Talent werkt voor Rivierenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Talent werkt voor Rivierenland"

Transcriptie

1 Talent werkt voor Rivierenland > Marketingplan 2015 Werkzaak Rivierenland 1

2 > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Managementsamenvatting 3 0. Waarom een marketingplan? Vaststellen van de uitgangspositie Uitvoeren van een situatieanalyse Uitvoeren van een SWOT-analyse Het vervaardigen van een confrontatiematrix Het bepalen van de strategische opties Het segmenteren van de markt Het bepalen van de positionering Het bepalen van de marketingdoelstellingen Het ontwikkelen van de marketingstrategie Het invullen van het SAVE-model Het maken van een activiteitenplan Feedback en evaluatie 56 Bijlage: 57 2

3 Talent werkt voor Rivierenland > Managementsamenvatting De gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neder-Betuwe, Neerijnen, Maasdriel, West Maas en Waal, Tiel en Zaltbommel en het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), LANDER werk & participatie en Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) hebben de handen in één geslagen. Zij werken samen aan één regionale infrastructuur voor werk en inkomen als logische uitwerking van de regionale visie op het sociaal domein. Meer mensen aan het werk op basis van hun kwaliteiten. Meer zelfredzaamheid: de RIW - met de nieuwe naam Werkzaak Rivierenland - regelt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van WERK. Marketingplanning draagt bij aan het realiseren van doelen Marketingplanning stelt Werkzaak Rivierenland beter in staat om in te kunnen inspelen op allerlei veranderingen. Vooral door het nemen van beter gefundeerde beslissingen op basis van informatie en analyses. Marketingcommunicatie is geen doel op zich. Marketing moet maximaal bijdragen aan het realiseren van de twee hoofddoelstellingen van de nieuwe regionale infrastructuur Werkzaak Rivierenland. Dit zijn: De arbeidsmarktregio Rivierenland duurzaam versterken Realiseren van minimaal 30% groei (tot en met 2018) van het aantal werkgevers waar we jaarlijks succesvol matchen (ambitie 2015: 600 werkgevers waar een match is gemaakt). Realiseren van een jaarlijkse groei met tien bedrijven van het aantal werkgevers waar we een succesvolle (tijdelijke) groepsplaatsing (>5 werkzoekenden bij één bedrijf) verzorgen (ambitie 2015: 20 succesvolle groepsplaatsingen). Succesvol betekent dat werkzoekenden niet binnen 12 maanden na uitstroom weer terug in de bijstand komen. Met minder middelen meer mensen aan het werk Realiseren van een jaarlijkse besparing van 2,1 mln. op het inkomensdeel van werkzoekenden in de regio door gedeeltelijke werkaanvaarding. Van alle werkzoekenden in de regio die inkomensondersteuning ontvangen, helpen we jaarlijks 15% (geheel of gedeeltelijk) aan het werk (uitgangsituatie landelijke norm 2013: 11%). Duidelijk aan de poort: van alle werkzoekenden die zich melden voor inkomensondersteuning willen we minimaal 50% tegenhouden bij de poort door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere vorm van inkomensondersteuning (zoals alimentatie, WW & Anw), of af te wijzen wegens geconstateerde fraude (instroompreventiequote). Consolideren van de verwachte bedrijfsvoeringkosten Werkzaak Rivierenland waarbij het werkzoekendenbestand tot en met 2018 met 7,5% toeneemt. 3

4 Uitgangspositie en SWOTanalyse Werkzaak Rivierenland Werkzaak Rivierenland wil graag worden ervaren als de meest ondernemende regionale infrastructuur voor werk & inkomen van Nederland. Leidend uitgangspunt hierbij is vraaggestuurd werken. De vragen en (latente) behoeften van werkgevers in en buiten de regio staan centraal bij de dienstverlening door de Werkzaak Rivierenland. Het inzicht is dat optimale werkgeversdienstverlening leidt tot meer arbeidskansen voor specifieke groepen werkzoekenden. De belangrijkste productgroepen van Werkzaak Rivierenland zijn adviseren, matchen en bemiddelen. Op het gebied van arbeid speelt er veel in Rivierenland. De meest robuuste marktontwikkelingen zijn: 1. Het aantal vacatures in Rivierenland stijgt licht door economisch herstel, vergrijzing en ontgroening 2. Flexibilisering van de arbeidsmarkt zet door 3. Verdringing door hoger opgeleiden 4. Mensen met beperkingen nog beperkt ingezet 5. Meer belangstelling voor verduurzaming van de bedrijfsvoering 6. Werkgevers willen op maat worden bediend 7. Ontwikkeling aanbod mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt is constant Vanuit het bestuurlijk perspectief vervult Werkzaak Rivierenland vanaf 1 januari 2015 de functie van een tweedelijnsorganisatie voor dienstverlening Werk en Inkomen. De interne analyse maakt helder wat de sterktes en de zwaktes zijn van de nieuwe organisatie: 1. Een schat aan ervaring en kennis op het gebied van succesvol matchen & bemiddelen in de regio Rivierenland. 2. Directe toegang tot het breedste aanbod van ongeschoolde en laag- en middelbaar geschoolde werkzoekenden in de regio. 3. Niet uniforme bedrijfscultuur bij start nieuwe organisatie en weinig ervaring met vraaggestuurd werken. 4. Sterk verbonden in een groot netwerk binnen en buiten het Rivierengebied. 5. Huidige ICT-structuur ondersteunt matchingsproces matig. Het ontbreekt aan een uniform werkproces om talent, kwaliteit en beschikbaarheid van werkzoekenden up to date beschikbaar te krijgen en te houden. 6. Matige naamsbekendheid bij de belangrijkste doelgroep (werkgevers) en dito beeld wat betreft de relevantie van de organisatie. 4

5 Uit een SWOT-analyse en de daar aan gekoppelde confrontatiematrix wordt duidelijk dat de jarenlange ervaring met matching en begeleiding in maatwerkoplossingen het onderscheidend vermogen van Werkzaak Rivierenland bepaalt om de kansen in de markt te pakken. Inzetten op het (snel) versterken van de ICTstructuur (die het matchingsproces faciliteert) en het versterken van de merkbekendheid en de relevantie van de Werkzaak Rivierenland richting werkgevers is aan de orde om de kansen in de markt te pakken en de positie ten opzichte van de uitzendbureaus te versterken. Het sterke netwerk in en buiten de regio zal Werkzaak Rivierenland met haar kennis van matchingsprocessen moeten inzetten om de arbeidsmobiliteit van de werkzoekenden zo groot mogelijk te maken. Denk hierbij aan strategieën die mikken op het zowel intersectoraal als het interregionaal arbeidsmobiel houden van de werkzoekenden. Het ontbreken van een actuele database/crm met klantgegevens (werkgevers) en een systeem dat organisatie breed zicht geeft op beschikbare kandidaten (en hun profiel) betekenen de grootste bedreiging voor een succesvolle dienstverlening door Werkzaak Rivierenland. Concurrenten kunnen sneller schakelen op basis van betere software-ondersteuning. Het aloude adagium onbekend maakt onbemind is ook aan de orde. > Marketingplan Werkzaak Rivierenland 2015: vier doelstellingen, voldoende uitdaging De marktbewerking door Werkzaak Rivierenland in 2015 heeft als primaire doelstellingen: 1. Succesvolle introductie van het merk Werkzaak Rivierenland in de arbeidsmarktregio: spontane naamsbekendheid bij ondernemers en managers van MKB (meer dan 10 medewerkers) en grootzakelijke bedrijven aan het einde van 2015 op 80%. De helft van deze ondernemers is aan het einde van 2015 bekend met de kern van onze dienstverlening als het gaat om de inzet van laag en middelbaar geschoolde arbeidskracht. 2. Realiseren van minimaal 7,5 % groei van het aantal werkgevers waar we in 2015 succesvol matchen: 600 werkgevers in de 5

6 arbeidsmarktregio Rivierenland waar een match is gemaakt. 3. Realiseren van een groei met tien bedrijven van het aantal werkgevers waar we een succesvolle (tijdelijke) groepsplaatsing (>5 werkzoekenden bij één bedrijf) verzorgen: 20 succesvolle groepsplaatsingen. Succesvol betekent dat werkzoekenden niet binnen twaalf maanden na uitstroom weer terug in de bijstand komen. 4. Van alle werkzoekenden in de regio die een inkomensondersteuning hebben, helpen we in % (gedeeltelijk of geheel) aan het werk (landelijke norm 2013: 11%). Marketingstrategie: binnen komen met advies, resultaat maken met bemiddeling Het SAVE-model is gebruikt bij het ontwikkelen van de marketingstrategie. Traditioneel zijn er de 4 P s namelijk: Prijs, Product, Plaats en Promotie. In moderne marketing worden de 4 P s vervangen door het SAVE-model. Solution, Acces, Value en Education. Welke oplossing bieden we (= solution)? Hoe wordt de oplossing ontsloten voor de markt (= acces)? Welke waarde kennen we toe aan onze oplossingen (= value)? En op welke (kennis)basis vergroten we onze relevantie voor de markt en verbinden we hen met onze oplossingen (= education)? De schat aan ervaring en kennis op het gebied van succesvol matchen/bemiddelen in combinatie met een impactvolle werkgeversbenadering is de kern van een succesvolle marktbewerking door Werkzaak Rivierenland. De marketing ontwikkel- en uitvoeragenda: uitdagend en resultaatgericht De marketing ontwikkel- en uitvoeragenda voor Werkzaak Rivierenland voor de komende jaren. Op basis van nog te maken beleidskeuzes, worden in deze ontwikkelagenda prioriteiten gesteld en taakstellende budgetten gereserveerd. Solution actielijst: wat gaan we doen met onze producten en diensten 1. Segmentatie dienstverlening (op klantbehoefte) door introductie nieuw serviceconcept met de labels regelen, ontzorgen en meedenken. 2. Aanscherpen dienstverlening door binnen het serviceconcept een volwaardig aanbod aan producten en diensten te hebben in de 6

7 productgroepen matching, bemiddeling en advisering. Iedere klantbehoefte lossen we op basis van onze brede dienstpakket en diepe marktkennis op. 3. Ontwikkelen van de productgroep Advies met nieuwe producten: Bedrijfsanalyse en SROI-scan en SROI-advies, Kenniscentrum Werkzaak Rivierenland (betaalde dienstverlening bij maatadvies en/of expertadvies). 4. Ontwikkelen specifieke producten die arbeidsmobiliteit (intersectoraal en interregionaal) versterken zoals bijvoorbeeld een flexpool. Acces actielijst: hoe gaan we onze producten en diensten ontsluiten? 1. (mede)ontwikkelen digitaal platform voor faciliteren matchingsproces en algemene advies- en informatiediensten. 2. Ontwikkelen (vraaggestuurde) advieskracht accountteam Werkzaak Rivierenland (kennis & vaardigheden). 3. Inrichten en professionaliseren uniform accountmanagement in de hele arbeidsmarktregio (standaardisering (vraaggestuurde) werkwijze, gebruik accountplan, standaardisering documenten, transparant maken relatienetwerk). 4. Versterken klantbinding en leadgeneratie door ontwikkelen van contentmarketing- en referentiemarketingstrategie. In de contentmarketingstrategie draait het om het op een onderscheidende manier aanbieden van onze toonaangevende kennis op het gebied van werk- en personeelsvraagstukken aan werkgevers. Hierbij richten we ons op klanten (primair) en via deze klanten ook op collegaondernemers. De contentstrategie wordt uitgewerkt in een detailplan (niet binnen de scope van dit plan) maar op hoofdlijnen behelst de strategie het delen van onze kennis via digitale én persoonlijke communicatie. 5. Referentiemarketing is het antwoord op het feit dat traditionele marketingstrategieën (op basis van reclame en direct mail) veel minder effectief zijn geworden. Hiernaast speelt referentiemarketing in op het gegeven dat klantgroei veel efficiënter gerealiseerd wordt door huidige klanten daarbij te betrekken, dan door bijvoorbeeld sterk in te zetten op koude acquisitie. 7

8 6. Versterken leadgeneratie (nieuwe potentiële klanten) in de arbeidsmarktregio door samenwerking met (lokale) werkgeversorganisaties en uitzendbureaus te intensiveren. 7. Versterken leadgeneratie buiten de arbeidsmarktregio door intensiveren van de samenwerking met Locus (landelijk publiekprivaat netwerk van bedrijven & gemeenten die zich hard maken voor een hogere arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Value actielijst: welke prijzen hanteren we voor onze producten en diensten? 1. Ontwikkeling prijsmodel voor (bestaande) dienstverlening dat is gekoppeld aan het nieuwe serviceconcept. 2. Ontwikkeling van prijsmodel voor nieuwe producten/diensten. 3. Ontwikkeling van een aanpak die cross-selling meer faciliteert (producten van verschillende productgroepen binnen een onderneming verkopen). Education actielijst: hoe verbinden we de markt met onze producten en diensten? 1. Ontwikkeling huisstijl Werkzaak Rivierenland en een doorontwikkeling van deze huisstijl naar de belangrijkste set huisstijldragers (gebouwen, kleding, schriftelijke en digitale communicatiemiddelen, visitekaartjes, templates voor diverse soorten documenten (Word, PowerPoint), wagenpark et cetera). 2. Ontwikkeling set communicatiemiddelen voor Werkzaak Rivierenland. Deze set bestaat in ieder geval uit: a. website (het digitale platform), apps (vraag en aanbod) en een intranet b. corporate brochure, leaflet c. digitale nieuwsbrief (nieuwsbrieven) d. opzet voor bijeenkomsten e. animaties (video) f. kernpresentatie Werkzaak Rivierenland (powerpoint) 8

9 g. templates voor Word-documenten, concept-persberichten et cetera h. banners i. inrichten diverse sociale media 3. Ontwikkelen merkcampagne om Werkzaak Rivierenland in de arbeidsmarktregio te introduceren. Belangrijke dragers van deze campagne zijn PR (public relations), advertentie(s) (beperkt), een kick off event voor de belangrijkste stake- en shareholders, deelname aan streekevenementen met De bus van de (Werk)Zaak. In deze campagne verbinden we met de contentmarketing-strategie: waar we komen, delen we kennis. 4. Ontwikkelen contentmarketingstrategie en uitwerking naar de in te zetten middelen (white papers, blog, kennis café, workshops, social media, business cases et cetera) 5. Ontwikkelen referentiemarketingstrategie die vooral tot doel heeft om de ambassadeursrol van huidige klanten te versterken door onder andere: introductie (digitale) emblemen waarmee werkgevers hun relatie met Werkzaak Rivierenland naar de buitenwacht kunnen communiceren, de introductie van een Ondernemersprijs Rivierenland voor sociaal ondernemerschap, de organisatie van workshops, bijeenkomsten &bedrijfsbezoeken en de productie van video s waarin ondernemers hun ervaringen delen). De referentiemarketingstrategie is in de marktbewerking samen met de contentstrategie het belangrijkste middel om warm geïntroduceerd te worden bij prospects. 6. Ontwikkelen salestoolkit voor accountteam (met onder andere een scherpe pitchpresentatie over de dienstverlening door Werkzaak Rivierenland, business cases, brochure, banners, video) 7. Ontwikkelen aantal actiecampagnes om gedurende het jaar een paar extra schijnwerpermomenten te realiseren. Actiecampagnes sluiten aan bij ontwikkelingen in de markt. Denk aan opvangen van piekarbeidmomenten in retail of agrosector. Of acties geven aandacht aan bepaald thema: Profiteer van een gratis SROI-scan! 9

10 10 bij iedere stap staan nut-en-noodzaak vermeld

11 O. > Waarom een marketingplan voor Werkzaak Rivierenland? Talent werkt voor Rivierenland! Met het ontwikkelen van een regionale Infrastructuur Werk & Inkomen (RIW) willen gemeenten, UWV, LANDER werk & participatie en Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) samen de gevolgen en effecten opvangen van nieuw rijksbeleid op het gebied van sociale zekerheid en participatie. Meer mensen aan het werk op basis van hun kwaliteiten. Meer zelfredzaamheid. De RIW - met de nieuwe naam Werkzaak Rivierenland - regelt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van WERK. De omgeving waarin Werkzaak Rivierenland opereert, wordt steeds complexer. Het staartje van de economische crisis, sterk wisselende werkgeversbehoeften als het gaat om de behoefte aan arbeidscapaciteit en -flexibiliteit, verstoorde arbeidsmobilisatie door een vastzittende huizenmarkt, teruglopende ondersteuningsbudgetten, het maken van de slag naar de participatiemaatschappij: het volgen van de markt en het adequaat reageren op ontwikkelingen is belangrijker dan ooit. Om haar doelstelling te behalen- iedereen laten meedoen in Rivierenland - wil Werkzaak Rivierenland de meest ondernemende regionale infrastructuur van Nederland zijn. En hoe staat het dan met de producten en diensten van Werkzaak Rivierenland? Richt Werkzaak Rivierenland zich op de juiste doelgroepen? En hoe zien die doelgroepen er precies uit? Hoe bereikt Werkzaak Rivierenland ze met hun verhaal, ons verhaal, ons aanbod? Marketingplanning stelt Werkzaak Rivierenland beter in staat om in te kunnen inspelen op allerlei veranderingen. Vooral door het nemen van beter gefundeerde beslissingen op basis van informatie en analyses. We formuleren zes hoofdfasen in de marketingplanning: 1. Analyse van de kansen en bedreigingen; 2. Onderzoek en selectie van de doelen; 3. Definitie van de marketingstrategie; 4. Planning van het marketingprogramma; 5. Organisatie en implementatie van het marketingprogramma; 6. Meting en evaluatie van de resultaten en eventueel herdefinitie van de doelen. Deze zes fasen zijn voor Werkzaak Rivierenland uitgewerkt naar een plan met 12 stappen. Dit stappenplan is een complete kapstok voor het 11

12 inrichten van de (strategische) marketing van Werkzaak Rivierenland. Dit plan beschrijft ook (op hoofdlijnen) de marktbewerking door Werkzaak Rivierenland in Bij iedere stap staan nut-en-noodzaak vermeld. Omwille van de slagvaardigheid wordt niet iedere stap uitgebreid beschreven. Op het moment dat er duidelijkheid is over alle commerciële doelstellingen van de nieuwe organisatie, inclusief de beschikbare marketingbudgetten, kan dit plan worden uitgewerkt met detailplannen. 12

13 1. > Vaststellen van de uitgangspositie In dit onderdeel van het plan wordt aangegeven waarvoor het marketingplan wordt geschreven. Gaat het om één product of dienst of juist om meerdere? 1.1 Verbinding zijn tussen vraag naar én aanbod van werk. De gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neder-Betuwe, Neerijnen, Maasdriel, West Maas en Waal, Tiel en Zaltbommel en het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), LANDER werk & participatie en Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) hebben de handen in één geslagen. Zij werken samen aan één regionale infrastructuur voor werk en inkomen als logische uitwerking van de regionale visie op het sociaal domein. Het uitgangspunt van Werkzaak Rivierenland: iedereen doet mee en talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk op basis van hun kwaliteit. Meer zelfredzaamheid. Werkzaak Rivierenland regelt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar én het aanbod van WERK. De samenwerking tussen de eerder genoemde partners heeft begin 2013 haar eerste vruchten afgeworpen. De betrokken gemeenten zijn akkoord gegaan met het inhoudelijk model van de RIW. De RIW moet oplossingen bieden voor de uitdagingen op het gebied van participatie die op de sociale partners afkomen. En of dat nou de financiële kortingen van het Rijk zijn of de inzet en impact van de Participatiewet - één ding is zeker - deze oplossingen komen er alleen maar als we daarvoor de werkgevers goed weten in te zetten. De nieuwe Werkzaak Rivierenland wil hierom vraag gestuurd werken. Dit betekent dat de vraag op de arbeidsmarkt leidend is in de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. De reden dat Werkzaak Rivierenland wordt ontwikkeld, is dat er altijd mensen (zullen) zijn die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van hun weg naar reguliere arbeid. Werkzaak Rivierenland richt zich daarbij vooral op werkzoekenden die een terugverdienpotentieel hebben maar dit zonder ondersteuning niet kunnen benutten. Op werkzoekenden dus die via werk (deels) hun eigen inkomen verdienen. Tegelijkertijd betekent de realisatie van Werkzaak Rivierenland ook een reorganisatie van de ambtelijke organisaties die in de regio bij werk & inkomen zijn betrokken. De nieuwe regionale infrastructuur zal efficiënter en slagvaardiger opereren dan het huidige verband. Het credo is om met minder middelen meer mensen aan werk te helpen. Werkzaak Rivierenland regelt, ontzorgt en denkt mee als het gaat over vraag en aanbod van arbeid Werkzaak Rivierenland wil als meest ondernemende RIW van Nederland staan voor een brede en impactvolle dienstverlening aan werkgevers in het Rivierengebied en daarbuiten. Het serviceconcept van de dienstverlening 13

14 heeft drie pijlers: Werkzaak Rivierenland denkt mee, regelt, en/of ontzorgt als het gaat over werk. De ondernemende aanpak wordt weerspiegeld in de manier waarop de dienstverlening wordt aangeboden: iedere klant (onderneming) krijgt maatwerk als het gaat om de producten, diensten & support. Vraaggestuurd werken, waarbij de manier waarop wij de vraag oplossen nog meer gaat aansluiten bij de behoefte van de werkgever: gaan we met u meedenken, gaan we arbeid voor u regelen of wil u daarin ontzorgd worden? Werkzaak Rivierenland lost uw arbeidsvraagstuk op! De producten en diensten van Werkzaak Rivierenland focussen op oplossingen op het gebied van drie kerntaken op het gebied van arbeid: poortwachter, zorgen voor de kortste weg naar werk door de vraag van de werkgever te doorgronden en inkomensverstrekker. De kerntaak werk vraagt om: het doorgronden van de arbeidsvraag van de werkgever; aansluiten bij deze vraag; De kerntaken poortwachter en inkomens-verstrekker vragen om: het voorkómen van instroom; werk voor uitkering; bestandsreductie; toegang tot de dienstverlening Werk en Inkomen; dienstverlening aan inwoners die (tijdelijk) niet (meer) aan het werk kunnen. Met deze werkzoekenden wordt een afspraak gemaakt over een passende tegenprestatie. Werkzaak Rivierenland wil een one stop shop zijn voor organisaties en mensen die oplossingen zoeken voor hun arbeidsvragen. Producten en diensten die hier bij horen zijn onder andere (groeps)bemiddeling (detachering/payrolling), consultancy, arbeidsmarktinformatie en het geven van werkgeversinformatie. Werkzoekenden die sterk op de arbeidsmarkt staan, komen door selfservice aan het werk. Voor hen faciliteert Werkzaak Rivierenland het proces met een digitale jobsite voor zowel werkgevers als werkzoekende. bieden van service en ondersteuning, inclusief bemiddeling en plaatsing; ontwikkelen van de werkzoekende. Maatwerk leveren. Maar wel op basis van één gezamenlijk regionaal beleid werk & inkomen, één gezamenlijk klantproces en één gezamenlijke regionale werkgeversbenadering. Daar valt veel winst mee te behalen. Voor alle betrokken partners, werkgevers en werkzoekenden. Vanuit het hoofdkantoor in Tiel werkt Werkzaak Rivierenland met ruim

15 professionals vanaf 2015 iedere dag met veel enthousiasme aan deze ambitie. De mensen van Werkzaak Rivierenland willen graag herkend worden als betrokken en ondernemende professionals die staan voor een resultaatgerichte aanpak. Werkzaak Rivierenland wil naam maken als een partij die langdurige relaties aangaat met haar opdrachtgevers en partners. En die staat voor totaaloplossingen op het gebied van arbeid en personeelsvraagstukken. Dit plan moet ook werken Marketingcommunicatie is geen doel op zich. Marketing moet maximaal bijdragen aan het realiseren van de twee hoofddoelstellingen van de nieuwe regionale infrastructuur. Dit zijn: 1 De arbeidsmarktregio Rivierenland duurzaam versterken Realiseren van minimaal 30% groei (tot en met 2018) van het aantal werkgevers waar we jaarlijks succesvol matchen (ambitie 2015: 600 werkgevers waar een match is gemaakt). Realiseren van een jaarlijkse groei met tien bedrijven van het aantal werkgevers waar we een succesvolle (tijdelijke) groepsplaatsing (>5 werkzoekenden bij één bedrijf) verzorgen (ambitie 2015: 20 succesvolle groepsplaatsingen). Succesvol betekent dat werkzoekenden niet binnen 12 maanden na uitstroom weer terug in de bijstand komen. 2 Met minder middelen meer mensen aan het werk Realiseren van een jaarlijkse besparing van 2,1 mln. op het inkomensdeel van werkzoekenden in de regio door gedeeltelijke werkaanvaarding. Van alle werkzoekenden in de regio die inkomensondersteuning ontvangen, helpen we jaarlijks 15% (gedeeltelijk of geheel) aan het werk (uitgangsituatie landelijke norm 2013: 11%). Duidelijk aan de poort: van alle werkzoekenden die zich melden voor inkomensondersteuning willen we minimaal 50% tegenhouden bij de poort door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere vorm van inkomensondersteuning (zoals alimentatie, WW & Anw), of af te wijzen wegens geconstateerde fraude (instroompreventiequote). Consolideren van de verwachte bedrijfsvoeringkosten Werkzaak Rivierenland waarbij het werkzoekendenbestand tot en met 2018 met 7,5% toeneemt. Dit plan borgt een heldere positionering van de diverse producten en diensten op een manier die aansluit bij behoeften van de markt én die bijdragen aan het realiseren van de hoofd- en subdoelstellingen. Op deze manier leidt marketing tot aanscherping van 15

16 de werkgeversdienst-verlening op behoeften van werkgevers en het stimuleren van latente behoeften bij werkgevers waardoor er meer arbeidskansen gecreëerd worden. Daar wordt iedereen beter van. 1.2 Omzet en begroting Werkzaak Rivierenland Zoals gezegd: de nieuwe regionale infrastructuur bundelt de activiteiten van de gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neder- Betuwe, Neerijnen, Maasdriel, West Maas en Waal, Tiel en Zaltbommel en het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), LANDER werk & participatie en het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR). In 2015 werkt de organisatie met een begroting van ongeveer 80 mln. 1.3 Uitgangspositie Werkzaak Rivierenland Werkzaak Rivierenland wil graag worden ervaren als de meest ondernemende regionale infrastructuur voor werk & inkomen van Nederland. Leidend uitgangspunt hierbij is vraaggestuurd werken. De vragen en (latente) behoeften van werkgevers in en buiten de regio staan centraal bij de dienstverlening door de Werkzaak. Het inzicht is dat optimale werkgeversdienstverlening leidt tot meer arbeidskansen voor specifieke groepen werkzoekenden. De belangrijkste afgeleide taak van Werkzaak Rivierenland is het creëren van werk naar vermogen voor specifieke groepen werkzoekenden, waardoor de uitstroom bevordert en de aanspraak op een uitkering (of collectieve middelen) vermindert. Werkzaak Rivierenland werkt met 4 werkzoekendenprofielen (klantgroepen) aan de aanbodszijde (zie overzicht 1: werkzoekenden-profielen). In het perspectief van werk en arbeidstoeleiding heeft Werkzaak Rivierenland een opdracht voor de klantgroepen 1, 2 en 3. De focus en het inzetten van geld richt zich vooral op de klantgroepen 2 en 3. Het beschikbare reïntegratie-budget wordt gebruikt om mensen uit deze klantgroepen naar de arbeidsmarkt te helpen. Slechts een beperkt deel van het budget is voor klantgroep 1. Uitgangspunt is dat zij op dit punt zelfredzaam zijn. Onder voorwaarde dat er methodisch gewerkt wordt én gebruik wordt gemaakt van valide en betrouwbare methodieken, sorteert de focus op klantgroepen 2 en 3 het meeste nettoeffect. Dat wil zeggen dat de afstand tot de arbeidsmarkt het sterkst afneemt en de mensen uit deze klantgroepen nog meer gaan meedoen. Voor 2015 gaat het voor Werkzaak Rivierenland om in totaal ongeveer klanten aan de aanbodszijde in de klantgroepen 2 en 3. 16

17 Overzicht 1: Werkzoekendenprofielen Werkzaak Rivierenland Werkzoekendenprofiel 1: meteen werken In profiel 1 zijn werkzoekenden gebundeld die binnen 3 maanden naar een baan kunnen uitstromen op minimaal het niveau van het wettelijk minimum loon (WML) en voldoende digitaal vaardig zijn (te maken met 1 training) om zelfstandig via het digitale verkeer te solliciteren, workshops te volgen en dergelijke. Deze werkzoekenden beschikken bij aanvang van het traject al over voldoende werknemersvaardig-heden, is direct belastbaar en bevindt zich in een stabiele situatie. Werkzoekendenprofiel 2: tijdelijk begeleiding op weg naar werk Profiel 2 zijn klanten die tijdelijk minder dan 100% van het WML kunnen verdienen of onvoldoende digitaal vaardig zijn om zelfstandig het digitale proces in te kunnen om binnen 3 maanden aan werk te komen. In korte tijd kunnen zij echter voldoende werknemersvaardigheden opdoen en krijgen zij perspectief om binnen 12 maanden uit te stromen naar werk op of boven WML. Werkzoekendenprofiel 3: langdurige begeleiding Profiel 3 zijn klanten die binnen 12 tot 24 maanden kunnen werken naar een loonwaarde van 20-80% van het WML (werken naar vermogen). Werknemersvaardigheden en belastbaarheid zijn (duurzaam) beperkt en er is vaak sprake van multi problematiek. Werkzoekendenprofiel 4: zorg Profiel 4 zijn mensen die geen uitzicht hebben op werk met een loonwaarde van minimaal 20% van het WML. Zij zijn vaak aangewezen op zorg. Hun belastbaarheid is zeer beperkt. Werkzaak Rivierenland is er voor werkgevers binnen en buiten de regio Bij haar dienstverlening richt Werkzaak Rivierenland zich op werkgevers in de regio Rivierenland en op werkgevers in een straal van ongeveer 40 kilometer om deze regio. Na selectie op sector en omvang van het bedrijf betekent dit een marktpotentie van enkele duizenden bedrijven. Werkzaak Rivierenland is een nieuwe organisatie. Het bedrijfsplan* [bron toevoegen] maakt duidelijk dat 2015 het jaar wordt waarin de organisatie wordt ingericht, getest en gaat werken. Er ligt een aantal plannen op tafel waarin de voorgestelde werkgeversdienstverlening, de processen en bijvoorbeeld de juridische vormgeving zijn 17

18 uitgewerkt. De uitwerking van deze inhoud valt nadrukkelijk buiten de scope van dit marketingplan. De interne informatie is wel van belang bij het uitvoeren van de situatieanalyse (hoofdstuk 2). Hiernaast zijn de ambitie, de hoofd- en subdoelstellingen en de uitgangspunten voor de marktbenadering, belangrijke input voor het ontwikkelen van dit marketingplan. Door de meest ondernemende regionale infrastructuur te willen zijn, onderscheidt Werkzaak Rivierenland zich in de markt, verbindt ze zich op een logische en geloofwaardige manier aan de behoeften van werkgevers en werkzoekenden en sluit ze aan bij de tijdgeest, waarin we werken aan een samenleving die ondernemender en meer zelfredzaam is. 18

19 19 marktontwikkelingen drijven de ontwikkeling van Werkzaak Rivierenland

20 2. > Uitvoeren van een situatieanalyse (beknopt) Deze stap heeft als doel het in kaart brengen van de interne en externe omgeving van de organisatie. Dit gebeurt aan de hand van het (beknopt) verzamelen van interne en externe informatie. Tot de interne informatie behoren controleerbare factoren. Voorbeelden zijn de strategie en planning,de resultaten, de structuur van de afdeling, de gebruikte technologieën en systemen, kwaliteit en cultuur van de organisatie. Er wordt eventueel ook gekeken naar het huidige product- en dienstenportfolio van de organisatie of afdeling. Wat is het aanbod en aan wie bieden we iets aan. Tot de externe informatie behoren niet-controleerbare factoren. Voorbeelden hiervan zijn de marktsituatie, de concurrentie, klanten maar ook politieke, juridische, demografische en maatschappelijke aangelegenheden. De situatieanalyse wordt vervaardigd middels deskresearch en/of marktresearch. Het eindresultaat is het antwoord op de vraag: wat gebeurt er om ons heen en bij ons zelf en/of wat gaat er eventueel gebeuren? De situatieanalyse vormt de input voor de SWOT-analyse (sterkte-zwakteanalyse). 2.1 Externe analyse: wat gebeurt er buiten? Op het gebied van arbeid speelt er veel in Rivierenland. We kiezen er voor om in dit plan alleen de meest robuuste marktontwikkelingen in kaart te brengen: dat zorgt voor een meer robuust plan en focus in de keuzes voor marktbewerking door Werkzaak Rivierenland. Deze keuze is ook in lijn met de vraaggestuurde werkwijze die we willen hanteren. Marktontwikkelingen drijven de ontwikkeling van onze organisatie. Werkgelegenheid Rivierenland daalt verder Na een periode van economische krimp verwacht* [bron: arbeidsmarktschets Rivierenland, UWV oktober 2013] het UWV voor 2014 en 2015 licht herstel van de economie. De werkgelegenheid blijft echter nog dalen, ook in Rivierenland. Uitzonderingen zijn de sectoren zakelijke dienstverlening, groothandel en ICT, waar naar verwachting het aantal banen in 2014 licht stijgt. De werkgevers in Rivierenland zijn samen goed voor zo n banen. De werkgever bestaat niet. Het MKB zorgt voor veel werkgelegenheid. Zakelijke diensten, zorg & welzijn, industrie, detailhandel en groothandel zijn de belangrijkste sectoren in Rivierenland. Van de in totaal circa banen nemen deze sectoren er voor hun rekening. De sectoren groothandel, bouw, transport en zakelijke diensten zijn in Rivierenland sterker vertegenwoordigd dan landelijk gemiddeld. Dit maakt Rivierenland meer gevoelig voor conjuncturele 20

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

ì W S3 en IT) C ü QJ 11 in i n i ii11 CD CD ra CD CD c 31 CD CD

ì W S3 en IT) C ü QJ 11 in i n i ii11 CD CD ra CD CD c 31 CD CD J ì W r OE op he ř 1 11 in i n i ii11 9 9 CD r, T î CD CJ CD c 31 Cũ CD CD CD CD ra CD CD CD ra S3 en CD CD IT) C ü QJ CD V Jtet bouwen van- ce», nieuw we/utve* VOORWOORD Verbinden is een sterk werkwoord:

Nadere informatie

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 Aan het werk in Purmerend Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 11 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Participatiebeleid: uitdagingen voor nu en voor de toekomst 4 1.1 Fasering beleidsopdrachten

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie