenland (kennis & vaardigheden). 3. Inrichten en professionaliseren uniform accountmanagement in de hele arbeidsmarktregio (standaardisering (vraaggestuurde) werkwijze, gebruik accountplan, standaardisering documenten, transparant maken relatienetwerk). 4. Versterken klantbinding en leadgeneratie door ontwikkelen van contentmarketing- en referentiemarketingstrategie. In de contentmarketingstrategie draait het om het op een onderscheidende manier aanbieden van onze toonaangevende kennis op het gebied van werk- en personeelsvraagstukken aan werkgevers. Hierbij richten we ons op klanten (primair) en via deze klanten ook op collegaondernemers. De contentstrategie wordt uitgewerkt in een detailplan (niet binnen de scope van dit plan) maar op hoofdlijnen behelst de strategie het delen van onze kennis via digitale én persoonlijke communicatie. 5. Referentiemarketing is het antwoord op het feit dat traditionele marketingstrategieën (op basis van reclame en direct mail) veel minder effectief zijn geworden. Hiernaast speelt referentiemarketing in op het gegeven dat klantgroei veel efficiënter gerealiseerd wordt door huidige klanten daarbij te betrekken, dan door bijvoorbeeld sterk in te zetten op koude acquisitie. 7

8 6. Versterken leadgeneratie (nieuwe potentiële klanten) in de arbeidsmarktregio door samenwerking met (lokale) werkgeversorganisaties en uitzendbureaus te intensiveren. 7. Versterken leadgeneratie buiten de arbeidsmarktregio door intensiveren van de samenwerking met Locus (landelijk publiekprivaat netwerk van bedrijven & gemeenten die zich hard maken voor een hogere arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Value actielijst: welke prijzen hanteren we voor onze producten en diensten? 1. Ontwikkeling prijsmodel voor (bestaande) dienstverlening dat is gekoppeld aan het nieuwe serviceconcept. 2. Ontwikkeling van prijsmodel voor nieuwe producten/diensten. 3. Ontwikkeling van een aanpak die cross-selling meer faciliteert (producten van verschillende productgroepen binnen een onderneming verkopen). Education actielijst: hoe verbinden we de markt met onze producten en diensten? 1. Ontwikkeling huisstijl Werkzaak Rivierenland en een doorontwikkeling van deze huisstijl naar de belangrijkste set huisstijldragers (gebouwen, kleding, schriftelijke en digitale communicatiemiddelen, visitekaartjes, templates voor diverse soorten documenten (Word, PowerPoint), wagenpark et cetera). 2. Ontwikkeling set communicatiemiddelen voor Werkzaak Rivierenland. Deze set bestaat in ieder geval uit: a. website (het digitale platform), apps (vraag en aanbod) en een intranet b. corporate brochure, leaflet c. digitale nieuwsbrief (nieuwsbrieven) d. opzet voor bijeenkomsten e. animaties (video) f. kernpresentatie Werkzaak Rivierenland (powerpoint) 8

9 g. templates voor Word-documenten, concept-persberichten et cetera h. banners i. inrichten diverse sociale media 3. Ontwikkelen merkcampagne om Werkzaak Rivierenland in de arbeidsmarktregio te introduceren. Belangrijke dragers van deze campagne zijn PR (public relations), advertentie(s) (beperkt), een kick off event voor de belangrijkste stake- en shareholders, deelname aan streekevenementen met De bus van de (Werk)Zaak. In deze campagne verbinden we met de contentmarketing-strategie: waar we komen, delen we kennis. 4. Ontwikkelen contentmarketingstrategie en uitwerking naar de in te zetten middelen (white papers, blog, kennis café, workshops, social media, business cases et cetera) 5. Ontwikkelen referentiemarketingstrategie die vooral tot doel heeft om de ambassadeursrol van huidige klanten te versterken door onder andere: introductie (digitale) emblemen waarmee werkgevers hun relatie met Werkzaak Rivierenland naar de buitenwacht kunnen communiceren, de introductie van een Ondernemersprijs Rivierenland voor sociaal ondernemerschap, de organisatie van workshops, bijeenkomsten &bedrijfsbezoeken en de productie van video s waarin ondernemers hun ervaringen delen). De referentiemarketingstrategie is in de marktbewerking samen met de contentstrategie het belangrijkste middel om warm geïntroduceerd te worden bij prospects. 6. Ontwikkelen salestoolkit voor accountteam (met onder andere een scherpe pitchpresentatie over de dienstverlening door Werkzaak Rivierenland, business cases, brochure, banners, video) 7. Ontwikkelen aantal actiecampagnes om gedurende het jaar een paar extra schijnwerpermomenten te realiseren. Actiecampagnes sluiten aan bij ontwikkelingen in de markt. Denk aan opvangen van piekarbeidmomenten in retail of agrosector. Of acties geven aandacht aan bepaald thema: Profiteer van een gratis SROI-scan! 9

10 10 bij iedere stap staan nut-en-noodzaak vermeld

11 O. > Waarom een marketingplan voor Werkzaak Rivierenland? Talent werkt voor Rivierenland! Met het ontwikkelen van een regionale Infrastructuur Werk & Inkomen (RIW) willen gemeenten, UWV, LANDER werk & participatie en Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) samen de gevolgen en effecten opvangen van nieuw rijksbeleid op het gebied van sociale zekerheid en participatie. Meer mensen aan het werk op basis van hun kwaliteiten. Meer zelfredzaamheid. De RIW - met de nieuwe naam Werkzaak Rivierenland - regelt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van WERK. De omgeving waarin Werkzaak Rivierenland opereert, wordt steeds complexer. Het staartje van de economische crisis, sterk wisselende werkgeversbehoeften als het gaat om de behoefte aan arbeidscapaciteit en -flexibiliteit, verstoorde arbeidsmobilisatie door een vastzittende huizenmarkt, teruglopende ondersteuningsbudgetten, het maken van de slag naar de participatiemaatschappij: het volgen van de markt en het adequaat reageren op ontwikkelingen is belangrijker dan ooit. Om haar doelstelling te behalen- iedereen laten meedoen in Rivierenland - wil Werkzaak Rivierenland de meest ondernemende regionale infrastructuur van Nederland zijn. En hoe staat het dan met de producten en diensten van Werkzaak Rivierenland? Richt Werkzaak Rivierenland zich op de juiste doelgroepen? En hoe zien die doelgroepen er precies uit? Hoe bereikt Werkzaak Rivierenland ze met hun verhaal, ons verhaal, ons aanbod? Marketingplanning stelt Werkzaak Rivierenland beter in staat om in te kunnen inspelen op allerlei veranderingen. Vooral door het nemen van beter gefundeerde beslissingen op basis van informatie en analyses. We formuleren zes hoofdfasen in de marketingplanning: 1. Analyse van de kansen en bedreigingen; 2. Onderzoek en selectie van de doelen; 3. Definitie van de marketingstrategie; 4. Planning van het marketingprogramma; 5. Organisatie en implementatie van het marketingprogramma; 6. Meting en evaluatie van de resultaten en eventueel herdefinitie van de doelen. Deze zes fasen zijn voor Werkzaak Rivierenland uitgewerkt naar een plan met 12 stappen. Dit stappenplan is een complete kapstok voor het 11

12 inrichten van de (strategische) marketing van Werkzaak Rivierenland. Dit plan beschrijft ook (op hoofdlijnen) de marktbewerking door Werkzaak Rivierenland in Bij iedere stap staan nut-en-noodzaak vermeld. Omwille van de slagvaardigheid wordt niet iedere stap uitgebreid beschreven. Op het moment dat er duidelijkheid is over alle commerciële doelstellingen van de nieuwe organisatie, inclusief de beschikbare marketingbudgetten, kan dit plan worden uitgewerkt met detailplannen. 12

13 1. > Vaststellen van de uitgangspositie In dit onderdeel van het plan wordt aangegeven waarvoor het marketingplan wordt geschreven. Gaat het om één product of dienst of juist om meerdere? 1.1 Verbinding zijn tussen vraag naar én aanbod van werk. De gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neder-Betuwe, Neerijnen, Maasdriel, West Maas en Waal, Tiel en Zaltbommel en het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), LANDER werk & participatie en Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) hebben de handen in één geslagen. Zij werken samen aan één regionale infrastructuur voor werk en inkomen als logische uitwerking van de regionale visie op het sociaal domein. Het uitgangspunt van Werkzaak Rivierenland: iedereen doet mee en talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk op basis van hun kwaliteit. Meer zelfredzaamheid. Werkzaak Rivierenland regelt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar én het aanbod van WERK. De samenwerking tussen de eerder genoemde partners heeft begin 2013 haar eerste vruchten afgeworpen. De betrokken gemeenten zijn akkoord gegaan met het inhoudelijk model van de RIW. De RIW moet oplossingen bieden voor de uitdagingen op het gebied van participatie die op de sociale partners afkomen. En of dat nou de financiële kortingen van het Rijk zijn of de inzet en impact van de Participatiewet - één ding is zeker - deze oplossingen komen er alleen maar als we daarvoor de werkgevers goed weten in te zetten. De nieuwe Werkzaak Rivierenland wil hierom vraag gestuurd werken. Dit betekent dat de vraag op de arbeidsmarkt leidend is in de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. De reden dat Werkzaak Rivierenland wordt ontwikkeld, is dat er altijd mensen (zullen) zijn die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van hun weg naar reguliere arbeid. Werkzaak Rivierenland richt zich daarbij vooral op werkzoekenden die een terugverdienpotentieel hebben maar dit zonder ondersteuning niet kunnen benutten. Op werkzoekenden dus die via werk (deels) hun eigen inkomen verdienen. Tegelijkertijd betekent de realisatie van Werkzaak Rivierenland ook een reorganisatie van de ambtelijke organisaties die in de regio bij werk & inkomen zijn betrokken. De nieuwe regionale infrastructuur zal efficiënter en slagvaardiger opereren dan het huidige verband. Het credo is om met minder middelen meer mensen aan werk te helpen. Werkzaak Rivierenland regelt, ontzorgt en denkt mee als het gaat over vraag en aanbod van arbeid Werkzaak Rivierenland wil als meest ondernemende RIW van Nederland staan voor een brede en impactvolle dienstverlening aan werkgevers in het Rivierengebied en daarbuiten. Het serviceconcept van de dienstverlening 13

14 heeft drie pijlers: Werkzaak Rivierenland denkt mee, regelt, en/of ontzorgt als het gaat over werk. De ondernemende aanpak wordt weerspiegeld in de manier waarop de dienstverlening wordt aangeboden: iedere klant (onderneming) krijgt maatwerk als het gaat om de producten, diensten & support. Vraaggestuurd werken, waarbij de manier waarop wij de vraag oplossen nog meer gaat aansluiten bij de behoefte van de werkgever: gaan we met u meedenken, gaan we arbeid voor u regelen of wil u daarin ontzorgd worden? Werkzaak Rivierenland lost uw arbeidsvraagstuk op! De producten en diensten van Werkzaak Rivierenland focussen op oplossingen op het gebied van drie kerntaken op het gebied van arbeid: poortwachter, zorgen voor de kortste weg naar werk door de vraag van de werkgever te doorgronden en inkomensverstrekker. De kerntaak werk vraagt om: het doorgronden van de arbeidsvraag van de werkgever; aansluiten bij deze vraag; De kerntaken poortwachter en inkomens-verstrekker vragen om: het voorkómen van instroom; werk voor uitkering; bestandsreductie; toegang tot de dienstverlening Werk en Inkomen; dienstverlening aan inwoners die (tijdelijk) niet (meer) aan het werk kunnen. Met deze werkzoekenden wordt een afspraak gemaakt over een passende tegenprestatie. Werkzaak Rivierenland wil een one stop shop zijn voor organisaties en mensen die oplossingen zoeken voor hun arbeidsvragen. Producten en diensten die hier bij horen zijn onder andere (groeps)bemiddeling (detachering/payrolling), consultancy, arbeidsmarktinformatie en het geven van werkgeversinformatie. Werkzoekenden die sterk op de arbeidsmarkt staan, komen door selfservice aan het werk. Voor hen faciliteert Werkzaak Rivierenland het proces met een digitale jobsite voor zowel werkgevers als werkzoekende. bieden van service en ondersteuning, inclusief bemiddeling en plaatsing; ontwikkelen van de werkzoekende. Maatwerk leveren. Maar wel op basis van één gezamenlijk regionaal beleid werk & inkomen, één gezamenlijk klantproces en één gezamenlijke regionale werkgeversbenadering. Daar valt veel winst mee te behalen. Voor alle betrokken partners, werkgevers en werkzoekenden. Vanuit het hoofdkantoor in Tiel werkt Werkzaak Rivierenland met ruim

15 professionals vanaf 2015 iedere dag met veel enthousiasme aan deze ambitie. De mensen van Werkzaak Rivierenland willen graag herkend worden als betrokken en ondernemende professionals die staan voor een resultaatgerichte aanpak. Werkzaak Rivierenland wil naam maken als een partij die langdurige relaties aangaat met haar opdrachtgevers en partners. En die staat voor totaaloplossingen op het gebied van arbeid en personeelsvraagstukken. Dit plan moet ook werken Marketingcommunicatie is geen doel op zich. Marketing moet maximaal bijdragen aan het realiseren van de twee hoofddoelstellingen van de nieuwe regionale infrastructuur. Dit zijn: 1 De arbeidsmarktregio Rivierenland duurzaam versterken Realiseren van minimaal 30% groei (tot en met 2018) van het aantal werkgevers waar we jaarlijks succesvol matchen (ambitie 2015: 600 werkgevers waar een match is gemaakt). Realiseren van een jaarlijkse groei met tien bedrijven van het aantal werkgevers waar we een succesvolle (tijdelijke) groepsplaatsing (>5 werkzoekenden bij één bedrijf) verzorgen (ambitie 2015: 20 succesvolle groepsplaatsingen). Succesvol betekent dat werkzoekenden niet binnen 12 maanden na uitstroom weer terug in de bijstand komen. 2 Met minder middelen meer mensen aan het werk Realiseren van een jaarlijkse besparing van 2,1 mln. op het inkomensdeel van werkzoekenden in de regio door gedeeltelijke werkaanvaarding. Van alle werkzoekenden in de regio die inkomensondersteuning ontvangen, helpen we jaarlijks 15% (gedeeltelijk of geheel) aan het werk (uitgangsituatie landelijke norm 2013: 11%). Duidelijk aan de poort: van alle werkzoekenden die zich melden voor inkomensondersteuning willen we minimaal 50% tegenhouden bij de poort door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere vorm van inkomensondersteuning (zoals alimentatie, WW & Anw), of af te wijzen wegens geconstateerde fraude (instroompreventiequote). Consolideren van de verwachte bedrijfsvoeringkosten Werkzaak Rivierenland waarbij het werkzoekendenbestand tot en met 2018 met 7,5% toeneemt. Dit plan borgt een heldere positionering van de diverse producten en diensten op een manier die aansluit bij behoeften van de markt én die bijdragen aan het realiseren van de hoofd- en subdoelstellingen. Op deze manier leidt marketing tot aanscherping van 15

16 de werkgeversdienst-verlening op behoeften van werkgevers en het stimuleren van latente behoeften bij werkgevers waardoor er meer arbeidskansen gecreëerd worden. Daar wordt iedereen beter van. 1.2 Omzet en begroting Werkzaak Rivierenland Zoals gezegd: de nieuwe regionale infrastructuur bundelt de activiteiten van de gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neder- Betuwe, Neerijnen, Maasdriel, West Maas en Waal, Tiel en Zaltbommel en het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), LANDER werk & participatie en het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR). In 2015 werkt de organisatie met een begroting van ongeveer 80 mln. 1.3 Uitgangspositie Werkzaak Rivierenland Werkzaak Rivierenland wil graag worden ervaren als de meest ondernemende regionale infrastructuur voor werk & inkomen van Nederland. Leidend uitgangspunt hierbij is vraaggestuurd werken. De vragen en (latente) behoeften van werkgevers in en buiten de regio staan centraal bij de dienstverlening door de Werkzaak. Het inzicht is dat optimale werkgeversdienstverlening leidt tot meer arbeidskansen voor specifieke groepen werkzoekenden. De belangrijkste afgeleide taak van Werkzaak Rivierenland is het creëren van werk naar vermogen voor specifieke groepen werkzoekenden, waardoor de uitstroom bevordert en de aanspraak op een uitkering (of collectieve middelen) vermindert. Werkzaak Rivierenland werkt met 4 werkzoekendenprofielen (klantgroepen) aan de aanbodszijde (zie overzicht 1: werkzoekenden-profielen). In het perspectief van werk en arbeidstoeleiding heeft Werkzaak Rivierenland een opdracht voor de klantgroepen 1, 2 en 3. De focus en het inzetten van geld richt zich vooral op de klantgroepen 2 en 3. Het beschikbare reïntegratie-budget wordt gebruikt om mensen uit deze klantgroepen naar de arbeidsmarkt te helpen. Slechts een beperkt deel van het budget is voor klantgroep 1. Uitgangspunt is dat zij op dit punt zelfredzaam zijn. Onder voorwaarde dat er methodisch gewerkt wordt én gebruik wordt gemaakt van valide en betrouwbare methodieken, sorteert de focus op klantgroepen 2 en 3 het meeste nettoeffect. Dat wil zeggen dat de afstand tot de arbeidsmarkt het sterkst afneemt en de mensen uit deze klantgroepen nog meer gaan meedoen. Voor 2015 gaat het voor Werkzaak Rivierenland om in totaal ongeveer klanten aan de aanbodszijde in de klantgroepen 2 en 3. 16

17 Overzicht 1: Werkzoekendenprofielen Werkzaak Rivierenland Werkzoekendenprofiel 1: meteen werken In profiel 1 zijn werkzoekenden gebundeld die binnen 3 maanden naar een baan kunnen uitstromen op minimaal het niveau van het wettelijk minimum loon (WML) en voldoende digitaal vaardig zijn (te maken met 1 training) om zelfstandig via het digitale verkeer te solliciteren, workshops te volgen en dergelijke. Deze werkzoekenden beschikken bij aanvang van het traject al over voldoende werknemersvaardig-heden, is direct belastbaar en bevindt zich in een stabiele situatie. Werkzoekendenprofiel 2: tijdelijk begeleiding op weg naar werk Profiel 2 zijn klanten die tijdelijk minder dan 100% van het WML kunnen verdienen of onvoldoende digitaal vaardig zijn om zelfstandig het digitale proces in te kunnen om binnen 3 maanden aan werk te komen. In korte tijd kunnen zij echter voldoende werknemersvaardigheden opdoen en krijgen zij perspectief om binnen 12 maanden uit te stromen naar werk op of boven WML. Werkzoekendenprofiel 3: langdurige begeleiding Profiel 3 zijn klanten die binnen 12 tot 24 maanden kunnen werken naar een loonwaarde van 20-80% van het WML (werken naar vermogen). Werknemersvaardigheden en belastbaarheid zijn (duurzaam) beperkt en er is vaak sprake van multi problematiek. Werkzoekendenprofiel 4: zorg Profiel 4 zijn mensen die geen uitzicht hebben op werk met een loonwaarde van minimaal 20% van het WML. Zij zijn vaak aangewezen op zorg. Hun belastbaarheid is zeer beperkt. Werkzaak Rivierenland is er voor werkgevers binnen en buiten de regio Bij haar dienstverlening richt Werkzaak Rivierenland zich op werkgevers in de regio Rivierenland en op werkgevers in een straal van ongeveer 40 kilometer om deze regio. Na selectie op sector en omvang van het bedrijf betekent dit een marktpotentie van enkele duizenden bedrijven. Werkzaak Rivierenland is een nieuwe organisatie. Het bedrijfsplan* [bron toevoegen] maakt duidelijk dat 2015 het jaar wordt waarin de organisatie wordt ingericht, getest en gaat werken. Er ligt een aantal plannen op tafel waarin de voorgestelde werkgeversdienstverlening, de processen en bijvoorbeeld de juridische vormgeving zijn 17

18 uitgewerkt. De uitwerking van deze inhoud valt nadrukkelijk buiten de scope van dit marketingplan. De interne informatie is wel van belang bij het uitvoeren van de situatieanalyse (hoofdstuk 2). Hiernaast zijn de ambitie, de hoofd- en subdoelstellingen en de uitgangspunten voor de marktbenadering, belangrijke input voor het ontwikkelen van dit marketingplan. Door de meest ondernemende regionale infrastructuur te willen zijn, onderscheidt Werkzaak Rivierenland zich in de markt, verbindt ze zich op een logische en geloofwaardige manier aan de behoeften van werkgevers en werkzoekenden en sluit ze aan bij de tijdgeest, waarin we werken aan een samenleving die ondernemender en meer zelfredzaam is. 18

19 19 marktontwikkelingen drijven de ontwikkeling van Werkzaak Rivierenland

20 2. > Uitvoeren van een situatieanalyse (beknopt) Deze stap heeft als doel het in kaart brengen van de interne en externe omgeving van de organisatie. Dit gebeurt aan de hand van het (beknopt) verzamelen van interne en externe informatie. Tot de interne informatie behoren controleerbare factoren. Voorbeelden zijn de strategie en planning,de resultaten, de structuur van de afdeling, de gebruikte technologieën en systemen, kwaliteit en cultuur van de organisatie. Er wordt eventueel ook gekeken naar het huidige product- en dienstenportfolio van de organisatie of afdeling. Wat is het aanbod en aan wie bieden we iets aan. Tot de externe informatie behoren niet-controleerbare factoren. Voorbeelden hiervan zijn de marktsituatie, de concurrentie, klanten maar ook politieke, juridische, demografische en maatschappelijke aangelegenheden. De situatieanalyse wordt vervaardigd middels deskresearch en/of marktresearch. Het eindresultaat is het antwoord op de vraag: wat gebeurt er om ons heen en bij ons zelf en/of wat gaat er eventueel gebeuren? De situatieanalyse vormt de input voor de SWOT-analyse (sterkte-zwakteanalyse). 2.1 Externe analyse: wat gebeurt er buiten? Op het gebied van arbeid speelt er veel in Rivierenland. We kiezen er voor om in dit plan alleen de meest robuuste marktontwikkelingen in kaart te brengen: dat zorgt voor een meer robuust plan en focus in de keuzes voor marktbewerking door Werkzaak Rivierenland. Deze keuze is ook in lijn met de vraaggestuurde werkwijze die we willen hanteren. Marktontwikkelingen drijven de ontwikkeling van onze organisatie. Werkgelegenheid Rivierenland daalt verder Na een periode van economische krimp verwacht* [bron: arbeidsmarktschets Rivierenland, UWV oktober 2013] het UWV voor 2014 en 2015 licht herstel van de economie. De werkgelegenheid blijft echter nog dalen, ook in Rivierenland. Uitzonderingen zijn de sectoren zakelijke dienstverlening, groothandel en ICT, waar naar verwachting het aantal banen in 2014 licht stijgt. De werkgevers in Rivierenland zijn samen goed voor zo n banen. De werkgever bestaat niet. Het MKB zorgt voor veel werkgelegenheid. Zakelijke diensten, zorg & welzijn, industrie, detailhandel en groothandel zijn de belangrijkste sectoren in Rivierenland. Van de in totaal circa banen nemen deze sectoren er voor hun rekening. De sectoren groothandel, bouw, transport en zakelijke diensten zijn in Rivierenland sterker vertegenwoordigd dan landelijk gemiddeld. Dit maakt Rivierenland meer gevoelig voor conjuncturele 20

Talent werkt voor Rivierenland

Talent werkt voor Rivierenland Talent werkt voor Rivierenland > Marketingplan 2015 Werkzaak Rivierenland 1 > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Managementsamenvatting 3 0. Waarom een marketingplan? 11 1. Vaststellen van de uitgangspositie

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Rivierenland

Samenvatting Regio in beeld Rivierenland Samenvatting Regio in beeld 2016 Rivierenland Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Rivierenland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2017

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Sint-Michielsgestel, september 2013 door Kevin de Haas & Drs. Tom de Haas CMC Inhoudsopgave

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Werkzaak Update. in deze Update Werkzaak Rivierenland Naam en beeldmerk Nieuws uit de werkgroepen In het nieuws Enquête. > Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Update. in deze Update Werkzaak Rivierenland Naam en beeldmerk Nieuws uit de werkgroepen In het nieuws Enquête. > Werkzaak Rivierenland in deze Werkzaak Rivierenland Naam en beeldmerk Nieuws uit de werkgroepen In het nieuws Enquête Beste collega, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Werkzaak Rivierenland, de nieuwe naam voor de Regionale

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Participatie onze zorg. Arbeidsmarkt en Participatiewet 30 november 2016

Participatie onze zorg. Arbeidsmarkt en Participatiewet 30 november 2016 Participatie onze zorg Arbeidsmarkt en Participatiewet 30 november 2016 Arbeidsmarkt Rivierenland (regio in beeld 2016 Uwv) Banengroei 2017; 1.1% (NL 0.9%) Zakelijke diensten, bouw, groothandel, ict, uitzendwerk

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek Samenvatting Regio in beeld 2016 Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Dag van de uitvoering 19 juni 2014

PARTICIPATIEWET. Dag van de uitvoering 19 juni 2014 PARTICIPATIEWET Dag van de uitvoering 19 juni 2014 Belangrijkste elementen van de Participatiewet 1. Aanscherping Wajong Nieuwe instroom naar gemeente (iedereen boven ca. 20%) Zittend bestand wordt herbeoordeeld,

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie

Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie 25 maart 2014 Gemeente Leeuwarden Gina Tromp gtromp@leeuwarden.nl Ellen de Bruin edbruin@leeuwarden.nl Aanleiding transitie en transformatie Nieuwe

Nadere informatie

Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016

Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016 Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016 Indeling Werken met een beperking Wie zijn de kwetsbare werkzoekenden? Wat is hun harde werkelijkheid? Wat doen we eraan? Uitdagingen Melkert banen 120 100 80 60 40

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Stand van zaken Utrechtse Werktafel Presentatie RIA 17 maart Inhoud 1. Doelstellingen en visie 2. Utrechtse Werktafel binnen brede ambitie Werken aan

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie